ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
24. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/2006 af 23. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1727/2006 af 23. november 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/2006 af 23. november 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1729/2006 af 23. november 2006 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår firocoxib og triclabendazol ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1730/2006 af 23. november 2006 om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1731/2006 af 23. november 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1732/2006 af 23. november 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1733/2006 af 23. november 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1734/2006 af 23. november 2006 om udstedelse af eksportlicenser for vin

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1735/2006 af 23. november 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1736/2006 af 23. november 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

21

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 af 29. september 2006 truffet af det udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, om ændring af kapitel 11 i bilag 1

22

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til jordforbedringsmidler (meddelt under nummer K(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien (meddelt under nummer K(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1726/2006

af 23. november 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

67,2

096

65,2

204

29,0

999

53,8

0707 00 05

052

138,0

999

138,0

0709 90 70

052

166,8

204

111,0

999

138,9

0805 20 10

204

64,8

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,6

400

77,8

999

72,7

0805 50 10

052

52,9

388

46,4

528

34,4

999

44,6

0808 10 80

388

107,1

400

97,5

404

97,0

720

96,7

800

152,5

999

110,2

0808 20 50

052

87,8

720

51,2

999

69,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1727/2006

af 23. november 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien sigter navnlig mod at liberalisere samhandelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Der bør derfor ikke længere fastsættes eksportrestitutioner for disse to lande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 24. november 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1728/2006

af 23. november 2006

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 23. november 2006, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 23. november 2006, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006, til 29,824 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49.


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1729/2006

af 23. november 2006

om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår firocoxib og triclabendazol

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2 og artikel 4, stk. 3,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til konsum, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Efter gennemgang af en ansøgning om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af firocoxib i dyr af hestefamilien og for at give mulighed for at afslutte en mindre videnskabelig validering af undersøgelserne er det fundet hensigtsmæssigt at opføre firocoxib i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90 for dyr af hestefamilien.

(3)

Stoffet triclabendazol er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg og får, for så vidt angår muskel, nyre og lever, og det er bestemt, at stoffet ikke må anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum. Efter gennemgang af en ansøgning om ændring af disse maksimalgrænseværdier er det fundet hensigtsmæssigt at opføre triclabendazol i dette bilag for alle drøvtyggere for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for dyr, hvis mælk anvendes til konsum, og at ændre maksimalgrænseværdierne.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som på baggrund af denne forordning måtte være nødvendige.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2006 (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 37).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

A.   Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.1.   Midler mod endoparasitter

2.1.3.   Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Triclabendazol

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til ketotriclabendazol

Alle drøvtyggere (1)

225 μg/kg

Muskel

100 μg/kg

Fedt

250 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Nyre

B.   Følgende stof indsættes i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90:

5.   Anti-inflammatoriske lægemidler

5.1.   Ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler

5.1.4.   Sulfonerede phenyllactoner

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Firocoxib  (2)

Firocoxib

Dyr af hestefamilien

10 μg/kg

Muskel

15 μg/kg

Fedt

60 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nyre


(1)  Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum.«

(2)  Midlertidige MRL udløber den 1. juli 2007.«


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1730/2006

af 23. november 2006

om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet benzoesyre (VevoVitall) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2005, at benzoesyre (VevoVitall) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (2). Det blev endvidere konkluderet, at benzoesyre (VevoVitall) ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen forbedres resultatparametrene, f.eks. tilvækst og forholdet mellem foderindtag og tilvækst, hos smågrise ved anvendelse af præparatet. EFSA anbefaler i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium. Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder om sikkerheden og effektiviteten ved produktet VevoVitall® som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise. Vedtaget den 30. november 2005. EFSA Journal (2005) 290, s. 1-13.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Maksimumsindhold af grundstoffet (Se) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivt stof/kg fuldfoder

Kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer« (forbedring af resultatparametrene »tilvækst« og »forhold mellem foderindtag og tilvækst«)

4 d 210

DSM Speciel Produkt

Benzoesyre

(VevoVitall)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Benzoesyre (≥ 99,9 %)

 

Det aktive stofs karakteristika:

Benzencarboxylsyre, phenylcarboxylsyre, C7H6O2

CAS-nr. 65-85-0

Maksimumsindhold: Phthalsyre: ≤ 100 mg/kg

Biphenyl: ≤ 100 mg/kg

Tungmetaller: ≤ 10 mg/kg

Arsenik: ≤ 2 mg/kg

 

Analysemetode  (1)

Omvendt fase-HPLC med UV-påvisning

Smågrise

(fravænnede)

5 000

5 000

Tilskudsfoder til smågrise må ikke indeholde mere end 10 000 mg/kg benzoesyre.

I brugsvejledningen angives følgende:

 

»Anvendes til dyr på op til 25 kg«

 

»Tilskudsfoder indeholdende benzoesyre må ikke gives rent til smågrise.«

 

Tilsætningsstoffet skal anvendes i fuldfoder som forblanding.

 

»Brugersikkerhed: Der træffes foranstaltninger til at sikre, at tilsætningsstoffet afgiver så lidt indåndeligt støv som muligt. Der kan fås et sikkerhedsdatablad.«

14.12.2016


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1731/2006

af 23. november 2006

om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 33, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2388/84 af 14. august 1984 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves (2) har fastsat betingelser for, at der kan ydes en særlig restitution for oksekødkonserves, der er henhørende under KN-kode 1602 50 31 og 1602 50 39, og som udføres til tredjelande.

(2)

Det er specielt fastsat, at nævnte konserves skal være fremstillet i henhold til den ordning, der er fastsat i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980 om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (3).

(3)

Reglerne og betingelserne for gennemførelsen af forudbetalinger af eksportrestitutioner for produkter, der er forarbejdet i henhold til den ordning, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 565/80, er præciseret i afsnit II, kapitel 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (4).

(4)

De foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 565/80 samt de tilsvarende gennemførelsesbestemmelser i afsnit II, kapitel 3, i forordning (EF) nr. 800/1999 og forordning (EØF) nr. 2388/84 er blevet ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006.

(5)

I øvrigt er det ligeledes fastsat, at nævnte konserves for at kunne nyde godt af en eksportrestitution skal være fremstillet af oksekød med oprindelse i Fællesskabet og indeholde en minimumsprocent oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt).

(6)

For at sikre at den eksportrestitutionsberettigede konserves udelukkende er fremstillet af oksekød, og at dette kød har oprindelse i Fællesskabet, er det væsentligt, at denne produktion holdes under toldmyndighedens kontrol i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (5), og at denne betingelse skal være overholdt, for at restitutionen kan udbetales.

(7)

For at øge kontrollens gennemskuelighed og effektivitet, navnlig for den efterfølgende kontrol, bør de erhvervsdrivende registrere og ajourføre oplysninger, der kan gøre det muligt at følge oksekødets anvendelse til konservesproduktion på grundlag af konservesproduktionspartier.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Udbetalingen af en eksportrestitution for konserves henhørende under KN-kode 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 39 9125 og 1602 50 39 9325 (i det følgende benævnt »konserves«) er undergivet betingelserne i nærværende forordning, jf. dog bestemmelserne i forordning (EF) nr. 800/1999.

Artikel 2

Almindelige betingelser

1.   Der kan kun ydes eksportrestitution for konserves, som er fremstillet under toldmyndighedernes tilsyn og kontrol som defineret i artikel 4, nr. 13) og 14), i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2.   Produktion og udførsel skal finde sted i den periode, hvor eksportlicensen med forudfastsættelse af restitutionen er gyldig.

Artikel 3

Særlige betingelser i tilknytning til produktionen

1.   Den erhvervsdrivende forelægger toldmyndigheden en angivelse, hvori han tilkendegiver at ville anbringe kødet under toldkontrol med henblik på at producere konserves og udføre den med restitution.

I denne angivelse anføres mængderne, identifikationen og arten af det kød, der skal anvendes som råvare, og oplagringsstedet.

Kødet frembydes i papkasser og mærkes, så det tydeligt kan identificeres og let kan forbindes med den medfølgende angivelse.

2.   Når den i stk. 1 omhandlede angivelse er antaget, anbringes kødet og den tilsvarende forarbejdningsproces under toldkontrol. Denne kontrol er baseret på dokumentkontrol og fysisk kontrol, der kan gennemføres for kød ved dets anbringelse under ordningen, under opbevaringen eller under produktionens iværksættelse samt på tilsvarende dokumenter, navnlig dem, der omhandles i stk. 7 og 8.

Artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 386/90 (6) samt artikel 2, stk. 2, artikel 3, 4, 5 og 6, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 11, stk. 1, i) og bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/2002 (7) finder anvendelse med de fornødne ændringer.

3.   Indtil det i stk. 1 omhandlede kød sættes i produktion, holdes det permanent adskilt fra alt andet oksekød.

4.   Den erhvervsdrivende fører et særligt register over tilførslerne af oksekød til konservesproduktion.

5.   Den erhvervsdrivende underretter toldmyndigheden om steder og datoer for konservesproduktionen og meddeler ligeledes mængderne, identifikationen og arten af det oksekød, der skal anvendes til dette formål.

6.   Ved konservesproduktionen kan kun det i stk. 1 omhandlede kød forefindes i produktionslokalet.

7.   For hvert produceret konservesparti fører de erhvervsdrivende et register, hvori anføres:

a)

arten, identifikationen og mængderne af kød, der er anvendt som råvare, og

b)

antallet, identifikationen, mængden og arten af den konserves, der er produceret af det kød.

De i litra b) omhandlede oplysninger anføres hver især på hver af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede angivelser under toldkontrol.

I dette stykke forstås ved konservesparti al konserves, der er produceret sammen under praktisk talt samme omstændigheder.

8.   På produktionsstedet opbevares de detaljerede opskrifter på de forskellige produktioner, for hvilke der ansøges om restitutioner under denne forordning. Disse dokumenter samt de i stk. 7 omhandlede registre opbevares af de erhvervsdrivende i mindst tre kalenderår efter produktionsåret. I påkommende tilfælde har toldmyndighederne adgang til disse dokumenter med henblik på kontrol.

9.   Den producerede konserves forbliver under toldkontrol, indtil den forlader Fællesskabets toldområde eller er nået frem til en af de destinationer, der er fastsat i artikel 36 i forordning (EF) nr. 800/1999.

Artikel 4

Konservesens karakteristika

Konserves skal:

være produceret af oksekød med oprindelse i Fællesskabet

indeholde mindst 80 % oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt) og

være fyldt på metaldåser med en enhedsvægt på højst 2 500 g nettovægt.

Navnet på den medlemsstat, hvor produktet er fremstillet, præges desuden tydeligt, ukodet og i relief på hver dåse på et af denne medlemsstats sprog.

Artikel 5

Supplerende kontrolforanstaltninger

Medlemsstaterne vedtager mere detaljerede foranstaltninger med henblik på kontrol af konservesproduktionen og underretter Kommissionen herom. De træffer specielt alle nødvendige foranstaltninger for at udelukke enhver mulighed for ombytning af de anvendte råvarer eller af de pågældende produkter.

Artikel 6

Udførselsformaliteter

1.   Ved afslutningen af toldformaliteterne med henblik på udførsel af konserves anfører toldmyndigheden nummeret på angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1, på udførselsangivelser omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 800/1999 samt mængderne og identifikationen af eksporteret konserves svarende til hver angivelse.

2.   Efter afslutningen af toldformaliteterne med henblik på udførsel fremsendes angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1, udfyldt efter artikel 3, stk. 7, andet afsnit, og genparten af udførselsangivelser ad tjenstlig vej til det organ, der varetager udbetalingen af eksportrestitutioner.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 221 af 18.8.1984, s. 28. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(3)  EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1713/2006.

(4)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006.

(5)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(6)  EFT L 42 af 16.2.1990, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 163/94 (EFT L 24 af 29.1.1994, s. 2).

(7)  EFT L 322 af 27.11.2002, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1454/2004 (EUT L 269 af 17.8.2004, s. 9).


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1732/2006

af 23. november 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien sigter navnlig mod at liberalisere samhandelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Der bør derfor ikke længere fastsættes eksportrestitutioner for disse to lande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 24. november 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

19,82

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

19,82

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

19,82

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

19,82

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1982

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1733/2006

af 23. november 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), og artikel 32, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c), d), og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 24. november 2006 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

19,82

19,82


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, de finder med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1734/2006

af 23. november 2006

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 22. november 2006, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 15. januar 2007 for bestemmelseszone 1) Afrika, 3) Østeuropa og 4) Vesteuropa, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet mellem den 16. og den 21. november 2006 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for disse zoner indtil den 16. januar 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om mellem den 16. og den 21. november 2006 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 54,04 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika, udstedes for 45,52 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 3) Østeuropa og udstedes for 65,68 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 4) Vesteuropa.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 22. november 2006, og indgivelsen fra den 24. november 2006 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika, 3) Østeuropa og 4) Vesteuropa indtil den 16. januar 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2079/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 6).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1735/2006

af 23. november 2006

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 935/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 17. til den 23. november 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172 af 24.6.2006, s. 3.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1736/2006

af 23. november 2006

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 17. til den 23. november 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172 af 24.6.2006, s. 6.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/22


AFGØRELSE Nr. 1/2006

af 29. september 2006

truffet af det udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, om ændring af kapitel 11 i bilag 1

(2006/798/EF)

UDVALGET HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering i det følgende benævnt »aftalen«, undertegnet den 21. juni 1999, særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Det Europæiske Fællesskab har indført et nyt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF (1) om måleinstrumenter, og Schweiz har ændret sine love, forskrifter og administrative bestemmelser således, at disse bestemmelser i henhold til artikel 1, stk. 2, i aftalen anses for at være i overensstemmelse med ovennævnte EF-lovgivning.

Kapitel 11 om måleinstrumenter i bilag I bør ændres for at afspejle denne udvikling.

I henhold til artikel 10, stk. 5, kan udvalget efter forslag fra én af parterne ændre bilag I til denne aftale —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Kapitel 11 om måleinstrumenter i bilag 1 til aftalen ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag A til denne afgørelse.

2)

Denne afgørelse, der er udfærdiget i 2 eksemplarer, underskrives af repræsentanter for udvalget, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne. Afgørelsen får virkning fra datoen for den sidste undertegnelse.

Undertegnet i Bern, den 29. september 2006.

Heinz HERTIG

På vegne af Det Schweiziske Forbund

Undertegnet i Bruxelles, den 27. september 2006.

Andra KOKE

På vegne af Det Europæiske Fællesskab


(1)  EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

Bilag I, Varesektorer, kapitel 11, Måleinstrumenter affattes således:

»AFSNIT I

Love, forskrifter og administrative bestemmelser

Bestemmelser i henhold til artikel 1, stk. 1

Det Europæiske Fællesskab

Rådets direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (EFT L 239 af 25.10.1971, s. 1) og senere ændringer

Rådets direktiv 71/349/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udmåling af skibstanke (EFT L 239 af 25.10.1971, s. 15) og senere ændringer

Rådets direktiv 76/765/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og areometre til alkohol (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 143) og senere ændringer

Rådets direktiv 86/217/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om manometre til motorkøretøjsdæk (EFT L 152 af 6.6.1986, s. 48) og senere ændringer

Rådets direktiv 75/106/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser (EFT L 42 af 15.2.1975, s. 1) og senere ændringer

Rådets direktiv 75/107/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker som målebeholdere (EFT L 42 af 15.2.1975, s. 14) og senere ændringer

Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger (EFT L 46 af 21.2.1976, s. 1) og senere ændringer

Rådets direktiv 80/232/EØF af 15. januar 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende værdiskalaer for tilladt nominelle mængder og nominelle rumfang for visse færdigpakkede varer (EFT L 51 af 25.2.1980, s. 1) og senere ændringer

Schweiz

Bekendtgørelse af 8. juni 1998 om måling og mængdeangivelse af målelige varer i handelstransaktioner (RS 941.281) med senere ændringer

Bekendtgørelse af 12. juni 1998 om tekniske forskrifter for mængdeangivelser på industrielle færdigpakninger (RS 941.281.1) med senere ændringer

Bestemmelser i henhold til artikel 1, stk. 2

Det Europæiske Fællesskab

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter (EUT L 135 af 30.4.2004) og senere ændringer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/103/EF af 24. januar 2000 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (EFT L 34 af 9.2.2000, s. 17)

Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder, senest ændret ved Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42)

Rådets direktiv 71/317/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bloklodder i den midterste toleranceklasse fra 5 til 50 kilogram og om cylindriske lodder i den midterste toleranceklasse fra 1 gram til 10 kilogram (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 14)

Rådets direktiv 74/148/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om lodder fra 1 mg til 50 kg i nøjagtigere klasser end den midterste toleranceklasse (EFT L 84 af 28.3.1974, s. 3)

Rådets direktiv 76/766/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometriske tabeller (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 149)

Schweiz

Forbundslov af 9. juni 1977 om måling (RO 1977 2394), senest ændret den 18. juni 1993 (RO 1993 3149)

Bekendtgørelse af 23. november 1994 om måleenheder (RO 1994 3109)

Bekendtgørelse af 15. februar 2006 om måleinstrumenter (RO 2006 1453)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 16. april 2004 om ikke automatiske vægte (RO 2004 2093)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om instrumenter til måling af længde (RO 2006)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om skibe til offentlig brug (RO 2006 1525)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om måleanlæg for væsker med undtagelse af vand (RO 2006 1533)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om automatiske vægte (RO 2006 1545)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om måleapparater for termisk energi (RO 2006 1569)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om apparater til måling af gasmængder (RO 2006 1591)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om apparater til måling af udstødningsgas fra forbrændingsmotorer (RO 2006 1599)

Forbundsjustits- og politiministeriets bekendtgørelse af 19. marts 2006 om måleapparater for energi og elektrisk effekt (RO 2006 1613)

Bekendtgørelse af 15. august 1986 om vægte (RO 1986 2022), senest ændret den 21. november 1995 (RO 1995 5646)

AFSNIT II

Overensstemmelsesvurderingsorganer

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 10 i denne aftale, udarbejder og ajourfører en liste over overensstemmelsesvurderingsorganer efter den procedure, der er omhandlet i artikel 11 i denne aftale.

AFSNIT III

Udpegende myndigheder

Bestemmelser i henhold til artikel 1, stk. 1

Det Europæiske Fællesskab:

Belgien:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Danmark:

Erhvervs- og boligstyrelsen

Tyskland:

 

Grækenland:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Spanien:

Ministerio de Fomento

Frankrig:

 

Måleinstrumenter:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie — Sous-direction de la métrologie

 

Færdigpakninger:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

Irland:

 

Italien:

 

Luxembourg:

 

Nederlandene:

Minister van Economische Zaken

Østrig:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugal:

 

Finland:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Sverige:

Under den svenske regering:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

For direktiv 75/33/EØF og direktiv 79/830/EØF: Boverket

 

For direktiv 77/95/EØF: Vägverket

Det Forenede Kongerige:

Department of Trade and Industry

Schweiz:

Swiss Federal Office of Metrology (METAS)


Bestemmelser i henhold til artikel 1, stk. 2

Det Europæiske Fællesskab:

Belgien:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Danmark:

Erhvervs- og boligstyrelsen

Tyskland:

 

Grækenland:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Spanien:

Ministerio de Fomento

Frankrig:

 

Irland:

 

Italien:

 

Luxembourg:

 

Nederlandene:

Ministerie van Economische Zaken

Østrig:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugal:

 

Finland:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Sverige:

Under den svenske regering:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

For direktiv 75/33/EØF og direktiv 79/830/EØF: Boverket

 

For direktiv 77/95/EØF: Vägverket

Det Forenede Kongerige:

Department of Trade and Industry

Schweiz:

Swiss Federal Office of Metrology (METAS)

AFSNIT IV

Nærmere principper for udpegelsen af overensstemmelsesvurderingsorganer

Ved udpegelsen af overensstemmelsesvurderingsorganer overholder de udpegende myndigheder de almindelige principper i bilag 2 til denne aftale og i bilag V til direktiv 90/384/EØF samt i artikel 12 i direktiv 2004/22/EF for de varer, der er omfattet af disse direktiver.

AFSNIT V

Yderligere bestemmelser

1.   Udveksling af oplysninger

De i afsnit II anførte overensstemmelsesvurderingsorganer stiller regelmæssigt de i punkt 1.5 i bilag II til direktiv 90/384/EØF omhandlede oplysninger til rådighed for medlemsstaterne og de kompetente schweiziske myndigheder.

De i afsnit II anførte overensstemmelsesvurderingsorganer kan anmode om de oplysninger, der omhandles i punkt 1.6 i bilag II til direktiv 90/384/EØF.

2.   Færdigpakninger

Schweiz anerkender kontroller i forbindelse med markedsføring af EF-færdigpakninger i Schweiz, som foretages i overensstemmelse med de EF-retsakter, der er anført i afsnit I, af de fællesskabsorganer, der er anført i afsnit II.

For så vidt angår den statistiske kontrol af mængder, der er angivet på færdigpakninger, anerkender Det Europæiske Fællesskab den schweiziske metode, der er fastlagt i artikel 24 til 40 i bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for mængdeangivelser på industrielle færdigpakninger (RS 941.281.1) som svarende til den fællesskabsmetode, der er fastlagt i bilag II til direktiv 75/106/EØF og 76/211/EØF, ændret ved direktiv 78/891/EØF. De schweiziske producenter, hvis færdigpakninger er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, og som kontrolleres på grundlag af den schweiziske metode, forsyner den del af deres varer, der eksporteres til Fællesskabet, med e-mærkning.

3.   Mærkning

3.1.

Med henblik på denne aftale tilpasses bestemmelserne i direktiv 71/316/EØF således:

a)

I bilag I, punkt 3.1, første led, og i bilag II, punkt 3.1.1.1, litra a), første led, suppleres teksten i parentes med følgende tekst: »CH for Schweiz«.

b)

de i bilag II, punkt 3.2.1, nævnte tegninger suppleres med de bogstaver, der er nødvendige for kendingstegnet »CH«.

3.2.

Som en fravigelse fra artikel 1 i denne aftale er bestemmelserne om mærkning af måleinstrumenter, der markedsføres i Schweiz, som følger:

Den mærkning, der skal anbringes, er CE-mærkningen og yderligere måletekniske mærkninger eller den pågældende medlemsstats kendingsmærke i henhold til bilag I, punkt 3.1, første led, og bilag II, punkt 3.1.1.1, første led, i direktiv 71/316/EØF.

4.   Måleinstrumenter, der er omfattet af direktiv 2004/22/EF

4.1.   Udveksling af oplysninger, markedsovervågning og administrativt samarbejde

I overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2004/22/EF bistår de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Schweiz hinanden med at opfylde deres forpligtelser til at udføre markedsovervågning.

De kompetente myndigheder udveksler især:

oplysninger om det omfang, hvori de instrumenter, som de undersøger, opfylder bestemmelserne i direktiv 2004/22/EF samt resultaterne af sådanne undersøgelser

EF-typeafprøvningsattester og EF-konstruktionsafprøvningsattester med bilag udstedt af bemyndigede organer samt tillægsgodkendelser, ændringer og tilbagekaldelser, der vedrører tidligere udstedte attester

godkendelser af kvalitetsstyringssystemer udstedt af bemyndigede organer og oplysninger om afslåede eller tilbagekaldte kvalitetsstyringssystemer

evalueringsrapporter udarbejdet af bemyndigede organer, hvis andre myndigheder anmoder herom.

Medlemsstaterne og Schweiz sikrer, at alle nødvendige oplysninger om attester og godkendelser af kvalitetsstyringssystemer stilles til rådighed for de organer, som de har bemyndiget.

Hver part underretter den anden part om, hvilke kompetente myndigheder den har udpeget til at forestå denne udveksling af oplysninger.

4.2.   Teknisk dokumentation og overensstemmelseserklæring

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanterne, deres repræsentanter eller de personer, som er ansvarlige for markedsføringen, stiller den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæring, som er nødvendig for de nationale myndigheder med henblik på inspektion, til rådighed på et af parternes område i en periode på mindst ti år regnet fra varens sidste produktionsdato

Parterne forpligter sig til at fremsende al relevant dokumentation, hvis den anden parts myndigheder anmoder derom.«


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2006

om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til jordforbedringsmidler

(meddelt under nummer K(2006) 5369)

(EØS-relevant tekst)

(2006/799/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2001/688/EF (2) om tildeling af Fællesskabets miljømærke til jordforbedringsmidler og vækstmedier.

(2)

I lyset af denne gennemgang er det passende at opdele produktgruppen i to separate produktgrupper.

(3)

Beslutning 2001/688/EF bør derfor erstattes af to separate beslutninger for henholdsvis jordforbedringsmidler og vækstmedier.

(4)

Hvad angår jordforbedringsmidler er det, i lyset af gennemgangen og under hensyntagen til videnskabens og markedets udvikling, tillige passende at revidere de kriterier og krav, der gælder for jordforbedringsmidler og udløber den 28. august 2007.

(5)

De reviderede krav og miljøkriterier bør have en gyldighedsperiode på 4 år.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at tillade en overgangsperiode på højst 18 måneder for producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket før den 1. oktober 2006, eller som har ansøgt om et sådant før denne dato, så disse producenter har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede krav og miljøkriterier.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved produktgruppen »jordforbedringsmidler« forstås materialer, som in situ tilføres jorden, først og fremmest for at bevare eller forbedre dens fysiske egenskaber, og som kan forbedre dens kemiske og/eller biologiske egenskaber eller aktivitet.

Artikel 2

For at et produkt kan få tildelt Fællesskabets miljømærke for jordforbedringsmidler i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 skal det henhøre under produktgruppen »jordforbedringsmidler«, jf. definitionen i artikel 1, og opfylde de miljøkrav, der er beskrevet i bilaget.

Artikel 3

Miljøpræstationerne for produktgruppen »jordforbedringsmidler« vurderes ud fra de specifikke miljøkriterier i bilaget.

Artikel 4

Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen »jordforbedringsmidler«»003«.

Artikel 5

Beslutning 2001/688/EF ophæves.

Artikel 6

Miljømærker, som er tildelt produkter, der henhører under produktgruppen »jordforbedringsmidler og vækstmedier« før den 1. oktober 2006, må benyttes indtil den 30. april 2008.

Ansøgninger om miljømærker for produkter, der henhører under produktgruppen »jordforbedringsmidler og vækstmedier«, som er indgivet før den 1. oktober 2006, kan tildeles miljømærket i henhold til de krav, der er gældende indtil den 28. august 2007. I disse tilfælde må miljømærket anvendes indtil den 30. april 2008.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 242 af 12.9.2001, s. 17. Ændret ved beslutning 2005/384/EF (EUT L 127 af 20.5.2005, s. 20).


BILAG

RAMME

Prøvning udføres i påkommende fald i overensstemmelse med de prøvningsmetoder, der er udviklet af det tekniske udvalg CEN 223 »jordforbedringsmidler og vækstmedier«, indtil de relevante horisontale standarder udarbejdet på grundlag af retningslinjer fra CEN-taskforce 151 »Horizontal« foreligger.

Prøveudtagning udføres i overensstemmelse med metodologien i CEN/TC 223 (WG 3) som anført og godkendt af CEN i EN 12579 — jordforbedringsmidler og vækstmedier — prøveudtagning. Hvor der skal ske prøvning eller prøveudtagning, som ikke er omfattet af disse metoder og prøvningsteknikker, skal det eller de ansvarlige organ(er), der skal vurdere ansøgningen (herefter benævnt »det ansvarlige organ«), angive, hvilke prøvnings- og/eller prøveudtagningsmetoder det anser for ligeværdige.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ. Hvor ingen prøvninger er nævnt, eller de nævnte prøvninger er bestemt til kontrol- eller tilsynsformål, bør de ansvarlige organer basere sig på erklæringer og dokumentation fra ansøgeren og/eller på en uafhængig kontrol.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til gennemførelse af anerkendte miljøledelsesordninger, såsom EMAS eller ISO 14001, når ansøgningerne og overensstemmelse med kriterierne i dette bilag vurderes. (NB: Det er ikke et krav at gennemføre sådanne ledelsesordninger).

Disse kriterier tager især sigte på:

at fremme brug af fornyelige materialer og/eller genanvendelse af organisk materiale, der stammer fra indsamling og/eller behandling af affaldsmaterialer og derfor bidrager til at mindske mængden af fast affald til endelig bortskaffelse (f.eks. på deponi)

at mindske miljøskader eller -risici fra tungmetaller og andre farlige stoffer som følge af anvendelse af produktet

Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af de jordforbedringsmidler, der har en relativt lav miljøbelastning gennem hele produktets levetid.

MILJØKRITERIER

1.   Ingredienser

Det er tilladt at anvende følgende ingredienser:

1.1.   Organisk materiale

Et produkt vil kun kunne tages i betragtning med henblik på tildeling af et miljømærke, hvis det ikke indeholder tørv, og hvis dets indhold af organisk materiale stammer fra behandling og/eller genbrug af affaldsmaterialer (som defineret i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (1) og i bilag I til samme direktiv).

Ansøgeren skal fremsende en detaljeret beskrivelse af produktets sammensætning til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.

1.2.   Slam

Produkterne må ikke indeholde spildevandsslam. Slam (dvs. ikke-spildevandsslam) er kun tilladt, hvis følgende krav er opfyldt:

Slammet skal være identificeret som et af de nedenstående affaldsprodukter i overensstemmelse med den europæiske liste over affald (som fastlagt i Kommissionens beslutning 2001/118/EF af 16. januar 2001 om ændring af beslutning 2000/532/EF for så vidt angår listen over affald (2)).

0203 05

Slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med fremstilling og forarbejdning af frugt, grønsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fremstilling af gær og gærekstrakt og produktion og fermentering af melasse

0204 03

Slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med sukkerfremstilling

0205 02

Slam fra lokal spildevandsbehandling i mejeriindustrien

0206 03

Slam fra lokal spildevandsbehandling i bagerier og sukkervarefabrikker

0207 05

Slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med fremstilling af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

Slammet skal være enkeltkildesorteret, dvs. at det ikke er blandet med spildevand eller slam, der stammer fra andre fremstillingsprocesser.

Det maksimale indhold af tungmetaller i affaldet før behandling (mg/kg tørvægt) skal opfylde kravene i kriterium 2.

Slammet skal opfylde alle andre miljømærkekrav i dette bilag, og anses i så fald for at være tilstrækkeligt stabiliseret og hygiejniseret.

Ansøgeren skal fremsende en detaljeret beskrivelse af produktets sammensætning til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at produktet opfylder alle de ovenstående krav.

1.3.   Mineraler

Mineraler må ikke stamme fra:

udpegede områder af fællesskabsbetydning i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (3)

Natura 2000-net, som er særligt beskyttede områder i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (4), eller fra tilsvarende områder, som er beliggende uden for EU og omfattet af analoge bestemmelser i FN's konvention om biologisk mangfoldighed.

Ansøgeren skal fremsende en erklæring til det ansvarlige organ om, at produktet opfylder ovenstående krav; erklæringen skal være udstedt af en kompetent myndighed.

2.   Begrænsning af farlige stoffer

I det endelige produkt skal indholdet af følgende grundstoffer målt i tørvægt være lavere end nedenstående værdier:

Grundstof

mg/kg (tørvægt)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

NB: Disse grænseværdier gælder, medmindre den nationale lovgivning er mere restriktiv.

Ansøgeren skal fremsende de relevante prøverapporter til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.

3.   Fysiske urenheder

I det endelig produkt (si med hulstørrelse på 2 mm) må indholdet af glas, metal og plast målt i tørvægt ikke overstige 0,5 %.

Ansøgeren skal fremsende de relevante prøverapporter til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.

4.   Nitrogen

Nitrogenindholdet i produktet må ikke overstige 3 % total N (i vægtprocent), og uorganisk N må ikke udgøre mere end 20 % af total N (dvs. organisk N ≥ 80 %).

Ansøgeren skal fremsende en erklæring til det ansvarlige organ om, at produktet opfylder ovenstående krav.

5.   Produktegenskaber

a)

Alle produkter skal leveres i fast form og indeholde mindst 25 vægtprocent tørstof og mindst 20 % organisk materiale i tørvægt (målt som glødetab).

b)

Produkter må ikke modvirke planters fremspiring eller efterfølgende vækst.

Ansøgeren skal fremsende en erklæring til det ansvarlige organ om, at produktet opfylder ovenstående krav, sammen med dertil hørende prøverapporter og dokumentation.

6.   Sundhed og sikkerhed

Produkternes indhold af primære patogener må ikke overskride maksimumsniveauerne i følgende tabel:

Salmonella: ikke til stede i 25 g af produktet

Helminth æg: ikke til stede i 1,5 g af produktet (6)

E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: most probable number) (7)

Ansøgeren skal fremsende de relevante prøverapporter og dokumentation til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.

7.   Spiredygtige frø/spredningslegemer

I det endelige produkt må indholdet af ukrudtsfrø og vegetativt reproducerbare dele af ukrudt ikke overstige 2 enheder pr. liter.

Ansøgeren skal fremsende en erklæring til det ansvarlige organ om, at produktet opfylder ovenstående krav, sammen med dertil hørende prøverapporter og/eller dokumentation.

8.   Produktoplysninger

Følgende oplysninger skal ledsage produktet (hvad enten det sælges emballeret eller i løs vægt), enten angivet på emballagen eller som medfølgende datablade:

Generelle oplysninger:

a)

navn og adresse på den ansvarlige markedsføringsorganisation

b)

en beskrivelse af produkttypen, som indeholder udtrykket »JORDFORBEDRINGSMIDDEL«

c)

en identifikationskode for det pågældende vareparti

d)

mængden (vægt- eller volumenangivelse)

e)

de vigtigste bestanddele (dvs. som hver udgør over 5 % af volumenet), som produktet er sammensat af.

Følgende oplysninger om anvendelsen af produktet skal ledsage produktet, hvis de er relevante, enten angivet på emballagen eller som medfølgende datablade.

a)

de anbefalede opbevaringsforhold og den anbefalede seneste anvendelsesdato

b)

retningslinjer for sikker håndtering og anvendelse

c)

en beskrivelse af produktets anvendelsesformål og eventuelle anvendelsesbegrænsninger

d)

en redegørelse for produktets anvendelighed til bestemte plantegrupper (f.eks. kalkskyende eller kalkyndende)

e)

pH og forholdet mellem kulstof og nitrogen (C/N-forholdet)

f)

en erklæring om det organiske materiales stabilitet (stabilt eller meget stabilt) i henhold til nationale eller internationale normer

g)

en redegørelse for de anbefalede anvendelsesmåder

h)

til fritidsbrug: en anbefaling om anvendelseshyppighed udtrykt som kilogram eller liter produkt pr. arealenhed (m2) pr. år

Produktoplysninger må kun udelades, hvis ansøgeren kan give en passende begrundelse herfor.

NB: Disse oplysninger angives, hvis den nationale lovgivning ikke fastsætter andet.

Detaljerede oplysninger:

Parameter

Prøvningsmetoder

Mængde

EN 12580

Indhold af organisk materiale og aske

EN 13039

Samlet indhold af N

prEN 13654/1-2

C/N-forholdet

C/N (8)

pH

EN 13037

Tungmetaller (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Vand- og tørstofindhold

EN 13040

Salmonella

ISO 6579

Helminth ova

prXP X 33-017

E. coli

ISO 11866-3

Stabilitet/modenhed (prøvens art beskrives sammen med resultaterne)

N/A

N/A.

=

Der findes ingen CEN-metode.

9.   Oplysninger på miljømærk

I miljømærkets kasse 2 anføres følgende:

bidrager til begrænsning af jord- og vandforurening

fremmer genanvendelse af materialer

bidrager til øget jordfrugtbarhed


(1)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 47 af 16.2.2001, s. 1.

(3)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  EFT L 59 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(5)  Data om indhold af disse grundstoffer er kun påkrævede for produkter, der indeholder materiale fra industrielle fremstillingsprocesser.

(6)  For produkter, hvis indhold af organiske stoffer ikke udelukkende stammer fra grønt affald, haveaffald og parkaffald.

(7)  For produkter, hvis indhold af organiske stoffer udelukkende stammer fra grønt affald, haveaffald og parkaffald.

(8)  

Kulstof

=

organisk materiale (EN 13039) × 0,58.

N/A.

=

Der findes ingen CEN-metode.


24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. november 2006

om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2006) 5468)

(EØS-relevant tekst)

(2006/800/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og artikel 20, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2001/89/EF er der fastsat EF-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. I henhold til disse foranstaltninger skal medlemsstaterne efter bekræftelse af et primærtilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin forelægge Kommissionen en plan over foranstaltningerne til udryddelse af sygdommen. Direktivet omfatter ligeledes regler vedrørende nødvaccination af vildtlevende svin.

(2)

Der forekommer klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Bulgarien.

(3)

Med henblik på Bulgariens tiltrædelse bør der fastlægges EF-foranstaltninger vedrørende situationen med hensyn til klassisk svinepest i Bulgarien.

(4)

Bulgarien har iværksat et program for overvågning og bekæmpelse af klassisk svinepest i hele landet. Programmet løber stadig.

(5)

Den 31. maj 2006 forelagde Bulgarien desuden Kommissionen en plan til godkendelse for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og en plan for nødvaccination af sådanne svin i hele Bulgarien.

(6)

Kommissionen har gennemgået de af Bulgarien forelagte planer og fundet dem i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF.

(7)

Med henblik på Bulgariens tiltrædelse bør planerne vedtages som en overgangsforanstaltning, der finder anvendelse fra tiltrædelsesdatoen og ni måneder frem.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin

Den plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det i bilagets punkt 1 angivne område, som Bulgarien forelagde Kommissionen den 31. maj 2006, godkendes.

Artikel 2

Plan for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest

Den plan for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i det i bilagets punkt 2 angivne område, som Bulgarien forelagde Kommissionen den 31. maj 2006, godkendes.

Artikel 3

Efterkommelse af denne beslutning

Bulgarien træffer de fornødne foranstaltninger til efterkommelse af denne beslutning og offentliggør disse foranstaltninger. Bulgarien underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 4

Anvendelsesperiode

Denne beslutning anvendes med forbehold af og da fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Den anvendes i en periode på ni måneder.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

1.   Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i:

Hele Bulgariens område.

2.   Områder, som planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest skal gennemføres i:

Hele Bulgariens område.