ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 339

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
6. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2006 af 5. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2006 af 5. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 08030019 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden 1. januar til 31. december 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1790/2006 af 5. december 2006 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Tyrkiet foretager inden import til EF

8

 

*

Kommissionens direktiv 2006/124/EF af 5. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø og af Rådets direktiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø ( 1 )

12

 

*

Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (kodificeret udgave) ( 1 )

16

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2006 om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo

36

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande (EFT L 281 af 10.11.1979)

39

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af 26.9.2006)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2006

af 5. december 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1789/2006

af 5. december 2006

om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden 1. januar til 31. december 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer (1), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1964/2005 skal der hvert år fra den 1. januar åbnes et autonomt toldkontingent på 775 000 tons nettovægt med nultold for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene.

(2)

Det toldkontingent, der ved forordning (EF) nr. 1964/2005 er fastsat for 2007, bør derfor åbnes, og der bør fastsættes regler for forvaltningen heraf for perioden til den 31. december 2007.

(3)

Som det er tilfældet for ikke-præferenceimport, bør der vedtages en metode til forvaltning af kontingentet, som kan fremme en udvikling af den internationale handel og en mere gnidningsfri samhandel. I den forbindelse synes det mest hensigtsmæssigt at indføre en metode, hvorefter kontingentet udnyttes i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelsen af angivelserne om overgang til fri omsætning (det såkaldte først til mølle-princip). For at sikre kontinuiteten i samhandelen med AVS-landene og dermed en tilfredsstillende forsyning af EF-markedet, samtidig med at forstyrrelser af samhandelen undgås, blev det ved Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2006 (2) midlertidigt fastsat, at en del af kontingentet skulle forbeholdes de importører, som forsynede EF med AVS-bananer efter den tidligere gældende importordning. Under hensyn til bestemmelsernes midlertidige karakter bør de gradvis afvikles, så at den del af kontingentet, der forvaltes efter først til mølle-princippet, forhøjes betydeligt i 2007, idet den del af importen, der gennemføres efter denne ordning, forhøjes fra 60 % til 81 %.

(4)

Det bør derfor fastsættes, at en samlet mængde på 146 848 tons af kontingentet forbeholdes importører, der i 2006 faktisk importerede bananer med oprindelse i AVS-landene til EF. Denne del af kontingentet bør forvaltes ved hjælp af importlicenser, der udstedes til hver importør i forhold til de mængder, der blev indført på grundlag af de importlicenser, disse importører fik tildelt efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006.

(5)

I betragtning af de disponible mængder bør der fastsættes et loft over mængderne i de licensansøgninger, som hver ansøger kan indgive for perioden til den 31. december 2007.

(6)

Adgangen til den resterende del af kontingentet bør være åben for alle importører, der er etableret i EF, efter først til mølle-princippet, jf. artikel 308a, 308b og 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(7)

Forordningen bør straks træde i kraft, så licensansøgninger kan indgives rettidigt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Emne

Toldkontingentet med nultold for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1964/2005, åbnes for perioden 1. januar til 31. december 2007.

Artikel 2

Disponible mængder

De disponible kontingentmængder fastsættes til 775 000 tons, hvoraf:

a)

146 848 tons forvaltes efter bestemmelserne i kapitel II med løbenummer 09.4164.

b)

628 152 tons forvaltes efter bestemmelserne i kapitel III med løbenumrene: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

KAPITEL II

IMPORT AF DE I ARTIKEL 2, LITRA A), FASTSATTE MÆNGDER

Artikel 3

Importlicenser

1.   Al import af den i artikel 2, litra a) omhandlede mængde er betinget af, at der forelægges en importlicens, som er udstedt efter bestemmelserne i dette kapitel.

2.   Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), med undtagelse af dens artikel 8, stk. 4 og 5, finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 4

Indgivelse af licensansøgninger

1.   Erhvervsdrivende, der er etableret i EF, og som i 2006 faktisk importerede bananer med oprindelse i AVS-landene til EF på grundlag af licenser, der blev udstedt efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006, kan indgive en ansøgning om importlicens.

2.   De mængder, som hver importør ansøger om, kan ikke overstige 110 % af den licensmængde, der blev tildelt ham efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006.

3.   Hver importør indgiver den 8. og 9. januar 2007 ansøgning om importlicens til myndighederne i den medlemsstat, der i 2006 udstedte importlicens til den pågældende importør for de i stk. 2 omhandlede mængder.

En liste over medlemsstaternes myndigheder er anført i bilaget. Listen ændres af Kommissionen på anmodning af de berørte medlemsstater.

4.   Licensansøgninger ledsages af en kopi af den eller de behørigt afskrevne licenser, der i 2006 blev anvendt til import af bananer med oprindelse i AVS-landene, og dokumenter, der beviser de pågældende mængders AVS-oprindelse, samt bevis for, at der er stillet en sikkerhed efter afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (5). Sikkerheden er på 150 EUR/ton.

5.   Ansøgninger, som ikke indgives efter bestemmelserne i denne artikel, tages ikke i betragtning.

6.   Licensansøgninger og licenser forsynes i rubrik 20 med angivelsen »licens efter kapitel II i forordning (EF) nr. 1789/2006«.

Artikel 5

Udstedelse af licenser

1.   Medlemsstaterne meddeler senest den 15. januar 2007 Kommissionen den samlede mængde, for hvilken der er indgivet licensansøgninger, som kan tages i betragtning.

2.   Hvis de ansøgte mængder overstiger den i artikel 2, litra a), omhandlede mængde, fastsætter Kommissionen senest den 18. januar 2007 en tildelingskoefficient, der skal anvendes på hver ansøgning.

3.   Myndighederne udsteder importlicenserne fra den 22. januar 2007 og anvender i givet fald den i stk. 2 omhandlede tildelingskoefficient.

4.   Hvis licensen ved anvendelse af en tildelingskoefficient udstedes for en mindre mængde end den, der er ansøgt om, frigives sikkerheden, jf. artikel 4, stk. 4, straks for den ikke-tildelte mængde.

Artikel 6

Licensernes gyldighed og medlemsstaternes meddelelser

1.   Importlicenser, der er udstedt efter artikel 5, stk. 3, er gyldige til den 31. december 2007.

2.   Fra februar 2007 til og med januar 2008 meddeler medlemsstaterne senest den 15. i hver måned Kommissionen de bananmængder, der er overgået til fri omsætning i den foregående måned ved anvendelse af de efter artikel 5, stk. 3, udstedte licenser.

De i første afsnit omhandlede oplysninger sendes via det elektroniske system, som Kommissionen angiver.

3.   Medlemsstaterne sender senest den 26. januar 2007 Kommissionen en liste over de erhvervsdrivende, der importerer efter denne forordning.

Kommissionen kan sende disse lister til de øvrige medlemsstater.

Artikel 7

Formaliteter vedrørende overgangen til fri omsætning

1.   De toldsteder, hvor der indgives indførselsangivelser med henblik på bananers overgang til fri omsætning:

a)

opbevarer en kopi af hver importlicens og importpartiallicens, som der er foretaget afskrivning på i forbindelse med antagelsen af en angivelse om overgang til fri omsætning, og

b)

sender ved udgangen af hver anden uge en ekstra kopi af hver afskrevet importlicens eller importpartiallicens til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der er anført i bilaget.

2.   De i stk. 1, litra b), omhandlede myndigheder sender derefter ved udgangen af hver anden uge en kopi af de licenser og partiallicenser, som de har modtaget, til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt disse dokumenter.

3.   Hvis der opstår tvivl om ægtheden af en licens eller en partiallicens eller af angivelser og påtegninger på de forelagte dokumenter, eller tvivl om identiteten af de importører, der gennemfører formaliteterne ved overgangen til fri omsætning, eller for hvis regning disse formaliteter gennemføres, eller hvis der foreligger mistanke om uregelmæssigheder, giver de toldsteder, hvor dokumenterne er blevet forelagt, omgående den pågældende medlemsstats myndigheder underretning herom. Disse videresender straks oplysningerne til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt dokumenterne, samt til Kommissionen med henblik på en tilbundsgående kontrol.

4.   På grundlag af de meddelelser, som modtages i henhold til stk. 1, 2 og 3, foretager de myndigheder i medlemsstaterne, der er angivet i bilaget, den nødvendige supplerende kontrol for at sikre en korrekt forvaltning af toldkontingentet, herunder især en efterprøvning af de under denne ordning indførte mængder, idet der foretages en nøje sammenligning af de udstedte og de anvendte licenser og partiallicenser. I den forbindelse efterprøver de navnlig ægtheden og korrektheden af de anvendte dokumenter, samt at de er blevet anvendt af importørerne.

KAPITEL III

IMPORT AF DE I ARTIKEL 2, LITRA B), FASTSATTE MÆNGDER

Artikel 8

Forvaltning

1.   Den i artikel 2, litra b), omhandlede mængde opdeles i seks trancher på hver 104 692 tons således:

Løbenummer

Kontingentperiode

09.1634

1. januar til 28. februar

09.1638

1. marts til 30. april

09.1639

1. maj til 30. juni

09.1640

1. juli til 31. august

09.1642

1. september til 31. oktober

09.1644

1. november til 31. december

2.   De i stk. 1 fastsatte trancher forvaltes efter bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 38 af 9.2.2006, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1261/2006 (EUT L 230 af 24.8.2006, s. 3).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 35).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

(5)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).


BILAG

Medlemsstaternes kompetente myndigheder:

 

Belgien

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tjekkiet

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grækenland

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Frankrig

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irland

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italien

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cypern

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Letland

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembourg

Direction des douanes et accises

Division »douane/valeur«

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ungarn

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nederlandene

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Østrig

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakiet

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finland

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Sverige

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Det Forenede Kongerige

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgarien

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumænien

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1790/2006

af 5. december 2006

om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Tyrkiet foretager inden import til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 af 12. juni 2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager (2) fastsættes betingelserne for godkendelse af den overensstemmelseskontrol, som tredjelande foretager inden import til EF, og som de anmoder om godkendelse af.

(2)

De tyrkiske myndigheder har sendt Kommissionen en anmodning om godkendelse af den kontrol, der foretages på vegne af det tyrkiske generaldirektorat for standardisering af udenrigshandelen. Det fremgår af anmodningen, at de nævnte kontroltjenester råder over personale, udstyr og anlæg i det nødvendige omfang for at kunne gennemføre kontrollen, og at de anvender metoder svarende til dem, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1148/2001, samt at de friske frugter og grøntsager, som eksporteres til EF fra Tyrkiet, overholder EF’s handelsnormer.

(3)

De oplysninger, som medlemsstaterne har sendt til Kommissionen, viser, at importen fra Tyrkiet af friske frugter og grøntsager i perioden 2001-2005 kun i ganske få tilfælde ikke har været i overensstemmelse med handelsnormerne.

(4)

Derfor bør den overensstemmelseskontrol, som Tyrkiet foretager, godkendes fra datoen for indførelsen af den procedure for administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den kontrol, som Tyrkiet foretager af overensstemmelsen med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager inden import til EF, godkendes efter artikel 7 i forordning (EF) nr. 1148/2001.

Artikel 2

Navn og adresse på den officielle myndighed og kontroltjeneste i Tyrkiet, jf. artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, er angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

De attester, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, og som udstedes efter den kontrol, der er omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning, skal udfærdiges på formularer som vist i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, af den meddelelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001, og som vedrører indførelsen af administrativt samarbejde mellem EF og Tyrkiet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 408/2003 (EUT L 62 af 6.3.2003, s. 8).


BILAG I

Officiel myndighed, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Generaldirektoratet for standardisering af udenrigshandelen

Generaldirektør: Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Chef for landbrugsafdelingen: Çiğdem KILIÇKAYA

Adresse: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tlf. (90-312) 212 58 99

Fax (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Kontroltjeneste, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Regionaldirektoratet for det vestlige Anatolien

Regionaldirektør: Muzaffer ERTÜRK

Adresse: Gazi Bulv. No: 126 Kat: 1 35230 Basmane/İzmir

Tlf. (90-232) 483 40 26

Fax (90-232) 483 772

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet for det sydlige Anatolien

Regionaldirektør: Şükrü ÇALIŞKAN

Adresse: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No: 27 Kat: 6/32 Mersin

Tlf. (90-324) 237 97 18

Fax (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet for det sydøstlige Anatolien

Regionaldirektør: M. Zihni DOĞAN

Adresse: Yeni Valilik Binası Kat: 5 No: 555 27330 Gaziantep

Tlf. (90-342) 230 78 52

Fax (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet for Marmara

Regionaldirektør: Çağatay ÖZTÜRK

Adresse: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna — Bahçelievler/İstanbul

Tlf. (90-212) 454 08 20

Fax (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet for den østlige del af Sortehavet

Regionaldirektør: Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresse: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tlf. (90-462) 230 19 82

Fax (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet for det centrale Anatolien

Regionaldirektør: Caner SOLMAZ

Adresse: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tlf. (90-312) 430 61 08

Fax (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


BILAG II

Forlæg til attest, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1148/2001

Image


6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/124/EF

af 5. december 2006

om ændring af Rådets direktiv 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø og af Rådets direktiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 2, stk. 2, og artikel 45, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2002/55/EF omfatter ikke alle de slægter og arter, der er omfattet af direktiv 92/33/EØF. Anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF bør udvides, så det kommer til at omfatte de samme slægter og arter som direktiv 92/33/EØF.

(2)

Direktiv 2002/55/EF og 92/33/EØF omfatter ikke Zea mays L. (sukkermajs og perlemajs), en plante, der dyrkes i stort omfang i visse nye medlemsstater. Anvendelsesområdet for begge direktiver bør udvides til også at omfatte Zea mays L. Selv om majs, herunder sukkermajs og perlemajs, er klassificeret som en kornart i lovgivningen om den fælles landbrugspolitik, skal sukkermajs og perlemajs til udsæd underkastes den særlige lovgivning om handel med grøntsagsfrø.

(3)

På baggrund af udviklingen i den videnskabelige viden har flere af de i direktiv 92/33/EØF og 2002/55/EF anvendte botaniske navne vist sig at være ukorrekte eller af tvivlsom autenticitet. De bør bringes i overensstemmelse med de navne, der er almindeligt anerkendt på internationalt plan.

(4)

Direktiv 92/33/EØF og 2002/55/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De slægter og arter, der er opført i bilag II til direktiv 92/33/EØF, erstattes med dem, der er opført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

De slægter og arter, der er opført i artikel 2, stk. 1, litra b), erstattes med dem, der er opført i bilaget til nærværende direktiv.

2)

Punkt 3, litra a), i bilag II ændres således:

a)

Følgende rækker indsættes i alfabetisk orden:

»Allium fistulosum

97

0,5

65«

»Allium sativum

97

0,5

65«

»Allium schoenoprasum

97

0,5

65«

»Rheum rhabarbarum

97

0,5

70«

»Zea mays

98

0,1

85«.

b)

»Brassica oleracea (andre underarter)« ændres til »Brassica oleracea (undtagen blomkål)«.

c)

»Brassica pekinensis« ændres til »Brassica rapa (kinakål)«.

d)

»Brassica rapa« ændres til »Brassica rapa (majroe)«.

e)

»Lycopersicon lycopersicum« ændres til »Lycopersicon esculentum«.

3)

Punkt 2 i bilag III ændres således:

a)

Følgende rækker indsættes i alfabetisk orden:

»Allium fistulosum

15«

»Allium sativum

20«

»Allium schoenoprasum

15«

»Rheum rhabarbarum

135«

»Zea mays

1 000«.

b)

»Brassica pekinensis« udgår.

c)

»Lycopersicon lycopersicum« ændres til »Lycopersicon esculentum«.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2007. De kan dog udskyde anvendelsen af bestemmelserne vedrørende den officielle godkendelse af sorter af slægterne Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. og Zea mays L. til den 31. december 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2005/55/EF (EUT L 22 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).


BILAG

»Allium cepa L.

Cepa Group

Kepaløg

Aggregatum Group

Skalotteløg

Allium fistulosum L.

Pibeløg

Allium porrum L.

Porre

Allium sativum L.

Hvidløg

Allium schoenoprasum L.

Purløg

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Havekørvel

Apium graveolens L.

Bladselleri

Knoldselleri

Asparagus officinalis L.

Almindelig asparges

Beta vulgaris L.

Rødbede

Bladbede

Brassica oleracea L.

Grønkål

Blomkål

Broccoli

Rosenkål

Savojkål

Hvidkål/Spidskål

Rødkål

Knudekål

Brassica rapa L.

Kinakål

Majroe

Capsicum annuum L.

Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber

Cichorium endivia L.

Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie

Cichorium intybus L.

Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod og cikoriesalat

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Vandmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Almindelig agurk, herunder drueagurk

Cucurbita maxima Duchesne

Centnergræskar

Cucurbita pepo L.

Mandelgræskar, herunder courgette og squash

Cynara cardunculus L.

Kardon

artiskok

Daucus carota L.

Havegulerod

Foeniculum vulgare Mill.

Almindelig fennikel

Lactuca sativa L.

Havesalat

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Almindelig persille

Phaseolus coccineus L.

Pralbønne

Phaseolus vulgaris L.

Havebønne, herunder stangbønne

Pisum sativum L. (partim)

Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært

Raphanus sativus L.

Radise

Ræddike

Rheum rhabarbarum L.

Haverabarber

Scorzonera hispanica L.

Haveskorzoner

Solanum melongena L.

Aubergine eller ægplante

Spinacia oleracea L.

Spinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Tandfri vårsalat

Vicia faba L. (partim)

Valsk bønne

Zea mays L. (partim)

Sukkermajs og perlemajs«


6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/125/EF

af 5. december 2006

om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn indgår som en del af en alsidig kost og udgør ikke den eneste ernæringskilde for spædbørn og småbørn.

(3)

Der findes en lang række forskellige produkter af denne art, som afspejler den vidt forskellige kost, der gives til spædbørn under fravænning og til småbørn som følge af de samfundsmæssige og kulturelle forhold i Fællesskabet.

(4)

De pågældende produkters væsentlige sammensætning skal være i overensstemmelse med sunde spædbørns og småbørns ernæringsmæssige krav, således som disse er fastsat på grundlag af generelt accepterede, videnskabelige data, og under hensyntagen til ovennævnte forhold.

(5)

De væsentligste ernæringsmæssige krav med hensyn til sammensætningen af de to mest omfattende kategorier af disse produkter, nemlig forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, bør fastsættes.

(6)

Selv om der bør stilles en række krav og begrænsninger med hensyn til disse produkters indhold af vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer som følge af produkternes art, bør det tillades at sådanne næringsstoffer valgfrit tilsættes af fabrikanter, som dog udelukkende må anvende de i dette direktiv specifikt anførte stoffer.

(7)

Anvendelsen af disse produkter, hvortil sådanne næringsstoffer på frivillig basis er tilført i mængder, som nu er almindelige inden for Fællesskabet, synes ikke at give anledning til overdreven indtagelse af disse næringsstoffer hos spædbørn og småbørn. Udviklingen på dette område bør blive nøje overvåget fremover, og der bør om nødvendigt blive truffet passende foranstaltninger.

(8)

Forskellige forskrifter om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad skaber handelshindringer mellem visse medlemsstater.

(9)

De maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat i Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (4), Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (5), Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (6), og Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (7), berører ikke de særlige bestemmelser, der finder anvendelse på forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad.

(10)

Fællesskabet kan under hensyntagen til sine internationale forpligtelser i medfør af forsigtighedsprincippet, når det relevante videnskabelige bevismateriale er utilstrækkeligt, træffe midlertidige foranstaltninger på grundlag af foreliggende relevante oplysninger, indtil der er foretaget en ny risikovurdering og en gennemgang af foranstaltningen inden for en rimelig frist.

(11)

Det fremgår af to udtalelser af 19. september 1997 og 4. juni 1998 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, at der er opstået tvivl om, hvorvidt de fastsatte grænseværdier for den acceptable daglige indtagelse (ADI) af pesticider og pesticidrester er tilfredsstillende med henblik på at beskytte sundheden hos spædbørn og småbørn. Indtil der er foretaget videnskabelige undersøgelser og evalueringer for hvert enkelt stof, bør der derfor fastlægges en meget lav fælles grænseværdi for alle pesticider i levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, der er beregnet til spædbørn og småbørn. Denne meget lave fælles grænseværdi bør fastsættes til 0,01 mg/kg, hvilket normalt svarer til den laveste påviselige koncentration.

(12)

Der bør fastsættes strenge begrænsninger for pesticidrester. Da forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad undergår omfattende forarbejdning under fremstillingen, er det med en omhyggelig udvælgelse af råvarerne muligt at fremstille produkter med et meget lavt indhold af pesticidrester. For nogle få pesticider eller metabolitter af pesticider kan endog en maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg under de værst tænkelige betingelser for indtagelse imidlertid gøre, at spædbørn og småbørn overskrider ADI. Det er tilfældet ved pesticider eller metabolitter af pesticider, hvor ADI ligger på under 0,0005 mg/kg kropsvægt.

(13)

Ifølge dette direktiv er det forbudt at anvende de pågældende pesticider i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. Dette forbud er imidlertid ikke nødvendigvis en garanti for, at produkterne er fri for de pågældende pesticider, da visse pesticider forurener miljøet, og der evt. kan findes rester heraf i de pågældende produkter.

(14)

Spædbørns og småbørns sundhed kan beskyttes bedre ved at anvende supplerende krav, som kan håndhæves ved analyse, uanset hvor produktet kommer fra.

(15)

De fleste af de pesticider, der har en ADI på under 0,0005 mg/kg kropsvægt, er i forvejen forbudt i Fællesskabet. De forbudte pesticider bør ikke kunne spores i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad ved avancerede analysemetoder. Nogle pesticider nedbrydes imidlertid langsomt og forurener fortsat miljøet. De kan evt. forekomme i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, også selv om de ikke er blevet anvendt. Ved kontrollen bør der anvendes en harmoniseret fremgangsmåde.

(16)

Indtil Kommissionen har afgjort, om godkendte pesticider opfylder sikkerhedskravene i artikel 5 i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (8), bør det tillades, at de fortsat anvendes, forudsat at restkoncentrationerne heraf overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i dette direktiv. Maksimalgrænseværdierne bør fastsættes på niveauer, der sikrer, at de respektive værdier for ADI ikke overskrides af spædbørn og småbørn under de værst tænkelige betingelser for indtagelse.

(17)

Anvendelsen af nye levnedsmiddelingredienser bør behandles for alle levnedsmidler under ét ved en særskilt foranstaltning.

(18)

Dette direktiv afspejler den aktuelle viden om de omhandlede produkter. Enhver ændring med henblik på at tillade fornyelser baseret på videnskabelige og tekniske fremskridt bør blive besluttet efter proceduren i artikel 13, stk. 2, i direktiv 89/398/EØF.

(19)

I betragtning af den personkreds, som disse produkter er bestemt for, bør de nødvendige mikrobiologiske kriterier og maksimumsniveauer for kontaminanter fastlægges.

(20)

De af nærværende direktiv omfattede produkter er ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/398/EØF underkastet de almindelige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (9).

(21)

Ved nærværende direktiv fastsættes og præciseres i fornødent omfang de supplerende bestemmelser til og undtagelser fra disse almindelige bestemmelser.

(22)

Der kræves således navnlig som følge af arten og anvendelsen af de produkter, der omfattes af dette direktiv, en mærkning med angivelse af energiindholdet og indholdet af de vigtigste næringsstoffer. Endvidere skal der anføres en brugsanvisning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, nr. 9, og artikel 11 i direktiv 2000/13/EF for at forhindre uhensigtsmæssig brug, som kan være skadelig for spædbørns helbred.

(23)

Selv om der i almindelighed kan benyttes anprisninger, som ikke udtrykkeligt er forbudt, vedrørende de pågældende produkter i overensstemmelse med de regler, der gælder for alle levnedsmidler, bør der i givet fald i sådanne anprisninger tages hensyn til de kriterier for sammensætning, der er angivet i dette direktiv.

(24)

For så vidt angår bestemmelser, der kan få indvirkning på folkesundheden, har høring i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 89/398/EØF fundet sted.

(25)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(26)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv er et særdirektiv som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/398/EØF.

2.   Dette direktiv omfatter levnedsmidler til særlig ernæring, som opfylder de særlige behov hos sunde spædbørn og småbørn inden for Fællesskabet, og som er beregnet til spædbørn under fravænning og til småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost. De omfatter:

a)

»forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier«, som opdeles i følgende fire kategorier:

i)

simple cerealier, som røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker

ii)

cerealier, tilsat et levnedsmiddel med højt proteinindhold, som røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske

iii)

pastaer, som tilberedes i kogende vand eller andre passende væsker

iv)

tvebakker og kiks, som anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker

b)

anden »babymad« end forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier.

3.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på mælk til småbørn.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)

»spædbørn«: børn på under 12 måneder

b)

»småbørn«: børn mellem et og tre år

c)

»pesticidrest«: den i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og i babymad forekommende restkoncentration af et plantebeskyttelsesmiddel, som dette er defineret i artikel 2, nr. 1, i direktiv 91/414/EØF, herunder også dettes metabolitter og nedbrydnings- eller reaktionsprodukter.

Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 2, omhandlede produkter kun må markedsføres inden for Fællesskabet, hvis de opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 4

Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad fremstilles af bestanddele, hvis egnethed til særlig ernæring af spædbørn og småbørn er fastslået ved almindeligt accepterede videnskabelige data.

Artikel 5

1.   Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier skal opfylde de kriterier for sammensætningen, der er anført i bilag I.

2.   Babymad beskrevet i bilag II skal opfylde de kriterier for sammensætning, der er anført deri.

Artikel 6

Kun de i bilag IV anførte næringsstoffer kan tilsættes ved fremstillingen af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad.

Renhedskriterierne for disse stoffer vil blive fastsat senere.

Artikel 7

1.   Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad må ikke indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn. De nødvendige maksimalgrænseværdier for andre stoffer end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, skal fastlægges.

2.   Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad må ikke indeholde rester af pesticider, der overstiger 0,01 mg/kg, undtagen for de stoffer, for hvilke der gælder de i bilag VI fastsatte specifikke grænseværdier.

De analytiske metoder til bestemmelse af pesticidrester skal være almindeligt anerkendte standardiserede metoder.

3.   Pesticiderne, der er anført i bilag VII, må ikke anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad.

Der gælder dog følgende for kontrollen:

a)

Pesticider, der er opført i skema 1 i bilag VII anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi, der anses for at være analysemetodernes bestemmelsesgrænse, tages regelmæssigt op til revision på baggrund af den tekniske udvikling.

b)

Pesticider, der er opført i skema 2 i bilag VII anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi tages regelmæssigt op til revision på baggrund af data om miljøforurening.

4.   Værdierne omhandlet i stk. 2 og 3 gælder for produkterne, som de udbydes klar til forbrug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

5.   For pesticider, der er opført i bilag VI, gælder det, at når der træffes en beslutning om ikke at opføre et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, ændres bilag VI og bilag VII til nærværende direktiv i overensstemmelse dermed.

6.   Der skal i fornødent omfang fastlægges mikrobiologiske kriterier.

Artikel 8

1.   Mærkningen af de pågældende produkter skal, ud over hvad der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2000/13/EF, indeholde følgende obligatoriske oplysninger:

a)

en erklæring om det alderstrin, fra hvilket produktet kan anvendes under hensyntagen til dets sammensætning, konsistens og andre særlige egenskaber. Dette alderstrin må ikke være under fire måneder. Produkter, som anbefales anvendt fra firemånedersalderen, kan forsynes med en erklæring om, at de er egnede fra dette alderstrin, medmindre andet tilrådes af uafhængige personer med kvalifikationer inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre sagkyndige med ansvar for mødre og småbørn

b)

oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, såfremt det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under seks måneder

c)

energi indholdet udtrykt i kJ og kcal samt numerisk angivelse af indholdet af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug

d)

numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og af hvert vitamin, som angivet i henholdsvis bilag I og bilag II, pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug

e)

i givet fald en vejledning i korrekt tilberedning og en erklæring om betydningen af at følge denne vejledning.

2.   Mærkningen kan omfatte:

a)

numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af nærende stoffer nævnt i bilag IV pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug, når en sådan angivelse ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, litra d)

b)

ud over de numeriske angivelser, oplysninger om vitaminer og mineraler omfattet af bilag V, udtrykt i procent af de deri angivne referenceværdier, pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug, forudsat at de tilstedeværende mængder udgør mindst 15 % af referenceværdierne.

Artikel 9

Direktiv 96/5/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag VIII, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IX.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).

(3)  Se bilag VIII, del A.

(4)  EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(5)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).


BILAG I

SAMMENSÆTNING AF FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN

Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført som sådanne, eller rekonstitueret efter fabrikantens anvisninger.

1.   KORNINDHOLD

Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier fremstilles hovedsageligt af én eller flere malede cerealier og/eller stivelsesholdige rodprodukter.

Cereal- og/eller rodindholdet skal udgøre mindst 25 % af tørvægten i den færdige blanding.

2.   PROTEIN

2.1.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii) og iv), må proteinindholdet ikke overstige 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

For kiks nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv), fremstillet ved tilsætning af et levnedsmiddel med højt proteinindhold og præsenteret som sådanne, skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Det kemiske indeks for det tilsatte protein skal være mindst 80 % af referenceproteinets (casein, som defineret i bilag III), eller proteineffektivitetsratio (PER) af proteinet i blandingen skal være mindst 70 % af referenceproteinets. Under alle omstændigheder kan tilsætning af aminosyrer kun tillades, når formålet er at forbedre næringsværdien af proteinblandingen og kun i mængder, som er nødvendige for dette formål.

3.   KULHYDRATER

3.1.

Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til produkter, nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) og iv):

må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal)

må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til produkter, nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii):

må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal)

må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   FEDTSTOFFER

4.1.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) og iv), må indholdet af fedtstoffer ikke overstige 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), må indholdet af fedtstoffer ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Hvis indholdet af fedtstoffer overstiger 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

må mængden af laurinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedtstoffer

må mængden af myristinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedtstoffer

skal mængden af linolsyre (i form af glycerider = linolater) udgøre mindst 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) og må ikke overstige 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERALER

5.1.   Natrium

Natriumsalte må kun tilsættes til forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier af teknologiske grunde.

Natriumindholdet af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier må ikke overstige 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Calcium

5.2.1.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), skal mængden af calcium udgøre mindst 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv), fremstillet ved tilsætning af mælk (mælkekiks) og præsenteret som sådanne, skal mængden af calcium udgøre mindst 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINER

6.1.

For forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier skal mængden af thiamin udgøre mindst 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii):

 

Pr. 100 kJ

Pr. 100 kcal

Mindst

Højst

Mindst

Højst

Vitamin A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamin D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Disse grænseværdier finder også anvendelse, såfremt vitamin A og D tilsættes til andre forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier.

7.   MAKSIMALE GRÆNSER FOR TILSÆTNING AF VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER

Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen kalium og calcium, hvor kravene gælder det solgte produkt.

Næringsstof

Maksimum pr. 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180

Vitamin E (mg α-TE) (3)

3

Vitamin D (μg)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (4)

Thiamin (mg)

0,5

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE) (5)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Folinsyre (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Pantotensyre (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kalium (mg)

160

Calcium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnesium (mg)

40

Jern (mg)

3

Zink (mg)

2

Kobber (μg)

40

Jod (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  RE = alle transretinolækvivalenter.

(2)  I form af cholecalciferol, hvoraf 10 μg = 400 internationale enheder af vitamin D.

(3)  α-TE = d-α-tocopherol ækvivalent.

(4)  Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern.

(5)  E = Niacin-ækvivalent = mg nikotinsyre + mg tryptophan/60.

(6)  Grænsen gælder for produkterne i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i)og ii).

(7)  Grænsen gælder for produkterne i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv).


BILAG II

SAMMENSÆTNING AF BABYMAD TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN

Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført om sådanne, eller rekonstitueret efter fabrikantens anvisninger.

1.   PROTEIN

1.1.

Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde er de eneste bestanddele, som er nævnt i navnet på produktet, så:

skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 40 vægtprocent af det samlede produkt

skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder

skal det totale proteinindhold fra de navngivne kilder udgøre mindst 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt først i navnet på produktet, hvad enten produktet præsenteres som et måltid eller ej, så:

skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 10 vægtprocent af det samlede produkt

skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder

skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt — men ikke først — i navnet på produktet, hvad enten produktet præsenteres som et måltid eller ej, så:

skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 8 vægtprocent af det samlede produkt

skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder

skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal)

skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Hvis ost er nævnt sammen med andre ingredienser i navnet på et saltholdigt produkt, hvad enten det præsenteres som et måltid eller ej, så:

skal proteinindholdet fra mejeriprodukter udgøre mindst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal)

skal det samlede proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Hvis produktet på etiketten betegnes som et måltid, uden at kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde nævnes i navnet på produktet, skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Sovser, som præsenteres som tilbehør til et måltid, fritages fra kravene i punkt 1.1-1.5 inklusive.

1.7.

Desserter, hvor mejeriprodukter nævnes som den første eller eneste ingrediens i navnet, skal mindst indeholde 2,2 g mælkeprotein/100 kcal. Alle andre er undtaget fra kravene i 1.1 til 1.5.

1.8.

Aminosyrer må kun tilsættes til forbedring af de tilstedeværende proteiners næringsværdi og kun i mængder, der er nødvendige til dette formål.

2.   KULHYDRATER

Den samlede mængde kulhydrater i frugt- og grøntsagssaft samt nektar, i retter kun indeholdende frugt samt i desserter eller buddinger, må ikke overstige:

10 g/100 ml for grøntsagssaft og herpå baserede drikke

15 g/100 ml for frugtsaft og nektar samt herpå baserede drikke

20 g/100 g for retter kun indeholdende frugt

25 g/100 g for desserter og buddinger

5 g/100 g for andre ikke-mælkebaserede drikke.

3.   FEDT

3.1.

For produkter omhandlet under punkt 1.1 gælder:

Hvis kød eller ost er de eneste bestanddele eller er nævnt først i navnet på produktet, må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

For alle andre produkter må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIUM

4.1.

Det endelige natriumindhold i produktet må enten være højst 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eller højst 200 mg pr. 100 g. Hvis ost er den eneste ingrediens, der er nævnt i navnet på produktet, må produktets endelige natriumindhold ikke overstige 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Natriumsalte må ikke tilsættes til produkter baseret på frugt eller til desserter eller buddinger, undtagen i teknologisk øjemed.

5.   VITAMINER

Vitamin C

I frugtsaft, nektar eller saft af grøntsager må det endelige indhold af vitamin C i produktet enten ikke være under 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) eller ikke under 25 mg pr. 100 g.

Vitamin A

I saft af grøntsager må det endelige indhold af vitamin A i produktet ikke være under 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Vitamin A må ikke tilsættes til anden babymad.

Vitamin D

Vitamin D må ikke tilsættes til anden babymad.

6.   MAKSIMALE GRÆNSER FOR TILSÆTNING AF VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER

Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen kalium og calcium, hvor kravene gælder det solgte produkt.

Næringsstof

Maksimum pr. 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180 (1)

Vitamin E (mg α-TE)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Thiamin (mg)

0,25

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Folinsyre (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Pantotensyre (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kalium (mg)

160

Calcium (mg)

80

Magnesium (mg)

40

Jern (mg)

3

Zink (mg)

2

Kobber (μg)

40

Jod (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  I overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5.

(2)  Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern.

(3)  Grænsen gælder for retter på grundlag af frugt, frugtsaft, nektar og grøntsagssaft.


BILAG III

CASEINS AMINOSYRESAMMENSÆTNING

(g/100 g protein)

Arginin

3,7

Cystin

0,3

Histidin

2,9

Isoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lysin

8,1

Methionin

2,8

Phenylalanin

5,2

Threonin

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrosin

5,8

Valin

6,7


BILAG IV

GODKENDTE NÆRINGSSTOFFER

1.   VITAMINER

Vitamin A

Retinol

Retinylacetat

Retinylpalmitat

Beta-Caroten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergocalciferol)

Vitamin D3 (= cholecalciferol)

Vitamin B1

Thiaminhydrochlorid

Thiaminmononitrat

Vitamin B2

Riboflavin

Riboflavin-5'-fosfat, natrium

Niacin

Nikotinsyreamid

Nikotinsyre

Vitamin B6

Pyridoxinhydrochlorid

Pyridoxal-5

Pyridoxindipalmitat

Pantothensyre

Calcium-D-pantothenat

Natrium-D-pantothenat

Dexpantothenol

Folat

Folinsyre

Vitamin B12

Cyanocobalamin

Hydroxocobalamin

Biotin

D-Biotin

Vitamin C

L-Askorbinsyre

Natrium L-ascorbat

Calcium L-ascorbat

L-Ascorbyl 6-palmitat

Kaliumascorbat

Vitamin K

Phylloquinon (Phytomenadion)

Vitamin E

D-alpha-tocopherol

DL-alpha-tocopherol

D-alpha-tocopherylacetat

DL-alpha-tocopherylacetat

2.   AMINOSYRER

L-arginin

L-cystin

L-histidin

L-isoleucin

L-leucin

L-lysin

L-cystein

og deres hydrochlorider

L-methionin

L-phenylalanin

L-threonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

3.   ANDRE

Cholin

Cholinchlorid

Cholincitrat

Cholinbitartrat

Inositol

L-Carnitin

L-Carnitin hydrochlorid

4.   SALTE AF MINERALER OG SPORSTOFFER

Calcium

Calciumcarbonat

Calciumchlorid

Calciumcitrat

Calciumgluconat

Calciumglycerophosphat

Calciumlactat

Calciumoxid

Calciumhydroxid

Calciumsalte af orthophosphorsyre

Magnesium

Magnesiumcarbonat

Magnesiumchlorid

Magnesiumcitrat

Magnesiumgluconat

Magnesiumoxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumsalte af orthophosphorsyre

Magnesiumsulfat

Magnesiumlactat

Magnesiumglycerophosphat

Kalium

Kaliumchlorid

Kaliumcitrat

Kaliumgluconat

Kaliumlactat

Kaliumglycerophosphat

Jern

Ferrocitrat

Ferriammoniumcitrat

Ferrogluconat

Ferrolactat

Ferrosulfat

Ferrofumarat

Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

Jern (carbonyl + electrolytisk + reduceret)

Ferrisaccharat

Natrium-ferridiphosphat

Ferrocarbonat

Kobber

Kobber-Lysin-Kompleks

Kobbercarbonat

Cupricitrat

Cuprigluconat

Cuprisulfat

Zink

Zinkacetat

Zinkchlorid

Zinkcitrat

Zinklactat

Zinksulfat

Zinkoxid

Zinkgluconat

Mangan

Manganocarbonat

Manganochlorid

Manganocitrat

Manganocluconat

Manganosulfat

Manganoglycerophosphat

Jod

Natriumjodid

Kaliumjodid

Kaliumjodat

Natriumjodat.


BILAG V

REFERENCEVÆRDIER FOR NÆRINGSSTOFMÆRKNING AF LEVNEDSMIDLER TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN

Næringsstof

Referenceværdi for mærkning

Vitamin A

(μg) 400

Vitamin D

(μg) 10

Vitamin C

(mg) 25

Thiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,8

Niacin-ækvivalent

(mg) 9

Vitamin B6

(mg) 0,7

Fola

(μg) 100

Vitamin B12

(μg) 0,7

Calcium

(mg) 400

Jern

(mg) 6

Zink

(mg) 4

Jod

(μg) 70

Selen

(μg) 10

Kobber

(mg) 0,4


BILAG VI

SÆRLIGE MAKSIMALGRÆNSEVÆRDIER FOR RESTKONCENTRATIONER AF PESTICIDER ELLER METABOLITTER AF PESTICIDER I FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER OG BABYMAD

Stoffets kemiske betegnelse

Maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-methyl/demeton-S-methylsulfon/oxydemeton-methyl (hver for sig eller tilsammen, udtrykt som demeton-S-methyl)

0,006

Ethoprophos

0,008

Fipronil (summen af fipronil og fipronil-desulfinyl, udtrykt som fipronil)

0,004

Propineb/propylenthiourea (summen af propineb og propylenthiourea)

0,006


BILAG VII

PESTICIDER, SOM IKKE MÅ ANVENDES I LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER BESTEMT TIL FREMSTILLING AF FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER OG BABYMAD

Skema 1

Stoffets kemiske betegnelse (definition af restkoncentration)

Disulfoton (summen af disulfoton, disulfotonsulfoxid og disulfotonsulfon, udtrykt som disulfoton)

Fensulfothion (summen af fensulfothion, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som fensulfothion)

Fentin, udtrykt som triphenyltinkation

Haloxyfop (summen af haloxyfop, dets salte og estere, herunder konjugater, udtrykt som haloxyfop)

Heptachlor og trans-heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor

Hexachlorbenzen

Nitrofen

Omethoat

Terbufos (summen af terbufos, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som terbufos)

Skema 2

Stoffets kemiske betegnelse

Aldrin og dieldrin, udtrykt som dieldrin

Endrin


BILAG VIII

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 9)

Kommissionens direktiv 96/5/EF

(EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17)

Kommissionens direktiv 98/36/EF

(EFT L 167 af 12.6.1998, s. 23)

Kommissionens direktiv 1999/39/EF

(EFT L 124 af 18.5.1999, s. 8)

Kommissionens direktiv 2003/13/EF

(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33)

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 9)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Tilladelse til handel med varer, der er i overensstemmelse med nærværende direktiv

Forbud mod handel med varer, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv

96/5/EF

30. september 1997

1. oktober 1997

31. marts 1999

98/36/EF

31. december 1998

1. januar 1999

1. januar 2000

1999/39/EF

30. juni 2000

30. juni 2000

1. juli 2002

2003/13/EF

6. marts 2004

6. marts 2004

6. marts 2005


BILAG IX

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 96/5/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1, 2 og 3

Artikel 1, stk. 1, 2 og 3

Artikel 1, stk. 4, indledende sætning

Artikel 2, indledende sætning

Artikel 1, stk. 4, første led

Artikel 2, litra a)

Artikel 1, stk. 4, andet led

Artikel 2, litra b)

Artikel 1, stk. 4, tredje led

Artikel 2, litra c)

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 6, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, indledende sætning

Artikel 7, stk. 3, indledende sætning

Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. i)

Artikel 7, stk. 3, litra a)

Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. ii)

Artikel 7, stk. 3, litra b)

Artikel 6, stk. 3, litra a), andet afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 6, stk. 3, litra b)

Artikel 7, stk. 5

Artikel 6, stk. 4

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Bilag I, indledende sætning

Bilag I, indledende sætning

Bilag I, nr. 1, 2 og 3

Bilag I, nr. 1, 2 og 3

Bilag I, nr. 4

Bilag I, nr. 4

Bilag I, nr. 4.1

Bilag I, nr. 4.1

Bilag I, nr. 4.2

Bilag I, nr. 4.2

Bilag I, nr. 4.2, litra a)

Bilag I, nr. 4.2, første led

Bilag I, nr. 4.2, litra b)

Bilag I, nr. 4.2, andet led

Bilag I, nr. 4.2, litra c)

Bilag I, nr. 4.2, tredje led

Bilag I, nr. 5 og 6

Bilag I, nr. 5 og 6

Bilag II, indledende sætning

Bilag II, indledende sætning

Bilag II, nr. 1

Bilag II, nr. 1

Bilag II, nr. 1.1-1.3

Bilag II, nr. 1.1-1.3

Bilag II, nr. 1.3a

Bilag II, nr. 1.4

Bilag II, nr. 1.4

Bilag II, nr. 1.5

Bilag II, nr. 1.4a

Bilag II, nr. 1.6

Bilag II, nr. 1.4b

Bilag II, nr. 1.7

Bilag II, nr. 1.5

Bilag II, nr. 1.8

Bilag II, nr. 2-5

Bilag II, nr. 2-5

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag I, nr.7, og bilag II, nr. 6

Bilag VII

Bilag VI

Bilag VIII

Bilag VII

Bilag VIII

Bilag IX


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/36


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. november 2006

om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo

(2006/880/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 10. juni 1999 resolution UNSCR 1244 (1999), der tager sigte på, i afventning af en endelig løsning, at tilvejebringe en betydelig autonomi og et betydeligt selvstyre i Kosovo inden for den tidligere Forbundsrepublik Jugoslavien.

(2)

Det internationale samfund har på basis af resolution UNSCR 1244 (1999) oprettet en international sikkerhedsstyrke (KFOR) og en civil overgangsadministration — De Forenede Nationers foreløbige mission i Kosovo (»United Nations Interim Mission in Kosovo« (UNMIK)). UNMIK består af fire komponenter (søjler), og Den Europæiske Union finansierer den fjerde søjle, hvorunder økonomisk genopbygning og udvikling hører. UNMIK, og især søjle IV, har gjort betydelige fremskridt med at etablere institutionelle, retlige og politiske rammer, der kan føre til en sund økonomi baseret på markedsprincipper.

(3)

Siden oprettelsen har UNMIK overført store kompetenceområder til de foreløbige selvstyreinstitutioner (PISG). Ansvaret for budgettet er bl.a. overført fra UNMIK til økonomi- og finansministeriet inden for PISG, idet den særlige repræsentant for FN's generalsekretær fortsat har øverste myndighed til at godkende budgettet.

(4)

Den 24. oktober 2005 godkendte FN's Sikkerhedsråd forslaget fra FN's generalsekretær om at iværksætte den politiske proces med henblik på at fastlægge Kosovos fremtidige status.

(5)

De myndigheder i Kosovo, der er berettiget til at modtage bistand fra Fællesskabet, og som har ansvaret for at aftale og opfylde de finansielle og økonomiske betingelser, der er knyttet til denne bistand, er derfor UNMIK og PISG, eller — når Kosovos fremtidige status er fastlagt — den eller de institutioner, der er udpeget til at overtage disse opgaver og ansvarsområder.

(6)

Inden for stabiliserings- og associeringsprocessen, som udgør rammen for EU's relationer med regionen, er det ønskeligt at støtte bestræbelserne på at opretholde den politiske og økonomiske stabilisering i Kosovo med henblik på at nå frem til et fuldt samarbejde med Fællesskabet, hvorved Kosovos europæiske fremtid bliver mere håndgribelig.

(7)

Fællesskabet har allerede fundet det hensigtsmæssigt at bidrage til at afhjælpe Kosovos finansielle vanskeligheder under usædvanlig vanskelige vilkår og ydede ved Rådets afgørelse 2000/140/EF af 14. februar 2000 om ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo (2) og Rådets afgørelse 2001/511/EF af 27. juni 2001 om yderligere ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo (3) ekstraordinær finansiel bistand i form af ren gavebistand på 35 mio. EUR og 30 mio. EUR i henholdsvis 2000 og 2001. Den sidste udbetaling under denne bistand blev frigivet i december 2002.

(8)

Denne ekstraordinære finansielle bistand er et supplement til andre EF-støtteprogrammer i det vestlige Balkan.

(9)

I november 2005 aftalte Kosovos myndigheder en hensigtserklæring og et memorandum om den økonomiske og finansielle politik med Den Internationale Valutafond (IMF), hvori der fastsættes en finanspolitisk ramme for 2006, herunder mellemfristede retningslinjer. I begyndelsen af marts 2006 færdiggjorde de en mellemfristet udgiftsramme. Rammen fastlægger budgetmæssige og ikke-budgetmæssige finansieringsbehov i 2006-2008. Det anslås således, at der indtil udgangen af 2007 vil være behov for ekstern budgetmæssig finansiel bistand på ca. 81 mio. EUR — henholdsvis 14 mio. EUR i 2006 og 67 mio. EUR i 2007.

(10)

Selv om den økonomiske aktivitet er taget til efter konflikten, befinder Kosovo sig på et lavt økonomisk udviklingsstade. Kosovo er ikke i stand til at optage lån, hverken indenlandsk eller på det internationale finansielle marked, og med dets nuværende status er det ikke berettiget til medlemskab af de internationale finansielle institutioner. Det kan derfor ikke komme i betragtning til lånebistand under deres programmer.

(11)

I betragtning af de nuværende ordninger under resolution UNSCR 1244 (1999) og på baggrund af Kosovos forholdsvis lave økonomiske udviklingsstade og dets usikre offentlige finanser og stilling over for udlandet er finansiel bistand fra Fællesskabet i samarbejde med andre donorer i form af ren gavebistand fortsat en passende form for støtte.

(12)

En sådan bistand vil tilvejebringe en afgørende overgangsstøtte, mens man afventer en afklaring af Kosovos status. Den er uafhængig af de ordninger vedrørende en ny status, som er under forhandling, og udelukker ikke yderligere støtte fra Fællesskabet og international støtte, som der sandsynligvis vil blive behov for efter 2007, når der er fundet en løsning på Kosovos status.

(13)

Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.

(14)

Denne finansielle støtte skal ydes, efter at det er kontrolleret, om de finansielle og økonomiske vilkår, der skal aftales med Kosovos myndigheder efter vedtagelsen af denne afgørelse, kan opfyldes på tilfredsstillende måde.

(15)

For at sikre en effektiv beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser i forbindelse med denne finansielle bistand er det nødvendigt, at der fastsættes bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe for at forebygge og bekæmpe svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand, og om kontrol og revision, som skal udføres af henholdsvis Kommissionen og Revisionsretten.

(16)

Denne bistand bør forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

(17)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel til vedtagelse af denne afgørelse end artikel 308 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fællesskabet stiller en ekstraordinær finansiel bistand til rådighed for Kosovo i form af gavebistand på op til 50 mio. EUR med henblik på at lette den finansielle situation i Kosovo, støtte udviklingen af en sund økonomisk og finanspolitisk ramme, lette videreførelsen og styrkelsen af vigtige administrative funktioner og tackle offentlige investeringsbehov.

2.   Denne finansielle bistand fra Fællesskabet forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og i fuld overensstemmelse med de aftaler, der er indgået mellem IMF og myndighederne i Kosovo.

3.   Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1. Hvis omstændighederne gør det nødvendigt, kan Kommissionen imidlertid efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg beslutte at forlænge perioden med op til et år.

Artikel 2

1.   Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med Kosovos myndigheder at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der knytter sig til denne bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.

2.   Før den faktiske gennemførelse af Fællesskabets bistand skal Kommissionen overvåge, om Kosovo har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.

3.   Kommissionen kontrollerer jævnligt, i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med IMF, om Kosovos økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og om de aftalte økonomisk-politiske og finansielle betingelser opfyldes på tilfredsstillende måde.

Artikel 3

1.   Kommissionen stiller bistanden til rådighed for Kosovo i to eller om nødvendigt tre rater. Den første rate frigives efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, og på grundlag af en tilfredsstillende vurdering af den overvågning, der henvises til i artikel 2, stk. 2.

2.   Anden rate og eventuelle efterfølgende rater frigives på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der henvises til i artikel 2, stk. 1, tilfredsstillende fremskridt med hensyn til opfyldelsen af betingelserne i det i artikel 2, stk. 1, nævnte aftalememorandum, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate.

3.   Midlerne udbetales til økonomi- og finansministeriet under PISG eller, når Kosovos fremtidige status er fastlagt, til den institution, der udpeges til at overtage disse opgaver og ansvarsområder, og tjener udelukkende til støtte for Kosovos budgetmæssige finansieringsbehov.

Artikel 4

Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Det gælder især, at det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det skal også indeholde bestemmelser om kontrol, der skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og om revision, der skal udføres af Revisionsretten og uafhængige revisorer, om nødvendigt på stedet.

Artikel 5

Kommissionen forelægger mindst én gang om året og inden den 15. september en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år.

Artikel 6

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2006.

På Rådets vegne

L. HYSSÄLÄ

Formand


(1)  Udtalelse af 12. oktober 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 47 af 19.2.2000, s. 28.

(3)  EFT L 183 af 6.7.2001, s. 42.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Berigtigelser

6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/39


Berigtigelse til Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 281 af 10. november 1979 )

Berigtigelsen offentliggjort i EUT L 190 af 12.7.2006, s. 99, annulleres.


6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/39


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 266 af 26. september 2006 )

Side 7, artikel 12, stk. 4:

I stedet for:

»... senest den 26. september 2010.«

læses:

»... senest den 26. september 2011.«