ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 384

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2011/2006 af 19. december 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 af 19. december 2006 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2014/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

20

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/2006 af 19. december 2006 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/2006 af 20. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 for så vidt angår fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande)

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2006 af 20. december 2006 om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 vedrørende åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af ris

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår forvaltning af WTO-toldkontingentet for newzealandsk smør

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af et importkontingent for ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT)

61

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af korn

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

75

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/2006 af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger vedrørende undtagelse fra forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 98/270/EF, 2002/928/EF, 2003/308/EF, 2004/129/EF, 2004/141/EF, 2004/247/EF, 2004/248/EF, 2005/303/EF og 2005/864/EF for så vidt angår fortsat anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse aktivstoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, på grund af Rumæniens tiltrædelse ( 1 )

79

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

81

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2006 af 22. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

85

 

*

Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

92

 

*

Kommissionens direktiv 2006/139/EF af 20. december 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser ( 1 )

94

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en bilateral aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

98

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

100

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2011/2006

af 19. december 2006

om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«), særlig artikel 20 sammenholdt med bilag IV samt artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (1) ændrede bl.a. bestemmelserne om loftet over støtten til frø som følge af 2004-tiltrædelsen og ordningerne for direkte støtte til landbrugere i sukkersektoren. Ved Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (2) er der indført fælles bestemmelser for den fælles markedsordning for sukker fra produktionsåret 2006/07. Ved forordning (EF) nr. 320/2006 (3) indførtes der en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet.

(2)

De almindelige bestemmelser og foranstaltninger bør tilpasses, så de kan gennemføres i Bulgarien og Rumænien fra datoen for disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(3)

For at Bulgarien og Rumænien kan drage fordel af støtteforanstaltningerne i sukkersektoren, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003, bør Bulgariens og Rumæniens nationale lofter tilpasses, så der tages højde for det yderligere støttebeløb. For at give Bulgarien og Rumænien mulighed for at tildele den direkte sukkerbetaling i form af en særskilt direkte betaling, bør de nationale lofter over referencebeløbene for sukker ændres. Med henblik på at anvende bestemmelserne om den særskilte sukkerbetaling i Bulgarien og Rumænien bør gennemførelsesperioderne ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at give Bulgarien og Rumænien mulighed for at integrere støtte til frø i støtteordningen i forordning (EF) nr. 1782/2003 er det hensigtsmæssigt at Bulgarien og Rumænien føjes til listen over lande, der er omfattet af denne foranstaltning.

(5)

I både tiltrædelsesakten af 2005 og i nærværende forordning foretages ændringer til forordning (EF) nr. 1782/2003, og disse ændringer bør træde i kraft samme dag. Det bør af hensyn til den retslige klarhed anføres, i hvilken rækkefølge disse ændringer bør finde anvendelse.

(6)

Med henblik på at anvende mekanismerne på en ordning med produktionskvoter for sukker, isoglucose og inulinsirup samt et traditionelt forsyningsbehov for sukker til raffinering, jf. forordning (EF) nr. 318/2006 i Bulgarien og Rumænien, bør begge lande føjes til listen over lande, der drager fordel af disse foranstaltninger. Der bør også foretages yderligere tilpasninger i nævnte forordning for at tage højde for de særlige vilkår i Bulgarien og Rumænien.

(7)

For at give de erhvervsdrivende i Bulgarien og Rumænien mulighed for at deltage i omstruktureringsordningen i forordning (EF) nr. 320/2006, bør denne forordning tilpasses.

(8)

Forordning (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 318/2006 og (EF) nr. 320/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003, som bl.a. ændret ved tiltrædelsesakten af 2005, ændres således:

1)

I artikel 71c indsættes følgende stykke efter stk. 1:

»For Bulgarien og Rumænien gælder planen for stigninger, jf. artikel 143a, for sukker og cikorie.«

2)

I artikel 143ba foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes teksten efter første punktum således:

»Den ydes for en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter i et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, som medlemsstaterne fastlægger inden den 30. april 2006 på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006 alt efter tilfældet

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001 eller forordning (EF) nr. 318/2006 alt efter tilfældet

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, som anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006 alt efter tilfældet.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

Hvad angår Bulgarien og Rumænien:

a)

erstattes datoen den 30. april 2006, der er nævnt i første afsnit, med den 15. februar 2007

b)

kan den særskilte sukkerbetaling ydes for årene 2007 til 2011

c)

kan den repræsentative periode, der er nævnt i første afsnit, variere for de enkelte produkter i et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08

d)

erstattes dette produktionsår, hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2007/08, med produktionsåret 2006/07 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2007/08 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.«

b)

Efter stk. 3 tilføjes følgende stykke:

»3a.   For Bulgariens og Rumæniens vedkommende erstattes datoen den 31. marts, der er nævnt i stk. 3, i 2007 med den 15. februar 2007.«

3)

Bilag VII, VIIIa og XIa ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 318/2006 ændres således:

1)

I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Ved anvendelsen af dette stykke er produktionsåret for Bulgariens og Rumæniens vedkommende 2006/07.«

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   I produktionsåret 2006/07 tilføjes der en isoglucosekvote på 100 000 t til den samlede isoglucosekvote i bilag III. I hvert af produktionsårene 2007/08 og 2008/09 tilføjes der en yderligere isoglucosekvote på 100 000 t til kvoten for det foregående produktionsår. Denne tilføjelse berører ikke Bulgarien og Rumænien.

I hvert af produktionsårene 2007/08 og 2008/09 tilføjes der en yderligere isoglucosekvote på 11 045 t for Bulgarien og 1 966 t for Rumænien til kvoten for det foregående produktionsår.

Medlemsstaterne tildeler de supplerende kvoter til virksomheder proportionalt med den isoglucosekvote, der er tildelt efter artikel 7, stk. 2.«

3)

Artikel 29, stk. 1, affattes således:

»1.   Uanset artikel 19, stk. 1, fastsættes det traditionelle behov for forsyning med sukker til raffinering i Fællesskabet til 2 324 735 t pr. produktionsår udtrykt i hvidt sukker.

I produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 fordeles det traditionelle forsyningsbehov således:

198 748 t for Bulgarien

296 627 t for Frankrig

291 633 t for Portugal

329 636 t for Rumænien

19 585 t for Slovenien

59 925 t for Finland

1 128 581 t for Det Forenede Kongerige.«

4)

Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Indledningen til artikel 3, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 320/2006 affattes således:

»En virksomhed, der producerer sukker, isoglucose eller inulinsirup, og som har fået tildelt en kvote inden den 1. juli 2006 — eller inden den 31. januar 2007 for Bulgariens og Rumæniens vedkommende — er berettiget til omstruktureringsstøtte pr. ton kvote, den har givet afkald på, forudsat at den i et af produktionsårene 2006/07, 2007/08, 2008/09 eller 2009/10:«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007 under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(3)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.


BILAG I

Bilag VII, VIIIa og XIa til forordning (EF) nr. 1782/2003 ændres således:

1)

I punkt K. 2, i bilag VII erstattes tabel 1 af følgende:

»Tabel 1

Lofter for de beløb, der skal indregnes i landbrugerens referencebeløb

(1000 EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 og følgende år

Belgien

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgarien

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Den Tjekkiske Republik

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Tyskland

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grækenland

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Frankrig

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Letland

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungarn

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nederlandene

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Østrig

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumænien

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenien

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakiet

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Det Forenede Kongerige

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376«

2)

Bilag VIIIa affattes således:

»BILAG VIIIa

Nationale lofter som omhandlet i artikel 71c

(1000 EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 og efterfølgende år

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189«

3)

Bilag XIa affattes således:

»BILAG XIa

Lofter over støtte til oliefrø i de nye medlemsstater, jf. artikel 99, stk. 3

(mio. EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

efterfølgende år

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12«


BILAG II

»BILAG III

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER

(tons)

Medlemsstat eller region

(1)

Sukker

(2)

Isoglucose

(3)

Inulinsirup

(4)

Belgien

819 812

85 694

0

Bulgarien

4 752

67 108

Den Tjekkiske Republik

454 862

Danmark

420 746

Tyskland

3 655 456

42 360

Grækenland

317 502

15 433

Spanien

903 843

98 845

Frankrig (hovedlandet)

3 552 221

23 755

0

De franske oversøiske departementer

480 245

Irland

0

Italien

778 706

24 301

Letland

66 505

Litauen

103 010

Ungarn

401 684

164 736

Nederlandene

864 560

10 891

0

Østrig

387 326

Polen

1 671 926

32 056

Portugal (hovedlandet)

34 500

11 870

Den selvstyrende region Azorerne

9 953

Rumænien

109 164

11 947

Slovakiet

207 432

50 928

Slovenien

52 973

Finland

146 087

14 210

Sverige

325 700

Det Forenede Kongerige

1 138 627

32 602

I alt

16 907 591

686 736


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2012/2006

af 19. december 2006

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (1) er der fastlagt fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og for visse støtteordninger for landbrugere.

(2)

Ifølge artikel 42, stk. 8, og artikel 71d, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 forbydes det at overdrage rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, bortset fra overdragelse ved arv. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling er det også hensigtsmæssigt at give landbrugerne mulighed for at føre betalingsrettigheder fra den nationale reserve over i den eller de nye bedrifter.

(3)

Erfaringerne viser, at for afkoblet indkomststøtte kan landbrugsarealers støtteberettigelse forvaltes med enkle regler. Det er navnlig hensigtsmæssigt at forenkle reglerne, som gælder for enkeltbetalingsordningen for landbrugsarealer tilplantet med oliventræer.

(4)

I Malta har et flertal af de okse- og kalvekødsproducerende landmænd ikke rådighed over jord. Under disse specielle omstændigheder vil anvendelsen af de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 71m i forordning (EF) nr. 1782/2003, kunne skabe alvorlige vanskeligheder for den bæredygtige udvikling af okse- og kalvekødssektoren og medføre en urimelig administrativ arbejdsbyrde. Der bør fastsættes enklere betingelser for betalingerne efter enkeltbetalingsordningen til de berørte landmænd i Malta.

(5)

På nuværende tidspunkt er de af medlemsstaterne Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«, der anvender den generelle arealbetalingsordning, udelukket fra Fællesskabets støtte til energiafgrøder. Revisionen af energiafgrødeordningen i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1782/2003 har vist, at det er hensigtsmæssigt at udvide støtten til energiafgrøder til alle medlemsstater fra 2007 på de samme betingelser. Det maksimale garantiareal bør derfor udvides proportionelt hermed, planen for stigninger med henblik på indførelsen af støtteordninger i de nye medlemsstater bør ikke omfatte energiafgrødeordningen, og reglerne for den generelle arealbetalingsordning bør ændres.

(6)

For at styrke de vedvarende energiafgrøders rolle og skabe et incitament til at øge produktionen af disse afgrøder bør medlemsstaterne bemyndiges til at yde national støtte på op til 50 % af omkostningerne ved etablering af vedvarende afgrøder på de arealer, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder.

(7)

Sukkerroe- og sukkerrørsproducenter i de nye medlemsstater har siden tiltrædelsen været omfattet af prisstøtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (2). EF-støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter, jf. kapitel 10f i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør derfor ikke være underlagt anvendelsen af planen for stigninger, jf. samme forordnings artikel 143a, med virkning fra den dag, hvor støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter fandt anvendelse. Betingelserne for anvendelsen af denne støtte og beregningen af den betaling, der skal ydes til de berørte landmænd, bør desuden klarlægges.

(8)

Erfaringerne viser, at landbrugere kan tildeles afkoblet indkomststøtte via den generelle arealbetalingsordning på en effektiv og enkel måde. Af forenklingshensyn bør de nye medlemsstater bemyndiges til fortsat at anvende denne ordning frem til udgangen af 2010. Det anses imidlertid ikke for hensigtsmæssigt at fritage de medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, for forpligtelsen til at indføre de lovgivningsbestemte forvaltningskrav i krydsoverensstemmelsen efter 2008. For at sikre sammenhængen mellem visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og beslutningen om ikke at forlænge fritagelsen, bør dette tages i betragtning i artikel 51 i forordning (EF) nr. 1698/2005 (3).

(9)

Landbrugerne kan under normale omstændigheder indbyrdes aftale betingelserne for overdragelse af en bedrift (eller en del af en bedrift), som har modtaget særskilt sukkerbetaling. Drejer det sig om en arv, bør den særskilte sukkerbetaling dog tilfalde arvingen.

(10)

I både tiltrædelsesakten af 2005 og i nærværende forordning foretages ændringer i forordning (EF) nr. 1782/2003, og disse ændringer bør træde i kraft samme dag. Det bør af hensyn til den retlige klarhed anføres, i hvilken rækkefølge disse ændringer bør finde anvendelse.

(11)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 1698/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003 blev ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (4). I rubrikkerne vedrørende olivenolie og humle er der ved en fejl ikke taget højde for ændringerne af nævnte bilag, som blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 af 22. december 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003. Bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra datoen, fra hvilken forordning (EF) nr. 2183/2005 finder anvendelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003 som bl.a. ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 ændres således:

1)

Artikel 20 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For så vidt angår de medlemsstater, der anvender støtten til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, skal identifikationssystemet også omfatte et geografisk informationssystem for olivendyrkning bestående af en elektronisk alfanumerisk database og en elektronisk grafisk referencedatabase for de pågældende oliventræer og arealer.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Medlemsstater, der ikke anvender støtten til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, kan beslutte at lade det i stk. 2 nævnte geografiske informationssystem for olivendyrkning indgå i systemet til identificering af landbrugsparceller.«

2)

Artikel 22, stk. 1, andet led, affattes således:

»—

antallet af oliventræer og deres placering på parcellen, hvis der er indgivet en ansøgning om støtte til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, eller hvis medlemsstaten benytter sig af den i artikel 20, stk. 3, omhandlede mulighed.«

3)

Artikel 42, stk. 8, første afsnit, affattes således:

»Bortset fra overdragelse ved arv eller forskud på arv, bedriftssammenlægning eller -opdeling, og uanset artikel 46 kan rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år, der løber fra tildelingen af disse rettigheder. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling beholder den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter, de oprindeligt tildelte rettigheder fra den nationale reserve i den resterende del af femårsperioden.«

4)

Artikel 44, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Ved »støtteberettiget hektar« forstås også arealer, der er tilplantet med humle eller er omfattet af en midlertidig udtagningsforpligtelse, eller arealer tilplantet med oliventræer.«

5)

Artikel 51, litra a), affattes således:

»a)

vedvarende afgrøder, undtagen oliventræer og humle«.

6)

Artikel 56, stk. 4, affattes således:

»4.   Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale national støtte på op til 50 % af de udgifter, der er forbundet med overgang til vedvarende afgrøder til biomasseproduktion på udtagne arealer.«

7)

Artikel 60, stk. 1, affattes således:

»1.   Benytter en medlemsstat valgmuligheden i artikel 59, kan landbrugerne som en undtagelse fra artikel 51, litra b) og c), og i henhold til nærværende artikel også anvende de parceller, der er omfattet af erklæringen i artikel 44, stk. 3, til produktion af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 og andre kartofler end kartofler bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse, som der ydes støtte til i henhold til artikel 93 i nærværende forordning, bortset fra afgrøder som omhandlet i artikel 51, litra a).«

8)

Artikel 71d, stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Bortset fra overdragelse ved arv eller forskud på arv, bedriftssammenlægning eller -opdeling og anvendelse af stk. 3, og uanset artikel 46 kan rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år, der løber fra tildelingen af disse rettigheder. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling beholder den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter, de oprindeligt tildelte rettigheder fra den nationale reserve i den resterende del af femårsperioden.«

9)

Artikel 71g, stk. 1, affattes således:

»1.   Landbrugerne kan som en undtagelse fra artikel 51, litra b) og c), og i henhold til nærværende artikel også anvende de parceller, der er omfattet af erklæringen i artikel 44, stk. 3, til produktion af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, og andre kartofler end kartofler bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse, som der ydes støtte til i henhold til artikel 93 i nærværende forordning, bortset fra afgrøder som omhandlet i artikel 51, litra a).«

10)

I artikel 71m tilføjes følgende stykke:

»For Malta finder stk. 2 imidlertid ikke anvendelse, og fravigelsen i henhold til stk. 1 finder anvendelse uden betingelsen om, at den pågældende opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, der blev udøvet inden overgangen til enkeltbetalingsordningen, udtrykt i storkreaturer.«

11)

I artikel 88 tilføjes følgende stykke:

»Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på støtten til energiafgrøder i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. januar 2007.«

12)

Artikel 89, stk. 1, affattes således:

»1.   Der fastsættes et maksimalt garantiareal på 2 000 000 ha, som der kan ydes støtte for.«

13)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 90a

National støtte

Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale national støtte på op til 50 % af omkostningerne ved at etablere vedvarende afgrøder på de arealer, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder.«

14)

Artikel 110q, stk. 1, affattes således:

»1.   I de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006 for mindst 50 % af den sukkerkvote, der pr. 20. februar 2006 er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006, ydes der fællesskabsstøtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter.«

15)

Artikel 110s affattes således:

»Artikel 110s

Støttebeløb

Støtten udtrykkes pr. ton hvidt sukker af standardkvalitet. Støttebeløbet er lig halvdelen af det beløb, der opnås ved at dividere beløbet for det loft, som er nævnt i bilag VII, punkt K, nr. 2), for den berørte medlemsstat for det tilsvarende år med den samlede sukker- og inulinsirupkvote, der pr. 20. februar 2006 er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter.«

16)

I artikel 143b foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De nye medlemsstater kan senest på tiltrædelsesdatoen beslutte at erstatte de direkte betalinger undtagen støtten til energiafgrøder, jf. afsnit IV, kapitel 5, i den i stk. 9 omtalte gyldighedsperiode med en generel arealbetaling, som skal beregnes i henhold til stk. 2.«

b)

Stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på betalinger efter den generelle arealbetalingsordning skal alle marker svarende til kriterierne i stk. 4 samt marker tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41), der er holdt i god landbrugsmæssig stand pr. 30. juni 2003, og for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder som fastsat i artikel 88, være støtteberettiget. For Bulgarien og Rumænien skal alle marker svarende til kriterierne i stk. 4 samt marker tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41), for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder som fastsat i artikel 88, imidlertid være støtteberettiget.«

c)

Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

»Fra 1. januar 2005 og indtil den 31. december 2008 kan de nye medlemsstater frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Bulgarien og Rumænien kan dog frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9 indtil den 31. december 2011.«

d)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Den generelle arealbetalingsordning skal være til rådighed for alle nye medlemsstater i en anvendelsesperiode, der løber indtil udgangen af 2010, jf. dog stk. 11. For Bulgariens og Rumæniens vedkommende skal den generelle arealbetalingsordning dog være til rådighed i en anvendelsesperiode, der løber indtil udgangen af 2011. Nye medlemsstater skal underrette Kommissionen om, at de agter at ophøre med at anvende ordningen senest den 1. august i det sidste anvendelsesår.«

e)

Stk. 11, tredje afsnit, affattes således:

»Indtil udløbet af den generelle arealbetalingsordnings anvendelsesperiode som omhandlet i stk. 9 gælder procentsatsen i artikel 143a. Hvis anvendelsen af den generelle arealbetalingsordning forlænges efter 2010 i henhold til en afgørelse truffet efter første afsnit, litra b), skal den procentsats, der er fastsat i artikel 143a for 2010, gælde indtil udløbet af den generelle arealbetalingsordnings sidste anvendelsesår.«

17)

I artikel 143ba foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, første punktum, affattes således:

»Uanset artikel 143b kan de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, senest den 30. april 2006 beslutte for årene 2006 til 2010 at yde en særskilt sukkerbetaling til de landbrugere, der er støtteberettigede i henhold til den generelle arealbetalingsordning.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset stk. 2 kan hver enkelt berørt ny medlemsstat inden den 31. marts i det år, for hvilket den særskilte sukkerbetaling ydes, og på grundlag af objektive kriterier beslutte at anvende et lavere loft for den særskilte sukkerbetaling end det, der er angivet i bilag VII, punkt K. Når det samlede beløb, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, overstiger det loft. der er fastsat af den nye berørte medlemsstat, nedsættes det årlige beløb, der ydes til landbrugerne, forholdsmæssigt.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   Ved arv eller forskud på arv tildeles den særskilte sukkerbetaling til den landbruger, som har arvet bedriften, forudsat at denne landbruger er støtteberettiget i henhold til den generelle arealbetalingsordning.«

18)

Bilag I ændres således:

a)

Rubrikken vedrørende »olivenolie« affattes således:

»Olivenolie

Afsnit IV, kapitel 10b, i denne forordning

Arealstøtte

Artikel 48a, stk. 11, i Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 (EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1)

For Malta og Slovenien i 2006«

b)

Rubrikken vedrørende »humle« affattes således:

»Humle

Afsnit IV, kapitel 10d, i denne forordning (***) (*****)

Arealstøtte

Artikel 48a, stk. 12, i forordning (EF) nr. 795/2004

For Slovenien i 2006«.

Artikel 2

I artikel 51, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 tilføjes følgende afsnit:

»Undtagelsesbestemmelsen i første afsnit finder anvendelse indtil den 31. december 2008. For Bulgariens og Rumæniens vedkommende finder den dog anvendelse indtil den 31. december 2011.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Den anvendes fra den 1. januar 2007. Artikel 1, stk. 6, anvendes dog med virkning fra den 1. januar 2005, artikel 1, stk. 14, 15, 17 og 18, anvendes med virkning fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1463/2006 (EUT L 277 af 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/13


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2013/2006

af 19. december 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne for bananer er for øjeblikket fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1). Støtteordningen for bananproducenterne er især baseret på principper, der er blevet gennemgribende ændret for andre markedsordninger. Ordningen bør ændres for at sikre landbrugsbefolkningen i områder, hvor der produceres bananer, en rimelig levestandard, for at midlerne i højere grad kan blive anvendt til at gøre producenterne markedsorienterede, for at stabilisere udgifterne, for at sikre, at EF's internationale forpligtelser overholdes, for at tage højde for produktionsområdernes særlige forhold, for at forenkle forvaltningen af ordningen og rette den ind efter principperne for de fælles markedsordninger, der har været igennem en reform.

(2)

Ændringerne bør gennemføres under hensyntagen til udviklingen og den potentielle udvikling i den ordning, der gælder for import til EF af bananer, som er produceret i tredjelande, især overgangen fra en toldkontingentordning til en ren toldordning, som kun omfatter et præferencekontingent for bananer, der er produceret i AVS-landene.

(3)

Bananer er en af de vigtigste landbrugsafgrøder i nogle af EU's fjernområder, især i de franske oversøiske departementer Guadeloupe og Martinique og på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. Bananproduktionen hæmmes især af områdernes fjerne beliggenhed, karakter af øsamfund, ringe størrelse og vanskelige topografi. Den lokale bananproduktion er et vigtigt element i landdistrikternes miljømæssige, sociale og økonomiske balance i disse områder.

(4)

Der bør tages hensyn til den vigtige socioøkonomiske rolle, som banansektoren spiller for regionerne i den yderste periferi, samt til dens bidrag til opfyldelse af målsætningen om økonomisk og social samhørighed i kraft af de indkomster og den beskæftigelse, som den skaber, og den økonomiske aktivitet, den skaber på både forudgående og efterfølgende trin i produktionskæden, og fordi den bevarer den økologiske og landskabsmæssige balance, der styrker en udvikling af turismen.

(5)

I den gældende EF-ordning for udligningsstøtte til bananer, jf. afsnit III i forordning (EØF) nr. 404/93, er der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de lokale produktionsforhold i de enkelte fjernområder. Det bør derfor fastsættes, at den aktuelle udligningsstøtte til bananer skal ophøre for disse områder, således at bananproduktionen kan medtages i støtteprogrammerne Der bør derfor findes et bedre instrument til at støtte bananproduktionen i disse områder.

(6)

Ifølge afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (2) skal der fastsættes EF-støtteprogrammer for fjernområderne med særlige foranstaltninger til fordel for lokal landbrugsproduktion. Ifølge nævnte forordning skal der fremlægges en generel rapport senest den 31. december 2009. Sker der store ændringer i de økonomiske vilkår for de mennesker, der lever i fjernområderne, bør Kommissionen fremlægge rapporten inden da. Dette instrument synes bedst tilpasset til at støtte bananproduktionen i hvert af de pågældende områder, fordi det giver fleksible og decentrale mekanismer til at støtte bananproduktionen. Muligheden for at indlemme bananstøtten i disse støtteprogrammer skulle forbedre sammenhængen mellem strategierne for støtte til landbrugsproduktionen i disse områder.

(7)

Budgetbevillingen til afsnit III i forordning (EF) nr. 247/2006 bør forhøjes i overensstemmelse hermed. Der bør også foretages tekniske tilpasninger af nævnte forordning for at lette overgangen fra ordningerne under forordning (EØF) nr. 404/93 til de ordninger, der fastsættes ved nærværende forordning. Der bør især fastsættes bestemmelser om ændring af eksisterende EF-støtteprogrammer. For at sikre en smidig overgang bør disse ændringer anvendes fra nærværende forordnings anvendelsesdato.

(8)

Det synes ikke længere nødvendigt med en særlig støtteordning for bananproduktionen i EF undtagen i fjernområderne, fordi den tegner sig for så lille en andel af den samlede EF-produktion.

(9)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (3) indføres der en ordning med afkoblet indkomststøtte til landbrugerne (i det følgende benævnt »enkeltbetalingsordningen«). Formålet med denne ordning var at gøre det muligt at gå fra produktionsstøtte til producentstøtte.

(10)

Informations- og infrastrukturforanstaltninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med omlægningen til producentstøtte. Et mål kunne være at tilpasse produktionen og markedsføringen af bananer til forskellige kvalitetsstandarder som f.eks. dem, der gælder for økologiske produkter eller lokale sorter. Bananer kan også inden for rammerne af turismen i områderne markedsføres som et særlig lokalt produkt, hvorved det også kan opnås, at forbrugerne får en tilknytning til de lokale bananer som et identificerbart produkt.

(11)

For at opnå sammenhæng bør den gældende udligningsstøtteordning for bananer ophæves, og bananer bør indlemmes i enkeltbetalingsordningen. Med henblik herpå bør udligningsstøtten til bananer anføres på listen over direkte betalinger i forbindelse med enkeltbetalingsordningen, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003. Medlemsstaterne bør også fastsætte referencebeløb og det antal hektar, der er støtteberettigede i henhold til enkeltbetalingsordningen, på grundlag af en repræsentativ periode, der er relevant for bananmarkedet, og passende mål og ikke diskriminerende kriterier. Arealer, som er beplantet med bananer, der behandles som vedvarende afgrøder, bør ikke udelukkes. De nationale lofter bør ændres i overensstemmelse hermed. Kommissionen bør også vedtage gennemførelsesbestemmelser og de fornødne overgangsforanstaltninger.

(12)

Afsnit II i forordning (EØF) nr. 404/93 omhandler producentorganisationer og samrådsmekanismer. Hvad angår producentorganisationer, er formålet med den gældende ordning at oprette producentorganisationer, for at så mange producenter som muligt kan blive medlem af dem, og at begrænse udligningsstøtten til producenter, som er medlemmer af anerkendte producentorganisationer.

(13)

Det første mål er nået, fordi langt størstedelen af EF's producenter nu er medlemmer af producentorganisationer. Det andet mål er forældet, fordi udligningsstøtteordningen skal ophæves. Det er derfor ikke længere nødvendigt at have EF-regler for producentorganisationer, og det overlades dermed til medlemsstaterne selv at vedtage sådanne regler, som er afpasset efter de særlige forhold på deres område, hvis det er nødvendigt.

(14)

Ordningen med støtte til oprettelse af producentorganisationer og den administrative drift af dem bør derfor ophæves. Under hensyntagen til retssikkerheden og princippet om berettiget forventning bør der dog fortsat ydes støtte til nyligt anerkendte producentorganisationer, der allerede har modtaget denne støtte.

(15)

De bestemmelser i forordning (EØF) nr. 404/93, der gør det muligt at anerkende og drive grupper, som udøver en eller flere former for økonomisk virksomhed i tilknytning til produktion, afsætning eller forarbejdning af bananer, har ikke fundet anvendelse i praksis. De bør derfor ophæves.

(16)

Som følge af ændringerne af bananordningen er det ikke længere nødvendigt at have en separat forvaltningskomité for bananer. Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager, der blev nedsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (4) bør anvendes i stedet for.

(17)

En række bestemmelser i forordning (EØF) nr. 404/93 er forældede og bør derfor ophæves af klarhedshensyn.

(18)

Forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(19)

Det bør fastsættes, at Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til de ændringer, som er fastsat i denne forordning, og de overgangsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette overgangen fra de gældende ordninger til de ordninger, som er fastsat i denne forordning.

(20)

Akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«, nærværende forordning og forordning (EF) nr. 2011/2006 (5) (sukker og frø) ændrer alle forordning (EF) nr. 1782/2003 og disse ændringer bør træde i kraft samme dag. Det bør af hensyn til den retlige klarhed anføres, i hvilken rækkefølge disse ændringer skal finde anvendelse.

(21)

For at undgå at forlænge den gældende støtteordning for bananer unødigt og for at opnå en enkel og effektiv forvaltning bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning, anvendes så hurtigt som muligt, dvs. fra bananproduktionsåret 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EØF) nr. 404/93

Forordning (EØF) nr. 404/93 ændres således:

1)

Afsnit II og III, artikel 16 til 20, artikel 21, stk. 2, artikel 25 og artikel 30 til 32 udgår.

2)

Artikel 27, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager, jf. artikel 46, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96.

Henvisninger til Forvaltningskomitéen for Bananer anses for henvisninger til den komité, der er nævnt i første afsnit.«

3)

Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 29a

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 2.«

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 1782/2003

Forordning (EF) nr. 1782/2003 som bl.a. ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 og forordning (EF) nr. 2011/2006 (sukker og frø) ændres således:

1)

Artikel 33, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

har opnået en betaling i den referenceperiode, der er nævnt i artikel 38, under mindst en af de støtteordninger, der er nævnt i bilag VI, eller, når det drejer sig om olivenolie, i det produktionsår, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, andet afsnit, eller, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, hvis de har modtaget markedsstøtte i den repræsentative periode, der er nævnt i punkt K i bilag VII, eller, når det drejer sig om bananer, hvis de har modtaget udligningsstøtte for indkomsttab i den repræsentative periode, der er nævnt i punkt L i bilag VII, eller«

2)

I artikel 37, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For bananer beregnes og tilpasses referencebeløbet efter punkt L i bilag VII.«

3)

Artikel 40, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis force majeure-forholdene eller usædvanlige omstændigheder har gjort sig gældende i hele referenceperioden, beregner medlemsstaten referencebeløbet på grundlag af perioden 1997-1999, eller, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, på grundlag af det produktionsår, der ligger umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt i henhold til punkt K i bilag VII, eller, når det drejer sig om bananer, på grundlag af det produktionsår, der ligger umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt i henhold til punkt L i bilag VII. Stk. 1 finder i så fald tilsvarende anvendelse.«

4)

Artikel 43, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

når det drejer sig om støtte til kartoffelstivelse, tørret foder, frø, olivenplantager og tobak som anført i bilag VII, det antal hektar, for hvilke der er modtaget støtte for produktionen i referenceperioden som beregnet i punkt B, D, F, H og I i bilag VII, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, det antal hektar som beregnet i henhold til punkt K, nr. 4, i nævnte bilag, og når det drejer sig om bananer, det antal hektar som beregnet i henhold til punkt L i nævnte bilag«.

5)

I artikel 44, stk. 2, andet afsnit, indsættes ordene »eller er tilplantet med bananer«, efter ordene »eller er omfattet af en midlertidig udtagningsforpligtelse«.

6)

I artikel 51, litra a), i slutningen, tilføjes ordene »eller bananer« efter ordet »humle«.

7)

I artikel 145 indsættes følgende efter litra db):

»dc)

gennemførelsesbestemmelser for medtagelse af bananstøtten i enkeltbetalingsordningen«

8)

Artikel 155 affattes således:

»Artikel 155

Andre overgangsbestemmelser

Der kan efter den i artikel 144, stk. 2, i nærværende forordning omhandlede procedure fastsættes yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra de ordninger, der er fastsat i de i artikel 152 og 153 omhandlede forordninger, i forordning (EF) nr. 1260/2001 og i forordning (EØF) nr. 404/93 (6), til de ordninger, der er fastsat ved nærværende forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 i og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/1999, og fra bestemmelserne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 til ordningerne omhandlet i artikel 83-87 i nærværende forordning. De forordninger og artikler, der henvises til i artikel 152 og 153, finder fortsat anvendelse med henblik på fastsættelsen af de referencebeløb, der er omhandlet i bilag VII.

9)

Bilagene ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 247/2006

Forordning (EF) nr. 247/2006 ændres således:

1)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, med undtagelse af dem, der er nævnt i artikel 16, er interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7) i perioden indtil den 31. december 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 er de samme foranstaltninger interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (8) eller direkte betalinger til landbrugerne efter artikel 3, stk. 1, litra c), i samme forordning.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Fællesskabet finansierer de foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og III i denne forordning, med følgende årlige maksimumsbeløb:

(mio. EUR)

 

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2008

Regnskabsåret 2009

Regnskabsåret 2010 og følgende år

De franske oversøiske departementer

126,6

262,6

269,4

273

Azorerne og Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

De Kanariske Øer

127,3

268,4

268,4

268,4«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   De i stk. 2 og 3 anførte beløb skal indbefatte eventuelle udgifter afholdt i henhold til de i artikel 29 nævnte forordninger.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 24a

1.   Medlemsstaterne forelægger senest den 15. marts 2007 Kommissionen udkast til deres samlede program, som afspejler de ændringer, der er foretaget ved forordning (EF) nr. 2011/2006.

2.   Kommissionen vurderer de foreslåede ændringer og godkender dem senest fire måneder efter forelæggelsen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3.   Uanset artikel 24, stk. 3, anvendes ændringerne fra den 1. januar 2007 (9).

3)

Artikel 28, stk. 3, affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2009 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en generel rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der er blevet gennemført i henhold til denne forordning, herunder i banansektoren; rapporten ledsages af passende forslag, hvis det er relevant.«

4)

I artikel 30 tilføjes følgende stykke:

»Efter samme procedure kan Kommissionen også vedtage foranstaltninger for at lette overgangen fra de ordninger, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 (10), til de ordninger, der er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

1.   Uanset artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning

anvender medlemsstaterne fortsat artikel 5 og 6 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 404/93 over for producentorganisationer, som de har anerkendt senest den 31. december 2006, og som før den dato allerede har fået udbetalt støtte i henhold til artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning, og

artikel 12 i nævnte forordning finder fortsat anvendelse for udligningsstøtteordningen for 2006.

2.   De bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af stk. 1, vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 404/93.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(4)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 686/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 12).

(5)  Se side 1 i denne EUT.

(6)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1

(7)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

(8)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006.«

(9)  Se side 1 i denne EUT.«

(10)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.«


BILAG

Bilagene til forordning (EF) nr. 1782/2003 ændres således:

1)

I bilag I udgår rækken vedrørende bananer.

2)

I bilag VI indsættes følgende række:

»Bananer

Artikel 12 i forordning (EØF) nr. 404/93

Udligningsstøtte for indkomsttab«

3)

Følgende punkt indsættes i bilag VII

»L.   Bananer

Medlemsstaterne fastsætter det beløb, der skal medregnes i hver landbrugers referencebeløb på grundlag af objektive og ikke diskriminerende kriterier som f.eks.:

a)

den bananmængde, som landbrugeren har markedsført, og for hvilken der er ydet udligningsstøtte for indkomsttab i henhold til artikel 12 i forordning (EØF) nr. 404/93 i en repræsentativ periode fra produktionsåret 2000 til 2005

b)

de arealer, hvorpå de bananer, som er nævnt i første led, er dyrket, og

c)

det beløb, som landbrugeren har fået udbetalt til udligning af indkomsttab i den periode, som er nævnt i litra a).

Medlemsstaterne beregner det antal hektar, der skal tages i betragtning, jf. artikel 43, stk. 2, i nærværende forordning, på grundlag af objektive og ikke diskriminerende kriterier som f.eks. de arealer, der er nævnt i første afsnit, litra b).«

4)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Nationale lofter som omhandlet i artikel 41

(1000 EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 og følgende år

Belgien

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grækenland

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spanien

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Frankrig

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederlandene

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Østrig

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finland

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Det Forenede Kongerige

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849«

5)

I bilag VIIIa erstattes kolonnen vedrørende Cypern af følgende:

»Kalenderår

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 og følgende år

 

 

44 300«

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/20


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2014/2006

af 19. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. december 1996 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2505/96 (1) om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter. Da Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør dækkes på de gunstigste betingelser, bør gyldigheden af en række gældende toldkontingenter forlænges eller tilpasses, og der bør åbnes nogle nye fællesskabstoldkontingenter til nedsat sats eller nulsats for relevante mængder, uden at dette skaber forstyrrelser på markederne for disse produkter.

(2)

Da kontingentmængden for ét fællesskabstoldkontingent ikke har været stor nok til at kunne dække EF-industriens behov i indeværende kontingentperiode, bør den forhøjes med virkning fra den 1. januar 2007.

(3)

Det er ikke længere i Fællesskabets interesse at opretholde fællesskabstoldkontingenter i 2007 for visse produkter, for hvilken tolden blev suspenderet i 2006. Disse produkter bør derfor udgå af tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96.

(4)

I betragtning af de mange ændringer og for klarhedens skyld bør hele bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 udskiftes.

(5)

Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres.

(6)

Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt 1.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(7)

Da denne forordning skal anvendes fra den 1. januar 2007, bør den straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2006 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 fastsættes mængden for toldkontingentet vedrørende løbenummer 09.2981 til 260 000 styk.

Artikel 3

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2007 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 fastsættes mængden for toldkontingentet vedrørende:

løbenummer 09.2002 til 1 000 tons

løbenummer 09.2030 til 1 000 tons

løbenummer 09.2612 til 1 900 tons

løbenummer 09.2620 til 1 000 000 styk

løbenummer 09.2727 til 15 000 tons.

Artikel 4

I bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 indsættes toldkontingentet vedrørende løbenumrene 09.2920, 09.2970, 09.2972 og 09.2977 med virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 5

Toldkontingentet vedrørende løbenumrene 09.2026, 09.2853, 09.2976 og 09.2981 lukkes med virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 962/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats

(%)

Kontingentperiode

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phenylhydrazin

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm

1 400 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

2,0-4,0 vægtprocent N,N-dimethyl-1-octanamin;

mindst 94 vægtprocent N,N-dimethyl-1-decanamin;

højst 2 vægtprocent N,N-dimethyl-1-dodecanamineller derover

4 500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phenylendiamin

1 800 tons

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid

4 500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved en acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Calciumfluorid med indhold af aluminium, magnesium og natrium på 0,25 mg pr. kg eller derunder, i form af pulver

55 tons

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-dichlorbenzidindihydrochlorid

1 900 tons

0

1.1.-31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonucleinsyre

110 tons

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med indhold af polymer på 2 800 monomerenheder (± 100)

1 300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-chlormandelsyre

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-thienylacetonitril

80 tons

0

1.1.-31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion

1 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

425 tons

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folier af polymerer af polypropylen, biaxialt orienteret, af tykkelse 3,5 μm eller derover, men under 15 μm, af bredde 490 mm og derover, men ikke over 620 mm, til fremstilling af effektkondensatorer (1)

170 tons

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Glasbilledskærm med diagonalmål på 814,8 mm (± 1,5 mm), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 51,1 % (±2,2 %) ved en referenceglastykkelse på 12,5 mm

500 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast af vægt 120 g/m2 (±10 g/m2), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage (1)

240 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer (1)

13 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm eller derunder, uden sten, til fremstilling af chokoladevarer:

med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder (1)

2 000 tons

10 (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm eller derunder, til fremstilling af chokoladevarer:

med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder (1)

2 000 tons

10 (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på ikke under 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) ved 100 °C, målt efter ASTM D 445

15 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder

50 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syreaktiveret montmorillonit, til fremstilling af såkaldt »selvkopierende« papir (1)

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler, fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika:

indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder

syretal på 110 og derunder, og

smeltepunkt på 100 °C og der-over

1 600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blanding af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter (1)  (2)

700 tons

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, i form af pulver

90 tons

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Superfladt farvekatodestrålerør med et forhold mellem billedskærmsbredde og –højde på 4/3, et diagonalt skærmmål på 79 cm og derover, men ikke over 81 cm og en krumningsradius på 50 m og derover

8 500 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 EUR/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00 (1)

6 000 tons

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vandig opløsning med indhold af betain på 40 vægtprocent og derover som tørstof og indhold af organiske og uorganiske salte på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

38 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Bælge, til fremstilling af ledbusser (1)

2 600 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornylcyclohexanol

450 tons

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzen

2 600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

200 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 tons

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, til fremstilling af maling og lak til metal (1)

1 300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af flydende thioplast henhørende under pos. 4002 99 90 (1)

8 400 tons

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Farvekatodestrålerør med netmaske, forsynet med en elektronkanon og afbøjningsspole, med et forhold mellem billedskærmsbredde og højde på 4:3 og en skærmdiagonal på 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 stk.

0

1.1.-30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Eddikesyreanhydrid

20 000 tons

0

1.1.-31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzophenon-3,3′:4,4′-tetracarboxylsyredianhydrid

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitril

12 000 tons

0

1.1.-30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasbilledskærm med en diameter på 81,5 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 80 % (± 3 %) ved en referenceglastykkelse på 11,43 mm

800 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

60 vægtprocent dodecyldi-methylamin eller derover

20 vægtprocent di-methyl(tetradecyl)amin eller derover

0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin eller derover

til fremstilling af aminoxider (1)

14 315 tons

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymer af propylen og butylen, med indhold af propylen på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 68 vægtprocent og indhold af butylen på 32 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, med en smelteviskositet på ikke over 3 000 mPa ved 190 °C efter ASTM D 3236, til brug som klæbemiddel ved fremstilling af varer henhørende under pos. 4818 40 (1)

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastaturer

med et lag silikone og taster af polycarbonat, eller

udelukkende af silikone eller udelukkende af polycarbonat, omfattende trykte taster

til fremstilling eller reparation af mobiltelefoner henhørende under pos. 8517 12 00 (1)

20 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 — EFT L 253 af 11.10.1993, s. 71 og senere ændringer).

(2)  Suspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

(3)  Der anvendes specifik tillægstold.«.


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/28


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2015/2006

af 19. december 2006

om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre adgang til farvande og ressourcer og et bæredygtigt fiskeri under hensyntagen bl.a. til den foreliggende videnskabelige rådgivning.

(2)

Efter artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte fiskerimuligheder for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper og fordele dem efter de gældende kriterier.

(3)

Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om visse dybhavsbestande tyder på, at disse bestande ikke udnyttes bæredygtigt, og at mulighederne for fiskeri efter disse bestande bør reduceres for at sikre bæredygtigheden.

(4)

ICES har desuden påpeget, at orange savbug overfiskes i ICES-underområde VII. Videnskabelig rådgivning indikerer endvidere, at bestanden af orange savbug i underområde VI er stærkt nedfisket, og der er blevet fundet områder med sårbare stimer af denne art. Derfor bør fiskeri efter orange savbug forbydes i de pågældende områder.

(5)

For at sikre en effektiv kvoteforvaltning bør der fastsættes særlige betingelser for fiskeriet.

(6)

Ifølge artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2) skal det besluttes, hvilke bestande de deri fastsatte foranstaltninger skal gælde for.

(7)

Foranstaltningerne i henhold til denne forordning bør fastsættes under henvisning til ICES-områder som afgrænset ved Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (3) og til CECAF-områder (Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav) som afgrænset ved Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (4).

(8)

Fiskerimulighederne bør udnyttes efter de relevante EF-forskrifter på området, navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (5), Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (6), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (7), Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (8), Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (9), Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (10) og Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (11)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der årlige fiskerimuligheder for 2007 og 2008 for bestande af dybhavsarter og for EF-fiskerfartøjer i fangstområder i og uden for EF-farvandene, hvor det er nødvendigt at indføre fangstbegrænsninger, og specifikke betingelser for udnyttelsen af disse fiskerimuligheder.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved »dybhavsfiskeritilladelse« en fiskeritilladelse som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2347/2002.

2.   ICES- og CECAF-områderne er defineret i henholdsvis forordning (EØF) nr. 3880/91 og (EF) nr. 2597/95.

Artikel 3

Fastsættelse af fiskerimuligheder

Fiskerimulighederne for EF-fartøjer for bestande af dybhavsarter fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 4

Fordeling blandt medlemsstaterne

Fiskerimulighederne fordeles blandt medlemsstaterne som fastsat i bilaget, uden at dette berører:

a)

udvekslinger efter artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger efter artikel 21, stk. 4, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002

c)

tilladte supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

mængder, der tilbageholdes efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser efter artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 5

Kvotefleksibilitet

Ved anvendelsen af forordning (EF) nr. 847/96 betragtes alle kvoter i bilaget til nærværende forordning som »analytiske« kvoter.

Foranstaltningerne fastsat i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 gælder dog ikke for disse kvoter.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fiskerimuligheder ved denne forordning, må ikke beholdes om bord eller landes, medmindre de er fanget af fartøjer fra en medlemsstat, hvis kvote ikke er opbrugt. Alle landinger afskrives på kvoten.

Stk. 1 gælder ikke for fangster som led i videnskabelige undersøgelser efter forordning (EF) nr. 850/98, som ikke afskrives på kvoten.

Artikel 7

Orange savbug

1.   Beskyttelsesområderne for orange savbug defineres som følgende havområder:

a)

det havområde, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 8° 30′ V

 

56° 23′ N, 8° 30′ V

 

55° 00′ N, 9° 38′ V

 

55° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

b)

det havområde, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

 

55° 30′ N, 15° 49′ V

 

53° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 15° 49′ V

c)

det havområde, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

 

55° 00′ N, 13° 51′ V

 

55° 00′ N, 10° 37′ V

 

54° 15′ N, 10° 37′ V

 

53° 30′ N, 11° 50′ V

 

53° 30′ N, 13° 51′ V

Disse koordinater og de tilsvarende geodætiske linjer og fartøjspositioner måles efter WGS84-standarden.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer med dybhavsfiskeritilladelse overvåges behørigt af fiskeriovervågningscentrene (FOC'erne), som skal være udstyret med et system til sporing og registrering af fartøjers indsejling i, gennemsejling af og udsejling af områderne afgrænset i stk. 1.

3.   For så vidt angår orange savbug må fartøjer med dybhavsfiskeritilladelse, der er sejlet ind i områderne afgrænset i stk. 1, hverken beholde fisk af denne art om bord, omlade dem eller lande dem ved afslutningen af en fangstrejse, uanset mængde, medmindre:

a)

alle fiskeredskaber om bord er fastsurret og bortstuvet under gennemsejling, jf. betingelserne i artikel 20, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93

b)

gennemsnitshastigheden under gennemsejling er mindst 8 knob.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2005 (EUT L 74 af 19.3.2005, s. 5).

(4)  EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Senest ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(5)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).

(6)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(7)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(8)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(9)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2166/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).

(10)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2269/2004 (EUT L 396 af 31.12.2004, s. 1).

(11)  EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1.


BILAG

DEL 1

Definition af arter og artsgrupper

Fiskebestandene er inden for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Dybhavshajerne er dog anført øverst på listen. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne anvendt i denne forordning.

Almindeligt anvendt navn

Latinsk navn

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Berycider

Beryx spp.

Brosme

Brosme brosme

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Byrkelange

Molva dypterygia

Skælbrosme

Phycis blennoides

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Når der henvises til »dybhavshajer« forstås følgende hajarter: portugisisk fløjlshaj (Centroscymnus coelolepis), mørk pighaj (Centrophorus squamosus), næbhaj (Deania calceus), chokoladehaj (Dalatias licha), lyshaj (Etmopterus princeps), sorthaj (Etmopterus spinax), Fabricius-sorthaj (Centroscyllium fabricii), ru pighaj (Centrophorus granulosus), ringhaj (Galeus melastomus), rødhaj (Galeus murinus), islandsk kattehaj (Apristurus spp.).

DEL 2

Årlige fiskerimuligheder for EF-fartøjer i områder med fangstbegrænsninger — pr. art og pr. område (i tons levende vægt)

Alle henvisninger er til ICES-underområder/-afsnit, medmindre andet er anført.

Art

:

Dybhavshajer

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII og IX

År

2007 (1)

2008 (1)

 

Tyskland

59

39

 

Spanien

280

187

 

Estland

4

2

 

Frankrig

1 014

676

 

Irland

164

109

 

Litauen

4

2

 

Polen

4

2

 

Portugal

381

254

 

Det Forenede Kongerige

562

375

 

EF

2 472

1 646

 


Art

:

Dybhavshajer

Område

:

X (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

EF

20

20

 


Art

:

Dybhavshajer og Deania histricosa og Deania profondorum

Område

:

XII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

69

34

 

Frankrig

22

11

 

Irland

4

2

 

Det Forenede Kongerige

4

2

 

EF

99

49

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

År

2007

2008

 

Tyskland

5

5

 

Frankrig

5

5

 

Det Forenede Kongerige

5

5

 

EF

15

15

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

År

2007

2008

 

Tyskland

35

35

 

Spanien

173

173

 

Estland

17

17

 

Frankrig

2 433

2 433

 

Irland

87

87

 

Letland

113

113

 

Litauen

1

1

 

Polen

1

1

 

Det Forenede Kongerige

173

173

 

Andre (2)

9

9

 

EF

3 042

3 042

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX og X

År

2007

2008

 

Spanien

13

13

 

Frankrig

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

EF

4 000

4 000

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

CECAF 34.1.2. (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

EF

4 285

4 285

 


Art

:

Berycider

Beryx spp.

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Spanien

74

74

 

Frankrig

20

20

 

Irland

10

10

 

Portugal

214

214

 

Det Forenede Kongerige

10

10

 

EF

328

328

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, IV og Va

År

2007

2008

 

Danmark

2

2

 

Tyskland

2

2

 

Frankrig

14

14

 

Det Forenede Kongerige

2

2

 

EF

20

20

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

III a og EF-farvande i III bcd

År

2007

2008

 

Danmark

1 003

946

 

Tyskland

6

5

 

Sverige

52

49

 

EF

1 060

1 000

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI og VII

År

2007

2008

 

Tyskland

9

9

 

Estland

67

67

 

Spanien

74

74

 

Frankrig

3 789

3 789

 

Irland

299

299

 

Litauen

87

87

 

Polen

44

44

 

Kongerige

222

222

 

Andre (3)

9

9

 

EF

4 600

4 600

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Tyskland

40

40

 

Spanien

4 391

4 391

 

Frankrig

202

202

 

Irland

9

9

 

Det Forenede Kongerige

18

18

 

Letland

71

71

 

Litauen

9

9

 

Polen

1 374

1 374

 

EF

6 114

6 114

 


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VI (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

6

4

 

Frankrig

33

22

 

Irland

6

4

 

Det Forenede Kongerige

6

4

 

EF

51

34

 


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

1

1

 

Frankrig

147

98

 

Irland

43

29

 

Det Forenede Kongerige

1

1

 

Andre (4)

1

1

 

EF

193

130

 


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII og XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrig

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Det Forenede Kongerige

4

3

 

EF

44

30

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV og V

År

2007

2008

 

Danmark

7

6

 

Tyskland

7

6

 

Frankrig

42

34

 

Irland

7

6

 

Det Forenede Kongerige

25

20

 

Andre (5)

7

6

 

EF

95

78

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

III (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Danmark

8

6

 

Tyskland

4

3

 

Sverige

8

6

 

EF

20

15

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI og VII (7)

År

2007

2008

 

Tyskland

26

21

 

Estland

4

3

 

Frankrig

1 897

1 518

 

Irland

7

6

 

Litauen

2

1

 

Polen

1

1

 

Det Forenede Kongerige

482

386

 

Andre (6)

7

6

 

EF

2 510

2 009

 


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII og VII

År

2007

2008

 

Spanien

238

238

 

Frankrig

12

12

 

Irland

9

9

 

Det Forenede Kongerige

30

30

 

Andre (8)

9

9

 

EF

298

298

 


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

IX (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

850

850

 

Portugal

230

230

 

EF

1 080

1 080

 


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

X (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Det Forenede Kongerige

10

10

 

EF

1 136

1 136

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Frankrig

10

10

 

Det Forenede Kongerige

16

16

 

EF

36

36

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, og VII

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Spanien

588

588

 

Frankrig

356

356

 

Irland

260

260

 

Det Forenede Kongerige

814

814

 

EF

2 028

2 028

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

År

2007

2008

 

Spanien

242

242

 

Frankrig

15

15

 

Portugal

10

10

 

EF

267

267

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X og XII

År

2007

2008

 

Frankrig

10

10

 

Portugal

43

43

 

Det Forenede Kongerige

10

10

 

EF

63

63

 


(1)  Kun bifangster. Direkte fiskeri efter dybhavshaj er ikke tilladt

(2)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(3)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(4)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(5)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(6)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(7)  Medlemsstaterne sikrer, at fiskeri efter byrkelange overvåges videnskabeligt, navnlig fiskeri fra fiskerfartøjer, som landede mere end 30 tons byrkelange i 2005. Disse fartøjer skal give forhåndsmeddelelse om landing og må ikke lande mere end 25 tons byrkelange ved afslutningen af en fangstrejse.

(8)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2016/2006

af 19. december 2006

om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske ændringer af flere kommissionsforordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin for at gennemføre de nødvendige tilpasninger som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1907/85 af 10. juli 1985 om listen over vinstoksorter og områder med produktion af vin, der kan indføres og anvendes til fremstilling af mousserende vin i Fællesskabet (1), indeholder henvisninger til Rumænien. Disse henvisninger bør udgå.

(3)

I artikel 52, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) fastsættes der referenceperioder for producentmedlemsstaterne. Referenceperioden for Rumænien bør bestemmes.

(4)

Artikel 2, stk. 1, og artikel 11, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (3) indeholder visse angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(5)

Artikel 33 i forordning (EF) nr. 883/2001 indeholder en henvisning til Rumænien som et tredjeland. Denne henvisning bør udgå.

(6)

Artikel 8, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (4) indeholder angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(7)

Artikel 16, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (5) indeholder visse angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(8)

Bilag VIII til forordning (EF) nr. 753/2002 indeholder en henvisning til Bulgarien og Rumænien som tredjelande. Denne henvisning bør udgå.

(9)

Forordning (EØF) nr. 1907/85, (EF) nr. 1623/2000, (EF) nr. 883/2001, (EF) nr. 884/2001 og (EF) nr. 753/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1907/85 udgår.

Artikel 2

I artikel 52, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000 tilføjes følgende led:

»—

1999/2000 til 2004/2005 i Rumænien«.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Import- og eksportlicenserne skal i rubrik 20 indeholde en af angivelserne i bilag I.«

2)

I artikel 5, første afsnit, ændres »bilag I« til »bilag Ia«.

3)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»I licensens rubrik 22 anføres mindst en af angivelserne i bilag IVa«

4)

I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1, litra c), udgår

b)

i stk. 2 affattes første punktum således:

»Ved anvendelsen af stk. 1, litra b) og d), anfører oprindelseslandets officielle organ, der er bemyndiget til at udarbejde det V I 1-dokument, der omhandles i denne forordning, følgende i rubrik 15:«

5)

Bilagene ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 884/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Afgangstoldstedet ved udførsel fra EF's toldområde anfører på de to nævnte eksemplarer en af angivelserne i bilag V bekræftet ved dets stempel. Det overgiver de pågældende eksemplarer, forsynet med stempel og ovennævnte angivelse, til eksportøren eller dennes repræsentant. Sidstnævnte lader et eksemplar følge produktet under transporten.«

2)

Bilag II til nærværende forordning tilføjes som bilag V.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 753/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»1.   Ifølge punkt B.1, a), andet led, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende etikettering af bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd (bortset fra khvbd og kpvbd, som er omfattet af artikel 39, stk. 1, litra b)):

a)

må udtrykkene »сухо«, »seco«, »suché«, »tør«, »trocken«, »kuiv«, »ξηρός«, »dry«, »sec«, »secco«, »asciutto«, »sausais«, »sausas«, »száraz«, »droog«, »wytrawne«, »seco«, »sec«, »suho«, »kuiva« eller »torrt« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker på højst:

i)

4 g/l eller

ii)

9 g/l, når det totale syreindhold udtrykt i g vinsyre/l er højst 2 g/l mindre end indholdet af restsukker

b)

må udtrykkene »полусухо«, »semiseco«, »polosuché«, »halvtør«, »halbtrocken«, »poolkuiv«, »ημίξηρος«, »medium dry«, »demi-sec«, »abboccato«, »pussausais«, »pusiau sausas«, »félszáraz«, »halfdroog«, »półwytrawne«, »meio seco«, »adamado«, »demisec«»polsuho«, »puolikuiva« eller »halvtorrt« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker, der overstiger de i litra a) omhandlede tal og højst når op på:

i)

12 g/l eller

ii)

18 g/l, når det totale minimumssyreindhold er fastsat af medlemsstaterne i henhold til stk. 2

c)

må udtrykkene »полусладко«, »semidulce«, »polosladké«, »halvsød«, »lieblich«, »poolmagus«, »ημίγλυκος«, »medium«, »medium sweet«, »moelleux«, »amabile«, »pussaldais«, »pusiau saldus«, »félédes«, »halfzoet«, »półsłodkie«, »meio doce«, »demidulce«, »polsladko«, »puolimakea« eller »halvsött« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker, der overstiger de i litra b) omhandlede tal og højst når op på 45 g/l

d)

må udtrykkene »сладко«, »dulce«, »sladké«, »sød«, »süss«, »magus«, »γλυκός«, »sweet«, »doux«, »dolce«, »saldais«, »saldus«, »édes«, »ħelu«, »zoet«, »słodkie«, »doce«, »dulce«, »sladko«, »makea« eller »sött« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker på mindst 45 g/l.«

2)

Punkt 1 og 6 i bilag VIII udgår.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 19. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 11.7.1985, s. 21. Ændret ved tiltrædelsesaften af 2003.

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1221/2006 (EUT L 221 af 12.8.2006, s. 3).

(3)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2079/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 6).

(4)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 32. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 1507/2006 (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 9).

(5)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1507/2006.


BILAG I

I bilagene til forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Det eksisterende bilag I benævnes »Bilag Ia«, og før det indsættes følgende tekst:

»BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

Spansk

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

Tjekkisk

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

Dansk

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

Tysk

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

Estisk

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

Græsk

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

Engelsk

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

Fransk

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

Italiensk

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

Lettisk

:

0,4 tilp. % pielaide

:

Litauisk

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

Ungarsk

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

Maltesisk

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

Nederlandsk

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

Polsk

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

Portugisisk

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

Rumænsk

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

Slovakisk

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

Slovensk

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

Finsk

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

Svensk

:

Tolerans 0,4 vol. %«

2)

Efter bilag IV indsættes som bilag IVa:

»BILAG IVa

Angivelser omhandlet i artikel 11, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

Spansk

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

Tjekkisk

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

Dansk

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

Tysk

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

Estisk

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

Græsk

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

Engelsk

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

Fransk

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

Italiensk

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

Lettisk

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

Litauisk

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

Ungarsk

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

Maltesisk

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

Nederlandsk

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

Polsk

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

Portugisisk

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

Rumænsk

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

Slovakisk

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

Slovensk

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

Finsk

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

Svensk

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)«.


BILAG II

»BILAG V

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

И3HECEHO

:

Spansk

:

EXPORTADO

:

Tjekkisk

:

VYVEZENO

:

Dansk

:

UDFØRSEL

:

Tysk

:

AUSGEFÜHRT

:

Estisk

:

EKSPORDITUD

:

Græsk

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

Engelsk

:

EXPORTED

:

Fransk

:

EXPORTÉ

:

Italiensk

:

ESPORTATO

:

Lettisk

:

EKSPORTĒTS

:

Litauisk

:

EKSPORTUOTA

:

Ungarsk

:

EXPORTÁLVA

:

Maltesisk

:

ESPORTAT

:

Nederlandsk

:

UITGEVOERD

:

Polsk

:

WYWIEZIONO

:

Portugisisk

:

EXPORTADO

:

Rumænsk

:

EXPORTAT

:

Slovakisk

:

VYVEZENÉ

:

Slovensk

:

IZVOŽENO

:

Finsk

:

VIETY

:

Svensk

:

EXPORTERAD«


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2017/2006

af 20. december 2006

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 for så vidt angår fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 5, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen kan i henhold til artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 51/2006 revidere fangstbegrænsningerne for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande) på grundlag af videnskabelige oplysninger indsamlet i første halvdel af 2006.

(2)

På grundlag af den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STEFC) har Kommissionen ved forordning (EF) nr. 1259/2006 om ændring af forordning (EF) nr. 51/2006 (2) fastsat nye fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande).

(3)

Sperlingebestanden er en Nordsø-bestand, der deles med Norge, men som i øjeblikket ikke forvaltes af de to parter i fællesskab.

(4)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1259/2006 førte EF forhandlinger med Norge, uden at dette førte til en aftale mellem Norge og EF om en fordelingsnøgle for nævnte bestand for 2006.

(5)

I mangel af en nøgle til fordeling af denne bestand mellem Norge og EF og under hensyntagen til den kendsgerning, at Norge bør kunne fiske en andel af den samlede tilladte fangstmængde (TAC), der er anbefalet af ICES og STECF, bør EF fastsætte sin egen fangstbegrænsning, som er lavere end den anbefalede TAC.

(6)

EF bør fastsætte sin egen fangstbegrænsning til 75 % af den anbefalede TAC. Denne procentsats svarer til EF's andel af de samlede fangster af denne bestand i de seneste fem år og repræsenterer den del af bestanden, der ifølge de seneste års undersøgelser skønnes at befinde sig i EF-farvandene. En sådan fangstbegrænsning bør dog ikke foregribe EF's holdning i eventuelle fremtidige forhandlinger med Norge om fordelingen af bestanden.

(7)

Bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2006 (EUT L 345 af 8.12.2006, s. 10).

(2)  EUT L 229 af 23.8.2006, s. 3.


BILAG

I bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 foretages følgende ændringer:

Oplysningerne om sperlingebestanden i afsnit II a (EF-farvande) og III a samt underområde IV (EF-farvande) affattes således:

»Art

:

Sperling

Trisopterus esmarki

Område:

:

II a (EF-farvande), III a og IV (EF-farvande)

NOP/2A3A4

Danmark

70 185

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

13

Nederlandene

52

EF

70 250

Norge

1 000 (1)

TAC

Ikke relevant


(1)  Denne kvote må kun tages i afsnit VI a nord for 56° 30′ N.«


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2018/2006

af 20. december 2006

om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afsnit 2, kapitel 1, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (1) er der fastsat særlige bestemmelser om godkendelse af importlicensansøgere. For at sikre at erhvervsdrivende i Bulgarien og Rumænien (i det følgende benævnt de nye medlemsstater) får adgang til importlicenser fra den dato, hvor landene tiltræder EU, bør der vedtages overgangsbestemmelser.

(2)

For perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007 bør erhvervsdrivende i de nye medlemsstater uden forhåndsgodkendelse kunne ansøge om importlicenser i forbindelse med de toldkontingenter, der er omhandlet i bilagene til forordning (EF) nr. 2535/2001.

(3)

Disse erhvervsdrivende bør kunne bevise deres egenskab af og regelmæssige aktiviteter som forhandlere. Hvad kravet om bevis for handelsaktiviteter angår, bør ansøgerne i de nye medlemsstater kunne vælge 2005 og ikke 2006 som referenceår for deres handelsaktiviteter, hvis de kan bevise, at de som følge af usædvanlige omstændigheder ikke var i stand til importere eller eksportere de fornødne mængder mejeriprodukter i 2006.

(4)

Myndighederne i de nye medlemsstater bør senest den 20. januar 2007 sende Kommissionen en fortegnelse over alle godkendte erhvervsdrivende. For at gøre det lettere at identificere hver ansøger og lette overdragelsen af licenser bør det fastlægges nærmere, hvilke oplysninger om hver erhvervsdrivende der skal fremsendes. Godkendte erhvervsdrivende i de nye medlemsstater bør også kunne overdrage importlicenser.

(5)

Det er derfor nødvendigt at vedtage undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2535/2001.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra afsnit 2, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001 kan erhvervsdrivende i Bulgarien og Rumænien ansøge om importlicenser for kontingenter for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007 uden at være forhåndsgodkendt af myndighederne i den nye medlemsstat, hvor de er etableret.

Artikel 2

1.   Som undtagelse fra artikel 11 i forordning (EF) nr. 2535/2001 må erhvervsdrivende, der er etableret i de nye medlemsstater, kun ansøge om importlicenser for de i artikel 1 i nærværende forordning omhandlede kontingenter i den medlemsstat, hvor de er etableret.

2.   Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis ansøgeren vedlægger følgende dokumenter:

a)

bevis for, at ansøgeren i 2006 importerede eller eksporterede mindst 25 tons mejeriprodukter henhørende under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur fordelt på mindst fire transaktioner

b)

dokumenter og oplysninger, der beviser ansøgerens egenskab af erhvervsdrivende, herunder:

i)

regnskabs- og/eller skattebilag, der er udfærdiget i overensstemmelse med den nationale lovgivning

ii)

momsregistreringsnummer, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning, og

iii)

optagelse i handelsregister, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning.

3.   Hvad stk. 2, litra a), angår, er referenceåret 2005, hvis importøren kan bevise, at han som følge af usædvanlige omstændigheder ikke var i stand til at importere eller eksportere de fornødne mængder mejeriprodukter i 2006.

4.   Ved anvendelse af denne artikel betragtes transaktioner i forbindelse med aktiv eller passiv forædling ikke som import eller eksport.

Artikel 3

1.   Myndighederne i de nye medlemsstater sender senest den 20. januar 2007 Kommissionen en fortegnelse over de erhvervsdrivende, der har ansøgt om importlicenser for kontingenter for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007 i overensstemmelse med artikel 1 og under overholdelse af betingelserne i artikel 2. Fortegnelserne udfærdiges som vist i bilag XIV til forordning (EF) nr. 2535/2001, bortset fra godkendelsesnummeret.

2.   Kommissionen videresender de i stk. 1 omhandlede fortegnelser til myndighederne i de øvrige medlemsstater.

Artikel 4

Som undtagelse fra artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2535/2001 må importlicenser, der er udstedt for kontingenter for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007, kun overdrages til fysiske eller juridiske personer, som er godkendt i henhold til nævnte forordnings afdeling 2, og til fysiske eller juridiske personer, som er opført på de i artikel 3 i nærværende forordning omhandlede fortegnelser.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 926/2006 (EUT L 170 af 23.6.2006, s. 8).


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2019/2006

af 21. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 vedrørende åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2), særlig artikel 3, og

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (3), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (4) finder anvendelse på importlicenser for de kontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007.

(2)

Forordning (EF) nr. 1301/2006 indeholder navnlig bestemmelser om ansøgninger, licensansøgere og udstedelse af licenser. Ifølge forordningen ophører licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i kontingentperioden, og forordningen gælder uden, at de yderligere betingelser eller undtagelser, der fastsættes i forordninger for enkelte sektorer, berøres.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (7) indeholder bestemmelser, der afviger fra fælles regler, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1301/2006, eller gentager dem. Derfor bør de nævnte forordninger ændres således, at afvigende og overflødige regler udgår, at de enkelte kontingent- og delkontingentnumre anføres, og at de gældende særregler, særlig om udformning og indgivelse af licensansøgninger, om deres gyldighedsperiode og om indsendelse af oplysninger til Kommissionen, laves om.

(4)

Ud fra et ønske om at harmonisere og forenkle de nævnte forordninger bør både de bestemmelser, der allerede findes i gældende horisontale forordninger og sektorforordninger, dvs. ud over forordning (EF) nr. 1301/2006 Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (8) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (9), og bestemmelser, der ikke længere er aktuelle, udgå.

(5)

Ud fra et ønske om forenkling bør mængder under 20 ton, som tildeles efter, at der er anvendt en fordelingskoefficient, behandles ens i forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005.

(6)

Af hensyn til en bedre forvaltning af de toldkontingenter, der åbnes ved forordning (EF) nr. 2058/96 og (EF) nr. 955/2005, er det nødvendigt fortsat at tillade ansøgere at indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode og således fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006. Endvidere bør det for at opnå bedre kontrol med disse to kontingenter og en mere ensartet og enklere forvaltning af dem fastsættes, at ansøgninger om importlicenser indgives på ugebasis.

(7)

Da tolden ved import af brudris er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, bør der ikke længere henvises til den kombinerede nomenklatur, og forordning (EF) nr. 2058/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For de kontingenter, der åbnes ved forordning (EF) nr. 327/98 og forvaltes på grundlag af eksportlicenser, er det med henblik på en hensigtsmæssig kontrol af denne import nødvendigt fortsat at tillade erhvervsdrivende, som har mere end én eksportlicens, at indgive mere end én importlicensansøgning for hver kontingentdelperiode og således fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006. Endvidere bør satsen for sikkerhedsstillelse for importlicenser for afskallet ris i artikel 4 i forordning (EF) nr. 327/98 og rettes ind efter satsen for sikkerhedsstillelse i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

(9)

I forordning (EF) nr. 955/2005 bør henvisningerne til forordning (EF) nr. 1785/2003 gøres tydeligere, og det bør præciseres, at importlicensens gyldighedsperiode løber fra den dato, hvor licensen faktisk er udstedt.

(10)

Disse foranstaltninger bør anvendes fra den 1. januar 2007, som er den dato, hvorfra foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1301/2006 anvendes.

(11)

Da perioden for indgivelse af de første ansøgninger ifølge forordning (EF) nr. 2058/96 og (EF) nr. 955/2005 begynder på en helligdag i 2007, er det hensigtsmæssigt at bestemme, at de første ansøgninger først kan indgives af de erhvervsdrivende fra den første hverdag i 2007, og at denne første periode for indgivelse af ansøgninger slutter senest mandag den 8. januar 2007. Det bør desuden præciseres, at ansøgninger om importlicenser i denne periode skal sendes til Kommissionen senest mandag den 8. januar 2007.

(12)

Forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2058/96 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende som andet og tredje afsnit:

»Kontingentet har løbenummer 09.4079.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (10), (EF) nr. 1342/2003 (11) og (EF) nr. 1301/2006 (12) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes som andet afsnit:

»Importlicensansøgninger indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge, senest mandag kl. 13 Bruxelles-tid. I 2007 gælder dog, at perioden for indgivelse af de første ansøgninger begynder på den første hverdag i 2007 og slutter senest den 8. januar 2007, og at den første mandag i forbindelse med indsendelse af oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen, jf. artikel 4, litra a), er mandag den 8. januar 2007.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgeren indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode. Ansøgere kan dog kun indgive én licensansøgning om ugen.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Når de mængder, der er ansøgt om licens for i løbet af en uge, overstiger den disponible mængde, fastsætter Kommissionen senest den fjerde hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger for den pågældende uge en fordelingskoefficient for de mængder, der er ansøgt om licens for i den pågældende uge, og den afviser de ansøgninger, der er indgivet for de følgende uger, og suspenderer udstedelsen af importlicenser indtil udgangen af det pågældende år.

Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i første afsnit, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i andet afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.

2.   Importlicensen udstedes den ottende hverdag efter sidste dato for indsendelse af de i artikel 4, litra a), omhandlede oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen.«

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest kl. 18 Bruxelles-tid den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest ved udgangen af den tredje måned derefter. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

5)

I artikel 5, stk. 1, litra b), ændres udtrykket »i den kombinerede nomenklatur« til udtrykket »i artikel 11d i Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 (13)

6)

Artikel 6, stk. 2, udgår.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 327/98 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1, stk. 1:

a)

affattes andet afsnit således:

»Disse samlede importkontingenter fordeles i importkontingenter på oprindelsesland og opdeles i flere delperioder som anført i bilag IX.«

b)

indsættes der følgende nye afsnit:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (14), (EF) nr. 1342/2003 (15) og (EF) nr. 1301/2006 (16) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Mængder under kontingenterne i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og e), for hvilke der ikke er udstedt importlicens under september-delperioden, kan der ansøges om importlicens for under oktober-delperioden for alle de oprindelseslande, der er omfattet af det samlede importkontingent.«

3)

Artikel 3, tredje afsnit, affattes således:

»Eksportlicenser, der udstedes under de importkontingenter, der er anført i artikel 1, stk. 1, er kun gyldige i den pågældende kontingentperiode.«

4)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Licensansøgningerne indgives i de ti første hverdage i den første måned af hver delperiode.«

b)

Stk. 2, andet led, udgår.

c)

I stk. 3 indsættes følgende punktum:

»Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i det land, der er angivet i rubrik 8.«

d)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgerne, for så vidt angår de toldkontingenter, der er omfattet af importlicensansøgningerne i artikel 3, første afsnit, i nærværende forordning, indgive mere end én licensansøgning under samme kontingentløbenummer i hver kontingentdelperiode.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Kommissionen fastsætter fordelingskoefficienten i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest ti dage efter fristen for meddelelse af oplysningerne i artikel 8, litra a), i denne forordning. Kommissionen fastsætter samtidig de mængder, der er til rådighed i den næstfølgende delperiode og eventuelt den supplerende oktober-delperiode.

Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i første afsnit, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i andet afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.«

6)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Senest tre hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om disponible mængder, jf. artikel 5, udstedes der importlicenser for de mængder, der følger af anvendelsen af artikel 5.«

7)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 udgår.

b)

Stk. 4, andet led, udgår.

8)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest kl. 18 Bruxelles-tid på den anden hverdag efter den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger, med angivelse af nummeret på importlicensen og på eksportlicensen, hvis der kræves en sådan

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne, med angivelse af nummeret på importlicensen og af de mængder, for hvilke licensansøgningen er trukket tilbage i henhold til artikel 5, tredje afsnit

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest ved udgangen af den tredje måned derefter, med angivelse af emballage, hvis den er på 5 kg eller derunder. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

9)

Artikel 10 udgår.

10)

Bilag III udgår.

11)

I bilag IX ændres udtrykket »trancher« til udtrykket »delperioder«.

12)

Bilag X udgår.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 955/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres udtrykket »i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003« til udtrykket »i overensstemmelse med artikel 11, 11a, 11c og 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003«.

b)

Andet afsnit udgår.

c)

Følgende indsættes som fjerde afsnit:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 (17) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 udgår.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgeren indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode. Ansøgere kan dog kun indgive én licensansøgning om ugen for hver ottecifret KN-kode.«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 udgår.

b)

I stk. 3 ændres udtrykket »den efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003 beregnede« til udtrykket »den efter artikel 11, 11a, 11c og 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003 beregnede«.

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Ansøgningerne om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver mandag senest kl. 13.00 Bruxelles-tid.

I 2007 gælder dog, at perioden for indgivelse af de første ansøgninger begynder på den første hverdag i 2007 og slutter senest den 8. januar 2007, og at den første mandag i forbindelse med indsendelse af oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen, jf. artikel 5, litra a), er mandag den 8. januar 2007.

2.   Importlicensen udstedes den ottende hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, hvis den i artikel 1 fastsatte mængde ikke er nået.

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicenser indtil udgangen af måneden efter den måned, hvor de faktisk er udstedt.

3.   Når de mængder, der er ansøgt om licens for i løbet af en uge, overstiger den disponible mængde, jf. artikel 1, fastsætter Kommissionen senest den fjerde hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger for den pågældende uge en fordelingskoefficient for de mængder, der er ansøgt om licens for i den pågældende uge, og den afviser de ansøgninger, der er indgivet for de følgende uger, og suspenderer udstedelsen af importlicenser indtil udgangen af det pågældende år.

4.   Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i stk. 3, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i første afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode, senest kl. 18 Bruxelles-tid den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode, senest ved udgangen af den tredje måned derefter. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

6)

Artikel 6 udgår.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(5)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 18).

(6)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 965/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 12).

(7)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(8)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 945/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 12).

(10)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(11)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(12)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(13)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96

(14)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(15)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(16)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(17)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/54


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2020/2006

af 22. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår forvaltning af WTO-toldkontingentet for newzealandsk smør

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2) fastsættes der især bestemmelser for newzealandsk smør, jf. artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning.

(2)

EF-Domstolen fastslog i sin dom af 11. juli 2006 i sag C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk mod Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: »at artikel 35, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter er ugyldig, for så vidt som den bestemmer, at ansøgninger om importlicenser for newzealandsk smør til reducerede toldsatser kun kan indgives til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige« og »at artikel 25 og 32 i forordning nr. 2535/2001, læst i sammenhæng med bilag III, IV og XII til samme forordning, er ugyldige, for så vidt som de medfører forskelsbehandling ved udstedelse af importlicenser for newzealandsk smør til reducerede toldsatser«.

(3)

Der bør indføres en ny ordning for forvaltning af toldkontingentet fra den 1. januar 2007, således at importørerne får lige adgang til kontingentet i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-313/04.

(4)

For at stabilisere handelen, samtidig med at hele kontingentet gradvis åbnes for alle interesserede erhvervsdrivende, bør kontingentet forvaltes efter den metode, der er nævnt i artikel 29, stk. 2, tredje led, i forordning (EF) nr. 1255/1999. Derfor bør kontingentet fordeles mellem traditionelle importører og nye importører. Den traditionelle del bør forvaltes under hensyntagen til den tidligere handel inden for rammerne af det samme kontingent, og de nye importørers del bør forvaltes ved samtidig behandling af licensansøgningerne.

(5)

For at sikre, at der kun indgives seriøse importlicensansøgninger, for at forhindre spekulationsforretninger og for at sikre, at kontingentet udnyttes bedst muligt, bør hver af de nye ansøgere ansøge om en minimumsmængde, og ansøgningerne må højst omfatte 10 % af den disponible mængde. Af samme årsager bør der fastsættes kriterier for at få del i kontingentet. Især bør de erhvervsdrivende, der kan dokumentere at have drevet handel af et vist omfang inden for mejerisektoren, have adgang til kontingentet. For at give de nye ansøgere mere lige adgang til kontingentet kan hver ansøger ansøge om en maksimumsmængde.

(6)

Sikkerhedsstillelsen bør være så høj, at det kun er seriøse erhvervsdrivende, der ansøger om at få del i kontingentet. Derfor bør der fastsættes samme sikkerhedsstillelse som den, der gælder for forvaltningen af kontingenter i henhold til afsnit 2, kapitel I, i forordning (EF) nr. 2535/2001.

(7)

For at undgå, at der udstedes licenser for mængder, som ikke er af en økonomisk fornuftig størrelse, bør der anvendes lodtrækning i de tilfælde, hvor der ellers ville blive udstedt licenser for under 20 t.

(8)

Ved importen af newzealandsk smør skal der overholdes visse kvalitets- og sammensætningskrav, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2535/2001. IMA 1-certifikatet bør fremlægges på importtidspunktet som bevis for, at kravene er overholdt, og som bevis for produkternes oprindelse.

(9)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Myndighederne underretter inden den 1. juni ansøgerne om resultatet af godkendelsesproceduren og meddeler dem i givet fald godkendelsesnummeret. Godkendelsen gælder for et år.«

2)

Artikel 24 og 25 affattes således:

»Artikel 24

1.   Denne afdeling gælder for import i forbindelse med de kontingenter, der er opdelt efter oprindelsesland og omhandlet i liste CXL, jf. bilag III.B.

2.   I bilag III.B til denne forordning fastsættes de toldsatser, der skal anvendes, og de maksimumsmængder, der kan importeres pr. toldkontingentperiode.

Artikel 25

1.   Der udstedes kun importlicens til den anførte toldsats for de produkter, der er nævnt i bilag III.B, hvis der forelægges et IMA 1-certifikat for den samlede nettomængde anført på certifikatet.

IMA 1-certifikatet skal opfylde betingelserne i artikel 29 til 33. Importlicensen skal være påført nummer og udstedelsesdato for det pågældende IMA 1-certifikat.

2.   Der må først udstedes importlicens, når myndighederne har kontrolleret, at artikel 33, stk. 1, litra e), er overholdt.

Den udstedende myndighed sender Kommissionen en kopi af det IMA 1-certifikat, der forelægges sammen med hver importlicensansøgning, senest kl. 18 (Bruxelles-tid) den dag, hvor det forelægges.

Den udstedende myndighed udsteder importlicensen fire arbejdsdage senere, hvis Kommissionen ikke har truffet særlige foranstaltninger inden da.

Den udstedende myndighed opbevarer originalen af hvert IMA 1-certifikat, der er forelagt.«

3)

Artikel 26, stk. 2, andet afsnit, udgår.

4)

Artikel 34 til 39 affattes således:

»Artikel 34

1.   Denne afdeling gælder for import af newzealandsk smør under kontingent nr. 09.4195 og 09.4182, jf. bilag III.A til denne forordning.

2.   Bestemmelserne i artikel 27 og 30, artikel 31, stk. 1, artikel 32, stk. 2 og 3, og artikel 33, stk. 1, litra a) til d), finder anvendelse.

3.   Ved udtrykket »mindst seks uger gammelt« i beskrivelsen af kontingentet for newzealandsk smør forstås smør, der er mindst seks uger gammelt på det tidspunkt, hvor toldmyndighederne får forelagt en angivelse til overgang til fri omsætning.

4.   I bilag III.A fastsættes toldkontingenterne, den toldsats, der skal anvendes, og de maksimumsmængder, der kan importeres i hver toldkontingentperiode eller -delperiode.

Artikel 34a

1.   Kontingenterne opdeles i to dele, jf. bilag III.A:

a)

kontingent nr. 09.4195 (i det følgende benævnt del A) fordeles blandt EF-importører, der er godkendt i henhold til artikel 7, og som:

i)

for kontingentåret 2007 kan dokumenteres, at de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589 i 2006

ii)

for kontingentåret 2008 kan dokumenteres, at de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007

iii)

for de følgende kontingentår kan dokumenteres, at de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 i løbet af de 24 måneder før november måned, der ligger inden kontingentårets begyndelse

b)

kontingent nr. 09.4182 (i det følgende benævnt del B) er forbeholdt ansøgere,

i)

der er godkendt i henhold til artikel 7, eller

ii)

som for perioden januar til juni 2007 for så vidt angår ansøgere hjemmehørende i Bulgarien eller Rumænien overholder bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2006 (3), og

iii)

som kan dokumentere, at de i de 12 måneder før november måned, der ligger inden kontingentårets begyndelse, til EF har importeret og/eller fra EF har eksporteret mindst 100 t mælk eller mejeriprodukter henhørende under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur ved mindst fire adskilte transaktioner.

For kontingentåret 2007 og 2008 svarer 12-månedersperioden henholdsvis til kalenderåret 2006 og 2007.

2.   De beviser for handelsvirksomhed, der er nævnt i stk. 1, litra a) og litra b), nr. ii) og iii), gælder for begge halvår af kontingentåret.

3.   Der må kun indgives licensansøgninger i løbet af de første ti dage af følgende måneder:

a)

i januar 2007 og 2008 for kontingenthalvåret januar-juni; for januar 2007 kan der dog indgives licensansøgninger i løbet af de første 15 dage

b)

i november for de følgende kontingenthalvår januar-juni

c)

i juni for kontingenthalvåret juli-december.

4.   Importlicensansøgninger kan kun tages i betragtning, hvis de omfatter følgende:

a)

for del A højst 125 %:

i)

for kontingentåret 2007 af den mængde produkter, de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589 i 2006

ii)

for kontingentåret 2008 af den samlede mængde produkter, de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 i 2006 og 2007

iii)

for de følgende kontingentår af de mængder, de har importeret inden for rammerne af kontingent nr. 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 i løbet af de 24 måneder før november måned, der ligger inden kontingentårets begyndelse

b)

for del B mindst 20 t og højst 10 % af den disponible mængde for den pågældende delperiode, hvis ansøgerne over for den pågældende medlemsstats myndigheder kan dokumentere, at de opfylder betingelserne i stk. 1, litra b).

De beviser, der er nævnt ovenfor, skal forelægges, når licensansøgningerne indgives.

Ansøgere, der opfylder betingelserne for at komme i betragtning, kan indgive ansøgninger samtidigt for begge dele af kontingentet.

Der indgives separate licensansøgninger for del A og del B.

Der fremlægges bevis for import eller eksport i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

5.   Der må kun indgives licensansøgninger i godkendelsesmedlemsstaten, og de skal være påført importørens godkendelsesnummer.

Artikel 35

Sikkerhedsstillelsen, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, er på 35 EUR pr. 100 kg netto af produktet.

Artikel 35a

1.   Senest den tredje arbejdsdag efter udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for hvert af produkterne.

2.   I meddelelserne oplyses det, hvilke mængder der er ansøgt om under hvert kontingentnummer, opdelt efter KN-kode.

3.   Kommissionen træffer senest fem arbejdsdage efter meddelelsesfristens udløb, jf. stk. 1, afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan accepteres. Overstiger de mængder, der er ansøgt om, ikke de disponible kontingentmængder, træffer Kommissionen ingen afgørelse, og der udstedes licenser for de mængder, der er ansøgt om.

Overstiger licensansøgningerne for et delkontingent den disponible mængde for den pågældende kontingentperiode, anvender Kommissionen en tildelingskoefficient, som er fælles for de mængder, der er ansøgt om. Den del af sikkerhedsstillelsen, der svarer til de mængder, som ikke tildeles, frigives.

Medfører anvendelsen af tildelingskoefficienten for et af delkontingenterne, at der ville blive udstedt licenser for under 20 t pr. ansøgning, fordeler den pågældende medlemsstat de tilsvarende mængder ved at trække lod om licenser på hver 20 t blandt de ansøgere, der ville have fået tildelt under 20 t som følge af anvendelsen af tildelingskoefficienten.

Resulterer fastsættelsen af partier a 20 t i en restmængde på under 20 t, anses denne mængde for et enkelt parti.

Sikkerhedsstillelsen for ansøgninger, der ikke imødekommes ved lodtrækningen, frigives straks.

4.   Licenserne udstedes senest fem arbejdsdage, efter at afgørelsen i stk. 3 er truffet.

5.   Importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, er gyldige indtil den sidste dag i det halvår, som er nævnt i bilag III.A.

6.   Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne afdeling, må kun overdrages til fysiske eller juridiske personer, som er godkendt i henhold til artikel 7. Overdrageren underretter samtidig med overdragelsesanmodningen den licensudstedende myndighed om modtagerens godkendelsesnummer.

Artikel 35b

Licensansøgninger og licenser skal indeholde de henvisninger, der er nævnt i artikel 28, undtagen henvisningerne til IMA 1-certifikatet.

I licensansøgningernes rubrik 16 kan der anføres en eller flere af de KN-koder, som er nævnt i bilag III.A.

I licensernes rubrik 20 anføres den delkontingentperiode, som licenserne er udstedt for.

Er der i en licensansøgning anført mere end en KN-kode, skal det præciseres, hvor stor en mængde der ansøges om for hver kode, og der udstedes en separat licens for hver kode.

Artikel 36

Opfylder det newzealandske smør ikke sammensætningskravene, mistes retten til at få del i kontingentet for hele den mængde, der er omfattet af den pågældende toldangivelse.

Hvis en angivelse til overgang til fri omsætning er blevet antaget, og toldmyndighederne konstaterer, at reglerne ikke er overholdt, opkræver de den importtold, der er fastsat i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Med henblik herpå udstedes der en importlicens til fuld told for den mængde, der ikke opfylder kravene.

Denne mængde afskrives ikke på licensen.

Artikel 37

1.   Den toldsats, der er fastsat i bilag III.A, anvendes kun på newzealandsk smør, der importeres i henhold til denne afdeling, når der fremlægges en angivelse til overgang til fri omsætning ledsaget af en importlicens, der er udstedt i henhold til artikel 35a, og et IMA 1-certifikat, jf. bilag X, der er udstedt af en udstedende myndighed, som er nævnt i bilag XII, til dokumentation af, at kravene er opfyldt, og af oprindelsen af det produkt, som angivelsen omfatter. Toldmyndighederne anfører IMA 1-certifikatets løbenummer på importlicensen.

2.   Den mængde, der er anført på IMA 1-certifikatet, skal svare til den mængde, der er anført i toldangivelsen.

3.   IMA 1-certifikatet er gyldigt fra udstedelsesdagen til den sidste dag i den årlige importkontingentperiode.

4.   Importlicensen kan anvendes til en eller flere indførselsangivelser.

Artikel 38

Ud over de betingelser, der er fastsat i artikel 33, stk. 1, litra a) til d), må udstedende myndigheder kun anføres i bilag XII, hvis de forpligter sig til at meddele Kommissionen den procestypiske standardafvigelse for fedtindholdet, jf. punkt 1, litra e), i bilag IV, i newzealandsk smør, der fremstilles af hver enkelt producent, jf. punkt 1, litra a), i bilag IV, i overensstemmelse med hver enkelt varekøbsspecifikation.

Artikel 39

Medlemsstaterne meddeler senest den 31. januar efter udgangen af et givet kontingentår Kommissionen de definitive månedlige mængder produkter og den samlede mængde produkter for det kontingentår, der er antaget angivelser til overgang til fri omsætning for inden for rammerne af toldkontingentet i stk. 1 i løbet af det foregående kontingentår.

Den månedlige meddelelse gives senest den tiende i måneden efter den måned, hvor angivelserne til overgang til fri omsætning blev antaget.«

5)

Bilag III.A affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

6)

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag III.B.

7)

I bilag IV foretages følgende ændringer i »1. DEFINITIONER«:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

»producent«: en forarbejdningsvirksomhed eller et mejeri, der fremstiller smør til eksport til EF under de toldkontingenter, som er nævnt i bilag III.A«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

»parti«: en mængde smør, der er omfattet af et IMA 1-certifikat, som forelægges for toldmyndighederne med henblik på overgang til fri omsætning under de toldkontingenter, som er nævnt i bilag III.A«

8)

I bilag X affattes rubrikken »CERFITIKAT« således:

»CERTIFIKAT

vedrørende import af newzealandsk smør, der er omfattet af det toldkontingent, som er nævnt i bilag III.A«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 926/2006 (EUT L 170 af 23.6.2006, s. 8).

(3)  Se side 46 i denne EUT.


BILAG I

»BILAG III.A

TOLDKONTINGENT IFØLGE GATT/WTO-AFTALER OPDELT EFTER OPRINDELSESLAND: NEWZEALANDSK SMØR

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelsesland

Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december

(t)

Maksimalt halvårligt kontingent

(mængder i t)

Kontingent

Del A

Kontingent nr.

09.4195

Kontingent

Del B

Kontingent nr.

09.4182

Importtold

(EUR/100 kg nettovægt)

Regler for udfærdigelse af IMA 1-certifikater

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i én enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang

New Zealand

77 402 t

januar-juni 2007

42 572 t

23 415 t

19 157 t

86,88

Jf. bilag IV

ex 0405 10 30

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i én enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang, hvorunder fløden kan omdannes til koncentreret mælkefedt, og/eller dette mælkefedt fraktioneres (den såkaldte »Ammix« og »Spreadable«-metode)

juli-december 2007

34 830 t

19 156 t

15 674 t

Halvårligt kontingent fra januar 2008 og frem

38 701 t

21 286 t

17 415 t«


BILAG II

»BILAG III.B

TOLDKONTINGENT IFØLGE GATT/WTO-AFTALER OPDELT EFTER OPRINDELSESLAND: ANDRE

Kontingent nr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelsesland

Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december

(t)

Importtold

(EUR/100 kg nettovægt)

Regler for udfærdigelse af IMA 1-certifikater

09.4522

0406 90 01

Ost til forarbejdning (1)

Australien

500

17,06

Jf. bilag XI, punkt C og D

09.4521

ex 0406 90 21

Cheddar, hele standardoste (konventionel flad cylindrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg og kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum, af nettovægt på mindst 10 kg), med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst tre måneder

Australien

3 711

17,06

Jf. bilag XI, punkt B

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar, fremstillet af ikke pasteuriseret mælk, med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst ni måneder, af værdi franko grænse (2) pr. 100 kg nettovægt lig med eller over:

 

334,20 EUR for hele standardoste

 

354,83 EUR for oste af nettovægt på 500 g og derover

 

368,58 EUR for oste af nettovægt på under 500 g

Canada

4 000

13,75

Jf. bilag XI, punkt A

Ved »hele standardoste« forstås:

 

hele oste af konventionel flad cylindrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg

 

kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum, af nettovægt på 10 kg og derover

09.4515

0406 90 01

Ost til forarbejdning (3)

New Zealand

4 000

17,06

Jf. bilag XI, punkt C og D

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar, hele standardoste (konventionel flad cylindrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg og kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum, af nettovægt på mindst 10 kg), med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst tre måneder

New Zealand

7 000

17,06

Jf. bilag XI, punkt B


(1)  Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker på grundlag af EF-bestemmelserne på området. De pågældende oste anses for forarbejdede, når de er blevet forarbejdet til produkter henhørende under KN-kode 0406 30. Artikel 291 til 300 i forordnung (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse.

(2)  Ved udtrykket værdi franko grænse forstås eksportlandets pris franko grænse eller fob med tillæg af et beløb, der svarer til transport- og forsikringsomkostningerne til EF's toldområde.

(3)  Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker på grundlag af EF-bestemmelserne på området. De pågældende oste anses for forarbejdede, når de er blevet forarbejdet til produkter henhørende under KN-kode 0406 30. Artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse«.


29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2021/2006

af 22. december 2006

om åbning og forvaltning af et importkontingent for ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«) (1), særlig bilag III, artikel 6, stk. 5, syvende afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1706/98 (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (3), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 af 9. april 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 og Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår ordningen for indførsel af ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og oversøiske lande og territorier (OLT) (4) er blevet ændret væsentligt siden vedtagelsen. Der bør desuden foretages en harmonisering af bestemmelserne vedrørende kontingentet med oprindelse i AVS- og OLT-staterne med de horisontale eller sektorspecifikke gennemførelsesforordninger: Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (6) samt Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (7). Sidstnævnte forordning gælder for importlicenser i toldkontingentperioder, der begynder den 1. januar 2007.

(2)

I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat bestemmelser om importlicensansøgninger, licensansøgere og udstedelse af licenser. Forordningen begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i kontingentperioden og anvendes uden at foregribe yderligere betingelser eller undtagelser, som fastsættes i de sektorspecifikke forordninger. Forvaltningen af EF-toldkontingenterne for import af ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT) bør tilpasses som følge heraf. Af hensyn til klarheden bør forordning (EF) nr. 638/2003 erstattes og ophæves med virkning fra 2007.

(3)

I forordning (EF) nr. 2286/2002 er der fastsat importordninger for AVS-staterne som følge af den AVS-EF-partnerskabsaftale, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000. I artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning er der fastsat en generel ordning for nedsættelse af tolden for produkterne i nævnte forordnings bilag I og en specifik ordning for nedsættelse af tolden i forbindelse med toldkontingenter for visse produkter i bilag II. Der er fastsat årlige kontingenter for 125 000 t ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris og 20 000 t brudris.

(4)

I afgørelse 2001/822/EF er det fastsat, at AVS/OLT-kumulation af oprindelse som fastsat i artikel 6, i bilag III til nævnte afgørelse er tilladt inden for en samlet årlig mængde på 160 000 t ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris for produkter henhørende under KN-kode 1006. Af denne samlede mængde tildeles der oprindeligt hvert år importlicenser til OLT for 35 000 t, og i forbindelse med denne mængde udstedes der importlicenser for 10 000 t til de mindst udviklede OLT.

(5)

For at sikre forvaltningen af disse importordninger er det nødvendigt i en enkelt retsakt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser for udstedelse af importlicenser for ris med oprindelse i AVS-staterne og OLT.

(6)

Udstedelsen af importlicenser skal fordeles over hele året i flere delperioder, der fastlægges med henblik på en afbalanceret markedsforvaltning. Ved forordning (EF) nr. 638/2003 var det fastsat, at importlicenser for den første delperiode skulle udstedes i februar måned. Efter anmodning fra AVS-lande bør den første delperiode fremskyndes med en måned, for at de erhvervsdrivende rent faktisk kan drage fordel af disse kontingenter fra januar til december.

(7)

Toldnedsættelsen er betinget af, at det eksporterende AVS-land opkræver en eksportafgift til et beløb, der svarer til toldnedsættelsen som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002. Der bør fastsættes bestemmelser for bevisførelse for, at eksportafgiften er opkrævet.

(8)

Importen skal finde sted ved hjælp af importlicenser, der udstedes på grundlag af en eksportlicens, der udstedes af organer, som AVS-staterne og OLT har bemyndiget hertil.

(9)

De licenser, som de mindst udviklede OLT ikke udnytter, skal stilles til rådighed for De Nederlandske Antiller og Aruba, samtidig med at mulighederne for overførsel mellem de forskellige delperioder i året opretholdes.

(10)

For at sikre en korrekt forvaltning af kontingenterne som fastsat ved forordning (EF) nr. 2286/2002 og afgørelse 2001/822/EF bør det fastsættes, at en ansøgning om importlicens ledsages af en sikkerhedsstillelse på et niveau, der modsvarer risiciene. Den tidsmæssige fordeling af kontingentet på året og licensernes gyldighedsperiode bør også fastlægges.

(11)

Disse foranstaltninger bør anvendes fra den 1. januar 2007, hvorfra foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1301/2006 finder anvendelse.

(12)

Men idet femdagesperioden for indgivelse af licensansøgninger, jf. den nugældende forordning, for den første delperiode falder i januar, bør det fastsættes, at de første ansøgninger for 2007 ikke kan indgives af de erhvervsdrivende inden den femtende dag efter offentliggørelsen af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende, så de erhvervsdrivende gives lejlighed til at tilpasse sig de nye regler, som indføres ved nærværende forordning.

(13)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL

Artikel 1

1.   Denne forordning indeholder bestemmelser for forvaltning af ordningen for importlicenser for følgende kontingenter:

a)

et samlet kontingent på 160 000 t ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris med oprindelse i AVS-staterne og oversøiske lande og territorier (OLT) ifølge artikel 1, stk. 3, og bilag I og II i forordning (EF) nr. 2286/2002 og artikel 6, stk. 5, i bilag III til afgørelse 2001/822/EF

b)

et kontingent på 20 000 t brudris med oprindelse i AVS-staterne ifølge artikel 1, stk. 3, og bilag II i forordning (EF) nr. 2286/2002.

2.   De i stk. 1 omhandlede kontingenter åbnes hvert år den første januar.

3.   Forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

KAPITEL II

INDFØRSEL AF RIS MED OPRINDELSE I AVS-STATERNE

Artikel 2

Indførsel til Fællesskabet af ris henhørende under KN-kode 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 og 1006 30 med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) sker til nedsat told som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002 i forbindelse med et kontingent på 125 000 t ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris mod fremlæggelse af en importlicens.

Kontingentet har løbenummer 09.4187.

Artikel 3

1.   De i artikel 2 omhandlede importlicenser udstedes hvert år i følgende delperioder:

:

januar

:

41 668 t

:

maj

:

41 666 t

:

september

:

41 666 t

:

oktober

:

i tilfælde af rest.

2.   Overførslen af de i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006 fastsatte mængder foretages på de vilkår, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 12.

Artikel 4

Indførsel til Fællesskabet af brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 med oprindelse i AVS-staterne sker til nedsat told som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002 i forbindelse med et kontingent på 20 000 t mod fremlæggelse af en importlicens.

Kontingentet har løbenummer 09.4188.

Artikel 5

De i artikel 4 omhandlede importlicenser udstedes hvert år i følgende delperioder:

:

januar

:

10 000 t

:

maj

:

10 000 t

:

september

:

0 t

:

oktober

:

i tilfælde af rest.

Artikel 6

1.   Toldnedsættelsen som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002 gælder kun for indførsel af ris, som eksportlandet har opkrævet en eksportafgift for svarende til forskellen mellem importtolden for ris fra tredjelande og det beløb, der er fastsat under anvendelse af toldnedsættelserne, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002.

Importtolden er den importtold, der gælder på dagen for indgivelsen af licensansøgningen.

2.   Beviset for, at eksportafgiften er opkrævet, føres ved, at eksportlandets toldmyndigheder angiver afgiftsbeløbet i national valuta og anfører en af angivelserne i bilag II til nærværende forordning, ledsaget af toldstedets underskrift og stempel i rubrik nr. 12 på den eksportlicens, som eksportlandet har udstedt i overensstemmelse med modellen i bilag I.

3.   Er den eksportafgift, som eksportlandet har opkrævet, lavere end den nedsættelse, der følger af anvendelsen af toldnedsættelserne, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002, begrænses toldnedsættelsen til det opkrævede beløb.

4.   Er den opkrævede eksportafgift udtrykt i en anden valuta end importmedlemsstatens valuta, er den vekselkurs, der skal anvendes ved fastlæggelsen af den rent faktisk opkrævede eksportafgift, den vekselkurs, der er registreret på denne medlemsstats mest repræsentative valutamarked eller valutamarkeder på den dato, hvor tolden forudfastsættes.

Artikel 7

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicenserne for afskallet, sleben eller delvis sleben ris samt brudris fra dagen for deres faktiske udstedelse, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, indtil udgangen af den tredje måned, der følger efter udstedelsen, og under ingen omstændigheder efter den 31. december i udstedelsesåret, jf. artikel 8, første afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Importlicenserne for afskallet, sleben og delvis sleben ris samt for brudris, der udstedes for de delperioder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, første led, i nærværende forordning og i artikel 5, første led, i den nævnte forordning, gælder fra dagen for deres faktiske udstedelse indtil udgangen af den efterfølgende fjerde måned.

KAPITEL III

INDFØRSEL AF RIS MED AVS/OLT-KUMULATION AF OPRINDELSEN

Artikel 8

Indførsel til Fællesskabet af ris med oprindelse i oversøiske lande og territorier (OLT) sker toldfrit i forbindelse med et kontingent på 35 000 t ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris, hvoraf 25 000 t er forbeholdt De Nederlandske Antiller og Aruba og 10 000 t de mindst udviklede OLT, mod fremlæggelse af en importlicens.

Kontingentet på 25 000 t, der er forbeholdt De Nederlandske Antiller og Aruba, har løbenummer 09.4189.

Kontingentet på 10 000 t, der er forbeholdt de mindst udviklede OLT, har løbenummer 09.4190.

Artikel 9

1.   De i artikel 8 omhandlede importlicenser udstedes hvert år i følgende delperioder udtrykt i ækvivalent afskallet ris:

a)

for de nederlandske Antiller og Aruba:

:

januar

:

8 334 t

:

maj

:

8 333 t

:

september

:

8 333 t

:

oktober

:

i tilfælde af rest.

b)

for de mindst udviklede OLT som omhandlet i bilag I B til afgørelse 2001/822/EF:

:

januar

:

3 334 t

:

maj

:

3 333 t

:

september

:

3 333 t

:

oktober

:

i tilfælde af rest.

2.   Omregningen af mængder på andre forarbejdningstrin end afskallet ris foretages ved anvendelse af de omregningssatser, der er fastsat i artikel 1 i Kommissionens forordning nr. 467/67/EØF (8).

Artikel 10

Ansøgninger om importlicens skal ledsages af originalen af en eksportlicens, der er udarbejdet efter modellen i bilag I, og som er udstedt af de myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse af EUR 1-certifikater.

Med hensyn til delperioden for oktober kan resten, hvis licensansøgningerne for indførsel med kumulation af oprindelsen for AVS/de mindst udviklede OLT vedrører en mængde, der er mindre end den disponible mængde, anvendes til indførsel af produkter med oprindelse i De Nederlandske Antiller og Aruba.

Artikel 11

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicenserne for afskallet, sleben eller delvis sleben ris samt brudris fra dagen for deres faktiske udstedelse, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, indtil den 31. december i udstedelsesåret, jf. artikel 8, første afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

KAPITEL IV

FÆLLES GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 12

For den overførte mængde som omhandlet i artikel 3, stk. 2, kan der ansøges om importlicenser for ris med oprindelse i AVS-staterne henhørende under de i nærværende forordnings artikel 2 omhandlede koder og for ris med oprindelse i OLT henhørende under KN-kode 1006.

Vedrører de licensansøgninger, der er indgivet for indførsel fra AVS-staterne eller indførsel med AVS/OLT-kumulation af oprindelsen, en mindre mængde end den disponible mængde, kan den disponible restmængde i delperioden for oktober som omhandlet i nærværende forordnings artikel 3, stk. 1, anvendes til indførsel af produkter med oprindelse i OLT inden for de 160 000 t, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 1.

Artikel 13

Licensansøgningerne indgives til myndighederne i den pågældende medlemsstat i de fem første arbejdsdage i den måned, der svarer til hver delperiode. Men i 2007 påbegyndes femdagesperioden for indgivelse af licensansøgninger for de delperioder i januar måned, der omhandles i artikel 3, 5 og 9, først den 13 januar 2007.

Den mængde, der ansøges om for hver delperiode og hvert kontingents løbenummer, må dog ikke overstige 5 000 t udtrykt i ækvivalent afskallet ris.

Artikel 14

1.   I rubrik nr. 7 og 8 i licensansøgningen og importlicensen anføres afsendelsesland og oprindelsesland, og oplysningen »ja« markeres med et kryds.

Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i det land, der er angivet i rubrik 8.

2.   Rubrik nr. 20 i licensansøgningen og importlicensen indeholder en af følgende angivelser:

AVS (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2021/2006)

AVS brudris (artikel 5 i forordning (EF) nr. 2021/2006)

OLT (artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2021/2006)

OLT (artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2021/2006).

3.   For indførsler med oprindelse i AVS-staterne indeholder licenserne i rubrik 24 en af angivelserne i bilag III.

For indførsler med oprindelse i OLT indeholder licenserne i rubrik 24 en af angivelserne i bilag IV.

Artikel 15

1.   Kommissionen fastsætter fordelingskoefficienten i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest ti dage efter fristen for meddelelse af oplysningerne i artikel 17, litra a), i denne forordning. Kommissionen fastsætter samtidig de mængder, der er til rådighed i den næstfølgende delperiode.

2.   Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i stk. 1, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i første afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.

3.   Senest tre arbejdsdage efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning udstedes importlicenserne for de mængder, der følger af anvendelsen af stk. 1 og 2.

Artikel 16

Uanset artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003 er den sikkerhedsstillelse, der kræves ved indgivelse af ansøgninger om importlicenser, 46 EUR/t.

Artikel 17

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder (vægt), ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest kl. 18 Bruxelles-tid på den anden hverdag efter den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger, med angivelse af nummeret på importlicensen og på eksportlicensen, hvis der kræves en sådan.

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder (vægt), der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne, med angivelse af nummeret på importlicensen og af de mængder, for hvilke licensansøgningen er trukket tilbage i henhold til artikel 15, stk. 2.

c)

de samlede mængder (vægt), der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode, senest ved udgangen af den tredje måned derefter. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Forordning (EF) nr. 638/2003 ophæves.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 af 22.5.2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2120/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 22).

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 945/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 12).

(7)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(8)  EFT L 204 af 24.8.1967, s. 1.


BILAG I

Model til eksportlicens som omhandlet i artikel 6 og artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2021/2006

Image


BILAG II

De angivelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 2:

:

på bulgarsk

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

på spansk

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

på tjekkisk

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

på dansk

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

på tysk

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

på estisk

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

på græsk

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

på engelsk

:

Special charge collected on export of rice

:

på fransk

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

på italiensk

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

på lettisk

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

på litauisk

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

på ungarsk

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

på maltesisk

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

på nederlandsk

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

på polsk

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

på portugisisk

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

på rumænsk

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

på slovakisk

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

på slovensk

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

på finsk

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

på svensk

:

Särskild avgift för risexport.


BILAG III

Påtegninger omhandlet i artikel 14, stk. 3, første afsnit:

:

på bulgarsk

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

på spansk

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

på tjekkisk

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

på dansk

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

på tysk

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

på estisk

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

på græsk

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

på engelsk

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

på fransk

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

på italiensk

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

på lettisk

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

på litauisk

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

på ungarsk

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

på maltesisk

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

på nederlandsk

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

på polsk

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

på portugisisk

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

på rumænsk

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

på slovakisk

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

på slovensk

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

på finsk

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

på svensk

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


BILAG IV

Påtegninger omhandlet i artikel 14, stk. 3, andet afsnit:

:

på bulgarsk

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

på spansk

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

på tjekkisk

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

på dansk

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

på tysk

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

på estisk

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)