ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 8

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
13. januar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2007 af 12. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 25/2007 af 12. januar 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2007 af 12. januar 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2007 af 12. januar 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2007 af 12. januar 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 55. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

8

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/23/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af tillæg B til bilag VII til tiltrædelsesakten af 2005 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 6801)  ( 1 )

9

 

 

2007/24/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22 december 2006 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease (meddelt under nummer K(2006) 6806)  ( 1 )

26

 

 

2007/25/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2006) 6958)  ( 1 )

29

 

 

2007/26/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af tillægget til bilag VI til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2006) 6960)  ( 1 )

35

 

 

2007/27/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om visse overgangsforanstaltninger vedrørende leverancer af rå mælk til forarbejdningsvirksomheder og forarbejdningen af denne rå mælk i Rumænien for så vidt angår kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og 853/2004 (meddelt under nummer K(2006) 6963)  ( 1 )

45

 

 

2007/28/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue (meddelt under nummer K(2006) 6970)  ( 1 )

51

 

 

2007/29/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004/2004 og indført i Bulgarien og Rumænien fra tredjelande før den 1. januar 2007 (meddelt under nummer K(2006) 7019)  ( 1 )

57

 

 

2007/30/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger vedrørende markedsføring af visse animalske produkter fremstillet i Bulgarien og Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 7028)  ( 1 )

59

 

 

2007/31/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 7029)  ( 1 )

61

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/32/EF

 

*

Styrelsesrådets retsakt af 29. november 2006 om ændring af Europols stillingsfortegnelse i bilag 1 til Europols personalevedtægt

66

 

 

2007/33/EF

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse af 5. december 2006 om vedtagelse af betingelser og procedurer, som er fastsat af Europol for tilpasning af de beløb, der er nævnt i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 vedrørende den skat, der til fordel for Europol er pålagt løn og honorarer, som udbetales til Europols personale

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 24/2007

af 12. januar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

84,9

TN

167,8

TR

118,2

ZZ

123,6

0707 00 05

MA

78,7

TR

111,1

ZZ

94,9

0709 90 70

MA

67,5

TR

115,3

ZZ

91,4

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,0

IL

57,2

MA

52,4

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,1

TR

73,2

ZZ

82,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,6

MA

59,4

TR

65,8

ZZ

63,6

0805 50 10

EG

135,9

TR

46,1

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

86,8

US

118,8

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

98,8

ZA

135,6

ZZ

102,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 25/2007

af 12. januar 2007

om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Minimumssalgspris

Smør ≥ 82 %

Ubehandlet smør

212

213,7

Koncentreret

206,1

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Ubehandlet smør

45

45

Koncentreret

45


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 26/2007

af 12. januar 2007

om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøtte

Smør ≥ 82 %

17,5

14

12

14

Smør < 82 %

13,65

13,65

Koncentreret smør

20

16,5

20

16,5

Fløde

9

6

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Smør

19

13

Koncentreret smør

22

22

Fløde

10


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 27/2007

af 12. januar 2007

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

På grundlag af de indkomne bud bør maksimumsstøtten fastsættes på det relevante niveau og destinationsstøtten fastsættes tilsvarende.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 23. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %, jf. artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, til 19,27 EUR/100 kg.

Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 21 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 28/2007

af 12. januar 2007

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 55. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 55. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 9. januar 2007, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 236,50 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af tillæg B til bilag VII til tiltrædelsesakten af 2005 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Rumænien

(meddelt under nummer K(2006) 6801)

(EØS-relevant tekst)

(2007/23/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig bilag VII, kapitel 5, afdeling B, underafdeling I, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2) indeholder visse strukturelle krav til virksomheder, der er omfattet af disse forordninger.

(2)

Da Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007, er det i bilag VII, kapitel 5, afdeling B, underafdeling I, litra a), i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse fastsat, at visse strukturelle krav i ovennævnte forordninger ikke gælder for de virksomheder i Rumænien, der opregnes i tillæg B til bilag VII til tiltrædelsesakten (herefter benævnt »listen over virksomheder«), indtil den 31. december 2009, med forbehold af visse betingelser.

(3)

I Rumænien har visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter afsluttet forbedringen af deres anlæg og er nu i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Derudover er visse virksomheder lukket. Listen over virksomheder bør derfor ændres i overensstemmelse med disse ændringer.

(4)

Endvidere har visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Rumænien tekniske vanskeligheder med at overholde de relevante strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004. Disse virksomheder behøver længere tid til at forbedre deres anlæg for helt at opfylde de relevante strukturelle krav i de nævnte forordninger. Disse virksomheder skal tilføjes listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(5)

Mange af de pågældende virksomheder i Rumænien har modtaget finansiering gennem det særlige tiltrædelsesprogram vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD). De har nu alle givet garantier for, at de har de nødvendige økonomiske midler til at udbedre de resterende fejl og mangler i overgangsperioden. Der foreligger nærmere oplysninger om fejlene og manglerne i de enkelte virksomheder. Det er derfor også berettiget at indrømme disse virksomheder en overgangsperiode.

(6)

Af hensyn til fællesskabslovgivningens klarhed bør listen over virksomheder i tillæg B til bilag VII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse erstattes af listen i bilaget til denne beslutning.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillæg B til bilag VII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2006 (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 1).


BILAG

»Tillæg B til bilag VII

Liste over virksomheder for kød, fjerkrækød, fisk samt mælk og mejeriprodukter omhandlet i bilag VII, kapitel 5, afdeling B, underafdeling I

Kødvarevirksomheder

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Adresse

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Mirăslău, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Ștefănești Str. Cavalerului nr. 893, jud. Argeș, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucăr Str. Industriașilor nr. 1, jud. Argeș, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Calea Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Măgurele nr. 17, București, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sărată, jud. Bacău, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacău, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Bălcescu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta SA

Bacău, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacău, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 415500

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com SRL

Loc. Șumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Săcueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar SRL

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil Impex SRL

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrițaț-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrița, str. Liberțații, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman SRL

Bistrița, str. Tărpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrița-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona SRL

Bistrita, str. Tărpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romănu, jud. Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Fața Portului, nr. 2, jud. Brăila 810015

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Saucenița, jud. Botoșani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Dângeni, jud. Botoșani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

52

BT 188

S.C. Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principală nr. 339 B, jud. Brașov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Brașov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzău, Șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Rămnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Vâlcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maestro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I.C. Frimu , nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. Ind. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobanțu, jud. Călărași, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Șesu Roșu nr. 5, jud. Caraș 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod Com Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5, jud. Dâmbovița, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovița, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Drăguțesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com. Liești, jud. Galați, 807180

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galați, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos. București km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popești Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, Șos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomița, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr. 14, Iași, jud. Iași cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, Șos. Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, str. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Hârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iași, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, nr. 6 jud. Maramureș 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, B-dul București 49, jud. Maramureș 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramureș 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramureș 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, B-dul Unirii 37a, jud. Maramureș 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

Tg. Mureș str. Barajului 5 jud. Mureș 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mureș str. Libertatii 4 jud. Mureș 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișora str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mureș 593, jud. Mureș 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mureș str. Mureșului 8 jud. Mureș 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișoara str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mureș 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic jud. Mureș 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mureș 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mureș 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mureș 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod Serv SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicești, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex SRL

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Văleanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Mănesți, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Târgșoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiești, str. Corlătești, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Măgureni, str. Filipestii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copșa Mică, Sat Tirnăvioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba nr. 335, jud. Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculești, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Măzănăești, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirăuți nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de Jos, jud. Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, B-dul Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timiș, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, Str. Știrbei Vodă 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focșani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Huși, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom Impex SRL

Com Oltenești, Localitatea Târzii, jud. Vaslui, 737380


Virksomheder for fjerkrækød

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Adresse

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Meșterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oraș Ianca, Str. Șos. Brăilei nr. 3, jud. Brăila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 10, jud. Caraș Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihăilesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Bălata, Șoimuș, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc.-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg. Frumos, jud. Iași, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iași, Șos. Iasi-Tg, Frumos km 10, jud. Iași, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180


Virksomheder for fiskevarer

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Adresse

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacău 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comănești, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacău, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Șagului nr. 141-143, Timișoara, jud. Timiș, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Gării nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Virksomheder for mælk og mejeriprodukter

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Adresse

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Nouă, jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 4, jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sânmiclăus, jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Sântana, jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti SRL

Costești, jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacău, jud. Bacău, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, jud. Bacău 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrița, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bistrița-Năsăud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, nr. 202 A, jud. Bistrița-Năsăud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, jud. Bistrița-Năsăud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto SRL

Lechința, Str. Independenței, nr. 387, jud. Bistrița-Năsăud, 427105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, nr. 122, jud. Bistrița-Năsăud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, jud. Bistrița-Năsăud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Păltiniș, jud. Botoșani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlăsinesți, jud. Botoșani, 717465

22

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanești, jud. Botoșani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, jud. Botoșani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, jud. Botoșani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Coțușca, jud. Botoșani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Săveni, jud. Botoșani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, jud. Botoșani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, jud. Botoșani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Gării nr. 403, jud. Brașov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, Str. Ilieni nr. 1, jud. Brașov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brașov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brașov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vădeni, jud. Brăila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Brăila, Str. Roșiori, nr. 158, jud. Brăila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Însurăței, jud. Brăila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Făurei, jud. Brăila, 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, jud. Brăila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlău, jud. Brăila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Șutești, jud. Brăila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufești, jud. Brăila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Albă, jud. Buzău, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, jud. Buzău, cod poștal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, jud. Călărași, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Săpunari, jud. Călărași, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, jud. Călărași, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegălia, jud. Călărași, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Țaga, jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnița, jud. Constanța, 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Târgușor, jud. Constanța, 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Săcele, jud. Constanța, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, jud. Constanța, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Hârșova, Str. Plantelor nr. 44, jud. Constanța, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, jud. Constanța, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Hârșova, Str. Casarei, jud. Constanța, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalău, jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, jud. Dâmbovița, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galați, Str. G. Coșbuc, nr. 257, jud. Galați, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, jud. Galați, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, nr. 119, jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Rișculița, nr. 4, jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetești, jud. Ialomița, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, jud. Ialomița, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, jud. Ialomița, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian SRL

Grindu, jud. Ialomița, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomița, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, jud. Iași, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, jud. Iași, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta SA

Pașcani, jud. Iași, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tăuții Magherăuș, Merișor, nr. 70, jud. Maramureș, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, jud. Maramureș, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Speranței, nr. 4, jud. Maramureș, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Târgu Mureș, jud. Mureș, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibănești, Isticeu nr. 273, jud. Mureș, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom SRL

Breaza, nr. 64, jud. Mureș, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta SA

Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, jud. Mureș, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos SRL

Fărăgău, nr. 275, jud. Mureș, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, jud. Mureș, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca, Sântu, jud. Mureș, 547375

95

MS 618

S.C. IL Mures SA

Târgu Mureș, Str. Bega nr. 1, jud. Mureș, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jabenița nr. 33, jud. Mureș, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornești, jud. Mureș, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex SRL

Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei, nr. 25, jud. Mureș, 547410

99

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, nr. 404, jud. Mureș, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, Str. Libertații nr. 1, jud. Neamț, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR COM SRL

Petricani, jud. Neamț, 617315

102

NT 313

S.C. Prod ABC Company SRL

Grumăzesți, jud. Neamț, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 153, jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, jud. Sălaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, jud. Sălaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, jud. Satu Mare, 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alămor, jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, Str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Grămești, jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str. Humorului nr. 4, jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Bălcăuți, jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Pătrăuți nr. 21, jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisăuți, jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forăști, jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, jud. Teleorman, 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfințești, jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, nr. 280, jud. Timiș, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, jud. Timiș, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focșani, Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorăști, loc. Mihălceni, jud. Vrancea, 627082«


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22 december 2006

om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease

(meddelt under nummer K(2006) 6806)

(EØS-relevant tekst)

(2007/24/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (1), særlig artikel 17, stk. 4, andet afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (2), særlig artikel 21, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/40/EØF og 92/66/EØF fastsættes de bekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af henholdsvis aviær influenza og Newcastles disease, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på disse sygdomme. I henhold til disse direktiver skal medlemsstaternes beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease godkendes af Kommissionen.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/402/EF af 26. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease (3) godkendtes sådanne beredskabsplaner for de nuværende medlemsstater. I bilaget til nævnte beslutning anføres de medlemsstater, hvis planer er godkendt.

(3)

Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. Bulgarien og Rumænien har derfor forelagt deres beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease for Kommissionen til godkendelse.

(4)

Disse beredskabsplaner som ændret af Bulgarien og Rumænien i overensstemmelse med de forslag, der blev fremsat i forbindelse med vurderingen af planerne, opfylder kriterierne i direktiv 92/40/EØF og 92/66/EØF og gør det muligt at nå de tilstræbte mål i disse direktiver, hvis de ajourføres regelmæssigt og gennemføres effektivt, og de bør derfor godkendes.

(5)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2004/402/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease, som Bulgarien forelagde for Kommissionen den 7. november 2006, godkendes.

Artikel 2

De beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease, som Rumænien forelagde for Kommissionen den 9. november 2006, godkendes.

Artikel 3

I bilaget er opstillet listen over de medlemsstater, hvis beredskabsplaner for bekæmpelse af af aviær influenza og Newcastle disease er godkendt.

Artikel 4

Beslutning 2004/402/EF ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltradelses akten af 2004 (EUT L 236 af 23.9.2004, s. 33).

(2)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltradelses akten af 2004.

(3)  EUT L 123 af 27.4.2004, s. 111.


BILAG

Liste over de i artikel 3 omhandlede medlemsstater

Kode

Land

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EE

Estland

EL

Grækenland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrig

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

UK

Det Forenede Kongerige


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2006) 6958)

(EØS-relevant tekst)

(2007/25/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der i 2004 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af en højpatogen virusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for denne sygdom. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere (2). Beslutning 2005/759/EF anvendes indtil den 31. december 2006.

(2)

Udbrud af aviær influenza forårsaget af den højpatogene aviær influenzavirusstamme H5N1 bliver regelmæssigt påvist i visse lande, som er medlemmer af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), herunder lande, der ikke tidligere har været berørt. Sygdommen er derfor endnu ikke inddæmmet. Endvidere registreres der stadig tilfælde i forskellige lande rundt om i verden, hvor mennesker som følge af tæt kontakt med inficerede fugle bliver syge eller endda dør.

(3)

På anmodning fra Kommissionen afgav Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet på sit møde den 26. og 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import af vilde fugle bortset fra fjerkræ til Fællesskabet. I denne udtalelse gøres der opmærksom på risikoen for at sprede virussygdomme som for eksempel aviær influenza og Newcastle disease gennem import af andre fugle end fjerkræ, og der peges på mulige redskaber og løsningsmodeller, der kan reducere en identificeret dyresundhedsmæssig risiko i forbindelse med import af disse fugle. Desuden påpeges det, at det sjældent er muligt med sikkerhed at sondre mellem fugle, der er »fanget i naturen«, og fugle, der er »opdrættet i fangenskab«, idet mærkningsmetoder kan anvendes på de forskellige typer fugle, uden at det er muligt at sondre mellem dem.

(4)

Disse konklusioner gælder også for transport af fugle holdt som selskabsdyr fra tredjelande. For at sikre en klar sondring mellem fugle i fangenskab, der er fanget i naturen med henblik på import i kommercielt øjemed, og fugle holdt som selskabsdyr, bør der fortsat gælde strenge betingelser for transport af levende fugle holdt som selskabsdyr uanset oprindelsesland, således at man sikrer selskabsfuglenes status og hindrer disse virussygdomme i at sprede sig. Anvendelsen af foranstaltningen i beslutning 2005/759/EF bør derfor forlænges indtil den 31. december 2007.

(5)

Beslutning 2005/759/EF er blevet ændret flere gange, siden den trådte i kraft. Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2005/759/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Transport fra tredjelande

1.   Medlemsstaterne tillader kun transport af levende fugle holdt som selskabsdyr fra tredjelande, hvis sendingen består af højst 5 fugle, og:

a)

fuglene kommer fra et OIE-medlemsland, som hører under en af de regionale kommissioner, der er anført i del A i bilag I, eller

b)

fuglene kommer fra et OIE-medlemsland, som hører under en af de regionale kommissioner, der er anført i del B i bilag I, på betingelse af at fuglene

i)

har været holdt i 30 dages isolation forud for eksport på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i Rådets beslutning 79/542/EØF (3), eller

ii)

anbringes i 30 dages karantæne efter import i bestemmelsesmedlemsstaten på steder, der er godkendt i henhold til artikel 3, stk. 4, i Kommissionens beslutning 2000/666/EF (4), eller

iii)

inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland er blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art, eller

iv)

har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for eksport og er blevet testet med henblik på påvisning af H5N1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel 2.1.14 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag.

2.   At betingelserne i stk. 1 er overholdt, skal attesteres af en embedsdyrlæge (på basis af ejerens erklæring, når det drejer sig om betingelserne i stk. 1, litra b), nr. ii) i afsendelsestredjelandet efter certifikatmodellen i bilag II.

3.   Veterinærcertifikatet suppleres med en erklæring fra ejeren eller dennes repræsentant i overensstemmelse med bilag III.

Artikel 2

Veterinærkontrol

1.   Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at fugle holdt som selskabsdyr, der transporteres til Fællesskabets område fra et tredjeland, underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol af de kompetente myndigheder på rejsendes indgangssted til Fællesskabets område.

2.   Medlemsstaterne udpeger de i stk. 1 omhandlede myndigheder, som har ansvaret for denne kontrol, og underretter straks Kommissionen herom.

3.   De enkelte medlemsstater udarbejder en liste over indgangssteder, jf. stk. 1, og sender den til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

4.   Hvis kontrollen viser, at dyrene ikke opfylder kravene i denne beslutning, anvendes artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 998/2003.

Artikel 3

Denne beslutning gælder ikke for transport til Fællesskabets område af fugle, der ledsager deres ejere, fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Artikel 4

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 5

Beslutning 2005/759/EF ophæves.

Artikel 6

Denne beslutning gælder indtil den 31. december 2007.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1467/2006 (EUT L 274 af 5.10.2006, s. 3).

(2)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 52. Senest ændret ved beslutning 2006/522/EF (EUT L 205 af 27.7.2006, s. 28).

(3)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/463/EF (EUT L 183 af 5.7.2006, s. 20).

(4)  EUT L 278 af 31.10.2006, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2002/279/EF (EUT L 99 af 16.4.2002, s. 17).


BILAG I

DEL A

OIE-medlemslande, der hører under OIE's regionale kommissioner, jf. artikel 1, stk. 1, litra a):

DEL B

OIE-medlemslande, der hører under OIE's regionale kommissioner, jf. artikel 1, stk. 1, litra b):

Afrika

Amerika

Asien, Fjernøsten og Oceanien

Europa

Mellemøsten


BILAG II

Image

Image


BILAG III

Erklæring fra ejeren af de pågældende fugle holdt som selskabsdyr eller dennes repræsentant

Undertegnede ejer (1) eller repræsentant for ejeren (1) erklærer følgende:

1.

Fuglene ledsages under hele transporten af en person, der har ansvaret for dyrene.

2.

Fuglene er ikke bestemt til kommercielle formål.

3.

I tidsrummet mellem veterinærkontrollen forud for transporten og fuglenes faktiske afsendelse forbliver fuglene isoleret fra eventuel kontakt med andre fugle.

4.

Fuglene har været holdt i de 30 dages isolation forud for transporten uden at komme i kontakt med fugle, der ikke er omfattet af dette certifikat (1).

5.

Jeg har indgået aftaler angående de 30 dages karantæne efter import på karantænestationen … , jf. rubrik I.12. i certifikatet (1).

… …

Sted og dato Underskrift


(1)  Det ikke relevante overstreges.


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af tillægget til bilag VI til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2006) 6960)

(EØS-relevant tekst)

(2007/26/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig bilag VI, kapitel 4, afdeling B, litra f), første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bulgarien er ved akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse blevet indrømmet overgangsperioder for så vidt angår visse mælkeforarbejdningsvirksomheders opfyldelse af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1). Visse virksomheder, der har tilladelse til at forarbejde mælk, der ikke opfylder kravene, er opført i kapitel I i tillægget til bilag VI til akten, og visse virksomheder, der har tilladelse til at forarbejde både mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, forudsat at forarbejdningen finder sted på separate produktionslinjer, er opført i kapitel II i tillægget til bilag VI til akten.

(2)

En række virksomheder, der i øjeblikket er opført i kapitel I i tillægget er ophørt med de aktiviteter, der omfattes af overgangsperioderne. De pågældende virksomheder bør derfor udgå af listen.

(3)

På baggrund af udviklingen i kvaliteten af rå mælk og den nuværende andel af produktionen af rå mælk i Bulgarien, der ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, bør visse virksomheder optages på listen i kapitel I i tillægget til bilag VI til tiltrædelsesakten.

(4)

Endvidere har visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien kapacitet og udstyr til at forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, på separate produktionslinjer. Disse virksomheder bør optages på listen i kapitel II i tillægget.

(5)

Tillægget til bilag VI til tiltrædelsesakten bør derfor ændres. Af hensyn til klarheden bør dette tillæg affattes som angivet i bilaget til denne beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed –

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillægget til bilag VI til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse affattes som angivet i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).


BILAG

»Tillæg til bilag VI

KAPITEL I

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der forarbejder mælk, der ikke opfylder kravene, jf. kapitel 4, afdeling B, litra a), i bilag VI

Nr.

Vet. Nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

Blagoevgradregionen — nr. 1

1

0112003

ET »Vekir«

s. Godlevo

2

0112013

ET »Ivan Kondev« Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev« ul. »Golak« 14

gr. Razlog

Burgasregionen — nr. 2

4

0212005

ET »Dinadeks DN 76« ul. »Industrialna« 1

gr. Burgas

5

0212028

»Vester« OOD

s. Sigmen

6

0212037

»Megakomers« OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

»Klas« OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

»Komplektstroy« EOOD

s. Veselie

Varnaregionen — nr. 3

9

0312002

ET »Mario«

gr. Suvorovo

10

0312025

»Dzhenema« EOOD

s. Gen. Kiselovo

Veliko Tarnovoregionen — nr. 4

11

0412003

»Laktima« AD ul. »Magistralna« 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

»Varosha« EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Vidinregionen — nr. 5

13

0512003

SD »LAF-Velizarov i sie«

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Vratzaregionen — nr. 6

14

0612010

»Hadzhiyski i familiya« EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost »Lakata«

15

0612035

OOD »Nivego«

s. Chiren

16

0612041

ET »Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova« ul. »Ilinden« 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET »Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova« ul. »Vasil Levski«

gr. Krivodol

Gabrovoregionen — nr. 7

18

0712001

»Ben Invest« OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

»Elvi« OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

»Cheh-99 «OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

»Rosta« EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET »Mik« ul. »Shipka« 226

gr. Dryanovo

23

0712029

»ViV Partnyori« EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Dobrichregionen — nr. 8

24

0812032

»Roles-milk« OOD

s. Kardam

Kardzhaliregionen — nr. 9

25

0912003

»Koveg-mlechni produkti« OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET »Geomag«

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

»Anmar« OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD »Salik V.A i SIE«

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Kyustendilregionen — nr. 10

29

1012008

»Kentavar« OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET »Georgi Gushterov DR«

s. Yahinovo

31

1012018

»Evro miyt end milk« EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Lovechregionen — nr. 11

32

1112004

»Matev-Mlekoprodukt« OOD

s. Goran

33

1112012

»Stilos« OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET »Rima-Rumen Borisov«

s. Vrabevo

35

1112026

»ABLAMILK« EOOD ul. »Yordan Yovkov« 13

gr. Lukovit

Montanaregionen — nr. 12

36

1212022

»Milkkomm« EOOD ul. »Al. Stamboliyski« 149

gr. Lom

37

1212031

»ADL« OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Pazardzhikregionen — nr. 13

38

1312002

»Milk Grup« EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

»Ravnogor« OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD »Antei – PITD« OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

»Inter-D« OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET »Mezmedin Halil-46«

s. Sarnitsa

Pernik Region — nr. 14

43

1412015

ET »Boycho Videnov – Elbokada 2000«

s. Stefanovo obsht. Radomir

Plevenregionen — nr. 15

44

1512003

»Mandra-1« OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

»Mandra« OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET »Petar Tonovski-Viola« ul. »Hr. Botev« 14

gr. Koynare

47

1512010

ET »Militsa Lazarova-90« ul. »Asen Zlatarev« 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET »Ahmed Tatarla«

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Plovdivregionen — nr. 16

49

1612024

SD »Kostovi – EMK« ul. »L. Karavelov« 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET »Dimitar Bikov«

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

»Alpina-Milk« EOOD

s. Zhelyazno

Razgradregionen — nr. 17

52

1712002

ET »Rosver-Krastyo Krastev« ul. »Sofia« 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

»Mesomania« EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

»Stil-EA« EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET »Veras 90«

s. Yasenovets

57

1712013

ET »Deniz«

s. Ezerche

58

1712017

»Diva 02« OOD ul. »An. Kanchev«

gr. Isperih

59

1712018

»Imdo« OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET »Ivaylo-Milena Stancheva« Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

»Trio-milk« OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET »Ali Isliamov«

s. Yasenovets

63

1712039

»Stil-EA« EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET »Meri-Ahmed Chakar«

s. Ezerche

65

1712043

»Gyuchlyu« OOD

s. Samuil

66

1712045

ET »AN-Nezhdet Ali«

s. Mortagonovo

67

1712046

ET »Stem-Tezdzhan Ali« ul. »Knyaz Boris« 23

gr.Razgrad

Ruseregionen — nr. 18

68

1812005

»DAV – Viktor Simonov« EOOD ul. »Han Kubrat« 52

gr. Vetovo

69

1812009

»Lakten« OOD ul. »Slivnitsa«

gr. Vetovo

Silistraregionen — nr. 19

70

1912002

»Laktokom« EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

»Hrista Treyd« OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET »Interes 2000 – Musa Musov«

s. Sitovo

73

1912016

»Destan« OOD

s. Iskra

Slivenregionen — nr. 20

74

2012007

»Deltalakt« OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

»Raftis« EOOD

s. Byala

76

2012010

»Saray« OOD

s. Mokren

77

2012011

ET »Ivan Gardev 52« ul. »Hadzhi Dimitar« 2

gr. Kermen

78

2012012

ET »Olimp-P. Gurtsov« mestnost »Matsulka«

gr. Sliven

79

2012024

ET »Denyo Kalchev 53« ul. »Samuilovsko shose« 17

gr. Sliven

80

2012029

»Eko asorti« EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

»Kiveks« OOD

s. Kovachite

Smolyanregionen — nr. 21

82

2112002

»KOS« ul. »Nevyastata« 25

gr. Smolyan

83

2112003

»Milk-inzhenering« OOD ul. »Chervena skala« 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK »Rodopa milk«

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

»Chaya« OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

»Rozhen Milk« OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET »Iliyan Isakov«

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET »Ulan-Dzh. Ulanov«

s. Borino

89

2112026

ET »Vladimir Karamitev«

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

»Keri« OOD

s. Borino, obsht. Borino

Sofia gradregionen — nr. 22

91

2212023

»EL BI BULGARIKUM« EAD ul. »Malashevska« 12 A

gr. Sofia

92

2212027

»Ekobalkan« OOD bul »Evropa« 138

gr. Sofia

Kostinbrodregionen — nr. 23

93

2312007

ET »Agropromilk« ul. »P. Slaveikov« 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET »Dobrev«

s. Dragushinovo

95

2312016

AD »Bovis«

s. Trudovets

96

2312020

»MAH 2003« EOOD bul. »Al. Stamboliyski« 21

gr. Etropole

97

2312023

»Mogila« OOD ul. »Ruse« 4

gr. Godech

98

2312026

»Dyado Liben« OOD bul. »H. Nencho Palaveev«

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET »Sisi Lyubomir Semkov«

s. Anton

100

2312030

ET »Favorit-D. Grigorov«

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET »Belite kamani«

s. Dragotintsi

102

2312033

»Balkan spetsial« OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD »Laktoni«

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

»Danim-D. Stoyanov« EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Stara Zagoraregionen — nr. 24

105

2412003

»ODIT 2002« OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

»Inikom« OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

»Dekada« OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

»Elit Milk 2000« OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

»Penchev« EOOD ul. »Septemvriytsi« 58

gr. Chirpan

111

2412040

»Inikom« OOD ul. »G. S. Rakovski« 11

gr. Galabovo

112

2412041

»Mlechen svyat 2003« OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Targovishteregionen — nr. 25

113

2512006

»Hadad« OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET »Sevi 2000 – Sevie Ibryamova«

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

»Milktreyd-BG« OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

»Biomak« EOOD ul. »Rodopi« 2

gr. Omurtag

117

2512021

»Keya-Komers-03« EOOD

s. Svetlen

Haskovoregionen — nr. 26

118

2612002

ET »Rusalka-Iv. Genev«

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET »Detelina 39«

s. Brod

120

2612022

ET »Shampion 13-Deyan Panev«

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

»Byala mechka« OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET »Todorovi-53« ul. »Bulgaria« 65

gr. Topolovgrad

Shumenregionen — nr. 27

123

2712005

»Nadezhda« OOD

s. Kliment

124

2712009

»Ekselans« OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

»Ekselans« OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Yambolregionen — nr. 28

127

2812002

»Arachievi« OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev« ul. »Yambolen« 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET »Bulmilk-Nikolay Nikolov«

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

»Karil i Tania« OOD ul. »Gr. Ignatiev« 189

gr. Yambol

KAPITEL II

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der forarbejder både mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, jf. kapitel 4, afdeling B, litra a) og c), i bilag VI

Nr.

Vet. Nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

Blagoevgradregionen — nr. 1

1

BG 0112004

»Matand« EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET »Svetoslav Kyuchukov-Bobo«

s. Harsovo

Burgasregionen — nr. 2

3

BG 0212013

ET »Marsi-Mincho Bakalov« ul. »Baykal« 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

»Bilding Zah« EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Veliko Tarnovoregionen — nr. 4

5

BG 0412009

»Milki-luks« EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD ul. »Treti mart« 19

gr. Elena

Vidinregionen — nr. 5

7

BG 0512025

»El Bi Bulgarikum« EAD YUPZ

gr. Vidin

Vratzaregionen — nr. 6

8

BG 0612012

OOD »Zorov-97«

gr. Vratsa

9

BG 0612027

»Mlechen ray – 99« EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET »Zorov-91-Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

Gabrovoregionen — nr. 7

11

BG 0712008

»Milkieks« OOD zh. k. »Atanas Moskov«

gr. Sevlievo

Dobrichregionen — nr. 8

12

BG 0812009

»Serdika – 90« AD ul. »25 septemvri« 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

»Akurat mlechna promishlenost« OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

»FAMA« AD bul. »Dobrudzha« 2

gr. Dobrich

Montanaregionen — nr. 12

15

BG 1212001

»S i S – 7« EOOD ul. »Vrachansko shose« 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD »Voynov i sie« ul. »N. Yo. Vaptsarov« 8

gr. Montana

Pazardzhikregionen — nr. 13

17

BG 1312001

»Lakrima« AD ul. »Tsaritsa Yoana« 29

gr. Pazardzhik

Plovdivregionen — nr. 16

18

BG 1612001

»OMK« AD bul. »Dunav« 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

»Em Dzhey Deriz« EOOD bul. »Osvobozhdenie« 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

»Polidey – 2« OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET »Bor-Chvor«

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

»Mlechni produkti« OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET »Bonitreks«

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Ruseregionen — nr. 18

24

BG 1812003

»Sirma Prista« AD bul. »3-ti mart« 51

gr. Ruse

Silistraregionen — nr. 19

25

BG 1912013

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik

Slivenregionen — nr. 20

26

BG 2012009

»Vangard« OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

»Hemus-Milk komers« OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

»Yotovi« OOD kv. »Rechitsa«

gr. Sliven

29

BG 2012022

»Bratya Zafirovi« OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

»Minchevi« OOD

s. Korten

31

BG 2012043

»Agroprodukt« OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Smolyanregionen — nr. 21

32

BG 2112001

»Rodopeya-Belev« EOOD ul. »Trakya« 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

»Laktena« OOD

s. Kutela

Sofia gradregionen — nr. 22

34

BG 2212001

»Danon-Serdika« AD ul. »Ohridsko ezero« 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

»Megle-Em Dzhey« OOD ul. »Probuda« 12-14

gr. Sofia

Kostinbrodregionen — nr. 23

36

BG 2312036

ET »Rosen Deyanski-DEYA«

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Stara Zagoraregionen — nr. 24

37

BG 2412033

»Gospodinovi« OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Targovishteregionen — nr. 25

38

BG 2512001

»Mladost-2002« OOD bul. »29-ti yanuari« 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

»Si Vi Es« OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

»Pip Treyd« OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

»YUES-Komers« OOD ul. »Radetski« 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Haskovoregionen — nr. 26

43

BG 2612047

»Balgarsko sirene« OOD bul. »Saedinenie«94

gr. Haskovo

Shumenregionen — nr. 27

44

BG 2712001

»Vakom MP« OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

»Stars kampani« OOD ul. »Trakiyska« 3

gr. Shumen

Yambolregionen — nr. 28

46

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

»Sakarela« OOD ul. »Preslav« 269

gr. Yambol«


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om visse overgangsforanstaltninger vedrørende leverancer af rå mælk til forarbejdningsvirksomheder og forarbejdningen af denne rå mælk i Rumænien for så vidt angår kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og 853/2004

(meddelt under nummer K(2006) 6963)

(EØS-relevant tekst)

(2007/27/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1) er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, der er baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP). Forordningen foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal opfylde de strukturelle krav, der er baseret på disse principper. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2) supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige krav til mælkeforarbejdningsvirksomheder samt hygiejnebestemmelser vedrørende rå mælk og mejeriprodukter.

(2)

Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. Som led i forberedelsen af landets tiltrædelse er mælkeforarbejdningsvirksomheder i gang med at gennemføre de strukturelle forbedringer, der er nødvendige for at opfylde de strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004. Siden 2004 er antallet af virksomheder, der opfylder Fællesskabets strukturelle krav, steget fra 12 til 123.

(3)

Andelen af rå mælk, der opfylder hygiejnekravene i forordning (EF) nr. 853/2004, og som leveres til mælkeforarbejdningsvirksomheder, der opfylder de strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004, er imidlertid kun steget lidt. Af den samlede produktion på 5,6 mio. ton rå komælk pr. år, blev der i 2005 leveret 0,38 mio. ton rå mælk, der opfylder kravene, til mælkeforarbejdningsvirksomheder.

(4)

I betragtning af den nuværende situation bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for så vidt angår mælkesektorens organisering i Rumænien.

(5)

I kapitel 5, afdeling B, underafdeling I, litra c), i bilag VII til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse gives der midlertidig tilladelse til, at visse mælkeforarbejdningsvirksomheder, som ikke opfylder de strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004, kan modtage leverancer af rå mælk, som ikke opfylder de relevante hygiejnekrav i forordning (EF) nr. 853/2004 (i det følgende benævnt »mælk, der ikke opfylder kravene«).

(6)

Mælkeproducerende bedrifter, som ikke opfylder hygiejnekravene i forordning (EF) nr. 853/2004, og mælkeforarbejdningsvirksomheder, som ikke opfylder de strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004, ligger spredt over hele Rumænien. Visse af de virksomheder, der opfylder kravene, modtager derfor både mælk, der opfylder de relevante hygiejnekrav i forordning (EF) nr. 853/2004 (i det følgende benævnt »mælk, der opfylder kravene«), og mælk, der ikke gør det. Færdige produkter fra virksomheder, der opfylder kravene, bør derfor kun markedsføres i Rumænien. Desuden bør der i denne beslutning fastlægges en liste over de virksomheder, der opfylder kravene.

(7)

Endvidere har visse virksomheder, der opfylder kravene, til hensigt at forarbejde mælk, der opfylder kravene, adskilt fra mælk, der ikke gør det. Det er derfor nødvendigt at fastsætte betingelserne for indsamlingen og behandlingen af denne mælk og for markedsføringen af de færdige produkter heraf. I denne beslutning bør der desuden fastsættes en liste over de virksomheder, der opfylder kravene, og som forarbejder disse to typer mælk.

(8)

Overgangsperioden bør være på højst 18 måneder. Situationen i den rumænske mælkesektor skal tages op til fornyet vurdering inden udløbet af nævnte periode. Rumænien bør derfor forelægge Kommissionen årlige rapporter om de opnåede fremskridt i forbindelse med opgraderingen af de mælkeproducerende bedrifter, som leverer rå mælk til virksomheder, der opfylder kravene.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Lister over virksomheder, der opfylder kravene

I kapitel I og II i bilaget til denne beslutning er der opstillet lister over de mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien, der opfylder de strukturelle krav i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 (i det følgende benævnt »virksomheder, der opfylder kravene«) og har tilladelse til at modtage og forarbejde rå mælk, der ikke opfylder kravene i bilag III, afsnit IX, kapitel I, del III, punkt 3, og kapitel II, del III, til forordning (EF) nr. 853/2004 (»mælk, der ikke opfylder kravene«).

Artikel 2

Leverancer af mælk, der ikke opfylder kravene, og forarbejdning i virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel I i bilaget

1.   De virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel I i bilaget til denne beslutning, kan modtage og forarbejde rå mælk, der ikke opfylder kravene.

2.   Så længe de i stk. 1 nævnte virksomheder er omfattet af bestemmelserne i samme stykke, gælder følgende for produkter fra virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel I til bilaget:

a)

de må kun markedsføres på hjemmemarkedet eller anvendes til videreforarbejdning i andre virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel I i bilaget, uanset markedsføringsdatoen

b)

de skal være forsynet med et andet identifikationsmærke end det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Leverancer af mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, og forarbejdning i virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget

De virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget til denne beslutning kan modtage og forarbejde rå mælk, som opfylder kravene i bilag III, afsnit IX, kapitel I, del III, punkt 3, og kapitel II, del III, til forordning (EF) nr. 853/2004 (»mælk, der opfylder kravene«), og mælk, der ikke opfylder kravene, på separate produktionslinjer, forudsat at lederne af de pågældende fødevarevirksomheder:

a)

overholder bestemmelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

b)

viser, at de er i stand til at opfylde følgende betingelser, herunder angivelse af de separate produktionslinjer:

i)

træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre korrekt overholdelse af interne procedurer for adskillelse af rå mælk, lige fra indsamlingen til det endelige produktstadium, herunder ruter for mælkeindsamling, separat lagring og behandling af mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, særlig pakning og mærkning af mejeriprodukter, uanset om de er fremstillet af mælk, der opfylder kravene, eller mælk, der ikke gør det, samt separat lagring af denne mælk

ii)

indføre en procedure, der sikrer, at den rå mælk kan spores, herunder den nødvendige dokumentation for produktbevægelserne, og at der kan redegøres for mejeriprodukter, så mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, kan afstemmes med de producerede produktkategorier

iii)

sikre, at al rå mælk udsættes for varmebehandling ved en temperatur på mindst 71,7 °C i 15 sekunder

iv)

træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at identifikationsmærker, der er omhandlet i bilag II, afsnit I, til forordning (EF) nr. 853/2004, ikke anvendes ulovligt.

Artikel 4

De rumænske kompetente myndigheders pligter i forbindelse med virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget

1.   De kompetente rumænske myndigheder:

a)

sikrer, at ledere af fødevarevirksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II til bilaget, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre korrekt overholdelse af interne procedurer for adskillelse af rå mælk og mejeriprodukter

b)

gennemføre test og uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget, for så vidt angår deres overholdelse af kravene vedrørende adskillelse af rå mælk og mejeriprodukter

c)

gennemføre test på godkendte laboratorier på al rå mælk og alle færdige produkter fra virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget til denne beslutning, for at efterprøve, om de opfylder kravene i bilag III, afsnit IX, kapitel II, til forordning (EF) nr. 853/2004, herunder mikrobiologiske kriterier for mejeriprodukter.

2.   Den mælk og de mejeriprodukter fra virksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget, der er fremstillet af rå mælk, der ikke opfylder kravene, må kun markedsføres på hjemmemarkedet eller anvendes til videreforarbejdning på andre lignende virksomheder eller virksomheder, der er opført i kapitel I, og skal være forsynet med et andet identifikationsmærke end det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004.

3.   Kun mejeriprodukter fremstillet på mælkeforarbejdningsvirksomheder, der opfylder kravene, og som er opført i kapitel II i bilaget til denne beslutning, og som er i overensstemmelse med stk. 1 og opfylder kravene i bilag III, afsnit IX, til forordning (EF) nr. 853/2004, kan markedsføres som produkter, der opfylder kravene i nævnte forordning.

Artikel 5

Overholdelse af kravene og rapportering

1.   Rumænien sikrer, at de mælkeproducerende bedrifter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, gradvis opfylder kravene i bilag III, afsnit IX, kapitel I, del II og III, til forordning (EF) nr. 853/2004.

2.   Rumænien forelægger Kommissionen årlige rapporter om de opnåede fremskridt i forbindelse med opgradering af de mælkeproducerende bedrifter og af mælkeindsamlingssystemet.

Artikel 6

Der kan kun ydes støtte til mælk og mælkeprodukter, der produceres efter bestemmelserne i artikel 3 og 4 i denne beslutning, i henhold til afsnit I, kapitel II og III, bortset fra artikel 11, samt afsnit II i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 (3), hvis de er mærket med det ovale identifikationsmærke, der er omhandlet i bilag II, afsnit I, til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel7

Anvendelsesperiode

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Den anvendes indtil den 30. juni 2008.

Artikel 8

Adressat

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2006 (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 1).

(3)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordnung (EF) nr. 1913/2005 (EFT L 307, 25.11.2005, s. 2).


BILAG

KAPITEL I

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der opfylder Fællesskabets strukturelle krav, og som har tilladelse til at modtage og forarbejde mælk, der opfylder kravene, uden adskillelse fra mælk, der ikke gør det

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, County of Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, County of Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, County of Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, County of Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, County of Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, County of Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, County of Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, County of Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, County of Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, County of Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, County of Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, County of Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, County of Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, County of Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, County of Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, County of Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, County of Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, County of Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, County of Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, County of Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, County of Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, County of Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, County of Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, County of Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, County of Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, County of Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, County of Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, County of Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, County of Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, County of Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, County of Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, County of Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, County of Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, County of Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, County of Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, County of Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, County of Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, County of Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, County of Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, County of Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, County of Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, County of Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, County of Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, County of Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, County of Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, County of Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, County of Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, County of Satu Mare, 445100

KAPITEL II

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der opfylder Fællesskabets strukturelle krav, og som har tilladelse til at modtage og forarbejde mælk, der opfylder kravene, adskilt fra mælk, der ikke gør det

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, County of Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, County of Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, County of Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, County of Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, County of Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, County of Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, County of Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, County Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, County of Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor — Floreni, County of Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, County of Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, County of Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, County of Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, County of Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, County of Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, County of Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, County of Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, County of Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, County of Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, County of Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, County of Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, County of Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, County of Tulcea, 820009


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue

(meddelt under nummer K(2006) 6970)

(EØS-relevant tekst)

(2007/28/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/75/EF er der fastsat bestemmelser og foranstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Fællesskabet, herunder etablering af beskyttelses- og overvågningszoner og forbud mod, at dyr forlader disse zoner.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) indeholder bestemmelser om afgrænsningen af de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstaterne skal etablere beskyttelses- og overvågningszoner (i det følgende benævnt »spærrezoner«) i forbindelse med bluetongue.

(3)

Den 20. november 2006 meddelte Spanien Kommissionen, at der er påvist forekomst af serotype 4-virus i et yderområde i spærrezone E. Denne zone bør derfor udvides under hensyntagen til de foreliggende data om vektorens økologi og de aktuelle vejrforhold.

(4)

Den 21. november 2006 underrettede Tyskland Kommissionen om nye udbrud af bluetongue i Niedersachsen. I lyset af disse nye oplysninger bør afgrænsningen af spærrezonen i Tyskland ændres.

(5)

Efter at Italien i begyndelse af november 2006 indberettede udbrud af bluetongue, som skyldes en ny serotype, er der ved beslutning 2006/858/EF indsat en ny spærrezone G i bilag I til beslutning 2005/393/EF, der omfatter de tre berørte provinser i det sydlige Sardinien. Der er imidlertid ikke tilføjet en henvisning til denne zone i de respektive bestemmelser i beslutning 2005/393/EF. Af hensyn til klarheden bør listen over zoner, der er nævnt i artikel 2 i beslutning 2005/393/EF, derfor gøres fuldstændig.

(6)

Beslutning 2005/393/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/393/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, første afsnit, affattes således:

»Der afgrænses spærrezoner inden for de overordnede geografiske områder, der er opført under zonerne i bilag I.«

2)

Bilag I ændres som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2006/858/EF (EUT L 332 af 30.11.2006, s. 26).


BILAG

I bilag I til beslutning 2005/393/EF foretages følgende ændringer:

1.

Listen over spærrezoner i zone E (serotype 4), der vedrører Spanien, affattes således:

»Spanien:

Den selvstyrende region Extremadura: provinserne Cáceres og Badajoz

Den selvstyrende region Andalusien: provinserne Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (distrikterne (comarcas) Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto og Ubeda), Málaga og Sevilla

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha: provinserne Albacete (distriktet (comarca) Alcaraz), Ciudad Real og Toledo

Den selvstyrende region Castilla y León: provinserne Avila (distrikterne (comarcas) Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga og Sotillo de la Adrada) og Salamanca (distrikterne (comarcas) Béjar, Ciudad Rodrigo og Sequeros)

Den selvstyrende region Madrid: provinsen Madrid (distrikterne (comarcas) Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna og Villarejo de Salvanés).«

2.

Listen over spærrezoner i zone F (serotype 8), der vedrører Tyskland, affattes således:

»Tyskland:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Im Bezirk Harburg die Ortsteile Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf

Im Bezirk Bergedorf die Ortsteile Kirchwerder, Neuengamme, Ochsenwerder

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland), Zernien

Im Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf (Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen, Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf, Sauensiek

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt, Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen, Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

Im Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Im Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, Wolmirstedt, Zielitz, Zobbenitz

Kreis Quedlinburg im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Im Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge, Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis«


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004/2004 og indført i Bulgarien og Rumænien fra tredjelande før den 1. januar 2007

(meddelt under nummer K(2006) 7019)

(EØS-relevant tekst)

(2007/29/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. Visse animalske produkter fra tredjelande, der er indført i Bulgarien og Rumænien fra tredjelande inden den dato, er ikke i overensstemmelse med de relevante EF-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1).

(2)

Nogle af de pågældende produkter er overgået til fri omsætning i Bulgarien og Rumænien, mens andre endnu ikke er overgået til denne fase i toldproceduren og stadig er under toldtilsyn i de to lande.

(3)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Bulgarien og Rumænien til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af fællesskabslovgivningen, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for markedsføring af de pågældende produkter.

(4)

Der bør også fastsættes bestemmelser om, at produkter, der ikke opfylder EF-bestemmelserne, ikke må indføres i andre medlemsstater. De bør kun markedsføres på Bulgariens og Rumæniens hjemmemarked eller eksporteres til et tredjeland under passende betingelser. Idet der tages hensyn til, at det nuværende sporbarhedssystem ikke er tilstrækkeligt, bør disse produkter, der ikke opfylder de relevante krav, heller ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til Fællesskabet.

(5)

Efter et år fra tiltrædelsesdatoen destrueres de produkter, der endnu ikke er overgået til fri omsætning i de to lande eller eksporteret, og som stadig er oplagret under toldtilsyn.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne beslutning gælder for animalske produkter, som

a)

er omfattet af forordning (EF) nr. 853/2004, men som ikke opfylder kravene i forordningen, og

b)

er indført i Bulgarien og Rumænien fra tredjelande før den 1. januar 2007.

Artikel 2

Animalske produkter, der er overgået til fri omsætning før den 1. januar 2007

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter (i det følgende benævnt »de animalske produkter«), som er overgået til fri omsætning i Bulgarien og Rumænien (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) før den 1. januar 2007, må kun markedsføres på deres indenlandske markeder indtil den 31. december 2007.

De animalske produkter:

a)

må ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til Fællesskabet og

b)

skal være forsynet med det nationale mærke som fastsat i de nationale bestemmelser i den pågældende nye medlemsstat på det tidspunkt, de overgik til fri omsætning.

2.   I henhold til Rådets direktiv 89/662/EØF (2), særlig artikel 3, sikrer medlemsstaterne, at de animalske produkter ikke handles mellem medlemsstaterne indbyrdes.

3.   Uanset stk. 1 kan de nye medlemsstater indtil den 31. december 2007 tillade, at de animalske produkter eksporteres til et tredjeland på følgende betingelser:

a)

eksporten skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3)

b)

hver sending skal transporteres direkte til tredjelandet under den kompetente myndigheds tilsyn uden at krydse andre medlemsstaters område

c)

hver sending skal eksporteres i et transportmiddel, der er plomberet af den kompetente myndighed, og plomberne skal kontrolleres ved udgangsstedet i den nye medlemsstat.

Artikel 3

Animalske produkter, der er indført i de nye medlemsstater, men ikke overgået til fri omsætning før den 1. januar 2007

1.   Animalske produkter, der er indført i de nye medlemsstater, men ikke frigivet til fri omsætning i de nye medlemsstater før den 1. januar 2007, skal være omfattet af bestemmelserne i stk. 2 og 3.

2.   De animalske produkter kan frigives til fri omsætning i de nye medlemsstater eller sendes til et tredjeland i overensstemmelse med betingelserne i artikel 2.

3.   Fra den 1. januar 2008 skal enhver sending af animalske produkter, som er under toldtilsyn, destrueres under den kompetente myndigheds kontrol.

Alle udgifter til disse destruktionsaktiviteter pålægges ejeren af sendingen.

Artikel 4

Anvendelse

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 5

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).

(2)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(3)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/59


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om overgangsforanstaltninger vedrørende markedsføring af visse animalske produkter fremstillet i Bulgarien og Rumænien

(meddelt under nummer K(2006) 7028)

(EØS-relevant tekst)

(2007/30/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (2), særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fra den 1. januar 2007 skal animalske produkter fremstillet i Bulgarien og Rumænien (de nye medlemsstater) markedsføres i overensstemmelse med de relevante EF-bestemmelser, navnlig vedrørende virksomheders struktur, hygiejne på virksomhederne samt kontrol og sundhedsmærkning af produkterne.

(2)

De pågældende produkter bliver navnlig omfattet af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (4).

(3)

Visse animalske produkter, der er fremstillet i Bulgarien og Rumænien før den 1. januar 2007, befinder sig måske på lager efter denne dato. Det er imidlertid ikke sikkert, at de pågældende animalske produkter opfylder alle Fællesskabets veterinærkrav.

(4)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Bulgarien og Rumænien til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af Fællesskabets veterinærlovgivning, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for markedsføring af de pågældende produkter.

(5)

Foranstaltningerne bør udformes under hensyntagen til de pågældende animalske produkters oprindelse samt lagrene af emballage, pakningsmateriale og etiketter med fortrykt mærkning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning gælder for animalske produkter, som

a)

er omfattet af forordning (EF) nr. 853/2004 og

b)

er fremstillet på virksomheder i Bulgarien og Rumænien indtil den 31. december 2006.

Artikel 2

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter kan fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 markedsføres i den nye medlemsstat, hvor produkterne har oprindelse, forudsat at de er forsynet med det nationale mærke, der var foreskrevet i den pågældende nye medlemsstat før den 1. januar 2007 for animalske produkter egnet til konsum.

2.   I henhold til Rådets direktiv 89/662/EØF (5), særlig artikel 3, sikrer medlemsstaterne, at de i stk. 1 omhandlede produkter ikke handles mellem medlemsstaterne indbyrdes.

Artikel 3

Uanset artikel 2, stk. 1, tillader medlemsstaterne fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 handel med de i artikel 1 omhandlede produkter, som er fremstillet på virksomheder, der har tilladelse til at eksportere til Fællesskabet, forudsat at produkterne

a)

er forsynet med EF-sundhedsmærket eller EF-identifikationsmærket, som fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004, for den pågældende virksomhed

b)

er ledsaget af et dokument som omhandlet i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (6), i hvilket den kompetente myndighed i den nye medlemsstat, hvor produkterne har oprindelse, attesterer følgende:

»Fremstillet inden den 1. januar 2007 i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/30/EF.«

Artikel 4

Lagrene af fortrykt paknings- og emballeringsmateriale og etiketter, som er forsynet med det mærke, der var foreskrevet i den nye medlemsstat, hvor produkterne har oprindelse, før den 1. januar 2007 for animalske produkter egnet til konsum, kan anvendes indtil den 31. december 2007 til markedsføring indenlands, jf. artikel 2.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2006 (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 1).

(5)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33).

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/61


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater

(meddelt under nummer K(2006) 7029)

(EØS-relevant tekst)

(2007/31/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2) er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, der er baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP). Forordningen foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal opfylde de strukturelle krav, der er baseret på disse principper. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige krav til forarbejdningsvirksomheder inden for sektorerne for henholdsvis kød og mælk.

(2)

Det fremgår af resultaterne fra et kontrolbesøg, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret aflagde i Bulgarien fra den 27. november til den 1. december 2006, at visse forarbejdningsvirksomheder inden for sektorerne for henholdsvis kød og mælk ikke opfylder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004.

(3)

Endvidere er det nuværende sporbarhedssystem i Bulgarien ikke tilstrækkeligt til at dække behovet i landet, hvor kød fra tredjelande, kød fremstillet i Bulgarien før den 1. januar 2007, og rå mælk fra Bulgarien, der ikke opfylder kravene i de nævnte forordninger, findes på bulgarsk område.

(4)

I betragtning af den nuværende situation i Bulgarien bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk.

(5)

I overgangsperioden skal situationen i alle forarbejdningsvirksomheder i sektorerne for henholdsvis kød og mælk vurderes for at sikre, at visse virksomheder har afsluttet moderniseringen af deres anlæg, således at de er i overensstemmelse med fællesskabskravene. Endvidere skal sporbarhedssystemet forbedres for at opfylde fællesskabsnormerne.

(6)

I overgangsperioden er det nødvendigt at indføre et forbud mod forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk fra Bulgarien til andre medlemsstater. Der bør imidlertid fastsættes en undtagelse for visse forarbejdningsvirksomheder, der i henhold til fællesskabslovgivningen har tilladelse til at eksportere disse produkter til Fællesskabet inden den 1. januar 2007, på baggrund af de garantier, der findes for disse virksomheder.

(7)

Den i denne beslutning omhandlede overgangsperiode bør være på højst et år. Situationen i sektorerne for henholdsvis kød og mælk i Bulgarien skal tages op til fornyet vurdering inden udløbet af nævnte periode, navnlig på baggrund af resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets nye kontrolbesøg i januar 2007.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning gælder for produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af følgende afsnit i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004:

a)

Afsnit I (kød af tamhovdyr)

b)

Afsnit II (kød af fjerkræ og lagomorfer)

c)

Afsnit III (kød af opdrættet vildt)

d)

Afsnit IV (kød af vildtlevende vildt)

e)

Afsnit V (hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød)

f)

Afsnit VI (kødprodukter)

g)

Afsnit IX (rå mælk og mejeriprodukter).

Artikel 2

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter (i det følgende benævnt »produkterne«) må ikke sendes fra Bulgarien til andre medlemsstater.

2.   I henhold til direktiv 89/662/EØF, særlig artikel 3, sikrer medlemsstaterne, at produkterne ikke handles mellem medlemsstaterne indbyrdes.

Artikel 3

Uanset artikel 2, stk. 1, tillader medlemsstaterne handel med produkter, som er fremstillet i en forarbejdningsvirksomhed, der er opført i bilaget, forudsat at produkterne:

a)

er forsynet med EF-sundhedsmærket eller EF-identifikationsmærket, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 853/2004 for den pågældende forarbejdningsvirksomhed

b)

ledsages af et dokument som omhandlet i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (4), i hvilket den kompetente myndighed i Bulgarien attesterer følgende:

«Produkter fremstillet i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/31/EF.«.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Den gælder indtil den 31. december 2007.

Denne beslutning vil blive taget op til fornyet overvejelse på baggrund af resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets nye kontrolbesøg i januar 2007.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 22. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 55. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.


BILAG

Liste over forarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at sende produkter fra de i artikel 1 omhandlede sektorer fra Bulgarien til de andre medlemsstater

KØDVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet. Nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 0201028

»Debelt Indastriys« OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

»Mesokombinat–Svishtov« EOOD

gr. Svishtov ul. »33-ti Svishtovski polk« 91

3

BG 0404013

»Dakor« OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. »Tsar Osvoboditel« 60

4

BG 0601031

»Mesodobivna kompaniya–Vratsa« OOD

gr. Vratsa ul. »Ilinden«

5

BG 0901005

»Baydano-Komers« OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

»Mesotsentrala–Montana« OOD

gr. Montana bul. »Treti mart« 216

7

BG 1204013

»Kompas« OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

»Dil TUR« AD

»Dil TUR« AD

9

BG 1604039

»Evropimel« OOD

gr. Plovdiv bul. »V. Aprilov«

10

BG 1701003

»Mesokombinat–Razgrad« AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. »Beli Lom« 1

11

ВG 1901021

»Mekom« AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

»Tandem – V« OOD

gr. Sofia bul. »Iliantsi« 23

13

BG 2304002

»Nikas« AD

gr. Botevgrad ul. »Tsar Ivan Shishman« 39

14

BG 2501002

»Tandem – Popovo« OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

»Rodopa Shumen 1884« AD

gr. Shumen ul. »Industrialna«


VIRKSOMHEDER FOR FJERKRÆKØD

Nr.

Vet. Nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 0202074

»Pticeklanitsa – Chubra« OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

»Zornitsa Kesarevo« AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

»Hrinad« OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

»Agroplasment 92V« AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

»Amon-Ra« OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

»Galus – 2004« EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

»Deniz 2001« EOOD

gr. Parvomay ul. »Al. Stamboliiski« 23

8

BG 1602071

»Brezovo« AD

gr. Brezovo ul. »Marin Domuschiev« 2

9

BG 2402001

»Gradus-1« OOD

gr. Stara Zagora kv. »Industrialen«

10

BG 2402002

»Ekarisazh Zagore« AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

»Alians Agrikol« OOD

s. Okop obl. Yambolska


MÆLKEFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet. Nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena ul. »Treti mart« 19

2

BG 0512025

»El Bi Bulgarikum« EAD

»El Bi Bulgarikum« EAD

3

BG 0612012

OOD »Zorov – 97«

gr. Vratsa

4

BG 0612027

»Mlechen ray – 99« EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET »Zorov-91-Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

6

BG 0712008

»Milkieks« OOD

gr. Sevlievo zh. k. »Atanas Moskov«

7

BG 0812009

»Serdika – 90« AD

gr. Dobrich ul. »25 septemvri« 100

8

BG 0812029

»Akurat mlechna promishlenost« OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

»FAMA« AD

gr. Dobrich bul. »Dobrudzha« 2

10

BG 0912004

»Rodopchanka« OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

»Kondov Ekoproduktsia« OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

»Lakrima« AD

gr. Pazardzhik ul. »Tsaritsa Yoana« 29

14

BG 1312011

»Eko-F« EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

»OMK« AD

gr. Plovdiv bul. »Dunav« 3

16

BG 1612002

»Shipka 99« AD

gr. Parvomay ul. »Vasil Levski« 47

17

BG 1612011

»Em Dzhey Deriz« EOOD

gr. Karlovo bul. »Osvobozhdenie« 69

18

BG 1612037

»Filipopolis–RK« OOD

gr. Plovdiv ul. »Prosveta« 2A

19

BG 1712042

ET»Madar«

s. Terter

20

BG 1912013

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

»Buldeks« OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

»Vangard« OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven kv. »Rechitsa«

24

BG 2012042

»Tirbul« EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

»Laktena« OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

»Danon–Serdika« AD

gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3

27

BG 2212003

»Darko« AD

gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3

28

BG 2212022

»Megle–Em Dzhey« OOD

gr. Sofia ul. »Probuda« 12–14

29

BG 2512004

»Pip Treyd« OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

»Balgarsko sirene« OOD

gr. Haskovo bul. »Saedinenie« 94

32

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

»Karil i Tania« OOD

gr. Yambol ul. »Gr. Ignatiev« 189

34

BG 2812025

»Sakarela« OOD

gr. Yambol ul. »Preslav« 269


Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/66


STYRELSESRÅDETS RETSAKT

af 29. november 2006

om ændring af Europols stillingsfortegnelse i bilag 1 til Europols personalevedtægt

(2007/32/EF)

STYRELSESRÅDET HAR —

under henvisning til Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtagelse af vedtægten for Europols personale (1) (i det følgende benævnt »vedtægten«), særlig bilag 1,

og ud fra følgende betragtning:

Det er Styrelsesrådets opgave med enstemmighed at ændre stillingsfortegnelsen i bilag 1 til personalevedtægten —

VEDTAGET FØLGENDE RETSAKT:

Artikel 1

Nr. 1 i bilag 1 til Europols personalevedtægt affattes således:

»BILAG 1

Europol-stillinger

1)

Med forbehold af nr. 3 er følgende stillinger navnlig Europol-stillinger:

Direktør

Vicedirektører

Underdirektører

Finansinspektør

Sekretæren for Styrelsesrådet

Afdelingschef

Direktionsstøtte/sekretariatet for afdelingen for virksomhedsledelse

Analyse

Specialiserede retshåndhævelsesområder

Sekretariatet for afdelingen for grov kriminalitet

Menneskelige ressourcer

Virksomhedskommunikation/PR

Sikkerhed

Afdelingschef

Finansielle anliggender

Retlige anliggender

Indkøb

Specialiserede områder inden for informationsstyring og teknologi

Sekretariatet for afdelingen for informationsstyring og teknologi

Almene tjenester

Informationernes integritet

Underordnet/underordnede finansinspektør(er)

Chefkonsulenter

Specialiserede retshåndhævelsesområder

Sekretariatet for afdelingen for grov kriminalitet

Analyse

Menneskelige ressourcer — ansættelser

Virksomhedskommunikation/PR

Virksomhedsstandarder & integritet

Chefkonsulenter

Styrelsesrådets sekretariat

Specialiserede områder inden for informationsstyring og teknologi

Sekretariatet for afdelingen for informationsstyring og teknologi

Informationernes integritet

Direktionsstøtte/sekretariatet for afdelingen for virksomhedsledelse

Virksomhedskommunikation/PR

Retlige anliggender

Indkøb

Finansielle anliggender

Menneskelige ressourcer — specialiserede områder inden for forvaltning af menneskelige ressourcer

[Sikkerhed] (2)

Almene tjenester

Oversætter

Konsulenter

Specialiserede retshåndhævelsesområder

Sekretariatet for afdelingen for grov kriminalitet

Analyse

Konsulenter

Finansinspektørens kontor

Styrelsesrådets sekretariat

Specialiserede områder inden for informationsstyring og teknologi

Sekretariatet for afdelingen for informationsstyring og teknologi

Informationernes integritet

Direktionsstøtte/sekretariatet for afdelingen for virksomhedsledelse

Retlige anliggender

Menneskelige ressourcer

Finansielle anliggender

Indkøb

Virksomhedskommunikation/PR

[Sikkerhed] (2)

Almene tjenester

Oversætter

Direktionssekretærer

Sekretærer for direktøren og vicedirektørerne

Assistenter

Kontorassistenter (alle relevante afdelinger og enheder)

Kontorassistenter (finansinspektørens kontor og styrelsesrådets sekretariat)

Tekniske assistenter (3) *

Midlertidigt ansatte (4)

Assistenter

Assisterende analytikere

Andet personale

Specialchauffører *

Chauffører *

[Sikkerhedspersonale] (2) *

Operatører *

Faglærte arbejdere *

Denne fortegnelse kan ændres ved Styrelsesrådets enstemmige beslutning (5).

Artikel 2

Denne retsakt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på datoen for sin offentliggørelse.

Udfærdiget i Haag, den 29. november 2006.

Kari RANTAMA

Formand for Styrelsesrådet


(1)  EFT C 26 af 30.1.1999, s. 23. Senest ændret ved Rådets afgørelse af 4.12.2006 (EUT C 311 af 19.12.2006, s. 1).

(2)  Sikkerhedspersonalet vil fortsat blive aflønnet efter lokale vilkår, så længe denne kategori hovedsagelig aflønnes af de nederlandske myndigheder. For at angive dette er disse stillinger sat i skarp parentes.

(3)  Forklarende note: I henhold til nr. 5 i bilag 1 til personalevedtægten betragtes stillinger, der er angivet med en asterisk *, som stillinger, der skal besættes med lokalt ansatte, jf. personalevedtægtens artikel 3.

(4)  Kontrakter for højst et år (midlertidige stillinger er til dækning af et påtrængende, exceptionelt og uforudset personalebehov inden for de begrænsninger, som Europols budget sætter, i overensstemmelse med Europols stillingsfortegnelse). Disse stillinger bør principielt begrænses til tilfælde, hvor den normale ansættelsesprocedure ikke har givet resultat, eller hvor ansatte er fraværende på grund af langtidssygdom.

(5)  Afsnit udskiftet med Rådets retsakt af 15. marts 2001 (EFT C 112 af 12.4.2001, s. 1).«


13.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/69


EUROPOLS STYRELSESRÅDS AFGØRELSE

af 5. december 2006

om vedtagelse af betingelser og procedurer, som er fastsat af Europol for tilpasning af de beløb, der er nævnt i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 vedrørende den skat, der til fordel for Europol er pålagt løn og honorarer, som udbetales til Europols personale

(2007/33/EF)

EUROPOLS STYRELSESRÅD HAR —

under henvisning til protokollen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 41, stk. 3, i Europol-konventionen, om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmer af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 4. december 2006 at tilpasse Europol-ansattes løn og honorarer med 1,6 % med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2005.

(2)

Styrelsesrådet besluttede den 5. december 2006 at forhøje de beløb, som er nævnt i artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 (2), med samme procentsats og med virkning fra samme dato som den, der er fastsat i Rådets afgørelse af 4. december 2006 nævnt i betragtning 1.

(3)

I overensstemmelse med Styrelsesrådets afgørelse af 5. december 2006 offentliggøres disse værdier i Den Europæiske Unions Tidende

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med virkning fra 1. juli 2005 foretages nedenstående ændringer:

1)

Værdien, som er nævnt i første punktum af artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådet for Europols afgørelse af 16. november 1999, ændres til 112,00 EUR.

2)

De værdier i euroenheder, som er anført i tabellen i artikel 4 i bilaget til Styrelsesrådet for Europols afgørelse af 16. november 1999, erstattes af følgende:

 

8 % af beløb mellem 112,00 EUR og 1 972,82 EUR

 

10 % af beløb mellem 1 972,83 EUR og 2 717,25 EUR

 

12,5 % af beløb mellem 2 717,26 EUR og 3 114,12 EUR

 

15 % af beløb mellem 3 114,13 EUR og 3 536,55 EUR

 

17,5 % af beløb mellem 3 536,56 EUR og 3 933,45 EUR

 

20 % af beløb mellem 3 933,46 EUR og 4 318,14 EUR

 

22,5 % af beløb mellem 4 318,15 EUR og 4 715,00 EUR

 

25 % af beløb mellem 4 715,01 EUR og 5 099,71 EUR

 

27,5 % af beløb mellem 5 099,72 EUR og 5 496,58 EUR

 

30 % af beløb mellem 5 496,59 EUR og 5 881,29 EUR

 

32,5 % af beløb mellem 5 881,30 EUR og 6 278,16 EUR

 

35 % af beløb mellem 6 278,17 EUR og 6 663,47 EUR

 

40 % af beløb mellem 6 663,48 EUR og 7 060,35 EUR

 

45 % af beløb over 7 060,36 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den er vedtaget.

Udfærdiget i Haag, den 5. december 2006.

Kari RANTAMA

Formand for Styrelsesrådet


(1)  EFT C 221 af 19.7.1997, s. 2.

(2)  EFT C 65 af 28.2.2001, s. 8.