ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 103

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
20. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 af 19. april 2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 424/2007 af 19. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2007 af 19. april 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2007 af 19. april 2007 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet den 17. april 2007 inden for rammerne af det EF-toldkontingent for maniokstivelse, med oprindelse I Thailand, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2402/96

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2007 af 19. april 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2007 af 19. april 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2007 af 19. april 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2007 af 19. april 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 38/2007

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2007 af 19. april 2007 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

47

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/237/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. april 2007 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2007) 1582)  ( 1 )

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/238/FUSP af 19. april 2007 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 423/2007

af 19. april 2007

om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2007/140/FUSP af 27. februar 2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. december 2006 besluttede De Forende Nationers (FN) Sikkerhedsråd ved resolution 1737 (2006) (UNSCR 1737 (2006)), at Iran omgående skulle suspendere alle berignings- og oparbejdningsaktiviteter og arbejdet med tungtsvandsrelaterede projekter samt tage visse initiativer, som Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) styrelsesråd har krævet, og som FN's Sikkerhedsråd anser for at være afgørende for at skabe tillid til, at Irans nukleare program udelukkende har et fredeligt formål. For at få Iran til at efterkomme denne obligatoriske beslutning besluttede FN's Sikkerhedsråd, at alle FN's medlemsstater skulle bringe en række restriktive foranstaltninger i anvendelse.

(2)

Fælles holdning 2007/140/FUSP indeholder på linje med UNSCR 1737 (2006) en række restriktive foranstaltninger over for Iran. Disse foranstaltninger omfatter restriktioner i forbindelse med eksport og import af produkter og teknologi, som kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning og fremstilling af tungt vand eller udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, levering af tjenesteydelser i tilknytning hertil, forbud mod investering i sådanne produkter og sådan teknologi, forbud mod indkøb af sådanne produkter og sådan teknologi fra Iran samt indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende personer, enheder eller organer, der er involveret i, direkte associeret med eller støtter disse aktiviteter eller udviklingsinitiativer.

(3)

Disse foranstaltninger falder ind under EF-traktatens anvendelsesområde og for at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde, er det derfor nødvendigt at indføre fællesskabslovgivning til at gennemføre dem for så vidt angår Fællesskabet.

(4)

Denne forordning udgør en undtagelse fra eksisterende fællesskabslovgivning, der indeholder generelle regler for eksport til og import fra tredjelande, og navnlig fra Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (2), for så vidt denne forordning omfatter samme produkter og teknologi.

(5)

Af praktiske grunde bør Kommissionen bemyndiges til at offentliggøre listen over forbudte produkter og forbudt teknologi og alle ændringer af den, som vedtages af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd, og til at ændre listen over personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses, på grundlag af afgørelser truffet af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen.

(6)

For så vidt angår proceduren for opstilling og ændring af den liste, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i denne forordning, bør Rådet selv udøve de tilsvarende gennemførelsesbeføjelser i betragtning af målene i UNSCR 1737 (2006), især for at begrænse Irans udvikling af følsomme teknologier til støtte for sit nukleare program og missilprogram og den spredningsfølsomme karakter af de aktiviteter, der udføres af personer og enheder, som støtter disse programmer.

(7)

Medlemsstaterne bør fastlægge, hvilke sanktioner der skal anvendes på overtrædelser af denne forordnings bestemmelser. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(8)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør forordningen træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)

»Sanktionskomitéen«: den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 18 i UNSCR 1737 (2006)

b)

»teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

c)

udtrykket »produkter« omfatter produkter, materialer og udstyr

d)

udtrykket »teknologi« omfatter software

e)

»investering«: erhvervelse eller udvidelse af en deltagelse i virksomheder, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne virksomheder og erhvervelse af aktier og værdipapirer med karakter af andelsbeviser

f)

»mæglervirksomhed«: aktiviteter, som udøves af personer, enheder og partnerskaber, der optræder som mellemmænd ved at købe, sælge eller arrangere overførsler af produkter og teknologi eller ved at forhandle eller arrangere transaktioner, som involverer overførsel af produkter eller teknologi

g)

»midler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

i)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

ii)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv)

renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

v)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve og

vii)

dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

h)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i en ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

i)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men kan benyttes til at opnå pengemidler, produkter eller tjenesteydelser

j)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, produkter eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning

k)

»Fællesskabets område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende produkter og teknologi, uanset om de har oprindelse i Fællesskabet eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i, eller til brug i Iran

i)

alle produkter og al teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet. Disse produkter og denne teknologi er opført på listen i bilag I

ii)

andre produkter og anden teknologi, der af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd betegnes som produkter eller teknologi, som kan bidrage til Irans aktiviteter med berøring til berigning, oparbejdning og fremstilling af tungt vand eller udvikling af fremføringssystemer til kernevåben. Disse produkter og denne teknologi er ligeledes opført på listen i bilag I

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

Artikel 3

1.   Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de produkter og den teknologi, som er anført på listen i bilag II, uanset om de har oprindelse i Fællesskabet eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i, eller til brug i, Iran.

2.   I bilag II anføres produkter og teknologi bortset fra dem, der er anført i bilag I, som kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) har udtrykt bekymring over eller betegnet som udestående.

3.   Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug ved behandlingen af ansøgninger om eksporttilladelse.

4.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af de produkter og den teknologi, der er omhandlet i bilag II, hvis de fastslår, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten heraf kan bidrage til en af følgende aktiviteter:

a)

Irans aktiviteter i forbindelse med berigelse, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b)

Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, eller

c)

aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller som IAEA har betegnet som udestående spørgsmål.

5.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, kan på de i stk. 4 fastsatte betingelser annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, de har udstedt tidligere.

6.   Hvis de afslår at udstede en tilladelse eller annullerer, suspenderer, i væsentlig grad begrænser eller tilbagekalder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 4, underretter de de andre medlemsstater og Kommissionen herom og forsyner dem med de relevante oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om sådanne oplysningers fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (3).

7.   Før en medlemsstat udsteder en eksporttilladelse, som er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 4, til en i alt væsentligt identisk transaktion, og for hvilken afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget i henhold til stk. 5 og 6. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at forklare beslutningen herom.

Artikel 4

Det er forbudt at købe, importere eller transportere de produkter og den teknologi, som er anført på listen i bilag I, fra Iran, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej.

Artikel 5

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller udføre mæglervirksomhed i forbindelse med de produkter og den teknologi, der er anført på listen i bilag I, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af de produkter, der er nævnt i bilag I, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i, eller til brug i, Iran

b)

at investere i virksomheder i Iran, som er involveret i fremstilling af produkter og teknologi som anført på listen i bilag I

c)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de produkter og den teknologi, der er anført på listen i bilag I, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i, eller til brug i, Iran

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a), b) eller c) omhandlede forbud.

2.   Levering af:

a)

teknisk bistand eller mæglervirksomhed i forbindelse med produkter og teknologi som omhandlet i bilag II og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter direkte eller indirekte til personer, enheder eller organisationer i Iran, eller til anvendelse i dette land

b)

investering i virksomheder i Iran, som er involveret i fremstilling af produkter og teknologi som anført på listen i bilag I

c)

finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med produkter og teknologier som omhandlet i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand direkte eller indirekte til personer, enheder eller organisationer i Iran eller til anvendelse i Iran

kræver tilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, giver ikke tilladelse til transaktioner som omhandlet i stk. 2, hvis de fastslår, at handlingen bidrager til en af følgende aktiviteter:

a)

Irans aktiviteter i forbindelse med berigelse, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b)

Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c)

aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller som IAEA har betegnet som udestående spørgsmål.

Artikel 6

Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, kan på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende produkter, teknologi, bistand, investering eller mæglerservice som nævnt i artikel 2 eller artikel 5, stk. 1, forudsat at Sanktionskomitéen på forhånd og i hvert enkelt tilfælde har fastslået, at transaktionen klart hverken vil bidrage til udvikling af teknologi, der kan støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, herunder også, når sådanne produkter og sådan teknologi, bistand, investering eller mæglervirksomhed er beregnet til fødevarer, landbrug, medicinske eller andre humanitære formål, under forudsætning af, at:

a)

kontrakten om levering af produkterne, teknologien eller bistanden indeholder passende garantier med hensyn til slutbrugeren og

b)

Iran har forpligtet sig til ikke at anvende produkterne eller teknologien eller eventuelt bistanden i forbindelse med spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

Artikel 7

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, indefryses. Bilag IV indeholder en liste over personer, enheder og organer, som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen i overensstemmelse med punkt 12 i UNSCR 1737 (2006).

2.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V, indefryses. Bilag V indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der ikke er omfattet af bilag IV, og som i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2007/140/FUSP anses for:

a)

at være involveret i, direkte associeret med eller støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller

b)

at være involveret i, direkte associeret med eller støtte Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, eller

c)

at handle på vegne af eller efter instruks fra en person, en enhed eller et organ, som er omhandlet i litra a) eller b), eller

d)

at være en juridisk person, en enhed eller et organ, som ejes eller kontrolleres af en person, en enhed eller et organ, som er omhandlet i litra a) eller b), herunder med ulovlige midler.

3.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV og V.

4.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 8

Uanset artikel 7 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal være genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 23. december 2006, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV og V, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden, og

e)

medlemsstaten skal have underrettet Sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen, hvis artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Artikel 9

Uanset artikel 7 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, forudsat at en person, en enhed eller et organ som omhandlet i bilag IV og V skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået for nævnte person, enhed eller organ, forud for det tidspunkt, hvor nævnte person, enhed eller organ blev udpeget af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet, på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat:

a)

at den kompetente myndighed har fastslået:

i)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling foretaget af en person, en enhed eller et organ, som er omhandlet i bilag IV og V

ii)

at kontrakten, aftalen eller forpligtelserne ikke vil bidrage til fremstilling, salg, køb, overførsel, eksport, import, transport eller brug af de produkter og den teknologi, der er omhandlet i bilag I og II, og

iii)

at betalingen ikke er i strid med artikel 7, stk. 3

b)

at den pågældende medlemsstat — hvis artikel 7, stk. 1, finder anvendelse — har underrettet Sanktionskomitéen om sin beslutning om at give en tilladelse, og at Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest ti arbejdsdage efter underretningen, og

c)

at den pågældende medlemsstat — hvis artikel 7, stk. 2, finder anvendelse — har meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har besluttet at give en tilladelse, mindst to uger før tilladelsen gives.

Artikel 10

1.   Uanset artikel 7 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, forudsat:

a)

at den kompetente myndighed har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

i)

er nødvendige for at dække de vitale behov for de personer, der er opført i bilag IV og V, samt for de familiemedlemmer, de skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

ii)

udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller

iii)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, og

b)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er anført i bilag IV, har underrettet Sanktionskomitéen om sin beslutning om at give en tilladelse, og at Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 7 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives eller visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, forudsat:

a)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er anført i bilag IV, har meddelt Sanktionskomitéen sin beslutning, og at Sanktionskomitéen har givet sin godkendelse af beslutningen

b)

at den kompetente myndighed, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er anført i bilag V, meddeler de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før tilladelsen gives.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 11

1.   Artikel 7, stk. 3, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutioner i Fællesskabet, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutionerne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

2.   Artikel 7, stk. 3, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået før den 23. december 2006

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 eller 2.

Artikel 12

1.   Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, som implementerer forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   De forbud, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 3, medfører ikke, at de pågældende fysiske eller juridiske personer eller enheder drages til ansvar, hvis de ikke havde kendskab til eller ikke havde rimelig grund til at tro, at de med deres handlinger ville overtræde disse forbud.

Artikel 13

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 7, til de kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de berørte medlemsstater.

3.   Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 14

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 15

1.   Kommissionen:

a)

ændrer bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten FN's Sikkerhedsråd eller af Sanktionskomitéen

b)

ændrer bilag III på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

c)

ændrer bilag IV på grundlag af afgørelser, der træffes af enten FN's Sikkerhedsråd eller af Sanktionskomitéen.

2.   Rådet opstiller, reviderer og ændrer med kvalificeret flertal listen over de personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i fuld overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet af Rådet med hensyn til bilag II til fælles holdning 2007/140/FUSP. Listen i bilag V revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

3.   Rådet angiver individuelle og specifikke grunde til de afgørelser, der træffes efter stk. 2 og meddeler disse til de berørte personer, enheder og organer.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er nævnt i denne forordning, og beskriver dem på eller via webstederne i bilag III.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 18

Denne forordning gælder:

a)

på Fællesskabets område

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. april 2007.

På Rådets vegne

Brigitte ZYPRIES

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49.

(2)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 394/2006 (EUT L 74 af 13.3.2006, s. 1).

(3)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


BILAG I

Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 2

Note:

Produkterne i dette bilag defineres så vidt muligt under henvisning til listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000. Hvis et produkt i dette bilag ikke er identisk med et produkt i ovennævnte bilag, anføres der foran referencenummeret fra listen over produkter med dobbelt anvendelse et »ex«, og en beskrivelse af produkterne eller teknologien i dette bilag er afgørende.

I.A   Produkter

I.B   Teknologi


BILAG II

Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 3

Noter:

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006.

II.A.   PRODUKTER

A0   Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A0.001

Hulkatodelamper som følger:

a.

Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts

b.

Uran-hulkatodelamper

II.A0.002

Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm

II.A0.003

Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm

II.A0.004

Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 0,4 mm, men ikke over 2 mm

II.A0.005

Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de under 0A001 anførte produkter:

1.

Forseglinger

2.

Interne komponenter

3.

Forseglings-, test- og målingsudstyr

0A001

II.A0.006

Nukleare detekteringssystemer til detektering, identificering eller kvantificering af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udviklede komponenter hertil, som ikke er anført under 0A001.j eller 0A004.c

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bælgventiler fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304 eller 316 L

Note: kontrollerer ikke ventiler defineret under 0B001.c.6 og 2A226

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Plane, konvekse og konkave spejle belagt med flere højreflekterende eller kontrollerede lag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Linser, polarisatorer, halvbølgeforsinkerplader (λ/2-plader), kvartbølgeforsinkerplader (λ/4-plader), laservinduer i silicium eller kvarts og rotatorer belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm

0B001.g

II.A0.010

Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er anført under 2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2 eller 2B231 anførte:

Turbomolekularpumper med en flowrate lig med eller over 400 l/s

Grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på over 200 m3/t

Bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuumpumper

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive stoffer (hot cells)

0B006

II.A0.013

"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, der er anført under 0C001

0C001


A1   Materialer, kemiske stoffer, »mikroorganismer« og »toksiner«

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) CAS 298-07-7 i en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %

II.A1.002

Fluorgas (Chemical Abstract nummer (CAS) 7782-41-4) med en renhed på over 95 %

II.A1.003

Forseglinger og pakninger fremstillet af et af følgende materialer

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor

d.

Polychlortrifluorethylen ((PCTFE, f.eks. Kel-F ®),

e.

Viton-fluorelastomerer

f.

Polytetrafluorethylen (PTFE)

 

II.A1.004

Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, herunder persondosimetre

Note: Kontrollerer ikke nukleare detektionssystemer defineret under 1A004.c

1A004.c

II.A1.005

Elektrolyseceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 100 g fluor pr. time

Note: Kontrollerer ikke elektrolyseceller defineret under 1B225

1B225

II.A1.006

Andre platinkatalysatorer end de under 1A225 anførte, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand, samt substitutter herfor

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a anførte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med én af følgende egenskaber:

a.

Kan belastes med en trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) eller

b.

Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K (25 °C)

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetiske metaller af enhver type eller form med en initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

"Fiber- eller trådmaterialer" eller prepregs som følger:

a.

"Fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1)

A Et "specifikt modul" på over 10 × 106 m; eller

2)

En "specifik trækstyrke" på over 17 × 104 m;

b.

"Fiber- eller trådmateriale" af glas med en af følgende egenskaber:

1)

Et "specifikt modul" på over 3.18 × 106 m; eller

2)

En "specifik trækstyrke" på over 76,2 × 103 m;

c.

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af ‧fiber- eller trådmaterialer‧ af carbon eller glas, som er specificeret i IIA1.010.a eller b

Note: Kontrollerer ikke fiber- eller trådmateriale defineret under 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a og 1C210.b

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller "carbonfiberpreforms", som følger:

a.

fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" som anført under IIA1 009 ovenfor

b.

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), jf. 1C010.a, 1C010.b og 1C010.c, til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm

c.

Prepregs, som anført under 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c, imprægneret med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C) og en genoprettelsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen

Note: Kontrollerer ikke fiber- eller trådmaterialer defineret under 1C010.e

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i ‧missiler‧, og som ikke er anført under 1C107

1C107

II.A1.012

Martensitisk stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216, ‧med‧ en maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Teknisk note:

Udtrykket martensitisk stål ‧med‧ omfatter også martensitisk stål før eller efter varmebehandling.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, wolframcarbid, tantalcarbid og legeringer, som har begge af følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cylinderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm; og

b.

En masse på mere end 5 kg

Note: Kontrollerer ikke wolfram, wolframcarbid og legeringer defineret under 1C226

1C226


A2   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A2.001

Andre vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil end de under 2B116 anførte:

a.

Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1 g rms mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧;

b.

Digitale styreenheder, der er kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoftware, med en "realtidsbåndbredde" på over 5kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i litra a

c.

Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden tilhørende forstærkere, som kan give en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i litra a

d.

Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧ og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i litra a.

Teknisk note:

Ved ‧tomt vibrationsbord‧ forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag

2B116

II.A2.002

Værktøjsmaskiner til slibning med positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 15 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse

Note: Kontrollerer ikke værktøjsmaskiner til slibning defineret under 2B201.b og 2B001.c

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponenter og numeriske styringsenheder specielt udviklet til værktøjsmaskiner som anført under 2B001, 2B201 eller II.A2.002 ovenfor

 

II.A2.003

Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

a.

Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, og som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg

2.

Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut

3.

Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere; og

4.

Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g mm pr. kg rotormasse

b.

Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i litra a

Teknisk note:

Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B119

II.A2.004

Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hot cells, bortset fra dem, der er anført i 2B225, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation); eller

b.

Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation)

Teknisk note:

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af ‧master-slave‧-typen eller styres med joystick eller tastatur

2B225

II.A2.005

Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære som følger:

Ovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 oC

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidationsovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 oC

2B226, 2B227

II.A2.007

"Tryktransducere", bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og

b.

som har en af følgende egenskaber:

1.

Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en ‧nøjagtighed‧ bedre end ± 1 % af fuldt udslag, eller

2.

Et fuldt udslag på mindst 200 kPa og en ‧nøjagtighed‧ bedre end 2Pa

Teknisk note:

I 2B30 omfatter ‧nøjagtighed‧ ikke-linearitet, hysterese og repeterbarhed ved omgivelsestemperatur

2B230

II.A2.008

Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorholdige polymerer

3,

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

9.

Rustfrit stål

Teknisk note:

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent

2B350.e

II.A2.009

Følgende industrielt udstyr og komponenter, ud over dem der er specificeret i 2B350.d:

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluoropolymers;

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

9.

Siliciumcarbid

10.

Titancarbid

11.

Rustfrit stål

Note: Kontrollerer ikke kølere til køretøjer

2B350.d

II.A2.010

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper, ud over dem der er specificeret i 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time (målt ved standardtemperatur (273 K (0 °C)) og tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af et af følgende materialer:

1.

Rustfrit stål

2.

Aluminiumslegeringer

2B350.i

II.A2.011

Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol og er fremstillet af:

1)

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2)

Fluorholdige polymerer

3)

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4)

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

5)

Tantal eller tantallegeringer

6)

Titan eller titanlegeringer

7)

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

Note: Kontroller ikke centrifugalseparatorer defineret under 2B352.c

2B352.c

II.A2.012

Sintrede metalfiltre af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel eller derover

Note: Kontrollerer ikke kontrolfiltre defineret under 2B352.d

2B352.d


A3   Elektronik

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A3.001

DC-strømforsyninger med høj spænding, der har begge af følgende egenskaber:

a.

er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden sweeping og

b.

med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 timer.

Note: Kontrollerer ikke strømforsyninger defineret under 0B001.j.5 og 3A227

3A227

II.A3.002

Massespektrometre, bortset fra dem der er specificeret i 3A233 eller 0B002.g, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder eller derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkilder hertil:

a.

Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)

b.

Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)

c.

Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS)

d.

Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF6-korrosionsbestandige materialer

e.

Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber:

1.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder eller

2).

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller bilagt med UF6-korrosionsbestandige materialer

f.

Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider

3A233


A6   Følere og lasere

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A6.001

Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG)

 

II.A6.002

Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde mellem 9 μm og 17 μm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellurid (CdTe)

Note: Kontrollerer ikke kameraer og komponenter defineret under 6A003

6A003

II.A6.003

Bølgefrontkorrektionssystemer, som bruges med en laserstråle med diameter på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kontrolsystemer, fasefront-sensorer og "deformerbare spejle" inkl. bimorfe spejle.

Note: Kontrollerer ikke spejle defineret under 6A004.a, 6A005.e og 6A005.f

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Ioniseret argon "laser" med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W

Note: Kontrollerer ikke ioniserede argonlasere defineret under 0B001.g.5, 6A005 og 6A205.a

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Halvleder-"lasere" og komponenter hertil, herunder:

a.

Individuelle halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 200 mW pr. stk., i et antal på over 100 stk.

b.

Stakkede grupper af halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 20 W

1.

Halvleder-"lasere" kaldes normalt "laser"-dioder

2.

Kontrollerer ikke "lasere" defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.b

3.

Kontrollerer ikke "laser"-dioder med en bølgelængde i området 1 200 nm-2 000 nm

6A005.b

II.A6.006

Afstemmelige halvleder-"lasere" og afstemmelige halvleder-"laser"-systemer med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af halvleder-"lasere" indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-"lasersystem" med denne bølgelængde

1.

Halvleder-"lasere" kaldes normalt "laser"-dioder

2.

Kontrollerer ikke "lasere"defineret under 0B001.h.6 og 6A005.b

6A005.b

II.A6.007

"Afstemmelige" halvleder-"lasere" og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder:

a.

Titan-safir-lasere

b.

Alexandrit-lasere

Note: Kontrollerer ikke titan-safir-lasere og alexandrit-lasere defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.c.1

6A005.c.1

II.A6.008

Neodym-doped (bortset fra glas) "lasere" med en udgangsbølgelængde på over 1 000 nm, men ikke over 1 100 nm og en udgangsenergi på over 10 J pr. impuls

Note: Kontrollerer ikke neodym-doped (bortset fra glas) "lasere" defineret under 6A005.c.2.b

6A005.c.2

II.A6.009

Komponenter til optoakustik, herunder:

a.

Billedrør og halvlederudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig med eller over 1 kHz

b.

Repetitionsfrekvensudstyr

c.

Pockels-celler

6A203.b.4.c

II.A6.010

Strålingsbeskyttede kameraer eller linser hertil, bortset fra dem der er specificeret i 6A203.c, specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyttede med mulighed for at modstå en stråling på over 50 × 103 Gy(silicium (5 × 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse

Teknisk note:

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kg, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling

6A203.c

II.A6.011

Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 300 nm og 800 nm

2.

Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W

3.

Impulsfrekvens på over 1 kHz og

4.

Impulsbredde på under 100 ns

1.

Kontrollerer ikke singlemode-oscillatorer

2.

Kontrollerer ikke afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.c, 0B001.g.5 og 6A005

6A205.c

II.A6.012

Impuls-carbondioxid-"lasere" med samtlige følgende egenskaber:

1.

bølgelængder mellem 9 000 nm og 11 000 nm

2.

Impulsfrekvens på over 250 Hz

3.

Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W og

4.

Impulsbredde på under 200 ns

Note: Kontrollerer ikke impuls-carbondioxid-laserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.d, 0B001.h.6 og 6A005

6A205.d


A7   Styring af fly og skibe

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.A7.001

Inertisystemer samt specielt konstruerede komponenter hertil:

I.

Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i "civile fly", og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Inertinavigationssystemer (INS) (kardanophængt eller fast monteret) og inertiudstyr, konstrueret til "fly", køretøjer, skibe (overfladeskibe eller undervandsfartøjer) eller "rumfartøjer", til flyvestilling, føring eller styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i timen (nm/hr) ‧Circular Error Probable‧ (CEP) eller mindre (bedre); eller

2.

Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g

b.

Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitnavigationssystem(er) (GNSS) eller med "databaseret(de) referencenavigationssystem(er)"("DBRN" til flyvestilling, føring eller styring, efter normal indstilling, med en INS-navigationspositionsnøjagtighed, efter tab af GNSS eller "DBRN" i en periode på indtil fire minutter, på mindre (bedre) end 10 meter ‧Circular Error Probable‧ (CEP)

c.

Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (bedre) ved 45 graders bredde; eller

2.

Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i mindst 1 millisekund

Note: Parametrene i I.a og I.b finder anvendelse under følgende forhold:

1)

Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal være opfyldt for den vilkårlige vibration:

a.

Den skal have en kraftspektertæthed (power spectral density/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g2/Hz over frekvensintervallet 15-1 000 Hz; og

b.

PSD skal dæmpes frekvensafhængigt fra 0,04 g2/Hz til 0,01 g2/Hz over frekvensintervallet 1 000-2 000 Hz

2)

Rulnings- og giringsudsving på mindst + 2,62 radian/sek (150 grader/sek.); eller

3)

De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale standarder.

1.

I.b.henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigationshjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne

2.

‧Circular Error Probable‧ (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

II.

Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil opmåling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil

III.

Inerti- eller andet udstyr, der anvender accelerometre, som er specificeret i 7A001 eller 7A101, såfremt de pågældende accelerometre er specielt konstrueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.

7A003, 7A103

II.B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 394/2006

II.B.001

Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del A.

 


BILAG III

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 4 og 5, artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 9, artikel 10, stk. 1 og 2, artikel 13, stk. 1, og artikel 17 og adresse for underretninger til Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Underretninger til Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A.2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73


BILAG IV

Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1

A.

Juridiske personer, enheder og organer

1)

Irans atomenergiorganisation (AEOI). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

2)

Forsvarsindustriorganisationen (DIO). Andre oplysninger: a) overordnet MODAFL-kontrolleret enhed, hvoraf visse afdelinger har været involveret i fremstilling af komponenter til centrifugeprogrammet og i missilprogrammet, b) involveret i Irans nukleare program.

3)

Fajr Industrial Group. Andre oplysninger: a) tidligere instrumentfabrik, b) afdeling af AIO, c) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

4)

Farayand Technique. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

5)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Andre oplysninger: a) leverandør til PFEP — Natanz, b) involveret i Irans nukleare program.

6)

Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: a) leverandør til A40 — forskningsreaktoren — Arak, b) involveret i Irans nukleare program.

7)

Pars Trash Company. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

8)

7th of Tir. Andre oplysninger: a) afdeling af DIO, almindeligt anerkendt som værende direkte involveret i Irans nukleare program, b) involveret i Irans nukleare program.

9)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

10)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

B.

Fysiske personer

1)

Dawood Agha-Jani. Funktion: Leder af PFEP (Natanz). Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

2)

Behman Asgarpour. Funktion: Driftsleder (Arak). Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funktion: Leder af finans- og budgetdepartementet, AIO. Andre oplysninger: Involveret i Irans program for ballistiske missiler.

4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funktion: Leder af AIO. Andre oplysninger: Involveret i Irans program for ballistiske missiler.

5)

Reza-Gholi Esmaeli. Funktion: Leder af departementet for handel og internationale anliggender, AIO. Andre oplysninger: Involveret i Irans program for ballistiske missiler.

6)

Ali Hajinia Leilabadi. Funktion: Generaldirektør for Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

7)

Jafar Mohammadi. Funktion: Teknisk rådgiver for AEOI (med ansvar for produktion af ventiler til centrifuger). Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

8)

Ehsan Monajemi. Funktion: Byggeprojektleder, Natanz. Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: Generalløjtnant. Funktion: Rektor for Malek Ashtar University of Defence Technology. Andre oplysninger: Det kemiske fakultet på Ashtar University of Defence Technology er tilknyttet MODALF og har foretaget forsøg med beryllium). Involveret i Irans nukleare program.

10)

Mohammad Qannadi. Funktion: AEOI's vicepræsident for forskning og udvikling. Andre oplysninger: Involveret i Irans nukleare program.

11)

Yahya Rahim Safavi. Titel: Generalmajor. Funktion: Kommandør, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: Involveret i både Irans nukleare program og program for ballistiske missiler.

12)

Hosein Salimi. Titel: General. Funktion: Kommandør i luftvåbenet, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: Involveret i Irans program for ballistiske missiler.


BILAG V

Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 424/2007

af 19. april 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

59,2

TN

139,0

TR

146,3

ZZ

114,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,4

TR

156,4

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

35,8

TR

75,5

ZZ

55,7

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

41,3

IL

69,3

MA

44,6

TN

53,0

ZZ

52,1

0805 50 10

IL

57,2

TR

52,9

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

82,4

CA

105,7

CL

90,8

CN

91,9

NZ

129,8

US

130,8

UY

79,6

ZA

89,5

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

77,4

CL

86,5

ZA

90,3

ZZ

84,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 425/2007

af 19. april 2007

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 af 6. september 2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1365/2006 skal Kommissionen fastlægge gennemførelsesbestemmelser til den nævnte forordning.

(2)

Det er nødvendigt at tilpasse definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1365/2006 ved at tilføje nye definitioner og ved at indføre forklaringer og retningslinjer for dataindberetningen, så der skabes en harmoniseret metodologisk ramme for dataindsamlingen og for udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker på fællesskabsplan.

(3)

Det er nødvendigt at tilpasse dataindsamlingens omfang og indholdet af bilagene til forordning (EF) nr. 1365/2006, så der opnås en tilstrækkelig statistisk dækning af denne transportform, og så det sikres, at der udarbejdes relevante statistikker på fællesskabsplan.

(4)

Det er nødvendigt at præcisere beskrivelsen af datafilerne samt formatet og mediet for dataindberetningen, så det sikres, at dataene kan behandles hurtigt og omkostningseffektivt.

(5)

Der bør fastsættes bestemmelser for formidlingen af de statistiske resultater.

(6)

Forordning (EF) nr. 1365/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1365/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»sejlbar indre vandvej«: et vandløb, som ikke er en del af havet, og som naturligt eller på grund af menneskelig indgriben er egnet til sejlads, hovedsagelig med fartøjer til transport ad indre vandveje

b)

»fartøj til transport ad indre vandveje«: et fartøj, der er beregnet til godstransport eller offentlig passagertransport, og som hovedsagelig anvendes på sejlbare indre vandveje eller i farvande inden for eller i umiddelbar nærhed af beskyttede farvande eller områder, hvor havnereglementer gælder

c)

»fartøjets nationalitet«: det land, i hvilket fartøjet er registreret

d)

»transport ad indre vandveje«: enhver transport af gods og/eller passagerer med et fartøj til transport ad indre vandveje helt eller delvis ad sejlbare indre vandveje

e)

»national transport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje mellem to havne i samme land, uanset fartøjets nationalitet

f)

»international transport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje mellem to havne i forskellige lande

g)

»transittransport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje gennem et land mellem to havne, der begge ligger i et andet land eller andre lande, forudsat at der under hele sejladsen i landet ikke finder omladning sted

h)

»trafik på indre vandveje«: enhver sejlads med et fartøj på en given sejlbar indre vandvej.«

2)

Bilag A til F til forordning (EF) nr. 1365/2006 affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ved gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1365/2006 anvendes de supplerende definitioner og forklaringer og retningslinjer for dataindberetningen, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Indberetning eller uploading af data i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1365/2006 skal foretages elektronisk til Eurostats centrale dataportal, jf. beskrivelsen af datafilerne og indberetningsmediet i bilag III til denne forordning.

Indberetning skal ske i overensstemmelse med en af Eurostat fastlagt udvekslingsstandard.

Artikel 4

Kommissionen formidler i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1365/2006 alle de data, der er anført i bilag A til F til nævnte forordning, og som ikke er erklæret fortrolige af medlemsstaterne, på et hvilket som helst medium og med en hvilken som helst datastruktur.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 1.

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

Bilag A til F til forordning (EF) nr. 1365/2006 affattes således:

»

BILAG A

Tabel A1.   Godstransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»A1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Godstype

2 cifre

NST 2000 (2)

 

Emballagetype

1 ciffer

1

=

Gods i containere

2

=

Gods, der ikke er i containere, og tomme containere

 

Transporterede tons

 

 

Tons

Tons-km

 

 

Tons-km

BILAG B

Tabel B1.   Transport efter fartøjets nationalitet og type (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»B1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (3)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (3)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjstype

1 ciffer

1

=

Motorpram

2

=

Pram, ikke selvfremdreven

3

=

Motortankpram

4

=

Tankpram, ikke selvfremdreven

5

=

Andet godsfartøj

6

=

Søgående skib

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (4)

 

Transporterede tons

 

 

Tons

Tons-km

 

 

Tons-km


Tabel B2.   Skibstrafik (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»B2«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Antal sejladser foretaget af lastede fartøjer

 

 

Fartøjssejladser

Antal sejladser foretaget af tomme fartøjer

 

 

Fartøjssejladser

Fartøj-km (lastede fartøjer)

 

 

Fartøj-km

Fartøj-km (tomme fartøjer)

 

 

Fartøj-km

NB: Indberetning af tabel B2 er fakultativ.

BILAG C

Tabel C1.   Containertransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»C1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (5)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (5)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Containerstørrelse

1 ciffer

1

=

20-fods fragtenheder

2

=

40-fods fragtenheder

3

=

fragtenheder > 20 fod, men < 40 fod

4

=

fragtenheder > 40 fod

 

Lastningstilstand

1 ciffer

1

=

Lastede containere

2

=

Tomme containere

 

Godstype

2 cifre

NST 2000 (6)

 

Transporterede tons

 

 

Tons

Tons-km

 

 

Tons-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

BILAG D

Tabel D1.   Transport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»D1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Kvartal

2 cifre

41

=

1. kvartal

42

=

2. kvartal

43

=

3. kvartal

44

=

4. kvartal

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (7)

 

Transporterede tons

 

 

Tons

Tons-km

 

 

Tons-km


Tabel D2.   Containertransport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»D2«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Kvartal

2 cifre

41

=

1. kvartal

42

=

2. kvartal

43

=

3. kvartal

44

=

4. kvartal

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (8)

 

Lastningstilstand

1 ciffer

1

=

Lastede containere

2

=

Tomme containere

 

Transporterede tons

 

 

Tons

Tons-km

 

 

Tons-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

BILAG E

Tabel E1.   Godstransport (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»E1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Godstype

2 cifre

NST 2000 (9)

 

Transporterede tons i alt

 

 

Tons

Tons-km i alt

 

 

Tons-km

BILAG F

GODSNOMENKLATUR

Godstypen indberettes i henhold til NST-2000-nomenklaturen (10) som vist i tabel F1. Der anvendes den tocifrede kode i kolonnen »NST-2000 grupper«.

I 2007 (og kun i dette år) kan medlemsstaterne dog anvende NST/R-nomenklaturen (11) ved indberetning af godstype, jf. tabel F2. Der anvendes den tocifrede kode i kolonnen »godsgrupper«.

Medlemsstaterne kan også vælge at anvende begge nomenklaturer ved indberetning af data i 2007. Fra 2008 og de følgende år gælder kun NST-2000-nomenklaturen.

Tabel F.1   NST-2000-nomenklaturen

NST-2000-grupper

Godsbeskrivelse

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter

02

Stenkul og brunkul; tørv; råolie og naturgas; uran og thorium

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding

04

Næringsmidler, drikkevarer og tobaksprodukter

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

07

Koks, raffinerede olieprodukter og nukleart brændsel

08

Kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Metal og færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og edb-udstyr; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

12

Transportmidler

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald ikke andetsteds anført i CPA

15

Breve, pakker

NB: Denne position anvendes normalt til gods, der transporteres af postvæsener og specialiserede kurertjenester (NACE rev. 2, undergruppe 53.10 og 53.20).

16

Udstyr og materiel til godstransport

NB: Denne position omfatter f.eks. tomme containere, paller, kartoner, kasser og rullevogne. Den omfatter også køretøjer, der anvendes til gods, når køretøjet selv transporteres på andre køretøjer. Den omstændighed, at der findes en kode for denne type materiel, er ikke afgørende for, om sådant materiel i sig selv skal betragtes som »gods«; dette afhænger af reglerne om dataindsamling for hver enkelt transportform.

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet, i.a.n.

18

Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

NB: Denne position anvendes, når det ikke anses for hensigtsmæssigt at henføre godset særskilt under gruppe 01-16.

19

Uidentificerbart gods: Gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16.

NB: Under denne position anføres gods, hvor den indberettende enhed ikke har oplysninger om arten af det transporterede gods.

20

Andet gods i.a.n.

NB: Under denne position anføres gods, som ikke kan henføres under gruppe 01-19. Da gruppe 01-19 skal dække alle mulige kategorier transporteret gods, bør gruppe 20 kun anvendes undtagelsesvis. Det kan være nødvendigt yderligere at kontrollere, om dataene bør anføres under denne position.


Tabel F.2   NST/R-nomenklatur

Varegrupper

Kapitel i NST/R

Grupper i NST/R

Beskrivelse

1

0

01

Korn

2

02, 03

Kartofler, andre friske eller frosne grøntsager og frugter

3

00, 06

Levende dyr, sukkerroer

4

05

Træ og kork

5

04, 09

Tekstilvarer og affald deraf, andre råmaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Næringsmidler og foder

7

18

Olieholdige frø og frugter, fedtstoffer

8

2

21, 22, 23

Fast brændsel af mineralsk oprindelse

9

3

31

Råolie

10

32, 33, 34

Mineralolieprodukter

11

4

41, 46

Jernmalme, skrot og støv fra højovne

12

45

Ikke-jernholdige mineraler og affald deraf

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Produkter fra metalindustrien

14

6

64, 69

Cement, kalk, andre byggematerialer, bearbejdede

15

61, 62, 63, 65

Ubearbejdede eller bearbejdede mineraler

16

7

71, 72

Naturlige eller bearbejdede gødningsstoffer

17

8

83

Kulkemiske produkter, tjære

18

81, 82, 89

Kemiske produkter, undtagen kulkemiske produkter og tjære

19

84

Cellulose og affald deraf

20

9

91, 92, 93

Køretøjer og transportmidler, maskiner, motorer, også afmonterede, og dele dertil

21

94

Metalvarer

22

95

Glas, glasvarer, keramiske produkter

23

96, 97

Læder, tekstiler, beklædning, diverse bearbejdede varer

24

99

Diverse varer

«

(1)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, anvendes følgende koder:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.

(2)  For referenceåret 2007 (og kun for dette) kan NST/R-nomenklaturen anvendes ved indberetning af godstype som forklaret i bilag F.

(3)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, anvendes følgende koder:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.

(4)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, indberettes ISO-landekoden. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.

(5)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, anvendes følgende koder:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.

(6)  For referenceåret 2007 (og kun for dette) kan NST/R-nomenklaturen anvendes ved indberetning af godstype som forklaret i bilag F.

(7)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, indberettes ISO-landekoden. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.

(8)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, indberettes ISO-landekoden. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.

(9)  For referenceåret 2007 (og kun for dette) kan NST/R-nomenklaturen anvendes ved indberetning af godstype som forklaret i bilag F.

(10)  Standardgodsnomenklatur for transportstatistik, 2000, vedtaget på det 64. møde (18.-21.2.2002) i Landtransportkomitéen under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og revideret på det 56. møde i arbejdsgruppen for transportstatistik (8.-10.6.2005) (dokument TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2).

(11)  Transportstatistisk varenomenklatur/revideret, 1967. De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (fransk udgave, 1968).


BILAG II

SUPPLERENDE DEFINITIONER OG FORKLARINGER OG RETNINGSLINJER FOR DATAINDBERETNINGEN MED HENBLIK PÅ ANVENDELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 1365/2006

AFSNIT I.   TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1.   Sejlbare indre vandveje

Dette begreb dækker sejlbare floder, søer, kanaler og flodmundinger. En indre vandvej, der danner fælles grænse mellem to lande, skal indberettes af begge lande.

2.   Transport ad indre vandveje

Ved anvendelsen af denne forordning anses transport af gods og/eller passagerer med søgående fartøjer, der udelukkende finder sted på sejlbare indre vandveje, som transport ad indre vandveje underkastet de samme dataindberetningskrav, uanset om søgående fartøjer ikke er specifikt nævnt i andre definitioner.

Transport af gods til offshoreanlæg medregnes ikke. Bunkring og forsyninger leveret til fartøjer i havne medregnes ikke, men bunkerolie, der transporteres med skib til fartøjer på havet medregnes.

3.   National transport ad indre vandveje

National transport ad indre vandveje kan omfatte transit gennem et andet land, men for dette land skal sådan transport indberettes som transit. Cabotagetransport, dvs. national transport ad indre vandveje udført af et fartøj, der er registreret i et andet land, medregnes.

4.   International transport ad indre vandveje

International transport ad indre vandveje kan omfatte transit gennem et eller flere tredjelande. Disse tredjelande skal indberette transporten som transit.

5.   Transittransport ad indre vandveje

Transittransport ad indre vandveje betragtes kun som sådan, hvis der ikke foregår omladning under sejladsen på det nationale område.

6.   Lastningsland/region

Herved forstås det land eller den region (NUTS 2-niveau (1)), hvori den havn, i hvilken det transporterede gods lastes, ligger.

7.   Losningsland/region

Herved forstås det land eller den region (NUTS 2-niveau), hvori den havn, i hvilken det transporterede gods losses, ligger.

8.   Emballagetype

Gods kan på et fartøj transporteres på to måder:

I containere som defineret i afsnit III.1.

Ikke i containere.

AFSNIT II.   FARTØJSTYPER

1.   Motorpram

Ethvert motorfremdrevet fragtfartøj til sejlads på indre vandveje, undtagen motortankpramme.

2.   Pram, ikke selvfremdreven

Ethvert ikke selvfremdrevet fragtfartøj til sejlads på indre vandveje, undtagen ikke selvfremdrevne tankpramme. Denne kategori omfatter også slæbepramme, skubbepramme og skubbe-slæbe-pramme.

3.   Motortankpram

En motorpram til transport af væsker eller gasser i faste tanke.

4.   Tankpram, ikke selvfremdreven

En ikke selvfremdreven pram til transport af væsker eller gasser i faste tanke.

5.   Andet fartøj til godstransport

Enhver anden kendt eller ukendt type fragtfartøj til sejlads på indre vandveje, som ikke er defineret i de foregående kategorier.

6.   Søgående fartøj

Et fartøj, som ikke hovedsagelig sejler på sejlbare indre vandveje eller i farvand inden for eller umiddelbart i tilknytning til afskærmet farvand eller områder, hvor der gælder et havnereglement.

AFSNIT III.   CONTAINERE

1.   Container

En transportcontainer er en transportenhed, der:

1.

er i holdbar udførelse og følgelig solid nok til at tåle at blive anvendt gentagne gange

2.

er konstrueret således, at det gøres lettere at transportere gods med en eller flere transportformer uden omladning

3.

er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra en transportform til en anden

4.

er konstrueret således, at den let kan fyldes og tømmes

5.

har en længde på mindst 20 fod.

2.   Containerstørrelse

Ved indberetning af data om containerstørrelse i henhold til denne forordning anvendes fire kategorier:

1)

20-fods ISO-containere (længde 20 fod, bredde 8 fod)

2)

40-fods ISO-containere (længde 40 fod, bredde 8 fod)

3)

ISO-containere, af længde over 20 fod, men under 40 fod

4)

ISO-containere, af længde over 40 fod.

Containere, der er mindre end 20 fod eller af ukendt størrelse, indberettes under kategori 1.

3.   Containernes lastningstilstand

Containere kan have to lastningstilstande uanset størrelse:

lastede, hvis der transporteres gods — uanset af hvilken art — i containeren

tomme, hvis der ikke er gods i containeren.

AFSNIT IV.   TRAFIK PÅ INDRE VANDVEJE

1.   Antal sejladser foretaget af lastede fartøjer

Ved en sejlads foretaget af et lastet fartøj forstås et fartøjs sejlads fra den havn, hvor det er blevet lastet med en hvilken som helst type gods, til den følgende lastnings- eller losningshavn.

2.   Antal sejladser foretaget af tomme fartøjer

Ved en sejlads foretaget af et tomt fartøj forstås et fartøjs sejlads fra en havn til en anden, hvor godsets brutto-bruttovægt er nul. Sejlads med et fartøj med tomme containere betragtes ikke som sejlads foretaget af et tomt fartøj.

AFSNIT V.   ENHEDER

1.   Ton

Enhed for vægten af transporteret gods (= 1 000 kg).

Ved vægten forstås godsets brutto-bruttovægt. Vægten er således den samlede vægt af godset og taravægten af transportudstyr som f.eks. containere, veksellad og paller. Hvis taravægten ikke medregnes, er vægten bruttovægten.

2.   Ton-km

Måleenhed for godstransport svarende til transport af et ton gods over en strækning på en km.

Ved indberetning af ton-km-data medregnes kun den strækning, der er tilbagelagt på sejlbare indre vandveje.

3.   TEU

Måleenhed for containerstørrelsen svarende til en container på 20 fod. Ved anvendelsen af denne forordning anvendes følgende enheder:

1)

=

20-fods ISO-containere (længde 20 fod, bredde 8 fod)

=

1 TEU

2)

=

40-fods ISO-containere (længde 40 fod, bredde 8 fod)

=

2 TEU

3)

=

ISO-containere, af længde over 20 fod, men under 40 fod

=

1,5 TEU

4)

=

ISO-containere, af længde over 40 fod

=

2,25 TEU.

4.   TEU-km

Måleenhed for godstransport med containere svarende til en TEU transporteret over en strækning på en km.

Ved indberetning af TEU-km-data medregnes kun den strækning, der er tilbagelagt på sejlbare indre vandveje.

5.   Fartøj-km

Måleenhed for fartøjstrafik svarende til et fartøjs sejlads over en strækning på en km. Ved indberetning af fartøj-km-data medregnes kun den strækning, der er tilbagelagt på sejlbare indre vandveje.


(1)  Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1). Eventuelle ajourføringer af denne nomenklatur ved gennemførelsesforordninger udstedt af Kommissionen vil også være gældende for denne forordning.


BILAG III

BESKRIVELSE AF DATAFILERNE OG INDBERETNINGSMEDIET VED ANVENDELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 1365/2006

Beskrivelse af de elementer, der skal anvendes i hver datafil

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de elementer, der skal være indeholdt i de datafiler (tabeller), der indberettes i henhold til denne forordning.

Elementer

Format og størrelse

Tabel

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Dimensioner

Tabelnummer

an2

X

X

X

X

X

X

X

Indberettende land

a2

X

X

X

X

X

X

X

År

n4

X

X

X

X

X

X

X

Kvartal

n2

 

 

 

 

X

X

 

Lastningsland/region

an4

X

X

 

X

 

 

 

Losningsland/region

an4

X

X

 

X

 

 

 

Transporttype

n1

X

X

X

X

X

X

X

Godstype

n2

X

 

 

X

 

 

X

Emballagetype

n1

X

 

 

 

 

 

 

Fartøjstype

n1

 

X

 

 

 

 

 

Fartøjets nationalitet

a2

 

X

 

 

X

X

 

Containerstørrelse

n1

 

 

 

X

 

 

 

Lastningstilstand

n1

 

 

 

X

 

X

 

Værdier

Transporterede tons

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tons-km

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Antal sejladser foretaget af lastede fartøjer

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Antal sejladser foretaget af tomme fartøjer

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Fartøj-km (lastede fartøjer)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Fartøj-km (tomme fartøjer)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU-km

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Som det fremgår af kolonnerne for de enkelte tabeller, er der to muligheder:

»X«: felter, der skal indberettes for den pågældende tabel

»« (tomt felt): felter, der ikke er relevante for tabellen (skal ikke indberettes).

Feltformatet er enten numerisk (n), alfabetisk (a) eller alfanumerisk (an). Størrelsen er fast (»format + antal« — f.eks.: »n4«) eller variabel med et maksimalt antal positioner (»format + »..« + maksimalt antal positioner« — f.eks.: »n..12«).

Beskrivelse af indberetningsmediet

Det anvendte indberetningsformat skal være kompatibelt med automatisk dataudveksling (EDI).

»CSV«-formatet (Comma Separated Values) med semikolon (;) som feltseparator accepteres. Eurostat kan også fastlægge et andet mere avanceret format baseret på en egnet dataudvekslingsstandard. Eurostat vil i så fald stille detaljeret dokumentation til rådighed om, hvordan denne standard skal anvendes for at opfylde kravene i forordningen.

Data skal fremsendes eller uploades elektronisk til Eurostats centrale dataportal.

Der skal sendes en separat fil pr. tabel og periode som fastsat i forordningen.

Der anvendes følgende konvention for filnavnene:

»IWW_Tabel_Hyppighed_Land_År_Periode[_FakultativtFelt].format«, hvor:

IWW

Data om indre vandveje

Tabel

»A1«, »B1«, »B2«, »C1«, »D1«, »D2« eller »E1«

Hyppighed

»A«for årlig

»Q« for kvartalsvis

Land

Indberettende land: anvend NUTS0

År

År for dataene med fire cifre (f.eks. 2007)

Periode

»0000« for årlig

»0001« for første kvartal

»0002«for andet kvartal

»0003« for tredje kvartal

»0004« for fjerde kvartal

[_FakultativtFelt]

Kan indeholde en streng på 1 til 220 tegn (kun »A« til »Z«, »0« til »9« og »_« kan anvendes). Dette felt behandles ikke ved hjælp af Eurostat-værktøjer.

.format

Filformat: (f.eks. »CSV« for Comma Separated Value, »GES« for GESMES)

Eksempel:

Filen »IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv« er den datafil, der for Frankrig indeholder data for forordningens tabel D1, 2007, andet kvartal.


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 426/2007

af 19. april 2007

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet den 17. april 2007 inden for rammerne af det EF-toldkontingent for maniokstivelse, med oprindelse I Thailand, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2402/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2402/96 (3) har åbnet et årligt importtoldkontingent på 10 000 tons for maniokstivelse (løbenummer 09.4065).

(2)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 2402/96, at de ansøgninger, der var indgivet den 17. april 2007 indtil kl. 13.00, Bruxelles-tid, jf. artikel 9 i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(3)

Der bør ligeledes ikke længere udstedes importlicenser i henhold til forordning (EF) nr. 2402/96 for indeværende kontingentperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens for maniokstivelse vedrørende det i forordning (EF) nr. 2402/96 omhandlede kontingent, der blev indgivet den 17. april 2007 indtil kl. 13.00, Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 59,78761 %.

2.   Udstedelsen af licenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 17. april 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, suspenderes for indeværende kontingentperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1884/2006 (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 44).


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 427/2007

af 19. april 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 20. april 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 428/2007

af 19. april 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Der kan fastsættes eksportrestitutioner for at udligne prisforskellen mellem EF’s og tredjelandes eksportprodukter. EF’s eksport til visse nære destinationer og til tredjelande, der anvender en præferenceimportordning for EF-produkter, står for tiden i en særlig gunstig konkurrencestilling. Restitutionerne for eksport til disse bestemmelsessteder bør derfor ophæves.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 20. april 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

29,17

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

29,17

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

29,17

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

29,17

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2917

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 429/2007

af 19. april 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 19. april 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 19. april 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006, til 34,165 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49. Ændret ved forordning (EF) nr. 203/2007 (EUT L 61 af 28.2.2007, s. 3).


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 430/2007

af 19. april 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 38/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2007 af 17. januar 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 38/2007 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 18. april 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 18. april 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 38/2007, til 392,50 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 11 af 18.1.2007, s. 4. Ændret ved forordning (EF) nr. 203/2007 (EUT L 61 af 28.2.2006, s. 3).


20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 431/2007

af 19. april 2007

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 30. marts 2007 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2007 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 353/2007, på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 353/2007 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 45.


BILAG

Restitutionssatser fra 20. april 2007 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

29,17

29,17


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, Kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22.7.1972.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. april 2007

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA

(meddelt under nummer K(2007) 1582)

(EØS-relevant tekst)

(2007/237/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

Canada, New Zealand og USA har anmodet om, at registreringerne for disse lande ændres i de pågældende lister, for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

Canada, New Zealand og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og det pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af de pågældende landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2007/122/EF (EUT L 52 af 21.2.2007, s. 8).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Rækken vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam E71 affattes således:

»CA

 

E71

 

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall«

b)

Rækken vedrørende New Zealands embryonindsamlingsteam NZEB01 udgår.

c)

Rækken vedrørende New Zealands embryonindsamlingsteam NZEB02 affattes således:

»NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr. John David Hepburn«

d)

Følgende række vedrørende USA indsættes:

»US

 

06ID129

E1327

 

Countryside Veterinary Clinic

2724E 700 N

St. Anthony, ID 83445

Dr. Richard Geary«

e)

Følgende række vedrørende USA indsættes:

»US

 

06IA128

E1717

 

Westwood Embryo Services INC

1760 Dakota AVE

Waverly, IA 50677

Dr. Mike Pugh«

f)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 93WA061 E600 affattes således:

»US

 

93WA061

E600

 

Mount Baker Veterinary and Embryo Transfer Services

9320 Weidkamp RD

Lynden, WA 98264

Dr. Blake Bostrum«

g)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 95PA082 E664 affattes således:

»US

 

95PA082

E664

 

Van Dyke Veterinary Clinic

4994 Sandy Lake Greenville RD

Sandy Lake, PA 16145

Dr. Todd Van Dyke«

h)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 92MD058 E745 affattes således:

»US

 

92MD058

E745

 

Catoctin Embryo Transfer

4339 Ridge RD

Mt. Airy, MD 21771

Dr. William L Graves«

i)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 02TX107 E1428 affattes således:

»US

 

02TX107

E1482

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

Collage Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/52


RÅDETS AFGØRELSE 2007/238/FUSP

af 19. april 2007

om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 5, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juli 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/556/FUSP (1) om udnævnelse af Pekka HAAVISTO til EU's særlige repræsentant (EUSR) for Sudan.

(2)

Den 5. juli 2006 vedtog Rådet fælles aktion 2006/468/FUSP (2) om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan.

(3)

Den 15. februar 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/108/FUSP (3) om forlængelse indtil den 30. april 2007 af Pekka HAAVISTOS mandat som Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan. Rådet besluttede også, at mandatet for den særlige repræsentant i Sudan i princippet bør forlænges med 12 måneder.

(4)

Pekka HAAVISTO har meddelt generalsekretæren/den højtstående repræsentant, at han agter at fratræde med udgangen af april 2007. Der skal derfor udnævnes en ny særlig repræsentant for Sudan for den resterende del af mandatperioden fra den 1. maj 2007.

(5)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har anbefalet, at Torben BRYLLE udnævnes til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan.

(6)

I artikel 49, stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) bestemmes, at basisretsakter navnlig kan have form af en afgørelse i henhold til traktatens artikel 18, stk. 5.

(7)

Den særlige repræsentant skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 11 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udnævnelse

Torben BRYLLE udnævnes hermed til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Sudan fra den 1. maj 2007 til den 29. februar 2008. Han udøver sine funktioner i overensstemmelse med det mandat og de nærmere bestemmelser, der er fastsat i fælles aktion 2007/108/FUSP.

Artikel 2

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den særlige repræsentants mandat i perioden 1. maj 2007 til 29. februar 2008 udgør 1 700 000 EUR.

2.   Forvaltningen af udgifterne omfattes af en kontrakt mellem den særlige repræsentant for Sudan og Kommissionen. Udgifterne kan dækkes fra den 1. maj 2007.

Artikel 3

Revision

Den særlige repræsentant for Sudan forelægger en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet for generalsekretæren/den højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen senest medio november 2007.

Artikel 4

Virkning

Denne afgørelse har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 5

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. april 2007.

På Rådets vegne

Brigitte ZYPRIES

Formand


(1)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 43.

(2)  EUT L 184 af 6.7.2006, s. 38.

(3)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 63.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).