ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 363

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

1

 

*

Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

81

 

*

Rådets direktiv 2006/97/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

107

 

*

Rådets direktiv 2006/98/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

129

 

*

Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

137

 

*

Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

141

 

*

Rådets direktiv 2006/101/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

238

 

*

Rådets direktiv 2006/102/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

241

 

*

Rådets direktiv 2006/103/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

344

 

*

Rådets direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende landbrug (lovgivning på veterinær- og plantesundhedsområdet) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

352

 

*

Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

368

 

*

Rådets direktiv 2006/106/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

409

 

*

Rådets direktiv 2006/107/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 89/108/EØF om dybfrosne levnedsmidler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

411

 

*

Rådets direktiv 2006/108/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

414

 

*

Rådets direktiv 2006/109/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

416

 

*

Rådets direktiv 2006/110/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 95/57/EF og 2001/109/EF vedrørende statistikker på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

418

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

2006/881/FUSPAfgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 30. november 2006 om tilpasning af afgørelse 96/409/FUSP om indførelse af et nødpas for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

422

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1791/2006

af 20. november 2006

om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Følgende forordninger bør derfor ændres:

vedrørende frie varebevægelser: forordning (EF) nr. 2003/2003 (2) og (EF) nr. 339/93 (3),

vedrørende frie personbevægelser: forordning (EØF) nr. 1408/71 (4) og (EØF) nr. 574/72 (5),

vedrørende selskabsret: forordning (EF) nr. 2157/2001 (6),

vedrørende konkurrencepolitik: forordning (EF) nr. 659/1998 (7),

vedrørende landbrug (herunder veterinærlovgivning): forordning nr. 79/65 (8), (EØF) nr. 1784/77 (9), (EØF) nr. 2092/91 (10), (EØF) nr. 2137/92 (11), (EF) nr. 1493/1999 (12), (EF) nr. 1760/2000 (13), (EF) nr. 999/2001 (14), (EF) nr. 2160/2003 (15), (EF) nr. 21/2004 (16), (EF) nr. 853/2004 (17), (EF) nr. 854/2004 (18), (EF) nr. 882/2004 (19) og (EF) nr. 510/06 (20),

vedrørende transportpolitik: forordning (EØF) nr. 1108/70 (21), (EØF) nr. 3821/85 (22), (EØF) nr. 881/92 (23), (EØF) nr. 684/92 (24), (EØF) nr. 1192/69 (25) og (EØF) nr. 2408/97 (26),

vedrørende beskatning: forordning (EF) nr. 1798/2003 (27),

vedrørende statistikker: forordning (EØF) nr. 2782/75 (28), (EØF) nr. 357/79 (29), (EØF) nr. 837/90 (30), (EØF) nr. 959/93 (31), (EF) nr. 1172/98 (32), (EF) nr. 437/2003 (33) og (EF) nr. 1177/2003 (34),

vedrørende energi: forordning (EF) nr. 1407/2002 (35),

vedrørende miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 (36) og (EF) nr. 2037/2000 (37),

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: forordning (EF) nr. 1346/2000 (38), (EF) nr. 44/2001 (39), (EF) nr. 1683/95 (40) og (EF) nr. 539/2001 (41),

vedrørende toldunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92 (42),

vedrørende eksterne forbindelser: forordning (EØF) nr. 3030/93 (43), (EF) nr. 517/94 (44), (EF) nr. 152/2002 (45), (EF) nr. 2368/2002 (46) og (EF) nr. 1236/2005 (47),

vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: forordning (EF) nr. 2488/2000 (48), (EF) nr. 2580/2001 (49), (EF) nr. 881/2002 (50), (EF) nr. 1210/2003 (51), (EF), nr. 131/2004 (52), (EF) nr. 234/2004 (53), (EF) nr. 314/2004 (54), (EF) nr. 872/2004 (55), (EF) nr. 1763/2004 (56), (EF) nr. 174/2005 (57), (EF) nr. 560/2005 (58), (EF) nr. 889/2005 (59), (EF) nr. 1183/2005 (60), (EF) nr. 1184/2005 (61), (EF) nr. 1859/2005 (62), (EF) nr. 305/2006 (63), (EF) nr. 765/2006 (64) og (EF) nr. 817/2006 (65),

vedrørende institutionerne: forordning (EØF) nr. 1/58 (66).

(4)

Følgende beslutninger og afgørelser bør derfor ændres:

vedrørende frie personbevægelser: afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 (67), afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987 (68), afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 (69) og nr. 192 af 29. oktober 2003 (70) truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring,

vedrørende landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning): beslutning 79/542/EØF (71), 82/735/EØF (72), 90/424/EØF (73), 2003/17/EF (74) og 2005/834/EF (75),

vedrørende transportpolitik: beslutning (EF) nr. 1692/96 (76),

vedrørende energi: beslutning 77/270/Euratom (77) og vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (78),

vedrørende miljø: beslutning 97/602/EF (79) og 2002/813/EF (80),

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om de fælles konsulære visuminstrukser (81) og Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer (82)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Følgende forordninger ændres som anført i bilaget:

vedrørende frie varebevægelser: forordning (EF) nr. 2003/2003 og (EF) nr. 339/93,

vedrørende frie personbevægelser: forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72,

vedrørende selskabsret: forordning (EF) nr. 2157/2001,

vedrørende konkurrencepolitik: forordning (EF) nr. 659/1999,

vedrørende landbrug (herunder veterinærlovgivning): forordning nr. 79/65, (EØF) nr. 1784/77, (EØF) nr. 2092/91, (EØF) nr. 2137/92, (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1760/2000, (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 2160/2003, (EF) nr. 21/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 510/2006,

vedrørende transportpolitik: forordning (EØF) nr. 1108/70, (EØF) nr. 3821/85, (EØF) nr. 881/92, (EØF) nr. 684/92, (EØF) nr. 1192/69 og (EØF) nr. 2408/92,

vedrørende beskatning: forordning (EF) nr. 1798/2003,

vedrørende statistikker: forordning (EØF) nr. 2782/75, (EØF) nr. 357/79, (EØF) nr. 837/90, (EØF) nr. 959/93, (EF) nr. 1172/98, (EF) nr. 437/2003 og (EF) nr. 1177/2003,

vedrørende energi: forordning (EF) nr. 1407/2002,

vedrørende miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 og (EF) nr. 2037/2000,

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: forordning (EF) nr. 1346/2000, (EF) nr. 44/2001, (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001,

vedrørende toldunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92,

vedrørende eksterne forbindelser: forordning (EØF) nr. 3030/93, (EF) nr. 517/94, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 2368/2002 og (EF) nr. 1236/2005,

vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: forordning (EF) nr. 2488/2000, (EF) nr. 2580/2001, (EF) nr. 881/2002, (EF) nr. 1210/2003, (EF), nr. 131/2004, (EF) nr. 234/2004, (EF) nr. 314/2004, (EF) nr. 872/2004, (EF) nr. 1763/2004, (EF) nr. 174/2005, (EF) nr. 560/2005, (EF) nr. 889/2005, (EF) nr. 1183/2005, (EF) nr. 1184/2005, (EF) nr. 1859/2005, (EF) nr. 305/2006, (EF) nr. 765/2006 og (EF) nr. 817/2006,

vedrørende institutionerne: forordning (EØF) nr. 1/58.

2.   Følgende beslutninger og afgørelser ændres som anført i bilaget:

vedrørende frie personbevægelser: afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982, afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987, afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 og nr. 192 af 29. oktober 2003 truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring,

vedrørende landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning): beslutning 79/542/EØF, 82/735/EØF, 90/424/EØF, 2003/17/EF og 2005/834/EF,

vedrørende transportpolitik: beslutning (EF) nr. 1692/96,

vedrørende energi: beslutning 77/270/Euratom og vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur,

vedrørende miljø: beslutning 97/602/EF og 2002/813/EF,

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om de fælles konsulære visuminstrukser og Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(3)  EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1.

(4)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(5)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.

(6)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(7)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(8)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859.

(9)  EFT L 200 af 8.8.1977, s. 1.

(10)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(11)  EFT L 214 af 30.7.1992, s. 1.

(12)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(13)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(14)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(15)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(21)  EFT L 130 af 15.6.1970, s. 4.

(22)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(23)  EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1.

(24)  EFT L 74 af 20.3.1992, s. 1.

(25)  EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8.

(26)  EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.

(27)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

(28)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 100.

(29)  EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124.

(30)  EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1.

(31)  EFT L 98 af 24.4.1993, s. 1.

(32)  EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1.

(33)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 1.

(34)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(35)  EFT L 205 af 2.8.2002, s. 1.

(36)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

(37)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(38)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.

(39)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

(40)  EFT L 164 af 14.7.1995, s.1.

(41)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(42)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(43)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.

(44)  EFT L 67 af 10.3.1994, s.1.

(45)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1.

(46)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.

(47)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

(48)  EFT L 287 af 14.11.2000, s. 19.

(49)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(50)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(51)  EUT L 169 af 8.7.2003, s.6.

(52)  EUT L 21 af 28.1.2004, s.1.

(53)  EUT L 40 af 12.2.2004, s.1.

(54)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1.

(55)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 32.

(56)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 14.

(57)  EUT L 29 af 2.2.2005, s. 5.

(58)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(59)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1.

(60)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 1.

(61)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 9.

(62)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 23.

(63)  EUT L 51 af 22.2.2006, s. 1.

(64)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(65)  EUT L 148 af 2.6.2006, s. 1.

(66)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(67)  EFT C 238 af 7.9.1983, s. 3.

(68)  EFT C 64 af 9.3.1998, s. 7.

(69)  EFT C 229 af 25.8.1993, s. 5.

(70)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 114.

(71)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(72)  EFT L 311 af 8.11.1982, s. 16.

(73)  EFT L 224 af 18.8.1990, s.19.

(74)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10.

(75)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 51.

(76)  EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(77)  EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9.

(78)  EFT 27 af 6.12.1958, s. 534.

(79)  EFT L 242 af 4.9.1997, s. 64.

(80)  EFT L 280 af 18.10.2002, s. 62.

(81)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 317.

(82)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 463.


BILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

FRIE VAREBEVÆGELSER

A.

GØDNINGSSTOFFER

B.

HORISONTALE OG PROCEDURALE FORANSTALTNINGER

2.

FRIE PERSONBEVÆGELSER

SOCIAL SIKRING

3.

SELSKABSLOVGIVNING

4.

KONKURRENCEPOLITIK

5.

LANDBRUG

A.

LANDBRUGSLOVGIVNING

B.

VETERINÆR- OG PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

I.

VETERINÆRLOVGIVNING

II.

PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

6.

TRANSPORTPOLITIK

A.

LANDTRANSPORT

B.

VEJTRANSPORT

C.

JERNBANETRANSPORT

D.

TRANSEUROPÆISKE TRANSPORTNET

E.

LUFTTRANSPORT

7.

FISKALE BESTEMMELSER

8.

STATISTIKKER

9.

ENERGI

10.

MILJØ

A.

NATURBESKYTTELSE

B.

KONTROL MED INDUSTRIFORURENING OG RISIKOSTYRING

C.

KEMIKALIER

11.

SAMARBEJDE OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

A.

RETLIGT SAMARBEJDE I CIVIL- OG HANDELSSAGER

B.

VISUMPOLITIK

C.

DIVERSE

12.

TOLDUNION

TEKNISKE TILPASNINGER AF TOLDKODEKSEN

13.

EKSTERNE FORBINDELSER

14.

FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

15.

INSTITUTIONER

1.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   GØDNINGSSTOFFER

32003 R 2003: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1), som ændret ved:

32004 R 0885: Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1),

32004 R 2076: Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2004 af 3.12.2004 (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 25).

a)

I bilag I, punkt A.2.1, indføjes følgende i spalte 6, første afsnit, i teksten i parentes efter »Slovakiet«:

»Bulgarien, Rumænien«.

b)

I bilag I, punkt B.1, B.2 og B.4, indsættes følgende i spalte 5, punkt 3, andet afsnit, første led, i teksten i parentes efter »Slovakiet«:

»Bulgarien, Rumænien«.

B.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

31993 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L af 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

a)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1:

»—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93«;

b)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 2:

»—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93«

2.   FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

SOCIAL SIKRING

1.

31971 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2), som ændret og senest ajourført ved:

31997 R 0118: Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2.12.1996 (EFT L 28 af 30.1.1997, s. 1) og siden ændret ved:

31997 R 1290: Rådets forordning (EF) nr. 1290/97 af 27.6.1997 (EFT L 176 af 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets forordning (EF) nr. 1223/98 af 4.6.1998 (EFT L 168 af 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29.6.1998 (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8.2.1999 (EFT L 38 af 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets forordning (EF) nr. 1399/1999 af 29.4.1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 1),

32001 R 1386: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 af 5.6.2001 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0631: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31.3.2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0647: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 af 13.4.2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0629: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 af 5.4.2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 1)

og ophævet med virkning fra datoen for gennemførelsesforordningens ikrafttræden ved:

32004 R 0883: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 82(B), stk. 1, ændres tallet »150« til »162«.

b)

Bilag I, del I »Arbejdstagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende« (forordningens artikel 1, litra a), nr. ii) og iii)), ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Som selvstændig erhvervsdrivende efter forordningens artikel 1, litra a), nr. ii), betragtes enhver person, der er beskæftiget uden arbejdskontrakt i henhold til artikel 4, stk. 3, nr. 5 og 6, i loven om social sikring.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Intet.«.

c)

Bilag I, del II »Familiemedlemmer« (forordningens artikel 1, litra f), andet punktum), ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Intet.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle, en forælder, over for hvem der består forsørgerpligt, eller et barn under 18 år (eller under 26 år og omfattet af forsørgerpligt)«.

d)

Bilag II, del I »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), fjerde afsnit, ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Intet.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Intet.«.

e)

Bilag II, del II. »Særlige ydelser i anledning af fødsel eller adoption, der i henhold til artikel 1, litra u), nr. i), ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Moderskabsydelse i form af et engangsbeløb (Lov om børnetilskud).«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ydelse ved børnefødsel.«.

f)

Bilag II, del III »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser i henhold til artikel 4, stk. 2b, som ikke henhører under forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

g)

Bilag IIa »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser (forordningens artikel 10a)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Social alderspension (artikel 89 i loven om social sikring).«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Månedlig ydelse til handicappede (kriseanordning nr. 102/1999 om særlig beskyttelse og beskæftigelse af handicappede, godkendt ved lov nr. 519/2002).«.

h)

Bilag III, afsnit A »Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6 (forordningens artikel 7, stk. 2, litra c))« ændres således:

i)

Før punkt 1 »BELGIEN — TYSKLAND« indsættes følgende:

»2.   BULGARIEN — TYSKLAND

a)

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomsten om social sikring af 17. december 1997.

b)

Punkt 10 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst.

3.   BULGARIEN — ØSTRIG

Artikel 38, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 14. april 2005.

4.   BULGARIEN — SLOVENIEN

Artikel 32, stk. 2, i overenskomsten om social sikring af 18. december 1957.«.

ii)

Punkt 2 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — TYSKLAND« bliver punkt 5, og de følgende punkter omnummereres således:

»6.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN«

»7.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LUXEMBOURG«

»8.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»9.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVAKIET«

»10.

DANMARK — FINLAND«

»11.

DANMARK — SVERIGE«

»12.

TYSKLAND — GRÆKENLAND«

»13.

TYSKLAND — SPANIEN«

»14.

TYSKLAND — FRANKRIG«

»15.

TYSKLAND — LUXEMBOURG«

»16.

TYSKLAND — UNGARN«

»17.

TYSKLAND — NEDERLANDENE«

»18.

TYSKLAND — ØSTRIG«

»19.

TYSKLAND — POLEN«.

iii)

Efter sidste linje i punkt 19. »TYSKLAND — POLEN« indsættes følgende:

»20.   TYSKLAND — RUMÆNIEN

a)

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomsten om social sikring af 8. april 2005.

b)

Punkt 13 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst.«.

iv)

Punkt 17 »TYSKLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 21, og de følgende punkter omnummereres således:

»22.

TYSKLAND — SLOVAKIET«

»23.

TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»24.

SPANIEN — PORTUGAL«

»25.

IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»26.

ITALIEN — SLOVENIEN«

»27.

LUXEMBOURG — SLOVAKIET«

»28.

UNGARN — ØSTRIG«

»29.

UNGARN — SLOVENIEN«

»30.

NEDERLANDENE — PORTUGAL«

»31.

ØSTRIG — POLEN«

»32.

ØSTRIG — SLOVENIEN«

»33.

ØSTRIG — SLOVAKIET«

»34.

POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»35.

FINLAND — SVERIGE«.

i)

Bilag III, afsnit B »Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse på alle af forordningen omfattede personer« ændres således:

i)

Før punkt 1 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN« indsættes følgende:

»1.   BULGARIEN — ØSTRIG

Artikel 38, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 14. april 2005.«.

ii)

Punkt 1 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN« bliver punkt 2, og de følgende punkter omnummereres således:

»3.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»4.

TYSKLAND — UNGARN«

»5.

TYSKLAND — SLOVENIEN«

»6.

ITALIEN — SLOVENIEN«

»7.

UNGARN — ØSTRIG«

»8.

UNGARN — SLOVENIEN«

»9.

ØSTRIG — POLEN«

»10.

ØSTRIG — SLOVENIEN«

»11.

ØSTRIG — SLOVAKIET«.

j)

Bilag IV, afsnit A »De i forordningens artikel 37, stk. 1, omhandlede lovgivninger, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

k)

Bilag IV, afsnit B »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 38, stk. 3, og artikel 45, stk. 3, omhandlede forstand« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

l)

Bilag IV, afsnit C »De i forordningens artikel 46, stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde, hvor ydelsen ikke beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 46, stk. 2« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Alle ansøgninger om pension i forbindelse med forsikringsperioder og alderdom, invalidepension som følge af generel sygdom samt efterladtepension, der følger af ovennævnte pensioner.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

m)

Bilag VI »Særregler for anvendelsen af visse medlemsstaters lovgivning« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ved beregningen af det i forordningens artikel 46, stk. 2, litra a), omhandlede teoretiske beløb, tager den kompetente institution, når der er tale om en ordning, hvor pensionen beregnes på grundlag af pensionspoint, for så vidt angår hvert forsikringsår, der er tilbagelagt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, hensyn til det antal pensionspoint, der fremkommer ved at dividere antallet af pensionspoint, der er opnået i henhold til den anvendte lovgivning, med antallet af år svarende til disse point.«.

n)

Bilag VII affattes således:

»BILAG VII

TILFÆLDE, HVOR EN PERSON SAMTIDIG ER OMFATTET AF LOVGIVNINGEN I TO MEDLEMSSTATER

(forordningens artikel 14c, stk. 1, litra b))

1.

Selvstændig beskæftigelse i Belgien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

2.

Selvstændig beskæftigelse i Bulgarien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

3.

Selvstændig beskæftigelse i Den Tjekkiske Republik og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

4.

Selvstændig beskæftigelse i Danmark og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Danmark.

5.

For ulykkesforsikringsordningerne for landbruget og alderdomsforsikringsordningerne for landbrugere: selvstændig landbrugsvirksomhed i Tyskland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

6.

Selvstændig beskæftigelse i Estland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Estland.

7.

For pensionsforsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende: selvstændig beskæftigelse i Grækenland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

8.

Selvstændig beskæftigelse i Spanien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Spanien.

9.

Selvstændig beskæftigelse i Frankrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg.

10.

Selvstændig landbrugsvirksomhed i Frankrig og lønnet beskæftigelse i Luxembourg.

11.

Selvstændig beskæftigelse i Italien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

12.

Selvstændig beskæftigelse i Cypern og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Cypern.

13.

Selvstændig beskæftigelse i Malta og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

14.

Selvstændig beskæftigelse i Portugal og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

15.

Selvstændig beskæftigelse i Rumænien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

16.

Selvstændig beskæftigelse i Finland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Finland.

17.

Selvstændig beskæftigelse i Slovakiet og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

18.

Selvstændig beskæftigelse i Sverige og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Sverige.«.

o)

Bilag VIII »Ordninger, som kun vedrører børnetilskud eller supplerende eller særlige tilskud til børn, der har mistet begge forældre eller en af dem (forordningens artikel 78a)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

2.

31972 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1), som ændret og senest ajourført ved:

31997 R 0118: Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2.12.1996 (EFT L 28 af 30.1.1997, s. 1)

og siden ændret ved:

31997 R 1290: Rådets forordning (EF) nr. 1290/97 af 27.6.1997 (EFT L 176 af 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets forordning (EF) nr. 1223/98 af 4.6.1998 (EFT L 168 af 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29.6.1998 (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8.2.1999 (EFT L 38 af 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets forordning (EF) nr. 1399/1999 af 29.4.1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 1),

32001 R 0089: Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2001 af 17.1.2001 (EFT L 14 af 18.1.2001, s. 16),

32001 R 1386: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 af 5.6.2001 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 1),

32002 R 0410: Kommissionens forordning (EF) nr. 410/2002 af 27.2.2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 17),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1851: Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2003 af 17.10.2003 (EUT L 271 af 22.10.2003, s. 3),

32004 R 0631: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31.3.2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0077: Kommissionens forordning (EF) nr. 77/2005 af 13.1.2005 (EUT L 16 af 20.1.2005, s. 3),

32005 R 0647: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 af 13.4.2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0207: Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2006 af 7.2.2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 3),

32006 R 0629: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 af 5.4.2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 1).

a)

Bilag 1 »Kompetente myndigheder (forordningens artikel 1, litra l), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.

Министърът на труда и социалната политика (arbejds- og socialministeren, Sofia), София.

2.

Министърът на здравеопазването (sundhedministeren, Sofia), София.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Sundhedsministeriet), Bucureşti.«.

b)

Bilag 2 »Kompetente institutioner (forordningens artikel 1, litra o), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia),София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia) София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia),София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia) София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

4.

Ydelser ved dødsfald:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

6.

Familieydelser:

Агенция за социално подпомагане (Agenturet for Social Bistand, Sofia), София«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Det Amtslige Sygeforsikringsinstitut)

b)

kontantydelser:

 

i)

i almindelighed:

Casa de asigurari de sanatate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut)

ii)

særlige ordninger:

 

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

2.   

Invaliditet:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut For Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

3.   

Alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

4.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

kontantydelser og pensioner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

5.   

Ydelser ved dødsfald:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

6.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Det Amtslige Beskæftigelsesagentur).

7.

Familieydelser:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Undervisnings- og Forskningsministeriet), Bucureşti«.

c)

Bilag 3 »Bopælsstedets institutioner og opholdsstedets institutioner (forordningens artikel 1, litra p), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 3)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia), София

b)

kontantydelser:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Det Nationale Socialsikringsinstituts Hovedkontor

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia), София

b)

kortvarige kontantydelser:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

c)

invalidepensioner:

Det Nationale Socialsikringsinstituts Hovedkontor

4.

Ydelser ved dødsfald:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

6.

Familieydelser:

Direktoraterne for Social Bistand under Agenturet for Social Bistand«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Naturalydelser:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Det Amtslige Sygeforsikringsinstitut)

2.   

Kontantydelser:

a)

sygdom og moderskab:

Casa de asigurari de sanatae (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut)

b)

invalide-, alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

c)

arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

d)

arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Det Amtslige Beskæftigelsesagentur)

e)

familieydelser:

Lokale myndigheder og skolemyndigheder«.

d)

Bilag 4 »Kontaktorganer (gennemførelsesforordningens artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 4, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

b)

kontantydelser og pensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

4.

Ydelser ved dødsfald:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

6.

Familieydelser:

Агенция за социално подпомагане (Agenturet for Social Bistand, Sofia), София«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Naturalydelser:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

2.   

Kontantydelser:

a)

sygdom og moderskab:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

b)

invalide-, alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

c)

arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

d)

arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Det Nationale Beskæftigelsesagentur), Bucureşti

e)

familieydelser:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti«.

e)

Bilag 5 »Til tosidede overenskomster knyttede gennemførelsesbestemmelser, der forbliver i kraft (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 5, artikel 5, artikel 53, stk. 3, artikel 104, artikel 105, stk. 2, artikel 116, artikel 121 og artikel 122)« ændres således:

i)

Før punkt 1 »BELGIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK« indsættes følgende:

»1.   BELGIEN — BULGARIEN

Ingen overenskomst.«.

ii)

Punkt 1 »BELGIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK« bliver punkt 2, og de følgende punkter omnummereres således:

»3.

BELGIEN — DANMARK«

»4.

BELGIEN — TYSKLAND«

»5.

BELGIEN — ESTLAND«

»6.

BELGIEN — GRÆKENLAND«

»7.

BELGIEN — SPANIEN«

»8.

BELGIEN — FRANKRIG«

»9.

BELGIEN — IRLAND«

»10.

BELGIEN — ITALIEN«

»11.

BELGIEN — CYPERN«

»12.

BELGIEN — LETLAND«

»13.

BELGIEN — LITAUEN«

»14.

BELGIEN — LUXEMBOURG«

»15.

BELGIEN — UNGARN«

»16.

BELGIEN — MALTA«

»17.

BELGIEN — NEDERLANDENE«

»18.

BELGIEN — ØSTRIG«

»19.

BELGIEN — POLEN«

»20.

BELGIEN — PORTUGAL«.

iii)

Efter sidste linje i punkt 20 »BELGIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»21.   BELGIEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

iv)

Punkt 20 »BELGIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 22, og de følgende punkter omnummereres således:

»23.

BELGIEN — SLOVAKIET«

»24.

BELGIEN — FINLAND«

»25.

BELGIEN — SVERIGE«

»26.

BELGIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«.

v)

Efter sidste linje i punkt 26 »BELGIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»27.   BULGARIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Artikel 29, stk. 1 og 3, i aftalen af 25. november 1998 og artikel 5, stk. 4, i den administrative ordning af 30. november 1999 om afkald på refusion af udgifter til administrativ og lægelig kontrol.

28.   BULGARIEN — DANMARK

Ingen overenskomst.

29.   BULGARIEN — TYSKLAND

Artikel 8 og 9 i den administrative aftale om gennemførelse af overenskomsten om social sikring af 17. december 1997 på pensionsområdet.

30.   BULGARIEN — ESTLAND

Ingen overenskomst.

31.   BULGARIEN — GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

32.   BULGARIEN — SPANIEN

Ingen.

33.   BULGARIEN — FRANKRIG

Ingen overenskomst.

34.   BULGARIEN — IRLAND

Ingen overenskomst.

35.   BULGARIEN — ITALIEN

Ingen overenskomst.

36.   BULGARIEN — CYPERN

Ingen overenskomst.

37.   BULGARIEN — LETLAND

Ingen overenskomst.

38.   BULGARIEN — LITAUEN

Ingen overenskomst.

39.   BULGARIEN — LUXEMBOURG

Ingen.

40.   BULGARIEN — UNGARN

Ingen.

41.   BULGARIEN — MALTA

Ingen overenskomst.

42.   BULGARIEN — NEDERLANDENE

Ingen.

43.   BULGARIEN — ØSTRIG

Ingen.

44.   BULGARIEN — POLEN

Ingen.

45.   BULGARIEN — PORTUGAL

Ingen overenskomst.

46.   BULGARIEN — RUMÆNIEN

Ingen.

47.   BULGARIEN — SLOVENIEN

Ingen.

48.   BULGARIEN — SLOVAKIET

Artikel 9, stk. 1, i den administrative aftale om gennemførelse af overenskomsten om social sikring af 30. maj 2001.

49.   BULGARIEN — FINLAND

Ingen overenskomst.

50.   BULGARIEN — SVERIGE

Ingen overenskomst.

51.   BULGARIEN — DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

vi)

Punkt 25 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — DANMARK« bliver punkt 52, og de følgende punkter omnummereres således:

»53.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — TYSKLAND«

»54.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ESTLAND«

»55.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — GRÆKENLAND«

»56.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SPANIEN«

»57.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — FRANKRIG«

»58.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — IRLAND«

»59.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ITALIEN«

»60.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN«

»61.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LETLAND«

»62.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LITAUEN«

»63.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LUXEMBOURG«

»64.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — UNGARN«

»65.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — MALTA«

»66.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — NEDERLANDENE«

»67.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»68.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — POLEN«

»69.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — PORTUGAL«.

vii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 69 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — PORTUGAL« indsættes følgende:

»70.   DEN TJEKKISKE REPUBLIK — RUMÆNIEN

Ingen.«.

viii)

Punkt 43 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVENIEN« bliver punkt 71, og de følgende punkter omnummereres således:

»72.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVAKIET«

»73.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — FINLAND«

»74.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SVERIGE«

»75.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — DET FORENEDE KONGERIGE«

»76.

DANMARK — TYSKLAND«

»77.

DANMARK — ESTLAND«

»78.

DANMARK — GRÆKENLAND«

»79.

DANMARK — SPANIEN«

»80.

DANMARK — FRANKRIG«

»81.

DANMARK — IRLAND«

»82.

DANMARK — ITALIEN«

»83.

DANMARK — CYPERN«

»84.

DANMARK — LETLAND«

»85.

DANMARK — LITAUEN«

»86.

DANMARK — LUXEMBOURG«

»87.

DANMARK — UNGARN«

»88.

DANMARK — MALTA«

»89.

DANMARK — NEDERLANDENE«

»90.

DANMARK — ØSTRIG«

»91.

DANMARK — POLEN«

»92.

DANMARK — PORTUGAL«.

ix)

Efter sidste linje i punkt 92 »DANMARK — PORTUGAL« indsættes følgende:

»93.   DANMARK — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

x)

Punkt 65 »DANMARK — SLOVENIEN« bliver punkt 94, og de følgende punkter omnummereres således:

»95.

DANMARK — SLOVAKIET«

»96.

DANMARK — FINLAND«

»97.

DANMARK — SVERIGE«

»98.

DANMARK — DET FORENEDE KONGERIGE«

»99.

TYSKLAND — ESTLAND«

»100.

TYSKLAND — GRÆKENLAND«

»101.

TYSKLAND — SPANIEN«

»102.

TYSKLAND — FRANKRIG«

»103.

TYSKLAND — IRLAND«

»104.

TYSKLAND — ITALIEN«

»105.

TYSKLAND — CYPERN«

»106.

TYSKLAND — LETLAND«

»107.

TYSKLAND — LITAUEN«

»108.

TYSKLAND — LUXEMBOURG«

»109.

TYSKLAND — UNGARN«

»110.

TYSKLAND — MALTA«

»111.

TYSKLAND — NEDERLANDENE«

»112.

TYSKLAND — ØSTRIG«

»113.

TYSKLAND — POLEN«

»114.

TYSKLAND — PORTUGAL«.

xi)

Efter sidste linje i punkt 114 »TYSKLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»115.   TYSKLAND — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xii)

Punkt 86 »TYSKLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 116, og de følgende punkter omnummereres således:

»117.

TYSKLAND — SLOVAKIET«

»118.

TYSKLAND — FINLAND«

»119.

TYSKLAND — SVERIGE«

»120.

TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»121.

ESTLAND — GRÆKENLAND«

»122.

ESTLAND — SPANIEN«

»123.

ESTLAND — FRANKRIG«

»124.

ESTLAND — IRLAND«

»125.

ESTLAND — ITALIEN«

»126.

ESTLAND — CYPERN«

»127.

ESTLAND — LETLAND«

»128.

ESTLAND — LITAUEN«

»129.

ESTLAND — LUXEMBOURG«

»130.

ESTLAND — UNGARN«

»131.

ESTLAND — MALTA«

»132.

ESTLAND — NEDERLANDENE«

»133.

ESTLAND — ØSTRIG«

»134.

ESTLAND — POLEN«

»135.

ESTLAND — PORTUGAL«.

xiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 135 »ESTLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»136.   ESTLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xiv)

Punkt 106 »ESTLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 137, og de følgende punkter omnummereres således:

»138.

ESTLAND — SLOVAKIET«

»139.

ESTLAND — FINLAND«

»140.

ESTLAND — SVERIGE«

»141.

ESTLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»142.

GRÆKENLAND — SPANIEN«

»143.

GRÆKENLAND — FRANKRIG«

»144.

GRÆKENLAND — IRLAND«

»145.

GRÆKENLAND — ITALIEN«

»146.

GRÆKENLAND — CYPERN«

»147.

GRÆKENLAND — LETLAND«

»148.

GRÆKENLAND — LITAUEN«

»149.

GRÆKENLAND — LUXEMBOURG«

»150.

GRÆKENLAND — UNGARN«

»151.

GRÆKENLAND — MALTA«

»152.

GRÆKENLAND — NEDERLANDENE«

»153.

GRÆKENLAND — ØSTRIG«

»154.

GRÆKENLAND — POLEN«

»155.

GRÆKENLAND — PORTUGAL«.

xv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 155 »GRÆKENLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»156.   GRÆKENLAND — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xvi)

Punkt 125 »GRÆKENLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 157, og de følgende punkter omnummereres således:

»158.

GRÆKENLAND — SLOVAKIET«

»159.

GRÆKENLAND — FINLAND«

»160.

GRÆKENLAND — SVERIGE«

»161.

GRÆKENLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»162.

SPANIEN — FRANKRIG«

»163.

SPANIEN — IRLAND«

»164.

SPANIEN — ITALIEN«

»165.

SPANIEN — CYPERN«

»166.

SPANIEN — LETLAND«

»167.

SPANIEN — LITAUEN«

»168.

SPANIEN — LUXEMBOURG«

»169.

SPANIEN — UNGARN«

»170.

SPANIEN — MALTA«

»171.

SPANIEN — NEDERLANDENE«

»172.

SPANIEN — ØSTRIG«

»173.

SPANIEN — POLEN«

»174.

SPANIEN — PORTUGAL«.

xvii)

Efter sidste linje i punkt 174 »SPANIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»175.   SPANIEN — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xviii)

Punkt 143 »SPANIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 176, og de følgende punkter omnummereres således:

»177.

SPANIEN — SLOVAKIET«

»178.

SPANIEN — FINLAND«

»179.

SPANIEN — SVERIGE«

»180.

SPANIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»181.

FRANKRIG — IRLAND«

»182.

FRANKRIG — ITALIEN«

»183.

FRANKRIG — CYPERN«

»184.

FRANKRIG — LETLAND«

»185.

FRANKRIG — LITAUEN«

»186.

FRANKRIG — LUXEMBOURG«

»187.

FRANKRIG — UNGARN«

»188.

FRANKRIG — MALTA«

»189.

FRANKRIG — NEDERLANDENE«

»190.

FRANKRIG — ØSTRIG«

»191.

FRANKRIG — POLEN«

»192.

FRANKRIG — PORTUGAL«.

xix)

Efter sidste linje i punkt 192 »FRANKRIG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»193.   FRANKRIG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xx)

Punkt 160 »FRANKRIG — SLOVENIEN« bliver punkt 194, og de følgende punkter omnummereres således:

»195.

FRANKRIG — SLOVAKIET«

»196.

FRANKRIG — FINLAND«

»197.

FRANKRIG — SVERIGE«

»198.

FRANKRIG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»199.

IRLAND — ITALIEN«

»200.

IRLAND — CYPERN«

»201.

IRLAND — LETLAND«

»202.

IRLAND — LITAUEN«

»203.

IRLAND — LUXEMBOURG«

»204.

IRLAND — UNGARN«

»205.

IRLAND — MALTA«

»206.

IRLAND — NEDERLANDENE«

»207.

IRLAND — ØSTRIG«

»208.

IRLAND — POLEN«

»209.

IRLAND — PORTUGAL«.

xxi)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 209 »IRLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»210.   IRLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxii)

Punkt 176 »IRLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 211, og de følgende punkter omnummereres således:

»212.

IRLAND — SLOVAKIET«

»213.

IRLAND — FINLAND«

»214.

IRLAND — SVERIGE«

»215.

IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»216.

ITALIEN — CYPERN«

»217.

ITALIEN — LETLAND«

»218.

ITALIEN — LITAUEN«

»219.

ITALIEN — LUXEMBOURG«

»220.

ITALIEN — UNGARN«

»221.

ITALIEN — MALTA«

»222.

ITALIEN — NEDERLANDENE«

»223.

ITALIEN — ØSTRIG«

»224.

ITALIEN — POLEN«

»225.

ITALIEN — PORTUGAL«.

xxiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 225 »ITALIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»226.   ITALIEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxiv)

Punkt 191 »ITALIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 227, og de følgende punkter omnummereres således:

»228.

ITALIEN — SLOVAKIET«

»229.

ITALIEN — FINLAND«

»230.

ITALIEN — SVERIGE«

»231.

ITALIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»232.

CYPERN — LETLAND«

»233.

CYPERN — LITAUEN«

»234.

CYPERN — LUXEMBOURG«

»235.

CYPERN — UNGARN«

»236.

CYPERN — MALTA«

»237.

CYPERN — NEDERLANDENE«

»238.

CYPERN — ØSTRIG«

»239.

CYPERN — POLEN«

»240.

CYPERN — PORTUGAL«.

xxv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 240 »CYPERN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»241.   CYPERN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxvi)

Punkt 205 »CYPERN — SLOVENIEN« bliver punkt 242, og de følgende punkter omnummereres således:

»243.

CYPERN — SLOVAKIET«

»244.

CYPERN — FINLAND«

»245.

CYPERN — SVERIGE«

»246.

CYPERN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»247.

LETLAND — LITAUEN«

»248.

LETLAND — LUXEMBOURG«

»249.

LETLAND — UNGARN«

»250.

LETLAND — MALTA«

»251.

LETLAND — NEDERLANDENE«

»252.

LETLAND — ØSTRIG«

»253.

LETLAND — POLEN«

»254.

LETLAND — PORTUGAL«.

xxvii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 254 »LETLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»255.   LETLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxviii)

Punkt 218 »LETLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 256, og de følgende punkter omnummereres således:

»257.

LETLAND — SLOVAKIET«

»258.

LETLAND — FINLAND«

»259.

LETLAND — SVERIGE«

»260.

LETLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»261.

LITAUEN — LUXEMBOURG«

»262.

LITAUEN — UNGARN«

»263.

LITAUEN — MALTA«

»264.

LITAUEN — NEDERLANDENE«

»265.

LITAUEN — ØSTRIG«

»266.

LITAUEN — POLEN«

»267.

LITAUEN — PORTUGAL«.

xxix)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 267 »LITAUEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»268.   LITAUEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxx)

Punkt 230 »LITAUEN — SLOVENIEN« bliver punkt 269, og de følgende punkter omnummereres således:

»270.

LITAUEN — SLOVAKIET«

»271.

LITAUEN — FINLAND«

»272.

LITAUEN — SVERIGE«

»273.

LITAUEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»274.

LUXEMBOURG — UNGARN«

»275.

LUXEMBOURG — MALTA«

»276.

LUXEMBOURG — NEDERLANDENE«

»277.

LUXEMBOURG — ØSTRIG«

»278.

LUXEMBOURG — POLEN«

»279.

LUXEMBOURG — PORTUGAL«.

xxxi)

Efter punkt 279 »LUXEMBOURG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»280.   LUXEMBOURG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxii)

Punkt 241 »LUXEMBOURG — SLOVENIEN« bliver punkt 281, og de følgende punkter omnummereres således:

»282.

LUXEMBOURG — SLOVAKIET«

»283.

LUXEMBOURG — FINLAND«

»284.

LUXEMBOURG — SVERIGE«

»285.

LUXEMBOURG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»286.

UNGARN — MALTA«

»287.

UNGARN — NEDERLANDENE«

»288.

UNGARN — ØSTRIG«

»289.

UNGARN — POLEN«

»290.

UNGARN — PORTUGAL«.

xxxiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 290 »UNGARN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»291.   UNGARN — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxiv)

Punkt 251 »UNGARN — SLOVENIEN« bliver punkt 292, og de følgende punkter omnummereres således:

»293.

UNGARN — SLOVAKIET«

»294.

UNGARN — FINLAND«

»295.

UNGARN — SVERIGE«

»296.

UNGARN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»297.

MALTA — NEDERLANDENE«

»298.

MALTA — ØSTRIG«

»299.

MALTA — POLEN«

»300.

MALTA — PORTUGAL«.

xxxv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 300 »MALTA — PORTUGAL« indsættes følgende:

»301.   MALTA — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxxvi)

Punkt 260 »MALTA — SLOVENIEN« bliver punkt 302, og de følgende punkter omnummereres således:

»303.

MALTA — SLOVAKIET«

»304.

MALTA — FINLAND«

»305.

MALTA — SVERIGE«

»306.

MALTA — DET FORENEDE KONGERIGE«

»307.

NEDERLANDENE — ØSTRIG«

»308.

NEDERLANDENE — POLEN«

»309.

NEDERLANDENE — PORTUGAL«.

xxxvii)

Efter sidste linje i punkt 309 »NEDERLANDENE — PORTUGAL« indsættes følgende:

»310.   NEDERLANDENE — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxviii)

Punkt 268 »NEDERLANDENE — SLOVENIEN« bliver punkt 311, og de følgende punkter omnummereres således:

»312.

NEDERLANDENE — SLOVAKIET«

»313.

NEDERLANDENE — FINLAND«

»314.

NEDERLANDENE — SVERIGE«

»315.

NEDERLANDENE — DET FORENEDE KONGERIGE«

»316.

ØSTRIG — POLEN«

»317.

ØSTRIG — PORTUGAL«.

xxxix)

Efter sidste linje i punkt 317 »ØSTRIG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»318.   ØSTRIG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xl)

Punkt 275 »ØSTRIG — SLOVENIEN« bliver punkt 319, og de følgende punkter omnummereres således:

»320.

ØSTRIG — SLOVAKIET«

»321.

ØSTRIG — FINLAND«

»322.

ØSTRIG — SVERIGE«

»323.

ØSTRIG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»324.

POLEN — PORTUGAL«

xli)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 324 »POLEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»325.   POLEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xlii)

Punkt 281 »POLEN — SLOVENIEN« bliver punkt 326, og de følgende punkter omnummereres således:

»327.

POLEN — SLOVAKIET«

»328.

POLEN — FINLAND«

»329.

POLEN — SVERIGE«

»330.

POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE«.

xliii)

Efter »Ingen.« i punkt 330 »POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»331.   PORTUGAL — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xliv)

Punkt 286 »PORTUGAL — SLOVENIEN« bliver punkt 332, og de følgende punkter omnummereres således:

»333.

PORTUGAL — SLOVAKIET«

»334.

PORTUGAL — FINLAND«

»335.

PORTUGAL — SVERIGE«

»336.

PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE«.

xlv)

Efter sidste linje i punkt 336 »PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»337.   RUMÆNIEN — SLOVENIEN

Ingen.

338.   RUMÆNIEN — SLOVAKIET

Ingen.

339.   RUMÆNIEN — FINLAND

Ingen overenskomst.

340.   RUMÆNIEN — SVERIGE

Ingen overenskomst.

341.   RUMÆNIEN — DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

xlvi)

Punkt 291 »SLOVENIEN — SLOVAKIET« bliver punkt 342, og de følgende punkter omnummereres således:

»343.

SLOVENIEN — FINLAND«

»344.

SLOVENIEN — SVERIGE«

»345.

SLOVENIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»346.

SLOVAKIET — FINLAND«

»347.

SLOVAKIET — SVERIGE«

»348.

SLOVAKIET — DET FORENEDE KONGERIGE«

»349.

FINLAND — SVERIGE«

»350.

FINLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»351.

SVERIGE — DET FORENEDE KONGERIGE«.

f)

Bilag 6 »Fremgangsmåden ved udbetaling af ydelser (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 6, artikel 53, stk. 1, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.

i forhold til Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige: direkte betaling.

2.

i forhold til Tyskland, Cypern og Litauen: betaling gennem kontaktorganerne.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE« og »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Afsnit »E. TYSKLAND« ændres således:

a)

I nr. 1, litra b), og nr. 2, litra b), indsættes »Bulgarien og« før »Nederlandene«

b)

I nr. 4, litra b), indsættes »Bulgarien« efter »Belgien«.

iv)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Direkte betaling.«.

g)

Bilag 7 »Banker (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 7, artikel 55, stk. 3, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Булбанк (Bulbank), София.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Banca Naţională a României (Rumæniens nationalbank), Bucureşti.«.

h)

Bilag 8 affattes således:

»BILAG 8 (B) (12) (13)

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

(gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 8, artikel 10a, litra d), og artikel 122)

Gennemførelsesforordningens artikel 10a, litra d), anvendes for:

A.   Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

a)

med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

mellem Belgien og Bulgarien

mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik

mellem Belgien og Tyskland

mellem Belgien og Grækenland

mellem Belgien og Spanien

mellem Belgien og Frankrig

mellem Belgien og Irland

mellem Belgien og Litauen

mellem Belgien og Luxembourg

mellem Belgien og Østrig

mellem Belgien og Polen

mellem Belgien og Portugal

mellem Belgien og Rumænien

mellem Belgien og Slovakiet

mellem Belgien og Finland

mellem Belgien og Sverige

mellem Belgien og Det Forenede Kongerige

mellem Bulgarien og Den Tjekkiske Republik

mellem Bulgarien og Tyskland

mellem Bulgarien og Estland

mellem Bulgarien og Grækenland

mellem Bulgarien og Spanien

mellem Bulgarien og Frankrig

mellem Bulgarien og Irland

mellem Bulgarien og Cypern

mellem Bulgarien og Letland

mellem Bulgarien og Litauen

mellem Bulgarien og Luxembourg

mellem Bulgarien og Ungarn

mellem Bulgarien og Malta

mellem Bulgarien og Nederlandene

mellem Bulgarien og Østrig

mellem Bulgarien og Polen

mellem Bulgarien og Portugal

mellem Bulgarien og Rumænien

mellem Bulgarien og Slovakiet

mellem Bulgarien og Finland

mellem Bulgarien og Sverige

mellem Bulgarien og Det Forenede Kongerige

mellem Den Tjekkiske Republik og Danmark

mellem Den Tjekkiske Republik og Tyskland

mellem Den Tjekkiske Republik og Grækenland

mellem Den Tjekkiske Republik og Spanien

mellem Den Tjekkiske Republik og Frankrig

mellem Den Tjekkiske Republik og Irland

mellem Den Tjekkiske Republik og Letland

mellem Den Tjekkiske Republik og Litauen

mellem Den Tjekkiske Republik og Luxembourg

mellem Den Tjekkiske Republik og Ungarn

mellem Den Tjekkiske Republik og Malta

mellem Den Tjekkiske Republik og Nederlandene

mellem Den Tjekkiske Republik og Østrig

mellem Den Tjekkiske Republik og Polen

mellem Den Tjekkiske Republik og Portugal

mellem Den Tjekkiske Republik og Rumænien

mellem Den Tjekkiske Republik og Slovenien

mellem Den Tjekkiske Republik og Slovakiet

mellem Den Tjekkiske Republik og Finland

mellem Den Tjekkiske Republik og Sverige

mellem Den Tjekkiske Republik og Det Forenede Kongerige

mellem Danmark og Litauen

mellem Danmark og Polen

mellem Danmark og Slovakiet

mellem Tyskland og Grækenland

mellem Tyskland og Spanien

mellem Tyskland og Frankrig

mellem Tyskland og Irland

mellem Tyskland og Litauen

mellem Tyskland og Luxembourg

mellem Tyskland og Østrig

mellem Tyskland og Polen

mellem Tyskland og Rumænien

mellem Tyskland og Slovakiet

mellem Tyskland og Finland

mellem Tyskland og Sverige

mellem Tyskland og Det Forenede Kongerige

mellem Estland og Rumænien

mellem Grækenland og Litauen

mellem Grækenland og Polen

mellem Grækenland og Rumænien

mellem Grækenland og Slovakiet

mellem Spanien og Litauen

mellem Spanien og Østrig

mellem Spanien og Polen

mellem Spanien og Rumænien

mellem Spanien og Slovenien

mellem Spanien og Slovakiet

mellem Spanien og Finland

mellem Spanien og Sverige

mellem Frankrig og Litauen

mellem Frankrig og Luxembourg

mellem Frankrig og Østrig

mellem Frankrig og Polen

mellem Frankrig og Portugal

mellem Frankrig og Rumænien

mellem Frankrig og Slovenien

mellem Frankrig og Slovakiet

mellem Frankrig og Finland

mellem Frankrig og Sverige

mellem Irland og Litauen

mellem Irland og Østrig

mellem Irland og Polen

mellem Irland og Portugal

mellem Irland og Rumænien

mellem Irland og Slovakiet

mellem Irland og Sverige

mellem Letland og Litauen

mellem Letland og Luxembourg

mellem Letland og Ungarn

mellem Letland og Polen

mellem Letland og Rumænien

mellem Letland og Slovenien

mellem Letland og Slovakiet

mellem Letland og Finland

mellem Litauen og Luxembourg

mellem Litauen og Ungarn

mellem Litauen og Nederlandene

mellem Litauen og Østrig

mellem Litauen og Portugal

mellem Litauen og Rumænien

mellem Litauen og Slovenien

mellem Litauen og Slovakiet

mellem Litauen og Finland

mellem Litauen og Sverige

mellem Litauen og Det Forenede Kongerige

mellem Luxembourg og Østrig

mellem Luxembourg og Polen

mellem Luxembourg og Portugal

mellem Luxembourg og Rumænien

mellem Luxembourg og Slovenien

mellem Luxembourg og Slovakiet

mellem Luxembourg og Finland

mellem Luxembourg og Sverige

mellem Ungarn og Østrig

mellem Ungarn og Polen

mellem Ungarn og Rumænien

mellem Ungarn og Slovenien

mellem Ungarn og Slovakiet

mellem Malta og Rumænien

mellem Malta og Slovakiet

mellem Nederlandene og Østrig

mellem Nederlandene og Polen

mellem Nederlandene og Rumænien

mellem Nederlandene og Slovakiet

mellem Nederlandene og Finland

mellem Nederlandene og Sverige

mellem Østrig og Polen

mellem Østrig og Portugal

mellem Østrig og Rumænien

mellem Østrig og Slovenien

mellem Østrig og Slovakiet

mellem Østrig og Finland

mellem Østrig og Sverige

mellem Østrig og Det Forenede Kongerige

mellem Polen og Portugal

mellem Polen og Rumænien

mellem Polen og Slovenien

mellem Polen og Slovakiet

mellem Polen og Finland

mellem Polen og Sverige

mellem Polen og Det Forenede Kongerige

mellem Portugal og Rumænien

mellem Portugal og Slovenien

mellem Portugal og Slovakiet

mellem Portugal og Finland

mellem Portugal og Sverige

mellem Portugal og Det Forenede Kongerige

mellem Rumænien og Slovenien

mellem Rumænien og Slovakiet

mellem Rumænien og Finland

mellem Rumænien og Sverige

mellem Rumænien og Det Forenede Kongerige

mellem Slovenien og Slovakiet

mellem Slovenien og Finland

mellem Slovenien og Det Forenede Kongerige

mellem Slovakiet og Finland

mellem Slovakiet og Sverige

mellem Slovakiet og Det Forenede Kongerige

mellem Finland og Sverige

mellem Finland og Det Forenede Kongerige

mellem Sverige og Det Forenede Kongerige.

b)

med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

mellem Danmark og Tyskland

mellem Nederlandene og Danmark, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Portugal.

B.   Selvstændige erhvervsdrivende

med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

mellem Belgien og Nederlandene.

C.   Arbejdstagere

med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

mellem Belgien og Nederlandene.«.

i)

Bilag 9 »Beregning af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 9, artikel 94, stk. 3, litra a), og artikel 95, stk. 3, litra a))« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de naturalydelser, der udbetales af Den Nationale Sygeforsikringsfond i henhold til loven om sygeforsikring.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes under sygeforsikringsordningen.«.

j)

Bilag 10 »Institutioner og organer udpeget af de kompetente myndigheder (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 10)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14c, artikel 14d, stk. 3, og artikel 17:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

2.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 8, artikel 10b, artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 1, 2, og 3, samt artikel 38, stk. 1:

Министерство наздравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia),София

Национален осигурителенинститут (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

4.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 81, artikel 82, stk. 2, og artikel 91, stk. 2:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 85, stk. 2, artikel 86, stk. 2, artikel 89, stk. 1, artikel 102, stk. 2, artikel 109 og artikel 110:

Министерство наздравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национален осигурителенинститут (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Министерство наздравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 17 og ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 10, litra b), artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12, litra a), artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 14, stk. 1, 2 og 3, artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 85, stk. 2:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

2.   

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

a)

kontantydelser:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

b)

naturalydelser:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 (refusion af udgifter til naturalydelser i henhold til forordningens artikel 36 og 63):

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

4.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 (refusion af udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til forordningens artikel 70):

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Det Nationale Beskæftigelsesagentur), Bucureşti«.

3.

31983 Y 0117: Afgørelse nr. 117 vedtaget af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring den 7. juli 1982 om regler til gennemførelse af artikel 50, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 (EFT C 238 af 7.9.1983, s. 3), som ændret ved: