ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 315/2007 af 19. marts 2007 om overgangsforanstaltninger til fravigelse af forordning (EF) nr. 2597/97 for så vidt angår konsummælk produceret i Estland

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2007 af 23. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2007 af 23. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 319/2007 af 22. marts 2007 om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i NAFO-område 3L fra fartøjer, der fører polsk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 320/2007 af 22. marts 2007 om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 321/2007 af 23. marts 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 396/92 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/180/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 2007 om beskikkelse af et italiensk medlem af og to italienske suppleanter til Regionsudvalget

35

 

 

2007/181/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 2007 om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/182/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. marts 2007 om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr (meddelt under nummer K(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. marts 2007 om ændring af beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (meddelt under nummer K(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 315/2007

af 19. marts 2007

om overgangsforanstaltninger til fravigelse af forordning (EF) nr. 2597/97 for så vidt angår konsummælk produceret i Estland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som undtagelse fra Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 af 18. december 1997 om supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk (1) gør Kommissionens forordning (EF) nr. 749/2004 af 22. april 2004 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår konsummælk produceret i Estland (2) det muligt, at konsummælk, der produceres i Estland med et fedtindhold på 2,5 %, kan leveres og overdrages i Estland. Denne undtagelsesbestemmelse udløber den 30. april 2007.

(2)

På baggrund af forbrugsvanerne i Estland og de vanskeligheder, der er forbundet med en tilpasning til EF-reglerne, og da tilsvarende undtagelsesbestemmelser for andre lande udløber den 30. april 2009, er det hensigtsmæssigt at forlænge undtagelsesbestemmelsen om tilladelse til at levere og overdrage konsummælk, der produceres i Estland med et fedtindhold på 2,5 %, i Estland —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2597/97 må konsummælk produceret i Estland med et fedtindhold på 2,5 % leveres eller overdrages i Estland i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 30. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Rådets vegne

Horst SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 351 af 23.12.1997, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 1602/1999 (EFT L 189 af 22.7.1999, s. 43).

(2)  EUT L 118 af 23.4.2004, s. 5.


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 316/2007

af 23. marts 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 317/2007

af 23. marts 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 (2) fastsættes der bestemmelser om åbning og forvaltning af en række flerårige toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) anvendes for importlicenser, der udstedes for importkontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007. I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der fastsat nærmere bestemmelser om importlicensansøgninger, licensansøgerens status og udstedelsen af licenser. Ved denne forordning begrænses licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i importkontingentperioden. Forordning (EF) nr. 1301/2006 bør gælde fra den 1. juli 2007 for importlicenser, der udstedes i henhold forordning (EF) nr. 936/97, jf. dog de supplerende betingelser, der er fastsat i sidstnævnte forordning. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 936/97 bør i fornødent omfang tilpasses efter forordning (EF) nr. 1301/2006.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 936/97 skal medlemsstaterne den anden arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddele Kommissionen den samlede mængde, der er omfattet af importlicensansøgninger. I henhold til artikel 5, stk. 4, i samme forordning udstedes licenserne den 11. dag i hver måned, hvis Kommissionen godkender ansøgningerne. Af praktiske grunde bør det fastsættes, at licenserne udstedes den 15. dag i hver måned. På grund af helligdagene i 2007 bør denne ændring gælde fra april 2007.

(4)

Nogle af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 936/97 vedrørende tidligere importkontingentperioder er forældede. Af hensyn til klarheden bør disse bestemmelser udgå.

(5)

Det er endvidere i artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (4) fastsat, at medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, skal der ansøges om importlicens for produkter henhørende under en af de KN-underpositioner eller grupper af KN-underpositioner, der er anført i bilag I til nævnte forordning. I betragtning af de mange forskellige produkter, der kan importeres i henhold til forordning (EF) nr. 936/97, bør ansøgerne kunne underopdele deres ansøgning under det samme kontingentløbenummer efter KN-kode eller gruppe af KN-koder.

(6)

Forordning (EF) nr. 936/97 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 936/97 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvert år i perioden fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år, i det følgende benævnt »importkontingentperioden«, åbnes følgende toldkontingenter:

60 250 tons for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og 0202, og for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91. Kontingentet har løbenummer 09.4002

2 250 tons for frosset udbenet bøffelkød henhørende under KN-kode 0202 30 90 udtrykt i det udbenede køds vægt. Kontingentet har løbenummer 09.4001.

Ved afskrivning på de kontingenter, der er nævnt i første afsnit, er 100 kg ikke-udbenet kød lig med 77 kg udbenet kød.«

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

I litra b) udgår femte afsnit.

b)

I litra e) udgår tredje afsnit.

3)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   I forbindelse med import af den mængde, der er fastsat i artikel 2, litra f), deles importkontingentperioden i 12 underperioder på hver en måned. Den mængde, der er disponibel i hver underperiode, svarer til en tolvtedel af den samlede mængde.«

4)

Artikel 4 ændres således:

a)

Litra a) og b) udgår.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Oprindelseslandet angives i rubrik 8 i importlicensansøgningen og selve licensen, og der skal sættes krys ved »ja«. Licensen forpligter til indførsel fra det land, der er angivet.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Den i artikel 4 omhandlede licensansøgning kan kun indgives i løbet af de første fem dage af hver måned i hver importkontingentperiode.

Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1445/95 må ansøgninger, der vedrører det samme kontingentløbenummer, omfatte et eller flere af de produkter, der henhører under de KN-koder eller grupper af KN-koder, der er omhandlet i bilag I til nævnte forordning. Hvis en ansøgning omfatter flere KN-koder, angives det for hver KN-kode eller gruppe af KN-koder, hvilken mængde der ansøges om. I alle tilfælde angives alle KN-koder i rubrik 16 og deres beskrivelse i rubrik 15 i licensansøgningerne og licenserne.

2.   Senest kl. 16.00, Bruxelles-tid, den anden arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om den samlede mængde fordelt på oprindelsesland, der er omfattet af ansøgningerne.

3.   Licenserne udstedes den 15. dag i hver måned.

På hver udstedt licens anføres den pågældende mængde opdelt efter KN-kode eller gruppe af KN-koder.«

6)

Artikel 8, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

Originalen af ægthedscertifikatet, der er udstedt efter artikel 6 og 7, og en kopi af dette skal forelægges myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens, der vedrører ægthedscertifikatet.«

7)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Ægthedscertifikaterne og importlicenserne er gyldige tre måneder fra deres respektive udstedelsesdatoer. Ægthedscertifikaternes gyldighedsperiode udløber dog den 30. juni efter udstedelsesdatoen.«

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Medmindre andet er fastsat i denne forordning gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) 1291/2000 (5) og (EF) nr. 1301/2006 (6) for de mængder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, litra f).

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og kapitel III i forordning (EF) nr. 1301/2006 for de mængder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, andet led, og i artikel 2, litra a), b), c), d), e) og g).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007. Artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 936/97, som ændret ved denne forordning, gælder dog fra den 1. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 26).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(4)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2007

af 23. marts 2007

om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 17, stk. 3, og artikel 18, stk. 1, første og fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/666/EF af 16. oktober 2000 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fugle, bortset fra fjerkræ, samt karantænebetingelser (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse andre fugle end fjerkræ, som specificeret i samme beslutning, samt karantænebetingelser for disse fugle.

(2)

Som reaktion på udbruddene af den højpatogene asiatiske aviær influenza-virusstamme i Sydøstasien i 2004 vedtog Kommissionen en række beslutninger, som forbød import af blandt andet fugle, bortset fra fjerkræ, fra sygdomsramte tredjelande.

(3)

Efter at den asiatiske aviær influenza-virusstamme havde bredt sig til Europa via trækfugle, og der var blevet konstateret et tilfælde af den asiatiske aviær influenza-virusstamme i en karantænefacilitet i Det Forenede Kongerige, vedtog Kommissionen beslutning 2005/760/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (4). Ved beslutningen suspenderes importen af fugle, bortset fra fjerkræ, fra alle tredjelande på grund af den risiko, sygdomsramte vilde fugle udgør.

(4)

Med henblik på at få opstillet en oversigt over risikoen ved import af fugle i fangenskab anmodede Kommissionen den 13. april 2005 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at afgive en videnskabelig udtalelse om risikoen ved import af fugle indfanget i naturen og fugle avlet i fangenskab fra tredjelande.

(5)

Som svar på denne anmodning afgav EFSA’s Ekspertpanel for Dyrs Sundhed og Velfærd på sit møde den 26. og 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import af vilde fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet. I denne videnskabelige udtalelse beskrives mulige redskaber og løsningsmodeller til nedbringelse af påviste dyresundhedsrisici ved import af fugle, bortset fra fjerkræ.

(6)

I lyset af konklusionerne og anbefalingerne i EFSA’s videnskabelige udtalelse bør bestemmelserne i beslutning 2000/666/EF revideres.

(7)

Der peges i EFSA’s videnskabelige udtalelse især på, at der kun foreligger sparsomme oplysninger om importen af de pågældende fugle. Det bør derfor overvejes at indsamle yderligere data om denne import.

(8)

En af anbefalingerne i EFSA’s videnskabelige udtalelse vedrører kontrol i de tredjelande, der eksporterer fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet. Forbedringer på eksportstedet burde have den største effekt med hensyn til at reducere sandsynligheden for, at inficerede fugle forevises med henblik på indførsel i Fællesskabet. Af samme grund bør der ved denne forordning fastsættes importbetingelser, der indebærer, at de pågældende fugle kun kan importeres fra tredjelande, der også er godkendt til import heraf til Fællesskabet.

(9)

En anden af EFSA’s anbefalinger vedrører import af fugle indfanget i naturen. I den videnskabelige udtalelse beskrives risikoen ved sådanne fugle, der kan være inficeret ved lateral spredning fra andre, inficerede vilde fugle og fra det kontaminerede miljø samt spredning fra inficeret fjerkræ. I betragtning af i hvilket omfang vilde trækfugle var med til at sprede aviær influenza fra Asien til Europa i 2005 og 2006, bør importen af fugle, bortset fra fjerkræ, begrænses til fugle avlet i fangenskab.

(10)

Det er sjældent muligt at skelne med sikkerhed mellem fugle, der er indfanget i naturen, og fugle avlet i fangenskab. Der kan anvendes mærkningsmetoder for begge typer fugle, som ikke gør det muligt at skelne disse fra hinanden. Importen af fugle, bortset fra fjerkræ, bør derfor begrænses til kun at omfatte avls- og formeringsvirksomheder, der er godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, ligesom der bør fastsættes visse minimumsbetingelser for en sådan godkendelse.

(11)

Visse former for import af fugle er omfattet af andre fællesskabsforskrifter. De bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(12)

Dyresundhedsrisikoen ved brevduer, der føres ind i Fællesskabet og sættes fri, så de kan flyve tilbage til deres oprindelsessted, ligger på et niveau, der gør, at disse ikke bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(13)

Dertil kommer, at de dyresundhedsmæssige forhold i visse tredjelande er på højde med, hvad der kræves i fællesskabslovgivningen. Import af fugle fra de pågældende lande bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(14)

Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen visse oplysninger om godkendte karantænefaciliteter og -centre, så Kommissionen kan offentliggøre en liste over de pågældende faciliteter og centre og holde denne ajour. Listen bør knyttes til denne forordning som bilag.

(15)

Der bør fastlægges supplerende importprocedurer for transporten fra grænsekontrolstedet til de godkendte karantænefaciliteter eller -centre efter indførslen i Fællesskabet, så det sikres, at de importerede fugle ankommer til den eller det udpegede godkendte karantænefacilitet eller -center inden for et rimeligt tidsrum.

(16)

Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (5) blev vedtaget for at udnytte de seneste års erfaringer med bekæmpelse af aviær influenza. På grundlag af direktiv 2005/94/EF vedtog Kommissionen beslutning 2006/437/EF af 4. august 2006 om godkendelse af en diagnosticeringsmanual for aviær influenza, jf. Rådets direktiv 2005/94/EF (6) (diagnosticeringsmanualen), idet der ved beslutningen fastsættes diagnosticeringsprocedurer, prøveudtagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieundersøgelser til bekræftelse af udbrud af aviær influenza på fællesskabsplan. Der bør tages hensyn til nævnte beslutning ved fastlæggelsen i denne forordning af ordninger for aviær influenza-analyser i godkendte karantænefaciliteter og -centre.

(17)

Der bør også overvejes visse dispensationsmuligheder for fugle, hos hvilke der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza og Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, og hvor forekomsten af sygdommen ikke udgør en risiko for Fællesskabets dyresundhedsstatus.

(18)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2000/666/EF ophæves og erstattes af denne forordning.

(19)

Da denne forordning indeholder strengere dyresundhedsmæssige betingelser, bør beslutning 2005/760/EF ophæves.

(20)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger for karantænefaciliteter eller -centre, der er godkendt i henhold til beslutning 2000/666/EF, så der fortsat kan importeres via disse faciliteter og centre, mens der gives godkendelse i henhold til denne forordning.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet fra de i bilag I omhandlede tredjelande og dele af tredjelande samt karantænebetingelser for sådan import.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på dyr af fuglearter.

Den gælder dog ikke for:

a)

høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (Ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller udsætning som fjervildt (herefter benævnt »fjerkræ«)

b)

fugle, der importeres til bevaringsprogrammer godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed

c)

selskabsdyr, jf. artikel 1, stk. 3, i direktiv 92/65/EØF, der ledsager deres ejer

d)

fugle bestemt til zoologiske haver, cirkusser, forlystelsesparker eller forsøg

e)

fugle, der som bestemmelsessted har organer, institutter eller centre, der er godkendt i henhold til artikel 13 i direktiv 92/65/EØF

f)

brevduer, der føres ind på Fællesskabets område fra et tilgrænsende tredjeland, som er dyrenes normale opholdssted, og umiddelbart derefter sættes fri med den forventning, at de vil flyve tilbage til det pågældende tredjeland

g)

fugle, der importeres fra Andorra, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i direktiv 2005/94/EF.

Endvidere forstås ved:

a)

»fugle«: dyr af fuglearter bortset fra de i artikel 2, litra a)-g), omhandlede

b)

»godkendt avls- og formeringsvirksomhed«:

i)

en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med fugleavl og -formering, og

ii)

som er blevet kontrolleret og godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i artikel 4 og bilag II

c)

»fugle avlet i fangenskab«: fugle, der ikke er indfanget i naturen, men er født og opdrættet i fangenskab og kommer af forældre, der har parret sig eller på anden måde overført gameter i fangenskab

d)

»sømløst lukket fodring«: en ring eller et bånd i en kontinuerlig cirkel uden afbrydelser eller sammenføjninger, som ikke på nogen måde er blevet ændret, af en sådan størrelse, at den ikke kan fjernes fra fuglen, når dens ben er fuldt udvokset, efter at være blevet anbragt en af de første dage af fuglens liv, og som er kommercielt fremstillet til dette formål

e)

»godkendt karantænefacilitet«: lokaler, der ikke er karantænecentre, og:

i)

hvor importerede fugle anbringes i karantæne

ii)

som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV

f)

»godkendt karantænecenter«: lokaler:

i)

hvor importerede fugle anbringes i karantæne

ii)

som består af en række enheder, der operationelt og fysisk er adskilt fra hinanden, og hvor hver enhed kun indeholder fugle fra samme sending, som har samme sundhedsstatus og derfor udgør en epidemiologisk enhed

iii)

som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV

g)

»kontrolfugle«: fjerkræ, der skal benyttes som et diagnostisk hjælpemiddel i karantæneperioden

h)

»diagnosticeringsmanualen«: diagnosticeringsmanualen for aviær influenza i bilaget til beslutning 2006/437/EF

i)

»lokal veterinærenhed«: en dertil udpeget lokal myndighed i en medlemsstat.

Artikel 4

Godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Import af fugle fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder er tilladt på følgende betingelser:

a)

Avls- og formeringsvirksomheden skal være godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i bilag II og skal have fået tildelt et godkendelsesnummer.

b)

Den kompetente myndighed skal have meddelt Kommissionen godkendelsesnummeret.

c)

Avls- og formeringsvirksomhedens navn og godkendelsesnummer skal figurere på en liste over avls- og formeringsvirksomheder opstillet af Kommissionen.

d)

Den kompetente myndighed skal omgående tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af avls- og formeringsvirksomheden, hvis betingelserne i bilag II ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Artikel 5

Importbetingelser

Ved import af fugle fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder i henhold til artikel 4 skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Fuglene skal være avlet i fangenskab.

b)

Fuglene skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I.

c)

Fuglene skal 7-14 dage inden afsendelsen være blevet underkastet en laboratorietest til påvisning af virus med negative resultater for aviær influenza- og Newcastle disease-virus.

d)

Fuglene må ikke være blevet vaccineret mod aviær influenza.

e)

Fuglene skal ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III (herefter benævnt »dyresundhedscertifikatet«).

f)

Fuglene skal være identificeret med et individuelt identifikationsnummer ved hjælp af en entydigt mærket sømløst lukket fodring eller en mikrochip, jf. artikel 66, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (7).

g)

Det i litra f) omhandlede individuelle identifikationsnummer i fodringe eller mikrochips skal som et minimum indeholde følgende oplysninger:

ISO-koden for det eksporterende tredjeland, der foretager identifikationen

et entydigt løbenummer.

h)

Det i litra f) omhandlede individuelle identifikationsnummer skal være registreret i dyresundhedscertifikatet.

i)

Fuglene skal transporteres i nye beholdere, som udenpå er individuelt identificeret med et identifikationsnummer svarende til det, der er angivet i dyresundhedscertifikatet.

Artikel 6

Godkendte karantænefaciliteter og -centre

1.   Bilag V indeholder en liste over de karantænefaciliteter og -centre, der opfylder minimumskravene i bilag IV.

2.   Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over:

a)

godkendelsesnumrene på godkendte karantænefaciliteter og -centre på deres område, og

b)

navn og Traces-nummer på den lokale veterinærenhed, der er ansvarlig for de pågældende faciliteter eller centre.

Artikel 7

Direkte transport af fugle til godkendte karantænefaciliteter eller -centre

Fugle transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i bure eller kasser.

Transporten fra grænsekontrolstedet til karantænefaciliteten eller -centret må under normale omstændigheder ikke vare mere end ni timer i alt.

Anvendes der køretøjer til transporten, skal disse være forseglet af de kompetente myndigheder med garantiforsegling.

Artikel 8

Erklæring

Importører eller disses agenter skal afgive en skriftlig erklæring udfærdiget på et i indgangsmedlemsstaten officielt sprog og underskrevet af den ansvarlige for karantænefaciliteten eller -centret, hvori det attesteres, at fuglene vil blive accepteret til karantæne.

Erklæringen skal:

a)

indeholde en tydelig angivelse af karantænefacilitetens eller -centrets navn, adresse og godkendelsesnummer

b)

være grænsekontrolstedet i hænde pr. e-mail eller fax, inden sendingen ankommer til grænsekontrolstedet, eller forelægges af importøren eller dennes agent, inden fuglene forlader grænsekontrolstedet.

Artikel 9

Transit af fugle i Fællesskabet

Såfremt fugle føres ind i Fællesskabet via en anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten, træffes alle foranstaltninger for at sikre, at sendingen når frem til bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 10

Overvågning af transporten af fugle

1.   I den udstrækning fællesskabslovgivningen indeholder bestemmelser om overvågning af fugle fra grænsekontrolstedet til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, udveksles følgende oplysninger:

a)

Den ansvarlige embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet oplyser via Traces den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted, om fuglenes oprindelses- og bestemmelsessted.

b)

Den ansvarlige for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet meddeler senest én arbejdsdag efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret pr. e-mail eller fax den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.

c)

Den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted meddeler via Traces senest tre arbejdsdage efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret den ansvarlige embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, der underrettede ham om afsendelsen af sendingen, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.

2.   Godtgøres det over for den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, at fuglene, der er deklareret som værende bestemt til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, ikke er nået frem til bestemmelsesstedet inden for tre arbejdsdage efter den forventede dato for sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger over for den ansvarlige for sendingen.

Artikel 11

Karantæne

1.   Fuglene holdes i karantæne i mindst 30 dage i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter (herefter benævnt »karantænen«).

2.   Embedsdyrlægen inspicerer som minimum ved begyndelsen og afslutningen af karantæneperioden for hver sending karantæneforholdene, hvilket skal omfatte en undersøgelse af dødelighedstallet og en klinisk undersøgelse af fuglene i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantænecenter.

Embedsdyrlægen skal dog foretage denne kontrol hyppigere, hvis sygdomssituationen kræver det.

Artikel 12

Undersøgelse, udtagning af prøver og analyse af sendinger i karantæne

1.   Undersøgelser, prøveudtagning og analyser for aviær influenza og Newcastle disease foretages som beskrevet i bilag VI, efter at fuglene er anbragt i karantæne.

2.   Benyttes der kontrolfugle, skal der bruges mindst ti kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantænecenter.

3.   Kontrolfugle, der benyttes til undersøgelser, prøveudtagning og analyser, skal opfylde følgende betingelser:

a)

De skal være mindst tre uger gamle og må kun benyttes én gang til dette formål.

b)

De skal være mærket med fodring med henblik på identifikation eller mærket med anden form for identifikation, der ikke kan fjernes.

c)

De skal være uvaccinerede og skal højst 14 dage før karantæneperiodens begyndelse være fundet seronegative for aviær influenza og Newcastle disease.

d)

De skal være anbragt i den godkendte karantænefacilitet eller i en enhed i det godkendte karantænecenter før fuglenes ankomst og skal være anbragt, så de deler luftmængde med og er anbragt så nært som muligt ved fuglene, sådan at nærkontakt mellem kontrolfuglene og ekskrementer fra fuglene i karantæne er sikret.

Artikel 13

Foranstaltninger ved mistanke om sygdom i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter

1.   Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en godkendt karantænefacilitet i karantæneperioden mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:

a)

Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2, og disse analyseres.

b)

Alle de pågældende fugle og kontrolfugle aflives og destrueres.

c)

Den godkendte karantænefacilitet rengøres og desinficeres.

d)

Den godkendte karantænefacilitet tilføres ikke fugle, før der er gået 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion.

2.   Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en enhed i et godkendt karantænecenter i karantæneperioden mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:

a)

Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2, og disse analyseres.

b)

Alle de pågældende fugle og kontrolfugle aflives og destrueres.

c)

Den pågældende enhed rengøres og desinficeres.

d)

Der udtages følgende prøver:

i)

Hvis der benyttes kontrolfugle, udtages der mindst 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion af den pågældende enhed prøver fra kontrolfugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på serologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, eller

ii)

hvis der ikke benyttes kontrolfugle, udtages der i 7-15 dage efter den endelige rengøring og desinfektion prøver fra fugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2

e)

Ingen fugle forlader det pågældende godkendte karantænecenter, før resultaterne af prøveudtagningen i henhold til litra d) er bekræftet negative.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel.

Artikel 14

Dispensation i forbindelse med positive fund af lavpatogen aviær influenza eller Newcastle disease i godkendte karantænefaciliteter eller -centre

1.   Hvis der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza (LPAI) eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i karantæneperioden, kan den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering dispensere fra de i artikel 13, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), fastsatte foranstaltninger, forudsat at en sådan dispensation ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare (herefter benævnt »dispensation«).

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne dispensationer.

2.   Påviser en embedsdyrlæge, der inspicerer en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, der har fået dispensation, LPAI eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle, træffes de i stk. 3-7 omhandlede foranstaltninger.

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

3.   I tilfælde af et positivt fund af LPAI udtages i stedet for standardprøverne i henhold til diagnosticeringsmanualen følgende prøver til laboratorieundersøgelse 21 dage efter det seneste positive fund af LPAI i den godkendte karantænefacilitet eller fra hver enhed i det godkendte karantænecenter og derefter med intervaller på 21 dage:

a)

prøver af alle kontrolfugle eller alle andre fugle, der findes døde på prøveudtagningstidspunktet

b)

svaberprøver fra luftrør/svælg og kloak fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter; alternativt indsamles der, hvis fuglene er små, eksotiske og ikke vant til at blive håndteret, eller hvis det ville være farligt for mennesker at håndtere dem, frisk fækalt materiale; prøveudtagning og laboratorieundersøgelse af prøverne skal fortsætte, indtil der opnås to på hinanden følgende negative laboratorieresultater med mindst 21 dages interval

Den kompetente myndighed kan dog på grundlag af en risikovurdering dispensere fra prøvestørrelsen som fastsat i dette stykke.

4.   I tilfælde af et positivt fund af Newcastle disease kan den kompetente myndighed kun give dispensation, hvis der i 30 dage efter det sidste tilfældes død eller kliniske helbredelse med negative resultater er foretaget prøveudtagning i overensstemmelse med bilag VI, punkt 1 og 2, uden hensyntagen til den deri specificerede tidsperiode.

5.   Fuglene må ikke frigives fra karantæne, før i det mindste laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3 er til ende.

6.   Den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter rengøres og desinficeres, efter at fuglene er fjernet. Alt materiale eller affald, der kan formodes at være inficeret, fjernes på en måde, der sikrer, at patogenet ikke spredes, og destrueres på en sådan måde, at der er garanti for, at eventuel tilstedeværende LPAI- eller Newcastle disease-virus samt alt det affald, der har hobet sig op i løbet af laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3, destrueres.

7.   Genindsættelse af fugle i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter må ikke finde sted de første 21 dage efter, at den endelige rengøring og desinfektion i henhold til artikel 6 er afsluttet.

Artikel 15

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om chlamydiainfektion

Hvis der i karantæneperioden i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter er mistanke om, eller hvis det konstateres, at papegøjefugle er inficeret med Chlamydophila psittaci, behandles alle fuglene i sendingen efter en metode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og karantæneperioden forlænges med mindst to måneder efter datoen for registrering af det seneste tilfælde.

Artikel 16

Frigivelse fra karantæne

Fuglene kan kun frigives fra karantæne i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, hvis en embedsdyrlæge har givet skriftlig tilladelse dertil.

Artikel 17

Indberetnings- og rapporteringskrav

1.   Medlemsstaterne indberetter inden for 24 timer ethvert tilfælde af aviær influenza eller Newcastle disease, der påvises i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, til Kommissionen.

2.   Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen følgende:

a)

antallet af fugle, der er importeret via godkendte karantænefaciliteter og -centre, fordelt på henholdsvis arter og godkendte oprindelsesavls- og formeringsvirksomheder

b)

oplysninger om dødeligheden for importerede fugle fra tidspunktet for udstedelse af dyresundhedscertifikat i oprindelseslandet til karantæneperiodens afslutning

c)

antallet af positive fund af aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophila psittaci i godkendte karantænefaciliteter eller -centre.

Artikel 18

Udgifter til karantæne

Alle udgifter til karantæne som følge af anvendelsen af denne forordning afholdes af importøren.

Artikel 19

Ophævelse

Beslutning 2000/666/EF og 2005/760/EF ophæves.

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2006, s. 128).

(3)  EFT L 278 af 31.10.2000, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2002/279/EF (EFT L 99 af 16.4.2002, s. 17).

(4)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 60. Senest ændret ved beslutning 2007/183/EF (se side 44 i denne EUT).

(5)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUT L 237 af 31.8.2006, s. 1.

(7)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER TREDJELANDE, DER KAN ANVENDE DYRESUNDHEDSCERTIFIKATET I BILAG III

Tredjelande og dele af tredjelande, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til Kommissionens beslutning 2006/696/EF (1), hvis der i kolonne 4 i det pågældende skema er angivet et standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP).


(1)  EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1.


BILAG II

BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF AVLS- OG FORMERINGSVIRKSOMHEDER I OPRINDELSESTREDJELANDET, JF. ARTIKEL 4

KAPITEL 1

Godkendelse af avls- og formeringsvirksomheder

For at en avls- og formeringsvirksomhed skal kunne godkendes i henhold til artikel 4, skal den opfylde de i dette kapitel fastsatte betingelser:

1.

Avls- og formeringsvirksomheden skal være klart afgrænset og adskilt fra sine omgivelser, eller dyrene skal være indespærret og placeret således, at de ikke udgør nogen sundhedsrisiko for bedrifter med dyr, hvis sundhedsstatus kunne bringes i fare.

2.

Virksomheden skal råde over passende midler til at indfange, indespærre og isolere dyr samt passende, godkendte karantænefaciliteter og godkendte procedurer for dyr, der kommer fra ikke-godkendte virksomheder.

3.

Den person, der er ansvarlig for avls- og formeringsvirksomheden, skal have den fornødne erfaring med fugleavl.

4.

Avls- og formeringsvirksomheden skal være fri for aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophila psittaci; for at virksomheden skal kunne erklæres fri for disse sygdomme, skal den kompetente myndighed vurdere de registrerede oplysninger om dyrenes sundhedsstatus for mindst de seneste tre år inden indgivelsen af ansøgningen om godkendelse samt resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget af dyrene på virksomheden. Nye avls- og formeringsvirksomheder godkendes dog udelukkende på grundlag af resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget af dyrene i de pågældende virksomheder.

5.

Virksomheden skal føre ajourførte registre med oplysninger om:

a)

antallet af dyr af hver art i avls- og formeringsvirksomheden og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt)

b)

antallet af dyr, der ankommer til eller forlader avls- og formeringsvirksomheden, og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt) tillige med oplysninger om deres oprindelse eller bestemmelsessted, transporten fra eller til avls- og formeringsvirksomheden og dyrenes sundhedsstatus

c)

resultaterne af blodprøver og alle andre diagnosticeringsprocedurer

d)

sygdomstilfælde og den eventuelle behandling deraf

e)

resultaterne af post mortem-undersøgelser af dyr, der er døde i avls- og formeringsvirksomheden, herunder dødfødte dyr

f)

de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel isolations- eller karantæneperiode.

6.

Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have en aftale med et kompetent laboratorium om udførelse af post mortem-undersøgelser eller have et eller flere egnede lokaler, hvor sådanne undersøgelser kan udføres af en kompetent person, som arbejder under den godkendte dyrlæge.

7.

Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have hensigtsmæssige ordninger eller faciliteter på stedet til bortskaffelse af kadavere af dyr, der dør af en sygdom eller aflives.

8.

Avls- og formeringsvirksomheden skal ved kontrakt eller et andet retligt instrument sikre, at det har tilknyttet en dyrlæge, der er godkendt og under tilsyn af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, og som:

a)

sørger for, at den fornødne sygdomsovervågning og de fornødne kontrolforanstaltninger på baggrund af sygdomssituationen i det pågældende land godkendes af den kompetente myndighed og gennemføres i avls- og formeringsvirksomheden. Foranstaltningerne skal omfatte følgende:

i)

en årlig sygdomsovervågningsplan, der omfatter behørig kontrol af dyrene for zoonoser

ii)

klinisk undersøgelse, laboratorieundersøgelse og post mortem-undersøgelse af dyr, der mistænkes for at være ramt af overførbare sygdomme

iii)

vaccination af modtagelige dyr mod smitsomme sygdomme, hvor det er relevant, i overensstemmelse med Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)

b)

sikrer, at mistænkelige dødsfald eller symptomer, der tyder på, at dyr har pådraget sig aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci, omgående indberettes til tredjelandets kompetente myndighed

c)

sikrer sig, at dyr, der indsættes på avls- og formeringsvirksomheden, om nødvendigt er blevet isoleret i overensstemmelse med kravene i denne forordning og eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed

d)

er ansvarlig for den daglige overholdelse af dyresundhedskravene i denne forordning og i fællesskabsforskrifterne om dyrs velfærd under transport.

9.

Såfremt avls- og formeringsvirksomheden avler dyr bestemt til forsøgslaboratorier, skal dyrenes almindelige pasning og de forhold, hvorunder de anbringes, opfylde kravene i artikel 5 i Rådets direktiv 86/609/EØF (1).

KAPITEL 2

Opretholdelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Avls- og formeringsvirksomheder kan kun bevare deres status som godkendt, hvis de opfylder de i dette kapitel fastsatte betingelser.

1.

Virksomheden er under tilsyn af en af den kompetente myndighed udpeget embedsdyrlæge, som:

a)

sikrer, at virksomheden opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser

b)

aflægger besøg på avls- og formeringsvirksomheden mindst én gang om året

c)

kontrollerer den godkendte dyrlæges arbejde og gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsplan

d)

kontrollerer, at der ved de kliniske undersøgelser, post mortem-undersøgelserne og laboratorieundersøgelserne af dyrene ikke er påvist aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci.

2.

Virksomheden tilføres udelukkende dyr fra andre godkendte avls- og formeringsvirksomheder i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning.

3.

Avls- og formeringsvirksomheden opbevarer de i kapitel 1, punkt 5, omhandlede registre i mindst ti år, efter at godkendelsen er givet.

KAPITEL 3

Anbringelse i karantæne af fugle, der tilføres fra andre kilder end godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Uanset kapitel 2, punkt 2, kan fugle, der ikke kommer fra en godkendt avls- og formeringsvirksomhed, bringes ind i en avls- og formeringsvirksomhed, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, og hvis dyrene anbringes i karantæne i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser, inden de tilføres bestanden. Karantæneperioden skal være på mindst 30 dage.

KAPITEL 4

Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.

Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en avls- og formeringsvirksomhed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere udelukkende beskæftiger sig med fugleavl, suspenderer eller tilbagekalder den kompetente myndighed godkendelsen af virksomheden.

2.

Er der til den kompetente myndighed indberettet mistanke om aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci, suspenderer den kompetente myndighed godkendelsen af avls- og formeringsvirksomheden, indtil mistanken er officielt afkræftet. Den kompetente myndighed sikrer, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at bekræfte eller afkræfte mistanken og til at undgå spredning af sygdommen i overensstemmelse med fællesskabsforskrifterne om foranstaltninger, der skal træffes vedrørende den pågældende sygdom og handelen med dyr.

3.

Hvis den sygdom, der er mistanke om, bekræftes, kan avls- og formeringsvirksomheden først godkendes af den kompetente myndighed igen i overensstemmelse med kapitel 1, når:

a)

sygdommen er udryddet og smittekilden fjernet i avls- og formeringsvirksomheden

b)

avls- og formeringsvirksomheden er behørigt rengjort og desinficeret

c)

betingelserne i kapitel 1 i dette bilag, bortset fra punkt 4, er opfyldt.

4.

Den kompetente myndighed underretter omgående Kommissionen om enhver suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af en godkendelse af en avls- og formeringsvirksomhed.


(1)  EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 32).


BILAG III

jf. artikel 5, litra e)

DYRESUNDHEDSCERTIFIKAT

til brug ved import til Fællesskabet af visse andre fugle end fjerkræ

Image

Image

Image


BILAG IV

(jf. artikel 6)

MINIMUMSKRAV TIL GODKENDTE KARANTÆNEFACILITETER OG -CENTRE FOR FUGLE

Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal opfylde betingelserne i kapitel 1 og 2.

KAPITEL 1

Karantænefacilitetens/centrets konstruktion og udstyr

1.

Karantænefaciliteten eller -centret skal være en eller flere separate bygninger, som er adskilt fra andre fjerkræbedrifter og fuglebedrifter med en afstand, der fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering, hvori der tages hensyn til de epidemiologiske karakteristika ved aviær influenza og Newcastle disease. Ind- og udgangsdøre skal kunne låses og skal have skilte med følgende påskrift: »KARANTÆNE — ingen adgang for uvedkommende«.

2.

Hver karantæneenhed i karantænecentret skal have en særskilt luftmængde.

3.

Karantænefaciliteten eller -centret skal være sikret mod fugle, fluer og skadedyr samt kunne tillukkes, så der kan foretages desinfektion med røg/gasning.

4.

Den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal have faciliteter til håndvask.

5.

Ind- og udgangsdøre til den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal være todørssystemer.

6.

Der skal være installeret hygiejnebarrierer ved alle indgange/udgange til den godkendte karantænefacilitet og de forskellige enheder i et godkendt karantænecenter.

7.

Alt udstyr skal være således konstrueret, at det kan rengøres og desinficeres.

8.

Foderlageret skal være sikret mod fugle, gnavere og insekter.

9.

Der skal være en beholder, hvori strøelse kan opbevares. Den skal være sikret mod fugle og gnavere.

10.

Der skal være et køleskab til opbevaring af kadavere.

KAPITEL 2

Driftsmæssige krav

1.

Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal:

a)

have et effektivt kontrolsystem, så der sikres en passende overvågning af dyrene

b)

være underlagt embedsdyrlægens kontrol og ansvar

c)

rengøres og desinficeres i overensstemmelse med et program, der er godkendt af den kompetente myndighed, hvorefter der i en passende periode ikke må indsættes dyr; de desinficeringsmidler, der anvendes, skal være godkendt til formålet af den kompetente myndighed.

2.

Følgende gælder for hver enkelt sending fugle i karantæne:

a)

Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal rengøres og desinficeres og derefter holdes fri for fugle i mindst syv dage, inden de importerede fugle indsættes.

b)

Sendingen af fugle skal komme fra en og samme godkendte avls- og formeringsvirksomhed i oprindelsestredjelandet og skal indsættes over en periode på højst 48 timer.

c)

Karantæneperioden skal regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste fugl indsættes.

d)

Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal tømmes for fugle, rengøres og desinficeres ved karantæneperiodens afslutning.

3.

Der træffes forholdsregler for at forhindre krydsinfektion mellem indgående og udgående sendinger.

4.

Uvedkommende har ikke adgang til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.

5.

Personer, der kommer ind i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, skal være iført beskyttelsestøj, herunder fodtøj.

6.

Det sikres, at der ikke finder personkontakt sted, som kan være årsag til forurening godkendte karantænefaciliteter eller enheder i godkendte karantænecentre imellem.

7.

Der skal være det nødvendige udstyr til rengøring og desinfektion.

8.

Hvis identifikationen sker ved hjælp af en mikrochip, skal der være en egnet mikrochiplæser til rådighed i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.

9.

Rengøring og desinfektion af bure og kasser, der anvendes til transport, foretages på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, medmindre de destrueres. Hvis de genanvendes, skal de være lavet af et materiale, der muliggør en effektiv rengøring og desinfektion. Bure og kasser destrueres på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.

10.

Strøelse og affaldsmaterialer indsamles regelmæssigt, opbevares i strøelsesbeholderen og behandles derefter på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.

11.

Døde fugle undersøges i et officielt laboratorium, der udpeges af den kompetente myndighed.

12.

De nødvendige analyser og behandlinger af fugle foretages i samråd med embedsdyrlægen og under dennes tilsyn.

13.

Embedsdyrlægen underrettes om sygdomme og dødsfald blandt fugle og/eller kontrolfugle i karantæneperioden.

14.

Lederen af den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter skal føre registre med:

a)

oplysninger om dato, antal og arten af de fugle, der ankommer til og forlader centret med hver sending

b)

kopier af dyresundhedscertifikater og det fælles veterinærdokument til brug ved import, som ledsager de importerede fugle

c)

de importerede fugles individuelle identifikationsnumre samt, hvis fuglene er identificeret ved hjælp af en mikrochip, oplysninger om, hvilken type mikrochip og mikrochiplæser der er anvendt

d)

hvis der benyttes kontrolfugle i karantænefaciliteten eller -centret, kontrolfuglenes antal og placering i karantænefaciliteten eller -centret

e)

alle væsentlige konstateringer: sygdomstilfælde og antal dødsfald om dagen

f)

datoer for og resultater af undersøgelser

g)

behandlingstyper og datoer herfor

h)

personer, der kommer ind i og forlader karantænefaciliteten eller -centret.

15.

De i punkt 14 omhandlede registre opbevares i mindst ti år.

KAPITEL 3

Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.

Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en karantænefacilitet eller et karantænecenter ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere falder ind under artikel 3, litra e) og f), underretter den Kommissionen herom. Sådanne karantænefaciliteter eller -centre benyttes ikke til import i henhold til denne retsakt.

2.

En karantænefacilitet eller et karantænecenter kan først godkendes på ny, når betingelserne i kapitel 1 og 2 igen er opfyldt.


BILAG V

LISTE OVER GODKENDTE FACILITETER OG CENTRE, JF. ARTIKEL 6, STK. 1

ISO-landekode

Land

Karantænefacilitetens eller centrets godkendelsesnummer

AT

ØSTRIG

AT OP Q1

AT

ØSTRIG

AT-NK-Q-1

AT

ØSTRIG

AT-KO-Q1

AT

ØSTRIG

AT-3-ME-Q1

AT

ØSTRIG

AT-4-KI-Q1

AT

ØSTRIG

AT 4 WL Q 1

AT

ØSTRIG

AT-4-VB-Q1

AT

ØSTRIG

AT 6 10 Q 1

AT

ØSTRIG

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CY

CYPERN

CB 0011

CY

CYPERN

CB 0012

CY

CYPERN

CB 0061

CY

CYPERN

CB 0013

CY

CYPERN

CB 0031

CZ

TJEKKIET

21750005

CZ

TJEKKIET

21750016

CZ

TJEKKIET

21750027

CZ

TJEKKIET

21750038

CZ

TJEKKIET

32750007

CZ

TJEKKIET

61750009

CZ

TJEKKIET

62750011

CZ

TJEKKIET

71750000

CZ

TJEKKIET

71750011

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

ST-1

DE

TYSKLAND

SH-1

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

DK

DANMARK

DK-VQB-2002-001

ES

SPANIEN

ES01/02/05

ES

SPANIEN

ES01/02/01

ES

SPANIEN

ES05/02/12

ES

SPANIEN

ES05/03/13

ES

SPANIEN

ES07/02/02

ES

SPANIEN

ES08/02/03

ES

SPANIEN

ES09/02/09

ES

SPANIEN

ES09/02/10

ES

SPANIEN

ES13/02/08

ES

SPANIEN

ES15/02/06

ES

SPANIEN

ES17/02/07

ES

SPANIEN

ES04/03/11

ES

SPANIEN

ES04/03/14

ES

SPANIEN

ES09/03/15

ES

SPANIEN

ES01/04/16

ES

SPANIEN

ES09/04/17

ES

SPANIEN

ES09/06/18

FR

FRANKRIG

38.193.01

GR

GRÆKENLAND

GR.1

GR

GRÆKENLAND

GR.2

HU

UNGARN

HU12MK001

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I — 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLANDENE

NL-13000

NL

NEDERLANDENE

NL-13001

NL

NEDERLANDENE

NL-13002

NL

NEDERLANDENE

NL-13003

NL

NEDERLANDENE

NL-13004

NL

NEDERLANDENE

NL-13005

NL

NEDERLANDENE

NL-13006

NL

NEDERLANDENE

NL-13007

NL

NEDERLANDENE

NL-13008

NL

NEDERLANDENE

NL-13009

NL

NEDERLANDENE

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA


BILAG VI

UNDERSØGELSER, PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER FOR AVIÆR INFLUENZA OG NEWCASTLE DISEASE

1.

I karantæneperioden underkastes kontrolfuglene eller, hvis der ikke anvendes kontrolfugle, de importerede fugle følgende procedurer:

a)

Med anvendelse af kontrolfugle:

i)

Med henblik på serologisk undersøgelse tages blodprøver fra alle kontrolfugle mindst 21 dage efter, at de er anbragt i karantæne, og mindst tre dage før karantæneperiodens afslutning.

ii)

Hvis de i nr. i) omhandlede prøver fra kontrolfuglene giver positive eller inkonklusive serologiske resultater, underkastes de importerede fugle en virologisk undersøgelse. Svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) samt svaberprøver fra luftrør/svælg tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen.

b)

Anvendes der ikke kontrolfugle, skal importerede fugle undersøges virologisk (serologisk kontrol er ikke relevant). Svaberprøver fra luftrør/svælg og/eller kloak (eller fæcesprøver) tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen, i de første 7 til 15 dage af karantæneperioden.

2.

Ud over de undersøgelser, der er fastsat i punkt 1, tages følgende prøver med henblik på virologisk undersøgelse:

a)

svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) og om muligt svaberprøver fra luftrør/svælg fra klinisk syge fugle eller syge kontrolfugle

b)

prøver fra tarmindhold, hjerne, luftrør, lunger, lever, milt, nyrer og andre tydeligt angrebne organer så hurtigt som muligt efter dødstidspunktet fra enten:

i)

døde kontrolfugle og alle fugle, der er døde ved ankomsten, og fugle, der dør i karantæneperioden, eller

ii)

i tilfælde af høj dødelighed blandt små fugle i store sendinger mindst 10 % af de døde fugle.

3.

Alle virologiske og serologiske analyser af prøver, der er taget i karantæneperioden, skal foretages i officielle laboratorier, der udpeges af den kompetente myndighed, idet der skal anvendes diagnostiske procedurer i overensstemmelse med diagnosticeringsmanualen for aviær influenza og Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) for Newcastle disease. Når der anvendes samleprøver ved virologiske undersøgelser, må der højst indgå fem prøver af individuelle fugle i hver samleprøve. Fæcesprøver skal indgå i andre samleprøver end andre organ- og vævsprøver.

4.

Isolater af virus indsendes til det nationale referencelaboratorium.


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 319/2007

af 22. marts 2007

om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i NAFO-område 3L fra fartøjer, der fører polsk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1.


BILAG

Nr.

03

Medlemsstat

Polen

Bestand

PRA/N3L.

Art

Dybhavsrejer (Pandalus borealis)

Område

NAFO 3L

Dato

7. marts 2007


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 320/2007

af 22. marts 2007

om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1.


BILAG

Nr.

04

Medlemsstat

Irland

Bestand

WHB/1X14

Art

Blåhvilling (Micromesistius poutassou)

Område

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

Dato

27. februar 2007


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 321/2007

af 23. marts 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 396/92 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I varepost 4 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 396/92 (2) er visse køretøjer med forstærket lad med hydraulisk tippe- og vippeanordning blevet tariferet under KN-kode 8704 31 91 i den kombinerede nomenklatur. Ifølge samme varepost udelukker den komplicerede konstruktion af ladet, der både kan tippe og vippe, tarifering af køretøjet som en dumper under KN-kode 8704 10.

(2)

De Europæiske Fællesskabers Domstol vedtog med sin afgørelse i sag C-396/02 (3), at et køretøj med tippelad, der er forsynet med en kompliceret, mangesidig og præcis tippefunktion, ikke er udelukket fra tarifering som en dumper i position 8704 10 i den kombinerede nomenklatur.

(3)

Da tariferingen i forordning (EØF) nr. 396/92 ikke er i overensstemmelse med nævnte domstolsafgørelse, bør forordningen ændres, for så vidt som den i varepost 4 tariferer køretøjer med hydraulisk tippeanordning under KN-kode 8704 31. Derfor bør varepost 4 udgå med virkning fra 10. marts 1992.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varepost 4 i bilaget til forordning (EØF) nr. 396/92 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. marts 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 129/2007 (EUT L 56 af 23.2.2007, s. 1).

(2)  EFT L 44 af 20.2.1992, s. 9. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 705/2005 (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 18).

(3)  Afgørelse af 16. september 2004, sag C-396/02, DFDS, Sml. I, s. 8439.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/35


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. marts 2007

om beskikkelse af et italiensk medlem af og to italienske suppleanter til Regionsudvalget

(2007/180/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Guido MILANAs mandat er udløbet, og der er blevet to pladser ledige som suppleanter, efter at Salvatore CUFFARO og Giovanni MASTROCINQUE er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

a)

som medlem:

Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, som efterfølger for Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma

b)

som suppleanter:

Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, som efterfølger for Salvatore CUFFARO

Graziano MILIA, Presidente delle Provincia di Cagliari, som efterfølger for Giovanni MASTROCINQUE.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Rådets vegne

Horst SEEHOFER

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/36


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. marts 2007

om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

(2007/181/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den nederlandske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Pauline C. KRIKKE er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

Bas VERKERK, burgemeester van Delft

som efterfølger for Pauline KRIKKE.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Rådets vegne

Horst SEEHOFER

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. marts 2007

om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr

(meddelt under nummer K(2007) 860)

(EØS-relevant tekst)

(2007/182/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Chronic wasting disease er en transmissibel spongiform encephalopati (TSE), som rammer hjortedyr; sygdommen er udbredt i Nordamerika, mens der hidtil ikke er indberettet tilfælde af den i Fællesskabet.

(2)

I en udtalelse af 3. juni 2004 anbefaler Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at der gennemføres målrettet overvågning af hjortedyr i Fællesskabet. Formålet med denne overvågning skulle være at påvise eventuel forekomst af TSE hos hjortedyr. Det bør således fastsættes, at medlemsstaterne skal gennemføre undersøgelser i tråd med føromtalte udtalelse.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af TSE hos dyr. I henhold til samme forordning, som ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 kan der gennemføres overvågningsprogrammer for TSE hos hjortedyr. På dette grundlag er det således nu muligt ved denne beslutning at fastsætte, at medlemsstaterne skal gennemføre undersøgelser for TSE hos hjortedyr.

(4)

Disse undersøgelser bør omfatte både vildtlevende og opdrættede hjortearter. Eftersom udtagningen af prøver fra vildtlevende hjorte primært bør ske i jagtsæsonen, som er af begrænset varighed, bør denne beslutning finde anvendelse efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1923/2006, så medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at nå måltallene for antallet af stikprøver.

(5)

Medlemsstaterne bør hvert år indsende en rapport om resultaterne af deres undersøgelser af hjortedyr. Det er nødvendigt, at ethvert positivt fund af TSE hos hjortedyr øjeblikkeligt indberettes til Kommissionen.

(6)

Medlemsstaterne bør sørge for, at TSE-testede hjortedyr ikke indgår i den kommercielle fødevarekæde, før et negativt resultat foreligger.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne beslutning fastsættes der bestemmelser om gennemførelse af en undersøgelse til påvisning af forekomst af chronic wasting disease (CWD) hos dyr af hjortefamilien (hjortedyr) (i det følgende benævnt »undersøgelsen«).

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning anvendes definitionerne i bilag I.

Artikel 3

Undersøgelsens genstand

1.   Medlemsstaterne gennemfører en undersøgelse med henblik på at påvise forekomst af CWD hos hjortedyr i overensstemmelse med minimumskravene i bilag II.

2.   Medlemsstaterne afslutter deres undersøgelse senest ved udgangen af jagtsæsonen 2007.

Artikel 4

Foranstaltninger fra medlemsstaternes side som opfølgning på undersøgelser for CWD

Efter undersøgelser for CWD træffer medlemsstaterne de i bilag III angivne opfølgende foranstaltninger.

Artikel 5

Rapporter, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen følgende rapporter:

a)

en rapport, som forelægges umiddelbart efter et positivt eller inkonklusivt resultat af undersøgelse af et hjortedyr for transmissible spongiforme encephalopatier

b)

en årsrapport om undersøgelsesresultaterne, jf. bilag IV.

Artikel 6

Kommissionens sammenfatning af rapporterne for medlemsstaterne

Kommissionen forelægger medlemsstaterne en sammenfatning af de i artikel 5 omhandlede rapporter.

Artikel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG I

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»målarter«: vildtlevende og opdrættede kronhjorte (Cervus elaphus) og/eller vildtlevende virginiahjorte (Odocoileus virginianus)

b)

»målmedlemsstater«: medlemsstater med populationer af målarter, der er tilstrækkeligt store til, at det statistisk nødvendige antal stikprøver kan opnås; de adskiller sig fra hinanden for så vidt angår målarter og population af henholdsvis vildtlevende og opdrættede målarter, jf. tabel 1 og 2 i bilag II

c)

»klinisk mistænkte/syge hjortedyr«: hjortedyr, der udviser unormal adfærd og/eller tegn på forstyrrelser i bevægeapparatet, og/eller hvis almentilstand er dårlig

d)

»trafikdræbte/sårede hjortedyr«: hjortedyr, der er blevet påkørt af vejkøretøjer, og hvis tilstand ante mortem ikke kan fastslås

e)

»selvdøde/nedslagne hjortedyr«: hjortedyr, der er fundet døde på farmen eller i naturen, og opdrættede hjortedyr, der er slået ned af sundhedsmæssige årsager eller på grund af alder

f)

»sunde slagtede hjortedyr«: sunde opdrættede hjortedyr, der er slagtet på slagteriet eller på farmen

g)

»sunde nedskudte hjortedyr«: sunde vildtlevende hjortedyr, der er skudt i jagtsæsonen

h)

»målgrupper«: de i litra c)-g) omhandlede hjortedyr.


BILAG II

Minimumskrav til en undersøgelse til påvisning af forekomst af chronic wasting disease hos hjortedyr

1.   Prøveudtagning fra målarter i målmedlemsstaterne

a)

Målmedlemsstaterne udtager stikprøver til undersøgelse for chronic wasting disease (CWD) i overensstemmelse med tabel 1 i deres population af vildtlevende kronhjorte og virginiahjorte og i overensstemmelse med tabel 2 i deres population af opdrættede kronhjorte.

Prøverne kan udtages fra alle målgrupper i målmedlemsstaterne.

b)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder tager hensyn til følgende kriterier i forbindelse med stikprøveudvælgelsen for målarterne:

i)

Alle hjortedyr skal være over 18 måneder gamle; alderen anslås ud fra tandsæt, tydelige tegn på kønsmodenhed eller andre pålidelige oplysninger.

ii)

Når der er tale om sunde nedskudte hjortedyr, udtages prøverne fortrinsvis fra hjortehanner.

iii)

Hvis der er tale om sunde slagtede hjortedyr, udtages prøverne fortrinsvis fra ældre hanner og hunner.

c)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder tager hensyn til følgende potentielle risikofaktorer, i det omfang disse er til stede, i forbindelse med stikprøveudvælgelsen for målarterne:

i)

områder med en stor koncentration af hjorte

ii)

en høj scrapie-incidens

iii)

en høj BSE-incidens

iv)

hjortedyr, der har indtaget potentielt TSE-kontamineret foder

v)

hjortedyr på farme eller i områder, hvor der tidligere er registreret import af hjortedyr eller produkter heraf fra områder berørt af CWD.

d)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder foretager stikprøvetagning til udvælgelse af de målarter, der skal udtages prøver fra.

2.   Prøveudtagning til undersøgelse for CWD hos alle hjortearter i samtlige medlemsstater

Alle medlemsstaterne udtager stikprøver til undersøgelse for CWD fra klinisk mistænkte/syge og selvdøde/nedslagne hjortedyr (som første prioritet) og fra trafikdræbte/sårede hjortedyr (alle hjortearter). Medlemsstaternes kompetente myndigheder bestræber sig på at skabe størst mulig opmærksomhed om disse hjortedyr og sikre, at så mange som muligt af dem testes for CWD.

Tabel 1

Vildtlevende kronhjorte (Cervus elaphus) og virginiahjorte (Odocoileus virginianus)

 

Population af målarterne

Antal stikprøver

Tjekkiet

25 000

598

Tyskland

150 000

598

Spanien

220 000 til 290 000

598

Frankrig

100 000

598

Italien

44 000

598

Letland

28 000

598

Ungarn

74 000

598

Østrig

150 000

598

Polen

600 000

598

Slovakiet

38 260

598

Finland

30 000

598

Det Forenede Kongerige

382 500

598


Tabel 2

Opdrættede kronhjorte (Cervus elaphus elaphus)

 

Population af målarten

Antal stikprøver

Tjekkiet

> 9 000

576

Tyskland

11 500

598

Frankrig

17 000

598

Irland

10 000

581

Østrig

10 000

581

Det Forenede Kongerige

28 000

598

3.   Prøveudtagning og laboratorieundersøgelser

En prøve af obex udtages og undersøges for hvert hjortedyr, der er omfattet af prøveudtagningen i henhold til punkt 1 og 2 i dette bilag. I det mindste en del af hver enkelt prøve opbevares i frisk eller nedfrosset tilstand, indtil der foreligger et negativt resultat, for det tilfælde at et bioassay er påkrævet.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder baserer sig på bilag X, kapitel C, punkt 3, til forordning (EF) nr. 999/2001 som retningslinje for anvendelse af metoder og protokoller.

De i bilag X, kapitel C, punkt 4, til forordning (EF) nr. 999/2001 beskrevne hurtige test til påvisning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) i obex hos kvæg og mindre drøvtyggere betragtes som velegnede til prøveudtagning i henhold til punkt 1 og 2 i dette bilag. Medlemsstaterne kan også anvende immunhistokemiske metoder til screening, idet de relevante metoder skal underkastes en præstationsprøvning arrangeret af EF-referencelaboratoriet. En medlemsstat, der ikke er i stand til at bekræfte et positivt resultat af en hurtig test, sender en passende vævsprøve til EF-referencelaboratoriet til bekræftelse. Ved positive fund af TSE anvendes den i bilag X, kapitel C, punkt 3.2, litra c), nr. i) og ii), til forordning (EF) nr. 999/2001 omhandlede protokol.

4.   Genotypebestemmelse

Prionproteinets genotype bestemmes for hvert enkelt positivt fund af TSE hos hjortedyr i overensstemmelse med EF-referencelaboratoriets retningslinjer vedrørende TSE.


BILAG III

Foranstaltninger til opfølgning på undersøgelser af hjortedyr

1.

Når et hjortedyr, der skal markedsføres med henblik på konsum, er blevet udvalgt til undersøgelse for CWD, sørger medlemsstaterne for, at slagtekroppen kan spores, og at den ikke frigives til kommercielt salg, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

2.

Ved anvendelsen af punkt 1 underrettes jægeren, jagtbetjenten eller opdrætteren, hvis dennes identitet kendes, så vidt muligt, når prøver sendes til undersøgelse for CWD, ligesom et positivt resultat af en hurtig test formidles så hurtigt som muligt ad godkendte kanaler.

3.

Medlemsstaterne forbeholder sig ret til at tilbageholde materiale med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, indtil der foreligger et negativt resultat af den hurtige test til påvisning af CWD.

4.

Bortset fra materiale, der opbevares med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, bortskaffes alle kropsdele af et hjortedyr, der er fundet positivt ved den hurtige test, herunder huden, så vidt muligt direkte i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), b) eller e), i forordning (EF) nr. 1774/2002 (1).


(1)  EFT L 273, 10.10.2002, s. 1.


BILAG IV

Rapporterings- og registreringskrav

1.   Krav til medlemsstaterne

Oplysninger, der skal fremgå af medlemsstaternes årsrapport om resultaterne af deres undersøgelser for CWD

a)

Antal stikprøver, der er sendt til undersøgelse, efter målgruppe i overensstemmelse med følgende kriterier:

art

opdrættede eller vildtlevende hjortedyr

målgruppe

køn

alder.

b)

Resultaterne af hurtige og konfirmatoriske test (antal positive og negative resultater) og af eventuelle diskriminatoriske test samt oplysninger om vævsprøver og anvendte metoder til de hurtige og konfirmatoriske test.

c)

Oplysninger om, hvilke områder fundene af positive tilfælde af TSE er gjort i, herunder angivelse af oprindelsesland, hvis dette er et andet end rapporteringslandet.

d)

Angivelse af genotype og art for hvert enkelt hjortedyr, der er fundet positivt for TSE.

2.   Rapporteringsperioder

Resultaterne af prøveudtagningen til undersøgelse for CWD i det foregående år meddeles i en årsrapport.

Denne rapport indsendes hurtigst muligt og senest seks måneder efter udgangen af undersøgelsesåret.

Rapporten for 2007 skal indeholde resultaterne for jagtsæsonen 2007, også hvis en del af stikprøverne er udtaget i 2008.


24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. marts 2007

om ændring af beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab

(meddelt under nummer K(2007) 1259)

(EØS-relevant tekst)

(2007/183/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter udbrud i 2004 af aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af en højpatogen virusstamme vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger. Foranstaltningerne omfattede blandt andet Kommissionens beslutning 2005/760/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (4). Nævnte beslutning anvendes indtil den 31. marts 2007.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2000/666/EF af 16. oktober 2000 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fugle, bortset fra fjerkræ, samt karantænebetingelser (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, samt karantænebetingelser for sådanne fugle.

(3)

Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import til Fællesskabet af andre fugle end fjerkræ (i det følgende benævnt »udtalelsen«). I udtalelsen blev der peget på en række områder, hvor ændringer af Fællesskabets dyresundhedsmæssige betingelser for import af sådanne fugle markant ville kunne reducere en identificeret sundhedsrisiko i forbindelse med import. På grundlag af udtalelsen er dyresundhedsbetingelserne for sådan import blevet revideret, og beslutning 2000/666/EF er blevet ophævet og erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (6).

(4)

Da de nye dyresundhedsbetingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 318/2007, er strengere end de nugældende regler, træder forordningen først i kraft den 1. juli 2007, så medlemsstaterne og de eksporterende tredjelande har tid til at tilpasse sig til de nye foranstaltninger.

(5)

På baggrund af udtalelsen og verdens nuværende dyresundhedssituation med hensyn til aviær influenza bør sådanne fugle ikke importeres uden anvendelse af strenge importbetingelser.

(6)

De beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i beslutning 2005/760/EF, bør derfor fortsat anvendes indtil den 30. juni 2007. Anvendelsesperioden for den pågældende beslutning bør derfor ændres.

(7)

Beslutning 2005/760/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 6 i beslutning 2005/760/EF ændres »31. marts 2007« til »30. juni 2007«.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(4)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 60. Senest ændret ved beslutning 2007/21/EF (EUT L 7 af 12.1.2007, s. 44).

(5)  EFT L 278 af 31.10.2000, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2002/279/EF (EFT L 99 af 16.4.2002, s. 17).

(6)  Se side 7 i denne EUT.