ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 332

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1755/2006 af 23. november 2006 om import af visse stålprodukter med oprindelse i Ukraine

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1756/2006 af 28. november 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2006 af 29. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 13. november 2006 om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave)

21

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 15. juni 2005 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 (sag COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (meddelt under nummer K(2005) 1757)  ( 1 )

24

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue (meddelt under nummer K(2006) 5607)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2006 om Republikken Maltas undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF (meddelt under nummer K(2006) 5642)

32

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det stående udvalg for EFTA-staterne

 

*

Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 1/2004/SU af 5. februar 2004 om oprettelse af et kontor for EØS' finansieringsmekanisme og den norske finansieringsmekanisme

34

 

*

Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 2/2005/SU af 28. april 2005 om revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1755/2006

af 23. november 2006

om import af visse stålprodukter med oprindelse i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. juli 2005 indgik Det Europæiske Fællesskab og Ukraines regering en aftale om handel med visse stålprodukter (1) (i det følgende benævnt »aftalen«). De nødvendige gennemførelsesbestemmelser blev vedtaget ved Rådets forordning (EF) nr. 1440/2005 af 12. juli 2005 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Ukraine og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2266/2004 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1440/2005 fastsættes der kvantitative lofter for indførslen i Fællesskabet.

(3)

De ukrainske myndigheder anførte, at pr. september 2006 oversteg eksportlicenserne udstedt for produktgruppe SA1, SA3 og SB1 90 % af de disponible mængder og anmodede om konsultationer i henhold til aftalen. Efter afholdelse af disse konsultationer blev parterne enige om at hæve de kvantitative lofter for disse produktgrupper for 2006.

(4)

Det er vigtigt, at de ekstra mængder er til rådighed så snart som muligt. Genforhandling af aftalen og siden gennemførelse af den i sin ændrede form vil tage for lang tid. Det er derfor at foretrække, at der anvendes en autonom foranstaltning.

(5)

Midlerne til forvaltning af denne ordning i Fællesskabet bør være de samme som dem, der vedtages for gennemførelsen af aftalen.

(6)

Det er nødvendigt at sikre, at de pågældende produkters oprindelse kontrolleres, og at der indføres egnede metoder for et passende administrativt samarbejde med henblik herpå.

(7)

Produkter, der er anbragt i frizone eller indført i henhold til procedurerne for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen), bør ikke afskrives på de kvantitative lofter for de pågældende produkter.

(8)

For at denne forordning kan anvendes effektivt, skal der indføres et krav om en EF-importlicens for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af de pågældende produkter.

(9)

For at sikre at disse kvantitative lofter ikke overskrides, er det nødvendigt at fastlægge en særlig forvaltningsprocedure, hvorefter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne ikke udsteder importlicens uden Kommissionens forudgående bekræftelse af, at der fortsat er mængder til rådighed af det pågældende kvantitative loft.

(10)

I betragtning af denne forordnings begrænsede varighed er det hensigtsmæssigt, at den træder i kraft så hurtigt som muligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Uanset forordning (EF) nr. 1440/2005 gives der tilladelse til indførsel i Fællesskabet af ekstra mængder af de stålprodukter, der er omhandlet i bilag I, med oprindelse i Ukraine på op til 52 000 ton, jf. bilag V.

2.   Stålprodukterne klassificeres i produktgrupper, jf. bilag I.

3.   Klassifikationen af produkterne i bilag I baseres på den kombinerede nomenklatur (KN), jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

4.   De i stk. 1 omhandlede produkters oprindelse fastlægges i overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende regler.

Artikel 2

1.   Indførsel i Fællesskabet af de stålprodukter, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Ukraine, er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter. Frigivelse til fri omsætning i Fællesskabet af de i bilag I anførte produkter med oprindelse i Ukraine er betinget af, at der forelægges oprindelsescertifikat, jf. bilag II, og en importlicens udstedt af medlemsstaternes myndigheder i overensstemmelse med artikel 4.

2.   For at sikre at de mængder, for hvilke der udstedes importlicens, på intet tidspunkt overstiger de samlede kvantitative lofter for hver produktgruppe, udsteder de i bilag IV anførte kompetente myndigheder først importlicens, efter at Kommissionen har bekræftet, at der stadig er disponible mængder til rådighed inden for de kvantitative lofter for den relevante gruppe af stålprodukter for leverandørlandet, for hvilke en importør eller importører har indgivet ansøgning til nævnte myndigheder.

3.   Den tilladte indførsel afskrives på de kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V. Et produkt anses for at være afsendt på den dato, hvor det indlades eksporttransportmidlet. Afsendelsen skal ske senest den 31. december 2006.

Artikel 3

1.   De kvantitative lofter, der er omhandlet i bilag V, gælder ikke for produkter, som er anbragt i frizoner eller på frilagre eller indført under proceduren for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen).

2.   Når de i stk. 1 omhandlede produkter efterfølgende frigives til fri omsætning, enten i uforandret stand eller efter bearbejdning eller forarbejdning, finder artikel 2, stk. 2, anvendelse, og de således frigivne produkter afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, underretter medlemsstaternes kompetente myndigheder som anført i bilag IV, inden de udsteder importlicenser, Kommissionen om de mængder, for hvilke de har modtaget ansøgning om importlicens, og forelægger de originale eksportlicenser, de har modtaget. Kommissionen bekræfter straks, om der er plads inden for lofterne til indførsel af de mængder, for hvilke der er ansøgt om importlicens, i den rækkefølge medlemsstaternes underretning modtages (efter »først til mølle-princippet«).

2.   De ansøgninger, der indgår i underretningerne til Kommissionen, er gyldige, hvis de hver især indeholder tydelig angivelse af eksportlandet, den pågældende produktkode, den mængde, der skal indføres, eksportlicensens nummer, kontingentåret og den medlemsstat, hvor produkterne skal overgå til fri omsætning.

3.   Kommissionen bekræfter så vidt muligt over for myndighederne hele den mængde, der er angivet i de modtagne ansøgninger for hver produktgruppe.

4.   De kompetente myndigheder underretter straks Kommissionen, efter at de er blevet informeret om mængder, som ikke er blevet udnyttet i løbet af importlicensens gyldighedsperiode. Sådanne uudnyttede mængder overføres automatisk til de resterende mængder af det samlede kvantitative fællesskabsloft for hver varekategori.

5.   De i stk. 1-4 nævnte underretninger formidles elektronisk via det integrerede netværk, der er etableret til dette formål, medmindre det af tvingende tekniske årsager midlertidigt er nødvendigt at benytte andre kommunikationsmidler.

6.   Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes i overensstemmelse med artikel 12-16.

7.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om enhver annullering af allerede udstedte importlicenser eller tilsvarende dokumenter, hvis de hertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage eller annulleret af Ukraines kompetente myndigheder. Bliver Kommissionen eller en medlemsstats kompetente myndigheder af Ukraines kompetente myndigheder underrettet om tilbagetrækning eller annullering af en eksportlicens, efter at de pågældende produkter er blevet indført i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder på det kvantitative loft for det år, i hvilket produkterne blev afsendt.

Artikel 5

1.   Hvis Kommissionen råder over oplysninger om, at produkter som omhandlet i bilag I med oprindelse i Ukraine er blevet omladet, omdirigeret eller på anden måde indført i Fællesskabet ved omgåelse af sådanne kvantitative lofter, der er omhandlet i artikel 2, og Kommissionen finder, at de nødvendige tilpasninger bør foretages, anmoder den om konsultationer med henblik på at nå til en aftale om en tilsvarende tilpasning af de pågældende kvantitative lofter.

2.   Indtil resultatet af de i stk. 1 omhandlede konsultationer foreligger, kan Kommissionen anmode Ukraine om som en forholdsregel at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de tilpasninger af de kvantitative lofter, der er opnået enighed om under sådanne konsultationer, foretages.

3.   Er Fællesskabet og Ukraine ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende løsning, afskriver Kommissionen, hvis der foreligger klare beviser for omgåelse, de mængder, der svarer til mængden af produkter med oprindelse i Ukraine, på det kvantitative loft.

Artikel 6

1.   Der kræves en eksportlicens (som skal være udstedt af Ukraines kompetente myndigheder) for alle forsendelser af stålprodukter, der er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter, op til nævnte lofter.

2.   Importøren fremlægger originaleksemplaret af eksportlicensen med henblik på at få udstedt den i artikel 12 omhandlede importlicens.

Artikel 7

1.   Eksportlicensen for kvantitative lofter skal svare til den model, der er anført i bilag II, og den skal bl.a. attestere, at den pågældende produktmængde er afskrevet på det kvantitative loft, der er fastsat for den pågældende produktgruppe.

2.   Hver eksportlicens må kun omfatte en af de produktkategorier, der er angivet i bilag I.

Artikel 8

De udførte varer afskrives på de kvantitative lofter, der er fastsat for det år, i hvilket de af eksportlicensen omhandlede varer er afsendt i den i artikel 2, stk. 3, omhandlede betydning.

Artikel 9

1.   Der kan ved udfærdigelsen af den i artikel 6 nævnte eksportlicens tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Eksportlicensen og genparterne heraf samt oprindelsescertifikatet og genparterne heraf udfærdiges på engelsk.

2.   Udfærdiges de i stk. 1 nævnte dokumenter i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.

3.   Til eksportlicenserne eller de tilsvarende dokumenter anvendes format 210 × 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

4.   Fællesskabets myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på indførsel i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

5.   Hver eksportlicens eller tilsvarende dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

6.   Dette løbenummer sammensættes således:

to bogstaver som betegnelse for eksportlandet:

UA

=

Ukraine

følgende to bogstaver som betegnelse for den forventede bestemmelsesmedlemsstat:

BE

=

Belgien

CZ

=

Den Tjekkiske Republik

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

EL

=

Grækenland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrig

IE

=

Irland

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Letland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxembourg

HU

=

Ungarn

MT

=

Malta

NL

=

Nederlandene

AT

=

Østrig

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakiet

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Det Forenede Kongerige

et etcifret tal til identifikation af kontingentåret svarende til det sidste ciffer i det pågældende år, f.eks. »6« for 2006

et tocifret tal til identifikation af det kontor i eksportlandet, der har udstedt dokumentet

et fortløbende femcifret tal fra 00 001 til 99 999, som tildeles den pågældende bestemmelsesmedlemsstat.

Artikel 10

Eksportlicensen kan udstedes efter afsendelsen af de produkter, den vedrører. Dokumentet skal i så fald påtegnes »issued retrospectively«.

Artikel 11

I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens kan eksportøren hos de kompetente myndigheder, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af.

Det således udstedte duplikateksemplar skal være forsynet med påtegningen »duplicate«. Datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen skal være anført på duplikateksemplaret.

Artikel 12

1.   Har Kommissionen i henhold til artikel 4 bekræftet, at den fornødne mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft, udsteder medlemsstaternes kompetente myndigheder en importlicens senest inden fem arbejdsdage, efter at importøren har forelagt originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens. Eksportlicensen skal være fremlagt senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af eksportlicensen omfattede varer blev afsendt. Importlicenserne udstedes af de kompetente myndigheder i en hvilken som helst medlemsstat, uanset hvilken medlemsstat der er angivet på eksportlicensen, for så vidt Kommissionen i medfør af artikel 4 har bekræftet, at den ønskede mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft.

2.   Importlicenserne er gyldige i fire måneder fra udstedelsesdatoen. På behørigt begrundet anmodning fra en importør kan en medlemsstats kompetente myndigheder forlænge gyldighedsperioden med højst yderligere fire måneder.

3.   Importlicenserne udfærdiges på den formular, der findes som bilag III, og er gyldige på hele Fællesskabets toldområde.

4.   Importørens erklæring eller ansøgning om importlicens skal indeholde:

a)

eksportørens fulde navn og adresse

b)

importørens fulde navn og adresse

c)

en nøjagtig beskrivelse af varerne og Taric-koden eller -koderne

d)

varernes oprindelsesland

e)

afsendelseslandet

f)

produktgruppe og -mængde

g)

nettovægt efter Taric-position

h)

produkternes værdi cif Fællesskabets grænse efter Taric-position

i)

de pågældende produkters kvalitet som eventuelt sekundavarer eller deklasserede varer

j)

i givet fald betalings- og leveringsdato samt en kopi af konnossement og købekontrakt

k)

eksportlicensens dato og nummer

l)

alle interne koder til administrativ brug

m)

dato og importørens underskrift.

5.   Importørerne er ikke forpligtet til at indføre hele den mængde, der er omfattet af importlicensen, i en enkelt forsendelse.

Artikel 13

Gyldigheden af importlicenser, der udstedes af medlemsstaternes myndigheder, er betinget af gyldigheden af og de anførte mængder i de eksportlicenser, der udstedes af Ukraines kompetente myndigheder, og på grundlag af hvilke importlicenserne er udstedt.

Artikel 14

Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, uden forskelsbehandling til enhver importør, uanset hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, og under overholdelse af de øvrige betingelser, der kræves ifølge gældende regler.

Artikel 15

1.   Konstaterer Kommissionen, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af Ukraine, for en bestemt produktgruppe overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne produktgruppe, anmodes medlemsstaternes licensudstedende myndigheder omgående om at suspendere al yderligere udstedelse af importlicenser. I sådanne tilfælde indleder Kommissionen straks konsultationer.

2.   En medlemsstats kompetente myndigheder skal afvise at udstede importlicenser for produkter med oprindelse i Ukraine, som ikke er omfattet af eksportlicenser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 6-11.

Artikel 16

1.   De formularer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal anvende til udstedelsen af de i artikel 12 nævnte importlicenser, skal være i overensstemmelse med den model for importlicens, der er angivet i bilag III.

2.   Formularerne til importlicenser og uddrag heraf udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det første, der benævnes »Indehaverens eksemplar «og bærer nr. 1, udleveres til ansøgeren, og det andet, der benævnes »Den udstedende myndigheds eksemplar« og bærer nr. 2, opbevares af den myndighed, der har udstedt licensen. De kompetente myndigheder kan af administrative årsager føje yderligere kopier til eksemplar nr. 2.

3.   Formularerne trykkes på hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt mellem 55 og 65 g/m2. Deres format er 210 × 297 mm. Linjeafstanden for de maskinskrevne tekster er 4,24 mm (1/6 engelsk tomme). Formularernes rubricering skal nøje overholdes. De to sider af eksemplar nr. 1, der udgør selve licensen, skal desuden forsynes med et rødt guillocheret bundtryk, på hvilket enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig.

4.   Det påhviler medlemsstaterne at lade blanketterne trykke. Disse kan også trykkes af trykkerier, der er godkendt af den medlemsstat, hvor de er etableret. I sidstnævnte tilfælde skal der findes en henvisning til denne godkendelse på hver formular. Hver formular skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke til dets identifikation.

5.   Ved udstedelsen forsynes importlicenserne og uddragene heraf af de berørte kompetente myndigheder med et udstedelsesnummer. Dette nummer formidles elektronisk til Kommissionen via det integrerede netværk, der er etableret i henhold til artikel 4.

6.   Licenser og uddrag heraf udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog eller et af dens officielle sprog.

7.   I rubrik 10 skal de kompetente myndigheder angive den relevante stålproduktgruppe.

8.   De myndigheder, der foretager udstedelse og afskrivning, skal til afstempling benytte et stempel. De udstedende myndigheders stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering eller trykning på licensen. De tildelte mængder anføres af den udstedende myndighed ved hjælp af uforfalskelige midler, der gør det umuligt at tilføje tal eller yderligere angivelser.

9.   På bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 skal der være en ramme til den afskrivning, som foretages af toldmyndighederne ved opfyldelsen af indførsels- eller udførselsformaliteterne eller af de kompetente administrative myndigheder ved udstedelsen af uddrag. Er der på licenserne eller uddragene heraf ikke tilstrækkelig plads til afskrivningerne, kan de kompetente administrative myndigheder vedhæfte et eller flere forlængelsesblade med samme afskrivningsrubrikker som dem, der findes på bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 af licenserne eller uddragene heraf. De afskrivende myndigheder anbringer deres stempel således, at den ene halvdel befinder sig på licensen eller uddraget heraf og den anden halvdel på forlængelsesbladet. Findes der mere end et forlængelsesblad, anbringes der et stempel på lignende måde tværs over hver side og den foregående side.

10.   De af myndighederne i en medlemsstat meddelte licenser og uddrag heraf og anførte angivelser og påtegninger har i hver af de øvrige medlemsstater samme retsvirkninger som dem, der er knyttet til de af medlemsstaternes egne myndigheder udstedte dokumenter og anførte angivelser og påtegninger.

11.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan om fornødent kræve de angivelser, der er anført i licenserne eller uddragene heraf, oversat til vedkommende lands officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT L 232 af 8.9.2005, s. 43.

(2)  EUT L 232 af 8.9.2005, s. 1.

(3)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1).


BILAG I

SA Fladvalsede produkter

SA1. (bredbånd)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (andre fladvalsede produkter)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Lange produkter

SB1. (profiler)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


BILAG II

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Image

Image

Image

Image


BILAG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


BILAG V

KVANTITATIVE LOFTER

(i ton)

Produkter

År 2006

SA. Fladvalsede produkter

SA1. Bredbånd

30 000

SA3. Andre fladvalsede produkter

20 000

SB. Lange produkter

SB1. Profiler

2 000


30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/18


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1756/2006

af 28. november 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181 A, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den fællesskabsbistand, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF (2) (»CARDS-programmet«), ydes i Serbien og Montenegro, herunder i Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999, og i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gennem Det Europæiske Genopbygningsagentur, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 (3).

(2)

Forordning (EF) nr. 2667/2000 anvendes indtil den 31. december 2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 2667/2000 fastsætter, at Kommissionen aflægger rapport til Rådet om Det Europæiske Genopbygningsagenturs fremtidige mandat.

(4)

Kommissionen aflagde denne rapport til Rådet og til Europa-Parlamentet, til orientering, den 23. december 2005.

(5)

I denne rapport foreslog Kommissionen at nedlægge Det Europæiske Genopbygningsagentur, men dog videreføre agenturets aktiviteter med dets nuværende mandat og status i yderligere to år, indtil den 31. december 2008, med henblik på udfasning af dets aktiviteter under CARDS-programmet.

(6)

Forordning (EF) nr. 2667/2000 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 2667/2000 ændres datoen »31. december 2006« til »31. december 2008«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  Udtalelse af 12.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(3)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 389/2006 (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 5).


30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1757/2006

af 29. november 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. november 2006

om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik

(kodificeret udgave)

(2006/856/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 91/115/EØF af 25. februar 1991, om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Afgørelsen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Som en del af Kommissionens flerårige statistiske program vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik.

(3)

Ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989, om nedsættelse af et udvalg for de Europæiske Fællesskabers statistiske program (5) nedsatte Rådet et udvalg for de Europæiske Fællesskabers statistiske program bestående af repræsentanter for medlemsstaternes statistiske kontorer og med det formål at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med udarbejdelse af det statistiske program.

(4)

I medlemsstaterne udarbejdes penge- og bankstatistikker af centralbankerne, og kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikker udarbejdes af en række forskellige institutioner, herunder bl.a. centralbankerne.

(5)

For at kunne etablere dette samarbejde bør der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter for disse institutioner, som har til opgave at bistå Kommissionen i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af det flerårige arbejdsprogram vedrørende penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik.

(6)

I betragtning af den særlige rolle, de nævnte institutioner har i medlemsstaterne, bør det overlades til udvalget selv at vælge sin formand.

(7)

Der er statistisk set en tæt indbyrdes afhængighed mellem på den ene side penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik og på den anden side en række andre økonomisk-statistiske områder.

(8)

Medlemsstaternes og fællesskabsinstitutionernes øgede krav med hensyn til forbedrede statistiske oplysninger gør det nødvendigt med et mere intensivt samarbejde mellem dem, der henholdsvis bruger og udarbejder penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikkerne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der nedsættes et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik, i det følgende benævnt »udvalget«.

Artikel 2

Udvalget bistår Kommissionen med udarbejdelsen og gennemførelsen af det flerårige arbejdsprogram vedrørende penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik. Udvalget har navnlig til opgave at udtale sig om udarbejdelse og koordinering af de penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikker, der kræves i forbindelse med de politikker, der iværksættes af Rådet, Kommissionen og de forskellige udvalg, der bistår disse institutioner.

Udvalget kan se sig foranlediget til at udtale sig om forbindelserne mellem penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikken på den ene side og visse andre økonomiske statistikker på den anden, navnlig dem, der ligger til grund for nationalregnskaberne. Udvalgets arbejde koordineres med det arbejde, der udføres i Udvalget for Det Statistiske Program.

Artikel 3

Kommissionen rådfører sig enten på eget initiativ eller eventuelt efter anmodning fra Rådet eller de udvalg, der bistår disse institutioner, med udvalget om:

a)

udarbejdelse af Fællesskabets flerårige programmer vedrørende penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik

b)

de aktioner, som Kommissionen agter at iværksætte med henblik på opfyldelsen af de målsætninger, der er omhandlet i de flerårige programmer vedrørende penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik, samt midlerne til og tidsplanerne for deres opfyldelse

c)

ethvert andet spørgsmål, navnlig af metodologisk art, som vedrører udarbejdelsen eller gennemførelsen af det statistiske program på de berørte områder.

Udvalget kan afgive udtalelser på eget initiativ om alle spørgsmål af betydning for udarbejdelse og gennemførelse af statistiske programmer inden for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalanceområdet.

Artikel 4

Udvalget kan afgive udtalelse på eget initiativ om alle spørgsmål vedrørende statistikker af fælles interesse for Kommissionen og de nationale statistiske kontorer på den ene side og Den Europæiske Central Bank (ECB) og medlemsstaternes centralbanker på den anden side. Under udførelsen af sit arbejde bør udvalget afgive udtalelse til alle berørte parter.

Artikel 5

Udvalget består af en, to eller tre repræsentanter for hver medlemsstat, som kommer fra de vigtigste institutioner, der beskæftiger sig med penge-, kreditmarkeds-, og betalingsbalance-statistik, samt af en, to eller tre repræsentanter for Kommissionen og en, to eller tre repræsentanter for ECB. Herudover kan en repræsentant for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg deltage i udvalgets møder som observatør. Hver medlemsstat har en stemme, og Kommissionen og ECB har hver en stemme.

Repræsentanter for andre organisationer samt enhver, der er i stand til at bidrage til udvalgets arbejde, kan, hvis udvalget beslutter dette, deltage i dets møder.

Artikel 6

Udvalget vælger sin formand i henhold til bestemmelserne i udvalgets forretningsorden.

Artikel 7

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Afgørelse 91/115/EØF ophæves.

Henvisninger til den ophævede afgørelse betragtes som henvisninger til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2006.

På Rådets vegne

E. TUOMIOJA

Formand


(1)  EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 68.

(2)  EUT C 10 af 14.1.2004, s. 27.

(3)  EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19. Ændret ved afgørelse 96/174/EF (EFT L 51 af 1.3.1996, s. 48).

(4)  Jf. bilag I.

(5)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

Ophævet afgørelse med ændringer

Rådets afgørelse 91/115/EØF

(EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19)

Rådets afgørelse 96/174/EF

(EFT L 51 af 1.3.1996, s. 48)


BILAG II

Sammenligningstabel

Afgørelse 91/115/EØF

Nærværende afgørelse

Artikel 1-3

Artikel 1-3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bilag I

Bilag II


Kommissionen

30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. juni 2005

om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54

(sag COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (1)

(meddelt under nummer K(2005) 1757)

(Kun den engelske og svenske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2006/857/EF)

Den 15. juni 2005 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og beslutningens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner, dog således at virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder beskyttes, er sikret. En ikke-fortrolig udgave af hele beslutningen findes på de autentiske sprog (engelsk og svensk) på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence på følgende adresse http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   OVERTRÆDELSERNE I KORTE TRÆK

Adressater og overtrædelsens art

Denne beslutning er rettet til den svenske virksomhed AstraZeneca AB og den britiske virksomhed AstraZeneca Plc (herefter »AZ«) som følge af deres overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54.

Overtrædelserne vedrører AZ's misbrug af statslige procedurer i syv stater, der er omfattet af EØS-aftalen med det formål at udelukke generiske firmaer og — hvad angår den anden overtrædelse — parallelimportører fra at konkurrere med AZ's lægemiddel, Losec. Den første overtrædelse omfattede misbrug af en af Rådets forordninger (3) (herefter »SBL-forordningen«), ifølge hvilken den grundlæggende patentbeskyttelse for lægemidler kan forlænges. Den anden overtrædelse vedrørte misbrug af procedurer i forbindelse med markedsføring af lægemidler.

Relevant marked og dominerende stilling

Det relevante marked omfatter nationale markeder for såkaldte protonpumpeinhibitorer (herefter »PPI'er«), der er receptpligtig medicin mod mave-tarm-sygdomme (f.eks. mavesår). AZ’s Losec var den første PPI. Mere specifikt fremgår det af beslutningen, at der kan konstateres et marked senest fra 1993 i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige og fra 1992 i Norge.

I beslutningen fastslås det, at AZ havde en dominerende stilling på markedet for PPI'er i Belgien, Nederlandene, Sverige (fra 1993 indtil udgangen af 2000), Norge (fra 1994 indtil udgangen af 2000), Danmark og Det Forenede Kongerige (fra 1993 indtil udgangen af 1999) og Tyskland (fra 1993 indtil udgangen af 1997).

Første overtrædelse

Den første overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 er et enkelt og vedvarende tilfælde af misbrug og består af en sammenhængende række af vildledende oplysninger, som AZ har givet patentkontorerne i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Det Forenede Kongerige samt de nationale domstole i Tyskland og Norge.

De vildledende oplysninger blev oprindelig givet af AZ i forbindelse med dets ansøgninger til forskellige patentkontorer i juni 1993 og december 1994 inden for EØS, da der blev ansøgt om yderligere beskyttelse af omeprazol (den aktive bestanddel i AZ’s produkt Losec) i form af såkaldte supplerende beskyttelsescertifikater.

Anden overtrædelse

Den anden overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 er et enkelt og vedvarende tilfælde af misbrug og består af AZ's anmodninger om opgivelse af dets markedstilladelser for Losec-tabletter i Danmark, Norge og Sverige sammen med dets tilbagetrækning af Losec-tabletter og lancering af Losec MUPS-tabletter i disse tre lande.

2.   BØDER

Ifølge beslutningen er overtrædelsernes karakter og geografiske omfang så omfattende, at overtrædelserne må betegnes som alvorlige.

Mens overtrædelserne betegnes som alvorlige, tages der hensyn til, at der i denne sag indgår en række specifikke og nye karakteristika i forbindelse med de anvendte midler, som ikke kan betegnes som entydige.

I beslutningen tages der også hensyn til at AstraZeneca Plc kun er solidarisk ansvarlig for disse overtrædelser fra tidspunktet for fusionen mellem Astra AB (nu AstraZeneca AB) og Zeneca Plc den 6. april 1999.

Bøden på 60 000 000 EUR fordeles som følger: AstraZeneca AB og AstraZeneca hæfter solidarisk for 46 000 000 EUR, mens AstraZeneca AB alene hæfter for 14 000 000 EUR.


(1)  Det rådgivende udvalgs udtalelse (EUT C 291 af 30.11.2006).

(2)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).

(3)  Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler tildeles efter Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EFT L 182 af 2.7.1992, s. 1).


30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2006

om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue

(meddelt under nummer K(2006) 5607)

(EØS-relevant tekst)

(2006/858/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/75/EF er der fastsat bestemmelser og foranstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Fællesskabet, herunder etablering af beskyttelses- og overvågningszoner og forbud mod, at dyr forlader disse zoner.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) indeholder bestemmelser om afgrænsningen af de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstaterne skal etablere beskyttelses- og overvågningszoner (»spærrezoner«) i forbindelse med bluetongue.

(3)

Den 3. november 2006 meddelte Portugal Kommissionen, at der er påvist forekomst af serotype 4-virus i en række yderområder i spærrezone E. Denne zone bør derfor udvides under hensyntagen til de foreliggende data om vektorens økologi og de aktuelle vejrforhold.

(4)

Efter at Belgien, Tyskland, Frankrig og Nederlandene i midten af august og i begyndelsen af september 2006 indberettede udbrud af bluetongue, har Kommissionen flere gange ændret beslutning 2005/393/EF for så vidt angår afgrænsningen af de relevante spærrezoner.

(5)

Den 6. november 2006 underrettede Tyskland Kommissionen om nye udbrud af bluetongue i Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Niedersachsen. I lyset af disse oplysninger bør afgrænsningen af spærrezonen i Tyskland og Frankrig ændres.

(6)

Ligeledes den 6. november 2006 meddelte Italien Kommissionen, at der for første gang er påvist forekomst af serotype 1-virus i Cagliari-provinsen i regionen Sardinien, som allerede er omfattet af spærrezone C. I lyset af disse nye oplysninger bør der etableres en ny spærrezone, som omfatter det område, der er berørt af sygdommen.

(7)

Beslutning 2005/393/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2005/393/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2006/761/EF (EUT L 311 af 10.11.2006, s. 51).


BILAG

I bilag I til beslutning 2005/393/EF foretages følgende ændringer:

1)

Listen over spærrezoner i zone C (serotype 2 og 4 samt i mindre grad 16), der vedrører Italien, affattes således:

»Italien

Sassari«

2)

Listen over spærrezoner i zone E (serotype 4), der vedrører Portugal, affattes således:

»Portugal

Landbrugsministeriets regionalkontor i Algarve: alle kommuner (concelhos)

Landbrugsministeriets regionalkontor i Alentejo: alle kommuner

Landbrugsministeriets regionalkontor i Ribatejo e Oeste: kommunerne Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha og Santarém.

Landbrugsministeriets regionalkontor i Beira Interior: kommunerne Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão og Mação.«

3)

Listen over spærrezoner i zone F (serotype 8), der vedrører Frankrig, affattes således:

»Frankrig:

Beskyttelseszone:

Departementet Ardennes

Departementet Aisne: arrondissementerne Laon, Saint-Quentin, Soissons og Vervins

Departementet Bas-Rhin: arrondissementet Saverne

Departementet Marne: arrondissementerne Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould og Vitry-le-François

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Saint-Dizier

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementerne Briey, Nancy og Toul

Departementet Meuse

Departementet Moselle

Departementet Nord

Departementet Pas-de-Calais

Departementet Somme: arrondissementerne Abbeville, Amiens og Péronne

Overvågningszone:

Departementet Aube

Departementet Aisne: arrondissementet Château-Thierry

Departementet Bas-Rhin: arrondissementerne Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg ville, Sélestat-Erstein og Molsheim

Departementet Marne: arrondissementet Epernay

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Chaumont

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Lunéville

Departementet Oise

Departementet Haut-Rhin: arrondissementet Ribeauvillé

Departementet Seine-Maritime: arrondissementet Dieppe

Departementet Seine-et-Marne: arrondissementerne Meaux og Provins

Departementet Somme: arrondissementet Montdidier

Departementet Vosges.«

4)

Listen over spærrezoner i zone F (serotype 8), der vedrører Tyskland, affattes således:

»Tyskland:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Kreis Mansfelder Land: Wippra

Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis«.

5)

Følgende indsættes som zone G:

»Zone G

(serotype 2 og 4 samt i mindre grad 16 og 1)

Italien

Sardinien: Cagliari, Nuoro og Oristano«.


30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2006

om Republikken Maltas undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF

(meddelt under nummer K(2006) 5642)

(Kun den engelske tekst er autentisk)

(2006/859/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (1), særlig artikel 26, stk. 1,

under henvisning til Republikken Maltas anmodning af 15. november 2005,

efter at have underrettet medlemsstaterne om denne anmodning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. november 2005 anmodede Malta Kommissionen om undtagelse fra bestemmelserne i kapitel IV, artikel 20, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF på ubestemt tid. Hjemmel for indsendelse af en sådan anmodning findes i direktivets artikel 26, stk. 1.

(2)

Malta er et » lille isoleret system« i overensstemmelse med definitionen i artikel 2, nr. 26, i direktiv 2003/54/EF. Ifølge denne definition forstås der ved »lille isoleret system« et system med et forbrug på under 3 000 GWh i 1996, som får mindre end 5 % af sit årlige forbrug dækket via sammenkobling med andre systemer. I 1996 var Maltas forbrug på 1 695 GWh. Malta er et isoleret system uden sammenkobling med andre systemer, og der anmodes om, at disse undtagelser gælder, så længe Malta er et isoleret system.

(3)

Det dokumentationsmateriale, der ledsagede anmodningen, indeholder tilstrækkeligt bevis på, at det på indeværende tidspunkt er umuligt eller uigennemførligt at skabe et konkurrencedygtigt elektricitetsmarked på grund af det maltesiske markeds størrelse og struktur. Under sådanne omstændigheder ville en liberalisering af markedet skabe betydelige problemer med hensyn til forsyningssikkerheden og føre til højere forbrugerpriser. Desuden er der intet transmissionssystem, og derfor kan der ikke udpeges en operatør. Uden konkurrence på området er der heller ikke længere grundlag for at opfylde kravene i direktiv 2003/54/EF om tredjeparts adgang til distributionssystemerne.

(4)

Kommissionen er efter at have gennemgået begrundelsen for Maltas anmodning overbevist om, at undtagelsen og betingelserne for dens anvendelse ikke vil hindre den endelige opfyldelse af målsætningerne for direktiv 2003/54/EF.

(5)

Maltas anmodning om undtagelse bør derfor imødekommes.

(6)

Maltas anmodning giver en rimelig beskrivelse af den nuværende situation, men tager ikke hensyn til, at den teknologiske udvikling på mellemlang og lang sigt kan føre til betydelige forandringer. Situationen bør derfor overvåges løbende —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Malta indrømmes undtagelse fra kapitel IV, artikel 20, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF.

Artikel 2

Undtagelsen kan ophæves eller ændres af Kommissionen, hvis der sker væsentlige ændringer i Maltas elektricitetssektor.

Malta skal derfor overvåge elektricitetssektorens udvikling og indberette væsentlige ændringer til Kommissionen, navnlig oplysninger om nye produktionstilladelser, nye markedsdeltagere og nye infrastrukturplaner, som kan nødvendiggøre en genbehandling af undtagelsen.

Desuden skal Malta sende en almindelig beretning til Kommissionen hvert andet år, første gang senest den 31. december 2008. Beretningen skal redegøre for takstfastsættelse og prispolitik samt for foranstaltninger, der træffes for at beskytte forbrugernes interesser på baggrund af undtagelsen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2004/85/EF (EUT L 236 af 7.7.2004, s. 10).


DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Det stående udvalg for EFTA-staterne

30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/34


AFGØRELSE TRUFFET AF EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG

Nr. 1/2004/SU

af 5. februar 2004

om oprettelse af et kontor for EØS' finansieringsmekanisme og den norske finansieringsmekanisme

EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«,

under henvisning til aftalen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt EØS-udvidelsesaftalen,

under henvisning til protokol 38a om EØS' finansieringsmekanisme, der blev indføjet i EØS-aftalen ved EØS-udvidelsesaftalen,

under henvisning til aftalen mellem Kongeriget Norge og Det Europæiske Fællesskab om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2004-2009,

under henvisning til afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 4/2003/SU af 4. december 2003 om nedsættelse af et Interimsudvalg vedrørende EØS' Finansieringsmekanisme —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der oprettes herved et kontor for EØS' finansieringsmekanisme 2004-2009 og for den norske finansieringsmekanisme.

2.   Kontoret skal bistå ved forvaltningen af EØS' finansieringsmekanisme og den norske finansieringsmekanisme.

3.   Kontoret skal også bistå ved forvaltningen af EØS' finansielle instrument 1999-2003 og finansieringsmekanismen 1994-1998.

4.   Den nuværende enhed for det finansielle instrument i EFTA's sekretariat integreres i det nye kontor. Med hensyn til EØS' finansieringsmekanisme rapporterer kontoret til Interimsudvalget vedrørende EØS' Finansieringsmekanisme indtil ikrafttrædelsen af EØS-udvidelsesaftalen og derefter til det nye udvalg for EØS’ finansieringsmekanisme.

5.   Med hensyn til den norske finansieringsmekanisme rapporterer kontoret til de norske myndigheder.

6.   Kontoret skal administrativt være en del af EFTA's sekretariat. Kontoret vil have et særskilt administrativt budget, der finansieres af midlerne efter en fordelingsnøgle, der er baseret på deres respektive omkostninger.

7.   Kontorets direktør udnævnes af Det Stående Udvalg efter indstilling fra Interimsudvalget vedrørende EØS' Finansieringsmekanisme.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft omgående.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2004.

På Det Stående Udvalgs vegne

Formanden

SD Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Generalsekretæren

William ROSSIER


30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/36


AFGØRELSE TRUFFET AF EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG

Nr. 2/2005/SU

af 28. april 2005

om revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder

EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt EØS-aftalen, og Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 47/2000 af 22. maj 2000 om oprettelse af et finansielt EØS-instrument,

under henvisning til afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 1/2000/SU af 2. oktober 2000 om nedsættelse af et udvalg for det finansielle instrument,

under henvisning til afgørelse nr. 5/2002 truffet af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen og Rådets afgørelse nr. 2 fra 2002, der erstatter afgørelse nr. 6 truffet af Rådet og af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen af 1998 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Revisionsudvalget er øverste myndighed for revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder.

Artikel 2

De EFTA-stater, der er parter i EØS-aftalen, er hver især repræsenteret i Revisionsudvalget, når den foretager revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder.

Artikel 3

Revisionsudvalget består af statsborgere fra de EFTA-stater, der er parter i EØS-aftalen, og skal helst være medlemmer af EFTA-staternes øverste revisionsinstitutioner. Deres uafhængighed skal være uomtvistelig. EFTA-tjenestemænd kan først udnævnes til revisor tre år efter, at deres ansættelse i en af EFTA-institutionerne er ophørt.

Artikel 4

De medlemmer af revisionsudvalget, der skal revidere den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder, udnævnes af EFTA-staternes Stående Udvalg. Alle udnævnelser gælder for en periode på fire år. Et medlem kan normalt genudnævnes en gang. De medlemmer, der udnævnes af EFTA-staternes Stående Udvalg, kan være de samme som dem, der udnævnes af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen på grundlag af afgørelse nr. 5/2002.

Artikel 5

Medlemmerne af Revisionsudvalget skal være fuldstændig uafhængige i udførelsen af deres hverv.

Artikel 6

Omkostningerne ved en passende og proportional revision fra Revisionsudvalgets side af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder afholdes over det finansielle instruments administrative budget. Baseret på et overensstemmende budgetforslag fra Revisionsudvalgets side fastlægger Det Stående Udvalg, hvor stort et beløb der skal bevilges til dette formål.

Artikel 7

Revisionsudvalget kan ansætte eksterne eksperter til at bistå sig. De eksterne eksperter skal opfylde de samme uafhængighedskrav som medlemmerne af Revisionsudvalget.

Artikel 8

Revisionsudvalget rapporterer til EFTA-staternes Stående Udvalg om den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder. Det kan forelægge handlingsforslag.

Artikel 9

Revisionsudvalget foreslår sine egne procedureregler for revisionen af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder og forelægger dem for EFTA-staternes Stående Udvalg til vedtagelse.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft omgående.

Artikel 11

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2005.

På Det Stående Udvalgs vegne

Formanden

Amb B. GRYDELAND

Generalsekretæren

William ROSSIER