ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 129

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
17. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 541/2007 af 16. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2007 af 16. maj 2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 7. til den 11. maj 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2007 af 16. maj 2007 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 2021/2006 blev åbnet for delperioden maj 2007

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 544/2007 af 16. maj 2007 om godkendelse af ændringer, der ikke er af mindre omfang, af varespecifikationen for en betegnelse i registret over godkendte oprindelsesbetegnelser og godkendte geografiske betegnelser — Baena (BOB)

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2007 af 16. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2007-30. juni 2008)

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2007 af 16. maj 2007 om forbud mod fiskeri efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

23

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/340/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. april 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

25

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

27

 

*

Protokol til aftalen angående de medlemsstater, der ikke i fuldt omfang anvender Schengen-reglerne

35

 

 

2007/341/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. april 2007 om indgåelse af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation

38

 

*

Aftale mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab om tilbagetagelse

40

 

 

Kommissionen

 

 

2007/342/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. maj 2007 om tildeling til Belgien af ekstra havdage i ICES-område IV, VII a og VII d (meddelt under nummer K(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. maj 2007 om tilladelse til markedsføring af phytosterol/phytostanol-beriget olie som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. maj 2007 om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 541/2007

af 16. maj 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 16. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 542/2007

af 16. maj 2007

om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 7. til den 11. maj 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I ugen fra den 7. til den 11. maj 2007 blev der indgivet importlicensansøgninger til myndighederne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 950/2006 eller Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsbestemmelser for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (3), for en samlet mængde, der svarer til eller overstiger den disponible mængde for løbenummer 09.4335 og 09.4336 (2006-2007).

(2)

Kommissionen bør derfor fastsætte en tildelingskoefficient, der gør det muligt at udstede licenser i forhold til den disponible mængde og, når grænsen er nået, at underrette medlemsstaterne herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der blev indgivet fra den 7. til den 11. maj 2007 i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 eller artikel 5 i forordning (EF) nr. 1832/2006, udstedes der licenser inden for de i bilaget anførte mængder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2006/2006 (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 95).

(3)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 8.


BILAG

Præferencesukker AVS-Indien

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Nået

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

Republikken Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

Nået

09.4336

Guyana

100

Nået

09.4337

Indien

0

Nået

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambique

0

Nået

09.4344

Saint Christopher og Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Nået

09.4348

Trinidad og Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Præferencesukker AVS-Indien

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2007/08

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

 

09.4334

Republikken Congo

 

09.4335

Fiji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Indien

100

 

09.4338

Jamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint Christopher og Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad og Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Supplerende sukker

Afsnit V i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit VI i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4317

Australien

0

Nået

09.4318

Brasilien

0

Nået

09.4319

Cuba

0

Nået

09.4320

Andre tredjelande

0

Nået


Balkan-sukker

Afsnit VII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

0

Nået

09.4326

Serbien, Montenegro og Kosovo

100

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Sukker — undtagelsesvis import og import til industrien

Afsnit VIII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4380

Undtagelsesvis

 

09.4390

Industrien

100

 


Import af sukker i forbindelse med de midlertidige toldkontingenter for Bulgarien og Rumænien

Kapitel 1, afsnit 2, i forordning (EF) nr. 1832/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007

Grænse

09.4365

Bulgarien

0

Nået

09.4366

Rumænien

100

 


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 543/2007

af 16. maj 2007

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 2021/2006 blev åbnet for delperioden maj 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og oversøiske lande og territorier (OLT) (3), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2021/2006 blev der åbnet et samlet årligt toldkontingent for import af 160 000 t ris udtrykt i afskallet ris, heraf 125 000 t med oprindelse i AVS-staterne (løbenummer 09.4187), 25 000 t med oprindelse i De Nederlandske Antiller og Aruba (løbenummer 09.4189) og 10 000 t med oprindelse i de mindst udviklede OLT (løbenummer 09.4190), og et årligt toldkontingent for brudris med oprindelse i AVS-staterne på 20 000 t (løbenummer 09.4188).

(2)

For disse kontingenter, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 2021/2006, svarer anden delperiode til maj.

(3)

Af meddelelsen i henhold til artikel 17, litra a), i forordning (EF) nr. 2021/2006 fremgår det, at de ansøgninger for kontingenterne med løbenummer 09.4187, 09.4188 og 09.4189, som blev indgivet i de første fem arbejdsdage af maj 2007, jf. nævnte forordnings artikel 13, stk. 1, omfatter en mængde udtrykt i afskallet ris, der er større end den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(4)

Af nævnte meddelelse fremgår det også, at de ansøgninger for kontingentet med løbenummer 09.4190, som blev indgivet i de første fem arbejdsdage af maj 2007, jf. nævnte forordnings artikel 13, stk. 1, omfatter en mængde udtrykt i afskallet ris, der er eller mindre end den disponible mængde.

(5)

De samlede disponible mængder for den følgende delperiode, jf. artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2021/2006, bør derfor fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris henhørende under kontingenterne med løbenummer 09.4187, 09.4188 og 09.4189, jf. forordning (EF) nr. 2021/2006, der blev indgivet i de første fem arbejdsdage af maj 2007, godkendes til udstedelse af licenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af de i bilaget nævnte tildelingskoefficienter.

2.   De samlede disponible mængder i forbindelse med kontingenterne med løbenummer 09.4187, 09.4188, 09.4189 og 09.4190, jf. forordning (EF) nr. 2021/2006, for den følgende delperiode er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 61.


BILAG

Mængder, der skal tildeles for delperioden maj 2007, og disponible mængder for den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 2021/2006

Oprindelse/produkt

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden maj 2007

Disponible mængder for delperioden september 2007

(kg)

AVS (artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 2021/2006)

09.4187

29,237747  %

41 666 004

KN-kode 1006 10 21 til 1006 10 98 , 1006 20 og 1006 30

 

 

 

AVS (artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 2021/2006)

09.4188

91,620043  %

0

KN-kode 1006 40 00

 

 

 

OLT (artikel 8 og artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 2021/2006)

 

 

 

KN-kode 1006

 

 

 

a)

Nederlandske Antiller og Aruba:

09.4189

67,574812  %

8 333 001

b)

Mindst udviklede OLT:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Ingen tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgninger.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 544/2007

af 16. maj 2007

om godkendelse af ændringer, der ikke er af mindre omfang, af varespecifikationen for en betegnelse i registret over godkendte oprindelsesbetegnelser og godkendte geografiske betegnelser — Baena (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i medfør af samme forordnings artikel 17, stk. 2, har Kommissionen gennemgået Spaniens anmodning om godkendelse af en ændring af oplysninger i varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Baena«, der blev registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Da den pågældende ændring ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, offentliggjorde Kommissionen anmodningen om ændring i henhold til nævnte forordnings artikel 6 i Den Europæiske Unions Tidende (3). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringen godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varespecifikationen for oprindelsesbetegnelsen »Baena« ændres som anført i bilag I.

Artikel 2

Den konsoliderede oversigt med hovedelementerne i varespecifikationen findes i bilag II.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2156/2005 (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 49, og EUT C 139 af 14.6.2006, s. 21.


BILAG I

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ansøgning om ændring i henhold til artikel 9 og artikel 17, stk. 2

»BAENA«

EF-nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

BOB (X) BGB ( )

Ændring(er), der er anmodet om

Afsnit i varespecifikation:

Kapitel i varespecifikationen:

Navn

Beskrivelse

Image 1

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Fremstillingsmetode

Tilknytning

Mærkning

Krav i nationale bestemmelser

ændringer:

I beskrivelsen af produktionsområdet:

»Produktionsområdet for olivenolier, der er omfattet af oprindelsesbetegnelsen »Baena«, består af arealer i kommunerne Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya og Zuheros«, tilføjes »Cabra«.


BILAG II

SAMMENFATNING

Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

»BAENA«

EF-nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

BOB (X) BGB ( )

Denne sammenfatning omfatter hovedelementerne af varespecifikationen og er udarbejdet til oplysning.

1.

    Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adresse:

Infanta Isabel 1o, E 20871 Madrid

Tlf.

(34) 913 47 53 94

Fax

(34) 913 47 54 10

E-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Sammenslutning

Navn:

Consejo Regulador de la D.O. Baena

Adresse:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio — Baena (Córdoba)

Tlf.

(34) 957 69 11 21

Fax

(34) 957 69 11 10

E-mail:

olivavirgen@dobaena.com

Sammensætning:

producent/forarbejder (X) Andet ( )

3.

    Produktets art Klasse 1.5. — Fedtstoffer — ekstra jomfruolie af oliven

4.

    Varespecifikation (resumé af kravene i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.    Navn »Baena«

4.2.    Beskrivelse Ekstra jomfruolie fremstillet af oliven af sorterne »Picudo«, »Carrasqueño de Córdoba«, »Lechin«, »Chorrúo« eller »Jarduo«, »Pajarero«, »Hojiblanco« og »Picual«. Syretallet er på mellem 0,4 og 1o. Peroxidtallet er højst 15. Vandindhold 0,1 %. Urenheder: højst 0,1 %. Smagen er behagelig, mild og minder om mandler.

4.3.    Geografisk område Omfatter kommunerne Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya og Zuheros i provinsen Córdoba.

4.4.    Bevis for oprindelse Olien udvindes af oliven af de godkendte sorter fra registrerede olivenlunde, og den aftappes i virksomheder, der er registreret hos og kontrolleres af tilsynsrådet (Consejo regulador). Emballagerne er forsynet med kontroletiketter, der udstedes af tilsynsrådet.

4.5.    Fremstillingsmetode Olien udvindes af sunde og rene oliven, og der benyttes passende tekniske udvindingsmetoder, som på ingen måde ændrer produktets kendetegn.

4.6.    Tilknytning Oliventræerne gror på brune kalkjorder med en ler- og sandholdig sammensætning og indhold af triasmergel. Tempereret fastlandsklima. Dyrkning og høst i hånden eller ved nedslåning eller rystning kontrolleres.

4.7.    Kontrolorgan

Navn:

Consejo Regulador de la Denominación Origen »Baena«

Adresse:

Carretera de Fuentidueña, s/n Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tlf.

Fax

E-mail:

Tilsynsrådet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Baena« opfylder normen EN-45011.

4.8.    Mærkning Betegnelsen »Denominación de Origen »Baena«« (oprindelsesbetegnelsen »Baena«) skal anføres tydeligt. Etiketterne godkendes af tilsynsrådet, der også nummererer og udsteder kontroletiketter.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 545/2007

af 16. maj 2007

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2007-30. juni 2008)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge WTO's CXL-liste skal EF åbne et årligt toldkontingent for import af 50 700 tons frosset oksekød bestemt til forarbejdning. Som et resultat af forhandlinger, der førte til den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2006/106/EF (3), forpligtede EF sig til i sin liste for alle medlemsstater at forøge dette importkontingent med 4 003 tons pr. 1. juli 2006.

(2)

Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2007/08, der begynder den 1. juli 2007.

(3)

Ved import af frosset oksekød under toldkontingentet opkræves der importafgifter, og import sker på betingelserne i punkt 13 i bilag 7 til del 3 i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (4).

(4)

Ved import til EF under toldkontingentet skal der forelægges en importlicens i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1254/1999. Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6) bør anvendes på importlicenser, der udstedes i medfør af nærværende forordning, jf. dog de yderligere betingelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (7) fastsættes der særlige regler for anvendelsen af importrettigheder, ansøgernes status og udstedelsen af importlicenser. Forordning (EF) nr. 1301/2006 bør fra den 1. juli 2007 anvendes på importlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning, jf. dog de yderligere betingelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(6)

Importtoldkontingentet bør forvaltes, ved at der først tildeles importrettigheder og derpå udstedes importlicenser, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1301/2006. På den måde får de erhvervsdrivende, der har fået importrettigheder, mulighed for i løbet af kontingentperioden at beslutte, hvornår de ønsker at ansøge om importlicenser under hensyntagen til deres reelle handelsmønster. Der bør kunne udstedes licenser efter tildeling af importrettigheder på grundlag af ansøgninger fra importberettigede forarbejdningsvirksomheder. Under alle omstændigheder udløber licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i importkontingentperioden ifølge forordning (EF) nr. 1301/2006.

(7)

For at undgå spekulation bør der kun være adgang til kontingentet for aktive forarbejdningsvirksomheder, der forarbejder produkter i produktionsanlæg, som er autoriseret i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (8), eller for bulgarske eller rumænske forarbejdningsvirksomheder, der før disse landes tiltrædelse af EU den 1. januar 2007 var autoriseret til at eksportere forarbejdede kødprodukter til EF i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (9).

(8)

For at undgå spekulation bør der kun udstedes importlicens til forarbejdningsvirksomhederne for den mængde, som de har fået tildelt importrettigheder for. Desuden bør der af samme grund stilles en sikkerhed samtidig med ansøgningen om importrettigheder. Ansøgning om importlicenser svarende til de tildelte rettigheder bør være et primært krav som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (10).

(9)

Forvaltningen af toldkontingentet kræver, at der føres nøje tilsyn med importen, og at kødets anvendelse og bestemmelse kontrolleres effektivt. Derfor bør forarbejdningen kun tillades i den virksomhed, der er anført i importlicensen.

(10)

Der bør stilles en sikkerhed for at garantere, at det importerede kød anvendes ifølge de nærmere bestemmelser for kontingentet. Ved fastsættelsen af sikkerhedsstillelsens størrelse bør der tages hensyn til forskellen mellem toldsatserne inden for og uden for kontingentet.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 åbnes der et toldkontingent for import af 54 703 tons ikke-udbenet frosset oksekød henhørende under KN-kode 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 eller 0206 29 91, som er bestemt til forarbejdning i EF, i det følgende benævnt »kontingentet«.

Artikel 2

1.   I denne forordning forstås ved »A-produkt« et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller 1602 50 80, der ikke indeholder andet kød end kød af hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på højst 0,45 og består af mindst 20 vægtprocent magert kød (eksklusive slagtebiprodukter og fedt), hvor kød og gelé udgør mindst 85 % af den samlede nettovægt.

Indholdet af hydroxyprolin, multipliceret med faktor 8, anses for indholdet af kollagen. Hydroxyprolinindholdet bestemmes efter ISO-metode 3496-1994.

Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt fastlægges efter proceduren i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (11).

Slagtebiprodukter omfatter følgende: hoved og udskæringer heraf (inklusive ører), fødder, hale, hjerte, yver, lever, nyrer, brisler (halskirtel), bugspytkirtel, hjerne, lunger, svælg, den tykke del af mellemgulvsmusklen, milt, tunge, netmave, rygmarv, spiselig hud, kønsorganer (dvs. livmoder, æggestokke og testikler), skjoldbruskkirtel og hypofyse.

Produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snitfladen, når produktet gennemskæres langs en linje, der går gennem det tykkeste sted.

2.   I denne forordning forstås ved »B-produkt« et forarbejdet produkt, der indeholder andet oksekød end:

a)

de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1254/1999, eller

b)

de produkter, der er nævnt i nærværende artikels 1, stk. 1.

Et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode 0210 20 90, der er tørret eller røget på en sådan måde, at det ferske køds farve og konsistens er fuldstændig forsvundet, og som har et vand/protein-forhold på højst 3,2, betragtes dog som et B-produkt.

Artikel 3

1.   Den samlede kontingentmængde, der er nævnt i artikel 1, opdeles i to mængder:

a)

43 000 tons frosset oksekød bestemt til fremstilling af A-produkter

b)

11 703 tons frosset oksekød bestemt til fremstilling af B-produkter.

2.   Kontingentet har følgende løbenumre:

a)

09.4057 for den mængde, der er anført i stk. 1, litra a)

b)

09.4058 for den mængde, der er anført i stk. 1, litra b).

3.   Importtolden for frosset oksekød inden for dette toldkontingent er fastsat i bilag I.

Artikel 4

1.   Kontingentet forvaltes ved, at der først tildeles importrettigheder og dernæst udstedes importlicenser.

2.   Forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal ansøgere om importrettigheder i stedet for at bevise, at de har deltaget i handel med tredjelande som anført i nævnte artikel, bevise, at de er autoriseret som forarbejdningsvirksomheder i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, og skal dokumentere, at de har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød i hver af de to referenceperioder i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Forarbejdningsvirksomheder i Bulgarien og Rumænien, der i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004 var autoriseret til at eksportere til EF før den 31. december 2006, og som har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød i hver af de to referenceperioder i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006, kan ansøge om importrettigheder inden for kontingentet.

En ansøgning om importrettigheder må ikke overstige 10 % af hver mængde, som er nævnt i artikel 3, stk. 1.

2.   Det bevis for overholdelse af betingelserne, der er fastsat i stk. 1, forelægges sammen med ansøgningen om importrettigheder.

Uanset artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 afgør myndighederne, hvad der kan accepteres som bevis for, at betingelserne er overholdt.

Artikel 6

1.   Alle ansøgninger om importrettigheder med henblik på fremstilling af A-produkter eller B-produkter udtrykkes i ikke-udbenet-ækvivalent.

Ved anvendelse af dette stykke svarer 100 kg ikke-udbenet oksekød til 77 kg udbenet oksekød.

2.   Ansøgninger om importrettigheder med henblik på fremstilling af A-produkter eller B-produkter indsendes senest kl. 13.00 belgisk tid den 8. juni 2007.

3.   Der stilles en sikkerhed på 6 EUR/100 kg samtidig med ansøgningen om importrettigheder.

4.   Senest kl. 13.00 belgisk tid den anden fredag efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 2, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvor store mængder der i alt er ansøgt om inden for hver af de to produktkategorier.

Artikel 7

1.   Der tildeles importrettigheder fra den syvende til og med den sekstende arbejdsdag efter sidste frist for de meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 4.

2.   Medfører anvendelsen af den fordelingskoefficient, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den tilsvarende andel af den sikkerhed, som er stillet i henhold til artikel 6, stk. 3, i nærværende forordning, straks.

Artikel 8

1.   Der skal forelægges en importlicens, for at de mængder, der er tildelt inden for kontingentet, kan overgå til fri omsætning.

2.   Der skal ansøges om importlicenser for hele den tildelte mængde. Denne forpligtelse er et primært krav efter artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 9

1.   Licensansøgninger kan kun indsendes i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder i forbindelse med kontingentet.

Hver gang der udstedes importlicens, reduceres importrettighederne tilsvarende, og en tilsvarende andel af den sikkerhed, som er stillet i henhold til artikel 6, stk. 3, frigives straks.

2.   Importlicenserne udstedes på navn til de importører, der har fået tildelt importrettigheder.

3.   I licensansøgningen og på licensen anføres følgende:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: en af de KN-koder, der er nævnt i artikel 1

c)

i rubrik 20 kontingentets løbenummer, mindst en af angivelserne i bilag II og forarbejdningsvirksomhedens navn og adresse.

4.   Importlicenserne er gyldige i 120 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 10

Medlemsstaterne opretter en ordning med fysisk kontrol og dokumentkontrol, der sikrer, at alt kød senest tre måneder efter importdatoen forarbejdes i den forarbejdningsvirksomhed til den produktkategori, der er angivet i den pågældende importlicens.

Ordningen skal omfatte fysisk kontrol af mængde og kvalitet ved forarbejdningens begyndelse, under forarbejdningen og efter dennes afslutning. Med henblik herpå skal forarbejdningsvirksomhederne på ethvert tidspunkt kunne bevise det importerede køds identitet og anvendelse ved hjælp af relevante forarbejdningsregistre.

Når myndighederne foretager teknisk kontrol af produktionen, kan der i fornødent omfang tages hensyn til dryptab og afpuds.

For at kontrollere det færdige produkts kvalitet og fastslå, om det er i overensstemmelse med forarbejdningsvirksomhedens formel for produktets sammensætning, udtager medlemsstaterne repræsentative prøver af produkterne og analyserer disse. Udgifterne hertil afholdes af forarbejdningsvirksomheden.

Artikel 11

1.   Der stilles på importtidspunktet en sikkerhed over for myndighederne som garanti for, at den forarbejdningsvirksomhed, som har fået tildelt importrettigheder, forarbejder hele den importerede mængde kød til de foreskrevne færdigvarer, og at det sker i den virksomhed, der er anført i licensansøgningen, senest tre måneder efter importdatoen.

Sikkerhedsstillelsens størrelse er anført i bilag III.

2.   Den sikkerhedsstillelse, der er nævnt i stk. 1, frigives i forhold til den mængde, for hvilken det senest syv måneder efter importdatoen over for myndighederne bevises, at hele eller en del af den importerede mængde kød er blevet forarbejdet til de relevante produkter i den angivne virksomhed senest tre måneder efter importdatoen.

Hvis forarbejdningen er sket efter tremånedersfristens udløb, jf. første afsnit, frigives sikkerhedsstillelsen efter fradrag af 15 % plus 2 % for hver dag, fristen er overskredet, for den resterende mængde.

Hvis beviset for forarbejdning er udfærdiget inden for ovennævnte syvmånedersfrist, jf. første afsnit, men først fremlægges inden for 18 måneder efter syvmånedersfristens udløb, tilbagebetales det fortabte beløb efter fradrag af 15 % af sikkerhedsstillelsen.

3.   Den del af sikkerhedsstillelsen, jf. stk. 1, der ikke frigives, inddrages.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 47 af 17.2.2006, s. 54.

(3)  EUT L 47 af 17.2.2006, s. 52.

(4)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 301/2007 (EUT L 81 af 22.3.2007, s. 11).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 26).

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(7)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(9)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

(10)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006.

(11)  EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39.


BILAG I

Importtold

Produkt

(KN-kode)

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg netto

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg netto

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg netto

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg netto

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg netto


BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra c)

:

på bulgarsk

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

på spansk

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

på tjekkisk

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

på dansk

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

på tysk

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

på estisk

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

på græsk

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

på engelsk

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

på fransk

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

på italiensk

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

på lettisk

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

på litauisk

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

på ungarsk

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

på maltesisk

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

på nederlandsk

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

på polsk

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

på portugisisk

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

på rumænsk

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

på slovakisk

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

på slovensk

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

på finsk

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

på svensk

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


BILAG III

Sikkerhedsstillelsens størrelse (1)

(i EUR/1000 kg netto)

Produkt

(KN-kode)

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Som vekselkurs anvendes den vekselkurs, der gælder dagen før den dag, sikkerheden stilles.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 546/2007

af 16. maj 2007

om forbud mod fiskeri efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 af 11. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 367 af 22.12.2006, s. 1.


BILAG

Nr.

09

Medlemsstat

Tyskland

Bestand

HER/3D-R31

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

Østersøen — underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

Dato

20. april 2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. april 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

(2007/340/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Russiske Føderation om en aftale om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation.

(2)

Aftalen blev den 25. maj 2006 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 22. maj 2006.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

De i aftalens artikel 15, stk. 1, omhandlede meddelelser gives af Rådets formand (1).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 13 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning ved vedtagelsen af den i aftalens artikel 13, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. april 2007.

På Rådets vegne

B. ZYPRIES

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden vil af Rådets generalsekretariat blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/27


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

PARTERNE,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

herefter benævnt »Fællesskabet«, og

DEN RUSSISKE FØDERATION,

DER ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd, ved at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation på basis af gensidighed,

DER HENVISER til den fælles udtalelse, der blev vedtaget på topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation havde besluttet at se nærmere på betingelserne for visumfri indrejse som et langtidsperspektiv,

DER PÅ NY BEKRÆFTER intentionen om at indføre visumfri indrejse mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union,

DER ERINDRER OM den aftale om partnerskab og samarbejde af 24. juni 1994, som etablerede et partnerskab mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på den anden side Den Russiske Føderation,

DER HENVISER TIL den fælles erklæring om EU's udvidelse og relationerne mellem EU og Rusland, der blev vedtaget den 27. april 2004, og som bekræftede Den Europæiske Unions og Den Russiske Føderations intention om at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation på basis af gensidighed og indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale herom,

DER ANERKENDER, at lettelsen af visumudstedelsen ikke må føre til ulovlig migration, og er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

DER TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands samt Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union af 7. februar 1992 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts 1957, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Irland,

DER TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union af 7. februar 1992 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts 1957, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Formålet med denne aftale er på basis af gensidighed at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation til et planlagt ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lettelse af visumudstedelsen finder kun anvendelse på statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation i det omfang, hvor de ikke i henhold til Den Russiske Føderations, Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, nærværende aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lov finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»statsborger i Den Russiske Føderation«: en person, der er i besiddelse af eller har erhvervet statsborgerskab i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med dennes lovgivning

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat eller af Den Russiske Føderation, som kræves for

indrejse med henblik på et planlagt opholdt på højst 90 dage i alt i den pågældende medlemsstat eller i flere medlemsstater eller i Den Russiske Føderation

indrejse med henblik på gennemrejse gennem den pågældende medlemsstats eller flere medlemsstaters eller Den Russiske Føderations territorium

e)

»person med lovligt ophold«:

for Den Russiske Føderations vedkommende, en statsborger i Den Europæiske Union, der har opnået midlertidig opholdstilladelse, opholdstilladelse eller uddannelses- eller arbejdsvisum til en periode på over 90 dage i Den Russiske Føderation

for Den Europæiske Unions vedkommende, en statsborger i Den Russiske Føderation med tilladelse eller ret til at opholde sig over 90 dage på en medlemsstats territorium i henhold til fællesskabsretten eller national lovgivning.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for rejsens formål over for den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse rettet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation, skal deltage i møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer eller i arrangementer afholdt af mellemstatslige organer på Den Russiske Føderations eller en af medlemsstaternes territorium:

et brev udfærdiget af en kompetent myndighed i en medlemsstat eller i Den Russiske Føderation eller af en europæisk institution, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts territorium med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed eller organisation eller filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium

c)

for chauffører i international gods- eller passagertransport mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller i Den Russiske Føderation:

en skriftlig anmodning fra det nationale transportforbund i Den Russiske Føderation eller de nationale vognmandsforbund i medlemsstaterne, der foretager internationale transporter, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører mellem medlemsstaternes og Den Russiske Føderations territorium:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -læreanstalten eller -skolen eller studenterkort eller beviser på de kurser, der skal følges

h)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, der kan være kompetente myndigheder, nationale sportsforbund i medlemsstaterne eller Den Russiske Føderation eller Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes nationale Olympiske Komité

i)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunalbestyrelsesformand

j)

for nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der skal besøge statsborgere i Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium:

en skriftlig indbydelse fra værten

k)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelsen af samme samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den indbudte persons fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt navn på eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl, eller

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den indbydende er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en afdeling/filial beliggende på en medlemsstats territorium, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer

hvis den indbydende er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf på Den Russiske Føderations territorium, tillige skattenummeret.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i parternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, som besøger statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold

2.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats territorium og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

til medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på Den Russiske Føderations eller en medlemsstats territorium

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der jævnligt rejser til Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport, der kører mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller Den Russiske Føderation

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger på internationale tog, der kører mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium

e)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som jævnlig rejser til Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne

f)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

g)

journalister

h)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer.

3.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats territorium og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes eller Den Russiske Føderations territorium må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger udgør 35 EUR.

Dette gebyr kan tages op til fornyet overvejelse efter reglerne i artikel 15, stk. 4.

2.   Parterne skal beregne et gebyr på 70 EUR for behandling af visumansøgninger, når visumansøgeren ikke har indgivet ansøgningen og den krævede dokumentation førend tre dage før hans eller hendes planlagte afrejse. Dette gælder ikke i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, litra b), e) og f), samt artikel 7, stk. 3.

3.   Af følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere i Den Europæiske Union eller i Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på Den Russiske Føderations eller en medlemsstats territorium

c)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en alvorligt syg nær pårørende

g)

deltagere i internationale ungdomssportsarrangementer og deres ledsagere

h)

deltagere i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal træffe afgørelse om ansøgningen inden for en frist på ti kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til tre arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller af Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer eller konsulater uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium inden for den frist, der er anført i deres visum, skal i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit have forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Registreringsprocedurer

Parterne forpligter sig til snarest muligt at træffe foranstaltninger til at forenkle registreringsprocedurerne med det formål at sikre statsborgere i Den Russiske Føderation og i Den Europæiske Union ligebehandling med hensyn til registreringsprocedurer under ophold på henholdsvis Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium.

Artikel 11

Diplomatpas

1.   Statsborgere i Den Russiske Føderation eller Den Europæiske Union, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes eller Den Russiske Føderations territorium uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 12

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående Den Russiske Føderations og medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere i Den Russiske Føderation og i Den Europæiske Union ret til at rejse på medlemsstaternes og Den Russiske Føderations territorium på lige fod med EU-borgere og russiske statsborgere.

Artikel 13

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne skal nedsætte et blandet udvalg til forvaltning af aftalen (udvalget), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og for Den Russiske Føderation. Fællesskabet repræsenteres af Europa-Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget skal bl.a. have til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

undersøge og, såfremt det skønnes nødvendigt, foreslå ændringer i aftalen i tilfælde af nye landes tiltrædelse af Den Europæiske Union.

3.   Udvalget skal mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst en gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Denne aftales forhold til aftaler mellem medlemsstaterne og Den Russiske Føderation

Denne aftale har fra og med dens ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem medlemsstaterne og Den Russiske Føderation, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af nærværende aftale.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale skal ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan stille hele aftalen eller en del af den i bero, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom skal meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der har stillet anvendelsen af denne aftale i bero, skal omgående underrette den anden part, når grundene til at stille den i bero er ophørt med at bestå.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører med at være i kraft 90 dage efter modtagelsen af et sådant varsel.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks i to eksemplarer på tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk og russisk, som alle har samme gyldighed.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/35


PROTOKOL

til aftalen angående de medlemsstater, der ikke i fuldt omfang anvender Schengen-reglerne

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, vil udstede nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Det Europæiske Fællesskab vil snarest muligt tage skridt til at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengen-visa eller Schengen-opholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, der endnu ikke i fuldt omfang anvender Schengen-reglerne.


Fælleserklæring ad aftalens artikel 6, stk. 2, angående gebyrer for behandling af visumansøgninger

Parterne vil undersøge gennemførelsen af denne aftales artikel 6, stk. 2, inden for rammerne af det ved aftalen nedsatte udvalg.


Fælleserklæring ad aftalens artikel 11 angående diplomatpas

Hver af parterne kan stille anvendelsen af en del af aftalen, navnlig artikel 11, i bero efter den i aftalens artikel 15, stk. 5, fastlagte procedure, såfremt den anden part misbruger bestemmelserne i artikel 11, eller anvendelsen af disse bestemmelser fører til en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Hvis anvendelsen af artikel 11 er stillet i bero, vil parterne indlede forhandlinger med hinanden inden for rammerne af det ved aftalen nedsatte udvalg med henblik på at løse de problemer, der førte til denne suspension.

Begge parter erklærer, at de som en prioriteret opgave vil bestræbe sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau for diplomatpas, i særdeleshed ved at indføre biometriske identifikatorer. For Den Europæiske Unions vedkommende vil dette blive sikret i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 2252/2004.


Fælleserklæring om udstedelse af visa til kortvarigt ophold til besøg på militære og civile gravsteder

Parterne vil som hovedregel udstede visa til kortvarigt ophold til personer, der skal besøge civile og militære gravsteder, for op til 14 dage.


Fælleserklæring om harmonisering af oplysninger om procedurer for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og krav om dokumentation for ansøgning om visa til kortvarigt ophold

I erkendelse af betydningen af gennemsigtige regler for visumansøgere finder parterne i denne aftale, at der bør træffes passende foranstaltninger:

til generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa, om visaene og de udstedte visas gyldighed

til at parterne hver især opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgerne sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles krav om den samme dokumentation for ansøgninger.

De ovennævnte oplysninger bør sikres en vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, hjemmesider på internettet osv.).


Fælleserklæring angående Kongeriget Danmark

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske repræsentationer og konsulater.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Den Russiske Føderation snarest indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation.


Fælleserklæring angående Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Irland

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands og Irlands områder.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Irland og Den Russiske Føderation indgår bilaterale aftaler om lettelse af visumudstedelsen.


Fælleserklæring angående Republikken Island og Kongeriget Norge

Parterne tager til efterretning, at der består et nært forhold mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge, bl.a. i kraft af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Republikken Island, Kongeriget Norge og Den Russiske Føderation snarest indgår bilaterale aftaler om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til denne aftale.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/38


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. april 2007

om indgåelse af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation

(2007/341/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger om en tilbagetagelsesaftale med Den Russiske Føderation.

(2)

Aftalen blev på Det Europæiske Fællesskabs vegne undertegnet den 25. maj 2006 under forbehold af dens senere indgåelse, i overensstemmelse med en rådsafgørelse der blev vedtaget den 22. maj 2006.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Der nedsættes ved aftalen et blandet tilbagetagelsesudvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Der bør derfor fastsættes forenklede procedurer for fastlæggelse af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med artikel 3 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige udtrykt ønske om at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

De i aftalens artikel 23, stk. 2, omhandlede meddelelser gives af Rådets formand (1).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 19 omhandlede blandede tilbagetagelsesudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede tilbagetagelsesudvalg fastlægges Fællesskabets holdning ved vedtagelsen af den i aftalens artikel 19, stk. 5, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. april 2007.

På Rådets vegne

B. ZYPRIES

Formand


(1)  Datoen for tilbagetagelsesaftalens ikrafttrædelse vil af Rådets generalsekretariat blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.


17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/40


AFTALE

mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab om tilbagetagelse

PARTERNE,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, herefter benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN RUSSISKE FØDERATION,

DER ER FAST BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde for at kunne bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

DER HENVISER TIL den aftale om partnerskab og samarbejde mellem på den ene side Fællesskabet og dets medlemsstater og på den anden side Den Russiske Føderation, der blev indgået på Korfu den 24. juni 1994, særlig artikel 84 og fælleserklæringen angående artikel 26, 32 og 37 i slutakten til aftalen,

DER HENVISER TIL den fælles udtalelse, der blev vedtaget på topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation er enige om snarest at afslutte forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale,

DER ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer for identifikation og tilbagesendelse af personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i eller ophold eller bopæl på Den Russiske Føderations eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters territorium, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

DER UNDERSTREGER, at denne aftale ikke griber ind i de rettigheder og forpligtelser, som Fællesskabet, Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Russiske Føderation har i henhold til international ret, herunder internationale menneskerettighedsbestemmelser, således som de bl.a. er stadfæstet i verdenserklæringen af 10. december 1948 om menneskerettigheder, den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen om flygtninges retsstilling af 31. januar 1967, den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og protokol nr. 4 hertil af 16. september 1963 samt konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

DER TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union af 7. februar 1992 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts 1957, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»tilbagetagelse«: at en stat efter anmodning fra en anden kontraherende stat tilbagetager personer (egne statsborgere, tredjelandsstatsborgere eller statsløse), der ulovligt er indrejst i, opholder sig eller bor i den anmodende stat, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale

b)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»statsborger i Den Russiske Føderation«: enhver, der er statsborger i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med russisk lovgivning

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne

f)

»statsløs«: enhver, der ikke er statsborger i Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne, og som ikke kan dokumentere statsborgerskab i nogen anden stat

g)

»opholdstilladelse«: en officiel tilladelse udstedt under en hvilken som helst form af Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne, som giver en person ret til at have bopæl på Den Russiske Føderations eller en af medlemsstaternes territorium. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne, som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem Den Russiske Føderations eller en af medlemsstaternes territorium. Lufthavnstransitvisum er som en særlig kategori undtaget herfra

i)

»anmodende stat«: den stat (Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne), der fremsætter en tilbagetagelsesanmodning efter reglerne i denne aftales afsnit III eller en transitanmodning efter reglerne i afsnit IV

j)

»adspurgte stat«: den stat (Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne), hvortil en tilbagetagelsesanmodning efter reglerne i denne aftales afsnit III eller en transitanmodning efter reglerne i afsnit IV rettes

k)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Den Russiske Føderation eller en af medlemsstaterne, der har til opgave at gennemføre denne aftale som anført i den bilaterale gennemførelsesprotokol, der indgås mellem Den Russiske Føderation og de enkelte medlemsstater i henhold til denne aftales artikel 20, stk. 1, litra a)

l)

»grænseområde«: et område inden for en radius på op til 30 kilometer fra den fælles landegrænse mellem en medlemsstat og Den Russiske Føderation samt havneområder, herunder toldzoner, og internationale lufthavne i medlemsstaterne og Den Russiske Føderation

m)

»grænseovergangssted«: et af medlemsstaterne eller Den Russiske Føderation godkendt overgangssted for passage af deres respektive land- og søgrænser, herunder i internationale lufthavne og havne

n)

»transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den adspurgte stat under en rejse fra den anmodede stat til bestemmelseslandet.

AFSNIT I

DEN RUSSISKE FØDERATIONS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af russiske statsborgere

1.   Efter anmodning fra en medlemsstat og i overensstemmelse med den i denne aftale fastsatte procedure skal Den Russiske Føderation tilbagetage enhver person, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats territorium, forudsat at det efter reglerne i denne aftales artikel 9 findes godtgjort, at den pågældende person er statsborger i Den Russiske Føderation.

Det samme gælder for personer, der ulovligt opholder sig eller er bosat i en medlemsstat, og som på tidspunktet for indrejse i den pågældende medlemsstat var statsborgere i Den Russiske Føderation, men siden gav afkald på statsborgerskab i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning uden at have erhvervet statsborgerskab eller opholdstilladelse i medlemsstaten eller nogen anden stat.

2.   Når Den Russiske Føderation har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, skal Den Russiske Føderations kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat omgående, uanset den tilbagesendte persons ønsker, udstede det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på 30 kalenderdage. Kan den pågældende, uanset af hvilken grund, ikke tilbagesendes før udløbet af dette rejsedokuments gyldighed, skal Den Russiske Føderations kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat omgående udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighed.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse

1.   Efter anmodning fra en medlemsstat og i overensstemmelse med den i denne aftale fastsatte procedure skal Den Russiske Føderation tilbagetage enhver tredjelandsstatsborger eller statsløs, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats territorium, forudsat at det efter reglerne i denne aftales artikel 10 findes godtgjort, at den pågældende person:

a)

på tidspunktet for tilbagetagelsesanmodningens fremsættelse havde et gyldigt visum udstedt af Den Russiske Føderation og er indrejst i en medlemsstat direkte fra Den Russiske Føderations territorium, eller

b)

på tidspunktet for tilbagetagelsesanmodningens fremsættelse havde en gyldig opholdstilladelse udstedt af Den Russiske Føderation, eller

c)

ulovligt var indrejst til en medlemsstats territorium direkte fra Den Russiske Føderations territorium.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

a)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Den Russiske Føderation

b)

den anmodende medlemsstat eller en anden medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse, medmindre vedkommende er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse med længere gyldighed udstedt af Den Russiske Føderation

c)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse havde visumfri adgang til den anmodende medlemsstats territorium.

3.   Når Den Russiske Føderation har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder den anmodende medlemsstat til den person, der skal tilbagetages, et af Den Russiske Føderation anerkendt rejsedokument (EU-standardrejsedokument til udsendelsesformål efter den model, der er opstillet i Rådets henstilling af 30. november 1994).

AFSNIT II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af medlemsstaters statsborgere

1.   Efter anmodning fra Den Russiske Føderation og i overensstemmelse med den i denne aftale fastsatte procedure skal en medlemsstat tilbagetage enhver person, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Den Russiske Føderations territorium, forudsat at det efter reglerne i denne aftales artikel 9 findes godtgjort, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

Det samme gælder for personer, der ulovligt opholder sig eller er bosat i Den Russiske Føderation, og som på tidspunktet for indrejse i Den Russiske Føderation var statsborgere i en medlemsstat, men siden gav afkald på deres statsborgerskab i medlemsstaten i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning uden at have erhvervet statsborgerskab eller opholdstilladelse i Den Russiske Føderation eller nogen anden stat.

2.   Når en medlemsstat har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, skal denne medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat omgående, uanset den tilbagesendte persons ønsker, udstede det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på 30 kalenderdage. Kan den pågældende, uanset af hvilken grund, ikke tilbagesendes før udløbet af dette rejsedokuments gyldighed, skal medlemsstatens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat omgående udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighed.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse

1.   Efter anmodning fra Den Russiske Føderation og i overensstemmelse med den i denne aftale fastsatte procedure skal en medlemsstat tilbagetage enhver tredjelandsstatsborger eller statsløs, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Den Russiske Føderations territorium, forudsat at det efter reglerne i denne aftales artikel 10 findes godtgjort, at den pågældende person:

a)

på tidspunktet for tilbagetagelsesanmodningens fremsættelse havde et gyldigt visum udstedt af den adspurgte medlemsstat til indrejse i Den Russiske Føderation direkte fra medlemsstatens territorium, eller

b)

på tidspunktet for tilbagetagelsesanmodningens fremsættelse havde en gyldig opholdstilladelse udstedt af den adspurgte medlemsstat, eller

c)

ulovligt var indrejst til Den Russiske Føderations territorium direkte fra den adspurgte medlemsstats territorium.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

a)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den adspurgte medlemsstat

b)

Den Russiske Føderation har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse, medmindre vedkommende er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse med længere gyldighed udstedt af den adspurgte medlemsstat

c)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse havde visumfri adgang til Den Russiske Føderations territorium.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visum eller opholdstilladelse. Har to eller flere medlemsstater udstedt visum eller opholdstilladelse, gælder tilbagetagelsesforpligtelsen efter stk. 1 for den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighed, eller, hvis flere af dem allerede er udløbet, det dokument, der stadig gælder. Er alle disse dokumenter allerede udløbet, påhviler tilbagetagelsesforpligtelsen efter stk. 1 den medlemsstat, der udstedte det dokument, der udløb senest.

4.   Når den adspurgte medlemsstat har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder Den Russiske Føderation til den person, der skal tilbagetages, et af den pågældende medlemsstat anerkendt rejsedokument.

AFSNIT III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Anmodning om tilbagetagelse

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en anmodning om tilbagetagelse til den adspurgte stats kompetente myndighed, jf. dog stk. 2.

2.   Uanset denne aftales artikel 2-5 behøver der ikke at blive fremsat nogen anmodning om tilbagetagelse, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt nationalt pas og, såfremt vedkommende er en tredjelandsstatsborger eller statsløs, desuden er indehaver af gyldigt visum eller gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, der skal tilbagetage vedkommende.

3.   Er en person blevet antruffet i den anmodende stats grænseområde efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den adspurgte stats territorium, kan den anmodende stat fremsætte en tilbagetagelsesanmodning senest to arbejdsdage efter personens pågribelse (fremskyndet procedure).

Artikel 7

Tilbagetagelsesanmodningers indhold

1.   Anmodninger om tilbagetagelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted)

b)

angivelse af, hvilken dokumentation der findes for statsborgerskab og ulovlig indrejse og ophold samt begrundelsen for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse, jf. denne aftales artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1.

2.   Tilbagetagelsesanmodningen bør eventuelt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   En fælles formular til brug for udfærdigelse af tilbagetagelsesanmodninger findes i bilag 1 til denne aftale.

Artikel 8

Svar på tilbagetagelsesanmodningen

Svar på tilbagetagelsesanmodningen skal gives skriftligt.

Artikel 9

Bevis for statsborgerskab

1.   Statsborgerskab i henhold til denne aftales artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan dokumenteres med fremlæggelse af mindst et af de i bilag 2 til denne aftale angivne dokumenter, selv om dets gyldighed er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Den Russiske Føderation gensidigt anerkende statsborgerskabet uden at stille krav om yderligere formaliteter.

2.   Kan ingen af de i bilag 2 til denne aftale angivne dokumenter fremlægges, kan statsborgerskab i henhold til denne aftales artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, dokumenteres ved fremlæggelse af mindst et af de i bilag 3 til denne aftale angivne dokumenter, selv om dets gyldighed er udløbet.

Hvis der fremlægges dokumenter angivet i bilag 3 A til denne aftale, skal medlemsstaterne og Den Russiske Føderation gensidigt anse statsborgerskabet for at være fastslået, medmindre andet kan bevises.

Hvis der fremlægges dokumenter angivet i bilag 3 B til denne aftale, skal medlemsstaterne og Den Russiske Føderation gensidigt anse det som en grund til at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse.

3.   Bevis for statsborgerskab kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter.

4.   Hvis ingen af de i bilag 2 eller 3 til denne aftale angivne dokumenter kan fremlægges, træffer Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes diplomatiske repræsentation eller konsultat eller den pågældende medlemsstat på begæring og i forståelse med den kompetente myndighed i den anmodende stat foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab. Proceduren for sådanne afhøringer fastlægges i de i denne aftales artikel 20 omhandlede gennemførelsesprotokoller.

Artikel 10

Dokumentation angående tredjelandsstatsborgere og statsløse

1.   Som bevis for, at de i denne aftales artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, fastsatte betingelser for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse er opfyldt, fremlægges mindst et af de i bilag 4 til denne aftale angivne dokumenter. Ethvert sådant bevis skal anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Den Russiske Føderation uden krav om yderligere formaliteter.

2.   Indirekte bevis for, at de i denne aftales artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, fastsatte betingelser for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse er opfyldt, kan fremlægges i form af mindst et af de i bilag 5 til denne aftale angivne dokumenter.

Hvis der fremlægges dokumenter angivet i bilag 5 A til denne aftale, skal medlemsstaterne og Den Russiske Føderation gensidigt anse betingelserne for at være opfyldt, medmindre andet kan bevises.

Hvis der fremlægges dokumenter angivet i bilag 5 B til denne aftale, skal medlemsstaterne og Den Russiske Føderation gensidigt anse det som en grund til at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse.

3.   Bevis for, at betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse er opfyldt, kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter.

4.   Ulovlig indrejse, ulovligt ophold eller ulovlig bopæl fastslås, når den pågældende persons rejsedokumenter mangler det fornødne visum til eller den fornødne opholdstilladelse i den anmodende stat. En behørigt begrundet erklæring fra den anmodende stat om, at den pågældende person er antruffet uden det fornødne rejsedokument, visum eller opholdstilladelse anses ligeledes som umiddelbar dokumentation for ulovlig indrejse, ulovligt ophold eller ulovlig bopæl.

Artikel 11

Frister

1.   Tilbagetagelsesanmodningen skal forelægges den kompetente myndighed i den adspurgte stat senest 180 kalenderdage efter den dato, hvor den anmodende stats kompetente myndighed har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller statsløs ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl i landet.

2.   Svar på en tilbagetagelsesanmodning skal afgives senest 25 kalenderdage efter datoen for den bekræftede modtagelse af tilbagetagelsesanmodningen. Med forbehold af særlige aftaler indgået inden for rammerne af gennemførelsesprotokoller undertegnet i overensstemmelse med artikel 20 forlænges denne frist efter behørigt begrundet anmodning til op til 60 kalenderdage, når der er retlige eller faktiske hindringer for at besvare anmodningen inden for den fastsatte frist.

3.   Er en tilbagetagelsesanmodning fremsat efter den fremskyndede procedure i overensstemmelse med denne aftales artikel 6, stk. 3, skal svaret gives senest efter to arbejdsdage (defineret i overensstemmelse med den adspurgte stats lovgivning) efter den bekræftede modtagelse af tilbagetagelsesanmodningen.

4.   Efter udløb af de i stk. 2 og 3 fastsatte frister anses den adspurgte stat for at have givet samtykke til tilbagetagelsen.

5.   Den pågældende person skal tilbagesendes inden udløb af 90 kalenderdage. Sker tilbagesendelsen efter den fremskyndede procedure i overensstemmelse med denne aftales artikel 6, stk. 3, skal den finde sted inden for to arbejdsdage. Denne frist kan efter begrundet anmodning forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer. De i dette stykke fastsatte frister begynder at løbe på datoen for modtagelse af et positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen.

Artikel 12

Afslag på en tilbagetagelsesanmodning

Afslag på en tilbagetagelsesanmodning skal begrundes.

Artikel 13

Fremgangsmåde for tilbagesendelse og transportmidler

1.   Før en person tilbagesendes, skal de kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation og den berørte medlemsstat skriftligt aftale dispositioner angående overførselsdato, grænseovergangssted og eventuel ledsagelse.

2.   Ethvert transportmiddel, det være sig over land eller ad luft- eller søvejen, kan benyttes. Tilbagesendelse ad luftvejen skal ikke nødvendigvis ske ved brug af den anmodende stats nationale flyselskab eller personale og kan finde sted på rutefly såvel som på charterfly.

AFSNIT IV

TRANSIT

Artikel 14

Generelle principper

1.   Ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse begrænser medlemsstaterne og Den Russiske Føderation transitrejser til de tilfælde, hvor de pågældende ikke kan tilbagesendes til bestemmelsesstaten direkte.

2.   Den Russiske Føderation tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse, hvis Den Russiske Føderation anmoder herom, forudsat at deres videre rejse gennem de andre lande og tilbagetagelsen i bestemmelsesstaten er sikret.

3.   Den Russiske Føderation eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelsesstaten eller en transitstat, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den adspurgte stat eller en transitstat, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensyn til den offentlige sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den adspurgte stat.

4.   Den Russiske Føderation og medlemsstaterne kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitrejsen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen i bestemmelsesstaten ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den anmodende stat om nødvendigt uden forsinkelse tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse.

Artikel 15

Transitprocedure

1.   Der skal over for de kompetente myndigheder fremsættes en skriftlig transitanmodning, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transitmåden (over land eller ad luft- eller søvejen), eventuelle andre transitstater og endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested, nationalitet, rejsedokumenttype og -nummer)

c)

grænseovergangssted, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om tilbagesendelsen sker under ledsagelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i denne aftales artikel 14, stk. 2, efter den anmodende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke er kendskab til nogen grund til afvisning af anmodningen i henhold til denne aftales artikel 14, stk. 3.

En fælles formular til brug for transitanmodninger findes i bilag 6 til denne aftale.

2.   Den adspurgte stat skal skriftligt underrette den anmodende stats kompetente myndighed om, at den tillader indrejse, med bekræftelse af grænseovergangssted og -tidspunkt, eller i modsat fald underrette den anmodende stat om, at den nægter at give indrejsetilladelse, med angivelse af begrundelsen herfor.

3.   Er den pågældende transit et led i en tilbagesendelse, der foregår ad luftvejen, kræves det ikke, at den person, som tilbagesendes, og dennes eventuelle ledsager skal ansøge om særligt lufthavnstransitvisum.

4.   Under forbehold af gensidige samråd skal de kompetente myndigheder i den adspurgte stat være behjælpelige med den pågældende transit, navnlig ved opsyn med de pågældende personer og tilrådighedsstillelse af passende faciliteter hertil.

AFSNIT V

OMKOSTNINGER

Artikel 16

Transport- og transitomkostninger

Uden at det berører de kompetente myndigheders ret til at tilbagesøge omkostningerne ved tilbagetagelsen hos den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjemand, skal alle befordringsudgifter i tilknytning til tilbagetagelse og transit indtil grænseovergangen til den adspurgte stat bæres af den anmodende stat.

AFSNIT VI

DATABESKYTTELSE

Artikel 17

Databeskyttelse

Persondata udleveres kun, hvis det er nødvendigt, for at de kompetente myndigheder i enten Den Russiske Føderation eller en medlemsstat kan gennemføre denne aftale. Ved udlevering, bearbejdning og behandling af persondata i det konkrete tilfælde skal Den Russiske Føderations kompetente myndigheder overholde Den Russiske Føderations relevante lovgivning, og en medlemsstats kompetente myndighed skal overholde bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og sin nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden finder følgende principper anvendelse:

a)

alle persondata skal behandles på et redeligt og lovformeligt grundlag

b)

persondata må kun indsamles til det særlige, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale, og de må ikke viderebearbejdes på en måde, der strider mod dette formål

c)

alle persondata skal være formålstjenlige, relevante og ikke mere vidtgående, end hvad formålet med deres indsamling og/eller bearbejdning kræver, og i særdeleshed må de persondata, der udleveres, kun omfatte:

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, eventuelt tidligere navn, andre navne, personen benytter eller kendes under, fødselsdato og fødested, køn, nuværende og tidligere nationalitet(er)

pas eller identitetskort (type, nummer, udløb, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

rejseetaper og rejseruter

andre oplysninger til brug for identifikation af den person, der skal tilbagetages, eller efterprøvelse af tilbagetagelsesforpligtelserne i henhold til denne aftale

d)

alle persondata skal være korrekte og opdaterede i det fornødne omfang

e)

alle persondata skal opbevares på en måde, der åbner mulighed for identifikation af datasubjektet, og må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt for det formål, hvortil disse data blev indsamlet eller viderebearbejdes

f)

såvel den udleverende som den modtagende kompetente myndighed skal træffe enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at persondata, hvis behandling ikke opfylder betingelserne i litra c) og d), navnlig fordi disse data ikke er formålstjenlige, relevante eller korrekte eller er for vidtgående i forhold til formålet, berigtiges, slettes eller blokeres. Dette omfatter pligt til at underrette den anden part om enhver berigtigelse, sletning eller blokering af en oplysning

g)

den modtagende kompetente myndighed skal efter anmodning underrette den udleverende kompetente myndighed om, hvortil de udleverede data anvendes, og hvilke resultater der er opnået heraf

h)

persondata må kun udleveres til de kompetente myndigheder, der har til opgave at gennemføre denne aftale. De må kun videregives til andre organer med forudgående samtykke fra den udleverende kompetente myndighed

i)

den udleverende og den modtagende kompetente myndighed skal skriftligt registrere enhver udlevering og modtagelse af persondata.

AFSNIT VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Forholdet til andre internationale forpligtelser

1.   Denne aftale indskrænker ikke de rettigheder og forpligtelser, Fællesskabet, medlemsstaterne og Den Russiske Føderation har i henhold til international ret, især:

a)

konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

b)

den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

c)

konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

d)

internationale traktater om udlevering og transit

e)

multilaterale internationale traktater om regler for tilbagetagelse af udenlandske statsborgere, såsom konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944.

2.   Denne aftales bestemmelser har forrang for bestemmelserne i enhver bilateral traktat eller aftale om tilbagetagelse, der i henhold til denne aftales artikel 20 er eller vil blive indgået mellem enkelte medlemsstater og Den Russiske Føderation, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte traktater eller aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

3.   Intet i denne aftale er til hinder for tilbagesendelse af en person efter anden formel eller uformel aftale.

Artikel 19

Blandet tilbagetagelsesudvalg

1.   Parterne skal nedsætte et blandet tilbagetagelsesudvalg (»udvalget«), der i særdeleshed skal have til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for en ensartet gennemførelse af denne aftale

c)

med jævne mellemrum at udveksle oplysninger om de gennemførelsesprotokoller, der indgås mellem enkelte medlemsstater og Den Russiske Føderation i henhold til denne aftales artikel 20

d)

at vedtage ændringer i bilagene til denne aftale

e)

at foreslå ændringer i denne aftale

f)

at undersøge og, såfremt det skønnes nødvendigt, foreslå ændringer i denne aftale i tilfælde af nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

2.   Udvalgets beslutninger er bindende for parterne.

3.   Udvalget skal bestå af repræsentanter for Fællesskabet og Den Russiske Føderation; Fællesskabet repræsenteres af Europa-Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

4.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne.

5.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 20

Gennemførelsesprotokoller

1.   Den Russiske Føderation og medlemsstaterne skal indgå gennemførelsesprotokoller indeholdende bestemmelser om:

a)

kompetente myndigheder, grænseovergangssteder, udveksling af oplysninger om kontaktpunkter og brug af sprog

b)

nærmere betingelser for tilbagetagelse efter den fremskyndede procedure

c)

betingelser for tilbagesendelse under ledsagelse, herunder transitoverførsel af tredjelandsstatsborgere og statsløse under ledsagelse

d)

andre bevis- og dokumentationsmidler end de i bilag 2-5 til denne aftale angivne

e)

fremgangsmåden for afhøringer i henhold til denne aftales artikel 9

f)

eventuelle særlige ordninger angående fristerne for behandling af tilbagetagelsesanmodninger, jf. denne aftales artikel 11, stk. 2.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at udvalget er blevet underrettet om dem.

3.   Den Russiske Føderation forpligter sig til også at anvende enhver bestemmelse i en gennemførelsesprotokol indgået med en medlemsstat i sine forbindelser med enhver anden medlemsstat efter sidstnævntes anmodning og under forbehold af, at den pågældende bestemmelse i praksis kan anvendes på Den Russiske Føderation. Medlemsstaterne forpligter sig til også at anvende enhver bestemmelse i en gennemførelsesprotokol indgået af en medlemsstat i deres relationer med Den Russiske Føderation efter sidstnævntes anmodning og under forbehold af, at den pågældende bestemmelse i praksis kan anvendes på andre medlemsstater.

Ovenstående gælder ikke for bestemmelser indeholdende særlige ordninger som omhandlet i stk. 1, litra f).

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Medmindre andet gælder i henhold til stk. 2, finder denne aftale anvendelse på Den Russiske Føderations territorium og på det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse.

2.   Denne aftale finder ikke anvendelse på Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Bilag

Bilag 1-6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 23

Ikrafttrædelse, varighed og udløb

1.   Denne aftale skal ratificeres eller godkendes af parterne efter deres interne procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet, jf. dog stk. 3. Ligger denne dato før datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union, træder denne aftale først i kraft på samme dato som den sidstnævnte.

3.   De i denne aftales artikel 3 og 5 fastsatte forpligtelser træder først i kraft tre år efter den i stk. 2 fastsatte dato. I løbet af denne treårsperiode finder de kun anvendelse på statsløse og på statsborgere i tredjelande, med hvilke Den Russiske Føderation har indgået bilaterale traktater eller aftaler om tilbagetagelse.

4.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

5.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter modtagelsen af et sådant varsel.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks i to eksemplarer på tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk og russisk, som alle har samme gyldighed.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


BILAG 1 TIL TILBAGETAGELSESAFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DEN RUSSISKE FØDERATION

Image 6

Tekst af billedet

Image 7

Tekst af billedet