ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 139

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
31. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2007 af 30. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2007 af 30. maj 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2007 af 30. maj 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana padano, Parmigiano-Reggiano og Provolone

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2007 af 30. maj 2007 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater)

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2007 af 30. maj 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

20

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/29/EF af 30. maj 2007 om ændring af direktiv 96/8/EF for så vidt angår mærkning eller emballage af fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab eller reklame for disse ( 1 )

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/365/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (meddelt under nummer K(2007) 2161)

24

 

 

2007/366/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2165)  ( 1 )

28

 

 

2007/367/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om EF-tilskud til Italien til iværksættelse af et system for indsamling og analyse af epidemiologiske oplysninger om bluetongue (meddelt under nummer K(2007) 2166)

30

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/368/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 23. maj 2007 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

32

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af 26.9.2006)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 584/2007

af 30. maj 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

38,7

TR

107,0

ZZ

72,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,7

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

109,1

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

43,9

IL

42,8

MA

46,4

ZA

79,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

39,5

ZA

66,7

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

84,5

BR

75,8

CL

76,9

CN

71,2

NZ

109,2

US

124,6

UY

46,9

ZA

95,0

ZZ

85,5

0809 20 95

TR

497,4

US

269,7

ZZ

383,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 585/2007

af 30. maj 2007

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2007 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 138 af 30.5.2007, s. 5.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 31. maj 2007

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

25,33

12,68

1701 99 10 (2)

25,33

8,05

1701 99 90 (2)

25,33

8,05

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 586/2007

af 30. maj 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 29, stk. 2, og artikel 33, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (2) er der fastsat nærmere regler for anvendelsen af ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød.

(2)

Eksporten af oksekød er faldet konstant siden dette tiårs begyndelse. Ansøgningerne om eksportlicenser med eller uden restitution blev bl.a. benyttet for at kunne følge eksporten fra EF. Under de nuværende omstændigheder er det fortsat nødvendigt at kunne følge udviklingen i ansøgninger om licenser for eksport med restitution. Derimod forekommer det ikke mere nødvendigt at kunne følge eksporten uden restitution. Med henblik på at forenkle bestemmelserne bør forpligtelsen til at forelægge eksportlicenser derfor begrænses til de tilfælde, hvor der ansøges om restitution.

(3)

Efter den seneste ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2973/79 af 21. december 1979 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland (3) opdeles det årlige kontingent på 5 000 tons oksekød, fersk, kølet eller frosset, der skal udføres til USA, ikke mere i kvartalsperioder. Gældende regler for ansøgninger om og udstedelse af eksportlicenser bør derfor tilpasses den nye situation.

(4)

For at kunne anvende sammenhængende bestemmelser bør reglerne for ansøgninger om og udstedelse af eksportlicenser for oksekød, der vil kunne omfattes af en særlig importordning i Canada, tilpasses på samme måde.

(5)

Medlemsstaterne skal hver mandag inden kl. 13 meddele Kommissionen de licensansøgninger, som importørerne indgav den foregående uge. For at kunne anvende bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i de øvrige kødsektorer, bør det fastsættes, at medlemsstaterne skal meddele Kommissionen de licensansøgninger om oksekød, som importørerne indgiver fra mandag til fredag, fredag eftermiddag i samme uge.

(6)

Forordning (EF) nr. 1445/95 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1445/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 skal der ved udførsel af produkter fra oksekødsektoren, for hvilke der er ansøgt om eksportrestitution, forelægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, jf. denne forordnings artikel 8 til 13.«

2)

Artikel 7a udgår.

3)

Artikel 8, stk. 2, udgår.

4)

Artikel 9, stk. 2, udgår.

5)

Artikel 12 ændres som følger:

a)

Stk. 6 udgår.

b)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.«

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.«

6)

Artikel 12a ændres som følger:

a)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.«

b)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.«

7)

Artikel 13, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver fredag fra kl. 13:

i)

licensansøgninger med forudfastsættelse af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede restitution, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

ii)

de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

iii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser inden for rammerne af artikel 10, stk. 5, eller at der ikke er udstedt licenser fra mandag til fredag i indeværende uge

iv)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser som følge af de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, med angivelse af datoen for licensansøgningens indgivelse og bestemmelseslandet, fra mandag til fredag i indeværende uge

v)

de mængder, for hvilke eksportlicensansøgningerne er trukket tilbage i det i artikel 10, stk. 4, omhandlede tilfælde i indeværende uge.

b)

inden den 15. i hver måned for den foregående måned:

i)

de i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger

ii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser i henhold til artikel 8, stk. 1, som ikke er blevet udnyttet.

2.   I de i stk. 1 omhandlede meddelelser præciseres:

a)

produktmængden i vægt for hver af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede kategorier

b)

mængden for hver kategori opdelt efter destination.

Endvidere skal restitutionsbeløbet pr. kategori angives i den i stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede meddelelse.«

8)

Bilag IV affattes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Licenser for eksport af produkter, for hvilke der ikke ansøges om restitution, og som blev udstedt, inden forordningen trådte i kraft, og hvis gyldighedsperiode udløber, efter at forordningen træder i kraft, kan returneres til de nationale myndigheder. Uanset artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 inddrages de med sådanne licenser forbundne sikkerheder ikke, hvis mindst 95 % af de på licenserne anførte mængder er blevet eksporteret.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 27).

(3)  EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2006 (EUT L 225 af 17.8.2006, s. 21).


BILAG

»BILAG IV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GD AGRI/D/2 — Oksekødsektoren

Meddelelser om eksportlicenser — oksekød

 

Afsender:

 

Dato:

 

Medlemsstat:

 

Kontaktperson:

 

Telefon:

 

Telefax:

 

Modtager

:

GD AGRI/D/2

Fax (32-2) 292 17 22

E-mail: agri-exp-bovine@ec.europa.eu

Del A —   Meddelelser hver fredag

Perioden fra … til …

1)

Artikel 13, stk. 1, litra a), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (1)

 

 

 

2)

Artikel 13, stk. 1, litra a), nr. ii)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (2)

 

 

 

3)

Artikel 13, stk. 1, litra a), nr. iii)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (3)

 

 

 

 

4)

Artikel 13, stk. 1, litra a), nr. iv)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (4)

 

 

 

 

5)

Artikel 13, stk. 1, litra a), nr. v)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (5)

 

 

 

Del B —   Meddelelser hver måned

1)

Artikel 13, stk. 1, litra b), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (6)

 

 

 

2)

Artikel 13, stk. 1, litra b), nr. ii)

Kategori

Ikke-udnyttede mængder

Destination (7)

Restitutionsbeløb

 

 

 

 


(1)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(2)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(3)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(4)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(5)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(6)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(7)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3478/93 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 32) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.«


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 587/2007

af 30. maj 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1) særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes støtte til privat oplagring af lageroste og oste, som er fremstillet af fåre- og/eller gedemælk og skal modne i mindst seks måneder, hvis prisudviklingen og lagersituationen for disse oste tyder på en alvorlig uligevægt på markedet, som kan fjernes eller mindskes ved oplagring en del af året.

(2)

Den sæsonbestemte produktion af visse lageroste og ostene Pecorino Romano, Kefalotyri og Kasseri forværres af den samtidige sæsonbestemte nedgang i forbruget. Den kraftigt opdelte produktion af disse oste forværrer desuden følgerne af det sæsonbestemte forbrug. De mængder, der svarer til forskellen mellem produktionen i sommer- og vintermånederne, bør derfor oplagres i en vis periode.

(3)

Det bør bestemmes, hvilke typer oste og maksimumsmængder der kan ydes støtte for, og kontrakternes varighed bør fastlægges ud fra de faktiske markedsbehov og mulighederne for at opbevare ostene.

(4)

Oplagringskontraktens bestemmelser og de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre identifikation og kontrol af de pågældende oste, bør fastlægges nærmere. Støtten bør fastsættes under hensyn til oplagringsudgifterne og den ligevægt, som skal opretholdes mellem oste, der kan ydes støtte for, og andre oste, der kommer på markedet. I betragtning af dette og de disponible ressourcer bør det samlede beløb ændres.

(5)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om dokumentation, regnskabsføring og hyppighed af og regler for kontrol. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at kontrahenterne skal bære alle eller en del af kontrolomkostningerne.

(6)

Det bør tydeliggøres, at støtten til privat oplagring kun kan ydes for hele oste.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for ydelse af den i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede EF-støtte til privat oplagring af visse oste (i det følgende benævnt »støtte«) for oplagringsperioden 2007/08.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»lagerparti«: en ostemængde på mindst 2 tons af samme type og indlagret samme dag på samme lager

b)

»dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse«: dagen efter indlagringen

c)

»sidste dag for kontraktlig oplagring«: dagen før udlagringen

d)

»oplagringsperiode«: den periode, hvor osten kan være omfattet af ordningen for privat oplagring som fastsat i bilaget for hver type ost.

Artikel 3

Støtteberettigede oste

1.   Der ydes støtte for visse lageroste, Pecorino Romano-oste og Kefalotyri- og Kasseri-oste på de i bilaget fastsatte betingelser. Kun hele oste er støtteberettigede.

2.   Ostene skal være fremstillet i EF og opfylde følgende betingelser:

a)

De skal med skrifttegn, der ikke kan viskes ud, bære en angivelse af den virksomhed, som har fremstillet dem, og fremstillingsdatoen og -måneden, idet disse oplysninger kan være angivet i form af en kode.

b)

Ved en kvalitetskontrol skal det være fastslået, at de efter lagringens afslutning kan klassificeres i de i bilaget fastsatte kategorier.

Artikel 4

Oplagringskontrakt

1.   Kontrakter om privat oplagring af oste indgås mellem interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område ostene oplagres, og fysiske eller juridiske personer (i det følgende benævnt »kontrahenter«).

2.   Oplagringskontrakten udformes skriftligt og efter ansøgning herom.

Ansøgningen skal være interventionsorganet i hænde senest 30 dage efter indlagringsdatoen, og den kan kun vedrøre ostepartier, for hvilke indlagringen er afsluttet. Interventionsorganet registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager interventionsorganet ansøgningen i løbet af de første ti arbejdsdage efter udløbet af ovennævnte frist, kan oplagringskontrakten dog indgås, men støttebeløbet nedsættes med 30 %.

3.   Oplagringskontrakten udfærdiges for et eller flere lagerpartier og indeholder bestemmelser om:

a)

den mængde ost, som kontrakten omfatter

b)

de for kontraktens opfyldelse relevante datoer

c)

støttebeløbet

d)

identifikation af lagrene.

4.   Oplagringskontrakten indgås senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen om indgåelse af kontrakt registreres.

5.   Interventionsorganet udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de i artikel 7 omhandlede foranstaltninger. I oplagringskontrakten henvises til disse oplagringsbetingelser.

Artikel 5

Indlagring og udlagring

1.   Indlagrings- og udlagringsperioderne er fastsat i bilaget.

2.   Udlagringen skal foretages i hele lagerpartier.

3.   Hvis det efter de første 60 dage af den kontraktlige oplagring viser sig, at ostenes kvalitet er blevet forringet mere, end hvad der normalt kan forventes af oplagringen, kan kontrahenterne få tilladelse til én gang pr. lagerparti at udskifte de mangelfulde mængder for egen regning.

Hvis det under oplagringen eller ved udlagringen konstateres, at mængder er mangelfulde, kan der ikke ydes støtte for sådanne mængder. Restmængden af det støtteberettigede parti må desuden ikke være på under to tons.

Andet afsnit gælder ved udlagring af en del af et parti inden begyndelsen af den udlagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1, eller inden udløbet af den minimumsoplagringsperiode, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

4.   Ved beregning af støtten for de udskiftede mængder i det i stk. 3, første afsnit, omhandlede tilfælde er den første kontraktlige oplagringsdag dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse.

Artikel 6

Oplagringsbetingelser

1.   Medlemsstaten sørger for, at alle betingelserne for at blive berettiget til støtteudbetaling overholdes.

2.   Kontrahenten eller den, der er ansvarlig for lageret, sørger på anmodning af eller efter tilladelse fra medlemsstaten for, at den nødvendige dokumentation for nedenstående oplysninger vedrørende de privat oplagrede produkter er til rådighed for det organ, der varetager kontrollen:

a)

ejendomsretten på indlagringstidspunktet

b)

ostenes oprindelse og fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

tilstedeværelse på lageret og lagerets adresse

e)

udlagringsdato.

3.   Kontrahenten, eller i givet fald den for lageret ansvarlige, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet og indeholde følgende oplysninger:

a)

lagerpartinummer for privat oplagrede produkter

b)

indlagrings- og udlagringsdato

c)

antal oste og deres vægt, angivet for hvert parti

d)

produkternes placering på lageret.

4.   De oplagrede produkter skal være lette at identificere og let tilgængelige, og de skal være oplagret efter kontrakt. Oplagrede oste skal være forsynet med et særligt mærke.

Artikel 7

Kontrol

1.   Ved indlagringen foretager det ansvarlige organ kontrol for at sikre, at de oplagrede produkter er støtteberettigede, og for at forhindre, at produkterne udskiftes under den kontraktlige oplagring.

2.   Det ansvarlige organ foretager uanmeldt stikprøvekontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Den udvalgte prøve skal være repræsentativ og udgøre mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, der ydes støtte til privat oplagring for.

Kontrollen omfatter foruden den regnskabskontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, fysisk kontrol af vægten og produkternes art og deres identifikation. Den fysiske kontrol skal omfatte mindst 5 % af den mængde, der underkastes uanmeldt kontrol.

3.   Ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode foretager det ansvarlige organ kontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Hvis produkterne forbliver oplagret efter udløbet af den maksimale kontraktlige oplagringsperiode, kan kontrollen foretages, når produkterne udlagres.

Med henblik på den i første afsnit omhandlede kontrol underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage før udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode eller påbegyndelsen af udlagringen, hvis denne finder sted i eller efter oplagringsperioden.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end de i andet afsnit omhandlede fem arbejdsdage.

4.   Der skal udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kontrollens dato

b)

dens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den for kontrollen ansvarlige medarbejder og medunderskrives af kontrahenten eller i givet fald af den for lageret ansvarlige, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører 5 % eller mere af den kontrollerede produktmængde, udvides kontrollen til at omfatte en større produktmængde, hvis størrelse fastlægges af det kompetente organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

6.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at kontroludgifterne helt eller delvis bæres af kontrahenten.

Artikel 8

Oplagringsstøtte

1.   Støtten fastsættes til følgende beløb pr. kontraktlig oplagringdag:

i)

0,38 EUR pr. ton for lageroste

ii)

0,45 EUR pr. ton for Pecorino Romano

iii)

0,59 EUR pr. ton for Kefalotyri og Kasseri.

2.   Der ydes ikke støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på under 60 dage. Det maksimale støttebeløb kan ikke overstige det beløb, der svarer til en kontraktlig oplagringsperiode på 180 dage.

Hvis kontrahenten ikke overholder fristen i artikel 7, stk. 3, andet afsnit eller i givet fald tredje afsnit, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten fører et for det ansvarlige organ tilfredsstillende bevis for, at ostene er forblevet under kontraktlig oplagring.

3.   Støtten udbetales på anmodning af kontrahenten efter den kontraktlige oplagringsperiodes udløb, og betaling foretages senest 120 dage efter modtagelsen af betalingsanmodningen, forudsat at den i artikel 7, stk. 3, omhandlede kontrol er foretaget, og betingelserne for betaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse af retten til støtte, finder der dog ingen udbetaling sted, før denne ret er blevet anerkendt.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).


BILAG

Kategorier af oste

Støtteberettigede mængder

Ostenes minimumsalder

Indlagringsperiode

Udlagringsperiode

Franske lageroste:

beskyttet oprindelsesbetegnelse for Beaufort og Comté oste

»Label Rouge« Emmental grand cru

klasse A eller B Emmental og Gruyère oste

16 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Tyske lageroste:

»Markenkäse« eller »Klasse fein« Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Irske lageroste:

Irish long-keeping cheese.

Emmental, special grade

900 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Østrigske lageroste:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Finske lageroste:

»I luokka«

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Svenske lageroste:

»Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé«

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Polske lageroste:

»Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski«

3 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Slovenske lageroste:

»Ementalec/Zbrinc«

200 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Litauiske lageroste:

»Goja/Džiugas«

700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Lettiske lageroste:

»Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers«

500 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Ungarske lageroste:

»Hajdú«

300 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Pecorino Romano

19 000 t

90 dage og fremstillet efter den 1. oktober 2006

Fra 1. juni til 31. december 2007

Inden 31. marts 2008

Kefalotyri og Kasseri fremstillet af fåre- eller gedemælk eller en blanding heraf

2 500 t

90 dage og fremstillet efter den 30. november 2006

Fra 1. juni til 30. november 2007

Inden 31. marts 2008


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 588/2007

af 30. maj 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana padano, Parmigiano-Reggiano og Provolone

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/94 (2) fastsætter støtten til privat oplagring af ostene Grana padano, Parmigiano-Reggiano og Provolone. Det samlede støttebeløb bør reguleres i betragtning af de finansielle midler, der er til rådighed, og under hensyn til udviklingen i oplagringsomkostninger og de forventede markedspriser. Det forekommer dog ikke nødvendigt at differentiere støtteelementet.

(2)

Forordning (EF) nr. 2659/94 bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2659/94 affattes således:

»1.   Støtten til privat oplagring af ost fastsættes således pr. oplagringsdag:

0,48 EUR/t for Grana Padano

0,56 EUR/t for Parmigiano-Reggiano

0,40 EUR/t for Provolone.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 284 af 1.11.1994, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2006 (EUT L 129 af 17.5.2006, s. 9).


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 589/2007

af 30. maj 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 af 30. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager (2) er der fastsat tilsyn med importen af de i bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4) der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2004, 2005 og 2006 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer.

(3)

Forordning (EF) nr. 1555/96 bør derfor ændres.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 480/2007 (EUT L 111 af 28.4.2007, s. 48).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG

Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængder

(tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

fra 1. oktober til 31. maj

325 524

78.0020

fra 1. juni til 30. september

25 110

78.0065

0707 00 05

Agurker

fra 1. maj til 31. oktober

3 462

78.0075

fra 1. november til 30. april

7 332

78.0085

0709 90 80

Artiskokker

fra 1. november til 30. juni

5 770

78.0100

0709 90 70

Courgetter

fra 1. januar til 31. december

37 250

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

fra 1. december til 31. maj

271 744

78.0120

0805 20 10

Klementiner

fra 1. november til udgangen af februar

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

fra 1. november til udgangen af februar

91 359

78.0155

0805 50 10

Citroner

fra 1. juni til 31. december

326 811

78.0160

fra 1. januar til 31. maj

61 504

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

fra 21. juli til 20. november

70 731

78.0175

0808 10 80

Æbler

fra 1. januar til 31. august

1 026 501

78.0180

fra 1. september til 31. december

51 941

78.0220

0808 20 50

Pærer

fra 1. januar til 30. april

239 427

78.0235

fra 1. juli til 31. december

35 716

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

fra 1. juni til 31. juli

14 163

78.0265

0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

fra 21. maj til 10. august

114 530

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

fra 11. juni til 30. september

11 980

78.0280

0809 40 05

Blommer

fra 11. juni til 30. september

5 806«


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 590/2007

af 30. maj 2007

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 134/2007 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for tomater, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for tomater, der udføres efter den 30. maj 2007, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 134/2007, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 30. maj, men inden den 1. juli 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 548/2007 (EUT L 130 af 22.5.2007, s. 3).

(3)  EUT L 42 af 14.2.2007, s. 16. Berigtiget ved EUT L 52 af 21.2.2007, s. 12.


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 591/2007

af 30. maj 2007

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (3), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (4) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006.

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).

(4)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 422/2007 (EUT L 102 af 19.4.2007, s. 12).


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. maj 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

104,2

4

01

103,9

4

02

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

225,0

23

01

238,9

18

02

311,9

0

03

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

129,1

9

01

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

258,9

11

01

269,4

8

03

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

242,0

13

01


(1)  Importens oprindelse:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile.«


DIREKTIVER

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/29/EF

af 30. maj 2007

om ændring af direktiv 96/8/EF for så vidt angår mærkning eller emballage af fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab eller reklame for disse

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (2) finder anvendelse fra den 1. juli 2007. Den gælder for fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, men tilsidesætter ikke de særlige bestemmelser i Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab (3).

(2)

I henhold til direktiv 96/8/EF må mærkning eller emballage af de pågældende produkter eller reklame for disse ikke indeholde nogen angivelse af hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse, ej heller nogen omtale af nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan der på nærmere angivne betingelser for fødevarer anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver eller henviser til nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse.

(4)

At tillade anprisninger, der henviser til nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse, på betingelse af at anvisningerne er baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig evidens og forstås godt af gennemsnitsforbrugeren, afspejler udviklingen i sortimentet af produkter og deres egenskaber.

(5)

Argumentet gælder ikke mindst for produkter, der anvendes i energifattige diæter med henblik på vægttab. Sådanne anprisninger bør derfor ikke længere være forbudt, forudsat at betingelserne i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 er opfyldt.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 3, i direktiv 96/8/EF affattes således:

»3.   Mærkning eller emballage af de pågældende produkter eller reklame for disse må ikke indeholde nogen angivelse af hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9. Berigtiget i EUT L 12 af 8.1.2007, s. 3.

(3)  EFT L 55 af 6.3.1996, s. 22.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. maj 2007

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

(meddelt under nummer K(2007) 2161)

(2007/365/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der fare for, at en skadegører, der ikke er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, kan den midlertidigt træffe de yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod den pågældende skadegører.

(2)

Da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (herefter benævnt »skadegøreren«) forekommer i den sydlige del af Den Iberiske Halvø, underrettede Spanien den 27. juni 2006 Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at landet den 6. juni 2006 havde vedtaget yderligere officielle foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning i og spredning inden for dets område af skadegøreren.

(3)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) er ikke opført i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF. I en rapport med en vurdering af skadegørerrisikoen baseret på de foreliggende begrænsede videnskabelige oplysninger er det imidlertid dokumenteret, at skadegøreren forvolder alvorlige skader på træer og er årsag til en væsentlig dødelighed blandt visse arter af palmefamilien (Palmae), idet den kun angriber planter med en diameter nederst på stammen på over 5 cm (herefter benævnt »modtagelige planter«). De modtagelige planter findes i store dele af Europa, især i de sydlige egne, hvor de plantes i stort antal til prydformål, og hvor de er af stor betydning for miljøet.

(4)

Det er derfor nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af skadegøreren.

(5)

Disse hasteforanstaltninger bør gælde for indslæbning og spredning af skadegøreren, fastlæggelse af afgrænsede områder i Fællesskabet, hvor skadegøreren forekommer, samt import, produktion og flytning af og kontrol med modtagelige planter i Fællesskabet. Der bør gennemføres en undersøgelse af alle planter af Palmae i medlemsstaterne for at fastlægge, om skadegøreren forekommer eller fortsat ikke forekommer, med henblik på at indsamle flere videnskabelige oplysninger om planternes modtagelighed.

(6)

Resultaterne af foranstaltningerne bør tages op til revision senest den 31. marts 2008 under hensyntagen til erfaringerne fra den første vækstsæson, der har været omfattet af hasteforanstaltningerne.

(7)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»skadegøreren«: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

b)

»modtagelige planter«: planter, bortset fra frugt og frø, af Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei og Washingtonia spp. med en diameter nederst på stammen på over 5 cm

c)

»produktionssted«: produktionsstedet som defineret i FAO’s International Standard for Phytosanitary Measures No 5 (2).

Artikel 2

Hasteforanstaltninger mod skadegøreren

Det er forbudt at indføre og sprede skadegøreren i Fællesskabet.

Artikel 3

Import af modtagelige planter

Modtagelige planter må kun føres ind i Fællesskabet, hvis

a)

de opfylder de i bilag I, punkt 1, fastsatte importkrav

b)

de, når de føres ind i Fællesskabet, af det officielle ansvarlige organ undersøges for forekomst af skadegøreren i henhold til artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF og ikke viser tegn på skadegøreren.

Artikel 4

Flytning af modtagelige planter inden for Fællesskabet

Modtagelige planter, der har oprindelse i Fællesskabet eller importeres til Fællesskabet i henhold til artikel 3, må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de opfylder betingelserne i bilag I, punkt 2.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle årlige undersøgelser for forekomst eller tegn på angreb af skadegøreren på planter af Palmae på deres område.

Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges senest den 28. februar hvert år sammen med listen over de i artikel 6 omhandlede afgrænsede områder for Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Formodet eller bekræftet forekomst af skadegøreren indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 6

Fastlæggelse af afgrænsede områder

Hvis resultaterne af undersøgelser gennemført i henhold til artikel 5, stk. 1, eller indberetninger foretaget i henhold til artikel 5, stk. 2, bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis bekræftes, at skadegøreren forekommer, fastlægger medlemsstaterne nærmere afgrænsede områder og træffer officielle foranstaltninger, jf. henholdsvis punkt 1 og 2 i bilag II.

Artikel 7

Overholdelse

Om nødvendigt tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 8

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 31. marts 2008.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5, Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG I

Hasteforanstaltninger omhandlet i denne beslutnings artikel 3 og 4

1.   Specifikke importkrav

Uden at del A, punkt 17, i bilag III og del A, kapitel I, punkt 37, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, skal modtagelige planter med oprindelse i tredjelande ledsages af et certifikat som nævnt i artikel 13, stk. 1, i samme direktiv, hvori det i rubrikken »Supplerende erklæring« er angivet, at de modtagelige planter, herunder planter indsamlet på deres naturlige levesteder:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, idet navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

c)

i mindst et år forud for eksporten har været dyrket på et produktionssted:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og

ii)

hvor planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og

iii)

hvor der ved officielle undersøgelser foretaget mindst hver tredje måned og umiddelbart inden eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren.

2.   Betingelser for flytning

Modtagelige planter, der har oprindelse i Fællesskabet eller importeres til Fællesskabet i henhold til artikel 3, må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1), og samtidig skal planterne opfylde følgende betingelser:

a)

de har i hele deres levetid kun været dyrket i en medlemsstat eller et tredjeland, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

de har i hele deres levetid kun været dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af det officielle ansvarlige organ i en medlemsstat eller af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i et tredjeland i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller

c)

de har været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat i to år forud for flytningen, og i denne periode

i)

har de modtagelige planter befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og

ii)

er der ved officielle undersøgelser foretaget mindst hver tredje måned ikke konstateret tegn på skadegøreren,

eller

d)

hvis de er importeret i henhold til punkt 1, litra c), i dette bilag, har de siden indførslen i Fællesskabet i mindst et år forud for flytningen været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, og i denne periode

i)

har de modtagelige planter befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og

ii)

er der ved officielle undersøgelser, foretaget mindst hver tredje måned, ikke konstateret tegn på skadegøreren.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22. Ændret ved direktiv 2005/17/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 23).


BILAG II

Hasteforanstaltninger omhandlet i denne beslutnings artikel 6

1.   Fastlæggelse af afgrænsede områder

a)

De i artikel 6 omhandlede afgrænsede områder skal omfatte følgende:

i)

en angrebet zone med bekræftet forekomst af skadegøreren, som omfatter alle modtagelige planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt eventuelt alle modtagelige planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet

ii)

en stødpudezone, der ligger som et mindst 10 km bredt bælte rundt om den angrebne zone.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et større afgrænset område, som omfatter de relevante afgrænsede områder og områderne mellem disse.

b)

Den nøjagtige afgrænsning af de zoner, der er nævnt i litra a), fastlægges ud fra sunde videnskabelige principper, skadegørerens biologi, angrebets omfang, tidspunktet på året og fordelingen af de modtagelige planter i den pågældende medlemsstat.

c)

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for den angrebne zone, ændres de afgrænsede områder i overensstemmelse hermed.

d)

Påvises skadegøreren ikke ved gennemførelsen af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede årlige undersøgelser i et afgrænset område i en periode på tre år, ophører dette område med at eksistere, ligesom de i punkt 2 i dette bilag omhandlede foranstaltninger ikke længere vil være påkrævet.

2.   Foranstaltninger i de afgrænsede områder

De i artikel 6 omhandlede officielle foranstaltninger, som skal træffes i de afgrænsede områder, skal som et minimum omfatte følgende:

a)

passende foranstaltninger til udryddelse af skadegøreren

b)

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger.


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. maj 2007

om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2007) 2165)

(EØS-relevant tekst)

(2007/366/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter thiodicarb.

(3)

Thiodicarbs virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For thiodicarb var den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 19. januar 2004.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA’s evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 14. december 2005 i form af EFSA’s konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet thiodicarb (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 14. juli 2006 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om thiodicarb.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Vurderingen af risikoen ved brug af stoffet til bekæmpelse af insekter viste en akut kostbetinget risiko for småbørn ved indtagelsen af behandlede spisedruer og for voksne ved indtagelse af vin. Derudover har vurderingen af risikoen ved brug af thiodicarb som sneglebekæmpelsesmiddel vist, at de foreliggende data er temmelig mangelfulde, især hvad angår brugereksponering og den potentielle forurening af grundvandet, og det har således ikke være muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at thiodicarb opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA’s ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiodicarb, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Thiodicarb bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiodicarb, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsættelse eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiodicarb, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktivstof inden for rammerne af Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (5).

(11)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på en eventuel optagelse af thiodicarb i dets bilag I.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Thiodicarb optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiodicarb, trækkes tilbage senest den 25. november 2007

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiodicarb.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 25. november 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/25/EF (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 34).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 55, 1-76, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of Thiodicarb.

(5)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7). Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.


31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. maj 2007

om EF-tilskud til Italien til iværksættelse af et system for indsamling og analyse af epidemiologiske oplysninger om bluetongue

(meddelt under nummer K(2007) 2166)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2007/367/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bluetongue er en sygdom, der overføres af vektorinsekter af Culicoides spp. Sygdommen overføres på tværs af landegrænserne og kan ikke overvåges og bekæmpes effektivt udelukkende ved hjælp af nationale foranstaltninger i de enkelte lande. Der er behov for en samlet indsats på fællesskabsplan for at undersøge fordelingen af bluetongueinfektioner og potentielle Culicoides-vektorer såvel regionalt som samlet set. Indsamling og udveksling af epidemiologiske oplysninger om bluetongue i medlemsstaterne er derfor af afgørende betydning for, at der kan tilrettelægges passende foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen i bestanden her, og for, at det kan kontrolleres, om foranstaltningerne virker efter hensigten.

(2)

Med iværksættelsen af et EF-overvågningsnet ville det være muligt at gennemføre en effektiv risikoanalyse i fællesskabsregi samt at begrænse visse af de udgifter, som få, enkeltstående nationale systemer ville være forbundet med.

(3)

I denne sammenhæng giver anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) øget dataanalysekapacitet og en større forståelse af sygdommens dynamik og spredning.

(4)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise — »G. Caporale« i Teramo i Italien, som er et center for samarbejde inden for dyrlægeuddannelse, epidemiologi, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd under Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), er i gang med at oprette et webbaseret GIS til indsamling, lagring og analyse af bluetongueovervågningsdata (BlueTongue NETwork application). Dette system kan deles med andre medlemsstater og tredjelande for at afprøve dets brugbarhed som redskab til bekæmpelse af sygdommen og opnåelse af større indsigt i sygdommens dynamik og spredning.

(5)

Der bør ydes tilskud til projektet, da det vil kunne bidrage til udviklingen af fællesskabslovgivningen om bluetongue og i sidste instans til en mere effektiv bekæmpelse af sygdommen.

(6)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2) finansieres veterinærforanstaltninger under Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til artikel 9, 36 og 37 i nævnte forordning.

(7)

EF-tilskuddet skal kun ydes, hvis de planlagte foranstaltninger gennemføres effektivt og myndighederne indsender alle nødvendige oplysninger.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Fællesskabet yder tilskud til Italien til dets projekt vedrørende oprettelse af et webbaseret system for indsamling, lagring og analyse af bluetongueovervågningsdata (BlueTongue NETwork application) ved Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise — »G. Caporale« i Teramo i Italien, som det er fremlagt af Italien.

2.   Følgende betingelser skal opfyldes:

a)

Systemet skal oprettes og stilles til rådighed for alle medlemsstater, der anmoder herom, senest den 31. maj 2007.

b)

Italien skal senest den 30. september 2007 sende Kommissionen en teknisk og finansiel rapport, idet den finansielle rapport skal være ledsaget af dokumentation for de afholdte udgifter og de opnåede resultater.

Artikel 2

1.   EF-tilskuddet til Italien til det i artikel 1 omhandlede projekt er på 100 % af de udgifter til personale og indkøb af udstyr, herunder hardware og software og andre hjælpematerialer, der afholdes af Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise — »G. Caporale« i Teramo i Italien til udførelsen af det i artikel 1, stk. 1, omhandlede arbejde, og kan ikke overstige 100 000 EUR.

2.   EF-tilskuddet udbetales som følger:

a)

70 % som forskud efter anmodning fra Italien

b)

restbeløbet efter fremlæggelse af de(n) i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede rapporter og dokumentation.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 378/2007 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1).


Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/32


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 23. maj 2007

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

(2007/368/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140, og

ud fra følgende betragtning:

I overensstemmelse med traktaterne foretages der hvert tredje år en delvis nybesættelse af embederne som medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, idet der gives et mandat på seks år. For perioden 1. september 2007 til 31. august 2013 mangler medlemsstaternes regeringer stadig at udnævne en dommer foruden de tolv dommere, der blev udnævnt den 25. april 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Santiago SOLDEVILA FRAGOSO udnævnes til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fra 1. september 2007 til 31. august 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2007.

W. SCHÖNFELDER

Formand


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/33


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/369/FUSP

af 30. maj 2007

om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan

(EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14 og artikel 25, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. november 2005 vedtog Rådet den fælles erklæring »Tilsagn om et nyt partnerskab mellem EU og Afghanistan«, hvori det hed, at »Den Europæiske Union (EU) og regeringen for Den Islamiske Republik Afghanistan (Afghanistans regering) gik fuldt og helt ind for et sikkert, stabilt, frit, fremgangsrigt og demokratisk Afghanistan, således som det fremgår af den afghanske forfatning, der blev vedtaget den 4. januar 2004 (14 Dalwa 1383). Begge parter ønsker at se Afghanistan spille en fuld og aktiv rolle i det internationale samfund og går fuldt og helt ind for opbygning af en fremtid præget af fremgang, hvor der ikke er trusler om terrorisme, ekstremisme og organiseret kriminalitet«.

(2)

Den 31. januar 2006 blev Afghanistan-aftalen (London) iværksat. Denne aftale bekræftede Afghanistans regerings og det internationale samfunds engagement og indførte en effektiv mekanisme til koordinering af den afghanske og den internationale indsats i løbet af de næste fem år for at skabe betingelser, hvorunder det afghanske folk kan leve i fred og sikkerhed i en retsstat med god regeringsførelse og beskyttelse af menneskerettighederne for alle og kan nyde godt af en holdbar økonomisk og social udvikling.

(3)

Afghanistan-aftalen støtter den afghanske regerings midlertidige nationale udviklingsstrategi (i-ANDS), der indeholder deres vision og investeringsprioriteter. Denne strategi afspejler en national høringsproces, der ligger til grund for de benchmarks, der er opstillet i Afghanistan-aftalen, og de målsætninger, der er fastsat i Afghanistans årtusindudviklingsmål.

(4)

Den 13. oktober 2006 fik Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) forelagt en rapport fra den fælles vurderingsmission, der indeholdt en analyse af retsstatssituationen i Afghanistan samt anbefalinger om, hvordan man kunne styrke EU's bidrag til sektoren i Afghanistan og få strategisk indflydelse. Den fælles vurderingsmission anbefalede bl.a. i sin rapport, at EU kunne overveje at bidrage yderligere til at støtte politisektoren gennem en politimission, og at man kunne sende en undersøgelsesdelegation til Afghanistan for nærmere at undersøge gennemførligheden af en sådan mission.

(5)

Der blev sendt en undersøgelsesdelegation til Afghanistan fra den 27. november til den 14. december 2006. Til opfølgning af sine konklusioner af 11. december 2006 godkendte Rådet den 12. februar 2007 krisestyringskonceptet (CMC) for en EU-mission på politiområdet til Afghanistan med relation til retsstaten i almindelighed og var enige om, at missionen ville give en merværdi. Missionen skal arbejde hen imod etablering af en afghansk politistyrke med lokalt ejerskab, der respekterer menneskerettighederne og opererer inden for retsstatens rammer. Missionen bør bygge videre på de nuværende bestræbelser og følge en samlet og strategisk tilgang, i overensstemmelse med CMC. Missionen bør herunder tage sig af spørgsmål vedrørende reformen af politiet på centralt og regionalt niveau og provinsniveau.

(6)

Den 23. marts 2007 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1746(2007) om forlængelse af mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA), der bl.a. udtrykker tilfredshed med EU's beslutning om at oprette en mission på politiområdet med relation til retsstaten i almindelighed samt til narkotikabekæmpelse med henblik på at bistå og styrke den nuværende indsats for en reform af politiet på centralt niveau og provinsniveau, og ser frem til en hurtig iværksættelse af missionen.

(7)

Den 23. april 2007 godkendte Rådet operationskonceptet (CONOPS) for en EU-politimission til Afghanistan (EUPOL Afghanistan) med relation til retsstaten i almindelighed.

(8)

Afghanistans regering anmodede i en opfordringsskrivelse af 16. maj 2007 EU om at iværksætte en EU-politimission i Afghanistan.

(9)

EU-politimissionen vil indgå i en bredere kontekst af det internationale samfunds indsats for at bistå Afghanistans regering med at overtage ansvaret for at styrke retsstaten, og navnlig med at forbedre det civile politis kapacitet og retshåndhævelseskapaciteten. Der bør sikres en tæt samordning mellem EU-politimissionen og andre internationale aktører, der bidrager med sikkerhedsstøtte, herunder den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) samt dem, der yder støtte til politi- og retsstatsreformen i Afghanistan.

(10)

Som det fremgår af CONOPS og i betragtning af behovet for et mærkbart EU-engagement i politireformen og sammenhængen med målene i Afghanistan-aftalen, skal den planlagte tidsramme for missionen være på mindst 3 år. På grund af situationens uforudsigelighed og nødvendigheden af at sikre en fleksibel tilgang vil missionens omfang og anvendelsesområde blive revurderet hver sjette måned i overensstemmelse med vurderingskriterierne i CONOPS og i operationsplanen (OPLAN).

(11)

Missionens mandat vil blive gennemført i en situation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 11 —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Missionen

1.   Den Europæiske Union opretter herved en EU-politimission i Afghanistan (»EUPOL AFGHANISTAN« eller »missionen«) for en treårig periode omfattende en planlægningsfase, der indledes den 30. maj 2007, og en operativ fase, der indledes senest den 15. juni 2007.

2.   EUPOL Afghanistan skal fungere i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i artikel 3 og udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 4.

Artikel 2

Planlægningsfasen

1.   I missionens planlægningsfase, bistås missionschefen af en planlægningsgruppe, der omfatter det personale, der er nødvendigt for at forberede missionen.

2.   Missionschefen, bistået af planlægningsgruppen udarbejder en operationsplan (OPLAN) og udvikler alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre EUPOL Afghanistan.

3.   Der foretages som en prioritet i planlægningsprocessen en samlet risikovurdering, der ajourføres efter behov, og som specifikt fokuserer på de sikkerhedsrisici, der er forbundet med missionens aktiviteter. OPLAN skal tage hensyn til ajourførte risikovurderinger og omfatte en sikkerhedsplan.

4.   I planlægningsfasen arbejder planlægningsgruppen tæt sammen med kontoret for EU's særlige repræsentant for Afghanistan, Kommissionen og de medlemsstater, der for øjeblikket er involveret i politireformen i Afghanistan.

5.   Missionschefen arbejder tæt sammen med og koordinerer med Afghanistans regering og relevante internationale aktører i det fornødne omfang, bl.a. NATO/ISAF, de ledende stater i de provinsbaserede genopbygningshold (PRT), FN (FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA)) og tredjelande, der for øjeblikket er involveret i politireformen i Afghanistan.

6.   Rådet skal godkende OPLAN'en.

Artikel 3

Mål

EUPOL Afghanistan bidrager i væsentligt omfang til, at der etableres holdbare og effektive civile politiforhold under afghansk ejerskab, der vil sikre et passende samspil med det strafferetlige system i bred forstand og i tråd med Fællesskabets, medlemsstaternes og andre internationale aktørers arbejde med policyrådgivning og institutionsopbygning. Missionen vil desuden støtte en reformproces, der tager sigte på et tillidsvækkende og effektivt politi, der i overensstemmelse med internationale standarder arbejder inden for rammerne af retsstatsprincipperne og respekterer menneskerettighederne.

Artikel 4

Opgaver

1.   Med henblik på at nå de i artikel 3 fastsatte mål skal EUPOL Afghanistan:

a)

arbejde med strategiudvikling og samtidig lægge vægt på arbejde hen imod, at det internationale samfund får en fælles, overordnet strategi med hensyn til politireform, der tager hensyn til Afghanistan-aftalen og i-ANDS

b)

støtte den afghanske regering i en sammenhængende gennemførelse af dennes strategi

c)

forbedre de internationale aktørers sammenhold og koordination, og

d)

støtte relationen mellem politiet og retsstaten i almindelighed.

Disse opgaver vil blive videreudviklet i OPLAN'en.

2.   EUPOL Afghanistan er en mission uden udøvende beføjelser. Den udfører sine opgaver via bl.a. overvågning, mentorordninger, rådgivning og uddannelse.

3.   EUPOL Afghanistan skal i det fornødne omfang koordinere, formidle og rådgive vedrørende projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres eget ansvar på områder, der berører missionen og støtter dens mål.

Artikel 5

Missionens struktur

1.   Missionen har hovedkvarter (HQ) i Kabul og består af:

i)

missionschefen

ii)

centrale personalerådgivere, herunder en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO)

iii)

en uddannelsesafdeling

iv)

afdelinger for rådgivning og mentorordninger

v)

en administrationsafdeling.

Missionen vil, om fornødent, omfatte et støtteelement i Bruxelles.

2.   Der deployeres missionspersonale på centralt og regionalt niveau og provinsniveau i lyset af sikkerhedsvurderingen. Tekniske ordninger vil blive søgt opnået med ISAF og de ledende stater i regionalkommandoer/PRT'er med henblik på udveksling af oplysninger og medicinsk, sikkerhedsmæssig og logistisk støtte, herunder indkvartering hos regionalkommandoerne og PRT'er.

3.   Derudover vil en del af missionens personale blive deployeret for at forbedre den strategiske koordinering af politireformen i Afghanistan i fornødent omfang og navnlig i sekretariatet for ”International Police Coordination Board” i Kabul.

Artikel 6

Missionschefen

1.   Brigadegeneral Friedrich Eichele udnævnes til missionschef for EUPOL Afghanistan.

2.   Missionschefen har den operative kontrol med EUPOL Afghanistan og varetager den daglige ledelse.

3.   Nationale myndigheder overfører den operative kontrol til missionschefen for EUPOL Afghanistan.

4.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale skal disciplinære sanktioner træffes af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

5.   Missionschefen undertegner en kontrakt med Kommissionen med henblik på gennemførelse af missionens budget.

6.   Missionschefen undertegner en kontrakt med Kommissionen med henblik på gennemførelse af missionens budget.

7.   Missionschefen sikrer, at EUPOL Afghanistan i det fornødne omfang arbejder tæt sammen med og koordinerer med Afghanistans regering og relevante internationale aktører, bl.a. NATO/ISAF, de ledende stater i PRT, FN (UNAMA) og tredjelande, der for øjeblikket er involveret i politireformen i Afghanistan.

8.   Missionschefen sikrer, at missionen er tilstrækkelig synlig.

Artikel 7

Personale

1.   Antallet af medarbejdere i EUPOL Afghanistan og deres kompetence skal være i overensstemmelse med de i artikel 3 fastsatte mål, de i artikel 4 fastsatte opgaver og den i artikel 5 fastsatte missionsstruktur.

2.   EUPOL Afghanistan skal primært bestå af personale udsendt af medlemsstaterne eller EU-institutionerne.

3.   Den enkelte medlemsstat eller EU-institution afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, den har udsendt, herunder rejseudgifter til og fra deployeringsstedet, løn, sygesikring og tillæg, bortset fra dagpenge samt afsavns- og faretillæg.

4.   EUPOL Afghanistan kan også rekruttere internationalt og lokalt personale på kontrakt i det fornødne omfang.

5.   Personalet forbliver under den relevante udsendende stats eller EU-institutions myndighed og udfører sine opgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (1).

Artikel 8

EUPOL Afghanistans personales status

1.   EUPOL Afghanistans personales status i Afghanistan, herunder eventuelt privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUPOL Afghanistan kan gennemføres og fungere, fastlægges i en aftale, der indgås efter proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.

2.   Den stat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende stat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.   Ansættelsesvilkårene og det internationale og det lokale civile personales rettigheder og pligter fastlægges i kontrakter mellem missionschefen og medarbejderne.

Artikel 9

Kommandovej

1.   EUPOL Afghanistan skal som krisestyringsoperation have én fælles kommandovej.

2.   PSC udøver den politiske kontrol og den strategiske ledelse.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant udstikker retningslinjer til missionschefen via EU's særlige repræsentant.

4.   Missionschefen leder missionen og varetager den daglige ledelse.

5.   Missionschefen refererer til generalsekretæren/den højtstående repræsentant via EU's særlige repræsentant.

6.   EU's særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet via generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Artikel 10

Politisk kontrol og strategisk styring

1.   Med referat til Rådet udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske styring af operationen. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med traktatens artikel 25. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til at ændre OPLAN'en og kommandovejen. Den omfatter også beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelsen af missionschefen. Rådet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, træffer afgørelse om operationens mål og afslutning.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra missionschefen. PSC kan eventuelt indkalde missionschefen til sine møder.

Artikel 11

Sikkerhed

1.   Missionschefen er ansvarlig for EUPOL Afghanistans sikkerhed, og udøver dette ansvar i overensstemmelse med EU's politik vedrørende sikkerhed for det EU-personale, der er udstationeret uden for EU i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og dokumenter i tilknytning hertil.

2.   Missionschefen bistås af SMSO, der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med Rådssekretariatets Sikkerhedskontor.

3.   Missionschefen udpeger lokale sikkerhedsansvarlige for missionens provinsniveauer og regionale niveauer, der med referat til SMSO har ansvaret for den daglige forvaltning af samtlige sikkerhedsaspekter af de respektive elementer i missionen.

4.   Der ydes i overensstemmelse med OPLAN'en passende sikkerhedstræning for al missionens personale. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

Artikel 12

Tredjelandes deltagelse

1.   Uden at dette anfægter EU's selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle rammer, kan kandidatlande og andre tredjelande opfordres til at bidrage til EUPOL Afghanistan på den betingelse, at de dækker udgifterne til udsendelse af de politieksperter og/eller det civile personale, de udstationerer, inkl. lønninger, tillæg, sygesikring, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra Afghanistan, og bidrager til EUPOL Afghanistans løbende udgifter i passende omfang.

2.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.   Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL Afghanistan, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af operationen som de medlemsstater, der deltager heri.

4.   PSC foretager det nødvendige med hensyn til aftaler om deltagelse og forelægger om nødvendigt forslag for Rådet, herunder om eventuelt finansiel deltagelse eller bidrag i naturalier fra tredjelandes side.

5.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse aftales i henhold til traktatens artikel 24 og supplerende tekniske ordninger i nødvendigt omfang. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne. Har Den Europæiske Union og et tredjeland indgået aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med denne operation.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL Afghanistan indtil den 29. marts 2008 er på 43 600 000.

2.   Det finansielle referencegrundlag for 2008, 2009 og 2010 for EUPOL Afghanistan fastsættes af Rådet.

3.   Alle udgifter forvaltes efter de regler og -procedurer, der gælder for Fællesskabets almindelige budget, bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

4.   Missionschefen refererer udelukkende til Kommissionen, der fører tilsyn med ham, for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

5.   Statsborgere fra tredjelande kan byde på kontrakter. Hvis Kommissionen godkender det, kan missionschefen indgå tekniske aftaler med de ledende stater i regionalkommandoer/PRT'er og internationale aktører, der er deployeret i Afghanistan, for så vidt angår levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler til missionen, især når sikkerhedssituationen kræver det.

6.   De finansielle ordninger skal opfylde EUPOL Afghanistans operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet, og skal tage hensyn til deployeringen af personale i regionale kommandoer og PRT'er.

7.   Udgifterne er finansieringsberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion vedtages.

Artikel 14

Koordinering med Fællesskabets aktioner

1.   Rådet og Kommissionen påser inden for deres respektive kompetenceområder, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden udadtil i overensstemmelse med traktatens artikel 3. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.

2.   De nødvendige koordineringsordninger vil blive gennemført i missionsområdet efter behov såvel som i Bruxelles.

Artikel 15

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter, der er udarbejdet med henblik på missionen, til NATO/ISAF i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter. Der udarbejdes lokale tekniske ordninger for at lette dette.

2.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har om nødvendigt og i overensstemmelse med missionens behov bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har om nødvendigt og i overensstemmelse med missionens operative behov bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til De Forenede Nationer/UNAMA. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

4.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til værtsstaten efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet mellem værtsstaten og EU.

5.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om missionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (2), til tredjeparter, der er tilknyttet denne fælles aktion.

Artikel 16

Ikrafttræden og varighed

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 30. maj 2010.

Artikel 17

Revision

1.   Denne fælles aktion revurderes hver sjette måned med henblik på en tilpasning af missionens omfang og anvendelsesområde alt efter behov.

2.   Denne fælles aktion revurderes senest tre måneder før dens udløb for at fastslå, om den skal videreføres.

Artikel 18

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Rådets vegne

U. VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2005/952/EF (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 18).

(2)  2006/683/EF, Euratom: Rådets afgørelse af 15. september 2006 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47). Ændret ved afgørelse 2007/4/EF, Euratom (EUT L 1 af 4.1.2007, s. 9).


Berigtigelser

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/39


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 266 af 26. september 2006 )

Side 9, artikel 21, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at kapaciteten for alle bærbare batterier og akkumulatorer og for startbatterier og -akkumulatorer er angivet på dem på en synlig, læselig og uudslettelig måde senest den 26. september 2009.«

læses:

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at kapaciteten for alle bærbare batterier og akkumulatorer og for alle bilbatterier og -akkumulatorer er angivet på dem på en synlig, læselig og uudslettelig måde senest den 26. september 2009.«