ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 374

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
27. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/93/EF af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/94/EF af 12. december 2006 om fælles regler for visse former for vejgodstransport (kodificeret udgave) ( 1 )

5

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave) ( 1 )

10

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

27.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/93/EF

af 12. december 2006

om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992, om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Anvendelsen af støjemissionsnormer på civile subsoniske jetflyvemaskiner har stor betydning for præsentationen af luftfartstjenesteydelser, navnlig i de tilfælde, hvor sådanne normer begrænser den praktiske levetid for de flyvemaskiner, luftfartsselskaberne opererer.

(3)

Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissioner fra civile subsoniske jetfly (5) begrænser nyregistrering i medlemsstaternes registre af civile flyvemaskiner, der kun opfylder normerne i bind 1, del II, kapitel 2 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988). Det fastslås i direktivet, at begrænsning af nyregistreringen kun er et første skridt.

(4)

På grund af den stigende overbelastning af Fællesskabets lufthavne er det vigtigt, at de eksisterende anlæg udnyttes maksimalt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der anvendes miljømæssigt acceptable flyvemaskiner.

(5)

Undersøgelser foretaget af Fællesskabet i samarbejde med andre internationale organisationer viser, at for at forbuddet mod nyregistrering af flyvemaskiner, der ikke opfylder normerne i kapitel 3 i bilag 16, kan have positive virkninger for miljøet, må det følges op af foranstaltninger til begrænsning af operationen af sådanne flyvemaskiner.

(6)

Som supplement til de eksisterende regler bør der inden for en rimelig tidsfrist indføres fælles regler, der sikrer en ensartet fremgangsmåde overalt i Fællesskabet. Dette er særlig vigtigt på baggrund af den nylige tendens til gradvis liberalisering af lufttrafikken i Europa.

(7)

Støjen fra flyvemaskiner bør formindskes under hensyntagen til miljøfaktorer, tekniske muligheder og økonomiske følgevirkninger.

(8)

Det er hensigtsmæssigt at regulere anvendelsen af civile subsoniske jetflyvemaskiner, som er registreret i medlemsstaternes registre, og som opfylder normerne i kapitel 3 i bilag 16.

(9)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der fastsættes i henhold til nærværende direktiv. Disse sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(10)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Formålet med dette direktiv er at regulere anvendelsen af de i artikel 2 definerede civile subsoniske jetflyvemaskiner.

2.   Direktivet gælder for flyvemaskiner, hvis højeste tilladte startmasse er 34 000 kg eller derover, eller hvis godkendte indretning for den pågældende flyvemaskinetype tillader mere end 19 passagersæder, sæder forbeholdt besætningen ikke medregnet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sikrer, at alle civile subsoniske jetflyvemaskiner, som opereres fra lufthavne på deres område opfylder normerne i bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) .

2.   Det område, der er nævnt i stk. 1 omfatter ikke de oversøiske departementer, der er omhandlet i Traktatens artikel 299, stk. 2.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne kan indrømme flyvemaskiner af historisk interesse undtagelse fra bestemmelserne i artikel 2.

2.   En medlemsstat, der indrømmer undtagelser i henhold til stk. 1, underretter de øvrige medlemsstaters ansvarlige myndigheder og Kommissionen herom og om begrundelsen for afgørelsen.

3.   Medlemsstaterne anerkender undtagelser, som en anden medlemsstat har indrømmet flyvemaskiner, der er registreret i denne medlemsstats registre.

4.   Medlemsstaterne kan i enkelttilfælde tillade, at flyvemaskiner, som på grundlag af andre bestemmelser i dette direktiv ikke kan opereres, midlertidigt anvender lufthavne på deres område. Denne undtagelse er begrænset til:

a)

flyvemaskiner, hvis anvendelse er så exceptionel, at det ville være urimeligt at nægte en midlertidig undtagelse

b)

flyvemaskiner, der udfører ikke-indtægtsgivende flyvninger med henblik på ændring, reparation eller vedligeholdelse.

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterne fastsætter selv reglerne om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der fastsættes i henhold til dette direktiv, og de træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at reglerne gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser og meddeler den straks alle senere ændringer af bestemmelserne.

Artikel 6

1.   Direktiv 92/14/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, anførte frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

2.   Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den, 12. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.2004 (EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 67) og Rådets afgørelse af 14.11.2006.

(3)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001 (EFT L 138, af 22.5.2001, s. 12).

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  EFT L 363 af 13.12.1989, s. 27.


BILAG I

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

Rådets direktiv 92/14/EØF

(EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21)

Rådets direktiv 98/20/EF

(EFT L 107 af 7.4.1998, s. 4)

Kommissionens direktiv 1999/28/EF

(EFT L 118 af 6.5.1999, s. 53)

Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001

(EFT L 138 af 22.5.2001, s. 12)

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 6)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

92/14/EØF

1. juli 1992

98/20/EF

1. marts 1999

1999/28/EF

1. september 1999


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 92/14/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3 og 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 6 og 7

Artikel 8

Artikel 3, stk. 4

Artikel 9, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 9a og 9b

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 4

Artikel 5 (1)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Bilag

Bilag I

Bilag II


(1)  Artikel 2 i Rådets direktiv 98/20/EF.


27.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/94/EF

af 12. december 2006

om fælles regler for visse former for vejgodstransport

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om fastsættelse af visse regler for den internationale transport (erhvervsmæssig godstransport ad landevej) (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

En fælles transportpolitik indebærer bl.a. fastsættelse af fælles regler for den internationale godstransport ad landevej til eller fra en medlemsstats område eller for transitkørsel gennem en eller flere medlemsstaters områder. Disse regler bør udformes på en måde, så de bidrager til et velfungerende indre marked på transportområdet.

(3)

Det er nødvendigt at sikre en gradvis udvidelse af den internationale godstransport ad landevej under hensyntagen til, hvad udviklingen af samhandlen og samfærdslen inden for Fællesskabet kræver.

(4)

En række former for transport er fritaget for enhver ordning med kontingenter og transporttilladelser. Som led i organiseringen af markedet, indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (5), bør der for nogle af de pågældende former for transport på grund af deres egenart, bibeholdes en ordning med fritagelse for fællesskabstilladelsen og for enhver anden transporttilladelse.

(5)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne liberaliserer på de i stk. 2 nævnte betingelser de former for international vejgodstransport for tredjemands eller egen regning, som er anført i bilag I, og som udføres til eller fra deres område eller gennem deres område i transit.

2.   Transport og kørsel uden last i forbindelse med de i bilag I anførte former for transport skal fritages for enhver ordning med fællesskabstilladelse og andre former for transporttilladelse.

Artikel 2

Dette direktiv medfører ingen ændringer i de betingelser, på hvilke hver medlemsstat giver sine statsborgere adgang til de former for virksomhed, der omhandles i direktivet.

Artikel 3

Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om fælles regler for visse former for vejgodstransport, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT C 241 af 28.9.2004, s. 19.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.4.2004 (EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 545) og Rådets afgørelse af 14.11.2006.

(3)  EFT L 70 af 6.8.1962, s. 2005/62. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 881/92 (EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1).

(4)  Jf. Bilag II, del A.

(5)  EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG I

Transport, der er fritaget for enhver ordning med fællesskabstilladelse og andre former for transporttilladelse

1.

Transport af postforsendelser som led i en offentlig tjenesteydelse.

2.

Transport af beskadigede køretøjer, der er ude af drift.

3.

Transport af gods med motorkøretøjer, hvis tilladte totalvægt inklusive påhængskøretøjer ikke overstiger 6 tons, eller hvis tilladte nyttelast, inklusive påhængskøretøjers nyttelast, ikke overstiger 3,5 tons.

4.

Transport af gods med motorkøretøjer, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt:

a)

det befordrede gods skal være virksomhedens ejendom eller være blevet solgt, købt, udlånt, udlejet eller lejet, fremstillet, udvundet, bearbejdet eller repareret af denne

b)

transporten skal tjene til at bringe godset til virksomheden, at bringe det bort fra virksomheden, at flytte det enten inden for virksomhedens område eller uden for virksomhedens område til eget brug

c)

motorkøretøjer, der anvendes til sådan transport, skal føres af virksomhedens eget personale

d)

de køretøjer, der transporterer godset, skal tilhøre virksomheden eller være købt af denne på kredit eller være lejet, i sidstnævnte tilfælde forudsat at de opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (1).

Denne bestemmelse gælder ikke for anvendelse af et reservekøretøj i tilfælde, hvor det normalt anvendte køretøj er ude af drift for kortere tid

e)

transporten må kun være en underordnet aktivitet i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

5.

Transport af lægemidler, lægeligt apparatur og udstyr samt andre artikler, der er nødvendige i tilfælde af udrykning, særlig i tilfælde af naturkatastrofer.


(1)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 82.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om fastsættelse af visse regler for den internationale transport (erhvervsmæssig godstransport ad landevej)

(EFT  70 af 6.8.1962, s. 2005/62)

 

Rådets direktiv 72/426/EØF

(EFT L 291 af 28.12.1972, s. 155)

 

Rådets direktiv 74/149/EØF

(EFT L 84 af 28.3.1974, s. 8)

 

Rådets direktiv 77/158/EØF

(EFT L 48 af 19.2.1977, s. 30)

 

Rådets direktiv 78/175/EØF

(EFT L 54 af 25.2.1978, s. 18)

 

Rådets direktiv 80/49/EØF

(EFT L 18 af 24.1.1980, s. 23)

 

Rådets direktiv 82/50/EØF

(EFT L 27 af 4.2.1982, s. 22)

 

Rådets direktiv 83/572/EØF

(EFT L 332 af 28.11.1983, s. 33)

Kun artikel 2

Rådets direktiv 84/647/EØF

(EFT L 335 af 22.12.1984, s. 72)

Kun artikel 6

Rådets forordning (EØF) nr. 881/92

(EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1)

Kun artikel 13

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret [og anvendelse] (jf. artikel 3)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om fastsættelse af visse regler for den internationale transport (erhvervsmæssig godstransport ad landevej)

31. december 1962

 

72/426/EØF

 

74/149/EØF

1. juli 1974

77/158/EØF

1. juli 1977

 

78/175/EØF

1. juli 1978

 

80/49/EØF

1. juli 1980

82/50/EØF

1. januar 1983

 

83/572/EØF

1. januar 1984

 

84/647/EØF

30. juni 1986

 


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om fælles regler for visse former for vejgodstransport

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


27.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/10


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF

af 12. december 2006

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliserings hensyn kodificeres.

(2)

De bestemmelser, der er i kraft i medlemsstaterne med henblik på at yde sikkerhed ved benyttelse af elektrisk materiel, der anvendes inden for visse spændingsgrænser, har forskellig udformning, hvilket bevirker, at samhandelen hæmmes.

(3)

I nogle medlemsstater findes der i lovgivningen om visse former for elektrisk materiel ufravigelige forskrifter om forebyggende foranstaltninger og straffeforanstaltninger for at opnå denne sikkerhed.

(4)

I andre medlemsstater findes der i lovgivningen for at nå samme mål henvisninger til tekniske normer, der er udarbejdet af standardiseringsinstitutter. Dette system frembyder den fordel, at der kan ske en hurtig tilpasning til de tekniske fremskridt, uden at sikkerhedskravene derved tilsidesættes.

(5)

I visse medlemsstater skal der ske en administrativ godkendelse af normerne. Denne godkendelse berører ikke på nogen måde normernes tekniske indhold og begrænser heller ikke deres anvendelsesbetingelser. En sådan godkendelse kan derfor ikke ændre de virkninger, der på fællesskabsplan er knyttet til en harmoniseret og offentliggjort norm.

(6)

Der bør inden for Fællesskabet kunne finde fri omsætning af elektrisk materiel sted, når dette opfylder bestemte sikkerhedskrav, der er godkendt i alle medlemsstaterne. Bevis for, at disse krav overholdes, kan opnås ved henvisning til harmoniserede normer, der præciserer disse betingelser, men dette udelukker dog ikke anvendelse af andre bevisligheder. Disse harmoniserede normer bør opstilles efter fælles overenskomst af organer, som hver medlemsstat anmelder ved meddelelse til de øvrige medlemsstater og Kommissionen, og normerne skal offentliggøres i videst muligt omfang. En sådan harmonisering bør af hensyn til samhandelen fjerne de ulemper, der følger af forskelle i de nationale normer.

(7)

Uden at udelukke andre bevisligheder kan formodning for det elektriske materiels overensstemmelse med disse harmoniserede normer sikres ved anbringelse eller udstedelse af mærker eller attester under de kompetente organers ansvar eller, i mangel heraf, ved en af fabrikanten afgiven erklæring om overensstemmelse. Medlemsstaterne skal dog for at lette fjernelse af handelshindringer anerkende disse mærker eller attester eller nævnte erklæring som bevis. I dette øjemed skal disse mærker eller attester gøres offentligt bekendt, navnlig ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(8)

For så vidt angår elektrisk materiel, for hvilket der endnu ikke findes harmoniserede normer, kan den fri omsætning som overgangsforanstaltning sikres ved anvendelse af de sikkerhedsmæssige normer og bestemmelser, der allerede er udarbejdet af andre internationale organer eller af et af de organer, der fastlægger de harmoniserede normer.

(9)

Det kan forekomme, at elektrisk materiel bringes i fri omsætning, selv om det ikke opfylder sikkerhedskravene. Som følge heraf er det formålstjenligt at fastsætte egnede bestemmelser for at imødegå denne fare.

(10)

Ved Rådets afgørelse 93/465/EØF (5) fastlægges modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering.

(11)

Valget af procedurer bør ikke føre til en forringelse af det sikkerhedsniveau for elektrisk materiel, der allerede er fastlagt i hele Fællesskabet.

(12)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved »elektrisk materiel« forstås i dette direktiv alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1 000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1 500 V for jævnstrøm, med undtagelse af det materiel og de påvirkninger, der er anført i bilag II.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger til sikring af, at det elektriske materiel kun kan bringes i handelen, såfremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i Fællesskabet, og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr og ejendom i fare.

2.   I bilag I findes en oversigt over de vigtigste af de i stk. 1 omhandlede sikkerhedskrav.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for, at der ikke af sikkerhedsmæssige grunde skabes hindringer for den fri omsætning inden for Fællesskabet af elektrisk materiel, dersom dette på de betingelser, der er fastsat i artiklerne 5, 6, 7 eller 8, opfylder bestemmelserne i artikel 2.

Artikel 4

Medlemsstaterne drager omsorg for, at el-leverandørerne ikke gør tilslutning til nettet og forsyning til forbrugerne afhængig af strengere sikkerhedskrav til det elektriske materiel end forudset i artikel 2.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning navnlig betragter det elektriske materiel, der hvad angår sikkerhedsbestemmelserne opfylder de harmoniserede normer, som svarende til bestemmelserne i artikel 2.

Normerne betragtes som harmoniseret, så snart de er fastlagt efter fælles overenskomst af de organer, medlemsstaterne har anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med artikel 11, første afsnit, litra a), og er blevet offentliggjort i henhold til den nationale fremgangsmåde. De skal ajourføres i takt med de teknologiske fremskridt samt udviklingen af de tekniske sikkerhedsforskrifter.

Listen over de harmoniserede normer og disses referencer offentliggøres til underretning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

1.   For så vidt de harmoniserede normer i den i artikel 5 anførte betydning endnu ikke er fastlagt og offentliggjort, træffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger for at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning ligeledes betragter elektrisk materiel, der er i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser, som er fastlagt af International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE) (Den internationale Kommission for godkendelsesregler for elektrisk materiel) eller af »International Electrotechnical Commission« (IEC) (Den internationale elektrotekniske Kommission), og i henseende til hvilke den i stk. 2 og 3 fastsatte offentliggørelsesprocedure er iagttaget, som svarende til bestemmelserne i artikel 2.

2.   Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om de i stk. 1 omhandlede sikkerhedsbestemmelser straks ved dette direktivs ikrafttræden, samt så snart disse bestemmelser er offentliggjort. Efter samråd med medlemsstaterne angiver Kommissionen de bestemmelser og navnlig de varianter, den anbefaler til offentliggørelse.

3.   Medlemsstaterne fremsætter inden for en frist af 3 måneder over for Kommissionen de indsigelser, de måtte have mod de således meddelte bestemmelser, og anfører de sikkerhedsmæssige grunde, der er til hinder for deres godkendelse af de enkelte bestemmelser.

De sikkerhedsbestemmelser, angående hvilke der ikke er fremsat indsigelser, offentliggøres til underretning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

For så vidt der endnu ikke findes harmoniserede normer i den i artikel 5 anførte betydning eller sikkerhedsbestemmelser offentliggjort i overensstemmelse med artikel 6, træffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning ligeledes betragter elektrisk materiel, der er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de normer, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken det er fremstillet, som opfyldende bestemmelserne i artikel 2, såfremt der herved ydes en sikkerhed svarende til den, der kræves på deres eget område.

Artikel 8

1.   Inden det elektriske materiel markedsføres, skal det forsynes med den i artikel 10 nævnte »CE-mærkning«, som angiver, at det opfylder bestemmelserne i dette direktiv, herunder også den i bilag IV beskrevne procedure for overensstemmelsesvurdering.

2.   Såfremt der foreligger uenighed, kan fabrikanten eller importøren fremlægge en rapport, vedrørende det elektriske materiels overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, udarbejdet af et organ, der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med artikel 11, første afsnit, litra b).

3.   Når elektrisk materiel omfattes af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som indeholder bestemmelser om anbringelse af »CE-mærkning«, angiver denne mærkning, at materiellet ligeledes anses at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.

Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser »CE-mærkningen« imidlertid kun, at det elektriske materiel opfylder de direktiver, som fabrikanten har anvendt. I så fald skal referencerne vedrørende disse direktiver, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til disse direktiver, og som ledsager det pågældende elektriske materiel.

Artikel 9

1.   Såfremt en medlemsstat af sikkerhedsmæssige grunde forbyder, at en type elektrisk materiel bringes i handelen, eller af sikkerhedsmæssige grunde hindrer dens fri omsætning, underretter den straks de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen, idet den anfører begrundelsen for sin beslutning og især angiver:

a)

om uoverensstemmelsen med artikel 2 skyldes en mangel i de i artikel 5 omhandlede harmoniserede normer, i de i artikel 6 omhandlede bestemmelser eller i de i artikel 7 omhandlede normer

b)

om uoverensstemmelsen med artikel 2 skyldes urigtig anvendelse af nævnte normer eller publikationer eller skyldes, at den i nævnte artikel omhandlede gode tekniske praksis ikke er blevet overholdt.

2.   Såfremt andre medlemsstater rejser indsigelser imod den i stk. 1 nævnte beslutning, foranstalter Kommissionen omgående et samråd med de pågældende medlemsstater.

3.   Såfremt der ikke er opnået enighed inden for en frist af tre måneder fra datoen for den i stk. 1 fastsatte meddelelse om underretning, indhenter Kommissionen udtalelse fra et af de organer, der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med artikel 11, første afsnit, litra b), som har sæde uden for de berørte medlemsstaters område, og som ikke har medvirket inden for rammerne af fremgangsmåden i artikel 8. Det skal af udtalelsen fremgå, i hvilket omfang bestemmelserne i artikel 2 ikke er opfyldt.

4.   Kommissionen videresender udtalelsen fra det i stk. 3, nævnte organ til alle medlemsstaterne; disse kan inden for en frist af en måned meddele Kommissionen deres bemærkninger. Kommissionen gør sig samtidig bekendt med de berørte parters bemærkninger vedrørende udtalelsen.

5.   Efter at have gjort sig bekendt med disse bemærkninger fremsætter Kommissionen i påkommende tilfælde egnede henstillinger eller udtalelser.

Artikel 10

1.   Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer den i bilag III omhandlede »CE-mærkning« på det elektriske materiel eller, hvis det ikke er muligt, på emballagen, brugsanvisningen eller garantibeviset på en måde, så den er synlig og letlæselig og ikke kan slettes.

2.   Det er forbudt at anbringe anden mærkning på det elektriske materiel, som kan vildlede tredjemand med hensyn til »CE-mærkningens« betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på det elektriske materiel, emballagen, brugsanvisningen eller garantibeviset, forudsat at dette ikke gør »CE-mærkningen« mindre synlig eller letlæselig.

3.   Med forbehold af artikel 9:

a)

er fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant — hvis en medlemsstat konstaterer, at »CE-mærkningen« er blevet anbragt uberettiget — forpligtet til at sørge for, at produktet bringes til at opfylde bestemmelserne om »CE-mærkning«, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat

b)

skal medlemsstaten, såfremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføring af det pågældende produkt eller sikre, at det trækkes tilbage fra markedet i overensstemmelse med artikel 9.

Artikel 11

Hver medlemsstat meddeler de øvrige medlemsstater og Kommissionen:

a)

en fortegnelse over de i artikel 5, andet afsnit, omhandlede organer

b)

en fortegnelse over de organer, som udarbejder en rapport i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, eller afgiver en udtalelse i overensstemmelse med artikel 9

c)

stedet for den i artikel 5, andet afsnit, omhandlede offentliggørelse.

Hver medlemsstat giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om enhver ændring af disse oplysninger.

Artikel 12

Dette direktiv anvendes ikke på elektrisk materiel bestemt til udførsel til tredjelande.

Artikel 13

Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen ordlyden af de væsentligste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Direktiv 73/23/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT C 10 af 14.1.2004, s. 6.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2003 (EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 68) og Rådets afgørelse af 14.11.2006.

(3)  EFT L 77 af 26.3.1973, s. 29. Direktivet er ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.).

(4)  Jf. bilag V, del A.

(5)  Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22.7.1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmærkningen«, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23).


BILAG I

Vigtigste Sikkerhedskrav for Elektrisk Materiel Bestemt til Anvendelse Inden for Visse Spændingsgrænser

1.

Almindelige betingelser

a)

På det elektriske materiel eller, hvis dette ikke er muligt, i en medfølgende beskrivelse anføres de væsentligste data til hvilke kendskabet, og hvis overholdelse er en betingelse for, at materiellet kan anvendes i overensstemmelse med dets formål og uden fare.

b)

Firmanavnet eller varemærket anbringes tydeligt på det elektriske materiel eller, såfremt dette ikke er muligt, på emballagen.

c)

Det elektriske materiel, såvel som dets enkelte dele, udføres således, at det kan tilsluttes på sikker og forsvarlig måde.

d)

Det elektriske materiel udformes og fremstilles på en sådan måde, at der er sikret beskyttelse mod de farer, som er anført under punkt 2 og 3 i dette bilag, under forudsætning af, at det anvendes efter dets formål og vedligeholdes forsvarligt.

2.

Beskyttelse mod farer, som kan hidrøre fra det elektriske materiel

Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at:

a)

personer og husdyr beskyttes på forsvarlig måde mod farer for legemsbeskadigelse eller andre skader, der kan forårsages af direkte eller indirekte berøring

b)

der ikke kan opstå temperaturer, lysbuer eller udstrålinger, som ville kunne fremkalde fare

c)

personer, husdyr og ting på tilstrækkelig god måde beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmæssigt hidrører fra det elektriske materiel

d)

isolation tilpasses forudseelige påvirkninger.

3.

Beskyttelse mod farer, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel

Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at:

a)

det elektriske materiel opfylder de stillede mekaniske krav, således at personer, husdyr og ting ikke udsættes for fare

b)

det elektriske materiel kan modstå ikke-mekaniske påvirkninger under de forudseelige omgivelsesforhold, således at personer, husdyr og ting ikke udsættes for fare

c)

det elektriske materiel ikke udsætter personer, husdyr og ting for fare under forudseelige overbelastningsforhold.


BILAG II

Materiel og Påvirkninger, der ikke Omfattes af dette Direktivs Anvendelsesområde

Elektrisk materiel, bestemt til anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfære.

Elektro-radiologisk og elektro-medicinsk materiel.

Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer.

Elektricitetsmålere.

Stikkontakter og stikpropper til brug i boliger.

Spændingsgivere til elektriske hegn.

Radiofoni- og fjernsynsforstyrrelser.

Særligt elektrisk materiel, bestemt til anvendelse om bord på skibe, i flyvemaskiner og ved jernbanerne, som svarer til de sikkerhedsbestemmelser, der er udfærdiget af de internationale organer, som medlemsstaterne er tilknyttet.


BILAG III

»CE-Overensstemmelsesmærkning« og EF-Overensstemmelseserklæring

A.   »CE-overensstemmelsesmærkning«

»CE-overensstemmelsesmærkningen« består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

Image

Hvis »CE-mærkningen« mindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgår i »CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

B.   EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæringen skal omfatte følgende:

navn og adresse på fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

beskrivelse af det elektriske materiel

henvisning til de harmoniserede standarder

eventuelt henvisning til de specifikationer, som overensstemmelseserklæringen vedrører

identifikation af den person, som har fuldmagt til at forpligte fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor »CE-mærkningen« blev anbragt.


BILAG IV

Intern Fabrikationskontrol

1.

Den interne fabrikationskontrol er den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, der opfylder forpligtelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det elektriske materiel opfylder de krav i direktivet, der gælder for det. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer »CE-mærkningen« på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2.

Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal på Fællesskabets område kunne stille den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i mindst ti år fra datoen for ophøret med fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller hans repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler denne pligt den person, som er ansvarlig for markedsføringen af det elektriske materiel i Fællesskabet.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det elektriske materiels overensstemmelse med kravene i dette direktiv. Dokumentationen skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og funktion. Den omfatter følgende:

en almindelig beskrivelse af det elektriske materiel

konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt det elektriske materiels funktion

en liste over de standarder, som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde sikkerhedskravene i dette direktiv i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt standarder

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser osv.

prøverapporter.

4.

Fabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklæringen.

5.

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation og med de krav i dette direktiv, der gælder for dem.


BILAG V

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

Rådets direktiv 73/23/EØF

Rådets direktiv 93/68/EØF Kun

artikel 1, nr. 12) og artikel 13

(EFT L 77 af 26.3.1973, s. 29)

(EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1)

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 14)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

73/23/EØF

93/68/EØF

21. august 1974 (1)

1. juli 1994

1. januar 1995 (2)


(1)  For så vidt angår Danmark fastsattes fristen til fem år, dvs. 21. februar 1978. Se artikel 13, stk. 1, i direktiv 73/23/EØF.

(2)  Medlemsstaterne tillod indtil den 1. januar 1997 markedsføring og ibrugtagning af produkter, som var i overensstemmelse med de mærkningsregler, der var gældende før den 1. januar 1995. Se artikel 14, stk. 2, i direktiv 93/68/EØF.


BILAG VI

Sammenligningstabel

Direktiv 73/23/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1 — 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3, litra a)

Artikel 8, stk. 3, litra b)

Artikel 9, stk. 1, første led

Artikel 9, stk. 1, andet led

Artikel 9, stk. 2 — 5

Artikel 10

Artikel 11, første led

Artikel 11, andet led

Artikel 11, tredje led

Artikel 12

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

Artikel 14

Bilag I — IV

Artikel 1 — 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3, første afsnit

Artikel 8, stk. 3, andet afsnit

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 2 — 5

Artikel 10

Artikel 11, litra a)

Artikel 11, litra b)

Artikel 11, litra c)

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Bilag I — IV

Bilag V

Bilag VI