ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 53

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
22. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 169/2007 af 21. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2007 af 21. februar 2007 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 171/2007 af 21. februar 2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 12. til den 16. februar 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

20

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/127/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. februar 2007 om forlængelse af gyldighedsperioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

23

 

 

Kommissionen

 

 

2007/128/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. februar 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Ungarn og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2007) 510)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 168/2007

af 15. februar 2007

om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2) afspejler på baggrund af sin status, sit anvendelsesområde og sine ledsagende forklaringer de rettigheder, der bl.a. følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner og internationale forpligtelser, traktaten om Den Europæiske Union og fællesskabstraktaterne, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, de socialpagter, som Fællesskabet og Europarådet har vedtaget, samt De Europæiske Fællesskabers Domstols og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

(3)

Fællesskabet og medlemsstaterne skal overholde de grundlæggende rettigheder, når de gennemfører fællesskabsret.

(4)

Større kendskab til og bredere bevidsthed om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i EU bidrager til at sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Oprettelsen af et fællesskabsagentur, som skal have til opgave at tilvejebringe oplysninger og data om forhold vedrørende grundlæggende rettigheder, vil bidrage til at nå dette mål. Endvidere er udviklingen af effektive institutioner til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder en fælles værdi for det internationale og det europæiske samfund, som det fremgår af henstilling nr. R (97) 14 af 30. september 1997 fra Europarådets Ministerkomité.

(5)

Repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet i Det Europæiske Råd den 13. december 2003, besluttede at bygge videre på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1035/97 (3), og udvide dets mandat, så det bliver et menneskerettighedsagentur. De besluttede ved samme lejlighed, at agenturet fortsat skal have hjemsted i Wien.

(6)

Kommissionen var enig og tilkendegav, at den ville fremsætte et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 med henblik herpå. Kommissionen udsendte derefter sin meddelelse af 25. oktober 2004 om agenturet for grundlæggende rettigheder, og der blev på dette grundlag gennemført en bred offentlig høring.

(7)

Der bør følgelig oprettes et EU-agentur for grundlæggende rettigheder baseret på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, som skal tilvejebringe oplysninger, bistand og ekspertise til Fællesskabets og medlemsstaternes kompetente institutioner og myndigheder ved gennemførelsen af fællesskabslovgivningen og bistå dem med fuldt at overholde de grundlæggende rettigheder, når de træffer foranstaltninger eller tager initiativer inden for deres respektive kompetenceområder.

(8)

Det erkendes, at agenturet kun bør handle inden for fællesskabsrettens anvendelsesområde.

(9)

Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som afspejlet bl.a. i chartret om grundlæggende rettigheder på baggrund af dettes status samt de ledsagende forklaringer. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn.

(10)

Agenturet skal bygge på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, og dets arbejde bør derfor fortsat omfatte fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme, beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal, samt ligestilling mellem kønnene som væsentlige elementer i beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

(11)

Agenturets arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig ramme, så agenturets arbejde afgrænses. På grund af den flerårige rammes politiske betydning er det vigtigt, at rammen vedtages af Rådet selv efter høring af Europa-Parlamentet og på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

(12)

Agenturet bør indsamle objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om situationen for grundlæggende rettigheder, analysere disse oplysninger med henblik på at afdække grundene til krænkelserne og krænkelsernes følger og virkninger samt undersøge eksempler på god praksis i forbindelse med behandlingen af disse spørgsmål.

(13)

Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at dette berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer, der er fastsat i traktaten. Institutionerne bør dog kunne anmode om udtalelser om deres lovgivningsmæssige forslag eller af holdninger, som de indtager under de lovgivningsmæssige procedurer, for så vidt angår disses forenelighed med de grundlæggende rettigheder.

(14)

Agenturet bør fremlægge en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder omfattet af agenturets arbejdsområde, der også giver eksempler på god praksis. Endvidere bør agenturet udarbejde tematiske rapporter om emner, der er af særlig betydning for EU's politikker.

(15)

Agenturet bør træffe foranstaltninger, der skal øge offentlighedens bevidsthed om de grundlæggende rettigheder og om mulighederne for og de forskellige mekanismer til generelt at få rettighederne håndhævet uden dog selv at behandle individuelle klager.

(16)

Agenturet bør have så tæt et samarbejde som muligt med alle relevante EU-institutioner såvel som alle relevante fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer for at undgå overlapning, navnlig for så vidt angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.

(17)

Da samarbejde med medlemsstaterne er en afgørende forudsætning for, at agenturet kan udføre sine opgaver med succes, bør det have et tæt samarbejde med medlemsstaterne gennem dets forskellige organer, og i dette øjemed bør medlemsstaterne udnævne nationale forbindelsesofficerer som agenturets primære kontaktpunkter i medlemsstaterne. Agenturet bør især kommunikere med de nationale forbindelsesofficerer om rapporter og andre dokumenter, som agenturet udarbejder.

(18)

Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde bør sikre, at man undgår overlapning mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig gennem udarbejdelse af mekanismer, der skaber komplementaritet og ekstra gevinst, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder.

(19)

Agenturet bør i erkendelse af den store rolle, som civilsamfundet spiller i forbindelse med beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, fremme dialogen med civilsamfundet og arbejde tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med institutioner i civilsamfundet, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. Det bør oprette et samarbejdsnetværk, benævnt »platformen for grundlæggende rettigheder«, med henblik på at skabe en struktureret og frugtbar dialog og et tæt samarbejde med alle relevante involverede parter.

(20)

På grund af agenturets særlige opgaver bør hver medlemsstat udpege en uafhængig ekspert til bestyrelsen. Af hensyn til principperne for, hvordan de nationale instanser til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder fungerer, og hvilken status de har (»Paris-principperne«) bør bestyrelsens sammensætning sikre, at agenturet er uafhængigt i forhold til fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaternes regeringer, og at det samler den bredest mulige ekspertise inden for grundlæggende rettigheder.

(21)

For at sikre en høj videnskabelig kvalitet af agenturets arbejde bør agenturet selv råde over et videnskabeligt udvalg, så dets arbejde styres med videnskabelig objektivitet.

(22)

De myndigheder, der udpeger medlemmer af bestyrelsen, forretningsudvalget og det videnskabelige udvalg, bør tilstræbe, at der opnås en ligelig deltagelse af mænd og kvinder i disse organer. Der bør også lægges særlig vægt på ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt agenturets personale.

(23)

Da Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle for forsvar, integration og fremme af grundlæggende rettigheder, bør det inddrages i agenturets aktiviteter, herunder vedtagelsen af den flerårige ramme for agenturet, og på grund af agenturets særlige karakter og opgaver høres om de kandidater, der foreslås til stillingen som agenturets direktør, uden at det dog danner præcedens for andre agenturer.

(24)

Agenturet bør anvende den relevante fællesskabslovgivning om aktindsigt i dokumenter som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4), om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5) og om sprog som fastsat i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (6) og i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (7).

(25)

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8), bør finde anvendelse på agenturet, og det samme gælder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (9).

(26)

Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af nævnte vedtægt og ansættelsesvilkår, bør finde anvendelse på agenturets personale og direktør, herunder reglerne for afskedigelse af direktøren.

(27)

Agenturet bør have status som juridisk person og efterfølge Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige forpligtelser, alle finansielle forpligtelser, som observationscentret har pådraget sig, og alle aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale.

(28)

Agenturet bør være åbent for deltagelse af kandidatlande. Desuden bør de lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, have lov til at deltage i agenturet, da dette vil sætte EU i stand til at støtte deres bestræbelser i retning af europæisk integration ved at lette den gradvise tilpasning af deres lovgivning til fællesskabsretten samt overførslen af knowhow og god praksis, især på de områder af gældende fællesskabsret, som vil fungere som udgangspunkt for reformprocessen i de vestlige Balkanlande.

(29)

Agenturet bør rettidigt iværksætte de nødvendige evalueringer af sine aktiviteter, og på grundlag heraf kan agenturets beføjelser, opgaver og arbejdsmetoder tages op til revision.

(30)

Målene for denne forordning, nemlig tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige oplysninger og data på europæisk plan med henblik på at bistå EU-institutionerne og medlemsstaterne med at overholde de grundlæggende rettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(31)

Agenturets bidrag til at sikre fuld overholdelse af grundlæggende rettigheder inden for rammerne af fællesskabsretten vil kunne bidrage til virkeliggørelse af Fællesskabets mål. For så vidt angår vedtagelsen af denne forordning indeholder traktaten ikke anden hjemmel end artikel 308.

(32)

Intet i denne forordning bør fortolkes som en foregribelse af spørgsmålet om, hvorvidt agenturets mandat kan udvides til at omfatte områderne politisamarbejde og strafferetligt samarbejde.

(33)

Forordning (EF) nr. 1035/97 ville skulle ændres betydeligt med henblik på oprettelsen af agenturet, og den bør derfor af hensyn til klarheden ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND, MÅL, AKTIVITETSOMRÅDE, OPGAVER OG ARBEJDSOMRÅDER

Artikel 1

Genstand

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i det følgende benævnt »agenturet«) oprettes herved.

Artikel 2

Mål

Målet med agenturet er at tilvejebringe bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til Fællesskabets og medlemsstaternes relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, når de gennemfører fællesskabsret, og bistå dem med fuldt ud at overholde de grundlæggende rettigheder, når de træffer foranstaltninger eller tager initiativer inden for deres respektive kompetenceområder.

Artikel 3

Aktivitetsområde

1.   Agenturet udfører sine opgaver med henblik på at opfylde det mål, der er opstillet i artikel 2, inden for rammerne af Fællesskabets kompetencer som fastlagt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union.

3.   Agenturet beskæftiger sig i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne.

Artikel 4

Opgaver

1.   Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet inden for rammerne af de i artikel 3 fastsatte beføjelser:

a)

indsamle, registrere, analysere og formidle relevante, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data, herunder resultater af forskning og overvågning indberettet af medlemsstater, EU-institutioner samt fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande og internationale organisationer, og navnlig af kompetente organer under Europarådet

b)

udvikle metoder og standarder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne

c)

udføre, samarbejde med eller fremme videnskabelig forskning og videnskabelige undersøgelser, indledende undersøgelser og feasibilityundersøgelser, herunder, når det er relevant og foreneligt med agenturets prioriterede opgaver og årlige arbejdsprogram, også efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

d)

fremsætte og offentliggøre konklusioner og udtalelser om specifikke tematiske emner til EU's institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen

e)

offentliggøre en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder under agenturets aktivitetsområder, som også giver eksempler på god praksis

f)

offentliggøre tematiske rapporter baseret på agenturets analyser, forskning og undersøgelser

g)

offentliggøre en årlig aktivitetsrapport, og

h)

udvikle en kommunikationsstrategi og fremme dialogen med civilsamfundet for at øge bevidstheden om grundlæggende rettigheder og aktivt orientere om sit arbejde.

2.   De konklusioner, udtalelser og rapporter, der er nævnt i stk. 1, kan kun vedrøre forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250 eller institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure, hvis den pågældende institution har anmodet derom i medfør af stk. 1, litra d). De kan ikke omhandle lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230 eller spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.

Artikel 5

Arbejdsområder

1.   Rådet vedtager på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet en flerårig ramme for agenturet. Ved udarbejdelse af forslaget indhenter Kommissionen udtalelse fra bestyrelsen.

2.   Rammen skal

a)

dække fem år

b)

fastlægge de tematiske områder af agenturets arbejde, som skal omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed

c)

være i overensstemmelse med EU's prioriteter under behørig hensyntagen til de linjer, der udstikkes i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende rettigheder

d)

tage behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer, og

e)

indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder.

3.   Agenturet udfører opgaver inden for de tematiske områder, der er fastsat i den flerårige ramme. Det berører ikke agenturets imødekommelse af anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 4, stk. 1, litra c) og d), der falder uden for disse tematiske områder, forudsat at agenturets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det.

4.   Agenturet udfører sine opgaver inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram og under behørig hensyntagen til de disponible finansielle og menneskelige ressourcer.

KAPITEL 2

ARBEJDSMETODER OG SAMARBEJDE

Artikel 6

Arbejdsmetoder

1.   For at sikre, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, der er baseret på sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater, og idet der tages hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data, skal agenturet

a)

etablere og koordinere informationsnetværk samt anvende eksisterende netværk

b)

tilrettelægge møder for eksterne eksperter, og

c)

om nødvendigt nedsætte ad hoc-grupper.

2.   For at skabe komplementaritet og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse tager agenturet om fornødent hensyn til indhentede oplysninger og aktiviteter, der allerede er udført af navnlig:

a)

EU-institutioner samt fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer samt medlemsstaternes organer, kontorer og agenturer

b)

Europarådet ved at henvise til resultater og aktiviteter, der kan henføres til Europarådets overvågnings- og kontrolmekanismer samt til Europarådets menneskerettighedskommissær, og

c)

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), De Forenede Nationer (FN) og andre internationale organisationer.

3.   Agenturet kan indgå kontrakter, navnlig om underleverancer, med andre organisationer for at få udført opgaver, som det måtte overdrage dem. Agenturet kan også yde støtte til at fremme hensigtsmæssigt samarbejde og joint ventures, bl.a. til nationale og internationale organisationer, jf. artikel 8 og 9.

Artikel 7

Forbindelser med relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer

Agenturet sikrer en hensigtsmæssig koordinering med de relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer. Betingelserne for dette samarbejde fastlægges eventuelt i aftalememoranda.

Artikel 8

Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på internationalt plan

1.   For at sikre tæt samarbejde med medlemsstaterne udpeger hver medlemsstat en embedsmand som national forbindelsesofficer, som skal være hovedkontaktpunkt for agenturet i medlemsstaterne. De nationale forbindelsesofficerer kan bl.a. forelægge udtalelser for direktøren vedrørende udkastet til det årlige arbejdsprogram, inden det forelægges for bestyrelsen. Agenturet tilstiller de nationale forbindelsesofficerer alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og h).

2.   Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med

a)

statslige organisationer og offentlige organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne, herunder nationale menneskerettighedsinstitutioner, og

b)

OSCE, navnlig Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), FN og andre internationale organisationer.

3.   De administrative ordninger for det i stk. 2 omhandlede samarbejde skal være i overensstemmelse med fællesskabsretten og vedtages af bestyrelsen på grundlag af det udkast, som direktøren forelægger, når Kommissionen har afgivet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke er indforstået med ordningerne, tager bestyrelsen dem op til fornyet behandling og vedtager dem med de nødvendige ændringer med et flertal på to tredjedele af alle medlemmer.

Artikel 9

Samarbejde med Europarådet

For at undgå overlapning og sikre komplementaritet og merværdi koordinerer agenturet sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 12, stk. 6, litra a), og samarbejdet med civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 10. Med henblik herpå indgår Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 en aftale med Europarådet for at indlede et tæt samarbejde mellem Europarådet og agenturet. Denne aftale indebærer, at Europarådet udpeger en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg i overensstemmelse med artikel 12 og 13.

Artikel 10

Samarbejde med civilsamfundet; platform for grundlæggende rettigheder

1.   Agenturet arbejder tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder, herunder bekæmpelse af racisme og fremmedhad på nationalt, europæisk eller internationalt plan. Med henblik herpå opretter agenturet et samarbejdsnetværk (»Fundamental Rights Platform/platformen for grundlæggende rettigheder«), der består af ikke-statslige organisationer inden for menneskerettigheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter, og andre eksperter fra europæiske og internationale organer og organisationer.

2.   Platformen for grundlæggende rettigheder udgør en mekanisme til udveksling af oplysninger og samling af viden. Den skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.

3.   Platformen for grundlæggende rettigheder er åben for alle interesserede og kvalificerede parter i henhold til stk. 1. Agenturet kan henvende sig til medlemmerne af platformen for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med specifikke behov, der har tilknytning til agenturets prioriterede arbejdsområder.

4.   Agenturet kan anmode platformen for grundlæggende rettigheder om navnlig at

a)

fremsætte forslag til bestyrelsen vedrørende det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages i henhold til artikel 12, stk. 6, litra a)

b)

give feedback og foreslå opfølgning til bestyrelsen vedrørende årsrapporten, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), og

c)

meddele resultater af og anbefalinger fra konferencer, seminarer og møder, der vedrører agenturets arbejde, til direktøren og det videnskabelige udvalg.

5.   Platformen for grundlæggende rettigheder koordineres under direktørens myndighed.

KAPITEL 3

ORGANISATION

Artikel 11

Agenturets organer

Agenturet består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

et videnskabeligt udvalg og

d)

en direktør.

Artikel 12

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for ledelse af offentlige eller private organisationer og desuden med viden inden for området grundlæggende rettigheder fordelt som følger:

a)

en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat med store ansvarsområder inden for ledelse af en uafhængig national menneskerettighedsorganisation eller af andre offentlige eller private organisationer

b)

en uafhængig person udpeget af Europarådet, og

c)

to repræsentanter for Kommissionen.

2.   Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig repræsentere af en suppleant, der opfylder ovennævnte betingelser og udpeges ved samme procedure. Listen over medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.

3.   Bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges.

4.   Bortset fra ordinær nybesættelse eller dødsfald ophører mandatet for et medlem eller en suppleant kun ved fratræden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant imidlertid ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, informerer vedkommende straks Kommissionen og agenturets direktør. Den berørte part udnævner et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden. Den berørte part udpeger desuden et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden, hvis bestyrelsen på forslag af en tredjedel af sine medlemmer eller Kommissionen har fastslået, at det pågældende medlem eller den pågældende suppleant ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne. Hvis der er mindre end to år tilbage af mandatperioden, kan det nye medlems eller den nye suppleants mandatperiode udvides til en fuld periode på fem år.

5.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand samt de øvrige to medlemmer af bestyrelsen, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, blandt sine medlemmer udpeget i henhold til stk. 1, litra a), for en periode på to et halvt år, der kan forlænges en gang.

6.   Bestyrelsen sikrer, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den har blandt andet til opgave at:

a)

vedtage agenturets årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den flerårige ramme på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør, efter at Kommissionen og det videnskabelige udvalg har afgivet udtalelse herom. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer og skal tage hensyn til Fællesskabets arbejde inden for forskning og statistik. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

b)

godkende årsrapporterne, jf. artikel 4, stk. 1, litra e) og g), idet der navnlig i forbindelse med sidstnævnte rapport foretages en sammenligning af de opnåede resultater med målene i det årlige arbejdsprogram; uanset artikel 14, stk. 5, skal der indhentes udtalelse fra videnskabelige udvalg, inden den i artikel 4, stk. 1, litra e), omhandlede rapport vedtages; rapporterne sendes senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

c)

udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør

d)

vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget

e)

udøve de i artikel 24, stk. 2, omhandlede beføjelser i forhold til direktøren og have disciplinær myndighed over direktøren

f)

udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5

g)

vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af udkastet forelagt af direktøren, efter at Kommissionen, det videnskabelige udvalg og den i stk. 1, litra b), nævnte person har afgivet udtalelse herom

h)

vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 21, stk. 11

i)

vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

j)

vedtage bestemmelser om åbenhed og aktindsigt i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2

k)

udnævne og afsætte medlemmerne af det videnskabelige udvalg i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 og 3, og

l)

fastslå, at et medlem af eller en suppleant til bestyrelsen ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, jf. stk. 4.

7.   Bestyrelsen kan uddelegere sine ansvarsområder, dog ikke emner, der falder ind under stk. 6, litra a), b), c), d), e), g), h), k) og l), til forretningsudvalget.

8.   Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 5, og i stk. 6, litra a), b), c), d), e), g), k) og l), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer, og bortset fra de beslutninger, der er nævnt i artikel 25, stk. 2, hvor bestyrelsen træffer beslutning med enstemmighed. Hvert medlem af bestyrelsen, eller i medlemmets fravær suppleanten, har én stemme. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 6, litra a), b) og k).

9.   Formanden indkalder bestyrelsen to gange om året, idet der dog kan afholdes ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.

10.   Formanden eller næstformanden for det videnskabelige udvalg samt direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatører. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer og EU-organer samt for andre internationale organer omhandlet i artikel 8 og 9 kan også deltage som observatører, når de er inviteret af forretningsudvalget.

Artikel 13

Forretningsudvalget

1.   Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden for bestyrelsen, to andre medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af denne i henhold til artikel 12, stk. 5, og en af repræsentanterne for Kommissionen i bestyrelsen. Den person, som Europarådet udpeger til bestyrelsen, kan deltage i forretningsudvalgets møder.

2.   Forretningsudvalget indkaldes af formanden, når det er nødvendigt for at forberede bestyrelsens beslutninger og bistå og rådgive direktøren. Det vedtager sine beslutninger med simpelt flertal.

3.   Direktøren deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

Artikel 14

Det videnskabelige udvalg

1.   Det videnskabelige udvalg består af 11 uafhængige personer, der er højt kvalificeret inden for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger medlemmerne efter en gennemsigtig procedure med indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse efter at have hørt det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet. Bestyrelsen sørger for ligelig geografisk repræsentation. Bestyrelsens medlemmer kan ikke være medlemmer af det videnskabelige udvalg. Den i artikel 12, stk. 6, litra g), nævnte forretningsorden angiver de detaljerede betingelser for udpegelsen af det videnskabelige udvalg.

2.   Mandatperioden for det videnskabelige udvalgs medlemmer er fem år. Perioden kan ikke forlænges.

3.   Det videnskabelige udvalgs medlemmer er uafhængige. De kan kun udskiftes på egen anmodning eller i tilfælde af varigt forfald. Hvis et medlem imidlertid ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, skal vedkommende straks underrette Kommissionen og agenturets direktør. Bestyrelsen kan også på forslag af en tredjedel af sine medlemmer eller af Kommissionen erklære manglende uafhængighed og afsætte den pågældende. Bestyrelsen udnævner et nyt medlem for resten af mandatperioden efter proceduren for ordinære medlemmer. Hvis resten af mandatperioden er på under to år, kan det nye medlems mandat forlænges til en fuld femårsperiode. Listen over medlemmer af det videnskabelige udvalg offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.

4.   Det videnskabelige udvalg vælger en formand og en næstformand for en mandatperiode på et år.

5.   Det videnskabelige udvalg sikrer den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde og vejleder det med henblik herpå. Direktøren inddrager i den forbindelse det videnskabelige udvalg så tidligt, som det er hensigtsmæssigt, i forberedelsen af alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f) og h).

6.   Det videnskabelige udvalg afgiver udtalelse med et flertal på to tredjedele. Det indkaldes af formanden fire gange om året. Formanden indleder om nødvendigt en skriftlig procedure eller indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst fire medlemmer af det videnskabelige udvalg.

Artikel 15

Direktøren

1.   Agenturet ledes af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen i overensstemmelse med den samarbejdsprocedure (»samrådsprocedure«), der er beskrevet i stk. 2.

Direktøren udnævnes på grundlag af sine personlige fortjenester, erfaring inden for grundlæggende rettigheder og kvalifikationer inden for administration og forvaltning.

2.   Samarbejdsproceduren forløber således:

a)

på grundlag af en liste, som Kommissionen opstiller efter indkaldelse af ansøgere og efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure, vil ansøgerne inden udnævnelse blive bedt om at præsentere sig for Rådet og det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare deres spørgsmål

b)

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilkendegiver derefter deres holdning og deres foretrukne rækkefølge

c)

bestyrelsen udnævner direktøren under hensyn til disse holdninger.

3.   Direktøren udnævnes for en femårig periode.

I de sidste ni måneder af denne periode foretager Kommissionen en evaluering. Kommissionen skal bl.a. evaluere

a)

direktørens arbejdsindsats, og

b)

agenturets opgaver og behov i de kommende år.

Bestyrelsen kan på forslag af Kommissionen, under hensyn til evalueringsrapporten, men kun i de tilfælde, hvor det kan begrundes i agenturets opgaver og behov, forny direktørens embedsperiode én gang med højst tre år.

Bestyrelsen skal underrette Europa-Parlamentet og Rådet om, at den agter at forlænge direktørens mandat. Indtil en måned inden bestyrelsen formelt træffer beslutning om at forlænge mandatet, kan direktøren blive anmodet om at afgive en erklæring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Hvis embedsperioden ikke fornyes, forbliver direktøren i sit embede, indtil en efterfølger er udnævnt.

4.   Direktøren er ansvarlig for

a)

udførelse af de opgaver, der er nævnt i artikel 4, og navnlig udarbejdelse og offentliggørelse af de dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og h), i samarbejde med det videnskabelige udvalg

b)

udarbejdelse og gennemførelse af agenturets årlige arbejdsprogram

c)

alle personaleanliggender, herunder navnlig udøvelse over for personalet af de beføjelser, der er fastsat i artikel 24, stk. 2

d)

den daglige ledelse

e)

gennemførelse af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 21

f)

gennemførelse af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer vedrørende agenturets resultater set i forhold til målene ved anvendelse af fagligt anerkendte standarder. Direktøren aflægger årligt beretning over for bestyrelsen om resultaterne af denne overvågning

g)

samarbejde med nationale forbindelsesofficerer, og

h)

samarbejde med civilsamfundet, bl.a. koordinering af platformen for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 10.

5.   Direktøren udfører sin opgaver uafhængigt. Han eller hun er, for så vidt angår forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over for bestyrelsen og deltager i dens møder uden stemmeret.

6.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan når som helst indkalde direktøren til en høring om et spørgsmål vedrørende agenturets aktiviteter.

7.   Direktøren kan efter forslag fra en tredjedel af medlemmerne eller Kommissionen afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb.

KAPITEL 4

DRIFT

Artikel 16

Uafhængighed og hensyn til almenvellet

1.   Agenturet udfører sine opgaver i fuldstændig uafhængighed.

2.   Medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen, medlemmerne af det videnskabelige udvalg og direktøren forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der kan berøre deres uafhængighed, eller anfører eventuelle direkte eller indirekte interesser, der kan berøre deres uafhængighed. Erklæringen afgives skriftligt ved deres tiltrædelse og skal ændres, hvis der sker ændringer i interesserne. Den offentliggøres af agenturet på dets website.

Artikel 17

Åbenhed og aktindsigt

1.   Agenturet udvikler god administrativ praksis, så der sikres størst mulig åbenhed vedrørende dets aktiviteter.

Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2.   Senest seks måneder efter, at agenturet har påbegyndt sit virke, vedtager bestyrelsen særlige regler for den praktiske gennemførelse af stk. 1. Disse skal bl.a. omfatte regler for:

a)

hvornår møder er åbne

b)

offentliggørelse af agenturets arbejde, herunder af det videnskabelige udvalgs arbejde, og

c)

ordninger for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Beslutninger truffet af agenturet efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol, jf. henholdsvis traktatens artikel 195 og 230.

Artikel 18

Beskyttelse af personoplysninger

Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på agenturet.

Artikel 19

Kontrol foretaget af ombudsmanden

Agenturets virke er underlagt ombudsmandens tilsyn i medfør af traktatens artikel 195.

KAPITEL 5

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 20

Opstilling af budget

1.   Alle agenturets indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på agenturets driftsbudget.

2.   Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal balancere.

3.   Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter tilskud fra Fællesskabet over Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen).

Disse indtægter kan suppleres med:

a)

betalinger for tjenesteydelser i forbindelse med udførelsen af de i artikel 4 omhandlede opgaver, og

b)

eventuelle finansielle bidrag fra de i artikel 8, 9 og 28 omhandlede organisationer eller lande.

4.   Agenturets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

5.   Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender senest den 31. marts overslaget, som skal omfatte en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

6.   Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

7.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der ydes over det almindelige budget i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

8.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til agenturet. Budgetmyndigheden godkender agenturets stillingsfortegnelse.

9.   Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

10.   Bestyrelsen underretter snarest muligt budgetmyndigheden om eventuelle projekter, som den har til hensigt at gennemføre, og som kan få væsentlige finansielle følger for finansieringen af agenturets budget, navnlig projekter, som vedrører fast ejendom, såsom leje eller køb af bygninger. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 21

Gennemførelse af budgettet

1.   Direktøren gennemfører agenturets budget.

2.   Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (10) (»finansforordningen«).

3.   Senest den 31. marts efter hvert afsluttet regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i finansforordningen på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.   Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.   Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.   Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 146, stk. 3.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

11.   De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis det er nødvendigt for agenturets drift, og kun hvis Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 22

Bekæmpelse af svig

1.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999 finder uindskrænket anvendelse på agenturet i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.   Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (11), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele personalet.

3.   Finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsætter udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de formidlere, der fordeler dem.

KAPITEL 6

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 23

Retlig status og hjemsted

1.   Agenturet har status som juridisk person.

2.   Agenturet har i hver enkelt medlemsstat vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   Agenturet repræsenteres af sin direktør.

4.   Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser. Ansættelseskontrakter indgået af centret før vedtagelse af denne forordning overholdes.

5.   Agenturet har hjemsted i Wien.

Artikel 24

Personale

1.   Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale og direktør.

2.   Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

3.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

4.   Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til agenturet.

Artikel 25

Sprog

1.   Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 finder anvendelse på agenturet.

2.   Bestyrelsen træffer beslutning om agenturets interne sprogordning.

3.   De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 27

Domstolens kompetence

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold er undergivet den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse i en aftale, som agenturet har indgået.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold erstatter agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

3.   Domstolen har kompetence til at udtale sig om klager, der indbringes mod agenturet, på de betingelser, der er fastlagt i traktatens artikel 230 og 232.

Artikel 28

Deltagelse af og anvendelsesområde vedrørende kandidatlande og lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale

1.   Agenturet er åbent for deltagelse af kandidatlande som observatører.

2.   Deltagelsen og de nærmere retningslinjer herfor fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd under hensyntagen til hvert lands særlige status. Beslutningen skal fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 12, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen. På grundlag af associeringsrådets beslutning kan agenturet beskæftige sig med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder inden for anvendelsesområdet af artikel 3, stk. 1, i det enkelte land, for så vidt det er nødvendigt for det pågældende lands gradvise tilpasning til fællesskabsretten.

3.   Rådet kan med enstemmighed og på forslag af Kommissionen beslutte at indbyde et land, med hvilket Det Europæiske Fællesskab har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, til at deltage i agenturet som observatør. I så fald finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 7

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Overgangsordninger

1.   Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (»centret«) udløber den 28. februar 2007.

2.   Med hensyn til udpegelsen af bestyrelsen gælder følgende:

a)

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse for at sikre, at bestyrelsen udpeget i overensstemmelse med artikel 12 kan påbegynde sit arbejde rettidigt.

b)

Inden fire måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden meddeler medlemsstaterne Kommissionen navnene på de personer, de har udpeget som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til artikel 12, stk. 1 og 2. Når denne periode er udløbet, indkalder Kommissionen bestyrelsen, forudsat der er udpeget mindst 17 medlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes i dette tilfælde og som en undtagelse fra artikel 12, stk. 8, med et flertal på to tredjedele af de udpegede medlemmers stemmer. Så snart der er udpeget 23 bestyrelsesmedlemmer, finder artikel 12, stk. 8, anvendelse.

c)

På det første møde i bestyrelsen, efter at alle medlemmer er udpeget, vælger Kommissionen ved lodtrækning 15 medlemmer af bestyrelsen, hvis mandatperiode som en undtagelse fra artikel 12, stk. 4, udløber efter tre år.

3.   De berørte parter indleder umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 15, stk. 1.

4.   Indtil der er udpeget en bestyrelse i henhold til stk. 2, litra b), og artikel 12, stk. 1 og 2, indkalder Kommissionen en midlertidig bestyrelse bestående af de personer, der i øjeblikket er udpeget af medlemsstaterne, Europarådet og Kommissionen til bestyrelsesmedlemmer for centret i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1035/97.

Den midlertidige bestyrelse får mandat til:

a)

at afgive udtalelse om et forslag fra Kommissionen til teksten til indkaldelse af ansøgere til stillingen som direktør, jf. artikel 15, stk. 1, således at udvælgelsesproceduren kan gå i gang

b)

efter forslag fra Kommissionen at udnævne en fungerende direktør eller forlænge mandatet for centrets direktør for den kortest mulige periode, under den i stk. 3 omhandlede udnævnelsesprocedure

c)

at vedtage agenturets budget for 2007, jf. artikel 20, stk. 9, og et forslag til budget for 2008, jf. artikel 20, stk. 5, og

d)

at vedtage den årlige rapport om centrets virksomhed i 2006 i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, litra b).

5.   Indtil den første flerårige ramme for agenturet er vedtaget, jf. artikel 5, stk. 1, udfører agenturet sine opgaver inden for de tematiske områder: bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), jf. dog artikel 5, stk. 3, andet punktum.

Artikel 30

Evalueringer

1.   Agenturet foretager regelmæssigt forudgående og efterfølgende evalueringer af sine aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Direktøren underretter bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.

2.   Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

3.   Senest den 31. december 2011 foranlediger agenturet en uafhængig ekstern evaluering af resultaterne af de første fem års aktiviteter på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal:

a)

tage hensyn til agenturets opgaver samt dets arbejdsmetoder og indvirkning for så vidt angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder

b)

vurdere et eventuelt behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur

c)

omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel ændring af arbejdsopgaverne, og

d)

tage hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.

4.   Bestyrelsen fastlægger i samråd med Kommissionen tidsplan og omfang af de efterfølgende eksterne evalueringer, der skal gennemføres regelmæssigt.

Artikel 31

Revision

1.   Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af evalueringerne som nævnt i artikel 30, stk. 3 og 4, og retter om nødvendigt henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporterne og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.

2.   Efter at have vurderet evalueringsrapporten og henstillingerne kan Kommissionen fremsætte de forslag til ændringer til denne forordning, som den måtte finde nødvendige.

Artikel 32

Påbegyndelse af agenturets virke

Agenturet påbegynder sit virke den 1. marts 2007.

Artikel 33

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1035/97 ophæves med virkning fra den 1. marts 2007.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 34

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2007.

På Rådets vegne

W. SCHÄUBLE

Formand


(1)  EUT C 88 af 11.4.2006, s. 37.

(2)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(3)  EFT L 151 af 10.6.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1652/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33).

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13).

(8)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(10)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(11)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.


22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 169/2007

af 21. februar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 21. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 170/2007

af 21. februar 2007

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i fire måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1854/2006 (EUT L 361 af 19.12.2006, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A3-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER OG ÆBLER)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 5.-6. marts 2007

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87, som ændret. De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F09

:

Følgende bestemmelsessteder: Norge, Island, Grønland, Færøerne, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia, lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika, bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 171/2007

af 21. februar 2007

om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 12. til den 16. februar 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I ugen fra den 12. til den 16. februar 2007 blev der indgivet importlicensansøgninger til myndighederne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 950/2006 eller Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsbestemmelser for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (3), for en samlet mængde, der svarer til eller overstiger den disponible mængde for løbenummer 09.4332.

(2)

Kommissionen bør derfor fastsætte en tildelingskoefficient, der gør det muligt at udstede licenser i forhold til den disponible mængde og, når grænsen er nået, at underrette medlemsstaterne herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der blev indgivet fra den 12. til den 16. februar 2007 i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 eller artikel 5, i forordning (EF) nr. 1832/2006, udstedes der licenser inden for de i bilaget anførte mængder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2006/2006 (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 95).

(3)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 8.


BILAG

Præferencesukker AVS-Indien

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 12. til 16. februar 2007

Grænse

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Nået

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

Republikken Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

100

 

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambique

0

Nået

09.4344

Saint Christopher og Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Nået

09.4348

Trinidad og Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Supplerende sukker

Afsnit V i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 12. til 16. februar 2007

Grænse

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit VI i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 12. til 16. februar 2007

Grænse

09.4317

Australien

0

Nået

09.4318

Brasilien

0

Nået

09.4319

Cuba

0

Nået

09.4320

Andre tredjelande

0

Nået


Balkan-sukker

Afsnit VII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 12. til 16. februar 2007

Grænse

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

0

Nået

09.4326

Serbien, Montenegro og Kosovo

100

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Import af sukker i forbindelse med de midlertidige toldkontingenter for Bulgarien og Rumænien

Kapitel 1, afsnit 2, i forordning (EF) nr. 1832/2006

Produktionsår 2006/07

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 12. til 16. februar 2007

Grænse

09.4365

Bulgarien

0

Nået

09.4366

Rumænien

100

 


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. februar 2007

om forlængelse af gyldighedsperioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

(2007/127/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) og revideret i Luxembourg den 25. august 2005 (2),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen (3), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2002/148/EF (4) blev konsultationerne med Republikken Zimbabwe i henhold til artikel 96, stk. 2, litra c), i AVS-EF-partnerskabsaftalen afsluttet, og der blev truffet relevante foranstaltninger som angivet i bilaget til afgørelsen.

(2)

Ved afgørelse 2006/114/EF blev anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2002/148/EF, som var blevet forlænget til den 20. februar 2004 ved artikel 1 i afgørelse 2003/112/EF (5), til den 20. februar 2005 ved artikel 1 i afgørelse 2004/157/EF (6) og indtil 20. februar 2006 ved artikel 1 i afgørelse 2005/139/EF (7), forlænget for endnu en periode på 12 måneder indtil den 20. februar 2007.

(3)

De væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, krænkes fortsat af Zimbabwes regering, og de nuværende forhold i Zimbabwe er ikke sådan, at menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet overholdes.

(4)

Derfor bør gyldighedsperioden for anvendelse af disse foranstaltninger forlænges med yderligere 12 måneder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gyldighedsperioden for anvendelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i afgørelse 2002/148/EF, forlænges til den 20. februar 2008. Der vil jævnligt blive ført tilsyn med disse foranstaltninger.

Skrivelsen i bilaget til denne afgørelse stiles til Zimbabwes præsident.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2007.

På Rådets vegne

M. GLOS

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 25.

(3)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376. Senest ændret ved den interne aftale af 10.4.2006 (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 48).

(4)  EFT L 50 af 21.2.2002, s. 64. Senest ændret ved afgørelse 2006/114/EF (EUT L 48 af 18.2.2006, s. 26).

(5)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 25.

(6)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 60.

(7)  EUT L 48 af 19.2.2005, s. 28.


BILAG

Bruxelles, den 21. februar 2007

Den Europæiske Union tillægger bestemmelserne i artikel 9 i AVS-EF-partnerskabsaftalen den allerstørste betydning. Som væsentlige elementer i partnerskabsaftalen danner respekten for menneskerettighederne, de demokratiske institutioner og retsstaten grundlaget for vore indbyrdes forbindelser.

Ved skrivelse af 19. februar 2002 underrettede Den Europæiske Union Dem om sin beslutning om at afslutte konsultationerne i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen og træffe »visse relevante foranstaltninger« som omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra c), i nævnte aftale.

Ved skrivelse af 19. februar 2003, 19. februar 2004, 18. februar 2005 og 15. februar 2006 underrettede Den Europæiske Union Dem om sin beslutning om ikke at ophæve de »relevante foranstaltninger« og forlænge deres anvendelse indtil henholdsvis 20. februar 2004, 20. februar 2005, 20. februar 2006 og 20. februar 2007.

Den Europæiske Union finder nu efter yderligere tolv måneder, at der ikke er gjort nogen fremskridt på de fem områder, der er anført i Rådets afgørelse af 18. februar 2002.

På baggrund af ovenstående finder Den Europæiske Union ikke, at de relevante foranstaltninger kan ophæves, og den har besluttet at forlænge anvendelsen af dem indtil 20. februar 2008.

Den Europæiske Union ønsker endnu engang at understrege, at den ikke ønsker at straffe Zimbabwes befolkning, og at den vil opretholde sit bidrag til operationer af humanitær art og projekter, der består i direkte støtte til befolkningen, særlig til de sociale sektorer, demokratisering, respekt for menneskerettighederne og retsstaten, som ikke berøres af disse foranstaltninger.

Den Europæiske Union ønsker at erindre om, at anvendelsen af relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen ikke er til hinder for en politisk dialog som omhandlet i artikel 8 i nævnte aftale.

I den forbindelse ønsker Den Europæiske Union endnu engang at understrege den betydning, den tillægger det fremtidige samarbejde mellem EF og Zimbabwe, og bekræfter, at den er rede til fortsat at benytte den igangværende 10. EUF-programmeringsrunde til at fortsætte dialogen og i nær fremtid gøre fremskridt mod forhold, hvor det vil være muligt at genoptage samarbejdet på alle områder.

Med venlig hilsen

På Kommissionens vegne

J.M. BARROSO

På Rådets vegne

M. GLOS


Kommissionen

22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. februar 2007

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Ungarn og Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2007) 510)

(EØS-relevant tekst)

(2007/128/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (3) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af aviær influenza til sygdomsfrie dele af Fællesskabet via flytning af fugle eller produkter heraf.

(2)

Kommissionen har vedtaget beslutning 2007/79/EF af 31. januar 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Ungarn (4) for at bekræfte område A og B i Ungarn og varigheden af denne regionalisering efter et udbrud af sygdommen i Ungarn.

(3)

Den epidemiologiske situation i forbindelse med udbruddet af aviær influenza H5N1 hos fjerkræ i Ungarn kræver en ændring af spærrezonerne og af foranstaltningernes varighed.

(4)

Kommissionen har vedtaget beslutning 2007/83/EF af 5. februar 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Det Forenede Kongerige efter et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Det Forenede Kongerige.

(5)

De foranstaltninger, Det Forenede Kongerige har truffet i henhold til beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B som foreskrevet i artikel 4 i nævnte beslutning, har været til behandling i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(6)

Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Senest ændret ved beslutning 2007/83/EF (EUT L 33 af 7.2.2007, s. 4).

(4)  EUT L 26 af 2.2.2007, s. 5.


BILAG

»BILAG

DEL A

Område A oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato)

(art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

00006

I regionen Csongrád kommunerne:

12.3.2007

Beskyttelseszone

Derekegyház

Nagymágocs' opland (delvis).

En lille del af oplandet vest for byen inden for en cirkel med en radius på 3 km omkring det første udbrud.

Szentes' opland (kun Lapistó)

Overvågningszone

Árpádhalom (delvis).

Byen og oplandet nord, vest og syd for.

Fábiánsebestyén

Hódmezővásárhelys opland (delvis).

En lille del af oplandet nord for byen inden for en cirkel med en radius på 10 km omkring det andet udbrud.

Mártély (delvis).

Nordøst for den indre by.

Mindszent (delvis)

Øst for den indre by.

Nagymágocs (delvis).

Den øvrige del af byen.

Szegvár

Székkutas' opland (delvis). Oplandet nordvest for byen.

Szentes' opland (delvis).

Øst, sydøst og syd for byen (undtagen Lapistó).

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

 

 

12.3.2007

Beskyttelseszone

00154

Del af Suffolk County inden for en cirkel med en radius på 3 km med centrum i kortreference TM4009079918 (1).

Overvågningszone

00154

Del af Suffolk County inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i kortreference TM4009079918 (1)

DEL B

Område B oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato)

(art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

00006

I regionen Csongrád kommunerne:

Árpádhalom (delvis).

Oplandet øst for byen.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (delvis).

Byen, oplandet vest for, oplandet øst for og den øvrige del af oplandet nord for.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (delvis).

Den øvrige del.

Mártély (delvis).

Den øvrige del.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (delvis).

Den øvrige del.

Szentes (delvis).

Byen og oplandet vest og nord for.

Tömörkény

12.3.2007

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

 

 

12.3.2007

00154

00162

Dele af Norfolk County og Suffolk County inden for følgende afgræsning:

Fra kortreference TM357400 (2) vestpå langs en bivej til et T-kryds ved kortreference TM346400 (2). Derpå til højre nordpå langs B1083 til rundkørslen ved kortreference TM292500 (2). Derpå til venstre vestpå og senere sydpå langs A1152 til rundkørslen ved kortreference TM259493 (2). Derpå til højre vestpå og senere mod nordvest langs B1079 til vejkrydset ved kortreference TM214538 (2). Derpå til venstre vestpå langs B1078, til vejen krydser A140(T) ved kortreference TM111548 (2). Derpå til højre nordpå langs A140(T), til vejen krydser A47(T) ved TG219038 (2). Derpå til højre mod nordøst og siden østpå langs A47(T) til rundkørslen ved kortreference TG518084 (2). Derpå langs A149 mod sydvest til et vejkryds ved kortreference TG521080 (2). Mod sydøst langs B1141, til vejen krydser en bivej ved kortreference TG525078 (2). Derpå til venstre østpå langs bivejen, til den i et T-kryds møder en anden bivej ved kysten ved kortreference TG531079 (2) (afgrænsningen går videre direkte østpå til kysten ved kortreference TG532078 (2) og følger kysten sydpå til kortreference TM357400 (2)).


(1)  Kortreferencen henviser til British National Grid.

(2)  Kortreferencen henviser til British National Grid.«