ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2007 af 31. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 95/2007 af 31. januar 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. februar 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2007 af 31. januar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1898/2005 for så vidt angår ydelse af støtte til smør, der købes af institutioner og organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 97/2007 af 31. januar 2007 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2007 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

7

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/1/EF af 29. januar 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler ( 1 )

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om de tekniske forskrifter for gennemførelsen af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EF (EUT L 31 af 4.2.2004)

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 94/2007

af 31. januar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 95/2007

af 31. januar 2007

om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. februar 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra 1. februar 2007 og anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra 1. februar 2007 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. februar 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

Perioden 17.-30. januar 2007

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

154,84

123,34

Pris fob USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Præmie for Golfen

26,53

11,00

Præmie for The Great Lakes

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

26,52 EUR/t

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

00,00 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 96/2007

af 31. januar 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1898/2005 for så vidt angår ydelse af støtte til smør, der købes af institutioner og organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel IV i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF’s marked (2) er der fastsat bestemmelser om ydelse af støtte til smør, der købes af institutioner og organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje. Støttebeløbet bør nedsættes, fordi interventionsprisen for smør og de deraf afledte støttebeløb i andre smørstøtteordninger er blevet nedsat.

(2)

Forordning (EF) nr. 1898/2005 bør derfor ændres.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1898/2005 ændres »60 EUR« til »40 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1919/2006 (EUT L 380 af 28.12.2006, s. 1).


1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 97/2007

af 31. januar 2007

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2007 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2004 af 30. marts 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (1), særlig artikel 5, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. januar til 31. marts 2007, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2007, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2007 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1179/2006 (EFT L 212 af 2.8.2006, s. 7).


BILAG

Gruppe nr.

Tildelingskoefficient af forelagte importlicenser for perioden fra 1. januar til 31. marts 2007

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2007

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


DIREKTIVER

1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/1/EF

af 29. januar 2007

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (SCCP), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af udtalelser fra SCCP, som bygger på videnskabelige undersøgelser, enedes Kommissionen med medlemsstaterne og de berørte parter om en samlet strategi for lovgivning om hårfarvningsmidler, i overensstemmelse med hvilken industrien skulle forelægge de videnskabelige data om hårfarvningsmidler for SCCP til evaluering.

(2)

Stoffer, som der ikke udtrykkelig blev udtrykt interesse for at anvende i hårfarvningsmidler under den offentlige høring, og for hvilke der ikke blev forelagt sikkerhedsdatablade med henblik på en passende risikovurdering, bør optages i bilag II.

(3)

Stoffet 4-amino-3-fluorphenol har hidtil været anset for at være omfattet af den generelle angivelse, løbenummer 22, om anilin, dets salte samt halogen- og sulfoderivater. Da det imidlertid ikke er indlysende, at 4-amino-3-fluorphenol tilhører denne anilinfamilie, bør dette stof optages særskilt i bilag II.

(4)

For klarhedens skyld bør stoffet epoxiconazol flyttes fra det separate løbenummer 1182 til løbenummer 663 i bilag II til direktiv 76/768/EØF.

(5)

Eftersom der inden den 31. juli 2006 ikke var forelagt yderligere nye data for SCCP vedrørende evalueringen af N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl) propanediamid, bør dette stof optages i bilag II.

(6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at kosmetiske midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, med virkning fra den 21. februar 2008 ikke sælges eller stilles til rådighed for den endelige forbruger.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. august 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De gennemfører disse bestemmelser fra den 21. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/78/EF (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 56).


BILAG

I bilag II til direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Der tilføjes følgende løbenumre 1234 til 1243:

Løbenr.

Kemisk navn/INCI-navn

CAS-nr.

»1234

PEG-3,2′,2′-di-p-phenylenediamin

144644-13-3

1235

6-Nitro-o-toluidin

570-24-1

1236

HC Yellow nr. 11

73388-54-2

1237

HC Orange nr. 3

81612-54-6

1238

HC Green nr. 1

52136-25-1

1239

HC Red nr. 8 og salte heraf

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitroquinoxalin og salte heraf

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15 bortset fra som urenhed i Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorphenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamid

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamid

149591-38-8«

2)

Angivelsen under løbenummer 1182 slettes.

3)

Løbenummer 663 erstattes med følgende: »(2RS,3RS)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; epoxiconazol (CAS-nr. 133855-98-8)«.


Berigtigelser

1.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/12


Berigtigelse til Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om de tekniske forskrifter for gennemførelsen af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 31 af 4. februar 2004 )

Side 23, bilagets del I, punkt 2.2, andet afsnit, andet punktum:

I stedet for:

»Er denne betingelse opfyldt, skal køretøjet enten indstilles til den konstruktivt bestemte stilling, eller også skal alle yderligere målinger korrigeres og prøver udføres således, at køretøjets konstruktivt bestemte stilling simuleres.«

læses:

»Er denne betingelse ikke opfyldt, skal køretøjet enten indstilles til den konstruktivt bestemte stilling, eller også skal alle yderligere målinger korrigeres og prøver udføres således, at køretøjets konstruktivt bestemte stilling simuleres.«