ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 135

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
26. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 576/2007 af 25. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 577/2007 af 25. maj 2007 om den 32. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 578/2007 af 25. maj 2007 om den 32. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III, fastsatte løbende licitation

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 579/2007 af 25. maj 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 64. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

5

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/28/EF af 25. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M og trifloxystrobin ( 1 )

6

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

26.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 576/2007

af 25. maj 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


26.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 577/2007

af 25. maj 2007

om den 32. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 32. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 578/2007

af 25. maj 2007

om den 32. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III, fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det besluttes, at den 32. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III, fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 579/2007

af 25. maj 2007

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 64. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 64. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 22. maj 2007, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 265,50 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).


DIREKTIVER

26.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/28/EF

af 25. maj 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M og trifloxystrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og andre tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på dyr og mennesker via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til forbrugernes skønnede indtagelse gennem føden.

(3)

Maksimalgrænseværdier for pesticider, der er omfattet af direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF, skal løbende vurderes og kan ændres under hensyntagen til nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som bør føre til ændringer i grænseværdierne for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M og trifloxystrobin.

(4)

Forbrugernes livslange eksponering for nævnte pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (4). Maksimalgrænseværdierne for de pågældende pesticider bør fastsættes på grundlag af denne vurdering/evaluering, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

(5)

Med hensyn til chlorfenapyr, folpet og lambda-cyhalothrin, som der er fastsat en akut referencedosis (ARfD) for, er den akutte eksponering af forbrugerne via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer af disse pesticider, blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der for øjeblikket følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider (5). På grundlag af vurderingen af den daglige indtagelse bør maksimalgrænseværdierne for disse pesticider fastsættes, så det sikres, at ARfD ikke overskrides. Med hensyn til de øvrige stoffer har en vurdering af de disponible oplysninger vist, at der ikke er behov for en ARfD, og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(6)

Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(7)

Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for maleinhydrazid og trifloxystrobin i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til samme direktivs bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for disse stoffer. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i bilagene til direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med anvendelsen af de pågældende plantebeskyttelsesmidler og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Hvor der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier, bør sådanne nu fastsættes for første gang.

(9)

Direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 26. november 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 27. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/27/EF (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 31).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/27/EF.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/25/EF (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 34).

(4)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter af 14. juli 1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14. juli 1998 — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


BILAG I

I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt, tilberedt kød, spiselige slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under pos. 0401, 0402, 0405 and 0406

for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 og 0408

»Maleinhydrazid (2)

kød (ikke fjerkræ) 0,05 (3)

lever (ikke fjerkræ) 0,05 (3)

nyre (ikke fjerkræ) 0,5 (3)

andet 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Definitionen af restkoncentration for mælk og mejeriprodukter er: maleinhydrazid og konjugater heraf udtrykt som maleinhydrazid.

(3)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.

(4)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat indtil den 30. juni 2008, i afventning af de data, som ansøgeren skal forelægge. Er der ingen data modtaget inden denne dato, vil maksimalgrænseværdien blive trukket tilbage ved et direktiv eller en forordning.«


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl og trifloxystrobin således:

 

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Azoxystrobin

Chlorfenapyr

Folpet

Iprodion

Lambda-cyhalothrin

Maleinhydrazid

Metalaxyl, inklusive andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer)

Trifloxystrobin

»1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grapefrugter

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citroner

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER (også afskallede)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Abrikoser

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Kirsebær

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Andre

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Spisedruer

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Druer til vinfremstilling

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Brombær

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Andre småfrugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Stikkelsbær

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Andre

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Spiseoliven

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Oliven (oliefremstilling)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaja

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Peberrod

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Persillerod

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Radiser

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Skorzonerrod

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Batater

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

LØG

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Hvidløg

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Løg, alm.

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Skalotteløg

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Forårsløg

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Andre

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Solanacea

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Tomater

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Peberfrugter

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Auberginer

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okra

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Andre

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Agurker

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Drueagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Andre

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Sukkermajs

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KÅL

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Blomsterkål

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hovedkål

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Bladkål

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kinakål

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kålrabi

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salat og lignende

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Karse

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Hoved- og pluksalat

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Endivie, bredbladet

 

 

 

 

 

 

1

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spinat og lignende

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Spinat

 

 

10

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Julesalat

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Urter

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Bønner (med bælg)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Bønner (uden bælg)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ærter (med bælg)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Ærter (uden bælg)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Asparges

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardoner

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleri

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artiskokker

1

 

 

 

 

 

 

 

Porrer

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarber

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SVAMPE

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Bælgplanter

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oliefrø

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Hørfrø

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsfrø

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojabønner

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Kartofler

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Nye kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Summen af captan og folpet.

(3)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.«