ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 358

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
16. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1856/2006 af 15. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1858/2006 af 15. december 2006 om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1859/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2007 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1861/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2237/77 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1862/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1863/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1865/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1866/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 54. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1867/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. december 2006

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2172/2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

49

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. juli 2006 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 og af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06

51

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17 november 2006 om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (meddelt under nummer K(2006) 5557)

60

Aftale om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

62

Aftale om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-Projektet

82

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om fastsættelse, i medfør af Rådets beslutning 2002/358/EF, af de respektive emissionsniveauer, der i medfør af Kyoto-protokollen tildeles Fællesskabet og hver af dets medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1856/2006

af 15. december 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1857/2006

af 15. december 2006

om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i),

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af beføjelsen i forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 87 erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder på visse betingelser er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (2) finder ikke anvendelse på aktiviteter vedrørende produktion, forarbejdning eller afsætning af produkter, der er anført i traktatens bilag I.

(3)

Kommissionen har i adskillige beslutninger anvendt traktatens artikel 87 og 88 i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, og den har redegjort for sin politik på dette område, senest ved EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren (3). På baggrund af Kommissionens store erfaring med anvendelsen af de nævnte artikler på små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, vil det være rimeligt, at Kommissionen, for at sikre et effektivt tilsyn og en forenklet administration uden derved at svække sin kontrol, også gør brug af sine beføjelser i henhold til forordning (EF) nr. 994/98 i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, for så vidt traktatens artikel 89 er blevet erklæret anvendelig på de pågældende produkter.

(4)

I de kommende år skal landbruget tilpasse sig til nye forhold og yderligere ændringer i forbindelse med markedsudvikling, markedspolitik og handelsregler, forbrugerkrav og -præferencer og udvidelsen af Fællesskabet. Disse ændringer vil ikke kun påvirke landbrugsmarkederne, men også den lokale økonomi i landdistrikterne i al almindelighed. En politik til udvikling af landdistrikterne bør tage sigte på at genoprette og udbygge landdistrikternes konkurrenceevne, og den bør derfor bidrage til at bevare og skabe beskæftigelse i disse områder.

(5)

Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og medvirker mere generelt til at skabe social stabilitet og en dynamisk økonomi. Deres udvikling kan dog begrænses af ufuldkommenhed på markederne. De har ofte vanskeligt ved at skaffe kapital eller optage lån, da det er svært at opnå risikovillig kapital på visse kapitalmarkeder, og de ofte kun kan stille begrænsede sikkerheder. Deres beskedne ressourcer kan også begrænse deres adgang til information, især med hensyn til ny teknologi og potentielle markeder. På denne baggrund bør den støtte, der fritages ved denne forordning, tage sigte på at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter, idet støtten dog ikke må ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Denne udvikling bør fremmes og støttes ved en forenkling af de gældende regler, i det omfang de gælder for de små og mellemstore virksomheder.

(6)

Produktionen, forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter i Fællesskabet domineres i vidt omfang af små og mellemstore virksomheder. Der er dog betydelige strukturelle forskelle mellem sektoren for primærproduktion på den ene side og sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter på den anden. Sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter er ofte mere sammenlignelig med sektoren for industrivarer. Det forekommer derfor mere hensigtsmæssigt at benytte en anden fremgangsmåde for sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter og at lade disse aktiviteter blive omfattet af reglerne for industrivarer. Det synes således i modsætning til fremgangsmåden i Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. december 2003 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (4), formålstjenligt at vedtage en fritagelsesforordning, der specielt tager sigte på de særlige behov inden for den primære landbrugsproduktion.

(7)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (5) og Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (6) er der indført særlige statsstøtteregler for visse udviklingsforanstaltninger i landdistrikterne, som modtager støtte fra medlemsstaten uden nogen EF-medfinansiering.

(8)

Forordningen bør fritage al støtte, der opfylder alle kravene heri, og alle støtteordninger, hvor den støtte, der kan tildeles på grundlag af dem, opfylder alle forordningens krav. For at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden derved at svække Kommissionens kontrol bør der ved støtteordninger og individuel støtte, som ikke ydes i henhold til en støtteordning, udtrykkeligt henvises til denne forordning.

(9)

Da det er nødvendigt at skabe en rimelig balance mellem den mindst mulige konkurrencefordrejning inden for den støttemodtagende sektor og denne forordnings målsætninger, bør forordningen ikke fritage individuel støtte, der overstiger et fast maksimumsbeløb, uanset om den udbetales i henhold til en ved forordningen fritaget støtteordning.

(10)

Forordningen bør ikke fritage eksportstøtte eller støtte, der er betinget af anvendelse af indenlandske produkter frem for importerede. En sådan støtte kan være uforenelig med Fællesskabets internationale forpligtelser. Støtte til udgifterne til deltagelse i varemesser eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for lancering af et nyt eller eksisterende produkt på et nyt marked, bør normalt ikke betragtes som eksportstøtte.

(11)

For at undgå forskelle, der kunne medføre konkurrencefordrejninger, og for at lette samordningen mellem Fællesskabets og medlemsstaternes forskellige initiativer vedrørende små og mellemstore virksomheder samt af hensyn til den administrative klarhed og retssikkerheden bør den definition af »små og mellemstore virksomheder«, der anvendes i denne forordning, svare til den, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 70/2001.

(12)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis og for at sikre, at støtten er rimelig og begrænset til det nødvendige beløb, bør grænserne normalt udtrykkes som støtteintensiteten for en række støtteberettigede omkostninger frem for ved maksimale støttebeløb.

(13)

For at fastslå, om en støtte er forenelig med fællesmarkedet ifølge denne forordning, er det nødvendigt at tage hensyn til støtteintensiteten og dermed støttebeløbet udtrykt i subventionsækvivalent. Subventionsækvivalenten i forbindelse med støtte, der udbetales i flere rater, beregnes på grundlag af markedsrenten på støttetidspunktet. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og forenklet anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrenten i forbindelse med denne forordning anses for at svare til de referencesatser, som Kommissionen med regelmæssige mellemrum fastsætter på grundlag af objektive kriterier og offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende og på internettet.

(14)

For at sikre gennemsigtighed og et effektivt tilsyn bør denne forordning kun finde anvendelse på gennemsigtige støtteforanstaltninger. De er støtteforanstaltninger, hvor det er muligt på forhånd at foretage en nøjagtig beregning af bruttosubventionsækvivalenten i procent af de støtteberettigede udgifter, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. tilskud, rentegodtgørelse og fiskale foranstaltninger med loft). Offentlige lån bør betragtes som gennemsigtige, hvis de understøttes af normal sikkerhedsstillelse og ikke indebærer en anormal risiko og derfor ikke anses for at indeholde en statsgarantielement. Støtteforanstaltninger, der indebærer statsgarantier eller offentlige lån med et statsgarantielement, bør i princippet ikke betragtes som gennemsigtige. Sådanne støtteforanstaltninger bør dog betragtes som gennemsigtige, hvis den metodik, der anvendes til at beregne statsgarantiens støtteintensitet, inden foranstaltningen gennemføres, er blevet accepteret af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse til Kommissionen efter vedtagelsen af denne forordning. Kommissionen vil vurdere metodikken i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (7). Offentlig deltagelse og støtte, der indgår i risikokapitalforanstaltninger, bør ikke betragtes som gennemsigtig støtte. Støtteforanstaltninger, der ikke er gennemsigtige, bør altid anmeldes til Kommissionen. Kommissionen vil navnlig vurdere anmeldelser af ikke-gennemsigtige støtteforanstaltninger på grundlag af kriterierne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

(15)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis ved vurderingen af statsstøtte i landbrugssektoren vil det ikke være nødvendigt at foretage nogen differentiering mellem små og mellemstore virksomheder. For visse støtteformers vedkommende vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte maksimumsbeløb for den støtte, der kan ydes til en støttemodtager.

(16)

På grundlag af Kommissionens erfaringer bør støttelofterne fastsættes på et niveau, der skaber en rimelig balance mellem den mindst mulige konkurrencefordrejning inden for den støttemodtagende sektor og målet om at fremme udviklingen af de økonomiske aktiviteter i små og mellemstore virksomheder i landbrugssektoren. For at opnå en sammenhæng med de EF-finansierede støtteforanstaltninger bør lofterne harmoniseres med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1257/1999 og forordning (EF) nr. 1698/2005.

(17)

Der bør fastlægges yderligere betingelser, som enhver støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der fritages ved denne forordning, skal opfylde. Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør støtten ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten bør stå i et rimeligt forhold til de problemer, der skal løses for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Ensidige statsstøtteforanstaltninger, som blot har til formål at forbedre producenternes økonomiske situation, men som på ingen måde bidrager til sektorens udvikling, og navnlig støtte, som udelukkende ydes på grundlag af pris, mængde, produktionsenhed eller produktionsmiddelenhed, anses for at være driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Desuden vil en sådan støtte også ofte kunne forstyrre de fælles markedsordningers mekanismer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet for denne forordning til bestemte former for støtte.

(18)

Forordningen bør fritage støtte til små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter) uanset deres beliggenhed. Investeringer og jobskabelse kan bidrage til den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede regioner og områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter) i disse områder lider både under de strukturbetingede handicap, som deres beliggenhed medfører, og under vanskelighederne som følge af deres størrelse. Det vil derfor være rimeligt at fastsætte højere lofter for små og mellemstore virksomheder i sådanne områder.

(19)

På grund af risikoen for fordrejninger som følge af målrettet investeringsstøtte og for at stille landbrugere frit, når de skal vælge, hvilke produkter de vil investere i, bør investeringsstøtte, der er fritaget efter denne forordning, ikke være begrænset til bestemte landbrugsprodukter. Dette bør dog ikke være til hinder for, at en medlemsstat kan udelukke visse landbrugsprodukter fra sådanne støtteforanstaltninger eller -ordninger, navnlig i tilfælde, hvor der ikke kan findes normale afsætningsmuligheder. Forordningen bør heller ikke gælde for visse typer investeringer.

(20)

Hvis der ydes støtte med henblik på tilpasning til nyindførte EF-standarder, bør medlemsstaterne ikke kunne forlænge tilpasningsperioden for landbrugerne ved at forsinke gennemførelsen af sådanne regler. Derfor bør det klart fastsættes, fra hvilket tidspunkt en ny lovgivning ikke længere kan anses for at være ny.

(21)

Visse rådsforordninger på landbrugsområdet åbner mulighed for særlige bemyndigelser af medlemsstaterne til at udbetale støtte, ofte i forbindelse med eller som et tillæg til EF-støtte. Sådanne bestemmelser åbner dog normalt ikke mulighed for fritagelse for pligten til at indgive anmeldelse i henhold til traktatens artikel 88, i det omfang sådanne foranstaltninger opfylder betingelserne i traktatens artikel 87, stk. 1. Da betingelserne for sådanne støtteordninger klart er fastlagt i de pågældende forordninger, og/eller da der er pligt til at meddele sådanne foranstaltninger til Kommissionen i henhold til forordningernes særlige bestemmelser, er der ikke behov for nogen yderligere særskilt anmeldelse i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3, for at Kommissionen kan vurdere foranstaltningerne. Af hensyn til retssikkerheden bør der i forordningen henvises til disse bestemmelser, og det bør således ikke være nødvendigt at indgive en anmeldelse om sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 88, i det omfang det på forhånd kan sikres, at støtten udelukkende ydes til små og mellemstore virksomheder.

(22)

For at sikre, at støtten er nødvendig og virker som en tilskyndelse til udvikling af bestemte aktiviteter, bør forordningen ikke fritage støtte til aktiviteter, som støttemodtageren også under hensyntagen til de gældende markedsbetingelser ville gennemføre uden støtte. Der bør ikke ydes støtte med tilbagevirkende kraft for aktiviteter, som støttemodtageren allerede har gennemført.

(23)

Forordningen bør ikke fritage støtte, der kumuleres med anden statsstøtte, herunder støtte ydet af nationale, regionale eller lokale myndigheder, med offentlig støtte, der ydes inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1698/2005, eller med EF-bistand, der vedrører de samme støtteberettigede udgifter, når en sådan kumulering fører til en overskridelse af de lofter, der er fastsat i nærværende forordning. Støtte, der fritages ved denne forordning, bør ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2004 af 6. oktober 2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren (8), for så vidt angår samme støtteberettigede udgifter eller investeringsprojekt, hvis en sådan kumulering ville føre til en højere støtteintensitet end den, der er fastsat i nærværende forordning.

(24)

For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 bør der fastlægges et standardformat, i hvilket medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal give Kommissionen kortfattede oplysninger, når der i henhold til nærværende forordning gennemføres en støtteordning eller ydes individuel støtte, der ikke er omfattet af en støtteordning. Af samme grund bør der fastsættes regler om de fortegnelser, medlemsstaterne skal føre vedrørende den støtte, der er fritaget i medfør af denne forordning. Med hensyn til den årlige rapport, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen, bør Kommissionen opstille særlige krav. De kortfattede oplysninger og den årlige rapport bør sendes i elektronisk form, da den herfor nødvendige teknologi er tilstrækkeligt udbredt.

(25)

Hvis en medlemsstat ikke opfylder de rapporteringskrav, der er fastsat i denne forordning, kan dette gøre det umuligt for Kommissionen at varetage sin overvågningsopgave i henhold til traktatens artikel 88, stk. 1, og navnlig at vurdere, om de kumulative økonomiske virkninger af den støtte, der er fritaget ved denne forordning, vil kunne ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Der er navnlig behov for at vurdere de kumulative virkninger af statsstøtte, når samme støttemodtager kan modtage støtte fra flere kilder, som det stadig oftere er tilfældet på landbrugsområdet. Det er derfor af største betydning, at medlemsstaterne hurtigt fremsender de relevante oplysninger, inden der gennemføres støtte efter denne forordning.

(26)

Støtte til virksomheder, der beskæftiger sig med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, bør være omfattet af de regler for støtte til små og mellemstore virksomheder inden for andre sektorer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 70/2001. Forordning (EF) nr. 70/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(27)

Statsstøtte, der er fritaget i henhold til forordning (EF) nr. 1/2004, bør fortsat være fritaget, hvis den opfylder alle betingelserne i nærværende forordning.

(28)

Det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte overgangsbestemmelser for støtte, der er ydet inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, og som i strid med forpligtelsen i traktatens artikel 88, stk. 3, ikke er blevet anmeldt.

(29)

Forordningen påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for at anmelde støtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter. Sådanne anmeldelser vil blive vurderet af Kommissionen på grundlag af nærværende forordning og Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013. Anmeldelser, der er til behandling på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, bør først vurderes på grundlag af nærværende forordning, og hvis de deri fastsatte betingelser ikke er opfyldt, da på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

(30)

I lyset af Kommissionens erfaringer på dette område og navnlig den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør anvendelsesperioden for denne forordning begrænses. Hvis forordningens anvendelsesperiode udløber uden at være blevet forlænget, bør støtteordninger, der allerede er fritaget i medfør af forordningen, fortsat være fritaget i en yderligere periode på seks måneder, så medlemsstaterne har tid til at foretage de fornødne tilpasninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG BETINGELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for gennemsigtig støtte, der ydes til små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter), som beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Den finder ikke anvendelse på støtte til udgifter i forbindelse med forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter, jf. dog artikel 9.

2.   Uden at anvendelsen af artikel 16, stk. 1, litra a), derved indskrænkes, finder denne forordning ikke anvendelse på:

a)

støtte til eksportrelaterede aktiviteter, dvs. støtte der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

b)

støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»støtte«: enhver foranstaltning, der opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1

2)

»landbrugsprodukt«:

a)

produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (9)

b)

produkter henhørende under KN-kode 4502, 4503 og 4504 (varer af naturkork)

c)

produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (10)

3)

»forarbejdning af landbrugsprodukter«: enhver proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt, undtagen landbrugsaktiviteter, der er nødvendige for at forberede et dyr eller et vegetabilsk produkt til det første salg

4)

»afsætning af landbrugsprodukter«: besiddelse eller frembydelse med henblik på salg, udbud til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, undtagen det første salg fra primærproducenter til forhandlere eller forarbejdere og enhver aktivitet, der forbereder et produkt til det første salg; salg fra primærproducenter til de endelige forbrugere betragtes som markedsføring, hvis det sker i specifikke lokaler, der er forbeholdt et sådant salg

5)

»små og mellemstore virksomheder« (»SMV'er«): små og mellemstore virksomheder som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 70/2001

6)

»bruttostøtteintensitet«: støttebeløbet udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger. Alle tal, der benyttes, skal angive beløbene før direkte beskatning. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, skal støttebeløbet være støttens subventionsækvivalent. Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til værdien på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskontering og til beregning af støttebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på tidspunktet for ydelsen af støtten

7)

»kvalitetsprodukt«: et produkt, der opfylder de kriterier, som skal fastlægges i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005

8)

»ugunstige vejrforhold, som kan henregnes under en naturkatastrofe«: vejrforhold såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der tilintetgør mere end 30 % af en given landbrugers gennemsnitlige årlige produktion i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes

9)

»ugunstigt stillede områder«: områder som fastlagt af medlemsstaterne på grundlag af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1257/1999

10)

»investeringer foretaget for at opfylde nyligt indførte mindstekrav«:

a)

for så vidt angår krav, der ikke åbner mulighed for en overgangsperiode, investeringer, der faktisk er blevet påbegyndt senest to år efter den dato, på hvilken kravene skal gøres obligatoriske for de erhvervsdrivende, eller

b)

for så vidt angår krav, der åbner mulighed for en overgangsperiode, investeringer, der faktisk er blevet påbegyndt inden den dato, på hvilken kravene skal gøres obligatoriske for de erhvervsdrivende

11)

»unge landbrugere«: landbrugsproducenter, der opfylder de kriterier, der er fastlagt i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005

12)

»producentsammenslutning«: en sammenslutning, der i overensstemmelse med målene for de fælles markedsordninger er oprettet for i fællesskab at tilpasse medlemmernes produktion til markedets behov, navnlig ved at koncentrere udbuddet

13)

»forening af producentsammenslutninger«: forening, der består af anerkendte producentsammenslutninger, og som på et bredere plan har samme målsætninger som producentsammenslutningerne

14)

»døde dyr«: dyr, som er blevet aflivet med eller uden endelig diagnose eller er døde (inklusive dødfødte og ufødte dyr) på en bedrift eller et andet sted eller under transport, men ikke er blevet slagtet til konsum

15)

»udgifter til TSE- og BSE-prøver«: alle udgifter, herunder til testpakker, prøveudtagning, transport, undersøgelse, opbevaring og destruktion af prøver til tester, der gennemføres i henhold til kapitel C i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (11)

16)

»kriseramte virksomheder«: virksomheder, der anses for kriseramte ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (12)

17)

»genanskaffelsesinvestering«: en investering, ved hvilken en bestående bygning eller maskine eller dele heraf blot udskiftes med en ny moderne bygning eller maskine, uden at produktionskapaciteten udvides med mindst 25 %, eller uden at der sker nogen grundlæggende ændring af produktionens art eller den benyttede teknologi. Hverken fuldstændig nedrivning af en mindst 30 år gammel landbrugsbygning og opførelse af en moderne bygning eller fundamental renovering af en landbrugsbygning anses for at være genanskaffelsesinvesteringer. Renovering betragtes som fundamental, hvis udgifterne hertil udgør mindst 50 % af den nye bygnings værdi

18)

»gennemsigtig støtte«: støtteforanstaltninger, hvor det er muligt på forhånd at foretage en nøjagtig beregning af bruttosubventionsækvivalenten i procent af de støtteberettigede udgifter, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. foranstaltninger med tilskud, rentegodtgørelse, fiskale foranstaltninger med loft).

Artikel 3

Betingelser for fritagelse

1.   Gennemsigtig individuel støtte, der ikke er omfattet af nogen ordning, men som opfylder alle betingelser i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, er fremsendt, og hvis støtten udtrykkeligt henviser til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Gennemsigtige støtteordninger, der opfylder alle betingelser i denne forordning, er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis:

a)

enhver støtte, der kan ydes i henhold til en sådan ordning, opfylder alle betingelser i denne forordning

b)

ordningen indeholder en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

c)

de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, er fremsendt.

3.   Støtte, der ydes i henhold til ordninger som omhandlet i stk. 2, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis støtten umiddelbart opfylder alle betingelser i denne forordning.

4.   Støtte, som ikke er omfattet af anvendelsesområderne for denne forordning eller for andre forordninger vedtaget i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98 eller for forordninger anført i artikel 17 i nærværende forordning, skal anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 3. Sådan støtte skal vurderes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

KAPITEL 2

STØTTEKATEGORIER

Artikel 4

Investeringer i landbrugsbedrifter

1.   Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter i Fællesskabet med henblik på primærproduktion af landbrugsprodukter er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2-10.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige:

a)

50 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning

b)

40 % af de støtteberettigede investeringer i andre regioner

c)

60 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning, og 50 % i andre områder, hvis investeringerne foretages af unge landmænd inden fem år efter deres etablering

d)

75 % af de støtteberettigede investeringer i fjernområderne og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 (13)

e)

75 % af de støtteberettigede investeringer i de i litra a) nævnte områder og 60 % i andre områder, når investeringer medfører meromkostninger i forbindelse med beskyttelse og forbedring af miljøet, forbedring af hygiejneforholdene inden for husdyrbrug eller forbedring af dyrevelfærd. En sådan forhøjelse må kun foretages for investeringer, som er mere vidtrækkende end EF's gældende mindstekrav, eller for investeringer, der foretages for at opfylde nyindførte mindstekrav. Forhøjelsen skal nøje begrænses til de nødvendige støtteberettigede meromkostninger og kan ikke foretages i forbindelse med investeringer, som medfører en forøgelse af produktionskapaciteten.

3.   Investeringerne skal navnlig tage sigte på følgende mål:

a)

nedbringelse af produktionsomkostningerne

b)

forbedring og omstilling af produktionen

c)

forbedring af kvaliteten

d)

bevarelse og forbedring af det naturlige miljø eller forbedring af hygiejneforhold eller dyrevelfærdsnormer.

4.   De støtteberettigede udgifter kan omfatte:

a)

udgifter til opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom

b)

udgifter til køb eller leje med købsforpligtelse af maskiner og udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi

c)

generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter såsom honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser og erhvervelse af patenter og licenser.

Omkostninger i forbindelse med andre lejekontrakter end dem, der er nævnt i første afsnit, litra b), som f.eks. afgifter, udlejerens fortjeneste, rente og finansieringsomkostninger, generalomkostninger, forsikringspræmier osv., er ikke støtteberettigede udgifter.

5.   Der må kun ydes støtte til landbrugsbedrifter, der ikke er kriseramte virksomheder.

Støtte kan ydes med henblik på at sætte støttemodtageren i stand til at opfylde nyindførte mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd.

6.   Støtte må ikke ydes i strid med forbud eller restriktioner, som er fastsat i Rådets forordninger om de fælles markedsordninger, heller ikke hvis sådanne forbud og restriktioner kun tager sigte på EF-støtte.

7.   Støtten må ikke være begrænset til bestemte landbrugsprodukter og skal derfor kunne ydes inden for alle landbrugets sektorer, medmindre en medlemsstat udelukker visse produkter som følge af overkapacitet eller manglende afsætningsmuligheder. Der må ikke ydes støtte til følgende:

a)

køb af produktionsrettigheder, dyr og etårige planter

b)

udplantning af etårige planter

c)

dræningsarbejder eller kunstvandingsmateriel eller kunstvandingsarbejder, medmindre sådanne investeringer medfører en nedsættelse af det hidtidige vandforbrug på mindst 25 %

d)

simple genanskaffelsesinvesteringer.

8.   Der kan ydes støtte til køb af arealer, undtagen til bygge- og anlægsformål, der koster op til 10 % af de støtteberettigede investeringsudgifter.

9.   Det maksimale støttebeløb, der ydes til en enkelt virksomhed, må ikke overstige 400 000 EUR i nogen periode på tre regnskabsår, eller 500 000 EUR, hvis virksomheden er beliggende i et ugunstigt stillet område eller i et område som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) eller iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

10.   Der må ikke ydes støtte i forbindelse med fremstilling af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

Artikel 5

Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger

1.   Støtte til bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 2 og 3.

2.   Der kan ydes støtte på op til 100 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter, såsom arkæologiske eller historiske kulturværdier. Disse omkostninger kan inden for en grænse på 10 000 EUR om året indbefatte en rimelig kompensation for det arbejde, som er udført af landbrugeren selv eller af hans medhjælpere.

3.   Der kan ydes støtte på op til 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning på op til 75 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af kulturværdier i form af produktionsmidler på bedrifter, f.eks. landbrugsbygninger, hvis investeringen ikke indebærer nogen forøgelse af bedriftens produktionskapacitet.

Hvis produktionskapaciteten forøges, gælder de for investeringer normale støttesatser, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, hvad angår de støtteberettigede udgifter til udførelsen af det pågældende arbejde ved hjælp af normale, moderne materialer. Der kan ydes en supplerende støtte på op til 100 % til dækning af meromkostningerne ved anvendelse af traditionelle materialer, som er nødvendige for at bevare bygningens kulturværdi.

Artikel 6

Flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse

1.   Støtte til flytning af landbrugsbygninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis støtten er i offentlighedens interesse og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2, 3 og 4.

Den offentlige interesse, der påberåbes som begrundelse for at yde støtte i medfør af denne artikel, skal nærmere angives i medlemsstatens relevante bestemmelser.

2.   Der kan ydes støtte på op til 100 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvis en flytning i offentlighedens interesse blot består i at skille eksisterende faciliteter ad og flytte og genopføre dem.

3.   Hvis en flytning i offentlighedens interesse resulterer i, at landbrugeren får mere moderne faciliteter, skal landbrugeren bidrage med mindst 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning med mindst 50 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi efter flytningen. Hvis støttemodtageren er en ung landbruger, skal bidraget henholdsvis være på mindst 55 % eller 45 %.

4.   Hvis en flytning i offentlighedens interesse medfører en forøget produktionskapacitet, skal støttemodtageren bidrage med mindst 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning med mindst 50 % af udgifterne i forbindelse med kapacitetsforøgelsen. Hvis støttemodtageren er en ung landbruger, skal bidraget henholdsvis være på mindst 55 % eller 45 %.

Artikel 7

Støtte til unge landbrugeres etablering

Støtte til etablering af unge landbrugere er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis de kriterier, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er opfyldt.

Artikel 8

Støtte til førtidspensionering

Støtte til førtidspensionering af landbrugere er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser:

a)

De kriterier, der er fastsat i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være opfyldt, og Kommissionens gennemførelsesbestemmelser til nævnte artikel skal overholdes.

b)

Der skal være tale om et vedvarende og endeligt ophør med erhvervslandbrug.

Artikel 9

Støtte til producentsammenslutninger

1.   Igangsætningsstøtte til oprettelse af producentsammenslutninger eller foreninger af producentsammenslutninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 2-8.

2.   Nedennævnte kan modtage støtte som omhandlet i stk. 1, hvis de har ret til finansiel støtte ifølge den nationale lovgivning:

a)

producentsammenslutninger og foreninger af producentsammenslutninger, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og/eller

b)

sammenslutninger af producenter, der er ansvarlige for kontrollen med, at geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser eller kvalitetsmærker anvendes i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Producentsammenslutningens eller foreningens vedtægter skal indeholde en forpligtelse for medlemmerne til at afsætte produktionen i overensstemmelse med de leverings- og markedsføringsregler, som er fastlagt af sammenslutningen eller foreningen. Reglerne kan give producenten mulighed for at afsætte en del af sin produktion direkte. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, at producenter eller sammenslutninger, der tilslutter sig, skal forblive medlemmer i mindst tre år, og at de ved udtræden skal underrette producentsammenslutningen eller foreningen herom mindst 12 måneder i forvejen. Der skal desuden gælde fælles regler for produktionen, navnlig vedrørende produkternes kvalitet eller anvendelse af økologiske metoder eller andre metoder, der tager sigte på at beskytte miljøet, fælles regler for markedsføring og regler for information om produktionen, især om høsten og de disponible mængder. Producenterne skal dog fortsat være ansvarlige for forvaltningen af deres bedrifter. De aftaler, der indgås i forbindelse med producentsammenslutninger eller foreninger heraf, skal være i fuld overensstemmelse med alle relevante konkurrenceregler, herunder navnlig traktatens artikel 81 og 82.

3.   De støtteberettigede udgifter kan omfatte husleje, erhvervelse af kontorudstyr, herunder edb-maskinel og -programmel, udgifter til administrativt personale, generalomkostninger, advokatsalærer og administrationsgebyrer. Ved køb af fast ejendom skal de støtteberettigede udgifter hertil være begrænset til de tilsvarende udgifter til leje på almindelige markedsvilkår.

4.   Der må ikke ydes støtte til omkostninger, som påløber efter det femte år eller betales efter det syvende år efter anerkendelsen af producentorganisationen. Undtaget herfra er støtte, der ydes til støtteberettigede udgifter, som er begrænset til og skyldes en stigning i en støttemodtagers omsætning mellem to på hinanden følgende år på mindst 30 %, hvis stigningen skyldes nye medlemmers tiltrædelse og/eller en udvidelse af aktivitetsområdet til at omfatte nye produkter.

5.   Der må ikke ydes støtte til produktionsorganisationer såsom virksomheder eller kooperativer, der har til formål at forvalte en eller flere landbrugsbedrifter, og som derfor i realiteten er individuelle producenter.

6.   Der må ikke ydes støtte til andre landbrugssammenslutninger, der varetager opgaver i forbindelse med landbrugsproduktionen, f.eks. gensidig støtte eller vikar- eller driftskonsulentbistand, på medlemmernes bedrifter uden at være involveret i den fælles tilpasning af udbuddet til markedet.

7.   Det samlede støttebeløb, der i henhold til denne artikel ydes til en producentsammenslutning eller en forening af sådanne, må ikke overstige 400 000 EUR.

8.   Der må ikke ydes støtte til producentsammenslutninger eller foreninger heraf, hvis målsætninger er uforenelige med en rådsforordning om en fælles markedsordning.

Artikel 10

Støtte i forbindelse med dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb

1.   Støtte som kompensation for landbrugeres omkostninger til forebyggelse og bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb i form af udgifter til sundhedskontrol, prøver og andre undersøgelser, indkøb og anvendelse af vacciner, medicin og plantebeskyttelsesmidler, slagtning og destruktion af dyr og destruktion af afgrøder er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser og betingelserne i denne artikels stk. 4-8:

a)

bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 100 %

b)

støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

2.   Støtte som kompensation for landbrugeres tab som følge af dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser og betingelserne i denne artikels stk. 4-8:

a)

kompensationen skal beregnes i forhold til

i)

markedsværdien af de dyr eller planter, der er døde eller blevet destrueret som følge af sygdommen eller skadedyrsangrebet, eller af de dyr eller planter, der er blevet aflivet eller destrueret efter offentligt påbud som led i et obligatorisk offentligt forebyggelses- eller udryddelsesprogram

ii)

indkomsttabet som følge af karantæneforpligtelser og vanskeligheder i forbindelse med genopretning af bestanden eller genbeplantning

b)

bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 100 %

c)

støtten skal være begrænset til tab som følge af sygdomme, for hvilke myndighederne officielt har anerkendt et udbrud.

3.   Maksimumsbeløbet for de støtteberettigede udgifter eller tab i henhold til stk. 1 og 2 skal nedsættes med:

a)

beløb, der eventuelt er modtaget under forsikringsordninger, og

b)

udgifter, det ikke har været nødvendigt at afholde som følge af sygdommen, men som ellers skulle være afholdt.

4.   Betalingerne skal vedrøre sygdomme eller skadegørere, for hvilke der er fastsat EF-bestemmelser eller nationale forskrifter, det være sig i form af love eller administrative bestemmelser. Betalingerne skal således indgå som led i et offentligt program for forebyggelse, bekæmpelse eller udryddelse af den pågældende sygdom eller skadegører på EF-plan, nationalt plan eller regionalt plan. Sygdommene eller skadegørerne skal klart identificeres i programmet, som også skal indeholde en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger.

5.   Støtten må ikke vedrøre en sygdom, for hvilken der i EF-bestemmelserne er fastsat særlige afgifter for kontrolforanstaltninger.

6.   Støtten må ikke vedrøre foranstaltninger, for hvilke det i EF-bestemmelserne er fastsat, at udgifterne til sådanne foranstaltninger skal bæres af landbrugsbedriften, medmindre udgifterne til sådanne støtteforanstaltninger helt dækkes af obligatoriske producentafgifter.

7.   For så vidt angår dyresygdomme, skal støtten ydes for sygdomme, som er opført på en liste, der opstilles af Verdensdyresundhedsorganisationen og/eller i bilaget til Rådets beslutning 90/424/EØF (14).

8.   Støtteordningerne skal indføres senest tre år efter, at udgifterne eller tabet er opstået. Støtten skal udbetales senest fire år efter, at udgifterne eller tabet er opstået.

Artikel 11

Støtte i forbindelse med tab som følge af ugunstige vejrforhold

1.   Støtte til kompensation for landbrugeres tab af planter eller dyr eller landbrugsbygninger som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2-6, 9 og 10, for så vidt angår planter eller dyr, og i denne artikels stk. 3-8 og 10, for så vidt angår landbrugsbygninger.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 80 % eller i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning 90 % af den nedgang i indkomst ved salg af produktet, der skyldes de ugunstige vejrforhold. Nedgangen i indkomsten skal beregnes ved at fratrække:

a)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den producerede produktmængde i året med de ugunstige vejrforhold med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået i dette år

b)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den gennemsnitlige årligt producerede mængde i den foregående treårsperiode (eller et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes), med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået.

Det således beregnede støtteberettigede beløb kan forhøjes med andre specifikke udgifter, som landbrugeren har haft på grund af den manglende høst som følge af de ugunstige vejrforhold.

3.   Maksimumsbeløbet for det støtteberettigede tab i henhold til stk. 1 skal nedsættes med:

a)

beløb, der eventuelt er modtaget under forsikringsordninger, og

b)

udgifter, der ikke har skullet afholdes som følge af de ugunstige vejrforhold.

4.   Beregningen af tabet skal foretages for den enkelte bedrift.

5.   Støtten skal udbetales direkte til den pågældende landbruger eller til en producentorganisation, som landbrugeren er medlem af. Hvis støtten udbetales til en producentorganisation, må støttebeløbet ikke overstige det støttebeløb, der kunne ydes til landbrugeren.

6.   Kompensation for skader på landbrugsbygninger og bedriftsmateriel som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, må ikke overstige 80 % eller 90 % i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

7.   Den ugunstige vejrbegivenhed skal af myndighederne officielt være anerkendt som en ugunstig vejrbegivenhed, der kan henregnes under en naturkatastrofe.

8.   Fra den 1. januar 2010 skal den kompensation, der tilbydes, nedsættes med 50 %, medmindre den ydes til landbrugere, der har tegnet en forsikring, som dækker mindst 50 % af deres gennemsnitlige årlige produktion eller produktionsbestemte indkomst og de statistisk set hyppigst forekommende vejrrisici i den pågældende medlemsstat eller region.

9.   Fra den 1. januar 2011 kan støtte i forbindelse med tab som følge af tørke kun betales af en medlemsstat, der, for så vidt angår landbruget, fuldt ud har gennemført artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (15) og sikrer, at udgifterne til vandforsyningen til landbruget dækkes gennem et passende bidrag fra denne sektor.

10.   Støtteordningerne skal indføres senest tre år efter, at udgifterne eller tabet er opstået. Støtten skal udbetales senest fire år efter, at udgifterne eller tabet er opstået.

Artikel 12

Støtte til betaling af forsikringspræmier

1.   Støtte til forsikringspræmier er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2 og 3.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige:

a)

80 % af udgifterne til præmier for forsikringer, der ifølge policen kun dækker tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer

b)

50 % af udgifterne til præmier for forsikringer, der ifølge policen dækker:

i)

tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold, og/eller

ii)

tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

3.   Støtten må ikke hindre det indre marked for forsikringsydelser i at fungere. Støtten må ikke begrænses til forsikringer fra et enkelt forsikringsselskab eller en enkelt forsikringskoncern og må ikke være betinget af, at forsikringsaftalen er indgået med et selskab, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

Artikel 13

Støtte til jordfordeling

Støtte til jordfordeling er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til at dække retlige og administrative udgifter, herunder opmålingsudgifter, og ikke overstiger 100 % af de faktiske udgifter.

Artikel 14

Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter

1.   Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til støtteberettigede udgifter som nævnt i stk. 2 og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 3-6.

2.   Der kan ydes støtte til dækning af udgifterne til nedennævnte tjenesteydelser, for så vidt disse vedrører udvikling af kvalitetslandbrugsprodukter, og en sådan støtte kan udgøre:

a)

op til 100 % af udgifterne til markedsundersøgelser og produktudformning, herunder støtte til udarbejdelse af ansøgninger om anerkendelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser eller specificitetsattester i overensstemmelse med de relevante EF-forordninger

b)

op til 100 % af udgifterne til indførelse af kvalitetssikringsordninger, såsom ISO's serie 9000 eller 14000, systemer på basis af risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP), sporingssystemer, systemer til sikring af ægthed og overholdelse af markedsnormer eller miljørevisionssystemer

c)

op til 100 % af udgifterne til uddannelse af personale i anvendelsen af ordninger og systemer som nævnt i litra b)

d)

op til 100 % af udgifterne til afgifter, som opkræves af anerkendte certificeringsorganer for den første certificering af kvalitetssikringssystemer og lignende systemer

e)

op til 100 % af udgifterne til obligatoriske kontrolforanstaltninger, som i henhold til EF-bestemmelser eller national lovgivning foretages af eller på vegne af myndighederne, medmindre det i EF-bestemmelserne er fastsat, at virksomhederne skal bære de pågældende udgifter

f)

op til de maksimumsbeløb, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1698/2005, for støtte til foranstaltninger som omhandlet i artikel 32 i nævnte forordning.

3.   Støtten kan kun vedrøre udgifter til tjenesteydelser, som leveres af tredjemand, og/eller kontrol, som foretages af eller på vegne af tredjemand såsom myndighederne eller organer, der handler på deres vegne, eller uafhængige organer, som er ansvarlige for kontrollen med og overvågningen af anvendelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, Ø-mærker eller kvalitetsmærker, idet de pågældende betegnelser og mærker skal være i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Støtten må ikke ydes til investeringsomkostninger.

4.   Der må ikke ydes støtte til udgifter til kontrol, som landbrugeren eller producenten selv foretager, eller for hvilken det i EF-bestemmelserne er fastsat, at udgifterne til kontrollen skal bæres af producenterne, uden at de faktiske beløb er nærmere angivet.

5.   Bortset fra støtte omhandlet i stk. 2, litra f), skal støtten ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

6.   Støtten skal kunne opnås af alle, der i det pågældende område er støtteberettigede på grundlag af objektivt fastlagte betingelser. Når producentsammenslutninger eller andre landbrugsorganisationer for gensidig bistand leverer tjenesteydelser som nævnt i stk. 2, må adgangen hertil ikke være betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation. Ikke-medlemmers eventuelle bidrag til den pågældende sammenslutnings eller organisations administrationsomkostninger skal være begrænset til den forholdsvise andel af udgifterne til leveringen af tjenesteydelsen.

Artikel 15

Teknisk bistand i landbrugssektoren

1.   Støtte er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til støtteberettigede udgifter til teknisk bistand som nævnt i stk. 2 og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 3 og 4.

2.   Der kan ydes støtte til dækning af følgende støtteberettigede udgifter:

a)

til undervisning og uddannelse af landbrugere og landbrugsmedhjælpere:

i)

udgifter til tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammet

ii)

deltagernes rejseudgifter og diæter

iii)

udgifter til afløsere under landbrugerens eller landbrugsmedhjælperens fravær

b)

til vikarordninger: de faktiske udgifter til afløsere for landbrugeren, dennes partner eller en landbrugsmedhjælper under sygdom og ferie

c)

til konsulenttjenester leveret af tredjemand: gebyrer for tjenesteydelser, der hverken må være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklame

d)

til tilrettelæggelse af og deltagelse i fora for videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer:

i)

deltagergebyr

ii)

rejseudgifter

iii)

udgifter til publikationer

iv)

leje af udstillingslokaler

v)

symbolske præmier i forbindelse med konkurrencer, op til en værdi af 250 EUR pr. præmie og vinder

e)

under forudsætning af, at der ikke nævnes enkelte virksomheder, mærker eller oprindelser:

i)

formidling af videnskabelige oplysninger

ii)

faktiske oplysninger om kvalitetssystemer med adgang for produkter fra andre lande, om generiske produkter og om ernæringsmæssige fordele ved generiske produkter og foreslåede anvendelser af sådanne.

Der kan også ydes støtte til at dække de udgifter, der er omhandlet i litra e), hvis oprindelsen af produkter omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (16) og af artikel 54-58 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (17) er anført, hvis referencerne til oprindelsen svarer nøjagtigt til de referencer, som EF har registreret

f)

publikationer såsom kataloger eller websteder med faktiske oplysninger om producenter fra en bestemt region eller producenter af et bestemt produkt, forudsat at der er tale om neutrale oplysninger og en neutral præsentation, og at alle berørte producenter har samme muligheder for at blive optaget i publikationen.

3.   Støtten kan dække 100 % af de omkostninger, der er nævnt i stk. 2. Støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

4.   Støtten skal kunne opnås af alle, der i det pågældende område er støtteberettigede på grundlag af objektivt fastlagte betingelser. Når producentsammenslutninger eller andre organisationer leverer den tekniske bistand, må adgangen hertil ikke være betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation. Ikke-medlemmers eventuelle bidrag til den pågældende sammenslutnings eller organisations administrationsomkostninger skal være begrænset til udgifterne til leveringen af tjenesteydelsen.

Artikel 16

Støtte til husdyrsektoren

1.   Nedennævnte former for støtte til virksomheder, der beskæftiger sig med husdyrbrug, er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3:

a)

støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

b)

støtte på op til 70 % af udgifterne til tester, der udføres af eller på vegne af tredjemand for at fastslå husdyrs genetiske kvalitet eller udbytte, undtagen den kontrol, som husdyrejeren fører med husdyrene, og rutinekontrol af mælkekvaliteten

c)

indtil den 31. december 2011, støtte på op til 40 % for indførelse på bedriftsniveau af innovative dyreavlsteknikker eller -metoder, undtagen udgifter til indførelse eller anvendelse af inseminering

d)

støtte på op til 100 % af udgifterne til fjernelse af døde dyr og på op til 75 % af udgifterne til destruktion af sådanne kadavere eller alternativt støtte på op til et tilsvarende beløb til dækning af landbrugerens udgifter til forsikringer, der dækker udgifterne til fjernelse og destruktion af døde dyr

e)

støtte på op til 100 % af udgifterne til fjernelse og destruktion af kadavere, når støtten finansieres via gebyrer eller via obligatoriske bidrag til finansiering af destruktion af sådanne kadavere, forudsat at disse gebyrer eller bidrag er begrænset til og direkte pålægges kødsektoren

f)

støtte på 100 % til udgifterne til fjernelse og destruktion af døde dyr, hvis der er en forpligtelse til at foretage TSE-tester på de pågældende døde dyr

g)

støtte på op til 100 % af udgifterne til TSE-tester.

For så vidt angår obligatoriske BSE-tester af kvæg, der slagtes til konsum, må den samlede direkte og indirekte støtte inkl. EU-støtten ikke overstige 40 EUR pr. test. Dette beløb er til dækning af de samlede udgifter til testen, herunder testpakker, prøveudtagning, transport, undersøgelse, opbevaring og destruktion af prøver. Forpligtelsen til at teste kan være baseret på EU-bestemmelser eller national lovgivning.

2.   Den i stk. 1, litra d), e), f) og g), omhandlede fritagelse er betinget af, at der foreligger et sammenhængende program for overvågning og sikker bortskaffelse af alle døde dyr i medlemsstaten. For at lette administrationen af en sådan statsstøtte kan den udbetales til erhvervsdrivende i et efterfølgende led, som leverer tjenesteydelser i tilknytning til fjernelse og/eller destruktion af døde dyr, forudsat at det på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at statsstøttens fulde beløb videregives til landbrugeren.

3.   Støtten må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

Artikel 17

Støtte i henhold til visse rådsforordninger

Nedennævnte former for støtte til små og mellemstore virksomheder er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3:

a)

støtte ydet af medlemsstaterne, som opfylder alle betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 (18), særlig artikel 14, stk. 2

b)

støtte ydet af medlemsstaterne, som opfylder alle betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (19), særlig artikel 87, artikel 107, stk. 3, og artikel 125, stk. 5, første afsnit

c)

støtte ydet af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 (20).

KAPITEL 3

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Inden der ydes støtte

1.   Støtte må, for at kunne opnå fritagelse efter denne forordning, kun ydes ifølge en støtteordning for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at støtteordningen er blevet indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

Hvis støtteordningen skaber en automatisk ret til at modtage støtte, uden at dette kræver yderligere administrative skridt, ydes støtten kun for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at støtteordningen er blevet indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

Hvis støtteordningen indebærer, at der skal indgives en ansøgning til myndighederne, ydes støtten kun for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at følgende betingelser er blevet opfyldt:

a)

Støtteordningen skal være indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

b)

En støtteansøgning skal være korrekt indgivet til myndighederne.

c)

Ansøgningen skal være godkendt af myndighederne på en sådan måde, at disse er forpligtede til at yde støtten, med klar angivelse af støttebeløbet eller hvordan beløbet vil blive beregnet; myndighederne må kun give en sådan godkendelse, hvis de midler, der er til rådighed for støtten eller støtteordningen, ikke er opbrugt.

2.   For at være fritaget i henhold til denne forordning må individuel støtte, som ikke er omfattet af nogen støtteordning, kun ydes for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at betingelserne i stk. 1, tredje afsnit, litra b) og c), er blevet opfyldt.

3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på støtte, der er omfattet af artikel 17.

Artikel 19

Kumulering

1.   De i artikel 4-16 fastsatte støttelofter gælder, uanset om støtten til projektet eller aktiviteten udelukkende finansieres over statsmidler eller medfinansieres af Fællesskabet.

2.   Støtte, der er fritaget ved denne forordning, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med finansielle tilskud fra medlemsstaterne, herunder økonomiske bidrag som omhandlet i artikel 88, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, eller finansielle tilskud fra Fællesskabet vedrørende samme støtteberettigede udgifter, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der overstiger det maksimum, der er fastsat i nærværende forordning.

3.   Støtte, der er fritaget ved denne forordning, må ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i forordning (EF) nr. 1860/2004 vedrørende samme støtteberettigede udgifter eller investeringsprojekt, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der overstiger den, der er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 20

Gennemsigtighed og overvågning

1.   Senest ti arbejdsdage før ikrafttrædelsen af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller før godkendelsen af en ved denne forordning fritaget individuel støtteforanstaltning, der ikke er omfattet af en støtteordning, sender medlemsstaterne Kommissionen kortfattede oplysninger om støtteordningen eller den individuelle støtteforanstaltning i den i bilag I fastlagte form med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Oplysningerne skal sendes i elektronisk form. Senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de kortfattede oplysninger sender Kommissionen en kvittering for modtagelse med et identifikationsnummer, og den offentliggør de kortfattede oplysninger på internettet.

2.   Medlemsstaterne fører detaljerede fortegnelser over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning, og den individuelle støtte, der ydes i henhold til sådanne ordninger, samt over individuel støtte, der er fritaget ved denne forordning, og som ikke ydes i henhold til en eksisterende støtteordning. Fortegnelserne skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, at de i denne forordning fastsatte fritagelsesbetingelser er opfyldt, herunder oplysninger om virksomhedens status som SMV. Medlemsstaterne opbevarer oplysninger om hver individuel støtteforanstaltning i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten er blevet ydet, og om støtteordninger i ti år fra det tidspunkt, hvor den sidste individuelle støtte i henhold til ordningen er blevet ydet. På Kommissionens skriftlige anmodning skal den pågældende medlemsstat i løbet af 20 arbejdsdage eller inden for en længere frist, som måtte være fastsat i anmodningen, meddele Kommissionen alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne i denne forordning er blevet opfyldt.

3.   Medlemsstaterne udarbejder en rapport om anvendelsen af denne forordning for hvert hele kalenderår eller del af et kalenderår i forordningens anvendelsesperiode i den i bilag II fastlagte form. Rapporten kan indgå i den årlige rapport, som medlemsstaterne skal indsende ifølge artikel 21, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (21), og indsendes senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som rapporten vedrører. Inden for samme frist indsender medlemsstaterne en særskilt rapport vedrørende de betalinger, der er foretaget i medfør af artikel 10 og 11 i nærværende forordning, med oplysning om de beløb, der er udbetalt i det pågældende kalenderår, betingelserne for betalingen og, for så vidt angår artikel 10, de pågældende sygdomme og, for så vidt angår artikel 11, de relevante meteorologiske oplysninger, der viser arten af, tidspunktet for, omfanget af og stedet for de ugunstige vejrforhold samt oplysninger om følgerne heraf for den produktion, for hvilken der er ydet kompensation.

4.   På tidspunktet for ikrafttrædelsen af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller for godkendelsen af en ved denne forordning fritaget individuel støtteforanstaltning, der ikke er omfattet af en støtteordning, offentliggør medlemsstaten støtteordningen i dens fulde ordlyd eller de kriterier og betingelser, på hvilke den pågældende individuelle støtte ydes, på internettet.

Adressen på webstedet, der omfatter et direkte link til ordningens tekst, meddeles Kommissionen sammen med de kortfattede oplysninger om støtten, der skal gives i henhold til stk. 1. Adressen anføres også i den årlige rapport, der indsendes i henhold til stk. 3.

5.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på støtte, der er omfattet af artikel 17.

Artikel 21

Ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

I forordning (EF) nr. 70/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

fiskerivarer og akvakulturprodukter omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (22); aktiviteter vedrørende primærproduktion af landbrugsprodukter (landbrug); fremstilling og afsætning af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

som litra k)-n) tilføjes:

»k)

»landbrugsprodukt«:

i)

produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

ii)

produkter henhørende under KN-kode 4502, 4503 og 4505 (varer af naturkork)

iii)

produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (23)

l)

»produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter«: produkter, der kan forveksles med mælk og/eller mejeriprodukter, men hvis sammensætning afviger fra sådanne produkter derved, at de indeholder fedt og/eller protein, som ikke stammer fra mælk, evt. med indhold af mælkeprotein (»andre produkter end mejeriprodukter«, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87)

m)

»forarbejdning af landbrugsprodukter«: enhver proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt, undtagen landbrugsaktiviteter, der er nødvendige for at forberede et dyr eller et vegetabilsk produkt til det første salg

n)

»afsætning af et landbrugsprodukt«: besiddelse eller frembydelse med henblik på salg, udbud til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, undtagen det første salg fra primærproducenter til forhandlere eller forarbejdere og enhver aktivitet, der forbereder et produkt til det første salg; salg fra primærproducenter til de endelige forbrugere betragtes som markedsføring, hvis det sker i specifikke lokaler, der er forbeholdt et sådant salg.

3)

I artikel 4 tilføjes som stk. 7:

»7.   Hvis investeringen vedrører forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, der er opført i traktatens bilag I, må bruttostøtteintensiteten ikke overstige:

a)

75 % af de støtteberettigede investeringer i fjernområderne

b)

65 % af de støtteberettigede investeringer på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93 (24)

c)

50 % af de støtteberettigede investeringer i områder, der er støtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)

d)

40 % af de støtteberettigede investeringer i alle andre områder.

4)

I bilag II tilføjes følgende efter »Anden fremstillingsvirksomhed« på samme niveau som »Alle former for fremstillingsvirksomhed«:

» Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (25)

Artikel 22

Overgangsforanstaltninger

Støtteordninger, der er fritaget i henhold til forordning (EF) nr. 1/2004, og som opfylder alle betingelserne i nærværende forordning, er fortsat fritaget indtil den dato, der er nævnt i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1.

Artikel 23

Ikrafttrædelse og anvendelsesperiode

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013.

2.   Anmeldelser, der er til behandling på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, vurderes på grundlag af forordningens bestemmelser. Hvis betingelserne i denne forordning ikke er opfyldt, vil Kommissionen undersøge sådanne verserende anmeldelser på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren.

Individuel støtte og støtteordninger, der er gennemført inden datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, samt støtte, der under sådanne ordninger er ydet uden Kommissionens godkendelse og i strid med anmeldelsesforpligtelsen i traktatens artikel 88, stk. 3, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten, hvis de opfylder betingelserne i denne forordnings artikel 3, bortset fra kravene i stk. 1 og stk. 2, litra b) og c), i nævnte artikel om en udtrykkelig henvisning til denne forordning og om, at de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, skal være fremsendt, inden der kan ydes støtte. Enhver støtte, der ikke opfylder disse betingelser, vil Kommissionen vurdere i overensstemmelse med de relevante rammebestemmelser, retningslinjer og meddelelser.

3.   Støtteordninger, der er fritaget i henhold til denne forordning, er fortsat fritaget i en periode på seks måneder fra datoen for udløbet af forordningens anvendelsesperiode.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 8).

(3)  EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2. Berigtiget udgave i EFT C 232 af 12.8.2000, s. 17.

(4)  EUT L 1 af 3.1.2004, s. 1.

(5)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

(6)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(7)  EFT C 71 af 11.3.2000, s. 14.

(8)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 4.

(9)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(10)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36.

(11)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(12)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(13)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1.

(14)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(15)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(16)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(17)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(18)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(19)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(20)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(21)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(22)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22

(23)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36

(24)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1

(25)  Som defineret i artikel 2, litra k), i denne forordning.«


BILAG I

Udformning af de kortfattede oplysninger, der skal indgives, når der gennemføres en støtteordning, som er fritaget ved denne forordning, eller der ydes en individuel støtte, som ikke er omfattet af en støtteordning, og som er fritaget ved denne forordning

Kortfattede oplysninger om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006

Medlemsstat

Region (Anfør regionens navn, hvis støtten ydes af en regional eller lokal myndighed.)

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte (Anfør støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, støttemodtagerens navn.)

Retsgrundlag (Anfør det nøjagtige nationale retsgrundlag for støtteordningen eller for den individuelle støtte.)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden (Beløbene angives i euro eller i givet fald i national valuta. Hvis der er tale om en støtteordning, anføres det samlede årlige bevillingsbeløb eller det anslåede skatte- eller afgiftstab pr. år for alle de af ordningen omfattede støtteinstrumenter. Hvis der er tale om individuel støtte, anføres det samlede støttebeløb/skatte- eller afgiftstab. I givet fald anføres det også, over hvor mange år der vil blive udbetalt rater, eller hvor mange år der vil være et skatte- eller afgiftstab. Ved garantier anføres det i begge tilfælde, hvilket (maksimalt) lånebeløb garantien dækker.)

Maksimal støtteintensitet (Anfør den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb pr. støtteberettiget udgiftskategori.)

Gennemførelsesdato (Anfør den dato, fra hvilken støtten kan ydes under støtteordningen, eller på hvilken den individuelle støtte ydes.)

Ordningens eller den individuelle støttes varighed (Anfør det tidspunkt (år og måned), indtil hvilket der kan ydes støtte under ordningen, eller, ved individuel støtte, i givet fald det forventede tidspunkt (år og måned) for udbetalingen af den sidste rate.)

Målet med støtten (Det er underforstået, at det primære mål er støtte til SMV. Anfør de yderligere (sekundære) tilstræbte mål. Anfør, hvilken af artiklerne [4-17] der gøres brug af, og hvilke støtteberettigede omkostninger der dækkes af ordningen eller den individuelle støtte.)

Berørt(e) sektor(er) (Anfør delsektorerne ved angivelse af arten af den pågældende husdyrproduktion (f.eks. svin/fjerkræ) eller af den pågældende vegetabilske produktion (f.eks. æbler/tomater).)

Den støttetildelende myndigheds navn og adress

Websted (Anfør den internetadresse, hvor ordningens fulde ordlyd eller kriterierne og betingelserne for ydelsen af en individuel støtte uden for en støtteordning kan findes.)

Andre oplysninger


BILAG II

Udformningen af den periodiske rapport til Kommissionen

Udformningen af den årlige rapport om støtteordninger, der er fritaget ved en gruppefritagelsesforordning udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstaterne skal benytte nedenstående standardudformning i forbindelse med deres rapporter til Kommissionen i henhold til de gruppefritagelsesforordninger, der er udstedt på grundlag af forordning (EF) nr. 994/98.

Rapporterne indgives i elektronisk form.

Oplysninger, der kræves om alle støtteordninger, som er fritaget ved gruppefritagelsesforordninger udstedt i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98

1.   Støtteordningens benævnelse

2.   Kommissionens relevante gruppefritagelsesforordning

3.   Udgifter

Der anføres særskilte tal for hvert støtteinstrument under ordningen eller for hver individuel støtteforanstaltning (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tallene angives i euro eller i givet fald i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter indberettes de årlige skatte- eller afgiftstab. Hvis ikke der foreligger nøjagtige tal, kan der angives skøn over disse tab.

Disse udgifter bør anføres således:

For det pågældende år angives særskilt for hvert støtteinstrument under ordningen (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.):

3.1.

udgiftsforpligtelser, (anslåede) skatte- eller afgiftstab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye støtteprojekter. I forbindelse med garantiordninger angives det samlede beløb, som nye garantistillelser dækker

3.2.

faktiske udbetalinger, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I forbindelse med garantiordninger angives følgende: det samlede beløb for udestående garantier, præmieindtægter, inddrevne beløb, udbetalte garantibeløb og ordningens driftsresultat i det pågældende år

3.3.

antallet af støttede projekter og/eller virksomheder

3.4.

[Udfyldes ikke]

3.5.

skøn over det samlede beløb for:

de investeringer, der er ydet støtte til

de udgifter til bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger, der er ydet støtte til

de udgifter til flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse, der er ydet støtte til

den støtte, der er ydet til unge landbrugeres etablering

den støtte, der er ydet til førtidspensionering

de udgifter for producentsammenslutninger, der er ydet støtte til

udgifterne i forbindelse med sygdomme

udgifterne til kompensation i forbindelse med ugunstige vejrforhold

de udgifter til forsikringspræmier, der er ydet støtte til

den støtte, der er ydet til jordfordeling

den støtte, der er ydet som tilskyndelse til at fremstille kvalitetslandbrugsprodukter

de udgifter til teknisk bistand, der er ydet støtte til

udgifterne til støtte til husdyrsektoren

3.6.

regional opdeling af beløbene i punkt 3.1. på ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og andre områder

3.7.

sektoropdeling af beløbene i punkt 3.1 efter støttemodtagernes erhvervssektorer (hvis der er tale om mere end én sektor, angives den enkelte sektors andel):

arten af det animalske produkt

arten af det vegetabilske produkt.

4.   Andre oplysninger og bemærkninger


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1858/2006

af 15. december 2006

om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) indeholder bl.a. gennemførelsesbestemmelser om afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 35, 36 og 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (3), jf. artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør efter artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der udelukkende skal anvendes som bioethanol i EF’s brændstofsektor, for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og sikre kontinuiteten i forsyningerne til de godkendte virksomheder, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

(3)

Siden den 1. januar 1999 har budpriserne og sikkerhedsstillelserne skullet angives i euro og betalingerne foretages i euro i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (4).

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ved licitation nr. 8/2006 EF sælges der vinalkohol til anvendelse som bioethanol i EF.

Alkoholen, som medlemsstaternes interventionsorganer ligger inde med, stammer fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

2.   Der skal sælges i alt 685 562,74 hl ren alkohol (100 % vol.), fordelt som følger:

a)

et parti med nummeret 82/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

et parti med nummeret 83/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

et parti med nummeret 84/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

d)

et parti med nummeret 85/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

e)

et parti med nummeret 86/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

f)

et parti med nummeret 87/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

g)

et parti med nummeret 88/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

h)

et parti med nummeret 89/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

i)

et parti med nummeret 90/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

j)

et parti med nummeret 91/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

k)

et parti med nummeret 92/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

l)

et parti med nummeret 93/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

m)

et parti med nummeret 94/2006 EF på 53 380,74 hl ren alkohol (100 % vol.)

n)

et parti med nummeret 95/2006 EF på 32 182 hl ren alkohol (100 % vol.).

3.   Det fremgår af bilag I til denne forordning, hvor de beholdere, der indgår i partierne, befinder sig, hvad deres referencenummer er, hvor stor en mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har.

4.   Kun godkendte virksomheder som omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 kan deltage i licitationen.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95-98, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til de interventionsorganer, der ligger inde med alkoholen, og som er nævnt i bilag II, eller sendes pr. anbefalet brev til interventionsorganets adresse.

2.   Buddene skal anbringes i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Budlicitation nr. 8/2006 EF med henblik på anvendelse som bioethanol i EF«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 10. januar 2007 kl. 12.00 (belgisk tid).

Artikel 4

1.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det er i overensstemmelse med artikel 94 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

2.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det, når det indgives, er vedlagt:

a)

et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

den bydendes navn og adresse, en henvisning til licitationsbekendtgørelsen og den tilbudte pris i EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde alle bestemmelser vedrørende licitationen

d)

en erklæring fra den bydende, om:

i)

at han giver afkald på enhver reklamation med hensyn til kvaliteten og de særlige egenskaber ved det produkt, der eventuelt gives tilslag for

ii)

at han accepterer at underkaste sig enhver kontrol vedrørende alkoholens destination og anvendelse

iii)

at han påtager sig bevisbyrden med hensyn til alkoholens anvendelse i overensstemmelse med de i licitationsbekendtgørelsen fastsatte betingelser.

Artikel 5

Meddelelser som omhandlet i artikel 94a i forordning (EF) nr. 1623/2000 vedrørende den licitation, der er åbnet ved nærværende forordning, fremsendes til Kommissionen på den adresse, der er anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan få udleveret prøver af den alkohol, der er sat til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

Artikel 7

1.   Interventionsorganerne i de medlemsstater, hvor den alkohol oplagres, som er sat til salg, indfører en passende kontrol for at sikre sig alkoholens art ved den endelige anvendelse. Med henblik herpå kan de:

a)

med de fornødne ændringer anvende bestemmelserne i artikel 102 i forordning (EF) nr. 1623/2000

b)

foretage en stikprøvekontrol ved hjælp af en analyse ved kernemagnetisk resonans for at efterprøve alkoholens art ved den endelige anvendelse.

2.   Udgifterne til den i stk. 1 omhandlede kontrol afholdes af de virksomheder, der har købt alkoholen.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1493/1999.

(4)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG I

Medlemsstat og parti nr.

Sted

Beholder nr.

Indhold i hl ren alkohol (100 % vol.)

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999 (artikel)

Alkoholtype

Spanien

Parti nr. 82/2006 EF

Tarancón

C-3

25 239

27

C-4

24 761

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 83/2006 EF

Tarancón

C-4

572

27

D-1

25 575

27

D-2

23 853

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 84/2006 EF

Tarancón

B-2

12 450

30

B-7

11 880

30

C-5

24 742

30

C-6

928

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

85/2006 EF

Tarancón

C-6

24 376

30

D-5

24 880

30

D-6

744

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 86/2006 EF

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

25

1 140

30

1B

2 480

30

1B

1 770

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 87/2006 EF

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

24

5 320

30

9B

6 595

30

9B

755

30

9B

555

28

24B

6 485

27

24

870

30

21

11 590

27

25B

3 075

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 88/2006 EF

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

B3B

8 775

30

B3B

10 965

30

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

72

955

28

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 89/2006 EF

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

72

3 590

30

71B

16 030

30

71

19 190

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 90/2006 EF

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 91/2006 EF

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 92/2006 EF

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 93/2006 EF

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Grækenland

Parti nr. 94/2006 EF

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

77

432,94

30

85

1 782,89

30

86

1 684,51

30

87

1 756,59

30

88

1 753,86

30

95

873,44

30

75

444,79

30

28

904,89

30

80

463,46

30

73

387,14

30

78

27,72

30

15

1 747,04

30

16

1 713,67

30

26

853,18

30

74

427,35

30

17

1 743,76

30

94

887,65

30

84

1 786,52

30

79

439,47

30

93

908,63

30

83

1 795,78

30

82

1 758,86

30

12

1 800,87

30

11

1 744,16

30

18

1 707,83

30

13

1 788,73

30

96

827,49

30

81

1 805,07

30

14

1 800,04

30

97

915,07

30

92

908,96

30

99

911,94

30

25

905,06

30

108

432,18

30

107

432,77

30

105

448,22

30

106

441,22

30

27

897,73

30

29

579,19

30

30

667,69

30

19

901,65

27

20

892,07

27

21

900,28

27

22

899,54

27

23

882,32

27

24

653,58

27

89

847,09

27

90

880,83

27

91

856,22

27

98

878,23

27

100

745,61

27

 

Total

 

53 380,74

 

 

Portugal

Parti nr. 95/2006 EF

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Inox 13

10 323,33

27

Inox 14

10 230,70

27

Inox 15

6 624,99

27

 

I alt

 

32 182

 

 


BILAG II

De interventionsorganer, som i henhold til artikel 3 ligger inde med alkoholen

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


BILAG III

Adresse omhandlet I artikel 5

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontor D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1859/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2007 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1915/83 af 13. juli 1983 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83 skal Kommissionen udbetale en fast godtgørelse til medlemsstaterne for hvert korrekt udfyldt bedriftsskema, som den får tilsendt inden for den periode, der er fastsat i artikel 3 i nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2006 (3) blev den faste godtgørelse for regnskabsåret 2006 fastsat til 145 EUR pr. bedriftsskema. Udviklingen i omkostningerne og deres indflydelse på omkostningerne ved udarbejdelsen af bedriftsskemaet berettiger til en revision af dette beløb.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomiteen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den faste godtgørelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83, fastsættes til 148 EUR.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for regnskabsåret 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 190 af 14.7.1983, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 803/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 18).

(3)  EUT L 21 af 25.1.2006, s. 12.


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1860/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1), særlig artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Antallet af regnskabsførende bedrifter pr. område fastsættes som anført i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/82 (2).

(2)

Antallet af regnskabsførende bedrifter pr. område i Sverige bør tilpasses således, at prøveudtagningen er mere repræsentativ for alle typer bedrifter, der findes på observationsområdet.

(3)

Forordning (EØF) nr. 1859/82 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 205 af 13.7.1982, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1187/2005 (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 20).


BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 affattes afsnittet vedrørende Sverige således:

»SVERIGE

710

Lavlandet i Syd- og Midtsverige

702

720

Skovbrugs- og blandede landbrugs- og skovbrugszoner i Syd- og Midtsverige

217

730

Zoner i Nordsverige

106

Sverige i alt

1 025«


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1861/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 2237/77 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1), særlig artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 af 23. september 1977 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold (2), fastsættes det, hvilken type regnskabsdata der skal oplyses i bedriftsskemaet.

(2)

Bedriftsskemaets indhold bør tilpasses til de nye bestemmelser for strukturfondene og for udvikling af landdistrikter, ligesom visse dele af bedriftsskemaet bør gøres klarere, forenkles eller gøres mere sammenhængende.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2237/77 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2007, der begynder i perioden fra den 1. januar til den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 263 af 17.10.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2253/2004 (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 7).


BILAG

I bilagene til forordning (EØF) nr. 2237/77 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I tabel »A. GENERELLE OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN«, punkt 2, ændres »— Regnskabskontorets nummer (fakultativt)« til »— Regnskabskontorets nummer«.

b)

I tabel H ændres overskriften i kolonne 4 og 8, »Driftskapital«, til »Andre aktiver«.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Løbenummer 44 affattes således:

»Løbenummer 44 — Areal under strukturfondene: Det skal anføres, om størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område, der er omfattet af artikel 5, 6 eller 8 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25). Følgende kodenumre anvendes:

6

=

Størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område under målet »konvergens«, jf. forordning (EF) nr. 1083/1999, særlig artikel 5.

7

=

Størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område under målet »regional konkurrenceevne og beskæftigelse«, jf. forordning (EF) nr. 1083/1999, særlig artikel 6.

8

=

Størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område, der er berettiget til overgangsstøtte, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1083/2006.«

b)

Løbenummer 45 affattes således:

»Løbenummer 45 — Arealer med miljørestriktioner: Det skal anføres, om størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område, der er omfattet af artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005. Følgende kodenumre anvendes:

1

=

Størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger ikke i et område, der er berettiget til Natura 2000-betalinger eller betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, jf. artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2

=

Størstedelen af bedriftens udnyttede landbrugsareal ligger i et område, der er berettiget til Natura 2000-betalinger eller betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, jf. artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005.«

c)

Punkt 23 affattes således:

»23.   FEDEKALVE

Fedekalve, der almindeligvis slagtes, når de er ca. 6 måneder gamle.«

d)

Punkt 106, andet led, affattes således:

»—

lån til andre aktiver (kolonne 4 og 8).«

e)

I punkt »107. Momsordning«, under »LITAUEN«, ændres »Moms opkræves ikke til«»Særlig«.

f)

Punkt 138 affattes således:

138.

»Friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes overdækket (inkl. ananas og sukkermajs): afgrøder, som i hele vækstperioden eller i størstedelen af denne dyrkes overdækket (væksthuse, permanente drivbænke og plasttunnelvæksthuse). Afgrøder i lave plasttunneller, glasklokker eller flytbare drivbænke anses ikke for afgrøder, der dyrkes overdækket. I tilfælde af væksthuse med dyrkning i flere planer tælles kun grundarealet med.«

g)

Punkt 169 affattes således:

»169.

Hønseæg (inkl. rugeæg).«

h)

I afsnit »L. KVOTER OG ANDRE RETTIGHEDER«, »KOLONNER I TABEL L«, »Afgifter, tillægsafgift (kolonne 10)«, udgår sidste sætning »0 anføres, hvis der er en kvote, men ingen betaling«.

i)

I punkt »601, Arealbetalinger for ikke-kunstvandede arealer«, ændres sætningen »Summen af rubrik 602 til 618« til:

»I kolonne 4, »Antal basisenheder for betalinger«: summen af rubrik 602-618, ekskl. rubrik 608, 614 og 618, når samme basisenheder også er registreret i en anden rubrik i tabel M. I kolonne 5, »Støtte i alt«: summen af rubrikkerne 602-618.«

j)

I punkt 621, »Arealbetalinger for kunstvandede arealer«, ændres sætningen »Summen af rubrik 622 til 638« til:

»I kolonne 4, »Antal basisenheder for betalinger«: summen af rubrik 622-618, ekskl. rubrik 628, 634 og 638, når samme basisenheder også er registreret i en anden rubrik i tabel M. I kolonne 5, »Støtte i alt«: summen af rubrikkerne 622-638.«

k)

Punkt 700 affattes således:

»700.

Direkte betalinger for oksekødsproduktion efter Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 og (EF) nr. 1782/2003.

De samlede direkte betalinger for oksekød skal også anføres i tabel J, med kode 700.

Følgende tabel viser rubrikkerne for alle typer direkte betalinger for oksekød efter forordning (EF) nr. 1254/1999 og (EF) nr. 1782/2003.

Rubrik

Antal basisenheder for betalinger

Støtte i alt

700

Samlede betalinger for oksekød

(summen af rubrik 710, 720, 730, 740, 750 og 760)

Obligatorisk

710

Særlig præmie

(summen af rubrik 711 og 715)

Obligatorisk

Obligatorisk

711

Særlig præmie for tyre

Obligatorisk

Obligatorisk

715

Særlig præmie for stude

Obligatorisk

Obligatorisk

730

Ammekopræmie

(summen af rubrik 731 og 735)

Obligatorisk

731

Ammekopræmie for ammekøer og kvier

Obligatorisk

Obligatorisk

735

Ammekopræmie: supplerende national ammekopræmie

Obligatorisk

Obligatorisk

740

Slagtepræmie

(summen af rubrik 741 og 742)

Obligatorisk

741

Slagtepræmie: 1-7 måneder

Valgfri

Obligatorisk

742

Slagtepræmie: 8 måneder eller mere

Obligatorisk

Obligatorisk

750

Ekstensiveringsbetalinger i alt

Obligatorisk

Obligatorisk

760

Supplerende betalinger (nationale midler)

Obligatorisk«


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1862/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal Kommissionen vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Fællesskabet. Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt, der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2)

Der er behov for en præcisering af de grundlæggende fælles normer.

(3)

Hvad angår metaldetektorkarme, bør der opstilles ydelseskrav i en retsakt. Normerne bør tages op til fornyet vurdering med jævne mellemrum og mindst hvert andet år for at sikre, at de fortsat afspejler den tekniske udvikling.

(4)

Ydelseskrav til metaldetektorkarme bør betragtes som et første skridt på vej mod en fuldstændig harmonisering af de tekniske specifikationer for sådant udstyr. Disse krav bør hurtigst muligt suppleres af harmoniserede procedurer for klassificering af, herunder prøvningsbetingelser for, metaldetektorkarme.

(5)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2320/2002 og for at forhindre ulovlige handlinger, bør de forholdsregler, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003, være hemmelige og ikke offentliggøres. Det samme gælder nødvendigvis for ændringsretsakter til sidstnævnte forordning.

(6)

Forordning (EF) nr. 622/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 ændres som beskrevet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3 i nævnte forordning finder anvendelse, for så vidt angår bilagets fortrolige karakter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89 af 5.4.2003, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1546/2006 (EUT L 286 af 17.10.2006, s. 6).


BILAG

I henhold til artikel 1 er bilaget hemmeligt og må ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1863/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Minimumssalgspris

Smør ≥ 82 %

Ubehandlet smør

213,7

213,7

Koncentreret

206,1

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Ubehandlet smør

45

45

Koncentreret

45


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1864/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøtte

Smør ≥ 82 %

17,5

14

14

Smør < 82 %

13,65

Koncentreret smør

20

16,58

20

16,5

Fløde

9

6

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Smør

19

Koncentreret smør

22

22

Fløde

10


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1865/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

På grundlag af de indkomne bud bør maksimumsstøtten fastsættes på det relevante niveau og destinationsstøtten fastsættes tilsvarende.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %, jf. artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, til 19,27 EUR/100 kg.

Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 21 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1866/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 54. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 54. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. december 2006, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 236,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1867/2006

af 15. december 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. december 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. december 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

0,00

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

9,34

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

9,34

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(1.12.2006-15.12.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Præmie for Golfen (EUR/t)

13,47

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

10,82

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 24,89 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1868/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 (2) åbner på flerårig basis for perioder fra 1. januar til 31. december et kontingent for import af visse oksekødsprodukter med oprindelse i AVS-staterne.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) finder anvendelse på importlicenser for importtoldkontingentperioder, der begynder den 1. januar 2007. I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat bestemmelser om importlicensansøgninger, ansøgerens status og udstedelse af licenser. Nævnte forordning begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i importtoldkontingentperioden. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 gælder for importlicenser, der udstedes i henhold til forordning (EF) nr. 2247/2003, uanset yderligere betingelser, som fastsættes i den forordning. Det er nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2247/2003 til forordning (EF) nr. 1301/2006, hvor det er relevant.

(3)

Af hensyn til klarheden bør artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2247/2003 ophæves, da denne bestemmelse blot gentager en bestemmelse i artikel 50, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4).

(4)

Forordning (EF) nr. 2247/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2247/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, udgår.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Medmindre andet er fastsat i forordningen, anvendes forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (5).

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

i rubrik 8 indeholde en angivelse af oprindelseslandet og et kryds ved »ja«. Licensen forpligter til import fra det pågældende land«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne meddeler senest den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger til Kommissionen, hvilke mængder, udtrykt i kg, der er ansøgt om opdelt efter KN-kode eller KN-kodegruppe.«

c)

Stk. 4 udgår.

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 udgår.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Importlicenserne udstedes den 21. i hver måned.«

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, er gyldige i 90 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(2)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1869/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2172/2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005 (2) åbner et flerårigt toldfrit kontingent i perioderne 1. januar-31. december for import af 4 600 stykker levende kvæg med oprindelse i Schweiz. Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007 forlængedes fristen for indgivelse af ansøgninger for kontingentperioden 1. januar-31. december 2007 indtil den 8. januar 2007 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1677/2006 af 14. november 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2172/2005 for så vidt angår indgivelse af ansøgninger om importrettigheder for kontingentperioden 1. januar-31. december 2007 (3).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (4) anvendes for importlicenser for de kontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007. Forordning (EF) nr. 1301/2006 fastlægger navnlig de nærmere bestemmelser for ansøgninger om importlicenser, ansøgernes status og udstedelse af licenser. I forordningen fastlægges det, at toldkontingenter åbnes i en sammenhængende tolvmånedersperiode, og licensernes gyldighedsperiode begrænses til den sidste dag i kontingentperioden. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør gælde for importlicenser, der udstedes i henhold forordning (EF) nr. 2172/2005, jf. dog forordningens supplerende betingelser og undtagelsesbestemmelser. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2172/2005 bør, hvor det er nødvendigt, tilpasses efter forordning (EF) nr. 1301/2006.

(3)

For at undgå spekulation bør de disponible mængder i kontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de importerer betydelige mængder fra tredjelande. I denne forbindelse bør det, for at sikre en effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdrivende har importeret mindst 50 dyr i begge referenceperioder, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006. Af administrative grunde bør medlemsstaterne også kunne acceptere bekræftede kopier af dokumenter, der beviser handlen med tredjelande.

(4)

Hvis anvendelse af tildelingskoefficienten, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006, fører til et antal på under 50 dyr pr. ansøgning, tildeler medlemsstaterne ved lodtrækning partier på 50 dyr for at sikre et kommercielt bæredygtigt antal dyr pr. ansøgning.

(5)

Forordning (EF) nr. 2172/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2172/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Et toldfrit fællesskabstoldkontingent åbnes hermed hvert år for perioden 1. januar til 31. december for import af 4 600 stykker levende kvæg med en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz henhørende under KN-kode 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79.«

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 indebærer handel med tredjelande som nævnt i denne artikel, at ansøgere har importeret mindst 50 dyr henhørende under KN kode 0102 10 og 0102 90.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af de dokumenter, der er henvist til i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 som bevis for handel med tredjelande, når de er behørigt attesteret af myndighederne.«

b)

Stk. 2 og 3 udgår.

3)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1 og 4 udgår.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter sender medlemsstaterne listen over det samlede antal dyr, der er ansøgt om, til Kommissionen senest den tiende arbejdsdag efter ansøgningsfristens udløb.

Uanset artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1301/2006 finder bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 11 anvendelse.«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Fører anvendelsen af den i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 omhandlede tildelingskoefficient til et antal på under 50 dyr pr. ansøgning, tildeler de pågældende medlemsstater det disponible antal dyr ved lodtrækning om importrettigheder for 50 dyr hver. Resterer der under 50 dyr, tildeles der en enkelt importrettighed for dette antal.«

5)

Artikel 6, stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

i rubrik 8 angives oprindelseslandet, og »ja« krydses.«

6)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages.«

b)

Stk. 2 og 4 udgår.

7)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (5) anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

8)

Bilag I udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 10.

(3)  EUT L 314 af 15.11.2006, s. 3.

(4)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/51


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juli 2006

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 og af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06

(2006/942/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i henholdsvis protokol nr. 3 om AVS-sukker knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen (1) og aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker (2) finder gennemførelsen af nævnte protokol og aftale sted som led i forvaltningen af den fælles markedsordning for sukker.

(2)

Aftalerne i form af brevveksling mellem Fællesskabet og på den ene side de i protokollen omhandlede stater og på den anden side Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 og aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksterne til aftalerne er gengivet i bilag I og bilag II til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den(de) person(er), der er beføjet til at undertegne de i artikel 1 omhandlede aftaler med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Senest ændret ved aftale undertegnet i Luxembourg 25.6.2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).

(2)  EFT L 190 af 23.7.1975, s. 35.


BILAG I

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06

Bruxelles, den 21. november 2006

Hr.,

Repræsentanterne for de AVS-stater, der er omhandlet i protokol nr. 3 om AVS-sukker knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er i medfør af bestemmelserne i nævnte protokol blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 2005-30. juni 2006 fastsættes de i protokollens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i protokollens artikel 6 omhandlede intervention således:

a)

for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b)

for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, »free-out« europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem de ovenfor omhandlede AVS-staters regeringer og Fællesskabet.

Modtag, hr. , forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 21. november 2006

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Repræsentanterne for de AVS-stater, der er omhandlet i protokol nr. 3 om AVS-sukker knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er i medfør af bestemmelserne i nævnte protokol blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 2005-30. juni 2006 fastsættes de i protokollens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i protokollens artikel 6 omhandlede intervention således:

a)

for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b)

for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, »free-out« europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem de ovenfor omhandlede AVS-staters regeringer og Fællesskabet.«

Jeg skal hermed over for Dem bekræfte, at de i denne skrivelse omhandlede AVS-staters regeringer er indforstået med ovenstående.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af regeringerne for AVS-staterne omhandlet i protokol nr. 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


BILAG II

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06

Bruxelles, den 27. oktober 2006

Hr.,

Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er i forbindelse med de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker, blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 2005-30. juni 2006 fastsættes de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6 omhandlede intervention således:

a)

for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b)

for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, »free-out« europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem Deres regering og Fællesskabet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, den 27. oktober 2006

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er i forbindelse med de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker, blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 2005-30. juni 2006 fastsættes de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6 omhandlede intervention således:

a)

for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b)

for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, »free-out« europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem Deres regering og Fællesskabet.«

Jeg skal hermed over for Dem bekræfte, at min regering er indforstået med ovenstående.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Republikken Indien

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Kommissionen

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/60


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17 november 2006

om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

(meddelt under nummer K(2006) 5557)

(2006/943/Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, 124 og 192, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i sin afgørelse af 25. september 2006 godkendt Kommissionens indgåelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ITER-aftalen«), af ordningen for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ordningen for foreløbig anvendelse«), og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet.

(2)

I artikel 3 i ordningen for foreløbig anvendelse giver signatarerne af ITER-aftalen (»signatarerne«) udtryk for et ønske om i videst muligt omfang at gennemføre et samarbejde som fastlagt i ITER-aftalen, medens de alle afslutter de nationale foranstaltninger, der kræves inden ratifikation, godkendelse eller vedtagelse af ITER-aftalen.

(3)

I artikel 4 i ordningen for foreløbig anvendelse giver signatarerne tilsagn om — i hele det omfang, det er muligt efter deres interne love og forskrifter — at overholde ITER-aftalens vilkår, i tiden frem til dens ikrafttræden.

(4)

Artikel 1 i ITER-aftalen bestemmer, at hovedkvarteret for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ITER-organisationen«), er beliggende i St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Frankrig.

(5)

Som vært for ITER har Euratom en særlig forpligtelse til at sikre rettidig gennemførelse af ITER-projektet.

(6)

De aftaler, som Fællesskabet indgår, er bindende for Fællesskabets institutioner og medlemsstaterne.

(7)

I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 192 fremmer medlemsstaterne gennemførelsen af Fællesskabets opgaver.

(8)

EF-traktatens artikel 101 bemyndiger Kommissionen til at indgå internationale aftaler; det er også Kommissionen, der sikrer den foreløbige anvendelse af sådanne aftaler i overensstemmelse med Rådets godkendelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Eneste artikel

Under sin midlertidige status i Fællesskabet vil ITER-organisationen:

a)

have den nødvendige rets- og handleevne til at i) indgå kontrakter, navnlig for at ansætte personale, ii) erhverve, besidde og afhænde fast ejendom, iii) opnå tilladelser og iv) indlede retlige skridt i det omfang, det er nødvendigt for en rettidig gennemførelse af ITER-projektet i afventning af den formelle oprettelse af ITER-organisationen; alle rettigheder og forpligtelser, som den midlertidige ITER-organisation har, overgår til ITER-organisationen i overensstemmelse med ITER-aftalens betingelser, når ITER-organisationen formelt oprettes

b)

i perioden frem til den formelle oprettelse af ITER-organisation sammen med sit personale og signatarernes repræsentanter på medlemsstaternes territorier have de privilegier og immuniteter, navnlig for så vidt angår beskatning, immigration og registrering, der er fastlagt i aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

c)

overholde ITER-aftalens bestemmelser, og navnlig overholde gældende nationale love og forskrifter i værtsstaten vedrørende folkesundhed, offentlig sikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, krav om tilladelser, nukleare materialer, miljøbeskyttelse og beskyttelse mod ondsindede handlinger.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2006.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


AFTALE

om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

Indholdsfortegnelse

Præambel

Artikel 1

Oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

Artikel 2

ITER-organisationens formål

Artikel 3

ITER-organisationens opgaver

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmer

Artikel 5

Retlig status

Artikel 6

Rådet

Artikel 7

Generaldirektør og personale

Artikel 8

ITER-organisationens ressourcer

Artikel 9

Regler for projektressourcestyring

Artikel 10

Viden og intellektuel ejendom

Artikel 11

Infrastrukturstøtte

Artikel 12

Privilegier og immuniteter

Artikel 13

Feltgrupper

Artikel 14

Folkesundhed, sikkerhed, tilladelser og miljøbeskyttelse

Artikel 15

Ansvar

Artikel 16

Nedlæggelse

Artikel 17

Regnskabskontrol

Artikel 18

Ledelsesvurdering

Artikel 19

Internationalt samarbejde

Artikel 20

Fredelig udnyttelse og ikkespredning

Artikel 21

Anvendelsesområde for Euratoms vedkommende

Artikel 22

Ikrafttræden

Artikel 23

Tiltrædelse

Artikel 24

Gyldighedsperiode og opsigelse

Artikel 25

Bilæggelse af tvister

Artikel 26

Udtræden

Artikel 27

Bilag

Artikel 28

Ændringer

Artikel 29

Depositar

Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering, Den Russiske Føderations regering og De Forenede Staters regering,

SOM ERINDRER SIG, at den vellykkedes afslutning på den tekniske projektering af ITER i Den Internationale Atomenergiorganisations regi (herefter: »IAEA«) har givet parterne rådighed over et fuldstændigt og fuldt integreret teknisk detailprojekt til et forskningsanlæg, hvis formål er at påvise, at kernefusion kan udnyttes som energikilde,

SOM LÆGGER VÆGT på fusionsenergiens langsigtede potentiale som en praktisk taget uudtømmelig, miljømæssigt acceptabel og økonomisk konkurrencedygtig energikilde,

SOM ER OVERBEVIST om, at ITER er det næste vigtige skridt på vejen til udnyttelse af fusionsenergi, og at tiden nu er inde til at iværksætte ITER-projektet på grundlag af de forsknings- og udviklingsmæssige fremskridt på fusionsenergiens område

SOM HENVISER til den fælles erklæring, som repræsentanterne for ITER-forhandlingernes parter fremsatte i forbindelse med ministermødet for ITER den 28. juni 2005 i Moskva

SOM ERKENDER, at verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 opfordrede regeringerne til at fremme øget forskning og udvikling i forskellige energiteknologier, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret energiteknologi

SOM UNDERSTREGER, hvor vigtig den fælles gennemførelse af ITER-projektet er for påvisningen af, at det er videnskabeligt og teknologisk muligt at udnytte fusionsenergien til fredelige formål, og for stimuleringen af de unge generationers interesse for fusionsenergi

SOM ER BESLUTTET PÅ, at Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER vil forfølge ITER-projektets overordnede programmål ved hjælp af et fælles, internationalt forskningsprogram, som er tilrettelagt omkring videnskabelige og teknologiske mål, og som udvikles og gennemføres med deltagelse af førende forskere fra alle parter,

SOM FREMHÆVER vigtigheden af en sikker og pålidelig gennemførelse af opførelsen, driften, udnyttelsen, deaktiveringen og nedlæggelsen af ITER-anlægget med det formål at påvise, at kernefusion er en sikker energikilde, og at fremme samfundets accept af den,

SOM BEKRÆFTER betydningen af et ægte partnerskab under gennemførelsen af dette langsigtede og omfattende projekt for fusionsenergiforskning og -udvikling,

SOM ANERKENDER, at mens det videnskabelige og teknologiske udbytte ved gennemførelsen af projektet vil blive delt lige mellem parterne med henblik på udnyttelse i fusionsenergiforskningen, så vil andre former for udbytte af projektet blive delt på grundlag af ret og rimelighed

SOM ØNSKER at videreføre det frugtbare samarbejde med IAEA i denne bestræbelse —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

1.   Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (herefter: »ITER-organisationen«) oprettes hermed.

2.   ITER-organisationen får hovedsæde i St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, i Frankrig. I denne aftale betegnes Euratom som »værtsparten« og Frankrig som »værtsstaten«.

Artikel 2

ITER-organisationens formål

ITER-organisationen har til formål at drage omsorg for og fremme samarbejdet mellem medlemmerne, jf. artikel 4, (herefter: »medlemmerne«) om ITER-projektet, et internationalt projekt, hvis formål er at påvise, at det er videnskabeligt og teknologisk muligt at udnytte fusionsenergi til fredelige formål, og hvor et hovedmål er at nå frem til stabil produktion af fusionskraft.

Artikel 3

ITER-organisationens opgaver

1.   ITER-organisationen

a)

opfører, driver, udnytter og deaktiverer ITER-anlæggene i overensstemmelse med de tekniske mål og den overordnede konstruktion, der er fremlagt i slutrapporten fra den tekniske projektering af ITER (ITER EDA Documentation Series No. 21) og om nødvendigt i overensstemmelse med de supplerende tekniske dokumenter, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med denne aftale, samt drager omsorg for nedlæggelsen af ITER-anlæggene

b)

tilskynder laboratorier, andre institutioner og personale, der deltager i medlemmernes programmer for fusionsenergiforskning og -udvikling, til at udnytte ITER-anlæggene

c)

fremmer befolkningens forståelse og accept af fusionsenergi, og

d)

påtager sig i overensstemmelse med denne aftale andre aktiviteter, der er nødvendige for at opfylde aftalens formål.

2.   Under udførelsen af sine opgaver skal ITER-organisationen i særlig grad tage hensyn til opretholdelsen af et godt forhold til lokalsamfundene.

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmer

Parterne i denne aftale er medlemmer af ITER-organisationen.

Artikel 5

Retlig status

1.   ITER-organisationen har status som international juridisk person og kan herunder indgå aftaler med stater og/eller internationale organisationer.

2.   ITER-organisationen har status som juridisk person; den besidder på medlemmernes territorium den juridiske handleevne, den har brug for, og kan herunder

a)

indgår kontrakter

b)

anskaffe, besidde og råde over ejendom

c)

erhverve licenser og

d)

anlægge retssager.

Artikel 6

Rådet

1.   Rådet er ITER-organisationens hovedorgan og er sammensat af repræsentanter for medlemmerne. Hvert medlem udpeger op til fire repræsentanter til rådet.

2.   Det første møde i rådet indkaldes af den i artikel 29 omhandlede depositar (herefter: »depositaren«), senest tre måneder efter at aftalen er trådt i kraft, forudsat at denne har modtaget de i artikel 12, stk. 5, omhandlede notifikationer fra alle parter.

3.   Rådet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for et år, og disse kan genvælges op til tre gange for en periode på højst fire år.

4.   Rådet vedtager sin forretningsorden enstemmigt.

5.   Rådet mødes to gange årligt, medmindre det træffer anden afgørelse. Rådet kan beslutte at holde et ekstraordinært møde efter anmodning fra et medlem eller generaldirektøren. Rådets møder holdes i hovedkvarteret, medmindre rådet træffer anden afgørelse.

6.   Når der er grund til det, kan rådet vedtage at holde møde på ministerniveau.

7.   Rådet har i overensstemmelse med denne aftale ansvaret for at fremme og på et overordnet plan lede og føre tilsyn med ITER-organisationens indsats for at fremme sit formål. Rådet kan træffe afgørelse og udstede henstillinger om alle spørgsmål, sager og forhold i overensstemmelse med denne aftale. Herunder har rådet til opgave:

a)

at træffe afgørelse om udnævnelse og udskiftning generaldirektøren og om forlængelse af dennes embedsperiode

b)

at vedtage og om nødvendigt på generaldirektørens forslag ændre ITER-organisationens personalevedtægt og regler for projektressourcestyring

c)

at træffe afgørelse på generaldirektørens forslag om ITER-organisationens overordnede ledelsesstruktur og personalets samlede størrelse

d)

at udpege højtstående personale på generaldirektørens forslag

e)

at udpege revisionsrådets medlemmer, jf. artikel 17

f)

at træffe afgørelse i overensstemmelse med artikel 18 om kommissoriet for en vurdering af ITER-organisationens ledelse og at udpege en ledelsesekspert til at løse denne opgave

g)

at vedtage på generaldirektørens forslag det samlede budget for ITER-projektets forskellige faser og træffe afgørelse om, hvilke justeringsmargener der kan tillades i forbindelse med de årlige opdateringer, jf. litra j), samt at godkende ITER's første projektplan og ressourceoverslag, jf. artikel 9

h)

at godkende ændringer i den samlede omkostningsdeling

i)

at godkende — med de berørte medlemmers samtykke — ændringer i fordelingen af anskaffelsesopgaver uden ændringer i den samlede omkostningsfordeling

j)

at godkende de årlige ajourføringer af ITER's projektplan og ressourceoverslag og, svarende hertil, at godkende årsprogrammet og vedtage årsbudgettet for ITER-organisationen

k)

at godkende ITER-organisationens årsregnskab

l)

at godkende årsberetningerne

m)

at vedtage eventuelt nødvendige supplerende tekniske dokumenter, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)

n)

at nedsætte hjælpeorganer, der måtte være nødvendige, under rådet

o)

at godkende indgåelsen af aftaler eller ordninger for internationalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 19

p)

at træffe afgørelse om anskaffelse, salg og belåning af grunde og andre rettigheder til fast ejendom

q)

at vedtage regler om forvaltning af intellektuel ejendom og formidling af viden i overensstemmelse med artikel 10 på generaldirektørens forslag

r)

at godkende nærmere bestemmelser om oprettelse af lokale feltgrupper med de berørte medlemmers samtykke på generaldirektørens forslag i overensstemmelse med artikel 13; rådet drøfter jævnligt videreførelsen af eventuelle oprettede feltgrupper

s)

på generaldirektørens forslag at godkende aftaler og ordninger om forbindelserne mellem ITER-organisationen og de medlemmer eller stater, på hvis territorium ITER-organisationens hovedsæde eller feltgrupper befinder sig

t)

på generaldirektørens forslag at godkende bestræbelser på at fremme samarbejde mellem medlemmernes relevante interne fusionsforskningsprogrammer og mellem sådanne programmer og ITER-organisationen

u)

at træffe afgørelse om staters og internationale organisationers tiltrædelse af aftalen i overensstemmelse med artikel 23

v)

i overensstemmelse med artikel 28 at henstille til parterne at ændre denne aftale

w)

at træffe afgørelse om optagelse eller udstedelse af lån, kautions- og garantistillelse og tilvejebringelse af pant og sikkerhed i denne forbindelse

x)

at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal stilles forslag til internationale eksportkontrolfora om optagelse af materiale, udstyr og teknologi på deres kontrollister, og at fastsætte en politik til støtte for fredelig anvendelse og ikkespredning i overensstemmelse med artikel 20

y)

at godkende erstatningsordningerne, jf. i artikel 15, og

z)

at træffe afgørelse om ophævelse af immunitet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, samt at træffe sådanne andre afgørelser, som måtte være nødvendige for løsningen af ITER-organisationens opgaver i overensstemmelse med denne aftale.

8.   Rådet træffer afgørelse med enstemmighed om forhold, der hører under stk. 7, litra a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) og z), samt om det vægtede stemmesystem, jf. stk. 10.

9.   Om alle andre spørgsmål end dem, der er anført i stk. 8, bestræber medlemmerne sig efter bedste evne på at opnå konsensus. Opnås konsensus ikke træffer rådet afgørelse i spørgsmålet efter det vægtede stemmesystem, jf. stk. 10. Afgørelser i spørgsmål med tilknytning til artikel 14 kræver værtsstatens samtykke.

10.   Medlemmernes stemmevægt afspejler deres bidrag til ITER-organisationen. Det vægtede stemmesystem, som omfatter både stemmefordelingen og beslutningsprocedurerne, fastsættes i rådets forretningsorden.

Artikel 7

Generaldirektør og personale

1.   Generaldirektøren er ITER-organisationens øverste daglige leder og dens repræsentant, når dens retlige handleevne skal udøves. Generaldirektøren handler i overensstemmelse med denne aftale og med rådets afgørelser og er ansvarlig over for rådet for udførelsen af sine opgaver.

2.   Generaldirektøren bistås af personalet. Personalet består af ITER-organisationens direkte ansatte og af personale, som medlemmerne har udstationeret.

3.   Generaldirektøren udnævnes for fem år. Generaldirektørens udnævnelse kan forlænges en gang med endnu en periode på op til fem år.

4.   Generaldirektøren træffer alle nødvendige foranstaltninger til forvaltning af ITER-organisationen, udførelse af dens aktiviteter, gennemførelse af dens politikker og opfyldelse af dens formål. Herunder har generaldirektøren til opgave:

a)

at udarbejde og forelægge for rådet:

det samlede budget for de forskellige faser af ITER-projektet med angivelse af, hvilke justeringsmargener der kan tillades

de årlige ajourføringer af ITER's projektplan og ressourceoverslag

årsbudgettet inden for det aftalte samlede budget, med angivelse af de årlige kontingenter, samt årsregnskab

forslag om udnævnelse af højtstående personale og om ITER-organisationens overordnede ledelsesstruktur

personalevedtægt

regler for projektressourcestyring og

årsberetninger

b)

at udnævne, lede og føre tilsyn med personalet

c)

at være ansvarlig for sikkerheden og iværksætte alle organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde de love og forskrifter, der er omhandlet i artikel 14

d)

at tage skridt — om nødvendigt i forening med værtsstaten — til erhvervelse af de tilladelser og licenser, der er nødvendige for opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene

e)

at fremme samarbejdet mellem medlemmernes relevante interne fusionsforskningsprogrammer og mellem disse programmer og ITER-organisationen

f)

at sikre kvaliteten og egnetheden af komponenter og systemer, som anskaffes til ITER-organisationens brug

g)

at forelægge rådet de eventuelt nødvendige supplerende tekniske dokumenter, der er omtalt i artikel 3, stk. 1, litra a)

h)

med rådets forudgående godkendelse at indgå aftaler eller ordninger for internationalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 19 og at føre tilsyn med deres gennemførelse

i)

at tilrettelægge rådets møder

j)

på rådet anmodning at bistå rådets hjælpeorganer med at løse deres opgaver og

k)

at overvåge og kontrollere gennemførelsen af årsprogrammerne, hvad angår tidsplan, resultater og kvalitet, samt at godkende opgavernes afslutning

5.   Generaldirektøren deltager i rådets møder, medmindre rådet træffer anden afgørelse.

6.   Generaldirektørens og personalets ansvar, hvad angår ITER-organisationen, har udelukkende international karakter, jf. dog artikel 14. Under udførelsen af deres hverv må de ikke søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller nogen myndighed uden for ITER-organisationen. Medlemmerne respekterer den internationale karakter af generaldirektørens og personalets ansvar og søger ikke at påvirke dem under udførelsen af deres hverv.

7.   Personalet bistår generaldirektøren under dennes udøvelse af sit hverv og er underlagt dennes ledelsesmyndighed.

8.   Generaldirektøren udnævner personalet i overensstemmelse med reglerne i personalevedtægten.

9.   Hvert personalemedlem udnævnes for fem år.

10.   ITER-organisationens personale består af det kvalificerede videnskabelige, tekniske og administrative personale, som er nødvendigt for gennemførelsen af ITER-organisationens virksomhed.

11.   Personalet udnævnes efter kvalifikationer under hensyntagen til, at der opnås en passende fordeling af stillingerne mellem medlemmerne i forhold til deres bidrag.

12.   I overensstemmelse med denne aftale og med de relevante retsforskrifter kan medlemmerne udstationere personale og udsende gæsteforskere til ITER-organisationen.

Artikel 8

ITER-organisationens ressourcer

1.   ITER-organisationens ressourcer består af:

a)

naturaliebidrag som anført i dokumentet »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions«, herunder: 1) specifikke komponenter, udstyr, materialer og andre varer og tjenester i overensstemmelse med de aftalte tekniske specifikationer og 2) personale, der udstationeres fra medlemmerne

b)

medlemmernes finansielle bidrag til ITER-organisationens budget (herefter: »kontantbidrag«), jf. dokumentet »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions«

c)

tillægsressourcer, der modtages enten som kontante beløb eller som naturalier og på vilkår, som godkendes af rådet.

2.   Medlemmerne yder hver især i denne aftales løbetid bidrag som anført i dokumenterne »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions« og »Cost Sharing for all Phases of the ITER Project«; bidragene kan ajourføres ved enstemmig afgørelse i rådet.

3.   ITER-organisationens ressourcer anvendes udelukkende til at fremme ITER-organisationens formål og varetage dens opgaver i overensstemmelse med artikel 2 og 3.

4.   Hvert medlem yder sine bidrag til ITER-organisationen gennem en egnet juridisk enhed, herefter benævnt medlemmets »interne agentur«, medmindre rådet er nået til enighed om andet. Kontantbidrag fra medlemmerne direkte til ITER-organisationen forudsætter ikke rådets godkendelse.

Artikel 9

Regler for projektressourcestyring

1.   Formålet med reglerne for projektressourcestyring er at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af ITER-organisationen. De skal bl.a. omfatte hovedregler for

a)

regnskabsåret

b)

regningsenhed og valuta, som ITER-organisationen skal bruge til bogholderi, budget og vurdering af ressourcer

c)

præsentationen og opbygningen af ITER's projektplan og ressourceoverslag

d)

proceduren for udarbejdelse og vedtagelse af årsbudgettet, gennemførelsen af årsbudgettet og den interne finanskontrol

e)

medlemmernes bidrag

f)

tildeling af kontrakter

g)

forvaltning af bidragene og

h)

forvaltning af nedlæggelsesfonden.

2.   Generaldirektøren forbereder årligt og forelægger for rådet en ajourføring af ITER's projektplan og ressourceoverslag.

3.   ITER's projektplan angiver nærmere, hvordan alle ITER-organisationens funktioner udføres, og gælder i denne aftales løbetid. Projektplanen

a)

redegør i hovedtræk med tidsplan og større milepæle for, hvordan ITER-organisationens formål vil blive opfyldt, og sammenfatter ITER-projektets fremadskriden i forhold til denne overordnede plan

b)

anfører delmål med tidsplaner i ITER-organisationens aktivitetsprogram for de kommende fem år eller for opførelsesperioden, hvis denne er længere, og

c)

indeholder relevante bemærkninger, herunder en vurdering af risici for ITER-projektet og beskrivelser af, hvordan de undgås eller mindskes.

4.   Ressourceoverslagene for ITER indeholder en omfattende analyse af forbrugte ressourcer og kommende ressourcebehov til gennemførelsen af ITER's projektplan og en redegørelse for, hvordan ressourcerne skal skaffes til veje.

Artikel 10

Viden og intellektuel ejendom

1.   ITER-organisationen og medlemmerne arbejder for, at den viden og intellektuelle ejendom, de frembringer som led i gennemførelsen af denne aftale, formidles så bredt som det med rimelighed er muligt i overensstemmelse med aftalebestemmelserne og bilaget om viden og intellektuel ejendom. Under gennemførelsen af denne artikel og af bilaget om viden og intellektuel ejendom behandles alle medlemmerne og ITER-organisationen lige og uden diskrimination.

2.   ITER-organisationen sørger som led i sin virksomhed for, at alle videnskabelige resultater efter en rimelig tidsperiode af hensyn til etablering af passende beskyttelse offentliggøres, og sker det ikke, så dog gøres bredt tilgængelige. Ophavsret til værker, der bygger på disse resultater, ejes af ITER-organisationen, medmindre denne aftale og bilaget om viden og intellektuel ejendom fastsætter andet i særlige bestemmelser.

3.   Når ITER-organisationen og medlemmerne indgår kontrakter om arbejde, der skal udføres i medfør af denne aftale, sørger de for, at kontrakterne indeholder bestemmelser om intellektuel ejendom, der måtte fremkomme som resultat af arbejdet. Bestemmelserne skal bl.a. regulere adgangsrettigheder til samt fremlæggelse og anvendelse af denne intellektuelle ejendom, og de skal være i overensstemmelse med denne aftale og bilaget om intellektuel ejendom.

4.   Intellektuel ejendom, der frembringes eller inkorporeres som følge af denne aftale, behandles efter reglerne i bilaget om intellektuel ejendom.

Artikel 11

Infrastrukturstøtte

1.   Værtsparten yder ITER-organisationen den infrastrukturstøtte, der er nødvendig for ITER-projektets gennemførelse, på den måde og de vilkår, der ridses op i bilaget om infrastrukturstøtte, eller sørger for at den ydes således. Værtsparten kan udpege en enhed til at handle på sine vegne med dette formål. Udpegningen berører ikke værtspartens pligter efter denne artikel.

2.   De nærmere regler og procedurer for samarbejdet mellem ITER-organisationen og værtsparten eller dennes udpegede enhed om infrastrukturstøtten fastsættes i en aftale om infrastrukturstøtte, som de indgår og forelægger rådet til godkendelse.

Artikel 12

Privilegier og immuniteter

1.   ITER-organisationen, dens ejendom og aktiver besidder i hvert medlems territorium de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for, at organisationen kan løse sine opgaver.

2.   ITER-organisationens generaldirektør og personale samt medlemmernes repræsentanter i rådet og dettes hjælpeorganer og deres stedfortrædere og eksperter besidder i hvert medlems territorium de privilegier og immuniteter, der nødvendige for, at de kan løse deres opgaver i forbindelse med ITER-organisationen.

3.   De i stk. 1 og 2 fastsatte immuniteter ophæves i tilfælde, hvor den myndighed, der har kompetence til at ophæve immuniteten, finder, at den pågældende immunitet ville hindre rettens gang, og at det ikke ville skade immunitetens formål at ophæve den, og for ITER-organisationens, generaldirektørens og personalets vedkommende ophæves de i tilfælde hvor rådet fastslår, at det ikke ville stride mod ITER-organisationens og dens medlemmers interesser at ophæve immuniteten.

4.   De privileger og immuniteter, der tilstås i medfør af denne aftalen, indskrænker eller påvirker ikke ITER-organisationen, generaldirektørens eller personalets pligt til at overholde de regler og forskrifter, der er omhandlet i artikel 14.

5.   Parterne underretter depositaren skriftligt, når stk. 1 og 2 har fået virkning hos dem.

6.   Depositaren underretter parterne, når alle parter har indsendt underretning efter stk. 5.

7.   ITER-organisationen og værtsstaten indgår en hovedkvarteraftale.

Artikel 13

Feltgrupper

Hvert medlem er vært for en feltgruppe, som ITER-organisationen opretter og styrer for at løse sine opgaver og opfylde sit formål. ITER-organisationen og hvert medlem indgår en feltgruppeaftale.

Artikel 14

Folkesundhed, sikkerhed, tilladelser og miljøbeskyttelse

ITER-organisationen overholder gældende nationale love og forskrifter i værtsstaten inden for områderne folkesundhed, offentlig sikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, krav om tilladelser, nukleare materialer, miljøbeskyttelse og beskyttelse mod ondsindede handlinger.

Artikel 15

Ansvar

1.   For ITER-organisationens ansvar i kontraktforhold gælder de relevante kontraktretlige bestemmelser, der fortolkes i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold yder ITER-organisationen passende erstatning for eller anden afhjælpning af skader, den har forvoldt, i det omfang ITER-organisationen hæfter i henhold til gældende ret, idet de nærmere erstatningsordninger godkendes af rådet. Dette stykke må ikke fortolkes som et afkald på ITER-organisationens immunitet.

3.   ITER-organisationens betalinger som følge af det i stk. 1 og 2 omhandlede erstatningsansvar samt omkostninger og udgifter i forbindelse med sådanne betalinger anses for at være »driftsomkostninger« som defineret i reglerne for projektressourcestyring.

4.   Hvis udgifter til skadeserstatning som anført i stk. 2 overstiger de midler, ITER-organisationen råder over i det årlige driftsbudgettet og/eller i kraft af forsikring, rådfører medlemmerne sig indbyrdes i rådet og søger at øge det samlede budget ved enstemmig afgørelse i rådet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 8, således at ITER-organisationen bliver i stand til at betale erstatning i overensstemmelse med stk. 2.

5.   Medlemskab af ITER-organisationen bevirker ikke, at medlemmerne har ansvar for ITER-organisationen handlinger, undladelser eller forpligtelser.

6.   Denne aftale svækker ikke medlemmernes immunitet i andre staters territorium eller i deres territorium og må ikke fortolkes som et afkald på den.

Artikel 16

Nedlæggelse

1.   I ITER's driftsperiode opbygger ITER-organisationen en fond (herefter: »fonden«) med henlæggelser til nedlæggelsen af ITER-anlæggene. Nærmere bestemmelser om, hvordan fonden skal bygges op, dens beregning og ajourføring, vilkårene for ændringer af den og overførsel af den til værtsstaten, fastsættes i reglerne for projektressourcestyring, jf. artikel 9.

2.   Efter den afsluttende fase med eksperimentel drift af ITER, sørger ITER-organisationen i løbet af en periode på fem år — eller kortere, hvis dette aftales med værtsstaten — for, at ITER-anlæggene bringes i en tilstand, som ITER-organisationen og værtsstaten aftaler og efter behov aktualiserer, hvorefter ITER-organisationen overdrager fonden og ITER-anlæggene til værtsstaten med henblik på nedlæggelse.

3.   Når værtsstaten har overtaget fonden og ITER-anlæggene, har ITER-organisationen ikke længere noget ansvar for eller erstatningspligt i forbindelse med ITER-anlæggene, undtagen i det omfang, det aftales mellem ITER-organisationen og værtsstaten.

4.   ITER-organisationens og værtsstatens respektive rettigheder og pligter samt nærmere bestemmelser om, hvordan de samvirker om nedlæggelsen, fastsættes i hovedkvarteraftalen, jf. artikel 12, hvor ITER-organisationen og værtsstaten bl.a. aftaler:

a)

at værtsstaten efter overdragelsen af ITER-anlæggene fortsat er bundet af bestemmelserne i artikel 20, og

b)

at værtsstaten aflægger regelmæssige rapporter til alle de medlemmer, der har bidraget til fonden, om, hvordan nedlæggelsen skrider frem, og om, hvilke procedurer og teknologier der er blevet anvendt eller frembragt til nedlæggelsen.

Artikel 17

Regnskabskontrol

1.   Det nedsættes et revisionsudvalg (herefter: »udvalget«), som kontrollerer ITER-organisationens årsregnskab i overensstemmelse med denne artikel og reglerne for projektressourcestyring.

2.   Hvert medlem repræsenteres i udvalget med et udvalgsmedlem. Rådet udnævner udvalgsmedlemmerne for tre år efter indstilling fra de respektive medlemmer. Udnævnelsen kan forlænges en gang med yderligere tre år. Blandt udvalgsmedlemmerne udpeger rådet en udvalgsformand for to år.

3.   Udvalgsmedlemmerne er uafhængige, og de hverken søger eller modtager instrukser fra noget medlem eller nogen anden person; de refererer kun til rådet.

4.   Regnskabskontrollen har til formål

a)

at kontrollere, om alle indtægter og udgifter er modtaget og afholdt på lovlig og formelt rigtig vis, og om der er redegjort for dem

b)

at kontrollere, om den økonomiske forvaltning har været forsvarlig

c)

at udarbejde en revisionserklæring om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

d)

at kontrollere, om udgifterne er i overensstemmelse med budgettet, og

e)

at undersøge ethvert spørgsmål, der kunne have økonomiske virkninger for ITER-organisationen.

5.   Regnskabskontrollen bygger på anerkendte internationale principper og normer for regnskabsføring.

Artikel 18

Ledelsesvurdering

1.   Hvert andet år udpeger rådet en ledelsesekspert, som skal vurdere ledelsen af ITER-organisationens virksomhed. Kommissoriet for vurderingen fastlægges af rådet.

2.   Efter at have hørt rådet kan også generaldirektøren forlange sådanne vurderinger foretaget.

3.   Ledelseseksperten er uafhængig og hverken søger eller modtager instrukser fra noget medlem eller nogen anden person; han refererer kun til rådet.

4.   Formålet med vurderingen er at kontrollere, om ITER-organisationen er blevet ledet på forsvarlig vis, navnlig mht. ledelsens effektivitet, hvad angår personalets omfang.

5.   Vurderingen bygger på ITER-organisationens dokumenter. Ledelseseksperten kan henvende sig til personalet og har indsigt i regnskaber og dokumenter i hele det omfang, han efter eget skøn anser for formålstjenligt.

6.   ITER-organisationen sørger for, at ledelseseksperten følger dens regler for behandling af følsomme og/eller forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, herunder særlig dens politikker vedrørende intellektuel ejendom, fredelig udnyttelse og ikkespredning.

Artikel 19

Internationalt samarbejde

På denne aftales vilkår og efter enstemmig afgørelse i rådet kan ITER-organisationen til fremme af sit formål samarbejde med andre internationale organisationer og institutioner, ikkeparter og disses organisationer og institutioner samt indgå aftaler eller ordninger herom med disse. De nærmere ordninger for dette samarbejde fastlægger rådet i hvert enkelt tilfælde.

Artikel 20

Fredelig udnyttelse og ikkespredning

1.   Alt det materiale og udstyr og al den teknologi, der frembringes eller modtages i medfør af denne aftale, anvender ITER-organisationen og medlemmerne udelukkende til fredelige formål. Intet i dette stykke må fortolkes således, at det berører medlemmernes ret til at anvende materiale, udstyr eller teknologi, som de har anskaffet eller udviklet uafhængigt af denne aftale, til deres egne formål.

2.   Materiale, udstyr eller teknologi, som ITER-organisationen og medlemmerne modtager eller frembringer i medfør af denne aftale, må ikke overdrages til nogen tredjepart for at blive brugt til at fremstille eller på anden måde anskaffe kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer eller til noget ufredeligt formål.

3.   ITER-organisationen og medlemmerne træffer passende foranstaltninger for at gennemføre denne artikel effektivt og på gennemsigtig måde. Til den ende samarbejder rådet med relevante internationale fora og fastlægger en politik til støtte for fredelig anvendelse og ikkespredning.

4.   For at befordre ITER-projektets og dets ikkespredningspolitiks succes er parterne enige om at føre samråd om ethvert spørgsmål, der har tilknytning til gennemførelsen af denne artikel.

5.   Intet i denne aftale indebærer er krav til medlemmerne om at overføre materiale, udstyr eller teknologi i strid med nationale eksportkontrolregler eller dermed forbundne love og bestemmelser.

6.   Intet i denne aftale berører parternes rettigheder og pligter som følge af andre internationale aftaler om ikkespredning af kernevåben og andre nukleare sprænglegemer.

Artikel 21

Anvendelsesområde for Euratoms vedkommende

I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Euratom gælder denne aftale for det samme område, som Euratom-traktaten gælder for. I overensstemmelse med Euratom-traktaten og andre relevante aftaler gælder den desuden for Republikken Bulgarien, Rumænien og Det Schweiziske Forbund, der deltager i Euratoms fusionsprogram som fuldt associerede tredjestater.

Artikel 22

Ikrafttræden

1.   Denne aftale ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver signatars procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft, tredive dage efter at Euratom, Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Indien, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

3.   Hvis ikke aftalen er trådt i kraft senest et år efter undertegnelsen, indkalder depositaren et møde mellem signatarerne til at træffe afgørelse om, hvad der bør gøres for at lette aftalens ikrafttræden.

Artikel 23

Tiltrædelse

1.   Når aftalen er trådt i kraft kan enhver stat eller international organisation tiltræde aftalen og blive part i den efter enstemmig afgørelse i rådet.

2.   Stater eller internationale organisationer, der ønsker at tiltræde aftalen, underretter generaldirektøren, som informerer medlemmerne om anmodningen, senest seks måneder før den forelægges rådet til afgørelse.

3.   Rådet fastsætter vilkårene for enhver stats eller international organisations tiltræden.

4.   Staters og internationale organisationers tiltrædelse af denne aftale får virkning, 30 dage efter at depositaren har modtaget både tiltrædelsesinstrumentet og den underretning, der er omtalt i artikel 12, stk. 5.

Artikel 24

Gyldighedsperiode og opsigelse

1.   Denne aftale gælder indledningsvis for 35 år. De sidste fem år af denne periode — eller kortere tid, hvis det aftales med værtsstaten — udnyttes til at nedlægge ITER-anlæggene.

2.   Mindst otte år inden aftalen udløber, nedsætter rådet et særudvalg under forsæde af generaldirektøren; udvalget forelægger rådet en udtalelse om, hvorvidt aftalens gyldighedsperiode bør forlænges i betragtning af, hvordan ITER-projektet er skredet frem. Særudvalget vurderer, hvilken teknisk og videnskabelig stand ITER-anlæggene er i, og hvilke grunde der kunne være til at forlænge aftalen, samt, inden det anbefaler at forlænge aftalen, hvilke økonomiske følger en forlængelse vil få med hensyn til budgetbehov og virkninger for omkostningerne ved deaktivering og nedlæggelse. Særudvalget forelægger rådet sin rapport, senest et år efter at det er nedsat.

3.   Mindst seks år før aftalen udløber, træffer rådet på grundlag af rapporten enstemmig afgørelse om, hvorvidt den bør forlænges.

4.   Rådet må ikke forlænge aftalen med mere end ti år i alt, og det må heller ikke forlænge aftalen, hvis dette ville ændre arten af ITER-organisationens aktiviteter eller rammen for medlemmernes finansieringsbidrag.

5.   Rådet bekræfter aftalens forventede ophør, mindst seks år før den udløber, og træffer afgørelse om ordningerne for deaktiveringsfasen og ITER-organisationens opløsning.

6.   Denne aftale kan opsiges efter aftale mellem alle parter med afsættelse af tilstrækkelig tid til deaktivering og sikring af de nødvendige midler til nedlæggelse.

Artikel 25

Bilæggelse af tvister

1.   Opstår der en tvist mellem parterne eller mellem en eller flere parter og ITER-organisationen på grundlag af eller i forbindelse med denne aftale, bilægges den ved konsultationer, mægling eller andre procedurer, som der opnås enighed om, f.eks. voldgift. De berørte parter mødes for at drøfte arten af en sådan tvist med henblik på hurtig bilæggelse.

2.   Er de berørte parter ikke i stand til at bilægge deres tvist ved konsultationer, kan hver part anmode rådets formand (eller hvis formanden er repræsentant for et medlem, der er part i tvisten, et medlem af rådet, som ikke er part i tvisten) om at optræde som mægler ved et møde, hvor tvisten søges bilagt. Et sådant møde indkaldes, senest tredive dage efter at en af parterne har anmodet om mægling, og afsluttes senest tres dage derefter, hvorpå mægleren straks tilvejebringer en rapport om mæglingen, der udarbejdes i samråd med de medlemmer, der ikke er er parter i tvisten, og som indeholder en anbefaling med henblik på bilæggelse af tvisten.

3.   Er de berørte parter ude af stand til at bilægge deres tvist ved konsultationer og mægling, kan de enes om at gøre den til genstand for en form for tvistbilæggelse efter indbyrdes aftale efter procedurer efter indbyrdes aftale.

Artikel 26

Udtræden

1.   Når aftalen har være i kraft i ti år, kan alle andre parter end værtsparten underrette depositaren om, at de har til hensigt at udtræde af den.

2.   Udtræden berører ikke den udtrædende parts bidrag til ITER-anlæggenes opførelsesomkostninger. Hvis en part udtræder i ITER's driftsperiode, yder denne part også sit aftalte bidrag til omkostningerne ved at nedlægge ITER-anlæggene.

3.   Udtræden berører ikke nogen parts fortsatte rettigheder, pligter eller juridiske situation, der er opstået i kraft af gennemførelsen af denne aftale før partens udtræden.

4.   Udtrædelsen får virkning ved udgangen af det regnskabsår, der følger det år, i hvilket underretningen, jf. stk. 1, blev givet.

5.   ITER-organisationen dokumenterer skriftligt de nærmere omstændigheder ved udtrædelsen i samråd med den udtrædende part.

Artikel 27

Bilag

Bilaget om viden og intellektuel ejendom og bilaget om infrastrukturstøtte indgår som dele af denne aftale.

Artikel 28

Ændringer

1.   Hver part kan fremsætte forslag til ændring af denne aftale.

2.   Ændringsforslag drøftes af rådet med henblik på enstemmig anbefaling til parterne.

3.   Ændringer skal ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver parts procedurer og træder i kraft, tredive dage efter at alle parter har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse.

Artikel 29

Depositar

1.   IAEA's generaldirektør er depositar for denne aftale.

2.   Aftalens originaleksemplar deponeres hos depositaren, som sender bekræftede kopier af den til signatarerne og til De Forenede Nationers generalsekretær med henblik på registrering og offentliggørelse efter artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

3.   Depositaren underretter alle signatarer og tiltrædende stater og internationale organisationer om:

a)

deponeringsdatoen for hvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument

b)

deponeringsdatoen for hver underretning, der modtages efter artikel 12, stk. 5

c)

ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale og for ændringer i overensstemmelse med artikel 28

d)

en eventuel underretning fra en part om dennes hensigt om at udtræde af aftalen og

e)

aftalens ophævelse.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering

På vegne af Amerikas Forenede Staters regering

BILAG I

Bilag om viden og intellektuel ejendom

Artikel 1

Genstand og definitioner

1.1

Dette bilag omhandler formidling, udveksling, anvendelse og beskyttelse af viden og intellektuel ejendomsret til beskytbart materiale i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale. Medmindre andet anføres, har termer, der benyttes i dette bilag, samme betydning som i aftalen.

1.2

Ved viden forstås offentliggjorte data, tegninger, konstruktioner, beregninger rapporter og andre dokumenter, dokumenterede data eller metoder til forskning og udvikling samt beskrivelser af opfindelser og opdagelser, hvad enten de kan beskyttes eller ej, og som ikke er omfattet af definitionen af intellektuel ejendom, jf. stk. 1.3.

1.3

Intellektuel ejendom forstås i overensstemmelse med definitionen af »intellektuel ejendomsret« i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967. I dette bilag kan intellektuel ejendom omfatte fortrolig viden såsom knowhow eller forretningshemmeligheder, hvis den er upubliceret og foreligger skriftligt eller på anden måde dokumenteret, og

a)

ejeren har holdt den fortrolig

b)

den ikke er almindeligt kendt eller tilgængelig for offentligheden fra andre kilder og/eller ikke almindeligt tilgængelig for offentligheden i trykte publikationer og/eller andre læsbare dokumenter

c)

ejeren ikke har stillet den til rådighed for andre parter uden restriktioner af hensyn til fortroligheden, og

d)

den ikke er tilgængelig for den modtagende part uden restriktioner af hensyn til fortroligheden.

1.4

Ved bestående intellektuel ejendom forstås intellektuel ejendom, der er erhvervet, udviklet eller frembragt før denne aftales ikrafttræden eller uden for denne aftales anvendelsesområde.

1.5

Ved frembragt intellektuel ejendom forstås intellektuel ejendom, som et medlem erhverver med fuld ejendomsret via sit interne agentur eller via en enhed, eller som ITER-organisationen erhverver, eller som erhverves af medlemmer og ITER-organisationen i fællesskab, idet erhvervelsen sker i medfør og under gennemførelsen af denne aftale

1.6

Ved forbedringer forstås ethvert teknologisk fremskridt i forhold til bestående intellektuel ejendom, inklusive afledte værker.

1.7

Ved enhed eller enheder forstås enhver enhed, hvormed et internt agentur eller ITER-organisationen har indgået en kontrakt om levering af varer eller tjenesteydelser til gennemførelse af denne aftale.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser

2.1

Med de begrænsninger, dette bilag opstiller, understøtter medlemmerne den bredest mulige formidling af frembragt intellektuel ejendom.

2.2

Hvert medlem sørger for, at de andre medlemmer og ITER-organisationen kan erhverve rettighederne til intellektuel ejendom, der tildeles i overensstemmelse med dette bilag. Kontrakter, som hvert medlem eller ITER-organisationen indgår med en hvilken som helst enhed, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag. Herunder sikres det navnlig, at alle medlemmer og ITER-organisationen følger procedurerne for offentlige anskaffelser for at sikre overholdelse af reglerne i dette bilag.

ITER-organisationen identificerer i god tid de kontraherende enheders bestående intellektuelle ejendom med det formål at erhverve adgang til denne bestående intellektuelle ejendom for ITER-organisationen og medlemmerne i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

Hvert medlem identificerer i god tid de kontraherende enheders bestående intellektuelle ejendom med det formål at erhverve adgang til denne bestående intellektuelle ejendom for ITER-organisationen og medlemmerne i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

Hvert medlem og ITER-organisationen sørger for, at ITER-organisationen og de andre medlemmer har adgang til opfindelser og anden intellektuel ejendom, som frembringes eller inkorporeres under udførelsen af kontrakter, forudsat at opfinderens rettigheder respekteres i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

2.3

Dette bilag hverken ændrer eller skader fordelingen af rettigheder mellem et medlem og dets statsborgere. Om rettighederne til intellektuel ejendom skal besiddes af et medlem eller dettes statsborgere, afgøres mellem disse indbyrdes efter gældende love og bestemmelser hos dem.

2.4

Hvis et medlem frembringer eller erhverver fuld ejendomsret til intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, underretter dette medlem alle de andre medlemmer og ITER-organisationen i rette tid og fremlægger oplysninger om denne intellektuelle ejendom.

Artikel 3

Formidling af viden og videnskabelige publikationer med og uden ophavsretsbeskyttelse

Hvert medlem har ret til at oversætte, reproducere og offentligt distribuere viden, der opstår direkte som følge af gennemførelsen af denne aftale, med ikkeforretningsmæssige formål. Alle eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker, der omfattes af denne bestemmelse og distribueres offentligt, skal være forsynet med forfatternavn, medmindre forfatteren udtrykkeligt anmoder om ikke at blive navngivet.

Artikel 4

Intellektuel ejendom, der er frembragt eller inkorporeret af et medlem, et internt agentur eller en enhed

4.1.

Frembragt intellektuel ejendom:

4.1.1

Hvis beskytbart materiale frembringes af et medlem, et internt agentur eller en enhed under gennemførelsen af denne aftale, har medlemmet, det interne agentur hhv. enheden ret til at erhverve alle rettigheder i alle lande til denne intellektuelle ejendom i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

4.1.2

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, indrømmer på lige vilkår og uden diskrimination de andre medlemmer og ITER-organisationen en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri licens på den frembragte intellektuelle ejendom, inklusive retten for ITER-organisationen til at udstede underlicenser og retten for de andre medlemmer til at udstede underlicenser på deres eget territorium, til brug for gennemførelse af offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer.

4.1.3

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, stiller på lige vilkår og uden diskrimination en ikke-eksklusiv licens på den frembragte intellektuelle ejendom til rådighed for de andre medlemmer til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, inklusive retten til at udstede underlicenser til samme brug hos de andre medlemmers egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium, på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på frembragt intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter inden for eller uden for dette medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.1.4

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom i medfør af denne aftale, tilskyndes til at indgå forretningsmæssige aftaler med andre medlemmer, interne agenturer, enheder og tredjeparter for at muliggøre brug af frembragt intellektuel ejendom på andre områder en fusionsområdet.

4.1.5

Medlemmer, interne agenturer eller enheder, der udsteder licenser eller underlicenser på frembragt eller bestående intellektuel ejendom i medfør af dette bilag, dokumenterer denne udstedelse af licenser og stiller denne dokumentation til rådighed for andre medlemmer, f.eks. gennem ITER-organisationen.

4.2.

Bestående intellektuel ejendom:

4.2.1

Ejendomsretten til bestående intellektuel ejendom forbliver hos den part, der ejer denne intellektuelle ejendom.

4.2.2

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående intellektuel ejendom — bortset fra fortrolig viden som f.eks. knowhow og forretningshemmeligheder — som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

udsteder på lige vilkår og uden diskrimination en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og vederlagsfri licens på denne bestående intellektuelle ejendom til andre medlemmer og til ITER-organisationen inklusive retten for ITER-organisationen til at udstede underlicenser og retten for de medlemmerne til at udstede underlicenser til deres forskningsinstitutter og højere uddannelsesinstitutioner inden for deres respektive territorier til brug for gennemførelse af offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer.

4.2.3

a)

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående fortrolig viden, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere genstanden

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse eller

er nødvendig af hensyn til sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol i medfør af tilsynsmyndighedernes krav

sørger for, at ITER-organisationen har en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og vederlagsfri licens på denne bestående fortrolige viden, herunder håndbøger og uddannelsesmateriale i forbindelse med opførelsen, driften, vedligeholdelsen og reparationen af ITER-anlæggene.

b)

Når fortrolig viden stilles til rådighed for ITER-organisationen, skal fortroligheden markeres klart, og den pågældende viden skal overdrages efter en særlig fortrolighedsordning. Modtageren af denne viden bruger den kun til de formål, der er anført i stk. 4.2.3 a), og sikrer fortroligheden i det omfang fortrolighedsordningen fastsætter. ITER-organisationen betaler erstatning for skader, der opstår, hvis ITER-organisationen bruger denne bestående fortrolige viden fejlagtigt.

4.2.4

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående fortrolig som f.eks. knowhow og forretningshemmeligheder, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

bestræber sig efter bedste evne på enten at udstede en forretningslicens til denne bestående fortrolige viden eller at levere de samme genstande, der inkorporerer den fortrolige bestående viden, til den modtagende part inden for rammerne af private kontrakter med økonomisk kompensation til brug for gennemførelse af et medlems offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på bestående fortrolig viden af denne art eller leverer de samme genstande til tredjeparter inden for eller uden for det pågældende medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse eller en sådan leverance ikke. Hvis en sådan licens udstedes, må den kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.2.5

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har inkorporeret bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, under gennemførelsen af denne aftale, bestræber sig efter bedste evne på at sikre, at den komponent, hvori den bestående intellektuelle ejendom er inkorporeret, står til rådighed på rimelige vilkår, eller bestræber sig efter bedste evne på at udstede en ikke-eksklusiv licens på lige vilkår og uden diskrimination for de andre medlemmer til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, inklusive retten til at udstede underlicenser til samme brug hos de andre medlemmers egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium, på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på bestående intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter inden for eller uden for det pågældende medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.2.6

Alle medlemmerne tilskyndes til gennem deres interne agenturer eller enheder at stille bestående intellektuel ejendom, der er inkorporeret i genstande, som leveres til ITER-organisationen, til rådighed for brug til andre erhvervsmæssige formål end dem, der er nævnt i artikel 4, stk. 4.2.5, når denne bestående intellektuelle ejendom

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse.

Hvis ejerne af denne bestående intellektuelle ejendom udsteder licenser på den til medlemmerne, udstedes licenserne på lige vilkår og uden diskrimination.

4.3

Udstedelse af licenser til tredjeparter i ikke-medlemslande:

Licenser på frembragt intellektuel ejendom, som medlemmerne udsteder til tredjeparter i ikke-medlemslande, reguleres af bestemmelser om udstedelse af licenser til tredjeparter, som fastsættes af rådet. Rådet fastsætter bestemmelserne ved enstemmig afgørelse.

Artikel 5

Intellektuel ejendom som ITER-organisationen frembringer eller inkorporerer

5.1

Frembragt intellektuel ejendom:

5.1.1

ITER-organisationen ejer den intellektuelle ejendom, den frembringer under gennemførelsen af denne aftale. ITER-organisationen udarbejder procedurer for registrering, rapportering og beskyttelse af denne intellektuelle ejendom.

5.1.2

ITER-organisationen udsteder licenser på denne intellektuelle ejendom til medlemmerne på lige, ikke-diskriminerende, uigenkaldelige, ikke-eksklusive og vederlagsfrie vilkår, og medlemmerne har ret til at udstede underlicenser inden for deres territorium til brug for fusionsforskning og -udvikling.

5.1.3

Der udstedes licenser på frembragt intellektuel ejendom, som ITER-organisationen har udviklet eller erhvervet under gennemførelsen af denne aftale, til medlemmerne på lige, ikke-diskriminerende og ikke-eksklusive vilkår til erhvervsmæssig brug, og medlemmerne har ret til at udstede underlicenser til samme brug til medlemmernes egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers territorium på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå ITER-organisationen udsteder licenser på frembragt intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

5.2.

Bestående intellektuel ejendom:

5.2.1

Hvis ITER-organisationen inkorporerer bestående intellektuel ejendom, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at frembringe forbedringer og afledte værker

er nødvendig for at reparere og vedligeholde ITER-anlæggene, eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

træffer ITER-organisationen — når den har de dertil nødvendige rettigheder — de nødvendige foranstaltninger for på lige vilkår og uden diskrimination at udstede uigenkaldelige, ikke-eksklusive og vederlagsfrie underlicenser på den pågældende bestående intellektuelle ejendom til medlemmerne, som giver medlemmerne ret til at udstede underlicenser inden for deres territorium til brug for fusionsforskning og -udvikling. ITER-organisationen bestræber sig efter bedste evne på at erhverve de hertil nødvendige rettigheder.

5.2.2

ITER-organisationen bestræber sig efter bedste evne på at stille ikke-eksklusive licenser på bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, som ITER-organisationen har inkorporeret under gennemførelsen af denne aftale, til rådighed for medlemmerne på lige vilkår uden diskrimination til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, således at medlemmerne får ret til at udstede underlicenser til samme brug til medlemmernes egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå ITER-organisationen udsteder licenser på bestående intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

5.2.3

ITER-organisationen bestræber sig og efter bedste evne på at stille bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, til rådighed for medlemmerne til brug for andre formål end dem, der er anført i artikel 5, stk. 5.2.2. Hvis ITER-organisationen udsteder licenser på denne bestående intellektuelle ejendom til medlemmerne, udstedes licenserne på lige vilkår og uden diskrimination.

5.3

Udstedelse af licenser til tredjeparter i et ikke-medlemsland:

Licenser, som ITER-organisationen udsteder til tredjeparter i et ikke-medlemsland, reguleres af bestemmelser om udstedelse af licenser til tredjeparter, som fastsættes af rådet. Rådet fastsætter bestemmelserne ved enstemmig afgørelse.

Artikel 6

Intellektuel ejendom frembragt af ITER-organisationens personale og andre forskere

6.1

Intellektuel ejendom, der frembringes af ITER-organisationens direkte ansatte og udstationerede personale, ejes af ITER-organisationen og behandles i ansættelseskontrakter og -forskrifter i overensstemmelse med de her foreliggende bestemmelser.

6.2

Intellektuel ejendom, der frembringes af gæsteforskere, som deltager i ITER-organisationens arbejde inden for rammerne af en aftale med ITER-organisationen om gennemførelse af bestemte aktiviteter, og som er direkte involveret i generelle programmer for ITER-organisationens drift, ejes af ITER-organisationen, medmindre rådet aftaler andet.

6.3

Intellektuel ejendom, der frembringes af gæsteforskere, som ikke er involveret i generelle programmer for ITER-organisationens drift, reguleres af en aftale med ITER-organisationen på vilkår, der fastsættes af rådet.

Artikel 7

Beskyttelse af intellektuel ejendom

7.1

Når et medlem erhverver eller søger beskyttelse af frembragt intellektuel ejendom, som dette medlem har udviklet eller erhvervet, underretter medlemmet i rette tid alle andre medlemmer og ITER-organisationen herom med angivelse af nærmere oplysninger om beskyttelsen. Hvis et medlem beslutter ikke at udøve sin ret til at søge beskyttelse af frembragt intellektuel ejendom i noget land eller nogen region, underretter det ITER-organisationen i rette tid om sin beslutning, og ITER-organisationen kan da søge at erhverve denne beskyttelse enten direkte eller via medlemmerne.

7.2

For frembragt intellektuel ejendom, som ITER-organisationen har udviklet eller erhvervet, vedtager rådet så tidligt, som det er praktisk muligt, passende procedurer for rapportering, beskyttelse og registrering af den pågældende intellektuelle ejendom, f.eks. ved etablering af en database, som medlemmerne kan få adgang til.

7.3

Hvor der er tale om en fælles frembringelse, har de deltagende medlemmer og/eller ITER-organisationen ret til at søge at erhverve fælles ejendomsrettigheder i enhver stat efter eget valg.

7.4

Når intellektuel ejendom er frembragt af to eller flere medlemmer eller af et eller flere medlemmer sammen med ITER-organisationen, og når den intellektuelle ejendoms egenskaber umuliggør en opdeling til brug for ansøgning om, erhvervelse af og/eller opretholdelse af gyldigheden af beskyttelse af den relevante intellektuelle ejendomsrettighed, ejes den intellektuelle ejendom i fællesskab. I sådanne tilfælde indgår indehaverne af den fælles ophavsret en aftale om fælles ejendomsret, der regulerer fordelingen af og vilkårene for udøvelse af ejendomsretten til den pågældende intellektuelle ejendom.

Artikel 8

Nedlæggelse

8.1

I nedlæggelsesfasen efter overdragelsen af anlæggene til værtsstaten, leverer værtsparten til de andre medlemmer al relevant publiceret eller upubliceret viden, som frembringes eller anvendes under nedlæggelsen af ITER-anlæggene.

8.2

Intellektuel ejendom, som værtsstaten frembringer i nedlæggelsesfasen, er ikke omfattet af dette bilag.

Artikel 9

Ophør og udtræden

9.1

Rådet løser om nødvendigt alle problemer i forbindelse med ophøret af denne aftale eller en parts udtræden af den, hvis de vedrører intellektuel ejendom og ikke er udtømmende reguleret i denne aftale.

9.2

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med intellektuel ejendom, som bestemmelser i dette bilag tildeler og pålægger medlemmerne og ITER-organisationen, herunder navnlig alle udstedte licenser, består fortsat efter aftalens ophør hhv. efter en parts udtræden.

Artikel 10

Vederlag

Vederlag, som ITER-organisationen modtager for licenser på intellektuel ejendom, er en ressource for ITER-organisationen.

Artikel 11

Bilæggelse af tvister

Tvister, der opstår på grundlag af eller i forbindelse med dette bilag, bilægges i overensstemmelse med aftalens artikel 25.

Artikel 12

Belønninger til opfindere

Rådet fastsætter passende vilkår for belønning af personale, der frembringer intellektuel ejendom.

Artikel 13

Ansvar

Under forhandlinger om licensordninger medtager ITER-organisationen og medlemmerne passende bestemmelser om deres respektive ansvar, rettigheder og forpligtelser som følge af gennemførelsen af disse licensordninger.

BILAG II

Bilag om infrastrukturstøtte

Artikel 1

Aftale om infrastrukturstøtte

1.   Værtsparten stiller grundarealer, anlæg, bygninger, varer og tjenester, således som det sammenfattes i dette bilag, til rådighed for ITER-organisationen som støtte til ITER-anlægget eller sørger for, at det bliver stillet til rådighed. Værtsparten kan udpege en enhed til at handle på sine vegne med dette formål.

2.   De nærmere bestemmelser om denne støtte og procedurerne for samarbejdet mellem ITER-organisationen og værtsparten eller den af denne udpegede enhed (herefter: »værten«) fastlægges i en aftale (herefter: »aftalen om infrastrukturstøtte«), som disse indgår.

Artikel 2

Aftalens varighed

Værten yder infrastrukturstøtte til ITER-organisationen i hele perioden, fra ITER-organisationen oprettes til denne aftale udløber eller ophører.

Artikel 3

Forbindelsesudvalg

ITER-organisationen og værten nedsætter et forbindelsesudvalg, som skal sikre, at den støtte, der er omfattet af denne aftale, faktisk tilvejebringes på de vilkår, aftalen om infrastrukturstøtte fastsætter.

Artikel 4

Grundarealer, bygninger, anlæg og adgang

Værten tilvejebringer for egen regning anlægsstedet for ITER på de vilkår, der er anført i ITER Site Requirements and Site Design Assumptions, og som rådet, der blev oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans Regering, Den Russiske Føderations regering og De Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering (Engineering Design Activities) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (herefter: »ITER EDA«) vedtog i 2000 (herefter: »referencevilkårene«), samt andre nærmere bestemte anlæg og tjenester som anført herunder:

a)

grundarealer, der stilles gratis til rådighed for ITER-organisationen og giver mulighed for opførelse, anvendelse og potentiel udvidelse af alle ITER's bygninger og serviceanlæg, som der henvises til i slutrapporten om ITER EDA.

b)

fremføring af de vigtigste forsyningssystemer til anlægsstedets grænse: vand, el, kloakering og afløb samt alarmsystemer

c)

veje, stier og broer, herunder nødvendige justeringer af ruten mellem Port autonome de Marseille og anlægsstedet for ITER, så udstyr af den maksimale størrelse og vægt kan føres frem til grunden og leveres til ITER-projektet, og således at personale og besøgende kan nå frem

d)

transport af komponenter, som parterne bidrager med, til anlægsstedet for ITER fra Port autonome de Marseille eller — i tilfælde, hvor der er tale om lufttransport — fra Marignane-lufthavnen

e)

midlertidige lokaler for at opfylde ITER-organisationens behov på eller ved anlægsstedet for ITER, indtil ITER-organisationens endelige bygninger og anlæg står klar til ibrugtagning

f)

strømforsyning: anlæg og vedligeholdelse frem til anlægsstedets grænse af strømforsyning, der kan levere op til 500 MW til pulset belastning samt mulighed for at trække 120 MW kontinuerlig elektrisk kraft fra forsyningsnettet uden afbrydelse på grund af vedligeholdelse af tilslutningen

g)

vandkølingsforsyning til at sprede gennemsnitligt 450 MW (termisk) energi i miljøet og

h)

tilslutning til computernet og telekommunikationslinjer med stor kapacitet.

Artikel 5

Tjenester

Foruden det i artikel 4 i dette bilag nævnte skal værten for egen regning eller til dokumenteret kostpris levere den tekniske, administrative og generelle service, som ITER-organisationen har behov for i overensstemmelse med aftalen om infrastrukturstøtte. Denne service omfatter bla:

a)

hjælpepersonale udover det personale, som værten stiller til rådighed for ITER-organisationen i medfør af denne aftales artikel 8

b)

faciliteter til sundhedsydelser

c)

beredskabstjenester

d)

sikkerhedsalarmsystemer med tilhørende faciliteter

e)

cafeteria

f)

bistand til godkendelsesprocedurer

g)

bistand til sikkerhedsledelse

h)

bistand til sprogkurser

i)

service til håndtering og bortskaffelse af radioaktivt affald fra ITER-aktiviteterne

j)

bistand ved flytning og bosættelse

k)

busbetjening til og fra arbejde

l)

faciliteter for rekreation, sociale aktiviteter og velfærd

m)

forsyningsydelser

n)

biblioteks- og mediateksydelser

o)

miljøovervågning, herunder strålingsovervågning, og

p)

bygnings- og anlægsservice (renovation, rengøring og havepleje).

Artikel 6

Skole

Værtsparten etablerer for egen regning en international skole for personalets børn og sørger for skoleuddannelse op til universitetsniveau efter et internationalt grundlæggende uddannelsesprogram, der tilrettelægges i samråd med uddannelsesmyndighederne hos de øvrige parter, samt letter indførelsen af supplerende læseplanselementer, der er specifikke for og understøttes af andre parter end værten. De øvrige parter bestræber sig efter bedste evne på at bistå skolen med dens udvikling og med at opnå deres respektive myndigheders anerkendelse af dens uddannelsesprogram.

Ordning for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

Artikel 1

Parterne i denne ordning har alle undertegnet aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, (herefter: »ITER-aftalen«) mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering.

Artikel 2

ITER-aftalen træder i henhold til sine bestemmelser i kraft, tredive dage efter at Folkerepublikken Kina, Euratom, Republikken Indien, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

Artikel 3

Parterne i denne ordning ønsker i videst muligt omfang at samarbejde efter ITER-aftalens bestemmelser, allerede inden hver enkelt part har fuldført alle de interne procedurer, der er en forudsætning for ratifikation, accept eller godkendelse af ITER-aftalen.

Artikel 4

Parterne i denne ordning forpligter sig derfor til, i hele det omfang det er muligt efter deres interne love og forskrifter, at overholde ITER-aftalens vilkår, i tiden frem til den træder i kraft.

Artikel 5

Parterne kan hver især med 120 dages skriftligt varsel til de andre parter trække sig ud af denne ordning.

Artikel 6

Denne ordning får virkning fra sin undertegnelse.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne ordning.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering

På vegne af Amerikas Forenede Staters regering


AFTALE

om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-Projektet

Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering og Den Russiske Føderations regering (herefter: »parterne«),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at artikel 12 i aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, (herefter: »ITER-aftalen«) fastsætter, at parterne i ITER-aftalen gør privilegier og immuniteter gældende,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at formålet med denne aftale er at definere for parterne, hvilket indhold og omfang sådanne privilegier og immuniteter i overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 skal have,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne har bekræftet deres hensigt om at indgå denne aftale i forbindelse med ITER-ministermødet i Bruxelles den 24. maj 2006,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Efter ITER-aftalens artikel 5, har Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (herefter: »ITER-organisationen«) status som international juridisk person og kan således indgå aftaler med stater og/eller internationale organisationer.

2.   ITER-organisationen har status som juridisk person og besidder på medlemmernes territorium den juridiske handleevne, den har brug for, og kan herunder

a)

indgå kontrakter

b)

anskaffe, besidde og råde over ejendom

c)

erhverve licenser og

d)

anlægge retssager.

Artikel 2

ITER-organisationens bygninger og lokaliteter er ukrænkelige.

Artikel 3

ITER-organisationens arkiver og dokumenter er ukrænkelige.

Artikel 4

1.   ITER-organisationen nyder immunitet imod retsforfølgelse undtagen:

a)

i særlige tilfælde, hvor organisationen udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten

b)

i forbindelse med tredjemands civile søgsmål om erstatning for skade opstået ved en ulykke forvoldt med et motorkøretøj, der tilhører eller føres på vegne af ITER-organisationen, eller i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven, hvor et sådant transportmiddel er impliceret

c)

i forbindelse med eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23 og

d)

i tilfælde af beslaglæggelse af løn, der gennemtvinges over for et medlem af ITER-organisationens personale på grund af gæld, forudsat at beslaglæggelsen følger af en endelig og eksigibel retsafgørelse efter gældende regler på det territorium, hvor retsfuldbyrdelsen skal ske.

2.   ITER-organisationens ejendomme og aktiver er, uanset hvor de befinder sig, fritaget for enhver form for rekvisition, beslaglæggelse, ekspropriering og konfiskation undtagen:

a)

i særlige tilfælde, hvor organisationen udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten

b)

i forbindelse med civile søgsmål som omhandlet i stk. 1, litra b), og

c)

i forbindelse med eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23.

3.   ITER-organisationen er endvidere fritaget for enhver form for konfiskation eller provisoriske tvangsforanstaltninger, undtagen i særlige tilfælde, hvor den udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten, og i det omfang det måtte blive nødvendigt i forbindelse med:

a)

forebyggelse og undersøgelse af ulykker med motorkøretøjer, der tilhører eller føres på vegne af ITER-organisationen, og

b)

eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23.

Artikel 5

1.   Inden for rammerne af ITER-organisationens officielle virksomhed er organisationen, dens ejendomme og indtægter fritaget for direkte skatter.

2.   Når varer eller tjenesteydelser, der er strengt nødvendige for udførelsen af ITER-organisationens officielle virksomhed, købes eller anvendes af eller på vegne af ITER-organisationen, og når prisen på disse varer og tjenesteydelser omfatter skatter eller afgifter, træffer parten så vidt muligt foranstaltninger til at yde fritagelse for disse skatter og afgifter eller til at sørge for, at de godtgøres.

Artikel 6

1.   Varer, som ITER-organisationen, eller andre på dennes vegne, ind- eller udfører til brug for organisationens officielle virksomhed, fritages for alle afgifter og skatter. Varer, som ITER-organisationen ind- eller udfører til brug for sin officielle virksomhed fritages for forbud og restriktioner på ind- og udførsel, undtagen hvis disse forbud eller restriktioner er i overensstemmelse med de love, forskrifter og politikker, der er omhandlet i ITER-aftalens artikel 14 og 20.

2.   Varer, der er omfattet af fritagelsen i artikel 5, eller som indføres som anført i stk. 1, må kun sælges eller gives væk på betingelser, der fastlægges af de parter, der har indrømmet fritagelserne.

Artikel 7

1.   ITER-organisationens officielle virksomhed, som den omhandles i artikel 5 og 6, omfatter organisationens administrative aktiviteter, herunder dens transaktioner i forbindelse med socialsikringsordninger, som den måtte oprette, og aktiviteter, den iværksætter til fremme af ITER-organisationens formål som defineret i ITER-aftalen.

2.   Bestemmelserne i artikel 5 og 6 gælder ikke for skatter og afgifter, der kun udgør betaling for en offentlig serviceydelse.

Artikel 8

Der ydes ikke fritagelse efter artikel 5 og 6 for varer eller tjenesteydelser, der købes, ind- eller udføres for ITER-organisationens personalemedlemmer personligt.

Artikel 9

Der må ikke på nogen måde sættes grænser for cirkulationen af publikationer og andet informationsmateriale, som sendes af eller til ITER-organisationen, jf. dog de love, forskrifter og politikker, der er omhandlet i ITER-aftalens artikel 14 og 20.

Artikel 10

1.   ITER-organisationen må modtage og besidde enhver form for midler, valuta, kontanter og værdipapirer; den disponerer frit over dem til ethvert formål, der har hjemmel i ITER-aftalen, og kan have konti i enhver valuta i det omfang, den har brug for, hvis den skal kunne opfylde sine forpligtelser.

2.   Når ITER-organisationen udøver sine rettigheder efter stk. 1, tager den behørigt hensyn til forestillinger der fremsættes af ethvert af dens medlemmer, i det omfang det findes, at forestillingerne kan imødekommes uden skade for ITER-organisationens interesser.

Artikel 11

1.   Hvad angår organisationens officielle kommunikationsaktivitet og overførslen af alle dens dokumenter, behandler parterne ikke ITER-organisationen mindre gunstigt, end den behandler andre internationale organisationer.

2.   Der finder ingen censur sted af ITER-organisationens officielle kommunikationsaktivitet uanset kommunikationsmiddel.

Artikel 12

Parterne træffer foranstaltninger for at gøre det lettere for ITER-organisationens personale at indrejse til, opholde sig i og udrejse fra deres territorium.

Artikel 13

1.   Mens parternes repræsentanter udfører deres hverv som repræsentanter, og på deres vej til og fra mødestedet for møder indkaldt af ITER-organisationen, besidder de følgende privilegier og immuniteter:

a)

immunitet mod arrestation og tilbageholdelse og mod beslaglæggelse af deres personlige bagage

b)

immunitet, også efter afslutningen af deres hverv, mod retsforfølgelse for deres handlinger i embeds medfør, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne immunitet gælder dog ikke for overtrædelser af færdselsloven begået af en repræsentant for en part eller for skader forårsaget af et motorkøretøj, der tilhører ham eller føres af ham

c)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

d)

ret til at modtage dokumenter eller korrespondance pr. kurér eller i forseglet postsæk

e)

fritagelse for dem selv og deres ægtefæller for alle indrejserestriktioner og registreringsformaliteter for udlændinge

f)

de samme lempelser med hensyn til penge- og valutakontrol, som indrømmes repræsentanter for udenlandske regeringer med midlertidige officielle hverv

g)

de samme toldlempelser for deres personlige bagage som dem, der gælder for diplomater.

2.   Privilegier og immuniteter indrømmes ikke parternes repræsentanter for at give dem personlige fordele, men for at sikre dem fuld uafhængighed under udførelsen af deres hverv for ITER-organisationen. I overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 giver parterne afkald på deres repræsentanters immunitet i alle tilfælde, hvor parten finder, at opretholdelse af immuniteten ville hindre rettens gang, og at den kan ophæves uden skade for de formål, den skal tjene.

Artikel 14

ITER-organisationens personale besidder følgende privilegier og immuniteter:

a)

immunitet, også når de ikke længere står i ITER-organisationens tjeneste, mod retsforfølgelse for deres handlinger i embeds medfør, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne immunitet gælder dog ikke for overtrædelser af færdselsloven begået af et medlem af ITER-organisationens personale eller for skader forårsaget af et motorkøretøj, der tilhører ham eller føres af ham

b)

fritagelse for alle pligter i forbindelse med militærtjeneste

c)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

d)

de samme lempelser i form af fritagelse for indrejserestriktioner og registreringsformaliteter for udlændinge som dem, der normalt indrømmes internationale organisationers personale, og for familiemedlemmer, som tilhører deres husstand, gælder de samme lempelser

e)

privilegier med hensyn til valutabestemmelser, som er sammenlignelige med dem, der indrømmes internationale organisationers personale

f)

under internationale kriser de samme repatrieringsvilkår som diplomatiske repræsentanter, og disse vilkår gælder også for familiemedlemmer, som tilhører deres husstand

g)

ret til at indføre møbler og personlige genstande toldfrit ved tiltrædelsen af deres stilling i den pågældende stat og til at udføre deres møbler og personlige genstande toldfrit ved fratrædelsen; dette gælder med forbehold af de betingelser, som regeringen i den stat, i hvilken retten udøves, anser for påkrævede.

Artikel 15

Ud over de privilegier og immuniteter, der er omtalt i artikel 14, nyder ITER-organisationens generaldirektør — og når stillingen er ubesat, den person, der er udpeget til at varetage hans funktioner — de privilegier og immuniteter, som diplomater af tilsvarende rang er berettigede til.

Artikel 16

Eksperter nyder, mens de udfører opgaver i forbindelse med ITER-organisationen eller varetager hverv for ITER-organisationen, følgende privilegier og immuniteter, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan løse deres opgaver, også under rejser, de foretager som led i deres opgaver og under udførelsen af sådanne hverv:

a)

immunitet, også efter at de er ophørt med at udføre deres eksperthverv for ITER-organisationen, for deres handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, som led i udførelsen af deres opgaver, idet denne immunitet dog ikke gælder for overtrædelser af færdselsloven begået af eksperten eller for skade forvoldt af et motorkøretøj, der tilhører eller føres af eksperten

b)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

c)

de samme lempelser, hvad angår valuta- og omvekslingsbestemmelser, og hvad angår deres personlige bagage, som dem, der indrømmes embedsmænd fra udenlandske regeringer med midlertidige officielle hverv.

Artikel 17

1.   Løn og honorarer, der udbetales af ITER-organisationen, fritages for indkomstskat, i det omfang de beskattes til fordel for ITER-organisationen. Parterne har ret til at tage hensyn til disse lønninger og honorarer ved vurderingen af, hvor meget skat der skal betales af indtægter fra andre kilder.

2.   Stk. 1 gælder ikke for livrenter og pensioner, som ITER-organisationen udbetaler til sine forhenværende generaldirektører og personalemedlemmer.

Artikel 18

Artikel 14 og 17 gælder for alle de personalekategorier, som ITER-organisationens personalevedtægt gælder for. ITER-organisationens råd (herefter: »ITER-rådet«) træffer afgørelse om, hvilke kategorier af eksperter artikel 16 gælder for. Navne, titler og adresser på de personalemedlemmer og eksperter, der er omhandlet i denne artikel, fremsendes fra tid til anden til ITER-organisationens medlemmer.

Artikel 19

Hvis ITER-organisationen opretter sit eget socialsikringsorgan, fritages generaldirektøren og personalet for alle obligatoriske bidrag til nationale socialsikringsorganer i overensstemmelse med aftaler, som indgås med parterne og/eller værtsstaten.

Artikel 20

Parterne har ikke pligt til at lade de privilegier og immuniteter, der er omhandlet i artikel 13, artikel 14, litra b), d), e), f) og g), artikel 15, artikel 16, litra c), og artikel 19, gælde for sine egne statsborgere eller for personer, der på det tidspunkt, de tiltræder deres stillinger som ansatte ved ITER-organisationen i den pågældende part, har fast bopæl dér.

Artikel 21

1.   De i denne aftale omhandlede privilegier og immuniteter indrømmes ikke ITER-organisationens generaldirektør, personale og eksperter for at give dem personlige fordele. De indrømmes udelukkende for at sikre, at ITER-organisationen under enhver omstændighed kan fungere uhindret, og at de personer, der får dem tildelt, har uafhængighed.

2.   I overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 ophæver ITER-rådet enhver relevant immunitet i ethvert tilfælde, hvor rådet finder, at opretholdelse af immuniteten ville hindre rettens gang, og at ophævelsen ikke strider mod ITER-organisationens og dens medlemmers interesser.

Artikel 22

ITER-organisationen samarbejder til enhver tid med parternes og værtsstatens (jf. definition i ITER-aftalens artikel 1, stk. 2) kompetente myndigheder for at lette retsplejen, sikre overholdelse af politivedtægter, sundheds- og sikkerhedsvedtægter, forskrifter om indhentning af tilladelser, om miljøbeskyttelse, arbejdstilsyn og anden lignende national lovgivning og for at forhindre ethvert misbrug af denne aftales bestemmelser om privilegier og immuniteter. Det i denne artikel omhandlede samarbejde kan reguleres i hovedkvarteraftalen og feltgruppeaftalerne eller i supplerende aftaler.

Artikel 23

1.   Når ITER-organisationen indgår andre skriftlige kontrakter end dem, den indgår i overensstemmelse med personalevedtægten, kan de indeholde regler om voldgift. Voldgiftsbestemmelsen eller den særlige voldgiftsaftale, der indgås med dette formål, fastsætter, hvilken stats lov der gælder, og i hvilken stat voldgiftsmændene mødes.

2.   Voldgiftskendelsen fuldbyrdes efter gældende ret i den stat, på hvis territorium kendelsen skal fuldbyrdes.

Artikel 24

I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Euratom gælder denne aftale for det samme område, som Euratom-traktaten gælder for. I overensstemmelse med Euratom-traktaten og andre relevante aftaler gælder den desuden for Republikken Bulgarien, Rumænien og Det Schweiziske Forbund, der deltager i Euratoms fusionsprogram som fuldt associerede tredjestater.

Artikel 25

1.   Denne aftale ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver signatarstats procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft, tredive dage efter at Euratom, Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Indien, Republikken Korea og Den Russiske Føderation har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

3.   Hvis ikke aftalen er trådt i kraft senest et år efter undertegnelsen, indkalder depositaren et møde mellem signatarerne til at træffe afgørelse om, hvad der bør gøres for at lette aftalens ikrafttræden.

Artikel 26

1.   Når ITER-rådet har truffet afgørelse efter ITER-aftalens artikel 23, stk. 1, kan den pågældende stat eller internationale organisation tiltræde og blive part i denne aftale.

2.   Tiltrædelsen får virkning fra den dag, tiltrædelsesinstrumentet deponeres hos depositaren.

Artikel 27

Denne aftale har samme løbetid som ITER-aftalen. Denne aftales udløb berører ikke den immunitet, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b), artikel 14, litra a) og artikel 16, litra a).

Artikel 28

Opstår der en tvist mellem parterne eller mellem en eller flere parter og ITER-organisationen på grundlag af eller i forbindelse med denne aftale, bilægges den ved konsultationer, mægling eller andre procedurer, som der opnås enighed om, f.eks. voldgift. De berørte parter mødes for at drøfte arten af en sådan tvist med henblik på hurtig bilæggelse.

Artikel 29

1.   IAEA's generaldirektør er depositar for denne aftale.

2.   Aftalens originaleksemplar deponeres hos depositaren, som sender bekræftede kopier af den til signatarerne og til De Forenede Nationers generalsekretær med henblik på registrering og offentliggørelse efter artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

3.   Depositaren underretter alle signatarer og tiltrædende stater og internationale organisationer om:

a)

deponeringsdatoen for hvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument og

b)

denne aftales ikrafttrædelsestidspunkt.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering


16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/87


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. december 2006

om fastsættelse, i medfør af Rådets beslutning 2002/358/EF, af de respektive emissionsniveauer, der i medfør af Kyoto-protokollen tildeles Fællesskabet og hver af dets medlemsstater

(meddelt under nummer K(2006) 6468)

(2006/944/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til beslutning 2002/358/EF opstiller kvantitative emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelser med henblik på fastsættelse af de respektive emissionsniveauer, som er tildelt Fællesskabet og dets medlemsstater i henhold til Kyoto-protokollens artikel 4. Bilag B til Kyoto-protokollen opstiller kvantitative emissionsbegrænsnings- eller reduktionsforpligtelser til fastsættelse af de emissionsniveauer, som tildeles de medlemsstater, der tiltrådte Fællesskabet efter den 25. april 2002, med undtagelse af Cypern og Malta, som endnu ikke har kvantitative emissionsbegrænsnings- eller reduktionsforpligtelser under Kyoto-protokollen.

(2)

De respektive emissionsniveauer, udtrykt i ton kuldioxidækvivalent, som tildeles Fællesskabet og dets medlemsstater, er fastsat i bilaget til denne beslutning. Disse emissionsniveauer er beregnet på grundlag af de reviderede emissionstal for referenceåret som forelagt af medlemsstaterne i medfør af artikel 23 i Kommissionens beslutning 2005/166/EF af 10. februar 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (2), ganget med de kvantitative emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelser, som er opført i bilag II til beslutning 2002/358/EF og i Kyoto-protokollens bilag B, og ganget med fem, svarende til de fem år, protokollens første forpligtelsesperiode varer.

(3)

I overensstemmelse med artikel 3 i beslutning 2002/358/EF skal den mængde, der tildeles Fællesskabet og hver af dets medlemsstater, være lig deres respektive emissionsniveau som fastsat i bilaget til nærværende beslutning.

(4)

Som led i revisionen af emissionsdataene for referenceåret i medfør af Kyoto-protokollen, forelagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 23 i beslutning 2005/166/EF, var det nødvendigt at foretage en genberegning, som resulterede i en aritmetisk forskel på 11 403 608 ton kuldioxidækvivalent mellem den mængde, der var tildelt Det Europæiske Fællesskab, og summen af de mængder, der var tildelt de i bilag II til beslutning 2002/358/EF opførte medlemsstater. Denne forskel bør Fællesskabet udstede som tildelte enheder (assigned amount units — AAU).

(5)

Eventuelle ændringer i Fællesskabets og dets medlemsstaters endelige emissionsniveauer, der måtte følge af granskningen af emissionsniveauerne, jf. Kyoto-protokollens artikel 8, bør fastsættes ved en ændring til denne beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De respektive emissionsniveauer udtrykt i ton kuldioxidækvivalent, der tildeles Fællesskabet og dets medlemsstater for den første forpligtelsesperiode for kvantitativ emissionsbegrænsning og -reduktion under Kyoto-protokollen, er anført i bilaget.

Artikel 2

Forskellen på 11 403 608 ton kuldioxidækvivalent mellem Fællesskabets emissionsniveauer og summen af emissionsniveauerne for de i bilag II til beslutning 2002/358/EF opførte medlemsstater udstedes af Fællesskabet som tildelte enheder.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 57.


BILAG

Respektive emissionsniveauer udtrykt i ton kuldioxidækvivalent, der tildeles Fællesskabet og dets medlemsstater for den første forpligtelsesperiode for kvantitativ emissionsbegrænsning og reduktion under Kyoto-protokollen

Det Europæiske Fællesskab (1)

19 683 181 601

Belgien

679 368 682

Danmark

273 827 177

Tyskland

4 868 520 955

Grækenland

694 087 947

Spanien

1 663 967 412

Frankrig

2 819 626 640

Irland

315 158 338

Italien

2 429 132 197

Luxembourg

45 677 304

Nederlandene

1 008 565 720

Østrig

343 405 392

Portugal

386 956 503

Finland

355 480 975

Sverige

375 864 317

Det Forenede Kongerige

3 412 080 630


Cypern

Ikke relevant

Tjekkiet

902 890 649

Estland

197 902 558

Letland

119 113 402

Litauen

221 275 934

Ungarn

578 260 222

Malta

Ikke relevant

Polen

2 673 496 300

Slovenien

92 934 961

Slovakiet

337 456 459


(1)  Med henblik på fælles opfyldelse af forpligtelserne i artikel 3, stk. 1, i Kyoto-protokollen i overensstemmelse med protokollens artikel 4, jf. beslutning 2002/358/EF, med virkning for de medlemsstater, der er opført i beslutningens bilag II.