ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 57

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2007 af 23. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2007 af 23. februar 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2007 af 23. februar 2007 om suspension af importtold for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2006/07

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2007 af 23. februar 2007 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1819/2004 om undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1342/2003 for så vidt angår betænkningstiden for udstedelse af visse eksportlicenser for korn, ris og kornprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2007 af 23. februar 2007 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner)

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/132/EF

 

*

Rådets beslutning af 30. januar 2007 om forlængelse af anvendelsen af beslutning 2000/91/EF om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

10

 

 

2007/133/EF

 

*

Rådets beslutning af 30. januar 2007 om bemyndigelse af Estland, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

12

 

 

Kommissionen

 

 

2007/134/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. februar 2007 om oprettelse af et europæisk forskningsråd ( 1 )

14

 

 

2007/135/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår ændring af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) (meddelt under nummer K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om overgangsforanstaltninger for Bulgarien vedrørende ordningen for identifikation og registrering af får og geder som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (meddelt under nummer K(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordnung (EF) nr. 175/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand (Den Europœiske Unions Tidende L 55 af 23.2.2007)

27

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris (EUT L 55 af 23.2.2007)

28

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/969/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 391 af 30.12.2006)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 187/2007

af 23. februar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 188/2007

af 23. februar 2007

om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) som tilsætningsstof til foder til malkegeder og malkefår.

(4)

Den analysemetode, der indgår i godkendelsesansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1831/2003, vedrører bestemmelsen af fodertilsætningsstoffets aktivstof i foderstoffer. Den analysemetode, der henvises til i bilaget til nærværende forordning, skal derfor ikke opfattes som en EF-analysemetode som omhandlet i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2).

(5)

Anvendelsen af præparatet af Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) blev godkendt til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2003 af 19. februar 2003 om permanent tilladelse til et tilsætningsstof til foderstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof til foderstoffer (3), til fravænnede smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2004 af 16. december 2004 om henholdsvis permanent og foreløbig godkendelse af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af et allerede godkendt tilsætningsstof til foderstoffer (4), til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 af 20. december 2004 om permanent tilladelse til visse tilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et tilsætningsstof, der allerede er tilladt i foderstoffer (5), til slagtekaniner ved Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005 af 18. april 2005 om henholdsvis ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer, foreløbig godkendelse af et tilsætningsstof og permanent godkendelse af visse tilsætningsstoffer til foderstoffer (6), til malkekøer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1811/2005 af 4. november 2005 om foreløbig og permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof (7) og til slagtelam ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1447/2006 af 29. september 2006 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (8).

(6)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til malkegeder og malkefår. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 12. juli 2006, at præparatet af Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (9). Det blev endvidere konkluderet, at præparatet af Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen kan anvendelsen af dette præparat i høj grad forbedre mælkeydelsen hos malkegeder og malkefår. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium. Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 15.

(4)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 1980/2005 (EUT L 318 af 6.12.2005, s. 3).

(5)  EUT L 243 af 15.7.2004, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1812/2005 (EUT L 291 af 5.11.2005, s. 18).

(6)  EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 2028/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 26).

(7)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 12.

(8)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 28.

(9)  Udtalelse afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved produktet »Biosaf Sc 47«, et præparat af Saccharomyces cerevisiae som tilsætningsstof til mindre drøvtyggere, der anvendes til mælkeproduktion. Vedtaget den 12. juli 2006, The EFSA Journal (2006) 379, s. 1.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, der indeholder mindst 5 × 109 CFU/g

 

Aktivstoffets karakteristika:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analysemetoder  (1)

Pladespredningsmetoden under anvendelse af gærekstraktagar med kloramphenicol, baseret på ISO 7954-metoden

Polymerase-kædereaktion (PCR)

Malkegeder og malkefår

7 × 108

7,5 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Anbefalet dosis:

Malkegeder: 3 × 109 CFU pr. dyr pr. dag.

Malkefår: 2 × 109 CFU pr. dyr pr. dag.

16.3.2017


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 189/2007

af 23. februar 2007

om suspension af importtold for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2006/07

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra c) og litra e), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 26, stk. 3, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan Kommissionen for at garantere den forsyning, der er nødvendig for fremstilling af de i nævnte forordnings artikel 13, stk. 2, omhandlede produkter, suspendere importtolden helt eller delvist for visse mængder sukker.

(2)

For at garantere den forsyning, der er nødvendig for fremstilling af de produkter, som er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, er det i Fællesskabets interesse helt at suspendere importtolden for industrisukker, der er bestemt til fremstilling af nævnte produkter, for produktionsåret 2006/07.

(3)

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2) anvendes med forbehold af de supplerende eller fravigende bestemmelser, der vil kunne fastsættes i sektorforordningerne. For at sikre en flydende forsyning af markedet i EF bør man navnlig fastholde de periodiske bestemmelser om indgivelse af ansøgninger, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (3) og således fravige artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(4)

For at lette forvaltningen og sikre opfølgningen og kontrollen af importmængderne bør gyldighedsperioden for importlicenser for sukker, der er omfattet af suspensionen af importtolden, være begrænset til udgangen af produktionsåret 2006/07, og udstedelsen af licenser bør være forbeholdt brugerne af industrisukker. Da disse ikke nødvendigvis driver samhandel med tredjelande, bør artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 derfor fraviges.

(5)

De bestemmelser om forvaltning af industriråvarer og forarbejdningsvirksomhedernes forpligtelser, som er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (4), skal gælde for de mængder, der importeres i forbindelse med nærværende forordning.

(6)

Forvaltningskomitéen for Sukker har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Suspension af importtold

1.   For produktionsåret 2006/07 suspenderes importtolden for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for en mængde på 200 000 tons.

2.   Det sukker, der importeres i forbindelse med denne forordning, skal anvendes direkte til fremstilling af de produkter, som er omhandlet i bilaget til forordning (EF) nr. 967/2006.

Artikel 2

Importlicenser

1.   De regler for importlicenser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 950/2006, og reglerne i forordning (EF) nr. 1301/2006 gælder for import af sukker i forbindelse med nærværende forordning, medmindre andet følger af nærværende forordning.

Importlicenserne er dog gyldige til udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse, jf. artikel 23, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5), men senest til den 30. september 2007.

2.   Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgningen om importlicens for de i artikel 1, stk. 1, nævnte mængder kun indgives af en forarbejdningsvirksomhed, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 967/2006.

3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 indgives ansøgninger om importlicens hver uge fra mandag til fredag fra den dato, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 950/2006, til den afbrydelse af udstedelsen af licenser, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, andet afsnit. En ansøger kan kun indgive én licensansøgning pr. uge.

Artikel 3

Anvendelse af forordning (EF) nr. 967/2006

Artikel 11, 12 og 13 i forordning (EF) nr. 967/2006 anvendes for de mængder sukker, der importeres i forbindelse med nærværende forordning.

Artikel 4

Forarbejdningsvirksomhedens forpligtelse

1.   Forarbejdningsvirksomheden fører over for medlemsstatens myndigheder bevis for, at de i forbindelse med denne forordning importerede mængder er blevet anvendt til at fremstille de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og i overensstemmelse med godkendelsen i artikel 5 i forordning (EF) nr. 967/2006. Beviset omfatter automatisk registrering af de producerede mængder, der foregår under eller efter fremstillingsprocessen.

2.   Har forarbejdningsvirksomheden ikke ført bevis som omhandlet i stk. 1 ved udgangen af den tredje måned efter importmåneden, betaler den for hver dags forsinkelse et beløb på 5 EUR pr. ton af den pågældende importmængde.

3.   Har forarbejdningsvirksomheden ikke ført bevis som omhandlet i stk. 1 ved udgangen af den femte måned efter importmåneden, betragtes den pågældende mængde som overanmeldt, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 967/2006.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(4)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 190/2007

af 23. februar 2007

om ophævelse af forordning (EF) nr. 1819/2004 om undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1342/2003 for så vidt angår betænkningstiden for udstedelse af visse eksportlicenser for korn, ris og kornprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 18,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 8, stk.1, første afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (3) udstedes eksportlicenser for de produkter, der er omhandlet i nævnte afsnit, den tredje arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningen, medmindre Kommissionen træffer særlige foranstaltninger inden da. Kommissionens forordning (EF) nr. 1819/2004 (4) fraviger denne bestemmelse under hensyn til forsyningssituationen på Fællesskabets marked for korn og ris i produktionsåret 2004/05. I medfør af denne fravigelse udstedes de pågældende eksportlicenser på dagen for indgivelse af ansøgningen, når restitutionsbeløbet er lig med 0.

(2)

Da de markedsbetingelser, der berettiger denne fravigelse, ikke længere er til stede, bør forordning (EF) nr. 1819/2004 ophæves.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1819/2004 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1996/2006 (EUT L 398 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 320 af 21.10.2004, s. 13.


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 191/2007

af 23. februar 2007

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/2006 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for citroner, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for citroner, der udføres efter den 23. februar 2007, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For citroner afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1510/2006, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 23. februar, men inden den 1. marts 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 280 af 12.10.2006, s. 16.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/10


RÅDETS BESLUTNING

af 30. januar 2007

om forlængelse af anvendelsen af beslutning 2000/91/EF om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(2007/132/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved breve registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 22. marts 2006 anmodede Danmark og Sverige om tilladelse til at forlænge anvendelsen af den fravigelse, der blev indrømmet dem ved Rådets beslutning 2000/91/EF af 24. januar 2000 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (3) — underrettede Kommissionen ved brev af 4. oktober 2006 de øvrige medlemsstater om Danmarks og Sveriges anmodning. Ved brev af 5. oktober 2006 underrettede Kommissionen Danmark og Sverige om, at den rådede over alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Anmodningerne vedrører refusion af merværdiafgiften (i det følgende benævnt »moms«) på broafgiften for benyttelse af den faste Øresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige. Ifølge reglerne om opkrævning af moms på det sted, hvor fast ejendom er beliggende, skal momsen på broafgiften for benyttelse af Øresundsforbindelsen betales delvis til Danmark og delvis til Sverige.

(4)

Som fravigelse af reglerne i artikel 17 i direktiv 77/388/EØF, ændret ved artikel 28f i samme direktiv, ifølge hvilke afgiftspligtige skal udøve deres fradrags- eller refusionsret i den medlemsstat, hvor momsen er betalt, fik Danmark og Sverige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning indtil den 31. december 2006, således at afgiftspligtige kan nøjes med at henvende sig til myndighederne i ét land for at opnå momsrefusion.

(5)

Eftersom det ikke har været muligt at vedtage regler i henhold til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til ordningen for fradrag af merværdiafgift på grundlag af artikel 17, stk. 6, første afsnit, i direktiv 77/388/EØF, og i betragtning af at retssituationen og de forhold, der begrundede den bemyndigelse, der blev givet ved beslutning 2000/91/EF, ikke har ændret sig, bør bemyndigelsen forlænges for en ny periode.

(6)

Direktiv 77/388/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2006/112/EF. Henvisninger til førstnævnte direktiv skal derfor betragtes som henvisninger til sidstnævnte.

(7)

Fravigelsen har ingen negativ indvirkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter.

(8)

På grund af sagens hastende karakter og for at undgå et juridisk tomrum er det absolut nødvendigt at indrømme en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 2 i beslutning 2000/91/EF affattes således:

»Artikel 2

Denne bemyndigelse udløber den 31. december 2013.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2007.

På Rådets vegne

P. STEINBRÜCK

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).

(2)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 38. Senest ændret ved beslutning 2003/65/EF (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 40).

(3)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/12


RÅDETS BESLUTNING

af 30. januar 2007

om bemyndigelse af Estland, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2007/133/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (2) blev Det Forenede Kongerige ved beslutning 97/375/EF (3) bemyndiget til som en fravigelse af artikel 17, stk. 1, i nævnte direktiv, med henblik på at anvende en valgfri ordning, hvorefter momsen opgøres på basis af betalte og modtagne likvide midler (kasseregnskabsordning), at udskyde fradragsretten for indgående moms hos afgiftspligtige, som opgør den udgående moms for deres leverancer, når de har modtaget betaling fra deres kunder, i henhold til artikel 10, stk. 2, tredje afsnit, andet led, i nævnte direktiv, indtil den indgående moms er blevet betalt til leverandøren.

(2)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 26. januar 2006 anmodede Det Forenede Kongerige om tilladelse til at forlænge den gældende fravigelse med tre år. Det Forenede Kongerige anmodede også om, at omsætningsgrænsen for den forenklede kasseregnskabsordning forhøjes fra 660 000 GBP til 1 350 000 GBP.

(3)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 31. august 2006 anmodede Estland om tilladelse til at fravige artikel 17, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF med henblik på at tillade, at momsen bliver fradragsberettiget hos den afgiftspligtige, når leverandøren er blevet betalt. Denne udskydelse af fradraget vil kun gælde under en forenklet kasseregnskabsordning, hvorefter afgiftspligtige opgør den udgående moms for deres leverancer, når de har modtaget betaling fra deres kunder, jf. artikel 10, stk. 2, tredje afsnit, andet led, i nævnte direktiv. Estland anmodede om, at kasseregnskabsordningen begrænses til at gælde for afgiftspligtige, der er klassificeret som eneejere efter estisk ret.

(4)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 27. juni 2006 anmodede Slovenien om tilladelse til at fravige artikel 17, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF med henblik på at tillade, at momsen bliver fradragsberettiget hos den afgiftspligtige, når leverandøren er blevet betalt. Denne udskydelse af fradraget vil kun gælde under en forenklet kasseregnskabsordning, hvorefter afgiftspligtige opgør den udgående moms for deres leverancer, når de har modtaget betaling fra deres kunder, jf. artikel 10, stk. 2, tredje afsnit, andet led, i nævnte direktiv. Slovenien anmodede om, at omsætningsgrænsen for dets forenklede kasseregnskabsordning blev sat til 208 646 EUR.

(5)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 6. april 2006 anmodede Sverige om tilladelse til at fravige artikel 17, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF med henblik på at tillade, at momsen bliver fradragsberettiget hos den afgiftspligtige, når leverandøren er blevet betalt. Denne udskydelse af fradraget vil kun gælde under en forenklet kasseregnskabsordning, hvorefter afgiftspligtige opgør den udgående moms for deres leverancer, når de har modtaget betaling fra deres kunder, jf. artikel 10, stk. 2, tredje afsnit, andet led, i nævnte direktiv. Sverige anmodede om, at omsætningsgrænsen for dets forenklede kasseregnskabsordning blev sat til 3 000 000 SEK.

(6)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF underrettede Kommissionen de øvrige medlemsstater om Estlands anmodning ved brev af 6. oktober 2006, om Sloveniens anmodning ved brev af 6. oktober 2006, om Sveriges anmodning ved brev af 4. oktober 2006 og om Det Forenede Kongeriges anmodning ved brev af 6. oktober 2006. Ved brev af 6. oktober 2006 underrettede Kommissionen Sverige, og ved brev af 9. oktober 2006 underrettede Kommissionen Estland, Slovenien og Det Forenede Kongerige om, at den rådede over alle de oplysninger, den skønnede nødvendige for at vurdere deres anmodning.

(7)

Direktiv 77/388/EØF er blevet omarbejdet og ophævet ved direktiv 2006/112/EF. Henvisninger til førstnævnte direktiv skal betragtes som henvisninger til sidstnævnte.

(8)

Kasseregnskabsordningen er en forenklingsforanstaltning for små og mellemstore virksomheder. For Det Forenede Kongeriges vedkommende vil en forhøjelse af omsætningsgrænsen for den forenklede ordning give et større antal virksomheder mulighed for at anvende ordningen. Forhøjelsen af omsætningsgrænsen vil udvide ordningen til potentielt at omfatte yderligere 57 000 virksomheder. Fravigelsen for Estlands vedkommende vil give 5 700 virksomheder mulighed for at anvende kasseregnskabsordningen. For Sloveniens vedkommende vil 62 000 virksomheder kunne vælge at anvende kasseregnskabsordningen. For Sveriges vedkommende vil ordningen stå til disposition for 630 000 virksomheder.

(9)

Fravigelserne for Estland, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige kan accepteres i betragtning af andelen af omfattede virksomheder, der vil kunne vælge denne forenklede ordning, og den begrænsede varighed.

(10)

Idet afgiftspligtige, der hidtil har anvendt den valgfri ordning, bør kunne fortsætte hermed uden afbrydelse, bør bemyndigelsen til Det Forenede Kongerige anvendes fra datoen for udløbet af beslutning 97/375/EF. Da dette endvidere ville gøre det muligt for flere afgiftspligtige at anvende ordningen fra begyndelsen af deres regnskabsår, bør de berørte medlemsstater have tilladelse til at stille den valgfri ordning til rådighed fra den 1. januar 2007.

(11)

Fravigelsen berører ikke størrelsen af medlemsstaternes samlede afgiftsprovenu ved det endelige forbrug og har som følge heraf ingen negativ indvirkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter.

(12)

På grund af sagens hastende karakter og for at undgå et juridisk tomrum er det absolut nødvendigt at indrømme en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som fravigelse af artikel 167 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Estland, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige til at udskyde fradragsretten for indgående moms for afgiftspligtige som defineret i stk. 2, indtil den indgående moms er blevet betalt til deres leverandører.

De berørte afgiftspligtige skal anvende en ordning, hvorefter de opgør den udgående moms for deres leverancer, når de har modtaget betaling fra deres kunder. De må højst have en årsomsætning på 208 646 EUR for Sloveniens vedkommende, 3 000 000 SEK for Sveriges vedkommende og 1 350 000 GBP for Det Forenede Kongeriges vedkommende eller skal for Estlands vedkommende være registreret som eneejer.

Artikel 2

Beslutning 97/375/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Republikken Estland, Republikken Slovenien, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2007.

På Rådets vegne

P. STEINBRÜCK

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).

(2)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).

(3)  EFT L 158 af 17.6.1997, s. 43. Senest ændret ved beslutning 2003/909/EF (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 49).


Kommissionen

24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/14


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. februar 2007

om oprettelse af et europæisk forskningsråd

(EØS-relevant tekst)

(2007/134/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (1), særlig artikel 2 og 3,

under henvisning til Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Idéer« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (2), særlig artikel 4, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Særprogrammet »Idéer« under syvende rammeprogram har til formål at støtte forskerinitieret frontlinjeforskning på alle felter inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab, udført af forskere i emner efter eget valg.

(2)

Beslutning 2006/972/EF pålægger Kommissionen at oprette et europæisk forskningsråd (herefter: »EFR«) til at forvalte gennemførelsen af særprogrammet »Idéer«.

(3)

Ifølge artikel 4, stk. 3, i beslutning 2006/972/EF skal EFR bestå af et uafhængigt videnskabeligt råd (herefter: »Det Videnskabelige Råd«), der skal støttes af en specifik struktur for gennemførelsen.

(4)

Det Videnskabelige Råd skal sammensættes af forskere inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab med særlig fremragende renommé, som udpeges personligt af Kommissionen og handler uafhængigt af enhver ydre påvirkning. Det skal handle i overensstemmelse med det mandat, der henvises til i beslutning 2006/972/EF, artikel 5, og med det ene formål at nå de forskningsmæssige mål for særprogrammet »Idéer« på alle disse områder.

(5)

Det Videnskabelige Råd bør selvstændigt udvælge en generalsekretær, der handler under dets kontrol. Generalsekretæren skal bl.a. bistå Det Videnskabelige Råd med at holde effektiv kontakt med den specifikke struktur for gennemførelsen og med Kommissionen, og med at tilse, at dets strategi og indstillinger gennemføres effektivt af den specifikke gennemførelsesstruktur.

(6)

Grundlaget for Det Videnskabelige Råds arbejde bør være videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, effektivitet og åbenhed. Kommissionen bør stå som garant for Det Videnskabelige Råds uafhængighed og integritet og sikre dets funktionsevne.

(7)

Der bør fastsættes regler for videregivelse af oplysninger fra Det Videnskabelige Råds medlemmer, uden at det berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilaget til Kommissionens forretningsorden ved afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (3).

(8)

Alle personoplysninger, der vedrører medlemmerne af Det Videnskabelige Råd, bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(9)

Der har været nedsat et uafhængigt udvalg af højtstående sagkyndige til at afgive indstilling om medlemmerne af Det Videnskabelige Råd i dets første mandatperiode. Efter omfattende høringer i det videnskabelige og akademiske miljø har dette udvalg afgivet indstilling, først om, hvilke faktorer og kriterier der bør anlægges ved udvælgelsen af Det Videnskabelige Råds medlemmer, og dernæst om medlemmerne selv.

(10)

Der bør oprettes en specifik gennemførelsesstruktur som et eksternt organ i form af et forvaltningsorgan ved en særskilt retsakt efter reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (5).

(11)

Indtil dette forvaltningsorgan er oprettet og funktionsdygtigt, bør dets gennemførelsesopgaver varetages af en særskilt tjenestegren i Kommissionen.

(12)

Budgetvirkningerne af denne afgørelse vil blive taget i betragtning i finansieringsafgørelsen om særprogrammet »Idéer« og i finansieringsoversigten til Kommissionens forslag om et eksternt organ —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL 1

DET EUROPÆISKE FORSKNINGSRÅD

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes hermed et europæisk forskningsråd for perioden mellem denne afgørelses ikrafttrædelsesdato og den 31. december 2013 til gennemførelse af særprogrammet »Idéer«. Det består af et videnskabeligt råd og en specifik gennemførelsesstruktur som fastsat herunder.

KAPITEL 2

DET VIDENSKABELIGE RÅD

Artikel 2

Oprettelse

Der oprettes hermed et videnskabeligt råd.

Artikel 3

Opgaver

1.   Det Videnskabelige Råds opgaver er fastsat i beslutning 2006/972/EF, artikel 5, stk. 3.

2.   Det Videnskabelige Råd skal bl.a. fastlægge en overordnet videnskabelig strategi for programmet, have fuld beslutningskompetence med hensyn til, hvilken type forskning der skal finansieres, jf. dog artikel 6, stk. 6, i beslutning 2006/972/EF, og stå som garant for indsatsens videnskabelige kvalitet. Dets opgaver vil navnlig bestå i at fastlægge det årlige arbejdsprogram, at fastlægge peer review-processen samt at føre tilsyn og kvalitetskontrol med gennemførelsen af særprogrammet »Idéer«, uden at Kommissionens ansvar derved indskrænkes.

Artikel 4

Medlemmer

1.   Det Videnskabelige Råd sammensættes af op til 22 medlemmer.

2.   Det Videnskabelige Råd består af repræsentanter for forskersamfundet i Europa med særlig fremragende renommé og med relevant sagkundskab; de dækker tilsammen et bredt spektrum af forskningsområder og handler i deres personlige egenskab uafhængigt af politiske eller andre interesser.

3.   De første medlemmer af Det Videnskabelige Råd er indstillet på grundlag af de faktorer og kriterier, der er anført i bilag I; de udnævnes hermed og er opført i bilag II.

4.   Fremtidige medlemmer udnævnes af Kommissionen på grundlag af de faktorer og kriterier, der er anført i bilag I, efter en uafhængig og åben indstillingsprocedure, som der er enighed om med Det Videnskabelige Råd, og som omfatter en høring af forskersamfundet og en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Udnævnelsen af fremtidige medlemmer offentliggøres efter reglerne i forordning (EF) nr. 45/2001.

5.   Medlemmerne udfører deres hverv uafhængigt af enhver ydre påvirkning. De underretter i tide Kommissionen om enhver interessekonflikt, der kunne gå ud over deres objektivitet.

6.   Medlemmerne udnævnes med et firårigt mandat, der kan fornys én gang i et rotationssystem, der skal sikre kontinuiteten i Det Videnskabelige Råds arbejde. Der kan dog udnævnes medlemmer for mindre end den maksimale mandatperiode for at muliggøre forskudt rotation af medlemmerne. Medlemmerne varetager deres opgaver, indtil de udskiftes, eller deres mandat udløber.

7.   Hvis et medlem træder tilbage, eller mandatet udløber og ikke kan fornys, udnævner Kommissionen et nyt medlem.

8.   For at opretholde Det Videnskabelige Råds integritet og/eller kontinuitet kan Kommissionen undtagelsesvis på eget initiativ afslutte et medlems mandat.

9.   Medlemskab af Det Videnskabelige Råd er ulønnet.

Artikel 5

Principper og metoder

1.   Det Videnskabelige Råd arbejder selvstændigt og uafhængigt.

2.   Når der er behov for det, konsulterer Det Videnskabelige Råd forskersamfundene inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab.

3.   Det Videnskabelige Råd handler med det ene formål at nå målene for særprogrammet »Idéer« inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab. Det skal handle hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine opgaver effektivt og i størst mulig åbenhed.

4.   Det Videnskabelige Råd står til ansvar over for Kommissionen, holder sig i tæt kontakt med denne og med den specifikke gennemførelsesstruktur og tilrettelægger de ordninger, dette kræver.

5.   Viden, der er fremkommet under udførelsen af opgaverne, videregives ikke, hvis Kommissionen eller Det Videnskabelige Råds formand vurderer, at den berører fortrolige forhold.

6.   Kommissionen stiller den nødvendige viden og assistance til rådighed for Det Videnskabelige Råd, således at det kan varetage sine opgaver i fuld uafhængighed.

7.   Det Videnskabelige Råd aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen og leverer de oplysninger og den bistand, som er nødvendig for Kommissionens obligatoriske rapporteringsopgaver (f.eks. årsberetning og årlig aktivitetsrapport).

Artikel 6

Arbejdsmåde

1.   Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine medlemmer en formand og to næstformænd, som repræsenterer det efter forretningsordenens bestemmelser, og som vejleder og bistår det under tilrettelæggelsen af dets arbejde, herunder med udarbejdelse af dagsordner og dokumenter til møderne.

2.   Formanden og næstformændene for Det Videnskabelige Råd kan også benytte titlerne formand hhv. næstformand for Det Europæiske Forskningsråd.

3.   Det Videnskabelige Råd vedtager en forretningsorden med nærmere bestemmelser om det i stk. 1 omhandlede valg og en adfærdskodeks om, hvordan potentielle interessekonflikter håndteres.

4.   Det Videnskabelige Råd holder plenarmøde så ofte, som dets arbejde kræver.

5.   Formanden for Det Videnskabelige Råd kan beslutte at holde møder med begrænset deltagerkreds.

Artikel 7

EFR's generalsekretær

1.   Det Videnskabelige Råd udvælger selvstændigt en generalsekretær, der handler under dets kontrol. Generalsekretæren skal bl.a. bistå Det Videnskabelige Råd med at holde effektiv kontakt med Kommissionen og den specifikke gennemførelsesstruktur.

2.   Generalsekretærens opgaver fastlægges af Det Videnskabelige Råd. De omfatter overvågning af, at den strategi og de indstillinger, Det Videnskabelige Råd har vedtaget, gennemføres af den specifikke gennemførelsesstruktur.

3.   Der ydes støtte til generalsekretærens indsættelse og aktiviteter gennem særprogrammet »Idéer«.

4.   Generalsekretærens embedsperiode er på højst 30 måneder og kan fornyes én gang.

Artikel 8

Mødeudgifter

1.   I det omfang det er nødvendigt for Det Videnskabelige Råds arbejde, refunderer Kommissionen rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for rådsmedlemmerne efter Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter. Efter forhåndsgodkendelse kan Kommissionen også dække rejse- og opholdsudgifter til afholdelse af andre møder, der er nødvendige for Det Videnskabelige Råds arbejde; dette gælder for møder mellem medlemmer af Det Videnskabelige Råd og eksterne eksperter og berørte parter.

2.   Mødeudgifter godtgøres efter årlig anmodning fra Det Videnskabelige Råd, uden at Kommissionens ansvar derved indskrænkes.

KAPITEL 3

Artikel 9

Specifik gennemførelsesstruktur

Den specifikke gennemførelsesstruktur oprettes som et eksternt organ; indtil dette eksterne organ er oprettet og funktionsdygtigt, varetages dets gennemførelsesopgaver af en særskilt tjenestegren i Kommissionen.

KAPITEL 4

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den dag, den vedtages.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243.

(3)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(5)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.


BILAG I

Faktorer og kriterier, der er bestemmende for udpegningen af Det Videnskabelige Råds medlemmer

Det Videnskabelige Råds sammensætning skal vise, at rådet kan præstere en autoritativ og absolut uafhængig forskningsledelse, der kombinerer indsigt og erfaring med fremsynethed og fantasi. Det Videnskabelige Råds troværdighed vil bygge på afvejningen af kvaliteter blandt de mænd og kvinder, det er sammensat af, og de bør tilsammen afspejle det europæiske forskersamfund i hele dets bredde. Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd skal hver især have et ubestridt ry som førende forskere og være kendt for deres uafhængighed og engagement i forskningen. De skal i almindelighed være eller indtil for nylig have været aktivt praktiserende forskere; det gælder også dem, der har været videnskabeligt ledende forskere på europæisk eller globalt plan. Der bør også gives plads til yngre forskere, der er på vej som næste generations ledere.

Medlemmerne skal afspejle bredden i forskningens fagområder og dække såvel de eksakte og tekniske videnskaber som samfundsvidenskaberne og humaniora. De bør dog ikke anses for at være repræsentanter for et fag eller en bestemt forskningsretning og bør ikke se sig selv i det perspektiv, men derimod være præget af et bredt udsyn, som afføder en kollektiv forståelse af betydningsfulde udviklinger i forskningen, herunder tvær- og multifaglig forskning, og af behovet for forskning på europæisk niveau.

Medlemmerne bør imidlertid ud over deres solide ry som fremragende forskere tilsammen tilføre rådet en bredere erfaringshorisont, der er opnået ved arbejde ikke kun i forskellige europæiske lande, men også i andre forskningsintensive dele af verden. Hertil kan også høre erfaring på områder som støtte til og fremme af grundforskning, tilrettelæggelse og ledelse af forskning og videnoverførsel på universiteter og andre akademiske institutioner og i erhvervslivet, viden om nationale og internationale forskningsaktiviteter, relevante finansieringsordninger for forskningen og den bredere politiske kontekst omkring Det Europæiske Forskningsråd.

Medlemmerne bør tilsammen afspejle forskersamfundets forskellige komponenter og det brede spektrum af videnskabelige institutioner, hvor der udføres forskning; de bør eksempelvis omfatte forskere med erfaringer fra universiteter, forskningsinstitutter, akademier, finansieringsorganer og erhvervs- og industriforskning. Desuden bør der være medlemmer, der har erfaringer fra mere end ét land, og medlemmer, der kommer fra forskerkredse uden for Europa.


BILAG II

De 22 første medlemmer af Det Videnskabelige Råd:

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Milano

 

Prof. Manuel CASTELLS, Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia)

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Dopplerův ústav (Doppler Institute), Prag

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institut, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institut für Krebsforschung

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michał KLEIBER, Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Sciences)

 

Prof. Norbert KROO, Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences)

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Universidade do Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet og Kansanterveyslaitos/Folkhälsoinstitutet

 

Prof. Alain PEYRAUBE, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsøe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Universität Zürich


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. februar 2007

om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår ændring af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland)

(meddelt under nummer K(2007) 527)

(Kun den franske og den tyske udgave er autentiske)

(2007/135/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som en af en række foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest vedtog Kommissionen beslutning 2003/135/EF af 27. februar 2003 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Tyskland i delstaterne Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (2).

(2)

De tyske myndigheder har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling i sygdommen hos vildtlevende svin i visse dele af den tyske delstat Rheinland-Pfalz, som støder op til Nordrhein-Westfalen.

(3)

De tyske og franske myndigheder har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling i sygdommen hos vildtlevende svin i visse dele af den tyske delstat Rheinland-Pfalz samt i de tilstødende områder i Frankrig.

(4)

Det fremgår af disse oplysninger, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse dele af Tyskland, og at der ikke længere er behov for vaccinations- og udryddelsesplanerne for vildtlevende svin i de pågældende områder i Tyskland.

(5)

Beslutning 2003/135/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2003/135/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUT L 53 af 28.2.2003, s. 47. Senest ændret ved beslutning 2006/285/EF (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 51).


BILAG

»BILAG

1.   OMRÅDER, HVOR DER GENNEMFØRES UDRYDDELSESPLANER

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

1.

I Eifel-området:

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

I Kreis Daun: Gemeinde Obere Kyll og Hillesheim, i Gemeinde Daun Ortschaft Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i Gemeinde Gerolstein Ortschaft Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll samt Gerolstein by

c)

i Kreis Bitburg-Prüm: i Gemeinde Prüm Ortschaft Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

2.

I Pfalz-området:

a)

Pirmasens by

b)

i Kreis Südwestpfalz: Gemeinde Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein bortset fra die Exklave zu Wilgartswiesen, Ortschaft Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben og Waldfischbach-Burgalben

c)

i Kreis Südliche Weinstraße: Ortschaft Annweiler am Trifels bortset fra die Exklave, südwestliche Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach og Waldrohrbach.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

Aachen by: syd for motorvej A4, A544 og hovedvej B1

b)

Bonn by: syd for hovedvej 56 og motorvej A565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og sydvest for hovedvej 9

c)

i Kreis Aachen: byerne Monschau og Stolberg samt Gemeinde Simmerath og Roetgen

d)

i Kreis Düren: byerne Heimbach og Nideggen samt Gemeinde Hürtgenwald og Langerwehe

e)

I Kreis Euskirchen: byerne Bad Münstereifel, Mechernich og Schleiden, Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim og Wißkirchen (i Euskirchen by) og Gemeinde Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim

f)

i Kreis Rhein-Sieg: byerne Meckenheim og Rheinbach, Gemeinde Wachtberg, Ortschaft Witterschlick, Volmershofen og Heidgen (i Gemeinde Alfter) og Ortschaft Buschhoven, Morenhoven, Miel og Odendorf (i Gemeinde Swisttal).

2.   OMRÅDER, HVOR DER FORETAGES NØDVACCINATION

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

1.

I Eifel-området:

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

I Kreis Daun: Gemeinde Obere Kyll og Hillesheim, i Gemeinde Daun Ortschaft Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i Gemeinde Gerolstein Ortschaft Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll samt Gerolstein by

c)

i Kreis Bitburg-Prüm: i Gemeinde Prüm Ortschaft Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

2.

I Pfalz-området:

a)

Pirmasens by

b)

i Kreis Südwestpfalz: Gemeinde Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein botrset fra die Exklave zu Wilgartswiesen, Ortschaft Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben og Waldfischbach-Burgalben

c)

i Kreis Südliche Weinstraße: Ortschaft Annweiler am Trifels bortset fra die Exklave, südwestliche Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach og Waldrohrbach.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

Aachen by: syd for motorvej A4, A544 og hovedvej B1

b)

Bonn by: syd for hovedvej 56 og motorvej A565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og sydvest for hovedvej 9

c)

i Kreis Aachen: byerne Monschau og Stolberg samt Gemeinde Simmerath og Roetgen

d)

i Kreis Düren: byerne Heimbach og Nideggen samt Gemeinde Hürtgenwald og Langerwehe

e)

I Kreis Euskirchen: byerne Bad Münstereifel, Mechernich og Schleiden, Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim og Wißkirchen (i Euskirchen by) og Gemeinde Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim

f)

i Kreis Rhein-Sieg: byerne Meckenheim og Rheinbach, Gemeinde Wachtberg, Ortschaft Witterschlick, Volmershofen og Heidgen (i Gemeinde Alfter) og Ortschaft Buschhoven, Morenhoven, Miel og Odendorf (i Gemeinde Swisttal).«


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. februar 2007

om overgangsforanstaltninger for Bulgarien vedrørende ordningen for identifikation og registrering af får og geder som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004

(meddelt under nummer K(2007) 533)

(EØS-relevant tekst)

(2007/136/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (1) indeholder bestemmelser om indførelse af ordninger for identifikation og registrering af får og geder. I henhold til forordningen skal alle dyr født i Bulgarien efter den 1. januar 2007 identificeres ved hjælp af et øremærke og et andet identifikationsmærke med den samme individuelle kode, som øremærket er forsynet med, senest seks måneder efter fødslen, og under alle omstændigheder inden dyrene flyttes fra den bedrift, hvor de er født.

(2)

Bulgarien tiltrådte Fællesskabet den 1. januar 2007. Ved brev af 17. november 2006 anmodede Bulgarien om en overgangsordning af et års varighed med henblik på identifikation af får og geder i landet, idet ordningen skulle indebære, at dyrene i den pågældende periode kun skal identificeres ved hjælp af et enkelt øremærke, bortset fra dyr, der gøres til genstand for samhandel inden for Fællesskabet eller er bestemt til eksport til tredjelande. De pågældende dyr bør identificeres i henhold til EF-bestemmelserne, bortset fra at dyrene kan forsynes med det i forordning (EF) nr. 21/2004 omhandlede identifikationsmærke på en anden bedrift end den bedrift, hvor dyrene er født, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i samme forordning.

(3)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Bulgarien til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af forordning (EF) nr. 21/2004, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger vedrørende identifikation af får og geder i Bulgarien.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Denne beslutning gælder for alle får og geder, der holdes på bedrifter i Bulgarien (herefter benævnt »dyrene«).

Artikel 2

Identifikation af dyr i Bulgarien

Alle dyr på en bedrift identificeres, inden de flyttes fra den bedrift, hvor de er født, eller inden for ni måneder efter fødslen, hvis denne dato er tidligere, ved hjælp af mindst et enkelt øremærke, som er forsynet med en individuel kode for hvert enkelt dyr i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Artikel 3

Identifikation af dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet eller eksport til tredjelande

Alle dyr, der er bestemt til samhandel inden for Fællesskabet eller eksport til tredjelande, forsynes med identifikation i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 21/2004 ud over det øremærke, der anbringes i henhold til artikel 2 i denne beslutning.

Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 21/2004 kan dyrene forsynes med det i samme artikel omhandlede identifikationsmærke på oprindelsesbedriften som defineret i artikel 2, litra b), nr. 8), i Rådets direktiv 91/68/EØF (2).

Artikel 4

Krav vedrørende flytningsdokument

Flytningsdokumentet som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 21/2004 skal indeholde de individuelle koder for de enkelte dyr, jf. artikel 2 og 3 i denne beslutning.

Artikel 5

Anvendelsesperiode

Denne beslutning anvendes fra datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden til den 31. december 2007.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. februar 2007

om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland

(meddelt under nummer K(2007) 535)

(EØS-relevant tekst)

(2007/137/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/805/EF af 24. november 2006 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (3) blev vedtaget som reaktion på udbrud af klassisk svinepest i nogle af medlemsstaterne. Ved beslutningen er der fastsat visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i de pågældende medlemsstater.

(2)

Tyskland har underrettet Kommissionen om, at sygdomssituationen i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz er blevet forbedret væsentligt. De i beslutning 2006/805/EF fastsatte foranstaltninger bør derfor ikke længere omfatte disse.

(3)

Beslutning 2006/805/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/805/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12).

(3)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 67.


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Tyskland

A.   Rheinland-Pfalz

a)

I Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

i Kreis Daun: Gemeinde Obere Kyll og Hillesheim, i Gemeinde Daun Ortschaft Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i Gemeinde Gerolstein Ortschaft Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll samt Gerolstein by

c)

i Kreis Bitburg-Prüm: i Gemeinde Prüm Ortschaft Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen

a)

I Kreis Euskirchen: byerne Bad Münstereifel, Mechernich og Schleiden, Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim og Wißkirchen (i Euskirchen by) og Gemeinde Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim

b)

i Kreis Rhein-Sieg: byerne Meckenheim og Rheinbach, Gemeinde Wachtberg, Ortschaft Witterschlick, Volmershofen og Heidgen (i Gemeinde Alfter) og Ortschaft Buschhoven, Morenhoven, Miel og Odendorf (i Gemeinde Swisttal)

c)

Aachen by: syd for motorvej A4, A544 og hovedvej B1

d)

Bonn by: syd for hovedvej 56 og motorvej A565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og sydvest for hovedvej 9

e)

i Kreis Aachen: byerne Monschau og Stolberg samt Gemeinde Simmerath og Roetgen

f)

i Kreis Düren: byerne Heimbach og Nideggen samt Gemeinde Hürtgenwald og Langerwehe.

2.   Frankrig

Det område i departementerne Bas-Rhin og Moselle, der er beliggende vest for Rhinen og Rhin-Marne-kanalen, nord for motorvej A4, øst for floden Saar og syd for grænsen til Tyskland og kommunerne Holtzheim, Lingolsheim og Eckbolsheim.

DEL II

1.   Slovakiet

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Trenčín (distrikterne Trenčín og Bánovce nad Bebravou), Prievidza (distrikterne Prievidza og Partizánske), Púchov (kun distriktet Ilava), Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Krupina og Detva), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár) og Veľký Krtíš.

DEL III

1.   Bulgarien

Hele Bulgariens område.«


Berigtigelser

24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/27


Berigtigelse til Kommissionens forordnung (EF) nr. 175/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

( Den Europœiske Unions Tidende L 55 af 23. februar 2007 )

Side 12, bilaget læses således:

»BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 23. februar 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1813

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).«


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/28


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

( Den Europæiske Unions Tidende L 55 af 23. februar 2007 )

Side 16, bilag, anden kolonne: Bestemmelsessted, i hele tabellen:

I stedet for:

»C13«

læses:

»C10«.


24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/28


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/969/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011)

( Den Europæiske Unions Tidende L 391 af 30. december 2006 )

Offentliggørelsen af afgørelsen i ovennævnte EUT annulleres.

Offentliggørelsen af samme tekst som »Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006« i Den Europæiske Unions Tidende L 400 af 30. december 2006, s. 18, forbliver gyldig.

(Af tekniske årsager er sidstnævnte afgørelse offentliggjort på ny i Den Europæiske Unions Tidende L 54 af 22. februar 2007, s. 21.)