ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 7

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. januar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 17/2007 af 11. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 18/2007 af 11. januar 2007 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2007 af 11. januar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 20/2007 af 11. januar 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2007 af 11. januar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 22/2007 af 11. januar 2007 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 23/2007 af 11. januar 2007 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 8. januar 2007 inden for rammerne af det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005 for ris med oprindelse i Egypten

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/9/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 2006 om ændring af beslutning 2005/779/EF om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien (meddelt under nummer K(2006) 6574)  ( 1 )

15

 

 

2007/10/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om ændring af beslutning 2005/648/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien (meddelt under nummer K(2006) 6717)  ( 1 )

17

 

 

2007/11/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om ændring af beslutning 2005/362/EF af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (meddelt under nummer K(2006) 6718)

19

 

 

2007/12/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om ændring af beslutning 2005/363/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (meddelt under nummer K(2006) 6729)  ( 1 )

21

 

 

2007/13/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om tilpasning af beslutning 2002/459/EF for så vidt angår udvidelse af listen over enheder i edb-nettet Traces i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (meddelt under nummer K(2006) 6810)  ( 1 )

23

 

 

2007/14/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada (meddelt under nummer K(2006) 6812)  ( 1 )

28

 

 

2007/15/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om godkendelse af overvågningsplaner forelagt af Bulgarien og Rumænien til undersøgelse for restkoncentrationer eller stoffer i levende dyr og animalske produkter i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2006) 6815)  ( 1 )

30

 

 

2007/16/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger vedrørende samhandel inden for Fællesskabet med sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien og Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 6823)  ( 1 )

31

 

 

2007/17/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om godkendelse af planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg i henhold til Rådets direktiv 90/539/EØF (meddelt under nummer K(2006) 6842)  ( 1 )

33

 

 

2007/18/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge i henhold til Rådets direktiv 2003/85/EF (meddelt under nummer K(2006) 6855)  ( 1 )

36

 

 

2007/19/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF (meddelt under nummer K(2006) 6858)  ( 1 )

38

 

 

2007/20/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om EF-tilskud til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning af bluetongue som led i aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af denne sygdom i Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i 2006 og 2007 (meddelt under nummer K(2006) 6968)

41

 

 

2007/21/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af beslutning 2005/760/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza og import af fugle bortset fra fjerkræ til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2006) 6969)  ( 1 )

44

 

 

2007/22/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om ændring af beslutning 2006/875/EF om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 (meddelt under nummer K(2006) 6971)

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 17/2007

af 11. januar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 11. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

88,6

TN

129,8

TR

165,1

ZZ

127,8

0707 00 05

MA

66,2

TR

151,4

ZZ

108,8

0709 90 70

MA

70,8

TR

118,8

ZZ

94,8

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

50,8

IL

57,2

MA

52,3

TR

68,6

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

93,9

MA

82,0

TR

73,2

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,0

MA

60,1

TR

66,1

ZZ

64,4

0805 50 10

EG

135,9

TR

56,1

ZZ

96,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

87,8

US

117,9

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

96,1

ZZ

84,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 18/2007

af 11. januar 2007

om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 15 december 2006 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2006 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1844/2006 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1844/2006 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 355 af 15.12.2006, s. 14.


BILAG

Restitutionssatser fra 12. januar 2007 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

24,26

24,26

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

10,00

10,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

76,50

76,50

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

102,25

102,25

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

95,00

95,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 19/2007

af 11. januar 2007

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 12. januar 2007 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1934

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 20/2007

af 11. januar 2007

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 11. januar 2007, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 11. januar 2007, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006, til 29,766 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 21/2007

af 11. januar 2007

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 31, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen efter bestemmelsessted.

(4)

I henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (3), kan tolden nedsættes for en vis mængde EF-mejeriprodukter, der eksporteres til Den Dominikanske Republik. Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres efter denne ordning, bør derfor nedsættes med en vis procentsats.

(5)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede eksportrestitutioner ydes for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 1, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(3)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(4)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 12. januar 2007

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,56

L20

EUR/100 kg

10,99

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

9,17

L20

EUR/100 kg

11,77

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

9,50

L20

EUR/100 kg

12,20

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

7,24

L20

EUR/100 kg

9,30

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

7,72

L20

EUR/100 kg

9,91

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

68,74

L20

EUR/100 kg

92,69

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,04

L20

EUR/100 kg

98,49

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

64,45

L20

EUR/100 kg

86,90

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

67,02

L20

EUR/100 kg

90,36

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

87,94

L20

EUR/100 kg

118,56

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

70,33

L20

EUR/100 kg

94,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  For de relevante produkter, som skal eksporteres til Den Dominikanske Republik under det kontingent for 2006/07, der er omhandlet i afgørelse 98/486/EF, og som opfylder betingelserne i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, anvendes følgende satser:

a)

produkter henhørende under KN-kode 0402 10 11 9000 og 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkter henhørende under KN-kode 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 og 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 22/2007

af 11. januar 2007

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 9. januar 2007.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 9. januar 2007, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 975/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 69).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 581/2004

Smør

ex ex 0405 10 19 9500

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 23/2007

af 11. januar 2007

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 8. januar 2007 inden for rammerne af det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005 for ris med oprindelse i Egypten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 (3) har åbnet et årligt toldkontingent for import af 5 605 tons ris henhørende under KN-kode 1006 med oprindelse i Egypten (løbenummer 09.4097).

(2)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 955/2005, at de ansøgninger, der var indgivet fra den 1. til den 8. januar 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, jf. artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(3)

Der bør ikke længere udstedes importlicenser i forbindelse med forordning (EF) nr. 955/2005 for indeværende kontingentperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens for ris med oprindelse i Egypten og henhørende under toldkontingentet i forordning (EF) nr. 955/2005, der er indgivet fra den 1. til den 8. januar 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 8,270621 %.

2.   Udstedelse af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 8. januar 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, suspenderes for indeværende kontingentperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 2019/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 48).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. december 2006

om ændring af beslutning 2005/779/EF om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien

(meddelt under nummer K(2006) 6574)

(EØS-relevant tekst)

(2007/9/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/779/EF af 8. november 2005 om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien (2) blev vedtaget, efter at denne sygdom var brudt ud i Italien. I nævnte beslutning fastsættes dyresundhedsbestemmelser vedrørende smitsomt blæreudslæt hos svin for regioner i denne medlemsstat, der er anerkendt som fri for denne sygdom, og for regioner, der ikke er anerkendt som fri for sygdommen.

(2)

På baggrund af de oplysninger, som Italien nu har fremlagt, bør de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2005/779/EF for så vidt angår overvågning på bedrifter og samlesteder, og navnlig for så vidt angår de undersøgelser og prøveudtagninger, der skal foretages, øges for at forebygge spredningen af sygdommen. Endvidere bør flytning af svin fra bedrifter og regioner, der ikke er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, gøres mere restriktiv.

(3)

Beslutning 2005/779/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/779/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 affattes den indledende sætning i stk. 2 således:

»2.   På bedrifter, hvor der holdes avlssvin, udtages der med følgende intervaller prøver af 12 tilfældigt udvalgte avlssvin eller af alle avlssvin, hvis der er færre end 12 avlssvin på bedriften, med henblik på serologisk undersøgelse.«

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Overvågning i regioner, der ikke er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin

1.   Italien sikrer, at prøveudtagning og kontrol med henblik på at påvise smitsomt blæreudslæt hos svin gennemføres som fastsat i stk. 2, 3 og 4 i regioner, der ikke er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin.

2.   Artikel 5, stk. 2, gælder for bedrifter, der er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt, og hvor der holdes avlssvin.

3.   På bedrifter, der er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt, og hvor der ikke holdes avlssvin, udtages to gange om året prøver af 12 tilfældigt udvalgte svin eller af alle svin, hvis der er færre end 12 svin på bedriften, med henblik på serologisk undersøgelse.

4.   På samlesteder for svin udtages der fra alle stier, hvor der normalt holdes svin, hver anden måned prøver af fækalt materiale til virologisk undersøgelse.

Svin må ikke flyttes fra samlestederne, førend der foreligger negative resultater af disse prøver.«

3)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Italien sikrer, at stk. 3 og 4 overholdes i forbindelse med flytning af levende svin i Italien.«

b)

Stk. 2 udgår.

c)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Det er forbudt af flytte svin fra en bedrift, der ikke er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, førend bedriften er anerkendt som fri for denne sygdom.

4.   Det er forbudt at flytte svin fra regioner, der ikke er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, til andre regioner i Italien.«

4)

Artikel 8, litra e), affattes således:

»e)

prøveudtagning og serologisk undersøgelse gennemføres som følger:

i)

mindst 28 dage efter flytningen udtages der prøver af svin på bestemmelsesbedriften, og der gennemføres serologisk undersøgelse af et antal svin, der er tilstrækkeligt til at påvise en prævalens af smitsomt blæreudslæt hos svin på 5 % med et konfidensinterval på 95 %; denne prøveudtagning skal omfatte svin, der flyttes til bestemmelsesbedriften, og der må ikke flyttes svin fra denne bedrift, før denne undersøgelse er gennemført med negative resultater

ii)

der udtages prøver af svin, der skal flyttes til et slagteri, inden for 10 dage før flytningen, og der gennemføres serologisk undersøgelse på et antal svin, der er tilstrækkeligt til at påvise en prævalens af smitsomt blæreudslæt hos svin på 5 % med et konfidensinterval på 95 %; disse svin må ikke flyttes fra oprindelsesbedriften, før undersøgelsen er gennemført med negative resultater.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 293 af 9.11.2005, s. 28.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2006

om ændring af beslutning 2005/648/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2006) 6717)

(EØS-relevant tekst)

(2007/10/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Newcastle disease er en meget smitsom virussygdom hos fjerkræ og fugle, og der er en risiko for, at sygdomsagensen indslæbes i forbindelse med den internationale handel med levende fjerkræ og fjerkræprodukter.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/648/EF af 8. september 2005 om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien (3) blev vedtaget som en reaktion på udbrud af Newcastle disease i det administrative distrikt Vratsa. Ved nævnte beslutning suspenderedes import af levende fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt samt af rugeæg, fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter fra disse arter.

(3)

Bulgarien har bekræftet udbrud af Newcastle disease i en kommune i det administrative distrikt Dobrich og i en kommune i det administrative distrikt Razgrad i Bulgarien.

(4)

Under hensyntagen til den epidemiologiske situation vedrørende Newcastle disease i Bulgarien, og da Bulgarien har gennemført visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger og har fremsendt supplerende oplysninger om sygdomssituationen til Kommissionen, anses situationen i Bulgarien fortsat for tilfredsstillende, bortset fra i distrikterne Vratsa, Blagoevgrad, Kardzhali og Burgas (undtagen kommunerne Burgas og Sungurlare), i kommunen Dobrichka i distriktet Dobrich og i kommunen Kubrat i distriktet Razgrad. Suspensionen af import bør derfor begrænses til kun at omfatte disse områder.

(5)

Bilaget til beslutning 2005/648/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/648/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 238 af 15.9.2005, s. 16. Senest ændret ved beslutning 2006/571/EF (EUT L 227 af 19.8.2006, s. 58).


BILAG

»BILAG

Det administrative distrikt Blagoevgrad

Det administrative distrikt Burgas, undtagen kommunerne Burgas og Sungurlare

Det administrative distrikt Vratsa

Det administrative distrikt Kardzhali

Kommunen Kubrat i det administrative distrikt Razgrad

Kommunen Dobrichka i det administrative distrikt Dobrich«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/19


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2006

om ændring af beslutning 2005/362/EF af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien

(meddelt under nummer K(2006) 6718)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2007/11/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/362/EF af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (2) godkendes planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Sardinien.

(2)

Italien har underrettet Kommissionen om resultaterne af denne plan og den gunstige udvikling i denne sygdom på Sardiniens område.

(3)

Det er derfor hensigtsmæssigt at omdefinere de forskellige områder og navnlig det område med stor risiko i regionen Sardinien, hvor udryddelsesplanen skal gennemføres.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2005/362/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27.

(2)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 37.


BILAG

»BILAG I

Områder i regionen Sardinien i Italien, som udryddelsesplanen skal gennemføres i

A.   Inficeret område

Det område, der hedder Montarbu i provinsen Nuoro, og som er beliggende i en del af kommunerne Arzana, Gairo, Osini, Seui og Ussassai.

B.   Område med stor risiko

a)

I provinsen Nuoro: området, der hører under kommunerne Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai og Villagrande Strisaili.

b)

I provinsen Sassari: området, der hører under kommunerne Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' og Pattada.

C.   Overvågningsområde

Hele området, der hører under regionen Sardinien, bortset fra de områder, der er omhandlet i punkt A og B.«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2006

om ændring af beslutning 2005/363/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien

(meddelt under nummer K(2006) 6729)

(EØS-relevant tekst)

(2007/12/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/363/EF af 2. maj 2005 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (4) blev vedtaget, efter at der var udbrudt afrikansk svinepest i provinsen Nuoro og i en del af provinsen Sassari på Sardinien.

(2)

Italien har underrettet Kommissionen om resultaterne af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien, der blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2005/362/EF (5), og om den gunstige udvikling i denne sygdom på Sardiniens område.

(3)

Provinsen Oristano, visse kommuner i provinsen Sassari og visse kommuner i provinsen Nuoro bør derfor udgå af listen over de områder på Sardinien, jf. artikel 5, stk. 2, litra b), nr. i), i beslutning 2005/363/EF, for hvilke undtagelsen i denne artikel, der giver de italienske myndigheder tilladelse til forsendelse af svinekød under visse betingelser, ikke gælder.

(4)

Beslutning 2005/363/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2005/363/EF erstattes af teksten i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 39. Senest ændret ved beslutning 2005/494/EF (EUT L 182 af 13.7.2005, s. 26).

(5)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 37.


BILAG

»BILAG I

Områder på Sardinien omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), nr. i):

a)

I provinsen Nuoro: området tilhørende kommunerne Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai og Villagrande Strisaili.

b)

I provinsen Sassari: området tilhørende kommunerne Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' og Pattada.«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om tilpasning af beslutning 2002/459/EF for så vidt angår udvidelse af listen over enheder i edb-nettet Traces i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

(meddelt under nummer K(2006) 6810)

(EØS-relevant tekst)

(2007/13/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, som det på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union er nødvendigt at tilpasse, blev de fornødne tilpasninger ikke fastsat i tiltrædelsesakten af 2005. Det er nødvendigt at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, så de finder anvendelse fra tiltrædelsesdatoen.

(2)

I henhold til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1, skal der indføres et edb-system for forbindelserne mellem medlemsstaternes veterinærmyndigheder.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2002/459/EF af 4. juni 2002 om fastsættelse af listen over enheder i edb-nettet »ANIMO« og om ophævelse af beslutning 2000/287/EF (2) er listen over ANIMO-systemets enheder i medlemsstaterne fastsat med angivelse af identifikationsnumre.

(4)

Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (3) indeholder bestemmelser om ibrugtagning af Traces-informationssystemet, som skal gøre det muligt at spore dyr og visse produkter i samhandelen inden for EU og i forbindelse med import.

(5)

For at sikre, at det edb-baserede Traces-system fungerer effektivt, bør de forskellige enheder i Bulgarien og Rumænien identificeres.

(6)

Beslutning 2002/459/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2002/459/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft med forbehold af og da på datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 159 af 17.6.2002, s. 27. Senest ændret ved beslutning 2006/414/EF (EUT L 164 af 16.6.2006, s. 27).

(3)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63. Senest ændret ved beslutning 2005/515/EF (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 29).


BILAG

I bilaget til direktiv 2002/459/EF indsættes følgende afsnit:

 

PŘÍLOHA

 

BILAG

 

ANHANG

 

LISA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ANNEX

 

ANEXO

 

ANNEXE

 

ALLEGATO

 

PIELIKUMS

 

PRIEDAS

 

MELLÉKLET

 

ANNESS

 

BIJLAGE

 

ZAŁĄCZNIK

 

ANEXO

 

PRÍLOHA

 

PRILOGA

 

LIITE

 

BILAGA

 

Země: Bulharsko

 

Land: Bulgarien

 

Land: Bulgarien

 

Riik: Bulgaaria

 

Χώρα: Βουλγαρία

 

Country: Bulgaria

 

País: Bulgaria

 

Pays: Bulgarie

 

Paese: Bulgaria

 

Valsts: Bulgārija

 

Šalis: Bulgarija

 

Ország: Bulgária

 

Pajjiż: Bulgarija

 

Land: Bulgarije

 

Kraj: Bułgaria

 

País: Bulgária

 

Krajina: Bulharsko

 

Država: Bolgarija

 

Maa: Bulgaria

 

Land: Bulgarien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

BG00000

HQNVS SOFIA

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARZHALI

BG10000

KYUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

ROUSSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLYAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

JAMBOL

BG28000

SOFIA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

BG 00199

R

BREGOVO

BG 00299

P

BURGAS

BG 00399

R

GJUSHEVO

BG 00499

R

KALOTINA

BG 00599

R

KAPITAN ANDREEVO

BG 00699

A

SOFIA

BG 00799

P

VARNA

BG 00899

R

ZLATAREVO

 

Země: Rumunsko

 

Land: Rumænien

 

Land: Rumänien

 

Riik: Rumeenia

 

Χώρα: Ρουμανία

 

Country: Romania

 

País: Rumanía

 

Pays: Roumanie

 

Paese: Romania

 

Valsts: Rumānija

 

Šalis: Rumunija

 

Ország: Románia

 

Pajjiż: Rumanija

 

Land: Roemenië

 

Kraj: Rumunia

 

País: Roménia

 

Krajina: Rumunsko

 

Država: Romunija

 

Maa: Romania

 

Land: Rumänien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

RO00000

ANSVSA BUCUREȘTI

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

RO01000

ALBA

RO02000

ARAD

RO03000

ARGEȘ

RO04000

BACĂU

RO05000

BIHOR

RO06000

BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO07000

BOTOȘANI

RO08000

BRAȘOV

RO09000

BRĂILA

RO10000

BUCUREȘTI

RO11000

BUZĂU

RO12000

CARAȘ-SEVERIN

RO13000

CĂLĂRAȘI

RO14000

CLUJ

RO15000

CONSTANȚA

RO16000

COVASNA

RO17000

DÂMBOVIȚA

RO18000

DOLJ

RO19000

GALAȚI

RO20000

GIURGIU

RO21000

GORJ

RO22000

HARGHITA

RO23000

HUNEDOARA

RO24000

IALOMIȚA

RO25000

IAȘI

RO26000

ILFOV

RO27000

MARAMUREȘ

RO28000

MEHEDINȚI

RO29000

MUREȘ

RO30000

NEAMȚ

RO31000

OLT

RO32000

PRAHOVA

RO33000

SATU MARE

RO34000

SĂLAJ

RO35000

SIBIU

RO36000

SUCEAVA

RO37000

TELEORMAN

RO38000

TIMIȘ

RO39000

TULCEA

RO40000

VASLUI

RO41000

VÂLCEA

RO42000

VRANCEA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

RO 40199

R

ALBITA

RO 10199

A

BUCHAREST OTOPENI

RO 15199

P

CONSTANTA NORTH

RO 15299

P

CONSTANTA SOUTH — AGIGEA

RO 33199

R

HALMEU

RO 25199

R

SCULENI LASI

RO 36199

R

SIRET

RO 38199

R

STAMORA MORAVITA


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada

(meddelt under nummer K(2006) 6812)

(EØS-relevant tekst)

(2007/14/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2002/613/EF af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd (2) er der opstillet en liste over tredjelande, herunder Canada, fra hvilke medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd.

(2)

Canada har anmodet om, at listen over ornestationer, som er godkendt i henhold til beslutning 2002/613/EF, ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

Canada har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 90/429/EØF er overholdt, og den nye ornestation, som ønskes optaget på listen, er officielt godkendt af Canadas veterinærvæsen med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 2002/613/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag V til beslutning 2002/613/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2006/271/EF (EUT L 99 af 7.4.2006, s. 29).


BILAG

I bilag V til beslutning 2002/613/EF tilføjes følgende række til oplysningerne vedrørende Canada:

»CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om godkendelse af overvågningsplaner forelagt af Bulgarien og Rumænien til undersøgelse for restkoncentrationer eller stoffer i levende dyr og animalske produkter i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2006) 6815)

(EØS-relevant tekst)

(2007/15/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 8, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastlagt foranstaltninger, som skal iværksættes til overvågning af visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og animalske produkter, ligesom medlemsstaterne i henhold til samme direktiv skal forelægge deres overvågningsplaner til undersøgelse for restkoncentrationer eller stoffer (herefter benævnt »overvågningsplaner«) for Kommissionen med henblik på godkendelse.

(2)

Eftersom Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007, har de forelagt overvågningsplanerne for Kommissionen til godkendelse.

(3)

Disse overvågningsplaner opfylder kravene i direktiv 96/23/EF og bør derfor godkendes.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den overvågningsplan til undersøgelse for restkoncentrationer eller stoffer, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 96/23/EF, som Bulgarien forelagde for Kommissionen den 25. april 2006, godkendes.

Artikel 2

Den overvågningsplan til undersøgelse for restkoncentrationer eller stoffer, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 96/23/EF, som Rumænien forelagde for Kommissionen den 20. marts 2006, godkendes.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1).


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om overgangsforanstaltninger vedrørende samhandel inden for Fællesskabet med sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien og Rumænien

(meddelt under nummer K(2006) 6823)

(EØS-relevant tekst)

(2007/16/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fra den 1. januar 2007 skal sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien og Rumænien, der er bestemt til samhandel inden for Fællesskabet, være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

(2)

De pågældende produkter skal navnlig opfylde dyresundhedskravene i Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf (2), Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (3), Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (4) og Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (5).

(3)

Nogle af de pågældende produkter, der er tilvejebragt i Bulgarien og Rumænien før tiltrædelsesdatoen, befinder sig måske stadig på lager efter denne dato. De pågældende produkter opfylder imidlertid måske ikke alle de dyresundhedskrav, der gælder for samhandelen inden for Fællesskabet i henhold til fællesskabslovgivningen.

(4)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning for sådanne produkter, der er tilvejebragt i Bulgarien og Rumænien, til den eksisterende ordning i henhold til fællesskabslovgivningen bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for samhandelen inden for Fællesskabet med de pågældende produkter. Derfor bør sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der er tilvejebragt før tiltrædelsen, og som er i overensstemmelse med de EF-dyresundhedskrav vedrørende eksport af produkter fra oprindelseslandet til Fællesskabet, der var gældende før den 1. januar 2007, indgå i samhandelen inden for Fællesskabet.

(5)

Samtidig bør der gives mulighed for, at sådanne produkter, der er tilvejebragt før tiltrædelsen, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, i overgangsperioden på 8 måneder kan indgå i samhandelen mellem Bulgarien og Rumænien.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne beslutning finder anvendelse på sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der er omfattet af dyresundhedskravene i direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, og som er tilvejebragt før den 1. januar 2007 i Bulgarien og Rumænien (i det følgende benævnt »produkterne«).

Artikel 2

Krav til forsendelse af produkterne fra Bulgarien og Rumænien til andre medlemsstater

1.   Produkterne må kun sendes fra Bulgarien og Rumænien til andre medlemsstater, hvis de opfylder følgende krav i henhold til de direktiver, der er nævnt i artikel 1:

a)

de blev tilvejebragt i centre eller af team, der er godkendt til eksport til Fællesskabet

b)

de er påført det godkendelsesnummer, der er tildelt centret eller teamet med henblik på eksport til Fællesskabet, og

c)

de opfylder Fællesskabets dyresundhedskrav gældende før den 1. januar 2007 for eksport af produkter fra oprindelseslandet til Fællesskabet.

2.   På det dyresundhedscertifikat, der ledsager sendinger af produkterne, anføres følgende supplerende attestering underskrevet af embedsdyrlægen:

»Sæd (6), æg (6) eller embryoner (6) af kvæg (6), svin (6), får (6), geder (6) eller dyr af hestefamilien (6), der opfylder kravene i artikel 2 i Kommissionens beslutning 2007/16/EF, og som er tilvejebragt før den 1. januar 2007.

Artikel 3

Krav til forsendelse af produkterne mellem Bulgarien og Rumænien

1.   Produkterne må kun sendes mellem Bulgarien og Rumænien, hvis:

a)

bestemmelsesmedlemsstaten tillader afsendelsen

b)

produkterne opfylder de nationale dyresundhedskrav, der var gældende i bestemmelseslandet før den 1. januar 2007.

2.   På det dyresundhedscertifikat, der ledsager sendinger af produkterne, anføres følgende supplerende attestering underskrevet af embedsdyrlægen:

»Sæd (7), æg (7) eller embryoner (7) af kvæg (7), svin (7), får (7), geder (7) eller dyr af hestefamilien (7), der opfylder kravene i artikel 3 i Kommissionens beslutning 2007/16/EF, og som er tilvejebragt før den 1. januar 2007.

Artikel 4

Efterkommelse af denne beslutning

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 5

Anvendelsesperiode

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Den anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. august 2007.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/16/EF (EUT L 11 af 17.1.2006, s. 21).

(3)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(5)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321). Berigtiget ved EUT L 226 af 25.6.2004.

(6)  Det ikke relevante overstreges«

(7)  Det ikke relevante overstreges«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om godkendelse af planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg i henhold til Rådets direktiv 90/539/EØF

(meddelt under nummer K(2006) 6842)

(EØS-relevant tekst)

(2007/17/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 3, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 90/539/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaternes planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg godkendes af Kommissionen.

(2)

Ved beslutning 2004/835/EF af 3. december 2004 om godkendelse af planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (2) godkendtes disse planer for de nuværende medlemsstater bortset fra Luxembourg. I bilaget til nævnte beslutning anføres de medlemsstater, hvis planer er godkendt.

(3)

Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. De har derfor forelagt deres planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg for Kommissionen med henblik på godkendelse.

(4)

De af Bulgarien og Rumænien forelagte planer som ændret i overensstemmelse med de forslag, der blev fremsat i forbindelse med vurderingen af planerne, opfylder kriterierne i direktiv 90/539/EØF og gør det muligt at nå de tilstræbte mål i dette direktiv, hvis de gennemføres effektivt, og de bør derfor godkendes.

(5)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2004/835/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg, som Bulgarien forelagde for Kommissionen den 9. oktober 2006, godkendes.

Artikel 2

Den plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg, som Rumænien forelagde for Kommissionen den 5. oktober 2006, godkendes.

Artikel 3

Bilaget indeholder listen over de medlemsstater, hvis planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg, er godkendt.

Artikel 4

Beslutning 2004/835/EF ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 360 af 7.12.2004, s. 28.


BILAG

»BILAG

Liste over de i artikel 3 nævnte medlemsstater

Kode

Medlemsstat

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EE

Estland

EL

Grækenland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrig

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

UK

Det Forenede Kongerige«


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge i henhold til Rådets direktiv 2003/85/EF

(meddelt under nummer K(2006) 6855)

(EØS-relevant tekst)

(2007/18/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (1), særlig artikel 72, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/85/EF fastsættes de bekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af mund- og klovesyge, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på denne sygdom. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaternes beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge godkendes af Kommissionen.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/435/EF af 29. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge (2) godkendtes disse beredskabsplaner for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, og disse medlemsstater er anført i bilaget til nævnte beslutning.

(3)

Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. Bulgarien og Rumænien har derfor forelagt deres beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge for Kommissionen til godkendelse.

(4)

Disse beredskabsplaner som ændret af Bulgarien og Rumænien i overensstemmelse med de forslag, der blev fremsat i forbindelse med vurderingen af planerne, opfylder kriterierne i direktiv 2003/85/EF og gør det muligt at nå de tilstræbte mål i dette direktiv, hvis de ajourføres regelmæssigt og gennemføres effektivt, og de bør derfor godkendes.

(5)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2004/435/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge, som Bulgarien forelagde for Kommissionen den 7. november 2006, godkendes.

Artikel 2

De beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge, som Rumænien forelagde for Kommissionen den 9. november 2006, godkendes.

Artikel 3

I bilaget er opstillet listen over de medlemsstater, hvis beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge er godkendt i henhold til direktiv 2003/85/EF.

Artikel 4

Beslutning 2004/435/EF ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/552/EF (EUT L 217 af 8.8.2006, s. 29).

(2)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 56. Berigtiget ved EUT L 189 af 27.5.2004, s. 45.


BILAG

Liste over de i artikel 3 omhandlede medlemsstater

Kode

Land

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

EE

Estland

HU

Ungarn

LV

Letland

LT

Litauen

MT

Malta

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF

(meddelt under nummer K(2006) 6858)

(EØS-relevant tekst)

(2007/19/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 22, stk. 3, andet afsnit, og artikel 29, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2001/89/EF fastsættes de bekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af klassisk svinepest, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på denne sygdom. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaternes beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest godkendes af Kommissionen.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/431/EF af 29. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest (2) godkendtes disse beredskabsplaner for Den Tjekkische Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, og disse medlemsstater er anført i bilaget til nævnte beslutning.

(3)

Bulgarien og Rumænien tiltræder Fællesskabet den 1. januar 2007. Bulgarien og Rumænien har derfor forelagt deres beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest for Kommissionen til godkendelse.

(4)

Disse beredskabsplaner som ændret af Bulgarien og Rumænien i overensstemmelse med de forslag, der blev fremsat i forbindelse med vurderingen af planerne, opfylder kriterierne i direktiv 2001/89/EF og gør det muligt at nå de tilstræbte mål i dette direktiv, hvis de ajourføres regelmæssigt og gennemføres effektivt, og de bør derfor godkendes.

(5)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2004/431/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest, som Bulgarien forelagde for Kommissionen den 7. november 2006, godkendes.

Artikel 2

De beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest, som Rumænien forelagde for Kommissionen den 9. november 2006, godkendes.

Artikel 3

I bilaget er opstillet listen over de medlemsstater, hvis beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest er godkendt i henhold til direktiv 2001/89/EF.

Artikel 4

Beslutning 2004/431/EF ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved tiltradelsesakten af 2004.

(2)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 41. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 31.


BILAG

Liste over de i artikel 3 omhandlede medlemsstater

Kode

Land

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

EE

Estland

HU

Ungarn

LV

Letland

LT

Litauen

MT

Malta

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om EF-tilskud til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning af bluetongue som led i aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af denne sygdom i Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i 2006 og 2007

(meddelt under nummer K(2006) 6968)

(Kun den franske, den nederlandske og den tyske udgave er autentiske)

(2007/20/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I tredje og fjerde uge af august 2005 konstateredes der udbrud af bluetongue i Nederlandene, Belgien, Tyskland og Frankrig i områder, hvor der ikke tidligere har været registreret udbrud. Sygdommens forekomst kan bringe bestandene i Fællesskabet i alvorlig fare.

(2)

Kommissionen har vedtaget en række beslutninger med henblik på afgrænsning af beskyttelses- og overvågningszoner og fastlæggelse af betingelser for flytninger af dyr ud af disse zoner, hvorved beslutning 2005/393/EF om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) er blevet ændret. Nævnte beslutning blev sidst ændret ved Kommissionens beslutning 2006/761/EF (3) for at tage hensyn til de nylige udbrud, der er nævnt i betragtning 1.

(3)

Fællesskabet bør, for så hurtigt som muligt at sætte en stopper for sygdommens spredning, yde et finansielt tilskud til dækning af Nederlandenes, Belgiens, Tysklands og Frankrigs støtteberettigede udgifter til aktioner af hastende karakter i overensstemmelse med beslutning 90/424/EØF.

(4)

Der bør derfor hurtigt fastlægges harmoniserede overvågningsaktiviteter for bluetongue i Nederlandene, Belgien, Tyskland og Frankrig.

(5)

Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene har i nært samarbejde iværksat harmoniserede og forbedrede overvågningsaktioner af hastende karakter til bekæmpelse af epidemien og har gennemført epidemiologiske undersøgelser og foranstaltninger til sygdomsovervågning, herunder laboratorieundersøgelser til serologisk og virologisk overvågning samt entomologisk overvågning.

(6)

Myndighederne i de berørte medlemsstater (Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene) har fremlagt dokumentation for samarbejdet om at forhindre spredningen af sygdommen ved hjælp af foranstaltninger til overvågning af denne.

(7)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) finansieres aktioner af hastende karakter på veterinærområdet, som gennemføres efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til artikel 9, 36 og 37 i nævnte forordning.

(8)

EF-tilskuddet bør kun ydes, hvis de planlagte foranstaltninger gennemføres effektivt, og myndighederne indsender alle nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(9)

Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene fremlagde i den første uge af november 2006 et første overslag over udgifter til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger vedrørende overvågning af bluetongue inden for rammerne af de øvrige aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af sygdommen. Udgifterne til epidemiologisk overvågning beløber sig ifølge overslaget til 12 533 634 EUR.

(10)

Indtil Kommissionens kontrol på stedet er gennemført, bør der på nuværende tidspunkt fastsættes en første rate af EF-tilskuddet. Denne første rate bør udgøre 50 % af Fællesskabets bidrag, opgjort på grundlag af de skønnede støtteberettigede udgifter til foranstaltninger vedrørende epidemiologisk overvågning. De maksimumsbeløb, der kan godtgøres til dækning af udgifter til visse undersøgelser som led i disse foranstaltninger, bør ligeledes fastsættes.

(11)

Myndighederne i Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i forbindelse med de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i beslutning 90/424/EØF.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bevilling af EF-tilskud til Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene

1.   Der ydes EF-tilskud til Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i 2006 og 2007 på 50 % af udgifterne til laboratorieundersøgelser til serologisk og virologisk overvågning og udgifterne til entomologisk overvågning, herunder indkøb af fælder.

2.   De maksimumsbeløb, som Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene kan få godtgjort til de i stk. 1 nævnte udgifter til en ELISA-test til serologisk undersøgelse, andrager højst 2,5 EUR pr. test, der gennemføres.

3.   EF-tilskuddet ydes for beløb eksklusive moms.

Artikel 2

Betalingsvilkår for tilskuddet

Med forbehold af resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF, udbetales der en første rate af det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud som følger:

a)

300 000 EUR til Belgien

b)

2 200 000 EUR til Tyskland

c)

100 000 EUR til Frankrig

d)

25 000 EUR til Luxembourg

e)

165 000 EUR til Nederlandene.

Beløbet udbetales på grundlag af dokumentation fra Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede laboratorieundersøgelser til serologisk, virologisk og entomologisk overvågning og indkøb af fælder.

Artikel 3

Betalingsbetingelser og dokumentation

1.   Det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud udbetales på grundlag af:

a)

fremlæggelse af en foreløbig teknisk rapport om den tekniske gennemførelse af overvågningsforanstaltningerne, herunder de opnåede resultater i perioden 15. august 2006 til 31. marts 2007

b)

et foreløbigt regnskab, fremlagt i elektronisk form i overensstemmelse med bilaget, for udgifter betalt af medlemsstaten i perioden 15. august 2006 til 31. marts 2007

c)

fremsendelse af en endelig teknisk rapport om den tekniske gennemførelse af overvågningsforanstaltningerne, herunder de opnåede resultater i perioden 15. august 2006 til 31. december. 2007

d)

et endeligt regnskab, fremlagt i elektronisk form i overensstemmelse med bilaget, for udgifter betalt af medlemsstaten i perioden 15. august 2006 til 31. december 2007

e)

resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF.

Den i litra a)-d) omhandlede dokumentation gøres tilgængelig i forbindelse med den kontrol på stedet, jf. litra e), som Kommissionen gennemfører.

2.   Den i stk. 1, litra a) omhandlede foreløbige tekniske rapport og det i stk. 1, litra b), omhandlede foreløbige regnskab fremlægges senest den 31. maj 2007. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres EF-tilskuddet med 25 % for hver måned, fristen overskrides.

3.   Den i stk. 1, litra c) omhandlede endelige tekniske rapport og det i stk. 1, litra d), omhandlede endelige regnskab fremlægges senest den 31. maj 2008. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres EF-tilskuddet med 25 % for hver måned, fristen overskrides.

Artikel 4

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/53/EF (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37).

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2006/761/EF (EUT L 311 af 10.11.2006, s. 51).

(3)  EUT L 311 af 10.11.2006, s. 51.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).


BILAG

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1, litra b) og d)

Udgifter

Foranstaltning

Antal

Beløb (ekskl. moms)

ELISA-test

 

 

PCR-test

 

 

Andre virologiske test

 

 

Entomologiske test

 

 

Fælder

 

 

I alt

 


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af beslutning 2005/760/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza og import af fugle bortset fra fjerkræ til Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2006) 6969)

(EØS-relevant tekst)

(2007/21/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter (3), der føres ind i Fællesskabet, særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter udbruddet i 2004 af aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af en højpatogen virusstamme vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for denne sygdom. Foranstaltningerne omfattede blandt andet Kommissionens beslutning 2005/760/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (4). Kommissionens beslutning 2005/760/EF anvendes indtil den 31. december 2006.

(2)

Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import til Fællesskabet af andre fugle end fjerkræ (i det følgende benævnt »udtalelsen«). Udtalelsen blev officielt tilgængelig den 14. november 2006.

(3)

I udtalelsen blev der peget på en række områder, hvor forbedringer vil kunne reducere en identificeret sundhedsrisiko i forbindelse med import af andre fugle end fjerkræ. I udtalelsen gøres blandt andet opmærksom på risikoen for spredning af virussygdomme som for eksempel aviær influenza og Newcastle disease gennem import af andre fugle end fjerkræ, og der peges på mulige redskaber og løsningsmodeller, der kan reducere en identificeret dyresundhedsmæssig risiko i forbindelse med import af disse fugle. Denne videnskabelige udtalelse vil være med til at afgøre EU's fremtidige politik med hensyn til dyresundheds- og dyrevelfærdsaspekterne ved en sådan import, og det er derfor vigtigt, at det videnskabelige input, som Kommissionen modtager, vurderes korrekt, idet der tages nøje hensyn til udtalelsens konklusioner og henstillinger, således at der kan indføres en konsekvent ordning for denne import.

(4)

Med hensyn til foranstaltningerne i beslutning 2005/760/EF påbegyndte Kommissionen sin evaluering af udtalelsen umiddelbart efter dens frigivelse, og en første analyse af udtalelsen og de potentielle ændringer af disse foranstaltninger fandt sted på et møde i en ekspertarbejdsgruppe under Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. november 2006 og på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. november 2006. På baggrund af den nuværende dyresundhedssituation i verden med hensyn til aviær influenza bør restriktionerne i beslutning 2005/760/EF videreføres i en kort overgangsperiode for i tråd med medlemsstaternes tilkendegivelser på mødet den 27. november 2006 at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for i nært samarbejde med disse, at afslutte denne evaluering og forberede de foranstaltninger, der skal fastsættes.

(5)

Beslutning 2005/760/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 6 i beslutning 2005/760/EF ændres »31. december 2006« til »31. marts 2007«.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 60. Ændret ved beslutning 2005/862/EF.


12.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/46


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2006

om ændring af beslutning 2006/875/EF om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007

(meddelt under nummer K(2006) 6971)

(2007/22/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 6, artikel 29 og artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2006/875/EF og godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 (2), har Kommissionen godkendt de programmer, som er forelagt af medlemsstaterne, og som er opført på den liste over programmer, der er opstillet ved Kommissionens beslutning 2006/687/EF (3).

(2)

Af hensyn til administrativ effektivitet skal alle udgifter, der forelægges med henblik på EF-tilskud, angives i euro. I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) skal omregningskursen for udgifter i en anden valuta end euro være den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af den berørte medlemsstat.

(3)

Beslutning 2006/875/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 17 og 18 i Kommissionens beslutning 2006/875/EF affattes således:

»Artikel 17

De udgifter, medlemsstaterne forelægger med henblik på EF-tilskud, angives i euro eksklusive moms og andre skatter og afgifter.

Artikel 18

Hvis en medlemsstats udgifter er i en anden valuta end euro, skal den berørte medlemsstat omregne udgifterne til euro på basis af den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af medlemsstaten.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/53/EF (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37).

(2)  EUT L 337 af 5.12.2006, s. 14.

(3)  EUT L 282 af 13.10.2006, s. 52.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).