ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 355

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
15. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 af 28. november 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1840/2006 af 11. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1841/2006 af 14. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2006 af 13. december 2006 om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b, VI aN (EF-farvande) og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1846/2006 af 13. december 2006 om forbud mod fiskeri efter makrel i ICES-område II a (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII og XIV fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2006 af 13. december 2006 om tilpasning af en række horisontale forordninger i den fælles landbrugspolitik som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 af 14. december 2006 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 595/91

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1849/2006 af 14. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter ( 1 )

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1850/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle og humleprodukter

72

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2006 af 14. december 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår indtag af konventionelt foder i perioder med græsningsskifte

88

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2006 af 14. december 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

89

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1853/2006 af 14. december 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

90

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

91

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

92

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om ændring af beslutning 2006/698/EF for så vidt angår en forlængelse af dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 5993)

96

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2006 om fortsættelse i 2007 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formerings- og plantemateriale af Prunus domestica L. og af Malus Mill. i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF, som blev indledt i 2003 og 2004

103

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2006 om fortsættelse i 2007 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af Asparagus officinalis L. i henhold til Rådets direktiv 2002/55/EF, som blev indledt i 2005 ( 1 )

104

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om afslutning af regnskaberne for visse udbetalende organer i Tyskland og Det Forenede Kongerige over udgifter, der for regnskabsåret 2003 blev finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 6506)

107

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1839/2006

af 28. november 2006

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) indfører en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, og fastsætter den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved afgørelse 2006/930/EF af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik (2) godkendte Rådet aftalen på Fællesskabets vegne som afslutning på forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres og suppleres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres med de afgifter og suppleres med de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I del III, afsnit III, bilag 7 (»WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder«), foretages følgende ændringer for så vidt angår KN-kode 0201 30 00:

a)

Varebeskrivelsen af EF-toldkontingentet på 11 000 tons »Udbenet kød af »høj kvalitet«: »Særlige udskæringer eller udskæringer af »høj kvalitet« af hornkvæg, der udelukkende er opdrættet på græs, mellem 22 og 24 måneder gamle, som har to blivende fortænder og med en levende vægt ved slagtningen på 460 kg og derunder, betegnet som »special boxed beef«. Disse udskæringer kan være mærket »sc« (special cuts)« « erstattes af: »Udbenet kød af »høj kvalitet« af hornkvæg, fersk eller kølet«.

b)

Under »Andre bestemmelser og betingelser« indsættes teksten: »Forsyningsland: Argentina«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1).

(2)  Se side 91 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning. I de tilfælde, hvor der er anført »ex«-KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

Del 2

Liste over toldsatser

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

0304 20 94

Filet, frosset, bortset fra filet af ferskvandsfisk

En lavere sats på 11,4 % (1)

0303 79 98

Andre saltvandsfisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304, undtagen lever, rogn og mælke

En lavere sats på 12,4 % (1)

Toldpos.

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Kød af hornkvæg, frosset; forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte; udbenet kød

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset; nyretap og mellemgulv. Det importerede kød skal anvendes til forarbejdning.

Gennemfort ved forordning (EF) nr. 267/2006

Toldpos.

0402 10 19

Skummetmælkspulver

Tilføj 537 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos.

ex 0808 10 80

Æbler

Tilføj 96 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos.

1005 10 90

1005 90 00

Majs

Gennemfort ved forordning (EF) nr. 711/2006

Toldpos.

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Frugtsafter

Gennemfort ved forordning (EF) nr. 711/2006

Toldpos.

2204 29 65

2204 29 75

Vin

Åbn et toldkontingent på 20 000 hl (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 8 EUR/hl

Toldpos.

2204 21 79

2204 21 80

Vin

Åbn et toldkontingent på 40 000 hl (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 10 EUR/hl

Toldpos.

2205 90 10

Vermouth

Åbn et toldkontingent på 13 810 hl (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 7 EUR/hl

Den nøjagtige varebeskrivelse for EF-15 gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.


(1)  Den ovenfor anførte lavere sats anvendes i tre år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt der falder først.

Den nøjagtige varebeskrivelse for EF-15 gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/4


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1840/2006

af 11. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«),

under henvisning til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 af 13. januar 2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien (i det følgende benævnt »den oprindelige forordning«) (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Ved den oprindelige forordning indførte Rådet en endelig udligningstold på importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld henhørende under KN-kode ex 6302 21 00 (Taric-kode 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-kode 6302229019), ex 6302 31 00 (Taric-kode 6302311090) og ex 6302 32 90 (Taric-kode 6302329019) med oprindelse i Indien. I betragtning af det store antal samarbejdsvillige indiske eksporterende producenter af den pågældende vare, blev der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 27 udvalgt en stikprøve, og der blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,4 % og 10,4 % for de selskaber, som indgik i stikprøven, mens andre samarbejdsvillige selskaber, som ikke indgik i stikprøven, fik tildelt en toldsats på 7,6 %. Der blev fastsat en resttoldsats på 10,4 % for alle andre selskaber.

(2)

Det er fastsat i artikel 2 i den oprindelige forordning, at hvis en ny eksporterende producent i Indien over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende selskab ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, omhandlede varer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden (1.10.2001-30.9.2002) (»det første kriterium«), at det ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Indien, som er genstand for de ved forordningen indførte antisubsidieforanstaltninger (»det andet kriterium«), og at selskabet faktisk har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet (»det tredje kriterium«), kan artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning ændres ved at tildele den nye eksporterende producent den toldsats, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, dvs. 7,6 %.

(3)

Den oprindelige forordning er blevet ændret to gange, nemlig ved Rådets forordning (EF) nr. 2143/2004 (3) og Rådets forordning (EF) nr. 122/2006 (4). Ved begge forordninger blev navnene på selskaber, der eksporterede den pågældende vare med oprindelse i Indien, og som over for Kommissionens tjenestegrene havde godtgjort, at de opfyldte kriterierne i den oprindelige forordning, føjet til listen over indiske eksporterende producenter i bilaget til forordningen.

B.   ANMODNINGER FRA NYE EKSPORTØRER/PRODUCENTER

(4)

19 indiske selskaber har siden offentliggørelsen af den foregående ændringsforordning ansøgt om at blive indrømmet samme status som de samarbejdsvillige selskaber, der deltog i den oprindelige undersøgelse, men som ikke indgik i stikprøven (»status som ny eksportør«).

(5)

De 19 ansøgere var:

Ansøgende selskab

By

B.K.S. Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi — A1 — Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Fire af de indiske selskaber, der anmodede om status som ny eksportør, besvarede ikke det spørgeskema, der skulle vise, om de overholdt bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 74/2004, og deres anmodninger måtte derfor afvises.

(7)

Ét selskab sendte spørgeskemaet tilbage to gange, begge gange ufuldstændigt udfyldt og med modstridende oplysninger. Der blev sendt et tredje spørgeskema til selskabet, som ikke blev sendt tilbage, og det var derfor ikke muligt for selskabet at bevise, at det opfyldte kriterierne for at få status som ny eksporterende producent. Dette selskabs anmodning blev derfor afvist.

(8)

De resterende 14 selskaber indsendte fuldstændigt besvarede spørgeskemaer og kom derfor i betragtning til indrømmelse af status som ny eksportør.

(9)

Den dokumentation, der blev fremlagt af seks af de ovennævnte indiske eksportører/producenter, anses som fyldestgørende for, at de kan tildeles toldsatsen på 7,6 %, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, og de føjes derfor til listen over eksportører/producenter i bilaget (i det følgende benævnt »bilaget«) til den oprindelige forordning.

(10)

De resterende otte selskabers ansøgninger om indrømmelse af status som ny eksporterende producent blev afvist af følgende grunde:

(11)

Syv selskaber fremlagde ikke dokumentation for, at de havde eksporteret den pågældende vare til Fællesskabet efter undersøgelsesperioden eller havde indgået uigenkaldelige kontraktmæssige forpligtelser til at eksportere væsentlige mængder af den pågældende vare til Fællesskabet.

(12)

Ét selskab er forretningsmæssigt forbundet med et selskab, der allerede er opført i listen i den oprindelige forordning, og førstnævnte selskabs ansøgning om indrømmelse af status som ny eksportør blev derfor afvist, da det ikke opfyldte det andet kriterium i den oprindelige forordnings artikel 2.

(13)

De selskaber, der ikke fik tildelt status som nye eksportører, blev underrettet om grundene til denne afgørelse og fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter skriftligt.

(14)

Alle argumenter og indlæg fra de interesserede parter er blevet undersøgt og taget i betragtning, når det var berettiget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende selskaber føjes til listen over producenter i Indien i bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004:

Selskab

By

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2006.

På Rådets vegne

E. TUOMIOJA

Formand


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 122/2006 (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3).

(3)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3.


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1841/2006

af 14. december 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1842/2006

af 14. december 2006

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 31, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen efter bestemmelsessted.

(4)

I henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (3), kan tolden nedsættes for en vis mængde EF-mejeriprodukter, der eksporteres til Den Dominikanske Republik. Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres efter denne ordning, bør derfor nedsættes med en vis procentsats.

(5)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede eksportrestitutioner ydes for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 1, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(3)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(4)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 15. december 2006

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  For de relevante produkter, som skal eksporteres til Den Dominikanske Republik under det kontingent for 2006/07, der er omhandlet i afgørelse 98/486/EF, og som opfylder betingelserne i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, anvendes følgende satser:

a)

produkter henhørende under KN-kode 0402 10 11 9000 og 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkter henhørende under KN-kode 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 og 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1843/2006

af 14. december 2006

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 12. december 2006.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 12. december 2006, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 975/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 69).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 581/2004

Smør

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1844/2006

af 14. december 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Restitutionssatser fra 15. december 2006 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

24,89

24,89

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

21,00

21,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

78,50

78,50

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

104,25

104,25

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

97,00

97,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1845/2006

af 13. december 2006

om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b, VI aN (EF-farvande) og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).


BILAG

Nr.

56

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

V b, VI aN (EF-farvande), VI b

Dato

11. november 2006


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1846/2006

af 13. december 2006

om forbud mod fiskeri efter makrel i ICES-område II a (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII og XIV fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).


BILAG

Nr.

57

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

MAC/2CX14-

Art

Makrel (Scomber scombrus)

Område

II a (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Dato

11. november 2006


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1847/2006

af 13. december 2006

om tilpasning af en række horisontale forordninger i den fælles landbrugspolitik som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på Bulgariens og Rumæniens (herefter: »de nye medlemsstaters«) tiltrædelse af Fællesskabet bør følgende kommissionsforordninger tilpasses og bestemmelser indføjes i dem om visse angivelser på de nye medlemsstaters sprog: (EØF) nr. 120/89 af 19. januar 1989 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for landbrugsprodukter (1), (EØF) nr. 3515/92 af 4. december 1992 om fælles gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1055/77 om oplagring og flytning af varer opkøbt af et interventionsorgan (2), (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (3), (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), (EF) nr. 2298/2001 af 26. november 2001 om særlige bestemmelser for udførsel af produkter, der leveres som fødevarehjælp (5), (EF) nr. 2090/2002 af 26. november 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 386/90 for så vidt angår fysisk kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner (6) og (EF) nr. 639/2003 af 9. april 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser efter Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport (7).

(2)

Ovennævnte forordninger bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 120/89 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4a, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»I det dokument, der sendes til det toldsted, hvor toldformaliteterne ved udførsel fandt sted, anfører udgangstoldstedet en af påtegningerne i bilag I.«

2)

I artikel 13, stk. 2, andet afsnit, ændres »bilaget« til »bilag II«.

3)

Bilaget ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 3515/92 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»Udførselsangivelsen og i givet fald dokumentet for ekstern fællesskabsforsendelse eller det tilsvarende nationale dokument skal indeholde en af påtegningerne i bilag I.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»Ved anvendelse af artikel 2, andet led, i forordning (EØF) nr. 1055/77 i forbindelse med forsendelse af produkter til en anden medlemsstat med henblik på overførsel ledsages produkterne af et kontroleksemplar T5 som omhandlet i artikel 912a-912g i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (8). Kontroleksemplaret T5 udstedes af det interventionsorgan, der afsender produkterne, og skal i rubrik 104 indeholde en af påtegningerne i bilag II.

3)

Ordlyden af bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag I og II.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 800/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 1, litra c), andet afsnit, affattes således:

»I så fald anfører den kompetente myndighed i den medlemsstat, som kontroleksemplar T5 er bestemt til, eller i den medlemsstat, hvor et nationalt dokument anvendes som bevis, en af de påtegninger, der er vist i bilag Ia, i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« under »Bemærkninger« i kontroleksemplar T5 eller i den tilsvarende rubrik i det nationale dokument.«

2)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4, første afsnit, affattes således:

»Hvis et produkt, som forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fælles forsendelse, i en anden medlemsstat end eksportmedlemsstaten henføres under en af de i stk. 1 nævnte procedurer med henblik på transport til en bestemmelsesstation uden for Fællesskabets toldområde eller levering til en modtager uden for Fællesskabets toldområde, foretages der på det toldsted, hvor produktet henføres under en af ovennævnte procedurer, en påtegning i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet en af påtegningerne i bilag Ib anføres under »Bemærkninger«.«

b)

Stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Hvis et produkt overtages af jernbanen i eksportmedlemsstaten eller i en anden medlemsstat og forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fælles forsendelse som led i en kontrakt om kombineret jernbane-/landevejstransport for at blive transporteret ad jernbane til en destination uden for Fællesskabets toldområde, foretager det toldsted, under hvis myndighedsområde eller i nærheden af hvilket den jernbaneterminal er placeret, hvor transporten overtages af jernbanen, en påtegning i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet en af påtegningerne i bilag Ic anføres under »Bemærkninger«.«

3)

Artikel 41, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»På kontroleksemplar T5 udfyldes rubrik 33, 103 og 104 og i givet fald 105. I kontroleksemplar T5 anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag IIa, i rubrik 104 under »Anden«.«

4)

Artikel 44, stk. 5, affattes således:

»5.   Anvendes artikel 8 i forbindelse med levering til en platform, anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag IIb, i kontroleksemplar T5, rubrik 104 under »Anden«.«

5)

Ordlyden af bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag Ia, bilag Ib, bilag Ic, bilag IIa og bilag IIb.

6)

I bilag IV udgår »Bulgarien« og »Rumænien«.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 1291/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»I sådanne tilfælde indsætter det udstedende organ en af de påtegninger, der er vist i bilag Ia, i licensens rubrik 6.«

2)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»Licensansøgninger og licenser med forudfastsættelse af restitutionen, der udfærdiges med henblik på fødevarehjælp som omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, skal i rubrik 20 indeholde en af påtegningerne i bilag Ib.«

2a)

I artikel 18, stk. 4, tilføjes »BG« for Bulgarien og »RO« for Rumænien.

3)

Artikel 33 ændres således:

a)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Er det eneste formål med kontroleksemplar T 5 at muliggøre frigivelse af sikkerhedsstillelsen, anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag Ic, i rubrik 106.«

b)

Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Undergives produktet efter antagelsen af den i artikel 24, stk. 1, litra b), første led, omhandlede udførselsangivelse en af de forenklede procedurer i del II, afsnit II, kapitel 7, afdeling 3, i forordning (EØF) nr. 2454/93 eller i afsnit X, kapitel I, i tillæg I i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure for at blive transporteret til en bestemmelsesstation eller leveret til en modtager uden for Fællesskabets toldområde, sendes det i stk. 2, litra b), krævede kontroleksemplar T 5 ad administrativ vej til det organ, som har udstedt licensen. I rubrik »J« i kontroleksemplar T 5 anføres en af påtegningerne i bilag Id under »Bemærkninger«.«

4)

Artikel 36, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen skal desuden i rubrik 22 indeholde en af påtegningerne i bilag Ie, understreget med rødt.«

5)

Artikel 42, stk. 1, affattes således:

»1.   Har en licensindehaver som følge af et tilfælde af force majeure anmodet om forlængelse af gyldighedsperioden for en licens med forudfastsættelse af eksportafgift eller eksportrestitution, og har det kompetente organ endnu ikke taget stilling til denne anmodning, kan licensindehaveren anmode organet om en anden licens. Denne anden licens udstedes på de på tidspunktet for denne anmodning gældende betingelser, bortset fra:

a)

at den højst udstedes for den mængde, der ikke er udnyttet på den første licens, som ønskes forlænget

b)

at der i rubrik 20 anføres en af påtegningerne i bilag If.«

6)

Artikel 43, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

Har udførslen fundet sted uden eksportlicens eller forudfastsættelsesattest, og hvis det i artikel 850 i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede oplysningsskema INF 3 anvendes, skal rubrik A i nævnte skema være forsynet med en af påtegningerne i bilag Ig.«

7)

Artikel 45, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

udførselsangivelsen for de ækvivalente produkter eller en af de kompetente myndigheder bekræftet genpart eller fotokopi heraf, og dette dokument skal indeholde en af påtegningerne i bilag Ih; påtegningen skal bekræftes med det pågældende toldsteds stempel, der i original anbringes på det dokument, der benyttes som bevisdokument, og«

8)

Artikel 50, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Undtagen i de tilfælde, hvor der i reglerne for en enkelt sektor er fastsat en særlig angivelse, anføres en af de påtegninger, der er vist i bilag Ii, i licensens rubrik 24.«

9)

Ordlyden af bilag IV til nærværende forordning indsættes som bilag Ia, bilag Ib, bilag Ic, bilag Id, bilag Ie, bilag If, bilag Ig, bilag Ih og bilag Ii.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 2298/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»I ansøgningen om restitution, jf. artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 800/1999, og ud over kravene i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000, anføres i rubrik 20 i licensansøgningen og i eksportlicensen en af de påtegninger, der er vist i bilaget.«

2)

Ordlyden af bilag V til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 2090/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

»Har udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for kontroleksemplar T5 udtaget en prøve, skal en af de påtegninger, der er vist i bilag Ia, anføres på kontroleksemplar T5 eller i givet fald på det nationale dokument, der returneres til myndighederne.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for dokument T5 underretter skriftligt ved anvendelse af en kopi af originaldokumentet de i stk. 5 omhandlede myndigheder om analyseresultatet med anførelse af:

a)

en af påtegningerne i bilag Ib

b)

eller resultatet af analysen, hvis dette ikke svarer til det angivne produkt.«

c)

Stk. 7, andet afsnit, affattes således:

»I så tilfælde anfører udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for kontroleksemplar T5 en af de påtegninger, der er vist i bilag Ic, på kontroleksemplar T5 eller eventuelt på det nationale dokument, som returneres til myndighederne.«

2)

Ordlyden af bilag VI til nærværende forordning indsættes som bilag Ia, bilag Ib og bilag Ic.

Artikel 7

I forordning (EF) nr. 639/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Finder embedsdyrlægen på udgangsstedet det godtgjort, at kravene i stk. 2 er opfyldt, attesterer han dette ved en af de påtegninger, der er vist i bilag Ia, og ved at stemple og underskrive det dokument, der udgør beviset for udførsel fra EF’s toldområde, enten i rubrik J på kontroleksemplar T5 eller på det bedst egnede sted i det nationale dokument.«

2)

Ordlyden af bilag VII til nærværende forordning indsættes som bilag Ia.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 910/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 63).

(2)  EFT L 355 af 5.12.1992, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1970/2004 (EUT L 341 af 17.11.2004, s. 17).

(3)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 671/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(5)  EFT L 308 af 27.11.2001, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2080/2004 (EUT L 360 af 7.12.2004, s. 4).

(6)  EFT L 322 af 27.11.2002, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1454/2004 (EUT L 269 af 17.8.2004, s. 9).

(7)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 354/2006 (EUT L 59 af 1.3.2006, s. 10).

(8)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1


BILAG I

Det eksisterende bilag til forordning (EØF) nr. 120/89 betitles »Bilag II« og før det indsættes følgende tekst:

»BILAG I

Påtegninger omhandlet i artikel 4a, stk. 2, tredje afsnit:

:

Bulgarsk

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

Spansk

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

Tjekkisk

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

Dansk

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

Tysk

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

Estisk

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

Græsk

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

Engelsk

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

Fransk

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

Italiensk

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

Lettisk

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

Litauisk

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

Ungarsk

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

Maltesisk

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

Nederlandsk

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

Polsk

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

Portugisisk

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

Rumænsk

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

Slovakisk

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

Slovensk

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

Finsk

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

Svensk

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89«


BILAG II

»

BILAG I

Påtegninger omhandlet i artikel 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

Spansk

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

Tjekkisk

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

Dansk

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

Tysk

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

Estisk

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

Græsk

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

Engelsk

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

Fransk

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

Italiensk

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

Lettisk

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

Litauisk

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

Ungarsk

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

Maltesisk

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

Nederlandsk

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

Polsk

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

Portugisisk

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

Rumænsk

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

Slovakisk

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

Slovensk

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

Finsk

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

Svensk

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

BILAG II

Påtegninger omhandlet i artikel 5, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

Spansk

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

Tjekkisk

:

Intervenční produkty – převod

:

Dansk

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

Tysk

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

Estisk

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

Græsk

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

Engelsk

:

Intervention products — transfer operation

:

Fransk

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

Italiensk

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

Lettisk

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

Litauisk

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

Ungarsk

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

Maltesisk

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

Nederlandsk

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

Polsk

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

Portugisisk

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

Rumænsk

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

Slovakisk

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

Slovensk

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

Finsk

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

Svensk

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande

«

BILAG III

»

BILAG Ia

Påtegninger omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

Spansk

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

Tjekkisk

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

Dansk

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

Tysk

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

Estisk

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

Græsk

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

Engelsk

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

Fransk

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

Italiensk

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

Lettisk

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

Litauisk

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

Ungarsk

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

Maltesisk

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

Nederlandsk

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

Polsk

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

Portugisisk

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

Rumænsk

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

Slovakisk

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

Slovensk

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

Finsk

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

Svensk

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

BILAG Ib

Påtegninger omhandlet i artikel 10, stk. 4, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

Spansk

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

Tjekkisk

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

Dansk

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

Tysk

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

Estisk

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

Græsk

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

Engelsk

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

Fransk

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

Italiensk

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

Lettisk

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

Litauisk

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

Ungarsk

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

Maltesisk

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

Nederlandsk

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

Polsk

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

Portugisisk

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

Rumænsk

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

Slovakisk

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

Slovensk

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

Finsk

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

Svensk

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

BILAG Ic

Påtegninger omhandlet i artikel 10, stk. 5, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

Spansk

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

Tjekkisk

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

Dansk

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

Tysk

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

Estisk

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

Græsk

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

Engelsk

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

Fransk

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

Italiensk

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

Lettisk

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

Litauisk

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

Ungarsk

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

Maltesisk

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

Nederlandsk

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

Polsk

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

Portugisisk

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

Rumænsk

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

Slovakisk

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

Slovensk

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

Finsk

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

Svensk

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

BILAG IIa

Påtegninger omhandlet i artikel 41, stk. 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

Spansk

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

Tjekkisk

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

Dansk

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

Tysk

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

Estisk

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

Græsk

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

Engelsk

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

Fransk

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

Italiensk

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

Lettisk

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

Litauisk

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

Ungarsk

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

Maltesisk

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

Nederlandsk

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

Polsk

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

Portugisisk

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

Rumænsk

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

Slovakisk

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

Slovensk

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

Finsk

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

Svensk

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

BILAG IIb

Påtegninger omhandlet i artikel 44, stk. 5:

:

Bulgarsk

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

Spansk

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

Tjekkisk

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

Dansk

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

Tysk

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

Estisk

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

Græsk

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

Engelsk

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

Fransk

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

Italiensk

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

Lettisk

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

Litauisk

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

Ungarsk

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

Maltesisk

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

Nederlandsk

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

Polsk

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

Portugisisk

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

Rumænsk

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

Slovakisk

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

Slovensk

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

Finsk

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

Svensk

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999

«

BILAG IV

»

BILAG Ia

Påtegninger omhandlet i artikel 9, stk. 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

Spansk

:

Retrocesión al titular el …

:

Tjekkisk

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

Dansk

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

Tysk

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

Estisk

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

Græsk

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

Engelsk

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Fransk

:

rétrocession au titulaire le …

:

Italiensk

:

retrocessione al titolare in data …

:

Lettisk

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

Litauisk

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

Ungarsk

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

Maltesisk

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

Nederlandsk

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

Polsk

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

Portugisisk

:

retrocessão ao titular em …

:

Rumænsk

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Slovakisk

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Slovensk

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Finsk

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Svensk

:

återbördad till licensinnehavaren den …

BILAG Ib

Påtegninger omhandlet i artikel 16, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

Spansk

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

Tjekkisk

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

Dansk

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

Tysk

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

Estisk

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

Engelsk

:

Licence under GATT — food aid

:

Fransk

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

Italiensk

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

Lettisk

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

Litauisk

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

Ungarsk

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

Maltesisk

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

Nederlandsk

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

Polsk

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

Portugisisk

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

Rumænsk

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

Slovakisk

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

Slovensk

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

Finsk

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

Svensk

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

BILAG Ic

Påtegninger omhandlet i artikel 33, stk. 2, tredje afsnit:

:

Bulgarsk

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

Spansk

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

Tjekkisk

:

K použití pro uvolnění záruky

:

Dansk

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

Tysk

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

Estisk

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

Græsk

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

Engelsk

:

To be used to release the security

:

Fransk

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

Italiensk

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

Lettisk

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

Litauisk

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

Ungarsk

:

A biztosíték feloldására használandó

:

Maltesisk

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

Nederlandsk

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

Polsk

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

Portugisisk

:

A utilizar para liberar a garantia

:

Rumænsk

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

Slovakisk

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

Slovensk

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

Finsk

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Svensk

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

BILAG Id

Påtegninger omhandlet i artikel 33, stk. 3, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

Spansk

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

Tjekkisk

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

Dansk

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

Tysk

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

Estisk

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

Græsk

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

Engelsk

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Fransk

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

Italiensk

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

Lettisk

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

Litauisk

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

Ungarsk

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

Maltesisk

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

Nederlandsk

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

Polsk

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

Portugisisk

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

Rumænsk

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

Slovakisk

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

Slovensk

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Finsk

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Svensk

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

BILAG Ie

Påtegninger omhandlet i artikel 36, stk. 4, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

Spansk

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

Tjekkisk

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

Dansk

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

Tysk

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

Estisk

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

Engelsk

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Fransk

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

Italiensk

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

Lettisk

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

Litauisk

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

Ungarsk

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

Maltesisk

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

Nederlandsk

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

Polsk

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

Portugisisk

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

Rumænsk

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

Slovakisk

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

Slovensk

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

Finsk

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Svensk

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

BILAG If

Påtegninger omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra b):

:

Bulgarsk

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

Spansk

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

Tjekkisk

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

Dansk

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

Tysk

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

Græsk

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Engelsk

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

Fransk

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

Italiensk

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

Lettisk

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

Litauisk

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

Ungarsk

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

Maltesisk

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

Nederlandsk

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

Polsk

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

Portugisisk

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

Rumænsk

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

Slovakisk

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

Slovensk

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

Finsk

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

Svensk

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

BILAG Ig

Påtegninger omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra a):

:

Bulgarsk

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

Spansk

:

Exportación realizada sin certificado

:

Tjekkisk

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

Dansk

:

Udførsel uden licens/attest

:

Tysk

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

Estisk

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

Græsk

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

Engelsk

:

Exported without licence or certificate

:

Fransk

:

Exportation réalisée sans certificat

:

Italiensk

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

Lettisk

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

Litauisk

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

Ungarsk

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

Maltesisk

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

Nederlandsk

:

Uitvoer zonder certificaat

:

Polsk

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

Portugisisk

:

Exportação efectuada sem certificado

:

Rumænsk

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

Slovakisk

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

Slovensk

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

Finsk

:

Viety ilman todistusta

:

Svensk

:

Exporterad utan licens

BILAG Ih

Påtegninger omhandlet i artikel 45, stk. 3, litra a):

:

Bulgarsk

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

Spansk

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

Tjekkisk

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

Dansk

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

Tysk

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

Græsk

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

Engelsk

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

Fransk

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

Italiensk

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

Lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

Litauisk

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

Ungarsk

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

Maltesisk

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

Nederlandsk

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

Polsk

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

Portugisisk

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

Rumænsk

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

Slovakisk

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

Slovensk

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

Finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Svensk

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

BILAG Ii

Påtegninger omhandlet i artikel 50, stk. 1, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

Spansk

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

Tjekkisk

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

Dansk

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

Tysk

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

Estisk

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

Græsk

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

Engelsk

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Fransk

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

Italiensk

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

Lettisk

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

Litauisk

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

Ungarsk

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

Maltesisk

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

Nederlandsk

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

Polsk

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

Portugisisk

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

Rumænsk

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

Slovakisk

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

Slovensk

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Finsk

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Svensk

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18

«

BILAG V

»BILAG

Påtegninger omhandlet i artikel 3, stk. 3, første afsnit:

:

Bulgarsk

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

Spansk

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

Tjekkisk

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

Dansk

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

Tysk

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

Estisk

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

Græsk

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

Engelsk

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

Fransk

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

Italiensk

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

Lettisk

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

Litauisk

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

Ungarsk

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

Maltesisk

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

Nederlandsk

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

Polsk

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

Portugisisk

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

Rumænsk

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

Slovakisk

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

Slovensk

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

Finsk

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

Svensk

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd«


BILAG VI

»

BILAG Ia

Påtegninger omhandlet i artikel 10, stk. 5, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Взета проба

:

Spansk

:

muestra recogida

:

Tjekkisk

:

odebraný vzorek

:

Dansk

:

udtaget prøve

:

Tysk

:

Probe gezogen

:

Estisk

:

võetud proov

:

Græsk

:

ελήφθη δείγμα

:

Engelsk

:

Sample taken

:

Fransk

:

échantillon prélevé

:

Italiensk

:

campione prelevato

:

Lettisk

:

paraugs paņemts

:

Litauisk

:

Bandinys paimtas

:

Ungarsk

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

Maltesisk

:

kampjun meħud

:

Nederlandsk

:

monster genomen

:

Polsk

:

pobrana próbka

:

Portugisisk

:

Amostra colhida

:

Rumænsk

:

Eşantion prelevat

:

Slovakisk

:

odobratá vzorka

:

Slovensk

:

vzorec odvzet

:

Finsk

:

näyte otettu

:

Svensk

:

varuprov

BILAG Ib

Påtegninger omhandlet i artikel 10, stk. 6, litra a):

:

Bulgarsk

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

Spansk

:

resultado del análisis conforme

:

Tjekkisk

:

výsledek analýzy je v souladu

:

Dansk

:

analyseresultat i orden

:

Tysk

:

konformes Analyseergebnis

:

Estisk

:

vastav analüüsitulemus

:

Græsk

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

Engelsk

:

Results of tests conform

:

Fransk

:

résultat d'analyse conforme

:

Italiensk

:

risultato di analisi conforme

:

Lettisk

:

analīzes rezultāti atbilst

:

Litauisk

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

Ungarsk

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

Maltesisk

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

Nederlandsk

:

analyseresultaat conform

:

Polsk

:

wynik analizy zgodny

:

Portugisisk

:

Resultado da análise conforme

:

Rumænsk

:

Rezultatul analizelor – conform

:

Slovakisk

:

výsledok testu je v súlade

:

Slovensk

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

Finsk

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

Svensk

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

BILAG Ic

Påtegninger omhandlet i artikel 10, stk. 7, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

Spansk

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

Tjekkisk

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

Dansk

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

Tysk

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

Græsk

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

Engelsk

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

Fransk

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

Italiensk

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

Lettisk

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

Litauisk

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

Ungarsk

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

Maltesisk

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

Nederlandsk

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

Polsk

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

Portugisisk

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

Rumænsk

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

Slovakisk

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

Slovensk

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

Finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

Svensk

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …

«

BILAG VII

»BILAG Ia

Påtegninger omhandlet i artikel 2, stk. 3:

:

Bulgarsk

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

Spansk

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

Tjekkisk

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

Dansk

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

Tysk

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

Estisk

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

Græsk

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

Engelsk

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

Fransk

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

Italiensk

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

Lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

Litauisk

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

Ungarsk

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

Maltesisk

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

Nederlandsk

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

Polsk

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

Portugisisk

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

Rumænsk

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

Slovakisk

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

Slovensk

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

Finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

Svensk

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande«


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/56


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1848/2006

af 14. december 2006

om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 595/91

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 42,

efter høring af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 2 i forordning (EF) nr. 1290/2005 oprettes der to fonde for at gøre det muligt at nå de mål, der tilsigtes ved den fælles landbrugspolitik, nemlig en europæisk garantifond for landbruget, i det følgende benævnt »EGFL«, og en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, i det følgende benævnt »ELFUL«.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1290/2005 fastlægges principperne for beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og sikkerhed vedrørende forvaltning af fællesskabsmidlerne.

(3)

I lyset af Kommissionens og medlemsstaternes erfaringer bør det system, som er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 595/91 af 4. marts 1991 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 283/72 (2), justeres for at harmonisere anvendelsen af systemet i medlemsstaterne, intensivere bekæmpelsen af uregelmæssigheder, gøre systemet for indberetning af uregelmæssigheder mere effektivt, tage hensyn til, at de enkelte tilfælde af uregelmæssigheder fremover vil blive afsluttet efter bestemmelserne i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 1290/2005, og dække både EGFL og ELFUL fra og med den 1. januar 2007. I den forbindelse bør det også fastsættes, at systemet skal omfatte uregelmæssigheder vedrørende formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(4)

Det er nødvendigt at præcisere, at den definition af »uregelmæssigheder«, som er anvendt i denne forordning, stammer fra artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (3).

(5)

Det er nødvendigt at definere begrebet »mistanke om svig« under hensyntagen til definitionen af svig i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union (4).

(6)

Det er nødvendigt at præcisere, at definitionen af »den første administrative eller retslige konstatering« stammer fra artikel 35 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(7)

Det er også nødvendigt at definere begreberne »konkurs« og »økonomisk beslutningstager«.

(8)

For at øge indberetningssystemets merværdi bør forpligtelsen til at indberette tilfælde af mistanke om svig præciseres, således at risikoen kan blive analyseret, og i den henseende bør kvaliteten af de oplysninger, der skal indsendes, fastlægges klarere.

(9)

For at øge kendskabet til arten af de svigagtige fremgangsmåder og til de finansielle følger af uregelmæssighederne og for at gøre det muligt at overvåge tilbagebetalingen af beløb, der uberettiget er udbetalt, skal det fastsættes, at tilfælde af uregelmæssigheder mindst hvert kvartal skal indberettes til Kommissionen; indberetningerne bør suppleres med oplysninger om forløbet af de retslige eller administrative procedurer.

(10)

De samlede resultater af indberetningen meddeles hvert år det udvalg, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 94/140/EF af 23. februar 1994 om nedsættelse af et rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig (5).

(11)

For at lette den indberetning, som medlemsstaterne skal foretage, og for at forbedre effektiviteten er det nødvendigt at hæve den minimumsgrænse, defineret i forhold til det beløb, der er berørt af uregelmæssigheden, over hvilken uregelmæssigheder skal indberettes af medlemsstaterne, og at fastlægge, i hvilke tilfælde der ikke opstår en indberetningsforpligtelse.

(12)

Der bør fastsættes omregningskurser for de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet.

(13)

Der bør tages højde for de forpligtelser, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7).

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på udgifter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i overensstemmelse med henholdsvis artikel 3, stk. 1, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Den finder også anvendelse i tilfælde, hvor indbetalingen af formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1290/2005 ikke er foretaget i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Denne forordning berører ikke de forpligtelser, som følger direkte af anvendelsen af artikel 32, 33 og 36 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (8).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1)

Udtrykket »uregelmæssighed« har den betydning, der er tillagt det i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, dvs. enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift over fællesskabsbudgettet.

2)

Udtrykket »økonomisk beslutningstager« har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 2), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94 (9), dvs. enhver fysisk eller juridisk person samt enhver enhed, der nyder godt af finansiering fra EGFL eller ELFUL, undtagen medlemsstaterne, når disse udøver offentlig myndighed, eller som modtager en sådan bistand, eller som skal betale en formålsbestemt indtægt som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

3)

Udtrykket »den første administrative eller retslige konstatering« har den betydning, der er tillagt det i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1290/2005, dvs. den første skriftlige vurdering fra en kompetent administrativ eller retslig myndigheds side, ved hvilken det på grundlag af konkrete forhold konkluderes, at der er begået en uregelmæssighed, uden at dette dog berører muligheden for, at denne konklusion senere enten kan revideres eller trækkes tilbage som følge af udviklingen i den administrative eller retslige procedure.

4)

Udtrykket »mistanke om svig« har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 4), i forordning (EF) nr. 1681/94, dvs. en uregelmæssighed, der har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, der har givet anledning til indledning af en procedure på nationalt niveau med henblik på at fastslå, om der foreligger en forsætlig adfærd, navnlig svig omfattet af artikel 1, stk. 1, litra a), i konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union.

5)

»Konkurs« betyder insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 (10).

KAPITEL II

INDBERETNINGSFORPLIGTELSER

Artikel 3

Kvartalsrapport

1.   Senest to måneder efter afslutningen af hvert kvartal indberetter medlemsstaterne alle de uregelmæssigheder, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, til Kommissionen. For hver uregelmæssighed giver medlemsstaterne oplysninger om:

a)

de berørte fælles markedsordninger, sektorer og varer

b)

den uretmæssige udgifts art

c)

hvilken fællesskabsbestemmelse der er blevet overtrådt

d)

datoen for og kilden til den første skriftlige oplysning, som gav anledning til mistanke om, at der var begået en uregelmæssighed

e)

hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden

f)

i givet fald hvorvidt fremgangsmåden giver anledning til mistanke om svig

g)

hvorledes uregelmæssigheden blev opdaget

h)

i givet fald de berørte medlemsstater og tredjelande

i)

i hvilket tidsrum eller på hvilket tidspunkt uregelmæssigheden er begået

j)

de nationale myndigheder eller organer, der udarbejdede den officielle rapport om uregelmæssigheden, og de myndigheder, der har ansvaret for den administrative og/eller retslige opfølgning

k)

datoen for den første administrative eller retslige konstatering af uregelmæssigheden

l)

angivelse af de implicerede fysiske og/eller juridiske personer eller andre enheder, der har været med til at begå uregelmæssigheden, undtagen i de tilfælde, hvor denne angivelse ikke kan være til nytte i bekæmpelsen af uregelmæssigheder som følge af den pågældende uregelmæssigheds karakter

m)

de samlede udgifter til den pågældende foranstaltning og i givet fald fordelingen af samfinansieringen mellem Fællesskabets bidrag og nationale, private og andre bidrag

n)

det beløb, uregelmæssigheden vedrører, og i givet fald fordelingen mellem Fællesskabets bidrag og nationale, private og andre bidrag; når der ikke er foretaget udbetalinger til de personer og/eller andre enheder, der er nævnt i litra l), de beløb, der ville være blevet uretmæssigt udbetalt, hvis uregelmæssigheden ikke var blevet konstateret

o)

eventuel suspension af betalinger og mulighederne for inddrivelse

p)

kun i tilfælde af uregelmæssigheder vedrørende ELFUL, ARINCO-nummeret eller CCI-nummeret (det fælles identifikationskodenummer) for det berørte program.

2.   Uanset stk. 1 skal følgende tilfælde ikke indberettes:

tilfælde, hvor uregelmæssigheden udelukkende består i, at en foranstaltning, der er samfinansieret af ELFUL eller støttet af EGFL, helt eller delvis ikke er blevet gennemført på grund af den endelige støttemodtagers eller den individuelle modtagers konkurs; uregelmæssigheder forud for konkurs og enhver mistanke om svig skal dog indberettes

tilfælde, som den endelige støttemodtager eller den individuelle modtager frivilligt indberetter til den administrative myndighed, før den kompetente myndighed opdager dem, uanset om det sker før eller efter udbetalingen af det offentlige bidrag

tilfælde, hvor den administrative myndighed konstaterer en fejl vedrørende de finansierede udgifters støtteberettigelse og korrigerer fejlen, inden det offentlige bidrag udbetales.

3.   Hvis nogle af de i stk. 1 nævnte oplysninger og særlig oplysningerne om, hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden, og hvorledes uregelmæssigheden blev opdaget, ikke foreligger, supplerer medlemsstaterne i videst muligt omfang oplysningerne, når de fremsender de efterfølgende indberetninger af uregelmæssigheder til Kommissionen.

4.   Hvis nationale bestemmelser foreskriver tavshedspligt under sagsbehandlingen, kan oplysningerne kun videregives med tilladelse fra den kompetente ret.

Artikel 4

Særlige tilfælde

Hver medlemsstat indberetter straks konstaterede eller formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og eventuelt de øvrige berørte medlemsstater, når det frygtes, at:

a)

de meget hurtigt kan få virkninger uden for medlemsstatens område, eller

b)

de viser, at en ny svigagtig fremgangsmåde er benyttet.

De giver specielt deltaljerede oplysninger om den svigagtige fremgangsmåde og om de andre medlemsstater eller tredjelande, som er berørt.

Artikel 5

Opfølgningsrapport

1.   Ud over de oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, sender medlemsstaterne hurtigst muligt og senest to måneder efter afslutningen af hvert kvartal, med henvisning til tidligere rapporter, som er indsendt i henhold til artikel 3, Kommissionen nærmere oplysninger om iværksættelse eller frafald af procedurer for pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner vedrørende de indberettede uregelmæssigheder og om de vigtigste resultater af disse procedurer. De giver også oplysninger om de pålagte sanktioners art og/eller hvorvidt de pågældende sanktioner vedrører anvendelsen af fællesskabslovgivning og/eller national lovgivning, herunder en henvisning til de fællesskabsregler og/eller nationale regler, hvori sanktionerne er fastlagt.

2.   På udtrykkelig begæring af Kommissionen sender medlemsstaterne senest to måneder efter modtagelsen af begæringen Kommissionen alle relevante oplysninger vedrørende de fremskridt, der er gjort — navnlig med hensyn til iværksættelse, frafald og afslutning — i forbindelse med procedurerne vedrørende inddrivelse af beløb, der uberettiget er udbetalt i en specifik sag eller en gruppe af sager.

Artikel 6

De minimis-reglen

1.   Angår uregelmæssighederne beløb på under 10 000 EUR i fællesskabsfinansiering, sender medlemsstaterne kun de oplysninger, som er omhandlet i artikel 3 og 5, til Kommissionen på dennes udtrykkelige begæring.

2.   Ved anvendelsen af den beløbsgrænse, som er fastsat i stk. 1,

anvender de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet, samme vekselkurs, som de anvendte ved udbetalingen af støtte eller oppebørslen af indtægter, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 (11) og retsforskrifterne for de enkelte landbrugssektorer

anvendes der i andre tilfælde end dem, der er nævnt i første led, navnlig hvis der i retsforskrifterne for de enkelte landbrugssektorer ikke er fastsat en udløsende begivenhed, den næstseneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank før den måned, for hvilken udgiften eller den formålsbestemte indtægt er blevet anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (12).

Artikel 7

Indberetningens form

De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 og artikel 5, stk. 1, skal i videst muligt omfang fremsendes elektronisk via en sikker forbindelse gennem det modul, som Kommissionen har oprettet til formålet, og på det skema, som Kommissionen stiller til rådighed.

KAPITEL III

SAMARBEJDE

Artikel 8

Samarbejde med medlemsstaterne

1.   Kommissionen opretholder passende kontakter med de pågældende medlemsstater for at supplere de indsendte oplysninger om de uregelmæssigheder, som er omhandlet i artikel 3, og de procedurer, som er omhandlet i artikel 5, særlig om mulighederne for tilbagebetaling.

2.   Med forbehold af disse kontakter forelægges sagen for det udvalg, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i afgørelse 94/140/EF (i det følgende benævnt Cocolaf), eller de arbejdsgrupper, som er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i samme afgørelse, når uregelmæssighedens art giver grund til at antage, at samme eller lignende fremgangsmåder kunne anvendes i mere end én medlemsstat.

3.   Endvidere tilrettelægger Kommissionen informationsmøder på fællesskabsplan for relevante repræsentanter for medlemsstaterne for sammen med dem at gennemgå de oplysninger, der er modtaget på grundlag af artikel 3, 4 og 5 samt stk. 1 i nærværende artikel, særligt med henblik på de konklusioner, der kan drages deraf med hensyn til uregelmæssighederne, de forebyggende foranstaltninger og retsforfølgningen. Kommissionen holder Cocolaf underrettet om dette arbejde og hører den om alle forslag, som den har til hensigt at fremlægge med henblik på forebyggelse af uregelmæssigheder.

4.   Skulle det ved anvendelsen af de nuværende bestemmelser om den fælles landbrugspolitik vise sig, at der er et hul i bestemmelserne, der skader Fællesskabets finansielle interesser, konsulterer medlemsstaterne hinanden på begæring af en medlemsstat eller, på betingelserne i stk. 3, af Kommissionen, eventuelt inden for Cocolaf eller et andet kompetent organ for at udfylde dette hul.

Artikel 9

Sammenfattende rapport

Kommissionen underretter hvert år Cocolaf om de opdagede uregelmæssigheders finansielle størrelsesorden og om de forskellige kategorier af uregelmæssigheder opdelt efter art og med angivelse af antallet af uregelmæssigheder i hver kategori.

KAPITEL IV

ANVENDELSE OG BEHANDLING AF OPLYSNINGERNE

Artikel 10

Anvendelse af oplysningerne

Med forbehold af artikel 11 kan Kommissionen benytte alle oplysninger af generel eller operationel art, som er meddelt af medlemsstaterne i henhold til denne forordning, til at foretage risikoanalyser ved hjælp af egnet informationsteknologi, og den kan på grundlag af de modtagne oplysninger udarbejde rapporter og udvikle systemer, der kan bruges til at afdække risiciene mere effektivt.

Artikel 11

Behandling af oplysningerne

1.   Alle oplysninger, uanset i hvilken form de er blevet meddelt eller modtaget i medfør af denne forordning, er omfattet af tavshedspligt, og nyder den samme beskyttelse, som lignende oplysninger har efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, som har modtaget oplysningerne, og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse oplysninger behandles fortroligt.

2.   De i stk. 1 nævnte oplysninger må navnlig ikke meddeles til andre end de personer i medlemsstaterne eller i Fællesskabets institutioner, hvis arbejdsopgaver kræver, at de har adgang til dem, medmindre den medlemsstat, som har meddelt dem, udtrykkeligt har givet tilladelse til det.

Desuden må disse oplysninger ikke anvendes til andre formål end dem, som er nævnt i denne forordning, medmindre de myndigheder, der har meddelt oplysningerne, udtrykkelig har givet deres tilladelse, og på betingelse af, at de gældende forskrifter i den medlemsstat, hvor den myndighed, der har modtaget oplysningerne, befinder sig, ikke er til hinder for en sådan videregivelse eller anvendelse.

3.   Når Kommissionen og medlemsstaterne behandler personoplysninger i medfør af denne forordning, skal de overholde fællesskabsbestemmelserne og de nationale bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, herunder navnlig bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og i givet fald i forordning (EF) nr. 45/2001.

Stk. 1 og 2 berører ikke den registreredes ret til indsigt som omhandlet i direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 på de betingelser, som er fastsat i det nævnte direktiv og den nævnte forordning.

4.   Stk. 1-3 er ikke til hinder for, at oplysninger, der er modtaget i medfør af denne forordning, anvendes i forbindelse med retssager eller retsforfølgning, som Fællesskabet eller medlemsstaterne har indledt med henblik på inddrivelse af de beløb, som er berørt at uregelmæssigheden, udførelsen af kontrol på grundlag af påståede uregelmæssigheder eller pålæggelse af administrative foranstaltninger, administrative sanktioner eller strafferetlige sanktioner for uregelmæssigheder. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har meddelt disse oplysninger, underrettes om en sådan anvendelse.

5.   Når en medlemsstat meddeler Kommissionen, at en fysisk eller juridisk person, hvis navn er blevet meddelt i medfør af bestemmelserne i denne forordning, efter yderligere undersøgelser viser sig ikke at have været impliceret i en uregelmæssighed, meddeler Kommissionen straks dette til alle dem, der i henhold til denne forordning har fået meddelt navnet. Denne person behandles ikke længere som en person, der er impliceret i den pågældende uregelmæssighed på grundlag af den første meddelelse.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Ophævelse

1.   Forordning (EØF) nr. 595/91 ophæves med virkning fra den 1. januar 2007.

2.   Henvisninger til forordning (EØF) nr. 595/91 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 13

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5 i denne forordning, for uregelmæssigheder, der er indberettet før den 1. januar 2007 i henhold til forordning (EØF) nr. 595/91, og som stadig følges op af deres myndigheder.

2.   For tilfælde med en finansiel virkning på under 10 000 EUR kan medlemsstaterne nøjes med at indsende én afsluttende meddelelse.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(2)  EFT L 67 af 14.3.1991, s. 11.

(3)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(4)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.

(5)  EFT L 61 af 4.3.1994, s. 27. Ændret ved beslutning 2005/223/EF (EUT L 71 af 17.3.2005, s. 67).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(8)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.

(9)  EFT L 178 af 12.7.1994, s. 43.

(10)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.

(11)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.


BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 595/91

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 (udgår)

 

 

Artikel 2 (ny)

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 3, stk. 2 (nyt)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2 (ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005)

 

Artikel 6 (udgår)

 

Artikel 7, stk. 1 (ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005)

 

Artikel 7, stk. 2 (udgår)

 

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Ikke længere relevant

Artikel 12

Artikel 6

Artikel 13

Artikel 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 12, stk. 1

Artikel 15

Artikel 14

 

Artikel 7 (ny)

 

Artikel 10 (ny)

 

Artikel 13 (ny)


15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/63


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1849/2006

af 14. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at forbedre adgangen til oplysninger bør der udarbejdes vurderingsrapporter på grundlag af de rapporter, medlemsstaternes kompetente myndigheder forelægger, og de bør være omfattet af de samme regler for adgang til oplysninger som de kompetente myndigheders rapporter. En vurderingsrapport bør tage udgangspunkt i den oprindelige rapport fra den kompetente myndighed med alle de ændringer, der under evalueringsprocessen er foretaget i den på baggrund af dokumenter, bemærkninger og oplysninger.

(2)

For at opnå større juridisk klarhed bør det bestemmes, at biocidholdige produkter, der indeholder anmeldte aktivstoffer, som det er besluttet ikke at optage i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, for så vidt angår nogle af eller alle de anmeldte produkttyper, enten fordi de er udgået af undersøgelsesprogrammet, eller fordi de efter en vurdering er fundet uacceptable, udfases efter den 1. september 2006.

(3)

Medlemsstaterne har i overensstemmelse med artikel 4b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 (2) behandlet dossierer om anmodning om forlængelse af perioden for markedsføring af biocidholdige produkter, der indeholder bestemte aktivstoffer, og accepteret dem, der var fuldstændige. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade, at de stoffer, der er omfattet af de accepterede dossierer, forbliver på markedet efter den 1. september 2006, indtil de er vurderet som led i det tiårige undersøgelsesprogram.

(4)

For en række anmeldte kombinationer af eksisterende aktive stoffer/produkttyper har deltagerne enten trukket deres anmeldelser tilbage eller misligholdt deres forpligtelser, og ingen andre virksomheder eller medlemsstater har tilkendegivet interesse i at få status som deltager inden for de fastsatte tidsfrister. Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For et af de stoffer, der er optaget i bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003 under EF-nummer 404-690-8, er to produkttyper udeladt, selv om de var anmeldt inden for tidsfristerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2000 af 7. september 2000 om den første fase i det program, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter (3), og Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2002 af 25. september 2002 om en yderligere anmeldelsesperiode for visse aktive stoffer, der allerede er markedsført til anvendelse i biocidholdige produkter som fastlagt i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2000 (4). Bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Navnene på nogle af de stoffer, der er optaget som BKC og DDAC i bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003, forekommer også i bilag III til samme forordning. De pågældende stoffer bør derfor udgå af bilag III til forordning (EF) nr. 2032/2003.

(7)

Forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse med det foranstående.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2032/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Efter den 1. september 2006 sikrer medlemsstaterne, at biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som er anmeldt til vurdering inden for rammerne af undersøgelsesprogrammet, og som det er besluttet ikke at optage i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, for så vidt angår nogle eller alle anmeldte produkttyper, ikke længere markedsføres på deres område til de pågældende produkttyper; denne beslutning skal have virkning 12 måneder efter, at den er trådt i kraft, medmindre andet er fastsat deri.«

2)

I artikel 11 indsættes følgende som nyt stk. 4:

»4.   Den rapporterende medlemsstat udarbejder på grundlag af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, en ajourført rapport fra den kompetente myndighed, hvis dokument I fra da af benævnes vurderingsrapporten. Denne vurderingsrapport gennemgås i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter.«

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Når den rapporterende medlemsstat har indsendt den kompetente myndigheds rapport i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, eller når en vurderingsrapport er færdiggjort eller ajourført i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, gør Kommissionen rapporten og eventuelle ajourføringer heraf offentligt tilgængelige i elektronisk form med undtagelse af oplysninger, som skal behandles som fortrolige i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 98/8/EF.«

4)