ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 398

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1996/2006 af 22. december 2006 om tilpasning af en række forordninger om ris- og kornmarkedet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 398/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1996/2006

af 22. december 2006

om tilpasning af en række forordninger om ris- og kornmarkedet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske tilpasninger af en lang række af Kommissionens forordninger vedrørende markedet for korn som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Flere forordninger inden for kornsektoren indeholder angivelser på alle fællesskabssprogene. Det er nødvendigt at udvide listerne over disse angivelser til også at omfatte bulgarsk og rumænsk og i overensstemmelse hermed at ændre Kommissionens forordning (EF) nr. 2622/71 (1), (EØF) nr. 1722/93 (2), (EØF) nr. 2131/93 (3), (EF) nr. 1501/95 (4), (EF) nr. 1839/95 (5), (EF) nr. 2058/96 (6), (EF) nr. 196/97 (7), (EF) nr. 327/98 (8), (EF) nr. 1342/2003 (9), (EF) nr. 2236/2003 (10), (EF) nr. 955/2005 (11), (EF) nr.° 972/2006 (12) (EF) nr. 1482/2006 (13).

(3)

Som følge af tiltrædelsen er det nødvendigt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/92 af 29. juli 1992 om ny afgrænsning af destinationszonerne for eksportrestitutioner og -afgifter i forbindelse med korn og ris (14) at fjerne henvisningerne til Bulgarien og Rumænien som bestemmelsessteder, der giver ret til eksportrestitution.

(4)

Som følge af Rumæniens tiltrædelse er Constanta blevet en fællesskabshavn. Bestemmelsen i artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/1993 bliver derved formålsløs og bør derfor tilpasses.

(5)

Som følge af Bulgariens tiltrædelse bliver fællesskabstoldkontingenterne for Bulgarien som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2001 (15) og 958/2003 (16) virkningsløse. Disse kontingenter bør derfor ophæves.

(6)

Som følge af tiltrædelsen bliver fællesskabstoldkontingentet for Rumænien som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2003 (17) virkningsløst. Dette kontingent bør derfor ophæves.

(7)

Som følge af handelsaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien blev der ved forordning (EF) nr. 1342/2003 fastsat en særlig procedure for eksport af kornprodukter til disse lande. Disse bestemmelser bør tilpasses for at tage højde for disse to landes tiltrædelse af Den europæiske Union.

(8)

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse bliver bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2006 (18) virkningsløse for så vidt angår det forhold, at Bulgarien og Rumænien ikke er opført på listen over tredjelande, hvortil havre fra Finland og Sverige kan eksporteres, og disse bestemmelser bør derfor ophæves.

(9)

Som følge af Bulgariens tiltrædelse bliver bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, og i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1278/2006 (19) og i bilaget hertil virkningsløse for så vidt angår det forhold, at Bulgarien og Rumænien ikke er opført på listen over tredjelande, hvortil havre fra Finland og Sverige kan eksporteres, og disse bestemmelser bør derfor ophæves.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2622/71 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Bevis for at den særlige eksportafgift, der er nævnt i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 1234/71 er erlagt, sker ved fremlæggelse af varecertifikat A. TR. 1 for den kompetente myndighed i den importerende medlemsstat. I dette tilfælde skal den kompetente myndighed anføre en af de i bilaget til denne forordning anførte påskrifter i rubrikken »Bemærkninger«.«

2)

Teksten i bilag I til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 2

I bilaget til forordning (EØF) nr. 2145/92 udgår »Bulgarien« og »Rumænien«.

Artikel 3

Bilag IV i forordning (EØF) nr. 1722/93 affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

I forordning (EØF) nr. 2131/93 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2a, andet afsnit, affattes således:

»Ved anvendelsen af dette stykke kan de kroatiske havne Rijeka og Split betragtes som udgangssteder.«

2)

Artikel 17 b, stk. 2, affattes således:

»Dette bevis føres ved, at der på det kontroleksemplar, der er nævnt i artikel 8 i forordning (EF) nr. 800/1999, på enhedsdokumentet eller på det nationale dokument, der godtgør, at produkterne har forladt Fællesskabets toldområde, anføres en af de i bilaget anførte angivelser attesteret af myndighederne«.

3)

Teksten i bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 1501/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»Dette bevis føres ved, at der på det kontroleksemplar, der er nævnt i artikel 8 i forordning (EF) nr. 800/1999, på enhedsdokumentet eller på det nationale dokument, der godtgør, at produkterne har forladt Fællesskabets toldområde, anføres en af de i bilag III anførte angivelser attesteret af myndighederne«.

2)

Teksten i bilag IV til nærværende forordning indsættes som bilag III.

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 1839/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 24 indeholde en af de i bilag Ia nævnte angivelser«.

2)

Teksten i bilag V til nærværende forordning indsættes som bilag Ia.

Artikel 7

Bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 2058/96 erstattes af teksten i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 8

Bilaget til forordning (EF) nr. 196/97 erstattes af teksten i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 9

I forordning (EF) nr. 327/98 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag V, VI, VII og VIII affattes som angivet i bilag III, Del A, til nærværende forordning.

2)

Bilag XI affattes som angivet i bilag VIII, Del B, til nærværende forordning.

Artikel 10

I forordning (EF) nr. 2133/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, udgår.

2)

I bilag I udgår henvisningerne til kontingentet med løbenummer 09.5732.

Artikel 11

Forordning (EF) nr. 573/2003 ophæves.

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 958/2003 ophæves.

Artikel 13

I forordning (EF) nr. 1342/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Ved licitationen over eksportrestitutionen forsynes licensen - i bogstaver og tal - i rubrik 22 med en angivelse af den restitutionssats, der er anført i meddelelsen om licitationstilslag. Satsen udtrykkes i EUR, og foran anføres en af de i bilag VII anførte angivelser.

2.   Ved licitation over eksportafgiften forsynes licensen - i bogstaver og tal - i rubrik 22 med angivelse af den eksportafgiftssats, der er anført i meddelelsen om licitationstilslag. Satsen udtrykkes i EUR, og foran anføres en af de i bilag VIII anførte angivelser.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Ved anvendelse af artikel 15, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 (20) og artikel 16, stk. 10, i forordning (EF) nr. 3072/95 forsynes rubrik 22 med en af de angivelser, som er anført i bilag IX til nærværende forordning.

3)

Artikel 7, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»I rubrik 22 i licenserne anføres en af de i bilag X anførte angivelser.«

4)

Artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»I rubrik 22 i licenserne anføres en af de i bilag XI anførte angivelser.«

5)

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, nr. e) og f), affattes således:

»e)

i rubrik 20 en af angivelserne i bilag XII.

f)

i rubrik 22, ud over den i artikel 8, stk. 2, og eventuelt den i artikel 7, stk. 2, omhandlede angivelse, en af de i bilag XIII anførte angivelser.«

6)

Bilag IV udgår.

7)

Teksten i bilag IX til nærværende forordning indsættes som bilag VII, VIII, IX, X, XI, XII og XIII.

Artikel 14

Bilaget til forordning (EF) nr. 2236/2003 erstattes af teksten i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 15

Bilaget til forordning (EF) nr. 955/2005 erstattes af teksten i bilag XI til nærværende forordning.

Artikel 16

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 936/2006 affattes således:

»2.   Licitationen omfatter blød hvede, der skal eksporteres til tredjelande, undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Montenegro (21), Serbien og Schweiz.

Artikel 17

I forordning (EF) nr. 972/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag XII affattes som angivet i bilag XII, Del A, til nærværende forordning.

2)

Bilag IV affattes som angivet i bilag XII, Del B, til nærværende forordning.

Artikel 18

I forordning (EF) nr. 1278/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Der gennemføres en særlig interventionsforanstaltning i form af ydelse af en eksportrestitution for 100 000 tons havre, der er produceret i Finland og Sverige, og som kan udføres fra disse lande til alle tredjelande undtagen Norge og Schweiz.«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Licitationen omfatter de i artikel 1, stk. 1, omhandlede mængder havre, som kan udføres til alle tredjelande undtagen Norge og Schweiz.«

3)

Overskriften affattes således:

»Licitation over eksportrestitutioner for havre, der udføres fra Finland og Sverige til tredjelande undtagen Norge og Schweiz.«

Artikel 19

Bilag III til forordning (EF) nr. 1482/2006 erstattes af teksten i bilag XIII til nærværende forordning.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 271 af 10.12.1971, s. 22. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2005, s. 50).

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005 (EFT L 312 af 29.11.2005, s. 18).

(3)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2006 (EUT L 273 af 4.10.2006, s. 3).

(4)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(5)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2006, s. 6).

(6)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005.

(7)  EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005.

(8)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 965/2006 (EFT L 176 af 30.6.2006, s. 12).

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(10)  EFT L 339 af 23.12.2003, s. 45. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005.

(11)  EFT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(12)  EUT L 176 af 30.6.2000, s. 53.

(13)  EFT L 276 af 7.10.2006, s. 51.

(14)  EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005.

(15)  EFT L 287 af 31.10.2001, s. 12. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2006 (EUT L 167 af 20.6.2006, s. 18).

(16)  EFT L 136 af 4.6.2003, s. 3. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1023/2006 (EUT L 184 af 6.7.2006, s. 5).

(17)  EFT L 82 af 29.3.2003, s. 25. Forordninger er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2006 (EUT L 184 af 6.7.2006, s. 7).

(18)  EFT L 172 af 24.6.2000, s. 6.

(19)  EFT L 233 af 16.8.2006, s. 6.

(20)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7

(21)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution nr. 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


BILAG I

»BILAG

Angivelser omhandlet i artikel 1

på bulgarsk: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

på spansk: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

på tjekkisk: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

på dansk: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

på tysk: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

på estisk: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

på græsk: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

på engelsk: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

på fransk: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

på italiensk: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

på lettisk: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

på litauisk: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

på ungarsk: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

på maltesisk: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

på nederlandsk: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

på polsk: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

på portugisisk: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

på rumænsk: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …..

på slovakisk: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

på slovensk: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

på finsk: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

på svensk: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …«


BILAG II

»BILAG IV

Angivelser omhandlet i artikel 10, stk. 6

på bulgarsk: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

på spansk: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

på tjekkisk: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

på dansk: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

på tysk: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

på estisk: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

på græsk: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

på engelsk: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

på fransk: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

på italiensk: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

på lettisk: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

på litauisk: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

på ungarsk: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

på maltesisk: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

på nederlandsk: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

på polsk: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

på portugisisk: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

på rumænsk: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

på slovakisk: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

på slovensk: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

på finsk: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

på svensk: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.«


BILAG III

»BILAG

Angivelser omhandlet i artikel 17a, andet afsnit

på bulgarsk: Износ на зърнени култури по море — член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

på spansk: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

på tjekkisk: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

på dansk: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

på tysk: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

på estisk: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

på græsk: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

på engelsk: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

på fransk: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

på italiensk: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

på lettisk: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

på litauisk: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

på ungarsk: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

på maltesisk: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

på nederlandsk: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

på polsk: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

på portugisisk: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

på rumænsk: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

på slovakisk: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

på slovensk: Izvoz žit s pomorskim prometom — člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

på finsk: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

på svensk: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93«


BILAG IV

»BILAG III

Angivelser omhandlet i artikel 13, andet afsnit

på bulgarsk: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

på spansk: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

på tjekkisk: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

på dansk: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

på tysk: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

på estisk: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

på græsk: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

på engelsk: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

på fransk: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

på italiensk: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

på lettisk: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

på litauisk: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

på ungarsk: Gabonafélék exportja tengeri úton — 1501/95/EK rendelet 13. cikk

på maltesisk: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

på nederlandsk: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

på polsk: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

på portugisisk: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

på rumænsk: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

på slovakisk: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

på slovensk: Izvoz žit s pomorskim prometom — clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

på finsk: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

på svensk: Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95«


BILAG V

»BILAG IA

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2

på bulgarsk: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

på spansk: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

på tjekkisk: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

på dansk: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

på tysk: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

på estisk: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

på græsk: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

på engelsk: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

på fransk: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

på italiensk: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

på lettisk: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

på litauisk: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

på ungarsk: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

på maltesisk: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

på nederlandsk: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

på polsk: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

på portugisisk: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

på rumænsk: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

– Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

på slovakisk: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

på slovensk: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

på finsk: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

på svensk: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)«


BILAG VI

»

BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra a)

på bulgarsk: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

på spansk: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

på tjekkisk: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

på dansk: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

på tysk: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

på estisk: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på græsk: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

på engelsk: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

på fransk: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

på italiensk: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

på lettisk: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

på litauisk: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungarsk: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

på maltesisk: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

på nederlandsk: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

på polsk: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

på portugisisk: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

på rumænsk: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

på slovakisk: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

på slovensk: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

på finsk: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

på svensk: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra b)

på bulgarsk: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

på spansk: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

på tjekkisk: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

på dansk: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

på tysk: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

på estisk: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

på græsk: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

på engelsk: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

på fransk: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

på italiensk: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

på lettisk: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

på litauisk: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

på ungarsk: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

på maltesisk: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

på nederlandsk: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

på polsk: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

på portugisisk: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

på rumænsk: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

på slovakisk: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

på slovensk: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

på finsk: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

på svensk: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

BILAG III

Angivelser omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a)

på bulgarsk: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

på spansk: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

på tjekkisk: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

på dansk: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

på tysk: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

på estisk: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på græsk: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

på engelsk: For production of food preparations of CN code 1901 10

på fransk: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

på italiensk: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

på lettisk: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

på litauisk: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungarsk: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

på maltesisk: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

på nederlandsk: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

på polsk: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

på portugisisk: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

på rumænsk: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

på slovakisk: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

på slovensk: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

på finsk: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

på svensk: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BILAG IV

Angivelser omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b)

på bulgarsk: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

på spansk: Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

på tjekkisk: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

på dansk: Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

på tysk: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

på estisk: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

på græsk: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

på engelsk: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

på fransk: Règlement (CE) no 2058/96 — article 4

på italiensk: Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

på lettisk: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

på litauisk: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

på ungarsk: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

på maltesisk: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

på nederlandsk: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

på polsk: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

på portugisisk: Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

på rumænsk: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

på slovakisk: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

på slovensk: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla

på svensk: Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

«

BILAG VII

»BILAG

Angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b)

på bulgarsk: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

på spansk: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

på tjekkisk: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

på dansk: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

på tysk: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

på estisk: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

på græsk: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

på engelsk: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

på fransk: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

på italiensk: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

på lettisk: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

på litauisk: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

på ungarsk: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

på maltesisk: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

på nederlandsk: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

på polsk: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

på portugisisk: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

på rumænsk: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

på slovakisk: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

på slovensk: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

på finsk: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

på svensk: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).«


BILAG VIII

DEL A

»

BILAG V

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a)

på bulgarsk: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spansk: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

på tjekkisk: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på dansk: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

på tysk: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estisk: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

på græsk: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelsk: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på fransk: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n° 327/98]

på italiensk: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettisk: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

på litauisk: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

på ungarsk: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

på maltesisk: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederlandsk: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polsk: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisisk: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98]

på rumænsk: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakisk: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

på slovensk: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

på finsk: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svensk: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BILAG VI

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b)

på bulgarsk: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spansk: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

på tjekkisk: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på dansk: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

på tysk: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estisk: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

på græsk: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelsk: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på fransk: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n° 327/98]

på italiensk: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettisk: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

på litauisk: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

på ungarsk: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

på maltesisk: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederlandsk: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polsk: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisisk: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98]

på rumænsk: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakisk: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

på slovensk: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

på finsk: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svensk: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

BILAG VII

Angivelser omhandlet i 4, stk. 4, litra c)

på bulgarsk: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spansk: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) n° 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

på tjekkisk: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på dansk: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

på tysk: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estisk: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

på græsk: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelsk: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på fransk: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) n° 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n° 327/98]

på italiensk: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettisk: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

på litauisk: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

på ungarsk: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

på maltesisk: Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederlandsk: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polsk: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisisk: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.° 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98]

på rumænsk: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakisk: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

på slovensk: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

på finsk: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svensk: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

BILAG VIII

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra d)

på bulgarsk: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

på spansk: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

på tjekkisk: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

på dansk: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

på tysk: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

på estisk: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

på græsk: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

på engelsk: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

på fransk: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n° 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

på italiensk: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

på lettisk: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

på litauisk: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

på ungarsk: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

på maltesisk: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

på nederlandsk: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

på polsk: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

på portugisisk: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98, alínea d) do n.° 1 do artigo 1.o]

på rumænsk: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

på slovakisk: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

på slovensk: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

på finsk: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

på svensk: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

«

DEL B

»BILAG XI

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra e)

på bulgarsk: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

på spansk: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

på tjekkisk: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

på dansk: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

på tysk: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

på estisk: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

på græsk: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

på engelsk: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

på fransk: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

på italiensk: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

på lettisk: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

på litauisk: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

på ungarsk: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

på maltesisk: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederlandsk: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

på polsk: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

på portugisisk: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

på rumænsk: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

på slovakisk: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

på slovensk: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

på finsk: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

på svensk: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).«


BILAG IX

»

BILAG VII

Angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1

på bulgarsk: Не се прилага износна такса

på spansk: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

på tjekkisk: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

på dansk: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

på tysk: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

på estisk: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

på græsk: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

på engelsk: Tendered rate of basic export refund

på fransk: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

på italiensk: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

på lettisk: Pamata izvešanas kompensācijas likme

på litauisk: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

på ungarsk: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

på maltesisk: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

på nederlandsk: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

på polsk: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

på portugisisk: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

på rumænsk: Taxă la export neaplicabilă

på slovakisk: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

på slovensk: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

på finsk: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

på svensk: Anbudssats för exportbidrag

BILAG VIII

Angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 2

på bulgarsk: Офериран размер на износна такса

på spansk: »Tipo del gravamen a la exportación adjudicado«

på tjekkisk: Nabídková výše vývozního cla

på dansk: Tilslagssats for eksportafgiften

på tysk: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

på estisk: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

på græsk: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

på engelsk: Tendered rate of export tax

på fransk: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

på italiensk: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

på lettisk: Izvešanas muitas nodevas likme

på litauisk: Eksporto muito mokesčio dydis

på ungarsk: Az exportadó megítélt mértéke

på maltesisk: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

på nederlandsk: Gegunde belasting bij uitvoer

på polsk: Przyznana stawka podatku eksportowego

på portugisisk: Taxa de exportação adjudicada

på rumænsk: Rată din taxa de export adjudecată

på slovakisk: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

på slovensk: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

på finsk: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

på svensk: Anbudssats för exportavgift

BILAG IX

Angivelser omhandlet i artikel 5

på bulgarsk: Не се прилага износна такса

på spansk: Gravamen a la exportación no aplicable

på tjekkisk: Vývozní clo se nepoužije

på dansk: Eksportafgift ikke anvendelig

på tysk: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

på estisk: Ekspordimaksu ei kohaldata

på græsk: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

på engelsk: Export tax not applicable

på fransk: Taxe à l'exportation non applicable

på italiensk: Exportadó nem alkalmazandó

på lettisk: Tassa all'esportazione non applicabile

på litauisk: Eksporto muitas netaikytinas

på ungarsk: Izvešanas muita netiek piemērota

på maltesisk: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

på nederlandsk: Uitvoerbelasting niet van toepassing

på polsk: Podatku eksportowego nie stosuje się

på portugisisk: Taxa de exportação não aplicável

på rumænsk: Taxă la export neaplicabilă

på slovakisk: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

på slovensk: Izvozni davek ni sprejemljiv

på finsk: Vientimaksua ei sovelleta

på svensk: Exportavgift icke tillämplig.

BILAG X

Angivelser omhandlet i artikel 7, stk. 2, fjerde afsnit

på bulgarsk: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spansk: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjekkisk: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

på dansk: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tysk: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estisk: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

på græsk: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelsk: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

på fransk: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

på italiensk: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettisk: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

på litauisk: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

på ungarsk: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

på maltesisk: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederlandsk: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polsk: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisisk: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumænsk: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakisk: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovensk: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

på svensk: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAG XI

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2

på bulgarsk: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spansk: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjekkisk: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

på dansk: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tysk: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estisk: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

på græsk: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelsk: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

på fransk: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

på italiensk: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettisk: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

på litauisk: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

på ungarsk: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

på maltesisk: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederlandsk: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polsk: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisisk: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumænsk: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakisk: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovensk: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

på svensk: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAG XII

Angivelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra e)

på bulgarsk: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spansk: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjekkisk: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

på dansk: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tysk: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estisk: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

på græsk: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelsk: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

på fransk: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

på italiensk: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettisk: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

på litauisk: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

på ungarsk: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

på maltesisk: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederlandsk: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polsk: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisisk: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumænsk: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakisk: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovensk: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

på svensk: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAG XIII

Angivelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra f)

på bulgarsk: Без възстановяване при износ

på spansk: Sin restitución por exportación

på tjekkisk: Žádná vývozní náhrada

på dansk: Uden eksportrestitution

på tysk: Ohne Ausfuhrerstattung

på estisk: Eksporditoetuseta

på græsk: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

på engelsk: No export refund

på fransk: Sans restitution à l'exportation

på italiensk: Senza restituzione all'esportazione

på lettisk: Izvešanas kompensācijas nav

på litauisk: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

på ungarsk: Export-visszatérítés nélkül

på maltesisk: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

på nederlandsk: Zonder uitvoerrestitutie

på polsk: Bez refundacji wywozowej

på portugisisk: Sem restituição à exportação

på rumænsk: Fără restituire la export.

på slovakisk: Bez vývoznej náhrady

på slovensk: Brez izvoznih nadomestil

på finsk: Ilman vientitukea

på svensk: Utan exportbidrag

«

BILAG X

»BILAG

Angivelser omhandlet i artikel 13, stk. 3, litra a)

på bulgarsk: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

på spansk: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

på tjekkisk: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

på dansk: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

på tysk: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

på estisk: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

på græsk: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

på engelsk: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

på fransk: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

på italiensk: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

på lettisk: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

på litauisk: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

på ungarsk: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

på maltesisk: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

på nederlandsk: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

på polsk: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

på portugisisk: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

på rumænsk: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

på slovakisk: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

på slovensk: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

på finsk: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

på svensk: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94«


BILAG XI

»BILAG

Angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b)

på bulgarsk: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

på spansk: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

på tjekkisk: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

på dansk: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

på tysk: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

på estisk: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

på græsk: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

på engelsk: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

på fransk: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

på italiensk: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

på lettisk: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

på litauisk: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

på ungarsk: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

på maltesisk: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

på nederlandsk: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

på polsk: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

på portugisisk: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

på rumænsk: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

på slovakisk: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

på slovensk: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

på finsk: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

på svensk: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).«


BILAG XII

DEL A

»BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)

På bulgarsk: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

på spansk: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) n° 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad n° … expedido por [nombre de la autoridad competente]

på tjekkisk: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

på dansk: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

på tysk: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

på estisk: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

på græsk: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

på engelsk: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

på fransk: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) n° 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité n° … établi par [nom de l’autorité compétente]

på italiensk: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

på lettisk: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

på litauisk: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

på ungarsk: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

på nederlandsk: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

på polsk: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

på portugisisk: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.° 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.° … estabelecido por [nome da autoridade competente]

på rumænsk: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. … eliberat de (numele autorităţii competente)

på slovakisk: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

på slovensk: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

på svensk: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].«

DEL B

»BILAG IV

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b)

på bulgarsk: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

på spansk: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) n° 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad n° … expedido por [nombre de la autoridad competente]

på tjekkisk: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

på dansk: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

på tysk: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

på estisk: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr…koopia

på græsk: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

på engelsk: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

på fransk: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) n° 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité n° … établi par [nom de l’autorité compétente]

på italiensk: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

på lettisk: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

på litauisk: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

på ungarsk: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

på nederlandsk: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

på polsk: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr… sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

på portugisisk: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.° 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.° … estabelecido por [nome da autoridade competente]

på rumænsk: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

på slovakisk: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

på slovensk: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o… jäljennös

på svensk: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].«


BILAG XIII

»BILAG III

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2

på bulgarsk: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

på spansk: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

på tjekkisk: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

på dansk: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

på tysk: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

på estisk: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

på græsk: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

på engelsk: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

på fransk: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

på italiensk: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

på lettisk: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

på litauisk: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

på ungarsk: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

på nederlandsk: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

på polsk: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

på portugisisk: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

på rumænsk: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

på slovakisk: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

på slovensk: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

på svensk: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.«