ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2007 af 11. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2007 af 11. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2007 af 11. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2007 af 11. april 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfat (persulfat) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, Folkerepublikken Kina og Taiwan

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2007 af 11. april 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2007 af 11. april 2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 2. til den 6. april 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

39

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/21/EF af 10. april 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoerne for optagelse i bilag I af aktivstofferne azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-calcium og fluroxypyr ( 1 )

42

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/226/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. april 2007 om forlængelse af fristen for markedsføring af biocidholdige produkter, som indeholder visse aktive stoffer, der ikke er blevet undersøgt inden for rammerne af det i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF nævnte 10-årige arbejdsprogram (meddelt under nummer K(2007) 1545)

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/19/EF af 30. marts 2007 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler og af Rådets direktiv 85/572/EØF om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EUT L 91 af 31.3.2007)

50

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2007 af 2. april 2007 om fastsættelse af midlertidige migrationsgrænser for blødgørere i tætningsmateriale i låg bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 92 af 3.4.2007)

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 387/2007

af 11. april 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 11. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

104,8

TN

143,7

TR

158,1

ZZ

135,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

67,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

69,8

TR

77,1

ZZ

73,5

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

48,8

IL

51,4

MA

45,1

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

55,1

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,0

BR

80,2

CA

124,4

CL

89,4

CN

82,4

NZ

122,4

US

118,1

UY

68,4

ZA

94,3

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

78,7

CL

104,4

ZA

87,1

ZZ

90,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 388/2007

af 11. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 46, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge bilag V, del A, stk. 3, til forordning (EF) nr. 1493/1999 er det muligt at fravige bestemmelserne om det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår vins maksimale totale svovldioxidindhold. Det er specielt i artikel 19, stk. 4, fastsat, at bilag XIIa til nævnte forordning indeholder listen over de tilfælde, hvor medlemsstaterne på grund af vejrforholdene kan give tilladelse til, at det maksimale totale svovldioxidindhold på under 300 mg/l, forhøjes med højst 40 mg/l.

(3)

Ved brev af 12. januar 2007 anmodede den tyske regering om for vin, som er fremstillet i delstaterne Baden-Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz, af druer høstet i 2006, at kunne give tilladelse til at forhøje det maksimale totale svovldioxidindhold på under 300 mg/l med højst 40 mg/l på grund af usædvanligt dårlige vejrforhold. Anmodningen bør efterkommes.

(4)

De videnskabelige rapporter, som de kompetente tyske myndigheder har fremlagt, viser, at de svovldioxidmængder, der er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende vinfremstilling og en god konservering, samt at vinen er egnet til markedsføring, bør forhøjes i forhold til det normalt tilladte indhold. Denne midlertidige foranstaltning er den eneste mulighed for at anvende druer, der er berørt af disse usædvanligt dårlige vejrforhold, til produktion af vin, der er egnet til markedsføring.

(5)

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIIa til forordning (EF) nr. 1622/2000 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2030/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 40).


BILAG

»BILAG XIIa

Forhøjelse af det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt

(Artikel 19)

 

År

Medlemsstat

Vindyrkningszone(r)

Berørte vine

1.

2000

Tyskland

Alle vindyrkningszoner på tysk område

Al vin fremstillet af druer høstet i 2000

2.

2006

Tyskland

Alle vindyrkningszoner i delstaterne Baden-Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz

Al vin fremstillet af druer høstet i 2006«


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 389/2007

af 11. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 46, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 (2) fastsætter navnlig visse betingelser for anvendelsen af stoffer, hvis anvendelse er tilladt ved forordning (EF) nr. 1493/1999. Specielt fastsættes det i bilag IXa, at anvendelsen af dimethyldicarbonat skal ske før vinens aftapning. Oversættelsen af udtrykket »aftapning« og dets forskellige betydning på visse sprog har ført til divergerende fortolkninger af denne forskrifts rækkevidde hos de erhvervsdrivende og kontrolmyndighederne.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (3) definerer i artikel 7 med henblik på forordningens anvendelse udtrykket »aftapning«.

(3)

For at sikre en ensartet fortolkning af de forskrifter, der gælder for anvendelsen af dimethyldicarbonat, bør definitionen af udtrykket »aftapning« i forordning (EF) nr. 753/2002 medtages og anvendes til at præcisere disse forskrifter i forordning (EF) nr. 1622/2000. Bilag IXa til forordning (EF) nr. 1622/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Andet afsnit, første led, i bilag IXa til forordning (EF) nr. 1622/2000 affattes således:

»—

Tilsætning skal foretages kort tid før aftapningen, der defineres som erhvervsmæssig påfyldning af det pågældende produkt på beholdere med et indhold på 60 liter eller derunder.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2030/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 40).

(3)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2016/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 38).


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 390/2007

af 11. april 2007

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfat (persulfat) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, Folkerepublikken Kina og Taiwan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Indledning

(1)

Den 31. maj 2006 modtog Kommissionen en klage vedrørende import af peroxosulfat (i det følgende benævnt »persulfat«) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (i det følgende benævnt »USA«), Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«) og Taiwan indgivet i henhold til grundforordningens artikel 5 af CEFIC (European Chemical Industry Council, i det følgende benævnt »klageren«) på vegne af producenter, der tegner sig for 100 % af Fællesskabets samlede produktion af persulfat.

(2)

Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping sted, og at dumpingen forvoldte væsentlig skade, hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en procedure.

(3)

Proceduren blev indledt den 13. juli 2006 ved offentliggørelsen af en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

2.   Parter berørt af proceduren

(4)

Kommissionen underrettede officielt de klagende EF-producenter, de eksporterende producenter i USA, Kina og Taiwan, importører, forhandlere, brugere, leverandører og sammenslutninger, som den vidste var berørt af proceduren, og repræsentanter for USA, Kina og Taiwan om indledningen af proceduren. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(5)

For at give de eksporterende producenter i Kina, der måtte ønske det, mulighed for at anmode om markedsøkonomisk eller individuel behandling, sendte Kommissionen ansøgningsskemaer herom til de kinesiske eksporterende producenter, som den vidste var berørt, og til alle andre kinesiske eksporterende producenter, der havde givet sig til kende inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Seks eksporterende producenter og deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, eller om individuel behandling, hvis det af undersøgelsen fremgik, at de ikke opfylder betingelserne for markedsøkonomisk behandling.

(6)

I betragtning af det store antal eksporterende producenter i Kina, anførte Kommissionen i indledningsmeddelelsen, at der kan anvendes stikprøver i forbindelse med denne undersøgelse for at fastsætte dumping og skade, jf. grundforordningens artikel 17.

(7)

For at gøre det muligt for Kommissionen at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at udvælge en stikprøve, blev alle kinesiske eksporterende producenter anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen og som angivet i indledningsmeddelelsen fremlægge basisoplysninger om deres aktiviteter vedrørende den pågældende vare i løbet af kalenderåret 2005.

(8)

Da kun seks eksporterende producenter samarbejdede med undersøgelsen, besluttedes det, at stikprøver ikke var påkrævede.

(9)

Der blev sendt spørgeskemaer til alle parter, som Kommissionen vidste var berørt af sagen, og til alle andre virksomheder, som gav sig til kende inden for fristerne i ovennævnte indledningsmeddelelse. Der indkom besvarelser fra seks eksporterende producenter i Kina, to i USA og én i Taiwan samt fra en producent i referencelandet Tyrkiet. Der indkom også fuldt besvarede spørgeskemaer fra to EF-producenter, og to importører deltog også i samarbejdet ved at indsende besvarelser af spørgeskemaet. Ingen af brugerne indsendte besvarelser af spørgeskemaet, og ingen andre brugere afgav oplysninger til Kommissionen eller gav sig til kende i løbet af undersøgelsen.

(10)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for en foreløbig fastslåelse af dumping, skade som følge heraf og Fællesskabets interesser, og aflagde kontrolbesøg hos:

a)

EF-producenter

Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pullach, Tyskland

RheinPerChemie GmbH, Hamburg, Tyskland

b)

Eksporterende producenter i Kina

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai og dens forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomhed Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd, Shanghai

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai og dens forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomhed Siancity Xiamen Co., Ltd, Xiamen

Hebei Jiheng Group Co., Ltd, Hengshui

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd, Baoji

Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, Shangyu

c)

Eksporterende producenter i USA

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

FMC Corporation, Tonawanda, New York

d)

Forretningsmæssigt forbundet handelsvirksomhed i Schweiz

DuPont De Nemours International S.A., Genève

e)

Eksporterende producent i Taiwan

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi.

(11)

I betragtning af behovet for at fastsætte en normal værdi for eksporterende producenter, der eventuelt ikke ville blive indrømmet markedsøkonomisk behandling, blev der aflagt kontrolbesøg på følgende virksomhed med henblik på at fastsætte den normale værdi på grundlag af oplysninger fra et referenceland, i dette tilfælde Tyrkiet:

Producent i Tyrkiet

Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Istanbul

3.   Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

(12)

Dumping- og skadesundersøgelsen omfattede perioden fra den 1. juli 2005 til den 30. juni 2006 (i det følgende benævnt »undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2003 til udgangen af undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt »den betragtede periode«).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(13)

Den af undersøgelsen omfattede vare er peroxosulfat (i det følgende benævnt »persulfat«) med oprindelse i USA, Kina og Taiwan (i det følgende benævnt »den pågældende vare«). Den pågældende vare angives almindeligvis under KN-koderne 2833 40 00 og ex 2842 90 80 (KN-koderne siden den 1. januar 2007).

(14)

Persulfater er hvide, krystallinske, lugtfrie salte, hvoraf der findes fire hovedtyper: ammoniumpersulfat ((NH4)2S2O8), natriumpersulfat (Na2S2O8), kaliumpersulfat (K2S2O8) og kaliummonopersulfat (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4).

(15)

Den pågældende vare anvendes som initiator eller oxideringsmiddel i en række sammenhænge. Blandt eksemplerne på disse anvendelser kan nævnes varens anvendelse som polymerisationsinitiator ved fremstilling af polymerer, som ætsemiddel ved fremstilling af trykte kredsløb, i hårkosmetik, ved krympning af tekstiler, ved papirfremstilling, ved rensning af tandproteser og som disinficeringsmiddel.

(16)

En eksporterende producent i USA hævdede, at kaliummonopersulfat (KMPS) ikke bør betragtes som samme vare, da det afviger med hensyn til kemisk sammensætning og struktur, ikke anvendes til samme formål og aftages af andre forbrugere. Det blev også fremført, at KMPS ville blive solgt til priser på et andet niveau end de andre varetyper.

(17)

Undersøgelsen har vist, at til trods for afvigelser med hensyn til kemisk sammensætning og delvis forskellig anvendelse har de forskellige typer af den pågældende vare alle de samme grundlæggende kemiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. Det erkendes, at ikke alle varetyper anvendes til alle formål, men de blev fundet indbyrdes ombyttelige med hensyn til en række væsentlige anvendelsesformål. Hvad forskellige prisniveauer angår, mindes der om, at dette ikke i sig selv er bestemmende for, om flere varetyper udgør en og samme vare. Da det kunne konstateres, at alle de fire varetyper i vid udstrækning havde de samme egenskaber og de samme anvendelsesformål, måtte argumentet afvises. Alle de fire varetyper anses derfor foreløbigt for at være en og samme vare i forbindelse med proceduren.

2.   Samme vare

(18)

Undersøgelsen viste, at de grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber ved den persulfat, som fremstilles og sælges af EF-erhvervsgrenen i Fællesskabet, den persulfat, som fremstilles og sælges på hjemmemarkederne i USA, Kina og Taiwan, og den persulfat, som importeres i Fællesskabet fra disse lande, samt den persulfat, der fremstilles og sælges i referencelandet Tyrkiet, er de samme, og at disse varer har de samme anvendelsesformål.

(19)

Det konkluderedes derfor foreløbigt, at disse varer er samme vare i henhold til grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   DUMPING

1.   Generel metode

(20)

Den nedenfor beskrevne generelle metode er anvendt på alle samarbejdende eksporterende producenter i USA og Taiwan og på de samarbejdende kinesiske eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling. Ved fremlæggelsen af undersøgelsesresultaterne vedrørende dumping for hvert af de berørte lande beskrives derfor kun, hvad der er specifikt for det pågældende eksporterende land.

1.1.   Normal værdi

(21)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, undersøgte Kommissionen først for hver eksporterende producent, om hjemmemarkedssalget af den pågældende vare til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om dette salg udgjorde mindst 5 % af det tilsvarende samlede eksportsalg til Fællesskabet.

(22)

Kommissionen identificerede efterfølgende de varetyper, som solgtes på hjemmemarkedet af virksomheder med et samlet repræsentativt hjemmemarkedssalg, og som var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet.

(23)

Hjemmemarkedssalget af en bestemt varetype blev anset for tilstrækkeligt repræsentativt, når salget af den pågældende type på hjemmemarkedet til uafhængige kunder i undersøgelsesperioden udgjorde mindst 5 % af det samlede salg af den sammenlignelige varetype, der solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet.

(24)

Kommissionen undersøgte efterfølgende, om de enkelte virksomheders hjemmemarkedssalg af de forskellige typer af persulfat i repræsentative mængder i hvert enkelt eksportland kunne anses for at have fundet sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4. Dette blev gjort ved for hver eksporteret varetype at fastsætte, hvor stor en andel af salget på hjemmemarkedet til uafhængige kunder, der var fortjenstgivende i undersøgelsesperioden:

(25)

I tilfælde, hvor salgsmængden af en varetype, der blev solgt til en nettosalgspris svarende til eller højere end de beregnede produktionsomkostninger, udgjorde over 80 % af den samlede salgsmængde af den pågældende type, og hvor den vejede gennemsnitspris for den pågældende type var lig med eller højere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi fastlagt på grundlag af den faktiske pris på hjemmemarkedet. Prisen blev beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på alt salg på hjemmemarkedet af den pågældende type i undersøgelsesperioden, uanset om der var tale om fortjenstgivende salg eller ej.

(26)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en varetype udgjorde højst 80 % af den samlede salgsmængde af den pågældende type, eller hvor den vejede gennemsnitlige pris for den pågældende type lå under produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag af den faktiske pris på hjemmemarkedet som et vejet gennemsnit af det fortjenstgivende salg af den pågældende type, forudsat at dette udgjorde 10 % eller derover af den samlede salgsmængde af den pågældende type.

(27)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en hvilken som helst varetype udgjorde mindre end 10 % af det samlede salg af den pågældende type, fandt Kommissionen, at denne bestemte type solgtes i utilstrækkelige mængder til, at hjemmemarkedsprisen kunne udgøre et passende grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.

(28)

Hvis hjemmemarkedsprisen for en bestemt type, der blev solgt af en eksporterende producent, ikke kunne anvendes til at fastsætte den normale værdi, måtte der anvendes en anden metode. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i grundforordningen fastsatte Kommissionen i stedet en beregnet normal værdi på følgende måde.

(29)

Den normale værdi blev beregnet ved til hver eksportørs produktionsomkostninger for de eksporterede typer, efter evt. justering, at lægge en rimelig margen til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SA&G) samt fortjeneste.

(30)

I alle tilfælde blev SA&G og fortjeneste fastsat i overensstemmelse med metoderne i grundforordningens artikel 2, stk. 6. Kommissionen undersøgte i den forbindelse, om de påløbne SA&G-omkostninger og den fortjeneste, som hver af de pågældende eksporterende producenter havde opnået på hjemmemarkedet, kunne betragtes som pålidelige data.

1.2.   Eksportpris

(31)

I alle tilfælde, hvor den pågældende vare blev eksporteret til uafhængige kunder i Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 8, i grundforordningen, altså på grundlag af de eksportpriser der faktisk var betalt eller skulle betales.

(32)

Når eksportsalget fandt sted gennem forretningsmæssigt forbundne importører i Fællesskabet, blev eksportprisen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 9, beregnet på grundlag af den pris, hvortil de indførte varer første gang blev videresolgt til en uafhængig køber, behørigt justeret for alle de omkostninger, der påløb mellem indførsel og videresalg, samt en rimelig margen til dækning af SA&G-omkostninger og fortjeneste. I denne forbindelse benyttedes de forretningsmæssigt forbundne importørers egne SA&G-omkostninger. Fortjenstmargenen blev fastsat på grundlag af de oplysninger, som de samarbejdende ikke-forretningsmæssigt forbundne importører havde forelagt.

(33)

Når eksportsalget foregik gennem en forretningsmæssigt forbundet forhandler uden for Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat på grundlag af prisen ved første videresalg til uafhængige købere i Fællesskabet.

1.3.   Sammenligning

(34)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget ab fabrik.

(35)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10.

1.4.   Dumpingmargener

(36)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev dumpingmargenerne fastsat på grundlag af en sammenligning af det vejede gennemsnit af den normale værdi og det vejede gennemsnit af eksportpriserne pr. varetype som fastlagt ovenfor.

(37)

For at fastsætte dumpingmargenen for ikke-samarbejdende eksporterende producenter blev omfanget af manglende samarbejde først fastslået. Med henblik herpå blev den eksportmængde til Fællesskabet, som de samarbejdende eksporterende producenter havde oplyst, sammenlignet med Eurostats tilsvarende importstatistikker.

(38)

Da graden af samarbejde i USA og Taiwan var høj (100 %), og eftersom der ikke var grund til at antage, at nogen af de eksporterende producenter i disse lande valgte ikke at samarbejde i forbindelse med undersøgelsen, blev det fundet hensigtsmæssigt at fastsætte restdumpingmargenen for ikke-samarbejdende eksporterende producenter i hvert af de pågældende lande på samme niveau som den højeste margen, der var blevet pålagt en samarbejdende eksportør.

(39)

Hvad angår Kina var graden af samarbejde på landsplan også meget høj (over 85 %). Den specifikke metode, der anvendtes til at fastsætte dumpingmargenen for hele Kina, er beskrevet nedenfor.

2.   USA

2.1.   Normal værdi

(40)

Begge de samarbejdende eksporterende producenters samlede salg på hjemmemarkedet af den samme vare var repræsentativt, jf. betragtning 21. For alle varetyper blev den normale værdi således beregnet på grundlag af de priser, der var betalt eller skulle betales i normal handel af uafhængige kunder i USA, som beskrevet i betragtning 25 og 26, eftersom disse salg for alle typer repræsenterede 10 % eller mere af den samlede salgsmængde for denne type.

2.2.   Eksportpris

(41)

Eksporten fra en af de samarbejdende eksporterende producenter fandt sted direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet. Eksportprisen var derfor for denne eksportørs vedkommende baseret på de priser, der faktisk betaltes eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(42)

For den anden eksportørs vedkommende går alle salg til Fællesskabet gennem en forretningsmæssigt forbundet handelsvirksomhed i Schweiz. Eksportprisen blev derfor beregnet som beskrevet i betragtning 33.

(43)

Det skal desuden bemærkes, at en betydelig del af denne amerikanske eksporterende producents eksportsalg til Fællesskabet via producentens forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Schweiz blev solgt til en forretningsmæssigt forbundet virksomhed, der anvendte den pågældende vare som råvare ved fremstillingen af en anden vare, som ikke betragtes som samme vare i den i artikel 1, stk. 4, i grundforordningen anvendte betydning.

(44)

Da det konstateredes, at fastsættelsen af de priser, der var anvendt ved transaktionerne mellem den eksporterende producent og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Fællesskabet via deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Schweiz, var påvirket af forholdet mellem de tre virksomheder, kunne disse priser ikke anvendes til beregning af en eksportpris for disse transaktioner.

(45)

Da der desuden ikke kunne beregnes nogen eksportpris på grundlag af den forretningsmæssigt forbundne virksomheds videresalgspris ved salget til uafhængige kunder, idet den pågældende vare gennemgår en betragtelig forarbejdning med henblik på den forretningsmæssigt forbundne virksomheds fremstilling af den endelige vare, blev der set bort fra alle disse transaktioner til bundne formål ved fastlæggelsen af eksportprisen.

2.3.   Sammenligning

(46)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet ab fabrik, som beskrevet ovenfor, med justeringer, hvor dette var relevant, i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for rabatter, transport, forsikring, håndtering, lastning og dermed forbundne omkostninger samt emballering, kreditomkostninger og importtold.

(47)

For de salg, der blev foretaget af en eksporterende producent gennem dennes forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomhed i Schweiz, blev der foretaget en justering i henhold til artikel 2, stk. 10, litra i), i grundforordningen. Justeringen var baseret på den avance, en forretningsmæssigt forbundet forhandler i Schweiz havde taget, men i denne beregning kunne den forretningsmæssigt forbundne forhandlers fortjeneste ikke anvendes, da forholdet mellem den eksporterende producent og den forretningsmæssigt forbundne forhandler i betragteligt omfang påvirkede priserne. Avancen blev således beregnet som summen af SA&G-omkostninger båret af den forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomhed i løbet af undersøgelsesperioden samt en rimelig fortjenstmargen, der på grund af mangelen på anvendelige oplysninger fra samarbejdende ikke-forretningsmæssigt forbundne virksomheder i lignende situationer blev fastsat til 5 % på dette trin.

(48)

En eksporterende producent i USA krævede justeringer for forskelle i handelsled i henhold til artikel 2, stk. 10, litra d), i grundforordningen med henvisning til, at visse af producentens salg på hjemmemarkedet angiveligt ikke kunne sammenlignes med dens eksportsalg, da der på hjemmemarkedet fandtes kundekategorier forbundet med varetagelsen af forskellige funktioner fra den eksporterende producents side. I løbet af undersøgelsen blev det imidlertid fastslået, at dette krav var ubegrundet, i det omfang at virksomheden ikke forelagde dokumentation til støtte for de hævdede forskelle i sælgernes funktioner. Desuden var de hævdede prisforskelle mellem de påståede kategorier i henhold til undersøgelsen ikke konsekvente på tværs af varetyperne. Påstanden blev derfor afvist.

2.4.   Dumpingmargener

(49)

Da samarbejdsniveauet var højt, og eftersom der ikke var grund til at antage, at nogen af de eksporterende producenter i disse lande valgte ikke at samarbejde, blev restdumpingmargenen for alle de øvrige eksportører i USA fastsat til samme niveau som for den samarbejdende eksporterende producent, der havde den højeste dumpingmargen.

(50)

Udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, udgør de foreløbige dumpingmargener følgende:

E.I. DuPont De Nemours

28,3 %

FMC Corporation

84,1 %

Alle andre virksomheder

84,1 %

3.   Kina

3.1.   Markedsøkonomisk behandling

(51)

I henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser vedrørende import fra Kina fastsættes i overensstemmelse med samme artikels stk. 1 til 6 for de producenter, der opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen.

(52)

Kriterierne for markedsøkonomisk behandling opføres nedenfor i kortfattet form udelukkende for at gøre det lettere at referere til dem:

1.

Erhvervsmæssige beslutninger træffes og udgifter afholdes på grundlag af markedsvilkårene og uden omfattende statslig indgriben, og omkostningerne afspejler markedspriserne.

2.

Virksomhederne har et klart sæt regnskaber, der revideres uafhængigt i overensstemmelse med internationale standarder (»IAS«) og anvendes til alle formål.

3.

Ingen væsentlig konkurrenceforvridning er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.

4.

Der skal forefindes konkurs- og ejendomslove, der garanterer stabilitet og retssikkerhed.

5.

Valutaomregninger finder sted til markedskurs.

(53)

Seks eksporterende producenter anmodede oprindelig om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), og besvarede ansøgningsskemaet herom for eksporterende producenter inden for de fastsatte frister. Kommissionen indhentede alle oplysninger, som den fandt nødvendige, og efterprøvede oplysningerne i ansøgningerne om markedsøkonomisk behandling ved kontrolbesøg hos virksomhederne. Undersøgelsen viste, at der kun kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling til tre eksporterende producenter, og anmodning herom måtte afslås for de andre tre eksporterende producenters vedkommende. Det skal bemærkes, at for en af de tre eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, er beslutningen herom betinget af yderligere undersøgelser af oplysninger indkommet senere, men som ikke på dette stadie som beskrevet nedenfor har kunnet undersøges til fulde. Disse oplysninger kan, hvis de bekræftes ved yderligere undersøgelser, medføre betydelige ændringer i de faktiske forhold, på grundlag af hvilke denne virksomhed er indrømmet markedsøkonomisk behandling, i det omfang de vedrører opfyldelsen af det første kriterium. Følgende tabel viser resultatet for hver af de tre virksomheder, der ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, holdt op imod hvert af de fem ovennævnte kriterier:

Virksomhed

Kriterium

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

2

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

3

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

(54)

Undersøgelsen viste, at virksomhederne 1, 2 og 3 ovenfor ikke opfyldte kravene i forbindelse med kriterierne 1, 2 og 3.

(55)

Ingen af de tre virksomheder kunne nemlig bevise, at deres erhvervsmæssige beslutninger var truffet på markedsvilkår og uden væsentlig indgriben fra statens side.

(56)

For virksomhed nummer 1 konstateredes det, at størstedelen af bestyrelsespladserne — herunder formandens, som ejer betragtelige andele af virksomheden — var besat med de samme personer som før privatiseringen, og disse bestyrelsesmedlemmer var udpeget af staten. Det konstateredes endvidere, at disse personer var medlemmer af kommunistpartiet. Desuden var virksomheden ikke i stand til at dokumentere betalingen for aktierne i forbindelse med privatiseringen. For virksomhed nummer 2, der blev grundlagt som statsejet virksomhed, og som blev privatiseret i 2000, viste undersøgelsen, at tre ledende medarbejdere, som havde deres stillinger forud for privatiseringen, udførte privatiseringen og efterfølgende stadig havde kontrol over virksomhedens vigtigste beslutningstagende organer. Det konstateredes endvidere, at disse tre personer var medlemmer af kommunistpartiet. Desuden konstateredes det, at virksomhed nummer 2 havde afgivet falske oplysninger med hensyn til ejerforholdene for sine aktier og privatiseringsprocessen og derved forholdt Kommissionen oplysninger om betragtelig indgriben fra statens side. Hvad angår virksomhed nummer 3, var der stærke indikationer for, at kapital anvendt til opstart af virksomheden blev indhentet fra virksomheder tilhørende bystyret eller kollektivt ejede virksomheder ledet af virksomhedens nuværende bestyrelsesformand, og virksomheden var ikke i stand til at redegøre for kilderne til denne kapital.

(57)

Desuden var ingen af de tre virksomheders regnskaber ført i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, og der blev fundet alvorlige fejl ved revisionen af disse.

(58)

Endelig konstateredes det, at konkurrenceforvridning overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system påvirkede begge virksomheders omkostninger, navnlig i forbindelse med brugsretten til jord (virksomhed nummer 1 og 3) eller aktiver overført i løbet af privatiseringen (virksomhed nummer 2).

(59)

Med hensyn til tre andre samarbejdende eksporterende producenter konkluderes det i begyndelsen, at disse virksomheder opfyldte alle fem kriterier.

(60)

Efter orienteringen af interesserede parter, hvorved disse fik lejlighed til at kommentere ovenstående konklusioner, hævdede EF-erhvervsgrenen, at to af de tre eksporterende producenter, der ifølge forslaget skulle indrømmes markedsøkonomisk behandling, burde nægtes dette (herefter benævnt virksomhed nummer 4 og 5).

(61)

Det fremførtes om virksomhed nummer 4, at der såvel i forbindelse med ledelsen som med finansieringen af virksomheden var tale om statslig indgriben.

(62)

Om virksomhed nummer 5 fremførte EF-erhvervsgrenen, at den havde opgivet et for lavt antal ansatte, og kilderne til virksomhedens grundkapital blev draget i tvivl. EF-erhvervsgrenen stillede også spørgsmålstegn ved de tab, en forretningsmæssigt forbundet handelsvirksomhed havde haft.

(63)

Med hensyn til virksomhed nummer 4 var det ikke muligt på dette stadie at konkludere, om disse påstande var tilstrækkeligt velfunderede, til at virksomheden kunne nægtes markedsøkonomisk behandling. Påstandene anses for alvorlige, men der hersker stadig tvivl om de kendsgerninger, der ligger til grund for dem. Der er behov for yderligere analyse af de oplysninger, virksomheden har indgivet, samt yderligere undersøgelser, før der kan træffes endelig beslutning. Under disse særlige omstændigheder blev det med henblik på at sikre interesserede parters ret til at forsvare sig fundet hensigtsmæssigt at indrømme virksomhed nummer 4 markedsøkonomisk behandling på dette stadie og samtidig fortsætte undersøgelserne vedrørende virksomhedens ansøgning om markedsøkonomisk behandling.

(64)

Hvad angår påstandene vedrørende virksomhed nummer 5, viste disse sig kun at være antagelser. Kommissionen verificerede de oplysninger, der var afgivet af denne eksporterende producent, og konkluderede, at påstandene ikke var underbyggede. Kommissionens konklusioner vedrørende denne virksomhed fastholdes derfor.

(65)

Efter offentliggørelsen af Kommissionens konklusioner gjorde alle de tre virksomheder, der var nægtet markedsøkonomisk behandling, gældende, at dette var ukorrekt, idet virksomhederne opfyldte alle fem kriterier herfor og dermed burde indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(66)

Især hævdede virksomhed nummer 1, at den havde forelagt bevis for kontant betaling for aktierne for Kommissionen, og den benægtede enhver form for statslig indflydelse på sin beslutningsproces. Den fremførte også, at dens regnskaber førtes i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, og at udgifterne til brugsretten til jord var i overensstemmelse med markedsprisen.

(67)

Virksomhed nummer 2 bestred, at det forhold, at dets topledere var medlemmer af kommunistpartiet, burde føre til den konklusion, at der var tale om statslig indgriben i virksomhedens beslutningsprocesser, og oplyste, at den ville sende supplerende dokumentation for betaling af aktierne i forbindelse med privatiseringen. Virksomheden fremførte desuden, at dens regnskaber til trods for visse brud på de internationale standarder for regnskabsføring var i overensstemmelse med de kinesiske standarder for regnskabsføring.

(68)

Virksomhed nummer 3 fremførte, at den kapital, der anvendtes ved virksomhedens oprettelse var indhentet fra andre virksomheder tilhørende samme aktionær, at regnskaberne var i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, og at de priser, virksomheden betalte for brugsretten til jord, var på samme niveau som dem, andre virksomheder i samme område betalte på markedsvilkår.

(69)

Disse kommentarer blev taget i betragtning af Kommissionen. Dette ændrede imidlertid ikke ved den konklusion, at disse tre virksomheder ikke burde indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(70)

Virksomhed nummer 1 anførte blot, at bankudskrifter ikke var almindeligt anvendte i Kina, men var ikke i stand til at afgive supplerende dokumentation for, at der rent faktisk var betalt for aktierne i forbindelse med virksomhedens privatisering. Virksomheden bestred heller ikke, at dens ledelsesstruktur var den samme som forud for privatiseringen, eller at dens bestyrelsesformand var medlem af kommunistpartiet. Den benægtedes heller ikke, at hovedaktionærerne ikke var repræsenteret i bestyrelsen. Det konkluderedes derfor, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at den ikke var genstand for omfattende statslig indgriben.

(71)

Ydermere var der ikke fremlagt nyt materiale til gendrivelse af konklusionerne og til støtte for den påstand, at regnskaberne var i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, og at udgifterne til brugsretten til jord var underlagt markedsvilkår.

(72)

Virksomhed nummer 2 bestred Kommissionens konklusion, men benægtede ikke, at den var baseret på kendsgerninger. Vedrørende privatiseringsprocessen og betalingen for aktierne, fremførte virksomheden, at det havde fremlagt underbyggende dokumentation herfor, men forholdt sig ikke til den kendsgerning, at disse dokumenter var falske, således som den administrerende direktør havde indrømmet under kontrolbesøget. Virksomheden bekræftede også, at vigtige ledende stillinger i virksomheden var besat med medlemmer af kommunistpartiet.

(73)

Desuden var der ikke fremlagt nyt materiale til støtte for den påstand, at virksomhedens regnskaber var i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, idet virksomheden alene fastholdt, at regnskaberne var i overensstemmelse med kinesiske regnskabsstandarder.

(74)

I forbindelse med virksomhed nummer 3 nærede Kommissionen fortsat tvivl med hensyn til kilderne til virksomhedens kapital. Virksomhed nummer 3 anførte rent faktisk kun, at kapitalen kom fra forretningsmæssigt forbundne virksomheder tilhørende bestyrelsesformanden for virksomhed nummer 3 i form af lån, der tilbagebetaltes i løbet af nogle få måneder. Disse nye oplysninger var ikke blot i modstrid med udtalelser fra repræsentanter for virksomhed nummer 3 under kontrolbesøget hos virksomheden, hvor der ikke forelå dokumentation tilgængelig for inspektørerne, men også klart mangelfulde, da de ikke indeholder nogen angivelse af kilderne til de midler, der anvendtes til betaling af disse lån.

(75)

Virksomheden fremførte endnu en gang, at dens regnskaber var i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsføring, og at de uoverensstemmelser, der konstateredes i løbet af undersøgelsen, ikke var uforenelige hermed. Virksomheden dokumenterede imidlertid kun delvis den påståede overensstemmelse med de internationale standarder, idet de afgivne oplysninger kun vedrørte en del af de konstaterede uoverensstemmelser. Under alle omstændigheder blev de nye oplysninger først afgivet efter undersøgelsens afslutning, hvor en verificering af oplysningerne ville have været uigennemførlig. Desuden påviste virksomheden ikke, at dens lave udgifter til brugsretten til jord var fremkommet ved betaling af markedsprisen.

(76)

På grundlag af ovenstående indrømmes tre eksporterende producenter markedsøkonomisk behandling:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

3.2.   Individuel behandling

(77)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsættes der eventuelt en landsdækkende told for de lande, der er omfattet af nævnte artikel, med undtagelse af de tilfælde, hvor virksomhederne kan påvise, at de opfylder alle kriterierne for at blive indrømmet individuel behandling, jf. artikel 9, stk. 5, i grundforordningen.

(78)

De eksporterende producenter, der ikke kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling, ønskede også individuel behandling, hvis der ikke kunne indrømmes dem markedsøkonomisk behandling. Virksomhedernes anmodning om individuel behandling blev imidlertid også afvist med henvisning til, de ikke opfyldte kriterierne i artikel 9, stk. 5, litra b), om, at eksportpriser og -mængder fastsættes frit, og at statens indgriben ikke er af en sådan art, at der er mulighed for omgåelse af foranstaltningerne, hvis der fastsættes forskellige toldsatser for individuelle eksportører.

3.3.   Normal værdi

a)   Fastsættelse af den normale værdi for eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling

(79)

For de tre samarbejdende eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, var det samlede salg på hjemmemarkedet af den samme vare repræsentativ, jf. betragtning 21. For en del af varetyperne blev den normale værdi beregnet på grundlag af de priser, der var betalt eller skulle betales i normal handel af uafhængige kunder i Kina, som beskrevet i betragtning 25 og 26, og for de varetyper, hvor hjemmemarkedssalget var utilstrækkeligt til at blive betragtet som repræsentativt, eller hvor det ikke blev foretaget i normal handel, blev den normale værdi beregnet som beskrevet i betragtning 27-30.

(80)

I de tilfælde, hvor den normale værdi skulle fastsættes, blev margenerne for SA&G-omkostninger og fortjeneste, jf. betragtning 29 og 30, i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6, første afsnit, beregnet på grundlag af de faktiske SA&G-omkostninger og den faktiske fortjeneste hos den eksporterende producent i normal handel med samme vare på hjemmemarkedet.

b)   Fastsættelse af den normale værdi for eksporterende producenter, der ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling

i)   Referenceland

(81)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi for eksporterende producenter, der ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af hjemmemarkedspriserne eller en beregnet normal værdi i et referenceland.

(82)

I indledningsmeddelelsen tilkendegav Kommissionen, at den påtænkte at anvende Japan som hensigtsmæssigt referenceland med henblik på at fastsætte den normale værdi, og den opfordrede berørte parter til at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev imidlertid ikke modtaget nogen bemærkninger.

(83)

Alle kendte persulfat-producenter i Japan blev kontaktet, men ingen af dem var villige til at samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

(84)

Kommissionen kontaktede derefter alle kendte persulfat-producenter i andre lande, hvor Kommissionen vidste, at der var en sådan produktion, nemlig i Indien og Tyrkiet, og sendte spørgeskemaer til disse. Der indkom ingen besvarelser fra de indiske virksomheder, men en producent i Tyrkiet besvarede spørgeskemaet.

(85)

Kommissionen undersøgte derefter, om det var hensigtsmæssigt at anvende Tyrkiet som referenceland. Det konkluderedes, at Tyrkiet, til trods for at landet kun havde én producent af den pågældende vare, var et åbent marked med lav importtold og en betragtelig import fra tredjelande. Desuden afdækkede undersøgelsen ikke nogen grunde — såsom ekstremt høje priser på råmaterialer eller energi — til, at Tyrkiet ikke skulle kunne betragtes som hensigtsmæssigt ved fastsættelsen af den normale værdi.

(86)

Oplysningerne i den samarbejdende tyrkiske producents svar blev kontrolleret på stedet og fundet pålidelige med hensyn til beregning af den normale værdi.

(87)

Kommissionen konkluderer derfor foreløbigt, at Tyrkiet er et hensigtsmæssigt og rimeligt valg af referenceland i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7.

ii)   Normal værdi

(88)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), blev den normale værdi for eksporterende producenter, der ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, fastsat på grundlag af kontrollerede oplysninger fra en producent i referencelandet, dvs. på grundlag af de priser, der blev betalt eller skulle betales på det tyrkiske marked for sammenlignelige varetyper i overensstemmelse med ovenstående metode.

(89)

Da salget på hjemmemarkedet til ikke-forretningsmæssigt forbundne kunder var repræsentativt og almindeligvis fortjenstgivende, blev den normale værdi fastsat på grundlag af de priser, der betaltes eller skulle betales på det tyrkiske marked for sammenlignelige varetyper i normal handel som beskrevet i betragtning 25 og 26.

3.4.   Eksportpriser

(90)

Alle samarbejdende eksporterende producenter solgte ved eksport til Fællesskabet enten direkte til uafhængige kunder eller gennem forretningsmæssigt forbundne eller ikke forbundne virksomheder beliggende i Kina, Hongkong eller Fællesskabet.

(91)

I de tilfælde, hvor eksportsalget til Fællesskabet gik direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet, blev eksportpriserne fastsat på grundlag af de priser, der blev betalt eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(92)

I de tilfælde, hvor salget blev foretaget gennem en forretningsmæssigt forbundet virksomhed i Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 9. I de tilfælde, hvor salget blev foretaget gennem en forretningsmæssigt forbundet virksomhed uden for Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat ved anvendelse af den i betragtning 33 beskrevne metode.

3.5.   Sammenligning

(93)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, blev der foretaget de fornødne justeringer for forskelle med hensyn til transport-, forsikrings- og håndteringsomkostninger samt dermed forbundne omkostninger, emballeringsomkostninger, kreditomkostninger, bankgebyrer og -provisioner i alle de tilfælde, hvor disse justeringer blev anset for at være rimelige, nøjagtige og dokumenterede.

(94)

Ved salg gennem forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomheder blev der foretaget en justering i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), i de tilfælde, hvor virksomhederne havde vist sig at varetage opgaver, som kan sidestilles med de opgaver, der varetages af agenter, som arbejder på provisionsbasis. I denne henseende kunne den forretningsmæssigt forbundne virksomheds angivelse af SA&G-omkostninger betragtes som pålidelige, og justeringen blev baseret på dette beløb plus en fortjenstmargen på 5 %, hvilket på grund af mangelen på anvendelige oplysninger fra samarbejdende ikke-forretningsmæssigt forbundne importører eller handelsvirksomheder i Fællesskabet er en rimeligt fastsat fortjenstmargen.

3.6.   Dumpingmargener

a)   For samarbejdende eksporterende producenter, som blev indrømmet markedsøkonomisk behandling

(95)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen viste, at der for to af de tre pågældende eksportører var tale om en dumpingmargen på under 2 %, dvs. under bagatelgrænsen. Udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, udgør de midlertidige dumpingmargener følgende:

Virksomhed

Midlertidig dumpingmargen

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

under bagatelgrænsen

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

under bagatelgrænsen

b)   For alle andre eksporterende producenter

(96)

For at fastsætte den landsdækkende dumpingmargen for alle andre eksportører i Kina blev der — idet samarbejdsniveauet som nævnt var højt — foretaget en sammenligning ab fabrik mellem det vejede gennemsnit af eksportprisen fra tre samarbejdende eksportører, som ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, og den normale værdi beregnet på grundlag af oplysninger fra referencelandet.

(97)

På dette grundlag blev dumpingniveauet for hele landet midlertidigt fastsat til 102,7 % af cif-prisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet.

4.   Taiwan

4.1.   Normal værdi

(98)

Den eneste samarbejdende eksporterende producents samlede salg på hjemmemarkedet af den samme vare var repræsentativt, jf. betragtning 21. For alle varetyper blev den normale værdi således beregnet på grundlag af de priser, der var betalt eller skulle betales i normal handel af uafhængige kunder i Taiwan, som beskrevet i betragtning 25 og 26, eftersom disse salg for alle typer repræsenterede 10 % eller mere af den samlede salgsmængde for denne type.

4.2.   Eksportpris

(99)

Eksporten fra den eneste samarbejdende eksporterende producent fandt sted direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet. Eksportprisen var derfor baseret på de priser, der faktisk betaltes eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

4.3.   Sammenligning

(100)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet ab fabrik, som beskrevet ovenfor, med justeringer, hvor dette var relevant, i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for rabatter, transport, forsikring, håndtering, lastning og dermed forbundne omkostninger samt emballering og kreditomkostninger.

(101)

Den samarbejdende eksporterende producent krævede justeringer for forskelle i handelsled med henvisning til, at visse af producentens salg på hjemmemarkedet var foretaget i et handelsled, der ikke kunne sammenlignes med eksportsalg. I løbet af undersøgelsen konstateredes det, at det handelsled, der var angivet for en af de vigtigste kunder på hjemmemarkedet, var forkert, hvilket såede tvivl om troværdigheden af den klassificering af kunderne, der var forelagt til støtte for denne justering for handelsled. Under alle omstændigheder var de hævdede prisforskelle mellem de påståede kategorier i henhold til undersøgelsen ikke konsekvente på tværs af varetyperne i løbet af undersøgelsesperioden, og påstanden måtte derfor afvises.

(102)

Den samarbejdende eksporterende producent krævede justering for forskelle i betalt provision, herunder især til en agent i Taiwan for salg på det taiwanske marked. På baggrund af oplysninger fra den eksporterende producent konstateredes det imidlertid i løbet af undersøgelsen, at denne agent varetog funktioner i lighed med dem, der blev varetaget af den eksporterende producents eksportsalgsafdeling. Selv om det kunne konstateres, at der var betalt provision til denne agent, kunne det ikke påvises, at dette havde påvirket sammenligneligheden mellem hjemmemarkedspriserne og eksportpriserne. Påstanden blev derfor afvist, idet betingelserne i artikel 2, stk. 10, første afsnit, i grundforordningen ikke var overholdt.

(103)

Desuden krævede den eksporterende producent justering for transportomkostninger på hjemmemarkedet. Virksomheden kunne imidlertid ikke underbygge dette krav, og de forelagte dokumenter var delvist vildledende. På baggrund af artikel 18 blev virksomheden derefter underrettet om, at grundforordningens bestemmelser om delvist samarbejde ville finde anvendelse. Da virksomheden ikke havde afgivet en tilfredsstillende forklaring vedrørende de forelagte dokumenter, blev der ved dumpingberegningen gjort brug af foreliggende faktiske oplysninger med hensyn til transportomkostninger på hjemmemarkedet. Justeringen blev baseret på de mængdeangivelser, der kunne underbygges ved fakturaer modtaget fra speditører.

4.4.   Dumpingmargener

(104)

Da samarbejdsniveauet var højt, og eftersom der ikke var grund til at antage, at nogen af de eksporterende producenter i disse lande valgte ikke at samarbejde, blev restdumpingmargenen for alle de øvrige eksportører i Taiwan fastsat til samme niveau som for den samarbejdende eksporterende producent.

(105)

Udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, udgør de midlertidige dumpingmargener følgende:

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Alle andre virksomheder

22,6 %

D.   SKADE

1.   EF-produktionen og EF-erhvervsgrenen

(106)

Inden for Fællesskabet fremstilles den samme vare af to producenter i Tyskland, på hvis vegne klagen blev indgivet, og som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. I undersøgelsesperioden var disse producenters produktion på 24 000 og 29 000 ton, hvilket udgjorde 100 % af EF-produktionen. Disse producenter anses for at udgøre EF-erhvervsgrenen, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i grundforordningen. En eksporterende producent hævdede, at den ene af EF-producenterne importerede den pågældende vare fra Kina i undersøgelsesperioden og derfor ikke var i overensstemmelse med definitionen af EF-erhvervsgrenen. Imidlertid var omfanget af denne import som nævnt i betragtning 151 ikke særligt stort, og den gennemførtes kun med henblik på at opretholde globale kunder. Da videresalgspriserne generelt var betragteligt højere end priserne på importen fra Kina, konkluderedes det, at denne EF-producents import var foretaget som forsvar mod dumpingimporten, og ikke et tilfælde af selvforskyldt skade. De to EF-producenter blev anset for at udgøre EF-erhvervsgrenen i henhold til grundforordningens artikel 4, stk. 1, litra a).

2.   Forbruget i Fællesskabet

(107)

Forbruget i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af de to EF-producenters salg på EF-markedet, ud fra importen fra de pågældende lande og fra andre tredjelande af varer henhørende under de relevante KN-koder i henhold til Eurostats data og i tilfældene Taiwan og USA ud fra faktiske, verificerede data. Hvad Kina angår, repræsenterede den rapporterede import fra de samarbejdende kinesiske eksporterende producenter ikke den samlede import fra Kina. Derfor var det med hensyn til importen fra Kina Kommissionens opfattelse, at Eurostats data var den mest pålidelige informationskilde, når det gjaldt om at bestemme det samlede forbrug i Fællesskabet.

(108)

Som nævnt i betragtning 13 angives den pågældende vare på indeværende tidspunkt under KN-kode 2833 40 00 og ex 2842 90 80. Eurostats data om KN-kode ex 2842 90 80 vedrører en særlig type persulfat (monopersulfat), der hovedsagelig importeres fra USA, og andre produkter, såsom salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer, som ikke udgør den pågældende vare. Da det ikke var muligt ud fra denne bredere produktkategori at udtrække data for persulfat alene, var det Kommissionens opfattelse, at data fra Eurostat om importen af varer under denne specifikke KN-kode ikke ville give et pålideligt billede af situationen og derfor måtte afvises. Under alle omstændigheder og som nævnt ovenfor i betragtning 107 anvendtes der for USA og Taiwan faktiske, verificerede importdata.

(109)

På basis af disse data kunne der i den betragtede periode konstateres en stigning i forbruget på 7 %.

Tabel 1

Forbruget i Fællesskabet (mængde)

 

2003

2004

2005

UP

Forbrug i ton (intervaller)

37 000-42 000

40 000-45 000

39 000-44 000

40 000-45 000

Forbrug (indeks)

100

108

105

107

3.   Kumulativ vurdering af virkningerne af den pågældende import

(110)

Kommissionen overvejede, om importen af persulfat med oprindelse i Kina, Taiwan og USA skulle vurderes kumulativt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i grundforordningen.

(111)

Den dumpingmargen, der var fastsat i forhold til importen fra hvert af de pågældende lande, lå over bagatelgrænsen som defineret i artikel 9, stk. 3, i grundforordningen, og importen fra hvert af de pågældende lande var ikke ubetydelig i den i grundforordningens artikel 5, stk. 7, anvendte betydning, idet markedsandelene nåede op på henholdsvis 14,9 %, 5,9 % og 9,3 % i undersøgelsesperioden. Som nævnt i betragtning 95 blev dumpingmargenen for to eksporterende producenter i Kina fastsat til at være under bagatelgrænsen. Derfor blev importen fra disse virksomheder ikke taget i betragtning.

(112)

Med hensyn til konkurrencevilkårene viste undersøgelsen, som der redegøres for i betragtning 18, at persulfat importeret fra de pågældende lande og persulfat fra Fællesskabet er ens med hensyn til de grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber. Desuden solgtes persulfat fra disse lande og persulfat produceret i Fællesskabet gennem sammenlignelige salgskanaler og på kommercielle vilkår, der lignede hinanden, hvilket gør disse varer til konkurrenter. Det konstateredes også, at eksportpriserne fra Kina, Taiwan og USA viste lignende tendenser i den betragtede periode, og at EF-erhvervsgrenens priser i betragtelig grad blev underbudt.

(113)

Kommissionen konkluderede derfor på grundlag af ovenstående foreløbigt, at alle kriterierne i grundforordningens artikel 3, stk. 4, var opfyldt, og at importen fra de pågældende lande burde undersøges kumulativt.

4.   Import fra de pågældende lande

4.1.   Importens omfang og markedsandel

(114)

Importen fra de pågældende lande steg med 43 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Mens importen var på 8 778 ton i 2003, nåede den op på 12 593 ton i undersøgelsesperioden. Importstigningen var særlig markant mellem 2003 og 2004, hvor den steg med 31 %.

Tabel 2

Import fra de pågældende lande

Import (ton)

2003

2004

2005

UP

Kina

3 214

5 228

5 811

6 235

Indeks

100

163

181

194

Taiwan

2 080

2 760

2 700

2 480

Indeks

100

133

130

119

USA

3 484

3 499

3 818

3 878

Indeks

100

100

110

111

De pågældende lande i alt

8 778

11 487

12 329

12 593

Indeks

100

131

140

143

(115)

De pågældende landes markedsandel øgedes mellem 2003 og undersøgelsesperioden fra 22,6 % til 30,2 %, dvs. med 7,6 procentpoint. Stigningen var særligt markant mellem 2003 og 2004, hvor den steg med 4,8 procentpoint.

Tabel 3

De pågældende landes markedsandel

Markedsandele

2003

2004

2005

UP

Kina

8,3 %

12,5 %

14,3 %

14,9 %

Taiwan

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

USA

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

De pågældende lande i alt

22,6 %

27,4 %

30,3 %

30,2 %

4.2.   Priser

(116)

Fra 2003 til undersøgelsesperioden faldt priserne på importen fra de pågældende lande med 12 %. Således faldt disse priser fra 946 EUR/ton i 2003 til 828 EUR/ton i undersøgelsesperioden.

Tabel 4

Priserne på de importerede varer

Enhedspriser (EUR/ton)

2003

2004

2005

UP

De pågældende lande i alt

946

852

779

828

Indeks

100

90

82

88

4.3.   Prisunderbud

(117)

Med henblik på at fastsætte prisunderbuddet undersøgte Kommissionen prisoplysningerne for undersøgelsesperioden. De relevante priser er EF-erhvervsgrenens salgspriser, som er nettopriser efter fradrag for rabatter og afslag. Disse priser justeredes om nødvendigt til ab fabrik, dvs. med fradrag af fragtomkostninger i Fællesskabet. De pågældende landes importpriser var også nettopriser med fradrag for rabatter og afslag, og de blev om nødvendigt justeret til cif-priser, frit Fællesskabets grænse.

(118)

EF-erhvervsgrenens salgspriser og de pågældende landes importpriser blev sammenlignet i samme handelsled, nemlig salg til uafhængige kunder på Fællesskabets marked.

(119)

I undersøgelsesperioden lå de vejede gennemsnitlige prisunderbudsmargener, udtrykt i procent af EF-erhvervsgrenens salgspriser, på 30,2 % for de taiwanske eksportører, 30,3 % for de kinesiske eksportører og 7,4 % for de amerikanske eksportører. Den vejede gennemsnitlige underbudsmargen for alle de pågældende lande var på 22,7 % i undersøgelsesperioden.

5.   EF-erhvervsgrenens situation

(120)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, omfattede undersøgelsen af dumpingimportens virkninger for EF-erhvervsgrenen en vurdering af alle økonomiske faktorer, der kunne have indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation i den pågældende periode. De fleste indikatorer er af fortrolighedshensyn angivet i indeks- eller intervalform, fordi analysen kun vedrører to virksomheder.

5.1.   Produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse

Tabel 5

Produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2003

2004

2005

UP

Produktion i ton (intervaller)

29 000-34 000

29 000-34 000

26 000-31 000

24 000-29 000

Produktion (indeks)

100

100

90

86

Produktionskapacitet i ton (intervaller)

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

Produktionskapacitet (indeks)

100

100

100

100

Kapacitetsudnyttelse

83 %

83 %

75 %

71 %

(121)

Der var en klar negativ udvikling i EF-erhvervsgrenens samlede produktion mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Selv om produktionen mellem 2003 og 2004 var stabil, faldt den pludselig med 10 % i 2005, og denne tendens fortsatte i resten af undersøgelsesperioden. Selv om kapacitetsudnyttelsen var på over 70 % i undersøgelsesperioden, faldt EF-erhvervsgrenens produktion samlet med 14 % i den betragtede periode.

(122)

Produktionskapaciteten forblev stabil mellem 2003 og undersøgelsesperioden.

5.2.   Salgsmængde, markedsandel, vækst og gennemsnitlig enhedspris i Fællesskabet

(123)

Nedenstående tabel viser EF-erhvervsgrenens resultater, hvad angår salget til uafhængige kunder i Fællesskabet.

Tabel 6

Salgsmængde, markedsandel, priser og gennemsnitlige enhedspriser i Fællesskabet

 

2003

2004

2005

UP

Salgsmængde (indeks)

100

96

91

90

Markedsandel (indeks)

100

89

87

84

Enhedspriser i EUR (intervaller)

1 000-1 400

900-1 300

900-1 300

850-1 250

Enhedspriser (indeks)

100

93

93

92

(124)

EF-erhvervsgrenens salgsmængder faldt gradvist med 10 % i den betragtede periode. Dette skal ses i sammenhæng med et stigende forbrug i Fællesskabet.

(125)

Overordnet set faldt EF-erhvervsgrenens markedsandel således med 11 procentpoint mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Faldet var særligt markant mellem 2003 og 2004, hvor det var på 7,6 procentpoint. Både faldet i salgsmængden og markedsandelen skal ses i lyset af udviklingen i forbruget i Fællesskabet, som steg med 7 % i den betragtede periode, og den stigende import fra de pågældende lande i denne periode. I samme periode steg EF-erhvervsgrenens enhedsomkostninger med 5 %. Faldet i produktionen i forbindelse med den stabile kapacitet resulterede i højere SA&G-omkostninger pr. enhed.

(126)

EF-erhvervsgrenens salgsmængder faldt gradvist med 8 % i den betragtede periode. Dette prisfald viser, at EF-erhvervsgrenen ikke var i stand til at viderebefordre den overordnede stigning i omkostningerne til deres kunder. Tværtimod var EF-erhvervsgrenen nødt til at sænke sine priser for ikke at miste flere kunder eller ordrer.

5.3.   Lagerbeholdninger

(127)

Nedenstående tal viser lagerbeholdningernes størrelse ved udgangen af hver periode.

Tabel 7

Lagerbeholdninger

 

2003

2004

2005

UP

Forbrug i ton (intervaller)

2 000-2 500

1 800-2 300

2 700-3 200

2 100-2 600

Lagerbeholdninger (indeks)

100

83

124

103

(128)

Undersøgelsen afslørede, at lagerbeholdningerne ikke kan betragtes som en skadesfaktor, da størstedelen af produktionen sker efter ordre. Tendenserne for lagerbeholdningerne er derfor kun anført til orientering. Lagerbeholdningerne var overordnet set relativt stabile. De faldt med 17 % mellem 2003 og 2004 for så at vokse med 41 % indtil ultimo 2005 og derefter igen at falde med 21 %, således at de nåede op på næsten samme niveau som i 2003.

5.4.   Investeringer og evne til at rejse kapital

Tabel 8

Investeringer

 

2003

2004

2005

UP

Investeringer (indeks)

100

21

28

55

(129)

Mellem 2003 og undersøgelsesperioden faldt investeringerne i produktionen af samme vare med 45 %. Efter et brat fald på 79 % mellem 2003 og 2004 forblev de på et lavt niveau i 2004. I undersøgelsesperioden steg værdien af investeringerne med 27 %, men i sammenligning med 2003 forblev den på et lavt niveau. I løbet af undersøgelsen konstateredes det, at investeringerne i bygninger, fabrikker og maskineri hovedsagelig havde til formål af opretholde produktionskapaciteten. I betragtning af den lave kapacitetsudnyttelse, som allerede er omtalt, havde investeringerne under alle omstændigheder ikke til formål at øge den samlede produktionskapacitet.

(130)

Undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenens økonomiske resultater blev forringet, men det fremgik ikke, at dens evne til at rejse kapital blev påvirket i alvorlig grad i den betragtede periode.

5.5.   Rentabilitet, investeringsafkast og likviditet

Tabel 9

Rentabilitet, investeringsafkast og likviditet

 

2003

2004

2005

UP

Rentabilitet af salget i Fællesskabet (interval)

15-25 %

10-20 %

2-11 %

1-10 %

Rentabilitet af salget i Fællesskabet (indeks)

100

79

26

20

Afkast af de samlede investeringer (interval)

30-40 %

20-30 %

5-15 %

1-10 %

Afkast af de samlede investeringer (indeks)

100

77

26

19

Likviditet (Indeks)

100

88

41

28

(131)

Det faldende salg i kombination med de faldende salgspriser mellem 2003 og undersøgelsesperioden påvirkede i betragtelig grad EF-erhvervsgrenens rentabilitet, som faldt med 15,5 procentpoint mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Den negative tendens var særligt udtalt mellem 2004 og 2005, hvor rentabiliteten faldt med mere end 10 %. Afkastet af de samlede investeringer blev beregnet som nettofortjenesten før skat, ved salg af den samme vare udtrykt i procent af den bogførte nettoværdi af de anlægsaktiver, der er afsat til den samme vare. Denne indikator fulgte den samme tendens som rentabiliteten og faldt betydeligt over den betragtede periode, navnlig mellem 2004 og 2005, hvor afkastet på investeringerne faldt med 17 procentpoint. For EF-erhvervsgrenens likviditet konstateredes en lignende negativ tendens, idet EF-erhvervsgrenens økonomiske situation forværredes generelt i undersøgelsesperioden.

5.6.   Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

Tabel 10

Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

 

2003

2004

2005

UP

Antal ansatte (indeks)

100

95

89

87

Beskæftigelsesomkostninger (indeks)

100

93

88

86

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger

100

98

99

99

Produktivitet (indeks)

100

105

101

99

(132)

Antallet af ansatte i EF-erhvervsgrenen faldt samlet set med 13 %, delvis som følge af omstruktureringsprocessen i begyndelsen af den betragtede periode. Selv om de samlede arbejdskraftomkostninger faldt betragteligt, var de gennemsnitlige lønninger stabile. Faldet i beskæftigelsen svarede til faldet i produktionen. Følgelig har EF-erhvervsgrenen været i stand til at fastholde produktiviteten på det niveau, den var på i 2003.

5.7.   Dumpingmargenens størrelse

(133)

I betragtning af omfanget af og priserne på dumpingimporten kan virkningerne af de faktiske dumpingmargener ikke anses for at være ubetydelige.

5.8.   Genrejsning fra tidligere dumping

(134)

I december 1995 indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfat (persulfat) med oprindelse i Kina (3). Disse foranstaltninger bortfaldt i april 2002 (4). De tal, der er indsamlet i løbet af nærværende undersøgelse, antyder, at EF-erhvervsgrenen efter 2002, hvor antidumpingtolden blev ophævet og dumpet import på ny trængte ind på Fællesskabets marked, befandt sig i en betragteligt forværret situation, selv om den på det tidspunkt havde overvundet virkningerne af tidligere dumping.

5.9.   Vækst

(135)

Undersøgelsen viste, at på trods af en stigning i forbruget på 7 % oplevede EF-erhvervsgrenen en nedgang i salgsmængden (–10 %) og markedsandelen (–11 procentpoint) i den betragtede periode. Således nød EF-erhvervsgrenen ikke godt af væksten i den betragtede periode.

6.   Konklusion om skade

(136)

I den betragtede periode steg mængden af dumpingimporten fra de pågældende lande betydeligt, dvs. med 43 %, ligesom dens markedsandel i undersøgelsesperioden steg med 7,6 procentpoint til 30,2 % af Fællesskabets marked. Samtidig faldt priserne på denne import betragteligt, idet EF-erhvervsgrenens priser gennemsnitligt blev underbudt med 22,7 %.

(137)

Analysen af skadesindikatorerne afslørede, at EF-erhvervsgrenens situation forværredes betydeligt i den betragtede periode. Alle skadesindikatorer udviklede sig i negativ retning i den betragtede periode. Især havde EF-erhvervsgrenen med henblik på ikke at miste yderligere markedsandele og på at holde produktionen på et rimeligt niveau ikke andre muligheder end at følge de prisniveauer, dumpingimporten havde bevirket, dvs. sænke sine priser med 8 % mellem 2003 og undersøgelsesperioden. Dette bevirkede et betragteligt fald i rentabiliteten i den betragtede periode. Desuden var EF-erhvervsgrenen ikke i stand til overføre omkostningsstigninger på sine kunder, og som følge heraf forværrede dens økonomiske situation sig markant i den betragtede periode.

(138)

Faldet i salgsmængden viser også, at EF-erhvervsgrenen ikke kunne udnytte stigningen i efterspørgslen på persulfatmarkedet.

(139)

På baggrund af ovenstående konkluderes det foreløbigt, at EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

E.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1.   Indledning

(140)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7, har Kommissionen undersøgt, om dumpingimporten af den pågældende vare med oprindelse i USA, Kina og Taiwan har forvoldt EF-erhvervsgrenen skade i et omfang, der kan betegnes som væsentligt. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, der samtidig kunne have forvoldt EF-erhvervsgrenen skade, blev også undersøgt for at sikre, at eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

2.   Dumpingimportens virkning

(141)

Importen fra de pågældende lande steg mængdemæssigt med 43 % og udtrykt i markedsandele med 7,6 procentpoint. Samtidig faldt EF-erhvervsgrenens markedsandel med ca. 11 procentpoint. Den gennemsnitlige enhedssalgspris pr. ton for importen fra de pågældende lande faldt med 12 % og underbød dermed EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige priser med gennemsnitligt 22,7 % i undersøgelsesperioden. Den betragtelige stigning i importmængderne fra de pågældende lande og deres øgede markedsandele i den betragtede periode, til priser, der var betragteligt lavere end EF-erhvervsgrenens, faldt sammen med den åbenlyse forværring af EF-erhvervsgrenens samlede økonomiske situation i samme periode. Denne forværring kommer især til udtryk i salgspriser, rentabilitet, afkast på investeringer, likviditet og beskæftigelse.

(142)

Ved analysen af dumpingimportens virkninger konstateredes det, at prisen er et vigtigt konkurrenceelement, idet kvaliteten ikke spiller nogen nævneværdig rolle. Det skal bemærkes, at priserne for de dumpingimporterede varer lå langt under EF-erhvervsgrenens priser, og de priser, der blev praktiseret af eksportører fra andre tredjelande.

(143)

Det konkluderes derfor foreløbigt, at presset fra den pågældende import, som fra 2003 og frem er øget med hensyn til mængde og markedsandele og til meget lave og dumpede priser, spillede en afgørende rolle ved forværringen af EF-erhvervsgrenens økonomiske situation.

3.   Andre faktorers indvirkning

a)   Import med oprindelse i andre tredjelande end Kina, USA og Taiwan

Tabel 11

Import med oprindelse i andre tredjelande (mængder)

Import (ton)

2003

2004

2005

UP

Tyrkiet

2 161

2 327

1 198

1 247

Indeks

100

108

55

58

Japan

146

0

24

10

Indeks

100

0

16

7

Andre

158

260

976

1 005

Indeks

100

165

618

636

Andre lande, i alt

2 466

2 587

2 198

2 262

Indeks

100

105

89

92


Tabel 12

Import med oprindelse i andre tredjelande (gennemsnitspris)

Gennemsnitspriser (EUR

2003

2004

2005

UP

Tyrkiet

1 022

974

977

900

Indeks

100

95

96

88

Japan

856

0

827

1 635

Indeks

100

0

97

191

Andre

2 202

1 277

805

839

Indeks

100

58

37

38

Andre lande, i alt

1 088

1 004

899

876

Indeks

100

92

83

80


Tabel 13

Markedsandele

Markedsandele (%)

2003

2004

2005

UP

Tyrkiet

5,6

5,5

2,9

3,0

Japan

0,4

0

0,1

0,0

Andre

0,4

0,6

2,4

2,4

Andre lande, i alt

6,3

6,2

5,4

5,4

(144)

Ifølge Eurostat og de oplysninger, der er indsamlet i løbet af undersøgelsen, er det land i kategorien »andre tredjelande«, hvorfra der importeres mest persulfat, Tyrkiet, som havde en markedsandel på 3 % i undersøgelsesperioden. Et andet mindre eksportland er Japan, som tegner sig for en import til Fællesskabets marked, der næsten er nede på 0 %.

(145)

Importen med oprindelse i andre tredjelande end Kina, USA og Taiwan faldt med 8 %, fra 2 466 ton i 2003 til 2 262 ton i undersøgelsesperioden. Markedsandelen for denne import faldt derfor samlet fra 6,3 % i 2003 til 5,4 % i undersøgelsesperioden.

(146)

I 2003 tegnede importen fra Tyrkiet sig for 2 161 ton, hvorefter den faldt med 42 % i den betragtede periode til 1 247 ton i undersøgelsesperioden, svarende til en markedsandel på 3 %. Selv om importen fra Tyrkiet fandt sted til lavere priser end dem, EF-erhvervsgrenen solgte til, vurderedes det, at den begrænsede og til stadighed svindende markedsandel for denne import ikke havde haft negativ indvirkning på EF-erhvervsgrenens situation.

(147)

Importen fra de øvrige tredjelande tegner sig ifølge Eurostat for meget lave importmængder: fra 304 ton i 2003 til 1 015 ton i undersøgelsesperioden. Til trods for denne vækst ligger niveauet for denne import med sine 2,4 % af Fællesskabets forbrug tæt på bagatelgrænsen. Desuden lå priserne for denne import betydeligt højere end priserne på importen fra de pågældende lande og Tyrkiet. Derfor konkluderes det, at denne import ikke havde væsentlig indvirkning på EF-erhvervsgrenens situation.

(148)

Det kan derfor foreløbigt konkluderes, at importen fra andre lande end Kina, USA og Taiwan ikke bidrog til den væsentlige skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.

b)   EF-erhvervsgrenens eksport

(149)

EF-erhvervsgrenens eksport af persulfat faldt (med 13 %) i den betragtede periode. Samtidig faldt EF-erhvervsgrenens eksportpriser med 9 % i den betragtede periode. Denne eksport udgjorde kun 6 % af EF-erhvervsgrenens samlede salg til ikke-forretningsmæssigt forbundne parter i undersøgelsesperioden, og det konkluderedes derfor, at den ikke bidrog væsentligt til den væsentlige skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.

c)   Ikke-dumpede importerede varer med oprindelse i Kina

(150)

Som nævnt i betragtning 95 var den fastsatte dumpingmargen for to eksporterende producenter under bagatelgrænsen. Derfor blev der ikke taget hensyn til de importerede varer fra disse virksomheder i ovennævnte analyse af spørgsmålet om skade. I stedet blev det undersøgt, om denne import kunne have bidraget til den væsentlige skade, som EF-erhvervsgrenen havde lidt. I betragtning af de begrænsede mængder, denne import tegnede sig for med en markedsandel på 6,9 % i undersøgelsesperioden, var det opfattelsen, at den ikke-dumpede import ikke kunne bryde årsagssammenhængen mellem den dumpede import og den væsentlige skade, EF-erhvervsgrenen havde lidt.

d)   EF-erhvervsgrenens import

(151)

En EF-producent importerede den pågældende vare fra sin forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Kina og videresolgte den på EF-markedet. Selv om prisen ved videresalg rent faktisk underbød EF-erhvervsgrenens priser, bør det bemærkes, at denne import fra Kina mængdemæssigt kun udgjorde en mindre del af den samlede import fra Kina (mindre end 4 %). Desuden var formålet med denne import kun at beholde globale kunder, som ellers ville have indkøbt den pågældende vare fra kinesiske leverandører til dumpingpriser. Desuden var videresalgsprisen på EF-markedet gennemsnitligt betragteligt højere end prisen ved import fra andre kinesiske eksporterende producenter. Derfor konkluderedes det, at EF-erhvervsgrenens import af den pågældende vare fra Kina ikke ændrede årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den væsentlige skade, EF-erhvervsgrenen havde lidt.

4.   Konklusion om årsagssammenhæng

(152)

Det tidsmæssige sammenfald mellem øget dumpingimport fra Kina, USA og Taiwan, deres større markedsandele og det konstaterede prisunderbud på den ene side og den tydelige forringelse af EF-erhvervsgrenens situation på den anden fører til den konklusion, at dumpingimporten forårsagede den væsentlige skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6. Navnlig var EF-erhvervsgrenen nødsaget til at sænke sine salgspriser på Fællesskabets marked som følge af prispresset fra dumpingimporten. Det var således ikke muligt at overvælte den overordnede stigning i omkostningerne til kunderne, og fortjenstmargenerne faldt derfor betragteligt, hvilket havde drastiske konsekvenser for EF-erhvervsgrenens samlede økonomiske situation. Analysen af den mulige indvirkning fra andre faktorer, hovedsagelig import fra andre tredjelande, ikke-dumpet import med oprindelse i Kina, EF-erhvervsgrenens eksport og udviklingen i omkostningerne viste, at disse faktorer ikke havde afgørende betydning for den skade, EF-erhvervsgrenen har lidt

(153)

I betragtning af ovenstående analyse, hvor der er gjort behørigt rede for alle kendte faktorers konsekvenser for EF-erhvervsgrenens situation set i forhold til dumpingimportens skadevoldende virkninger, konkluderes det foreløbigt, at importen af persulfat fra Kina, USA og Taiwan har forvoldt EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

F.   FÆLLESSKABETS INTERESSER

(154)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blev det undersøgt, om der er tvingende årsager til at konkludere, at det i dette tilfælde ikke er i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger til trods for konklusionen om, at der er tale om skadevoldende dumping. I den forbindelse skal der foretages en vurdering af de sandsynlige virkninger af eventuelle foranstaltninger for alle parter, der var berørt af proceduren, samt følgerne af ikke at træffe foranstaltninger.

(155)

For at vurdere, hvilke virkninger det sandsynligvis ville få, hvis der henholdsvis indførtes eller ikke indførtes foranstaltninger, anmodede Kommissionen om oplysninger fra alle interesserede parter, som den vidste var berørt af sagen, eller som gav sig til kende. På dette grundlag sendte Kommissionen spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen, til 12 ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og til 11 brugere.

(156)

Som forklaret i betragtning 9 blev spørgeskemaet besvaret af de to klagere fra EF-erhvervsgrenen og to ikke-erhvervsmæssigt forbundne importører.

1.   EF-erhvervsgrenens interesser

(157)

Den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, skyldes, at det er vanskeligt at konkurrere med den billige dumpingimport.

(158)

Indførelsen af foranstaltninger forventes at hindre yderligere markedsforvridning og prisfald og genskabe redelige konkurrencevilkår på markedet. EF-erhvervsgrenen bør derefter være i stand til at øge sit salgsvolumen og til at genvinde markedsandele og derved bedre udnytte fordelene ved stordrift; dette vil sætte erhvervsgrenen i stand til at opnå den nødvendige indtjening med henblik på en forbedring af industriens økonomiske situation og med henblik på fortsatte investeringer i produktionsfaciliteter, hvorved EF-erhvervsgrenens overlevelse sikres.

(159)

Uden antidumpingforanstaltninger ville den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, blive værre. EF-erhvervsgrenen er især mærket af indtægtstab på grund af trykkede priser, tabte markedsandele og betydeligt faldende fortjeneste. I betragtning af de faldende indtægter og den betragteligt forværrede tendens i undersøgelsesperioden, er det mest sandsynligt, at EF-erhvervsgrenens økonomiske situation vil blive yderligere forværret, hvis der ikke indføres foranstaltninger. Dette kan i sidste ende føre til produktionsnedskæringer og derfor true beskæftigelsen og investeringerne i Fællesskabet. Dette gælder navnlig, fordi det europæiske marked nu er et af de få eksportmarkeder, der er tilbage for de pågældende lande, efter at USA har indført antidumpingtold på persulfat fra Kina. Hvis EF-produktionen indstilles, vil brugerne af persulfat i Fællesskabet blive mere afhængige af leverandører uden for Fællesskabet.

(160)

Det konkluderes derfor foreløbigt, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger vil gøre det muligt for EF-erhvervsgrenen at overvinde virkningerne af den skadevoldende dumping og således være i EF-erhvervsgrenens interesse.

2.   Ikke-forretningsmæssigt forbundne importørers interesser

(161)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle kendte importører/forhandlere. Kun to af importørerne indsendte besvarelser af spørgeskemaet. De mængder af den pågældende vare, som disse to importører importerede, udgjorde imidlertid 18,9 % af den samlede import til Fællesskabet og 6,7 % af Fællesskabets forbrug.

(162)

Det skal bemærkes, at den eneste forsyningskilde for disse importører i undersøgelsesperioden var de pågældende lande (USA og Taiwan), og at disse importører således hævdede, at indførelse af antidumpingforanstaltninger ville få en væsentlig indvirkning på deres økonomiske situation.

(163)

På baggrund af de oplysninger, de pågældende importører havde forelagt, kunne det fastslås, at den del af virksomhedens samlede omsætning, der udgjordes af persulfat, var temmelig lille (mellem 0,03 % og 1,3 %) i undersøgelsesperioden. Virkningerne af indførelsen af en antidumpingtold ville samlet set være ubetydelig for disse virksomheder, selv om den uden tvivl ville gøre sig gældende.

(164)

Ydermere kan det med rimelighed forventes, at enhver prisstigning i det mindste delvis kan overvæltes til kunderne, idet persulfat som nævnt i betragtning 166 i de fleste tilfælde kun udgør en brøkdel af disse kunders samlede omkostninger. Endelig bør det noteres, at der findes andre mulige forsyningskilder, såsom Tyrkiet, Japan og den del af den kinesiske eksport, der ikke er pålagt antidumpingtold.

3.   Brugernes interesser

(165)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til 11 brugere i Fællesskabet. Ingen af disse brugere besvarede spørgeskemaet. Ingen andre brugere forsynede Kommissionen med oplysninger eller gav sig til kende i løbet af undersøgelsen.

(166)

Der var ingen indikationer for, at brugernes interesser vil blive påvirket i betragtelig grad. På baggrund af de foreliggende oplysninger udgør persulfat i de fleste tilfælde kun en mindre del af de samlede produktionsomkostninger, og virkningerne af antidumpingforanstaltninger ville derfor være ubetydelige.

4.   Konklusion vedrørende Fællesskabets interesse

(167)

Når alle de ovennævnte faktorer tages i betragtning, kan det konkluderes, at en indførelse af foranstaltninger ikke ville have nogen negative virkninger — hvis der overhovedet kan blive tale om nogen virkninger — for brugerne og importørerne af den pågældende vare. På dette grundlag konkluderes det foreløbigt, at der ikke er nogen tvingende grunde til ikke at indføre antidumpingforanstaltninger.

G.   MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

1.   Skadestærskel

(168)

I betragtning af konklusionerne om dumping, deraf følgende skade, årsagssammenhæng og Fællesskabets interesser bør der indføres midlertidige foranstaltninger for at hindre, at dumpingimporten forårsager yderligere skade for EF-erhvervsgrenen.

(169)

Foranstaltningerne bør indføres på et niveau, der er tilstrækkeligt til at afhjælpe den skade, der er forårsaget af den pågældende import, men ikke overstiger den konstaterede dumpingmargen. Ved beregningen af den told, som er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af skadevoldende dumping, blev det fastslået, at enhver foranstaltning bør give EF-erhvervsgrenen mulighed for at dække produktionsomkostningerne og samlet opnå en fortjeneste før skat på salget af samme vare i Fællesskabet, som det med rimelighed kan forventes for en erhvervsgren af denne type i sektoren under normale konkurrencevilkår, dvs. en situation uden dumpingimport. Til denne beregning blev der anvendt en fortjenstmargen på 12 % af omsætningen før skat, baseret på klagen og bekræftet i løbet af undersøgelsen. EF-erhvervsgrenens faktiske fortjeneste i 2003 og 2004 samt i årene forud for den betragtede periode kom aldrig under dette referenceniveau.

(170)

Den nødvendige prisforhøjelse blev dernæst fastsat på grundlag af en sammenligning af den vejede gennemsnitlige importpris som fastsat i forbindelse med beregningen af underbud (jf. betragtning 117-119), og den ikke-skadevoldende pris for de varer, som EF-erhvervsgrenen solgte på EF-markedet. Den ikke-skadevoldende pris blev beregnet ved at justere EF-erhvervsgrenens salgspris med det faktiske tab eller den faktiske fortjeneste i undersøgelsesperioden og ved at lægge ovennævnte fortjenstmargen til. Alle forskelle, der fulgte af denne sammenligning, udtryktes derefter i procent af den samlede cif-importværdi.

(171)

Disse forskelle oversteg for de samarbejdende kinesiske eksporterende producenter, der var indrømmet markedsøkonomisk behandling, de konstaterede dumpingmargener. I forbindelse med fastsættelsen af niveauet for den landsdækkende skadestærskel for alle andre eksportører i Kina skal det erindres, at graden af samarbejde var høj. Derfor blev skadesmargenen beregnet som forskellen mellem de vejede gennemsnitlige cif-importpriser hos virksomheder, der ikke var indrømmet markedsøkonomisk behandling, og den ikke-skadevoldende pris som beregnet ovenfor. For USA's vedkommende var skadestærsklen under den dumpingmargen, der var fundet hos de eksporterende producenter, mens skadestærsklen for Taiwans vedkommende var over den fundne dumpingmargen.

2.   Midlertidige foranstaltninger

(172)

På baggrund af ovenstående bør der indføres en midlertidig antidumpingtold svarende til den fastlagte dumpingmargen, men tolden bør i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2, ikke være højere end skadestærskelen som beregnet ovenfor.

(173)

De antidumpingtoldsatser for individuelle virksomheder, der er anført i denne forordning, blev fastsat på grundlag af resultaterne af den foreliggende undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der konstateredes for disse virksomheder i forbindelse med undersøgelsen. Disse toldsatser finder (i modsætning til resttold for »alle andre virksomheder« i USA og Taiwan og den landsdækkende told for »alle andre virksomheder« i Kina) udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af virksomhederne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Importerede varer, som er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af dette dokument med navn og adresse, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

(174)

Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle toldsatser (f.eks. efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen (5) sammen med alle relevante oplysninger, især om ændringer af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til f.eks. den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Efter konsultation af det rådgivende udvalg ændrer Kommissionen om nødvendigt forordningen i overensstemmelse hermed ved at ajourføre listen over virksomheder, som er omfattet af individuelle toldsatser.

(175)

På grundlag af ovenstående er de midlertidige toldsatser følgende:

Land

Eksporterende producent

Antidum pingtold

USA

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Alle andre virksomheder

39,0 %

Kina

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

0 %

Alle andre virksomheder

67,4 %

Taiwan

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Alle andre virksomheder

22,6 %

3.   Særligt tilsyn

(176)

For at minimere risikoen for omgåelse som følge af den store forskel i toldsatser for eksporterende producenter i Kina, konkluderes det, at det i dette tilfælde er nødvendigt med særlige foranstaltninger for at sikre en korrekt anvendelse af antidumpingtolden. Kun importen af den pågældende vare fremstillet af den pågældende eksporterende producent i Kina kan være omfattet af den særlige dumpingmargen, der beregnes for denne producent. Disse særlige foranstaltninger, som kun finder anvendelse på virksomheder i Kina, for hvilke der indføres individuelle toldsatser, består af følgende:

(177)

Forelæggelse for toldmyndighederne i medlemsstaterne af en gyldig handelsfaktura, som skal være i overensstemmelse med kravene i bilaget til denne forordning. Import, der ikke er ledsaget af en sådan faktura, er omfattet af den restdumpingtold, som gælder for alle andre virksomheder i Kina.

(178)

Hvis der er en betydelig mængdemæssig stigning i eksporten fra virksomheder i Kina, der er omfattet af lavere individuelle toldsatser, efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger, kan en sådan mængdemæssig stigning i sig selv betragtes som en ændring af handelsmønstret som følge af indførelsen af foranstaltninger, jf. artikel 13, stk. 1, i grundforordningen. Under sådanne omstændigheder og forudsat, at betingelserne er opfyldt, kan der indledes en antiomgåelsesundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan det bl.a. overvejes, om det bliver nødvendigt at fjerne individuelle toldsatser og pålægge en landsdækkende told eller en resttold.

H.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(179)

Af hensyn til god administration bør der fastsættes en periode, inden for hvilken de interesserede parter, der gav sig til kende inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen, kan fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt. Det bemærkes, at alle afgørelser, der træffes vedrørende indførelsen af antidumpingtold med henblik på denne forordning, er foreløbige og kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på indførelse af en endelig told —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en midlertidig antidumpingtold på import af peroxosulfat (persulfat), herunder kaliumperoxomonosulfat, henhørende under KN-kode 2833 40 00 og ex 2842 90 80 (Taric-kode 2842908020) og med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, Folkerepublikken Kina og Taiwan.

2.   Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for varer fremstillet af følgende virksomheder:

Land

Virksomhed

Antidumping-told

Taric-tillægskode

Amerikas Forenede Stater

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York

39,0 %

A819

Alle andre virksomheder

39,0 %

A999

Folkerepublikken Kina

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai

14,4 %

A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

0 %

A822

Alle andre virksomheder

67,4 %

A999

Taiwan

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi

22,6 %

A823

Alle andre virksomheder

22,6 %

A999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er fastsat for de virksomheder i Folkerepublikken Kina, der er nævnt i stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for alle andre virksomheder.

4.   Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af den vare, der er omhandlet i stk. 1, er betinget af, at der stilles en sikkerhed svarende til den midlertidige told.

5.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Interesserede parter kan anmode om fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for vedtagelsen af denne forordning, fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissionen inden for en måned fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, jf. dog artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96.

I medfør af artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96, kan de berørte parter inden for en frist på en måned fra nærværende forordnings ikrafttræden, fremsætte bemærkninger til anvendelsen heraf.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 i denne forordning finder anvendelse i seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 162 af 13.7.2006, s. 5.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2961/95 (EFT L 308 af 21.12.1995, s. 61).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 695/2002 (EFT L 109 af 25.4.2002, s. 1).

(5)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat B, B-1049 Bruxelles, Belgien.


BILAG

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 3, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de ansatte i virksomheden; den skal være forsynet med virksomhedens officielle stempel og være udformet på følgende måde:

1)

Navn og stilling for den ansatte i virksomheden, der har udstedt handelsfakturaen.

2)

Følgende erklæring: »Undertegnede bekræfter, at de [mængde] persulfat, der er solgt til eksport til Det Europæiske Fællesskab, og som er omfattet af denne faktura, blev fremstillet af [virksomhedens navn og adresse] [Taric-tillægskode] i Folkerepublikken Kina. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 391/2007

af 11. april 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har siden 1990 finansieret medlemsstaternes kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med målene i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (2).

(2)

Det vil blive vanskeligt at skabe en mere effektiv kontrolordning for hele EF uden brug af incitamenter, navnlig når ny teknologi skal afprøves og i givet fald indføres.

(3)

Det har klart vist sig, at medlemsstaterne stadig ikke har tilstrækkelige ressourcer til at opfylde deres forpligtelser i medfør af forordning (EF) nr. 2371/2002. Der er navnlig brug for EF-støtte til at udligne forskellene i medlemsstaternes fiskerikontrol og -overvågningskapacitet.

(4)

Forordning (EF) nr. 861/2006 indeholder bl.a. bestemmelser om EF-finansieringsforanstaltninger til dækning af udgifterne til kontrol, inspektion og overvågning af fiskeriet for perioden 2007-2013.

(5)

Artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006 indeholder en liste over fiskerikontrol- og håndhævelsesforanstaltninger fra medlemsstaternes side, hvortil der kan ydes EF-støtte.

(6)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning skal medlemsstaterne have klare fingerpeg om de regler, der gælder for modtagelse af EF-støtte til dækning af udgifterne til fiskerikontrol og håndhævelse.

(7)

Det skal sikres, at EF-midlerne til disse foranstaltninger fordeles effektivt, så de konstaterede svagheder kan reduceres og kontrolaktiviteterne udføres efter strenge kvalitetskriterier.

(8)

Medlemsstaterne bør i hele perioden 2007-2013 hvert år vurdere deres programmer og virkningerne af deres udgifter på kontrol, inspektion og overvågning.

(9)

Med henblik på at forenkle procedurerne skal anmodninger om godtgørelse af udgifter, der er godkendt på grundlag af Rådets beslutning 95/527/EF (3), 2001/431/EF (4) og 2004/465/EF (5), fra den 1. januar 2007 indgives i overensstemmelse med bilag VI og VII til denne forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår Fællesskabets finansielle bidrag til dækning af medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik i perioden 2007-2013.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»årligt fiskerikontrolprogram«: et årsprogram udarbejdet af en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 861/2006

b)

»budgetmæssig forpligtelse«: afsættelse af de bevillinger, der er nødvendige for gennemførelsen af senere betalinger til indfrielse af en retlig forpligtelse

c)

»retlig forpligtelse«: den handling, hvorved den anvisningsberettigede indgår eller fastlægger en forpligtelse, der medfører udgifter.

Artikel 3

Årlige fiskerikontrolprogrammer

1.   Medlemsstater, der ønsker at modtage et finansielt bidrag til dækning af udgifter henhørende under artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006, sender hvert år senest den 31. januar Kommissionen et årligt fiskerikontrolprogram.

2.   Ud over de oplysninger, der kræves i artikel 20 i forordning (EF) nr. 861/2006, anfører medlemsstaterne følgende oplysninger i deres fiskerikontrolprogrammer for hvert enkelt projekt:

a)

en årlig oversigt over forventede godtgørelsesanmodninger

b)

de påtænkte foranstaltninger til oplysning af offentligheden om, at projektet har modtaget EF-støtte

c)

når projektet drejer sig om anskaffelse og modernisering af skibe og luftfartøjer: specifikation af skibs- eller luftfartøjstype

d)

en beskrivelse af alle de ressourcer til fiskeriovervågning og -kontrol, fiskerikontrolforvaltningen råder over, udarbejdet i overensstemmelse med bilag I.

3.   De nærmere støtteberettigelsesregler for visse foranstaltninger er anført i bilag II, III og IV.

Artikel 4

Indgåelse af udgiftsforpligtelser

Medlemsstaterne indgår retlige og budgetmæssige forpligtelser for foranstaltninger, der anses for støtteberettigede i medfør af beslutningen omhandlet i artikel 21 i forordning (EF) nr. 861/2006, senest 12 måneder efter udgangen af det år, hvor de blev underrettet om beslutningen.

Artikel 5

Støtteberettigede udgifter

Udgifter er kun godtgørelsesberettigede, hvis

a)

de er anført i fiskerikontrolprogrammet, og

b)

de vedrører foranstaltninger omhandlet i artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006

c)

de vedrører projekter til over 40 000 EUR, ekskl. moms, dog ikke hvis projektet vedrører en foranstaltning omhandlet i artikel 8, litra a), nr. ii) eller v), i forordning (EF) nr. 861/2006 eller i behørigt begrundede tilfælde

d)

de følger af retlige og budgetmæssige forpligtelser indgået af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i nærværende forordning

e)

de vedrører projekter gennemført i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende forordning

f)

de opfylder særlige EF-regler, der måtte finde anvendelse.

Artikel 6

Støtteberettigede udgifter i forbindelse med visse foranstaltninger

1.   Udgifter til ny kontrolteknologi er støtteberettigede, hvis de ifølge erklæring fra den pågældende medlemsstat er i overensstemmelse med bilag II og anvendes til fiskeriovervågning og -kontrol.

2.   Udgifter til anskaffelse og modernisering af luftfartøjer og skibe er støtteberettigede, hvis de ifølge erklæring fra den pågældende medlemsstat er i overensstemmelse med bilag III og mindst 25 % af luftfartøjernes og skibenes virksomhed vedrører fiskeriovervågning og -kontrol.

3.   Udgifter til undervisnings- og udvekslingsprogrammer og til seminarer og medieværktøjer er støtteberettigede, hvis de er i overensstemmelse med bilag IV. Disse udgifter kan bl.a. vedrøre:

a)

fiskeriovervågningsmetoder

b)

EF-lovgivning om den fælles fiskeripolitik, herunder navnlig om fiskerikontrol

c)

anvendelse af fiskerikontrolmetoder

d)

medlemsstaternes gennemførelse af den gældende kontrolordning i overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Artikel 7

Ikke støtteberettigede udgifter

1.   Udgifter, der afholdes inden den 1. januar i det år, hvor det årlige fiskerikontrolprogram forelægges Kommissionen, er ikke støtteberettigede.

2.   Moms godtgøres ikke.

3.   Bilag V indeholder en vejledende liste over ikke støtteberettigede udgifter.

Artikel 8

Projektgennemførelse

1.   Projekterne iværksættes og afsluttes efter tidsplanen i det årlige fiskerikontrolprogram.

2.   I tidsplanen anføres den forventede dato for projekternes iværksættelse og afslutning.

Artikel 9

Manglende og forsinket projektgennemførelse

Hvis en medlemsstat beslutter ikke eller kun delvis at gennemføre de projekter, som der er ydet et finansielt bidrag til, eller hvis der opstår forsinkelser, underretter den straks skriftligt Kommissionen herom med angivelse af følgende oplysninger:

a)

virkningerne for dets årlige fiskerikontrolprogram, herunder finansielle virkninger

b)

årsagerne til forsinkelsen eller den manglende gennemførelse

c)

den forventede nye tidsramme for gennemførelsen.

Artikel 10

Forskud

1.   Efter begrundet anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen yde et forskud for hvert projekt på indtil 50 % af det finansielle bidrag, der ydes i medfør af beslutningen omhandlet i artikel 21 i forordning EF) nr. 861/2006. Forskuddet fratrækkes enhver mellemliggende betaling og den endelige betaling af det finansielle bidrag til den pågældende medlemsstat for det pågældende projekt.

2.   Medlemsstatens anmodning ledsages af en bekræftet kopi af kontrakten mellem den pågældende administration og leverandøren.

3.   Hvis den ansvarlige myndighed i en medlemsstat ikke har indgået en bindende retlig forpligtelse inden udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 4 i nærværende forordning, skal alle ydede forskud straks tilbagebetales.

Artikel 11

Anmodninger om godtgørelse af udgifter

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen deres anmodninger om godtgørelse af udgifter senest ni måneder efter den dato, hvor udgifterne er afholdt.

2.   Anmodninger om godtgørelse skal omfatte oplysningerne i bilag VI og udformes efter formularen i bilag VII.

3.   Når medlemsstaterne indsender deres anmodninger om godtgørelse, skal de kontrollere og bekræfte, at udgifterne er afholdt på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 861/2006, i nærværende forordning og i beslutningen omhandlet i artikel 21 i forordning (EF) nr. 861/2006, og i overensstemmelse med EF-lovgivningen om indgåelse af offentlige aftaler. Anmodningerne skal indeholde en erklæring om, at det indsendte regnskab er nøjagtigt og pålideligt, jf. formularen i bilag VII.

4.   Anmodninger om beløb på under 20 000 EUR behandles ikke, medmindre de er behørigt begrundede. Anmodninger kan kumuleres.

5.   Anmodninger vedrørende projekter, der ikke er afsluttet efter tidsplanen omhandlet i artikel 8 i nærværende forordning, kan kun godkendes, hvis forsinkelsen er behørigt begrundet. Godkendes sådanne anmodninger ikke, skal EF-bevillingerne frigøres.

6.   Vurderer Kommissionen, at en anmodning ikke opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 861/2006, i nærværende forordning, i beslutningen omhandlet i artikel 21 i forordning (EF) nr. 861/2006 eller EF-lovgivningen om indgåelse af offentlige aftaler, opfordrer den den pågældende medlemsstat til at fremsætte sine bemærkninger hertil inden for en given frist. Hvis det ved undersøgelsen bekræftes, at anmodningen ikke opfylder betingelserne, afviser Kommissionen at godtgøre alle eller en del af de pågældende udgifter og kræver i givet fald uretmæssigt udbetalte beløb tilbagebetalt.

Artikel 12

Valuta

1.   I programmer for fiskerikontrol, anmodninger om godtgørelse af udgifter og anmodninger om forskud skal beløbene være udtrykt i euro.

2.   Godtgørelsen udbetales i euro på grundlag af vekselkursen for euroen, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den dag, hvor betalingsordren eller indtægtsordren udfærdiges af Kommissionens anvisningsberettigede tjeneste.

3.   Medlemsstater, der ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, angiver, hvilken vekselkurs der er anvendt.

Artikel 13

Revision og finansielle korrektioner

Medlemsstaterne sender Kommissionen og Revisionsretten de oplysninger, som disse institutioner måtte anmode om med henblik på revision og finansielle korrektioner som omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 861/2006.

Artikel 14

Rapporter fra medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen de oplysninger, den behøver for at kunne kontrollere, hvordan det finansielle bidrag er blevet anvendt, og for at kunne vurdere, hvilke virkninger foranstaltningerne i denne forordning har haft på kontrol-, inspektions- og overvågningsaktiviteterne.

2.   Herudover skal medlemsstaterne:

a)

hvert år inden den 31. marts forelægge Kommissionen en foreløbig evalueringsrapport om deres fiskerikontrolprogram for det foregående år med oplysninger om:

i)

de afsluttede projekter og udviklingen i gennemførelsen af fiskerikontrolprogrammet

ii)

en oversigt over de forventede godtgørelsesanmodninger for det igangværende og kommende år

iii)

projekternes indvirkning på fiskerikontrolprogrammerne målt ud fra de indikatorer, som er opstillet i programmet

iv)

eventuelle ændringer af det oprindelige fiskerikontrolprogram

b)

inden den 31.marts 2014 forelægge Kommissionen en endelig evalueringsrapport med oplysninger om:

i)

de afsluttede projekter

ii)

projektudgifter

iii)

virkningerne af fiskerikontrolprogrammerne målt ud fra de indikatorer, som er opstillet i programmerne

iv)

eventuelle ændringer af de oprindelige fiskerikontrolprogrammer

v)

virkningerne af det finansielle bidrag på fiskerikontrolprogrammerne i hele perioden 2007-2013.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

Fra den 1. januar 2007 skal anmodninger om godtgørelse af udgifter, der er godkendt på grundlag af beslutning 95/527/EF, 2001/431/EF og 2004/465/EF, indgives i overensstemmelse med bilag VI og VII til denne forordning.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 301 af 14.12.1995, s. 30.

(4)  EFT L 154 af 9.6.2001, s. 22.

(5)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 114. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 36. Ændret ved beslutning 2006/2/EF (EUT L 2 af 5.1.2006, s. 4).


BILAG I

Beskrivelse af de ressourcer til fiskeriovervågning og kontrol, medlemsstaten råder over

Beskrivelsen af de ressourcer til fiskerikontrol, medlemsstaten råder over, jf. artikel 3, stk. 2, litra d), skal omfatte følgende:

a)

en kort beskrivelse af de forvaltningsorganer, der står for fiskerikontrollen på nationalt, regionalt og lokalt plan

b)

en kort beskrivelse af menneskelige ressourcer, udstyr (særlig antallet af til rådighed stående skibe, luftfartøjer og helikoptere) og de vigtigste foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaten det foregående år med henblik på at opfylde de forpligtelser, der følger af reglerne i den fælles fiskeripolitik

c)

det årlige budget til fiskerikontrol, udtrykt i euro, med oplysninger om investeringer og driftsomkostninger til ressourcer anvendt til fiskerikontrol (opstillet efter kategori, herunder menneskelige ressourcer).


BILAG II

Vejledende liste over støtteberettigede udgifter til anvendelse af kontrolteknologi

Følgende udgifter anses for støtteberettigede:

a)

Anskaffelse og installation af og teknisk bistand til computerteknologi og etablering af it-net, herunder telemålingskapacitet, med henblik på effektiv og sikker dataudveksling i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri. Udgifter til teknisk bistand dækkes i to år efter installeringen.

b)

Anskaffelse og installation af:

i)

automatiske fartøjslokaliseringsanordninger til fjernovervågning af fartøjer fra fiskeriovervågningscentre ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem (FOS)

ii)

elektroniske registrerings- og rapporteringsanordninger til elektronisk overførsel af data om fiskeriaktiviteter

Anordningerne skal opfylde kravene i de relevante EF-bestemmelser.

c)

Anskaffelse af pc’er, tablet pc’er og PDA’er til lagring og behandling af fiskeridata.

d)

Pilotprojekter vedrørende indførelse af ny teknologi til fiskerikontrol.


BILAG III

Vejledende liste over støtteberettigede udgifter til anskaffelse og modernisering af luftfartøjer og skibe, der anvendes til fiskerikontrol

Følgende udgifter anses for støtteberettigede:

a)

Fastvingede luftfartøjer, ubemandede luftfartøjer og helikoptere og tilhørende fiskerikontroludstyr, navnlig detektions-, kommunikations- og navigationsudstyr og software, som er installeret om bord på og er en del af skibe eller luftfartøjer anvendt til fiskeriinspektion og overvågning, og hvormed der kan udveksles data mellem skibene eller luftfartøjerne og fiskerikontrolmyndighederne.

b)

Udstyr til udskiftning af forældet udstyr med henblik på at effektivisere fiskerikontrollen. Omkostninger til modernisering af maskinrum, styrehus og søsætningsfaciliteter er også støtteberettigede.

c)

Bordingbåde (f.eks. seariders og RIB), herunder installeret udstyr, motorer, søsætningsdavider og kraner (herunder hydrauliksystemer og tilhørende installation), tilpasning af hovedskibet af hensyn til bordingbådene (f.eks. forstærkning af dæk og overbygning).

d)

Vigtige komponenter til skibets fremdriftssystem, såsom skruesystemer, gearkasser, nye hovedmotorer og hjælpemotorer.

e)

Udstyr til sikring af kommunikationshemmeligheden, f.eks. krypteringsudstyr og scramblere.

f)

Vandtætte pc’er installeret om bord.


BILAG IV

Vejledende liste over støtteberettigede udgifter til uddannelses- og udvekslingsprogrammer, seminarer og medieværktøjer

a)

Følgende udgifter anses for støtteberettigede:

i)

leje af undervisningslokaler

ii)

anskaffelse eller leje af udstyr til undervisning og seminarer

iii)

vederlag til instruktører, som ikke handler i deres egenskab af nationale offentligt ansatte eller EF-tjenestemænd

iv)

rejse- og opholdsudgifter for inspektører, offentlige anklagere, dommere og fiskere, der følger kurserne, og for undervisningspersonalet

v)

Udgifter til anskaffelse eller trykning af materiale til seminarer, undervisning eller medier, såsom bøger, plakater, cd’er, dvd’er, videoer, brochurer og transparenter.

b)

Udgifterne er støtteberettigede, hvis de er godtgørelsesberettigede efter de relevante nationale bestemmelser.


BILAG V

Vejledende liste over ikke støtteberettigede udgifter

Følgende udgifter anses for ikke støtteberettigede:

a)

leje- og leasingkontrakter

b)

udstyr, som ikke udelukkende anvendes fiskerikontrol, såsom pc’er, bærbare computere, scannere, printere, mobiltelefoner, telefoncentraler, walkie-talkies, målebånd, målestokke og lignende udstyr, video- og fotoudstyr

c)

beklædningsartikler og fodtøj, såsom uniformer, beskyttelsesdragter osv. og almindeligt personligt udstyr

d)

drifts- og vedligeholdelsesudgifter, f.eks. telekommunikationsudgifter, renter, forsikringspræmier, brændstoffer

e)

reservedele, der behøves til driften af støtteberettiget udstyr

f)

køretøjer og motorcykler

g)

bygninger og arealer

h)

lønninger og godtgørelser.


BILAG VI

Indholdet af godtgørelsesanmodninger

Anmodninger om godtgørelse skal indeholde følgende:

a)

Et brev med angivelse af det samlede godtgørelsesbeløb, der anmodes om. Brevet skal klart oplyse følgende:

i)

den kommissionsbeslutning, der henvises til (relevant artikel og bilag)

ii)

det beløb (i euro), som Kommissionen anmodes om at godtgøre, ekskl. moms

iii)

anmodningens art (forudfinansiering, mellemliggende betaling, endelig betaling)

iv)

bankkonto, hvortil beløbet skal overføres.

b)

En udgiftsopgørelse efter formularen i bilag VII (én pr. kommissionsbeslutning).

c)

En liste med følgende oplysninger:

i)

navnet/navnene på projektet/projekterne og henvisning til det/de årlige fiskerikontrolprogram(mer), det/de er omfattet af

ii)

henvisning til den kontrakt, fakturaerne vedrører

iii)

en liste over de vedlagte fakturaer for projektet (antal fakturaer og beløb, ekskl. moms).

d)

For hvert projekt, der anmodes om godtgørelse for:

i)

fakturaer (original eller bekræftet kopi)

ii)

hvis fakturaerne ikke er angivet i euro, angives den anvendte omregningskurs

iii)

bevis for betaling (original eller bekræftet kopi) af hver enkelt vedlagt faktura

iv)

dokument med angivelse af fremtidige udbetalinger (hvis relevant) og de forventede betalingsdatoer

v)

bekræftet kopi af den kontrakt, fakturaen vedrører

vi)

den årlige udnyttelse af skibet, luftfartøjet eller det ubemandede luftfartøj til fiskerikontrol, udtrykt i procent og i dage

vii)

oplysninger om offentlige udbud: Der vedlægges fotokopi af udbudsmeddelelserne som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT). Er der ikke offentliggjort udbudsmeddelelser i Den Europæiske Unions Tidende, bekræfter modtageren, at EF-lovgivningen om offentlige udbud er overholdt, og begrunder, hvorfor Fællesskabets procedurer ikke er fulgt. Udgifter til skibe og luftfartøjer, der helt eller delvis skal anvendes til fiskerikontrol, kan ikke undtages fra Fællesskabets udbudsregler under henvisning til artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

viii)

en kort beskrivelse af foranstaltningen med en detaljeret opregning af, hvad der er fuldført, ledsaget af en kortfattet vurdering af virkningerne af investeringen for fiskerikontrol og -overvågning. Der gives også oplysninger om den forventede fremtidige anvendelse af udstyret

ix)

for udgifter til pilotprojekter og mediaværktøjer bør også slutrapporten eller slutdokumentet vedlægges

x)

for undervisning og seminarer anføres alle relevante oplysninger om emne, forelæsere og deltagere.


BILAG VII

Oversigt over udgifterne

Image


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 392/2007

af 11. april 2007

om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 2. til den 6. april 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I ugen fra den 2. til den 6. april 2007 blev der indgivet importlicensansøgninger til myndighederne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 950/2006 eller Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsbestemmelser for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (3), for en samlet mængde, der svarer til eller overstiger den disponible mængde for løbenummer 09.4318.

(2)

Kommissionen bør derfor fastsætte en tildelingskoefficient, der gør det muligt at udstede licenser i forhold til den disponible mængde og, når grænsen er nået, at underrette medlemsstaterne herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der blev indgivet fra den 2. til den 6. april 2007 i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 eller artikel 5, i forordning (EF) nr. 1832/2006, udstedes der licenser inden for de i bilaget anførte mængder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2006/2006 (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 95).

(3)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 8.


BILAG

Præferencesukker AVS-Indien

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Nået

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

Republikken Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Nået

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambique

0

Nået

09.4344

Saint Christopher og Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Nået

09.4348

Trinidad og Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Supplerende sukker

Afsnit V i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit VI i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4317

Australien

0

Nået

09.4318

Brasilien

14,2857

Nået

09.4319

Cuba

0

Nået

09.4320

Andre tredjelande

0

Nået


Balkan-sukker

Afsnit VII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

0

Nået

09.4326

Serbien, Montenegro og Kosovo

100

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Sukker — undtagelsesvis import og import til industrien

Afsnit VIII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4380

Undtagelsesvis

 

09.4390

Industrien

100

 


Import af sukker i forbindelse med de midlertidige toldkontingenter for Bulgarien og Rumænien

Kapitel 1, afsnit 2, i forordning (EF) nr. 1832/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 2. til 6. april 2007

Grænse

09.4365

Bulgarien

0

Nået

09.4366

Rumænien

100

 


DIREKTIVER

12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/42


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/21/EF

af 10. april 2007

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoerne for optagelse i bilag I af aktivstofferne azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-calcium og fluroxypyr

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 98/47/EF (2) blev azoxystrobin optaget indtil den 1. juli 2008, ved Kommissionens direktiv 97/73/EF (3) blev imazalil optaget indtil den 31. december 2008, ved Kommissionens direktiv 1999/1/EF (4) blev kresoxim-methyl optaget indtil den 31. januar 2009, ved Kommissionens direktiv 1999/73/EF (5) blev spiroxamin optaget indtil den 1. september 2009, ved Kommissionens direktiv 1999/80/EF (6) blev azimsulfuron optaget indtil den 1. oktober 2009, ved Kommissionens direktiv 2000/50/EF (7) blev prohexadion-calcium optaget indtil den 20. oktober 2010, og ved Kommissionens direktiv 2000/10/EF (8) blev fluroxypyr optaget indtil den 30. november 2010 i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstoffer.

(2)

Optagelse af et aktivstof kan efter anmodning fornyes, forudsat at der indgives en ansøgning mindst to år inden optagelsesperiodens udløb. Kommissionen har modtaget ansøgninger om fornyelse af optagelsen for alle ovennævnte stoffer.

(3)

Kommissionen skal nu fastsætte detaljerede bestemmelser om forelæggelse og evaluering af de yderligere oplysninger, der er nødvendige for fornyelsen af optagelsen i bilag I. Det er derfor berettiget at forlænge optagelsen af ovennævnte aktivstoffer i bilag I for det tidsrum, der er nødvendigt, for at anmelderne kan udarbejde deres ansøgninger, og for at Kommissionen kan tilrettelægge evalueringen heraf og træffe en beslutning.

(4)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 12. december 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 13. december 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/6/EF (EUT L 43 af 15.2.2007, s. 13).

(2)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 50.

(3)  EFT L 353 af 24.12.1997, s. 26.

(4)  EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21.

(5)  EFT L 206 af 5.8.1999, s. 16. Berigtiget i EFT L 221 af 21.8.1999, s. 19.

(6)  EFT L 210 af 10.8.1999, s. 13.

(7)  EFT L 198 af 4.8.2000, s. 39.

(8)  EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 således:

»1

Imazalil

CAS-nr. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC-nr. 335

(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imidazol eller (+)-allyl 1-(2,4-dichlorphenyl)-2-imidazol-1-ylethylether

975 g/kg

1. januar 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

For nedenstående anvendelsesformål gælder følgende særlige betingelser:

Der må kun gives tilladelse til behandlinger af frugt, grøntsager og kartofler efter høst, hvis der findes et passende rensningsanlæg, eller hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at bortledningen af behandlingsopløsningen ikke udgør nogen uacceptabel risiko for miljøet, især vandorganismer.

Der må kun gives tilladelse til behandling af kartofler efter høst, hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at bortledningen af affaldet fra behandlede kartofler ikke udgør nogen uacceptabel risiko for vandorganismer.

Der må kun gives tilladelse til udendørs anvendelse på blade, hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at anvendelsen ikke har nogen uacceptable virkninger på menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 11. juli 1997.

2

Azoxystrobin

CAS-nr. 131860-33-8

CIPAC-nr. 571

Methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylat

930 g/kg (Z isomer maksimum 25 g/kg)

1. juli 1998

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på påvirkningen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 22. april 1998.

3.

Kresoxim-methyl

CAS-nr. 143390-89-0

CIPAC-nr. 568

Methyl (E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetat

910 g/kg

1. februar 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet i sårbare områder.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 16. oktober 1998.

4

Spiroxamin

CAS-nr. 1181134-30-8

CIPAC-nr. 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4.5] decan-2-ylmethyl)-ethyl-propyl-amin

940 g/kg (de diastereomere stoffer A og B tilsammen)

1. september 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter de relevante beskyttelsesforanstaltninger

og

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 12. maj 1999.

5

Azimsulfuron

CAS-nr. 120162-55-2

CIPAC-nr. 584

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1. oktober 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Sprøjtning fra luften må ikke tillades.

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på virkningen på vandorganismer og på landplanter, der ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant (f.eks. bør der ved risdyrkning være minimumsperioder for tilbageholdelse af vand inden udledning).

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 2. juli 1999.

6

Fluroxypyr

CAS-nr. 69377-81-7

CIPAC-nr. 431

4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyeddikesyre

950 g/kg

1. december 2000

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

tage hensyn til de supplerende oplysninger, der anmodes om i punkt 7 i den reviderede vurderingsrapport

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis de supplerende test og oplysninger, der anmodes om i punkt 7 i den reviderede vurderingsrapport, ikke blev forelagt inden den 1. december 2000.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 30. november 1999.

8

Prohexadion-calcium

CAS-nr. 127277-53-6

CIPAC-nr. 567

Calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexancarboxylat

890 g/kg

1. oktober 2000

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulator.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 16. juni 2000.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. april 2007

om forlængelse af fristen for markedsføring af biocidholdige produkter, som indeholder visse aktive stoffer, der ikke er blevet undersøgt inden for rammerne af det i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF nævnte 10-årige arbejdsprogram

(meddelt under nummer K(2007) 1545)

(Kun den franske og den polske udgave er autentiske)

(2007/226/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF (i det følgende benævnt »direktivet«) hedder det, at der, hvis de krævede data og oplysninger til vurdering af et aktivt stof ikke forelægges inden for den fastsatte frist, kan træffes afgørelse om ikke at optage det pågældende aktive stof i direktivets bilag I, IA eller IB. Efter en sådan afgørelse skal medlemsstaterne tilbagekalde alle godkendelser af biocidholdige produkter, der indeholder det pågældende aktive stof.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2000 (2) og (EF) nr. 2032/2003 (3) indeholder de nærmere regler for gennemførelse af den første og anden fase af det i direktivets artikel 16, stk. 2, nævnte 10-årige arbejdsprogram. Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2032/2003 fastsætter den 1. september 2006 som skæringsdato for, hvornår medlemsstaterne skal tilbagekalde godkendelser af biocidholdige produkter, som indeholder stoffer, der ikke har været genstand for nogen godkendt anmeldelse eller for en interessetilkendegivelse fra medlemsstaternes side.

(3)

Artikel 4a i forordning (EF) nr. 2032/2003, som ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (4), fastsætter, under hvilke betingelser medlemsstaterne kan ansøge Kommissionen om forlængelse af afviklingsperioden i artikel 4, stk. 2, og på hvilke betingelser en sådan forlængelse kan tillades.

(4)

Enkelte medlemsstater har sendt Kommissionen en ansøgning om forlængelse af denne afviklingsperiode for nogle af de aktive stoffer, der efter den 1. september 2006 ikke må benyttes i biocidholdige produkter, foruden oplysninger, som viser, at der stadig er behov for at benytte de pågældende stoffer.

(5)

Polen har indsendt oplysninger, der viser, at der indtil videre ikke findes egnede alternativer til cyfluthrin til anvendelse som insekticid til beskyttelse af tømmer i historiske bygninger og andre bygningsværker. En kort forlængelse af afviklingsperioden for dette stof forekommer rimelig, således at der kan forelægges effektivitetsdata om andre alternative stoffer og det kan blive muligt at markedsføre dem i Polen ifølge den nationale lovgivning.

(6)

Frankrig har indsendt oplysninger, der viser, at der er behov for det bredest mulige spektrum af midler mod larver, så at myg, der overbringer smitte af alvorlige sygdomme hos befolkningen i medlemsstatens oversøiske departementer, kan bekæmpes, og anmodet om, at temephos forbliver på markedet i disse områder. En forlængelse af afviklingsperioden for dette stof af hensyn til erstatning af det med andre egnede stoffer forekommer rimelig.

(7)

Frankrig har indsendt oplysninger, som viser, at det indtil videre er nødvendigt at fortsætte med at bruge ammoniak som biocidholdigt veterinærhygiejnisk produkt for at forebygge infektion med coccidier, cryptosporidium og nematoder hos husdyr. En forlængelse af afviklingsperioden for dette stof for gradvis at erstatte det med andre disponible stoffer, som er anmeldt til vurdering efter direktivets vurderingsprogram, forekommer rimelig.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2032/2003 kan de medlemsstater, der står opført i kolonne B i bilaget til denne beslutning, udstede eller videreføre en godkendelse til at markedsføre biocidholdige produkter, som indeholder stofferne i bilagets kolonne A, med henblik på anvendelse til de samfundsvigtige formål i bilagets kolonne D indtil de datoer, der fremgår af bilagets kolonne C.

Artikel 2

1.   Medlemsstater, der benytter sig af undtagelsen i artikel 1, sikrer, at følgende betingelser opfyldes:

a)

fortsat anvendelse kan kun finde sted på den betingelse, at produkter, der indeholder det pågældende stof, godkendes til det bestemte samfundsvigtige formål

b)

fortsat anvendelse accepteres kun, hvis den ikke indebærer uacceptabel påvirkning af menneskers eller dyrs sundhed eller af miljøet

c)

alle rimelige risikobegrænsende foranstaltninger pålægges, når godkendelsen gives

d)

biocidholdige produkter, som stadig markedsføres efter den 1. september 2006, får ny mærkning, som svarer til den begrænsede anvendelse

e)

medlemsstaterne sikrer efter omstændighederne, at godkendelsernes indehavere eller de pågældende medlemsstater selv søger at finde alternativer til disse anvendelsesformål, eller at der inden den 14. maj 2008 udarbejdes et dossier til indsendelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 11 i direktiv 98/8/EF.

2.   De pågældende medlemsstater underretter hvert år Kommissionen om anvendelsen af stk. 1 og især om de foranstaltninger, der træffes i henhold til litra e).

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik og Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/140/EF (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 78).

(2)  EFT L 228 af 8.9.2000, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 2032/2003 (EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1).

(3)  Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).

(4)  EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1.


BILAG

Liste over godkendelserne i artikel 1

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Kolonne D

Aktivt stof

Medlemsstat

Dato

Anvendelsesformål

Cyfluthrin

EF-nr. 269-855-7

CAS-nr. 68359-37-5

Polen

1.9.2007

Til beskyttelse af bygningstømmer mod insekter; kun til erhvervsmæssig brug.

Temephos

EF-nr. 222-191-1

CAS-nr. 3383-96-8

Frankrig

14.5.2009

Til bekæmpelse af smittebærende myg; kun i Frankrigs oversøiske departementer.

Ammoniak

EF-nr. 231-635-3

CAS-nr. 7664-41-7

Frankrig

14.5.2008

Biocidholdigt veterinærhygiejnisk produkt til forebyggelse af infektion med coccidier, cryptosporidium og nematoder hos husdyr; kun når intet andet middel kan bruges med tilsvarende virkning.


Berigtigelser

12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/50


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/19/EF af 30. marts 2007 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler og af Rådets direktiv 85/572/EØF om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

( Den Europæiske Unions Tidende L 91 af 31. marts 2007 )

Direktiv 2007/19/EF læses således:

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/19/EF

af 2. april 2007

om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler og af Rådets direktiv 85/572/EØF om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2002/72/EF (2) er et særdirektiv som omhandlet i rammeforordning (EF) nr. 1935/2004, og det harmoniserer bestemmelserne om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

(2)

Direktiv 2002/72/EF indeholder en liste over stoffer, der må anvendes ved fremstillingen af sådanne materialer og genstande, navnlig additiver og monomerer, ligesom der fastsættes restriktioner for deres anvendelse samt bestemmelser vedrørende mærkning og om de oplysninger, forbrugere eller ledere af en fødevarevirksomhed skal have, for at de pågældende materialer og genstande kan anvendes korrekt.

(3)

Ifølge oplysninger, som Kommissionen har modtaget, kan blødgørere anvendt i f.eks. tætningsmateriale af polyvinylchlorid (PVC) i låg migrere til fedtholdige fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed eller medføre en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning. Det bør derfor præciseres, at tætningsmateriale, selv om det er en del af f.eks. metallåg, er omfattet af direktiv 2002/72/EF. Samtidig bør der fastsættes særlige regler for anvendelsen af additiver til fremstillingen af dette tætningsmateriale. Der bør tages hensyn til, at lågfabrikanter har behov for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til nogle af bestemmelserne i direktiv 2002/72/EF. Navnlig er det endnu ikke muligt under hensyntagen til den tid, der er nødvendig for at udarbejde en ansøgning om evaluering af specifikke additiver, der anvendes til fremstilling af tætningsmateriale til låg, at udarbejde en tidsplan for evalueringen af disse additiver. I første omgang bør positivlisten over godkendte additiver, som skal vedtages for plastmaterialer- og genstande, derfor ikke gælde for fremstillingen af tætningsmateriale til låg, således at det stadig vil være muligt at anvende andre additiver under overholdelse af national lovgivning. Denne situation bør tages op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.

(4)

På baggrund af nye oplysninger om risikovurderingen af stoffer, som autoriteten har evalueret, og behovet for at tilpasse de eksisterende bestemmelser om beregning af migration til den tekniske udvikling bør direktiv 2002/72/EF opdateres. Af hensyn til klarheden bør der indføres definitioner af tekniske udtryk.

(5)

Bestemmelserne om samlet migration og specifik migration bør baseres på samme principper og bør derfor bringes i overensstemmelse med hinanden.

(6)

Der bør indføres særlige bestemmelser for at forbedre beskyttelsen af spædbørn, da spædbørn indtager en større mængde fødevarer i forhold til deres kropsvægt end voksne.

(7)

Kontrollen med overholdelse af de specifikke migrationsgrænser (SMG) i simulator D for additiver, der er opført i bilag III, afsnit B, til direktiv 2002/72/EF bør anvendes samtidig med de øvrige bestemmelser om beregning af migration, som indføres ved nærværende direktiv, med henblik på et bedre skøn over forbrugernes faktiske eksponering for de pågældende additiver. Fristen for anvendelse af nævnte kontrol med overholdelsen bør derfor udskydes.

(8)

Status for additiver, der fungerer som polymerisationshjælpestoffer (PPA), bør præciseres. PPA, som også fungerer som additiver, skal evalueres og opføres på den kommende positivliste over additiver. Nogle af dem er allerede opført på den nuværende ufuldstændige liste over additiver. Med hensyn til additiver, som udelukkende fungerer som PPA, og som derfor ikke er bestemt til at forblive i den færdige genstand, bør det præciseres, at det fortsat vil være muligt at anvende dem under overholdelse af national lovgivning, selv efter vedtagelsen af den fremtidige positivliste over additiver. Denne situation bør tages op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.

(9)

Undersøgelser har vist, at azodicarbonamid nedbrydes til semicarbazid under fremstillingsprocesser ved høj temperatur. I 2003 blev autoriteten anmodet om at indsamle data og vurdere eventuelle risici forbundet med semicarbazid i fødevarer. Indtil disse oplysninger forelå, og i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (3), suspenderedes anvendelsen af azodicarbonamid i plastmaterialer og -genstande ved Kommissionens direktiv 2004/1/EF (4). I udtalelse af 21. juni 2005 konkluderede autoriteten (5), at semicarbazids carcinogenicitet ikke har betydning for menneskers sundhed ved de koncentrationer, der findes i fødevarer, hvis kilden til semicarbazid i azodicarbonamid elimineres. Derfor bør forbuddet mod anvendelse af azodicarbonamid i plastmaterialer og -genstande opretholdes.

(10)

Begrebet funktionel plastbarriere, det vil sige en barriere i plastmaterialer eller -genstande, der hindrer eller reducerer migration gennem barrieren til fødevaren, bør indføres. Det er kun glas og visse metaller, der kan sikre fuldstændig blokering af migration. Plast kan være delvis funktionelle barrierer med egenskaber og effektivitet, der skal vurderes nærmere, og som kan være med til at reducere et stofs migration til under en specifik migrationsgrænse (SMG) eller en detektionsgrænse. På den modsatte side af en funktionel plastbarriere kan der anvendes ikke-tilladte stoffer, forudsat at de opfylder visse kriterier, og migrationen heraf til stadighed ligger under en given detektionsgrænse. Idet der tages hensyn til fødevarer til spædbørn og andre særligt modtagelige personer samt til vanskelighederne i forbindelse med denne analysetype, hvor der er en stor analysetolerance, bør der for migration af et ikke-tilladt stof gennem en funktionel plastbarriere fastsættes en maksimumsgrænse på 0,01 mg/kg i en fødevare eller en fødevaresimulator.

(11)

I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/72/EF skal materialer og genstande ledsages af en skriftlig erklæring, der angiver, at de er i overensstemmelse med de regler, der gælder for dem. For at styrke leverandørernes koordinering og ansvar bør de ansvarlige personer i henhold til artikel 5, stk. 1, litra h) og i), i forordning (EF) nr. 1935/2004 i alle led i fremstillingen, herunder for udgangsstoffers vedkommende, dokumentere, at de relevante regler er overholdt, i en overensstemmelseserklæring, som kunden har adgang til. I alle led i fremstillingen bør de håndhævende myndigheder endvidere have adgang til dokumentation, der underbygger overensstemmelseserklæringen.

(12)

I henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 skal ledere af fødevarevirksomheder kontrollere, at fødevarerne opfylder de krav, der gælder for dem. Med henblik herpå og under hensyn til kravet om beskyttelse af fortrolige oplysninger bør fødevarevirksomhedsledere gives adgang til relevante oplysninger, der giver disse mulighed for at sikre, at migrationen fra materialer og genstande til fødevarer opfylder de specifikationer og restriktioner, der er fastsat i fødevarelovgivningen.

(13)

Den pågældende virksomhedsleder bør i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige principper vurdere, om stoffer, der ikke er opført på lister, f.eks. urenheder eller reaktionsprodukter som omhandlet i punkt 3 i bilag II og punkt 3 i bilag III til direktiv 2002/72/EF, opfylder kravene i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

(14)

Med henblik på at opnå et mere retvisende skøn over forbrugernes eksponering bør der indføres en ny reduktionsfaktor i migrationskontrollen, den såkaldte fedtreduktionsfaktor (FRF). Hidtil har eksponeringen for stoffer, der hovedsagelig migrerer til fedtholdige fødevarer (lipofile stoffer), været baseret på den generelle antagelse, at en person dagligt indtager 1 kg fødevarer. En person indtager imidlertid højst 200 g fedt om dagen. Dette bør der tages hensyn til ved at korrigere den specifikke migration med FRF for lipofile stoffer, jf. udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (6) og udtalelsen fra autoriteten (7).

(15)

På grundlag af nye oplysninger vedrørende risikovurderingen af monomerer og andre udgangsstoffer, som autoriteten har evalueret (8), bør visse monomerer, som midlertidigt er tilladt på nationalt plan, samt nye monomerer optages på fællesskabslisten over tilladte stoffer. For andre stoffers vedkommende bør de restriktioner og/eller specifikationer, der allerede er fastsat på fællesskabsplan, ændres på grundlag af de nye oplysninger, der foreligger.

(16)

Den ufuldstændige liste over additiver, der kan anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og -genstande, bør ændres, så den også omfatter andre additiver, som autoriteten har evalueret. For visse additivers vedkommende bør de restriktioner og/eller specifikationer, der allerede er fastsat på fællesskabsplan, ændres på grundlag af de nye evalueringer, der foreligger.

(17)

Ved Kommissionens direktiv 2005/79/EF (9) blev der fastsat ændringer i restriktionerne og/eller specifikationerne for stoffet med referencenummer 35760 i afsnit A i stedet for afsnit B i bilag III til direktiv 2002/72/EF, og for stoffet med referencenummer 67180 blev ændringerne fastsat i afsnit B i stedet for afsnit A til dette bilag. Desuden er angivelsen i bilag III til direktiv 2002/72/EF vedrørende restriktionerne og/eller specifikationerne for stofferne med referencenummer 43480, 45200, 81760 og 88640 tvetydige. Af hensyn til retssikkerheden er der derfor behov for at placere stofferne med referencenummer 35760 og 67180 i det rigtige afsnit i listen over additiver og genindføre restriktionerne og specifikationerne for stofferne med referencenummer 43480, 45200, 81760 og 88640.

(18)

Det er blevet påvist, at destilleret vand, som for øjeblikket anvendes, ikke er en egnet simulator for visse mælkeprodukter. Det bør erstattes af 50 % ethanol, som i højere grad simulerer produkternes fedtholdighed.

(19)

Epoxideret sojaolie (ESBO) bruges som blødgører i tætningsmateriale. Henset til autoritetens udtalelse vedtaget den 16. marts 2006 (10) om voksnes eksponering for ESBO anvendt i materialer, der er i kontakt med fødevarer, er det hensigtsmæssigt for tætningsmateriale til låg at fastsætte en kortere frist for at bringe disse i overensstemmelse med de restriktioner vedrørende ESBO og erstatninger herfor, der er fastsat ved direktiv 2002/72/EF. Den samme frist bør gælde for forbuddet mod anvendelse af azodicarbonamid.

(20)

Visse phthalater anvendes som blødgørere i tætningsmateriale og andre plastprodukter. Autoriteten fastsatte i sine udtalelser om visse phthalater (11), der blev offentliggjort i september 2005, det tolerable daglige indtag (TDI) for visse phthalater og vurderede, at menneskers eksponering for visse phthalater er på niveau med TDI. Der bør derfor fastsættes en kortere frist for plastmaterialer og -genstandes overensstemmelse med de restriktioner, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF for disse stoffer.

(21)

Rådets direktiv 85/572/EØF (12) og direktiv 2002/72/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Dette direktiv finder anvendelse på følgende materialer og genstande, som i færdig tilstand er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, eller som i overensstemmelse med deres formål kommer i berøring med levnedsmidler (i det følgende benævnt »plastmaterialer og -genstande«):

a)

materialer og genstande samt dele deraf, der udelukkende består af plast

b)

flerlagsplastmaterialer og -genstande

c)

plastlag eller plastbelægninger, der fungerer som tætningsmateriale i låg, som samlet består af to eller flere lag af forskellige typer materialer.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Med forbehold af stk. 2, litra c), finder dette direktiv ikke anvendelse på materialer og genstande, som består af to eller flere lag, hvoraf mindst et ikke udelukkende består af plast, selv om det lag, som er bestemt til at komme i direkte berøring med levnedsmidler, udelukkende består af plast.«

2)

Følgende indsættes som artikel 1a:

»Artikel 1a

I dette direktiv forstås ved:

a)

»flerlagsplastmaterialer eller -genstande«: plastmaterialer eller -genstande, der består af to eller flere lag, der hver især udelukkende består af plast, og som er forbundet ved hjælp af klæbestoffer eller på anden måde

b)

»funktionel plastbarriere«: en barriere, der består af et eller flere lag plast, og som sikrer, at slutmaterialer eller -genstande er i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (13) og nærværende direktiv.

c)

»ikke fedtholdige fødevarer«: fødevarer, for hvilke der i direktiv 85/572/EØF er fastsat andre simulatorer til migrationsundersøgelser end simulator D.

3)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Plastmaterialer og -genstande må ikke afgive bestanddele til levnedsmidler i mængder, der overstiger 60 milligram afgivne bestanddele pr. kilogram levnedsmiddel eller levnedsmiddelsimulator (mg/kg) (samlet migrationsgrænse).

Denne grænse fastsættes dog til 10 milligram pr. kvadratdecimeter overfladeareal på materialet eller genstanden (mg/ dm2) i følgende tilfælde:

a)

genstande, der er eller kan sammenlignes med beholdere, eller som kan fyldes, med et rumfang på under 500 milliliter (ml) eller over 10 liter (l)

b)

folie samt andre materialer eller genstande, som ikke kan fyldes, eller for hvilke det er praktisk umuligt at anslå forholdet mellem materialets eller genstandens overfladeareal og den mængde levnedsmiddel, der er i berøring hermed.

2.   For plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med eller allerede er i berøring med levnedsmidler til spædbørn og småbørn som defineret i Kommissionens direktiv 91/321/EØF (14) og 96/5/EF (15), er den samlede migrationsgrænse altid 60 mg/kg.

4)

I artikel 4, stk. 2, erstattes datoen »1. juli 2006« med »1. maj 2008«.

5)

Følgende indsættes som artikel 4c, 4d og 4e:

»Artikel 4c

Med hensyn til anvendelsen af additiver til fremstilling af plastlag eller plastbelægninger i låg, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), finder følgende bestemmelser anvendelse:

a)

For så vidt angår additiverne opført i bilag III finder de restriktioner og/eller specifikationer vedrørende deres anvendelse, der er fastsat i dette bilag, anvendelse med forbehold af artikel 4, stk. 2.

b)

Uanset artikel 4, stk. 1, og artikel 4a, stk. 1 og 5, kan additiver, der ikke er opført i bilag III, fortsat anvendes, indtil der er foretaget en yderligere vurdering, under overholdelse af national lovgivning.

c)

Uanset artikel 4b kan medlemsstaterne fortsat godkende additiver til fremstilling af plastlag eller plastbelægninger i låg, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), på nationalt plan.

Artikel 4d

Med hensyn til anvendelsen af additiver, der udelukkende fungerer som polymerisationshjælpestoffer (i det følgende benævnt »PPA«), som ikke er bestemt til at forblive i den færdige genstand, til fremstilling af plastmaterialer og -genstande, finder følgende bestemmelser anvendelse:

a)

For så vidt angår PPA opført i bilag III finder de restriktioner og/eller specifikationer vedrørende deres anvendelse, der er fastsat i dette bilag, anvendelse med forbehold af artikel 4, stk. 2.

b)

Uanset artikel 4, stk. 1, og artikel 4a, stk. 1 og 5, kan PPA, der ikke er opført i bilag III, fortsat anvendes, indtil der er foretaget en yderligere vurdering, under overholdelse af national lovgivning.

c)

Uanset artikel 4b kan medlemsstaterne fortsat godkende PPA på nationalt plan.

Artikel 4e

Det er forbudt at anvende azodicarbonamid, referencenummmer 36640 (CAS nr. 000123-77-3), til fremstilling af plastmaterialer og -genstande.«

6)

Artikel 5a, stk. 2, affattes således:

»2.   I andre markedsføringsled end detailleddet skal plastmaterialer og -genstande, som er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som indeholder additiver som omhandlet i stk. 1, ledsages af en skriftlig erklæring, der indeholder de i artikel 9 omhandlede oplysninger.«

7)

I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

»For plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med eller allerede er i berøring med levnedsmidler til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF og 96/5/EF, udtrykkes den specifikke migrationsgrænse altid som mg/kg.«

8)

Følgende indsættes som artikel 7a:

»Artikel 7a

1.   I flerlagsplastmaterialer eller -genstande skal de enkelte plastlags sammensætning være i overensstemmelse med dette direktiv.

2.   Uanset stk. 1 er det under forudsætning af, at de færdige materialer eller genstande overholder de specifikke og samlede migrationsgrænser, der er fastsat i dette direktiv, tilladt, at et lag, der ikke er i direkte berøring med levnedsmidler, og som er adskilt fra levnedsmidlet med en funktionel plastbarriere

a)

ikke er i overensstemmelse med de restriktioner og specifikationer, der er fastsat i dette direktiv, og/eller

b)

fremstilles med andre stoffer end dem, der er opført i dette direktiv eller på de nationale lister over plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler.

3.   Migration af stofferne i stk. 2, litra b), til levnedsmidler eller simulatorer må ikke overstige 0,01 mg/kg målt med statistisk sikkerhed ved hjælp af en analysemetode i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (16). Denne grænse udtrykkes altid som koncentrationen i levnedsmidler eller simulatorer. Den gælder for en gruppe af forbindelser, hvis de ligger strukturelt eller toksikologisk tæt, navnlig isomerer eller forbindelser med samme relevante funktionelle gruppe, og den omfatter også eventuel afsmitning.

4.   Stofferne i stk. 2, litra b), må ikke tilhøre følgende kategorier:

a)

stoffer, der er klassificeret som værende bevisligt eller formodet kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF (17), eller

b)

stoffer, der ud fra egetansvarskriterier er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i henhold til bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

9)

I artikel 8 indsættes som stk. 5:

»5.   For phthalater (referencenummer 74640, 74880, 74560, 75100 og 75105), jf. bilag III, afsnit B, foretages kontrollen med overholdelse af de specifikke migrationsgrænser, uanset stk. 1, kun i levnedsmiddelsimulatorer. Kontrol med overholdelse af de specifikke migrationsgrænser kan dog foretages i levnedsmidler, hvis levnedsmidlerne ikke allerede har været i berøring med materialet eller genstanden og forudgående er testet for phthalat, og mængden ikke er statistisk signifikant eller større end eller lig med bestemmelsesgrænsen.«

10)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   I andre markedsføringsled end detailleddet skal plastmaterialer og genstande samt stoffer bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande ledsages af en skriftlig erklæring i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Erklæringen i stk. 1 udstedes af virksomhedslederen og indeholder de oplysninger, der er fastsat i bilag VIa.

3.   Virksomhedslederen stiller efter anmodning relevant dokumentation for, at materialerne og genstandene samt stofferne bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande opfylder kravene i dette direktiv, til rådighed for de nationale kompetente myndigheder. Denne dokumentation skal indeholde testbetingelserne og -resultaterne, beregninger, andre analyser og beviser for sikkerheden eller oplysninger, der viser, at kravene er opfyldt.«

11)

Bilag I, II og III ændres som angivet i bilag I, II og III til nærværende direktiv.

12)

Teksten i bilag IV til nærværende direktiv indsættes som bilag IVa.

13)

Bilag V og VI ændres som angivet i bilag V og VI til nærværende direktiv.

14)

Teksten i bilag VII til nærværende direktiv indsættes som bilag VIa.

Artikel 2

Bilaget til direktiv 85/572/EØF ændres som angivet i bilag VIII til nærværende direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. maj 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at

a)

de fra 1. maj 2008 tillader handel med og anvendelse af plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, hvis de er i overensstemmelse med direktiv 2002/72/EF, som ændret ved nærværende direktiv

b)

de fra 1. juli 2008 forbyder fremstilling og import i Fællesskabet af låg indeholdende tætningsmateriale, som ikke er i overensstemmelse med de restriktioner og specifikationer for referencenummer 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 og 93760, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF som ændret ved nærværende direktiv

c)

de fra 1. juli 2008 forbyder fremstilling og import i Fællesskabet af plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, hvis de ikke er i overensstemmelse med de restriktioner og specifikationer for phthalater (referencenummer 74560, 74640, 74880, 75100 og 75105), der er fastsat i dette direktiv

d)

de med forbehold af litra b) og c) fra 1. maj 2009 forbyder fremstilling og import i Fællesskabet af plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, hvis de ikke er i overensstemmelse med direktiv 2002/72/EF, som ændret ved nærværende direktiv.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

BILAG I

I bilag I til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som punkt 2a og 2b:

2a.   Korrektion af specifik migration i levnedsmidler, der indeholder over 20 % fedt, ved anvendelse af fedtreduktionsfaktoren (FRF):

Ved »fedtreduktionsfaktor« (FRF) forstås en faktor mellem 1 og 5, som den målte migration af lipofile stoffer til fedtholdige levnedsmidler eller simulator D og erstatninger herfor divideres med inden sammenholdelse med de specifikke migrationsgrænser.

Almindelige bestemmelser

Stoffer, der betragtes som lipofile, når det gælder anvendelsen af FRF, er opført i bilag IVa. Den specifikke migration af lipofile stoffer i mg/kg (M) korrigeres med FRF, der kan ligge mellem 1 og 5 (MFRF). Følgende ligninger anvendes inden sammenholdelse med den forskriftsmæssige grænse:

MFRF = M/FRF

og

FRF = (g fedt i levnedsmiddel/kg levnedsmiddel)/200 = (% fedt × 5)/100

En sådan korrektion med FRF anvendes ikke i følgende tilfælde:

a)

når materialet eller genstanden er i berøring med eller er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, der indeholder under 20 % fedt

b)

når materialet eller genstanden er i berøring med eller er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF og 96/5/EF

c)

når det drejer sig om stoffer på fællesskabslisterne i bilag II og III, der er omfattet af restriktioner i kolonne 4 SMG = IP, eller stoffer, der ikke er opført på listerne, og som anvendes bag en funktionel plastbarriere, med en migrationsgrænse på 0,01 mg/kg

d)

når det drejer sig om materialer og genstande, for hvilke det er praktisk umuligt at anslå forholdet mellem overfladearealet og den mængde levnedsmiddel, der er i berøring hermed, f.eks. på grund af deres form eller anvendelse, og migrationen beregnes ved at anvende den konventionelle omregningsfaktor for overfladeareal/volumen på 6 dm2/kg.

En sådan korrektion med FRF anvendes på visse betingelser i følgende tilfælde:

Når det drejer sig om beholdere og andre genstande, som kan fyldes, med et rumfang på under 500 milliliter og over 10 liter og om folie i berøring med levnedsmidler, der indeholder over 20 % fedt, beregnes migrationen enten som koncentrationen i levnedsmidlet eller levnedsmiddelsimulatoren (mg/kg) korrigeret med FRF, eller den genberegnes som mg/dm2 uden anvendelse af FRF. Hvis en af de to værdier ligger under SMG, anses materialet eller genstanden for at opfylde kravene.

Anvendelsen af FRF må ikke føre til en specifik migration, der overstiger den samlede migrationsgrænse.

2b.   Korrektion af specifik migration i levnedsmiddelsimulator D:

Den specifikke migration af lipofile stoffer til simulator D og erstatninger herfor korrigeres med følgende faktorer:

a)

Den reduktionsfaktor, der er omhandlet i punkt 3 i bilaget til direktiv 85/572/EØF (i det følgende benævnt »simulator D-reduktionsfaktor« (DRF)).

Det er ikke givet, at DRF skal anvendes, når den specifikke migration til simulator D udgør over 80 % af stoffets indhold i det færdige materiale eller den færdige genstand (f.eks. tynde folier). Det er nødvendigt med videnskabelige data eller forsøgsdata (f.eks. test med de mest kritiske levnedsmidler) for at afgøre, om DRF skal anvendes. Den anvendes heller ikke, når det drejer sig om stoffer på fællesskabslisterne, der er omfattet af restriktioner i kolonne 4 SMG = IP, eller stoffer, der ikke er opført på listerne, og som anvendes bag en funktionel plastbarriere, med en migrationsgrænse på 0,01 mg/kg.

b)

FRF anvendes for migration til simulatorer, forudsat at fedtindholdet i det levnedsmiddel, der skal emballeres, kendes og at kravene i punkt 2a er opfyldt.

c)

Den samlede reduktionsfaktor (TRF) er den faktor med en værdi af højst 5, som den målte specifikke migration til simulator D eller en erstatning herfor divideres med inden sammenholdelse med den forskriftsmæssige grænse. Den fremkommer ved at gange DRF med FRF, når begge faktorer skal anvendes.«

2)

Følgende indsættes som punkt 5a:

5a.   Kapsler, låg, propper, tætningsmidler og lignende lukkeanordninger

a)

Hvis den påtænkte anvendelse kendes, testes sådanne genstande ved at anbringe dem på de beholdere, for hvilke de er bestemt, på lukkebetingelser, der svarer til sædvanlig eller forventet anvendelse. Det antages, at genstandene er i berøring med noget af levnedsmidlet i beholderen. Resultaterne udtrykkes i mg/kg eller mg/dm2, jf. artikel 2 og 7, idet der tages hensyn til hele den del af lukkegenstandens og beholderens overfladeareal, der er i berøring med levnedsmidlet.

b)

Hvis den påtænkte anvendelse ikke kendes, testes sådanne genstande ved en særskilt test, og resultatet udtrykkes i mg/genstand. Den fremkomne værdi lægges i givet fald til den mængde, der er migreret fra den beholder, som genstanden skal benyttes til.«

BILAG II

I bilag II til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit A ændres således:

a)

Følgende monomerer og andre udgangsstoffer indsættes i nummerorden:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»15267

000080-08-0

4,4′-Diaminodiphenylsulfon

SMG = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-Methylolmethacrylamid

SMG = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

Lithiumdihydrogen-5-sulfonatoisophthalat

SMG = 5 mg/kg og for lithium

SMG(T) = 0,6 mg/kg (8) (udtrykt som lithium)«

b)

For følgende monomerer og andre udgangsstoffer affattes teksten i kolonnen 4 »Restriktioner og/eller specifikationer« således:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»12786

000919-30-2

3-Aminopropyltriethoxysilan

Ekstraherbart restindhold af 3-aminopropyltriethoxysilan skal være på under 3 mg/kg fyldstof, når det anvendes til reaktiv overfladebehandling af uorganisk fyldstof, og SMG = 0,05 mg/kg, når det anvendes til overfladebehandling af materialer og genstande.

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

SMG = 5 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxan

SMG = 5 mg/kg«

2)

I afsnit B udgår følgende monomerer og andre udgangsstoffer:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»21970

000923-02-4

N-Methylolmethacrylamid«

 

BILAG III

I bilag III til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit A ændres således:

a)

Følgende additiver indsættes i nummerorden:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin

SMG = 0,05 mg/kg. Kun for vandholdige levnedsmidler.

42080

001333-86-4

Vegetabilsk kul

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V.

45705

166412-78-8

1,2-cyclohexandicarboxylsyre, diisononylester

 

62020

007620-77-1

Lithium-12-hydroxystearat

SMG(T) = 0,6 mg/kg (8) (udtrykt som lithium)

67180

Blanding af (50 % w/w) n-decyl-n-octylphthalat, (25 % w/w) di-n-decylphthalat og (25 % w/w) di-n-octylphthalat

SMG = 5 mg/kg (1)

71960

003825-26-1

Ammoniumperfluoroctanoat

Må kun anvendes i genanvendte genstande, der er sintret ved høje temperaturer.

74560

000085-68-7

Benzylbutylphthalat

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande

b)

blødgører i engangsmaterialer og -genstande i berøring med ikke fedtholdige levnedsmidler, dog ikke modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF og produkter i henhold til direktiv 96/5/EF

c)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt.

SMG = 30 mg/kg levnedsmiddelsimulator

74640

000117-81-7

Bis(2-ethylhexyl)phthalat

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande i berøring med ikke fedtholdige levnedsmidler

b)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt.

SMG = 1,5 mg/kg levnedsmiddelsimulator

74880

000084-74-2

Dibutylphthalat

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande i berøring med ikke fedtholdige levnedsmidler

b)

teknisk hjælpestof i polyolefiner i koncentrationer på højst 0,05 % i det færdige produkt.

SMG = 0,3 mg/kg levnedsmiddelsimulator

75100

068515-48-0

028553-12-0

Diphthalat med primære, mættede C8-C10-forgrenede alkoholer, over 60 % C9

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande

b)

blødgører i engangsmaterialer og -genstande i berøring med ikke fedtholdige levnedsmidler, dog ikke modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF og produkter i henhold til direktiv 96/5/EF

c)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt.

SMG(T) = 9 mg/kg levnedsmiddelsimulator (42).

75105

068515-49-1

026761-40-0

Diphthalat med primære, mættede C9-C11-alkoholer, over 90 % C10

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande

b)

blødgører i engangsmaterialer og -genstande i berøring med ikke fedtholdige levnedsmidler, dog ikke modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF og produkter i henhold til direktiv 96/5/EF

c)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt.

SMG(T) = 9 mg/kg levnedsmiddelsimulator (42).

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poly(ethylenpropylen)glycol

 

81500

9003-39-8

Polyvinylpyrrolidon

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V.

93760

000077-90-7

Tri-n-butylacetylcitrat

 

95020

6846-50-0

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol- diisobutyrat

SMG = 5 mg/kg levnedsmidler. Må kun anvendes i engangshandsker.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)benzen

SMG = 0,05 mg/kg levnedsmidler.«

b)

For følgende additiver affattes teksten i kolonne 3 »Kemisk betegnelse« og 4 »Restriktioner og/eller specifikationer« således:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»43480

064365-11-3

Kul, aktivt

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V.

45200

001335-23-5

Kobberiodid

SMG(T) = 5 mg/kg (7) (udtrykt som kobber) og SMG = 1 mg/kg (11) (udtrykt som jod)

76845

031831-53-5

Polyester af 1,4-butandiol med caprolacton

Restriktionen for ref.-nr. 14260 og 13720 skal overholdes.

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V.

81760

Pulver, flager og fibre af messing, bronze, kobber, rustfrit stål, tin og legeringer af kobber, tin og jern

SMG(T) = 5 mg/kg (7) (udtrykt som kobber)

SMG = 48 mg/kg (udtrykt som jern)

88640

008013-07-8

Sojaolie, epoxideret

SMG = 60 mg/kg. Hvad angår tætningsmateriale af pvc, der anvendes til forsegling af glas med modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 91/321/EØF eller forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 96/5/EF, sænkes SMG dog til 30 mg/kg.

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V.«

c)

Følgende additiv udgår:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»35760

001309-64-4

Antimontrioxid

SMG = 0,04 mg/kg (39) (udtrykt som antimon)«

2)

Afsnit B ændres således:

a)

Følgende additiver indsættes i nummerorden:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»35760

001309-64-4

Antimontrioxid

SMG = 0,04 mg/kg (39) (udtrykt som antimon)

47500

153250-52-3

N,N′-Dicyclohexyl-2,6-naphthalendicarboxamid

SMG = 5 mg/kg.

72081/10

Harpikser af kulbrinter af råolie (hydrogenerede)

SMG = 5 mg/kg (1) og i overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

93970

Tricyclodecandimethanol-bis(hexahydrophthalat)

SMG = 0,05 mg/kg.«

b)

For følgende additiver affattes teksten i kolonne 3 »Kemisk betegnelse« og 4 »Restriktioner og/eller specifikationer« således:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»47600

084030-61-5

Di-n-dodecyltin-bis(isooctylmercaptoacetat)

SMG(T) = 0,05 mg/kg levnedsmidler (41) (summen af mono-n-dodecyltin tris(isooctylmercaptoacetat), di-n- dodecyltin bis(isooctylmercaptoacetat), mono-dodecyltintrichlorid og di-dodecyltindichlorid) udtrykt som summen af mono- og di-dodecyltinchlorid

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecyltin-tris(isooctylmercaptoacetat)

SMG(T) = 0,05 mg/kg levnedsmidler (41) (summen af mono-n-dodecyltin tris(isooctylmercaptoacetat), di-n- dodecyltin bis(isooctylmercaptoacetat), mono-dodecyltintrichlorid og di-dodecyltindichlorid) udtrykt som summen af mono- og di-dodecyltinchlorid«.

c)

Følgende additiver udgår:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»67180

Blanding af (50 % w/w) n-decyl-n-octylphthalat, (25 % w/w) di-n-decylphthalat og (25 % w/w) di-n-octylphthalat

SML = 5 mg/kg (1)

76681

Polycyclopentadien, hydrogeneret

SML = 5 mg/kg (1

BILAG IV

»BILAG IVa

LIPOFILE STOFFER, SOM FRF FINDER ANVENDELSE PÅ

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

31520

061167-58-6

2-Tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat

31530

123968-25-2

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat

31920

000103-23-1

Bis(2-ethylhexyl)adipat

38240

000119-61-9

Benzophenon

38515

001533-45-5

4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilben

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen

38700

063397-60-4

Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctylmercaptoacetat)

38800

032687-78-8

N,N′-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl)hydrazid

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritoldiphosphit

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritoldiphosphit

38840

154862-43-8

Bis(-2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethan

39925

129228-21-3

3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan

40000

000991-84-4

2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazin

40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol

40800

013003-12-8

4,4′-Butyliden-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecylphosphit)

42000

063438-80-2

(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctylmercaptoacetat)

45450

068610-51-5

p-Cresol–dicyclopentadien-isobutylen, copolymer

45705

166412-78-8

1,2-Cyclohexandicarboxylsyre, diisononylester

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecyldisulfid

47600

084030-61-5

Di-n-dodecyltin-bis(isooctylmercaptoacetat)

48800

000097-23-4

2,2′-Dihydroxy-5,5′-dichlordiphenylmethan

48880

000131-53-3

2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon

49485

134701-20-5

2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol

49840

002500-88-1

Dioctadecyldisulphid

51680

000102-08-9

N,N′-Diphenylthiourinstof

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecylphenyl)indol

53200

023949-66-8

2-Ethoxy-2′-ethyloxanilid

54300

118337-09-0

2,2’-Ethyliden-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)fluorphosphonit

59120

023128-74-7

1,6-Hexamethylen-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamid)

59200

035074-77-2

1,6-Hexamethylen-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)

60320

070321-86-7

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazol

60400

003896-11-5

2-(2′-Hydroxy-3′-tert-butyl-5′-methylphenyl)-5-chlorbenzotriazol

60480

003864-99-1

2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol

61280

003293-97-8

2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenon

61360

000131-57-7

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon

61600

001843-05-6

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenon

66360

085209-91-2

2′,2′-Methylen-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)natriumphosphat

66400

000088-24-4

2,2′-Methylen-bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)

66480

000119-47-1

2,2′-Methylen-bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

66560

004066-02-8

2,2′-Methylen-bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)

66580

000077-62-3

2,2′-Methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol]

68145

080410-33-9

2,2′,2″-Nitrilo[triethyl-tris(3,3′,5,5′-tetra-tert-butyl-1,1′-bi-phenyl-2,2′-diyl)phosphit]

68320

002082-79-3

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat

68400

010094-45-8

Octadecylerucamid

69840

016260-09-6

Oleylpalmitamid

71670

178671-58-4

Pentaerythritoltetrakis(2-cyan-3,3-diphenylacrylat)

72081/10

Harpikser af kulbrinter af råolie (hydrogenerede)

72160

000948-65-2

2-Phenylindol

72800

001241-94-7

2-Ethylhexyldiphenylphosphat

73160

Mono- og di-n-alkyl(C16 og C18)phosphater

74010

145650-60-8

Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)ethylphosphat

74400

Tris(nonyl- og/eller dinonylphenyl)phosphat

76866

Polyestere af 1,2-propandiol og/eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol og/eller polypropylenglycol med adipinsyre, også med eddikesyre eller fedtsyrer (C12-C18) eller n-octanol og/eller n-decanol i endeterminalposition

77440

Polyethylenglycoldiricinoleat

78320

009004-97-1

Polyethylenglycolmonoricinoleat

81200

071878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]

83599

068442-12-6

Reaktionsprodukter af oliesyre, 2-mercaptoethylester med dichlordimethyltin, natriumsulphid og trichlormethyltin

83700

000141-22-0

Ricinolsyre

84800

000087-18-3

4-Tert-butylphenylsalicylat

92320

Tetradecyl-polyethylenglycol(EO = 3-8)ether af glycolsyre

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4′-biphenylylendiphosphonit

92700

078301-43-6

2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-on, polymer

92800

000096-69-5

4,4′-Thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)

92880

041484-35-9

Thiodiethanol-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat

93120

000123-28-4

Didodecylthiodipropionat

93280

000693-36-7

Dioctadecylthiodipropionat

95270

161717-32-4

2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propandiolphosphit

95280

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

95360

027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

95600

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butan«

BILAG V

I bilag V til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del A affattes således:

»Del A:   Generelle specifikationer

Plastmaterialer og -genstande må ikke afgive primære aromatiske aminer i påviselige mængder (DG = 0,01 mg/kg af levnedsmiddel eller levnedsmiddelsimulator). Migrationen af de primære aromatiske aminer, der er opført i listerne i bilag II og III, er ikke omfattet af denne restriktion.«

2)

Følgende nye specifikationer indsættes i del B i nummerorden:

Ref.-nr.

ANDRE SPECIFIKATIONER

»42080

Vegetabilsk kul

Specifikationer:

Toluenekstraherbare stoffer: højst 0,1 %, bestemt i henhold til ISO-metode 6209.

UV-absorption af cyclohexanekstrakt ved 386 nm: < 0,02 AU for en 1 cm celle eller < 0,1 AU for en 5 cm celle, bestemt i henhold til en almindeligt anerkendt analysemetode.

Benzo(a)pyren-indhold: højst 0,25 mg/kg vegetabilsk kul.

Grænseværdi for anvendelse af vegetabilsk kul i polymer: 2,5 % w/w.

72081/10

Harpikser af kulbrinter af råolie (hydrogenerede)

Specifikationer:

Harpikser af kulbrinter af råolie (hydrogenerede) fremstilles ved katalytisk eller termisk polymerisation af diener og olefiner af alifatiske og/eller alicykliske typer og/eller monobenzenoidarylalken-typer fra destillater af krakket råolie med et kogepunktsinterval på højst 220 °C samt rene monomerer fundet i disse destillationsstrømme, efterfulgt af destillation, hydrogenering og supplerende forarbejdning.

Egenskaber:

 

Viskositet: > 3 Pa·s ved 120 °C.

 

Blødgøringspunkt: > 95 °C som bestemt ved ASTM-metode E 28-67.

 

Bromtal: < 40 (ASTM D1159).

 

Farve på en 50 % opløsning i toluen: < 11 på Gardner-farveskalaen. Aromatisk restmonomer:

 

≤ 50 ppm.

76845

Polyester af 1,4-butandiol med caprolacton

Molekylvægt-fraktioner på < 1 000 skal udgøre under 0,5 % (w/w)

81500

Polyvinylpyrrolidon

Stoffet skal opfylde renhedskriterierne i Kommissionens direktiv 96/77/EF (18).

88640

Epoxideret sojaolie

Oxiran < 8 %, jodtal < 6

BILAG VI

I bilag VI til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

(1)

Note 8 affattes således:

»(8)

SMG(T) betyder i dette specifikke tilfælde, at summen af migrationen af de stoffer, der er anført under ref. nr. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke må overstige restriktionen.«

(2)

Følgende indsættes som note 41 og 42:

»(41)

SMG(T) betyder i dette specifikke tilfælde, at summen af migrationen af de stoffer, der er anført under ref. nr. 47600 og 67360, ikke må overstige restriktionen.

(42)

SMG(T) betyder i dette specifikke tilfælde, at summen af migrationen af de stoffer, der er anført under ref.-nr. 75100 og 75105, ikke må overstige restriktionen.«

BILAG VII

»BILAG VIa

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den i artikel 9 omhandlede skriftlige erklæring skal indeholde følgende oplysninger

1)

Navn og adresse på den virksomhedsleder, der fremstiller eller importerer plastmaterialerne eller -genstandene eller stofferne bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande.

2)

Identiteten af materialerne, genstandene eller stofferne bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande.

3)

Dato for erklæringen.

4)

Bekræftelse af, at plastmaterialerne eller -genstandene opfylder de relevante krav i dette direktiv og i forordning (EF) nr. 1935/2004.

5)

Relevante oplysninger om de anvendte stoffer, for hvilke der er fastsat restriktioner og/eller specifikationer i dette direktiv, så virksomhedsledere i efterfølgende led kan sikre, at restriktionerne overholdes.

6)

Relevante oplysninger vedrørende stoffer, der er undergivet en levnedsmiddelrelateret restriktion, der er tilvejebragt ved forsøgsdata eller teoretiske beregninger, om omfanget af deres specifikke migration og, når det er relevant, renhedskriterier i henhold til direktiv 95/31/EF, 95/45/EF og 96/77/EF, så brugeren af de pågældende materialer og genstande får mulighed for at opfylde de relevante fællesskabsbestemmelser eller — hvis sådanne ikke findes — de nationale bestemmelser om levnedsmidler:

7)

Specifikationer for anvendelsen af materialet eller genstanden, f.eks.:

i)

hvilke(n) levnedsmiddeltype(r) det/den er bestemt til at komme i berøring med

ii)

tidsrum og temperatur ved behandling og opbevaring i berøring med levnedsmidlet

iii)

det forhold mellem overfladeareal i berøring med levnedsmidlet og volumen, der er anvendt til at fastslå, at materialet eller genstanden er i overensstemmelse med kravene.

8)

Når der anvendes en funktionel plastbarriere i plastflerlagsmaterialer eller genstande, en bekræftelse af, at materialet eller genstanden opfylder kravene i dette direktivs artikel 7a, stk. 2, 3 og 4.

Den skriftlige erklæring skal gøre det let at identificere de materialer, genstande eller stoffer, for hvilke den udstedes, og skal fornys, når væsentlige ændringer i produktionen forårsager forandringer af migrationen, eller når der foreligger nye videnskabelige data.«

BILAG VIII

Bilaget til direktiv 85/572/EØF ændres således:

1)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Hvor tegnet »X« er efterfulgt af en skråstreg og et tal, skal resultatet af migrationsundersøgelserne divideres med det angivne tal. Dette konventionelle tal, betegnet »simulator D-reduktionsfaktoren« (DRF), anvendes til visse fedtholdige levnedsmidler for at tage hensyn til, at simulatoren har større ekstraktionsevne end levnedsmidlet.«

2)

Følgende indsættes som punkt 4a:

»4a.

Når der efter tegnet »X« er anført »(b)«, gennemføres den angivne undersøgelse med ethanol 50 % (v/v).«

3)

I skemaet affattes afsnit 07 således:

»07

Mælkeprodukter

 

 

 

 

07.01

Mælk:

 

 

 

 

 

A.

Sødmælk

 

 

 

X(b)

 

B.

Kondenseret mælk

 

 

 

X(b)

 

C.

Skummetmælk, letmælk

 

 

 

X(b)

 

D.

Mælkepulver

 

 

 

 

07.02

Syrnet mælk såsom yoghurt, kærnemælk og lignende produkter

 

X

 

X(b)

07.03

Fløde og syrnet fløde

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Ost:

 

 

 

 

 

A.

Hel og med ikke-spiselig skorpe

 

 

 

 

 

B.

Alle andre

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Osteløbe:

 

 

 

 

 

A.

Flydende eller tyktflydende

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

Pulveriseret eller tørret«

 

 

 

 


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2005/79/EF (EUT L 302 af 19.11.2005, s. 35).

(3)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(4)  EUT L 7 af 13.1.2004, s. 45.

(5)  EFSA Journal (2005) 219, 1-36.

(6)  Udtalelse af 4. december 2002 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om indførelse af en fedt(forbrugs)reduktionsfaktor i forbindelse med skøn over eksponeringen for et migrerende stof fra materialer i kontakt med fødevarer. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Udtalelse fra ekspertpanelet for tilsætningsstoffer, smagsstoffer og hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om indførelse af en fedt(forbrugs)reduktionsfaktor for spædbørn og børn. EFSA Journal (2004) 103, 1-8.

(8)  EFSA Journal (2005) 218, 1-9.

EFSA Journal (2005) 248, 1-16.

EFSA Journal (2005) 273, 1-26.

EFSA Journal (2006) 316 til 318, 1-10.

EFSA Journal (2006) 395 til 401, 1-21.

(9)  EUT L 302 af 19.11.2005, s. 35.

(10)  EFSA Journal (2006) 332, 1-9.

(11)  EFSA Journal (2005) 244, 1-18.

EFSA Journal (2005) 245, 1-14.

EFSA Journal (2005) 243, 1-20.

EFSA Journal (2005) 242, 1-17.

EFSA Journal (2005) 241, 1-14.

(12)  EFT L 372 af 31.12.1985, s. 14.

(13)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4

(14)  EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35.

(15)  EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17

(16)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget ved EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(17)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1

(18)  EFT L 339 af 30.12.1996, s. 1


12.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/70


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2007 af 2. april 2007 om fastsættelse af midlertidige migrationsgrænser for blødgørere i tætningsmateriale i låg bestemt til kontakt med fødevarer

( Den Europæiske Unions Tidende L 92 af 3. april 2007 )

Betragtning 2 på side 9 læses som følger:

»(2)

Kommissionens direktiv 2007/19/EF af 2. april 2007 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (3) tydeliggør, at tætningsmateriale i låg er omfattet af direktiv 2002/72/EF. Det fastsættes, at medlemsstater senest den 1. maj 2008 skal vedtage foranstaltninger, der tillader fri omsætning af tætningsmateriale til låg, hvis det overholder den specifikke migrationsgrænse. Tætningsmateriale til låg, der overskrider grænsen, forbydes fra den 1. juli 2008.«

Fodnote 3 på side 9 læses som følger:

»(3) EUT L 91 af 31.3.2007, s. 17. Berigtiget i EUT L 97 af 12.4.2007, s. 50