ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 95

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
5. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2007 af 4. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2007 af 4. april 2007 om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået

7

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 381/2007 af 4. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2007 af 4. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/215/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. januar 2007 om ændring af afgørelse 2004/676/EF om vedtægt for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur

21

 

 

2007/216/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. januar 2007 om ændring af afgørelse 2004/677/EF med hensyn til minimumsperioden for udstationering af nationale eksperter og militært personel, der er udstationeret ved Det Europæiske Forsvarsagentur

24

 

 

Kommissionen

 

 

2007/217/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. november 2006 om Frankrigs statsstøtte til Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (meddelt under nummer K(2006) 5477)  ( 1 )

25

 

 

2007/218/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. marts 2007 om ændring af beslutning K(2006) 4332 endelig om fastsættelse af en årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser fra Den Europæiske Fiskerifond for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (meddelt under nummer K(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. marts 2007 om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin, som skal gennemføres i Bulgarien og Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om ændring af beslutning 2003/250/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Sydafrika (meddelt under nummer K(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om ændring af beslutning 2003/249/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile (meddelt under nummer K(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. april 2007 om påbegyndelse af arbejdet i Det Regionale Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande som led i den fælles fiskeripolitik

52

 

 

2007/223/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Bulgarien har forelagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2007) 1469)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 378/2007

af 27. marts 2007

om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse medlemsstater finder det specielt vanskeligt at finansiere deres programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1). For at styrke deres politik for udvikling af landdistrikter i Fællesskabet bør disse medlemsstater have mulighed for at anvende et system med frivillig graduering. Denne mulighed bør tilbydes de medlemsstater, der allerede anvender den frivillige graduering i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2004 af 22. september 2004 om bestemmelser vedrørende overgangen fra frivillig graduering som fastsat i artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 til tvungen graduering som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), eller som i medfør af artikel 70, stk. 4a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er undtaget fra kravet om medfinansiering af fællesskabsstøtten. Den frivillige graduering bør tage form af en nedsættelse af de direkte betalinger som omhandlet i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1782/2003 (3), idet de midler, der svarer til denne nedsættelse, skal anvendes til finansiering af programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005. De nedsættelser af de direkte betalinger, der er et resultat af anvendelsen af frivillig graduering, skal supplere dem, der følger af anvendelsen af tvungen graduering som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(2)

For at lette den administrative gennemførelse bør bestemmelserne vedrørende den frivillige graduering svare til dem, der gælder for tvungen graduering efter artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003, herunder beregningsgrundlaget.

(3)

For at tage hensyn til mindre landbrugeres særlige situation bør der ydes en tillægsstøtte, såfremt der anvendes frivillig graduering, således som det er tilfældet for tvungen graduering. Tillægsstøtten bør svare til det beløb, der fremkommer ved anvendelse af frivillig graduering på de første 5 000 EUR i direkte betalinger inden for rammerne af et loft, som fastsættes af Kommissionen.

(4)

For så vidt angår de medlemsstater, hvor frivillig graduering allerede anvendes, bør de nye ordninger for frivillig graduering, der fastsættes i denne forordning, så vidt muligt være i overensstemmelse med den eksisterende mekanisme, så unødige administrative byrder undgås, og gennemførelsesordninger, der har eksisteret i flere år, og som landbrugerne har tilpasset sig både i praksis og økonomisk, ikke berøres. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt, at de medlemsstater, der anvender frivillig graduering ved denne forordnings ikrafttræden, får ret til at bibeholde visse veletablerede elementer af deres nuværende ordning, idet uberettiget forskelsbehandling af landbrugere undgås. For at sikre, at de nye ordninger kan forenes med gennemførelsen af enkeltbetalingsordningen, bør regionalt differentierede satser for frivillig graduering desuden kun kunne anvendes af medlemsstater, der anvender enkeltbetalingsordningen på regionalt plan, jf. artikel 58 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(5)

Brugen af de midler, der stammer fra anvendelsen af frivillig graduering, må ikke være omfattet af lofterne for ELFUL-bidraget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005. Der bør derfor gives mulighed for undtagelser fra den nævnte forordning. Den forfinansiering, der gælder for ELFUL i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik (4), bør ikke finde anvendelse på disse midler.

(6)

For at kunne træffe kvalificerede beslutninger om anvendelse af frivillig graduering bør medlemsstaterne foretage grundige konsekvensvurderinger af en sådan graduering, navnlig med hensyn til de berørte landbrugeres økonomiske situation og indvirkningen på deres stilling i forhold til landbrugssektoren i øvrigt. De medlemsstater, der anvender frivillig graduering, bør nøje overvåge virkningen af, at der anvendes frivillig graduering. Kommissionen bør underrettes om konsekvensvurderingen og resultaterne af overvågningen med henblik på senere udvikling af politikker.

(7)

Frivillig graduering bør ses i en bredere sammenhæng med Fællesskabets finansiering af udvikling af landdistrikterne. Bidraget bør bl.a. analyseres på baggrund af medlemsstaternes konsekvensvurderinger. Kommissionen vil på grundlag af denne analyse inden udgangen af 2008 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport over de hidtidige erfaringer med ordningens anvendelse.

(8)

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(9)

De beløb, der fremkommer ved anvendelsen af frivillig graduering, bør tages i betragtning ved fastlæggelsen af det årlige loft for de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget, og muligheden for at vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende især frivillig graduering bør medtages i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(10)

Forordning (EF) nr. 1290/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FRIVILLIG GRADUERING

Artikel 1

1.   Med forbehold af artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan medlemsstater,

a)

der ved denne forordnings ikrafttræden anvender ordningen med yderligere nedsættelser af de direkte betalinger, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, eller

b)

som i medfør af artikel 70, stk. 4a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er undtaget fra kravet om medfinansiering af fællesskabsstøtten

i perioden 2007-2012 anvende en nedsættelse, i det følgende benævnt »frivillig graduering«, på alle de direkte betalinger efter artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1782/2003, der skal foretages på deres område i et givet kalenderår som defineret i artikel 2, litra e), i nævnte forordning.

2.   De nettobeløb, der fremkommer ved anvendelsen af frivillig graduering, skal være til rådighed i den medlemsstat, hvor de er fremkommet, som fællesskabsstøtte til foranstaltninger under programmerne for udvikling af landdistrikter finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1698/2005.

3.   Nedsættelser i forbindelse med frivillig graduering skal ske på samme beregningsgrundlag som det, der gælder for graduering i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003. Disse nedsættelser anvendes ikke for tillægsstøtte, der ydes til landbrugere i henhold til artikel 12 i forordningen.

Såfremt der anvendes nedsættelser i henhold til frivillig graduering, skal landbrugere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003, modtage en tillægsstøtte, som skal svare til det beløb, der fremkommer ved anvendelse af nedsættelsesprocenten på de første 5 000 EUR eller mindre i direkte betalinger. Nedsættelserne i henhold til frivillig graduering eller graduering i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003 anvendes ikke for denne tillægsstøtte.

De samlede tillægsstøttebeløb, der fremkommer ved anvendelse af andet afsnit, og som kan ydes i en medlemsstat i et kalenderår, kan ikke overstige de lofter, der fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med den procedure, der henvises til i artikel 144, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Medlemsstaterne foretager om nødvendigt en lineær procenttilpasning af tillægsstøtten for at sikre, at disse lofter overholdes.

4.   Hver medlemsstat skal anvende en enkelt sats for frivillig graduering pr. kalenderår. Satsen kan ændres progressivt i henhold til forud fastsatte trin. Den maksimale nedsættelsessats er 20 %.

Artikel 2

1.   Inden to måneder efter denne forordnings ikrafttræden skal medlemsstaterne vedtage og underrette Kommissionen om den årlige sats for frivillig graduering, der vil gælde i perioden 2007-2012.

2.   Medlemsstater, der agter at anvende frivillig graduering, foretager en vurdering med henblik på at beregne konsekvenserne af at anvende frivillig graduering, navnlig for de berørte landbrugeres økonomiske situation, under hensyntagen til, at uberettiget forskelsbehandling af landbrugerne skal undgås.

Medlemsstater, der agter at anvende regionalt differentierede satser i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, skal også beregne konsekvenserne af de differentierede satser under hensyntagen til, at uberettiget forskelsbehandling af landbrugerne skal undgås.

De pågældende medlemsstater meddeler Kommissionen deres konsekvensvurderinger tillige med den i stk. 1 omhandlede meddelelse.

Artikel 3

1.   Enhver medlemsstat, der ved denne forordnings ikrafttræden anvender ordningen med yderligere nedsættelser af de direkte betalinger, som er omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, og anvender enkeltbetalingsordningen på regionalt plan, jf. artikel 58 i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan i perioden 2007-2012 vælge:

a)

at fravige artikel 1, stk. 3, og ikke anvende bestemmelserne i artikel 1, stk. 3, andet afsnit, og/eller

b)

at fravige artikel 1, stk. 4, og anvende satser, der er regionalt differentierede efter objektive kriterier. Maksimumssatsen for de enkelte regioner i hver af de berørte medlemsstater er 20 %.

2.   Uanset artikel 2, stk. 1, meddeler en medlemsstat, der anvender regionalt differentierede satser for frivillig graduering som fastsat i stk. 1, senest to måneder efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen følgende oplysninger for perioden 2007-2012, så Kommissionen kan gennemgå dem:

a)

de årlige satser for frivillig graduering for hver region og for hele territoriet

b)

for hvert år de samlede beløb, der skal nedsættes ved frivillig graduering

c)

eventuelt for hvert år de samlede ekstrabeløb, der er nødvendige for at betale den tillægsstøtte, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, andet afsnit

d)

statistiske og andre oplysninger til støtte for fastsættelse af beløbene i litra b) og c).

3.   Hvis det er nødvendigt, forelægger medlemsstaterne Kommissionen en ajourført opgørelse over beløbene i stk. 2, litra b) og c). Disse ajourførte oplysninger sendes til Kommissionen inden den 31. december i året forud for det kalenderår, beløbene vedrører, jf. artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1782/2003.

4.   Hvis Kommissionen anmoder om en præcisering af de oplysninger, der er forelagt i overensstemmelse med stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne besvare anmodningen inden en måned.

Artikel 4

1.   De nettobeløb, der fremkommer ved anvendelsen af frivillig graduering, fastsættes af Kommissionen på grundlag af:

a)

en beregning, hvis der er en enkelt national sats for frivillig graduering

b)

de beløb, medlemsstaterne har forelagt, jf. artikel 3, stk. 2, eller de ajourførte beløb, jf. artikel 3, stk. 3, hvis medlemsstaterne anvender regionalt differentierede satser.

Disse nettobeløb tilføjes til den årlige fordeling pr. medlemsstat, der henvises til i artikel 69, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Medlemsstaterne kan vedtage ikke at anvende de lofter, der henvises til i artikel 70, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, på de nettobeløb, der tilføjes til den årlige fordeling pr. medlemsstat i henhold til stk. 1 i denne artikel.

Artikel 25 i forordning (EF) nr. 1290/2005 finder ikke anvendelse på de nettobeløb, der tilføjes til den årlige fordeling pr. medlemsstat i henhold til stk. 1 i denne artikel.

Artikel 5

De medlemsstater, der anvender frivillig graduering, samt Kommissionen overvåger nøje konsekvenserne af iværksættelsen af frivillig graduering, navnlig med hensyn til landbrugsbedrifternes økonomiske situation, under hensyntagen til, at uberettiget forskelsbehandling af landbrugerne skal undgås. Med henblik herpå forelægger disse medlemsstater Kommissionen en rapport inden den 30. september 2008.

Artikel 6

Gennemførelsesbestemmelserne for dette kapitel vedtages i overensstemmelse med:

a)

den procedure, der henvises til i artikel 90, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, navnlig for så vidt angår bestemmelser om integrering af frivillig graduering i programmeringen af udviklingen af landdistrikter, eller i givet fald

b)

den procedure, der henvises til i artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, navnlig for så vidt angår bestemmelser om den finansielle styring af frivillig graduering, og indarbejdelse af den ordning med yderligere nedsættelser af direkte betalinger, der henvises til i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, i den ordning, der fastsættes ved nærværende forordning.

Artikel 7

Inden den 31. december 2008 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af frivillig graduering, om nødvendigt ledsaget af passende forslag.

KAPITEL II

ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 1290/2005 OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 8

I forordning (EF) nr. 1290/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen fastsætter de beløb, der i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 143d og artikel 143e i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 (6) stilles til rådighed for ELFUL.

2)

I indledningen til artikel 42 affattes andet punktum således:

»Disse bestemmelser skal bl.a. omfatte:«.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2007.

På Rådets vegne

P. STEINBRÜCK

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2012/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 8).

(2)  EUT L 298 af 23.9.2004, s. 3.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2013/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 13).

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 379/2007

af 4. april 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 380/2007

af 4. april 2007

om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 omhandlede regnskab har vist, at der stadig findes disponible sukkermængder, der kan bruges i forbindelse med leveringsforpligtelser for præferencesukker, der er fastlagt i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 950/2006 med løbenummer 09.4318.

(2)

Kommissionen skal derfor meddele, at de pågældende grænser ikke længere er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Grænserne for leveringsforpligtelser, der er fastlagt i henhold til aritkel 24 i forordning (EF) nr. 950/2006 med løbenummer 09.4318, er ikke længere nået.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/2007

af 4. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 52, stk. 2, og artikel 145, litra c), d) og j), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Definitionen af støtteberettiget hektar i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 44 i forordning (EF) nr. 1782/2003, blev ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 (2), således at arealer tilplantet med oliventræer nu også er støtteberettigede.

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003, ændret ved forordning (EF) nr. 2012/2006, kan medlemsstater, der ikke anvender støtten til olivenplantager i henhold til nævnte forordnings afsnit IV, kapitel 10b, selv vælge, om de ønsker at anvende det geografiske informationssystem for olivendyrkning. På grund af denne ændring bør artikel 12 om enkeltansøgningens indhold i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (3) ændres for så vidt angår olivenparceller, og punkt 1 og 3 i bilag XXIV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 (4) bør ændres for så vidt angår definitionen af støtteberettigede oliventræer og beregningen af antallet af støtteberettigede hektar med henblik på anvendelsen af betalingsrettigheder.

(3)

Artikel 33 i forordning (EF) nr. 796/2004 indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1782/2003 vedrørende betingelserne for kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp. Fra og med 2007 er det i henhold til afsnit III, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003 tilladt at anvende arealer til at producere hamp til andre formål end fiberproduktion inden for rammerne af enkeltbetalingsordningen. Derfor bør artikel 33 i forordning (EF) nr. 796/2004 og forordningens bilag II ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 796/2004 har medlemsstaterne meddelt Kommissionen resultaterne af testerne til bestemmelse af indholdet af tetrahydrocannabinol i hampesorter, der blev sået i 2006. Der bør tages hensyn til disse resultater ved udarbejdelsen af listen over hampesorter, der giver ret til direkte betalinger i de kommende produktionsår, og af listen over sorter, der er midlertidigt tilladt for produktionsåret 2007/08. I forbindelse med kontrollen af indholdet af tetrahydrocannabinol bør nogle af disse sorter underkastes procedure B i bilag I til forordning (EF) nr. 796/2004.

(5)

Fra og med 2007 finder støtten til energiafgrøder, jf. afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendelse i de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning. Reglerne for afgrødegrupper bør også gælde for støtte til energiafgrøder for disse nye medlemsstater.

(6)

Artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004 blev ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 263/2006 (5). Artikel 136 i forordning (EF) nr. 1973/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 270/2007 ændres reglerne for sukkerroers potentielle anvendelse til produktion af energiafgrøder. Derfor bør der fastsættes identiske betingelser for dyrkning af disse planter på arealer, som er berettiget til udtagningsrettigheder.

(8)

Forordning (EF) nr. 796/2004 og (EF) nr. 1973/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De ændringer, som indføres ved forordning (EF) nr. 953/2006 (6), (EF) nr. 2012/2006 (EF) nr. 270/2007, anvendes fra den 1. januar 2007. De tilsvarende ændringer i nærværende forordning bør derfor anvendes fra samme dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 796/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»I de medlemsstater, der indlemmer det geografiske informationssystem for olivendyrkning i systemet til identificering af landbrugsparceller, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal det grafiske materiale vedrørende olivenparceller, som landbrugeren får udleveret, for hver olivenparcel vise antallet af støtteberettigede oliventræer og deres position på parcellen samt olivenarealet i GIS-ha oliven, jf. punkt 3 i bilag XXIV til forordning (EF) nr. 1973/2004.«

2)

I artikel 33, stk. 4, og stk. 5, første og andet afsnit, udgår »til fiberproduktion«.

3)

Bilag II affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1973/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 136 affattes således:

»Artikel 136

Anvendelse af forordning (EF) nr. 796/2004

Med forbehold af artikel 143b, stk. 6, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes forordning (EF) nr. 796/2004 for den generelle arealbetalingsordning bortset fra artikel 7, artikel 8, stk. 2, litra b) og c), artikel 12, stk. 1, litra c), og stk. 2, artikel 13, stk. 2 til 8, artikel 14, stk. 2 og 3, artikel 16 og 17, artikel 21, stk. 3, artikel 24, stk. 1, litra b), d) og e), artikel 26, stk. 1, litra a), b) og c), og stk. 2, litra b), c) og d), artikel 27, stk. 2, litra g), h), i) og j), artikel 28, stk. 1, litra d), artikel 30, stk. 3, artikel 31, artikel 34 til 40, artikel 49, stk. 2, artikel 50, stk. 2, 4, 5 og 6, artikel 51 til 64, artikel 69 og artikel 71, stk. 1.«

2)

Artikel 143, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

at sukkerroemellemprodukterne anvendes til produktion af energiafgrøder, og at biprodukter, der indeholder sukker, anvendes i henhold til forordning (EF) nr. 318/2006.«

3)

I bilag XXIV foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1, litra b), indsættes følgende afsnit:

»Ethvert plantet oliventræ er dog støtteberettiget ved beregningen af antallet af støtteberettigede hektar i henhold til artikel 44 i forordning (EF) nr. 1782/2003 (anvendelse af betalingsrettigheder).«

b)

Punkt 3, fjerde afsnit, affattes således:

»Samme approach følges af de medlemsstater, der indlemmer det geografiske informationssystem for olivendyrkning i systemet til identificering af landbrugsparceller, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003, ved beregningen af antallet af støtteberettigede hektar i henhold til artikel 44 i forordning (EF) nr. 1782/2003 (anvendelse af betalingsrettigheder).«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1 og 2, og artikel 2 anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 1, stk. 3, anvendes fra produktionsåret 2007/08.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2013/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 13).

(2)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 8.

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2025/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 81).

(4)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 270/2007 (EUT L 75 af 15.3.2007, s. 8).

(5)  EUT L 46 af 16.2.2006, s. 24.

(6)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 1.


BILAG

»BILAG II

HAMPESORTER, DER GIVER RET TIL DIREKTE BETALINGER

a)   Hampesorter

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   Hampesorter, der er tilladt i produktionsåret 2007/08

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  I produktionsåret 2007/08 anvendes procedure B i bilag I.

(2)  Kun i Rumænien, som tilladt ved Kommissionens beslutning 2007/69/EF (EUT L 32 af 6.2.2007, s. 167).«


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/2007

af 4. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 53, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør foretages en række ændringer i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 (2) for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

I artikel 28 i forordning (EF) nr. 753/2002 er der fastsat særlige regler for bordvin med en geografisk betegnelse, og de udtryk, som i medlemsstaterne anvendes til at beskrive sådanne vine, er anført. Listen bør suppleres med de relevante udtryk, der anvendes i Bulgarien og Rumænien.

(3)

Listen over de særlige traditionelle udtryk, der er nævnt i artikel 29 i forordning (EF) nr. 753/2002, og listen over de supplerende traditionelle udtryk, der er nævnt i samme forordnings artikel 23, bør suppleres med de relevante udtryk, som anvendes i Bulgarien og Rumænien.

(4)

I bilag II til forordning (EF) nr. 753/2002 er der anført druesorter og deres synonymer, der omfatter en geografisk betegnelse, og som kan være anført på vinetiketteringen. Bilaget bør suppleres med de relevante udtryk, som anvendes i Bulgarien og Rumænien, når denne forordning træder i kraft.

(5)

Navnet »Tokaj« betegner en »kvalitetsvin fra et bestemt dyrkningsområde«, der stammer fra et grænseområde mellem Ungarn og Slovakiet, men som også indgår i italienske og franske druesortsbetegnelser: »Tokai italico«, »Tocai friulano« og »Tokay pinot gris«. Den samtidige anvendelse af disse tre druesortsbetegnelser og den geografiske betegnelse er tilladt indtil den 31. marts 2007, jf. den bilaterale aftale af 23. november 1993 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Ungarn, der siden den 1. maj 2004 har været en del af den gældende EF-lovgivning. De tre druesortsbetegnelser fjernes fra den 1. april 2007 fra bilag II til forordning (EF) nr. 753/2002, og betegnelsen »Tocai friulano« erstattes med den nye betegnelse »Friulano«.

(6)

I bilag III til forordning (EF) nr. 753/2002 er opført de traditionelle udtryk, som (kan) anføres på vinetiketteringen. Nye traditionelle udtryk fra Cypern og traditionelle udtryk, der anvendes i Bulgarien og Rumænien, bør anføres i dette bilag.

(7)

Forordning (EF) nr. 753/2002 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 28, stk. 1, ændres således:

a)

Tiende led affattes således:

»—

»Τοπικός Οίνος« eller »(Regional Wine)« for bordvin med oprindelse i Cypern«.

b)

Følgende led tilføjes:

»—

»регионално вино« for bordvin med oprindelse i Bulgarien

»Vin cu indicație geografică« for bordvin med oprindelse i Rumænien«.

2)

Artikel 29 ændres som følger:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende punkter:

»q)

Bulgarien:

»Гарантирано наименование за произход« eller »ГНП«

»Гарантирано и контролирано наименование за произход« eller »ГКНП«

»Благородно сладко вино« or »БСВ«;

r)

Rumænien:

»Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.«, efterfulgt af:

»Cules la maturitate deplină – C.M.D.«

»Cules târziu – C.T.«

»Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.« «.

b)

I stk. 2 tilføjes følgende punkter:

»k)

Bulgarien:

»Гарантирано наименование за произход« eller »ГНП«

»Гарантирано и контролирано наименование за произход« eller »ГКНП«

l)

Rumænien:

»Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.« «.

3)

Bilag II erstattes med bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag III ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2016/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 38).


BILAG I

»BILAG II

Navne på druesorter eller synonymer herfor, der indeholder en geografisk betegnelse (1) og som kan anføres i vinetiketteringen i medfør af artikel 19, stk. 2

 

Navn på druesort eller dens synonym

Lande, der kan benytte navnet på druesorten eller et af synonymerne (2)

1

Agiorgitiko

Grækenland°

2

Aglianico

Italien°, Grækenland°, Malta°

3

Aglianicone

Italien°

4

Alicante Bouschet

Grækenland°, Italien°, Portugal°, Algeriet°, Tunesien°, USA°, Cypern°, Sydafrika

NB: Navnet »Alicante« må ikke anvendes alene til betegnelse af vine

5

Alicante Branco

Portugal°

6

Alicante Henri Bouschet

Frankrig°, Serbien (8), Montenegro (8)

7

Alicante

Italien°

8

Alikant Buse

Serbien (6), Montenegro (6)

9

Auxerrois

Sydafrika°, Australien°, Canada°, Schweiz°, Belgien°, Tyskland°, Frankrig°, Luxembourg°, Nederlandene°, Det Forenede Kongerige°

10

Barbera Bianca

Italien°

11

Barbera

Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Kroatien°, Mexico°, Slovenien°, Uruguay°, USA°, Grækenland°, Italien°, Malta°

12

Barbera Sarda

Italien°

13

Blauburgunder

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (16-27-114), Østrig (14-16), Canada (16-114), Chile (16-114), Italien (16-114)

14

Blauer Burgunder

Østrig (13-16), Serbien (24-114), Montenegro (24-114), Schweiz

15

Blauer Frühburgunder

Tyskland (57)

16

Blauer Spätburgunder

Tyskland (114), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-27-114), Østrig (13-14), Bulgarien (114), Canada (13-114), Chile (13-114), Rumænien (114), Italien (13-114)

17

Blaufränkisch

Tjekkiet (54), Østrig°, Tyskland, Slovenien (Modra frankinja, Frankinja), Ungarn

18

Borba

Spanien°

19

Bosco

Italien°

20

Bragão

Portugal°

21

Budai

Ungarn°

22

Burgundac beli

Serbien (135), Montenegro (135)

23

Burgundac Crni

Kroatien°

24

Burgundac crni

Serbien (14-114), Montenegro (14-114)

25

Burgundac sivi

Kroatien°, Serbien°, Montenegro°

26

Burgundec bel

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien°

27

Burgundec crn

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-114)

28

Burgundec siv

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien°

29

Busuioacă de Bohotin

Rumænien

30

Cabernet Moravia

Tjekkiet°

31

Calabrese

Italien (89)

32

Campanário

Portugal°

33

Canari

Argentina°

34

Carignan Blanc

Frankrig°

35

Carignan

Sydafrika°, Argentina°, Australien (37), Chile (37), Kroatien°, Israel°, Marokko°, New Zealand°, Tunesien°, Grækenland°, Frankrig°, Portugal°, Malta°

36

Carignan Noir

Cypern°

37

Carignane

Australien (35), Chile (35), Mexico, Tyrkiet, USA

38

Carignano

Italien°

39

Chardonnay

Sydafrika°, Argentina (94), Australien (94), Bulgarien°, Canada (94), Schweiz°, Chile (94), Tjekkiet°, Kroatien°, Ungarn (40), Indien, Israel°, Moldova°, Mexico (94), New Zealand (94), Rumænien°, Rusland°, San Marino°, Slovakiet°, Slovenien°, Tunesien°, USA (94), Uruguay°, Serbien, Montenegro, Zimbabwe°, Tyskland°, Frankrig, Grækenland (94), Italien (94), Luxembourg° (94), Nederlandene (94), Det Forenede Kongerige, Spanien, Portugal, Østrig°, Belgien (94), Cypern°, Malta°

40

Chardonnay Blanc

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Ungarn (39)

41

Chardonnay Musqué

Canada°

42

Chelva

Spanien°

43

Corinto Nero

Italien°

44

Cserszegi fűszeres

Ungarn°

45

Děvín

Tjekkiet°

46

Devín

Slovakiet

47

Duna gyöngye

Ungarn

48

Dunaj

Slovakiet

49

Durasa

Italien°

50

Early Burgundy

USA°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungarn (132)

52

Findling

Tyskland°, Det Forenede Kongerige°

53

Frâncușă

Rumænien

54

Frankovka

Tjekkiet° (17), Slovakiet (55)

55

Frankovka modrá

Slovakiet (54)

56

Friulano

Italien

57

Frühburgunder

Tyskland (15), Nederlandene°

58

Galbenă de Odobești

Rumænien

59

Girgenti

Malta (60, 61)

60

Ghirgentina

Malta (59, 61)

61

Girgentina

Malta (59, 60)

62

Graciosa

Portugal°

63

Grasă de Cotnari

Rumænien

64

Grauburgunder

Tyskland, Bulgarien, Ungarn°, Rumænien (65)

65

Grauer Burgunder

Canada, Rumænien (64), Tyskland, Østrig

66

Grossburgunder

Rumænien

67

Iona

USA°

68

Kanzler

Det Forenede Kongerige°, Tyskland

69

Kardinal

Tyskland°, Bulgarien°

70

Kékfrankos

Ungarn

71

Kisburgundi kék

Ungarn (114)

72

Korinthiaki

Grækenland°

73

Leira

Portugal°

74

Limnio

Grækenland°

75

Maceratino

Italien°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Cypern

77

Mátrai muskotály

Ungarn°

78

Medina

Ungarn°

79

Monemvasia

Grækenland

80

Montepulciano

Italien°

81

Moravia dulce

Spanien°

82

Moravia agria

Spanien°

83

Moslavac

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (84), Serbien°, Montenegro°

84

Mozler

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (83)

85

Mouratón

Spanien°

86

Müller-Thurgau

Sydafrika°, Østrig°, Tyskland, Canada, Kroatien°, Ungarn°, Serbien°, Montenegro°; Tjekkiet°, Slovakiet°, Slovenien°, Schweiz°, Luxembourg, Nederlandene°, Italien°, Belgien°, Frankrig°, Det Forenede Kongerige, Australien°, Bulgarien°, USA°, New Zealand°, Portugal

87

Muškát moravský

Tjekkiet°, Slovakiet

88

Nagyburgundi

Ungarn°

89

Nero d‘Avola

Italien (31)

90

Olivella nera

Italien°

91

Orange Muscat

Australien°, USA°

92

Pálava

Tjekkiet, Slovakiet

93

Pau Ferro

Portugal°

94

Pinot Chardonnay

Argentina (39), Australien (39), Canada (39), Chile (39), Mexico (39), New Zealand (39), USA (39), Tyrkiet°, Belgien (39), Grækenland (39), Nederlandene, Italien (39)

95

Pölöskei muskotály

Ungarn°

96

Portoghese

Italien°

97

Pozsonyi

Ungarn (98)

98

Pozsonyi Fehér

Ungarn (97)

99

Radgonska ranina

Slovenien°

100

Rajnai rizling

Ungarn (103)

101

Rajnski rizling

Serbien (102-105-108), Montenegro (102-105-108)

102

Renski rizling

Serbien (101-105-108), Montenegro (101-105-108), Slovenien° (103)

103

Rheinriesling

Bulgarien°, Østrig, Tyskland (105), Ungarn (100), Tjekkiet (111), Italien (105), Grækenland, Portugal, Slovenien (102)

104

Rhine Riesling

Sydafrika°, Australien°, Chile (106), Moldova°, New Zealand°, Cypern, Ungarn°

105

Riesling renano

Tyskland (103), Serbien (101-102-108), Montenegro (101-102-108), Italien (103)

106

Riesling Renano

Chile (104), Malta°

107

Riminèse

Frankrig°

108

Rizling rajnski

Serbien (101-102-105), Montenegro (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien°, Kroatien°

110

Rizling rýnsky

Slovakiet°

111

Ryzlink rýnský

Tjekkiet (103)

112

Santareno

Portugal°

113

Sciaccarello

Frankrig°

114

Spätburgunder

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-27), Serbien (14-24), Montenegro (14-24), Bulgarien (16), Canada (13-16), Chile, Ungarn (71), Moldova°, Rumænien (16), Italien (13-16), Det Forenede Kongerige, Tyskland (16)

115

Štajerska Belina

Kroatien°, Slovenien°

116

Subirat

Spanien

117

Terrantez do Pico

Portugal°

118

Tintilla de Rota

Spanien°

119

Tinto de Pegões

Portugal°

120

Torrontés riojano

Argentina°

121

Trebbiano

Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Canada°, Cypern°, Kroatien°, Uruguay°, USA, Israel, Italien, Malta

122

Trebbiano Giallo

Italien°

123

Trigueira

Portugal

124

Verdea

Italien°

125

Verdeca

Italien

126

Verdelho

Sydafrika°, Argentina, Australien, New Zealand, USA, Portugal

127

Verdelho Roxo

Portugal°

128

Verdelho Tinto

Portugal°

129

Verdello

Italien°, Spanien°

130

Verdese

Italien°

131

Verdejo

Spanien°

132

Weißburgunder

Sydafrika (134), Canada, Chile (133), Ungarn (51), Tyskland (133, 134), Østrig (133), Det Forenede Kongerige°, Italien

133

Weißer Burgunder

Tyskland (132, 134), Østrig (132), Chile (132), Schweiz°, Slovenien, Italien

134

Weissburgunder

Sydafrika (132), Tyskland (132, 133), Det Forenede Kongerige, Italien

135

Weisser Burgunder

Serbien (22), Montenegro (22)

136

Zalagyöngye

Ungarn°

TEGNFORKLARING:

:

Udtryk i parentes

:

henvisning til synonymet for druesorten.

:

»°«

:

ingen synonymer.

:

Udtryk i fed skrift

:

kolonne 2

:

navn på druesorten

kolonne 3

:

land hvor navnet svarer til en druesort og henvisning til druesorten.

:

Udtryk i normal skrift

:

kolonne 2

:

name of the synonym of a vine variety

kolonne 3

:

navn på land, der anvender synonymet for en druesort.«


(1)  Disse sortsnavne og deres synonymer svarer helt eller delvis i oversættelse eller i en adjektivisk form til geografiske betegnelser, der anvendes til at betegne en vin.

(2)  For de pågældende stater er undtagelserne i dette bilag kun tilladt for vine med geografisk betegnelse, der er produceret i de administrative enheder, hvor dyrkning af de pågældende sorter er tilladt på tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttræden på de betingelser, som de pågældende stater har fastsat for fremstillingen eller præsentationen af disse vine.

TEGNFORKLARING:

:

Udtryk i parentes

:

henvisning til synonymet for druesorten.

:

»°«

:

ingen synonymer.

:

Udtryk i fed skrift

:

kolonne 2

:

navn på druesorten

kolonne 3

:

land hvor navnet svarer til en druesort og henvisning til druesorten.

:

Udtryk i normal skrift

:

kolonne 2

:

name of the synonym of a vine variety

kolonne 3

:

navn på land, der anvender synonymet for en druesort.«


BILAG II

Bilag III til forordning (EF) nr. 753/2002 ændres som følger:

1)

Følgende rækker indsættes før rækkerne for Tjekkiet:

»BULGARIEN

Særlige traditionelle udtryk i artikel 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Alle

Kvbd, dmkvbd, mkvbd og khvbd

Bulgarsk

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Alle

Kvbd, dmkvbd, mkvbd og khvbd

Bulgarsk

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Udtryk i artikel 28

регионално вино

(Regional wine)

Alle

Bordvin med geografisk betegnelse

Bulgarsk

2007

 

Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23

Ново

(young)

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Bulgarsk

2007

 

Премиум

(premium)

Alle

Bordvin med geografisk betegnelse

Bulgarsk

2007

 

Резерва

(reserve)

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Bulgarsk

2007

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Alle

Bordvin med geografisk betegnelse

Bulgarsk

2007

 

Специална резерва

(special reserve)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Специална селекция

(special selection)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Колекционно

(collection)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Alle

Kvbd

Bulgarsk

2007«

 

2)

Rækkerne for Cypern affattes således:

»CYPERN

Særlige traditionelle udtryk i artikel 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Alle

Kvbd

Græsk

 

 

Udtryk i artikel 28

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Alle

Bordvin med geografisk betegnelse

Græsk

 

 

Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23

Μοναστήρι (Monastiri)

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Græsk

 

 

Κτήμα (Ktima)

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Græsk

 

 

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Græsk

2006

 

Μονή (Moni)

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Græsk

2006«

 

3)

Følgende rækker indsættes efter rækkerne for Portugal:

»RUMÆNIEN

Særlige traditionelle udtryk i artikel 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007

 

Cules târziu (C.T.)

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007

 

Udtryk i artikel 28

Vin cu indicație geografică

Alle

Bordvin med geografisk betegnelse

Rumænsk

2007

 

Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23

Rezervă

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007

 

Vin de vinotecă

Alle

Kvbd

Rumænsk

2007«

 


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. januar 2007

om ændring af afgørelse 2004/676/EF om vedtægt for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur

(2007/215/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur (1), særlig artikel 11, stk. 3, punkt 3.1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/676/EF af 24. september 2004 om vedtægt for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur (2), særlig artikel 170, stk. 2,

under henvisning til forslaget fra Det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en mere harmoniseret strategi for menneskelige ressourcer i EU-forvaltningen vil det være hensigtsmæssigt at bringe bestemmelserne i vedtægten for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur på linje med tilsvarende bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, navnlig for så vidt angår bestemmelserne om bosættelsespenge efter fratræden, udtrædelsespenge, børnetilskud, overholdelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling og ydelser til medarbejdere, der udnævnes til kontorchef, direktør eller generaldirektør. Af samme grund er det nødvendigt at tage hensyn til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af disse bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

(2)

Det er hensigtsmæssigt at harmonisere bestemmelserne i vedtægten for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur med de tilsvarende bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, idet de rettigheder, som personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur har erhvervet inden disse ændringers ikrafttræden, respekteres, og der tages hensyn til deres legitime forventninger.

(3)

Siden vedtægten for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur først blev vedtaget i 2004, er der konstateret flere uoverensstemmelser i teksten. Det er nødvendigt at rette dem.

(4)

Vedtægten for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur, som findes i afgørelse 2004/676/EF, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I afgørelse 2004/676/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.   Med henblik på stk. 1 anses en person for at være handicappet, hvis der er tale om en kronisk eller formodet kronisk fysisk eller psykisk lidelse. Lidelsen fastslås efter proceduren i artikel 37.«

2)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   En midlertidigt ansat kan ikke uden samtykke fra AACC fra en regering eller fra anden side uden for agenturet modtage titler, ordner, æresbevisninger, begunstigelser, belønninger, gaver eller vederlag af nogen art, bortset fra sådanne, der tildeles for tjenester før udnævnelsen eller for tjenester under en orlov til aftjening af værnepligt eller anden national tjeneste.«

3)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»Bestemmelserne i det foregående stykke finder ikke anvendelse på midlertidigt ansatte eller tidligere midlertidigt ansatte, der afgiver vidneforklaring for Klageudvalget eller for Disciplinærrådet i en sag vedrørende en midlertidigt ansat eller tidligere midlertidigt ansat.«

4)

Artikel 27, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

den midlertidigt ansatte har tidligere fremlagt de samme oplysninger for agenturet og har givet agenturet den tidsfrist, som det i betragtning af sagens beskaffenhed har fastsat til at iværksætte passende foranstaltninger. Den midlertidigt ansatte underrettes om denne tidsfrist inden 60 dage.«

5)

I artikel 36 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

»Ingen stilling kan forbeholdes borgere fra en bestemt medlemsstat.«

b)

Stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

forelægger dokumentation for indgående kendskab til et af de deltagende medlemsstaters sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af hans hverv.«

6)

I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a)

Det nuværende stk. 2 bliver til stk. 3.

b)

Der indsættes følgende nye stk. 2:

»2.   En midlertidigt ansat med to års anciennitet på et løntrin inden for sin lønklasse stiger automatisk til nærmeste højere løntrin inden for samme lønklasse.

Når en midlertidigt ansat udnævnes til kontorchef, direktør eller generaldirektør i samme lønklasse, og forudsat at han har udført sine nye arbejdsopgaver tilfredsstillende de første ni måneder, stiger han med tilbagevirkende kraft et løntrin i sin lønklasse på det tidspunkt, hvor udnævnelsen får virkning. Denne stigning skal medføre en forhøjelse af den månedlige grundløn med samme procent som den, der i hver lønklasse opnås ved stigning fra første til andet løntrin.«

7)

Artikel 40, stk. 2, udgår.

8)

Artikel 59, stk. 9, udgår.

9)

Artikel 63, stk. 2, affattes således:

»2.   De i bilag V, artikel 6, omhandlede bosættelsespenge efter fratræden udbetales til midlertidigt ansatte, der har gjort tjeneste i fire år. Den midlertidigt ansatte, som har gjort tjeneste i mere end ét år, men mindre end fire år, modtager bosættelsespenge efter fratræden i forhold til varigheden af den tilbagelagte tjeneste, idet der dog ikke tages hensyn til dele af år.«

10)

I bilag V indsættes følgende artikel:

»Artikel 2a

Uanset artikel 2, stk. 1, fastsættes børnetilskuddet således:

1.2.2007-31.12.2007

302,35 EUR

1.1.2008-31.12.2008

315,53 EUR

Ovennævnte beløb tilpasses, hver gang vederlagene tilpasses i overensstemmelse med vedtægtens artikel 59.«

11)

Artikel 3, stk. 2, i bilag V affattes således:

»2.   Dette tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt, jf. artikel 2, stk. 2, og som er under fem år gamle, eller som endnu ikke regelmæssigt modtager heltidsundervisning i en grundskole eller en skole på gymnasialt niveau, fastsættes således:

1.2.2007-31.8.2007

48,17 EUR

1.9.2007-31.8.2008

64,24 EUR

fra 1.9.2008

80,30 EUR

Ovennævnte beløb tilpasses, hver gang vederlagene tilpasses i overensstemmelse med vedtægtens artikel 59.«

12)

Artikel 1 i bilag VI affattes således:

»Artikel 1

1.   En ansat, der udtræder af tjenesten af andre grunde end død eller invaliditet, har ved sin udtræden ret til følgende:

a)

hvis han har tilbagelagt mindre end et års tjenestetid, udtrædelsespenge svarende til tre gange det beløb, der er tilbageholdt af grundlønnen som alderspension, fraregnet beløb, der eventuelt er udbetalt i henhold til vedtægtens artikel 90 og 131

b)

i de øvrige tilfælde:

1)

at få overført den indtil datoen for den faktiske overførsel ajourførte aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, han har erhvervet i agenturet, til en administrations eller organisations pensionskasse eller til den pensionskasse, hvor han erhverver pensionsrettigheder på grundlag af sin lønnede virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed, eller

2)

udbetaling af den aktuarmæssige modværdi heraf til en privat forsikring eller en pensionsfond efter eget valg, hvorved det sikres:

i)

at der ikke skal tilbagebetales kapital

ii)

at der udbetales en månedlig rente tidligst fra det 60. år og senest fra det 65. år

iii)

at der foretages udbetalinger til efterladte

iv)

at der kun gives tilladelse til en overførsel til en anden forsikring eller en anden fond, hvis der gælder samme betingelser som i nr. i), ii) og iii).

2.   Uanset stk. 1, litra b), har en ansat, der siden sin tiltrædelse har betalt til erhvervelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder under en national pensionsordning, en privat forsikring eller en pensionsfond efter eget valg, som opfylder betingelserne i stk. 1, og definitivt udtræder tjenesten af andre grunde end død eller invaliditet, ved sin udtræden ret til udbetaling af udtrædelsespenge svarende til den aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, som han har erhvervet under sin tjeneste i agenturet. I disse tilfælde trækkes de beløb, der er udbetalt til erhvervelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder under den nationale pensionsordning, jf. artikel 90 og 131, fra udtrædelsespengene.

3.   Når den ansatte definitivt udtræder af tjenesten som følge af fjernelse fra tjenesten, fastsættes de udtrædelsespenge, der skal udbetales, eller i givet fald den aktuarmæssige modværdi, der skal overføres, dog i henhold til en beslutning, der træffes på grundlag af artikel 146 i vedtægten.«

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for dens vedtagelse. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2007.

På Rådets vegne

Horst SEEHOFER

Formand


(1)  EUT L 245 af 17.7.2004, s. 17.

(2)  EUT L 310 af 7.10.2004, s. 9.


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/24


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. januar 2007

om ændring af afgørelse 2004/677/EF med hensyn til minimumsperioden for udstationering af nationale eksperter og militært personel, der er udstationeret ved Det Europæiske Forsvarsagentur

(2007/216/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/677/EF af 24. september 2004 om ansættelsesvilkår for nationale eksperter og militært personel, der er udstationeret ved Det Europæiske Forsvarsagentur (1), særlig artikel 33, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité, og

ud fra følgende betragtning:

Ifølge artikel 11, stk. 3, punkt 3.2, i Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur (2) består Det Europæiske Forsvarsagenturs personale bl.a. af nationale eksperter, der udstationeres af de deltagende medlemsstater enten i stillinger inden for agenturets organisationsstruktur eller med henblik på specifikke opgaver og projekter. Da en minimumsperiode for udstationering på seks måneder synes at være længere end nødvendig, når der er tale om nationale eksperter, der udstationeres med henblik på specifikke opgaver og projekter, bør afgørelse 2004/677/EF ændres, så der gives den nødvendige fleksibilitet med hensyn til minimumsvarigheden af udstationeringen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2004/677/EF affattes således:

»1.   Udstationeringen skal være på mellem to måneder og tre år med mulighed for flere på hinanden følgende forlængelser. Den samlede periode må dog højst være på fire år.«

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2007.

På Rådets vegne

Horst SEEHOFER

Formand


(1)  EUT L 310 af 7.10.2004, s. 64.

(2)  EUT L 245 af 17.7.2004, s. 17.


Kommissionen

5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. november 2006

om Frankrigs statsstøtte til Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005)

(meddelt under nummer K(2006) 5477)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2007/217/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1), og under hensyntagen til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Efter en klage indgivet af en konkurrent blev Kommissionen gjort opmærksom på, at Frankrig havde iværksat støtte til fordel for Laboratoire national de métrologie et d’essais (herefter benævnt »LNE«) (2).

(2)

Ved breve af 3. september 2003, 11. februar 2004 og 7. juni 2004 opfordrede Kommissionen de franske myndigheder til at fremlægge oplysninger om statsstøtten til LNE. De franske myndigheder fremlagde oplysninger ved breve af 7. november 2003, 5. april 2004 og 6. august 2004.

(3)

Ved brev af 5. juli 2005 meddelte Kommissionen Frankrig, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for visse foranstaltninger. Frankrig fremlagde de oplysninger, der blev anmodet om i beslutningen om at indlede proceduren, ved breve af 4. november 2005 og 19. april 2006.

(4)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til denne foranstaltning.

(5)

Kommissionen modtog en række bemærkninger herom fra forskellige interesserede parter. Disse bemærkninger blev videresendt til Frankrig, som dermed fik lejlighed til at kommentere dem. Kommissionen modtog Frankrigs bemærkninger den 1. marts 2006.

(6)

Kommissionen sendte yderligere spørgsmål den 6. juni 2006. De franske myndigheder svarede ved brev af 2. august 2006, der blev registreret samme dag i Kommissionen.

2.   DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE

2.1.   Støttemodtager

(7)

Laboratoire national d’essais blev oprettet i 1901 inden for rammerne af Conservatoire National des Arts et Métiers som en offentlig institution under undervisningsministeriet. I 1978 fik det status af offentlig virksomhed af industriel eller kommerciel karakter (»établissement à caractère industriel et commercial, EPIC«) i medfør af lov nr. 78-23 af 10. januar 1978 om beskyttelse og information af forbrugere af varer og tjenester. Herved fik Laboratoire national d’essais til opgave at foretage analyser, forskning, høringer, sagkyndige undersøgelser, test og kontrol og tilbyde alle former for teknisk bistand, der bidrager til at beskytte og informere forbrugerne eller til at forbedre produkternes kvalitet. Laboratoire national d’essais fik ligeledes til opgave efter anmodning fra ministerier at undersøge, hvilke testmetoder der er nødvendige for at udarbejde regler og standarder, at udstede kvalitetscertifikater og på de offentlige myndigheders vegne at varetage forbindelserne med de internationale organer på dette område. I 2005 fik Laboratoire national d’essais yderligere en opgave: styring af den nationale videnskabelige metrologi (der tidligere blev varetaget af det offentlige selskab »Bureau national de métrologie« — herefter benævnt »BNM«) og blev derved til Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

Ud over at levere tjenesteydelser til de offentlige myndigheder tilbyder LNE virksomheder en bred vifte af tjenester på alle produktstadier med følgende fire grundlæggende aktivitetsområder: måling, test, certificering og uddannelse. LNE råder over midler, der giver mulighed for at gennemføre standardiserede eller individuelle testprogrammer på en række områder (4). Kunderne er industrivirksomheder, distributionsselskaber, offentlige myndigheder, forbrugerorganisationer, juridiske eksperter og domstole, forsikringsselskaber og forvaltninger (5).

(9)

LNE bruger bygninger og udstyr både til at udføre de opgaver, staten har pålagt LNE, og til levering af tjenesteydelser til tredjemand.

(10)

LNE er aktiv blandt europæiske og internationale organisationer som f.eks. CEN (European Committee for Standardisation), EUROLAB (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories), EOTC (European Organisation for Conformity Assessment) og ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

LNE har 700 ansatte fordelt på 30 tværfaglige grupper og råder over 55 000 m2 til laboratorier, hvoraf 10 000 m2 er i Paris og 45 000 m2 i Trappes.

(12)

LNE er repræsenteret i Asien (LNE-Asia i Hongkong (6)) og i De Forenede Stater (datter-selskabet G-MED i Nordamerika, Washington). Disse aktiviteter har imidlertid et beskedent omfang.

(13)

I 2005 beløb indtægterne sig til 65 mio. EUR og overskuddet til 0,7 mio. EUR.

(14)

Siden 1997 har de opgaver, staten pålægger LNE, været beskrevet i målkontrakter, der er indgået mellem de franske myndigheder og LNE for en fireårig periode. Den første målkontrakt løb fra 1997 til 2001, den anden fra 2001 til 2004. Den tredje er indgået for perioden 2005-2008.

(15)

Disse kontrakter fastsætter LNE’s opgaver som nationalt metrologilaboratorium, opgaverne som forskningsinstitut, LNE’s tekniske bistand til de offentlige myndigheder samt »vejledning af virksomheder« vedrørende test og overensstemmelsesattester.

(16)

Dekret nr. 78-280 af 10. marts 1978 om LNE fastslår, at midlerne består af: (…) tilskud fra staten, de lokale myndigheder, offentlige virksomheder og enhver offentlig og privat instans (…) (7). På det grundlag har LNE hidtil modtaget driftsstøtte (8) og investeringsstøtte:

(mio. EUR)

 

Driftsstøtte

Investerings-støtte

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Ifølge de franske myndigheder blev drifts- og investeringsstøtten ydet af industriministeriet og BNM til gengæld for LNE’s offentlige tjenesteydelser. Der er væsentligst tale om støtte, der skal dække omkostninger som følge af opfyldelsen af disse opgaver. Retsgrundlaget for denne støtte er finansloven, der hvert år vedtages af det franske parlament.

(18)

Investeringsstøtten omfatter bl.a. støtte til opførelse af to laboratorier kaldt »Trappes 3« og »Trappes 4« (fase 1 og 2) afhængig af deres beliggenhed. Støtten er ydet af industri- og miljøministeriet, BNM og regionen Île-de-France og Conseil général for departementet Yvelines.

(19)

LNE får også midler fra sine kommercielle aktiviteter. Omsætningen for de kommercielle aktiviteter har således altid udgjort over 50 % af LNE’s samlede indtægter i den undersøgte periode, og androg 63 % i 2005.

2.2.   De berørte markeder

(20)

LNE er aktiv på markederne for test, metrologi, certificering, kalibrering, uddannelse, forskning og udvikling. LNE yder ovennævnte tjenester, bl.a. inden for forbrugsgoder, medicinal- og sundhedssektoren, materialer/emballage/produkter til byggesektoren og industriprodukter.

(21)

Disse markeder er åbne for konkurrence i Den Europæiske Union. LNE konkurrerer bl.a. med andre virksomheder på markedet for certificering som krævet i EU-direktiverne og med tusinder af institutter inden for overensstemmelsesevaluering, da LNE er bemyndiget til at godkende nationale standarder indført af andre medlemsstater (som f.eks. det tyske mærke GS).

2.3.   Begrundelse for at indlede proceduren

(22)

Kommissionen fremhævede efter den indledende undersøgelse, at det ikke på dette tidspunkt var muligt med sikkerhed at vurdere, om nogle af de opgaver, der er pålagt LNE, er af almindelig økonomisk interesse, eller at vurdere om de pågældende aktiviteter er af kommerciel art.

(23)

Kommissionen har således udtrykt tvivl om det berettigede i den drifts- og investeringsstøtte, der ydes som kompensation for LNE’s omkostninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og ikke-økonomiske investeringsprojekter eller omkostningerne som følge af opfyldelsen af de opgaver, staten har pålagt LNE. Da der ikke forelå adskilte regnskaber for de forskellige aktiviteter, der endvidere ikke kan afgrænses præcist, kunne LNE have brugt en del af de offentlige tilskud til at gennemføre sine konkurrenceprægede aktiviteter. Det ville svare til krydssubsidiering af de nævnte aktiviteter og udgøre statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87.

(24)

Ifølge Kommissionen ville en krydssubsidiering af de konkurrencemæssige aktiviteter begunstige LNE, hvad angår aktiviteterne på de markeder, der er præget af konkurrence på europæisk niveau. Det ville påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

(25)

Støtten bør betragtes som ulovlig støtte i medfør af artikel 1, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (9).

(26)

Undtagelserne fra denne uforenelighed ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

(27)

EF-traktatens artikel 86, stk. 2, finder udelukkende anvendelse på økonomiske aktiviteter, som staten har ovedraget en virksomhed at udføre som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Efter en indledende undersøgelse vurderede Kommissionen imidlertid, at det ikke fremgik af de foreliggende oplysninger, om de opgaver, staten har overdraget LNE inden for rammerne af målkontrakter, ubetinget kunne betragtes som økonomiske tjenesteydelser. Det ser heller ikke ud til, at de tjenesteydelser, LNE har leveret på konkurrencevilkår, har været klart udpeget som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Kommissionen har således på nuværende tidpsunkt konkluderet, at EF-traktatens artikel 86, stk. 2, ikke kan påberåbes, hvad angår de pågældende foranstaltningers forenelighed.

3.   BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(28)

Tre interesserede parter har fremsendt bemærkninger inden for rammerne af proceduren:

Selskabet Emitech ved brev af 14. november 2005

Laboratoriet Intertek Testing Services (Frankrig) ved brev af 21. november 2005

Laboratoriet Pourquery Analyses industrielles ved brev af 21. november 2005.

(29)

Disse ofte enslydende bemærkninger er sammenfattet efter emne nedenfor i betragtning 30-32.

(30)

Den forpligtelse til offentlige tjeneste, som er pålagt LNE, er ikke klart afgrænset. Det er således umuligt for LNE’s konkurrenter at trække grænsen mellem eventuelle tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og kommercielle aktiviteter. De har heller ikke mulighed for objektivt og klart at fastslå, om LNE udelukkende har anvendt statsstøtten til offentlige tjenesteydelser. F.eks. ydede de lokale myndigheder støtte til en udvidelse af anlægget i Trappes, der udfører kommercielle aktiviteter. LNE udfører heller ikke bestemte opgaver, som f.eks. repræsentation af de offentlige myndigheder i internationale organer (INTERTEK anfører f.eks., at selskabet deltager i udvalg inden for rammerne af AFNOR og CEN uden at modtage godtgørelse fra de offentlige myndigheder). Endvidere blev den omhandlede støtte ydet til LNE uden forudgående anmeldelse. Støtten er derfor ulovlig.

(31)

For det andet har LNE på grund af sin status som offentlig virksomhed en række selektive fordele, f.eks. selvforsikring og mere generelt ingen forsikringspræmier, særlige arbejdsretlige regler, navnlig vedrørende pensioner og arbejdsløshedsforsikring, retten til at bruge dokumenter med den franske republiks brevhoved og logo, retten til at optræde som statsligt laboratorium, de facto godkendelse til at være omfattet af ordningen for skattelettelser for forskning samt gratis arkivering. Endvidere fremføres det, at LNE begunstiges af toldadministrationen, der bruger LNE, og som forpligter virksomheder til at bruge LNE og således udelukker alle andre laboratorier.

(32)

For det tredje anføres det, at statsstøtten fordrejer konkurrencen, navnlig på internationalt niveau. LNE har en række afdelinger i udlandet.

4.   FRANKRIGS KOMMENTARER

(33)

Ved breve af 4. november 2005 og 19. april 2006 modtog Kommissionen Frankrigs bemærkninger til beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende støtten til LNE, og Frankrig fremsendte samtidig yderligere oplysninger om regnskaberne for LNE’s aktiviteter.

(34)

For det første understreger Frankrig, at kriterierne i artikel 4, stk. 2, litra a) og b), i Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (10) er opfyldt. Det fritager LNE for forpligtelsen til at føre adskilte regnskaber.

(35)

De franske myndigheder understreger imidlertid, at LNE har ført et analytisk regnskab siden 1990. Det blev ændret i 2005 for at være i overensstemmelse med målkontrakten mellem staten og LNE for perioden 2005-2008. Det giver mulighed for en fuldstændig adskillelse af regnskaberne på henholdsvis det kommercielle og det offentlige område og viser bl.a. rentabiliteten for LNE’s kommercielle aktiviteter, uanset den årlige støtte, LNE modtager, som anvendes til at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste.

(36)

Den anvendte metode er full cost-metoden: LNE er organiseret i analysecentre, der direkte eller indirekte bidrager til LNE’s forskellige opgaver og aktiviteter. Udgifter og indtægter fordeles så præcist som muligt:

80 operative centre eller hovedanalysecentre med ca. 500 ansatte

40 støttecentre bestående af funktionelle centre og omkostningscentre med ca. 200 ansatte.

(37)

De ansatte i LNE registrerer deres arbejdstimer via et særligt software. Afhængig af den pågældende aktivitet er arbejdstimerne direkte (operative centre) eller indirekte (operative centre og funktionelle centre), da generalomkostningerne udgøres af støttecentrenes omkostninger (funktionelle centre og omkostningscentre).

(38)

Støttecentrenes omkostninger fordeles derefter mellem hovedcentrene i forhold til flere omkostningsenheder eller fordelingsnøgler (antal ansatte, lønsum, antal it-stillinger, lokalernes areal, kvaliteten af deres varme- og temperaturregulering).

(39)

Dernæst henføres hovedanalysecentrenes omkostninger til de relevante aktiviteter på basis af to omkostningsfaktorer:

de direkte arbejdstimer for hver ansat

udnyttelsesgrad for udstyret.

(40)

Den anden faktor skal sikre en korrekt kontering af afskrivnings- og infrastrukturomkostninger i relation til LNE’s aktiviteter (infrastrukturomkostninger udgøres af indirekte udgifter til vedligeholdelse, værksted og ejendomsforvaltning).

(41)

For hvert hovedanalysecenter (gennemsnitligt operativt center med seks ansatte) beregnes der en udnyttelsesgrad for hvert område ved at vægte udnyttelsesgraden i forhold til værdien af udstyret. De afskrivnings- og infrastrukturomkostninger, der er direkte knyttet til udstyret, kan derefter i forhold til ovennævnte tal henføres til henholdsvis kommercielle og offentlige aktiviteter.

(42)

De indirekte omkostninger og de øvrige driftsomkostninger for analysecentret henføres til kommercielle og offentlige aktiviteter i forhold til, hvor mange direkte arbejdstimer de ansatte i centret har registreret.

(43)

I 2005 gav den faktiske udnyttelsesgrad for udstyret i den kommercielle og offentlige sektor mulighed for en individuel fordeling af infrastruktur- og afskrivningsomkostninger på udstyret i forhold til dets anvendelse. Det er summen af disse individuelle fordelinger, der giver de samlede tal for 2005.

(44)

I perioden 1993-2004 var en sådan individuel fordeling ikke mulig. Man har derfor valgt at benytte en samlet indikator for udnyttelsesgrad. Denne samlede indikator fremkommer som en vægtning af de individuelle udnyttelsesgrader for udstyret i forhold til udstyrets værdi. Denne indikator viser 44 % for 2005 for kommercielle aktiviteter og 56 % for offentlige aktiviteter. Disse udnyttelsesgrader er blevet oplyst for hver enkelt gruppe for laboratoriets vigtigste udstyr til en købsværdi lig med eller over 7 500 EUR, dvs. omkring 1 200 udstyrsenheder, hvilket i værdi svarer til 70 % af LNE’s apparater og udstyr.

(45)

Frankrig anvender imidlertid i beregningen af omkostningfordelingen, dvs. til vurderingen af resultaterne for henholdsvis de offentlige og kommercielle aktiviteter, en mere forsigtig fordelingsnøgle på 50/50 i stedet for 56/44. Det svarer til en sikkerhedsmargen på ca. 10 % (dvs. 6 point ud af 56).

(46)

Bygningerne indgår ikke i ovennævnte eksempel, men nøgletallene for udnyttelse i det analytiske regnskab giver en fordeling 2/3-1/3 til fordel for de offentlige aktiviteter.

(47)

Det har således været muligt at genbehandle LNE’s regnskaber for perioden 1993-2004 i overensstemmelse med Kommissionens ønske, således at de faste produktionsomkostninger kan henføres til enten de kommercielle eller de offentlige aktiviteter i stedet for at figurere i regnskabet som »blandede« omkostninger. Den anvendte metode er baseret på et princip, der er udviklet i den internationale regnskabsstandard IAS 2, ifølge hvilket de faste generalomkostninger skal henføres til produktions-omkostningerne på basis af produktionsanlæggenes normale kapacitet.

(48)

For det andet minder Frankrig om de aktiviteter af almindelig økonomisk interesse, der er pålagt LNE, og understreger, at LNE er en offentlig virksomhed (EPIC), der er underkastet et specialitetsprincip, der gælder for alle offentlige virksomheder, der er oprettet specielt for at forvalte en offentlige tjeneste. Frankrig baserer sig på EF-Domstolens retspraksis (11) og nævner, at LNE’s offentlige opgaver er opgaver af almindelig økonomisk interesse, da LNE bruger ressourcer, der ikke ville blive brugt, hvis der udelukkende var tale om kommercielle aktiviteter. De opgaver, der er nævnt i målkontrakten for 2005-2008 har således en klar, specifik økonomisk karakter. Endelig fremgår det for det første af retspraksis (12), at den enhed, der er blevet overdraget at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, skal være overdraget denne opgave ved en retsakt fra en offentlig myndighed, der præcist definerer public serviceforpligtelserne, og for det andet at Kommissionen kun kan stille spørgsmålstegn ved en medlemsstats definition af disse tjenesteydelser i tilfælde af en åbenbar fejl. Frankrig mener, at offentlige virksomheder af industriel eller kommerciel karakter (EPIC) opfylder ovennævnte kriterier.

(49)

For det tredje mener Frankrig ikke, at den kompensation, der er ydet LNE for forpligtelsen til offentlig tjeneste, udgør ulovlig statsstøtte. Faktisk er de fire kumulative betingelser i Altmark-dommen (13) opfyldt. Endvidere viser analysen, at bestemmelserne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (14) (herefter benævnt »rammebestemmelserne«) er overholdt. Subsidiært vil enhver sanktion over for Frankrig være i modstrid med Kommissionens beslutning 2005/842/EF af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (15). Faktisk fastslår artikel 2, stk. 1, litra a), i denne beslutning, at en sådan kompensation kan være forenelig på visse betingelser, som LNE opfylder.

(50)

Tilskud til anlægget i Trappes ydet af de lokale myndigheder og staten har finansieret de midler, der er nødvendige for at LNE kan opfylde sin forpligtelse til offentlig tjeneste.

(51)

Endvidere mener Frankrig på basis af en analyse af de berørte markeder at kunne påvise, at der ikke indtil tidspunktet for indledning af proceduren har været tale om ulovlig krydssubsidiering, der har givet LNE mulighed for at føre en aggressiv prispolitik i de pågældende kommercielle sektorer.

(52)

Endelig mener Frankrig ikke, at LNE har en betydningsfuld markedsandel, da den udgør 4,2 % på nationalt niveau og 1 % på europæisk niveau.

(53)

For det fjerde understreger Frankrig, at den rabat, der indrømmes små og mellemstore virksomheder (SMV) beliggende i Île-de-France, er et led i en ordning, som Kommissionen godkendte i 1989 (16), og som alle laboratorier, herunder også klagerne, har adgang til. Det tilskud, regionen Île-de-France har ydet, beløber sig til 61 000 EUR siden 1995. De egentlige støttemodtagere har været de pågældende små og mellemstore virksomheder. Frankrig har i øvrigt ikke fundet spor af det påståede tilskud fra Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) til LNE.

(54)

For det femte bemærker Frankrig, at Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) til sine test har anvendt sine egne laboratorier eller laboratorier tilhørende direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), når disse havde den tekniske ad hoc kompetence (f.eks. er en række test af legetøj gennemført af et af toldvæsenets laboratorier). I modsat fald henvender DGDDI sig til ekstene laboratorier, bl.a. LNE. Valg af laboratorium sker efter kompetencer, hvad angår anvendelse af de gældende regler. Således henvender DGDDI sig f.eks. til Institut national de recherche et de sécurité, når det gælder beskyttelsesmasker, eller til Centre scientifique et technique du bâtiment, når det gælder produkter til byggesektoren.

5.   VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

(55)

Denne procedure vedrører den årlige drifts- og investeringsstøtte, de offentlige myndigheder har ydet til LNE mellem 1993 og 2005.

5.1.   Er der tale om en statsstøtte?

(56)

Konkurrencereglerne finder ikke anvendelse på ikke-økonomiske aktiviteter. Det skal derfor først fastslås, om LNE’s aktiviteter på det offentlige område skal betragtes som økonomisk virksomhed (17).

(57)

Enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et bestemt marked, er økonomisk virksomhed (18). Ifølge generaladvokat F.G. Jacobs' forslag til afgørelse i sag C-222/04 bør der ved vurderingen af, om en aktivitet er af økonomisk karakter, lægges vægt på, om den, i det mindste principielt, kunne udøves af en privat virksomhed med vinding for øje.

(58)

I den forbindelse mener Kommissionen, at arbejdet med analyser, forskning, høringer, sagkyndige undersøgelser, test og kontrol og alle former for teknisk bistand, der bidrager til at beskytte og informere forbrugerne eller til at forbedre produkternes kvalitet, som LNE udfører inden for rammerne af sin opgave af almen interesse, svarer til et tjenesteudbud på de omhandlede markeder, og at disse tjenester i princippet kunne udbydes af en privat virksomhed med vinding for øje. De opgaver, som staten har pålagt LNE, har således økonomisk karakter (19).

(59)

Ifølge artikel 87, stk. 1, udgør en foranstaltning statsstøtte, hvis følgende fire kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal der være tale om et statsligt indgreb, eller støtten skal være ydet ved hjælp af statsmidler. For det andet skal den give modtageren en fordel. For det tredje skal den fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder. For det fjerde skal foranstaltningen kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

(60)

Statslige bevillinger udgør klart statsmidler.

(61)

Det offentlige selskab »Bureau national de métrologie« var kontrolleret af staten (20), før det i 2005 blev optaget i LNE. De LNE-midler, der er knyttet til kontrakter med BNM, er derfor statsmidler.

(62)

Støtte, der ydes af medlemsstaternes regionale og lokale myndigheder, uanset deres status, skal være forenelig med EF-traktatens artikel 87 (21). Den støtte, der er ydet af Conseil régional d’Ile de France og Conseil général des Yvelines, er ydet ved hjælp af statsmidler.

(63)

Det betyder, at alle de omhandlede foranstaltninger er finansieret med statsmidler.

(64)

Fordele er ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 1, indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved har tilsvarende virkninger (22).

(65)

Drifts- og investeringsstøtten letter de byrder, der normalt ville belaste LNE’s budget. Støtten giver derfor LNE en fordel.

(66)

EF-traktatens artikel 87, stk. 1, forbyder støtte, der begunstiger »visse virksomheder eller visse produktioner«, dvs. selektiv støtte.

(67)

Da den eneste støttemodtager i henhold til denne ordning var LNE, er selektivitetskriteriet klart opfyldt.

(68)

Det skal endvidere bemærkes, at støtte, der tager sigte på at lette de omkostninger, en virksomhed normalt har i forbindelse med den daglige drift og de normale aktiviteter, i princippet fordrejer konkurrencevilkårene (23).

(69)

De pågældende foranstaltninger, der begunstiger LNE, kan derfor fordreje konkurrencen.

(70)

Kommissionen konstaterer, at der er samhandel mellem medlemsstaterne på de berørte markeder. LNE havde i 2005 en omsætning i Den Europæiske Union på 4 mio. EUR (uden for Frankrig) og på 2,35 mio. EUR uden for Den Europæiske Union. Ifølge de franske myndigheder lå 13 % af LNE’s omsætning i 2000 uden for Frankrig, dvs. 9 % i Den Europæiske Union og 4 % udenfor.

(71)

For at betingelsen om påvirkning af samhandelen er opfyldt, behøver Kommissionen ikke at påvise, at støtten reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, og at den reelt er konkurrenceforvridende, men skal blot undersøge, om den kunne påvirke samhandlen og virke konkurrenceforvridende.

(72)

I den forbindelse kan det konstateres, at de markeder, hvor LNE er aktiv, har en grænseoverskridende dimension, og at LNE konkurrerer med virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, og med franske virksomheder, der er aktive på disse udenlandske markeder. I den henseende fastslår retspraksis, at enhver form for støtte til en virksomhed, der har aktiviteter på fællesskabsmarkedet, kan være konkurrenceforvridende og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne (24).

(73)

Frankrigs påstand, ifølge hvilken samhandelen ikke påvirkes på grund af LNE’s små markedsandele, kan derfor ikke accepteres, så meget mindre som der er tale om betydelige beløb.

(74)

De omhandlede foranstaltninger gør det vanskeligere for virksomheder i EU (25), som måtte ønske at udvikle deres kommercielle aktiviteter i Frankrig. Uden den offentlige støtte ville LNE’s aktiviteter være mere begrænsede, hvilket ville give LNE’s konkurrenter mulighed for at øge deres omsætning.

(75)

Da de omhandlede foranstaltninger styrker LNE’s stilling i forhold til konkurrerende virksomheder i samhandelen i EU, må det antages, at foranstaltningerne påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, og at de kan fordreje konkurrencevilkårene for de involverede virksomheder.

(76)

I juli 2003 fastslog EF-Domstolen i Altmark-dommen (26), at for så vidt som en statslig foranstaltning må betragtes som en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste, således at disse virksomheder reelt ikke har en økonomisk fordel, og denne foranstaltning således ikke har den virkning at sætte disse virksomheder i en konkurrencemæssigt fordelagtig position i forhold til de virksomheder, der konkurrerer med dem, falder en sådan støtte ikke ind under traktatens artikel 87, stk. 1. For at det er tilfældet, skal de fire kumulative betingelser i Altmark-dommen være opfyldt.

(77)

Frankrig mener ikke, at kompensationen til LNE for virksomhedens forpligtelse til offentlig tjeneste udgør ulovlig statsstøtte, da de fire kumulative betingelser, som EF-Domstolen nævner i den henseende, er opfyldt.

(78)

Det er ikke Kommissionens mening.

(79)

Ifølge den fjerde betingelse i Altmark-dommen gælder det, at når udvælgelsen af den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, i et konkret tilfælde ikke gennemføres inden for rammerne af en procedure for tildeling af offentlige kontrakter, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de pågældende ydelser til de laveste omkostninger for samfundet, skal størrelsen af den nødvendige kompensation fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne.

(80)

I sit forsøg på at påvise, at ovennævnte betingelse er opfyldt, nøjes Frankrig med at bemærke, at analysen af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed ville have, skal tage højde for de mange forskellige offentlige opgaver, der er pålagt LNE, både i forbindelse med standarder og grundforskning på forskellige områder (metrologi, sundhed, miljø, industri, forbrugsgoder, produkter til byggesektoren og emballage).

(81)

Frankrig har ikke fremsendt en analyse af omkostningerne for »en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet«. Der er heller ikke fremsendt oplysninger om, hvorfor det skulle være umuligt at sammenligne LNE med en sådan gennemsnitsvirksomhed.

(82)

Kommissionen kan ikke uden videre opstille den sammenligning, som kræves ifølge Fællesskabets retspraksis.

(83)

Kommissionen mener derfor ikke, at den fjerde betingelse i Altmark-dommen er opfyldt.

(84)

Frankrigs henvisning til punkt 13-17 i rammebestemmelserne, ændrer på ingen måde denne vurdering.

(85)

På baggrund af ovennævnte betragtninger mener Kommissionen, at de budgetbevillinger og den støtte, de omhandlede lokale myndigheder har ydet, udgør støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

5.2.   Støttens ulovlighed

(86)

Kommissionen mener ikke, det har betydning for denne procedure, at dekretet fra 1978 indebar en finansieringsordning. Dekretet er meget generelt, og beslutningerne om omfanget af den støtte, staten og BNM ydede til LNE, blev truffet årligt på vilkår, der kunne være meget forskellige fra år til år. Den årlige drifts- og investeringsstøtte til LNE udgør derfor nye individuelle støtteforanstaltninger.

(87)

Støtten blev iværksat uden forudgående anmeldelse til Kommissionen. Den er derfor ulovlig.

5.3.   Støttens forenelighed med fællesmarkedet

5.3.1.   Undtagelserne i artikel 87

(88)

Undtagelserne fra traktatens artikel 87, stk. 2, om støtte af social karakter til enkelte forbrugere, støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder og støtteforanstaltninger i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder, kan klart ikke finde anvendelse i dette tilfælde.

(89)

Hvad angår undtagelserne i traktatens artikel 87, stk. 3, kan Kommissionen konstatere, at den omhandlede støtte ikke har til formål at fremme den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, at den ikke udgør et projekt af fælleseuropæisk interesse, og at den ikke har til formål at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den franske økonomi. Fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven er heller ikke formålet med støtten. Hvad angår undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), mener Kommissionen ikke, at den tvivl, der blev rejst ved indledningen af proceduren, er fjernet: den omhandlede støtte giver ikke mulighed for at fremme udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner.

(90)

Det skal i den henseende nævnes, at hverken de franske myndigheder eller de interesserede parter har påberåbt sig undtagelserne i artikel 87, stk. 2 og 3, under den administrative procedure. Bl.a. har Frankrig anført, at bestemmelserne i artikel 87 ikke kan finde anvendelse, da de omhandlede foranstaltninger ikke er konkurrenceforvridende og ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

5.3.2.   Artikel 86, stk. 2

(91)

I artikel 86, stk. 2, hedder det, at virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, er underkastet traktatens bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Fællesskabets interesse.

(92)

I overensstemmelse med punkt 26 i rammebestemmelserne anvender Kommissionen for uanmeldt støtte rammebestemmelserne, hvis støtten er ydet efter den 29. november 2005, og de bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for støttens ydelse, i alle andre tilfælde.

(93)

Denne procedure omhandler støtte, der er ydet før den 29. november 2005.

(94)

Derfor skal Kommissionens meddelelse om »forsyningspligtydelser i Europa« (27), der var gældende på tidspunktet for støttens ydelse, finde anvendelse. Ifølge denne skal forsyningspligtydelsers forenelighed med konkurrencereglerne, i de tilfælde hvor disse finder anvendelse, primært vurderes på grundlag af følgende tre principper:

neutralitet med hensyn til virksomhedernes offentlige eller private status

medlemsstaternes frihed til at definere, hvad de forstår ved forsyningspligtydelser, underlagt kontrol af, at definitionen ikke er behæftet med tydelige fejl

proportionalitet, dvs. krav om, at konkurrencerestriktioner og indskrænkninger af det indre markeds friheder er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for at sikre en effektiv opfyldelse af forsyningspligten.

(95)

Overholdelse af neutralitetsprincippet giver ingen vanskeligheder i denne sag.

(96)

Hvad angår betegnelsen af LNE’s offentlige opgaver som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, er det Kommissionens opgave at vurdere den pågældende aktivitets økonomiske karakter og kontrollere, at medlemsstaten ikke har foretaget en klar fejlagtig vurdering ved at betegne den som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.

(97)

Det er allerede fastslået, at LNE’s aktiviteter på det offentlige område er økonomiske aktiviteter.

(98)

Hvad angår betegnelsen af almindelig interesse, har medlemsstaterne — bortset fra de sektorer, hvor spørgsmålet allerede er underkastet fællesskabsregler — vide skøns-beføjelser, forudsat at Kommissionen ikke har påvist en klar vurderingsfejl.

(99)

I dette tilfælde mener Kommissionen, at definitionen af LNE’s forpligtelse til offentlige tjeneste, således som den fremgår af grundteksten fra 1978 med ændringer fra 2005, er tilstrækkelig klar (28), og der er derfor ikke tale om en klar vurderingsfejl fra de franske myndigheders side. Endvidere skal virksomheder, der er blevet overdraget at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, være overdraget denne opgave ved en retsakt fra en offentlig myndighed. I dette tilfælde udgør lov nr. 78-23 af 10. januar 1978 og dekreterne fra 2005 de omhandlede retsakter fra en offentlig myndighed. Endvidere indeholder de målkontrakter, der fra 1997 er indgået med staten, en klar og detaljeret beskrivelse af LNE’s opgaver.

(100)

Bemærkningerne fra de interesserede parter, der i hovedsagen anfører, at det ikke er muligt for LNE’s konkurrenter at trække grænsen mellem virksomhedens eventuelle forpligtelse til offentlig tjeneste og dens kommercielle aktiviteter, bekræfter denne konklusion. De henviser i praksis til kravet om adskilte regnskaber for henholdsvis aktiviteter, der henhører under begrebet tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som nævnt ovenfor, og kommercielle aktiviteter for at undgå enhver form for krydssubsidiering, der måtte være uforenelig med EF-traktaten. Sidstnævnte punkter undersøges nedenfor.

(101)

Den proportionalitet, der følger af traktatens artikel 86, stk. 2, betyder, at de midler, der anvendes til at udføre en opgave af almindelig økonomisk interesse, ikke må skabe unødvendig konkurrenceforvridning. Mere præcist skal det sikres, at alle de begrænsninger, der pålægges i forhold til EF-traktatens regler, ikke overstiger, hvad der er strengt nødvendigt for at sikre en korrekt udførelse af opgaven. Udførelsen af den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse skal sikres, og de virksomheder, der overdrages opgaven, skal være i stand til at klare den særlige byrde og de yderligere nettoomkostninger, der følger af opgaven.

(102)

Kommissionen mener, at den omhandlede støtte er et led i LNE’s opgave af almindelig økonomisk interesse.

(103)

I det tilfælde gælder det, at hvis den årlige kompensation fra de offentlige myndigheder er mindre end eller lig med de yderligere nettoomkostninger, LNE pådrager sig ved udførelsen af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, er proportionalitets-princippet overholdt. Det kan verificeres, hvis resultatet for det offentlige aktivitets-område, inklusive alle tilskud i regnskabsåret, er negativt, neutralt eller giver et rimeligt overskud, bl.a. under hensyntagen til LNE’s aktiviteter og den sektor, virksomheden arbejder i, og indtægter og udgifter på henholdsvis det offentlige og kommercielle aktivitetsområde er korrekt opført i det analytiske regnskab.

(104)

Kommissionen har undersøgt den metode, LNE anvender i sit analytiske regnskab, for at kontrollere, at den faktisk giver mulighed for at identificere alle de indtægter og udgifter, der vedrører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i perioden 1993-2005 (29).

(105)

I 2005 var LNE’s analytiske regnskab baseret på full cost-metoden, der indebærer en præcis opgørelse af alle gennemførte aktiviteter i et betydeligt antal operative (80) og funktionelle centre (ca. 40).

(106)

Indtægterne fra LNE’s kommercielle aktiviteter udgøres af leverede tjenesteydelser og andre produkter, herunder f.eks. betaling for tilrådighedsstillelse af personale, varetransport betalt af kunden og træk på sikkerhedsreserverne.

(107)

Indtægterne fra de offentlige tjenester udgøres af omsætningen for »undersøgelser«, metrologi-kontrakten (tidligere BNM), forskellige indtægter (f.eks. fra internationalt teknisk samarbejde), driftstilskud og den del af investeringsstøtten, der overføres til resultatopgørelsen.

(108)

Den del af investeringsstøtten, der overføres til resultatopgørelsen, omfatter de lokale myndigheders investeringsstøtte. Den omhandlede støtte, der har bidraget til at finansiere de midler, der er nødvendige for at opfylde LNE’s forpligtelse til offentlig tjeneste, indgår i analysen af den kompensation, der er ydet til LNE, for at dække de udgifter, der påløber som følge af forpligtelsen til offentlig tjeneste. En fordeling 2/3-1/3 mellem de offentlige og kommercielle sektorer, hvad angår afskrivning af bygninger, er i overensstemmelse med brugen af bygningerne »Trappes 3« og »Trappes 4«.

(109)

Udgifterne er fordelt på samme måde mellem henholdsvis den kommercielle og den offentlige sektor. De fordeler sig i det væsentligste på direkte arbejdskraft, køb/underleverancer/direkte omkostninger, direkte omkostninger til tjenesterejser, indirekte omkostninger, generalomkostninger og infrastrukturomkostninger og afskrivninger.

(110)

Hvad angår afskrivning af og infrastrukturomkostninger vedrørende udstyr, der anvendes både til kommercielle og offentlige aktiviteter, er disse i det analytiske regnskab beregnet ved hjælp af generelt accepterede metoder baseret på udstyrets udnyttelsesgrad.

(111)

Kommissionen mener, at den foretagne prøveberegning, som i værdi repræsenterer 70 % af LNE’s materiel og udstyr, der danner basis for udarbejdelse af en fordelingskvotient på 44/56, er tilfredsstillende. I øvrigt kan anvendelsen af denne overordnede fordelings-kvotient på det dyreste udstyr udvides til også at omfatte mindre dyrt udstyr, der supplerer det tunge udstyr.

(112)

Endvidere er en kvotient på 44/56 acceptabel for hele den undersøgte periode, da aktiviteterne på det kommercielle område her er i stigning (30). Det er således rimeligt at anslå, at udnyttelsesgraden for udstyret til de offentlige aktiviteter i 2005 udgør et minimum for perioden 1993-2004.

(113)

Endvidere mener Kommissionen, at den sikkerhedsmargen på 10 %, som de franske myndigheder bruger i deres efterbehandlinger for perioden 1993-2004, betyder, at de udgifter, der tilskrives de offentlige aktiviteter, ikke overvurderes og derfor ikke retfærdiggør en eventuel overdreven støtte. De franske myndigheders fremgangsmåde er således forsigtig.

(114)

Kommissionen konkluderer derfor på den ene side, at LNE’s analytiske regnskab svarer til de regnskabsstandarder, der sædvanligvis anerkendes på området og ikke udviser særlige karakteristika, og på den anden side, at de efterbehandlinger, der er foretaget med henblik på at opstille regnskaber efter aktivitetsområde (31) i perioden 1993-2004, er acceptable (32).

(115)

De årlige resultater for de offentlige aktiviteter, der omfatter offentlig støtte, er ifølge LNE’s analytiske regnskab følgende:

(1000 EUR)

 

Resultat offentlige aktiviteter

Resultat/omsætning offentlige aktiviteter (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

Siden 1993 har resultatet for de offentlige aktiviteter, dvs. de aktiviteter, der er tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, oftest været underskudsgivende på trods af den her omhandlede støtte. Når der er registreret overskud, er det under eller lig med 2 % af omsætningen for offentlige aktiviteter. Det vægtede resultat for perioden 1993-2005 er et tab på 1,9 %.

(117)

Sådanne generelt negative resultater ligger klart under det, der udgør et rimeligt overskud for en sammenlignelig privat virksomhed.

(118)

Kommissionen har endvidere foretaget en detaljeret undersøgelse af resultat og omsætning for LNE og de tre interesserede parter, der har de samme aktiviteter som LNE, for perioden 1998-2005 (34). Det følger heraf, at kvotienten »nettoresultat i forhold til omsætning« var lavere for LNE (– 3,2 % for LNE’s offentlige aktiviteter, 0,6 % for samtlige LNE’s aktiviteter) end for de interesserede parter, hvis kvotient ligger på mellem 0 % og 4 %. Det bekræfter, at LNE’s overskud på offentlige aktiviteter kan betragtes som et rimeligt overskud.

(119)

Kommissionen konkluderer derfor, at der ikke har været tale om overkompensation for LNE’s tjenesteydelser af almindelig økonomiske interesse siden 1993. Den kompensation for offentlig tjeneste, LNE har modtaget i perioden 1993-2005, udgør statsstøtte, der er forenelig med EF-traktatens artikel 86, stk. 2.

(120)

Det følger heraf, at det ikke er nødvendigt at undersøge, om der har været krydssubsidiering til fordel for LNE (35) for de kommercielle aktiviteters vedkommende.

5.4.   Nogle af LNE’s offentlige aktiviteter har ikke-kommerciel karakter

(121)

Det skal bemærkes, at da nogle af LNE’s aktiviteter — i øvrigt kun ganske få — i det offentlige segment kan betragtes som ikke-kommercielle (36) og sidestilles med offentlige tjenesteydelser, skal det også kontrolleres, om myndighedernes kompensation er under eller lig med nettoomkostningerne ved udførelsen af de omhandlede opgaver (37).

(122)

En sådan analyse er allerede udført i betragtning 115-120, og det fremgår af denne, at der ikke er grund til at gøre indsigelse mod den her omhandlede kompensation. Det betyder, at finansieringen af de pågældende aktiviteter ikke udgør statsstøtte.

5.5.   Bemærkninger fra interesserede parter

(123)

I de bemærkninger, der er indkommet inden for rammerne af denne procedure, har nogle konkurrenter nævnt anden støtte, som LNE skulle have modtaget. Disse foranstaltninger er ikke omfattet af denne procedure. I betragtning af svarene fra de franske myndigheder mener Kommissionen imidlertid at være tilstrækkelig informeret til at tage stilling i den henseende.

(124)

Den samlede støtte fra regionen Île-de-France til LNE med henblik på finansiering af LNE’s rabat til små og mellemstore virksomheder var på 61 000 EUR i 2003. I det omfang der er tale om støtte til LNE (og ikke til kunderne, de små og mellemstore virksomheder), og støtten ikke henhører under en eksisterende støtteordning (se punkt 54), opfylder den betingelserne i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (38). Kommissionen kan derfor ikke modsætte sig foranstaltningen.

(125)

Kommissionen bemærker i øvrigt, at ADEME ikke har ydet støtte til LNE.

(126)

Hverken LNE’s påståede anvendelse af Den Franske Republiks officielle logo eller LNE’s deltagelse i arbejdet i internationale organer er relevante forhold i denne sag. LNE’s logo er forskelligt fra det officielle logo, hvis brug udelukkende er forbeholdt de offentlige myndigheder. Hvad angår de offentlige myndigheders repræsentation i visse europæiske og internationale instanser (arbejdsgrupper i Den Internationale Organisation for Retlig Metrologi (OIML) og det europæiske samarbejde om retlig metrologi (WELMEC)), kan en eventuel imagemæssig fordel for LNE i den henseende, ikke sammenlignes med statsstøtte.

(127)

De påståede fordele vedrørende selvforsikring, særlige arbejdsretlige regler for de ansatte eller gratis arkivering foreligger faktisk ikke. LNE’s forsikringspolicer, der i øvrigt repræsenterede omkostninger på over 300 000 EUR i 2004, kan sidestilles med private virksomheders. LNE’s ansatte har ikke en særlig status, som f.eks. offentligt ansatte, men henhører under privatretten, både hvad angår arbejdsløshedsforsikring og pension. Endelig har LNE ikke ret til gratis arkivering. Tværtimod var de direkte omkostninger i den henseende på 80 000 EUR i 2005.

(128)

Det forhold, at LNE er godkendt til at være omfattet af ordningen for skattelettelser for forskning, udgør ikke statsstøtte efter artikel 87, stk. 1, bl.a. fordi der ikke er statsmidler impliceret. Som følge af denne godkendelse har LNE fået foretaget en ad hoc evaluering af sine forskere inden for rammerne af sin forpligtelse til offentlig tjeneste på forskningsområdet. I øvrigt er der taget hensyn til skattelettelser for forskning i LNE’s indtægter og udgifter.

(129)

Hvad angår den støtte, som toldvæsenet skulle have ydet LNE, foreligger der ikke dokumenterede oplysninger. Det fremgår, at DGDDI anvender sine egne laboratorier, DGCCRF’s laboratorier eller eksterne laboratorier, herunder LNE, Institut national de recherche et de sécurité eller Centre scientifique et technique du bâtiment, når det gælder produkter til byggesektoren.

6.   KONKLUSION

(130)

Med forbehold af afsnit 5.4 udgør kompensationen for offentlig tjeneste i form af budgetbevillinger fra staten og BNM samt de lokale myndigheders støtte til LNE i perioden 1993-2005 statsstøtte.

(131)

Kommissionen konstaterer, at Frankrig ulovligt har iværksat den omhandlede støtte i strid med traktatens artikel 88, stk. 3.

(132)

Støtten er imidlertid forenelig med traktatens artikel 86, stk. 2.

(133)

Denne beslutning vedrører ikke den statsgaranti, som LNE’s kommercielle aktiviteter kunne omfattes af som følge af LNE’s status som offentlig virksomhed (EPIC). Dette aspekt, der har givet anledning til et forslag til egnede foranstaltninger (39) i medfør af traktatens artikel 88, stk. 1, vil blive behandlet i senere beslutninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den kompensation for offentlig tjeneste, som Frankrig ulovligt iværksatte til fordel for Laboratoire national de métrologie et d’essais i perioden 1993-2005, udgør statsstøtte, som er forenelig med fællesmarkedet.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2006.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 263 af 22.10.2005, s. 22.

(2)  LNE er et akronym for Laboratoire national de métrologie et d’essais, der blev oprettet ved dekret af 25.1.2005, efter en sammenlægning af Bureau national de métrologie og Laboratoire national d’essais.

(3)  Se fodnote 1.

(4)  F.eks. metrologi, instrumentering, materialer, forbrugsprodukter, sundhed, medicinske anordninger, udstyr og industrikomponenter, logistik, emballage, energi og miljø.

(5)  Kilde: www.lne.fr

(6)  LNE oprettede i 2001 LNE-Asia, som er et joint-venture mellem LNE og CMA-Testing and Certification Laboratories.

(7)  Dette dekret blev ændret ved dekret nr. 2005-49 af 25. januar 2005 og nr. 2005-436 af 9. maj 2005, bl.a. hvad angår de finansielle og regnskabsmæssige regler og kontrollen med LNE. LNE’s midler er imidlertid de samme.

(8)  Der er tale om en sammenlægning af de beløb, der svarer til metrologikontrakten og driftsstøtten i resultatopgørelsen.

(9)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(10)  EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2005/81/EF (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 47).

(11)  Se EF-Domstolens dom af 11.4.1989, sag 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen m.v., Sml., s. 803).

(12)  Dom afsagt af Retten i Første Instans den 15.6.2005, sag T-17/02, Olsen mod Kommissionen, Sml. II, s. 2031, præmis 186 ff. og 216).

(13)  Dom af 24.7.2003, sag C-280/00, Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg, Sml. I, s. 7747).

(14)  EUT C 297 af 29.11.2005, s. 4.

(15)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67.

(16)  Sag NN 6/89, regionale innovations- og teknologioverførselscentre. Brev til de franske myndigheder SEK(1989) 814 af 23.5.1989.

(17)  Det er oplagt, at de kommercielle aktiviteter er økonomiske aktiviteter ifølge retspraksis.

(18)  EF-Domstolens dom af 10.1.2006, sag C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., Sml. I, s. 289).

(19)  Med forhold af bemærkningerne i punkt 5.4 i denne beslutning.

(20)  BNM var et offentligt selskab (groupement d’intérêt public) oprettet af på den ene side den franske stat, repræsenteret ved industriministeren og ministeren for forskning og ny teknologi og på den anden side forskellige offentlige organisationer, nemlig Commissariat à l’énergie atomique, Conservatoire national des arts et métiers, LNE og Observatoire de Paris. BNM’s økonomiske midler stammede fra medlemmerne.

(21)  Se EF-Domstolens dom af 14.10.1987, sag 248/84, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 4013, præmis 17).

(22)  Se dom af 19.9.2000, sag C-156/98, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 6857, præmis 30, og citeret retspraksis.

(23)  Se dom af 16.9.2004, sag T-274/01, Valmont, Sml. II, s. 3145, præmis 44, og citeret retspraksis.

(24)  Se bl.a. EF-Domstolens dom af 17.9.1980, sag 730/79, Philip Morris mod Kommissionen, Sml. s. 2671, præmis 11 og 12 og Førsteinstansrettens dom af 30.4.1998, sag T-214/95, Vlaams Gewest mod Kommissionen, Sml. II, s. 717, præmis 48-50.

(25)  LNE’s konkurrenter er både nationale virksomheder og internationale koncerner (Bureau Veritas, Intertek …).

(26)  Se dom af 24.7.2003, sag C-280/00, Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg, Sml. I, s. 7747, præmis 87).

(27)  EFT C 17 af 19.1.2001, s. 4.

(28)  De omhandlede opgaver er beskrevet i detaljer i afsnit 2.

(29)  Det er ikke nødvendigt inden for rammerne af denne procedure at fastslå, om LNE har indført et adskilt regnskab, der viser hvilke offentlige midler der er stillet til rådighed i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 80/723/EØF. En eventuel overtrædelse af dette direktiv vil ikke påvirke den her omhandlede støttes forenelighed med fællesmarkedet.

(30)  De kommercielle aktiviteter udgør følgende i procent af LNE’s omsætning:

2005 — 71 %, 2004 — 70 %, 2003 — 69 %, 2002 — 66 %, 2001 — 66 %, 2000 — 66 %, 1999 — 64 %, 1998 — 65 %, 1997 — 61 %, 1996 — 60 %, 1995 — 58 %, 1994 — 60 %, 1993 — 62 %.

(31)  Indtægter og udgifter for det »blandede« område, der er nævnt i indledningen af proceduren, er fordelt mellem de offentlige og de kommercielle aktiviteter efter den metode, der er fremlagt i ovenstående betragtninger.

(32)  Kommissionens mulighed for i mangel af et analytisk regnskabssystem at basere sig på en analytisk rekonstruktion af omkostningerne ved en ex post retropolation er godkendt af Retten i Første Instans (se dom af 7.6.2006 i sag T-613/97, Union française de l’express (UFEX), særlig præmis 137).

(33)  Omsætningen for de offentlige aktiviteter omfatter ikke den del af investeringsstøtten, der er overført til resultatopgørelsen.

(34)  For Laboratoires Pourquery foreligger der ikke oplysninger efter 2004.

(35)  Selv om den garanti, der følger af LNE’s status som offentlig virksomhed (»établissement public à caractère industriel et commercial«), var en fordel for LNE, hvad angår de offentlige aktiviteter, viser en analyse af bankernes udlånsbetingelser til LNE, at denne fordel er næsten ubetydelig, tæt på de minimis-grænsen, og ikke ændrer den proportionalitetstest, der er foretaget i betragtning 101-103 vedrørende kompensation for offentlig tjeneste.

(36)  Det kunne f.eks. være tilfældet med grundforskning i metrologi.

(37)  Se i den henseende Kommissionens beslutning 2001/46/EF af 26.7.2000 om Tysklands foranstaltning og statsstøtte til fordel for SICAN-gruppen og projektpartnere (navnlig punkt 87-92) (EUT L 18 af 19.1.2001, s. 18).

(38)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.

(39)  Statsstøtte E 24/2004 og brev af 5.7.2005.


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. marts 2007

om ændring af beslutning K(2006) 4332 endelig om fastsættelse af en årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser fra Den Europæiske Fiskerifond for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

(meddelt under nummer K(2007) 1313)

(2007/218/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning K(2006) 4332 endelig af 4. oktober 2006 blev der fastsat en årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fiskerifond, i det følgende benævnt »EFF«, i henhold til formål uden for konvergensmålet, af EF-midlerne til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra EFF i henhold til konvergensmålet og af de samlede EF-midler til forpligtelser fra EFF for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013.

(2)

For at give Bulgarien og Rumænien mulighed for at få del i midlerne fra EFF frem til 2013 bør der fastsættes vejledende beløb for Bulgarien og Rumænien til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra EFF i henhold til konvergensmålet, ligesom de samlede EF-midler til forpligtelser fra EFF bør fastsættes.

(3)

Beslutning K(2006) 4332 endelig bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning K(2006) 4332 endelig affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra EFF, for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 efter fradrag af det beløb, der på Kommissionens initiativ og/eller vegne anvendes til finansiering af teknisk bistand

Tabel 1

(EUR)

Medlemsstat

Årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra EFF i henhold til »formål uden for konvergensmålet«, for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ελλάδα

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Éire/Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Κύπρος/Kıbrıs

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

I alt

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


Tabel 2

(EUR)

Medlemsstat

Årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af EF-midlerne til forpligtelser til de regioner, som er berettiget til støtte fra EFF i henhold til konvergensmålet, for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republica

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ελλάδα

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

I alt

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


Tabel 3

(EUR)

Medlemsstat

Årlig vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af de samlede EF-midler til forpligtelser fra EFF for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ελλάδα

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Éire/Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Κύπρος/Kıbrıs

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kindom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

I alt

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007«


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. marts 2007

om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin, som skal gennemføres i Bulgarien og Rumænien

(meddelt under nummer K(2007) 1394)

(Kun den bulgarske og den rumænske udgave er autentiske)

(2007/219/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat bestemmelser om EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger. Det er endvidere fastsat, at Fællesskabet skal iværksætte eller bistå medlemsstaterne ved iværksættelsen af de tekniske og videnskabelige foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle veterinærbestemmelser og for at udvikle undervisning og uddannelse på veterinærområdet.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (2) skal der inden udgangen af 2007 opstilles et EF-mål for mindskelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin.

(3)

Efter anmodning fra Kommissionen vedtog Ekspertpanelet for Biologiske Farer under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på mødet den 16. marts 2006 en udtalelse om risikovurdering og muligheder for risikobegrænsende foranstaltninger med hensyn til salmonella i svineproduktionen. I udtalelsen foreslås der tekniske specifikationer for en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin i Fællesskabet.

(4)

Med henblik på opstilling af et sådant EF-mål er der behov for sammenlignelige oplysninger om forekomsten af salmonella i populationer af slagtesvin i Bulgarien og Rumænien. Sådanne oplysninger foreligger ikke i øjeblikket, og der bør derfor gennemføres en særlig undersøgelse for at registrere forekomsten af salmonella i slagtesvin, idet undersøgelsen skal dække et passende tidsrum i de pågældende medlemsstater.

(5)

I henhold til Kommissionens beslutning 2006/668/EF af 29. september 2006 om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin, som skal gennemføres i medlemsstaterne (3), skal der gennemføres en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin i de øvrige medlemsstater mellem oktober 2006 og september 2007. Samme procedure bør anvendes i forbindelse med referenceundersøgelserne i Bulgarien og Rumænien. Undersøgelsens varighed bør dog afkortes, så dataene fra alle medlemsstaterne kan analyseres på samme tid.

(6)

I EFSA-udtalelsen anbefales det, at der tages prøver på slagteriet ved at udtage ileocækale lymfeknuder som billede på salmonellastatus for de svin, der er sendt til slagtning. En sådan prøveudtagning bør derfor anvendes som et middel til at overvåge forekomsten af salmonella i slagtesvin.

(7)

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe de tekniske data, der er nødvendige for at udvikle Fællesskabets veterinærbestemmelser. I betragtning af hvor vigtigt det er, at der indsamles sammenlignelige oplysninger om forekomsten af salmonella i slagtesvin i Bulgarien og Rumænien, bør der ydes EF-tilskud til de pågældende medlemsstater til gennemførelsen af de specifikke opgaver, der skal udføres som led i undersøgelsen. Udgifter til laboratorieprøver bør således godtgøres 100 % op til et vist maksimumsbeløb. Alle øvrige udgifter, f.eks. til prøveudtagning, transport og administration, bør ikke være EF-tilskudsberettigede.

(8)

EF-tilskuddet bør ydes, under forudsætning af at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med EF-retsforskrifterne og under overholdelse af visse andre nærmere angivne betingelser. EF-tilskuddet bør ydes under forudsætning af, at de planlagte foranstaltninger gennemføres som planlagt, og at myndighederne fremlægger alle nødvendige oplysninger inden for de fastsatte frister.

(9)

Det er nødvendigt at fastlægge, hvilken omregningskurs der skal anvendes for de betalingsanmodninger, der indgives i national valuta som defineret i artikel 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (4).

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Der gennemføres en undersøgelse med henblik på at vurdere forekomsten af Salmonella spp. i Bulgarien og Rumænien i slagtesvin ved udtagning af prøver på slagterier i de pågældende medlemsstater (i det følgende benævnt »undersøgelsen«).

2.   Undersøgelsen omfatter perioden 1. april 2007 til 30. september 2007.

3.   I denne beslutning forstås ved »kompetent myndighed« en medlemsstats myndighed eller myndigheder efter betydningen i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikel 2

Tekniske specifikationer

Prøveudtagning og analyse i forbindelse med undersøgelse foretages af den kompetente myndighed eller under den kompetente myndigheds tilsyn i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag I.

Artikel 3

Indsamling af data, vurdering og rapportering

1.   Den kompetente myndighed indsamler og vurderer resultaterne af det arbejde, der er udført i henhold til artikel 2 i denne beslutning, og meddeler Kommissionen alle nødvendige aggregerede data og sin vurdering.

Kommissionen videresender oplysningerne sammen med de nationale aggregerede data og medlemsstaternes vurderinger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som ser nærmere på dem.

2.   Nationale aggregerede data og resultater som omhandlet i stk. 1 gøres offentligt tilgængelige på en måde, der sikrer overholdelse af princippet om fortrolighed.

Artikel 4

EF-tilskud

1.   Der ydes EF-tilskud til visse udgifter afholdt af Bulgarien og Rumænien i forbindelse med laboratorieprøver, dvs. bakteriologisk påvisning af Salmonella spp. og serotypning af salmonella-isolater og serologiske undersøgelser.

2.   EF-tilskuddet udgør højst:

a)

20 EUR pr. test til bakteriologisk påvisning af Salmonella spp.

b)

30 EUR pr. test til serotypning af salmonella-isolater.

EF-tilskuddet må dog ikke overstige de i bilag II angivne beløb.

Artikel 5

Betingelser for EF-tilskuddet

1.   Tilskuddet i henhold til artikel 4 ydes til Bulgarien og Rumænien under forudsætning af, at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter, herunder konkurrencereglerne og bestemmelserne om indgåelse af offentlige kontrakter, og på følgende betingelser:

a)

De love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen, sættes i kraft senest den 1. april 2007.

b)

Der fremsendes en statusrapport, der dækker de første tre måneder af undersøgelsen, senest den 31. juli 2007; statusrapporten bør indeholde alle oplysninger, der anmodes om i bilag I.

c)

Der fremsendes senest den 31. oktober 2007 en endelig rapport om den tekniske gennemførelse af undersøgelsen, ledsaget af dokumentation for de afholdte udgifter og de opnåede resultater i perioden 1. april 2007 til 30. september 2007; bilagene til dokumentation for de afholdte udgifter skal som et minimum indeholde de i bilag III angivne oplysninger.

d)

Undersøgelsen gennemføres som planlagt.

2.   Et forskud på 50 % af det samlede beløb, jf. bilag II, kan udbetales efter anmodning herom fra Bulgarien eller Rumænien.

3.   Manglende overholdelse af de i stk. 1, litra c), angivne tidsfrister medfører en gradvis nedsættelse af det EF-tilskud, der udbetales, med 25 % af det samlede beløb den 15. november 2007, 50 % den 1. december 2007 og 100 % den 15. december 2007.

Artikel 6

Omregningskurs for udgifter

Af hensyn til administrativ effektivitet skal alle udgifter, der forelægges med henblik på EF-tilskud, angives i euro. I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 af 20. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren og om ændring af visse forordninger (5) skal omregningskursen for udgifter i en anden valuta end euro være den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af den berørte medlemsstat.

Artikel 7

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. april 2007.

Artikel 8

Adressater

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien og til Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006.

(3)  EUT L 275 af 6.10.2006, s. 51.

(4)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(5)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52.


BILAG I

Tekniske specifikationer, jf. artikel 2

1.   Prøveudtagning

Der udtages randomiserede stikprøver af svin, der er blevet holdt i mindst de tre forudgående måneder i medlemsstaten, i følgende minimumsantal:

 

Bulgarien: 192

 

Rumænien: 300.

Bulgarien og Rumænien udtager yderligere 10 % ekstra prøver, der skal analyseres, hvis nogle af prøverne af en eller anden årsag udelukkes fra undersøgelsen.

Prøveudtagningen stratificeres pr. deltagende slagteri og proportionalt med slagterikapaciteten. Medlemsstaterne opstiller hver især alle slagterier i størrelsesorden efter antal slagtede svin i det foregående år. Medlemsstaterne skal på den måde hver især kortlægge, hvilke slagterier der har stået for mindst 80 % af alle slagtede slagtesvin.

Der beregnes et overslag over det samlede antal svin og slagtekroppe, der skal udtages prøver af på hvert af de slagterier, der indgår i undersøgelsen, ved at gange antallet af stikprøver (f.eks. 2 400) med andelen af behandlede slagtesvin i det foregående år. Hvis et slagteri f.eks. stod for 25 % af svineslagtningerne i de udvalgte slagterier (dvs. dem, der repræsenterer mindst 80 % af alle slagtesvin, der slagtes i den pågældende medlemsstat), skal der udtages prøver af 600 svin (= 2 400 × 0,25). Dette antal deles ligeligt, så der udtages prøver af 50 svin pr. måned i 12 måneder, jf. eksemplet i skema 1.

Hvis et slagteri ikke længere er i drift, hvis der er åbnet et nyt slagteri, eller hvis man forventer en betydelig ændring i anlæggets kapacitet i undersøgelsesperioden, justeres den skønnede kapacitet imidlertid i overensstemmelse hermed.

Skema 1

Vægtning af slagterier med henblik på fordeling af, hvor mange slagtesvin der skal udtages prøver af på de enkelte slagterier; beregning af antal dyr, der udtages prøver af, pr. slagteri

Slagteri-id

Antal slagtesvin behandlet året før

Procentandel af det samlede antal slagtede dyr omfattet af undersøgelsen

Antal prøver pr. slagteri

Prøver pr. måned (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

I alt

500 000 (1)

100,0

 

 

For hvert slagteri udtrækkes der hver måned et tilfældigt tal fra 1 til 31. Hvis det tilfældigt valgte tal er en slagtedag i den pågældende måned, vælges den pågældende dag som prøveudtagningsdag. Hvis det ikke er en slagtedag, udtrækkes et nyt tilfældigt tal. Denne procedure gennemføres en gang om måneden og gentages lige så mange gange, som der er prøver, der skal udtages på slagteriet. F.eks. gentages proceduren for slagteriet AXD mindst 36 gange med henblik på at finde mindst 36 tilfældigt valgte arbejdsdage. Det kan således forekomme, at der skal tages prøver af mere end en slagtekrop pr. dag.

Da antallet af dyr, der slagtes på en given dag, kan variere særdeles meget, foretages den randomiserede udvælgelse af det enkelte dyr på slagteriet på den dag, der er tilfældigt valgt til prøveudtagning. På den pågældende dag skal man kende det samlede antal dyr, og slagteriet skal da vælge en slagtekrop eller slagtekroppe ved hjælp af et randomiseringsskema, som det har fået udleveret, og som er genereret ved at anvende et maksimumsantal, der overstiger det højest mulige antal slagtesvin, der slagtes på en dag på et slagteri i medlemsstaten.

Et randomiseringsskema kan se ud som vist i skema 2.

Skema 2

Randomiseringsskema

Slagteri

Dag i måneden

Slagtekrops identitet (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Følgende dyr er udelukket fra at deltage i referenceundersøgelsen:

dyr på under 50 kg levende vægt eller på over 170 kg levende vægt

dyr, der er nødslagtede

slagtekroppe, der er helt kasseret.

2.   Prøver

2.1.   Prøveudtagning generelt

Der udtages en samleprøve af ileocækale lymfeknuder eller mindst 5 enkeltprøver af ileocækale lymfeknuder fra alle udvalgte svin. Om muligt tages mindst 25 g lymfeknuder uden fedt eller bindevæv.

På slagteriet opbevares optegnelser vedrørende dato og klokkeslæt for udtagning af de enkelte prøver samt dato og klokkeslæt for afsendelsen af prøverne og navnet på kurervirksomheden.

2.2.   Nærmere beskrivelse af udtagning af prøver af ileocækale lymfeknuder

Mesenteriet mellem cæcum og den del af ileum, der er tættest på cæcum, rives åbent, og de ileocækale lymfeknuder viser sig på overfladen af det iturevne sted. Hvis der tages individuelle lymfeknuder, tages de uden videre fra det åbnede mesenterium uden brug af kniv, men med handsker. Lymfeknuderne eller samleprøven anbringes i en plasticpose, der mærkes med dato, klokkeslæt, slagteriets identifikationsnummer og prøvens identifikationskode.

3.   Transport

Prøverne sendes ekspres eller med kurer højst 36 timer efter prøveudtagningen og skal være laboratoriet i hænde senest 72 timer efter prøveudtagningen. Prøver, der ankommer mere end 72 timer efter prøveudtagningen kasseres, medmindre analysen påbegyndes senest 96 timer efter prøveudtagningen, og forudsat at kølekæden ikke er blevet brudt.

4.   Analyse og serotypning af prøver

Analyse og serotypning af prøver foretages på det nationale referencelaboratorium. Hvis det nationale referencelaboratorium ikke råder over den nødvendige kapacitet til at foretage alle analyserne, eller hvis det ikke er referencelaboratoriet, der rutinemæssigt foretager påvisning, kan de kompetente myndigheder dog beslutte at udpege et begrænset antal andre laboratorier, som tager del i den offentlige salmonellakontrol, til at foretage analyserne.

Disse laboratorier skal have dokumenteret erfaring med anvendelse af den krævede påvisningsmetode, de bør have etableret et kvalitetssikringssystem, som er i overensstemmelse med ISO 17025-standarden, og de bør arbejde under det nationale referencelaboratoriums tilsyn.

På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet, indtil den bakteriologiske undersøgelse, som skal foretages senest 24 timer efter modtagelsen af prøverne, og således at analysen påbegyndes senest 96 timer efter prøveudtagningen.

4.1.   Forberedelse af prøver

Lymfeknuder dekontamineres på overfladen inden analysen, ved at de nedsænkes i ren alkohol og derefter lufttørres.

Alle lymfeknuder samles i en plasticpose, der lukkes, og som man slår på med en hammer eller lignende og dermed knuser lymfeknuderne.

De homogeniserede lymfeknuder vejes og anbringes i en steril beholder med opvarmet »buffered« peptonvand (BPW) i en fortynding på 1:10. Beholderne inkuberes i alt i (18 ± 2) timer ved (37 ± 1) °C.

4.2.   Påvisningsmetode

Den metode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene, skal anvendes.

Metoden er beskrevet i den aktuelle udgave af forslag til bilag D til ISO 6579:2002: »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Ved denne metode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

4.3.   Serotypning

Alle stammer, der er isoleret og bekræftet som værende Salmonella spp., serotypebestemmes efter Kaufmann-White-skemaet.

Som led i kvalitetssikringen sendes 16 af de typbare stammer og 16 af de ikke-typbare isolater til EF-referencelaboratoriet. Hvis der er isoleret færre stammer, sendes alle.

4.4.   Fagtypning

Hvis der foretages fagtypning af isolater af Salmonella serovar typhimurium og Salmonella serovar enteritidis (fakultativt), anvendes de metoder, der er beskrevet af WHO’s referencecenter for fagtypning af salmonella under Health Protection Agency (HPA), Colindale, Det Forenede Kongerige.

4.5.   Testning for antimikrobiel følsomhed

Ved testning for antimikrobiel følsomhed (fakultativt) skal der anvendes en valideret og kontrolleret testmetode, f.eks. en af dem, der anbefales af National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, siden den 1. januar 2005: »Clinical and Laboratory Standards Institute« — CLSI).

Såvel agar-diffusionsmetoder som bouillonfortyndingsmetoder kan accepteres. Resultaterne indberettes både som kvantitative data (MIC-værdi for fortyndingsmetoder og hæmningszonediameter for diffusionsmetoder) og som kvalitative data (andel af resistente isolater).

De kvalitative data skal baseres på en fortolkning i overensstemmelse med epidemiologiske cut-off-værdier som fremlagt af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) på http://www.eucast.org

Isolaterne testes for modtagelighed for nedenstående antimikrobielle stoffer:

ampicillin eller amoxicillin

tetracyklin

chloramphenicol

florfenicol

nalidixinsyre

ciprofloxacin (helst) eller enrofloxacin

sulfonamid (helst sulfametoxazol)

sulfonamid/trimethoprim eller trimethoprim

gentamicin

streptomycin

kanamycin (helst) eller neomycin

tredjegenerations-cephalosporin (helst cefotaxim)

colistin (fakultativ).

De to medlemsstater skal arrangere uddannelse for de involverede parter, inden undersøgelsen påbegyndes.

5.   Opbevaring af optegnelser og prøver

Optegnelser om bakteriologiske undersøgelser vedrørende alle behandlede prøver opbevares i et format, der er i overensstemmelse med eller svarer til eksemplet i skema 3.

Alle isolerede stammer opbevares på de to medlemsstaters nationale referencelaboratorier, under forudsætning af at det sikrer, at stammerne forbliver intakte i mindst fem år.

Alle kødsaftprøver til serologisk undersøgelse opbevares frosset i to år.

Skema 3

Eksempel på optegnelser, der skal laves for alle behandlede prøver

Prøve

Modtagelse

Analyse

Prøve-id + type

Slagteri-id

Navn

Dato

Klokkeslæt

Navn

Dato

Klokkeslæt

Pos. eller neg.

Serovar

Fagtype

Antibiogram

Opbevarings-id

1 S

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14:00

Neg

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4-10

12:30

AB

4-10

14:00

Pos

Typh

DT104

ASTSu

(IDnr)

3 L

EU083

PW

8-10

16:30

AB

9-10

9:00

Pos

Agona

i.r.

ASTE

(IDnr)

osv.

6.   Rapportering fra Bulgarien og Rumænien

Den kompetente myndighed med ansvar for udarbejdelse af den årlige nationale rapport om overvågningen af salmonella hos dyr, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF, indsamler og evaluerer resultaterne og meddeler Kommissionen resultatet af denne evaluering.

Rapporterne skal mindst indeholde følgende oplysninger:

6.1.   Overordnet beskrivelse af undersøgelsesprogrammets gennemførelse

beskrivelse af den undersøgte population, stratificeret efter slagterikapacitet

beskrivelse af randomiseringsprocedure, herunder indberetningssystem

beregnet antal stikprøver

nærmere oplysninger om myndigheder og laboratorier, der har deltaget i prøveudtagning/testning/typning

de overordnede resultater af undersøgelsen (bakteriologiske undersøgelser af prøver, antal positive prøver, serovar, fagtype og test af antibiotikaresistens).

6.2.   Fuldstændige oplysninger om hvert dyr, der er udtaget prøver på/af, og resultaterne af de gennemførte analyser

Medlemsstaterne forelægger resultaterne af undersøgelsen i form af rådata ved anvendelse af en dataordbog og dataindsamlingsskemaer, som Kommissionen har udleveret.

Dataordbogen og skemaerne udarbejdes af Kommissionen og omfatter som minimum følgende:

identifikation af slagteriet

slagteriets kapacitet

dato og klokkeslæt for prøveudtagning

identifikation af prøverne (nummer)

prøvetype: lymfeknuder

dato for afsendelse til laboratoriet.

Følgende oplysninger indsamles i medlemsstaterne for hver prøve, der sendes til laboratoriet:

identifikation af laboratoriet (hvis mere end ét laboratorium er involveret)

transportmiddel, der er anvendt til prøverne

dato for modtagelse på laboratoriet

prøvematerialets vægt, når det drejer sig om analyse af lymfeknuder

resultater for de enkelte analyserede prøver: »negativ« eller, hvis den er positiv for Salmonella spp., også resultaterne af serotypebestemmelsen »Salmonella serovar« eller »ikke-typbar«

resultater for stammer testet for antimikrobiel følsomhed og/eller resultater af fagtypning.


(1)  Dette antal bør repræsentere mindst 80 % af antallet af slagtede slagtesvin i en medlemsstat.

(2)  Dvs. at der til undersøgelsen bør udtages prøver af den 5. slagtekrop, der behandles den 19. dag i den pågældende måned.


BILAG II

Maksimalt EF-tilskud til Bulgarien og Rumænien

(EUR)

Medlemsstat

Beløb

Bulgarien

4 992

Rumænien

7 800


BILAG III

Attesteret finansielt regnskab for gennemførelsen af en referenceundersøgelse af forekomsten af Salmonella spp. i besætninger af slagtesvin

Rapporteringsperiode: 1. april 2007 til 30. september 2007

Erklæring om EF-tilskudsberettigede udgifter afholdt til undersøgelsen

Nummeret på Kommissionens beslutning om bevilling af EF-tilskud: …

Udgifter i forbindelse med

Antal test

Udgifter til prøver i referenceperioden i alt

(national valuta)

Bakteriologisk påvisning af Salmonella spp

 

 

Serotypning af salmonella-isolater

 

 

Erklæring fra støttemodtageren

Vi attesterer, at:

udgifterne angivet i erklæringen om udgifter reelt er afholdt i forbindelse med de opgaver, der er fastsat i Kommissionen beslutning 2007/219/EF, og at de har været nødvendige for en korrekt udførelse af disse opgaver

alle bilag for udgifterne er til rådighed til revisionsformål.

Dato: …

Den økonomisk ansvarliges navn: …

Underskrift: …


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. april 2007

om ændring af beslutning 2003/250/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Sydafrika

(meddelt under nummer K(2007) 1454)

(2007/220/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/29/EF må jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande bortset fra Middelhavslandene, Australien, New Zealand, Canada og de kontinentale stater i USA i princippet ikke importeres til EF. Ovennævnte direktiv tillader dog undtagelser fra denne regel, forudsat at der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/250/EF (2) bemyndiger medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Sydafrika.

(3)

Omstændighederne for at indrømme denne undtagelse har ikke ændret sig, og der er ikke fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til at revidere de særlige betingelser.

(4)

Medlemsstaterne bør derfor i endnu en begrænset periode være bemyndiget til at tillade indførsel på deres område af sådanne planter på særlige betingelser.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/250/EF, artikel 1, stk. 2, indsættes følgende som litra e)-h):

»e)

fra 1. juni 2007 til 30. september 2007

f)

fra 1. juni 2008 til 30. september 2008

g)

fra 1. juni 2009 til 30. september 2009

h)

fra 1. juni 2010 til 30. september 2010.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 36.


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. april 2007

om ændring af beslutning 2003/249/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile

(meddelt under nummer K(2007) 1455)

(2007/221/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/29/EF må jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande bortset fra Middelhavslandene, Australien, New Zealand, Canada og de kontinentale stater i USA i princippet ikke importeres til EF. Ovennævnte direktiv tillader dog undtagelser fra denne regel, forudsat at der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/249/EF (2) bemyndiger medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile.

(3)

Omstændighederne for at indrømme denne undtagelse har ikke ændret sig, og der er ikke fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til at revidere de særlige betingelser.

(4)

Medlemsstaterne bør derfor i endnu en begrænset periode være bemyndiget til at tillade indførsel på deres område af sådanne planter på særlige betingelser.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 2, i beslutning 2003/249/EF indsættes følgende som litra e)-h):

»e)

fra 1. juni 2007 til 30. september 2007

f)

fra 1. juni 2008 til 30. september 2008

g)

fra 1. juni 2009 til 30. september 2009

h)

fra 1. juni 2010 til 30. september 2010.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 32.


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. april 2007

om påbegyndelse af arbejdet i Det Regionale Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande som led i den fælles fiskeripolitik

(2007/222/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/585/EF af 19. juli 2004 om oprettelse af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 3, stk. 3,

under henvisning til den henstilling, som Frankrig fremsendte den 9. februar 2007 på vegne af Belgien, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Portugal, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2) og afgørelse 2004/585/EF udstikkes rammerne for oprettelsen af regionale rådgivende råd og for deres arbejde.

(2)

Ved artikel 2 i afgørelse 2004/585/EF oprettes der et regionalt rådgivende råd for de sydvestlige farvande, der omfatter ICES-områderne VIII, IX og X (farvandene omkring Azorerne) og CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0 (farvandene omkring Madeira og De Kanariske Øer) (3).

(3)

Repræsentanter for fiskeriet og andre interessegrupper har i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i afgørelse 2004/585/EF indgivet en ansøgning om påbegyndelse af arbejdet i ovennævnte regionale rådgivende råd til Belgien Spanien, Frankrig, Nederlandene og Portugal.

(4)

De pågældende medlemsstater har som krævet i henhold til artikel 3, stk. 2, i afgørelse 2004/585/EF truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen om Det Regionale Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande var i overensstemmelse med nævnte afgørelse. Den 9. februar 2007 fremsendte medlemsstaterne en henstilling om dette regionale rådgivende råd til Kommissionen.

(5)

Kommissionen har vurderet både de interesserede parters ansøgning og den pågældende henstilling i lyset af afgørelse 2004/585/EF og under hensyntagen til målene og principperne i den fælles fiskeripolitik og finder, at Det Regionale Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande er klar til at påbegynde arbejdet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det Regionale Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande, oprettet ved artikel 2, stk. 1, litra e), i afgørelse 2004/585/EF, påbegynder sit arbejde den 9. april 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 256 af 3.8.2004, s. 17.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  Som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 (EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1).


5.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. april 2007

om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Bulgarien har forelagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999

(meddelt under nummer K(2007) 1469)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(2007/223/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal medlemsstaterne udarbejde en oversigt over vinproduktionskapaciteten for at opnå en forøgelse af deres plantningsrettigheder og modtage støtte til omstrukturering og omstilling. Oversigten skal være i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 16.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (2) fastsætter i artikel 19 de nærmere regler for, hvordan oplysningerne i denne oversigt skal præsenteres.

(3)

Bulgarien har pr. brev af 10. og 17. januar 2007 meddelt Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og i artikel 19 i forordning (EF) nr. 1227/2000. Efter gennemgangen af disse oplysninger kan det konstateres, at Bulgarien har udarbejdet en sådan oversigt.

(4)

Denne beslutning betyder ikke, at Kommissionen godkender, at oplysningerne i oversigten er korrekte, eller at den lovgivning, der er henvist til i oversigten, er i overensstemmelse med EF-retten. Beslutningen forgriber ikke eventuelle senere beslutninger, som Kommissionen vedtager herom.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kommissionen konstaterer, at Bulgarien har udarbejdet en oversigt over vinproduktionskapaciteten i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 143 af 16.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1460/2006 (EUT L 272 af 3.10.2006, s. 9).