ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 354

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
14. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/2006 af 13. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/2006 af 13. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2006 af 13. december 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår doramectin ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1835/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1836/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område II a (EF-farvande) og IV (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2006 af 13. december 2006 om genåbning af fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1838/2006 af 13. december 2006 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. december 2006 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. februar 2006, 1. marts 2006, 1. april 2006, 1. maj 2006 og 1. juni 2006 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

39

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2006) 6433)

42

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (meddelt under nummer K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 2001/881/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (meddelt under nummer K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af flubendiamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens Beslutning af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption (meddelt under nummer K(2006) 6569)

56

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (meddelt under nummer K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1829/2006

af 13. december 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2006

af 13. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004 (2) åbner i perioder fra den 1. januar til den 31. december et flerårigt toldfrit toldkontingent for import af 1 200 t tørret udbenet oksekød henhørende under KN-kode ex 0210 20 90 med oprindelse i Schweiz.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) gælder for importlicenser i importtoldkontingentperioder, der begynder den 1. januar 2007. Forordning (EF) nr. 1301/2006 fastlægger navnlig gennemførelsesbestemmelser for ansøgninger om importlicenser, ansøgernes status og udstedelse af importlicenser. Det fastsættes i denne forordning, at der åbnes importtoldkontingenter for en periode på 12 på hinanden følgende måneder, og licensernes gyldighedsperiode begrænses til den sidste dag i importtoldkontingentperioden. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør finde anvendelse på importlicenser udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2092/2004 med forbehold af yderligere betingelser eller undtagelser, som er fastsat i denne forordning. Eftersom det i forordning (EF) nr. 2092/2004 fastsættes, at den pågældende kvote forvaltes på grundlag af ægthedscertifikater udstedt af de schweiziske myndigheder og importlicenser, er det i givet fald nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2092/2004 til kapitel I og III i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 2092/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2092/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Der åbnes et årligt toldfrit fællesskabstoldkontingent for import af tørret udbenet oksekød henhørende under KN-kode ex 0210 20 90 med oprindelse i Schweiz med en årlig mængde på 1 200 t i perioder fra den 1. januar til den 31. december (i det følgende benævnt »kontingentet«).«

2)

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, udgår.

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Ægthedscertifikaterne og importlicenserne er gyldige i tre måneder fra udstedelsesdagen.«

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 samt kapitel I og kapitel III i forordning (EF) nr. 1301/2006 gælder, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 362 af 9.12.2004, s. 4.

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1831/2006

af 13. december 2006

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår doramectin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til konsum, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Stoffet doramectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for kvæg, hvis mælk anvendes til konsum. Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsum. Bestemmelserne for doramectin i nævnte bilag bør ændres og udvides til at omfatte alle pattedyrarter bestemt til konsum, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som måtte være nødvendige på baggrund af denne forordning.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1805/2006 (EUT L 343 af 8.12.2006, s. 66).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.3.   Midler mod endo- og ektoparasitter

2.3.1.   Avermectiner

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Doramectin

Doramectin

Alle pattedyrarter bestemt til konsum (1)

40 μg/kg

Muskel

150 μg/kg

Fedt

100 μg/kg

Lever

60 μg/kg

Nyre


(1)  Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum.«


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1832/2006

af 13. december 2006

om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41 og artikel 21 sammenholdt med bilag V, afdeling 3, del a), punkt 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De regler for produktion og handel med sukker, som ved akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er indføjet i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), bør anvendes fra den 1. januar 2007, på betingelse af at tiltrædelsesakten træder i kraft på denne dato. For produktionsåret 2006/07 produceres imidlertid alt roesukker i Bulgarien og Rumænien efter nationale ordninger. Der må derfor indføres foranstaltninger ved overgangen fra de produktions- og handelsordninger, der gælder i Bulgarien og Rumænien, til de ordninger, der gælder ifølge forordning (EF) nr. 318/2006. Derfor bør de bestemmelser om minimumspriser på roesukker, brancheaftaler og kvotetildeling, jf. artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 318/2006, ikke gælde for Bulgarien og Rumænien i produktionsåret 2006/07.

(2)

Artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2) fastsætter fristen for indsendelse af ansøgninger om omstruktureringsstøtte til 31. juli 2006, for så vidt angår produktionsåret 2006/07. Det har således ikke været muligt for virksomheder i Bulgarien og Rumænien at indsende ansøgninger om omstruktureringsstøtte for dette produktionsår. Disse virksomheder bør derfor ikke skulle betale den omstruktureringsafgift, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 320/2006, for så vidt angår produktionsåret 2006/07.

(3)

Produktionen af isoglucose er stabil og svarer til efterspørgslen. Det er nødvendigt at fastsætte passende isoglucosekvoter for Bulgarien og Rumænien for perioden fra den 1. januar til den 30. september 2007 for at bevare balancen mellem produktion og forbrug i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. januar 2007. Disse overgangskvoter for isoglucose bør fastsættes på et tidsproportionalt grundlag.

(4)

For at tillade virksomheder, der er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien at deltage i den omstruktureringsordning, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 320/2006, på samme vilkår som dem, der gælder for virksomheder hjemmehørende i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006, er det nødvendigt at foretage visse justeringer for produktionsåret 2007/08, navnlig hvad angår den kronologiske rækkefølge som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2006 af 27. juni 2006 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Det Europæiske Fællesskab (3).

(5)

Ifølge tiltrædelsesakten er behovet for råsukker til raffinering pr. produktionsår fastsat til 198 748 tons for Bulgarien og 329 636 tons for Rumænien. Imidlertid bør det traditionelle forsyningsbehov for henholdsvis Bulgarien og Rumænien nedsættes på et tidsproportionalt grundlag, da Bulgarien og Rumænien kun deltager i produktionsåret 2006/07 i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007.

(6)

Heltidsraffinaderierne i Bulgarien og Rumænien er i høj grad afhængige af import af rårørsukker fra traditionelle leverandører i visse tredjelande. Kommissionen har derfor foreslået Rådet, at der åbnes toldkontingenter for import af sukker fra et hvilket som helst tredjeland for produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (4). For at undgå afbrydelser i forsyningen af råsukker til raffinaderierne i disse medlemsstater på tiltrædelsestidspunktet anses det imidlertid for nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger med henblik på at åbne sådanne toldkontingenter den 1. januar 2007.

(7)

De overgangstoldkontingenter, der åbnes for Bulgarien og Rumænien ved denne forordning, bør kun gælde, indtil Rådet har vedtaget permanente foranstaltninger.

(8)

Importlicenser, der udstedes i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, bør forbeholdes godkendte heltidsraffinaderier i Bulgarien og Rumænien.

(9)

Den importtold, der pålægges import i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, bør fastlægges på et niveau, der sikrer fair konkurrence på Fællesskabets sukkermarked uden at umuliggøre import til Bulgarien og Rumænien. I betragtning af, at der kan importeres sukker under disse toldkontingenter fra et hvilket som helst tredjeland, er det derfor passende at fastsætte importtolden til 98 EUR pr. ton, hvilket svarer til den told, der gælder for CXL-indrømmelsessukker i henhold til artikel 24 i Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (5).

(10)

Der er betydelig risiko for, at sukkermarkederne bliver ødelagt af produkter, der i spekulationsøjemed indføres til Bulgarien og Rumænien før deres tiltrædelse til EU. Der bør derfor træffes foranstaltninger for at lette overgangen og undgå sådanne bevægelser i spekulationsøjemed og andre markedsforstyrrende tiltag. Der er allerede truffet lignende forholdsregler ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1683/2006 af 14. november 2006 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (6). Det er nødvendigt at vedtage særregler som følge af de særlige forhold, der gælder i sukkersektoren.

(11)

Der bør træffes foranstaltninger for at forhindre, at erhvervsdrivende omgår kravet om afgifter på visse sukkerprodukter i fri omsætning ved at henføre produkter, der allerede er overgået til fri omsætning i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 eller i Bulgarien eller Rumænien før tiltrædelsen under en suspensionsordning, til enten midlertidig oplagring eller en af de ordninger eller procedurer, som er omhandlet i artikel 4, nr. 15), litra b), og nr. 16), litra b) til g), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (7).

(12)

Desuden bør den del af lagrene af sukker og isoglucose, der overskrider de normale overførselslagre, i overensstemmelse med tiltrædelsesakten fjernes fra markedet for Bulgariens og Rumæniens regning. Sådanne overskudsmængder bør bestemmes af Kommissionen på grundlag af udviklingen i handelen, produktionen og forbruget i Bulgarien og Rumænien i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006. I denne forbindelse bør foruden sukker og isoglucose også andre produkter med et betydeligt tilsat sukkerækvivalentindhold tages i betragtning, da de ligeledes kan blive mål for spekulation. Hvis den fastslåede overskudsmængde af sukker og isoglucose ikke fjernes fra fællesskabsmarkedet senest den 30. april 2008, bør Bulgarien og Rumænien gøres finansielt ansvarlige for den pågældende mængde.

(13)

Det beløb, der opkræves fra Bulgarien eller Rumænien og overføres til Fællesskabets budget, hvis overskudslagrene ikke fjernes, bør beregnes på grundlag af den højeste positive forskel mellem referenceprisen på hvidt sukker, fastsat til 631,9 EUR pr. ton ved artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 318/2006, og verdensmarkedsprisen på hvidt sukker i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. april 2008. I forbindelse med denne beregning bør det månedlige gennemsnit af noteringerne på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin, dvs. den nærmeste leveringsmåned, hvor handel med hvidt sukker er mulig, anses som verdensmarkedsprisen.

(14)

Det er både i EU's og Bulgariens og Rumæniens interesse at hindre akkumuleringen af overskudslagre og under alle omstændigheder at kunne identificere de virksomheder eller personer, der er involveret i spekulativ handel af større omfang. Derfor bør Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2007 have indført et system, der sætter dem i stand til at påvise de ansvarlige. Dette system bør gøre det muligt for Bulgarien og Rumænien at identificere de erhvervsdrivende, der har bidraget til overskudsmængderne som omhandlet i betragtning 12, med henblik på så vidt muligt at inddrive de beløb, der skal overføres til Fællesskabets budget. Bulgarien og Rumænien bør ved hjælp af dette system tvinge de pågældende erhvervsdrivende til at fjerne den overskudsmængde, der er fastslået for dem hver især, fra fællesskabsmarkedet. Hvis en erhvervsdrivende ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at en given overskudsmængde er fjernet fra markedet, bør vedkommende forpligtes til at betale 500 EUR pr. ton (udtrykt i hvidt sukker) for den pågældende mængde. Dette beløb svarer til den afgift, der er fastsat i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (8). Både erhvervsdrivende og husholdninger kan bidrage til overskudsmængder som omhandlet i betragtning 12, om end det er mest sandsynligt, at skylden ligger hos de erhvervsdrivende. Det er dog ikke gennemførligt at kræve, at husholdninger bidrager til betalingen af det nævnte beløb.

(15)

Med henblik på bestemmelsen af overskudslagrene og fjernelsen af påviste overskudslagre bør Bulgarien og Rumænien forelægge Kommissionen de seneste statistikker over handel, produktion og forbrug af de pågældende produkter, ligesom de bør fremsende bevis for, at de påviste overskudslagre er fjernet fra markedet inden den fastsatte frist.

(16)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

OVERGANGSFORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE

AFDELING 1

Anvendelse af den fælles markedsordning for sukker og den midlertidige omstruktureringsordning

Artikel 1

Anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 318/2006 og (EF) nr. 320/2006

1.   Artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 318/2006 og artikel 11 i forordning (EF) nr. 320/2006 gælder ikke for Bulgarien og Rumænien for produktionsåret 2006/07.

Dog anvendes artikel 7 på tildelingen i 2007 af de nationale kvoter, der skal gælde fra og med produktionsåret 2007/08, og på isoglucosekvoterne, jf. stk. 2.

2.   For perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 fastsættes de nationale isoglucosekvoter for Bulgarien og Rumænien med henblik på anvendelsen af artikel 9 i forordning (EF) nr. 318/2006 således:

 

National kvote i tons tørstof

Bulgarien

50 331

Rumænien

8 960

3.   For perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 fastsættes det traditionelle forsyningsbehov for henholdsvis Bulgarien og Rumænien med henblik på anvendelsen af artikel 29 i forordning (EF) nr. 318/2006 således:

 

Traditionelt forsyningsbehov i tons hvidt sukker

Bulgarien

149 061

Rumænien

247 227

Artikel 2

Den midlertidige omstruktureringsordning

1.   Dette stykke finder kun anvendelse, hvis der indgives ansøgninger om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 968/2006 for produktionsåret 2007/08 før den 1. januar 2007 i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006. Datoen for den første sådanne ansøgning benævnes »referencedatoen.«

Hvor ansøgninger om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 968/2006 for produktionsåret 2007/08 indgives i Bulgarien eller Rumænien den 1. januar 2007 eller senere, medregnes tidsrummet mellem referencedatoen og den 1. januar 2007 ikke for disse ansøgninger ved fastlæggelsen af den kronologiske rækkefølge som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 968/2006.

2.   Hvad angår konsultationer inden for rammerne af de gældende brancheaftaler, jf. artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 320/2006, kan Bulgarien og Rumænien for produktionsåret 2007/08 tage hensyn til sådanne konsultationer, der har fundet sted, før nærværende forordning er trådt i kraft, også selv om de ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 968/2006.

AFDELING 2

Åbning af toldkontingenter for råsukker til raffinering

Artikel 3

Åbning af toldkontingenter for import af rårørsukker til raffinering

1.   For produktionsåret 2006/07 åbnes der toldkontingenter for import fra et hvilket som helst tredjeland af i alt 396 288 tons rårørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10, udtrykt i hvidt sukker, til en told på 98 EUR pr. ton.

Mængden, der kan importeres, fordeles således:

 

Bulgarien: 149 061 tons

 

Rumænien: 247 227 tons.

2.   Mængder, der importeres i overensstemmelse med denne forordning, skal være forsynet med det løbenummer, der er anført i bilag I.

Artikel 4

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006

Reglerne for importlicenser og traditionelle forsyningsbehov i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder for import af sukker i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, medmindre andet følger af artikel 5.

Artikel 5

Importlicenser

1.   Ansøgninger om importlicenser vedrørende de mængder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, forelægges myndighederne i henholdsvis Bulgarien og Rumænien.

2.   Ansøgninger om importlicenser kan kun indgives af heltidsraffinaderier, der er hjemmehørende i Bulgarien eller Rumænien, og som er godkendt i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 318/2006.

3.   Importlicensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende angivelser:

a)

i rubrik 17 og 18: mængden af råsukker, udtrykt i hvidt sukker; denne mængde må ikke overstige den mængde, der er anført i artikel 3, stk. 1, for henholdsvis Bulgarien og Rumænien

b)

i rubrik 20: mindst én af de angivelser, der er anført i del A i bilag II

c)

i rubrik 24 (for licenser): mindst én af de angivelser, der er anført i del B i bilag II.

4.   Importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, er kun gyldige for import til den medlemsstat, hvor de er udstedt. De er gyldige indtil udgangen af produktionsåret 2006/07.

Artikel 6

Gyldighedsperiodens udløb

De toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, gælder, indtil der træder en rådsforordning i kraft om åbning af toldkontingenter for import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker til raffinering for perioden efter den 1. januar 2007.

KAPITEL II

OVERGANGSFORANSTALTNINGER TIL HINDRING AF SPEKULATION OG MARKEDSFORSTYRRELSER

Artikel 7

Definitioner

I dette kapitel forstås følgende ved:

a)

»sukker«:

i)

rør- og roesukker i fast form under KN-kode 1701

ii)

sukkersirup under KN-kode 1702 60 95 og 1702 90 99

iii)

inulinsirup under KN-kode 1702 60 80 og 1702 90 80

b)

»isoglucose«: produkter under KN-kode 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 og 2106 90 30

c)

»forarbejdede produkter«: produkter med tilsat sukker-/sukkerækvivalentindhold på over 10 %, som en følge af forarbejdning af landbrugsprodukter

d)

»fruktose«: kemisk ren fruktose under KN-kode 1702 50 00.

AFDELING 1

Produkter, der på tiltrædelsesdatoen er undergivet særlige toldordninger og -procedurer

Artikel 8

Suspensionsordning

1.   Som undtagelse fra afdeling 4 i bilag V til tiltrædelsesakten og fra artikel 20 og 214 i forordning (EØF) nr. 2913/92 opkræves der i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld ved import, den importafgift i overensstemmelse med bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (9), der gælder på datoen for toldskyldens opståen, samt eventuelt andre afgifter, for produkter under KN-kode 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 og 2202, undtagen produkter opført i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1683/2006, der før den 1. januar 2007 er i fri omsætning i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 eller i Bulgarien eller Rumænien, og som pr. 1. januar 2007 i det udvidede EF er i midlertidig oplagring eller undergivet en af de toldordninger eller -procedurer, som er omhandlet i artikel 4, nr. 15), litra b), og nr. 16), litra b) til g), i forordning (EØF) nr. 2913/92, eller som er under transport efter at have været underkastet eksportformaliteter inden for det udvidede EF.

Første afsnit gælder ikke for produkter, der udføres fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006, hvis importøren godtgør, at der ikke er ansøgt om eksportrestitution for produkterne i eksportlandet. På anmodning af importøren anmoder eksportøren myndighederne om en påtegning af eksportangivelsen af, at der ikke er ansøgt om eksportrestitution for produkterne i eksportlandet.

2.   Som undtagelse fra afdeling 4 i bilag V til tiltrædelsesakten og fra artikel 20 og 214 i forordning (EØF) nr. 2913/92 opkræves der i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld ved import, den importafgift i overensstemmelse med bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, der gælder på datoen for toldskyldens opståen, samt eventuelt andre afgifter, for produkter under KN-kode 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 og 2202, undtagen produkter opført i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1683/2006, der stammer fra tredjelande og er genstand for aktiv forædling som omhandlet i artikel 4, nr. 16), litra d), i forordning (EØF) nr. 2913/92 eller midlertidig indførsel, som omhandlet i artikel 4, nr. 16), litra f), i nævnte forordning, i Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2007.

AFDELING 2

Overskudsmængder

Artikel 9

Bestemmelse af overskudsmængder

1.   Kommissionen fastslår senest den 31. juli 2007 for henholdsvis Bulgarien og Rumænien efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, hvor stor en mængde

a)

sukker i uforarbejdet stand eller sukker i forarbejdede produkter (udtrykt i hvidt sukker)

b)

isoglucose (tørstof)

c)

fruktose

der er oplagret ud over den mængde, der betragtes som et normalt overførselslager pr. 1. januar 2007, og skal fjernes fra markedet på Bulgariens og Rumæniens regning.

2.   Der tages ved bestemmelsen af overskudsmængderne, jf. stk. 1, især hensyn til udviklingen fra 1. januar til 31. december 2006, set i forhold til de foregående tre år regnet fra 1. januar 2003 til 31. december 2005, for så vidt angår:

a)

importerede og eksporterede mængder sukker i uforarbejdet stand eller sukker i forarbejdede produkter, isoglucose og fruktose

b)

produktion, forbrug og lagre af sukker og isoglucose

c)

de omstændigheder, hvorunder lagrene blev opbygget.

Artikel 10

Identificering af overskudsmængder hos de erhvervsdrivende

1.   Bulgarien og Rumænien indfører pr. 1. januar 2007 et system til identificering af indkøbte eller producerede overskudsmængder af uforarbejdet sukker eller sukker i forarbejdede produkter, isoglucose eller fruktose hos de erhvervsdrivende. Systemet skal bl.a. bygge på sporing af import, afgiftskontrol, undersøgelser baseret på de erhvervsdrivendes regnskaber og på fysiske lagre, samt omfatte foranstaltninger som f.eks. risikogaranti og importlicenser.

Identifikationssystemet skal baseres på en risikovurdering, hvor der især tages hensyn til følgende kriterier:

a)

karakteren af de pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter

b)

oplagringsfaciliteternes kapacitet

c)

aktivitetsniveauet.

2.   Bulgarien og Rumænien skal ved hjælp af identifikationssystemet, jf. stk. 1, tvinge de erhvervsdrivende til for egen regning at fjerne en mængde sukker eller isoglucose fra markedet svarende til den overskudsmængde, der er fastslået for dem hver især.

Artikel 11

Fjernelse af overskudsmængder

1.   Bulgarien og Rumænien sikrer hver især, at der senest den 30. april 2008 uden Fællesskabets intervention fjernes en mængde sukker eller isoglucose fra markedet, der svarer til overskudsmængden, jf. artikel 9, stk. 1.

2.   De overskudsmængder, der er fastslået i henhold til artikel 9, fjernes uden støtte fra Fællesskabet ved hjælp af følgende metoder:

a)

ved eksport fra Fællesskabet, gennemført af de berørte erhvervsdrivende uden national støtte

b)

ved brug som brændsel

c)

ved denaturering uden foderstøtte, jf. afsnit III og IV i Kommissionens forordning (EØF) nr. 100/72 (10).

3.   Hvis de samlede mængder, der i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, er fastslået af Kommissionen for Bulgarien henholdsvis Rumænien, er større end de samlede mængder, der er fastslået i henhold til artikel 10, forpligtes Bulgarien henholdsvis Rumænien til at betale et beløb svarende til forskellen mellem disse to tal (udtrykt i hvidt sukker eller tørstof), multipliceret med den højeste positive forskel mellem 631,9 EUR pr. ton og den gennemsnitlige månedlige notering for hvidt sukker på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2008. Dette beløb overføres til Fællesskabets budget senest den 31. december 2008.

Artikel 12

Bevis for, at de erhvervsdrivende har fjernet overskudsmængden fra markedet

1.   De berørte erhvervsdrivende skal senest den 31. juli 2008 på en for Bulgarien henholdsvis Rumænien tilfredsstillende måde godtgøre, at de i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og for egen regning har fjernet den overskudsmængde af sukker og isoglucose, der i henhold til artikel 10 er fastslået for dem hver især.

2.   Når sukker eller isoglucose fjernes fra fællesskabsmarkedet ifølge artikel 11, stk. 2, litra a), skal de pågældende erhvervsdrivende fremlægge bevis i form af:

a)

eksportlicenser udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (11) og (EF) nr. 951/2006 (12)

b)

de relevante dokumenter, der omhandles i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 1291/2000, og som er nødvendige for garantien.

Ansøgningen om den eksportlicens, der er nævnt i foregående afsnit, skal indeholde følgende oplysning i rubrik 20:

»til eksport, jf. artikel 11, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1832/2006.«

Eksportlicensen skal indeholde følgende oplysning i rubrik 22:

»eksporteres uden restitution … (den mængde, som denne licens gælder for) kg«

Eksportlicensen er gyldig fra udstedelsesdatoen indtil den 30. april 2008.

3.   Fremlægges der ikke bevis for, at overskudsmængden er fjernet fra markedet, jf. stk. 1 og 2, pålægger Bulgarien henholdsvis Rumænien den pågældende erhvervsdrivende at betale et beløb svarende til den overskudsmængde, der i henhold til artikel 10 er fastslået for vedkommende, multipliceret med 500 EUR pr. ton (udtrykt i hvidt sukker eller tørstof). Dette beløb overføres til Bulgariens henholdsvis Rumæniens statsbudget.

Artikel 13

Bevis for, at de nye medlemsstater har fjernet overskudsmængden fra markedet

1.   Bulgarien og Rumænien skal senest den 31. august 2008 over for Kommissionen bevise, at den overskudsmængde, der omhandles i artikel 9, stk. 1, er blevet fjernet fra fællesskabsmarkedet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og skal for hver metode angive den fjernede mængde.

2.   Fremlægges der ikke bevis for fjernelsen fra markedet, jf. stk. 1, for en del af eller hele overskudsmængden, pålægges det Bulgarien og/eller Rumænien at betale et beløb svarende til den ikke fjernede mængde, udtrykt i hvidt sukker eller tørstof, multipliceret med den højeste positive forskel mellem 631,9 EUR pr. ton og den gennemsnitlige månedlige notering for hvidt sukker på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2008, idet dog resultatbeløbet nedsættes med det beløb, der måtte være opkrævet i henhold til artikel 11, stk. 3.

Det skyldige beløb overføres til Fællesskabets budget senest den 31. december 2008.

De beløb, der henvises til i foregående afsnit og i artikel 11, stk. 3, fastslås efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 senest den 31. oktober 2008 på grundlag af Bulgariens og Rumæniens indberetninger i henhold til stk. 1.

Artikel 14

Kontrol

1.   Bulgarien og Rumænien træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af dette kapitel, og indfører navnlig de fornødne kontrolprocedurer med henblik på at fjerne overskudsmængderne som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

2.   Bulgarien og Rumænien giver senest den 31. marts 2007 Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

oplysning om det system, der er oprettet til identificering af overskudsmængderne, jf. artikel 10

b)

de mængder sukker, isoglucose, fruktose og forarbejdede produkter, der hver måned er importeret og eksporteret i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006, fordelt på import og eksport til

i)

Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006

ii)

Bulgarien henholdsvis Rumænien og

iii)

tredjelande

c)

de årligt producerede mængder sukker og isoglucose i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006 fordelt på produktion under kvote, produktion uden for kvote, den mængde råsukker, der er importeret og raffineret, og årligt forbrug

d)

lagrene af sukker og isoglucose pr. 1. januar hvert år i perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af og på datoen for, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(3)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798 endelig af 13.12.2006.

(5)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1.

(6)  EUT L 314 af 15.11.2006, s. 18.

(7)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(8)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22.

(9)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(10)  EFT L 12 af 15.1.1972, s. 15.

(11)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(12)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG I

Løbenumre

Importkontingent for import til

Løbenummer

Bulgarien

09.4365

Rumænien

09.4366


BILAG II

A.   Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b):

:

bulgarsk

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spansk

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tjekkisk

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dansk

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

tysk

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estisk

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

græsk

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

engelsk

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

fransk

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiensk

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettisk

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litauisk

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungarsk

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltesisk

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

nederlandsk

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

polsk

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugisisk

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumænsk

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovakisk

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovensk

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finsk

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svensk

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c):

:

bulgarsk

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spansk

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tjekkisk

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dansk

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

tysk

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estisk

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

græsk

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

engelsk

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

fransk

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiensk

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litauisk

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungarsk

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltesisk

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

nederlandsk

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

polsk

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugisisk

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumænsk

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovakisk

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovensk

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finsk

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svensk

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1833/2006

af 13. december 2006

om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 af 18. maj 2005 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (2), fastlægges den version af fortegnelsen, der gælder pr. 1. juni 2005.

(2)

Bogstavkoden for lande og områder bør baseres på den gældende ISO-alfa-2-standard, i det omfang den er i overensstemmelse med kravene i fællesskabslovgivningen og Fællesskabets statistikbehov. Der er i Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 af 18. december 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) fastsat en overgangsperiode i forbindelse med tilpasningen af edb-baserede toldsystemer. Denne periode er ved at udløbe, og det er derfor ikke længere nødvendigt at anvende de numeriske koder sideløbende med bogstavkoderne.

(3)

Montenegro er blevet en selvstændig stat.

(4)

Der bør derfor fastlægges en ny version af fortegnelsen for at tage hensyn til disse nye forhold og til nogle ændringer i forbindelse med visse koder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den pr. 1. januar 2007 gældende version af den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater findes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12.

(3)  EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 215/2006 (EUT L 38 af 9.2.2006, s. 11).


BILAG

STATISTISK LANDE- OG OMRÅDEFORTEGNELSE FOR FÆLLESSKABETS UDENRIGSHANDEL OG FOR SAMHANDELEN MELLEM DETS MEDLEMSSTATER

(Gældende fra den 1. januar 2007)

Kode

Navn

Beskrivelse

AD

Andorra

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah og Umm al Quwain

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua og Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albanien

 

AM

Armenien

 

AN

De Nederlandske Antiller

Bonaire, Curaçao, den sydlige del af St. Martin (Sint Maarten), Saba og Sint Eustatius

AO

Angola

Herunder Cabinda

AQ

Antarktis

Områder syd for 60° sydlig bredde, undtagen de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean (TF), Bouvetøen (BV), South Georgia og De Sydlige Sandwichøer (GS)

AR

Argentina

 

AS

Amerikansk Samoa

 

AT

Østrig

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

AZ

Aserbajdsjan

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgien

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgarien

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermudaøerne

 

BN

Negara Brunei Darussalam

Benævnes ofte: Brunei

BO

Bolivia

 

BR

Brasilien

 

BS

Bahamaøerne

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvetøen

 

BW

Botswana

 

BY

Belarus

Benævnes ofte: Hviderusland

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Cocosøerne (Keelingøerne)

 

CD

Den Demokratiske Republik Congo

Tidligere: Zaire

CF

Den Centralafrikanske Republik

 

CG

Congo

 

CH

Schweiz

Herunder det tyske område Büsingen og det italienske sogn Campione d'Italia

CI

Elfenbenskysten

 

CK

Cookøerne

 

CL

Chile

 

CM

Cameroun

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

 

CX

Juleøen

 

CY

Cypern

 

CZ

Tjekkiet

 

DE

Tyskland

Herunder Helgoland; undtagen området Büsingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danmark

 

DM

Dominica

 

DO

Den Dominikanske Republik

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

Herunder Galapagosøerne

EE

Estland

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanien

Herunder Balearerne og De Kanariske Øer, men ikke Ceuta og Melilla

ET

Etiopien

 

FI

Finland

Herunder Ålandsøerne

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsøerne

Benævnes ofte: Malvinerne

FM

Sammenslutningen af Mikronesiske Stater

Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap

FO

Færøerne

 

FR

Frankrig

Herunder Monaco og de franske oversøiske departementer (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Det Forenede Kongerige

Storbritannien, Nordirland, De Britiske Kanaløer samt øen Man

GD

Grenada

Herunder De Sydlige Grenadiner

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grønland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Ækvatorialguinea

 

GR

Grækenland

 

GS

South Georgia og De Sydlige Sandwichøer

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina

HM

Heardøen og McDonaldøerne

 

HN

Honduras

Herunder Swanøerne

HR

Kroatien

 

HT

Haiti

 

HU

Ungarn

 

ID

Indonesien

 

IE

Irland

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean

Chagosøerne

IQ

Irak

 

IR

Den Islamiske Republik Iran

 

IS

Island

 

IT

Italien

Herunder Livigno; undtagen det italienske sogn Campione d'Italia

JM

Jamaica

 

JO

Jordan

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KG

Den Kirgisiske Republik

 

KH

Cambodja

 

KI

Kiribati

 

KM

Comorerne

Anjouan, Grande Comore og Mohéli

KN

St. Kitts og Nevis

 

KP

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Benævnes ofte: Nordkorea

KR

Republikken Korea

Benævnes ofte: Sydkorea

KW

Kuwait

 

KY

Caymanøerne

 

KZ

Kasakhstan

 

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

Benævnes ofte: Laos

LB

Libanon

 

LC

St. Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Litauen

 

LU

Luxembourg

 

LV

Letland

 

LY

Den Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya

Benævnes ofte: Libyen

MA

Marokko

 

MD

Republikken Moldova

Benævnes ofte: Moldavien

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshalløerne

 

MK  (1)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Benævnes ofte: Burma

MN

Mongoliet

 

MO

Macao

Det Særlige Administrative Område Macao i Folkerepublikken Kina

MP

Nordmarianerne

 

MR

Mauretanien

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Herunder Comino og Gozo

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues, Agalega og Cargados Carajos Shoals (St. Brandonøerne)

MV

Maldiverne

 

MW

Malawi

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

Den Malaysiske Halvø og Østmalaysia (Labuan, Sabah og Sarawak)

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

Herunder Loyaltyøerne (Lifou, Maré og Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk Island

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Herunder Maizøerne

NL

Nederlandene

 

NO

Norge

Herunder Svalbard og Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

New Zealand

Undtagen Rossområdet (Antarktis)

OM

Oman

 

PA

Panama

Herunder den tidligere Kanalzone

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

Marquesasøerne, Selskabsøerne (herunder Tahiti), Tuamotuøerne, Gambierøerne og Australøerne; herunder Clippertonøen

PG

Papua Ny Guinea

Den østlige del af Ny Guinea; Bismarck-arkipelet (herunder Ny-Britannien, Ny-Irland, Lavongai og Admiralitetsøerne); de nordlige Salomonøer (Bougainville og Buka); Trobriandøerne, Woodlark, Entrecasteauxøerne og Louisiadeøgruppen

PH

Filippinerne

 

PK

Pakistan

 

PL

Polen

 

PM

St. Pierre og Miquelon

 

PN

Pitcairn

Herunder Ducie, Henderson og Oeno

PS

Det besatte palæstinensiske område

Vestbredden (herunder Østjerusalem) og Gazastriben

PT

Portugal

Herunder Azorerne og Madeira

PW

Palau

Benævnes også: Belau

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Rumænien

 

RU

Den Russiske Føderation

Benævnes ofte: Rusland

RW

Rwanda

 

SA

Saudi Arabien

 

SB

Salomonøerne

 

SC

Seychellerne

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate og Silhouette; Adiranteøerne (herunder Desroches, Alphonse, Plate og Coëtivy); Farquharøerne (herunder Providence); Aldabraøerne og Cosmoledoøerne

SD

Sudan

 

SE

Sverige

 

SG

Singapore

 

SH

St. Helena

Herunder øerne Ascension og Tristan da Cunha

SI

Slovenien

 

SK

Slovakiet

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

ST

São Tomé og Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SY

Den Syriske Arabiske Republik

Benævnes ofte: Syrien

SZ

Swaziland

 

TC

Turks- og Caicosøerne

 

TD

Tchad

 

TF

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

Omfatter Kerguelenøerne, Amsterdamøen, St. Pauløen, Crozeterne

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TJ

Tadsjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunesien

 

TO

Tonga

 

TR

Tyrkiet

 

TT

Trinidad og Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Det Særskilte Toldområde Kinmen, Matsu, Penghu og Taiwan

TZ

Den Forenede Republik Tanzania

Pemba, Zanzibar og Tanganyika

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

UM

Mindre øer fjernt fra USA

Omfatter Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmyra og Wake

US

USA

Herunder Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Usbekistan

 

VA

Pavestolen (Vatikanstaten)

 

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

VE

Venezuela

 

VG

De Britiske Jomfruøer

 

VI

De Amerikanske Jomfruøer

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis og Futunaøerne

Herunder Alofiøen

WS

Samoa

Tidligere Vestsamoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999

XL

Melilla

Herunder Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas og Chafarinasøerne

XS

Serbien

 

YE

Yemen

Tidligere Nordyemen og Sydyemen

YT

Mayotte

Grande-Terre og Pamandzi

ZA

Sydafrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


ANDET

EU

Det Europæiske Fællesskab

Kode, som i handelen med tredjelande er forbeholdt angivelsen af varernes oprindelse i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser. Koden skal ikke anvendes til statistiske formål

QQ

eller

Proviantering og bunkring

Valgfrit

QR

Proviantering og bunkring i handelen mellem Fællesskabets medlemsstater

Valgfrit

QS

Proviantering og bunkring i handelen med tredjelande

Valgfrit

QU

eller

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret

Valgfrit

QV

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret i handelen mellem Fællesskabets medlemsstater

Valgfrit

QW

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret i handelen med tredjelande

Valgfrit

QX

eller

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret

Valgfrit

QY

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret i handelen mellem Fællesskabets medlemsstater

Valgfrit

QZ

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret i handelen med tredjelande

Valgfrit


(1)  Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1834/2006

af 12. december 2006

om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).


BILAG

Nr.

54

Medlemsstat

Portugal

Bestand

HKE/8C3411

Art

Kulmule (Merluccius merluccius)

Område

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

Dato

11. november 2006


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1835/2006

af 12. december 2006

om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).


BILAG

Nr.

55

Medlemsstat

Portugal

Bestand

ANF/8C3411

Art

Havtaske (Lophiidae)

Område

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

Dato

11. november 2006


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1836/2006

af 12. december 2006

om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område II a (EF-farvande) og IV (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2006 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).


BILAG

Nr.

58

Medlemsstat

Belgien

Bestand

HKE/2AC4-C

Art

Kulmule (Merluccius merluccius)

Område

II a (EF-farvande), IV (EF-farvande)

Dato

18. november 2006


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1837/2006

af 13. december 2006

om genåbning af fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Den 28. februar 2006 meddelte Frankrig Kommissionen, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, at fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag, eller som er registreret i Frankrig, ville blive midlertidigt indstillet med virkning fra den 1. marts 2006.

(3)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtog Kommissionen den 26. april 2006 forordning (EF) nr. 636/2006 (4) om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag eller som er registreret i Frankrig, med virkning fra samme dato.

(4)

Ifølge de franske myndigheders oplysninger til Kommissionen er der stadig en mængde sild til rådighed i Frankrigs kvote for ICES-område IVc og VIId. Det bør derfor tillades fartøjer, der fører fransk flag, eller som er registreret i Frankrig, at genoptage fiskeriet efter sild i disse farvande.

(5)

Tilladelsen bør træde i kraft den 19. oktober 2006, således at den pågældende mængde sild kan opfiskes før indeværende års udgang.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 636/2006 bør derfor ophæves med virkning fra den 19. oktober 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 636/2006 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. oktober 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUT L 112 af 26.4.2006, s. 10.


BILAG

Nr.

59

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/4CXB7D — Genåbning

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

IVc, VIId

Dato

19. oktober 2006


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1838/2006

af 13. december 2006

om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der inden for de grænser, der følger af de aftaler, som er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300, i fornødent omfang ydes eksportrestitution for de produkter, som eksporteres fra EF, for at muliggøre en økonomisk betydelig eksport.

(3)

I henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af den årsag, og fordi eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør det fastsættes, hvilke mængder der er omfattet pr. produkt, på grundlag af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Disse mængder bør fordeles under hensyntagen til, hvor let fordærvelige de pågældende produkter er.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling dels i priserne for frugt og grøntsager på EF's marked og de disponible mængder, dels i priserne i den internationale handel. Der skal også tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne og til det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne på EF's marked under hensyn til de priser, som viser sig at være de gunstigste med henblik på eksport.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets bestemmelsessted.

(7)

Afskallede mandler, hasselnødder og valnødder med skal kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk betydelig eksport.

(8)

Da nødder med skal forholdsvis let kan oplagres, kan der fastsættes eksportrestitutioner for længere perioder.

(9)

For at de disponible midler kan udnyttes så effektivt som muligt, og under hensyn til EF-eksportens struktur bør eksportrestitutionerne fastsættes som led i system A1.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Restitutionssatserne for nødder med skal, perioden for indgivelse af licensansøgninger og de pågældende produktmængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de mængder, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning.

3.   Licenser af type A1 er gyldige i tre måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2091/2005 (EUT L 343 af 24.12.2005, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 2006 om eksportrestitutioner for nødder med skal (system A1)

Periode, hvor licensansøgninger skal indgives: fra 3. januar til 23. juni 2007.

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/39


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. december 2006

om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. februar 2006, 1. marts 2006, 1. april 2006, 1. maj 2006 og 1. juni 2006 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

(2006/922/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1) og senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2104/2005 (2), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 351/2006 (3) fastsattes i henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag X til vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de vederlag, der udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, korrigeres fra 1. juli 2005.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten skal visse af disse justeringskoefficienter tilpasses fra 1. februar 2006, 1. marts 2006, 1. april 2006, 1. maj 2006 og 1. juni 2006, når de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringen i leveomkostningerne beregnet på grundlag af justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs for visse tredjelandes vedkommende har været over 5 % siden den sidste fastsættelse eller tilpasning af koefficienterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Med virkning fra 1. februar 2006, 1. marts 2006, 1. april 2006, 1. maj 2006 og 1. juni 2006 er det de justeringskoefficienter, som er anført i bilaget til denne afgørelse, der finder anvendelse på vederlag, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande.

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2006.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 7.

(3)  EUT L 59 af 1.3.2006, s. 1.


BILAG

Tjenestested

Justeringskoefficienter

februar 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnien-Hercegovina

78,6

Kap Verde

78,6

Cuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Israel

102,2

Kenya

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Ny Kaledonien

129,1

Uganda

62,1

Filippinerne

61,3

Rusland

118,3

Syrien

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Tjenestested

Justeringskoefficienter

marts 2006

Botswana

69,9

Cameroun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikanske Republik

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


Tjenestested

Justeringskoefficienter

april 2006

Saudi-Arabien

94,1

Egypten

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Tjenestested

Justeringskoefficienter

maj 2006

Benin

92,1

Jordan

73,2

Mozambique

67,0

Pakistan

53,8

Demokratiske Republik Congo

131,6

Zambia

79,9


Tjenestested

Justeringskoefficienter

juni 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopien

85,1

Israel

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centralafrikanske Republik

123,6

Tanzania

58,7

Thailand

59,6

Yemen

70,6


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden)

(meddelt under nummer K(2006) 6433)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2006/923/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 23, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2000/29/EF kan der ydes EF-tilskud til medlemsstaterne til dækning af direkte udgifter til nødvendige foranstaltninger, som er truffet eller planlægges truffet for at bekæmpe skadegørere, der er indslæbt fra tredjelande eller fra andre områder i Fællesskabet, med henblik på at udrydde dem eller, hvis dette ikke er muligt, at holde dem under kontrol.

(2)

Der er i forvejen, nemlig ved Kommissionens beslutning 2001/811/EF (2), 2002/889/EF (3), 2003/787/EF (4) og 2004/772/EF (5), ydet EF-tilskud til Portugals udgifter til foranstaltninger til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for årene 1999-2003 — den maksimale tilskudsperiode. Portugal gennemførte fra 2003 en »udryddelsesplan på mellemlang sigt« med henblik på at bekæmpe spredningen af fyrretræsnematoden og udrydde den.

(3)

I henhold til artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF kan der imidlertid tages yderligere skridt, hvis de er nødvendige for at bekæmpe fyrretræsnematoden.

(4)

I april 2006 forelagde Portugal Den Stående Komité for Plantesundhed (herefter benævnt »komitéen«) en oversigt over resultaterne af de undersøgelser og bekæmpelsesforanstaltninger, der var gennemført fra 1. november 2005 til 1. april 2006 i det afgrænsede fyrretræsnematodeområde i Portugal. Resultaterne viste, at det område, hvor fyrretræsnematoden forekommer, er blevet betydeligt større trods de foranstaltninger, der er gennemført i de foregående år.

(5)

Kommissionen og komitéen konkluderede, at Portugal var nødt til at revidere udryddelsesplanen på mellemlang sigt, og at der var behov for hasteforanstaltninger, herunder en intensiveret undersøgelsesindsats og en omdefinering af det afgrænsede område.

(6)

I maj 2006 forelagde Portugal komitéen en handlingsplan med planlagte foranstaltninger til bekæmpelse af yderligere spredning af fyrretræsnematoden (6). Disse foranstaltninger omfattede en opdateret definition af det afgrænsede område, oprykning med rode af alle træer i forfald i det pågældende område, fortsat løbende overvågning samt etablering af et stødpudeområde, der er frit for alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor, dvs. et spærrebælte af ryddet land, som skulle sætte en stopper for spredningen af fyrretræsnematoden til andre medlemsstater og derved spare disse for enorme tab i ødelagt fyrreskov og potentielle handelsrestriktioner fra tredjelandes side. Først og fremmest fastlægges det, i hvilke dele af området spærrebæltet vil ligge. Komitéen godkendte den endelige udgave af handlingsplanen i juli 2006.

(7)

I juli 2006 iværksatte Portugal et program med yderligere skridt over for fyrretræsnematoden og fremlagde et budgetoverslag for samme program med henblik på at få tildelt EF-tilskud. De dele af Portugal, som foranstaltningerne skal gennemføres i, og som udgør det geografiske område, der skal være omfattet af EF-tilskud, er fastlagt i ovennævnte handlingsplan.

(8)

Kommissionen har på grundlag af det af Portugal forelagte program kunnet foretage en præcis og tilbundsgående analyse af situationen og konkludere, at de i artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF fastsatte betingelser for ydelse af EF-tilskud er opfyldt. EF-tilskuddet bør ydes til dækning af udgifter under føromtalte program, der sikrer resten af Fællesskabet en bedre plantesundhedsbeskyttelse mod yderligere spredning af fyrretræsnematoden fra det afgrænsede område. Tilskuddet bør således ydes til alle foranstaltninger, der direkte vedrører etableringen af et spærrebælte som et område frit for værter for fyrretræsnematodens vektor.

(9)

EF-tilskuddet kan som hovedregel højst dække 50 % af de støtteberettigede udgifter. Såfremt yderligere skridt primært tager sigte på at beskytte andre områder i Fællesskabet end den pågældende medlemsstats område, kan tilskuddet dog være større. På baggrund af, hvor alvorlig forekomsten af fyrretræsnematoden er for nåletræer og nåletræ, hvor hurtigt sygdommen spredes, og hvor tæt en af de andre medlemsstater ligger på den angrebne zone, og i lyset af de potentielle følger for europæisk skovbrug og den internationale handel med træ er denne betingelse opfyldt for så vidt angår de foranstaltninger vedrørende etablering af et spærrebælte, der er indeholdt i Portugals handlingsplan. Der bør af samme grund ydes et EF-tilskud på 75 %.

(10)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7) finansieres plantesundhedsforanstaltninger af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finansiel kontrol af foranstaltningerne sker efter artikel 9, 36 og 37 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(11)

Foranstaltningerne vedrørende etablering af et spærrebælte som et område frit for værter for fyrretræsnematodens vektor bør gennemføres i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning på miljøområdet.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Princip

Der ydes EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til yderligere skridt, jf. artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF, til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden), som fastlagt i bilag I og gennemført inden for rammerne af den af Portugal forelagte handlingsplan.

Artikel 2

EF-tilskuddets størrelse og støtteberettigede foranstaltninger

Det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud er på højst 8 417 848,95 EUR i alt.

De støtteberettigede udgifter og de maksimale EF-tilskud er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Forskud

Der udbetales et forskud på 2 000 000 EUR senest 30 dage efter datoen for vedtagelse af denne beslutning.

Artikel 4

Udbetaling af saldoen af EF-tilskuddet

Udbetalingen af den resterende del af EF-tilskuddet som fastsat i bilag I er betinget af, at:

a)

det på grundlag af tekniske situationsrapporter, som Portugal skal forelægge for Kommissionen den 15. januar 2007 og den 15. april 2007, og kontrolbesøg gennemført af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor kan konkluderes, at Portugal senest den 31. marts 2007 har gennemført foranstaltningerne i bilag I på tilfredsstillende vis med henblik på opfyldelse af de i artikel 1 omhandlede mål, og

b)

Portugal senest den 31. august 2007 forelægger Kommissionen en officiel betalingsanmodning sammen med et finansielt regnskab og en endelig teknisk rapport, jf. artikel 5.

Artikel 5

Bilag

Portugal fremlægger dokumentation for de gennemførte foranstaltninger og de afholdte udgifter i form af

a)

en endelig teknisk rapport, hvoraf det fremgår, at alle foranstaltningerne i bilag I er gennemført, samt hvornår de enkelte foranstaltninger er afsluttet

b)

et finansielt regnskab, fremlagt i det i bilag II angivne format, der viser udgifterne til de forskellige foranstaltninger, som der anmodes om EF-tilskud til, sammen med de relevante bilag, såsom fakturaer og kvitteringer.

Artikel 6

Udelukkelse af overkompensation

Portugals afholdelse af udgifter til foranstaltningerne i bilag I må ikke medføre overkompensation til træernes ejere. Kompensationen baseres på den pris, ejeren ville have kunnet få for træet umiddelbart inden iværksættelsen af foranstaltningerne i spærrebæltet.

Artikel 7

Nedsættelse af EF-tilskuddet

1.   Kan det dokumenteres, at foranstaltningerne i bilag I ikke er gennemført korrekt senest den 31. marts 2007, nedsættes EF-tilskuddet til den del af de støtteberettigede udgifter, der er berørt af den forsinkede gennemførelse, som angivet i nedenstående skema.

Antal dages forsinkelse regnet fra den 1. april 2007

EF-tilskudssats

1-15

60 %

16-30

50 %

31-60

25 %

61 eller derover

0 %

2.   Er betalingsanmodningen og de ledsagende rapporter, jf. artikel 4, litra b), ikke indgivet senest den 31. august 2007, medfører dette uanset stk. 1, at EF-tilskuddet nedsættes med 25 % pr. kalendermåneds forsinkelse.

Artikel 8

Overensstemmelse med andre fællesskabspolitikker

Portugal sikrer, at de i artikel 1 omhandlede yderligere skridt gennemføres i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning på miljøområdet.

Artikel 9

Adressat

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EFT L 306 af 23.11.2001, s. 25.

(3)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 16.

(4)  EUT L 293 af 11.11.2003, s. 13.

(5)  EUT L 341 af 17.11.2004, s. 27.

(6)  Disse foranstaltninger er fastlagt af Portugal ved dekret nr. 103/2006 af 6. februar 2006, som ændret ved dekret nr. 815/2006 af 16. august 2006.

(7)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).


BILAG I

EF-tilskud for 2006 og 2007 til de enkelte foranstaltninger under det af Portugal forelagte program til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden)

(EUR)

Sted

Foranstaltning

Støtteberettigede udgifter

Maksimalt EF-tilskud

(med en finansieringssats på 75 %)

Spærrebælt (1)

Undersøgelser for fyrretræsnematoden i spærrebæltet

156 000

117 000

Fældning og transport af alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor

4 666 666

3 499 999,5

Afgrening, afkvistning og afbarkning af alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor

300 000

225 000

Bortskaffelse af afgrenings-, afkvistnings- og afbarkningsaffald

700 000

525 000

Kompensation for træets værdi (2)

4 666 666

3 499 999,5

Redesign af it-systemet for spærrebæltet

200 000

150 000

Subtotal

 

10 689 332

8 016 999

Subtotal

Koordinering (3)

534 466,6

400 849,95

I alt

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Maksimalt EF-tilskud i alt

8 417 848,95


(1)  3 km bred zone langs det afgrænsede områdes yderste grænse som fastlagt ved Kommissionens beslutning 2006/133/EF (EUT L 52 af 23.2.2006, s. 34).

(2)  Kompensation, der ydes til jordejeren for værdien af dennes træ, fordi de fældede træer er sunde og overtages af de virksomheder, der fælder dem.

(3)  Fast beløb (5 %) til koordineringsaktiviteter.


BILAG II

UDGIFTSOPGØRELSE

PORTUGALS PROGRAM FOR BEKÆMPELSE AF FYRRETRÆSNEMATODEN 2006-2007

AFGRÆNSET OMRÅDE — SPÆRREBÆLTE

Foranstaltning 1: Undersøgelser i spærrebæltet

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 2: Fældning og transport af træer

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 3: Afgrening, afkvistning og afbarkning af træer

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 4: Bortskaffelse af afgrenings-, afkvistnings- og afbarkningsaffald

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 5: Kompensation for træets værdi

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 6: Redesign af it-systemet

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

I alt

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 7: Koordinering

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

I alt

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF

(meddelt under nummer K(2006) 6437)

(EØS-relevant tekst)

(2006/924/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/176/EF fastsættes kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til direktiv 82/894/EØF (2).

(2)

Med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er det hensigtsmæssigt at foretage en tilpasning af beslutning 2005/176/EF.

(3)

I afgørelse nr. 1/2001 truffet af Den Blandede Komité EF-Færøerne den 31. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til tillægsprotokollen om veterinærspørgsmål til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (3) hedder det, at Færøerne skal deltage i systemet for anmeldelse af dyresygdomme (ADNS).

(4)

Færøerne har forelagt Kommissionen en liste over de regioner, som Færøerne vil anvende i systemet for anmeldelse af sygdomme. Disse regioner bør derfor tilføjes til beslutning 2005/176/EF.

(5)

Spanien har ændret sine veterinærregioners navne og grænser. Ændringen af regionsopdelingen i Spanien berører systemet for anmeldelse af sygdomme som fastsat i beslutning 2005/176/EF. De nye regioner bør derfor erstatte de nuværende regioner i systemet for anmeldelse af dyresygdomme.

(6)

Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) vedtog på sin generalforsamling i maj 2005 et revideret kapitel om aviær influenza og gjorde det således obligatorisk at anmelde både højpatogen aviær influenza og lavpatogen aviær influenza til OIE fra den 1. januar 2006. For at skelne mellem anmeldelse til ADNS af udbrud af højpatogen aviær influenza og anmeldelse af udbrud af lavpatogen aviær influenza bør der anføres forskellige sygdomskoder for disse sygdomme.

(7)

For at skelne mellem anmeldelse af udbrud af aviær influenza hos vilde fugle og anmeldelse af udbrud hos tamfjerkræ bør der endvidere anføres forskellige koder for disse forskellige begivenheder.

(8)

Beslutning 2005/176/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at sikre en fortrolig behandling af de fremsendte oplysninger bør bilagene til nærværende beslutning ikke offentliggøres.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/176/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag IV, V og X/11 affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Teksten i bilag II til nærværende beslutning indsættes som bilag X.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Optagelsen af Bulgarien og Rumænien i bilag IV og X til beslutning 2005/176/EF finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved beslutning 2004/216/EF (EUT L 67 af 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.

(3)  EFT L 46 af 16.2.2001, s. 24. Ændret ved afgørelse nr. 2/2005 (EUT L 8 af 13.1.2006, s. 46).


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA

(meddelt under nummer K(2006) 6441)

(EØS-relevant tekst)

(2006/925/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

Canada har anmodet om, at der tilføjes et nyt embryonproduktionsteam til listen for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

New Zealand har anmodet om, at navnet på et center ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(4)

USA har anmodet om, at nogle oplysninger vedrørende visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(5)

Canada, New Zealand og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og at de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af disse landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(6)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2006/706/EF (EUT L 291 af 21.10.2006, s. 40).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linje vedrørende Canada indsættes:

»CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard«

b)

Linjen vedrørende New Zealands embryonindsamlingsteam nr. NZEB11 affattes således:

»NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock«

c)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 02TX107 E1428 affattes således:

»US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman«

d)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 99TX104 E874 affattes således:

»US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller«

e)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 96TX088 E928 affattes således:

»US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller«

f)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 91TX012 E948 affattes således:

»US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry«


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/52


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om ændring af beslutning 2001/881/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

(meddelt under nummer K(2006) 6454)

(EØS-relevant tekst)

(2006/926/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Kommissionens beslutning 2001/881/EF af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (1), findes en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter, der føres ind i EF fra tredjelande (»liste over godkendte grænsekontrolsteder«).

(2)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 indebærer markante ændringer af Fællesskabets grænser til de omkringliggende tredjelande.

(3)

Efter disse to landes tiltrædelse ophører Ungarn med at udgøre Fællesskabets sydøstlige landegrænse, og det eksisterende landegrænsekontrolsted og overgangssted for levende dyr i Nagylak på grænsen mellem Ungarn og Rumænien vil miste sin funktion. Det bør derfor slettes af listen over grænsekontrolsteder. Denne sletning indgår i den pakke af lovtekniske tilpasninger, der er nødvendige som følge af udvidelsen.

(4)

Endvidere ophører den græske grænse til Bulgarien også med at være grænse til et tredjeland, og de eksisterende landegrænsekontrolsteder ved denne grænse i Ormenion og Promochonas vil miste deres funktion. De bør derfor slettes af listen over grænsekontrolsteder. Denne sletning indgår ligeledes i den pakke af lovtekniske tilpasninger, der er nødvendige som følge af udvidelsen.

(5)

Alle de foreslåede nye placeringer af grænsekontrolsteder i Bulgarien og Rumænien på grænsen til tredjelande er blevet inspiceret af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor, som har anbefalet, at de grænsekontrolsteder, der er færdiggjort på tilfredsstillende vis, bør godkendes af Kommissionen. Disse bør derfor optages på listen over grænsekontrolsteder.

(6)

Beslutning 2001/881/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2001/881/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2006/414/EF (EUT L 164 af 16.6.2006, s. 27).


BILAG

I bilaget til beslutning 2001/881/EF foretages følgende ændringer:

1)

Mellem angivelserne for Belgien og angivelserne for Tjekkiet indsættes følgende angivelser for Bulgarien:

»Land: Bulgarien


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC«

 

2)

Mellem angivelserne for Portugal og angivelserne for Slovenien indsættes følgende angivelser for Rumænien:

»Land: Rumænien


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O«


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/54


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af flubendiamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt

(meddelt under nummer K(2006) 6457)

(EØS-relevant tekst)

(2006/927/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der opstilles en EF-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

Bayer CropScience AG indgav den 30. marts 2006 et dossier om aktivstoffet flubendiamid til de græske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De græske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossieret om det pågældende aktivstof efter den indledende undersøgelse synes at opfylde data- og informationskravene i bilag II til direktiv 91/414/EØF. Det indgivne dossier synes også at opfylde data- og informationskravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossieret til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, ligesom det blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossieret anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder det dossier om aktivstoffet i bilaget til denne beslutning, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stoffet optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de data- og informationskrav, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossieret opfylder også data- og oplysningskravene i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelser.

Artikel 2

Den rapporterende medlemsstat fortsætter den detaljerede gennemgang af det pågældende dossier og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med eventuelle henstillinger om, hvorvidt det pågældende aktivstof skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Europa-Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/85/EF (EUT L 293 af 24.10.2006, s. 3).


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Nr.

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

1

Flubendiamid

CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

Bayer CropScience AG

30. marts 2006

EL


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption

(meddelt under nummer K(2006) 6569)

(2006/928/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 37 og 38,

under henvisning til udtalelserne fra medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, der er et princip som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og det indre marked, der blev skabt ved traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er baseret på gensidig tillid til, at administrative og retlige afgørelser og praksis i alle medlemsstaterne fuldt ud overholder retsstatsprincippet.

(3)

Dette forudsætter, at der i alle medlemsstater findes upartiske, uafhængige og velfungerende retsvæsener og administrative systemer, der råder over det relevante udstyr bl.a. til bekæmpelse af korruption.

(4)

Den 1. januar 2007 bliver Rumænien medlem af Den Europæiske Union. Skønt Kommissionen har noteret, at Rumænien har gjort betydelige fremskridt med at afslutte forberedelserne til medlemskab, påpeger den i sin rapport af 26. september 2006 visse udestående problemer, specielt vedrørende restvæsenets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet, som stadig bør forbedres for at sikre deres kapacitet til at gennemføre og anvende de foranstaltninger, der er vedtaget med henblik på oprettelsen af det indre marked og et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(5)

Artikel 37 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der er overhængende fare for, at Rumænien vil volde alvorlig skade for det indre markeds funktion ved at have undladt at opfylde de tilsagn, der er givet. Artikel 38 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der i Rumænien er overhængende fare for alvorlige mangler med hensyn til gennemførelsen eller anvendelsen af retsakter vedtaget under EU-traktatens afsnit VI eller EF-traktatens afsnit IV.

(6)

De udestående problemer med hensyn til retsvæsenets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet gør det berettiget at oprette en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption.

(7)

Hvis Rumænien ikke opfylder de pågældende benchmarks på passende måde, kan Kommissionen anvende beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 37 og 38 i tiltrædelsesakten, herunder suspension af medlemsstaternes forpligtelse til på de betingelser, der er fastsat i EU-retten, at anerkende og udføre rumænske domme og retlige afgørelser, som f.eks. europæiske arrestordrer.

(8)

Denne beslutning udelukker ikke, at der til enhver tid kan træffes beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 36 til 38 i tiltrædelsesakten, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

(9)

Denne afgørelse bør ændres, hvis Kommissionens vurdering påpeger, at der er behov for at justere de fastsatte benchmarks. Denne beslutning bør ophæves, når alle benchmarks er blevet tilfredsstillende opfyldt—

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Rumænien rapporterer inden den 31. marts hvert år og for første gang den 31. marts 2007 til Kommissionen om de fremskridt, landet har gjort med opfyldelsen af hvert af de benchmarks, der er angivet i bilaget.

Kommissionen kan til enhver tid yde teknisk bistand ved forskellige aktiviteter eller samle og udveksle oplysninger om disse benchmarks. Desuden kan Kommissionen til enhver tid organisere ekspertmissioner i Rumænien med henblik herpå. De rumænske myndigheder yder den nødvendige bistand i forbindelse hermed.

Artikel 2

Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine egne kommentarer og konstateringer vedrørende Rumæniens rapportering for første gang i juni 2007.

Kommissionen rapporterer derefter, når og hvis det er nødvendigt, men mindst hver sjette måned.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft med forbehold af tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og da på datoen herfor.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til alle medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


BILAG

Benchmarks, som Rumænien skal opfylde, jf. artikel 1:

1)

sikre mere gennemsigtige og effektive retsprocedurer, navnlig ved at forbedre det øverste retsråds handleevne og ansvarlighed. Rapportere om og overvåge konsekvenserne af den nye civile retsplejelov og den nye strafferetsplejelov

2)

efter planen oprette et integritetsagentur, som skal have ansvaret for at kontrollere formueforhold, hvervsuforenelighed og potentielle interessekonflikter og for at vedtage bindende beslutninger på basis af hvilke, der kan træffes afskrækkende sanktioner

3)

bygge videre på hidtidige fremskridt og fortsætte de professionelle, upartiske undersøgelser af påstandene om korruption på højt niveau

4)

træffe yderligere foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af korruption, særlig i lokalforvaltningen.


14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/58


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet

(meddelt under nummer K(2006) 6570)

(2006/929/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 37 og 38,

under henvisning til udtalelserne fra medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, der er et princip som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og det indre marked, der blev skabt ved traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er baseret på gensidig tillid til, at administrative og retlige afgørelser og praksis i alle medlemsstaterne fuldt ud overholder retsstatsprincippet

(3)

Dette forudsætter, at der i alle medlemsstater findes upartiske, uafhængige og velfungerende retssystemer og administrative systemer, der råder over det relevante udstyr bl.a. til bekæmpelse af korruption og organiseret forbrydelse.

(4)

Den 1. januar 2007 bliver Bulgarien medlem af Den Europæiske Union. Skønt Kommissionen har noteret, at Bulgarien har gjort betydelige fremskridt med at afslutte forberedelserne til medlemskab, påpeger den i sin rapport af 26. september 2006 visse udestående problemer, specielt vedrørende restsystemets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet, som stadig bør forbedres for at sikre deres kapacitet til at gennemføre og anvende de foranstaltninger, der er vedtaget med henblik på oprettelsen af det indre marked og et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(5)

Artikel 37 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der er overhængende fare for, at Bulgarien vil volde alvorlig skade for det indre markeds funktion ved at have undladt at opfylde de tilsagn, der er givet. Artikel 38 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der i Bulgarien er overhængende fare for alvorlige mangler med hensyn til gennemførelsen eller anvendelsen af retsakter vedtaget under EU-traktatens afsnit VI eller EF-traktatens afsnit IV.

(6)

De udestående problemer med hensyn til retssystemets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet gør det berettiget at oprette en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption.

(7)

Hvis Bulgarien ikke opfylder de pågældende benchmarks på passende måde, kan Kommissionen anvende beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 37 og 38 i tiltrædelsesakten, herunder suspension af medlemsstaternes forpligtelse til på de betingelser, der er fastsat i EU-retten, at anerkende og udføre bulgarske domme og retlige afgørelser, som f.eks. europæiske arrestordrer.

(8)

Denne beslutning udelukker ikke, at der til enhver tid kan træffes beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 36 til 38 i tiltrædelsesakten, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

(9)

Denne afgørelse bør ændres, hvis Kommissionens vurdering påpeger, at der er behov for at justere de fastsatte benchmarks. Denne beslutning bør ophæves, når alle benchmarks er blevet tilfredsstillende opfyldt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bulgarien rapporterer inden den 31. marts hvert år og for første gang den 31. marts 2007 til Kommissionen om de fremskridt, landet har gjort med opfyldelsen af hvert af de benchmarks, der er angivet i bilaget.

Kommissionen kan til enhver tid yde teknisk bistand ved forskellige aktiviteter eller samle og udveksle oplysninger om disse benchmarks. Desuden kan Kommissionen til enhver tid organisere ekspertmissioner i Bulgarien med henblik herpå. De bulgarske myndigheder yder den nødvendige bistand i forbindelse hermed.

Artikel 2

Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine egne kommentarer og konstateringer vedrørende Bulgariens rapportering for første gang i juni 2007.

Kommissionen rapporterer derefter, når og hvis det er nødvendigt, men mindst hver sjette måned.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft med forbehold af tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og da på datoen herfor.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til alle medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


BILAG

Benchmarks, som Bulgarien skal opfylde, jf. artikel 1:

1)

vedtage forfatningsændringer, der fjerner enhver tvetydighed med hensyn til domstolenes uafhængighed og retsvæsenets ansvar

2)

sikre større åbenhed og effektivitet i retsprocedurerne ved at vedtage og implementere den ny lovgivning om retssystemet og den nye civile retsplejelov. Rapportere om konsekvenserne af disse nye love og af strafferetsplejeloven og forvaltningsloven, navnlig hvad angår forundersøgelsesfasen

3)

fortsætte reformen af retsvæsenet med henblik på at styrke professionalisme, ansvarlighed og effektivitet. Vurdere virkningerne af reformen og offentliggøre resultaterne hvert år

4)

foretage professionelle, upartiske undersøgelser af påstået korruption på højt niveau og rapportere herom. Rapportere om interne inspektioner af offentlige institutioner og offentlighed omkring ejendom tilhørende personer i høje positioner inden for staten

5)

træffe yderligere foranstaltninger til at forhindre og bekæmpe korruption, særlig ved grænserne og i lokalforvaltningen

6)

implementere en strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet med fokus på grov kriminalitet, hvidvaskning af penge samt systematisk konfiskation af kriminelles aktiver. Rapportere om nye og igangværende efterforskninger, anklager og domme på disse områder.