ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 369

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1898/2006

af 14. december 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 16 og artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 510/2006 er der fastsat generelle regler om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, og samtidig ophæves Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (2).

(2)

Af klarhedshensyn bør Kommissionens forordning (EØF) nr. 2037/93 af 27. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2004 af 1. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 for så vidt angår resuméet af varespecifikationens hovedelementer (4) ophæves og erstattes af en ny forordning.

(3)

Det bør fastsættes, på hvilke betingelser en fysisk eller juridisk person kan indgive ansøgning om registrering. Der bør lægges særlig vægt på områdets afgrænsning under hensyntagen til det traditionelle produktionsområde og produktets kendetegn. Enhver producent, som er etableret i det afgrænsede geografiske område, bør kunne benytte den registrerede betegnelse, når betingelserne i varespecifikationen er opfyldt.

(4)

Der kan kun registreres betegnelser, som benyttes i handelssprog eller i daglig tale, eller som historisk set har været brugt som betegnelse for det specifikke landbrugsprodukt eller den specifikke fødevare. Der bør fastsættes specifikke regler angående sproglige varianter af en betegnelse, betegnelser, som omfatter flere forskellige produkter, og betegnelser, der er enslydende eller delvis enslydende med betegnelser på plantesorter eller dyreracer.

(5)

Det geografiske område bør afgrænses ud fra tilknytningen og på en udførlig og præcis måde, der giver producenter, de kompetente myndigheder, kontrolorganer mulighed for utvetydigt at fastlægge, om aktiviteterne udføres inden for det afgrænsede geografiske område.

(6)

Med henblik på oprindelsesbetegnelser bør der forelægges en liste over de råvarer, der kan stamme fra et geografisk område, som er større end eller ikke-sammenfaldende med det område, hvor de er forarbejdet, jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006. I henhold til artikel 2, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2081/92 er der kun opført levende dyr, kød og mælk på listen. Af hensyn til kontinuiteten foreslås det at bevare denne liste uændret.

(7)

Varespecifikationen skal angive de foranstaltninger, der er truffet for at sikre bevis for oprindelsen, og det skal være muligt at følge tilblivelsen af produktet, råvarer, foder og andre elementer, som skal stamme fra det afgrænsede geografiske område.

(8)

Hvis emballering af et landbrugsprodukt eller en fødevare eller aktiviteter, f.eks. udskæring eller rivning, med henblik på præsentationen heraf begrænses til et afgrænset geografisk område, udgør dette en hindring for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed. Ifølge Domstolens retspraksis kan sådanne begrænsninger kun pålægges, hvis de er nødvendige, rimelige og udgør et adækvat middel til at opretholde den geografiske betegnelses eller oprindelsesbetegnelsens omdømme. Sådanne begrænsninger skal begrundes.

(9)

For at sikre en ensartet gennemførelse af forordning (EF) nr. 510/2006 bør der opstilles procedurer og fastsættes metoder for ansøgninger, indsigelser, ændringer og annullering.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Beskyttede Geografiske Betegnelser og Beskyttede Oprindelsesbetegnelser -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 510/2006.

Artikel 2

Specifikke regler for en sammenslutning

En enkelt fysisk eller juridisk person kan anses for en sammenslutning som omhandlet i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006, når det godtgøres, at begge følgende betingelser er opfyldt:

a)

den pågældende person er den eneste producent i det afgrænsede geografiske område, som er parat til at indgive en ansøgning

b)

det afgrænsede geografiske område har kendetegn, der er væsensforskellige fra de omgivende områders, eller produktets kendetegn er forskellige fra de produkter, som fremstilles i de tilstødende områder

Artikel 3

Specifikke regler for en betegnelse

1.   Der kan kun registreres gængse betegnelser, som benyttes i handelssprog eller i daglig tale som betegnelse for det specifikke landbrugsprodukt eller den specifikke fødevare.

Betegnelsen på et landbrugsprodukt eller en fødevare kan kun registreres på de sprog, som benyttes, eller som historisk set er benyttet, til at beskrive det nævnte produkt i det afgrænsede geografiske område.

2.   En betegnelse skal registreres med sin originale stavemåde. Hvis der til den originale stavemåde ikke benyttes latinske bogstaver, registreres en transskription med latinske bogstaver sammen med betegnelsens originale stavemåde.

3.   Betegnelser, der er enslydende med betegnelser på plantesorter eller dyreracer for lignende produkter, kan ikke registreres, hvis det inden den i artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006 omhandlede indsigelsesperiodens udløb dokumenteres, at plantesorten eller dyreracen er genstand for en erhvervsmæssig produktion uden for det afgrænsede område forud for ansøgningsdatoen af et sådant omfang, at forbrugerne vil kunne forveksle de produkter, der bærer den registrerede betegnelse, med sorten eller racen.

Betegnelser, der er delvis enslydende med betegnelser på plantesorter eller dyreracer, kan registreres, selvom sorten eller racen er genstand for en betydelig erhvervsmæssig produktion uden for det afgrænsede område, forudsat at forbrugerne ikke vil kunne forveksle de produkter, der bærer den registrerede betegnelse, med sorten eller racen.

4.   Indeholder en ansøgning om registrering af en betegnelse eller godkendelse af en ændring en beskrivelse af et landbrugsprodukt eller en fødevare i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 510/2006, som dækker flere forskellige produkter af samme type, skal kravene med henblik på registrering opfyldes for hvert enkelt produkt.

I dette stykke forstås ved »forskellige produkter« produkter, der markedsføres hver for sig.

Artikel 4

Afgrænsning af det geografiske område

Det geografiske område afgrænses ud fra den tilknytning, der henvises til i artikel 4, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 510/2006.

Det geografiske område afgrænses på en udførlig og præcis måde, der ikke levner mulighed for misforståelser.

Artikel 5

Specifikke regler for råvarer og foder

1.   Det er alene levende dyr, kød og mælk, der kan betragtes som råvarer med henblik på artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006.

2.   Enhver begrænsning med hensyn til råvarers oprindelse i forbindelse med en geografisk betegnelse skal begrundes ud fra den tilknytning, der henvises til i artikel 4, stk. 2, litra f), ii), i forordning (EF) nr. 510/2006.

3.   Når et produkt af animalsk oprindelse tildeles en oprindelsesbetegnelse, skal varespecifikationen indeholde udførlige regler om foderets oprindelse og kvalitet. Foder skal, så vidt dette er praktisk muligt, stamme fra det afgrænsede geografiske område.

Artikel 6

Bevis for oprindelse

1.   I varespecifikationen redegøres der nærmere for, efter hvilke procedurer de erhvervsdrivende skal tilvejebringe oplysninger om bevis for oprindelsen, jf. artikel4, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 510/2006, for så vidt angår produktet, råvarer, foder og andre faktorer, der i henhold til varespecifikationen skal stamme fra det afgrænsede geografiske område.

2.   De i stk. 1 omhandlede erhvervsdrivende skal kunne angive:

a)

leverandør, mængde og oprindelse for alle modtagne partier af råvarer og/eller produkter

b)

aftager, mængde og bestemmelse for leverede produkter

c)

sammenhængen mellem hvert modtaget parti under litra a) og hvert leveret parti under litra b).

Artikel 7

Tilknytning

1.   En nærmere angivelse af tilknytningen, jf. artikel 4, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 510/2006, skal indeholde en forklaring på, hvordan det afgrænsede geografiske områdes kendetegn påvirker færdigvaren.

2.   For oprindelsesbetegnelsens vedkommende skal varespecifikationen indeholde:

a)

nærmere oplysninger om det geografiske område, herunder naturforhold og menneskelige faktorer, af relevans for tilknytningen

b)

nærmere oplysninger om landbrugsproduktets eller fødevarens kvalitet eller kendetegn, der i det væsentlige eller udelukkende kan henføres til det geografiske område

c)

en beskrivelse af årsagssammenhængen mellem de oplysninger, som er nævnt i henholdsvis litra a) og b).

3.   For den geografiske betegnelses vedkommende skal varespecifikationen indeholde:

(a)

nærmere oplysninger om det geografiske område af relevans for tilknytningen

(b)

nærmere oplysninger om landbrugsproduktets eller fødevarens særlige kvalitet, omdømme eller andre kendetegn, der kan henføres til den geografiske oprindelse

(c)

en beskrivelse af årsagssammenhængen mellem de oplysninger, som er nævnt i henholdsvis litra a) og b).

4.   For geografiske betegnelser skal varespecifikationen indeholde en angivelse af, om den bygger på en specifik kvalitet eller et specifikt omdømme, eller andre kendetegn, der kan henføres til den geografiske oprindelse.

Artikel 8

Emballering i det afgrænsede geografiske område

Hvis den ansøgende sammenslutning angiver i varespecifikationen, at emballeringen af det landbrugsprodukt eller den fødevare, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 510/2006, skal finde sted i det afgrænsede geografiske område, skal sådanne begrænsninger af reglerne om varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed begrundes specifikt ud fra produktet/fødevaren.

Artikel 9

Specifikke regler for mærkning

En medlemsstat kan fastsætte, at navnet på den myndighed eller det organ, der omhandles i artikel 4, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 510/2006, skal anføres på mærkningen af landbrugsproduktet eller fødevaren med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, som fremstilles på dens territorium.

Artikel 10

Ansøgning om registrering

1.   En ansøgning om registrering skal bestå af dokumentation i henhold til artikel 5, stk. 7, eller artikel 5, stk. 9, i forordning (EF) nr. 510/2006 alt efter tilfældet, samt en elektronisk kopi af varespecifikationen og enhedsdokumentet, når der stilles krav om dette i de nævnte stykker.

Der forelægges også oplysninger om den ansøgende sammenslutnings retlige status, størrelse og sammensætning.

2.   Datoen for indgivelse af en ansøgning til Kommissionen er den dato, hvor ansøgningen er optaget i Kommissionens postregistrering i Bruxelles.

Artikel 11

Enhedsdokument

1.   Enhedsdokumentet udfærdiges i overensstemmelse med formularen i bilag I til denne forordning for hver ansøgning om oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, jf. artikel 5, i forordning (EF) nr. 510/2006, og for hver ansøgning om godkendelse af en ændring, jf. samme forordnings artikel 9, stk. 2.

2.   Landbrugsproduktets eller fødevarens type skal angives i overensstemmelse med klassifikationen i bilag II til denne forordning.

3.   Beskrivelsen af produktet i enhedsdokumentet skal omfatte specifikke tekniske data, der er gængse inden for den produkttype til at beskrive produktet, herunder organoleptiske data, hvor dette er relevant.

Artikel 12

Ansøgninger på tværs af landegrænser

Hvis flere sammenslutninger indgiver en fælles ansøgning om registrering af en betegnelse, der angiver et geografisk område på tværs af en landegrænse, eller en traditionel betegnelse, der er knyttet til et geografisk område på tværs af en landegrænse, gælder følgende regler:

i)

når ansøgningen udelukkende indgives af medlemsstater, følges den nationale indsigelsesprocedure, som er omhandlet i artikel 5, stk. 5, i forordning (EF) nr. 510/2006, i alle de pågældende medlemsstater; ansøgningen indgives af en af disse medlemsstater på vegne af de øvrige sammen med en erklæring fra hver af de berørte medlemsstater, jf. nævnte forordnings artikel 5, stk. 7, litra c)

ii)

når ansøgningen udelukkende indgives af tredjelande, skal betingelserne i artikel 5, stk. 9, i forordning (EF) nr. 510/2006 være opfyldt for dem alle; ansøgningen indgives til Kommissionen af en af de ansøgende sammenslutninger på vegne af de øvrige, direkte eller via deres myndigheder, sammen med et bevis for beskyttelse i hvert af de berørte tredjelande, jf. nævnte forordnings artikel 5, stk. 9

iii)

når mindst én medlemsstat og mindst ét tredjeland er berørt, følges den nationale indsigelsesprocedure, som er omhandlet i artikel 5, stk. 5, i forordning (EF) nr. 510/2006, i alle de pågældende medlemsstater, og betingelserne i artikel 5, stk. 9, i forordning (EF) nr. 510/2006 skal være opfyldt for alle berørte tredjelande; ansøgningen forelægges Kommissionen af en af de berørte medlemsstater eller en af de ansøgende sammenslutninger i de berørte tredjelande, direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder, sammen med en erklæring fra hver af de berørte medlemsstater, jf. nævnte forordnings artikel 5, stk. 7, litra c), og beviset for beskyttelse i hvert af de berørte tredjelande, jf. nævnte forordnings artikel 5, stk. 9.

Artikel 13

Indsigelser

1.   Der kan udfærdiges en indsigelse som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr.510/2006 i overensstemmelse med formularen i bilag III til denne forordning.

2.   Ved behandlingen af indsigelsen, der afgives i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006, kontrollerer Kommissionen, at erklæringen indeholder en begrundelse for, at indsigelsen er berettiget.

3.   Den i artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 510/2006 fastsatte frist på seks måneder løber fra den dato, hvor Kommissionen sender de berørte parter en opfordring til at nå til enighed.

4.   Efter afslutningen af den procedure, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, andet afsnit, første punktum, i forordning (EF) nr. 510/2006, meddeler den ansøgende medlemsstat eller det ansøgende tredjeland Kommissionen resultatet af hvert konsultationsmøde senest en måned derefter og benytter til dette formål formularen i bilag IV til denne forordning.

Artikel 14

Angivelser og symboler

1.   EF-symbolerne som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 510/2006, gengives som fastlagt i bilag V til nærværende forordning. Angivelserne »beskyttet oprindelsesbetegnelse« og »beskyttet geografisk betegnelse« i symbolerne kan erstattes af de tilsvarende udtryk på et andet officielt fællesskabssprog, jf. bilag V til denne forordning.

2.   Når EF-symbolerne eller de i artikel 8 i forordning (EF) nr. 510/2006 omhandlede angivelser er anført på produktmærkningen, skal den registrerede betegnelse også anføres.

Artikel 15

Register

1.   På sit hovedsæde i Bruxelles fører Kommissionen et »register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser«, i det følgende benævnt »registret«.

2.   Når en retsakt vedrørende registrering af en betegnelse træder i kraft, registrerer Kommissionen følgende data:

a)

produktets registrerede betegnelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordnings artikel 3, stk. 2

b)

oplysning om, at betegnelsen er beskyttet som en geografisk betegnelse eller som en oprindelsesbetegnelse

c)

produktkategorien, jf. bilag II til denne forordning

d)

oprindelseslandets navn,

og

e)

en henvisning til den retsakt, hvorved betegnelsen registreres.

3.   Hvad angår de betegnelser, der registreres automatisk i medfør af artikel, 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006, indfører Kommissionen de i nærværende artikels stk. 2 nævnte data i registret senest den 31. december 2007.

Artikel 16

Ændringer af varespecifikationen

1.   Ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen opstilles i overensstemmelse med bilag VI til denne forordning.

2.   Hvis ansøgningen vedrører en godkendelse af ændringer af varespecifikationer i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, gælder følgende:

a)

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006, skal omfatte den behørigt udfyldte ansøgning, jf. stk. 1, og den erklæring, der er omhandlet i samme forordnings artikel 5, stk. 7, litra c)

b)

de oplysninger, der alt efter omstændighederne kræves i henhold til artikel 5, stk. 9, i forordning (EF) nr. 510/2006, skal omfatte den behørigt udfyldte ansøgning, jf. stk. 1, og den foreslåede reviderede varespecifikation

c)

de oplysninger, som skal offentliggøres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, skal omfatte det behørigt udfyldte dokument, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag VI til nærværende forordning.

3.   Drejer det sig om ændringer som omhandlet i artikel 9, stk. 3 eller 4, i forordning (EF) nr. 510/2006, der er godkendt af Kommissionen, skal Kommissionen offentliggøre de ændrede varespecifikationer.

4.   For at en ændring kan anses for at være af mindre betydning, må den ikke:

a)

vedrøre produktets vigtigste kendetegn

b)

ændre tilknytningen

c)

indebære en ændring af produktets betegnelse eller nogen del af produktets betegnelse

d)

påvirke afgrænsningen af det geografiske område

e)

skærpe restriktionerne for handel med produktet eller de råvarer, der indgår heri.

5.   Når Kommissionen beslutter at godkende en ændring af varespecifikationen, som indebærer en ændring af oplysningerne i registret, jf. artikel 15, sletter den de originale data fra registret og indfører de nye data i registret med virkning fra den nævnte beslutnings ikrafttræden.

6.   Oplysninger, som indgives til Kommissionen i medfør af denne artikel, skal foreligge i både en papirudgave og en elektronisk udgave. Datoen for indgivelse af en ændringsansøgning til Kommissionen er den dato, hvor ansøgningen er optaget i Kommissionens postregistrering i Bruxelles.

Artikel 17

Annullering

1.   Kommissionen kan indtage den holdning, at betingelserne for overholdelsen af varespecifikationen for et landbrugsprodukt eller en fødevare med beskyttet betegnelse ikke længere kan opfyldes eller sikres, navnlig hvis betingelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 510/2006 ikke er opfyldt, og der ikke er udsigt til, at denne situation ændres.

2.   En anmodning om annullering som omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 udfærdiges i overensstemmelse med bilag VII til denne forordning.

De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 7 og 9, i forordning (EF) nr. 510/2006, skal omfatte den behørigt udfyldte anmodning om annullering, jf. første afsnit.

Artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 510/2006 anvendes ikke.

Annulleringsanmodningen offentliggøres i medfør af artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006.

De oplysninger, som offentliggøres i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, skal omfatte det behørigt udfyldte dokument, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag VII til nærværende forordning.

Indsigelser i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006 kan kun antages, hvis det påvises, at den registrerede betegnelse har varig erhvervsmæssig betydning for den indsigende part.

3.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen betegnelsen fra det register, der er omhandlet i denne forordnings artikel 15.

4.   Oplysninger, som indgives til Kommissionen i medfør af denne artikel, skal foreligge i både en papirudgave og en elektronisk udgave.

Artikel 18

Overgangsbestemmelser

1.   Hvis enhedsdokumentet i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, erstattes af resuméet af varespecifikationen, udarbejdes det nævnte resumé i overensstemmelse med modellen i bilag VIII til denne forordning.

2.   Hvad angår betegnelser, der er registreret forud for datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 510/2006, offentliggør Kommissionen på opfordring af en medlemsstat et enhedsdokument, som er forelagt af medlemsstaten og udarbejdet i overensstemmelse med modellen i bilag I til nærværende forordning. Denne offentliggørelse skal indeholde en henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen.

3.   Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen på følgende betingelser:

a)

Bestemmelserne i artikel 2 - 8 finder kun anvendelse på procedurer for registrering og godkendelse af ændringer, når offentliggørelsen i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 eller i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/1992 ikke har fundet sted før nærværende forordnings ikrafttrædelse

b)

Bestemmelserne i artikel 10, 11, 12, artikel 16, stk. 1, 2, 3 og 6, og artikel 17, stk. 2, finder kun anvendelse på ansøgninger om registrering, godkendelse af ændringer og anmodninger om annullering, der er modtaget efter den 30. marts 2006

c)

Bestemmelserne i artikel 13, stk. 1 til 3, finder kun anvendelse på indsigelsesprocedurer, hvor seksmånedersperioden, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006, ikke er påbegyndt på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse. Bestemmelserne i artikel 13, stk. 4, finder kun anvendelse på indsigelsesprocedurer, hvor seksmånedersperioden, jf. artikel 7, stk. 1, ikke er udløbet på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse

d)

Bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, anvendes med virkning fra den 1. januar 2008, uden at dette berører produkter, som markedsføres inden denne dato.

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2037/93 og (EF) nr. 383/2004 ophæves.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18, stk. 3, litra b), anvendes dog med virkning fra den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

(3)  EFT L 185 af 28.7.1993, s. 5. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2168/2004 (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 12).

(4)  EUT L 64 af 2.3.2004, s. 16.


BILAG I

Image

Image


BILAG II

KLASSIFIKATION AF PRODUKTER MED HENBLIK PÅ RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 510/2006

1.   LANDBRUGSPRODUKTER BESTEMT TIL FØDEVARER, SOM ER OPFØRT I TRAKTATENS BILAG I

Kategori 1,1. Kød (og slagteaffald), fersk

Kategori 1,2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

Kategori 1,3. Oste

Kategori 1,4. Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør, m.m.)

Kategori 1,5. Fedtstoffer (smør, margarine, olier, m.m.)

Kategori 1,6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

Kategori 1,7. Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

Kategori 1.8. Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier. m.m.)

2.   FØDEVARER, DER ER OMHANDLET I FORORDNINGENS BILAG I

Kategori 2,1. Øl

Kategori 2,2. Naturligt mineralvand og kildevand (bortfaldet) (1)

Kategori 2,3. Drikkevarer på basis af planteekstrakter

Kategori 2,4. Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

Kategori 2,5. Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

Kategori 2,6. Sennepspasta

Kategori 2,7. Pastaprodukter.

3.   LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER OMHANDLET I FORORDNINGENS BILAG II

Kategori 3,1. Hø

Kategori 3,2. Æteriske olier

Kategori 3,3. Kork

Kategori 3,4. Cochenille (råprodukt af animalsk oprindelse)

Kategori 3,5. Blomster og prydplanter

Kategori 3,6. Uld

Kategori 3,7. Vidje

Kategori 3.8. Skættet hør.


(1)  Anvendes kun for registreringer og ansøgninger forud for den 31. marts 2006.


BILAG III

Image

Image


BILAG IV

Image


BILAG V

REPRODUKTION AF EF-SYMBOLER OG ANGIVELSER

1.   EF-SYMBOLER I FARVE OG SORT/HVID

Når symbolet anvendes i farver, kan der anvendes direkte farver (Pantone) eller firefarvetryk. Referencefarverne er angivet nedenfor.

Image

Image

Image

2.   EF-SYMBOLER I NEGATIV

Hvis emballagens eller mærkningens baggrundsfarve er mørk, kan symbolerne anvendes i negativt format med emballagens eller mærkningens baggrundsfarve.

Image

3.   KONTRAST MED BAGGRUNDSFARVER

Anvendes et symbol i farver på en farvet baggrund, som gør det mindre tydeligt, bør der anvendes en ydre cirkel omkring symbolet for at øge kontrasten med baggrundsfarverne:

Image

4.   TYPOGRAFI

Der anvendes Times Roman versaler til teksten.

5.   NEDFOTOGRAFERING

EF-symboler skal som minimum være 15 mm i diameter.

6.   »BESKYTTET OPRINDELSESBETEGNELSE« OG FORKORTELSE HERAF PÅ EF-SPROGENE

EF-sprog

Udtryk

Forkortelse

ES

denominación de origen protegida

DOP

CS

chráněné označení původu

CHOP

DA

beskyttet oprindelsesbetegnelse

BOB

DE

geschützte Ursprungsbezeichnung

g.U.

ET

kaitstud päritolunimetus

KPN

EL

προστατευόμενη oνομασία προέλευσης

ΠΟΠ

EN

protected designation of origin

PDO

FR

appellation d’origine protégée

AOP

IT

denominazione d’origine protetta

DOP

LV

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

ACVN

LT

saugoma kilmės vietos nuoroda

SKVN

HU

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OEM

MT

denominazzjoni protetta ta’ oriġini

DPO

NL

beschermde oorsprongsbenaming

BOB

PL

chroniona nazwa pochodzenia

CHNP

PT

denominação de origem protegida

DOP

SK

chránené označenie pôvodu

CHOP

SL

zaščitena označba porekla

ZOP

FI

suojattu alkuperänimitys

SAN

SV

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

7.   »BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE« OG FORKORTELSE HERAF PÅ EF-SPROGENE

EF-sprog

Udtryk

Forkortelse

ES

indicación geográfica protegida

IGP

CS

chráněné zeměpisné označení

CHZO

DA

beskyttet geografisk betegnelse

BGB

DE

geschützte geografische Angabe

g.g.A.

ET

kaitstud geograafiline tähis

KGT

EL

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΓΕ

EN

protected geographical indication

PGI

FR

indication géographique protégée

IGP

IT

indicazione geografica protetta

IGP

LV

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

AĢIN

LT

saugoma geografinė nuoroda

SGN

HU

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

OFJ

MT

indikazzjoni ġeografika protetta

IĠP

NL

beschermde geografische aanduiding

BGA

PL

chronione oznaczenie geograficzne

CHOG

PT

indicação geográfica protegida

IGP

SK

chránené zemepisné označenie

CHZO

SL

zaščitena geografska označba

ZGO

FI

suojattu maantieteellinen merkintä

SMM

SV

skyddad geografisk beteckning

SGB


BILAG VI

Image


BILAG VII

Image


BILAG VIII

Image

Image