ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 414

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2027/2006 af 19. december 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2028/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår godkendelsen af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen mikroorganismer, som fodertilsætningsstof ( 1 )

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2029/2006 af 22. december 2006 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2030/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1607/2000, (EF) nr. 1622/2000 og (EF) nr. 2729/2000 vedrørende vinsektoren som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2006 af 22. december 2006 om tilpasning af en række forordninger for sukkermarkedet på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af referencepriser for visse fiskevarer

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2035/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2037/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2007, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

 

*

Kommissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 28. november 2006 om konstatering i overensstemmelse med artikel 104, stk. 8, af, at de foranstaltninger, som Polen har truffet til opfølgning af Rådets henstilling i overensstemmelse med artikel 104, stk. 7, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er utilstrækkelige

 

*

Rådets afgørelse af 19. december 2006 om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik

 

*

Rådets afgørelse af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet

 

 

 

*

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2027/2006

af 19. december 2006

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Republikken Kap Verde har forhandlet om og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvande henhørende under Republikken Kap Verdes højhedsområde.

(2)

Aftalen bør godkendes.

(3)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline

Spanien

41

Portugal

7

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri:

Spanien

12

Frankrig

13

Tunfiskeri

Stangfartøjer til tunfiskeri

Spanien

7

Frankrig

4

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i den kapverdiske fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (2).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er bemyndiget til at underskrive aftalen med bindende virkning for Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  Udtalelsen blev afgivet den 30. november 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/3


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, og

Republikken Kap Verde, i det følgende benævnt »Kap Verde«,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Fællesskabet og Kap Verde, bl.a. inden for Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge samarbejdet yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af deres fiskeressourcer gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ANERKENDER, at Kap Verdes højhedsområde eller jurisdiktion omfatter farvandene ud til 200 sømil fra basislinjerne, jf. De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt »ICCAT«,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, skal supplere hinanden, være forenelige med den fastlagte politik og skabe en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den sektorpolitik for fiskeriet, som Kap Verdes regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER at fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i Kap Verdes farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu snævrere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

I denne aftale fastlægges der principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i Kap Verdes farvande, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle Kap Verdes fiskerierhverv

EF-fartøjers adgang til Kap Verdes farvande

samarbejde om fiskerikontrol i Kap Verdes farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»Kap Verdes myndigheder«: Kap Verdes regering

b)

»EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»Kap Verdes farvande«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under Kap Verdes højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer

e)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

f)

»blandet selskab«: en erhvervsvirksomhed oprettet i Kap Verde af redere eller virksomheder fra de to parter med henblik på at udøve fiskeri eller dertil knyttede aktiviteter

g)

»Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Kap Verde, og hvis opgaver er nærmere beskrevet i artikel 9 i denne aftale

h)

»omladning«: overførsel på havet eller i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fiskerfartøj

i)

»reder«: enhver for fiskerfartøjet juridisk ansvarlig person, som har kommandoen eller kontrollen over fartøjet

j)

»AVS-sømand«: enhver sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonou-aftalen. En kapverdisk sømand er således en AVS-sømand.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme et ansvarligt fiskeri i Kap Verdes farvande efter principperne i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   Parterne samarbejder om at overvåge resultaterne af gennemførelsen af en sektorpolitik for fiskeriet, som Kap Verdes regering vedtager, og indleder en politisk dialog om de fornødne reformer. De rådfører sig med hinanden med henblik på at træffe eventuelle foranstaltninger på dette område.

3.   Parterne samarbejder også om at evaluere foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale. Resultaterne af evalueringen analyseres af Den Blandede Komité, jf. artikel 9.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5.   Påmønstringen af kapverdiske søfolk og/eller AVS-søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og Kap Verde sig for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Kap Verdes fiskerizone.

2.   På basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning rådfører parterne sig med hinanden i Den Blandede Komité, jf. artikel 9, eller i givet fald på et videnskabeligt møde. Kap Verde kan i samråd med Fællesskabet træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.

3.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte eller gennem internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i Kap Verdes farvande

1.   Kap Verde forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i sin fiskerizone, jf. denne aftale, herunder protokollen og bilaget til protokollen.

2.   Fiskeriet i henhold til denne aftale er undergivet kapverdisk lovgivning. Kap Verdes myndigheder meddeler Fællesskabet enhver ændring af nævnte lovgivning og al anden lovgivning, som måtte have indvirkning på fiskeribestemmelserne.

3.   Kap Verde er ansvarlig for, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de kapverdiske myndigheder, der er ansvarlige for sådan kontrol.

4.   Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskeribestemmelserne for de farvande, der hører under Kap Verdes jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   EF-fartøjer må kun fiske i Kap Verdes fiskerizone, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne aftale.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Fællesskabet giver Kap Verde en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokollen og bilagene. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

EF-fartøjernes adgang til at fiske i Kap Verdes farvande

b)

Fællesskabets finansielle støtte til fremme af et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Kap Verdes farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Kap Verde, og den årlige og flerårige programmering, som de fastlægger for sektorpolitikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt efter de nærmere bestemmelser i protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel ændring af beløbet på grund af:

a)

usædvanlige hændelser, bortset fra naturfænomener, der gør det umuligt at fiske i Kap Verdes farvande

b)

begrænsning, på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

udvidelse, på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet i Kap Verde, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 12

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 13.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne forpligter sig til at iværksætte en handlingsplan for både kapverdiske aktører og EF-aktører for at tilskynde EF-fartøjer til at lande deres fangster lokalt.

5.   Parterne tilskynder især til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af gældende lovgivning i såvel Kap Verde som Fællesskabet.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge aftalens anvendelse. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og at evaluere dens gennemførelse

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d)

eventuelt at tage fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse op til fornyet overvejelse

e)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Kap Verde og i Fællesskabet under formandskab af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten, dels for Kap Verdes område.

Artikel 11

Gyldighedsperiode

Denne aftale gælder i 5 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes automatisk i yderligere perioder på 5 år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige hændelser såsom f.eks. nedfiskning af de pågældende bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i stk. 2 skal parterne holde samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 13

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om anvendelsen af dens bestemmelser. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens længde.

Artikel 14

Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i Kap Verdes farvande er undergivet gældende kapverdisk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen, i protokollen og dens bilag eller i tillæggene til bilaget.

Artikel 16

Ophævelse

Denne aftale ophæver og erstatter fra ikrafttrædelsesdatoen aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde, der trådte i kraft den 24. juli 1990.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen er afsluttet.


PROTOKOL

om fastsættelse for perioden 1. september 2006-31. august 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på 5 år fra den 1. september 2006 således:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til FN's havretskonvention af 1982)

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 25 fartøjer

stangfartøjer til tunfiskeri: 11 fartøjer

langlinefartøjer med flydeline: 48 fartøjer.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.

3.   Fiskerfartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, må kun fiske i Kap Verdes fiskerizone, hvis de har en fiskerilicens, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter reglerne i bilaget til denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1 dels af et årligt beløb på 325 000 EUR svarende til en referencemængde på 5 000 t pr. år, dels af et specifikt beløb på 60 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Kap Verde. Dette specifikke beløb er en integrerende del af den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalens artikel 7.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4, 5 og 7.

3.   De to beløb i stk. 1, som tilsammen udgør 385 000 EUR, er, hvad Fællesskabet årligt skal betale i protokollens gyldighedsperiode.

4.   Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i de kapverdiske farvande overstiger 5 000 t pr. år, forhøjes de 325 000 EUR af den finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Fællesskabet skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 1 (650 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 betales senest den 30. november 2006 for det første år og senest den 30. juni 2007, 2008, 2009 og 2010 for de følgende år.

6.   Kap Verdes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog artikel 6.

7.   Det finansielle modydelse indbetales på en særskilt konto, som statskassen opretter ved et pengeinstitut, der anvises af Kap Verdes myndigheder.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri — Videnskabeligt møde

1.   De to parter forpligter sig til at fremme et ansvarligt fiskeri i Kap Verdes farvande efter principperne i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og Kap Verdes myndigheder sig for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Kap Verdes fiskerizone.

3.   Efter aftalens artikel 4 rådfører parterne sig, på basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, med hinanden i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, eller eventuelt efter et videnskabeligt møde. Kap Verde kan i samråd med Fællesskabet træffe foranstaltninger, der skal sikre bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som berører EF-fartøjernes fiskeri.

Artikel 4

Fælles aftale om revision af fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter fælles aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det videnskabelige møde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, ikke er til hinder for en bæredygtig udnyttelse af Kap Verdes fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. Fællesskabets samlede finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 1. Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger det dobbelte af den mængde, der svarer til det samlede årlige reviderede beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

2.   Hvis parterne til gengæld bliver enige om at træffe foranstaltninger, der medfører, at fiskerimulighederne i artikel 1 begrænses, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter aftale mellem parterne og under overholdelse af eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, der er omhandlet i artikel 3, om forvaltning af de bestande, der ville kunne blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen gør det berettiget.

Artikel 5

Nye fiskerimuligheder

1.   Hvis EF-fartøjerne er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, rådfører parterne sig med hinanden, inden Kap Verdes myndigheder eventuelt giver tilladelse til sådant fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

2.   Parterne bør fremme forsøgsfiskeri, navnlig fiskeri efter dybhavsarterne i Kap Verdes farvande. Med henblik herpå rådfører de sig med hinanden, hvis en af parterne ønsker det, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke arter forsøgsfiskeriet skal omfatte, og hvilke betingelser og andre parametre der skal gælde.

Parterne udøver forsøgsfiskeriet efter parametre, som eventuelt fastsættes af de to parter i en administrativ bestemmelse. Tilladelser til forsøgsfiskeri bør højst gælde i 6 måneder.

Hvis parterne konkluderer, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, kan Kap Verdes regering tildele EF-flåden fiskerimuligheder for de nye arter indtil udløbet af denne protokol. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1.

Artikel 6

Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af force majeure

1.   Hvis unormale hændelser, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Fællesskabet suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1, efter at de to parter har holdt samråd senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat at Fællesskabet har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter et samråd beslutter, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere består, og at situationen igen tillader fiskeri.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt efter aftalens artikel 6, forlænges med en periode svarende til suspensionsperioden.

Artikel 7

Fremme af ansvarligt fiskeri i Kap Verdes farvande

1.   Firs procent (80 %) af den samlede finansielle modydelse fastsat i artikel 2 skal anvendes til hvert år at støtte gennemførelsen af initiativer til fremme af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri som led i den sektorpolitik for fiskeriet, som den kapverdiske regering udformer.

Kap Verdes forvaltning af det pågældende beløb baseres på, at de to parter i fællesskab opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed.

2.   Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1 aftaler parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, senest tre måneder efter protokollens ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 og de specifikke beløb til de initiativer, der skal gennemføres i 2007, vil blive anvendt

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Kap Verdes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på etableringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de initiativer, der skal gennemføres i 2007, skal godkendes af de to parter i Den Blandede Komité.

4.   Kap Verde beslutter hvert år, hvordan beløbet svarende til den procentdel, der er omhandlet i stk. 1, skal anvendes til gennemførelsen af det flerårige program. For det første år af protokollens gyldighedsperiode skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, så snart det flerårige sektorprogram er godkendt i Den Blandede Komité. For hvert af de følgende år skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, senest den 1. maj i det foregående protokolår.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Fællesskabet anmode om, at den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, justeres for at bringe de faktiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

Artikel 8

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og anvendelse holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem de to parter betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning, jf. dog artikel 9.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 9

Suspension af protokollens anvendelse på grund af udebleven betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a)

Kap Verdes kompetente myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om udebleven betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 2, stk. 5, ikke er betalt eller givet behørig begrundelse for den udeblevne betaling, kan Kap Verdes kompetente myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i Kap Verdes farvande i henhold til denne protokol er undergivet gældende kapverdisk lovgivning, medmindre andet er fastsat i aftalen, i protokollen og dens bilag eller i tillæggene til bilaget.

Artikel 11

Revisionsklausul

Parterne kan revidere bestemmelserne i protokollen og i bilaget og dets tillæg og i givet fald foretage ændringer midtvejs i protokollens gyldighedsperiode.

Artikel 12

Ophævelse

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde ophæves og erstattes af bilaget til denne protokol.

Artikel 13

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   De anvendes fra den 1. september 2006.

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2028/2006

af 18. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår godkendelsen af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, blev i overensstemmelse med Rådets direktiv 70/524/EØF (2) godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstof til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (3), til slagtekalkuner og til kalve på op til tre måneder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005 (4) samt til slagtesvin og smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2004 (5). Dette tilsætningsstof er senere blevet opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) 1831/2003 indgivet en ansøgning om ændring af godkendelsen for det pågældende præparat for at tillade brugen heraf i foder, der skal anvendes til slagtekalkuner og indeholder det tilladte coccidiostatikum maduramicinammonium. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. juli 2006, at tilsætningspræparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 var foreneligt med maduramicinammonium. I autoritetens udtalelse gennemgås desuden den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(6)

Forordning (EF) nr. 600/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 600/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)  EUT L 269 af 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5.

(5)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 24.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 600/2005 affattes rækken vedrørende E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 til slagtekalkuner, således:

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsens varighed

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

»E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750

(i forholdet 1:1)

Blanding af Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis der indeholder mindst 3,2 × 109 UFC/g tilsætningssof (1,6 × 109 af hver bakterie)

Slagtekalkuner

1,28 × 109

1,28 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika:

diclazuril, halofuginon, monensinnatrium, robenidin og maduramicinammonium

Uden tidsbegrænsning«


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2029/2006

af 22. december 2006

om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske tilpasninger i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 (1) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Forordning (EØF) nr. 1538/91, artikel 14a, stk. 7, og bilag I, II og III indeholder en række angivelser på alle Fællesskabets sprog pr. 31. december 2006. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(3)

Bilag VIII til forordning (EØF) nr. 1538/91 indeholder en liste over nationale referencelaboratorier for kontrol af vandindholdet i fjerkrækød. Den bør også omfatte Bulgariens og Rumæniens referencelaboratorier.

(4)

Forordning (EØF) nr. 1538/91 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1538/91 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 14a, stk. 7, første afsnit, affattes listen over angivelser på alle medlemsstaternes sprog således:

»—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.«

2)

Bilag I, II og III affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag VIII affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 143 af 7.6.1991, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 433/2006 (EUT L 79 af 16.3.2006, s. 16).


BILAG I

»

BILAG I

ARTIKEL 1, STK. 1 — DEFINITION AF FJERKRÆKROPPE

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, »Broiler«

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra »mulard«

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra »mulard«

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard«-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard«-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ARTIKEL 1, STK. 2 — DEFINITION AF FJERKRÆUDSKÆRINGER

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с »ядеца«

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (»magret« või »maigret«)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

BILAG II

ARTIKEL 9 — KØLEMETODER

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

BILAG III

ARTIKEL 10, STK. 1 — PRODUKTIONSSYSTEMER

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (»Audzēti kūtī«)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet

«

BILAG II

»BILAG VIII

LISTE OVER NATIONALE REFERENCELABORATORIER

 

Belgien

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgarien

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Tjekkiet

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danmark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grækenland

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Spanien

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Frankrig

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irland

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italien

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Cypern

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Letland

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxembourg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Ungarn

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nederlandene

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polen

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumænien

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovenien

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakiet

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Sverige

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Det Forenede Kongerige

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY«


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2030/2006

af 21. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1607/2000, (EF) nr. 1622/2000 og (EF) nr. 2729/2000 vedrørende vinsektoren som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 58, artikel 46, stk. 1, og artikel 72, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2000 af 24. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin (2), især afsnittet om kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder, indeholder en liste over mkvbd, hvis cuvée kan have et alkoholindhold på under 9,5 % vol. Dette bilag bør ændres med tilføjelse af vine produceret i Rumænien.

(2)

Bilag XIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 af 24. juli 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (3) indeholder undtagelser fra maksimumsindholdet af flygtig syre i vin som fastsat i afsnit B, punkt 1, i bilag V til forordning (EF) nr. 1493/1999. Dette bilag bør ændres på grund af Rumæniens tiltrædelse.

(3)

Artikel 11, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2729/2000 af 14. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser for kontrol i vinsektoren (4) fastsætter mindsteantallet af prøver, der hvert år skal udtages til analysedatabanken, jf. samme forordnings artikel 10. Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse bør antallet af prøver, der skal udtages for disse lande, fastsættes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1607/2000, (EF) nr. 1622/2000 og (EF) nr. 2729/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1607/2000 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I bilag XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 tilføjes følgende litra o):

»o)

for rumænske vine:

25 milliækvivalenter/l for kvbd, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »DOC–CT«

30 milliækvivalenter/l for kvbd, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »DOC–CIB« «

Artikel 3

Artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2729/2000 affattes således:

»—

30 prøver i Bulgarien,

20 prøver i Tjekkiet,

200 prøver i Tyskland,

50 prøver i Grækenland,

200 prøver i Spanien,

400 prøver i Frankrig,

400 prøver i Italien,

10 prøver i Cypern,

4 prøver i Luxembourg,

50 prøver i Ungarn,

4 prøver i Malta,

50 prøver i Østrig,

50 prøver i Portugal,

70 prøver i Rumænien,

20 prøver i Slovenien,

15 prøver i Slovakiet,

4 prøver i Det Forenede Kongerige.«

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 17.

(3)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1507/2006 (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 9).

(4)  EFT L 316 af 15.12.2000, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 262/2006 (EUT L 46 af 16.2.2006, s. 22).


BILAG

»BILAG IV

Liste over mkvbd, hvis cuvée kan have et alkoholindhold på under 9,5 % vol.

ITALIEN

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMÆNIEN

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave«


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2031/2006

af 22. december 2006

om tilpasning af en række forordninger for sukkermarkedet på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der må foretages tekniske ændringer af flere af Kommissionens forordninger for den fælles markedsordning for sukker, for at de nødvendige tilpasninger i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union kan finde sted.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2002 af 31. januar 2002 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen (1) indeholder en række angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Angivelser på bulgarsk og rumænsk bør tilføjes.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2) indeholder en række angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Angivelser på bulgarsk og rumænsk bør tilføjes.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (3) indeholder en række angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Angivelser på bulgarsk og rumænsk bør tilføjes.

(5)

Forordningerne (EF) nr. 192/2002, (EF) nr. 950/2006 og (EF) nr. 951/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 192/2002 ændres således:

1)

Artikel 4, litra c), affattes således

»c)

i licensens rubrik 20 anføres en af angivelserne i bilag II«.

2)

Bilaget bliver herefter bilag I.

3)

Teksten i bilaget til denne forordning indsættes som bilag II.

Artikel 2

Bilag III til forordning (EF) nr. 950/2006 erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 951/2006 ændres således:

1)

Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Rubrik 20 i licensansøgningen og i licensen skal indeholde en af angivelserne i bilagets del A.

3.   Eksportlicensen udstedes for den mængde, der er angivet i den pågældende erklæring om licitationsbuddets antagelse. I licensens rubrik 22 angives den eksportrestitutionssats, der er anført i erklæringen om licitationsbuddets antagelse, udtrykt i EUR. Den skal indeholde en af angivelserne i bilagets del B.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Eksportlicens for sukker, isoglucose og inulinsirup uden restitution

Når sukker, isoglucose og inulinsirup, der er i fri omsætning på fællesskabsmarkedet og ikke anses for at være »uden for kvote«, skal eksporteres uden restitution, skal rubrik 22 i licensansøgningen og i licensen indeholde en af angivelserne i bilagets del C, afhængigt af det pågældende produkt.«

3)

Artikel 14, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Eksportlicensansøgningen og eksportlicensen for hvidt sukker og importlicensansøgningen og importlicensen for råsukker skal i rubrik 20 indeholde en af angivelserne i bilagets del D.«

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilag III til denne forordning:

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 55. Ændret ved forordning (EF) nr. 96/2004 (EUT L 15 af 22.1.2004, s. 3).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG I

»BILAG II

De i artikel 4, litra c), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

på spansk

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

på tjekkisk

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

på dansk

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

på tysk

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

på estisk

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

på græsk

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

på engelsk

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

på fransk

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

på italiensk

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

på lettisk

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

på litauisk

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

på ungarsk

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

på maltesisk

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

på nederlandsk

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

på polsk

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

på portugisisk

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

på rumænsk

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

på slovakisk

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

på slovensk

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

på finsk

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

på svensk

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …«


BILAG II

»BILAG III

A.

De i artikel 16, stk. 1, litra c), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 2, litra a), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

De i artikel 21, stk. 1, litra c), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

De i artikel 22, stk. 1, litra a) og artikel 23, stk. 2, omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

De i artikel 25, litra c) omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

De i artikel 25, litra d), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

De i artikel 26, stk. 2, omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

De i artikel 29, stk. 1, litra c), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

De i artikel 31, litra c), nr. ii), første afsnit omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

De i artikel 31, litra c), nr. ii), omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spansk

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjekkisk

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på dansk

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estisk

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på græsk

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelsk

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på fransk

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italiensk

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauisk

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungarsk

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesisk

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederlandsk

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polsk

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisisk

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumænsk

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakisk

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovensk

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svensk

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).«


BILAG III

»BILAG

A.

De i artikel 6, stk. 2, omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

på spansk

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

på tjekkisk

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

på dansk

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

på tysk

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

på estisk

:

»Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …«

:

på græsk

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

på engelsk

:

»Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …«

:

på fransk

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

på italiensk

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

på lettisk

:

»Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …«

:

på litauisk

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

på ungarsk

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …«

:

på nederlandsk

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …«

:

på polsk

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …«

:

på portugisisk

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

på rumænsk

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …«

:

på slovakisk

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

på slovensk

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

på finsk

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …«

:

på svensk

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …«

B.

De i artikel 6, stk. 3, omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

på spansk

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

på tjekkisk

:

„sazba použitelné náhrady“

:

på dansk

:

»Restitutionssats«

:

på tysk

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

på estisk

:

»Kohaldatav toetuse määr«

:

på græsk

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

på engelsk

:

»rate of applicable refund«

:

på fransk

:

«Taux de la restitution applicable»

:

på italiensk

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

på lettisk

:

»Piemērojamā eksporta kompensācijas likme«

:

på litauisk

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

på ungarsk

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …«

:

på nederlandsk

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …«

:

på polsk

:

„stawka stosowanej refundacji«

:

på portugisisk

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

på rumænsk

:

„Rata restituirii aplicabile«

:

på slovakisk

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

på slovensk

:

„višina nadomestila“

:

på finsk

:

”Tuen määrä …«

:

på svensk

:

”Exportbidragssatsen: …«

C.

De i artikel 7 omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

på spansk

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado »al margen de cuota« para la exportación sin restitución»

:

på tjekkisk

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

på dansk

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

på tysk

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

på estisk

:

»Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta«

:

på græsk

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται »εκτός ποσόστωσης« προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

på engelsk

:

»(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as »out-of-quota« for export without refund«

:

på fransk

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré »hors quota« pour les exportations sans restitution»

:

på italiensk

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato »fuori quota« per le esportazioni senza restituzione»

:

på lettisk

:

»(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par »ārpuskvotu« produkciju eksportam bez kompensācijas«

:

på litauisk

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

på ungarsk

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében«

:

på nederlandsk

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd« wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie«

:

på polsk

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji«

:

på portugisisk

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) »extra-quota« para exportação sem restituição»

:

på rumænsk

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire«

:

på slovakisk

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty« na vývoz bez náhrady“

:

på slovensk

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

på finsk

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena«

:

på svensk

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter« för export utan bidrag«

D.

De i artikel 14, stk. 3, omtalte angivelser:

:

på bulgarsk

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

på spansk

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

på tjekkisk

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

på dansk

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

på tysk

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

på estisk

:

»EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)«

:

på græsk

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

på engelsk

:

»EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)«

:

på fransk

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

på italiensk

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

på lettisk

:

»EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)«

:

på litauisk

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

på ungarsk

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes«

:

på nederlandsk

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)«

:

på polsk

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)«

:

på portugisisk

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

på rumænsk

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)«

:

på slovakisk

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

på slovensk

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

på finsk

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)«

:

på svensk

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)««


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/58


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2032/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 20, stk. 3, og artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 skal EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de varer, der er anført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes på grundlag af varens friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad ved, at et beløb på højst 90 % af orienteringsprisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den pågældende varekategori.

(2)

Tilbagetagelsespriserne kan multipliceres med tilpasningskoefficienter i landingsområder, der ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre. Orienteringspriserne for fangståret 2007 for alle de pågældende varer blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. …/… (2).

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De tilpasningskoefficienter, der anvendes ved beregning af EF-tilbagetagelsesprisen og EF-salgsprisen, jf. artikel 20 og 22 i forordning (EF) nr. 104/2000, for fangståret 2007 for de fiskerivarer, der er opført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

De EF-tilbagetagelses- og -salgspriser, der gælder for fangståret 2007, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag II.

Artikel 3

De EF-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2007 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG I

Tilpasningskoefficienter for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Tilpasningskoefficient

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Pighaj

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Rødhajarter

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rødfiskarter

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk af arten

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Sej

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Hvilling

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Langearter

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrel af arten

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Spansk makrel af arten

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjosarter

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rødspætte

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Ising

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbe

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Hvid tun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Tiarmet blæksprutte

Sepia officinalis og Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Størrelse (2)

Tilpasningskoefficient

 

Hel eller renset, med hoved (2)

Uden hoved (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Havtaskearter

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Alle behandlingsgrader

 

Ekstra, A (2)

Hesterejer af arten

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Dybvandsreje

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Hel (2)

 

Taskekrabbe

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Hel (2)

Hel (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Tungearter

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.

(2)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


BILAG II

EF-tilbagetagelses- og salgspriser for de varer, der er anført I afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Pighaj

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Rødhajarter

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Rødfiskarter

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Torsk af arten

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Sej

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Fiskeart

Størrelse (2)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Hvilling

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Langearter

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrel af arten

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Spansk makrel af arten

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Ansjosarter

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Rødspætte

Pleuronectes platessa

1. januar til 30. april 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

1. maj til 31. december 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Ising

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Art

Størrelse (3)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (3)

Hel (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Skrubbe

Platichthys flesus

1

343

301

2

260

218

Hvid tun

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Tiarmet blæksprutte

Sepia officinalis og Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Hel eller renset, med hoved (3)

Uden hoved (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Havtaskearter

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Alle behandlingsgrader

Ekstra, A (3)

Hesterejer af arten

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Dybvandsreje

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Art

Størrelse (4)

Salgspris (EUR/t)

 

Hel (4)

 

Taskekrabbe

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Hel (4)

Haler (4)

E' (4)

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Renset, med hoved (4)

Hel (4)

 

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Tungearter

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000

(2)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000

(3)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000

(4)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000


BILAG III

Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre

Art

Landingsområde

Tilpasningskoefficient

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

Irlands kystområder og øer

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover.

Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder.

Kystområderne i County Down (Nordirland)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Makrel af arten

Scomber scombrus

Irlands kystområder og øer

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne ved og nord for disse områder

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Hvid tun

Thunnus alalunga

Azorerne og Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

De Kanariske Øer

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Portugals atlantiske kystområder

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2033/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 25, stk. 1 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For hver af de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes der inden fangstårets begyndelse en EF-salgspris på mindst 70 % og højst 90 % af orienteringsprisen.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. …./… (2) fastsættes der for fangståret 2007 orienteringspriser for alle de pågældende varer.

(3)

Markedspriserne varierer betragteligt alt efter fiskeart og behandlingsgrad, navnlig for tiarmet blæksprutte og kulmule.

(4)

Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter og behandlingsgrader for frosne varer, der landes i EF, med henblik på at fastlægge det prisniveau, der udløser interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-salgspriserne, jf. artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, for fangståret 2007 for de varer, der er anført i bilag II til nævnte forordning, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

SALGSPRISER OG TILPASNINGSKOEFFICIENTER

Art

Behandlingsgrad

Tilpasningskoefficient

Interventionsniveau

Salgspris

(EUR/t)

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 654

Kulmule (Merluccius spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 022

Enkeltfileter

 

 

 

— med skind

1,0

0,85

1 243

— uden skind

1,1

0,85

1 367

Blankestenarter

(Dentex dentex og Pagellus spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 335

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

3 467

Rejer (Penaeidae)

Frosne

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Andre Penaeidae-arter

1,0

0,85

6 782

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola rondeletti)

Frosset

1,0

0,85

1 605

Tiarmede blækspruttearter (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— hel, ikke renset

1,00

0,85

993

— renset

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— hel, ikke renset

2,50

0,85

2 482

— renset

2,90

0,85

2 879

Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.)

Frosset

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— hel, ikke renset

1,00

0,80

717

— tube

1,70

0,80

1 219

Behandlingsgrad:

:

hel, ikke renset

:

uforarbejdet fiskerivare

:

renset

:

vare, der er renset for indvolde

:

tube

:

blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og som er uden hoved.


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/68


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2034/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af referencepriser for visse fiskevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der hvert år pr. varekategori fastsættes referencepriser gældende for hele EF for de varer, som den fælles toldtarifs satser er suspenderet for, jf. artikel 28, stk. 1, i samme forordning. Det samme gælder for varer, som efter en toldnedsættelsesordning, der er konsolideret i WTO, eller en anden præferenceordning skal overholde en referencepris.

(2)

Referenceprisen for varerne i afsnit A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000 er lig med tilbagetagelsesprisen fastsat efter artikel 20, stk. 1, i samme forordning.

(3)

EF-tilbagetagelsesprisen for de pågældende varer blev for fangståret 2006 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2006 (2).

(4)

Referenceprisen for andre varer end dem, der er anført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes bl.a. på grundlag af det vejede gennemsnit af den toldværdi, der er konstateret på importmarkederne eller i importhavnene i medlemsstaterne i de sidste tre år før referenceprisens fastsættelse.

(5)

Det er ikke nødvendigt at fastsætte referencepriser for alle arter, som er omfattet af kriterierne i forordning (EF) nr. 104/2000, navnlig ikke for de arter, hvoraf der kun importeres ubetydelige mængder fra tredjelande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2007 fastsættes referencepriserne for fiskevarer, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 104/2000, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  Se side 58 i denne EUT.


BILAG (1)

1.   Referencepriser for de fiskerivarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (2)

Referencepris (EUR/t)

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Sild af arten Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

ex03026931 og ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Torsk af arten Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Kogt I vand

Fersk eller kølet

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Rejer (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referencepriser for de fiskerivarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Taric-tillægskode

Behandlingsgrad

Referencepris

(EUR/t)

1.   

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

 

 

Hel:

 

ex03037935

ex03037937

F411

med eller uden hoved

960

ex03042935

ex03042939

 

Filet:

 

F412

med ben (»standard«)

1 934

F413

uden ben

2 117

F414

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 285

2.   

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Hel, med eller uden hoved

1 106

ex03042929

 

Filet:

 

F417

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 428

F418

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

2 664

F419

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 602

F420

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

2 943

F421

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

1 434

3.   

Sej (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filet:

 

F424

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 518

F425

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

1 672

F426

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

1 476

F427

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

1 680

F428

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

986

4.   

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filet:

 

F431

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 264

F432

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

2 606

F433

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 537

F434

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

2 710

F435

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 960

5.   

Alaskasej (Theragra chalcogramma)

 

 

Filet:

 

ex03042985

F441

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 159

F442

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

1 324

6.   

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Sildelapper:

 

ex03041997

ex03049923

F450

med en vægt på over 80 g pr. stk.

510

F450

med en vægt på over 80 g pr. stk.

464


(1)  For alle andre klasser end dem, der er direkte nævnt i afsnit 1 og 2 i bilaget, anføres tillægskoden »F499: I andre tilfælde«.

(2)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/72


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2035/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår prolongationsstøtte for visse fiskerivarer (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 939/2001 af 14. maj 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår ydelse af en fast støtte for visse fiskerivarer (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 kan der ydes støtte for visse ferske varer, der tages tilbage fra markedet og forarbejdes med henblik på stabilisering og oplagring eller konservering.

(2)

Formålet med støtten er at give producentorganisationerne tilstrækkelig tilskyndelse til at forarbejde eller konservere varer, der er blevet taget tilbage fra markedet, og således undgå, at fisk destrueres.

(3)

Støttebeløbet bør fastsættes således, at markedsligevægten for de pågældende varer ikke forstyrres, og konkurrencevilkårene ikke fordrejes.

(4)

Støtten må ikke overstige beløbet for de tekniske og finansielle omkostninger i forbindelse med de uomgængeligt nødvendige stabiliserings- og oplagringsforanstaltninger.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2007 fastsættes prolongationsstøtten, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000, og den faste støtte, jf. artikel 24, stk. 4, i samme forordning, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 34.

(3)  EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.


BILAG

1.   Prolongationsstøtte for de varer, der er anført i punkt A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, og for de tungearter (Solea spp.), der er anført i punkt C i bilag I til samme forordning

Forarbejdningsmetode, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Støtte

(EUR/t)

1

2

I.   

Frysning og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne varer:

— sardiner af arten Sardina pilchardus

345

— andre arter

280

II.

Filetering, frysning og oplagring

365

III.

Saltning og/eller tørring og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne eller fileterede varer

265

IV.

Marinering og oplagring

245

2.   Prolongationsstøtte for de øvrige varer, der er anført i punkt C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdnings- og/eller konserveringsmetode, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Støtte

(EUR/t)

1

2

3

I.

Frysning og oplagring

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

305

Jomfruhummerhaler

Nephrops norvegicus

230

II.

Hovedskæring, frysning og oplagring

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

285

III.

Kogning, frysning og oplagring

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

305

Taskekrabbe

Cancer pagurus

230

IV.

Pasteurisering og oplagring

Taskekrabbe

Cancer pagurus

365

V.

Opbevaring i bassiner eller bure

Taskekrabbe

Cancer pagurus

210

3.   Fast støtte for de varer, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdningsmetode

Støtte

(EUR/t)

I.

Frysning og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne varer

280

II.

Filetering, frysning og oplagring

365


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2036/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse fiskerivarer (2), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Støtten må ikke overstige de tekniske og finansielle udgifter, der blev konstateret i EF i det foregående fangstår.

(2)

For ikke at opmuntre til langvarig oplagring og for at afkorte betalingsfristerne og nedbringe kontroludgifterne bør støtten til privat oplagring udbetales på én gang.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2007 fastsættes støtten til privat oplagring, jf. artikel 25 i forordning (EF) nr. 104/2000, af de varer, der er anført i bilag II til nævnte forordning, således:

1. måned

210 EUR/t

2. måned

0 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 30.


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/75


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2037/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2007, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 21, stk. 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes en finansiel udligning til producentorganisationer, der under visse betingelser tager de varer, der er nævnt i afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning, tilbage. Denne finansielle udligning skal nedsættes med visse standardværdier, hvis det drejer sig om varer til andre formål end konsum.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 af 19. december 2001 om afsætning af visse tilbagetagne fiskerivarer (2) fastsættes det, hvordan tilbagetagne varer skal afsættes. Der bør for sådanne varer fastsættes en standardværdi for hver af disse afsætningsmåder under hensyntagen til den gennemsnitlige indtægt, som kan opnås ved en sådan afsætning i de forskellige medlemsstater.

(3)

Efter artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår finansiel udligning for tilbagetagelse af visse fiskerivarer (3) skal det organ, som er ansvarligt for at udbetale den finansielle udligning, underrettes, når en producentorganisation eller et af dens medlemmer udbyder sine varer til salg i en anden medlemsstat end den, hvor organisationen er anerkendt. Det nævnte organ er organet i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt. Standardværdien, der skal fratrækkes, bør derfor være den værdi, der anvendes i sidstnævnte medlemsstat.

(4)

Der bør anvendes samme beregningsmetode for forskud på finansiel udligning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2509/2000.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2007 fastsættes de standardværdier, der indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud for de fiskerivarer, der tages tilbage af producentorganisationerne, og som anvendes til andre formål end konsum, jf. artikel 21, stk. 5, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Standardværdien, der skal trækkes fra den finansielle udligning og det tilsvarende forskud, er den værdi, der anvendes i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.

(3)  EFT L 289 af 16.11.2000, s. 11.


BILAG

Standardpris

Anvendelse af de tilbagetagne varer

EUR/t

1.   

Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder):

a)   

Sild af arten Clupea harengus og makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus:

Danmark og Sverige

60

Det Forenede Kongerige

50

andre medlemsstater

17

Frankrig

2

b)   

Hesterejer af arten Crangon crangon og dybvandsrejer (Pandalus borealis):

Danmark og Sverige

0

andre medlemsstater

10

c)   

Andre varer:

Danmark

40

Sverige, Portugal og Irland

17

Det Forenede Kongerige

28

andre medlemsstater

1

2.   

Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder):

a)   

Sardiner af arten Sardina pilchardus og ansjosarter (Engraulis spp.):

alle medlemsstater

8

b)   

Andre varer:

Sverige

0

Frankrig

30

andre medlemsstater

30

3.   

Anvendelse som agn/madding:

Frankrig

45

andre medlemsstater

20

4.

Anvendelse til andre formål end til foder

0


30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/78


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/140/EF

af 20. december 2006

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Sulfurylfluorid er optaget på denne liste.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er sulfurylfluorid vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2032/2003 blev Sverige udpeget som rapporterende medlemsstat. Sverige forelagde den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling for Kommissionen den 19. april 2005 i overensstemmelse med denne forordnings artikel 10, stk. 5 og 7.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2032/2003 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i det stående udvalg for biocidholdige produkter den 8. september 2006.

(5)

Vurderingen af sulfurylfluorid afdækkede ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, som skulle behandles af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM).

(6)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som træbeskyttelsesmidler og indeholder sulfurylfluorid, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i vurderingsrapporten. Sulfurylfluorid bør derfor optages i bilag I for at sikre, at der i alle medlemsstater kan gives, ændres eller tilbagekaldes godkendelser af biocidholdige produkter, der anvendes som træbeskyttelsesmidler og indeholder sulfurylfluorid, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(7)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof sulfurylfluorid på markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(8)

I lyset af resultaterne i vurderingsrapporten bør der stilles krav om, at sådanne produkter kun anvendes af uddannede fagfolk i overensstemmelse med artikel 10, stk.