ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 393

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder  ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 393/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006

af 20. december 2006

om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 (3) indførtes den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (herefter benævnt »NACE rev. 1« eller »NACE rev. 1.1«).

(2)

For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i økonomien bør der oprettes en ajourført nomenklatur kaldet NACE revision 2 (herefter benævnt »NACE rev. 2«).

(3)

En ajourført nomenklatur som NACE rev. 2 er af afgørende betydning for Kommissionens fortsatte bestræbelser på at modernisere udarbejdelsen af fællesskabsstatistikkerne; det forventes, at nomenklaturen via mere sammenlignelige og relevante data vil bidrage til en bedre økonomisk styring på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(4)

Gennemførelsen af det indre marked kræver statistiske normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, regeringer og alle andre økonomiske beslutningstagere i det indre marked adgang til pålidelige og sammenlignelige statistiske data. Med henblik på dette er det af afgørende betydning, at de forskellige kategorier i nomenklaturen for aktiviteter i Fællesskabet fortolkes ens i alle medlemsstaterne.

(5)

Pålidelige og sammenlignelige oplysninger er nødvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og nyttige for Fællesskabets institutioner til forebyggelse af konkurrenceforvridning.

(6)

Indførelsen af en revideret fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter indebærer ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller indberette data. Kun hvis medlemsstaterne anvender nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er baseret på EF-nomenklaturen, er det muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og detaljeret opdelt til forvaltning af det indre marked.

(7)

For at tilgodese nationale behov bør medlemsstaterne have mulighed for at indføje yderligere kategorier, der er baseret på den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet, i deres nationale nomenklaturer.

(8)

Af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed anvender medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er direkte forbundet med De Forenede Nationers internationale standardklassifikation af erhvervsmæssig virksomhed (ISIC) rev. 4.

(9)

Anvendelsen af nomenklaturen for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet kræver, at Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (4), navnlig i forbindelse med problemer med gennemførelsen af NACE rev. 2 med henblik på at sikre en fuldstændig koordineret overgang fra NACE rev. 1 til NACE rev. 2 og forberedelsen af fremtidige ændringer i NACE rev. 2.

(10)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (5) indførtes en fælles ramme for oprettelse af statistiske virksomhedsregistre med harmoniserede definitioner, kendetegn, anvendelsesområder og ajourføringsprocedurer.

(11)

Revisionen af en statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter kræver en ændring af flere specifikke henvisninger til NACE rev. 1 og en række relevante retsakter. Det er derfor nødvendigt at ændre følgende retsakter: Forordning (EØF) nr. 3037/90, Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (6), Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (7), Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (8), Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (9), Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (10), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (11), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset (12), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 (13), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (14) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (15).

(12)

Før overgangen til NACE rev. 2 er det nødvendigt at ændre en række fællesskabsretsakter efter de gældende procedurer: Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (16), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (17) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (18).

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (19).

(14)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at ændre og supplere NACE rev.2 for at tage hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling eller til at bringe den i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere denne med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(15)

Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles statistiske standarder, der giver mulighed for harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFDEL ING I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning indføres en fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet, herefter benævnt »NACE rev. 2«. Denne nomenklatur sikrer, at Fællesskabets nomenklaturer svarer til den økonomiske virkelighed og øger sammenligneligheden mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale nomenklaturer og dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale statistikker.

2.   Denne forordning gælder udelukkende for nomenklaturens anvendelse til statistiske formål.

Artikel 2

NACE rev. 2

1.   NACE rev. 2 omfatter følgende niveauer:

a)

et første niveau identificeret ved en bogstavkode (hovedafdelinger)

b)

et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode (hovedgrupper)

c)

et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper), og

d)

et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode (undergrupper).

2.   NACE rev. 2 er anført i bilag I.

Artikel 3

Anvendelse af NACE rev. 2

Kommissionen anvender NACE rev. 2 til al statistik, der opdeles efter økonomiske aktiviteter.

Artikel 4

Nationale nomenklaturer for økonomiske aktiviteter

1.   Medlemsstaternes statistikker, der er opdelt efter økonomiske aktiviteter, udarbejdes på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, der er afledt heraf.

2.   Den nationale nomenklatur kan omfatte flere positioner og inddelingsniveauer, og der kan anvendes andre koder. Hvert niveau — bortset fra det højeste — skal bestå af enten de samme positioner som det tilsvarende niveau i NACE rev. 2 eller af positioner, der udgør en nøjagtig opdeling heraf.

3.   Med henblik på godkendelse sender medlemsstaterne før offentliggørelsen Kommissionen de tekstudkast, som fastlægger eller ændrer deres nationale nomenklatur. Kommissionen efterprøver inden for en frist på 2 måneder, om disse tekstudkast er i overensstemmelse med stk. 2. Kommissionen fremsender den godkendte nationale nomenklatur til de øvrige medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale nomenklaturer skal indeholde en sammenligningstabel mellem de nationale nomenklaturer og NACE rev. 2.

4.   Forekommer det, at visse kategorier i NACE rev. 2 ikke svarer til den nationale erhvervsstruktur, kan Kommissionen give tilladelse til, at en medlemsstat slår kategorier i NACE rev. 2 sammen inden for en bestemt sektor.

For at opnå en sådan tilladelse skal medlemsstaten forelægge Kommissionen alle nødvendige oplysninger til behandling af dens anmodning. Kommissionen skal træffe beslutning herom inden for en frist på tre måneder.

Uanset bestemmelserne i stk. 2 berettiger en sådan tilladelse dog ikke den pågældende medlemsstat til at underopdele de aggregerede kategorier på en måde, som er forskellig fra NACE rev. 2.

5.   Kommissionen tager sammen med den pågældende medlemsstat regelmæssigt stilling til, om de tilladelser, der er givet i henhold til stk. 4, stadig er berettigede.

Artikel 5

Kommissionens opgaver

Kommissionen formidler, vedligeholder og fremmer i samarbejde med medlemsstaterne anvendelsen af NACE rev. 2, især ved:

a)

at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til NACE rev. 2

b)

at udarbejde retningslinjer for klassificering af statistiske enheder efter NACE rev. 2

c)

at offentliggøre sammenligningstabeller mellem NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og mellem NACE rev. 2 og NACE rev. 1.1

d)

at forbedre overensstemmelsen med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger til gennemførelse af NACE rev. 2 vedtages efter forskriftsproceduren, jf. artikel 7, stk. 2:

a)

beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af NACE rev. 2, herunder klassificering af økonomiske aktiviteter i bestemte kategorier

b)

tekniske foranstaltninger, der skal sikre en fuldstændig koordineret overgang fra NACE rev. 1.1 til NACE rev. 2, især i spørgsmål som tidsserier, herunder dobbelt indberetning og tilbageregning af tidsrækker.

2.   Foranstaltninger vedrørende NACE rev.2 til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af forordningen, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 7, stk. 3, med henblik på følgende:

a)

at tage højde for den teknologiske eller økonomiske udvikling, eller

b)

at bringe den i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

3.   Der lægges vægt på princippet om, at fordelene ved en ajourføring skal opveje omkostningerne herved, og på princippet om, at yderligere omkostninger og byrder skal holdes inden for rimelige grænser.

Artikel 7

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 8

Gennemførelse af NACE rev. 2

1.   Statistiske enheder i virksomhedsregistre, der er oprettet i henhold til forordning (EØF) nr. 2186/93, klassificeres efter NACE rev. 2.

2.   Statistikker, som omhandler økonomiske aktiviteter, der udøves fra og med 1. januar 2008, udarbejder medlemsstaterne på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, som er afledt heraf i overensstemmelse med artikel 4.

3.   Uanset stk. 2, udarbejdes der i overensstemmelse med NACE rev. 2 fra den 1. januar 2009 konjunkturstatistikker i henhold til forordning (EF) nr. 1165/98 og et lønomkostningsindeks i henhold til forordning (EF) nr. 450/2003.

4.   Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse på udarbejdelsen af følgende statistikker:

a)

nationalregnskabsstatistik omfattet af forordning (EF) nr. 2223/96

b)

landbrugsregnskaber omfattet af forordning (EF) nr. 138/2004, og

c)

statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenesteydelser og udenlandske direkte investeringer omfattet af forordning (EF) nr. 184/2005.

AFDEL ING II

ÆNDRINGER I BERØRTE RETSAKTER

Artikel 9

Ændringer i forordning (EØF) nr. 3037/90

Artikel 3, 10 og 12 i forordning (EØF) nr. 3037/90 udgår.

Artikel 10

Ændringer i forordning (EØF) nr. 3924/91

I forordning (EØF) nr. 3924/91 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Området for undersøgelsen, hvortil der henvises i artikel 1, er de aktiviteter, der er anført i hovedafdeling B og C i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, NACE rev. 2.«

Artikel 11

Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

I forordning (EF) nr. 58/97 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten og i bilagene med undtagelse af bilag 1, afsnit 10 »Beretninger og pilotundersøgelser«, bilag 3, afsnit 5 »Første referenceår« og bilag 3, afsnit 9 »Beretninger og pilotundersøgelser«, hvor henvisningen til »NACE rev. 1« bibeholdes.

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).«

3)

Bilagene ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 12

Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 1165/98

I forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).«

2)

I artikel 17 indsættes følgende litraer:

»k)

det første basisår, der anvendes for tidsrækker udarbejdet i henhold til NACE rev. 2

l)

for tidsrækker før 2009, der indberettes i henhold til NACE rev. 2, detaljeringsniveau, form, første referenceperiode og referenceperiode.«

3)

Bilagene ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 13

Ændring til forordning (EF) nr. 1172/98

I forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes »NACE rev. 1« og »NACE rev. 1.1« af »NACE rev. 2« i hele teksten og alle bilagene.

Artikel 14

Ændringer til forordning (EF) nr. 530/1999

I forordning (EF) nr. 530/1999 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

Artikel 3

a)

stk. 1, affattes således:

»1.   Statistikkerne dækker alle de økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i hovedafdeling B (Råstofindvinding), C (Fremstillingsvirksomhed), D (El-, gas- og fjernvarmeforsyning), E (Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand), F (Bygge- og anlægsvirksomhed), G (Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler), H (Transport og godshåndtering), I (Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed), J (Information og kommunikation), K (Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring), L (Fast ejendom), M (Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser), N (Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester), P (Undervisning), Q (Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger), R (Kultur, forlystelser og sport) og S (Andre serviceydelser) i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE rev. 2).«

b)

stk. 2 udgår.

Artikel 15

Ændringer i forordning (EF) nr. 2150/2002

I forordning (EF) nr. 2150/2002 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« og »NACE rev. 1.1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten og alle bilagene.

2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 16

Ændringer i forordning (EF) nr. 450/2003

I forordning (EF) nr. 450/2003 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på alle de aktiviteter, der er defineret i hovedafdeling B til S i NACE rev. 2.

2.   Medtagelsen i denne forordning af økonomiske aktiviteter som defineret i NACE rev. 2, hovedafdeling O til S, fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Hyppighed og tilbageregnede data

1.   Dataene til lønomkostningsindekset skal første gang udarbejdes i henhold til NACE rev. 2 for første kvartal af 2009 og derefter for hvert kvartal (der afsluttes den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december hvert år).

2.   Tilbageregnede data for perioden fra første kvartal af 2000 til fjerde kvartal af 2008 leveres af medlemsstaterne. Tilbageregnede data leveres for hver af NACE rev. 2-hovedafdelingerne B-N og for de lønomkostningsposter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1.«

4)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   De tilbageregnede data, der er nævnt i artikel 5, fremsendes til Kommissionen (Eurostat) samtidig med lønomkostningsindekset for første kvartal af 2009.«

5)

Artikel 11, litra c), affattes således:

»c)

medtagelse af hovedafdeling O-S i NACE rev. 2 (Artikel 3).«

Artikel 17

Ændringer i forordning (EF) nr. 48/2004

Artikel 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 48/2004 affattes således:

»Denne forordning omfatter data om stålindustrien, der er defineret som gruppe 24.1 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).«

Artikel 18

Ændringer i forordning (EF) nr. 808/2004

Bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 19

Ændringer i forordning (EF) nr. 1552/2005

I forordning (EF) nr. 1552/2005 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1.1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

Artikel 2, stk. 2, udgår.

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Statistikkernes dækning

Statistikkerne over efter- og videreuddannelse i virksomheder skal mindst dække alle de økonomiske aktiviteter, der er omfattet af hovedafdeling B-N og R-S NACE rev. 2.«

AFDEL ING III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

I overensstemmelse med kravene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 indberetter medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kalenderåret 2008 i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2.

For hvert af bilagene til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, skal listen over variabler og de fordelinger, der skal indberettes i henhold til NACE rev. 1.1, fastlægges efter proceduren i artikel 13 i samme forordning.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

J. BORELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

J. KORKEAOJA


(1)  EUT C 79 af 1.4.2006, s. 31.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.12.2006.

(3)  EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 181 af 28.6.1989 s. 47.

(5)  EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(6)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(7)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(8)  EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1503/2006 (EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15).

(9)  EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(11)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 af 25.5.2005, s. 38).

(12)  EUT L 69 af 13.3.2003, s. 1.

(13)  EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1.

(14)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.

(15)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.

(16)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(17)  EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2006 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 14).

(18)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2006 (EUT L 106 af 19.4.2006, s. 10).

(19)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).


BILAG I

NACE REV. 2

 

 

 

i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt

* indgår i

Hoved-gruppe

Gruppe

Under-gruppe

 

ISIC

rev. 4

 

 

 

HOVEDAFDEL ING A — LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

 

01

 

 

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

01.1

 

Dyrkning af etårige afgrøder

 

 

 

01.11

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

0111

 

 

01.12

Dyrkning af ris

0112

 

 

01.13

Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

0113

 

 

01.14

Dyrkning af sukkerrør

0114

 

 

01.15

Dyrkning af tobak

0115

 

 

01.16

Dyrkning af tekstilplanter

0116

 

 

01.19

Dyrkning af andre etårige afgrøder

0119

 

01.2

 

Dyrkning af flerårige afgrøder

 

 

 

01.21

Dyrkning af druer

0121

 

 

01.22

Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter

0122

 

 

01.23

Dyrkning af citrusfrugter

0123

 

 

01.24

Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter

0124

 

 

01.25

Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder

0125

 

 

01.26

Dyrkning af olieholdige frugter

0126

 

 

01.27

Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer

0127

 

 

01.28

Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter

0128

 

 

01.29

Dyrkning af andre flerårige afgrøder

0129

 

01.3

 

Planteformering

 

 

 

01.30

Planteformering

0130

 

01.4

 

Husdyravl

 

 

 

01.41

Avl af malkekvæg

0141*

 

 

01.42

Avl af andet kvæg og bøfler

0141*

 

 

01.43

Avl af heste og dyr af hestefamilien

0142

 

 

01.44

Avl af kameler og dyr af kamelfamilien

0143

 

 

01.45

Avl af får og geder

0144

 

 

01.46

Svineavl

0145

 

 

01.47

Fjerkræavl

0146

 

 

01.49

Avl af andre dyr

0149

 

01.5

 

Blandet drift

 

 

 

01.50

Blandet drift

0150

 

01.6

 

Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst

 

 

 

01.61

Serviceydelser i forbindelse med planteavl

0161

 

 

01.62

Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

0162

 

 

01.63

Forarbejdning af afgrøder efter høst

0163

 

 

01.64

Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd

0164

 

01.7

 

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

 

01.70

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

0170

02

 

 

Skovbrug og skovning

 

 

02.1

 

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

 

 

 

02.10

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

0210

 

02.2

 

Skovning

 

 

 

02.20

Skovning

0220

 

02.3

 

Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer

 

 

 

02.30

Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer

0230

 

02.4

 

Serviceydelser til skovbrug

 

 

 

02.40

Serviceydelser til skovbrug

0240

03

 

 

Fiskeri og akvakultur

 

 

03.1

 

Fiskeri

 

 

 

03.11

Havfiskeri

0311

 

 

03.12

Ferskvandsfiskeri

0312

 

03.2

 

Akvakultur

 

 

 

03.21

Havbrug

0321

 

 

03.22

Ferskvandsbrug

0322

 

 

 

HOVEDAFDEL ING B — RÅSTOFINDVINDING

 

05

 

 

Indvinding af kul og brunkul

 

 

05.1

 

Indvinding af stenkul

 

 

 

05.10

Indvinding af stenkul

0510

 

05.2

 

Indvinding af brunkul

 

 

 

05.20

Indvinding af brunkul

0520

06

 

 

Indvinding af råolie og naturgas

 

 

06.1

 

Indvinding af råolie

 

 

 

06.10

Indvinding af råolie

0610

 

06.2

 

Indvinding af naturgas

 

 

 

06.20

Indvinding af naturgas

0620

07

 

 

Brydning af metalmalme

 

 

07.1

 

Brydning af jernmalm

 

 

 

07.10

Brydning af jernmalm

0710

 

07.2

 

Brydning af ikke-jernholdige metalmalme

 

 

 

07.21

Brydning af uran- og thoriummalme

0721

 

 

07.29

Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

0729

08

 

 

Anden råstofindvinding

 

 

08.1

 

Brydning af sten og indvinding af sand og ler

 

 

 

08.11

Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

0810*

 

 

08.12

Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

0810*

 

08.9

 

Råstofindvinding i.a.n.

 

 

 

08.91

Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

0891

 

 

08.92

Indvinding af tørv

0892

 

 

08.93

Saltindvinding

0893

 

 

08.99

Anden råstofindvinding i.a.n.

0899

09

 

 

Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding

 

 

09.1

 

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

 

 

 

09.10

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

0910

 

09.9

 

Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

 

 

 

09.90

Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

0990

 

 

 

HOVEDAFDEL ING C — FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

 

10

 

 

Fremstilling af fødevarer

 

 

10.1

 

Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter

 

 

 

10.11

Forarbejdning og konservering af kød

1010*

 

 

10.12

Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

1010*

 

 

10.13

Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

1010*

 

10.2

 

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

 

 

 

10.20

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

1020

 

10.3

 

Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

 

 

 

10.31

Forarbejdning og konservering af kartofler

1030*

 

 

10.32

Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

1030*

 

 

10.39

Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

1030*

 

10.4

 

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer

 

 

 

10.41

Fremstilling af olier og fedtstoffer

1040*

 

 

10.42

Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

1040*

 

10.5

 

Fremstilling af mejeriprodukter

 

 

 

10.51

Mejerier samt ostefremstilling

1050*

 

 

10.52

Fremstilling af konsumis

1050*

 

10.6

 

Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

 

 

 

10.61

Fremstilling af mølleriprodukter

1061

 

 

10.62

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

1062

 

10.7

 

Fremstilling af bageri- og dejprodukter

 

 

 

10.71

Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

1071*

 

 

10.72

Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

1071*

 

 

10.73

Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

1074

 

10.8

 

Fremstilling af andre fødevarer

 

 

 

10.81

Fremstilling af sukker

1072

 

 

10.82

Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

1073

 

 

10.83

Forarbejdning af te og kaffe

1079*

 

 

10.84

Fremstilling af smagspræparater og krydderier

1079*

 

 

10.85

Fremstilling af færdigretter

1075

 

 

10.86

Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

1079*

 

 

10.89

Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

1079*

 

10.9

 

Fremstilling af færdige foderblandinger

 

 

 

10.91

Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

1080*

 

 

10.92

Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

1080*

11

 

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

11.0

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

 

11.01

Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

1101

 

 

11.02

Fremstilling af vin af druer

1102*

 

 

11.03

Fremstilling af cider og anden frugtvin

1102*

 

 

11.04

Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

1102*

 

 

11.05

Fremstilling af øl

1103*

 

 

11.06

Fremstilling af malt

1103*

 

 

11.07

Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

1104

12

 

 

Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

12.0

 

Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

 

12.00

Fremstilling af tobaksprodukter

1200

13

 

 

Fremstilling af tekstiler

 

 

13.1

 

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

 

 

 

13.10

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

1311

 

13.2

 

Vævning af tekstiler

 

 

 

13.20

Vævning af tekstiler

1312

 

13.3

 

Efterbehandling af tekstiler

 

 

 

13.30

Efterbehandling af tekstiler

1313

 

13.49

 

Fremstilling af andre tekstiler

 

 

 

13.91

Fremstilling af trikotagestoffer

1391

 

 

13.92

Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

1392

 

 

13.93

Fremstilling af tæpper

1393

 

 

13.94

Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

1394

 

 

13.95

Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

1399*

 

 

13.96

Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

1399*

 

 

13.99

Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

1399*

14

 

 

Fremstilling af beklædningsartikler

 

 

14.1

 

Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind

 

 

 

14.11

Fremstilling af beklædningsartikler af læder

1410*

 

 

14.12

Fremstilling af arbejdsbeklædning

1410*

 

 

14.13

Fremstilling af anden yderbeklædning

1410*

 

 

14.14

Fremstilling af underbeklædning

1410*

 

 

14.19

Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

1410*

 

14.2

 

Fremstilling af varer af pelsskind

 

 

 

14.20

Fremstilling af varer af pelsskind

1420

 

14.3

 

Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler

 

 

 

14.31

Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

1430*

 

 

14.39

Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

1430*

15

 

 

Fremstilling af læder og lædervarer

 

 

15.1

 

Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredning og farvning af pelsskind

 

 

 

15.11

Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

1511

 

 

15.12

Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

1512

 

15.2

 

Fremstilling af fodtøj

 

 

 

15.20

Fremstilling af fodtøj

1520

16

 

 

Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

 

 

16.1

 

Udsavning og høvling af træ

 

 

 

16.10

Udsavning og høvling af træ

1610

 

16.2

 

Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

 

 

 

16.21

Fremstilling af finerplader og træbaserede plader

1621

 

 

16.22

Fremstilling af sammensatte parketstave

1622*

 

 

16.23

Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

1622*

 

 

16.24

Fremstilling af træemballage

1623

 

 

16.29

Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

1629

17

 

 

Fremstilling af papir og papirvarer

 

 

17.1

 

Fremstilling af papirmasse, papir og pap

 

 

 

17.11

Fremstilling af papirmasse

1701*

 

 

17.12

Fremstilling af papir og pap

1701*

 

17.2

 

Fremstilling af papir- og papvarer

 

 

 

17.21

Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

1702

 

 

17.22

Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

1709*

 

 

17.23

Fremstilling af kontorartikler af papir

1709*

 

 

17.24

Fremstilling af tapet

1709*

 

 

17.29

Fremstilling af andre papir- og papvarer

1709*

18

 

 

Trykning og reproduktion af indspillede medier

 

 

18.1

 

Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

 

18.11

Trykning af dagblade

1811*

 

 

18.12

Anden trykning

1811*

 

 

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

1812*

 

 

18.14

Bogbinding og lignende serviceydelser

1812*

 

18.2

 

Reproduktion af indspillede medier

 

 

 

18.20

Reproduktion af indspillede medier

1820

19

 

 

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

 

 

19.1

 

Fremstilling af koks mv.

 

 

 

19.10

Fremstilling af koks mv.

1910

 

19.2

 

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

 

 

 

19.20

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

1920

20

 

 

Fremstilling af kemiske produkter

 

 

20.1

 

Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

 

 

 

20.11

Fremstilling af industrigasser

2011*

 

 

20.12

Fremstilling af farvestoffer og pigmenter

2011*

 

 

20.13

Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier

2011*

 

 

20.14

Fremstilling af andre organiske basiskemikalier

2011*

 

 

20.15

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter

2012

 

 

20.16

Fremstilling af plast i ubearbejdet form

2013*

 

 

20.17

Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form

2013*

 

20.2

 

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

 

 

 

20.20

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

2021

 

20.3

 

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

 

 

 

20.30

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

2022

 

20.4

 

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

 

 

 

20.41

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

2023*

 

 

20.42

Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

2023*

 

20.5

 

Fremstilling af andre kemiske produkter

 

 

 

20.51

Fremstilling af sprængstoffer

2029*

 

 

20.52

Fremstilling af lim

2029*

 

 

20.53

Fremstilling af æteriske olier

2029*

 

 

20.59

Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.

2029*

 

20.6

 

Fremstilling af kemofibre

 

 

 

20.60

Fremstilling af kemofibre

2030

21

 

 

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

 

 

21.1

 

Fremstilling af farmaceutiske råvarer

 

 

 

21.10

Fremstilling af farmaceutiske råvarer

2100*

 

21.2

 

Fremstilling af farmaceutiske præparater

 

 

 

21.20

Fremstilling af farmaceutiske præparater

2100*

22

 

 

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

 

 

22.1

 

Fremstilling af gummiprodukter

 

 

 

22.11

Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

2211

 

 

22.19

Fremstilling af andre gummiprodukter

2219

 

22.2

 

Fremstilling af plastprodukter

 

 

 

22.21

Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast

2220*

 

 

22.22

Fremstilling af plastemballage

2220*

 

 

22.23

Fremstilling af bygningsartikler af plast

2220*

 

 

22.29

Fremstilling af andre plastprodukter

2220*

23

 

 

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

 

 

23.1

 

Fremstilling af glas og glasprodukter

 

 

 

23.11

Fremstilling af planglas

2310*

 

 

23.12

Formning og forarbejdning af planglas

2310*

 

 

23.13

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

2310*

 

 

23.14

Fremstilling af glasfiber

2310*

 

 

23.19

Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)

2310*

 

23.2

 

Fremstilling af ildfaste produkter

 

 

 

23.20

Fremstilling af ildfaste produkter

2391

 

23.3

 

Fremstilling af byggematerialer af ler

 

 

 

23.31

Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser

2392*

 

 

23.32

Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler

2392*

 

23.4

 

Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter

 

 

 

23.41

Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

2393*

 

 

23.42

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler

2393*

 

 

23.43

Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele

2393*

 

 

23.44

Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug

2393*

 

 

23.49

Fremstilling af andre keramiske produkter

2393*

 

23.5

 

Fremstilling af cement, kalk og gips

 

 

 

23.51

Fremstilling af cement

2394*

 

 

23.52

Fremstilling af kalk og gips

2394*

 

23.6

 

Fremstilling af produkter af beton, cement og gips

 

 

 

23.61

Fremstilling af byggematerialer af beton

2395*

 

 

23.62

Fremstilling af byggematerialer af gips

2395*

 

 

23.63

Fremstilling af færdigblandet beton

2395*

 

 

23.64

Fremstilling af mørtel

2395*

 

 

23.65

Fremstilling af fibercement

2395*

 

 

23.69

Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter

2395*

 

23.7

 

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

 

 

 

23.70

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

2396

 

23.9

 

Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

 

 

23.91

Fremstilling af slibemidler

2399*

 

 

23.99

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

2399*

24

 

 

Fremstilling af metal

 

 

24.1

 

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

 

 

 

24.10

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

2410*

 

24.2

 

Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

 

 

 

24.20

Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

2410*

 

24.3

 

Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål

 

 

 

24.31

Fremstilling af stænger ved koldtrækning

2410*

 

 

24.32

Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning

2410*

 

 

24.33

Koldbehandling

2410*

 

 

24.34

Fremstilling af tråd ved koldtrækning

2410*

 

24.4

 

Fremstilling af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

 

 

 

24.41

Fremstilling af ædelmetaller

2420*

 

 

24.42

Fremstilling af aluminium

2420*

 

 

24.43

Fremstilling af bly, zink og tin

2420*

 

 

24.44

Fremstilling af kobber

2420*

 

 

24.45

Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller

2420*

 

 

24.46

Oparbejdning af nukleart brændsel

2420*

 

24.5

 

Støbning af metalprodukter

 

 

 

24.51

Støbning af jernprodukter

2431*

 

 

24.52

Støbning af stålprodukter

2431*

 

 

24.53

Støbning af letmetalprodukter

2432*

 

 

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

2432*

25

 

 

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

 

 

25.1

 

Fremstilling af metalkonstruktioner

 

 

 

25.11

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

2511*

 

 

25.12

Fremstilling af døre og vinduer af metal

2511*

 

25.2

 

Fremstilling af tanke og beholdere af metal

 

 

 

25.21

Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

2512*

 

 

25.29

Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal

2512*

 

25.3

 

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

 

 

 

25.30

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

2513

 

25.4

 

Fremstilling af våben og ammunition

 

 

 

25.40

Fremstilling af våben og ammunition

2520

 

25.5

 

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

 

 

 

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

2591

 

25.6

 

Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning

 

 

 

25.61

Overfladebehandling af metal

2592*

 

 

25.62

Maskinforarbejdning

2592*

 

25.7

 

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

 

 

 

25.71

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber

2593*

 

 

25.72

Fremstilling af låse og hængsler

2593*

 

 

25.73

Fremstilling af håndværktøj

2593*

 

25.9

 

Fremstilling af andre færdige metalprodukter

 

 

 

25.91

Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere

2599*

 

 

25.92

Fremstilling af letmetalemballage

2599*

 

 

25.93

Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre

2599*

 

 

25.94

Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker

2599*

 

 

25.99

Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

2599*

26

 

 

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

 

 

26.1

 

Fremstilling af elektroniske komponenter og plader

 

 

 

26.11

Fremstilling af elektroniske komponenter

2610*

 

 

26.12

Fremstilling af printplader o.l.

2610*

 

26.2

 

Fremstilling af computere og ydre enheder

 

 

 

26.20

Fremstilling af computere og ydre enheder

2620

 

26.3

 

Fremstilling af kommunikationsudstyr

 

 

 

26.30

Fremstilling af kommunikationsudstyr

2630

 

26.4

 

Fremstilling af elektronik til husholdninger

 

 

 

26.40

Fremstilling af elektronik til husholdninger

2640

 

26.5

 

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure

 

 

 

26.51

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

2651

 

 

26.52

Fremstilling af ure

2652

 

26.6

 

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

 

 

 

26.60

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

2660

 

26.7

 

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

 

 

 

26.70

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

2670

 

26.8

 

Fremstilling af magnetiske og optiske media

 

 

 

26.80

Fremstilling af magnetiske og optiske media

2680

27

 

 

Fremstilling af elektrisk udstyr

 

 

27.1

 

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler

 

 

 

27.11

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer

2710*

 

 

27.12

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

2710*

 

27.2

 

Fremstilling af batterier og akkumulatorer

 

 

 

27.20

Fremstilling af batterier og akkumulatorer

2720

 

27.3

 

Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil

 

 

 

27.31

Fremstilling af lyslederkabler

2731

 

 

27.32

Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

2732

 

 

27.33

Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

2733

 

27.4

 

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

 

 

 

27.40

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

2740

 

27.5

 

Fremstilling af husholdningsapparater

 

 

 

27.51

Fremstilling af elektriske husholdningsapparater

2750*

 

 

27.52

Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater

2750*

 

27.9

 

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

 

 

 

27.90

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

2790

28

 

 

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

 

 

28.1

 

Fremstilling af maskiner til generelle formål

 

 

 

28.11

Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

2811

 

 

28.12

Fremstilling af hydraulisk udstyr

2812

 

 

28.13

Fremstilling af andre pumper og kompressorer

2813*

 

 

28.14

Fremstilling af andre haner og ventiler

2813*

 

 

28.15

Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

2814

 

28.2

 

Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål

 

 

 

28.21

Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater

2815

 

 

28.22

Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

2816

 

 

28.23

Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

2817

 

 

28.24

Fremstilling af motordrevet håndværktøj

2818

 

 

28.25

Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

2819*

 

 

28.29

Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

2819*

 

28.3

 

Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

 

 

 

28.30

Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

2821

 

28.4

 

Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner og værktøjsmaskiner

 

 

 

28.41

Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner

2822*

 

 

28.49

Fremstilling af andre værktøjsmaskiner

2822*

 

28.9

 

Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål

 

 

 

28.91

Fremstilling af maskiner til metallurgi

2823

 

 

28.92

Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg

2824

 

 

28.93

Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

2825

 

 

28.94

Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder

2826

 

 

28.95

Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap

2829*

 

 

28.96

Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi

2829*

 

 

28.99

Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

2829*

29

 

 

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

 

 

29.1

 

Fremstilling af motorkøretøjer

 

 

 

29.10

Fremstilling af motorkøretøjer

2910

 

29.2

 

Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

 

 

 

29.20

Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

2920

 

29.3

 

Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

 

29.31

Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer

2930*

 

 

29.32

Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer

2930*

30

 

 

Fremstilling af andre transportmidler

 

 

30.1

 

Bygning af skibe og både

 

 

 

30.11

Bygning af skibe og flydende materiel

3011

 

 

30.12

Bygning af både til fritid og sport

3012

 

30.2

 

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

 

 

 

30.20

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

3020

 

30.3

 

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

 

 

 

30.30

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

3030

 

30.4

 

Fremstilling af militære kampfartøjer

 

 

 

30.40

Fremstilling af militære kampfartøjer

3040

 

30.9

 

Fremstilling af transportmidler i.a.n.

 

 

 

30.91

Fremstilling af motorcykler

3091

 

 

30.92

Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer

3092

 

 

30.99

Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.

3099

31

 

 

Fremstilling af møbler

 

 

31.0

 

Fremstilling af møbler

 

 

 

31.01

Fremstilling af kontor- og butiksmøbler

3100*

 

 

31.02

Fremstilling af køkkenmøbler

3100*

 

 

31.03

Fremstilling af madrasser

3100*

 

 

31.09

Fremstilling af andre møbler

3100*

32

 

 

Anden fremstillingsvirksomhed

 

 

32.1

 

Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer

 

 

 

32.11

Prægning af mønter

3211*

 

 

32.12

Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter

3211*

 

 

32.13

Fremstilling af bijouteri og lignende varer

3212

 

32.2

 

Fremstilling af musikinstrumenter

 

 

 

32.20

Fremstilling af musikinstrumenter

3220

 

32.3

 

Fremstilling af sportsudstyr

 

 

 

32.30

Fremstilling af sportsudstyr

3230

 

32.4

 

Fremstilling af spil og legetøj

 

 

 

32.40

Fremstilling af spil og legetøj

3240

 

32.5

 

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

 

 

 

32.50

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

3250

 

32.9

 

Fremstillingsvirksomhed i.a.n.

 

 

 

32.91

Fremstilling af koste og børster

3290*

 

 

32.99

Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

3290*

33

 

 

Reparation og installation af maskiner og udstyr

 

 

33.1

 

Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

 

 

 

33.11

Reparation af jern- og metalvarer

3311

 

 

33.12

Reparation af maskiner

3312

 

 

33.13

Reparation af elektronisk og optisk udstyr

3313

 

 

33.14

Reparation af elektrisk udstyr

3314

 

 

33.15

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

3315*

 

 

33.16

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

3315*

 

 

33.17

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

3315*

 

 

33.19

Reparation af andet udstyr

3319

 

33.2

 

Installation af industrimaskiner og -udstyr

 

 

 

33.20

Installation af industrimaskiner og -udstyr

3320

 

 

 

HOVEDAFDEL ING D — EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

 

35

 

 

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

 

 

35.1

 

Elforsyning

 

 

 

35.11

Produktion af elektricitet

3510*

 

 

35.12

Transmission af elektricitet

3510*

 

 

35.13

Distribution af elektricitet

3510*

 

 

35.14

Handel med elektricitet

3510*

 

35.2

 

Gasforsyning

 

 

 

35.21

Fremstilling af gas

3520*

 

 

35.22

Distribution af gas

3520*

 

 

35.23

Handel med gas gennem rørledninger

3520*

 

35.3

 

Fjernvarmeforsyning

 

 

 

35.30

Fjernvarmeforsyning

3530

 

 

 

HOVEDAFDEL ING E — VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

 

36

 

 

Vandforsyning

 

 

36.0

 

Vandforsyning

 

 

 

36.00

Vandforsyning

3600

37

 

 

Opsamling og behandling af spildevand

 

 

37.0

 

Opsamling og behandling af spildevand

 

 

 

37.00

Opsamling og behandling af spildevand

3700

38

 

 

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug

 

 

38.1

 

Indsamling af affald

 

 

 

38.11

Indsamling af ikke-farligt affald

3811

 

 

38.12

Indsamling af farligt affald

3812

 

38.2

 

Behandling og bortskaffelse af affald

 

 

 

38.21

Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

3821

 

 

38.22

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

3822

 

38.3

 

Genbrug

 

 

 

38.31

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

3830*

 

 

38.32

Genbrug af sorterede materialer

3830*

39

 

 

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

 

 

39.0

 

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

 

 

 

39.00

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

3900

 

 

 

HOVEDAFDEL ING F — BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

 

41

 

 

Opførelse af bygninger

 

 

41.1

 

Gennemførelse af byggeprojekter

 

 

 

41.10

Gennemførelse af byggeprojekter

4100*

 

41.2

 

Opførelse af bygninger

 

 

 

41.20

Opførelse af bygninger

4100*

42

 

 

Anlægsarbejder

 

 

42.1

 

Anlæg af veje og jernbaner

 

 

 

42.11

Anlæg af veje og motorveje

4210*

 

 

42.12

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

4210*

 

 

42.13

Anlæg af broer og tunneller

4210*

 

42.2

 

Anlæg af ledningsnet

 

 

 

42.21

Anlæg af ledningsnet til væsker

4220*

 

 

42.22

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation

4220*

 

42.9

 

Anden anlægsvirksomhed

 

 

 

42.91

Udførelse af vandbygningsanlæg

4290*

 

 

42.99

Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

4290*

43

 

 

Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

 

43.1

 

Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder

 

 

 

43.11

Nedrivning

4311

 

 

43.12

Forberedende byggepladsarbejder

4312*

 

 

43.13

Funderingsundersøgelser

4312*

 

43.2

 

El-installation, vvs- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed

 

 

 

43.21

El-installation

4321

 

 

43.22

VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg

4322

 

 

43.29

Anden bygningsinstallationsvirksomhed

4329

 

43.3

 

Bygningsfærdiggørelse

 

 

 

43.31

Stukkatørvirksomhed

4330*

 

 

43.32

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

4330*

 

 

43.33

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

4330*

 

 

43.34

Maler- og glarmestervirksomhed

4330*

 

 

43.39

Anden bygningsfærdiggørelse

4330*

 

43.9

 

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

 

 

43.91

Tagdækningsvirksomhed

4390*

 

 

43.99

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.

4390*

 

 

 

HOVEDAFDEL ING G — ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

 

45

 

 

Handel med biler og motorcykler og reparation heraf

 

 

45.1

 

Salg af motorkøretøjer

 

 

 

45.11

Salg af biler og lette motorkøretøjer

4510*

 

 

45.19

Salg af andre motorkøretøjer

4510*

 

45.2

 

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

 

 

 

45.20

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

4520

 

45.3

 

Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

 

45.31

Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

4530*

 

 

45.32

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

4530*

 

45.4

 

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

 

 

 

45.40

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

4540

46

 

 

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

 

 

46.1

 

Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis)

 

 

 

46.11

Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata

4610*

 

 

46.12

Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien

4610*

 

 

46.13

Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer

4610*

 

 

46.14

Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner

4610*

 

 

46.15

Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram

4610*

 

 

46.16

Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer

4610*

 

 

46.17

Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

4610*

 

 

46.18

Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.

4610*

 

 

46.19

Agenturhandel med blandet sortiment

4610*

 

46.2

 

Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr

 

 

 

46.21

Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

4620*

 

 

46.22

Engroshandel med blomster og planter

4620*

 

 

46.23

Engroshandel med levende dyr

4620*

 

 

46.24

Engroshandel med huder, skind og læder

4620*

 

46.3

 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

 

 

 

46.31

Engroshandel med frugt og grøntsager

4630*

 

 

46.32

Engroshandel med kød og kødprodukter

4630*

 

 

46.33

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

4630*

 

 

46.34

Engroshandel med drikkevarer

4630*

 

 

46.35

Engroshandel med tobaksvarer

4630*

 

 

46.36

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer

4630*

 

 

46.37

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier

4630*

 

 

46.38

Engroshandel med andre fødevarer herunder fisk, krebsdyr og bløddyr

4630*

 

 

46.39

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

4630*

 

46.4

 

Engroshandel med husholdningsartikler

 

 

 

46.41

Engroshandel med tekstiler

4641*

 

 

46.42

Engroshandel med beklædning og fodtøj

4641*

 

 

46.43

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler

4649*

 

 

46.44

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler

4649*

 

 

46.45

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

4649*

 

 

46.46

Engroshandel med medicinalvarer

4649*

 

 

46.47

Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

4649*

 

 

46.48

Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

4649*

 

 

46.49

Engroshandel med andre husholdningsartikler

4649*

 

46.5

 

Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr

 

 

 

46.51

Engroshandel med computere, ydre enheder og software

4651

 

 

46.52

Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele hertil

4652

 

46.6

 

Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør

 

 

 

46.61

Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

4653

 

 

46.62

Engroshandel med værktøjsmaskiner

4659*

 

 

46.63

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

4659*

 

 

46.64

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien

4659*

 

 

46.65

Engroshandel med kontormøbler

4659*

 

 

46.66

Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

4659*

 

 

46.69

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

4659*

 

46.7

 

Anden specialiseret engroshandel

 

 

 

46.71

Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

4661

 

 

46.72

Engroshandel med metaller og metalmalme

4662

 

 

46.73

Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler

4663*

 

 

46.74

Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør

4663*

 

 

46.75

Engroshandel med kemiske produkter

4669*

 

 

46.76

Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata

4669*

 

 

46.77

Engroshandel med affaldsprodukter

4669*

 

46.9

 

Ikke-specialiceret engroshandel

 

 

 

46.90

Ikke-specialiceret engroshandel

4690

47

 

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

 

 

47.1

 

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

 

 

 

47.11

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer

4711

 

 

47.19

Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

4719

 

47.2

 

Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger

 

 

 

47.21

Frugt og grøntforretninger

4721*

 

 

47.22

Slagter og viktualieforretninger

4721*

 

 

47.23

Fiskeforretninger

4721*

 

 

47.24

Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer i specialforretninger

4721*

 

 

47.25

Detailhandel med drikkevarer

4722

 

 

47.26

Tobaksforretninger

4723

 

 

47.29

Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

4721*

 

47.3

 

Servicestationer

 

 

 

47.30

Servicestationer

4730

 

47.4

 

Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr i specialforretninger

 

 

 

47.41

Detailhandel med computere, ydre enheder og software

4741*

 

 

47.42

Detailhandel med telekommunikationsudstyr

4741*

 

 

47.43

Radio- og tvforretninger

4742

 

47.5

 

Detailhandel med husholdningsudstyr i specialforretninger

 

 

 

47.51

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

4751

 

 

47.52

Detailhandel med isenkram, maling og glas

4752

 

 

47.53

Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning

4753

 

 

47.54

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater

4759*

 

 

47.59

Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler

4759*

 

47.6

 

Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid i specialforretninger

 

 

 

47.61

Detailhandel med bøger

4761*

 

 

47.62

Detailhandel med aviser og papirvarer

4761*

 

 

47.63

Detailhandel med musik- og videooptagelser

4762

 

 

47.64

Detailhandel med sportsudstyr

4763

 

 

47.65

Detailhandel med spil og legetøj

4764

 

47.7

 

Detailhandel med andre varer i specialforretninger

 

 

 

47.71

Detailhandel med beklædningsartikler

4771*

 

 

47.72

Detailhandel med skotøj og lædervarer

4771*

 

 

47.73

Apoteker

4772*

 

 

47.74

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

4772*

 

 

47.75

Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje

4772*

 

 

47.76

Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr

4773*

 

 

47.77

Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

4773*

 

 

47.78

Anden detailhandel fra specialforretninger

4773*

 

 

47.79

Detailhandel med brugte varer i forretninger

4774

 

47.8

 

Detailhandel fra stadepladser og markeder

 

 

 

47.81

Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder

4781

 

 

47.82

Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder

4782

 

 

47.89

Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder

4789

 

47.9

 

Detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

 

 

 

47.91

Detailhandel fra postordre- eller internetforretninger

4791

 

 

47.99

Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

4799

 

 

 

HOVEDAFDEL ING H — TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

 

49

 

 

Landtransport; rørtransport

 

 

49.1

 

Passagertransport med regional- eller fjerntog

 

 

 

49.10

Passagertransport med regional- eller fjerntog

4911

 

49.2

 

Godstransport med tog

 

 

 

49.20

Godstransport med tog

4912

 

49.3

 

Anden landpassagertransport

 

 

 

49.31

Landpassagertransport i by- og forstadsområder

4921

 

 

49.32

Taxikørsel

4922*

 

 

49.39

Anden landpassagertransport i.a.n.

4922*

 

49.4

 

Vejgodstransport og flytning

 

 

 

49.41

Vejgodstransport

4923*

 

 

49.42

Flytteforretninger

4923*

 

49.5

 

Rørtransport

 

 

 

49.50

Rørtransport

4930

50

 

 

Skibsfart

 

 

50.1

 

Sø- og kysttransport af passagerer

 

 

 

50.10

Sø- og kysttransport af passagerer

5011

 

50.2

 

Sø- og kysttransport af gods

 

 

 

50.20

Sø- og kysttransport af gods

5012

 

50.3

 

Transport af passagerer ad indre vandveje

 

 

 

50.30

Transport af passagerer ad indre vandveje

5021

 

50.4

 

Transport af gods ad indre vandveje

 

 

 

50.40

Transport af gods ad indre vandveje

5022

51

 

 

Luftfart

 

 

51.1

 

Lufttransport af passagerer

 

 

 

51.10

Lufttransport af passagerer

5110

 

51.2

 

Lufttransport af gods og rumfart

 

 

 

51.21

Lufttransport af gods

5120*

 

 

51.22

Rumfart

5120*

52

 

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

 

 

52.1

 

Oplagrings- og pakhusvirksomhed

 

 

 

52.10

Oplagrings- og pakhusvirksomhed

5210

 

52.2

 

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

 

 

 

52.21

Serviceydelser i forbindelse med landtransport

5221

 

 

52.22

Serviceydelser i forbindelse med skibsfart

5222

 

 

52.23

Serviceydelser i forbindelse med luftfart

5223

 

 

52.24

Godshåndtering

5224

 

 

52.29

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

5229

53

 

 

Post- og kurertjenester

 

 

53.1

 

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

 

 

 

53.10

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

5310

 

53.2

 

Andre post- og kurértjenester

 

 

 

53.20

Andre post- og kurértjenester

5320

 

 

 

HOVEDAFDEL ING I — OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

 

55

 

 

Overnatningsfaciliteter

 

 

55.1

 

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

 

 

 

55.10

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

5510*

 

55.2

 

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

 

 

 

55.20

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

5510*

 

55.3

 

Campingpladser

 

 

 

55.30

Campingpladser

5520

 

55.9

 

Andre overnatningsfaciliteter

 

 

 

55.90

Andre overnatningsfaciliteter

5590

56

 

 

Restaurationsvirksomhed

 

 

56.1

 

Restauranter og levering af mad ud af huset

 

 

 

56.10

Restauranter og levering af mad ud af huset

5610

 

56.2

 

Event catering og anden restaurationsvirksomhed

 

 

 

56.21

Event catering

5621

 

 

56.29

Anden restaurationsvirksomhed

5629

 

56.3

 

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

 

 

 

56.30

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

5630

 

 

 

HOVEDAFDEL ING J — INFORMATION OG KOMMUNIKATION

 

58

 

 

Udgivervirksomhed

 

 

58.1

 

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

 

 

 

58.11

Udgivelse af bøger

5811

 

 

58.12

Udgivelse af telefonbøger og adresselister

5812

 

 

58.13

Udgivelse af aviser og dagblade

5813*

 

 

58.14

Udgivelse af ugeblade og magasiner

5813*

 

 

58.19

Anden udgivervirksomhed

5819

 

58.2

 

Udgivelse af software

 

 

 

58.21

Udgivelse af computerspil

5820*

 

 

58.29

Anden udgivelse af software

5820*

59

 

 

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser

 

 

59.1

 

Produktion af film, video- og tv-programmer

 

 

 

59.11

Produktion af film, video- og tv-programmer

5911

 

 

59.12

Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer

5912

 

 

59.13

Distribution af film, video- og tv-programmer

5913

 

 

59.14

Biografer

5914

 

59.2

 

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

 

 

 

59.20

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

5920

60

 

 

Radio- og tv-virksomhed

 

 

60.1

 

Radiovirksomhed

 

 

 

60.10

Radiovirksomhed

6010

 

60.2

 

Tv-virksomhed

 

 

 

60.20

Tv-virksomhed

6020

61

 

 

Telekommunikation

 

 

61.1

 

Fastnetbaseret telekommunikation

 

 

 

61.10

Fastnetbaseret telekommunikation

6110

 

61.2

 

Trådløs telekommunikation

 

 

 

61.20

Trådløs telekommunikation

6120

 

61.3

 

Satellitbaseret telekommunikation

 

 

 

61.30

Satellitbaseret telekommunikation

6130

 

61.9

 

Anden telekommunikation

 

 

 

61.90

Anden telekommunikation

6190

62

 

 

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

 

 

62.0

 

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

 

 

 

62.01

Computerprogrammering

6201

 

 

62.02

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

6202*

 

 

62.03

Facility management

6202*

 

 

62.09

Anden itservicevirksomhed

6209

63

 

 

Informationstjenester

 

 

63.1

 

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler

 

 

 

63.11

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;

6311

 

 

63.12

Webportaler

6312

 

63.9

 

Andre informationstjenester

 

 

 

63.91

Pressebureauer

6391

 

 

63.99

Andre informationstjenester i.a.n.

6399

 

 

 

HOVEDAFDEL ING K — PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

 

64

 

 

Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

64.1

 

Pengeinstitutvirksomhed

 

 

 

64.11

Centralbanker

6411

 

 

64.19

Anden pengeinstitutvirksomhed

6419

 

64.2

 

Holdingselskabers virksomhed

 

 

 

64.20

Holdingselskabers virksomhed

6420

 

64.3

 

Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.

 

 

 

64.30

Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.

6430

 

64.9

 

Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

64.91

Finansiel leasing

6491

 

 

64.92

Anden kreditformidling

6492

 

 

64.99

Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

6499

65

 

 

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring

 

 

65.1

 

Forsikring

 

 

 

65.11

Livsforsikring

6511

 

 

65.12

Anden forsikring

6512

 

65.2

 

Genforsikring

 

 

 

65.20

Genforsikring

6520

 

65.3

 

Pensionsforsikring

 

 

 

65.30

Pensionsforsikring

6530

66

 

 

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

 

 

66.1

 

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

66.11

Forvaltning af kapitalmarkeder

6611

 

 

66.12

Værdipapir- og varemægling

6612

 

 

66.19

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

6619

 

66.2

 

Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

66.21

Risiko- og skadesvurdering

6621

 

 

66.22

Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed

6622

 

 

66.29

Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

6629

 

66.3

 

Formueforvaltning

 

 

 

66.30

Formueforvaltning

6630

 

 

 

HOVEDAFDEL ING L — FAST EJENDOM

 

68

 

 

Fast ejendom

 

 

68.1

 

Køb og salg af egen fast ejendom

 

 

 

68.10

Køb og salg af egen fast ejendom

6810*

 

68.2

 

Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

 

 

 

68.20

Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

6810*

 

68.3

 

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

 

 

 

68.31

Ejendomsmæglere

6820*

 

 

68.32

Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

6820*

 

 

 

HOVEDAFDEL ING M — LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

 

69

 

 

Juridisk bistand, bogføring og revision

 

 

69.1

 

Juridisk bistand

 

 

 

69.10

Juridisk bistand

6910

 

69.2

 

Bogføring og revision; skatterådgivning

 

 

 

69.20

Bogføring og revision; skatterådgivning

6920

70

 

 

Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

 

 

70.1

 

Hovedsæders virksomhed

 

 

 

70.10

Hovedsæders virksomhed

7010

 

70.2

 

Virksomhedsrådgivning

 

 

 

70.21

Public relations og kommunikation

7020*

 

 

70.22

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

7020*

71

 

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

 

 

71.1

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

 

 

 

71.11

Arkitektvirksomhed

7110*

 

 

71.12

Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

7110*

 

71.2

 

Teknisk afprøvning og analyse

 

 

 

71.20

Teknisk afprøvning og analyse

7120

72

 

 

Videnskabelig forskning og udvikling

 

 

72.1

 

Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

 

 

 

72.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi

7210*

 

 

72.19

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

7210*

 

72.2

 

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

 

 

 

72.20

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

7220

73

 

 

Reklame og markedsanalyse

 

 

73.1

 

Reklame

 

 

 

73.11

Reklamebureauer

7310*

 

 

73.12

Reklameplads i medier

7310*

 

73.2

 

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

 

 

 

73.20

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

7320

74

 

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

 

 

74.1

 

Specialiseret designarbejde

 

 

 

74.10

Specialiseret designarbejde

7410

 

74.2

 

Fotografisk virksomhed

 

 

 

74.20

Fotografisk virksomhed

7420

 

74.3

 

Oversættelse og tolkning

 

 

 

74.30

Oversættelse og tolkning

7490*

 

74.9

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

 

 

 

74.90

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

7490*

75

 

 

Dyrlæger

 

 

75.0

 

Dyrlæger

 

 

 

75.00

Dyrlæger

7500

 

 

 

HOVEDAFDEL ING N — ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER

 

77

 

 

Udlejning og leasing

 

 

77.1

 

Udlejning og leasing af motorkøretøjer

 

 

 

77.11

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

7710*

 

 

77.12

Udlejning og leasing af lastbiler

7710*

 

77.2

 

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

 

77.21

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

7721

 

 

77.22

Udlejning af videobånd og videodisks

7722

 

 

77.29

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

7729

 

77.3

 

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver

 

 

 

77.31

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

7730*

 

 

77.32

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

7730*

 

 

77.33

Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr

7730*

 

 

77.34

Udlejning og leasing af skibe og både

7730*

 

 

77.35

Udlejning og leasing af luftfartøjer

7730*

 

 

77.39

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

7730*

 

77.4

 

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

 

 

 

77.40

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

7740

78

 

 

Arbejdsformidling

 

 

78.1

 

Arbejdsformidlingskontorer

 

 

 

78.10

Arbejdsformidlingskontorer

7810

 

78.2

 

Vikarbureauer

 

 

 

78.20

Vikarbureauer

7820

 

78.3

 

Anden personaleformidling

 

 

 

78.30

Anden personaleformidling

7830

79

 

 

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

79.1

 

Rejsebureauer og rejsearrangører

 

 

 

79.11

Rejsebureauer

7911

 

 

79.12

Rejsearrangører

7912

 

79.9

 

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

 

79.90

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

7990

80

 

 

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning

 

 

80.1

 

Private vagt- og sikkerhedstjenester

 

 

 

80.10

Private vagt- og sikkerhedstjenester

8010

 

80.2

 

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

 

 

 

80.20

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

8020

 

80.3

 

Overvågning

 

 

 

80.30

Overvågning

8030

81

 

 

Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje

 

 

81.1

 

Kombinerede serviceydelser

 

 

 

81.10

Kombinerede serviceydelser

8110

 

81.2

 

Renhold

 

 

 

81.21

Almindelig rengøring i bygninger

8121

 

 

81.22

Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

8129*

 

 

81.29

Andre rengøringsydelser

8129*

 

81.3

 

Landskabspleje

 

 

 

81.30

Landskabspleje

8130

82

 

 

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

 

 

82.1

 

Administrationsservice og kontorservice

 

 

 

82.11

Kombinerede administrationsserviceydelser

8211

 

 

82.19

Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice

8219

 

82.2

 

Call centres virksomhed

 

 

 

82.20

Call centres virksomhed

8220

 

82.3

 

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

 

 

 

82.30

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

8230

 

82.9

 

Anden forretningsservice i.a.n.

 

 

 

82.91

Inkassovirksomhed og kreditoplysning

8291

 

 

82.92

Pakkerier

8292

 

 

82.99

Anden forretningsservice i.a.n.

8299

 

 

 

HOVEDAFDEL ING O — OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING

 

84

 

 

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

 

 

84.1

 

Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik

 

 

 

84.11

Generelle offentlige tjenester

8411

 

 

84.12

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen socialsikring

8412

 

 

84.13

Administration af og bidrag til erhvervsfremme

8413

 

84.2

 

Tjenesteydelser til samfundet som helhed

 

 

 

84.21

Udenrigsanliggender

8421

 

 

84.22

Forsvar

8422

 

 

84.23

Domstole og fængselsvæsen

8423*

 

 

84.24

Politi

8423*

 

 

84.25

Brandvæsen

8423*

 

84.3

 

Lovpligtig socialsikring mv.

 

 

 

84.30

Lovpligtig socialsikring mv.

8430

 

 

 

HOVEDAFDEL ING P — UNDERVISNING

 

85

 

 

Undervisning

 

 

85.1

 

Førskoleundervisning

 

 

 

85.10

Førskoleundervisning

8510*

 

85.2

 

Folke- og specialskoler

 

 

 

85.20

Folke- og specialskoler

8510*

 

85.3

 

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

 

 

 

85.31

Gymnasier, studenterkurser o.l.

8521

 

 

85.32

Tekniske skoler og fagskoler

8522

 

85.4

 

Videregående uddannelsesinstitutioner

 

 

 

85.41

Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

8530*

 

 

85.42

Videregående uddannelser på universitetsniveau

8530*

 

85.5

 

Anden undervisning

 

 

 

85.51

Undervisning inden for sport og fritid

8541

 

 

85.52

Undervisning i kulturelle discipliner

8542

 

 

85.53

Køreskoler

8549*

 

 

85.59

Anden undervisning i.a.n.

8549*

 

85.6

 

Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

 

 

 

85.60

Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

8550

 

 

 

HOVEDAFDEL ING Q — SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

 

86

 

 

Sundhedsvæsen

 

 

86.1

 

Hospitaler

 

 

 

86.10

Hospitaler

8610

 

86.2

 

Praktiserende læger og tandlæger

 

 

 

86.21

Alment praktiserende læger

8620*

 

 

86.22

Praktiserende speciallæger

8620*

 

 

86.23

Praktiserende tandlæger

8620*

 

86.9

 

Sundhedsvæsen i øvrigt

 

 

 

86.90

Sundhedsvæsen i øvrigt

8690

87

 

 

Institutionsophold

 

 

87.1

 

Institutionsophold med sygepleje

 

 

 

87.10

Institutionsophold med sygepleje

8710

 

87.2

 

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

 

 

 

87.20

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

8720

 

87.3

 

Institutionsophold for ældre og handicappede

 

 

 

87.30

Institutionsophold for ældre og handicappede

8730

 

87.9

 

Andre former for institutionsophold

 

 

 

87.90

Andre former for institutionsophold

8790

88

 

 

Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

 

 

88.1

 

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

 

 

 

88.10

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

8810

 

88.9

 

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

 

 

 

88.91

Børnedagpleje

8890*

 

 

88.99

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

8890*

 

 

 

HOVEDAFDEL ING R — KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

 

90

 

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

 

 

90.0

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

 

 

 

90.01

Scenekunst

9000*

 

 

90.02

Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst

9000*

 

 

90.03

Kunstnerisk skaben

9000*

 

 

90.04

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

9000*

91

 

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

 

 

91.0

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

 

 

 

91.01

Biblioteker og arkiver

9101

 

 

91.02

Museer

9102*

 

 

91.03

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

9102*

 

 

91.04

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

9103

92

 

 

Lotteri- og anden spillevirksomhed

 

 

92.0

 

Lotteri- og anden spillevirksomhed

 

 

 

92.00

Lotteri- og anden spillevirksomhed

9200

93

 

 

Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

 

 

93.1

 

Sport

 

 

 

93.11

Drift af sportsanlæg

9311*

 

 

93.12

Sportsklubber

9312

 

 

93.13

Fitnesscentre

9311*

 

 

93.19

Andre sportsaktiviteter

9319

 

93.2

 

Forlystelser og fritidsaktiviteter

 

 

 

93.21

Forlystelsesparker o.l.

9321

 

 

93.29

Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

9329

 

 

 

HOVEDAFDEL ING S — ANDRE SERVICEYDELSER

 

94

 

 

Organisationer og foreninger

 

 

94.1

 

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger

 

 

 

94.11

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

9411

 

 

94.12

Faglige sammenslutninger

9412

 

94.2

 

Fagforeninger

 

 

 

94.20

Fagforeninger

9420

 

94.9

 

Andre organisationer og foreninger

 

 

 

94.91

Religiøse institutioner og foreninger

9491

 

 

94.92

Politiske partier

9492

 

 

94.99

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

9499

95

 

 

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

95.1

 

Reparation af computere og kommunikationsudstyr

 

 

 

95.11

Reparation af computere og ydre enheder

9511

 

 

95.12

Reparation af kommunikationsudstyr

9512

 

95.2

 

Reparation af varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

 

95.21

Reparation af forbrugerelektronik

9521

 

 

95.22

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

9522

 

 

95.23

Reparation af skotøj og lædervarer

9523

 

 

95.24

Reparation af møbler og boligudstyr

9524

 

 

95.25

Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer

9529*

 

 

95.29

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

9529*

96

 

 

Andre personlige serviceydelser

 

 

96.0

 

Andre personlige serviceydelser

 

 

 

96.01

Vaskerier og renserier

9601

 

 

96.02

Frisør- og skønhedssaloner

9602

 

 

96.03

Bedemænd og begravelsesvæsen

9603

 

 

96.04

Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

9609*

 

 

96.09

Andre personlige serviceydelser i.a.n.

9609*

 

 

 

HOVEDAFDEL ING T — PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; HUSHOLDNINGERS PRODUKTION AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL EGET BRUG, I.A.N.

 

97

 

 

Husholdninger med ansat medhjælp

 

 

97.0

 

Husholdninger med ansat medhjælp

 

 

 

97.00

Husholdninger med ansat medhjælp

9700

98

 

 

Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

 

98.1

 

Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.

 

 

 

98.10

Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.

9810

 

98.2

 

Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

 

 

98.20

Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

9820

 

 

 

HOVEDAFDEL ING U — EKSTRATERRITORIALE ORGANISATIONER OG ORGANER

 

99

 

 

Ekstraterritoriale organisationer og organer

 

 

99.0

 

Ekstraterritoriale organisationer og organer

 

 

 

99.00

Ekstraterritoriale organisationer og organer

9900


BILAG II

I bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1 (Generelt modul for årlige statistikker over erhvervsstrukturer) foretages følgende ændringer:

1.1)

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

NACE rev. 1, hovedafdeling J

NACE rev. 2, hovedafdeling K

NACE rev. 1, gruppe 65.2 og hovedgruppe 67

NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66

Hovedafdeling C til G i NACE rev. 1

Hovedafdeling B til G i NACE rev. 2

NACE rev. 1, undergruppe 65.11

NACE rev. 2, undergruppe 64.11

Hovedgruppe 65 og 66 i NACE rev. 1

hovedgruppe 64 og 65 NACE rev. 2

Hovedafdeling H, I og K i NACE rev. 1

Hovedafdeling H, I, J, L, M, N og hovedgruppe 95 i NACE rev. 2

1.2)

Afsnit 9 affattes således:

»Afsnit 9

Aktivitetsgrupper

Nedenstående aktivitetsgrupper refererer til NACE rev. 2-nomenklaturen.

HOVEDAFDEL ING B, C, D, E OG F

Råstofindvinding; fremstillingsvirksomhed; el-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand; bygge- og anlægsvirksomhed.

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDEL ING G

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDEL ING H

Transport og godshåndtering

49.1+49.2

Passagertransport med regional- eller fjerntog og Godstransport med tog

49.3

Anden landpassagertransport

49.4

Vejgodstransport og flytning

49.5

Rørtransport

50.1+50.2

Sø- og kysttransport af passagerer og Sø- og kysttransport af gods

50.3+50.4

Transport af passagerer ad indre vandveje og Transport af gods ad indre vandveje

51

Luftfart

52

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

53.1

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

53.2

Andre post- og kurertjenester

HOVEDAFDEL ING I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

55

Overnatningsfaciliteter

56

Restaurationsvirksomhed

HOVEDAFDEL ING J

Information og kommunikation

58

Udgivervirksomhed

59

Produktion af film, video- og tv-programmer, Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

60

Radio- og tv-virksomhed

61

Telekommunikation

62

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

63

Informationstjenester

HOVEDAFDEL ING K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDEL ING L

Fast ejendom

68

Fast ejendom

HOVEDAFDEL ING M

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

69+70

Juridisk bistand, bogføring og revision og Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

71

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

72

Videnskabelig forskning og udvikling

73.1

Reklame

73.2

74

75

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Dyrlæger

HOVEDAFDEL ING N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

77.1

77.2

Udlejning og leasing af motorkøretøjer

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

77.3

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver

77.4

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

78

Arbejdsformidling

79

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed og andre reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

80

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning

81

Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje

82

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

HOVEDAFDEL ING S

Andre serviceydelser

95.11

Reparation af computere og ydre enheder

95.12

Reparation af kommunikationsudstyr

95.21

Reparation af forbrugerelektronik

95.22

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

95.23

Reparation af skotøj og lædervarer

95.24

Reparation af møbler og boligudstyr

95.25

Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer

95.29

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug«

2)

I bilag 2 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for industrien) foretages følgende ændringer:

2.1)

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedafdeling C i NACE rev. 1

Hovedafdeling B i NACE rev. 2

Hovedafdeling D i NACE rev. 1

Hovedafdeling C i NACE rev. 2

Hovedafdeling E i NACE rev. 1

Hovedafdeling D og E i NACE rev. 2

Hovedgruppe 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 13/14/15/17/18/22/25/26/31 i NACE rev. 2

2.2)

Afsnit 3 affattes således:

»Afsnit 3

Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger omfatter råstofindvinding (B), fremstillingsvirksomhed (C), el-, gas- og fjernvarmeforsyning (D) samt vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand (E). Erhvervsstatistikkerne vedrører populationen af alle firmaer, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling B, C, D eller E.«

3)

I bilag 3 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for handel) foretages følgende ændringer:

3.1)

Afsnit 3, punkt. 1, affattes således:

»1.

Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling G i NACE rev. 2. Denne hovedafdeling omfatter engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler. Erhvervsstatistikkerne vedrører populationen af alle firmaer, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling G.«

3.2)

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedgruppe 50 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 45 i NACE rev. 2

Hovedgruppe 51 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 46 i NACE rev. 2

Hovedgruppe 52 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 47 i NACE rev. 2

I afsnit 5 »Første referenceår« og afsnit 9 »Beretninger og pilotundersøgelser« bibeholdes henvisningen til NACE rev. 1, hovedgruppe 50, 51 og 52.

4)

I bilag 4 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for bygge- og anlægssektoren) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Gruppe 451 og 452 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9 i NACE rev. 2

5)

I bilag 5 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for forsikring) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedgruppe 66 undtagen undergruppe 66.02 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 65 undtagen gruppe 65.3 i NACE rev. 2

6)

I bilag 6 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kreditinstitutter) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Undergruppe 65.12 og 65.22 i NACE rev. 1

Undergruppe 64.19 og 64.92 i NACE rev. 2

7)

I bilag 7 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende pensionskasser) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Undergruppe 66.02 i NACE rev. 1

Gruppe 65.3 i NACE rev. 2


BILAG III

I bilag A, B, C og D til forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

1.)   Bilag A

1.1.)

Bilag A, litra a) (»Anvendelsesområde«), affattes således:

»a)

Anvendelsesområde

Dette bilag gælder for alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, eller i givet fald alle produkter, der er opført i hovedafdeling B til E i CPA. Der udarbejdes ikke oplysninger for 37, 38.1, 38.2 og 39 i NACE rev. 2. Listen over aktiviteter kan ændres efter proceduren i artikel 18.«

1.2.)

I bilag A, litra c) (»Variabler«), affattes nr. 6), 7) og 8) således:

«6)

Oplysninger om produktion (nr. 110) udarbejdes ikke for hovedgruppe 36 og gruppe 35.3 og 38.3 i NACE rev. 2.

7)

Oplysninger om omsætning (nr. 120, 121, 122) udarbejdes ikke for hovedafdeling D og E i NACE rev. 2.

8)

Oplysninger om ordrer (nr. 130, 131, 132) udarbejdes kun for følgende hovedgrupper i NACE rev 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listen over aktiviteter kan ændres efter proceduren i artikel 18.«

1.3.)

I bilag A, litra c) (»Variabler«), erstattes nr. 9) og 10) med følgende:

«9)

Oplysningerne om variablerne nr. 210, 220 og 230 udarbejdes ikke for gruppe 38.3 i NACE rev. 2.«

«10)

Oplysningerne om produktionspriser og importpriser (nr. 310, 311, 312 og 340) udarbejdes ikke for følgende grupper/undergrupper i NACE rev. 2/CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. Listen over aktiviteter, kan ændres efter proceduren i artikel 18.

11)

Variablen om importpriser (nr. 340) beregnes på grundlag af CPA-produkter. Importenhederne kan være klassificeret under andre aktiviteter end de i hovedafdeling B til E i NACE 2 opførte.«

1.4)

I bilag A, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 1) og 2) således:

»1)

Alle variabler undtagen importpriser (nr. 340) indberettes på hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Variabel 340 indberettes på hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA.

2)

For hovedafdeling C i NACE rev. 2 skal produktionsindekset (nr. 110) og produktionsprisindeksene (nr. 310, 311, 312) desuden indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE rev. 2. De indberettede indeks for produktion og produktionspriser på 3-cifret og 4-cifret niveau skal repræsentere mindst 90 % af den samlede værditilvækst for hver medlemsstat i hovedafdeling C i NACE rev. 2 i et givet basisår. Medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling C i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, skal ikke indberette disse variabler på et så detaljeret niveau.«

1.5)

I bilag A, litra f) (»Detaljeringsniveau«), nr. 3), erstattes »NACE rev. 1« af »NACE rev. 2«.

1.6)

I bilag A, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 4), 5), 6) og 7) således:

»4)

Endvidere indberettes alle variabler, undtagen variablerne vedrørende omsætning og ordreindgang (nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132), for den samlede industri, der defineres som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, og industrihovedgrupperne som defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001 (1).

5)

Variablerne vedrørende omsætning (nr. 120, 121, 122) indberettes for den samlede industri, der defineres som hovedafdeling B og C i NACE rev. 2, og industrihovedgrupperne med undtagelse af de industrihovedgrupper, der er defineret for energi.

6)

Variablerne vedrørende ordreindgang (nr. 130, 131, 132) indberettes for den samlede fremstillingsindustri, hovedafdeling C i NACE rev. 2, og et begrænset udsnit af industrihovedgrupper, der omfatter de NACE 2-hovedgrupper, som er nævnt i dette bilags litra c) (»Variabler«) under nr. 8).

7)

Variablen importpriser (nr. 340) indberettes for samtlige industriprodukter, hovedafdeling B til E i CPA, og industrihovedgrupper defineret i henhold til forordning (EF) nr. 586/2001 på grundlag af produktgrupper i CPA. Det er ikke obligatorisk for medlemsstater, som ikke har indført euroen som national valuta, at indberette denne variabel«.

1.7)

I bilag A, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 9) og 10) således:

»9)

Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122, 132 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om hovedafdeling D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendige for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde kan Kommissionen efter proceduren i artikel 18 fastlægge retningslinjerne for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. De medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 132, 312 og 340.

10)

Medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen, skal kun indberette data for den samlede industri, industrihovedgrupper samt hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2 eller CPA.«

1.8)

I bilag A, litra g) (»Dataindberetningsfrister«), affattes nr. 2), således:

»2)

Fristen kan forlænges med indtil 15 kalenderdage for data på gruppeniveau og undergruppeniveau i NACE rev. 2 eller gruppeniveau og undergruppeniveau i CPA. For de medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2 i givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan fristen forlænges med indtil 15 kalenderdage for data om den samlede industri, industrihovedgrupper, data på hovedafdelingsniveau og hovedgruppeniveau i NACE rev. 2 eller CPA.«

1.9)

I bilag A, litra i) (»Første referenceperiode«), tilføjes følgende afsnit:

»Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.«

2)   Bilag B

2.1)

Bilag B, litra a) (»Anvendelsesområde«), affattes således:

»a)

Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling F i NACE rev. 2.«

2.2)

I bilag B, litra e) (»Referenceperiode«), erstattes »NACE« af »NACE rev. 2«.

2.3)

I bilag B, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 1) og 2) således:

»1)

Variabel nr. 110, 210, 220 og 230 indberettes på mindst hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2.

2)

Variablerne vedrørende ordreindgang (nr. 130, 135 og 136) udarbejdes kun for gruppe 41.2 og hovedgruppe 42 i NACE rev. 2.«

2.4)

I bilag B, litra f) (»Detaljeringsniveau«), nr. 6), erstattes »NACE« af »NACE rev. 2«.

2.5)

I bilag B, litra g) (»Dataindberetningsfrister«), nr. 2), erstattes »NACE rev. 1« af »NACE rev. 2«.

2.6)

I bilag B, litra i) (»Første referenceår«), tilføjes følgende afsnit:

»Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.«

3)   Bilag C

3.1)

Bilag C, litra a) (»Anvendelsesområde«), affattes således:

»a)

Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på de aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2.«

3.2)

I bilag C, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 1), 2), 3) 4) og 5) således:

»1)

Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes efter de niveauer, som er defineret i nr. 2) og 3). Variablen antal beskæftigede (nr. 210) indberettes efter det niveau, som er defineret i nr. 4).

2)

Detaljeniveau efter undergrupper og grupper i NACE rev. 2:

undergruppe 47.11

undergruppe 47.19

gruppe 47.2

gruppe 47.3

summen af undergruppe 47.73, 47.74 og 47.75

summen af undergruppe 47.51, 47.71 og 47.72

summen af undergruppe 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 og 47.63

summen af undergruppe 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78

undergruppe 47.91.

3)

Aggregerede niveauer efter undergrupper og grupper i NACE rev. 2:

summen af undergruppe/gruppe 47.11 og 47.2

summen af gruppe/undergruppe 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 og 47.9

hovedgruppe 47

hovedgruppe 47 undtagen 47.3.

4)

hovedgruppe 47

hovedgruppe 47 undtagen 47.3.

5)

Medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen, skal kun indberette data til variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) efter de niveauer, som er defineret i nr. 3).«

3.3)

I bilag C, litra g) (»Dataindberetningsfrister«), affattes nr. 1), 2) og 3) således:

»1)

Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for to måneder på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 2). For medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan denne frist forlænges med indtil 15 dage.

2)

Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Retningslinjerne for denne fordeling fastlægges efter proceduren i artikel 18.

3)

Variablen antal beskæftigede indberettes inden for 2 måneder efter udløbet af referenceperioden. For medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan denne frist forlænges med indtil 15 dage.«

3.4)

I bilag C, litra i) (»Første referenceår«), tilføjes følgende sætning:

»Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.«

4)   Bilag D

4.1)

Bilag D, litra a) (»Anvendelsesområde«), affattes således:

 

»Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 45 og 46 og hovedafdeling H til N og P til S i NACE rev. 2.«

4.2)

I bilag D, litra c) (»Variabler«), nr. 4), litra d), erstattes »NACE« af »NACE rev. 2«.

4.3)

I bilag D, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 1), 2), 3) 4) og 5) således:

»1)

Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes for følgende grupperinger i NACE rev. 2:

46 på 3-cifret niveau

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82

summen af 45.1, 45.3 og 45.4

summen af 55 og 56

summen af 69 og 70.2.

2)

Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes for følgende grupperinger i NACE rev. 2:

hovedgruppe 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63

summen af 69, 70.2, 71, 73 og 74

summen af 55 og 56

summen af 78, 79, 80, 81.2 og 82.

3)

For hovedgruppe 45 og 46 i NACE rev. 2 skal medlemsstater, hvis omsætning i disse hovedgrupper i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, kun indberette omsætningsvariablen på 2-cifret niveau.

4)

For hovedafdeling H og J i NACE rev. 2 skal medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i disse hovedafdelinger i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, kun indberette variablen antal beskæftigede (nr. 210) på hovedafdelingsniveau.

5)

Variablen produktionspriser (nr. 310) indberettes for følgende aktiviteter og grupperinger i NACE rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2

summen af 50.1 og 50.2

summen af 69.1, 69.2 og 70.2.

78 i NACE rev. 2 omfatter den samlede pris for rekruttering af arbejdskraft og personale, som er stillet til rådighed.«

4.4)

I bilag D, litra f) (»Detaljeringsniveau«), affattes nr. 7) således:

»7)

For hovedgruppe 63 i NACE rev. 2 skal variablen produktionspriser (nr. 310) kun indberettes på 2-cifret niveau af de medlemsstater, hvis omsætning i denne hovedgruppe i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen.«

4.5)

I bilag D, litra h) (»Pilotundersøgelser«), affattes nr. 3) således:

»3)

Undersøgelse af, om der kan og skal indsamles data om:

i)

holdingselskabers virksomhed, NACE rev. 2, gruppe 64.2 og 70.1

ii)

fast ejendom, NACE rev. 2, hovedgruppe 68

iii)

forskning og udvikling, NACE rev. 2, hovedgruppe 72

iv)

udlejning, NACE rev. 2, hovedgruppe 77

v)

NACE rev. 2, hovedafdeling K, P, Q, R, S.«

4.6)

I bilag D, litra i) (»Første referenceperiode«), tilføjes følgende afsnit:

»Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er første kvartal af 2009.«

4.7)

Bilag D, litra j) (»Overgangsperiode«), affattes således:

»j)

Overgangsperiode

For variabel nr. 310 kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode, der ophører senest den 11. august 2008. Der vil efter proceduren i artikel 18 kunne indrømmes en yderligere overgangsperiode på et år for implementeringen af variabel nr. 310 for hovedgruppe 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 i NACE rev. 2. Ud over disse overgangsperioder kan der indrømmes endnu en overgangsperiode på et år efter proceduren i artikel 18 for medlemsstater, hvis omsætning inden for de aktiviteter i NACE rev. 2, der er omhandlet i litra a) »Anvendelsesområde«, i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen.«


(1)  EFT L 86 af 27.3.2001, s. 11.


BILAG IV

I bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Afdeling 1, affattes således:

»Afdeling 1 — Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle de aktiviteter, der falder inden for hovedafdeling A til U i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger dækker alle økonomiske aktiviteter.

Dette bilag vedrører ligeledes:

a)

affald fra husholdninger

b)

affald fra nyttiggørelses- og/eller bortskaffelsesprocesser.«

2)

I afdeling 8, affattes punkt 1.1 således:

»1.1.

følgende positioner som defineret i NACE Rev. 2:

Positions- nr.

NACE rev. 2-kode

Beskrivelse

1

Hovedgr. 01

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

 

Hovedgr. 02

Skovbrug og skovning

2

Hovedgr. 03

Fiskeri og akvakultur

3

Hovedafd. B

Råstofindvinding

4

Hovedgr. 10

Fremstilling af fødevarer

 

Hovedgr. 11

Fremstilling af drikkevarer

 

Hovedgr. 12

Fremstilling af tobaksvarer

5

Hovedgr. 13

Fremstilling af tekstiler

 

Hovedgr. 14

Fremstilling af beklædningsartikler

 

Hovedgr. 15

Fremstilling af læder og lædervarer

6

Hovedgr. 16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

7

Hovedgr. 17

Fremstilling af papir og papirvarer

 

Hovedgr. 18

Trykning og reproduktion af indspillede media

8

Hovedgr. 19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

9

Hovedgr. 20

Fremstilling af kemiske produkter

 

Hovedgr. 21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

 

Hovedgr. 22

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

10

Hovedgr. 23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

11

Hovedgr. 24

Fremstilling af metal

 

Hovedgr. 25

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

12

Hovedgr. 26

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

 

Hovedgr. 27

Fremstilling af elektrisk udstyr

 

Hovedgr. 28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

 

Hovedgr. 29

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

 

Hovedgr. 30

Fremstilling af andre transportmidler

13

Hovedgr. 31

Fremstilling af møbler

 

Hovedgr. 32

Anden fremstillingsvirksomhed

 

Hovedgr. 33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

14

Hovedafd. D

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

15

Hovedgr. 36

Vandforsyning

 

Hovedgr. 37

Opsamling og behandling af spildevand

 

Hovedgr. 39

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

16

Hovedgr. 38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug

17

Hovedafd. F

Bygge- og anlægsvirksomhed

18

 

Serviceydelser:

 

Hovedafd G, undtagen 46.77

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

 

Hovedafd. H

Transport og godshåndtering

 

Hovedafd. I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

 

Hovedafd. J

Information og kommunikation

 

Hovedafd. K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

 

Hovedafd. L

Fast ejendom

 

Hovedafd. M

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

 

Hovedafd. N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

 

Hovedafd. O

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring

 

Hovedafd. P

Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

 

Hovedafd. Q

Kultur, forlystelser og sport

 

Hovedafd. R

Anden servicevirksomhed

 

Hovedafd. S

Husholdninger med ansat medhjælp; private husholdningers

 

Hovedafd. T

produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

Hovedafd. U

Ekstraterritoriale organer

19

Undergruppe 46.77

Engroshandel med affaldsprodukter«


BILAG V

I bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 affattes litra b) således:

»b)   Dækning

Dette modul omfatter økonomiske aktiviteter henhørende under hovedafdeling C til N og R og hovedgruppe 95 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2). Hovedafdeling K indgår, hvis resultaterne af de forudgående pilotundersøgelser er positive.

Statistikkerne udarbejdes for virksomhedsenheder«