ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 117

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
5. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2007 af 4. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 486/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. maj 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af fodertilsætningsstoffet Salinomax 120G, som tilhører gruppen af coccidiostater og andre lægemidler ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2007 af 4. maj 2007 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertilsætningsstof ( 1 )

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/304/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Bt176-majs (SYN-EV176-9) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf1-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf2-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af produkter fremstillet af GA21xMON810-majs (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (meddelt under nummer K(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Ungarn i 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Danmark i 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1820)

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/930/EF af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 355 af 15.12.2006)

31

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/963/EF af 18. december 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 397 af 30.12.2006)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 493/2007

af 4. maj 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

37,7

TN

127,8

TR

129,0

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

102,5

ZZ

105,3

0709 90 70

TR

106,2

ZZ

106,2

0805 10 20

CU

43,2

EG

44,7

IL

69,6

MA

44,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,1

BR

79,4

CL

86,9

CN

86,1

NZ

117,9

US

131,9

UY

64,7

ZA

85,7

ZZ

91,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 494/2007

af 4. maj 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 486/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. maj 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som er gældende fra 1. maj 2007, blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2007 (3).

(2)

Da det beregnede gennemsnit for importtolden afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af importtolden, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 486/2007.

(3)

Forordning (EF) nr. 486/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 486/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 114 af 1.5.2007, s. 5.


BILAG

»

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 5. maj 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

8,67

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

8,67

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00

BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.5.-3.5.2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (3)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (4)

Hård hvede, lav kvalitet (5)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

156,24

110,83

Pris fob USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Præmie for Golfen

7,60

Præmie for The Great Lakes

10,98

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

34,92 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam:

34,92 EUR/t

«

(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(4)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(5)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 495/2007

af 4. maj 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for humle og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1696/71, (EØF) nr. 1037/72, (EØF) nr. 879/73 og (EØF) nr. 1981/82 (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/78 (2) indeholder en liste over organer i tredjelande med bemyndigelse til at udstede attester, der ledsager humleprodukter, som importeres fra disse tredjelande. Disse attester anerkendes som ligestillede med den attest, der er fastsat bestemmelser om i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1952/2005.

(2)

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, bør disse nye medlemsstaters organer ikke længere være opført på listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78.

(3)

Oplysningerne om navn og adresse på nogle af de organer, der er opført på listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78, er ændret.

(4)

Forordning (EØF) nr. 3077/78 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Humle —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 1. Berigtiget i EUT L 317 af 3.12.2005, s. 29.

(2)  EFT L 367 af 28.12.1978, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 81/2005 (EUT L 16 af 20.1.2005, s. 52).


BILAG

»BILAG

ORGANER BEMYNDIGET TIL UDSTEDELSE AF ATTESTER FOR

Humlekopper — KN-kode ex 1210

Humlepulver — KN-kode ex 1210

Safter og ekstrakter af humle — KN-kode 1302 13 00


Oprindelsesland

Udstedelsesbemyndiget organ

Adresse

Kode

Telefon

Fax

E-mail (fakultativ)

Australien

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Folkerepublikken Kina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

New Zealand

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472-0367

47 44 24

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548-2319

546-9464

 

Serbien

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Sydafrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841-3172

841-3594

 

Schweiz

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrkmil

Khlibnaja 27

Zhytomyr 10029

(380)

37 21 11

36 73 31

 

USA

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 eller 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw«


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 496/2007

af 4. maj 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af fodertilsætningsstoffet »Salinomax 120G«, som tilhører gruppen af coccidiostater og andre lægemidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tilsætningsstoffet salinomycinnatrium (Salinomax 120G) blev godkendt på visse betingelser ved Rådets direktiv 70/524/EØF (2). Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005 (3) blev tilsætningsstoffet godkendt i ti år til anvendelse i slagtekyllinger, idet godkendelsen blev knyttet til den ansvarlige for markedsføringen af tilsætningsstoffet. Tilsætningsstoffet er opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et tilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og på basis af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Indehaveren af godkendelsen for tilsætningsstoffet salinomycinnatrium (Salinomax 120G) har anmodet om, at godkendelsesbetingelserne ændres, således at der indføres maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL), som EFSA har evalueret.

(3)

I udtalelse af 26. januar 2005 (4) foreslog EFSA, at der fastsættes midlertidige MRL for det pågældende aktivstof. Det kan blive nødvendigt at revidere de MRL, der er fastsat i bilaget på baggrund af resultater af fremtidige evalueringer af aktivstoffet foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur.

(4)

Forordning (EF) nr. 600/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 600/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(3)  EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 2028/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 26).

(4)  Ajourføring af udtalelsen afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om Kommissionens nye anmodning vedrørende sikkerheden ved »Bio-Cox®120G«, der er baseret på salinomycinnatrium, som fodertilsætningsstof i overensstemmelse med Rådets direktiv 70/524/EØF (artikel 4g). Vedtaget den 26. januar 2005. EFSA Journal (2005) 170, s. 1-4.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) i de relevante animalske fødevarer

mg aktivstof/kg fuldfoder

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 766

Alpharma (Belgien) BVBA

Salinomycinnatrium 120 g/kg (Salinomax 120G)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Salinomycinnatrium: 120 g/kg

Calciumlignosulfonat: 40 g/kg

Calciumsulfatdihydrat: 1 000 g/kg

 

Aktivstof:

Salinomycinnatrium, C42H69O11Na,

Natriumsalt af en polyethermonocarboxylsyre produceret ved gæring af Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), CAS nr. 55 721-31-8

Beslægtede urenheder:

 

< 42 mg elaiophylin/kg salinomycinnatrium.

 

< 40 g 17-epi-20 desoxysalinomycin/kg salinomycinnatrium

Slagtekyllinger

50

70

Anvendelse den sidste dag før slagtning forbudt.

I brugsvejledningen angives:

 

»Farligt for dyr af hestefamilien og kalkuner.«

 

»Dette foderstof indeholder en ionophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (f.eks. tiamulin).«

22.4.2015

5 μg salinomycin/kg for alt vådt væv


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 497/2007

af 4. maj 2007

om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede).

(4)

Anvendelsen af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) blev godkendt uden tidsbegrænsning for slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (2), uden tidsbegrænsning for slagtekalkuner ved Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 (3) og uden tidsbegrænsning for æglæggende høner ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2005 (4).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om godkendelse af anvendelsen til smågrise (fravænnede). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 17. oktober 2006, at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (5). Det blev endviderede konkluderet, at det pågældende præparat ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen har anvendelsen af præparatet ingen skadelige virkninger på denne anden dyrekategori. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 269 af 17.8.2004, s. 3.

(3)  EUT L 159 af 22.6.2005, s. 6.

(4)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 184/2007 (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 1).

(5)  Udtalelse afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet Safizym X (endo-1,4-beta-xylanase) som tilsætningsstof til foder til smågrise i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003. Vedtaget den 17.10.2006. EFSA Journal (2006) 405, s. 1.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) med en aktivitet på mindst:

 

pulverform: 70 000 IFP (1)/g

 

flydende form: 7 000 IFP/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analysemetode  (2)

Test med reducerende sukker for endo-1,4-beta-xylanase ved kolorimetrisk reaktion af dinitrosalicylsyreopløsning på udbyttet af reducerende sukker

Smågrise (fravænnede)

840 IFP

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 680 IFP.

3.

Til smågrise (fravænnede) op til 35 kg kropsvægt.

4.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), f.eks. med indhold af hvede på over 20 %.

25.5.2017


(1)  1 IFP er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (udtrykt i xyloseækvivalenter) fra havrexylan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2007

om tilbagetrækning fra markedet af Bt176-majs (SYN-EV176-9) og produkter fremstillet heraf

(meddelt under nummer K(2007) 1804)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2007/304/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 6, og artikel 20, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bt176-majs (SYN-EV176-9) blev godkendt i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (2) ved Kommissionens beslutning 97/98/EF af 23. januar 1997 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L.) med kombineret modifikation for insekticide egenskaber, frembragt ved Bt-endotoxin-genet, og øget tolerance over for herbicidet ammoniumglufonisat fremsat i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (3). Direktiv 90/220/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2001/18/EF.

(2)

Godkendelse blev givet på grundlag af udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Foder, nedsat ved Kommissionens afgørelse 76/791/EØF (4), Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/273/EF (5), og Den Videnskabelige Komité for Pesticider, nedsat ved Kommissionens afgørelse 78/436/EØF (6).

(3)

SYN-EV176-9-majs og produkter fremstillet heraf er efterfølgende blevet anmeldt af Syngenta Crop Protection AG (i det følgende benævnt »anmelderen«) som eksisterende produkter i henhold til artikel 8, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt »forordningen«) og indført i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Anmeldelsen omfattede fødevarer, der består af og/eller indeholder eller er fremstillet af SYN-EV176-9-majs, fødevaretilsætningsstoffer, der er fremstillet af SYN-EV176-9-majs, foder, der består af og/eller indeholder SYN-EV176-9-majs, fodermidler, der er fremstillet af SYN-EV176-9-majs, og fodertilsætningsstoffer, der er fremstillet af SYN-EV176-9-majs.

(4)

Anmelderen af SYN-EV176-9-majs oplyste i et brev til Kommissionen dateret den 19. september 2005, at vedkommende standsede salget i EU af frø af SYN-EV176-9-majs efter 2005-såsæsonen.

(5)

Anmelderen har endvidere over for Kommissionen oplyst, at vedkommende ikke agter at indgive en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af SYN-EV176-9-majs i henhold til forordningen i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8, stk. 4, artikel 11, artikel 20, stk. 4, og artikel 23 i forordningen. Derfor vil hverken dyrkning eller markedsføring af SYN-EV176-9-majs og produkter fremstillet heraf være tilladt i EU efter den 18. april 2007.

(6)

Der bør derfor vedtages foranstaltninger for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af indavlede linjer og hybrider af SYN-EV176-9-majs. Da frøene således ikke vil være til rådighed, kan det forventes, at alle produkter fremstillet af SYN-EV176-9-majs forsvinder fra fødevare- og foderkæden inden for et rimeligt tidsrum.

(7)

Eftersom anmelderen standsede salget af frø af SYN-EV176-9-majs i Fællesskabet efter 2005-såsæsonen, er lagre af produkter fremstillet af SYN-EV176-9-majs blevet opbrugt, og de forventes ikke at forekomme på markedet efter den 18. april 2007. Der kan dog i et vist tidsrum fortsat forekomme ubetydelige spor af genetisk modificeret materiale af SYN-EV176-9-majs i fødevarer eller foder.

(8)

Det er derfor nødvendigt af hensyn til retssikkerheden at indføre en overgangsperiode, hvor fødevarer og foder kan indeholde sådant materiale, uden at det anses for en overtrædelse af forordningens artikel 4, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, hvis forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.

(9)

Ved fastlæggelsen af grænseværdien og tidsrummet bør der tages hensyn til, hvor lang tid der er behov for, før effekten af den reelle tilbagetrækning af frøene fra markedet mærkes i hele fødevare- og foderkæden. Under alle omstændigheder skal grænseværdien ligge under tærskelværdien for mærkning og sporbarhed på højst 0,9 %, der er fastsat i forordningen, for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foder.

(10)

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende SYN-EV176-9-majs bør ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

(11)

Anmelderen er blevet hørt vedrørende foranstaltningerne i denne beslutning.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af indavlede linjer og hybrider af SYN-EV176-9-majs til dyrkning skal anmelderen overholde de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Senest 6 måneder efter meddelelsen af denne beslutning skal anmelderen forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forekomst i fødevarer eller foder af materiale, der består af, indeholder eller er fremstillet af SYN-EV176-9-majs, og som er anmeldt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, kan tolereres i 5 år efter meddelelsen af denne beslutning, forudsat at:

a)

forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig, og

b)

andelen heraf ikke overstiger 0,9 %.

Artikel 3

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende SYN-EV176-9-majs ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, 4002 Basel, Schweiz.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(2)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(3)  EFT L 31 af 1.2.1997, s. 69.

(4)  EFT L 279 af 9.10.1976, s. 35.

(5)  EFT L 167 af 18.7.1995, s. 22.

(6)  EFT L 124 af 12.5.1978, s. 16.


BILAG

Foranstaltninger, som anmelderen skal overholde for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af indavlede linjer og hybrider af SYN-EV176-9-majs til dyrkning

a)

Information til erhvervsdrivende i EU om frøenes handelsmæssige og juridiske status

b)

Tilbagekaldelse af resterende lagre af handelsfrø hos erhvervsdrivende

c)

Destruktion af resterende lagre af handelsfrø

d)

Indgåelse af aftaler med tredjepart vedrørende ophør med handel med produktet, så vedkommende instrueres om enten at returnere frøene eller at verificere og attestere, at frøene er blevet destrueret

e)

Iværksættelse af alle fornødne skridt til at fjerne registrerede sorter af frøene fra nationale frøkataloger

f)

Gennemførelse af et internt program med henblik på at undgå, at GMO-begivenheden forekommer i avl og frøproduktion


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2007

om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf1-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) og produkter fremstillet heraf

(meddelt under nummer K(2007) 1805)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2007/305/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 6, og artikel 20, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frø af Ms1xRf1-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) blev godkendt i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (2) ved Kommissionens beslutning 96/158/EF af 6. februar 1996 om markedsføring af et produkt bestående af en genetisk modificeret organisme, herbicidtolerant hybridrapsfrø (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (3) til frembringelse af frø, men ikke til anvendelse som fødevare eller foder. Direktiv 90/220/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2001/18/EF.

(2)

Frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps blev godkendt i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF ved Kommissionens beslutning 97/392/EF af 6. juni 1997 om markedsføring af genetisk modificeret raps (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) i henhold til direktiv 90/220/EØF (4) til den påtænkte anvendelse, dvs. dyrkning og håndtering i miljøet før og under forarbejdning af produktet til ikke-levedygtige fraktioner.

(3)

Godkendelserne blev givet på grundlag af oplysninger i de dossierer, der er indgivet i henhold til direktiv 90/220/EØF, og alle de oplysninger, medlemsstaterne havde indsendt.

(4)

Der blev markedsført forarbejdet olie af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (5).

(5)

ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps og produkter fremstillet heraf er efterfølgende blevet anmeldt af Bayer CropScience AG (i det følgende benævnt »anmelderen«) som eksisterende produkter i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt »forordningen«) og indført i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Anmeldelsen omfattede fødevarer (forarbejdet olie) fremstillet af den hansterile rapslinje MS1Bn (B91-4) og alle traditionelle krydsninger, den fertilitetsretablerende rapslinje RF1Bn (B93-101) og alle traditionelle krydsninger og hybridkombinationen MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) samt foder, der indeholder eller består af raps fremstillet af den hansterile rapslinje MS1 (B91-4) kultivar Drakkar, rapslinjen (Brassica napus L. oleifera Metzg.), den fertilitetsretablerende rapslinje RF1 (B93-101) kultivar Drakkar, rapslinjen (Brassica napus L. oleifera Metzg.) og hybridkombinationen MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) til den påtænkte anvendelse, dvs. dyrkning og håndtering i miljøet før og under forarbejdning af produktet til ikke-levedygtige fraktioner.

(6)

Anmelderen af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps oplyste i et brev til Kommissionen dateret den 15 november 2005, at sorter, der indeholdt denne GMO-begivenhed, ikke længere blev udbudt til salg på verdensplan, og at alle frø på lager blev kaldt tilbage og destrueret efter 2003-salgssæsonen.

(7)

Anmelderen har endvidere over for Kommissionen oplyst, at vedkommende ikke agter at indgive en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps i henhold til forordningen i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8, stk. 4, første afsnit, artikel 11, artikel 20, stk. 4, og artikel 23 i forordningen. Derfor vil hverken dyrkning eller markedsføring af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps og produkter fremstillet heraf være tilladt i EU efter den 18. april 2007.

(8)

Der bør derfor vedtages foranstaltninger for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps. Da frøene således ikke vil være til rådighed, kan det forventes, at alle produkter fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps forsvinder fra fødevare- og foderkæden inden for et rimeligt tidsrum.

(9)

Eftersom anmelderen standsede salget af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps efter 2003-såsæsonen, er lagre af produkter fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps blevet opbrugt, og de forventes ikke at forekomme på markedet efter den 18. april 2007. Der kan dog i et vist tidsrum fortsat forekomme ubetydelige spor af genetisk modificeret materiale af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps i fødevarer eller foder.

(10)

Det er derfor nødvendigt af hensyn til retssikkerheden at indføre en overgangsperiode, hvor fødevarer og foder kan indeholde sådant materiale, uden at det anses for en overtrædelse af forordningens artikel 4, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, hvis forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.

(11)

Ved fastlæggelsen af grænseværdien og tidsrummet bør der tages hensyn til, hvor lang tid der er behov for, før effekten af den reelle tilbagetrækning af frøene fra markedet mærkes i hele fødevare- og foderkæden. Under alle omstændigheder skal grænseværdien ligge under tærskelværdien for mærkning og sporbarhed på højst 0,9 %, der er fastsat i forordningen, for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foder.

(12)

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps bør ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

(13)

Anmelderen er blevet hørt vedrørende foranstaltningerne i denne beslutning.

(14)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps til dyrkning skal anmelderen overholde de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Senest seks måneder efter meddelelsen af denne beslutning skal anmelderen forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forekomst af raps i fødevarer eller foder af materiale, der består af, indeholder eller er fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps, og som er anmeldt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, kan tolereres i fem år efter meddelelsen af denne beslutning, forudsat at:

a)

forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig og

b)

andelen heraf ikke overstiger 0,9 %.

Artikel 3

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ1-4- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-raps ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(2)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(3)  EFT L 37 af 15.2.1996, s. 30.

(4)  EFT L 164 af 21.6.1997, s. 38.

(5)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Foranstaltninger, som anmlederen skal overholde for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridraps til dyrkning

a)

Information til erhvervsdrivende i EU om frøenes handelsmæssige og juridiske status

b)

Tilbagekaldelse af resterende lagre af handelsfrø hos erhvervsdrivende

c)

Destruktion af resterende lagre af handelsfrø

d)

Indgåelse af aftaler med tredjepart vedrørende ophør med handel med produktet, så vedkommende instrueres om enten at returnere frøene eller at verificere og attestere, at frøene er blevet destrueret

e)

Iværksættelse af alle fornødne skridt til at fjerne registrerede sorter af frøene fra nationale frøkataloger

f)

Gennemførelse af et internt program med henblik på at undgå, at GMO-begivenheden forekommer i avl og frøproduktion.


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2007

om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf2-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) og produkter fremstillet heraf

(meddelt under nummer K(2007) 1806)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2007/306/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 6, og artikel 20, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frø af Ms1xRf2-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) blev godkendt i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (2) ved Kommissionens beslutning 97/393/EF af 6. juni 1997 om markedsføring af genetisk modificeret raps (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (3) til den påtænkte anvendelse, dvs. dyrkning og håndtering i miljøet før og under forarbejdning af produktet til ikke-levedygtige fraktioner. Direktiv 90/220/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2001/18/EF.

(2)

Godkendelsen blev givet på grundlag af oplysninger i det dossier, der er indgivet i henhold til direktiv 90/220/EØF, og alle de oplysninger, medlemsstaterne havde indsendt.

(3)

Der blev markedsført forarbejdet olie af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (4).

(4)

ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps og produkter fremstillet heraf er efterfølgende blevet anmeldt af Bayer CropScience AG (i det følgende benævnt »anmelderen«) som eksisterende produkter i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt »forordningen«) og indført i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Anmeldelsen omfattede fødevarer (forarbejdet olie) fremstillet af den hansterile rapslinje MS1Bn (B91-4) og alle traditionelle krydsninger, den fertilitetsretablerende rapslinje RF2Bn (B94-2) og alle traditionelle krydsninger og hybridkombinationen MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) samt foder, der indeholder eller består af raps fremstillet af den hansterile rapslinje MS1 (B91-4) kultivar Drakkar, rapslinjen (Brassica napus L. oleifera Metzg.), den fertilitetsretablerende rapslinje RF2 (B94-2) kultivar Drakkar, rapslinjen (Brassica napus L. oleifera Metzg.) og hybridkombinationen MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn) til den påtænkte anvendelse, dvs. dyrkning og håndtering i miljøet før og under forarbejdning af produktet til ikke-levedygtige fraktioner.

(5)

Anmelderen af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps oplyste i et brev til Kommissionen dateret den 15 november 2005, at sorter, der indeholdt denne GMO-begivenhed, ikke længere blev udbudt til salg på verdensplan, og at alle frø på lager blev kaldt tilbage og destrueret efter 2003-salgssæsonen.

(6)

Anmelderen har endvidere over for Kommissionen oplyst, at vedkommende ikke agter at indgive en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps i henhold til forordningen i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8, stk. 4, første afsnit, artikel 11, artikel 20, stk. 4, og artikel 23 i forordningen. Derfor vil hverken dyrkning eller markedsføring af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps og produkter fremstillet heraf være tilladt i EU efter den 18. april 2007.

(7)

Der bør derfor vedtages foranstaltninger for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps. Da frøene således ikke vil være til rådighed, kan det forventes, at alle produkter fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps forsvinder fra fødevare- og foderkæden inden for et rimeligt tidsrum.

(8)

Eftersom anmelderen standsede salget af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps efter 2003-såsæsonen, er lagre af produkter fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-4-raps blevet opbrugt, og de forventes ikke at forekomme på markedet efter den 18. april 2007. Der kan dog i et vist tidsrum fortsat forekomme ubetydelige spor af genetisk modificeret materiale af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps i fødevarer eller foder.

(9)

Det er derfor nødvendigt af hensyn til retssikkerheden at indføre en overgangsperiode, hvor fødevarer og foder kan indeholde sådant materiale, uden at det anses for en overtrædelse af forordningens artikel 4, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, hvis forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.

(10)

Ved fastlæggelsen af grænseværdien og tidsrummet bør der tages hensyn til, hvor lang tid der er behov for, før effekten af den reelle tilbagetrækning af frøene fra markedet mærkes i hele fødevare- og foderkæden. Under alle omstændigheder skal grænseværdien ligge under tærskelværdien for mærkning og sporbarhed på højst 0,9 %, der er fastsat i forordningen, for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foder.

(11)

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps bør ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

(12)

Anmelderen er blevet hørt vedrørende foranstaltningerne i denne beslutning.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps til dyrkning skal anmelderen overholde de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Senest seks måneder efter meddelelsen af denne beslutning skal anmelderen forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forekomst i fødevarer eller foder af materiale, der består af, indeholder eller er fremstillet af ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps, og som er anmeldt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, kan tolereres i fem år efter meddelelsen af denne beslutning, forudsat at:

a)

forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig og

b)

andelen heraf ikke overstiger 0,9 %.

Artikel 3

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ4-7-, ACS-BNØØ2-5- og hybridkombinationen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-raps ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(2)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(3)  EFT L 164 af 21.6.1997, s. 40.

(4)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Foranstaltninger, som anmelderen skal overholde for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridraps til dyrkning

a)

Information til erhvervsdrivende i EU om frøenes handelsmæssige og juridiske status

b)

Tilbagekaldelse af resterende lagre af handelsfrø hos erhvervsdrivende

c)

Destruktion af resterende lagre af handelsfrø

d)

Indgåelse af aftaler med tredjepart vedrørende ophør med handel med produktet, så vedkommende instrueres om enten at returnere frøene eller at verificere og attestere, at frøene er blevet destrueret

e)

Iværksættelse af alle fornødne skridt til at fjerne registrerede sorter af frøene fra nationale frøkataloger

f)

Gennemførelse af et internt program med henblik på at undgå, at GMO-begivenheden forekommer i avl og frøproduktion.


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2007

om tilbagetrækning fra markedet af Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) og produkter fremstillet heraf

(meddelt under nummer K(2007) 1809)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2007/307/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 6, og artikel 20, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frø af raps (Brassica napus L. ssp. oleifera) frembragt ved traditionelle krydsninger mellem ikke-genetisk modificeret raps og en rapslinje frembragt ved transformationsbegivenhed Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) blev godkendt i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (2) ved Kommissionens beslutning 98/291/EF af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (3) for så vidt angår håndtering i miljøet under import og før og under oplagring og forarbejdning. Direktiv 90/220/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2001/18/EF.

(2)

Godkendelse blev givet på grundlag af udtalelse af 10. februar 1998 fra Den Videnskabelige Komité for Planter, nedsat ved Kommissionens beslutning 97/579/EF (4).

(3)

Der blev markedsført forarbejdet olie af frø af ACS-BNØØ7-1-raps og alle konventionelle krydsninger i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (5).

(4)

ACS-BNØØ7-1-raps og produkter fremstillet heraf er efterfølgende blevet anmeldt af Bayer CropScience AG (i det følgende benævnt »anmelderen«) som eksisterende produkter i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt »forordningen«) og indført i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Anmeldelsen omfattede fødevarer (forarbejdet olie) fremstillet af frø af ACS-BNØØ7-1-raps og alle konventionelle krydsninger samt foder, der indeholder eller består af eller er fremstillet af ACS-BNØØ7-1-raps for så vidt angår håndtering i miljøet under import og før og under oplagring og forarbejdning.

(5)

Anmelderen af frø af ACS-BNØØ7-1-raps oplyste i et brev til Kommissionen dateret den 15 november 2005, at sorter, der indeholdt denne GMO-begivenhed, ikke længere blev udbudt til salg på verdensplan, og at alle frø på lager blev kaldt tilbage og destrueret efter 2003-salgssæsonen.

(6)

Anmelderen har endvidere over for Kommissionen oplyst, at vedkommende ikke agter at indgive en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af ACS-BNØØ7-1-raps i henhold til forordningen i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8, stk. 4, første afsnit, artikel 11, artikel 20, stk. 4, og artikel 23 i forordningen. Derfor kan ACS-BNØØ7-1-raps og produkter fremstillet heraf ikke markedsføres i EU efter den 18. april 2007.

(7)

Det er ikke nødvendigt med foranstaltninger for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af ACS-BNØØ7-1-raps til dyrkning, da sådanne frø aldrig lovligt har kunnet markedsføres i EU. Eftersom anmelderen standsede salget af frø af ACS-BNØØ7-1-raps efter 2003-såsæsonen, er lagre af produkter fremstillet af ACS-BNØØ7-1-raps blevet opbrugt, og de forventes ikke at forekomme på markedet efter den 18. april 2007. Der kan dog i et vist tidsrum fortsat forekomme ubetydelige spor af genetisk modificeret materiale af ACS-BNØØ7-1-raps i fødevarer eller foder.

(8)

Det er derfor nødvendigt af hensyn til retssikkerheden at indføre en overgangsperiode, hvor fødevarer og foder kan indeholde sådant materiale, uden at det anses for en overtrædelse af forordningens artikel 4, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, hvis forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.

(9)

Ved fastlæggelsen af grænseværdien og tidsrummet bør der tages hensyn til, hvor lang tid der er behov for, før effekten af den reelle tilbagetrækning af frøene fra markedet mærkes i hele fødevare- og foderkæden. Under alle omstændigheder skal grænseværdien ligge under tærskelværdien for mærkning og sporbarhed på højst 0,9 %, der er fastsat i forordningen, for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foder.

(10)

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ7-1-raps bør ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

(11)

Anmelderen er blevet hørt vedrørende foranstaltningerne i denne beslutning.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forekomst i fødevarer eller foder af materiale, der består af, indeholder eller er fremstillet af ACS-BNØØ7-1-raps, og som er anmeldt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 20, stk. 1, kan tolereres i fem år efter meddelelsen af denne beslutning, forudsat at:

a)

forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig og

b)

andelen heraf ikke overstiger 0,9 %.

Artikel 2

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende ACS-BNØØ7-1-raps ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(2)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(3)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 26.

(4)  EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18.

(5)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2007

om tilbagetrækning fra markedet af produkter fremstillet af GA21xMON810-majs (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)

(meddelt under nummer K(2007) 1810)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2007/308/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 6, og artikel 20, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produkter fremstillet af GA21xMON810-majs (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) er blevet anmeldt af Monsato Europa SA (i det følgende benævnt »anmelderen«) som eksisterende produkter i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt »forordningen«) og indført i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Anmeldelsen omfattede fødevaretilsætningsstoffer, fodermidler og fodertilsætningsstoffer fremstillet af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs.

(2)

Der er ikke givet godkendelse til markedsføring i EU af frø af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs. Anmelderen af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs, oplyste i et brev til Kommissionen dateret den 1. marts 2007, at 2005 var sidste år for godkendt kommercielt salg på verdensplan af frø af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs.

(3)

Anmelderen har endvidere over for Kommissionen oplyst, at den ikke agter at indgive en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs i henhold til forordningen i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8, stk. 4, andet afsnit, artikel 11, artikel 20, stk. 4, andet afsnit, og artikel 23 i forordningen. Derfor kan produkter fremstillet af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs ikke markedsføres i EU efter den 18. april 2007.

(4)

Det er ikke nødvendigt med foranstaltninger for at sikre effektiv tilbagetrækning fra markedet af frø af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs, da sådanne frø aldrig lovligt har kunnet markedsføres i EU. Eftersom anmelderen standsede salget af frø af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs efter 2005-såsæsonen, er lagre af produkter fremstillet af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs blevet opbrugt, og de forventes ikke at forekomme på markedet efter den 18. april 2007. Der kan dog i et vist tidsrum fortsat forekomme ubetydelige spor af genetisk modificeret materiale af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs i fødevarer eller foder.

(5)

Det er derfor nødvendigt af hensyn til retssikkerheden at indføre en overgangsperiode, hvor fødevarer og foder kan indeholde sådant materiale, uden at det anses for en overtrædelse af forordningens artikel 4, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, hvis forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.

(6)

Ved fastlæggelsen af grænseværdien og tidsrummet bør der tages hensyn til, hvor lang tid der er behov for, før effekten af frøenes manglende tilstedeværelse mærkes i hele fødevare- og foderkæden. Under alle omstændigheder skal grænseværdien ligge under tærskelværdien for mærkning og sporbarhed på højst 0,9 %, der er fastsat i forordningen, for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foder.

(7)

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs bør ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

(8)

Anmelderen er blevet hørt vedrørende foranstaltningerne i denne beslutning.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forekomst i fødevarer eller foder af materiale, der er fremstillet af MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs, og som er anmeldt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), kan tolereres i fem år efter meddelelsen af denne beslutning, forudsat at:

a)

forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig og

b)

andelen heraf ikke overstiger 0,9 %.

Artikel 2

Oplysningerne i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordningens artikel 28, vedrørende MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-majs ændres for at tage hensyn til denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgien, der repræsenterer Monsanto Company, USA.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. april 2007

om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Ungarn i 2006

(meddelt under nummer K(2007) 1818)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2007/309/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 3a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Beslutning 90/424/EØF, som ændret ved beslutning 2006/53/EF (2), indeholder bestemmelser om EF-tilskud til medlemsstaterne til dækning af visse udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af aviær influenza.

(2)

Der var udbrud af aviær influenza i Ungarn i 2006. Sygdommens forekomst udgør en alvorlig fare for Fællesskabets husdyrbestand. Ungarn traf i medfør af artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF foranstaltninger til bekæmpelse af udbruddene.

(3)

Det er en forudsætning for udbetaling af EF-tilskuddet, at de planlagte foranstaltninger reelt er blevet gennemført, og at de kompetente myndigheder har givet Kommissionen alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3) omfatter ikke længere aviær influenza som en konsekvens af ændringerne af beslutning 90/424/EØF ved beslutning 2006/53/EF. Det er derfor nødvendigt i denne beslutning udtrykkeligt at fastsætte, at tilskud til Ungarn ydes, under forudsætning af at bestemte bestemmelser i forordning (EF) nr. 349/2005 er overholdt.

(5)

I henhold til artikel 3a, stk. 3, i beslutning 90/424/EØF skal EF-tilskuddet udgøre 50 % af medlemsstaternes tilskudsberettigede udgifter.

(6)

Ungarn har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser som foreskrevet i artikel 3, stk. 3, og artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF. Ungarn gav den 27. oktober 2006 Kommissionen oplysninger om udgifterne i forbindelse med udbruddet.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskud

1.   Der kan ydes EF-tilskud til Ungarn til delvis dækning af landets udgifter til foranstaltninger som omhandlet i artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF til bekæmpelse af aviær influenza i 2006.

Tilskuddet udgør 50 % af de EF-tilskudsberettigede udgifter.

2.   I forbindelse med denne beslutning finder artikel 2-5, artikel 7 og 8, artikel 9, stk. 2, 3 og 4, og artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 tilsvarende anvendelse.

Artikel 2

Betaling

Der udbetales en første rate på 1 000 000 EUR af det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud.

Artikel 3

Adressat

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. april 2007

om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Danmark i 2006

(meddelt under nummer K(2007) 1820)

(Kun den danske udgave er autentisk)

(2007/310/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 3a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Beslutning 90/424/EØF, som ændret ved beslutning 2006/53/EF (2), indeholder bestemmelser om EF-tilskud til medlemsstaterne til dækning af visse udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af aviær influenza.

(2)

Der var udbrud af aviær influenza i Danmark i 2006. Sygdommens forekomst udgør en alvorlig fare for Fællesskabets husdyrbestand. Danmark traf i medfør af artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF foranstaltninger til bekæmpelse af udbruddene.

(3)

Det er en forudsætning for udbetaling af EF-tilskuddet, at de planlagte foranstaltninger reelt er blevet gennemført, og at de kompetente myndigheder har givet Kommissionen alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3) omfatter ikke længere aviær influenza som en konsekvens af ændringerne af beslutning 90/424/EØF ved beslutning 2006/53/EF. Det er derfor nødvendigt i denne beslutning udtrykkeligt at fastsætte, at tilskud til Danmark ydes under forudsætning af, at bestemte bestemmelser i forordning (EF) nr. 349/2005 er overholdt.

(5)

I henhold til artikel 3a, stk. 3, i beslutning 90/424/EØF skal EF-tilskuddet udgøre 50 % af medlemsstaternes tilskudsberettigede udgifter.

(6)

Danmark har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser som foreskrevet i artikel 3, stk. 3, og artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF. Danmark gav den 8. juni 2006 Kommissionen oplysninger om udgifterne i forbindelse med udbruddet og er efterfølgende fortsat med at fremsende alle fornødne oplysninger om udgifter til godtgørelser og driftsudgifter.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskud

1.   Der kan ydes EF-tilskud til Danmark til delvis dækning af landets udgifter til foranstaltninger som omhandlet i artikel 3a, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF til bekæmpelse af aviær influenza i 2006.

Tilskuddet udgør 50 % af de EF-tilskudsberettigede udgifter.

2.   I forbindelse med denne beslutning finder artikel 2-5, artikel 7 og 8, artikel 9, stk. 2, 3 og 4, og artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 tilsvarende anvendelse.

Artikel 2

Adressat

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.


Berigtigelser

5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/31


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/930/EF af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

( Den Europæiske Unions Tidende L 355 af 15. december 2006 )

Følgende artikler indsættes på side 91:

»Artikel 1a

Kommissionen vedtager detaljerede gennemførelsesbestemmelser til aftalen i form af brevveksling efter proceduren i artikel 1b, stk. 2, i denne afgørelse.

Artikel 1b

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, som er nedsat ved artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1) eller den relevante komité, der er nedsat ved den tilsvarende artikel i forordningen om den fælles markedsordning for det pågældende produkt.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF (2).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23


5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/31


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/963/EF af 18. december 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

( Den Europæiske Unions Tidende L 397 af 30. december 2006 )

Følgende artikler indsættes på side 10:

»Artikel 1a

Kommissionen vedtager detaljerede gennemførelsesbestemmelser til aftalen i form af brevveksling efter proceduren i artikel 1b, stk. 2, i denne afgørelse.

Artikel 1b

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, som er nedsat ved artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1) eller den relevante komité, der er nedsat ved den tilsvarende artikel i forordningen om den fælles markedsordning for det pågældende produkt.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF (2).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23