ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 368

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1969/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1970/2006 af 22. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1971/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2007

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1972/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

74

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1976/2006 af 20. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres anvendelsesperiode ( 1 )

85

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1977/2006 af 21. december 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1201/2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

87

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1978/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 448/2001 for så vidt angår rapportering om annulleringsprocedurer og genanvendelse af annullerede midler

89

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1979/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

91

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1980/2006 af 20. december 2006 om overgangsforanstaltninger til ændring af forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 2001/245/EF, 2002/928/EF og 2006/797/EF for så vidt angår fortsat anvendelse af visse aktivstoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, på grund af Bulgariens tiltrædelse ( 1 )

96

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 af 22. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriet for genetisk modificerede organismer ( 1 )

99

 

*

Kommissionens direktiv 2006/142/EF af 22. december 2006 om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, som indeholder listen over ingredienser, der altid skal anføres på mærkningen af fødevarer ( 1 )

110

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/217/EF af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV2/Danmark (EUT L 85 af 23.3.2006)

112

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1969/2006

af 19. december 2006

om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der for hvert fangstår fastsættes en orienteringspris og en EF-producentpris for at fastlægge, hvilke prisniveauer der udløser intervention for visse fiskevarer.

(2)

Ifølge artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en orienteringspris for hver af de varer og varegrupper, der er opført i bilag I og II til nævnte forordning.

(3)

På grundlag af de foreliggende prisdata om de pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne for fangståret 2007 forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart.

(4)

Ifølge artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en EF-producentpris for hver af de varer, der er opført i bilag III til nævnte forordning. Der bør fastsættes en EF-producentpris for én af nævnte varer, og EF-producentprisen for de øvrige varer beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2006 af 30. maj 2006 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus  (2).

(5)

På grundlag af kriterierne i artikel 18, stk. 2, første og andet led, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør EF-producentprisen for fangståret 2007 justeres.

(6)

På grund af sagens hastende karakter bør der indrømmes en undtagelse fra den seksugersfrist, der er nævnt i del I, punkt 3, i den protokol om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 1. januar-31. december 2007 fastsættes orienteringspriserne, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

For fangståret 1. januar-31. december 2007 fastsættes EF-producentpriserne, jf. artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1759/2006 (EUT L 335 af 1.12.2006, s. 3).

(2)  EUT L 144 af 31.5.2006, s. 15.


BILAG I

Bilag

Art Varer opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Præsentationsform

Orienteringspris

(EUR/t)

I

1.

Sild af arten Clupea harengus

Hel

273

2.

Sardin af arten Sardina pilchardus

Hel

563

3.

Almindelig pighaj (Squalus acanthias)

Hel eller renset med hoved

1 090

4.

Rødhajarter (Scyliorhinus spp.)

Hel eller renset med hoved

740

5.

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Hel

1 142

6.

Atlantisk torsk (Gadus morhua)

Hel eller renset med hoved

1 623

7.

Sej (Pollachius virens)

Hel eller renset med hoved

769

8.

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller renset med hoved

1 028

9.

Hvilling (Merlangius merlangus)

Hel eller renset med hoved

946

10.

Langearter (Molva spp.)

Hel eller renset med hoved

1 196

11.

Makrel af arten Scomber scombrus

Hel

329

12.

Makrel af arten Scomber japonicus

Hel

298

13.

Ansjosarter (Engraulis spp.)

Hel

1 334

14.

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Hel eller renset med hoved fra 1.1.2007 til 30.4.2007

1 079

Hel eller renset med hoved fra 1.5.2007 til 31.12.2007

1 499

15.

Kulmule af arten Merluccius merluccius

Hel eller renset med hoved

3 675

16.

Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.)

Hel eller renset med hoved

2 541

17.

Ising (Limanda limanda)

Hel eller renset med hoved

863

18.

Skrubbe (Platichthys flesus)

Hel eller renset med hoved

519

19.

Hvid tun (Thunnus alalunga)

Hel

2 187

Renset med hoved

2 440

20.

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma)

Hel

1 670

21.

Havtaskearter (Lophius spp.)

Hel eller renset med hoved

2 924

Hovedskäret

6 047

22.

Hesterejer af arten Crangon crangon

Kun kogt i vand

2 366

23.

Dybhavsrejer (Pandalus borealis)

Kun kogt i vand

6 410

Fersk eller kølet

1 606

24.

Taskekrabber (Cancer pagurus)

Hel

1 766

25.

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Hel

5 337

Haler

4 279

26.

Tungearter (Solea spp.)

Hel eller renset med hoved

6 813

II

1.

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 946

2.

Kulmulearter (Merluccius spp.)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

1 202

Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold

1 462

3.

Blankestenarter (Dentex dentex og Pagellus spp.)

Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold

1 570

4.

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

4 079

5.

Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 888

6.

Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

2 108

7.

Tiarmede blækspruttearter (Loligo spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 168

8.

Flyveblæksprutte (Ommastrephes sagittatus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

961

9.

Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

896

10.

Rejer af Penaeidae-familien

rejer af arten Parapenaeus longirostris

andre arter af Penaeidae-familien

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

4 157

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

7 979


BILAG II

Art

Varer opført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000

Vægt

Præsentationsform

EF-producentpris

(EUR/t)

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

med en stykvægt på over 10 kg

Hel

1 225

Renset og uden gæller

 

Anden

 

med en stykvægt på højst 10 kg

Hel

 

Renset og uden gæller

 

Anden

 

Hvid tun (Thunnus alalunga)

med en stykvægt på over 10 kg

Hel

 

Renset og uden gæller

 

Anden

 

med en stykvægt på højst 10 kg

Hel

 

Renset og uden gæller

 

Anden

 

Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

 

Hel

 

 

Renset og uden gæller

 

 

Anden

 

Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

 

Hel

 

 

Renset og uden gæller

 

 

Anden

 

Andre arter af slægterne Thunnus og Euthynnus

 

Hel

 

 

Renset og uden gæller

 

 

Anden

 


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1970/2006

af 22. december 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1971/2006

af 22. december 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. januar 2007

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

0,00

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

11,44

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

11,44

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(15.12.2006-21.12.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Præmie for Golfen (EUR/t)

10,71

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

16,94

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 25,74 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 31,37 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1972/2006

af 22. december 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1973/2006

af 22. december 2006

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes efter samme procedure som restitutionen. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

1

1. termin

2

2. termin

3

3. termin

4

4. termin

5

5. termin

6

6. termin

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen.

C03

:

Alle lande undtagen Norge, Schweiz og Liechtenstein.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1974/2006

af 15. december 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 5, stk. 6, artikel 19, stk. 2, andet punktum, artikel 32, stk. 1, litra b), artikel 66, stk. 3, tredje afsnit, artikel 70, stk. 1, og artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 har opstillet et samlet regelsæt for støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne i hele Fællesskabet. Dette regelsæt bør suppleres med detaljerede gennemførelsesbestemmelser.

(2)

Af hensyn til sammenhængen med foranstaltninger, der finansieres via andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik, bør der opstilles nærmere bestemmelser om undtagelserne for støtte til udvikling af landdistrikterne, nemlig om undtagelserne nævnt i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005. Ved investeringsstøtte til udvikling af landdistrikterne bør der tages hensyn til eventuelle sektorielle begrænsninger eller restriktioner og undgå at skabe overkapacitet i de pågældende sektorer.

(3)

Der bør opstilles regler for ajourføring af de nationale strategiplaner med hensyn til indhold, procedurer og timing.

(4)

For at medlemsstaterne og Kommissionen kan indføre den nye programmering hurtigt og effektivt, bør der fastsættes frister fra forelæggelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne til Kommissionens godkendelse heraf.

(5)

Der bør fastsættes nærmere regler for forelæggelsen af programmer for landdistriktsudvikling og for revision heraf. For at lette udarbejdelsen af programmerne for landdistriktsudvikling og Kommissionens gennemgang og godkendelse heraf bør der fastsættes fælles regler for disse programmers udformning og indhold, navnlig på grundlag af kravene i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1698/2005. Endvidere bør der opstilles særlige bestemmelser for nationale rammer som omhandlet i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(6)

Kun ændringer, der indebærer betydelige ændringer i programmer, omlægning af ELFUL-finansiering mellem akser i et givet program og ændringer i ELFUL’s medfinansieringssatser bør vedtages af Kommissionen ved en beslutning. Andre ændringer bør besluttes af medlemsstaterne og meddeles Kommissionen. Der bør fastsættes en procedure for godkendelse af sådanne meddelelser.

(7)

For at sikre en effektiv og regelmæssig overvågning bør medlemsstaterne stille en elektronisk konsolideret og ajourført udgave af deres programmeringsdokumenter til rådighed for Kommissionen.

(8)

Forordning (EF) 1698/2005 fastsætter betingelser for støtte til unge landbrugere. Det bør fastlægges, hvornår disse betingelser skal være opfyldt, og herunder hvor lang en frist medlemsstaterne kan indrømme visse støttemodtagere for opfyldelse af kravene til faglige kvalifikationer og faglig kompetence. Da støtte til unge landbrugere er betinget af, at disse forelægger en forretningsplan, bør der fastsættes nærmere regler for forretningsplanen og for de unge landbrugeres overholdelse af dispositionerne deri.

(9)

Hvad angår betingelserne for støtte til førtidspensionering, bør der findes en løsning på de særlige problemer, hvor en bedrift overdrages af flere overdragere eller af en forpagter. En overdragers ikke-erhvervsmæssige landbrugsaktivitet bør ikke være støtteberettiget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

(10)

Det bør præciseres, hvilke færdigheder og ressourcer de myndigheder eller organer skal have, som er udvalgt til at yde støtteberettiget bedriftsrådgivningtjeneste.

(11)

Med hensyn til støtte til oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester bør der fastsættes en metode til gradvis nedsættelse af støtten.

(12)

Når der foretages investeringer til modernisering af landbrugsbedrifter med henblik på at opfylde nyligt indførte fællesskabsnormer, og når unge landbrugere skal opfylde gældende normer, bør der fastsættes en dato for opfyldelse af de pågældende normer.

(13)

I forbindelse med investeringer til forbedring af skovenes økonomiske værdi bør der udarbejdes skovforvaltningsplaner, og de støtteberettigede investeringstyper bør fastsættes. Disse planer bør udarbejdes i overensstemmelse med de fælleseuropæiske operationelle retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management) i bilag 2 til resolution L2 (fælleseuropæiske kriterier, indikatorer og operationelle retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning), der blev godkendt på den tredje ministerkonference om beskyttelse af skovene i Europa (Lissabon den 2., 3. og 4. juni 1998) (2).

(14)

Med hensyn til investeringer, der foretages for at øge værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at opfylde nyligt indførte fællesskabsnormer i mikrovirksomheder, bør der fastsættes en dato for opfyldelse af de pågældende normer. Der bør foretages en afgrænsning af trærelaterede investeringer, der er omfattet af støttesatserne i forordning (EF) nr. 1698/2005, fra andre investeringer i træsektoren.

(15)

Hvad angår samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, bør der opstilles vejledende støtteberettigede omkostninger.

(16)

Hvad angår opfyldelse af normerne, bør medlemsstaten afpasse størrelsen af støtte til landbrugere efter den pågældende norm under hensyn til, hvor omfattende forpligtelser der er forbundet med overholdelsen af normen; investeringsomkostninger bør derimod ikke være støtteberettigede.

(17)

Hvad angår støtte til landbrugere, der deltager i en ordning for fødevarekvalitet, bør EF-ordningerne og kriterierne for de nationale ordninger fastsættes nøjere, og det bør præciseres, hvilke produkter der kan ydes støtte til, og hvilke former for normerede omkostninger der kan indgå i beregningen af støttebeløbet.

(18)

For at sikre, at de salgsfremmende foranstaltninger i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og de regler for oplysningskampagner og salgsfremstød, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af 19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked (3), supplerer hinanden, bør betingelserne for støtte til salgsfremstød for kvalitetsprodukter fastlægges nærmere, specielt med hensyn til hvem der kan få støtte, og hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. For at undgå dobbeltfinansiering bør støtte til udvikling af landdistrikterne endvidere ikke ydes til oplysningskampagner og salgsfremstød, hvortil der ydes støtte under forordning (EF) nr. 2826/2000.

(19)

Hvad angår støtte til delvis selvforsynende landbrug, bør der fastsættes nærmere regler for forretningsplanernes indhold og betingelserne for deres gennemførelse.

(20)

Hvad angår støtte til producentsammenslutninger på Malta, bør der fastsættes særlige regler af hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for den maltesiske landbrugssektor.

(21)

Med hensyn til støtte til ugunstigt stillede områder skal den støtteordning, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (4), i henhold til artikel 93 i forordning (EF) nr. 1698/2005 forblive i kraft indtil den 31. december 2009, såfremt der foreligger en retsakt vedtaget af Rådet efter proceduren i traktatens artikel 37. Artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (5) bør derfor fortsat finde anvendelse, indtil Rådet vedtager en sådan retsakt.

(22)

Det bør sikres, at der ikke sker overlapning mellem støtte til landbrugere til opfyldelse af normerne og Natura 2000-betalinger.

(23)

Hvad angår støtte til miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd, bør fastlæggelsen af de minimumsbetingelser, støttemodtagerne skal opfylde i forbindelse med de forskellige forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug og landbrug til gavn for dyrevelfærden, sikre en afbalanceret anvendelse af støtten under hensyntagen til dens målsætning og således bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. I denne sammenhæng bør der lægges stor vægt på, at der udarbejdes en metode til beregning af de ekstraomkostninger, indkomsttab og sandsynlige transaktionsomkostninger, som følger af forpligtelsen. Hvis en forpligtelse er baseret på en begrænsning i anvendelsen af hjælpestoffer, bør der kun ydes støtte, hvis begrænsningen kan vurderes på en måde, der giver rimelig garanti for, at forpligtelsen er opfyldt.

(24)

Med hensyn til bevaring af genressourcerne i landbruget bør de støtteberettigede operationer og støttemodtagerne defineres nærmere. Det bør sikres, at der ikke sker overlapning med støtte til miljøvenligt landbrug, og at der ikke ydes støtte til aktiviteter, der er støtteberettigede under rammeprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsaktiviteter.

(25)

Ikke-produktive investeringer med sigte på bæredygtig anvendelse af landbrugsjord bør defineres nærmere.

(26)

For at sikre en ensartet tilgang til skovbrugsforanstaltninger bør der anvendes en fælles definition på skove og træbevoksede arealer. Denne definition bør være i tråd med den definition, der anvendes af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og af Eurostat, og som blev anvendt ved 2005-opdateringen af Global Forest Resources Assessment. Det bør afgrænses nærmere, til hvilke skove og træbevoksede arealer der ikke kan ydes skovbrugsstøtte i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(27)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for støtte til første skovrejsning på landbrugsjord, navnlig med hensyn til definitionen af de arealer, der skal tilplantes med træer, af etableringsomkostningerne, af landbrugeren og af hurtigtvoksende arter.

(28)

Hvad angår støtte til landbrugsarealer, der er genstand for den første etablering af skovlandbrugssystemer, bør medlemsstaterne fastsætte den maksimale beplantningstæthed for skovtræer under hensyn til visse parametre.

(29)

Støtte til genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner i skove, der er klassificeret som høj- eller mellemrisikozoner med hensyn til skovbrande, bør være betinget af, at de af medlemsstaterne indførte brandbeskyttelsesplaner overholdes. Der bør sikres en ensartet tilgang til forebyggende aktioner mod skovbrande.

(30)

Med hensyn til de i artikel 50, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005 nævnte områder, bør betingelserne for udpegelse heraf fastsættes nærmere. Der bør drages omsorg for, at skovrejsning ikke skader biodiversiteten eller medfører andre skader på miljøet.

(31)

For at sikre en tilstrækkelig anvendelse af foranstaltninger til diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter, som omhandlet i artikel 52, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør der opstilles en vid definition af medlemmet af landhusholdningen, som omhandlet i artikel 53 i denne forordning.

(32)

Støtte til offentlig-private partnerskaber i henhold til artikel 59, litra e), i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør opfylde visse nærmere betingelser.

(33)

Hvad Leader-aksen angår, bør procedurerne for udvælgelse af de lokale aktionsgrupper være gennemsigtige og konkurrencebaserede til sikring af, at de udviklingsstrategier på lokalt plan, der udvælges til støtte, er relevante og af høj kvalitet. Alt efter de lokale forhold bør der generelt fastsættes minimums- og maksimumsgrænser for befolkningstallet i de områder, de lokale aktionsgrupper dækker.

(34)

For at sikre den bredest mulige gennemførelse af de lokale udviklingsstrategier, bør støtte til dækning af de lokale aktionsgruppers driftsomkostninger begrænses.

(35)

Samarbejdsprojekter, der gennemføres af lokale aktionsgrupper, bør opfylde visse betingelser. For at lette udvælgelsen af tværnationale samarbejdsprojekter bør der etableres en samordnet procedure mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

(36)

Hvad teknisk bistand angår, bør der etableres medfinansieringsordninger for landdistriktsudviklingsprogrammer, der omfatter regioner, hvortil der kan ydes støtte under konvergensmålet, og andre regioner, samt fastsættes detaljerede valgmuligheder, hvad det nationale landdistriktsnetværk angår, og en frist for oprettelsen heraf.

(37)

Der bør fastsættes fælles regler for flere foranstaltninger, navnlig på følgende områder: gennemførelse af integrerede operationer, investeringsforanstaltninger, overdragelse af en landbrugsbedrift i den periode, for hvilken der er indgået en forpligtelse som betingelse for at modtage støtte, forøgelse af bedriftens areal og fastlæggelse af forskellige kategorier af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

(38)

Medlemsstaterne bør tage alle de nødvendige skridt og indføre egnede bestemmelser for at sikre, at alle landdistriktsudviklingsforanstaltninger kan verificeres og kontrolleres. Medlemsstaterne bør sikre, at deres kontrolordninger giver rimelig sikkerhed for, at kriterierne for støtteberettigelse og andre forpligtelser opfyldes. Navnlig hvad angår beregning af betalingen for visse foranstaltninger, bør medlemsstaterne dokumentere med passende ekspertbistand, at beregningerne er tilstrækkelige og nøjagtige.

(39)

Der bør i nødvendigt omfang fastlægges nærmere regler for rentetilskud til lån og visse former for finansieringsteknik. For at sikre en effektiv og ensartet forvaltning bør der også fastsættes betingelser for, hvornår forvaltningsmyndighederne kan anvende faste tariffer og anse naturalydelser for støtteberettigede. Af hensyn til en bedre målretning af investeringsoperationerne bør der opstilles et sæt fælles regler for definitionen af støtteberettigede udgifter. Fælles regler vil også være nødvendige i tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i medlemsstaten beslutter at udbetale forskud til støttemodtagere af investeringsstøtte.

(40)

Til sikring af, at reglerne og procedurerne for statsstøtte overholdes, bør der fastlægges særlige bestemmelser for visse foranstaltninger, der medfinansieres af ELFUL, og for supplerende national finansiering.

(41)

For at sikre information og offentlig omtale i forbindelse med landdistriktsudviklingsaktiviteter, hvortil der ydes ELFUL-støtte, bør landdistriktsudviklingsprogrammerne indeholde en kommunikationsplan, hvis indhold bør fastlægges nærmere. Forvaltningsmyndighedernes og støttemodtagernes forpligtelser i denne henseende bør fastlægges nærmere, så der så vidt muligt anvendes en sammenhængende tilgang.

(42)

Med henblik på at øge gennemsigtigheden i forbindelse med anvendelsen af støtte under ELFUL offentliggør medlemsstaterne hvert år elektronisk eller med andre midler listen over støttemodtagere, navnene på operationerne og størrelsen af det offentlige bidrag, der er udbetalt til disse operationer. Ved at gøre disse informationer tilgængelig for offentligheden tilsigtes det at forbedre gennemsigtigheden af Fællesskabets foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, at tilskynde til ansvarlig finansiel forvaltning af de offentlige bidrag, og i særdeleshed at forstærke kontrollen med de anvendte offentlige midler, og endeligt at undgå konkurrenceforvridning mellem støttemodtagere i henhold til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Under hensyn til de tungtvejende mål med foranstaltningerne er det med hensyn til proportionalitetsprincippet og kravene om beskyttelse af personoplysninger berettiget at træffe bestemmelse om almindelig offentliggørelse af de relevante oplysninger, idet det ikke går videre end til, hvad der er nødvendigt i et demokratisk samfund til forebyggelse af uregelmæssigheder.

(43)

Hvad overvågning angår, bør der fastlægges nærmere bestemmelser om indholdet af den årlige statusrapport, jf. artikel 82 i forordning (EF) nr. 1698/2005, og om de fælles indikatorer, der indgår i den fælles overvågnings- og evalueringsramme, jf. samme forordnings artikel 80.

(44)

Der bør etableres et informationssystem, så der kan finde sikker elektronisk udveksling af data sted mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Systemets indhold og funktionsmåde og adgangsrettighederne hertil bør defineres nærmere.

(45)

De nye gennemførelsesbestemmelser bør træde i stedet for gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1257/1999. Forordning (EF) nr. 817/2004 bør derfor ophæves fra den 1. januar 2007.

(46)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Anvendelsesområde

Artikel 1

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår principperne og de generelle regler for støtte til landdistriktsudvikling, særlige og fælles bestemmelser om foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne samt bestemmelser om støtteberettigelse og administrative bestemmelser, dog ikke bestemmelser om kontrol.

KAPITEL II

Generelle regler

Afdeling 1

Komplementaritet, sammenhæng og overensstemmelse

Artikel 2

1.   Der skal sikres sammenhæng, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1698/2005:

a)

mellem støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne på den ene side og foranstaltninger, der gennemføres under andre af Fællesskabets støtteinstrumenter, herunder navnlig foranstaltninger under den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte og anden støtte og dyre- og plantesundhedsforanstaltninger, på den anden side

b)

mellem de forskellige støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne på den anden side.

2.   Når støtte i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 undtagelsesvis i medfør af forordningens artikel 5, stk. 6, kan ydes til foranstaltninger under støtteordningerne i bilag I til nærværende forordning, sikrer medlemsstaterne, at en støttemodtager kun kan modtage støtte til en operation under én ordning.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne, når de medtager foranstaltninger indeholdende sådanne undtagelser i deres programmer for udvikling af landdistrikterne, i disse programmer beskrive, hvilke kriterier og administrative regler de vil anvende for de pågældende støtteordninger.

3.   Hvis der inden for rammerne af en fælles markedsordning, herunder ordninger for direkte støtte finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), pålægges produktionsrestriktioner eller begrænsninger af støtten fra Fællesskabet for den enkelte landbruger, bedrift eller forarbejdningsvirksomhed, kan der ikke ydes støtte til investeringer, der vil øge produktionen ud over disse restriktioner eller begrænsninger.

Afdeling 2

Strategi og programmering

Artikel 3

1.   De nationale strategiplaner kan ajourføres i programmeringsperioden. Med henblik på ajourføringen tages der hensyn til et af eller begge følgende forhold:

a)

ajourføringen berører et eller flere af elementerne i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 og/eller en eller flere af Fællesskabets strategiske retningslinjer, jf. samme forordnings artikel 9.

b)

ajourføringen medfører ændringer i et eller flere landdistriktsudviklingsprogrammer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne forordning.

2.   Artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 finder tilsvarende anvendelse på ajourføringer af nationale strategiplaner.

3.   For at give tilstrækkelig tid til tilpasninger af landdistriktsudviklingsprogrammerne fremsendes den sidste ajourføring af en national strategiplan til Kommissionen senest den 30. juni 2013.

4.   De nationale strategiplaner bekræftes eller ajourføres efter godkendelse af landdistriktsudviklingsprogrammerne, bl.a. i lyset af den kvantificering af målsætninger og mål, der følger af forhåndsevalueringen af disse programmer.

Artikel 4

1.   Kommissionen godkender de programmer for udvikling af landdistrikterne, der er indgivet af medlemsstaterne, inden seks måneder fra datoen for Kommissionens modtagelse af programmerne. Hvis landdistriktsprogrammerne er indgivet inden denne forordnings ikrafttrædelse, begynder seksmånedersfristen at løbe fra datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Hvis artikel 18, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005 finder anvendelse, begynder den i første afsnit i nærværende stykke nævnte seksmånedersfrist at løbe fra den dato, hvor det reviderede forslåede program opfylder artikel 18, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Datoerne for fastlæggelse af fristerne i stk. 1 fastsættes efter omstændighederne i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6 og 8.

Artikel 5

1.   Indholdet af landdistriktsudviklingsprogrammerne, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være i overensstemmelse med bilag II i nærværende forordning.

Den i artikel 85 i forordning (EF) nr. 1698/2005 nævnte forhåndsevaluering skal vedlægges hvert enkelt landdistriktsudviklingsprogram som bilag.

2.   De i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 nævnte nationale rammer skal indeholde de oplysninger, der er fælles for flere foranstaltninger. Hvad disse foranstaltninger angår, må de regionale landdistriktsudviklingsprogrammer kun indeholde yderligere oplysninger, hvis oplysninger, der både findes i de nationale rammer og i regionale programmer, opfylder kravene i bilag II til nærværende forordning.

3.   Medlemsstaterne stiller en elektronisk udgave af deres landdistriktsudviklingsprogrammer og eventuelle nationale rammer, der begge skal ajourføres efter hver ændring, til rådighed for Kommissionen med standardtabellerne i bilag II til nærværende forordning svarende til de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 16, litra d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Medlemsstaterne forelægger elektronisk Kommissionen anmodninger om ændringer i programmer og i eventuelle nationale rammer i overensstemmelse med artikel 63 i nærværende forordning.

Afdeling 3

Ændringer i landdistriktsudviklingsprogrammer

Artikel 6

1.   Ændringer i landdistriktsudviklingsprogrammer skal falde ind under følgende kategorier:

a)

revisioner som nævnt i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005

b)

revisioner, der følger af procedurerne for samordning af udnyttelsen af de finansielle ressourcer, jf. artikel 77, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005

c)

andre ændringer, der ikke er omfattet af litra a) og b).

2.   Programændringer som nævnt i stk. 1, litra a) og b), kan først foreslås fra det andet år af gennemførelsen af programmet.

3.   Forslag til ændringer i landdistriktsudviklingsprogrammer skal være behørigt begrundet, navnlig med angivelse af følgende oplysninger:

a)

årsagerne til ændringen og eventuelle gennemførelsesvanskeligheder, som nødvendiggør ændringen

b)

ændringens forventede virkninger

c)

forholdet mellem ændringen og den nationale strategiplan.

Artikel 7

1.   For programrevisioner som nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), i nærværende forordning skal der vedtages en beslutning i medfør af artikel 19, stk. 2, første punktum, i forordning (EF) nr. 1698/2005 efter anmodning fra en medlemsstat når:

a)

revisionen overskrider grænsen for fleksibilitet mellem akser, jf. artikel 9, stk. 2, i denne forordning

b)

revisionen ændrer Fællesskabets medfinansieringssatser, jf. artikel 70 i forordning (EF) nr. 1698/2005, som fastsat i det godkendte landdistriktsudviklingsprogram

c)

revisionen ændrer det samlede EF-bidrag for hele programmeringsperioden og/eller dets årlige fordeling uden at ændre bidrag for tidligere år

d)

revisionen indfører ændringer, hvad angår undtagelserne i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Kommissionen træffer beslutning senest seks måneder efter modtagelse af medlemsstatens anmodning.

2.   Anmodninger om programrevisioner som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), kan højst forelægges en gang pr. kalenderår pr. program, undtagen i tilfælde af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer.

For revisioner, som nævnt i stk. 1, litra c), forelægger medlemsstaterne deres anmodning hvert år senest den 30. september.

For revisioner, som nævnt i stk. 1, forelægger medlemsstaterne deres sidste anmodning om revision til Kommissionen senest den 30. juni 2013.

Artikel 8

1.   Medlemsstater med regionaliseret programmering kan forelægge programrevisioner som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), med henblik på overførsel af bidraget fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) mellem regionale programmer for nærmere bestemte år, hvis:

a)

det samlede ELFUL-bidrag pr. program for hele programmeringsperioden ikke ændres

b)

den samlede ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat ikke ændres

c)

den årlige fordeling af beløbene til programmet for årene forud for revisionsåret ikke ændres

d)

den årlige ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat overholdes

e)

budgetbevillingerne til opfyldelse af konvergensmålet som i henhold til artikel 11, stk. 3, litra f), i forordning (EF) nr. 1698/2005 er anført i den nationale strategiplan, ikke nedskæres (hvis relevant).

2.   Finansieringsoversigterne i de pågældende programmer skal tilpasses i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte overførsler.

De reviderede finansieringsoversigter forelægges Kommissionen senest den 30. september i det kalenderår, hvor overførslen finder sted. Det sidste år for forelæggelse af sådanne revisioner er 2012.

Kommissionen vedtager en beslutning om godkendelse af de nye finansieringsoversigter senest tre måneder efter modtagelse af medlemsstatens anmodning. Proceduren i artikel 90, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 finder ikke anvendelse.

3.   Anmodninger om programrevisioner som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), kan højst forelægges en gang pr. kalenderår.

Artikel 9

1.   Medlemsstaternes ændringer i programmer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), kan indebære ændringer i den finansielle fordeling pr. foranstaltning inden for en akse og ikke-finansielle ændringer i form af indførelse af nye foranstaltninger, tilbagetrækning af eksisterende foranstaltninger eller oplysninger om og beskrivelse af eksisterende foranstaltninger i programmet.

2.   Medlemsstaterne kan også foretage ændringer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), ved inden for et kalenderår at overføre indtil 1 % af ELFUL's samlede bidrag til programmet for hele programmeringsperioden fra og til en hvilken som helst akse.

3.   Programændringer som omhandlet i stk. 1 og 2 kan foretages indtil den 31. december 2015, forudsat at medlemsstaterne meddeler ændringerne senest den 31. august 2015.

4.   Medmindre det drejer sig om hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer kan ændringer som omhandlet i stk. 1 og 2 højst meddeles tre gange pr. kalenderår og pr. program, idet loftet på 1 % nævnt i stk. 2 skal overholdes inden for det kalenderår, hvor de tre meddelelser forelægges.

5.   Ændringer som omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2 skal være forenelige med satserne i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

6.   Ændringer som omhandlet i stk. 1 og 2 skal meddeles Kommissionen. Kommissionen vurderer dem med hensyn til:

a)

overholdelse af forordning (EF) nr. 1698/2005

b)

sammenhæng med den relevante nationale strategiplan

c)

overholdelse af denne forordning.

Kommissionen underretter medlemsstaten om resultaterne af vurderingen senest fire måneder efter Kommissionens modtagelse af anmodningen om programændringen. Opfylder ændringerne ikke en eller flere af vurderingsparametrene i første afsnit, suspenderes firemånedersfristen, indtil Kommissionen modtager programændringer, der opfylder kravene.

Hvis Kommissionen ikke underretter medlemsstaten inden for firemånedersfristen nævnt i andet afsnit, anses ændringerne for at være godkendt og træder i kraft ved udløbet af firemånedersfristen.

Artikel 10

1.   I forbindelse med artikel 71, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005 bærer medlemsstaterne ansvaret for udgifterne mellem datoen for Kommissionens modtagelse af deres anmodning om revision eller ændring af et program som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i nærværende forordning og datoen for Kommissionens beslutning i medfør af artikel 7 og 8 i nærværende forordning eller datoen for afslutning af vurderingen af, om ændringerne opfylder kravene, jf. artikel 9 i nærværende forordning.

2.   I tilfælde af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer kan udgifter som følge af programændringer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, anses for at være støtteberettigede fra en tidligere dato end anført i artikel 71, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 11

Ændringer i nationale rammer som omhandlet i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra c), i nærværende forordning. Artikel 9, stk. 3 og 6, i nærværende forordning finder tilsvarende anvendelse på sådanne ændringer.

Artikel 12

Ved vedtagelse af nye fællesskabsretlige regler og ved ændring af de gældende fællesskabsretlige regler ændres landdistriktsudviklingsprogrammerne om nødvendigt i overensstemmelse med de nye eller ændrede regler, jf. artikel 6, stk. 1. Sådanne ændringer medregnes ikke i det årlige antal ændringer omhandlet i artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 4. Artikel 6, stk. 2, finder ikke anvendelse på sådanne ændringer.

KAPITEL III

Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

Afdeling 1

Landdistriktsudviklingsforanstaltninger pr. akse

Underafdeling 1

Akse 1

Artikel 13

1.   Betingelserne for at yde støtte til fremme af unge landbrugeres etablering, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være opfyldt ved indgivelsen af støtteansøgningen.

Der kan dog indrømmes en frist på højst 36 måneder regnet fra datoen for den enkelte beslutning om at yde støtte til at opfylde betingelserne angående faglige kvalifikationer og faglig kompetence, jf. artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005, hvis den unge landbruger har behov for en tilpasningsperiode til etablering eller strukturtilpasning af bedriften, og dette behov fremgår af forretningsplanen nævnt i artikel 22, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Forretningsplanen omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

a)

udgangssituationen på bedriften og konkrete milepæle og mål for udvikling af den nye bedrifts aktiviteter

b)

nærmere oplysninger om investeringer, uddannelse, rådgivning eller andre tiltag til udvikling af bedriftens aktiviteter.

3.   Senest fem år efter datoen for den enkelte beslutning om ydelse af støtte vurderer den kompetente myndighed, om forretningsplanen overholdes. Under hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder forretningsplanen gennemføres, fastsætter medlemsstaterne vilkårene for tilbagesøgning af allerede udbetalt støtte, hvis den unge landbruger ikke har opfyldt dispositionerne i forretningsplanen på tidspunktet for vurderingen.

4.   Den enkelte beslutning om støtte til etablering af unge landbrugere skal træffes senest 18 måneder efter etableringen som defineret i de gældende bestemmelser i medlemsstaten. Hvis der ydes støtte i form af en engangspræmie som fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne med henblik på stk. 3 i denne artikel opdele deres betalinger i fem rater.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte, at når der i forretningsplanen henvises til anvendelse af andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005, giver den kompetente myndigheds godkendelse af den unge landbrugers ansøgning også adgang til disse andre foranstaltninger. I så fald skal oplysningerne fra ansøgeren være tilstrækkeligt detaljerede til at kunne underbygge en ansøgning om støtte under disse andre foranstaltninger.

6.   Der kan fastsættes særlige betingelser, når det drejer sig om en ung landbruger, der ikke etablerer sig som eneste driftsleder på bedriften. Disse betingelser skal svare til dem, der kræves opfyldt, når en ung landbruger etablerer sig som eneste driftsleder.

Artikel 14

1.   Når en bedrift overdrages af flere, begrænses den samlede støtte til førtidspensionering i medfør af artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til det beløb, der er fastsat for en enkelt overdrager.

2.   En ikke-erhvervsmæssig landbrugsaktivitet, som fortsættes af overdrageren, er ikke støtteberettiget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

3.   En forpagter kan overdrage de frigjorte arealer til ejeren, forudsat at forpagtningsforholdet bringes til ophør, og at de betingelser, der gælder for overtageren i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, opfyldes.

4.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at de frigjorte arealer kan overtages af et organ, der forpligter sig til senere at videreoverdrage dem til en overtager, som opfylder betingelserne i artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 15

1.   Rådgivningstjenester for landbrugere, hvortil der kan ydes støtte i medfør af artikel 24 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (6) og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

2.   De myndigheder og private organer, som er udvalgt til at give rådgivning til landbrugere, skal have tilstrækkelige ressourcer i form af kvalificeret personale, administrativt og teknisk udstyr samt de nødvendige erfaringer til at kunne give pålidelige råd i forbindelse med de krav, betingelser og standarder, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, andet afsnit, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 16

Der fastsættes en degressiv sats for støtte til oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester som omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1698/2005 i landdistriktsudviklingsprogrammer, idet støtten skal nedsættes med lige store beløb fra det første år, så den senest afvikles fuldstændigt i det sjette år efter oprettelsen af de nævnte tjenester.

Artikel 17

1.   I tilfælde af støtte til investeringer i modernisering af landbrugsbedrifter for at opfylde nyligt indførte fællesskabsnormer som omhandlet i artikel 26, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal de relevante normer være opfyldt ved udløbet af den i nævnte afsnit omhandlede overgangsperiode.

2.   Hvis unge landbrugere, der modtager støtte omhandlet i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005, foretager investeringer for at opfylde gældende fællesskabsnormer, skal de relevante normer være opfyldt ved udløbet af den i artikel 26, stk. 1, tredje afsnit, omhandlede overgangsperiode.

Artikel 18

1.   Med henblik på artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal skovforvaltningsplaner, der er tilpasset de pågældende skovområders størrelse og brug, udarbejdes på grundlag af de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning og på de bestående arealanvendelsesplaner, og de skal i tilstrækkeligt omfang omfatte skovressourcerne.

2.   Operationer til forbedring af skovenes økonomiske værdi som omhandlet i artikel 27 i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal vedrøre investeringer i skovbrugsbedriften og kan omfatte investeringer i skovningsudstyr.

Der kan ikke ydes støtte til aktiviteter i tilknytning til foryngelse efter slutfældning.

3.   Skove som omhandlet i artikel 30, stk. 4, i denne forordning er ikke omfattet af artikel 27, stk. 1, første punktum, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 19

1.   I tilfælde af støtte til investeringer, der foretages for at øge værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at opfylde nyligt indførte fællesskabsnormer som omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra c), andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal de relevante normer være opfyldt ved udløbet af den i nævnte stykke omhandlede overgangsperiode.

2.   I tilfælde af støtte til investeringer, der tjener til at øge værdien af skovbrugsprodukter, er investeringer i forbindelse med anvendelsen af træ som råmateriale begrænset til samtlige arbejdsprocesser, der går forud for den industrielle forarbejdning.

Artikel 20

Omkostninger i forbindelse med samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren som omhandlet i artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal vedrøre forberedende operationer, såsom udvikling af design, produkter, processer eller teknologi og prøver samt materielle og/eller immaterielle investeringer i forbindelse med samarbejdet, inden de nyudviklede produkter, processer og teknologier anvendes til kommercielle formål.

Artikel 21

1.   Størrelsen af støtte til opfyldelse af regler baseret på fællesskabslovgivningen som omhandlet i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005 afpasses af medlemsstaterne for hver enkelt regel under hensyn til, hvor omfattende forpligtelser der er forbundet med anvendelse af reglen. Betalingen skal afvikles gradvist i løbet af en periode på højst fem år som omhandlet i stk. 2 i nævnte artikel.

2.   Omkostninger i forbindelse med investeringer medregnes ikke ved fastsættelsen af størrelsen af den årlige støtte til opfyldelse af regler baseret på fællesskabslovgivningen som omhandlet i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 22

1.   EF-ordninger for fødevarekvalitet omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005 er ordninger, der er indført under følgende forordninger og bestemmelser:

a)

Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (7)

b)

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 (8)

c)

Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (9)

d)

Afsnit VI i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (10).

2.   For at kunne opnå støtte skal ordninger for fødevarekvalitet, der er godkendt af medlemsstaterne, jf. artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005, opfylde følgende betingelser:

a)

specificiteten af det endelige produkt, der er produceret under disse ordninger, følger af detaljerede forpligtelser til at anvende landbrugsproduktionsmetoder, der sikrer:

særlige karakteristika, herunder produktionsprocessen, eller

en kvalitet af det endelige produkt, der går betydeligt længere end handelsvarenormerne for folke-, dyre- eller plantesundhed, dyrevelfærd eller miljøbeskyttelse

b)

ordningerne omfatter bindende produktspecifikationer, hvis overholdelse kontrolleres af et uafhængigt inspektionsorgan

c)

alle producenter har adgang til ordningerne

d)

ordningerne er gennemsigtige og sikrer, at produkterne i fuldt omfang kan spores

e)

ordningerne er tilpasset de nuværende og forventede markedsmuligheder.

3.   Der kan kun ydes støtte til landbrugere, der deltager i en fødevarekvalitetsordning, hvis det pågældende kvalitetslandbrugsprodukt eller den pågældende kvalitetsfødevare er officielt godkendt i henhold til de forordninger og bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, eller en fødevarekvalitetsordning, der er godkendt af en medlemsstat, jf. stk. 2.

Hvad angår fødevarekvalitetsordninger omhandlet i stk. 1, litra b) og c), kan der kun ydes støtte til produkter, der er registreret i et fællesskabsregister.

4.   Hvis støtte til deltagelse i en kvalitetsordning under Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for et bestemt produkt indgår i et landdistriktsudviklingsprogram, medtages de normerede omkostninger i forbindelse med deltagelse i kvalitetsordningen ikke i beregningen af støtten i forbindelse med en foranstaltning vedrørende miljøvenligt landbrug, der har til formål at støtte økologisk landbrug for det samme produkt.

5.   I artikel 32, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »normerede omkostninger« omkostningerne ved at tilslutte sig en fødevarekvalitetsordning, hvortil der ydes støtte, og det årlige kontingent for at deltage i en sådan ordning, herunder eventuelle omkostninger ved kontrol af, at kravene i henhold til kvalitetsordningen er opfyldt.

Artikel 23

1.   I artikel 20, litra c), nr. iii), i forordning 1698/2005 forstås ved »producentsammenslutning« en organisation, uanset retlig form, der består af operatører, som deltager aktivt i en kvalitetsordning, omhandlet i samme forordnings artikel 32 for et bestemt landbrugsprodukt eller en bestemt fødevare. Erhvervs- og brancheorganisationer, der repræsenterer en eller flere sektorer, kan ikke få støtte som »producentsammenslutning«.

2.   Oplysnings- og markedsføringsaktiviteter, hvortil der kan ydes støtte i medfør af artikel 33 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er aktiviteter, der skal få forbrugerne til at købe landbrugsprodukter eller fødevarer, som er omfattet af fødevarekvalitetsordninger omfattet af landdistriktsudviklingsprogrammet, jf. samme forordnings artikel 32.

Disse aktiviteter skal skabe opmærksomhed om de pågældende produkters særlige kendetegn eller fortrin, navnlig kvaliteten, de særlige produktionsmetoder, og de høje normer for dyrevelfærd og miljøhensyn som følge af den pågældende fødevarekvalitetsordning, og kan omfatte formidling af teknisk og videnskabelig viden om disse produkter. Aktiviteterne skal særligt bestå. i at arrangere og/eller deltage i messer og udstillinger, andre lignende PR-tiltag og reklame via forskellige kommunikationsmidler eller på salgsstederne.

3.   Der kan kun gives støtte i henhold til artikel 20, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 til oplysnings-, markedsførings- og reklameaktiviteter på det indre marked.

Disse aktiviteter må ikke tilskynde til køb af et produkt på grund af dets særlige oprindelse, medmindre produktet er omfattet af den kvalitetsordning, der er indført ved forordning (EF) nr. 510/2006, eller af Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999. Produktets oprindelse kan dog angives, hvis omtalen af oprindelsen ikke fremtræder som hovedbudskabet.

Aktiviteter i tilknytning til markedsføring af handelsmærker er ikke støtteberettigede.

4.   Hvis aktiviteter omhandlet i stk. 2 vedrører et produkt henhørende under en af de i artikel 22, stk. 1, litra a), b) og c), nævnte fødevarekvalitetsordninger, skal fællesskabslogoet for de pågældende ordninger anføres på materialet til oplysning, markedsføring og/eller reklame.

5.   Der kan ikke gives støtte i henhold til artikel 20, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 til oplysnings- og markedsføringsaktiviteter, hvortil der ydes støtte i henhold til forordning (EF) nr. 2826/2000.

6.   Medlemsstaterne sørger for, at alt planlagt materiale til oplysning, markedsføring og reklame som led i en støttemodtagende aktivitet er i overensstemmelse med EF-forskrifterne. Støttemodtagerne skal med henblik herpå sende planlagt materiale til den ansvarlige myndighed i medlemsstaten.

Artikel 24

1.   Forretningsplanen i artikel 34 i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal opfylde følgende krav:

a)

indeholde dokumentation for, at bedriften kan blive økonomisk levedygtig, eventuelt under hensyn til bidrag fra andre indkomstkilder til landbrugshusholdningen

b)

indeholde nærmere oplysninger om de nødvendige investeringer

c)

beskrive specifikke milepæle og mål.

2.   Når der i forretningsplanen i artikel 34 i forordning (EF) nr. 1698/2005 henvises til anvendelsen af andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, skal planen indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at underbygge en ansøgning om støtte under disse andre foranstaltninger.

3.   Hvad angår artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 udbetaler medlemsstaterne under hensyn til omstændighederne, hvorunder forretningsplanen gennemføres, ikke længere støtte, hvis den delvis selvforsynende landbruger ikke opfylder bestemmelserne i forretningsplanen ved vurderingen.

Artikel 25

1.   Med hensyn til Malta kan der for så vidt angår fastsættelse af minimumsstøttebeløbet for en produktionssektor, hvor den samlede produktion er meget lille, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 1698/2005, kun ydes støtte til producentsammenslutninger, der består af et minimum af producenterne i den pågældende sektor og tegner sig for et minimum af produktionen i denne sektor.

Det skal fastsættes i Maltas landdistriktsudviklingsprogram, hvilket minimum der skal gælde for producenter og produktion, samt hvilke sektorer der er omfattet.

2.   Minimumsstøttebeløbet til producentsammenslutninger på Malta, beregnet på grundlag af de nødvendige omkostninger til oprettelse af en lille producentsammenslutning, er anført i bilag III.

Underafdeling 2

Akse 2

Artikel 26

Modtagere af støtte i medfør af artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005 er ikke berettigede til støtte i medfør af samme forordnings artikel 31, for så vidt angår gennemførelsen af Rådets direktiv 79/409/EØF (11) og 92/43/EØF (12).

Artikel 27

1.   Med henblik på artikel 39, stk. 1-4, og artikel 40 i forordning (EF) nr. 1698/2005 finder stk. 2-13 i denne artikel efter omstændighederne anvendelse.

2.   En forpligtelse til at ekstensivere eller til at drive husdyrbrug på andre måder skal mindst opfylde følgende betingelser:

a)

arealet skal fortsat plejes som græsareal

b)

hele græsningsarealet pr. storkreatur skal bevares, så både overgræsning og underudnyttelse undgås

c)

belægningsgraden skal fastsættes under hensyntagen til alle græssende husdyr på bedriften eller, i tilfælde af en forpligtelse til begrænsning af næringsstofudvaskning, til alle husdyr på bedriften, som er relevante for den pågældende forpligtelse.

3.   Forpligtelser til at begrænse anvendelsen af gødning, plantebeskyttelsesmidler eller andre hjælpestoffer accepteres kun, hvis begrænsningen kan vurderes på en måde, der giver rimelig sikkerhed for, at forpligtelserne opfyldes.

4.   Støtte kan omfatte forpligtelser til:

a)

at opdrætte husdyr af lokale racer, der er ved at uddø i landbruget, og som er hjemmehørende i området

b)

at bevare plantegenetiske ressourcer, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion.

De husdyrarter, der er støtteberettigede, og tærsklerne for, hvornår lokale racer anses for at være ved at uddø i landbruget, er angivet i bilag IV.

5.   Miljøforanstaltninger, der gennemføres som led i de fælles markedsordninger eller ordninger for direkte støtte opført i bilag I, dyre- og plantesundhedsforanstaltninger og andre landdistriktsudviklingsforanstaltninger end støtte til miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd, er ikke til hinder for støtte til miljøvenligt landbrug og/eller støtte til dyrevelfærd for samme produktion, hvis støtten supplerer disse foranstaltninger, og der er indbyrdes sammenhæng.

Forskellige forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug og/eller landbrug til gavn for dyrevelfærden kan kombineres, hvis de supplerer hinanden og er indbyrdes forenelige

Når de i første og andet afsnit nævnte foranstaltninger og forpligtelser kombineres, tages der ved fastsættelsen af støttens størrelse hensyn til det indkomsttab og de ekstraomkostninger, kombinationen medfører.

6.   Der kan kun ydes støtte til foranstaltninger til miljøvenligt landbrug på arealer, der er udtaget i henhold til artikel 54 eller artikel 107 i forordning (EF) nr. 1782/2003, hvis forpligtelserne er mere vidtgående end de grundlæggende krav i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

For så vidt angår støtte til bjergområder, områder med andre ulemper, Natura 2000-landbrugsområder og landbrugsområder, der er omfattet af vandområdeplanerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (13), skal der, efter omstændighederne, i forpligtelserne til at drive miljøvenligt landbrug tages hensyn til betingelserne for støtte i de pågældende områder.

7.   Enhver forpligtelse på dyrevelfærdsområdet som nævnt i artikel 40 i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal indebære strengere normer på mindst et af følgende områder:

a)

vand og foder, der i højere grad opfylder dyrenes naturlige behov

b)

opstaldningsforhold, såsom pladsforhold, strøelse og naturlig belysning

c)

adgang til friluftsarealer

d)

undladelse af systematiske lemlæstelser, isolering eller permanent tøjring

e)

forebyggelse af sygdomme, der hovedsageligt skyldes de anvendte landbrugsmetoder og/eller opdrætsbetingelserne.

8.   Referenceniveauet for beregning af det indkomsttab og de ekstraomkostninger, som forpligtelsen medfører, er de relevante normer og krav, som er nævnt i artikel 39, stk. 3, og artikel 40, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

9.   Hvis forpligtelserne normalt udtrykkes i andre enheder end dem, der anvendes i bilaget til forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne beregne udbetalingerne på grundlag af disse andre enheder. I så fald sørger medlemsstaterne for, at de årlige maksimumsbeløb, hvortil der kan ydes EF-støtte, og som er fastsat i nævnte bilag, ikke overskrides. Med henblik herpå kan medlemsstaterne:

a)

fastsætte en grænse for antallet af enheder pr. ha for den bedrift, som forpligtelserne til at drive miljøvenligt landbrug vedrører

b)

fastsætte et samlet maksimumsbeløb for hver bedrift, der deltager i ordningen, og sikre, at udbetalingerne til de enkelte bedrifter ikke overskrider denne grænse.

10.   Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af objektive kriterier nødvendigheden af at give kompensation for transaktionsomkostninger, jf. artikel 39, stk. 4, og artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

I artikel 39, stk. 4, og artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »transaktionsomkostninger« de omkostninger, der er forbundet med at lade transaktionen finde sted, og som ikke direkte kan henføres under omkostningerne til gennemførelse af den forpligtelse, de vedrører.

Transaktionsomkostningselementet beregnes over hele forpligtelsesperioden og må ikke overstige 20 % af indkomsttab og ekstraomkostninger som følge af forpligtelsen.

11.   Medlemsstaterne kan tillade, at en forpligtelse ændres til en anden forpligtelse i løbet af forpligtelsesperioden, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

ændringen indebærer betydelige fordele for miljøet eller for dyrevelfærden eller for begge

b)

den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt

c)

det godkendte program for udviklingen af landdistrikterne omfatter de pågældende forpligtelser.

En forpligtelse til at drive miljøvenligt landbrug kan ændres til en forpligtelse til første skovrejsning på landbrugsarealer i henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 1698/2005, hvis betingelserne i første afsnit, litra a) og b), er opfyldt. Forpligtelsen til at drive miljøvenligt landbrug ophører, uden at der kræves tilbagebetaling.

12.   Medlemsstaterne kan tilpasse forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug og forpligtelser på dyrevelfærdsområdet i løbet af forpligtelsesperioden, hvis det godkendte landdistriktsudviklingsprogram giver mulighed herfor, og tilpasningen er berettiget under hensyntagen til forpligtelsens formål.

Sådanne tilpasninger kan også ske i form af en forlængelse af forpligtelsesperioden.

13.   Satserne for omregning af dyr til storkreaturer (SK) er fastsat i bilag V. Medlemsstaterne kan efter objektive kriterier differentiere inden for de satser, som er fastlagt i bilaget for de relevante kategorier.

Artikel 28

1.   Støtte i henhold til artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan ydes til operationer, der gennemføres af andre støttemodtagere end de i samme forordnings artikel 39, stk. 2, nævnte.

2.   Der kan ikke ydes støtte i medfør af artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005 til aktiviteter som led i forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug som omhandlet i artikel 27, stk. 4, i nærværende forordning.

Der kan ikke ydes støtte i medfør af artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005 til aktiviteter, hvortil der kan ydes støtte under Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsaktiviteter.

3.   Operationer til bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget, hvortil der kan ydes støtte i medfør af artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal omfatte følgende:

a)

målrettede foranstaltninger: foranstaltninger til fremme af bevarelse uden for levestedet og bevarelse på levestedet, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i landbruget, herunder web-baserede fortegnelser over de genetiske ressourcer, der for tiden bevares på levestedet, herunder bevarelse på levestedet/gårdniveau, og over samlinger uden for levestedet (genbanker) og databaser

b)

samordnede foranstaltninger: foranstaltninger til fremme af informationsudveksling mellem kompetente organisationer i medlemsstaterne om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af landbrugets genetiske ressourcer

c)

ledsageforanstaltninger: information, udbredelse og rådgivning med deltagelse fra ikke-statslige organisationer og andre relevante interesseparter, uddannelseskurser og forberedelse af tekniske rapporter

4.   I denne artikel forstås ved:

a)

»bevarelse på levestedet«: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter eller vildtlevende racer i deres naturlige omgivelser og, for så vidt angår tamdyreracer eller dyrkede plantearter, i det driftsmiljø, hvor de har udviklet deres distinkte egenskaber

b)

»bevarelse på levestedet/gårdniveau«: bevarelse og udvikling på levestedet/ gårdniveau

c)

»bevarelse uden for levestedet«: bevarelse af genetisk materiale i landbruget uden for det naturlige habitat

d)

»samling uden for levestedet«: en samling af genetisk materiale til landbruget uden for det naturlige habitat.

Artikel 29

I artikel 41 og 49 i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »ikke-produktive investeringer« investeringer, der ikke fører til nogen væsentlig forøgelse af landbrugs- eller skovbrugsbedriftens værdi eller lønsomhed.

Artikel 30

1.   I artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 finder definitionerne i stk. 2 og 3 i nærværende artikel anvendelse, medmindre der gøres behørigt begrundet undtagelse herfor i programmerne for udvikling af landdistrikterne.

2.   Ved »skov« forstås: landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en kronedækningsgrad på mindst 10 %, eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten. Definitionen omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige eller bymæssige formål.

Skove omfatter også arealer under genskovning, hvor skovbevoksningen endnu ikke har nået, men ventes at nå en kronedækningsgrad på 10 % og en højde på 5 m, samt arealer, hvor skovbevoksningen midlertidigt er forsvundet som følge af menneskers indgreb eller af naturlige årsager, og som ventes at ville gendannes.

Skove omfatter også arealer med bambus- og palmebevoksninger, hvis kriterierne for højde og kronedækningsgrad er opfyldt.

Skove omfatter skovveje, brandbælter og andre mindre, åbne arealer, skove i nationalparker, naturreservater og andre beskyttede områder, såsom områder, der har særlig videnskabelig, historisk, kulturel eller åndelig interesse.

Skove omfatter læbælter, læhegn af træer og skovkorridorer, der dækker et område på over 0,5 ha og har en bredde på over 20 m.

Skove omfatter også beplantninger, der primært er foretaget til skovbeskyttelsesformål, såsom i gummitræplantager og bevoksninger med korkeg. Træbevoksninger i landbrugsproduktionssystemer, såsom frugtplantager, og skovlandbrugssystemer er ikke omfattet af definitionen på »skov«. Heller ikke træer i byparker og haver er omfattet af denne definition.

3.   Ved »træbevoksede arealer« forstås: landområde, der ikke er klassificeret som »skov«, på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en kronedækningsgrad på 5-10 %, eller træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten; eller landområde med en kombination af busk-, krat- og træbevoksninger på over 10 %. Definitionen omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige eller bymæssige formål.

4.   Følgende skove og træbevoksede arealer er ikke omfattet af artikel 42, stk. 1, første punktum, i forordning (EF) nr. 1698/2005:

a)

skove og andre træbevoksede arealer, som ejes af staten, en region eller en offentlig virksomhed

b)

skove og andre træbevoksede arealer, som tilhører kongehuset

c)

skove, som ejes af juridiske personer, hvoraf de institutioner, der er nævnt i litra a) og b), ejer mindst 50 % af kapitalen.

Artikel 31

1.   Landbrugsjorder, hvortil der kan ydes støtte til første skovrejsning i henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 1698/2005, fastsættes nærmere af medlemsstaterne og skal omfatte arealer, hvor der regelmæssigt drives landbrugsvirksomhed.

Første skovrejsning i et Natura 2000-område udpeget i medfør af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF skal være i overensstemmelse med forvaltningsmålsætningerne for det pågældende område.

2.   I artikel 43, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005 omfatter »etableringsomkostninger« omkostninger til udplantningsmateriale, omkostninger til tilplantning og omkostninger, der er direkte forbundet med og nødvendige for tilplantningen.

3.   I artikel 43, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »landbrugere« personer, som bruger en væsentlig del af deres arbejdstid på landbrugsvirksomhed, og hvis indkomst for en betydelig dels vedkommende stammer herfra, idet kriterierne herfor fastlægges nærmere af medlemsstaterne.

4.   I artikel 43, stk. 3, og artikel 44, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »hurtigtvoksende arter i kort omdrift« arter, hvis omdrift, dvs. intervallet mellem to hovedskovninger på samme sted, er på under 15 år.

Artikel 32

Med henblik på artikel 44 i forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsætter medlemsstaterne maksimumsantallet af træer, der kan plantes pr. ha, under hensyntagen til de lokale forhold, træarterne og behovet for at sikre fortsat anvendelse af jorden til landbrugsformål.

Artikel 33

1.   Hvis støtte i medfør af artikel 48 i forordning (EF) nr. 1698/2005 omfatter etablering af brandbælter, kan der ud over til etableringsomkostninger ydes støtte til omkostninger til efterfølgende vedligeholdelse af det pågældende areal.

Der kan ikke ydes støtte til vedligeholdelse af brandbælter gennem landbrugsforanstaltninger for arealer, som er omfattet af støtte til miljøvenligt landbrug.

2.   Forebyggende aktioner mod brand som omhandlet i artikel 48 i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan omfatte følgende:

a)

etablering af beskyttelsesinfrastruktur, f.eks. skovstier, skovveje, vandforsyningssteder, brandbælter, åbne og ryddede arealer og iværksættelse af operationer til vedligeholdelse af brandbælter og åbne og ryddede arealer

b)

forebyggende skovbrugspraksis, f.eks. vegetationskontrol, udtynding og diversificering af vegetationsstrukturen

c)

etablering eller forbedring af faste anlæg til overvågning af skovbrande og kommunikationsudstyr.

Artikel 34

1.   Der kan foretages betalinger i medfør af artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til landbrugsområder, jf. artikel 50, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, der er omfattet af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF, er, hvis der er opstillet og gennemført en relevant vandområdeplan i de pågældende områder.

2.   Miljøhensyn, der gør, at skovrejsning er hensigtsmæssig i et givet område, jf. artikel 50, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan omfatte forebyggelse af erosion og/eller ørkendannelse, forøgelse af biodiversiteten, beskyttelse af vandressourcerne, og, forudsat at dette ikke vil skade biodiversiteten eller forårsage andre miljøskader, forebyggelse af oversvømmelser og afbødning af klimaændringer.

Underafdeling 3

Akse 3

Artikel 35

I artikel 53 i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »medlem af landbrugshusholdningen« en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret, dog ikke arbejdstagere i landbruget. Hvis et medlem af landhusholdningen er en juridisk person eller en gruppe af juridiske personer, skal medlemmet udøve en landbrugsaktivitet på bedriften på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen.

Artikel 36

De i artikel 59, litra e), i forordning (EF) nr. 1698/2005, omhandlede offentlig-private partnerskaber, der modtager støtte til gennemførelse af lokale udviklingsstrategier, skal opfylde følgende betingelser:

a)

de skal opstille områdebaserede lokale udviklingsstrategier på subregionalt plan

b)

de skal være repræsentative for aktørerne i den offentlige og private sektor på det i denne artikels litra a) nævnte geografiske plan

c)

driftsomkostningerne må ikke overskride 15 % af de offentlige udgifter til hvert enkelt offentlig-private partnerskabs lokale udviklingsstrategi.

Underafdeling 4

Akse 4

Artikel 37

1.   Med henblik på gennemførelse af akse 4 som omhandlet i afsnit IV, kapitel I, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan medlemsstaterne eller regionerne vælge at dække enten hele deres territorium eller en del heraf ved at tilpasse kriterierne for udvælgelse af de lokale aktionsgrupper og de områder, de repræsenterer, i overensstemmelse hermed.

Procedurerne for udvælgelse af de lokale aktionsgrupper skal være åbne for de pågældende landdistrikter og sikre konkurrence mellem de lokale aktionsgrupper, der forelægger lokale udviklingsstrategier.

2.   Der iværksættes indkaldelser af forslag til udvælgelse af landdistrikter til gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier som nævnt i artikel 62, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005 senest to år efter godkendelsen af programmerne. Medlemsstaterne eller regioner kan imidlertid iværksætte yderligere indkaldelser af forslag, navnlig hvis Leader er åben for nye områder, og i disse tilfælde kan der være brug for en længere frist.

3.   Befolkningen i det enkelte område, jf. artikel 61, litra a), og artikel 62, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal som hovedregel tælle mindst 5 000 indbyggere og højst 150 000 indbyggere.

I velbegrundede tilfælde kan grænserne på 5 000 og 150 000 indbyggere imidlertid henholdsvis sænkes eller hæves.

4.   De lande, der var medlem af Fællesskabet pr. 30. april 2004, søger at sikre, at der gives forrang til udvælgelse af lokale aktionsgrupper, som har medtaget samarbejdsprojekter i deres lokale udviklingsstrategier, jf. artikel 62, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 38

De lokale aktionsgruppers driftsomkostninger som nævnt i artikel 63, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005 er berettigede til fællesskabsstøtte svarende til højst 20 % af de samlede offentlige udgifter til den lokale udviklingsstrategi.

Artikel 39

1.   I det i artikel 65 i forordning (EF) nr. 1698/2005 nævnte samarbejde skal der deltage mindst én lokal aktionsgruppe udvalgt under Leader-aksen. Samarbejdet gennemføres med en koordinerende lokal aktionsgruppe som ansvarlig.

2.   Samarbejdsprojekter er åbne for deltagelse for offentlig-private partnerskaber som nævnt i artikel 59, litra e), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og for andre landdistrikter, som er organiseret på følgende måde:

a)

i et givet geografisk område findes en lokal gruppe, som er aktiv inden for landdistriktsudvikling, og som har kapacitet til at udarbejde en udviklingsstrategi for det pågældende område

b)

den lokale gruppes organisation er baseret på partnerskab med lokale aktører.

3.   Samarbejdet skal omfatte gennemførelse af en fælles aktion.

Der kan kun ydes støtte i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til udgifter til den fælles aktion, til drift af eventuelle fælles strukturer og til forberedende teknisk bistand.

Der kan ydes støtte til dækning af udgifterne til informationskampagner i alle de områder, samarbejdet vedrører.

4.   Har de lokale aktionsgrupper ikke medtaget samarbejdsprojekter i deres lokale udviklingsstrategi i medfør af artikel 62, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005, udvælges disse projekter af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. I så fald kan samarbejdsprojekterne forelægges den kompetente myndighed af de lokale aktionsgrupper senest den 31. december 2013.

5.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de godkendte tværnationale samarbejdsprojekter.

Underafdeling 5

Teknisk bistand

Artikel 40

Når det drejer sig om landdistriktsudviklingsprogrammer, der både dækker regioner, der er omfattet af konvergensmålet, og regioner, der ikke er omfattet af konvergensmålet, kan satsen for EUFUL’s bidrag til teknisk bistand, jf. artikel 70, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005, fastlægges under hensyn til, hvilken type regioner der er flest af i programmet.

Artikel 41

1.   De strukturer, der er nødvendige for at drive det nationale landdistriktsnetværk, jf. artikel 68 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan enten oprettes under de nationale myndigheder eller udvælges gennem udbudsprocedurer. Strukturerne skal være i stand til at udføre de opgaver, der er nævnt i den nævnte artikels stk. 2, litra b).

2.   Hvis et enkelt landdistriktsudviklingsprogram dækker hele en medlemsstats territorium, indgår det nationale landdistriktsnetværk i programmets komponent for teknisk bistand, og der sondres mellem planlagte udgifter til elementerne i henholdsvis litra a) og b) i artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005. til elementerne i litra a) må imidlertid ikke overstige 25 % af det beløb, der er forbeholdt det nationale landdistriktsnetværk.

3.   Udnytter medlemsstaterne muligheden i artikel 66, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, godkendes det specifikke program til oprettelse og drift af det nationale netværk for landdistrikter i henhold til samme forordnings artikel 18, stk. 4.

Artikel 4, artikel 5, stk. 1 og 3, og artikel 6 i denne forordning finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med forelæggelse, godkendelse og ændringer af sådanne specifikke programmer.

I det specifikke program og i den tilhørende finansieringsoversigt skal der sondres mellem elementerne under henholdsvis litra a) og b) i artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005. Udgifterne i tilknytning til elementerne under litra a) må imidlertid ikke overstige 25 % af programmets samlede beløb.

4.   Nationale netværk for landdistrikterne oprettes senest den 31. december 2008.

5.   Bilag II indeholder nærmere regler om oprettelsen og tilrettelæggelsen af de nationale landdistriktsnetværk.

Afdeling 2

Fælles bestemmelser for flere foranstaltninger

Artikel 42

I artikel 70, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal, når integrerede operationer henhører under mere end én akse og/eller foranstaltning, for hver del af operationen, der klart henhører under en given foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, betingelserne for denne foranstaltning finde anvendelse.

Artikel 43

I forbindelse med investeringsforanstaltninger sørger medlemsstaterne for, at støtten rettes mod klart definerede målsætninger, der afspejler de konstaterede strukturelle og territoriale behov og strukturelle ulemper.

Artikel 44

1.   Hvis støttemodtageren i perioden for en forpligtelse, der er indgået som en betingelse for at modtage støtte, overdrager hele eller en del af bedriften til en anden, kan sidstnævnte overtage forpligtelsen for den resterende del af perioden. Overtages forpligtelsen ikke, skal støttemodtageren tilbagebetale den modtagne støtte.

2.   Medlemsstaterne kan vælge ikke at kræve tilbagebetaling som nævnt i stk. 1 i følgende tilfælde:

a)

hvis modtageren allerede har opfyldt en betydelig del af den pågældende forpligtelse og endeligt indstiller sin landbrugsvirksomhed, og det ikke er muligt for efterfølgeren at overtage forpligtelsen

b)

hvis en del af en modtagers bedrift overdrages i løbet af forlængelsesperioden for forpligtelsen i overensstemmelse med artikel 27, stk. 12, andet afsnit, og hvis overdragelsen ikke omfatter mere end 50 % af det areal, der var omfattet af forpligtelsen før forlængelsen.

3.   Er der kun tale om mindre ændringer af forholdene på bedriften, kan medlemsstaterne træffe særlige foranstaltninger for at undgå, at anvendelsen af stk. 1 får urimelige følger i betragtning af den indgåede forpligtelse.

Artikel 45

1.   Hvis støttemodtageren i perioden for en forpligtelse, der er indgået som en betingelse for at modtage støtte, øger sin bedrifts areal, kan medlemsstaterne udvide forpligtelsen til også at omfatte tillægsarealet i den resterende del af forpligtelsesperioden i henhold til stk. 2 eller udskifte støttemodtagerens oprindelige forpligtelse med en ny forpligtelse i henhold til stk. 3.

Udskiftningen kan også finde anvendelse i tilfælde, hvor det af forpligtelsen omfattede areal udvides inden for bedriften.

2.   Der kan kun gives tilladelse til udvidelsen omhandlet i stk. 1, hvis:

a)

den indebærer en fordel for den pågældende foranstaltning

b)

den er berettiget under hensyn til forpligtelsens art, den tilbageværende forpligtelsesperiodes længde og tillægsarealets størrelse

c)

den ikke forhindrer effektiv kontrol med opfyldelsen af støttebetingelserne.

3.   Den nye forpligtelse omhandlet i stk. 1 skal vedrøre hele det berørte areal, og vilkårene skal være mindst lige så strenge som under den oprindelige forpligtelse.

4.   Hvis støttemodtageren ikke er i stand til fortsat at opfylde de indgåede forpligtelser, fordi bedriften er genstand for jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning, træffer medlemsstaten de fornødne foranstaltninger til, at forpligtelserne kan tilpasses bedriftens nye situation. Er en sådan tilpasning ikke mulig, ophører forpligtelsen, uden at der kræves tilbagebetaling for den periode, hvor forpligtelsen påhvilede støttemodtageren.

Artikel 46

Der indføres en revisionsklausul for forpligtelser indgået i medfør af artikel 39, 40 og 47 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til sikring af, at de kan tilpasses i tilfælde af ændringer af de relevante obligatoriske normer eller krav, jf. samme forordnings artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 2, og artikel 47, stk. 1, der er fastlagt i medfør af artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og bilag III og IV dertil, såvel som af de minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav, der er fastsat i national lovgivning, og i forhold til hvilke forpligtelserne er mere vidtgående som fastsat i de nævnte artikler.

Hvis en sådan tilpasning ikke accepteres af støttemodtageren, ophører forpligtelsen, uden at der kræves tilbagebetaling for den periode, hvor forpligtelsen påhvilede støttemodtageren.

Artikel 47

1.   Medlemsstaterne kan bl.a. anerkende følgende kategorier af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, hvor de ikke vil kræve tilbagebetaling af støtte, der er udbetalt til støttemodtageren:

a)

støttemodtagerens død

b)

støttemodtagerens uarbejdsdygtighed i længere tid

c)

ekspropriation af en væsentlig del af bedriften, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for forpligtelsens indgåelse

d)

en alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriftens

e)

ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke

f)

en epizooti, der rammer hele landbrugerens besætning eller en del af denne.

2.   Støttemodtageren eller dennes befuldmægtigede indberetter tilfældet af force majeure eller de ekstraordinære omstændigheder til den kompetente myndighed skriftligt og med dokumentation, som myndigheden anser for tilstrækkelig, senest ti arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor støttemodtageren eller dennes befuldmægtigede er i stand hertil

KAPITEL IV

Bestemmelser om støtteberettigelse og administrative bestemmelser

Afdeling 1

Foranstaltningernes verificerbarhed og kontrollerbarhed og regler om støtteberettigelse

Underafdeling 1

Foranstaltningernes verificerbarhed og kontrollerbarhed

Artikel 48

1.   I forbindelse med artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 sørger medlemsstaterne for, at alle de foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, de har til hensigt at gennemføre, kan verificeres og kontrolleres. I dette øjemed indfører medlemsstaterne kontrolordninger, der giver dem rimelig sikkerhed for, at støtteberettigelseskriterierne og andre forpligtelser opfyldes.

2.   For at dokumentere og bekræfte, at beregningerne af betalinger i medfør af artikel 31, 38, 39, 40 og 43-47 i forordning (EF) nr. 1698/2005 er tilstrækkelige og nøjagtige, sørger medlemsstaterne for, at der ydes passende ekspertbistand fra organer eller tjenester, der i deres arbejde er uafhængige af dem, der har ansvaret for disse beregninger. Det skal fremgå udtrykkeligt af landdistriktsudviklingsprogrammet, at der ydes ekspertbistand.

Underafdeling 2

Rentetilskud

Artikel 49

Rentetilskud til lån kan medfinansieres af ELFUL i medfør af artikel 71, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005. Når medlemsstaterne foreslår rentetilskud, anfører de i deres programmer, hvilken metode der skal anvendes til beregning af rentetilskuddene.

Medlemsstaterne kan oprette et system til kapitalisering af de resterende årlige rater af rentetilskuddene når som helst i lånets løbetid. Eventuelle resterende årlige rater efter slutdatoen for betalinger kapitaliseres og udbetales senest den 31. december 2015. Med hensyn til betalingsanmodninger til Kommissionen betragtes beløb, der udbetales til det formidlende finansieringsinstitut, som står for betalingen af den tilbagediskonterede værdi af tilskuddet, som faktiske udgifter.

Med henblik på stk. 2 skal der indgås en aftale mellem medlemsstaternes betalingsorgan og det formidlende finansieringsinstitut, der står for betalingen af den tilbagediskonterede værdi af støtten. Medlemsstaterne angiver i programmet, hvilken beregningsmetode og hvilke hypoteser angående den fremtidige værdi der skal anvendes til beregning af den kapitaliserede værdi af udestående rentetilskud, såvel som ordningen til fortsat udbetaling af støtten til modtagerne.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at forvalte betalingen af den tilbagediskonterede værdi af støtten for hele lånets løbetid til det formidlende finansieringsinstitut og for enhver inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, jf. artikel 33 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (14).

Underafdeling 3

Andre finansieringstekniske foranstaltninger

Artikel 50

I medfør af artikel 71, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan EUFUL som led i et landdistriktsudviklingsprogram medfinansiere udgifter til en operation omfattende bidrag til støtte til venturekapitalfonde, garantifonde og lånefonde, i det følgende benævnt »fondene«, i overensstemmelse med artikel 51 og 52 i denne forordning.

Artikel 51

1.   Fondenes medfinansieringspartnere eller sponsorer forelægger forvaltningsmyndigheden en forretningsplan, der bl.a. specificerer målmarkedet eller målgarantiporteføljen, kriterierne, finansieringsbetingelserne, fondens driftsbudget, ejerskab og medfinansieringspartnere, kravene til ledelsens professionalisme, kompetence og uafhængighed, fondens vedtægter, begrundelsen for og den tilsigtede anvendelse af ELFUL’s bidrag, desinvesteringspolitikken og fondens likvidationsbestemmelser, herunder genanvendelsen af det afkast, som kan tilskrives bidraget fra ELFUL. Forretningsplanen vurderes og dens gennemførelse overvåges af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar.

2.   Fondene oprettes som uafhængige retlige enheder, der reguleres af aftaler mellem andelshaverne/aktionærerne, eller som en separat finansiel enhed inden for et eksisterende finansieringsinstitut. I sidstnævnte tilfælde skal fonden være omfattet af særlige gennemførelsesregler, der navnlig fastsætter, at der føres adskilte konti, hvor der skelnes mellem de nye ressourcer, der investeres i fonden, inklusive ELFUL’s bidrag, og de ressourcer, der oprindelig var til rådighed i finansieringsinstituttet. Kommissionen kan ikke blive partner eller andelshaver/aktionær i fonden.

3.   Fondene investerer i eller stiller garantier til virksomheder i deres etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfase og kun i aktiviteter, som fondens ledere anser for at være potentielt økonomisk lønsomme. Lønsomhedsvurderingen bør tage hensyn til samtlige indkomstkilder for de pågældende virksomheder. Fondene kan ikke investere i eller stiller garanti for kriseramte virksomheder i betydningen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (15).

4.   Forvaltningsmyndighederne og fondene udviser forsigtighed for at minimere konkurrenceforvridninger på venturekapitalmarkedet eller lånemarkedet. Specielt kan afkastet af egenkapitalinvesteringer og lån, fradraget en pro rata-andel for forvaltningsomkostninger, fortrinsvis tildeles de private aktionærer op til det aflønningsniveau, der er anført i anpartshaver-/aktionæraftalen, hvorefter det skal fordeles proportionalt mellem alle andelshavere/aktionærer og ELFUL.

5.   Fondsforvaltningsomkostningerne må ikke overstige 3 % af den indbetalte kapital, eller 2 % for garantifonde, i årsgennemsnit i programperioden, medmindre det efter et offentligt udbud viser sig, at en højere procentdel er nødvendig.

6.   Betingelserne for bidrag til fonde fra programmer for udvikling af landdistrikterne, herunder resultater, investeringsstrategi og planlægning, gennemførelse af overvågning, desinvesteringspolitik og likvidationsbestemmelser, fastsættes i en finansieringsaftale mellem fonden på den ene side og medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden på den anden side.

7.   Bidrag til fondene fra ELFUL og andre offentlige kilder og investeringer, som fondene foretager i eller garantier, som de stiller for individuelle virksomheder, er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller af EF’s statsstøtteregler.

Artikel 52

1.   Med hensyn til finansieringstekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 51 i denne forordning skal de udgifter, der anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 26, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1290/2005, omfatte samtlige udgifter, der er betalt til oprettelse af sådanne fonde eller som bidrag til disse.

Ved betalingen af saldo og afslutningen af landdistriktsudviklingsprogrammet i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 1290/2005 består de støtteberettigede udgifter dog af summen af:

a)

betalinger for investeringer i virksomheder fra hver af de pågældende fonde eller garantier, der er stillet, herunder beløb, som garantifondene har afsat til garantier

b)

støtteberettigede forvaltningsomkostninger.

Differencen mellem det ELFUL-bidrag, der faktisk er udbetalt som led i finansieringstekniske foranstaltninger, og de støtteberettigede udgifter nævnt i andet afsnit, litra a) eller b), skal udlignes i forbindelse med årsregnskaberne for det seneste år af programmets gennemførelse.

2.   Renter af betalinger fra landdistriktsudviklingsprogrammer til fondene skal anvendes til at finansiere finansieringstekniske foranstaltninger for individuelle virksomheder.

3.   Midler, der returneres til operationen fra investeringer, der er foretaget af fondene, eller som bliver tilbage, efter at alle garantier er blevet indfriet, genanvendes af de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder til gavn for individuelle virksomheder.

Underafdeling 4

Tariffer og standardantagelser om indkomsttab, naturalydelser

Artikel 53

1.   Medlemsstaterne kan i givet fald fastsætte niveauet for støtte omhandlet i artikel 31, artikel 37-41 og artikel 43-49 i forordning (EF) nr. 1698/2005 på grundlag af tariffer og standardantagelser om indkomsttab.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at beregningerne og den dertil svarende støtte, jf. stk. 1:

a)

kun indeholder verificerbare oplysninger

b)

er baseret på tal, der er opstillet på grundlag af passende ekspertise

c)

klart angiver kilden til tallene

d)

er differentierede under hensyn til de regionale eller lokale vilkår på stedet og den faktiske arealanvendelse, hvis relevant

e)

hvad angår foranstaltninger i medfør af artikel 31, artikel 37-40 og artikel 43-47 i forordning (EF) nr. 1698/2005, ikke indeholder elementer, der vedrører faste investeringsomkostninger.

Artikel 54

1.   For foranstaltninger, der omfatter investeringer i form af naturalydelser, kan bidrag fra en offentlig eller privat støttemodtager, nemlig levering af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ikke er foretaget kontant betaling godtgjort ved fakturaer eller tilsvarende dokumenter, være støtteberettigede udgifter, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

bidragene består i tilrådighedsstillelse af jord eller fast ejendom, udstyr eller råmaterialer, forskning eller specialiserede arbejdsydelser eller ulønnet frivilligt arbejde

b)

bidragene går ikke til finansieringstekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 50

c)

værdien af bidragene kan vurderes og verificeres uafhængigt.

Når der er tale om tilrådighedsstillelse af jord eller fast ejendom, attesteres værdien af en uafhængig kvalificeret ekspert eller et behørigt autoriseret officielt organ.

Når der er tale om ulønnet frivilligt arbejde, fastsættes værdien af dette arbejde med udgangspunkt i den tid, der er brugt, og time- og daglønnen for tilsvarende arbejde, efter omstændighederne på grundlag af et forud etableret system for beregning baseret på tariffer, forudsat at kontrolsystemet giver rimelig sikkerhed for, at arbejdet er udført.

2.   Offentlige ELFUL-medfinansierede udgifter, der bidrager til en operation, som omfatter naturalydelser, må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter ved operationens afslutning, eksklusive bidrag i naturalydelser.

Underafdeling 5

Investeringer

Artikel 55

1.   Ved investeringer begrænses de støtteberettigede udgifter til:

a)

bygning, erhvervelse, herunder leasing eller forbedring af fast ejendom

b)

køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi. Andre omkostninger i forbindelse med lejekontrakten, såsom udlejers fortjeneste, rentefinansieringsomkostninger, indirekte omkostninger og forsikringsudgifter, er ikke støtteberettigede

c)

generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter, f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser og erhvervelse af patentrettigheder og licenser.

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne som undtagelse fra første afsnit, litra b), og kun for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i betydningen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (16) fastsætte betingelser, hvorunder køb af brugt udstyr kan betragtes som støtteberettigede udgifter.

2.   Ved investeringer i landbrug er køb af rettigheder til landbrugsproduktion, dyr, etårige planter og udplantning heraf ikke støtteberettiget.

Ved genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, jf. artikel 20, litra b), nr. vi), i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan udgifter til køb af dyr dog være støtteberettigede.

Der kan ikke ydes støtte til simple genanskaffelsesinvesteringer.

Underafdeling 6

Betaling af forskud til investeringsstøtte

Artikel 56

1.   Som undtagelse fra artikel 26, stk. 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 (17), kan støttemodtagere af investeringsstøtte anmode det kompetente udbetalingsorgan om udbetaling af forskud, hvis landdistriktsudviklingsprogrammet giver mulighed herfor. Med hensyn til offentlige støttemodtagere kan dette forskud alene betales til kommuner og sammenslutninger heraf og til organer oprettet ifølge offentlig lov.

2.   Forskuddet kan ikke overstige 20 % af den offentlige støtte i relation til investeringen, og udbetalingen bør betinges af, at der stilles en bankgaranti eller en tilsvarende garanti på 110 % af forskuddet.

Hvad angår de offentlige støttemodtagere i stk. 1, kan betalingsorganet dog godkende en skriftlig garanti fra deres myndighed i henhold til gældende regler i medlemsstaterne for et beløb svarende til den i første afsnit nævnte procentsats, såfremt denne myndighed forpligter sig til at betale det beløb, der er omfattet af garantien, hvis retten til forskuddet ikke fastslås.

3.   Garantien frigives, når det kompetente betalingsorgan konstaterer, at de faktiske udgifter svarende til den offentlige støtte i forbindelse med investeringen overstiger forskuddet.

Afdeling 2

Statsstøtte

Artikel 57

1.   Landdistriktsudviklingsprogrammer kan kun omfatte statsstøtte, der har til formål at tilvejebringe supplerende national finansiering i overensstemmelse med artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005, til foranstaltninger eller operationer omfattet af traktatens artikel 36, hvis den pågældende statsstøtte er angivet i overensstemmelse med punkt 9.A i bilag II til denne forordning.

2.   Landdistriktsudviklingsprogrammer kan kun omfatte statsstøtte, der har til formål at dække de økonomiske bidrag, medlemsstaterne yder som sidestykke til EF-støtte i overensstemmelse med artikel 88 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 25 og 52 og til operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 28 og 29 eller supplerende national finansiering i overensstemmelse med samme forordnings artikel 89 til foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 25, 27 og 52 og til operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 28 og 29, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36, hvis den pågældende statsstøtte er angivet i overensstemmelse med punkt 9.B i bilag II til denne forordning.

3.   Udgifter afholdt til de i nærværende artikels stk. 2 nævnte foranstaltninger og operationer er kun støtteberettigede, hvis den pågældende støtte ikke udgør ulovlig støtte i betydningen i artikel 1, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (18), på det tidspunkt, hvor støtten ydes.

Hvis der skal ydes støtte til operationer under de i nærværende artikels stk. 2 nævnte foranstaltninger på grundlag af eksisterende støtteordninger i betydningen i artikel 1, litra b) og d), i forordning (EF nr. 659/1999, sørger forvaltningsmyndigheden eller en anden kompetent myndighed i medlemsstaten for, at anmeldelsespligten for individuel støtte i betydningen i samme forordnings artikel 1, litra e), opfyldes, og at sådanne operationer kun vælges efter anmeldelse til Kommissionen og dennes godkendelse af den pågældende støtte i medfør af traktatens artikel 88, stk. 3.

Afdeling 3

Information og offentlig omtale

Artikel 58

1.   Landdistriktsudviklingsprogrammet skal indeholde en kommunikationsplan, der skal fastsætte følgende:

a)

mål og målgrupper

b)

kommunikations- og informationsforanstaltningernes indhold og strategi med angivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes

c)

det vejledende budget

d)

de administrative kontorer og organer, der er ansvarlige for gennemførelsen

e)

de kriterier, der skal anvendes til at vurdere virkningerne af foranstaltningerne til information og offentlig omtale, hvad angår gennemsigtighed, kendskab til landdistriktsudviklingsprogrammerne og Fællesskabets rolle.

2.   Det beløb, der er bevilget til information og offentlig omtale, kan indgå i den del af landdistriktsudviklingsprogrammet, der omfatter teknisk bistand.

3.   Nærmere bestemmelser om information og offentlig omtale er fastsat i bilag VI.

Artikel 59

På møderne i overvågningsudvalget, nedsat i overensstemmelse med artikel 77 i forordning (EF) nr. 1698/2005, aflægger formanden beretning om gennemførelsen af foranstaltningerne til information og offentlig omtale og giver udvalgsmedlemmerne eksempler på sådanne foranstaltninger.

Afdeling 4

Overvågning og evaluering

Artikel 60

Opbygningen af og indholdet i de årlige statusrapporter omhandlet i artikel 82 i forordning (EF) nr. 1698/2005 er fastsat i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 61

Midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer, jf. artikel 86, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, forelægges Kommissionen henholdsvis senest den 31. december 2010 og den 31. december 2015.

Forelægger medlemsstaterne ikke midtvejsevalueringsrapporter og efterfølgende evalueringsrapporter inden for de i nærværende artikels stk. 1 nævnte frister, kan Kommissionen iværksætte proceduren for suspension af mellemliggende betalinger, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, indtil den modtager de pågældende evalueringsrapporter.

Artikel 62

1.   Det fælles sæt indikatorer for landdistriktsudviklingsprogrammernes udgangssituation, output, resultater og virkninger er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning. Listen over indikatorer udgør den fælles overvågnings- og evalueringsramme, der er nævnt i artikel 80 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Hvis det er relevant, opdeles indikatorerne efter modtagernes køn og alder og under hensyntagen til, om foranstaltningerne gennemføres i ugunstigt stillede områder eller i områder, der er omfattet af konvergensmålet.

2.   De fremskridt, der fremgår af output- og resultatindikatorerne, skal indgå i den årlige statusrapport. Rapporten skal indeholde både fælles og yderligere indikatorer.

Til måling af fremskridtene med opfyldelsen af landdistriktsudviklingsprogrammets målsætninger opstilles vejledende mål for output-, resultat- og virkningsindikatorerne for programmets gennemførelsesperiode, herunder supplerende national finansiering som omhandlet i artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

3.   Kommissionen opstiller retningslinjer for den fælles overvågnings- og evalueringsramme efter en fælles fremgangsmåde med medlemsstaterne. Retningslinjerne skal mindst indeholde følgende:

a)

overvågningskravene

b)

tilrettelæggelsen af forhåndsevalueringen, midtvejsevalueringen og den efterfølgende evaluering og fælles evalueringsspørgsmål for hver landdistriktsudviklingsforanstaltning

c)

retningslinjer vedrørende rapporteringssystemet til vurdering af fremskridtet ifølge indikatorerne

d)

datablade for hver foranstaltning med en beskrivelse af interventionslogikken og de forskellige indikatorer

e)

datablade med en beskrivelse af indikatorerne for udgangssituation, output, resultater og virkninger.

Afdeling 5

Elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter

Artikel 63

1.   Kommissionen opretter et informationssystem (i det følgende »systemet«) i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på sikker udveksling af data af fælles interesse mellem Kommissionen og de enkelte medlemsstater. Disse data skal omfatte både administrative/operationelle og finansielle aspekter, de sidstnævnte som omhandlet i artikel 18 i Kommissionen forordning (EF) nr. 883/2006 (19).

Kommissionen opretter og ajourfører systemet efter en fælles fremgangsmåde med medlemsstaterne.

2.   Med hensyn til den administrative/operationelle forvaltning skal systemet indeholde dokumentation af fælles interesse til overvågningsformål, navnlig: de nationale strategiplaner og ajourføringer heraf, de sammenfattende rapporter, programmerne og ændringer heraf, Kommissionens beslutninger, de årlige statusrapporter, herunder kodificering af foranstaltningerne i overensstemmelse med tabellen i punkt 7 i bilag II, og overvågnings- og evalueringsindikatorerne i bilag VIII.

3.   Forvaltningsmyndigheden og Kommissionen indlæser de dokumenter, de er ansvarlige for, i systemet, i det rette format, og holder dem ajour.

4.   Systemet skal være tilgængeligt for medlemsstaterne og Kommissionen, enten direkte eller via en grænseflade for automatisk synkronisering og indlæsning af data med nationale og regionale edb-forvaltningssystemer.

Medlemsstaterne sender på centralt plan Kommissionen anmodninger om adgangsrettigheder til systemet.

5.   Dataudvekslinger skal signeres elektronisk i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (20). Medlemsstaterne og Kommissionen anerkender den retlige gyldighed og anerkendelse som bevis under retssager af den elektroniske signatur, der anvendes i systemet.

6.   I forbindelse med fremsendelse af dokumenter til Kommissionen, tages den dato i betragtning, hvor medlemsstaten oversender dokumenterne efter at have indlæst dem i systemet.

Et dokument anses for at være sendt til Kommissionen, når medlemsstaten ikke længere kan ændre og fjerne det i systemet.

7.   Omkostningerne til udvikling og ajourføring af de fælles elementer i systemet finansieres over Fællesskabets budget i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Eventuelle omkostninger til en grænseflade mellem nationale og lokale systemer på den ene side og systemet på den anden side og eventuelle omkostninger til tilpasning af nationale og lokale systemer kan være støtteberettigede i medfør af samme forordnings artikel 66, stk. 2.

8.   I tilfælde af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, herunder navnlig ved funktionsfejl i systemet eller afbrydelser af forbindelsen, kan medlemsstaterne sende Kommissionen dokumenterne i papirform. Fremsendelse i papirform kan kun finde sted med forudgående og formelt samtykke fra Kommissionen.

Når den force majeure-situation eller ekstraordinære omstændighed, der forhindrer anvendelse af systemet, ophører, indlæser medlemsstaten de pågældende dokumenter i systemet. I så fald anses afsendelsesdatoen for at være datoen for fremsendelse af dokumenterne i papirform.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 64

Forordning (EØF) nr. 817/2004 ophæves med virkning fra den 1. januar 2007.

Den finder fortsat anvendelse på foranstaltninger, der er godkendt inden den 1. januar 2007 i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999.

Artikel 11 i forordning (EF) nr. 817/2004 og punkt 9.3.V.A.1) og 9.3.V.B.1), 2) og 3) og andet led i punkt 9.3.V.B. i bilag II dertil anvendes fortsat til den 31. december 2009 i medfør af artikel 94, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 65

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på EF-støtte i den programmeringsperiode, der starter den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1463/2006 (EUT L 277 af 9.10.2006, s. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2. Ændret ved forordning (EF) nr. 2060/2004 (EUT L 357 af 2.12.2004, s. 3).

(4)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1698/2005.

(5)  EUT L 153 af 30.4.2004, s. 30 (berigtiget udgave EUT L 231 af 30.6.2004, s. 24). Ændret ved forordning (EF) nr. 1360/2005 (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 55).

(6)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(7)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(8)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(9)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(10)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(11)  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

(12)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

(13)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(14)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(15)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(16)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(17)  Se side 74 i denne EUT.

(18)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(19)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(20)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.


BILAG I

STØTTEORDNINGER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2

Frugt og grønsager (artikel 14, stk. 2, og artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 (1))

Vin (afsnit II, kapitel III i forordning (EF) nr. 1493/1999

Tobak (artikel 13, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 (2))

Olivenolie (artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 (3)

Humle (artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 (4))

Oksekød (artikel 132 i forordning (EF) nr. 1782/2003)

Får og geder (artikel 114, stk. 1, og artikel 119 i forordning (EF) nr. 1782/2003)

Biavl (artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 797/2004 (5))

Sukker (Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 (6))

Særlige foranstaltninger til fordel for landbruget i fjernområderne (afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (7)) og de mindre øer i Det Ægæiske Hav (kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (8))

Direkte betalinger (artikel 42, stk. 5, og artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003).


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2)  EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.

(3)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97 (berigtiget udgave EUT L 206 af 9.6.2004, s. 37).

(4)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 1.

(5)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 1.

(6)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(7)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.

(8)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1.


BILAG II

A.   INDHOLDET AF ET LANDDISTRIKTSUDVIKLINGSPROGRAM (ARTIKEL 5)

1.   Titlen på landdistriktsudviklingsprogrammet

2.   Medlemsstat og eventuel administrativ region

2.1   Geografisk område omfattet af programmet

(Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005)

2.2   Regioner klassificeret som »konvergens«-mål

(Artikel 16, litra d), og artikel 69 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Følgende identificeres:

Konvergensregioner.

3.   Analyse af situationen for så vidt angår stærke og svage sider, den strategi, der er valgt til håndtering af svaghederne, og forhåndsevalueringen

(Artikel 16, litra a), og artikel 85 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

3.1   Analyse af situationen for så vidt angår stærke og svage sider

Ved hjælp af kvantificerede data beskrives den aktuelle situation i det geografiske område, herunder navnlig stærke og svage sider, skævheder, mangler og muligheder for udvikling af landdistrikterne, på grundlag af de udgangsindikatorer, der er opstillet i bilag VIII, og andre relevante yderligere indikatorer. Beskrivelsen skal omfatte:

—   De generelle socioøkonomiske forhold i det geografiske område: definitionen på landdistrikter under hensyntagen til punkt 2.4 i bilaget til Rådets afgørelse 2006/144/EF (1); den demografiske situation, herunder analyse af befolkningens alders og kønsstruktur, til og fraflytning og problemer som følge af presset på bynære områder og afsondrethed; økonomiske drivkræfter, produktivitet og vækst; arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelsesstrukturen, arbejdsløshed og kvalifikationsniveauer, bl.a. analyse af beskæftigelsessituationen med hensyn til alder og køn; arealanvendelses og ejerskabsstrukturen generelt og inden for landbrug/skovbrug, gennemsnitlig bedriftsstørrelse.

—   Udviklingen i landbrugs , skovbrugs og fødevaresektoren: landbrugs-, skovbrugs- og fødevaresektorens konkurrenceevne, analyse af strukturelle ulemper og kortlægning af omstrukturerings og moderniseringsbehovene; menneskelige ressourcer og iværksætterånd; muligheder for innovation og overførsel af viden; kvalitet og opfyldelse af fællesskabsnormerne.

—   Miljø og arealforvaltning: ulemperne for landbrugere i områder udsat for risiko for afvandring og marginalisering; samlet beskrivelse af biodiversiteten med særligt fokus på biodiversiteten i tilknytning til landbrug og skovbrug, herunder naturvenlige landbrugs- og skovbrugsmetoder, situationen for gennemførelsen af Natura 2000-direktiverne i landbrugs/skovområder; beskrivelse af vandkvalitet og -kvantitet, landbrugets rolle med hensyn til anvendelse/forurening af vand og gennemførelsen af Rådets direktiv 91/676/EØF (2) og direktiv 2000/60/EF (nitratdirektivet og vandrammedirektivet); luftforurening og klimaændringer og disse fænomeners sammenhæng med landbruget: drivhusgas og ammoniakemissioner og sammenhængen med forskellige handlingsplaner/initiativer fra medlemsstatens/regionens side som bidrag til opfyldelsen af internationale mål, herunder kodeksen for god praksis med henblik på at mindske udledningen af ammoniak (konventionen om grænseoverskridende forurening over store afstande); anvendelse af bioenergi; beskrivelse af jordbundskvaliteten (vand- og vinderosion, organisk materiale, forurening) og beskyttelse af jordbunden, pesticidanvendelse, økologisk landbrug og dyrevelfærd; omfanget af beskyttende og beskyttede skovområder, skovområder med stor/mellemstor brandrisiko, gennemsnitlig årlig ændring i skovdækket. De ovennævnte beskrivelser skal underbygges med kvantificerede data.

—   Økonomien og livskvaliteten i landdistrikterne: landdistriktsøkonomiens struktur, hindringer for skabelse af alternative beskæftigelsesmuligheder, udvikling af mikrovirksomheder og turisme; beskrivelse og analyse af manglerne i tjenesteydelserne i landdistrikterne, herunder adgang til online-tjenester og bredbåndsinfrastruktur; behov for infrastruktur, kulturarven, landsbybebyggelse; det menneskelige potentiale og den lokale udviklingskapacitet, herunder forvaltningspraksis

—   Leader: angivelse af, hvor stor en del af befolkningen og hvor stort et område af medlemsstaten der er omfattet af bottom-up integrerede landdistriktsudviklingsstrategier (Leader+ og andre nationale og EF-medfinansierede programmer) i programmeringsperioden 2000-2006.

3.2   Den strategi, der er valgt til at håndtere stærke og svage sider

Der gives en beskrivelse af valget af og hierarkiet i landdistriktsudviklingsforanstaltninger til håndtering af situationen i landdistrikterne og af den finansielle vægt, der er tildelt de forskellige akser og foranstaltninger, baseret på analysen af de stærke og svage sider.

3.3   Forhåndsevalueringen

Denne evaluering, der identificerer og vurderer elementerne i artikel 85 i forordning (EF) nr. 1698/2005, omfatter: behovene på mellemlang og lang sigt; de mål, der skal opfyldes; de forventede resultater; de kvantificerede mål, især når det gælder virkningerne i forhold til udgangssituationen; EF-merværdien; det omfang, hvori der er taget hensyn til Fællesskabets højt prioriterede mål; erfaringerne fra tidligere programmering og kvaliteten af procedurerne for gennemførelse, overvågning, evaluering og økonomisk forvaltning.

Forhåndsevalueringen omfatter også kravene i den miljøvurdering, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2001/42/EF (3) (»direktivet om strategisk miljøvurdering«).

Forhåndsvurderingen forelægges som bilag til landdistriktsudviklingsprogrammet.

3.4   Virkningerne af den forrige programmeringsperiode og andre oplysninger

Der gives en beskrivelse af virkningerne af de finansielle midler, EUGFL har anvendt til landdistriktsudvikling i den forrige programmeringsperiode i det samme programmeringsområde. Der forlægges et resumé af resultaterne af evalueringerne.

Hvor det er relevant, udvides beskrivelsen til også at omfatte foranstaltninger, der falder uden for EF-foranstaltningerne til landdistriktsudvikling og ledsageforanstaltningerne, men som har haft virkninger for det pågældende programmeringsområde.

4.   Begrundelse for de valgte højt prioriterede mål under hensyntagen til EF's strategiske retningslinjer og den nationale strategiplan samt de forventede virkninger i henhold til forhåndsevalueringen

(Artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005)

4.1   Begrundelse for de valgte højt prioriterede mål under hensyntagen til EF's strategiske retningslinjer og den nationale strategiplan

Det beskrives, hvordan de valgte foranstaltninger i landdistriktsudviklingsprogrammet og den finansielle vægt, der er tildelt de fire akser, afspejler den nationale strategiplan og den særlige situation i medlemsstaten.

4.2   De forventede virkninger i henhold til forhåndsevalueringen, hvad de valgte prioriterede mål angår

Landdistriktsudviklingsprogrammet skal omfatte et resumé af forhåndsevalueringen (baseret på den fuldstændige forhåndsevaluering, der er vedlagt programmet) og en beskrivelse af, hvordan forvaltningsmyndighederne har taget hensyn til resultaterne af denne evaluering. I denne del beskrives også de forventede virkninger af synergierne mellem akser og foranstaltninger, og hvordan aktioner henhørende under forskellige akser og foranstaltninger kan bidrage til positive eksterne virkninger og win-win-situationer.

5.   Oplysninger om akserne og om de foranstaltninger, der foreslås for hver enkelt akse, og en beskrivelse af dem

(Artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Disse oplysninger skal omfatte en beskrivelse af akserne og de foreslåede foranstaltninger samt specifikke, verificerbare mål og indikatorer, jf. artikel 81 i forordning (EF) nr. 1698/2005, som gør det muligt at måle programmets forløb og effektivitet. Disse indikatorer omfatter fælles indikatorer i den fælles overvågnings og evalueringsramme (bilag VIII til denne forordning) og yderligere programspecifikke indikatorer.

5.1   Generelle krav

henvisning til den artikel (og i givet fald det stykke), som hver landdistriktsudviklingsforanstaltning falder ind under. Hvis der henvises til to eller flere artikler (for integrerede operationer), sker finansieringen under den dominerende foranstaltning og derigennem under den dominerende akse (artikel 70, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1698/2005), men hver enkelt del gennemføres i overensstemmelse med reglerne for de pågældende foranstaltninger.

angivelse af begrundelsen for interventionen, målene, omfanget og aktioner, indikatorer og i givet fald støttemodtagere.

5.2   Oplysninger om flere eller samtlige foranstaltninger

Henvisning til samtlige løbende operationer/kontrakter fra den forrige periode, herunder en finansiel beskrivelse, og de procedurer/regler (herunder overgangsregler), som gælder herfor i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 om overgangsregler for støtte til udvikling af landdistrikterne som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005] (4). Hvis der i et program foreslås afvigelser fra sammenligningstabellen i bilag til den nævnte forordning, skal disse afvigelser forklares i dette afsnit. For operationer, der hører under foranstaltninger, som ikke vil blive videreført i programmeringsperioden 2007-2013, kan beskrivelsen begrænses til de oplysninger, der kræves i dette afsnit.

Bekræftelse af, at overholdelse af statsstøtteprocedurerne og af kriterierne for materiel forenelighed, navnlig lofterne for samlet statsstøtte under traktatens artikel 87 til 89, er sikret for foranstaltninger i medfør af artikel 25 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og for operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 28 og 29, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36.

Bekræftelse af, at de bestemmelser om krydsoverensstemmelse, som har betydning for gennemførelsen af flere landdistriktsudviklingsforanstaltninger, er de samme som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Dokumentation for, at støtten i forbindelse med investeringsforanstaltninger er rettet mod klart definerede målsætninger, der afspejler identificerede strukturelle og territoriale behov og strukturelle ulemper.

Kriterier og administrative regler til sikring af, at operationer, hvortil der undtagelsesvis ydes landdistriktsudviklingsstøtte i de i bilag I til denne forordning anførte støtteordninger, ikke også støttes gennem andre relevante instrumenter under den fælles landbrugspolitik.

Dokumentation som omhandlet i artikel 48, stk. 2, i denne forordning, der giver Kommissionen mulighed for at kontrollere, om beregningerne er overensstemmende og sandsynlige.

Ved anvendelse af rentetilskud og systemer til kapitalisering heraf samt finansieringstekniske foranstaltninger, en redegørelse for de anvendte kontrolordninger, jf. artikel 49 til 52 i denne forordning.

5.3   Oplysninger om akser og foranstaltninger

For foranstaltningerne kræves følgende specifikke oplysninger:

5.3.1   Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne

Fælles for visse foranstaltninger i tilknytning til skovbrug

forbindelsen mellem de foreslåede foranstaltninger på den ene side og nationale/regionale skovprogrammer eller tilsvarende instrumenter og Fællesskabets skovbrugsstrategi på den anden side.

5.3.1.1   Foranstaltninger, der tager sigte på at fremme viden og forbedre det menneskelige potentiale

5.3.1.1.1   Aktioner for erhvervsuddannelse og information (herunder formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis) af personer inden for landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren

beskrivelse af operationerne (herunder typer uddannelse) og type støttemodtagere

nærmere oplysninger om støttens dækning.

5.3.1.1.2   Etablering af unge landmænd

den definition på »etablering«, der anvendes af medlemsstaten/regionen

et resumé af kravene i forretningsplanen, bl.a. i tilfælde af investeringer med henblik på opfyldelse af gældende fællesskabsnormer inden for en 36-måneders overgangsperiode, og nærmere oplysninger om, hvor hyppigt og hvordan forretningsplanen revideres

udnyttelse af muligheden for at benytte overgangsperioden til at opfylde kravene til faglige kvalifikationer og kompetence

udnyttelse af muligheden for at kombinere forskellige foranstaltninger via forretningsplanen, så den unge landbruger får adgang til disse foranstaltning

støttebeløb og valg af betalingsmetode (engangspræmie i op til fem rater, rentetilskud eller en kombination heraf).

5.3.1.1.3   Førtidspensionering af landbrugere og arbejdstagere inden for landbruget

beskrivelse af forbindelsen med nationale pensioneringsordninger

beskrivelse af forbindelsen med foranstaltningen for unge landbrugere, der etablerer sig (hvis denne mulighed er valgt)

støttens varighed

udnyttelse af muligheden for at overdrage frigjorte arealer til et organ, der forpligter sig til at videreoverdrage dem på et senere tidspunkt

betalingsbeløb.

5.3.1.1.4   Brug af rådgivningstjenester for landbrugere og skovbrugere

beskrivelse af det landbrugs/skovbrugsrådgivningssystem, medlemsstaten har indført, herunder proceduren til udvælgelse af de organer, som skal varetage rådgivningen.

støttebeløb og sats.

5.3.1.1.5   Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

beskrivelse af oprettelsesprocedurerne, tjenesteydernes status, type tjenesteydelser

beskrivelse af støtteberettigede udgiftstyper, støttens størrelse, herunder dens degressivitet.

5.3.1.2   Foranstaltninger, der tager sigte på at omstrukturere og udvikle det fysiske potentiale og fremme innovation

5.3.1.2.1   Modernisering af landbrugsbedrifter

beskrivelse af kravene og målene med hensyn til forbedring af bedrifternes resultater som helhed

investeringstyper (materielle-immaterielle)

typer støttemodtagere

udpegning af de nyligt indførte EF-normer (og af gældende normer, når det drejer sig om unge landbrugere, der modtager etableringsstøtte), for hvilke der kan ydes støtte, begrundelse for de specifikke problemer med overholdelsen af disse normer og begrundelse for overgangsperioden og dennes varighed for hver af de pågældende normer

støttetype og støtteintensitet.

5.3.1.2.2   Forbedring af skovenes økonomiske værdi

typer investeringer og støttemodtagere

støttetype og støtteintensitet.

5.3.1.2.3   Forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter

beskrivelse af kravene og målene med hensyn til forbedring af bedrifternes resultater som helhed

primære produktionssektorer og investeringstyper (materielle-immaterielle)

modtagervirksomhedernes typer og størrelse

angivelse af de normer, for hvilke en overgangsperiode kan bevilges til mikrovirksomheder til opfyldelse af nyligt indførte EF-normer

støttetype og støtteintensitet.

5.3.1.2.4   Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren

berørte sektorer og typer partnere, der deltager i samarbejdsprojekterne

beskrivelse af eventuel skelnen mellem samarbejdsprojekter på områderne nye produkter/nye processer/nye teknologier

typer støtteberettigede omkostninger og støttens størrelse.

5.3.1.2.5   Infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

beskrivelse af typen af operationer.

5.3.1.2.6   Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og indførelse af passende forebyggende aktioner

sikkerhed for, at kun investeringsudgifterne dækkes i tilfælde af sådanne begivenheder.

5.3.1.3   Foranstaltninger, der har til formål at forbedre landbrugsproduktionens og landbrugsprodukternes kvalitet

5.3.1.3.1   Opfyldelse af regler baseret på EF-lovgivningen

liste over regler, der er baseret på EF-bestemmelser og berettiget til støtte efter artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005; dato fra hvilken reglen er obligatorisk ifølge EF-bestemmelserne og begrundelse for valget

beskrivelse af, hvordan de forpligtelser eller restriktioner, der følger af overholdelsen af den nye regel, har en betydelig indvirkning på driftsomkostningerne

støttebeløb pr. støtteberettiget regel og den metode, der er anvendt til at beregne dette beløb

5.3.1.3.2   Landbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet

liste over EF- og nationale støtteberettigede kvalitetsordninger, herunder listen over produkter, der er støtteberettigede under den valgte kvalitetsordning. For de nationale ordninger: en beskrivelse af ordningen ud fra kriterierne i artikel 22, stk. 2

angivelse af den eller de officielle myndigheder, der er ansvarlige for at føre tilsyn med, at kvalitetsordningen fungerer tilfredsstillende, og beskrivelse af tilsynets tilrettelæggelse

støttebeløb for hver type støtteberettiget ordning og begrundelse for de normerede omkostninger.

5.3.1.3.3   Oplysningskampagner og salgsfremstød

liste over produkter, der er støtteberettigede under kvalitetsordninger valgt som led i foranstaltningen »Landbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet«

procedure til sikring af, at aktiviteter, hvortil der ydes landdistriktsudviklingsstøtte, ikke også støttes under Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000

procedure for forudgående kontrol af materiale til oplysningskampagner, salgsfremstød og reklame (artikel 23, stk. 6, i denne forordning)

kort beskrivelse af typen af støtteberettigede omkostninger og støttesatser.

5.3.1.4.   Overgangsforanstaltninger for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

5.3.1.4.1   Støtte til delvist selvforsynende landbrugsbedrifter under omstrukturering

definition af et delvist selvforsynende landbrug med angivelse af bedriftens minimums- og/eller maksimumsstørrelse, andelen af den markedsegnede produktion og/eller indkomstniveauet for støtteberettigede bedrifter

definition af den fremtidige økonomiske levedygtighed

resumé af kravene i forretningsplanen

støttebeløb og støttens varighed.

5.3.1.4.2   Oprettelse af producentsammenslutninger

beskrivelse af proceduren for officiel godkendelse af en sammenslutning, herunder kriterierne for at blive medlem

berørte sektorer

kun for Maltas vedkommende: angivelse af, hvilken eller hvilke sektorer der er berørt af undtagelsen, med dokumentation for den samlede yderst lave produktion samt betingelserne for at være omfattet af undtagelsen: minimumsandelen af sammenslutningens produktion i forhold til den samlede produktion i sektoren, minimumsantallet af producenter i sektoren, der er medlem af sammenslutningen

kun for Maltas vedkommende: dokumentation for de årlige beløb.

5.3.2   Akse 2. Forbedring af miljøet og landskabet

5.3.2.1   Foranstaltninger, der tager sigte på bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer

Fælles for visse foranstaltninger

Detaljeret beskrivelse den nationale gennemførelse:

med særligt henblik på artikel 39, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005: minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav; minimumskravene til brug af gødningsstoffer skal bl.a. omfatte de kodekser for god praksis, der er indført under direktiv 91/676/EØF for landbrugsbedrifter, der ligger uden for nitratsårbare zoner, og krav vedrørende fosforforurening; minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler skal bl.a. omfatte krav om besiddelse af tilladelse til at anvende midlerne og om opfyldelse af uddannelsesforpligtelserne, krav til sikker opbevaring, tilsyn med udbringningsudstyr og regler om pesticidanvendelse tæt på vand og andre følsomme områder, som fastlagt i den nationale lovgivning.

med særligt henblik på artikel 40, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005: andre obligatoriske krav indført under national lovgivning.

5.3.2.1.1.   Betalinger for naturbetingede ulemper til landbrugere i bjergområder

Bestemmelserne i punkt 9.3.V.A.1) og 9.3.V.B.1), 2) og 3), og punkt 9.3.V.B., andet led, i bilag II til forordning (EF) nr. 817/2004 finder anvendelse indtil den 31. december 2009. Der skelnes imidlertid ikke længere mellem del A og B og mellem hovedtræk/andre oplysninger.

5.3.2.1.2   Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder

Punkt 5.3.2.1.1 finder anvendelse.

5.3.2.1.3   Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF og de forpligtelser for landbrugerne, der følger af de tilsvarende nationale/regionale forvaltningsbestemmelser

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab, som følger af ulemperne i det pågældende område i tilknytning til gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF (5)

støttebeløb.

5.3.2.1.4   Betalinger for miljøvenligt landbrug

beskrivelse af og begrundelse for de forskellige typer forpligtelser, baseret på de forventede miljøvirkninger heraf i forhold til de miljømæssige behov og prioriteringer

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser og parametre (herunder beskrivelsen af de obligatoriske krav, jf. artikel 39, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, som er relevante for hver type forpligtelse), der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde: (a) ekstraomkostninger (b) indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser (c) transaktionsomkostningernes størrelse; ved denne metode skal der i givet fald tages hensyn til støtte, der ydes under forordning (EF) nr. 1782/2003; i givet fald den metode, der anvendes til omregning til andre enheder i overensstemmelse med artikel 27, stk. 9, i nærværende forordning

støttebeløb

de foranstaltninger, målsætninger og kriterier, der anvendes, hvis modtagerne udvælges ved udbud i overensstemmelse med artikel 39, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005

liste over lokale udryddelsestruede racer og angivelse af antallet af berørte hundyr til avl. Dette antal skal attesteres af et teknisk organ — eller en organisation/sammenslutning af opdrættere — der er behørigt anerkendt, og som varetager registrering og ajourfører racestambogen. Dokumentation for, at dette organ har den nødvendige kapacitet og knowhow til at identificere dyr af de truede racer

for plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion: bevis herfor på basis af videnskabelige resultater og indikatorer for forekomsten af endemiske/oprindelige (lokale) sorter, deres populationsdiversitet og de fremherskende landbrugsmetoder på lokalt plan

for bevarelse af de genetiske ressourcer i landbruget (artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005): typer modtagere og operationer og nærmere oplysninger om de støtteberettigede omkostninger

5.3.2.1.5   Betalinger for dyrevelfærd

beskrivelse af og begrundelse for de forskellige typer forpligtelser, i mindst et af de i artikel 27, stk. 7, i denne forordning nævnte områder, baseret på deres forventede virkninger

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske/husdyrtekniske antagelser og parametre (herunder beskrivelsen af de obligatoriske normer, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, som er relevante for hver type forpligtelse), der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde: (a) ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af den påtagne forpligtelse (b) transaktionsomkostningernes størrelse

støttebeløb

5.3.2.1.6   Støtte til ikke-produktive investeringer

fastlæggelse af, hvilke operationer der skal støttes

beskrivelse af forbindelsen til forpligtelser omhandlet i artikel 36, litra a), nr. iv), forordning (EF) nr. 1698/2005 eller andre mål for miljøvenligt landbru,

beskrivelse af Natura-områdets skønheds- eller rekreationsværdi for offentligheden eller andre områder af stor naturværdi, som skal forøges

5.3.2.2   Foranstaltninger til bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer

Fælles for alle foranstaltninger:

de foreslåede foranstaltningers forbindelse med nationale/subnationale skovprogrammer eller lignende instrumenter og med EF's skovbrugsstrategi

henvisning til skovbeskyttelsesplanerne for områder, der er klassificeret som høj- eller mellemrisikozoner, hvad skovbrande angår, og til de elementer, der sikrer, at de foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med disse beskyttelsesplaner

5.3.2.2.1   Første skovrejsning på landbrugsarealer

definition på »landbrugsareal«

definition på »landbruger«

bestemmelser og kriterier for udvælgelse af områder, der skal tilplantes med skov, til sikring af, at de planlagte foranstaltninger er tilpasset de lokale forhold og er forenelige med miljøkravene, navnlig hensynet til biodiversiteten, jf. artikel 50, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005 og artikel 34, stk. 2, i denne forordning

beskrivelse af metoden til beregning af etablerings og vedligeholdelsesomkostninger og af indkomsttab, der skal kompenseres for. For sidstnævntes vedkommende skal der med denne metode i givet fald tages hensyn til støtteydelser under forordning (EF) nr. 1782/2003

etableringsstøttens intensitet, beløb og varighed af årlige præmier, der bidrager til dækning af vedligeholdelsesomkostninger og indkomsttab

5.3.2.2.2   Første etablering af skovlandbrugssystemer på landbrugsarealer

fastlæggelse af, hvilke skovlandbrugssystemer der skal støttes

anvendelse til skovbrug

anvendelse til landbrug

beplantningstætheder

beskrivelse af metoden til beregning af etableringsomkostningerne

etableringsstøtteintensiteter

5.3.2.2.3   Første skovrejsning på ikke-landbrugsarealer

bestemmelser og kriterier for udpegning af områder, der skal skovtilplantes

bestemmelser til sikring af, at de planlagte foranstaltninger er tilpasset de lokal forhold og er forenelige med miljøkravene, navnlig hensynet til biodiversiteten,

beskrivelse af metoden til beregning af etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger

etableringsstøtteintensiteter

5.3.2.2.4   Natura 2000-betalinger

de områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF, og de forpligtelser for skovejere, der følger af de tilsvarende nationale/regionale forvaltningsbestemmelser

beskrivelse af metoden til beregninger, der anvendes til at begrunde omkostninger og indkomsttab, der skyldes restriktioner i anvendelsen af skove og andre træbevoksede arealer som følge af gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF i det pågældende område

støttebeløb

5.3.2.2.5   Betalinger for miljøvenligt skovbrug

begrundelse for forpligtelserne, baseret på deres forventede miljøvirkninger i forhold til de miljømæssige krav og prioriteringer

beskrivelse af den metode og de antagelser og parametre, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser

støttebeløb

5.3.2.2.6   Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

arten af de aktioner, der skal gennemføres, samt forebyggelsesplaner

5.3.2.2.7   Støtte til ikke-produktive investeringer

fastlæggelse af, hvilke operationer der skal støttes

beskrivelse af forbindelsen til forpligtelser omhandlet i artikel 36, litra b), nr. v), forordning (EF) nr. 1698/2005 eller andre mål for miljøvenligt landbrug

beskrivelse af den skønheds- eller rekreationsværdi for offentligheden, der skal forøges

5.3.3   Akse 3: Livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af økonomien

5.3.3.1   Foranstaltninger til diversificering af økonomien i landdistrikterne

5.3.3.1.1   Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter

aktivitetsområder, der er genstand for diversificering

støtteintensiteter

5.3.3.1.2   Støtte til oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder

typer modtagervirksomheder

beskrivelse af typen af operationer

støtteintensiteter

5.3.3.1.3   Fremme af turismen

beskrivelse af den type operationer, der er omfattet, jf. artikel 55 i forordning (EF) nr. 1698/2005

støtteintensiteter

5.3.3.2   Foranstaltninger til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne

5.3.3.2.1   Basale tjenester for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

typer tjenesteydelser, hvortil der ydes støtte

typer omkostninger, der er omfattet

5.3.3.2.2   Fornyelse og udvikling af landsbyer

typer aktioner, hvortil der ydes støtte

typer omkostninger, der er omfattet

5.3.3.2.3   Bevarelse og opgradering af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

beskrivelse af den type operationer, der er omfattet, jf. artikel 57 i forordning (EF) nr. 1698/2005

5.3.3.3.   Uddannelse og information

område(r) omfattet af uddannelse og information

type økonomiske aktører, der er omfattet af de påtænkte aktioner

5.3.3.4   Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

kompetenceudvikling og informationskampagne: beskrivelse af typen af omfattede operationer

andre offentlig-private partnerskaber under artikel 59, litra e), i forordning (EF) nr. 1698/2005 end de i samme forordnings artikel 62, stk. 1, litra b), nævnte, som vil gennemføre lokale udviklingsstrategier: beskrivelse af type (repræsenterede partnere, procentdel repræsenterede private partnere, beslutningskompetence), vejledende skøn over antallet af offentlig-private partnerskaber og af det område og den befolkning, der er omfattet; angivelse af akse 3-foranstaltninger, der gennemføres af disse offentlig-private partnerskaber; bestemmelser til sikring af, at driftsomkostningerne til disse partnerskaber ikke overskrider loftet på 15 % af de offentlige udgifter til deres lokale udviklingsstrategi

5.3.4   Akse 4: Gennemførelse af Leader-metoden

5.3.4.1   Lokale udviklingsstrategier

procedure og tidsplan for udvælgelse af de lokale aktionsgrupper, herunder objektive udvælgelseskriterier og planlagt vejledende antal lokale aktionsgrupper og planlagt procentdel landdistrikter omfattet af lokale udviklingsstrategier

begrundelse for udvælgelse af områder, hvis befolkning falder uden for grænserne i artikel 37, stk. 3

procedure for de lokale aktionsgruppers udvælgelse af operationer

beskrivelse af de finansielle kredsløb, der kan anvendes for lokale aktionsgrupper

5.3.4.2   Inter-territorialt samarbejde (samarbejde mellem to eller flere områder) og tværnationalt samarbejde

Procedure, tidsplan og objektive kriterier for udvælgelse af interterritoriale og tværnationale samarbejdsprojekter.

5.3.4.3   Drift af den lokale aktionsgruppe, udvikling af kompetence og gennemførelse af informationstiltag i området

grænse for den del af den lokale aktionsgruppes budget, der skal anvendes til drift af de lokale aktionsgrupper

vejledende skøn over udgifter i medfør af artikel 59, litra a) til d), i forordning (EF) nr. 1698/2005, som vil blive anvendt til kompetenceudvikling og informationskampagne for Leader-aksen.

6.   En finansieringsplan med to tabeller

(Artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

6.1   Årligt bidrag fra ELFUL (i EUR)

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ELFUL i alt

 

 

 

 

 

 

 

konvergensregioner (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2   Finansieringsplan pr. akse (i EUR for hele perioden (7)

Akse

Offentligt bidrag

Offentligt bidrag i alt

ELFUL’s bidrag

(%)

ELFUL’s beløb

Akse 1

 

 

 

Akse 2

 

 

 

Akse 3

 

 

 

Akse 4

 

 

 

Teknisk bistand

 

 

 

I alt

 

 

 

N.B.: Overgangsudgifter, jf. punkt 5.2, første led, i dette bilag, skal indføjes i tabellerne i punkt 6.1 og 6.2 og punkt 7. Til identifikation af sådanne udgifter anvender medlemsstaterne sammenligningstabellen i bilag II til forordning (EF) nr. 1320/2006.

7.   Vejledende fordeling pr. landdistriktsudviklingsforanstaltning (i EUR, hele perioden)

Foranstaltning/Akse

Offentlige udgifter

Private Udgifter

Samlede omkostninger

Foranstaltning 111

 

 

 

Foranstaltning 112

 

 

 

Foranstaltning 121

 

 

 

Foranstaltning 1 …

 

 

 

Akse 1 i alt

 

 

 

Foranstaltning 211

 

 

 

Foranstaltning 212

 

 

 

Foranstaltning 221

 

 

 

Foranstaltning 2 …

 

 

 

Akse 2 i alt

 

 

 

Foranstaltning 311

 

 

 

Foranstaltning 312

 

 

 

Foranstaltning 321

 

 

 

Foranstaltning 3 …

 

 

 

Akse 3 i alt

 

 

 

4.1

Lokale udviklingsstrategier

411.

Konkurrenceevne

412.

Miljø/arealforvaltning

413.

Livskvalitet/diversificering

 

 

 

4.21

Samarbejde:

 

 

 

4.31

Driftsomkostninger, kompetenceudvikling og informationskampagne

 

 

 

Akse 4 i alt (8)

 

 

 

Akse 1, 2, 3 og 4 i alt

 

 

 

511.

Teknisk bistand

hvoraf beløbet til det nationale landdistriktsnetværk (hvis relevant):

(a)

driftsomkostninger

(b)

handlingsplan

 

 

 

I alt

 

 

 

Den samlede finansieringsoversigt og den vejledende tabel over indledende foranstaltninger skal følge samme opbygning som tabellerne i punkt 6.1 og 6.2 og punkt 7 og rækkefølgen i nedenstående liste:

De forskellige foranstaltninger kodificeres som følger:

(111)

erhvervsuddannelse, information, herunder formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis, af personer inden for landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren

(112)

etablering af unge landbrugere

(113)

førtidspensionering af landbrugere og arbejdstagere inden for landbruget

(114)

landbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester

(115)

oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester for landbrugere samt rådgivningstjenester for skovbrugere

(121)

modernisering af landbrugsbedrifter

(122)

forbedring af skovenes økonomiske værdi

(123)

forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukters værdi

(124)

samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs- og fødevaresektoren

(125)

forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

(126)

genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og indførelse af passende forebyggende aktioner

(131)

bistand til landbrugerne, så de kan tilpasse sig strenge regler baseret på fællesskabslovgivningen

(132)

støtte til landbrugere, der deltager i ordninger for fødevarekvalitet

(133)

støtte til producentsammenslutninger med henblik på informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet

(141)

støtte til delvis selvforsynende landbrugsbedrifter under omstrukturering

(142)

oprettelse af producentsammenslutninger

(211)

betalinger for naturbetingede ulemper til landbrugere i bjergområder

(212)

betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder

(213)

Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

(214)

betalinger for miljøvenligt landbrug

(215)

betalinger for dyrevelfærd

(216)

støtte til ikke-produktive investeringer

(221)

første skovrejsning på landbrugsarealer

(222)

første etablering af skovlandbrugssystemer på landbrugsarealer

(223)

første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

(224)

Natura 2000-betalinger

(225)

betalinger for miljøvenligt skovbrug

(226)

genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

(227)

støtte til ikke-produktive investeringer

(311)

diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter

(312)

støtte til oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder

(313)

fremme af turismen

(321)

basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne

(322)

fornyelse og udvikling af landsbyer

(323)

bevarelse og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv

(331)

uddannelse og information for økonomiske aktører inden for de områder, der er omfattet af akse 3

(341)

kompetenceudvikling og informationskampagne med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi

(410)

lokale udviklingsstrategier

(411)

konkurrenceevne

(412)

miljø/arealforvaltning

(413)

livskvalitet/diversificering

(421)

tværnationalt og interterritorialt samarbejde

(431)

drift af den lokale aktionsgruppe, udvikling af kompetence, informationstiltag

(511)

teknisk bistand

8.   Hvis det er relevant, en tabel over yderligere national finansiering for hver akse, hvor der sondres mellem de pågældende foranstaltninger som fastsat i forordning (EF) nr. 1698/2005

Tabel:

Yderligere national finansiering (artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

(I euro, hele perioden)

Akse 1

 

Foranstaltning

 

 

Akse 1 i alt

 

Akse 2

 

Foranstaltning

 

 

Akse 2 i alt

 

Akse 3

 

Foranstaltning 311

 

 

Akse 3 i alt

 

Akse 4

 

Foranstaltning 411

 

 

Akse 4 i alt

 

Akse 1, akse 2, akse 3, akse 4 i alt

 

9.   De oplysninger, der er nødvendige for vurderingen i henhold til konkurrencereglerne, og, hvis det er relevant, en liste over støtteordninger, der er tilladt i henhold til traktatens artikel 87, 88 og 89 til brug for programmernes gennemførelse

(Artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Oplysningerne under punkt A og B for statsstøtteregler og -procedurer skal gælde for hele programmets levetid og omfatte både den første anmodning og senere ændringer heraf.

A.   For foranstaltninger og operationer, der er omfattet af traktatens artikel 36:

angivelse af, om støtten vil blive ydet under Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2004 (9) om de minimis-støtte i landbrugssektoren, eller

angivelse af registreringsnummeret og referencen til den gruppefritagelsesforordning, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 (10), og under hvilken foranstaltningen er indført, eller

angivelse af sagsnummer og referencenummer, under hvilket Kommissionen har erklæret, at foranstaltningen er forenelig med traktaten, eller

forelæggelse af det relevante informationsskema, jf. bilag til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (11).

B.   For foranstaltninger i medfør af artikel 25, 27 (for sidstnævnte kun for yderligere national finansiering, jf. artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005) og artikel 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og operationer under foranstaltningerne i medfør af samme forordnings artikel 28 og 29, som ikke er omfattet af traktatens artikel 36:

angivelse af, om støtten vil blive ydet under Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 (12) om de minimis-støtte, eller

angivelse af registreringsnummeret og referencen til den gruppefritagelsesforordning, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 994/98, og under hvilken foranstaltningen er indført, eller

angivelse af sagsnummer og referencenummer, under hvilket Kommissionen har erklæret, at foranstaltningen er forenelig med traktaten, eller

angivelse af andre grunde til, at den pågældende støtteordning skal udgøre eksisterende støtte som omhandlet i artikel 1, litra b), i forordning (EF) nr. 659/1999, herunder eksisterende støtteforanstaltninger som omhandlet i tiltrædelsestraktaterne.

Disse foranstaltninger skal angives i form af en statsstøtteoversigt, som anført nedenfor:

C.   Skema til statsstøtteoversigt, der skal vedlægges hvert landdistriktsudviklingsprogram

Kode for foranstaltning

Støtteordningens navn

Angivelse af ordningens lovlighed (13)

Støtteordningens varighed

 

 

 

 

Statsstøtteoversigten ledsages af et tilsagn fra medlemsstaten om, at tilfælde af anvendelse af støtteordningerne i dette punkt, for hvilke der kræves individuelle anmeldelser ifølge statsstøttereglerne eller ifølge vilkår og forpligtelser fastsat i den pågældende beslutning om godkendelse af statsstøtte, vil blive anmeldt hver for sig i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 3.

10.   Oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres via den fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter, via samhørighedspolitikken og via Den Europæiske Fiskerifond

(Artikel 5, artikel 16, litra h), og artikel 60 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

10.1   Vurdering af og midlerne til sikring af komplementariteten med:

Fællesskabets aktiviteter, politikker og prioriteringer, navnlig målene for økonomisk og social samhørighed og målene for Den Europæiske Fiskerifond

foranstaltninger finansieret af EUGFL eller andre instrumenter i sektorerne opført i bilag I til denne forordning.

10.2.   I forbindelse med foranstaltninger under akse 1, 2 og 3:

afgrænsningskriterierne for foranstaltninger, der tager sigte på operationer, som også er berettigede til støtte via et andet fællesskabsstøtteinstrument, herunder strukturfondene og Den Europæiske Fiskerifond.

10.3.   I forbindelse med foranstaltninger under akse:

afgrænsningskriterierne for lokale udviklingsstrategier under akse 4 i relation til lokale udviklingsstrategier, der gennemføres af grupper under Den Europæiske Fiskerifond, og for samarbejde i relation til samarbejdsmålet under strukturfondene

10.4.   Hvis relevant, skal der forelægges oplysninger om komplementariteten med andre af Fællesskabets finansielle instrumenter.

11.   Udpegning af kompetente myndigheder og ansvarlige organer

(Artikel 16, litra i), nr. i), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Medlemsstatens udpegning af alle de myndigheder, der er omhandlet i artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og, til orientering, en sammenfattende beskrivelse af forvaltnings- og kontrolstrukturen.

12.   En beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne og af overvågningsudvalgets sammensætning

(Artikel 16, litra i), nr. ii), og artikel 77 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

12.1   En beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne

Disse udfærdiges ud fra den fælles liste over indikatorer for landdistriktsudviklingsprogrammets output, resultater, udgangssituation og virkninger, der er integreret i den fælles overvågnings- og evalueringsramme i bilag VIII, og de andre elementer nævnt i artikel 62, stk. 3. For hvert landdistriktsudviklingsprogram skal der angives yderligere indikatorer, der afspejler nationale og/eller regionale behov, vilkår og mål, der er specifikke for programområdet. Ved indsamling af data til indikatorerne kan der tages udgangspunkt i standarder udarbejdet af det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS) eller fællesskabsprojekter, som f.eks. Global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES).

12.2   Overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning

13.   Bestemmelser, som skal sikre offentlig omtale af programmet

(Artikel 76, litra d), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Beskrivelse af kommunikationsplanen og elementerne nævnt i denne forordnings artikel 58 og bilag VI:

13.1   Påtænkte aktioner til at informere potentielle modtagere, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, økonomiske interesseorganisationer og miljøorganisationer, organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, og ikke-statslige organisationer, om de muligheder, programmet byder på, og om reglerne for at få adgang til midler fra fonden.

13.2.   Påtænkte aktioner til at informere modtagerne af Fællesskabets bidrag.

13.3.   Aktioner til at informere den brede offentlighed om den rolle, Fællesskabet spiller i programmerne, og om resultaterne heraf.

14.   Udpegningen af de hørte partnere og resultaterne af høringen

(Artikel 6 og artikel 16, litra j), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

14.1   Udpegningen af de hørte partnere

Liste over de hørte regionale, lokale og andre offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer og andre relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet, ikke-statslige organisationer, herunder miljøorganisationer, og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

14.2   Resultaterne af høringen

Der gives et sammendrag af resultaterne af høringerne, herunder datoerne for høringerne og den tid, der er brugt til at kommentere og bidrage til forberedelsen af programmet, og angivelse af, i hvilket omfang der er taget hensyn til de fremsatte synspunkter og råd.

15.   Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling

(Artikel 8 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

15.1   Beskrivelse af, hvordan ligestilling mellem mænd og kvinder vil blive fremmet på alle programgennemførelsens forskellige stadier (udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering).

15.2   Beskrivelse af, hvordan forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering hindres på alle programgennemførelsens forskellige stadier.

16.   Teknisk bistand

(Artikel 66, stk. 2, og artikel 68 i forordning (EF) nr. 1698/2005)

16.1   Beskrivelse af forberedelse og forvaltning, overvågning, evaluering og kontrol af samt information om programbistanden finansieret som led i teknisk bistand.

16.2.   Nationale landdistriktsnetværk

liste over organisationer og administrationer, som er involveret i landdistriktsudvikling, og som vil indgå i det nationale landdistriktsnetværk

procedure og tidsplan for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

kort beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk. Disse aktiviteter vil udgøre grundlaget for den aktionsplan, der skal udarbejdes af forvaltningsmyndigheden, og hvortil der ydes støtte i medfør af artikel 68, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005

beløb afsat til oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk og til gennemførelse af aktionsplanen nævnt i artikel 68, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Med hensyn til dette beløb skal der sondres mellem den del af beløbet, der dækker udgifterne til de strukturer, der er nødvendige for at drive netværket, og den del, der omfatter aktionsplanen. Programmet skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at den del af beløbet, der er nævnt i litra a), ikke stiger uforholdsmæssigt i tidens løb.

B.   SPECIFIKKE PROGRAMMER FOR NATIONALE LANDDISTRIKTSUDVIKLINGSNETVÆRK (JF. ARTIKEL 41, STK. 3 OG 5)

Hvis medlemsstater med regionale programmer, der i overensstemmelse med artikel 66, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005 forelægger et specifikt program til oprettelse og drift af nationale landdistriktsudviklingsnetværk med henblik på godkendelse, skal disse programmer omfatte følgende elementer:

(a)

liste over organisationer og administrationer, som er involveret i landdistriktsudvikling, og som vil indgå i det nationale landdistriktsnetværk

(b)

procedure og tidsplan for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

(c)

kort beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk. Disse aktiviteter vil udgøre grundlaget for den aktionsplan, der skal udarbejdes af forvaltningsmyndigheden, og hvortil der ydes støtte i medfør af artikel 68, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005

(d)

beløb afsat til oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk og til gennemførelse af aktionsplanen nævnt i artikel 68, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og den årlige fordeling af ELFUL’s bidrag, som skal være forenelig med artikel 69, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

e)

en finansiel oversigt for hele programmeringsperioden i følgende form (EUR i løbende priser):

Type udgifter til det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

Samlede offentlige udgifter

ELFUL's bidrag

(a)

til drift af strukturen for det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

 

 

(b)

til gennemførelse af aktionsplanen for det nationale landdistriktsudviklingsnetværk, herunder vurdering heraf

 

 

I alt

 

 

(f)

udpegning af kompetente myndigheder og ansvarlige organer

(g)

beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemet og af overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning.


(1)  EUT L 55 af 25.2.2006, s. 20.

(2)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(3)  EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

(4)  EUT L 243 af 6.9.2006, s. 6.

(5)  Nærmere oplysninger med hensyn til direktiv 2000/60/EF vil blive offentliggjort senere.

(6)  For medlemsstater med konvergens og ikke-konvergensregioner

(7)  Hvis landdistriktsudviklingsprogrammet omfatter forskellige typer regioner og ELFUL-medfinansieringssatserne er differentierede, skal tabel 6.2 gentages for hver type region: regioner, der er omfattet af konvergensmålet, regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav, andre regioner.

(8)  Med henblik på kontrol af overholdelsen af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1698/2005 vil den fordelingsnøgle mellem akserne, som de lokale udviklingsstrategier resulterer i, blive anvendt på den samlede tildeling til akse 4.

(9)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 4.

(10)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(11)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.

(12)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.

(13)  Angives henholdsvis:

For foranstaltninger omfattet af de minimis-forordningen:»Støtte, der ydes under denne foranstaltning, vil være i overensstemmelse med de minimis-forordning (EF) nr. […]«,

For godkendte støtteordninger: henvisning til Kommissionens beslutning om godkendelse af statsstøtte, herunder statsstøttenummer og henvisning til brev med godkendelse af støtteforanstaltningen

For gruppefritaget støtte: henvisning til den pågældende gruppefritagelsesforordning og registreringsnummeret

For andre eksisterende støtteforanstaltninger:

a)

for de medlemsstater, der tiltrådte Fællesskabet den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, »de nye medlemsstater«: (1) »ingen« for præ-1995 støtte (2) henvising til foranstaltningens nummer på listen i tiltrædelsestraktaten, (3) henvising til »interimsprocedure«-brevet om, at der ikke rejses indvendinger

b)

for andre tilfælde af eksisterende støtte: angivelse af den relevante begrundelse


BILAG III

STØTTE TIL PRODUCENTSAMMENSLUTNINGER PÅ MALTA

Støtte til oprettelse af en producentsammenslutning (Minimumsbeløb nævnt i artikel 25, stk. 2)

EUR

År

63 000

1. år

63 000

2. år

63 000

3. år

60 000

4. år

50 000

5. år


BILAG IV

TÆRSKLER FOR TRUEDE RACER (JF. ARTIKEL 27, STK. 4)

Støtteberettigede husdyrarter

Tærskler, under hvilke en lokal race anses for at være ved at uddø i landbruget (antal hundyr til avl (1))

Kvæg

7 500

Får

10 000

Geder

10 000

Enhovede dyr

5 000

Svin

15 000

Fjerkræ

25 000


(1)  Antal, beregnet for alle medlemsstaterne, af avlshundyr af samme race, som er til rådighed til raceren avl, registreret i en stambog, der føres af en godkendt avlsorganisation, som er anerkendt af medlemsstaten i overensstemmelse med Fællesskabets zootekniske lovgivning.


BILAG V

TABEL FOR OMREGNING AF DYR TIL STORKREATURER (SK) (JF. ARTIKEL 27, STK. 13)

Tyre, køer og andet kvæg, der er mere end 2 år gammelt, enhovede dyr, der er mere end 6 mdr. gamle

1,0 SK

Kvæg fra seks måneder til to år

0,6 SK

Kvæg under seks måneder

0,4 SK

Får

0,15 SK

Geder

0,15 SK

Avlssøer > 50 Kg

0,5 SK

Andre svin

0,3 SK

Æglæggende høner

0,014 SK

Fjerkræ i øvrigt

0,003 SK


BILAG VI

INFORMATION OG OFFENTLIG OMTALE OM BISTAND FRA ELFUL (JF. ARTIKEL 58, stk. 3)

1.   Informationsforanstaltninger for modtagere og potentielle modtagere

1.1.   Informationsforanstaltninger for potentielle modtagere

Med henblik på åbenhed formidler forvaltningsmyndighederne flest mulige oplysninger om de finansieringsmuligheder, der som led i landdistriktsudviklingsprogrammet tilbydes gennem fælles bistand fra Fællesskabet og medlemsstaterne.

I dette øjemed sørger forvaltningsmyndigheden for, at landdistriktsudviklingsprogrammet offentliggøres i vide kredse, med oplysninger om de finansielle bidrag fra ELFUL, og at oplysningerne meddeles alle potentielle ansøgere.

Forvaltningsmyndigheden giver de potentielle modtagere klare, detaljerede og ajourførte oplysninger om følgende:

a)

de administrative procedurer, der skal følges for at opfylde betingelserne for finansiering under et landdistriktsudviklingsprogram

b)

en beskrivelse af procedurerne for bedømmelse af finansieringsansøgninger

c)

betingelserne for støtteberettigelse og/eller kriterierne for udvælgelse og evaluering af de projekter, der skal finansieres

d)

navnene på personer eller kontakter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som kan forklare, hvordan landdistriktsudviklingsprogrammerne fungerer, og kriterierne for udvælgelse og evaluering af operationerne.

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at organismer, der kan fungere som informationscentre, inddrages i informationsforanstaltningerne for potentielle modtagere, herunder især:

a)

lokale og regionale myndigheder

b)

erhvervsorganisationer

c)

arbejdsmarkedets parter

d)

ikke-statslige organisationer, navnlig organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, og miljøbeskyttelsesorganer

e)

informationscentre for Europa

f)

Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne.

Forvaltningsmyndigheden underretter potentielle modtagere om offentliggørelsen nævnt i punkt 2.1.

1.2.   Informationsforanstaltninger for modtagere

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at meddelelsen til modtagerne om tilkendelse af bistand oplyser, at aktionen finansieres over et program, der medfinansieres af ELFUL, og angiver, hvilken prioriteret akse i det pågældende landdistriktsudviklingsprogram det drejer sig om.

2.   Foranstaltninger til information og offentlig omtale rettet mod offentligheden

Forvaltningsmyndigheden for landdistriktsudviklingsprogrammet og modtagerne tager de nødvendige skridt til at oplyse offentligheden om foranstaltninger, der finansieres under et landdistriktsudviklingsprogram i overensstemmelse med denne forordning.

2.1.   Forvaltningsmyndighedernes opgaver

Forvaltningsmyndigheden informerer offentligheden om Kommissionens vedtagelse af landdistriktsudviklingsprogrammet og om ajourføringerne heraf, om de vigtigste resultater, der er indhentet som led i gennemførelsen af programmet, og om dets afslutning.

Forvaltningsmyndigheden offentliggør første gang i 2008 og derefter mindst en gang om året (elektronisk eller på anden måde) listen over modtagere, der modtager støtte fra landdistriktsudviklingsprogrammerne, navnene på operationerne og størrelsen af de offentlige bidrag, der er tildelt disse operationer.

Forvaltningsmyndigheden gennemfører informationsforanstaltningerne ved hjælp af alle til rådighed værende medier på det rette territoriale niveau. De anvender også informationskampagner, publikationer på papir og i elektronisk form og alle andre media, de anser for egnede.

Foranstaltningerne til oplysning af offentligheden omfatter elementerne i punkt 3.1.

2.2.   Støttemodtagernes opgaver

Hvis en operation under et landdistriktsudviklingsprogram resulterer i en investering (f.eks. på et landbrug eller i en fødevarevirksomhed), hvortil de samlede omkostninger overskrider 50 000 EUR, opsætter modtageren et oplysningsskilt.

Ved infrastrukturomkostninger på over 500 000 EUR rejses der en oplysningstavle på det pågældende sted.

Også ved lokalerne for lokale aktionsgrupper, der finansieres over akse 4, anbringes et oplysningsskilt.

Oplysningstavler og skilte indeholder en beskrivelse af projektet/operationen og de i punkt 3.1. nævnte elementer. Disse oplysninger fylder mindst 25 % af tavlen eller skiltet.

3.   Tekniske karakteristika ved aktioner til information og offentlig omtale

3.1.   Slogan og logo

Hver aktion til information og offentlig omtale indeholder følgende elementer:

Det europæiske flag efter de grafiske specifikationer i punkt 4, sammen med en forklaring af Fællesskabets rolle i form af følgende erklæring:

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne«.

For aktioner og foranstaltninger, der finansieres over Leader-aksen, anvendes også Leader-logoet.

3.2.   Informations og kommunikationsmateriale

Publikationer (f.eks. brochurer, foldere og nyhedsbreve) og plakater om foranstaltninger og aktioner, der medfinansieres af ELFUL, skal på titelbladet have en klar angivelse af Fællesskabets deltagelse samt Fællesskabets logo, hvis også det nationale eller regionale logo anvendes. Publikationer skal indeholde henvisninger til det organ, der er ansvarligt for informationsindholdet, og til den forvaltningsmyndighed, der er udpeget til at gennemføre den pågældende bistandspakke.

Hvis informationen offentliggøres ad elektronisk vej (websteder, databaser for potentielle modtagere) eller som audiovisuelt materiale, finder første led tilsvarende anvendelse. Ved udarbejdelsen af kommunikationsplanen tages der behørigt hensyn til ny teknologi, som giver mulighed for hurtig og effektiv distribution af information, og som gør dialogen med den brede offentlighed lettere.

Websteder vedrørende ELFUL skal:

som minimum nævne bidraget fra ELFUL på hjemmesiden

omfatte et hyperlink til Kommissionens websted for EAFRD.

4.   Instrukser i udformning af logoet og definition af standardfarverne

4.1.   Det europæiske flag

Symbolsk beskrivelse

På baggrund af en blå himmel danner tolv gule stjerner en cirkel, hvilket symboliserer en forening af de europæiske folk. Antallet af stjerner er en gang for alle fastsat til tolv, som er symbolet på fuldkommenhed og enhed.

I projekter, der finansieres af ELFUL, skal fondens navn figurere under det europæiske flag.

Heraldisk beskrivelse

En kreds af tolv gule femtakkede stjerner, der ikke berører hinanden, på en azurblå baggrund.

Geometrisk beskrivelse

Image

har form af et blåt rektangulært flag, hvis længde er en og en halv gange højden. Tolv gule stjerner med lige store mellemrum danner en usynlig cirkel med centrum i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjerner er opretstående, dvs. med en spids pegende opad og to spidser på samme linie vinkelret på flagets sidekant. Cirklen er anbragt, så stjernernes placering svarer til timetallene på en urskive. Antallet af stjerner kan ikke ændres.

Farver

Image

Logoet har følgende farver:

Rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE; stjernerne: PANTONE YELLOW. Det internationale PANTONE-sortiment er meget udbredt og let tilgængeligt, også for andre end grafikere.

Image

Reproduktion i firfarvetryk:

Hvis der anvendes firfarvetryk, er det ikke muligt at anvende de to standardfarver. Det er derfor nødvendigt at genskabe dem ved brug af firfarveprocessens fire farver. PANTONE YELLOW opnås ved at anvende 100 % »Process Yellow«. Ved blanding af 100 % »Process Cyan« og 80 % »Process Magenta« opnås en farve, der er næsten identisk med PANTONE REFLEX BLUE.

Internet:

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farve RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399) og PANTONE YELLOW svarer i web-paletten til farve RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).


Gengivelse i enkelt farve

Hvis der udelukkende er sort farve til rådighed, angives rektanglets konturer i sort, mens stjernerne trykkes i sort og hvidt.

Image

Hvis der kun kan anvendes blå farve (det skal naturligvis være Reflex Blue), anvendes denne 100 % med stjernerne gengivet i hvidt negativ og rektanglets bund 100 % blåt.

Image

Gengivelse på farvet baggrund

Ved gengivelse af symbolet er hvid baggrund at foretrække. Undgå en baggrund med forskellige farver og undgå under alle omstændigheder en baggrund, der ikke matcher med blåt. Hvis en farvet baggrund ikke kan undgås, anbringes en hvid ramme rundt om rektanglet, med en bredde svarende til 1/25 af rektanglets højde.

Image

4.2.   Leader-logoet

Image


BILAG VII

A.   OPBYGNING OG INDHOLD AF DE ÅRLIGE STATUSRAPPORTER OM LANDDISTRIKTSUDVIKLINGSPROGRAMMERNE (ARTIKEL 60)

1.   Ændringer i de generelle forhold (artikel 82, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005):

Ændringer af de generelle forhold, som har direkte indflydelse på betingelserne for programmets gennemførelse (nemlig ændringer i lovgivningen eller uventet socioøkonomisk udvikling)

Ændringer i EF’s eller nationale politikker, som påvirker komplementariteten mellem ELFUL og andre finansieringsinstrumenter

2.   Programmets forløb i forhold til de opstillede mål på grundlag af output- og resultatindikatorer (artikel 82, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005):

Der gives en analyse af resultaterne målt ved hjælp af overvågningsindikatorer, herunder en kvalitativ analyse af fremskridtet i forhold til de oprindeligt opstillede mål. Listen over indikatorer (output og resultater) i bilag VIII til denne forordning skal anvendes. Sammen med disse indikatorer, som indgår i den fælles overvågnings- og evalueringsramme, angives også yderligere indikatorer, der er specifikke for programmet, således at fremskridtet mod programmets mål kan overvåges effektivt.

3.   Den økonomiske gennemførelse af programmet med angivelse for hver enkelt foranstaltning af de beløb, som modtagerne har fået udbetalt for de udgifter, de har haft; hvis programmet omfatter regioner, der er omfattet af konvergensmålet, anføres udgifterne separat (artikel 82, stk. 2, litra c), forordning (EF) nr. 1698/2005).

Tabellen over den økonomiske gennemførelse af programmet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

I euro

Akser/foranstaltninger

Årlige betalinger-år N

Samlede betalinger fra år 2007 til år N

Akse 1

Foranstaltning 111

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Foranstaltning….

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 1 i alt

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 2

Foranstaltning 211

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Foranstaltning….

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 2 i alt

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 3

Foranstaltning 311

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Foranstaltning….

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 13420/2006

 

 

Akse 3 i alt

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 4

Foranstaltning 411

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Foranstaltning 4…

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Akse 4 i alt

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Teknisk bistand

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Programmet i alt

hvoraf overgangsudgifter i overensstemmelse med for (EF) nr. 1320/2006

 

 

Der opstilles en særskilt tabel med minimum samme informationer for de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, og en samlet tabel over programmer, der både dækker konvergens- og ikke-konvergensregioner.

4.   Et resumé af de løbende evalueringsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 86, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 (artikel 82, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Et resumé af de løbende evalueringsaktiviteter, udarbejdet på grundlag af rapporterne til overvågningsudvalget, jf. artikel 86, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, herunder aktiviteter i tilknytning til de elementer, der er nævnt i samme forordnings artikel 84, stk. 5, og artikel 86, stk. 1 og 2.

5.   De skridt, forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget har taget for at garantere programgennemførelsens kvalitet og effektivitet (artikel 82, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1698/2005), herunder:

i)

overvågnings- og evalueringsforanstaltninger

ii)

et resumé af de vigtigste problemer, der er opstået under forvaltningen af programmet, og eventuelle foranstaltninger, der er truffet, herunder som følge af de bemærkninger, der er fremsat i henhold til artikel 83 i forordning (EF) nr. 1698/2005

iii)

anvendelse af teknisk bistand

Hvis programmet dækker teknisk bistand til oprettelse og drift af nationale landdistriktsudviklingsnetværk, skal den årlige statusrapport beskrive procedurerne for oprettelse og drift af netværket og status for gennemførelsen af aktionsplanen. Det skal også angives, hvordan udgifterne er afholdt (opdeling af elementerne under litra a) og b) i artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005).

iv)

skridt, der er taget for at sikre programmet offentlig omtale i henhold til artikel 76 i forordning (EF) nr. 1698/2005

Rapporten skal omfatte kortfattede beskrivelser af tiltag til information om og offentlig omtale af landdistriktsudviklingsprogrammet i overensstemmelse med artikel 58 i denne forordning og dets bilag VI.

6.   En erklæring om, at støtten anvendes i henhold til Fællesskabets politik, herunder en redegørelse for de opståede problemer og de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå dem (artikel 82, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Overensstemmelsen med Fællesskabets lovgivning skal navnlig omfatte overholdelse af reglerne om konkurrence, offentlige indkøb, miljøbeskyttelse og -forbedring og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og af ikke-forskelsbehandling.

7.   Hvis det er relevant, oplysninger om anvendelsen af de beløb, der er blevet tilbagebetalt i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1290/2005 (artikel 82, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005)

B.   UDFORMINGEN AF ÅRLIGE STATUSRAPPORTER OM SPECIFIKKE PROGRAMMER, DER OMFATTER NATIONALE NETVÆRK FOR LANDDISTRIKTSUDVIKLING (ARTIKEL 60)

Udnytter medlemsstaterne muligheden i artikel 66, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal de årlige statusrapporter om de specifikke programmer omfatte:

a)

en beskrivelse af procedurerne for oprettelse og drift af netværket

b)

status over gennemførelsen af aktionsplanen

c)

en finansieringsoversigt, der viser den økonomiske gennemførelse af programmet, og hvor der foretages en opdeling af elementerne under litra a) og b) i artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005:

Type udgifter til det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

Årlige betalinger-år N

Samlede betalinger fra år 2007 til år N

a)

til drift af strukturen for det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

 

 

b)

til gennemførelse af aktionsplanen for det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

 

 

I alt

 

 

d)

oplysninger, om relevant, omfattet af punkt 4 til 7 i del A i dette bilag.


BILAG VIII

LISTE OVER FÆLLES INDIKATORER FOR UDGANGSSITUATION, OUTPUT, RESLUTATER OG VIRKNINGER

I.   FÆLLES INDIKATORER FOR UDGANGSSITUATION

1.   Indikatorer for udgangssituation i relation til målene

AKSE

 

Indikator

Horisontal

 (1) 1

Økonomisk udvikling

 (1) 2

Beskæftigelsesfrekvens

 (1) 3

Ledighed

AKSE 1,

Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne

 (1) 4

Undervisning og uddannelse i landbruget

5

Aldersstrukturen i landbruget

 (1) 6

Arbejdsproduktivitet i landbruget

7

Faste bruttoinvesteringer i landbruget

8

Beskæftigelsesudviklingen i primærsektoren

9

Den økonomiske udvikling i primærsektoren

 (1) 10

Arbejdsproduktivitet i fødevareindustrien

11

Faste bruttoinvesteringer i fødevareindustrien

12

Beskæftigelsesudviklingen i fødevareindustrien

13

Den økonomiske udvikling i fødevareindustrien

 (1) 14

Arbejdsproduktivitet i skovbruget

15

Faste bruttoinvesteringer i skovbruget

16

Betydningen af delvis selvforsynende landbrug i nye medlemsstater

AKSE 2,

Forbedring af miljøet og landskabet gennem arealforvaltning

 (1) 17

Biodiversitet: Bestanden af markfugle

 (1) 18

Biodiversitet: Landbrugs- og skovbrugsarealer med høj naturværdi

19

Biodiversitet: Sammensætningen af træarter

 (1) 20

Vandkvalitet: Brutto næringsstofbalancer

21

Vandkvalitet: Nitrat- og pesticidforurening

22

Jord: Områder udsat for erosionsrisiko

23

Jord: Økologisk landbrug

 (1) 24

Klimaændringer: Produktion af vedvarende energi ud fra landbrug og skovbrug

25

Klimaændringer: Udnyttet landbrugsareal (ULA) anvendt til vedvarende energi

26

Klimaændringer/luftkvalitet: gasemissioner fra landbruget

AKSE 3,

Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet.

 (1) 27

Landbrugere med anden indtægtsgivende virksomhed

 (1) 28

Beskæftigelsesudviklingen i ikke-landbrugssektoren

 (1) 29

Den økonomiske udvikling i ikke-landbrugssektoren

 (1) 30

Udviklingen inden for selvstændig erhvervsudøvelse

31

Turistinfrastruktur i landdistrikter

 (1) 32

Udnyttelse af internettet i landdistrikter

 (1) 33

Udvikling af servicesektoren

34

Nettovandring

 (1) 35

Livslang læring i landdistrikter

Leader

 (1) 36

Udvikling af lokale aktionsgrupper


2.   Indikatorer for udgangssituation i relation til kontekst

AKSE

 

Indikator

Horisontal

1

Udpegning af landdistrikter

2

Betydningen af landdistrikter

AKSE 1,

Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne

3

Anvendelse af landbrugsarealer

4

Landbrugsstruktur

5

Skovbrugsstruktur

6

Skovenes produktivitet

AKSE 2,

Forbedring af miljøet og landskabet gennem arealforvaltning

7

Arealdække

8

Ugunstigt stillede områder

9

Arealer med ekstensivt landbrug

10

Natura 2000-område

11

Biodiversitet: Beskyttet skov

12

Udvikling af skovområde

13

Skovøkosystemets sundhed

14

Vandkvalitet

15

Vandanvendelse

16

Skove, der primært beskytter jordbund og vand

AKSE 3,

Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet.

17

Befolkningstæthed

18

Aldersstruktur

19

Økonomiens struktur

20

Beskæftigelsesstruktur

21

Langtidsledighed

22

Uddannelsesniveau

23

Internetinfrastruktur

II.   FÆLLES INDIKATORER FOR OUTPUT

AKSE 1   FORBEDRING AF LANDBRUGET OG SKOVBRUGETS KONKURRENCEEVNE

Kode

Foranstaltning

Output-indikatorer (2)

111

Aktioner for erhvervsuddannelse og information

Antal deltagere under uddannelse

Antal modtagne uddannelsesdage

112

Etablering af unge landbrugere

Antal landbrugere med etableringsstøtte

Samlet investeringsstøtte

113

Førtidspensionering

Antal førtidspensionerede landbrugere

Antal førtidspensionerede arbejdstagere i landbruget

Antal frigjorte hektar

114

Anvendelse af rådgivningstjenester

Antal støttemodtagende landbrugere

Antal støttemodtagende skovbrugere

115

Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

Antal nyetablerede drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

121

Modernisering af landbrugsbedrifter

Antal landbrugsbedrifter, der har modtaget investeringsstøtte Samlet investeringsvolumen

Samlet investeringsvolumen

122

Forbedring af skovenes økonomiske værdi

Antal skovbrugsbedrifter, der har modtaget investeringsstøtte

Samlet investeringsvolumen

123

Forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter

Antal støttemodtagende projekter

Samlet investeringsvolumen

124

Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren

Antal støttemodtagende samarbejdsinitiativer

125

Infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

Antal støttemodtagende operationer

Samlet investeringsvolumen

126

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer samt indførelse af forebyggende aktioner

Areal skadet landbrugsjord, hvortil der ydes støtte

Samlet investeringsvolumen

131

Opfyldelse af regler baseret på EF-lovgivningen

Antal støttemodtagere

132

Landbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet

Antal støttemodtagende landbrugsbedrifter, som deltager i en kvalitetsordning

133

Oplysningskampagner og salgsfremstød

Antal støttemodtagende aktioner

141

Delvis selvforsynende landbrug

Antal delvis selvforsynende støttemodtagende landbrug

142

Producentsammenslutninger

Antal støttemodtagende producentsammenslutninger

De støttemodtagende producentsammenslutningers omsætning


AKSE 2   FORBEDRING AF MILJØET OG LANDSKABET GENNEM AREALFORVALTNING

Kode

Foranstaltning

Output-indikatorer (3)

211

Betalinger for naturbetingede ulemper til landbrugere i bjergområder

Antal støttemodtagende bedrifter i bjergområder

Støttemodtagende landbrugsarealer i bjergområder

212

Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder

Antal støttemodtagende bedrifter i andre områder med ulemper end bjergområder

Støttemodtagende landbrugsarealer i andre områder med ulemper end bjergområder

213

Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

Antal støttemodtagende bedrifter i Natura 2000-områder/omfattet af rammedirektivet for vand,

Støttemodtagende landbrugsarealer i Natura 2000-områder/omfattet af rammedirektivet for vand

214

Betalinger for miljøvenligt landbrug

Antal støttemodtagende landbrugsbedrifter og bedrifter tilhørende andre arealforvaltere

Samlet areal, hvortil der ydes støtte til miljøvenligt landbrug

Fysisk areal, hvortil der ydes støtte til miljøvenligt landbrug under denne foranstaltning

Samlet antal kontrakter

Antal aktioner, der vedrører genressourcer

215

Betalinger for dyrevelfærd

Antal støttemodtagende landbrugsbedrifter

Antal kontrakter om dyrevelfærd

216

Ikke-produktive investeringer

Antal støttemodtagende landbrugsbedrifter og bedrifter tilhørende andre arealforvaltere

Samlet investeringsvolumen

221

Første skovrejsning på landbrugsarealer

Antal modtagere af skovrejsningsstøtte

Antal ha skovtilplantet areal

222

Første etablering af skovlandbrugssystemer på landbrugsarealer

Antal støttemodtagere

Antal ha under nye skovlandbrugssystemer

223

Første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

Antal modtagere af skovrejsningsstøtte

Antal ha skovtilplantet areal

224

Natura 2000-betalinger

Antal støttemodtagende skovbrugsbedrifter i Natura 2000-område

Støttemodtagende skovareal (ha) i Natura 2000-område

225

Betalinger for miljøvenligt skovbrug

Antal støttemodtagende skovbrugsbedrifter

Samlet skovareal, hvortil der ydes støtte til miljøvenligt landbrug

Fysisk skovareal, hvortil der ydes støtte til miljøvenligt landbrug

Antal kontrakter

226

Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

Antal forebyggelses/genetableringsaktioner

Beskadiget skovareal, hvortil der ydes støtte

Samlet investeringsvolumen

227

Ikke-produktive investeringer

Antal støttemodtagende skovbrugere

Samlet investeringsvolumen


AKSE 3   FORBEDRING AF LIVSKVALITETEN I LANDDISTRIKTERNE OG TILSKYNDELSE TIL DIVERSIFICERING AF DEN ØKONOMISKE AKTIVITET

Kode

Foranstaltning

Output indicators (4)

311

Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter

Antal støttemodtagere

Samlet investeringsvolumen

312

oprettelse og udvikling af virksomheder

Antal støttemodtagende/oprettede mikrovirksomheder

313

Fremme af turismen

Antal støttemodtagende nye turistaktioner

Samlet investeringsvolumen

321

Basale tjenester for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

Antal støttemodtagende aktioner

Samlet investeringsvolumen

322

Fornyelse og udvikling af landsbyer

Antal landsbyer, hvor der har fundet aktioner sted

Samlet investeringsvolumen

323

Bevarelse og opgradering af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

Antal støttemodtagende aktioner til fremme af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

Samlet investeringsvolumen

331

Uddannelse og information

Antal deltagende økonomiske aktører i støttemodtagende aktiviteter

Antal uddannelsesdage modtaget af deltagerne

341

Kompetenceudvikling, iværksætterindsats og gennemførelse af lokale udviklingsstrategier

Antal kompetenceudviklings og iværksætteraktioner

Antal deltagere i aktionerne

Antal støttemodtagende offentlig-private partnerskaber


AKSE 4   LEADER

Kode

Foranstaltning

Output indicators (5)

41

Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier

411

konkurrenceevne;

412

miljø/arealforvaltning

413

livskvalitet/diversificering

Antal lokale aktionsgrupper (LAG)

LAG-områdets samlede størrelse (km2)

LAG-områdets samlede befolkning

Antal projekter, der finansieres af LAG

Antal støttemodtagere

421

Gennemførelse af samarbejdsprojekter

Antal samarbejdsprojekter

Antal samarbejdende LAG

431

Drift af den lokale aktionsgruppe, kompetenceudvikling og gennemførelse af informationstiltag i området som omhandlet i artikel 59

Antal støttemodtagende aktioner

III.   FÆLLES RESULTATINDIKATORER

Akse/mål

Indikator

Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne

(1)

Antal deltagere, som har fuldført en uddannelsesaktivitet inden for landbrug/skovbrug

(2)

Stigning i bruttoværditilvækst i støttemodtagende bedrifter/virksomheder

(3)

Antal bedrifter/virksomheder, der indfører nye produkter og/eller nye teknikker

(4)

Værdien af landbrugsproduktion omfattet af anerkendte kvalitetsmærker/normer

(5)

Antal landbrugsbedrifter, der trænger ind på markedet

Forbedring af miljøet og landskabet gennem arealforvaltning

(6)

Område omfattet af effektive arealforvaltning, som bidrager til:

a)

biodiversitet og naturvenligt landbrug/skovbrug

b)

vandkvalitet

c)

klimaændringer

d)

jordbundskvalitet

e)

forebyggelse af marginalisering og afvandring

Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet.

(7)

Stigning i ikke-landbrugsrelateret bruttoværditilvækst i modtagende virksomheder

(8)

Bruttoantal skabte job

(9)

Yderligere antal turister

(10)

Befolkning i landdistrikter, der modtager bedre tjenesteydelser

(11)

Stigning i anvendelsen af internet i landdistrikterne

(12)

Antal deltagere, som har fuldført en uddannelsesaktivitet

IV.   FÆLLES VIRKNINGSINDIKATORER

 

Indikator

1

Økonomisk vækst

2

Jobskabelse

3

Arbejdsproduktivitet

4

Vending af nedgangen i biodiversiteten

5

Vedligeholdelse af landbrugs og skovbrugsarealer med høj naturværdi

6

Forbedring af vandkvaliteten

7

Bidrag til bekæmpelse af klimaændringer


(1)  henviser til hovedindikatorerne som led i den nationale strategi og strategisk overvågning som fastsat i artikel 11, stk. 3, litra c), og artikel 13, stk. 2, litra a) i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(2)  For hver foranstaltning anføres antal modtagne ansøgninger og antal godkendte ansøgninger.

(3)  For hver foranstaltning anføres antal modtagne ansøgninger og antal godkendte ansøgninger.

(4)  For hver foranstaltning anføres antal modtagne ansøgninger og antal godkendte ansøgninger.

(5)  For hver foranstaltning anføres antal modtagne ansøgninger og antal godkendte ansøgninger.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1975/2006

af 7. december 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 51, stk. 4, artikel 74, stk. 4, og artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringen har vist, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, i det følgende benævnt »det integrerede system«, som er omhandlet i afsnit II, kapitel 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (2), er et effektivt middel til at gennemføre direkte betalingsordninger. Forvaltnings- og kontrolreglerne og bestemmelserne om nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af urigtige erklæringer i forbindelse med de areal- og dyrerelaterede foranstaltninger under akse 2 i afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 bør derfor følge de principper, som er fastsat i det integrerede system, især i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (3).

(2)

For nogle støtteordninger under akse 2 og tilsvarende støtte under akse 4, jf. afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør forvaltnings- og kontrolreglerne dog tilpasses ordningernes særtræk. Det samme gælder støtteordningerne under akse 1 og 3 i afdeling 1 og 3 i samme forordning og tilsvarende støtte under akse 4. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser for disse støtteordninger.

(3)

For at sikre, at alle de nationale myndigheder er i stand til at tilrettelægge en effektiv integreret kontrol af alle arealer, som der ansøges om støtte til under akse 2 og under de arealrelaterede støtteordninger, som er omfattet af forordning (EF) nr. 796/2004, bør betalingsanmodninger for arealrelaterede støtteforanstaltninger under akse 2 indsendes inden for samme frist som enkeltansøgningen, som er omhandlet i del II, afsnit II, kapitel I, i nævnte forordning. For at de nødvendige administrative foranstaltninger kan blive truffet, bør der dog bevilges en overgangsperiode.

(4)

For at kontrollen kan virke præventivt, bør der normalt ikke udbetales støtte, før kontrollen af støtteansøgningerne er afsluttet. Indtil en vis procentdel af støtten bør dog kunne udbetales, når den administrative kontrol er afsluttet. Ved fastsættelsen af denne procentdel bør der tages hensyn til risikoen for, at der udbetales for meget.

(5)

Kontrolreglerne i denne forordning bør tilpasses de særtræk, der kendetegner foranstaltningerne under akse 2. Der bør derfor fastsættes særlige regler.

(6)

I henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 1698/2005 er betalinger i forbindelse med visse foranstaltninger, der er omhandlet i nævnte forordning, betinget af, at krydsoverensstemmelseskravene overholdes, jf. afsnit II, kapitel 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Derfor bør reglerne om krydsoverensstemmelse rettes ind efter reglerne i forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 796/2004.

(7)

Der bør foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at undersøge, om artikel 72, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er overholdt, om operationerne er blevet behørigt gennemført, og at den samme investering ikke er blevet finansieret på uregelmæssig måde via forskellige nationale kilder eller EF-kilder. Det bør fastsættes, på hvilket grundlag kontrollen skal foretages, og hvad den skal omfatte.

(8)

Der kræves særlige regler for at fastsætte, hvem der har ansvar for kontrol med lokale aktionsgrupper, som medlemsstaterne har godkendt, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(9)

For at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til forvaltning af foranstaltningerne, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen antallet af kontroller, der er gennemført, og resultaterne heraf.

(10)

Det bør ved hjælp af et sæt kontrollerbare indikatorer kunne kontrolleres, om alle de støttekriterier, som er fastsat i EF-retsforskrifterne eller i de nationale lovgivninger eller i programmerne for udvikling af landdistrikterne, er overholdt.

(11)

Medlemsstaterne kan bruge bevismateriale modtaget fra andre tjenester eller organisationer til at kontrollere, om støttekriterierne er overholdt. De bør dog være sikre på, at den pågældende tjeneste eller organisation arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at de kan kontrollere, om støttekriterierne er overholdt.

(12)

Der bør fastsættes nogle generelle kontrolprincipper vedrørende Kommissionens ret til at foretage kontrol.

(13)

Medlemsstaterne bør sørge for, at de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4), har oplysninger nok om den kontrol, som andre tjenester eller organer har udført, til at kunne opfylde deres forpligtelser i henhold til nævnte forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

DEL I

Anvendelsesområde og almindelige bestemmelser

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med de medfinansierede støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er etableret i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 2

Anvendelse af forordning (EF) nr. 796/2004

Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i nærværende forordning, anvendes artikel 5, 22, 23, 69 og 73 i forordning (EF) nr. 796/2004 med de fornødne ændringer.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

a)

»støtteansøgning«: ansøgning om at blive godkendt til støtte eller til at deltage i en støtteordning

b)

»betalingsanmodning«: ansøgning, som en støtteberettiget indsender for at få udbetalt støtte fra de nationale myndigheder.

Artikel 4

Støtteansøgninger og betalingsanmodninger

1.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i denne forordning, fastsætter medlemsstaterne procedurer for indsendelse af støtteansøgninger.

2.   I forbindelse med foranstaltninger, der indebærer flerårige forpligtelser, skal støttemodtagere indsende en årlig betalingsanmodning.

Medlemsstaterne kan dog se bort fra fysiske årlige betalingsanmodninger, hvis de indfører effektive alternative procedurer for at udføre den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 11 eller 26.

3.   Støtteansøgninger og betalingsanmodninger kan når som helst rettes, efter at de er indsendt, hvis de indeholder indlysende fejl, som myndighederne anerkender.

Artikel 5

Generelle kontrolprincipper

1.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i denne forordning, sørger medlemsstaterne for, at det ved hjælp af et sæt kontrollerbare indikatorer, som skal fastsættes af medlemsstaterne, kan kontrolleres, om alle de støttekriterier, som er fastsat i EF-retsforskrifterne eller i de nationale lovgivninger eller i landdistriktsprogrammerne, er overholdt.

2.   Hvis det er muligt, skal der foretages kontrol på stedet i henhold til artikel 12, 20 og 27, samtidig med at der foretages anden kontrol som omhandlet i EF-reglerne om landbrugsstøtte.

3.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, foretages der ingen betaling til modtagere, hvis det konstateres, at de kunstigt har skabt betingelser for at modtage sådanne betalinger for at få en fordel i strid med den pågældende støtteordnings formål.

DEL II

Forvaltnings- og kontrolregler

AFSNIT I

Støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne under akse 2 og 4

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 6

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, gælder dette afsnit for:

a)

støtte, der ydes i henhold til artikel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005

b)

støtte, der ydes i henhold til artikel 63, litra a), i nævnte forordning til operationer, som svarer til foranstaltninger under akse 2.

Dette afsnit gælder dog ikke for de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra a), nr. vi), og litra b) nr. vi) og vii), og artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og heller ikke for de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b) nr. i) og iii), i nævnte forordning for så vidt angår etableringsomkostninger.

2.   I dette afsnit forstås ved:

a)

»arealrelateret foranstaltning«: foranstaltning eller underforanstaltning, hvor støtten er baseret på det anmeldte areals størrelse

b)

»dyrerelateret foranstaltning«: foranstaltning eller underforanstaltning, hvor støtten er baseret på det anmeldte antal dyr.

Artikel 7

Anvendelse af forordning (EF) nr. 796/2004

Ved anvendelsen af dette afsnit anvendes artikel 2, nr. 10, 22 og 23, og artikel 9, 18 og 21 og artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004 med de fornødne ændringer.

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes også med de fornødne ændringer. For de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b), nr. iii), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne dog indføre alternative ordninger til entydig identifikation af den jord, som støtten vedrører.

Artikel 8

Betalingsanmodninger

1.   For alle kontrakter, der træder i kraft efter den 1. januar 2007, skal betalingsanmodninger i forbindelse med arealrelaterede foranstaltninger indsendes i henhold til den frist, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 796/2004. Medlemsstaterne kan dog beslutte, at denne bestemmelse først skal anvendes fra anmodningsåret 2008.

2.   Hvis en medlemsstat anvender bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, betragtes betalingsanmodningen som indsendt i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 796/2004.

3.   Artikel 11, stk. 3, og artikel 12 og 15 i forordning (EF) nr. 796/2004 finder tilsvarende anvendelse på betalingsanmodninger, der er omfattet af dette afsnit. Ud over de oplysninger, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra d), i samme forordning, skal betalingsanmodningen også indeholde disse oplysninger for arealer, der ikke er landbrugsarealer, og som der anmodes om støtte til.

Artikel 9

Betalinger

1.   Der udbetales ikke støtte til en foranstaltning eller et sæt operationer, der er omfattet af dette afsnit, før kontrollen af, om støttekriterierne for foranstaltningen eller operationerne er overholdt, jf. kapitel II, afdeling I, er afsluttet.

Medlemsstaterne kan dog under hensyntagen til risikoen for at udbetale for meget beslutte at betale indtil 70 % af støtten, efter at den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 11, er afsluttet. Procentsatsen er den samme for alle modtagere omfattet af foranstaltningen eller operationerne.

2.   Hvis kontrollen af, om der er krydsoverensstemmelse, jf. kapitel II, afdeling II, ikke kan afsluttes før udbetalingen, skal uretmæssigt udbetalte beløb inddrives i henhold til artikel 73 i forordning (EF) nr. 796/2004.

KAPITEL II

Kontrol, nedsættelser og udelukkelser

Artikel 10

Generelle principper

1.   Støtteansøgninger og efterfølgende betalingsanmodninger skal kontrolleres på en sådan måde, at det effektivt sikres, at betingelserne for ydelse af støtte er overholdt.

2.   Medlemsstaterne fastlægger metoder til at kontrollere, om betingelserne for at yde støtte til hver støtteforanstaltning er overholdt.

3.   Medlemsstaterne anvender det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, i det følgende benævnt »det integrerede system«, som er omhandlet i afsnit II, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

4.   Kontrollen af, om støttekriterierne er overholdt, består i administrativ kontrol og kontrol på stedet.

5.   Om reglerne om krydsoverensstemmelse er overholdt undersøges ved kontrol på stedet og, hvis det er relevant, ved administrativ kontrol.

6.   I den periode, som er omfattet af en forpligtelse, må parceller, som der ydes støtte til, ikke ombyttes, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne.

AFDELING I

Overholdelse af støttekriterierne

UNDERAFDELING I

Kontrol

Artikel 11

Administrativ kontrol

1.   Der skal foretages administrativ kontrol af alle støtteansøgninger og betalingsanmodninger, og den skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Det skal sikres, at det gennemførte kontrolarbejde, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser, registreres.

2.   Når det er muligt og relevant, skal den administrative kontrol indbefatte krydskontrol, bl.a. med data fra det integrerede system. Krydskontrollen skal mindst vedrøre de parceller og husdyr, der er omfattet af en støtteforanstaltning, for at undgå uretmæssige udbetalinger af støtte.

3.   Det skal kontrolleres, om langsigtede forpligtelser overholdes.

4.   Viser krydskontrollen tegn på uregelmæssigheder, opfølges den af enhver anden relevant administrativ procedure og om nødvendigt af kontrol på stedet.

5.   Ved den administrative kontrol af støtteberettigelsen tages der, hvis det er relevant, hensyn til kontrolresultaterne fra andre tjenester, organer eller organisationer, der har med kontrol af landbrugsstøtte at gøre.

Artikel 12

Kontrol på stedet

1.   Det samlede antal kontrolbesøg på stedet, der aflægges hvert år, skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der er omfattet af en forpligtelse i henhold til en eller flere af de foranstaltninger, som henhører under dette afsnit.

Ansøgere, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, indgår dog ikke i det samlede antal støttemodtagere som nævnt i første afsnit.

2.   Artikel 26, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes ved den kontrol på stedet, som er omhandlet i nærværende artikel.

3.   Den stikprøve, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, udvælges i overensstemmelse med kriterierne i artikel 27 i forordning (EF) nr. 796/2004.

4.   I forbindelse med flerårige foranstaltninger, der indbefatter betalinger i en periode på over fem år, kan medlemsstaterne for en støttemodtager beslutte at halvere den kontrolprocent, der er fastsat i stk. 1, efter det femte år.

Støttemodtagere, for hvilke medlemsstaterne gør brug af den mulighed, der er nævnt i første afsnit i dette stykke, indgår ikke i det samlede antal støttemodtagere, som er nævnt i stk. 1, første afsnit.

Artikel 13

Kontrolrapport

Der skal udarbejdes en kontrolrapport i henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 796/2004 om den kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne underafdeling.

Artikel 14

Generelle principper for kontrol på stedet

1.   Kontrollen på stedet skal spredes over hele året på grundlag af en analyse af de risici, som de forskellige forpligtelser i forbindelse med hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne frembyder.

2.   Kontrollen på stedet omfatter alle de af modtagerens forpligtelser, som det er muligt at kontrollere på tidspunktet for kontrolbesøget.

Artikel 15

Indholdet af kontrollen på stedet og bestemmelse af arealer

1.   Medlemsstaterne fastsætter kriterier og kontrolmetoder, der gør det muligt at kontrollere modtagerens forskellige forpligtelser, for at opfylde kravene i artikel 48, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (5).

2.   Kontrollen på stedet af arealrelaterede foranstaltninger foretages i henhold til artikel 29, 30 og 32 i forordning (EF) nr. 796/2004.

For de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b) nr. iii), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne dog fastsætte passende tolerancer, der under ingen omstændigheder må være mere end dobbelt så store som de tolerancer, der er fastsat i artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004.

3.   Kontrollen på stedet af dyrerelaterede foranstaltninger foretages i henhold til artikel 35 i forordning (EF) nr. 796/2004.

UNDERAFDELING II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 16

Arealrelaterede foranstaltninger

1.   Grundlaget for beregning af støtten til arealrelaterede foranstaltninger fastsættes i henhold til artikel 50, stk. 1, 3 og 7, i forordning (EF) nr. 796/2004. Ved anvendelsen af denne artikel betragtes arealer, som en støttemodtager har anmeldt, og hvortil der ydes samme støttesats, som én afgrødegruppe.

2.   Overstiger det areal, der er anmeldt med henblik på at opnå støtte under en arealrelateret foranstaltning, det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal med fradrag af det dobbelte af forskellen, hvis forskellen enten er på over 3 % eller to hektar, men ikke udgør mere end 20 % af det fastslåede areal.

Hvis forskellen udgør over 20 % af det fastslåede areal, ydes der ingen støtte til den pågældende arealrelaterede foranstaltning.

3.   Er det anmeldte areal mere end 30 % større end det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004, udelukkes støttemodtageren fra at modtage den støtte, han ville have været berettiget til i henhold til nævnte artikel for det pågældende kalenderår og de pågældende foranstaltninger.

Er forskellen på over 50 %, udelukkes modtageren derudover fra at modtage støtte på et beløb, der svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, som er fastslået efter artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004.

4.   Uanset stk. 2 og stk. 3, første afsnit, beregnes de nedsættelser og udelukkelser, der skal anvendes for modtagere i medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 143b i forordning (EF) nr. 1782/2003, i henhold til artikel 138, stk. 1, første og andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 (6).

5.   Skyldes forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004, forsætligt begåede uregelmæssigheder, udelukkes modtageren fra at modtage den støtte, han ville have været berettiget til i henhold til nævnte artikel for det pågældende ELFUL-år og den pågældende arealrelaterede foranstaltning.

6.   Det udelukkede beløb, jf. stk. 3, andet afsnit, og stk. 5, modregnes i de støttebetalinger, som den pågældende modtager har ret til i henhold til de støtteordninger, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller forordning (EF) nr. 1782/2003, i forbindelse med ansøgninger, som han indsender i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret, hvor forholdet konstateres. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

Artikel 17

Dyrerelaterede foranstaltninger

1.   Grundlaget for beregning af støtten til dyrerelaterede foranstaltninger fastsættes i henhold til artikel 57, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 796/2004.

2.   Nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af anmeldelse af for mange kreaturer, får eller geder beregnes i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 796/2004.

Støtteforanstaltninger for kvæg og støtteforanstaltninger for får og geder behandles hver for sig.

3.   Uanset artikel 59, stk. 2, andet afsnit, og artikel 59, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 796/2004 modregnes det udelukkede beløb i de støttebetalinger, som den pågældende støttemodtager har ret til i henhold til de støtteordninger, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005, i forbindelse med ansøgninger, som han indsender i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret, hvor forholdet konstateres. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

4.   Ved for store anmeldelser af andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 2, fastsætter medlemsstaterne en passende nedsættelses- og udelukkelsesordning.

Artikel 18

Nedsættelser og udelukkelser ved manglende overholdelse af støttekriterierne

1.   Hvis en af de andre forpligtelser, der er knyttet til tildelingen af støtte, end dem, der vedrører det anmeldte areals størrelse eller det anmeldte antal dyr, ikke overholdes, nedsættes den støtte, der er ansøgt om, eller den bortfalder helt.

2.   Medlemsstaten bestemmer, med hvor meget støtten skal nedsættes, især under hensyntagen til, hvor alvorlig, omfattende og varig misligholdelsen er.

Hvor alvorlig misligholdelsen er, afhænger især af, hvor store konsekvenser misligholdelsen har set i forhold til, hvad der er formålet med de kriterier, som ikke er overholdt.

Misligholdelsens omfang afhænger især af, hvilken virkning misligholdelsen har på operationen som helhed.

Om en misligholdelse er varig afhænger navnlig af, hvor længe dens virkninger gør sig gældende, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler.

3.   Er der tale om forsætlige uregelmæssigheder, udelukkes støttemodtageren fra den pågældende foranstaltning for det pågældende ELFUL-år og for det følgende ELFUL-år.

4.   De nedsættelser og udelukkelser, der er omhandlet i denne artikel, anvendes uden at foregribe eventuelle yderligere sanktioner, som kræves i henhold til nationale bestemmelser.

AFDELING II

Overholdelse af krydsoverensstemmelse

UNDERAFDELING I

Kontrol

Artikel 19

Generelle principper

1.   Uden at artikel 51, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 indskrænkes, forstås ved »krydsoverensstemmelse« de obligatoriske krav, der er nævnt i artikel 51, stk. 1, første afsnit, i samme forordning, og de minimumskrav til anvendelse af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, der er nævnt i artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i samme forordning.

2.   Artikel 3, stk. 2, og artikel 25 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 2, stk. 2, 2a og 31 til 36, og artikel 9, 41, 42, 43, 46, 47 og 48 i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes ved kontrollen af, at krydsoverensstemmelseskravene overholdes.

Artikel 20

Kontrol på stedet

1.   Kontrolmyndigheden udfører for så vidt angår de krav og normer, som den er ansvarlig for, kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle modtagere, der har indsendt betalingsanmodninger i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Artikel 44, stk. 1, andet afsnit, og artikel 44, stk. 2, i forordning (EF) nr. 796/2004 finder anvendelse.

Artikel 21

Udvælgelse af stikprøven

1.   Artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes ved udvælgelsen af den stikprøve, der er nævnt i artikel 20 i nærværende forordning.

2.   Kontrolmyndigheden udvælger for så vidt angår de krav eller normer, som den er ansvarlig for, de støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 20, ved at udvælge stikprøven af den stikprøve af støttemodtagere, der allerede er udvalgt efter artikel 12, og som de pågældende krav eller normer gælder for.

3.   Uanset stk. 2 kan kontrolmyndigheden for så vidt angår de krav og normer, som den er ansvarlig for, udvælge en stikprøve på 1 % af alle støttemodtagere, der har indsendt betalingsanmodninger i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, og som er forpligtet til at overholde mindst et af kravene eller en af normerne.

UNDERAFDELING II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 22

Generelt

1.   Artikel 25 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 2, stk. 2, 2a og 31 til 36, og artikel 41 og artikel 65, stk. 2, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes ved nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af misligholdelser.

2.   Hvis mere end et betalingsorgan er ansvarligt for forvaltningen af de forskellige støtteordninger, der er omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, træffer medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne underafdeling anvendes korrekt, navnlig at alle betalinger, som støttemodtageren har ansøgt om, nedsættes med samme procentsats.

Artikel 23

Beregning af nedsættelser og udelukkelser

Konstateres der et tilfælde af misligholdelse, nedsættes den samlede støtte som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, der er ydet eller skal ydes til den pågældende støttemodtager ifølge de betalingsanmodninger, han har indsendt eller vil indsende i løbet af det kalenderår, hvor forholdet konstateres, jf. dog artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Skyldes misligholdelsen støttemodtagerens uagtsomhed, beregnes nedsættelsen i henhold til artikel 66 i forordning (EF) nr. 796/2004.

Ved forsætlig misligholdelse beregnes nedsættelsen i henhold til artikel 67 i forordning (EF) nr. 796/2004.

Artikel 24

Kumulering af nedsættelser

Skal der foretages flere nedsættelser, foretages der først nedsættelser for forsinket indsendelse i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 796/2004, dernæst i henhold til artikel 16 eller 17 i nærværende forordning, dernæst i henhold til artikel 18 og endelig i henhold til artikel 22 og 23.

AFSNIT II

Støtte til udvikling af landdistrikterne under akse 1 og 3 og til visse foranstaltninger under akse 2 og 4

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 25

Anvendelsesområde

Dette afsnit gælder for:

a)

de støtteforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 20 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005

b)

de støtteforanstaltninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 36, litra a), nr. vi), litra b), nr. vi) og vii), og artikel 39, stk. 5, samt i artikel 36, litra b), nr. i) og iii), for så vidt angår etableringsomkostninger

c)

støtte, der ydes i henhold til artikel 63, litra a) og b), i nævnte forordning, til operationer, som svarer til foranstaltninger som omhandlet i litra a) og b) i nærværende artikel.

AFDELING I

Kontrol

Artikel 26

Administrativ kontrol

1.   Der skal foretages administrativ kontrol af alle støtteansøgninger og betalingsanmodninger, og den skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre, at kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser, registreres.

2.   Den administrative kontrol af støtteansøgninger skal især omfatte kontrol af:

a)

at den operation, som der ansøges om støtte til, er støtteberettiget

b)

at udvælgelseskriterierne, der er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne, er overholdt

c)

at den operation, som der ansøges om støtte til, er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser og EF-bestemmelser, især, hvis det er relevant, bestemmelserne om offentlige indkøb, statsstøtte og andre obligatoriske normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i landdistriktsprogrammet

d)

om de foreslåede omkostninger er rimelige, hvilket evalueres ved hjælp af et passende evalueringssystem, som fx referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalueringskomité

e)

at ansøgeren er pålidelig set i lyset af tidligere medfinansierede operationer, der er blevet gennemført siden 2000.

3.   Den administrative kontrol af betalingsanmodninger skal især, og hvis det er relevant for den pågældende betalingsanmodning, omfatte kontrol af:

a)

at de produkter og tjenesteydelser, der er medfinansieret, er leveret

b)

at der er tale om reelle udgifter

c)

den afsluttede operation sammenholdt med den operation, som der er indsendt støtteansøgning for og tildelt støtte til.

4.   Den administrative kontrol af investeringsoperationer skal mindst omfatte et kontrolbesøg på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at undersøge, om investeringen er gennemført.

Medlemsstaterne kan dog beslutte at undlade at aflægge besøg, når det drejer sig om mindre investeringer, eller hvis der efter deres opfattelse er ringe risiko for, at betingelserne for at modtage støtte ikke er opfyldt, eller investeringen ikke er gennemført i virkeligheden. Denne beslutning og begrundelsen herfor skal registreres.

5.   Der skal fremlægges belæg for modtagernes betalinger i form af fakturaer og dokumenter, der beviser betalingen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der som belæg for betalingerne fremlægges dokumenter med tilsvarende bevisværdi.

6.   Den administrative kontrol skal tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering via flere EF-ordninger eller nationale ordninger og i flere programmeringsperioder. Ved finansiering fra andre kilder skal kontrollen sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de maksimalt tilladte støttelofter.

7.   I forbindelse med støtte til fødevarekvalitetsordninger, som medlemsstaterne har godkendt, jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan betalingsorganerne, når det er nødvendigt, gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at kontrollere, om støttekriterierne er overholdt. De skal dog være sikre på, at tjenesten, organet eller organisationen arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at de kan kontrollere, om støttekriterierne er overholdt.

Artikel 27

Kontrol på stedet

1.   Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol på stedet af godkendte operationer på grundlag af en passende stikprøve. Kontrollen skal så vidt muligt foretages, før den endelige udbetaling til projektet finder sted.

2.   De udgifter, der kontrolleres, skal tegne sig for mindst 4 % af de offentlige udgifter, der er anmeldt til Kommissionen hvert år, og mindst 5 % af de offentlige udgifter, der er anmeldt til Kommissionen i hele programperioden.

3.   Ved udvælgelsen af den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres i henhold til stk. 1, tages især følgende i betragtning:

a)

der skal kontrolleres en passende blanding af operationer af forskellige typer og forskelligt omfang

b)

de risikofaktorer, der måtte være påvist ved den nationale kontrol eller EF-kontrollen

c)

der skal være ligevægt mellem akser og foranstaltninger.

4.   Resultaterne af kontrollen på stedet skal evalueres, så det kan fastslås, om eventuelle problemer er af systemisk karakter og indebærer en risiko for tilsvarende operationer, andre støttemodtagere eller andre organer. Ved evalueringen skal det også fastslås, hvad der er årsagerne til problemerne, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes.

5.   Kontrollen på stedet kan anmeldes på forhånd, når blot formålet med kontrollen ikke bringes i fare. Sker det mere end 48 timer i forvejen, bør varslet begrænses til det absolutte minimum afhængigt af den medfinansierede foranstaltnings eller operations art.

Artikel 28

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Ved kontrollen på stedet bestræber medlemsstaterne sig på at efterprøve følgende:

a)

at der kan fremlægges belæg for betalingerne til støttemodtageren i form af regnskabsbilag eller andre dokumenter, som de organisationer eller virksomheder, der gennemfører de støttede operationer, ligger inde med

b)

at udgifternes art og afholdelsestidspunkt for et passende antal udgiftsposter er i overensstemmelse med EF-bestemmelserne og svarer til operationens godkendte specifikationer og de faktisk udførte arbejder eller leverede tjenesteydelser

c)

at operationens anvendelse eller påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med den anvendelse, der er beskrevet i ansøgningen om EF-støtte

d)

at de offentligt finansierede operationer er blevet gennemført i overensstemmelse med EF's regler og politikker, særlig reglerne om offentlige udbud og relevante obligatoriske normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i landdistriktsprogrammet.

2.   Kontrollen på stedet omfatter alle de af støttemodtagerens forpligtelser, som det er muligt at kontrollere på tidspunktet for kontrolbesøget.

3.   Kontrollen på stedet skal omfatte kontrol af operationen eller, hvis operationen er immateriel, et kontrolbesøg hos initiativtageren til operationen, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, som de nationale myndigheder har registreret og redegjort for.

4.   Kun kontrol, der opfylder alle kravene i denne artikel, kan betragtes som en del af den kontrol, som skal foretages i henhold til artikel 27, stk. 2.

Artikel 29

Kontrol på førtidspensionsområdet og af foranstaltninger for delvis selvforsynende landbrug

1.   For ansøgninger om støtte, der er omfattet af artikel 23 og 34 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal den administrative kontrol også omfatte den kontrol, der er nævnt i artikel 11, stk. 2, i nærværende forordning.

2.   Med hensyn til den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne undlade at foretage kontrol på stedet efter den første støtteudbetaling, såfremt den administrative kontrol, herunder bl.a. krydskontrol, især med oplysningerne i den elektroniske database, der er nævnt i artikel 19 i forordning (EF) nr. 1782/2003, giver den nødvendige sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige.

Artikel 30

Efterfølgende kontrol

1.   Der skal foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer, der stadig er omfattet af forpligtelser i henhold til artikel 72, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikterne.

2.   Formålet med den efterfølgende kontrol er:

a)

at kontrollere, om artikel 72, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er overholdt

b)

at undersøge, om støttemodtagernes betalinger reelt har fundet sted og er endegyldige, undtagen når det drejer sig om naturalieydelser eller standardomkostninger

c)

at sikre, at den samme investering ikke er finansieret på uregelmæssig måde via forskellige nationale kilder eller EF-kilder.

3.   Den efterfølgende kontrol skal hvert år omfatte mindst 1 % af de støtteberettigede udgifter til operationer, jf. stk. 1, hvortil den endelige betaling er foretaget. Kontrollen skal gennemføres senest 12 måneder efter udgangen af det pågældende ELFUL-år.

4.   Den efterfølgende kontrol skal baseres på en analyse af risiciene ved og de finansielle virkninger af forskellige operationer, grupper af operationer eller foranstaltninger.

De ansvarlige for den efterfølgende kontrol må ikke have været med til kontrollen før udbetalingerne til den samme investeringsoperation.

AFDELING II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 31

Nedsættelser og udelukkelser

1.   Betalingerne beregnes på grundlag af, hvad der er fundet støtteberettiget.

Medlemsstaten gennemgår den indsendte betalingsanmodning og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter:

a)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, udelukkende på grundlag af betalingsanmodningen

b)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om betalingsanmodningen er støtteberettiget.

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til litra b), med mere end 3 %, nedsættes det beløb, der er fastsat i henhold til litra b). Nedsættelsen er lig med forskellen mellem de to beløb.

Der foretages dog ingen nedsættelse, hvis støttemodtagerne kan begrunde, at de ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført. Der gælder tilsvarende nedsættelsesregler for ikke støtteberettigede udgifter, der konstateres ved kontrol i henhold til artikel 28 og 30.

2.   Konstateres det, at en støttemodtager forsætligt har indsendt en urigtig anmeldelse, udelukkes den pågældende operation fra at modtage støtte fra ELFUL, og beløb, der allerede er udbetalt til operationen, skal tilbagebetales. Endvidere udelukkes støttemodtageren fra at modtage støtte i forbindelse med den samme foranstaltning for det pågældende ELFUL-år og det følgende ELFUL-år.

3.   De sanktioner, der er fastsat i stk. 2 og 3, anvendes, uden at det er til hinder for yderligere sanktioner, der kræves i henhold til nationale bestemmelser.

KAPITEL II

Særlige bestemmelser for akse 4 (Leader)

Artikel 32

Kontrol

Når det drejer sig om udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 63, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005, tilrettelægger medlemsstaten kontrollen i henhold til dette afsnit. Kontrollen skal foretages af personer, der er uafhængige af den pågældende lokale aktionsgruppe.

Artikel 33

Ansvar for kontrollen

1.   Når det drejer sig om udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 63, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan den administrative kontrol, der er nævnt i artikel 26 i nærværende forordning, foretages af lokale aktionsgrupper i henhold til en udtrykkelig bemyndigelse. Medlemsstaten er dog fortsat ansvarlig for at kontrollere, at de lokale aktionsgrupper har den fornødne forvaltnings- og kontrolkapacitet til at udføre dette arbejde.

2.   Medlemsstaten indfører en passende ordning til overvågning af de lokale aktionsgrupper. Dertil hører regelmæssig kontrol af de lokale aktionsgruppers aktiviteter, herunder regnskabskontrol og ny administrativ kontrol på stikprøvebasis.

DEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 34

Anmeldelser

Medlemsstaterne sender senest den 15. juli hvert år og første gang senest den 15. juli 2008 Kommissionen en rapport for det foregående ELFUL-regnskabsår, som navnlig vedrører følgende punkter:

a)

antallet af betalingsanmodninger pr. foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, det samlede beløb, der er kontrolleret, og, hvis det er relevant, det samlede areal og det samlede antal dyr, der er blevet kontrolleret på stedet i henhold til artikel 12, 20 og 27

b)

det samlede areal, opdelt efter støtteordning, for arealrelateret støtte

c)

det samlede antal dyr, opdelt efter støtteordning, for dyrerelaterede foranstaltninger

d)

resultatet af den udførte kontrol, med angivelse af de nedsættelser og udelukkelser, der har fundet sted i henhold til artikel 16, 17, 18, 22 og 23

e)

antallet af tilfælde, hvor der er foretaget efterfølgende kontrol i henhold til artikel 30, de udgiftsbeløb, der er kontrolleret, og kontrolresultaterne med angivelse af de nedsættelser og udelukkelser, der har fundet sted i henhold til artikel 31.

Artikel 35

Kommissionens kontrol

Artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 finder anvendelse på støtte, der er udbetalt i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 36

Kontroloplysninger til betalingsorganet

1.   Er det ikke betalingsorganet, der foretager kontrollen, sørger medlemsstaten for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for.

Der skal være et tilstrækkeligt revisionsspor. Bilaget indeholder en vejledende beskrivelse af kravene til et tilfredsstillende revisionsspor.

2.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, kan gives i form af en rapport om hver enkelt kontrol eller også i form af en sammenfattende rapport.

3.   Betalingsorganet har ret til at kontrollere kvaliteten af andre organers kontrol og få alle andre oplysninger, som er nødvendige, for at det kan udføre sine opgaver.

Artikel 37

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på EF-støtte i den programmeringsperiode, der starter den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 659/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 20).

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(5)  Se side 15 i denne EUT.

(6)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.


BILAG

VEJLEDENDE BESKRIVELSE AF INFORMATIONSKRAVENE TIL ET TILFREDSSTILLENDE REVISIONSSPOR

Et tilstrækkeligt revisionsspor som omhandlet i artikel 36, stk. 1, foreligger, når følgende betingelser er opfyldt for en given støtte:

a)

det gør det muligt at afstemme de samlede beløb, der er anmeldt til Kommissionen, med de fakturaer, regnskabsbilag og andre bilag, som betalingsorganet eller en anden tjeneste opbevarer for alle ELFUL-støttede operationer

b)

det gør det muligt at kontrollere betalingen af de offentlige udgifter til støttemodtageren

c)

det gør det muligt at kontrollere anvendelsen af udvælgelseskriterierne på de ELFUL-finansierede operationer

d)

det indbefatter i det omfang, det er nødvendigt, finansieringsplan, aktivitetsrapporter, dokumenter vedrørende ydelse af støtte, dokumenter vedrørende offentlige udbudsprocedurer og kontrolrapporter.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/85


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1976/2006

af 20. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), ii) og iv), og artikel 1, stk. 1, litra b),

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (2), Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (4) udløber den 31. december 2006. Kommissionen foreslog i sin handlingsplan på statsstøtteområdet (5) at samle disse forordninger i en enkelt gruppefritagelsesforordning og eventuelt tilføje andre områder, der er omhandlet i artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 994/98.

(2)

Indholdet af den fremtidige gruppefritagelsesforordning afhænger navnlig af resultaterne af de offentlige høringer, der blev iværksat i medfør af handlingsplanen på statsstøtteområdet: Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplan for 2005-2009 og Høringsdokument om statsstøtte til innovation (6). Det er også nødvendigt at indlede drøftelser med medlemsstaternes repræsentanter for at definere, hvilke typer støtte der er forenelige med traktaten. For at fortsætte de nuværende høringer og analysere resultaterne heraf er det hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 2204/2002, forordning (EF) nr. 70/2001 og forordning (EF) nr. 68/2001 frem til 30. juni 2008.

(3)

Forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Herudover er det hensigtsmæssigt ikke at anmode medlemsstaterne om at indsende nye kortfattede oversigter over foranstaltninger, der er forlænget i medfør af denne forordning, hvis der ikke er tale om indholdsmæssige ændringer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 11 stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 2204/2002 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 30. juni 2008.«

Artikel 2

Artikel 10, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 70/2001 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 30. juni 2008.«

Artikel 3

Artikel 8, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 68/2001 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 30. juni 2008.«

Artikel 4

Pligten til at indsende kortfattede oversigter om de foranstaltninger, der er gennemført, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 68/2001, artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 70/2001 og artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2204/2002, finder ikke anvendelse på statsstøtteforanstaltninger, der forlænger eksisterende foranstaltninger i medfør af denne forordning, forudsat at der ikke foretages indholdsmæssige ændringer af foranstaltningerne, og at de kortfattede oversigter blev behørigt indsendt ved gennemførelsen af foranstaltningerne.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 8).

(3)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006.

(4)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006.

(5)  KOM(2005) 107 endelig.

(6)  KOM(2005) 436 endelig.


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/87


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1977/2006

af 21. december 2006

om tilpasning af forordning (EF) nr. 1201/2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF-markedsprisen for slagtede svin, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75, skal fastsættes ved, at de priser, der er konstateret i hver medlemsstat, vægtes med koefficienter, der udtrykker den relative betydning af svinebestanden i hver medlemsstat.

(2)

Med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU er det nødvendigt at tilpasse disse koefficienter ved at inkorporere dataene for de nye medlemsstater heri.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2006 (1) bør derfor ændres tilsvarende.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1201/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af og på datoen for, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 218 af 9.8.2006, s. 10.


BILAG

»BILAG

Vejningskoefficienter for produktionsåret 2006/07, der gælder fra den 1. januar 2007 og skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin

Artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75

Belgien

3,9

Bulgarien

0,6

Tjekkiet

1,7

Danmark

7,9

Tyskland

16,9

Estland

0,2

Grækenland

0,7

Spanien

15,5

Frankrig

9,5

Irland

1,1

Italien

5,8

Cypern

0,3

Letland

0,3

Litauen

0,7

Luxembourg

0,1

Ungarn

2,4

Malta

0,1

Nederlandene

6,9

Østrig

2,0

Polen

11,8

Portugal

1,5

Rumænien

4,1

Slovenien

0,3

Slovakiet

0,7

Finland

0,9

Sverige

1,1

Det Forenede Kongerige

3,0«


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/89


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1978/2006

af 22. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 448/2001 for så vidt angår rapportering om annulleringsprocedurer og genanvendelse af annullerede midler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (1), særlig artikel 53, stk. 2,

efter høring af udvalget i traktatens artikel 147,

efter høring af Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne,

efter høring af Komitéen for Fiskeri- og Akvakulturstrukturer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 2, stk. 3, og artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene (2) underrette Kommissionen om annulleringsprocedurer og de skridt, der allerede er taget eller skal tages til om nødvendigt at tilpasse forvaltnings- og kontrolsystemerne, samt give Kommissionen oplysning om genanvendelsen af annullerede midler og ændringerne af finansieringsplanen for interventionen.

(2)

Erfaringen fra gennemførelsen af forordning (EF) nr. 448/2001 har vist, at der er behov for at præcisere og forenkle disse krav.

(3)

Især bør de oplysninger, der skal fremsendes til Kommissionen, begrænses til oplysninger om det samlede beløb, som for hver foranstaltning er trukket tilbage i den offentlige finansiering af det pågældende program som følge af annulleringen af hele eller en del af Fællesskabets bidrag til operationerne, og oplysninger om den faktiske genanvendelse af midler, der er frigivet som følge af tilbagetrækningen af denne finansiering. Oplysninger om tilpasninger af forvaltnings- og kontrolsystemer fremsendes af medlemsstaterne i de årsrapporter, som skal indsendes i henhold til artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner (3).

(4)

Forordning (EF) nr. 448/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 448/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 affattes stk. 3 således:

»3.   Uden at dette berører de oplysninger om tilbagebetalinger, der kræves i henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 (4), skal medlemsstaterne som bilag til årets sidste kvartalsrapport, der fremsendes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94 (5) fremsende en erklæring, hvori der for hver foranstaltning er angivet det samlede beløb for offentlig finansiering, som efter annullering af hele Fællesskabets bidrag til operationer eller dele heraf er trukket tilbage fra de udgiftsopgørelser, der blev fremlagt det foregående år for det pågældende program.

2)

I artikel 3, stk. 2, affattes andet punktum således:

»Medlemsstaterne underretter i den i artikel 2, stk. 3, nævnte rapport Kommissionen om, hvordan de fællesskabsmidler, der blev frigjort som følge af tilbagetrækning af finansieringen af programmet, er blevet genanvendt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 (EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3) og erstattet af forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25) med virkning fra. 1. januar 2007.

(2)  EFT L 64 af 6.3.2001, s. 13.

(3)  EFT L 63 af 3.3.2001, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2355/2002 (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 42).

(4)  EFT L 63 af 3.3.2001, s. 21.

(5)  EFT L 178 af 12.7.1994, s. 43


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/91


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1979/2006

af 22. december 2006

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i den landbrugsaftale (2), der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, forpligtede EF sig til fra den 1. juli 1995 på visse betingelser at åbne EF-toldkontingenter for visse former for svampekonserves af arten Agaricus spp.

(2)

Betingelser for forvaltning af disse kontingenter er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2004 af 26. oktober 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande (3). For at skabe klarhed bør denne forordning ophæves og afløses af en ny fra den 1. januar 2007.

(3)

Ifølge den aftale i form af en brevveksling, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994, og som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2006/398/EF (4), skal toldkontingentet for svampekonserves af arten Agaricus spp. under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30 med oprindelse i Kina forhøjes med 5 200 t.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) finder anvendelse på importlicenser for importtoldkontingentperioder, der begynder den 1. januar 2007. Forordning (EF) nr. 1301/2006 indeholder nærmere bestemmelser for ansøgning om importlicenser, for ansøgning om dem og for ansøgerens status. Forordningen begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i importtoldkontingentperioden. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 gælder for importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, uanset yderligere betingelser og undtagelser, som fastsættes for ansøgere i den forordning.

(5)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for at sikre, at den fulde toldsats i den fælles toldtarif opkræves for de mængder, der overskrider toldkontingenterne. Licenserne bør derfor udstedes efter udgangen af en periode, i hvilken mængderne kontrolleres og medlemsstaterne indsender de fornødne meddelelser. Bestemmelserne enten supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(6)

Der bør fortsat være en passende forsyning med de pågældende produkter på EF-markedet til stabile priser. Der bør undgås unødvendige markedssammenbrud i form af store prisudsving og negative virkninger for EF-producenterne. Med henblik herpå bør konkurrencen mellem importører skærpes og den administrative byrde for importørerne lettes.

(7)

Af hensyn til de nuværende importører, der normalt importerer væsentlige mængder af de pågældende produkter, og nye importører, der melder sig på markedet og også bør have en rimelig chance for at ansøge om licenser for en mængde svampekonserves under toldkontingenterne, bør der skelnes mellem traditionelle importører og nye importører. Der bør gives en klar definition af disse to kategorier importører, og der bør fastsættes visse kriterier for ansøgernes status og udnyttelsen af de tildelte licenser.

(8)

Det er mere hensigtsmæssigt at foretage en fordeling på hver kategori importører på grundlag af de rent faktisk importerede mængder end på grundlag af de udstedte licenser.

(9)

Af hensyn til de nuværende importører bør de mængder svampekonserves, der omfattes af toldkontingenter under denne forordning, men på grund af force majeure ikke kan importeres i en kontingentperiode, medtages i beregningen af referencemængderne for at undgå, at deres referencemængde bliver nedsat.

(10)

De af hver kategori importører indgivne licensansøgninger om import af svampekonserves fra tredjelande bør underkastes visse restriktioner. Sådanne restriktioner er nødvendige for ikke blot at sikre, at konkurrencen mellem importører bevares, men også for at sikre, at hver importør med en ægte kommerciel virksomhed inden for frugt og grøntsager får lejlighed til at forsvare sin legitime handelsposition over for andre importører, og at en enkelt importør ikke er i stand til at kontrollere markedet.

(11)

For at forbedre og forenkle forvaltningen af toldkontingenterne for svampekonserves bør der indføres klare bestemmelser for datoerne og procedurerne for indgivelse af licensansøgninger og medlemsstaternes myndigheders udstedelse af licenserne.

(12)

Der behøves også foranstaltninger for mest muligt at modvirke licensansøgninger i spekulationsøjemed, der kan medføre, at toldkontingenterne ikke udnyttes helt. På grund af det pågældende produkts art og værdi bør der stilles en sikkerhed for hvert ton (afdryppet nettovægt) af det pågældende produkt, som der indgives en ansøgning om importlicens for. Sikkerheden bør være tilstrækkelig høj til at afværge ansøgninger i spekulationsøjemed, men ikke så høj, at den afskrækker de importører, der driver ægte kommerciel virksomhed inden for forarbejdede frugter og grøntsager. De mest passende objektive kriterier for fastsættelsen af sikkerheden er en grænse på 2 % af den gennemsnitlige tillægstold på import til EF af svampekonserves af arten Agaricus spp., der for tiden henhører under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(13)

Bulgarien og Rumænien skal tiltræde Den Europæiske Union den 1. januar 2007. Derfor bør det GATT-kontingent, de har fået tildelt, overlades til andre leverandører.

(14)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger, for at importører fra Bulgarien og Rumænien kan nyde godt af denne forordning.

(15)

Der bør fastsættes ordninger for år 2007 og 2008 for at sikre, at der skelnes mellem på den ene side traditionelle importører og nye importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 og på den anden side traditionelle importører og nye importører i Bulgarien og Rumænien.

(16)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning af toldkontingenter og gældende toldsatser

1.   Der åbnes toldkontingenter for import til EF af svampekonserves af arten Agaricus henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30 (i det følgende benævnt »svampekonserves«) på betingelserne i denne forordning. Størrelsen af hvert toldkontingent, dets løbenummer og den periode, det gælder for, er anført i bilag I.

2.   Den gældende værditoldsats er på 12 % for produkter henhørende under KN-kode 0711 51 00 og på 23 % for produkter henhørende under KN-kode 2003 10 20 og 2003 10 30.

Artikel 2

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved »myndigheder« det eller de organer, som en medlemsstat har udpeget til at gennemføre denne forordning.

2.   I denne forordning forstås ved »referencemængde« den maksimumsmængde (drænet nettovægt) for svampekonserves, som en traditionel importør importerede pr. kalenderår i et af de tre sidste kalenderår.

Der tages ikke hensyn til importen af svampekonserves med oprindelse i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 eller i Bulgarien og Rumænien ved beregningen af referencemængden.

De mængder, svampekonserves, som omfattes af toldkontingenterne i artikel 1, stk. 1, men på grund af force majeure ikke har kunnet importeres i en kontingentperiode, medtages i beregningen af referencemængden.

Artikel 4

Kategorier importører

1.   Ved »traditionelle importører« forstås uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 importører, der kan bevise, at:

a)

de importerede svampekonserves til EF i mindst to af de tre foregående kalenderår

b)

de i året forud for indgivelsen af ansøgningen importerede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) 2201/96, til EF.

2.   Ved »nye importører« forstås uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 andre importører end de i denne artikels stk. 1 omhandlede, der i hvert af de to foregående kalenderår har importeret til Fællesskabet mindst 50 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

3.   Traditionelle og nye importører forelægger bevis på, at kriterierne i stk. 1 og 2 er opfyldt, sammen med deres første ansøgning til myndighederne i den medlemsstat, hvor der er hjemmehørende og momsregistrerede, i forbindelse med en given importtoldkontingentperiode.

Bevis for handel med tredjelande leveres udelukkende i form af tolddokumenter, der bekræfter overgang til fri omsætning, er behørigt påtegnet af myndighederne og nævner ansøgeren som modtager.

Artikel 5

Licensansøgninger og licenser

1.   Importlicenser (i det følgende benævnt »licenser«) er gyldige fra deres faktiske udstedelsesdag, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

2.   Sikkerhedsbeløbet er på 40 EUR pr. t (drænet i nettovægt).

3.   I rubrik 8 i licensansøgningen og i importlicensen angives oprindelseslandet, og »ja« markeres med et kryds. Licensen er kun gyldig for indførsler med oprindelse i det angiven land.

4.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettighederne i forbindelse med importlicenser ikke overdrages.

Artikel 6

Fordeling af de samlede mængder på traditionelle og nye importører

1.   Den samlede mængde for Kina og andre tredjelande fordeles ifølge bilag I således:

a)

95 % til traditionelle importører

b)

5 % til nye importører.

2.   Er den Kina og andre tredjelande tildelte mængde ikke udnyttet fuldt ud af én kategori importører, tildeles resten den anden kategori.

3.   Alt efter tilfældet anføres »traditionel importør« eller »ny importør« i rubrik 20 i licensansøgningerne.

Artikel 7

Restriktioner for ansøgninger

1.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves, som en traditionel importør har indgivet, må ikke vedrøre en mængde på over 150 % af referencemængden.

2.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves, som en ny importør har indgivet, må ikke overskride 1 % af den samlede mængde for det pågældende oprindelsessted i bilag I.

Artikel 8

Importørernes indgivelse af licensansøgninger

1.   Importørerne indgiver deres licensansøgninger i løbet af de fem første arbejdsdage i januar.

2.   Opnåede nye importører licenser ifølge forordning (EF) nr. 1864/2004 eller nærværende forordning i det foregående kalenderår, skal de også godtgøre, at mindst 50 % af den mængde, der blev tildelt dem, rent faktisk overgik til fri omsætning i EF.

Artikel 9

Indberetning af licensansøgninger

Medlemsstaterne underretter senest den tiende arbejdsdag i januar Kommissionen om de mængder, angivet i kilogram, der er indgivet licensansøgninger for.

Indberetningerne opdeles efter KN-kode og oprindelse og skal også indbefatte særskilte tal for de mængder af hver produkt, som henholdsvis traditionelle og nye importører har ansøgt om.

Artikel 10

Udstedelse af licenser

Medlemsstaternes myndigheder udsteder licenserne den syvende arbejdsdag efter afslutningen af den i artikel 9, første afsnit, omhandlede frist for indberetning.

Artikel 11

Internationale forpligtelser i forbindelse med import fra Kina

1.   Svampekonserves med oprindelse i Kina, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet, er underkastet artikel 55-65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (7).

2.   De myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikat for svampekonserves med oprindelse i Kina, er opført i bilag II.

Artikel 12

Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere et indbyrdes administrativt samarbejde til sikring af, at denne forordning anvendes korrekt.

Artikel 13

Overgangsforanstaltninger for 2007 og 2008

Uanset artikel 4, stk. 1 og 2, gælder følgende definitioner for 2007 og 2008 og kun i de nye medlemsstater:

1)

Ved »traditionelle importører« forstås importører, der kan bevise, at:

a)

de importerede svampekonserves til EF i mindst to af de tre foregående kalenderår

b)

de i det foregående året importerede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96

c)

de i litra a) og b) omhandlede indførsler fandt sted til Bulgarien eller Rumænien, hvor den pågældende importør har sit hovedsæde.

2)

Ved »nye importører« forstås andre importører end de i nr. 1) nævnte, som har importeret mindst 50 t i forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 til Bulgarien eller Rumænien i hvert af de to foregående kalenderår.

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1864/2004 ophæves med virkning pr. 1. januar 2007.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Forudsat traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, gælder artikel 13 fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 30. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1995/2005 (EUT L 320 af 8.12.2005, s. 34).

(4)  EUT L 154 af 8.6.2006, s. 22.

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

Omfanget af og løbenummer og anvendelsesperiode for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede toldkontingenter i t (drænet nettovægt))

Oprindelsesland

Løbenumre

1. januar til 31. december hvert år

Kina

Traditionelle importører: 09.4157

Ny importører: 09.4193

28 950

Andre tredjelande

Traditionelle importører: 09.4158

Ny importører: 09.4194

5 030


BILAG II

Liste over de kinesiske myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater som omhandlet i artikel 10, stk. 2:

Almindelig administration/kvalitetssikring

Folkerepublikken Kinas kontor for grænsekontrol og karantæne i:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


23.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 368/96


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1980/2006

af 20. december 2006

om overgangsforanstaltninger til ændring af forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 2001/245/EF, 2002/928/EF og 2006/797/EF for så vidt angår fortsat anvendelse af visse aktivstoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, på grund af Bulgariens tiltrædelse

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 (1) samt Kommissionens beslutning 2001/245/EF (2), 2002/928/EF (3) og 2006/797/EF (4) er det fastsat, at visse aktivstoffer ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og at medlemsstaterne skal trække alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, tilbage. I ovennævnte retsakter indrømmes der undtagelser vedrørende fortsat anvendelse af nogle af stofferne i en begrænset tidsperiode, mens der udvikles alternativer.

(2)

Bulgarien har anmodet om overgangsforanstaltninger for visse aktivstoffer for at sikre, at der kan foretages en gradvis udfasning af produktionen, eller at der kan forelægges et dossier i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/414/EØF.

(3)

Der er fremlagt oplysninger, som er blevet vurderet af Kommissionen sammen med eksperter fra medlemsstaterne, og hvoraf det fremgår, at der er behov for yderligere anvendelse af de pågældende stoffer. Det er derfor berettiget på strenge vilkår, der tager sigte på at minimere enhver tænkelig risiko, at fastsætte en længere periode for tilbagetrækning af eksisterende godkendelser for væsentlige anvendelsesformål, som der ikke på nuværende tidspunkt findes alternativer til.

(4)

Forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 2001/245/EF, 2002/928/EF og 2006/797/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2076/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som stk. 4:

»4.   For så vidt angår godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder stoffer, som er anført i kolonne A i bilag II, kan Bulgarien som undtagelse fra stk. 3 opretholde godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende stoffer, til de anvendelser, der er anført i kolonne C, indtil den 30. juni 2009, under forudsætning af at:

a)

fortsat anvendelse kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelig indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed og ingen uacceptabel indflydelse på miljøet

b)

plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet, forsynes med nye etiketter, hvoraf de skærpede anvendelsesbetingelser fremgår

c)

der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere eventuelle risici

d)

der seriøst søges udviklet alternativer til disse anvendelser.

Bulgarien underretter senest den 31. december hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette stykke, herunder navnlig om foranstaltninger, der er truffet i henhold til litra a)-d).«

2)

I artikel 3 indsættes som litra c):

»c)

for de anvendelser, for hvilke godkendelsen skal være trukket tilbage senest den 30. juni 2009, ikke udløbe efter den 31. december 2009.«

3)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

I linjen vedrørende bensultap indsættes i kolonne B »Bulgarien« og i kolonne C »Solsikker, beder, kartofler og lucerne«.

c)

I linjen vedrørende prometryn indsættes i kolonne B »Bulgarien« og i kolonne C »Solsikker, bomuld og skærmplanter«.

d)

I linjen vedrørende terbufos indsættes i kolonne B »Bulgarien« og i kolonne C »Forbeholdt erhvervsmæssige brugere med passende beskyttelsesudstyr. Jordbehandling for kartofler, tobak, bomuld og beder.«

Artikel 2

I beslutning 2001/245/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sørger for, at

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder zineb, tilbagekaldes senest seks måneder fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning

b)

der fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder zineb, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

2.   For så vidt angår godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder zineb, kan Bulgarien som undtagelse fra stk. 1 opretholde godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof, til anvendelse på gartnerikulturer, vinplanter, tobak, æbler og stenfrugter, under forudsætning af at:

a)

fortsat anvendelse kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelig indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed og ingen uacceptabel indflydelse på miljøet

b)

plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet, forsynes med nye etiketter, hvoraf de skærpede anvendelsesbetingelser fremgår

c)

der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere eventuelle risici

d)

der seriøst søges udviklet alternativer til disse anvendelser.

Bulgarien underretter senest den 31. december hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette stykke, herunder navnlig om foranstaltninger, der træffes i henhold til litra a)-d).«

2)

I artikel 3 indsættes som stk. 2:

»Uanset stk. 1 skal enhver begrænset frist, som Bulgarien giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF for de i artikel 2, stk. 2, omhandlede anvendelser, være så kort som muligt og udløbe senest den 31. december 2009.«

Artikel 3

I beslutning 2002/928/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som litra d):

»d)

Bulgarien for så vidt angår godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder stoffer, som er anført i kolonne A i bilaget, kan opretholde godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende stoffer, til de anvendelser, der er anført i kolonne C, indtil den 30. juni 2009, under forudsætning af at:

i)

fortsat anvendelse kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelig indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed og ingen uacceptabel indflydelse på miljøet

ii)

plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet, forsynes med nye etiketter, hvoraf de skærpede anvendelsesbetingelser fremgår

iii)

der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere eventuelle risici

iv)

der seriøst søges udviklet alternativer til disse anvendelser.

Bulgarien underretter senest den 31. december hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette stykke, herunder især om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til litra a)-d).«

2)

I artikel 3 indsættes som litra c):

»c)

senest den 31. december 2009 for de anvendelser, som godkendelsen skal være trukket tilbage for senest den 30. juni 2009.«

3)

I bilaget indsættes i linjen vedrørende benomyl i kolonne B »Bulgarien« og i kolonne C »Forbeholdt erhvervsmæssige brugere med passende beskyttelsesudstyr. Vindyrkningsarealer, ferskner, tomater og tobak«.

Artikel 4

I beslutning 2006/797/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 og artikel 2 kan Bulgarien indtil den 30. juni 2009 opretholde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder natriumtetrathiocarbonat, til anvendelsesformål, der er angivet i kolonne C, under forudsætning af at:

a)

fortsat anvendelse kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet

b)

plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet, forsynes med ny mærkning, hvoraf de skærpede anvendelsesbetingelser fremgår

c)

der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere eventuelle risici

d)

der gøres seriøse bestræbelser på at udvikle alternativer til disse anvendelser.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter senest den 31. december hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 1 og 2, herunder navnlig om foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 1, litra a)-d), og stk. 2, litra a)-d).«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således: