ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
14. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2007 af 13. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2007 af 13. april 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. april 2007

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2007 af 13. april 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 405/2007 af 13. april 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 406/2007 af 12. april 2007 om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I og II fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/229/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. april 2007 om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (meddelt under nummer K(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2007 om en formular vedrørende sociale bestemmelser inden for vejtransport (meddelt under nummer K(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2007 om ændring af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer K(2007) 1567)  ( 1 )

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 402/2007

af 13. april 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 403/2007

af 13. april 2007

om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. april 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra 16. april 2007 og anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra 16. april 2007 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. april 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

16,39

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

16,39

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

Perioden 30.marts-12. april 2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

149,53

106,17

Pris fob USA

179,81

169,81

149,81

137,06

Præmie for Golfen

7,52

Præmie for The Great Lakes

12,98

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

31,23 EUR/t

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

31,29 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 404/2007

af 13. april 2007

om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøtte

Smør ≥ 82 %

11,5

8

8

Smør < 82 %

7,7

Koncentreret smør

13

9,5

13

9,75

Fløde

6

3,4

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Smør

13

Koncentreret smør

14

14

Fløde

7


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 405/2007

af 13. april 2007

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

På grundlag af de indkomne bud bør maksimumsstøtten fastsættes på det relevante niveau og destinationsstøtten fastsættes tilsvarende.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %, jf. artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, til 12,00 EUR/100 kg.

Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 13 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 406/2007

af 12. april 2007

om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I og II fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 11.


BILAG

Nr.

02

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Bestand

HER/1/2.

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I og II

Dato

9. marts 2007


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. april 2007

om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

(meddelt under nummer K(2007) 1546)

(EØS-relevant tekst)

(2007/229/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (2), fastlægger med henblik på at gøre det muligt at drage statistiske konklusioner til videnskabelige formål betingelserne for at give adgang til fortrolige data, der indberettes til EF-myndigheden, og regler for samarbejdet mellem Fællesskabet og de nationale myndigheder for at lette denne adgang.

(2)

I Kommissionens beslutning 2004/452/EF (3) fastlægges listen over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål.

(3)

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada, Kontoret for økonometri og statistisk støtte til bekæmpelse af svig (ESAF) under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Fælles Forskningscenter og Kontoret for støtte til det europæiske forskningsrum under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Fælles Forskningscenter (SERA) må betragtes som organer, som opfylder betingelserne, og bør derfor tilføjes til listen over organer, organisationer og institutioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 831/2002.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2004/452/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2006 (EUT L 197 af 19.7.2006, s. 3).

(3)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2007/81/EF (EUT L 28 af 3.2.2007, s. 23).


BILAG

»BILAG

ORGANER, HVIS FORSKERE KAN GIVES ADGANG TIL FORTROLIGE DATA TIL VIDENSKABELIGE FORMÅL

Den Europæiske Centralbank

Den spanske centralbank

Den italienske centralbank

University of Cornell (staten New York, USA)

Department of Political Science, Baruch College, City University of New York (staten New York, USA)

Den tyske centralbank

Kontoret for analyse af beskæftigelsen under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling

Tel Avivs universitet (Israel)

Verdensbanken

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University (staten New Jersey, USA)

University of Chicago (UofC) (staten Illinois, USA)

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Kontoret for økonometri og statistisk støtte til bekæmpelse af svig (ESAF) under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Fælles Forskningscenter

Kontoret for støtte til det europæiske forskningsrum (SERA) under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Fælles Forskningscenter.«


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. april 2007

om en formular vedrørende sociale bestemmelser inden for vejtransport

(meddelt under nummer K(2007) 1470)

(2007/230/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2006/22/EF skal Kommissionen udforme en elektronisk og printervenlig formular, som skal anvendes, hvis føreren har været fraværende på grund af sygdom eller ferie, eller hvis føreren har ført et andet køretøj, der er undtaget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (2).

(2)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3821/85 (3)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den formular, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i direktiv 2006/22/EF, er vist i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35.

(2)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

(3)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Image


14.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/16


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. april 2007

om ændring af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets

(meddelt under nummer K(2007) 1567)

(EØS-relevant tekst)

(2007/231/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens beslutning 2006/502/EF (2) skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.

(2)

Beslutning 2006/502/EF anvendes kun i 12 måneder fra datoen for meddelelsen. Beslutningen kan dog forlænges med yderligere perioder, jf. artikel 13, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF.

(3)

På grundlag af de erfaringer, der hidtil er gjort, og da der ikke eksisterer en permanent fællesskabsretsakt om lighteres sikkerhed, er det nødvendigt at forlænge beslutningens gyldighedsperiode med yderligere 12 måneder.

(4)

Ifølge beslutning 2006/502/EF er det fra den 11. marts 2007 forbudt at markedsføre lightere, der ikke er børnesikrede, og lightere, der kan henføres under kategorien gadgets. Efter denne dato kan lightere, der ikke er børnesikrede, og lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, dog stadig tilbydes til forbrugerne, så længe lager haves. Lightere, der ikke er børnesikrede, og lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, udgør en alvorlig risiko, og det bør derfor forbydes at tilbyde de pågældende lightere til forbrugerne.

(5)

Der bør indrømmes de kortest mulige overgangsperioder til at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i denne beslutning, på grund af nødvendigheden af at forebygge yderligere ulykker, idet der tages hensyn til tekniske forhold og sikres proportionalitet. Medlemsstaterne behøver desuden en overgangsperiode til at sikre, at foranstaltningerne efterkommes på en effektiv måde. Forbuddet mod at tilbyde forbrugerne lightere, der ikke er børnesikrede, og lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, bør derfor gælde i et år efter datoen for anvendelsen af forbuddet mod at markedsføre de pågældende produkter.

(6)

Beslutning 2006/502/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/502/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»3.   Medlemsstaterne sørger for, at der kun tilbydes børnesikrede lightere til forbrugerne fra den 11. marts 2008.

4.   Medlemsstaterne indfører forbud mod at tilbyde lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, til forbrugerne fra den 11. marts 2008.«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne beslutning anvendes indtil den 11. maj 2008.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning senest den 11. maj 2007 og offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2007.

På Kommissionens vegne

Meglena KUNEVA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 41.