ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 302

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
1. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1623/2006 af 17. oktober 2006 om ophævelse af forordning (EF) nr. 7/2005 om åbning som en autonom og midlertidig foranstaltning af et EF-toldkontingent for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1624/2006 af 31. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1625/2006 af 31. oktober 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1626/2006 af 31. oktober 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. november 2006

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1627/2006 af 24. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004, hvad angår standardformularerne til anmeldelse af statsstøtte

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 af 24. oktober 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte ( 1 )

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2006 af 31. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1010/2006 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1630/2006 af 31. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 933/2002 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz og om ophævelse af forordning (EF) nr. 851/95

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1631/2006 af 31. oktober 2006 om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område IIIa, IIIb, c og d (EF-farvande) fra fartøjer, der fører svensk flag

45

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 31. oktober 2006 om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2006) 5109)

47

 

*

Kommissionens beslutning af 31. oktober 2006 om ændring af beslutning 2005/359/EF for så vidt angår lossehavnene for uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA (meddelt under nummer K(2006) 5142)

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1623/2006

af 17. oktober 2006

om ophævelse af forordning (EF) nr. 7/2005 om åbning som en autonom og midlertidig foranstaltning af et EF-toldkontingent for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Den Europæiske Unions udvidelse den 1. maj 2004 blev Fællesskabet og Schweiz enige om at tilpasse toldindrømmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 21. juni 1999 om handel med landbrugsprodukter (1), i det følgende benævnt aftalen, som trådte i kraft den 1. juni 2002. De blev navnlig enige om at ændre aftalens bilag 1 og 2, som indeholder indrømmelserne, for at udvide et eksisterende toldfrit fællesskabstoldkontingent til at omfatte et nyt produkt, julesalat, under KN-kode 0705 21 00.

(2)

Fællesskabet og Schweiz blev desuden enige om, at de tilpassede indrømmelser fra den 1. maj 2004 kunne anvendes som autonom, midlertidig foranstaltning, indtil den formelle ændring var blevet foretaget.

(3)

For at sikre, at kontingentets fordele for produkter under KN-kode 0705 21 00 kunne benyttes fra den 1. maj 2004, blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 7/2005 af 13. december 2004 om åbning som en autonom og midlertidig foranstaltning af et EF-toldkontingent for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz (2) for en overgangsperiode åbnet et autonomt EF-toldkontingent, som var begrænset til disse produkter.

(4)

Aftalens bilag 2, som tilpasset ved afgørelse nr. 3/2005 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, den 19. december 2005 om tilpasning af bilag 1 og 2 som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union (3), indeholder de toldkontingenter, som er blevet udvidet til at omfatte produkter under KN-kode 0705 21 00.

(5)

Aftalens bilag 2 gennemføres ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1630/2006 af 31. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 933/2002 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz (4) med virkning fra den 1. september 2006.

(6)

Forordning (EF) nr. 7/2005 bør derfor ophæves med virkning fra samme dato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 7/2005 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. oktober 2006.

På Rådets vegne

E. TUOMIOJA

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(2)  EUT L 4 af 6.1.2005, s. 1.

(3)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 33.

(4)  EUT L 302, 1.11.2006, s. 43.


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1624/2006

af 31. oktober 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1625/2006

af 31. oktober 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1571/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/07 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 55 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 290 af 20.10.2006, s. 27.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 1. november 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1626/2006

af 31. oktober 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. november 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. november 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

0,00

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

15,13

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

15,13

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(17.10.2006-30.10.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Præmie for Golfen (EUR/t)

18,98

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 22,88 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1627/2006

af 24. oktober 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004, hvad angår standardformularerne til anmeldelse af statsstøtte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelse af EF-traktatens artikel 93 (1), særlig artikel 27,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (2) blev der indført en obligatorisk standardformular til anmeldelse af statsstøtte.

(2)

Efter Kommissionens vedtagelse af nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 (3) er det nødvendigt at ændre dele af anmeldelsesformularen.

(3)

Forordning (EF) nr. 794/2004 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.


BILAG

I Del III i bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 affattes supplerende oplysningsskema 4 og 5 således:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1628/2006

af 24. oktober 2006

om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), og litra b),

under henvisning til det offentliggjorte udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 994/98 giver Kommissionen beføjelse til i henhold til traktatens artikel 87 at erklære, at støtte, der er i overensstemmelse med det regionalstøttekort, som Kommissionen har godkendt for de enkelte medlemsstater, under visse betingelser er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(2)

Kommissionen har i mange beslutninger anvendt traktatens artikel 87 og 88 på regionale investeringsstøtteordninger i støtteberettigede områder og har desuden bekendtgjort sin politik på området, især i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 (3) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (4). På baggrund af Kommissionens omfattende erfaring med anvendelsen af traktatens artikel 87 og 88 på regional investeringsstøtte og de retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af disse bestemmelser, bør Kommissionen gøre brug af sine beføjelser i henhold til forordning (EF) nr. 994/98 for at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden derved at svække sin kontrol.

(3)

Ved at afhjælpe ulemperne i de dårligt stillede regioner fremmer medlemsstaternes regionalstøtte den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed i medlemsstaterne og i Fællesskabet som helhed. Medlemsstaternes regionale investeringsstøtte tager sigte på at understøtte udviklingen i de dårligst stillede regioner ved at fremme investeringer og jobskabelse på et bæredygtigt grundlag. Den fremmer virksomhedernes ekspansion, rationalisering og modernisering og diversificeringen af deres økonomiske aktiviteter i de dårligt stillede regioner, især ved at anspore virksomhederne til at foretage nyetableringer i disse regioner.

(4)

For at fastslå, om støtte er forenelig med fællesmarkedet efter denne forordning, må der tages hensyn til støtteintensiteten og dermed støttebeløbet udtrykt i subventionsækvivalent. Beregningen af subventionsækvivalenten for støtte, der udbetales i flere trancher, kræver at de markedsrentesatser, der gælder på støttetidspunktet, anvendes. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og enkel anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrentesatserne i denne forordning betragtes som referencesatserne, der fastsættes periodisk af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på internettet.

(5)

For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn bør denne forordning kun finde anvendelse på regionale investeringsstøtteordninger, der er gennemsigtige. Gennemsigtige støtteordninger er støtteordninger, hvor det er muligt på forhånd at beregne bruttosubventionsækvivalenten nøjagtigt som en procentdel af de støtteberettigede omkostninger, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. tilskud, rentetilskud, skatte- og afgiftslempelser). Offentlige lån bør anses for at være gennemsigtige, såfremt der er stillet sædvanlig sikkerhed for dem, og de ikke er forbundet med en usædvanlig risiko og derfor ikke må antages at indeholde et element af statsgaranti. Støtteordninger, der indebærer statsgarantier eller offentlige lån med statsgaranti bør principielt ikke anses for at være gennemsigtige. Sådanne støtteordninger bør dog anses for at være gennemsigtige, hvis metoden for beregning af statsgarantiens støtteintensitet forud for ordningens iværksættelse er blevet godkendt af Kommissionen efter anmeldelse til Kommissionen efter at denne forordning er trådt i kraft. Disse metoder vil blive vurderet af Kommissionen i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 angående statsstøtte i form af garantier (5). Offentlige kapitalinteresser og støtte indeholdt i risikokapitalforanstaltninger bør ikke betragtes som gennemsigtig statsstøtte. Regionalstøtteordninger, der ikke er gennemsigtige, bør altid anmeldes til Kommissionen. Kommissionen vil vurdere anmeldelser af sådanne regionalstøtteordninger på grundlag af bl.a. kriterierne i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(6)

Denne forordning bør også finde anvendelse på ad hoc-støtte, det vil sige individuel støtte, der ikke ydes i henhold til en støtteordning, såfremt ad hoc-støtten anvendes som supplement til støtte ydet i henhold til en gennemsigtig regionalstøtteordning, og ad hoc-komponenten ikke overstiger 50 % af den samlede støtte, der ydes til den pågældende investering. Det bør understreges, at individuel støtte, der ydes små og mellemstore virksomheder i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 70/2001 og ikke er omfattet af nogen støtteordning, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(7)

Støtte, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør fritages for anmeldelsespligten. Regionalstøtteordninger, der fritages ved denne forordning, bør indeholde en udtrykkelig henvisning til denne forordning.

(8)

Denne forordning bør ikke finde anvendelse på en række sektorer, der er underlagt særlige regler. Støtte, der ydes inden for disse sektorer, skal fortsat anmeldes til Kommissionen på forhånd i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3. Dette gælder for kul- og stålindustrien, kunstfiberindustrien, skibsbygningsindustrien, fiskeri og akvakultur. Inden for landbrugssektoren bør denne forordning ikke finde anvendelse på aktiviteter i forbindelse med primærproduktion af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til traktaten. Den bør finde anvendelse på forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, med undtagelse af produkter, der skal efterligne eller erstatte mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 af 2. juli 1987 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (6). Aktiviteter på bedriften til at forberede et animalsk produkt eller et planteprodukt til det første salg samt første salg til forhandlere eller forarbejdningsvirksomheder bør i denne forbindelse ikke betragtes som forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter. Nærværende forordning bør sikre, at de støtteintensiteter for virksomheder, som forarbejder og markedsfører landbrugsprodukter, der er fastsat i artikel 28, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (7), altid kan nås.

(9)

Kommissionen er generelt mindre positivt indstillet til støtte til bestemte sektorer. Investeringsstøtteordninger, der tager særligt sigte på bestemte sektorer inden for produktion eller tjenesteydelser, bør derfor ikke være omfattet af anmeldelsesfritagelsen i denne forordning. Regionale investeringsstøtteordninger, der tager sigte på turisme, bør imidlertid ikke anses for at tage særligt sigte på bestemte sektorer og bør være fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, forudsat at støtten opfylder alle denne forordnings betingelser.

(10)

Støtte til små og mellemstore virksomheder, der ydes til konsulentbistand og andre tjenester i henhold til artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 70/2001, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i EF-traktatens artikel 88, stk. 3. En sådan støtte bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for nærværende forordning.

(11)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis og med henblik på at sikre, at støtten er rimelig og begrænset til det nødvendige beløb, bør tærsklerne udtrykkes som støtteintensitet i forhold til en række støtteberettigede omkostninger og ikke som maksimale støttebeløb.

(12)

Der bør fastlægges yderligere betingelser for støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der er fritaget ved denne forordning. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør en sådan støtte generelt ikke kun bevirke, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, reduceres vedvarende eller periodisk, og den bør stå i forhold til de ulemper, der skal afhjælpes for at sikre de socioøkonomiske fordele, som anses for at være i Fællesskabets interesse. Det er derfor rimeligt at begrænse denne forordnings anvendelsesområde til regionalstøtte til initialinvesteringer i denne forordnings forstand. Regionalstøtteordninger, der omfatter driftsstøtte, er fortsat underlagt anmeldelsespligt efter traktatens artikel 88, stk. 3. Støtte til nyoprettede små virksomheder, der ydes i form af andet end investeringsstøtte eller støtte til konsulentbistand, er også fortsat anmeldelsespligtig efter traktatens artikel 88, stk. 3.

(13)

Da Kommissionen skal sikre, at godkendt støtte ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse, bør denne forordnings anvendelsesområde ikke omfatte investeringsstøtte til en støttemodtager, som ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet. En sådan støtte er derfor fortsat anmeldelsespligtig efter traktatens artikel 88, stk. 3.

(14)

For ikke at favorisere en investerings kapitalfaktor frem for dens arbejdskraftfaktor bør der skabes mulighed for at måle investeringsstøtte på grundlag af enten investeringsomkostningerne eller omkostningerne ved nyansættelse, som er direkte knyttet til gennemførelsen af investeringsprojektet.

(15)

Store støttebeløb bør vurderes individuelt af Kommissionen, inden de udbetales. Støttebeløb over en bestemt tærskel til en enkelt virksomhed på grundlag af en eksisterende støtteordning bør derfor udelukkes fra den fritagelse, der er fastsat ved denne forordning, og fortsat være anmeldelsespligtige efter traktatens artikel 88, stk. 3. For at forhindre, at store investeringsprojekter kunstigt opdeles i delprojekter, bør et stort investeringsprojekt betragtes som et enkelt investeringsprojekt, såfremt initialinvesteringen foretages af den samme virksomhed eller de samme virksomheder inden for en periode på tre år og består af aktiver kombineret på en økonomisk udelelig måde. For at vurdere, om en initialinvestering er økonomisk udelelig, tager Kommissionen hensyn til de tekniske, funktionelle og strategiske forbindelser og den umiddelbare geografiske placering. Den økonomiske udelelighed vurderes uafhængigt af ejerforhold. Ved afgørelsen af, om et stort investeringsprojekt udgør ét enkelt investeringsprojekt, indebærer dette, at vurderingen bør være den samme, uanset om projektet gennemføres af en enkelt virksomhed, af flere virksomheder, der deler investeringsomkostningerne, eller af flere virksomheder, der bærer omkostningerne forbundet med særskilte investeringer inden for samme investeringsprojekt (f.eks. i forbindelse med et joint venture).

(16)

Det er vigtigt at sikre, at regionalstøtte skaber et egentligt incitament og opmuntrer investeringer, som ellers ikke ville blive gennemført i de støtteberettigede områder, og at den fungerer som incitament til udvikling af nye aktiviteter. Inden arbejdet med det støttede projekt påbegyndes, bør de ansvarlige myndigheder derfor skriftligt bekræfte, at projektet umiddelbart opfylder betingelserne for støtte. Skriftlig bekræftelse bør anses for at omfatte fremsendelse med fax eller e-mail.

(17)

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for regionalstøtte, bør denne forordning ikke fritage støtte, der kumuleres med anden statsstøtte, herunder støtte, der ydes af nationale, regionale eller lokale myndigheder, eller fællesskabsstøtte i forbindelse med de samme støtteberettigede omkostninger, når en sådan kumuleret støtte overstiger de i denne forordning fastsatte tærskler. Regional investeringsstøtte, som er fritaget efter denne forordning, bør ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (8) i forbindelse med de samme støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering medfører en højere støtteintensitet end den, der er fastsat ved denne forordning.

(18)

Denne forordning bør ikke finde anvendelse på støtte til aktiviteter i forbindelse med eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte direkte knyttet til de eksporterede mængder, støtte til etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed, eller på støtte ydet på betingelse af, at der anvendes indenlandske frem for importerede produkter.

(19)

For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 bør der udarbejdes en standardformular, som medlemsstaterne kan benytte til at give Kommissionen kortfattede oplysninger med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, når en støtteordning gennemføres i henhold til denne forordning, eller når der ydes ad hoc-støtte. Af samme grunde bør der fastlægges regler for de fortegnelser, som medlemsstaterne bør føre over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning. For at lette den administrative behandling og henset til, at den nødvendige teknologi er almindelig udbredt, bør de kortfattede oplysninger meddeles i elektronisk form. For at forbedre regionalstøttens gennemsigtighed i et udvidet Fællesskab bør medlemsstaterne offentliggøre støtteordningen i sin fulde ordlyd og meddele Kommissionen, på hvilken internetadresse den er offentliggjort.

(20)

På baggrund af Kommissionens erfaringer på dette område, og især den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør denne forordnings gyldighedsperiode begrænses

(21)

Denne forordning påvirker på ingen måde en medlemsstats forpligtelse til at anmelde individuel støtte som led i andre statsstøtteinstrumenter, og især forpligtelsen til at anmelde eller underrette Kommissionen om støtte til en virksomhed, der modtager rednings- og omstruktureringsstøtte som omhandlet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (9) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger, der udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1.

Den finder også anvendelse på ad hoc-støtte, der udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, såfremt ad hoc-støtten anvendes som et supplement til støtte ydet i henhold til en gennemsigtig regional investeringsstøtteordning og ad hoc-komponenten ikke overstiger 50 % af den samlede investeringsstøtte, der ydes.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på støtte inden for følgende sektorer:

a)

fiskeri- og dambrugssektoren

b)

skibsbygningsindustrien

c)

kulindustrien

d)

stålindustrien

e)

kunstfiberindustrien.

Den finder ikke anvendelse på aktiviteter, der er knyttet til primærproduktion af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til traktaten. Den finder anvendelse på forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter bortset fra produkter, der skal efterligne eller erstatte mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende former for støtte:

a)

støtte til aktiviteter i forbindelse med eksport til tredjelande eller medlemsstater i form af støtte direkte knyttet til de eksporterede mængder, støtte til etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

b)

støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske frem for importerede varer.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»støtte«: enhver foranstaltning, der opfylder samtlige kriterier i traktatens artikel 87, stk. 1

b)

»små og mellemstore virksomheder (SMVer)«: små og mellemstore virksomheder som defineret i bilag 1 til forordning (EF) nr. 70/2001

c)

»initialinvestering«:

i)

en investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter eller en grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces, eller

ii)

en uafhængig investors overtagelse af anlægsaktiver, som er direkte knyttet til en virksomhed, der er blevet lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted.

Køb af en virksomheds aktier betragtes ikke i sig selv som en initialinvestering

d)

»ad hoc-støtte«: individuel støtte, der ikke ydes i henhold til en støtteordning

e)

»materielle aktiver«: aktiver vedrørende jord, bygninger og anlæg/maskiner

f)

»immaterielle aktiver«: aktiver, der opstår ved teknologioverførsel gennem erhvervelse af patentrettigheder, licenser, knowhow eller upatenteret teknisk viden

g)

»stort investeringsprojekt«: en initialinvestering i anlægskapital med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR, beregnet til de priser og valutakurser, der er gældende på det tidspunkt, hvor støtten ydes; et stort investeringsprojekt betragtes som et enkelt investeringsprojekt, når initialinvesteringen foretages af den samme virksomhed eller de samme virksomheder inden for en periode på tre år og består af aktiver kombineret på en økonomisk udelelig måde.

h)

»støtteintensitet i bruttosubventionsækvivalent«: støttens tilbagediskonterede værdi udtrykt i procent af de støtteberettigede omkostningers tilbagediskonterede værdi

i)

»gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger«: regionale investeringsstøtteordninger, hvor det er muligt på forhånd at beregne bruttosubventionsækvivalenten nøjagtigt som en procentdel af de støtteberettigede udgifter, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. ordninger baseret på tilskud, rentetilskud, skatte- og afgiftslempelser)

j)

»arbejdets påbegyndelse«: enten påbegyndelsen af bygningsarbejdet eller — hvis dette ligger først i tid — det første retligt bindende tilsagn om at bestille udstyr, med undtagelse af foreløbige gennemførlighedsundersøgelser

k)

»jobskabelse«: en nettoforøgelse af antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), der er direkte beskæftigede i en bestemt virksomhed, sammenholdt med gennemsnittet for de tolv foregående måneder; ÅAE er antallet af fuldtidsansatte i løbet af et år, idet deltidsansatte og sæsonansatte indgår som brøkdele af ÅAE

l)

»lønomkostninger«: det samlede beløb, der faktisk skal udbetales af støttemodtageren i forbindelse med den pågældende arbejdskraft, herunder bruttolønninger (før skat) og de obligatoriske bidrag såsom socialsikringsbidrag

m)

»job, der skabes direkte af et investeringsprojekt«: job, der vedrører den aktivitet, investeringen omfatter, og som skabes inden for tre år efter investeringens afslutning, herunder job, der skabes som følge af en forøgelse af kapacitetsudnyttelsesgraden på grund af investeringen

n)

»landbrugsprodukt«:

i)

de produkter, der er anført i bilag I til traktaten, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (10)

ii)

produkter, der falder ind under KN-kode 4502, 4503 og 4504 (korkprodukter)

iii)

produkter, der skal efterligne eller erstatte mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87

o)

»produkter, der skal efterligne eller erstatte mælk og mejeriprodukter«: produkter, der kan forveksles med mælk og/eller mejeriprodukter, men som har en anden sammensætning end disse, idet de indeholder fedtstoffer og/eller protein, der ikke stammer fra mælk, sammen med eller uden protein fremstillet af mælk (»andre produkter end mejeriprodukter«, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87)

p)

»forarbejdning af landbrugsprodukter«: en operation, hvorved et landbrugsprodukt omdannes til et andet landbrugsprodukt, undtagen aktiviteter på bedriften til at forberede et animalsk produkt eller et planteprodukt til det første salg

q)

»afsætning af et landbrugsprodukt«: opbevaring eller udstilling med henblik på salg, udbydelse til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, med undtagelse af en primærproducents første salg til forhandlere eller forarbejdningsvirksomheder og enhver aktivitet til forberedelse af et produkt til et sådant salg; en primærproducents salg til den endelige forbruger betragtes kun som afsætning, hvis det finder sted i særskilte lokaliteter, der er indrettet til dette formål.

r)

»turistsektor«: følgende aktiviteter i NACE Rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: hoteller og restaurationsvirksomhed

ii)

NACE 63.3: rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister

iii)

NACE 92: forlystelser, kultur og sport

2.   Ordninger med offentlige lån betragtes i almindelighed gennemsigtige, regionale investeringsstøtteordninger i henhold til stk. 1, litra i), såfremt der er stillet sædvanlig sikkerhed for dem og de ikke er forbundet med en usædvanlig risiko og derfor ikke må antages at indeholde et element af statsgaranti; ordninger med statsgarantier eller offentlige lån med et statsgarantielement betragtes som gennemsigtige, hvis metoden for beregning af statsgarantiens støtteintensitet forud for ordningens iværksættelse er blevet godkendt efter anmeldelse til Kommissionen efter denne forordnings vedtagelse. Offentlige kapitalinteresser og støtte indeholdt i risikokapitalforanstaltninger betragtes ikke som gennemsigtig.

Artikel 3

Betingelser for fritagelse

1.   Gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger, som opfylder samtlige betingelser i denne forordning, er forenelige med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis:

a)

enhver støtte, der ydes i henhold til en sådan ordning, opfylder alle denne forordnings betingelser

b)

ordningen indeholder en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Støtte, som ikke overstiger det beløb, der er fastlagt i henhold til artikel 7, litra e), og som ydes i henhold til ordninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, såfremt den ydede støtte direkte opfylder alle denne forordnings betingelser.

3.   Ad hoc-støtte, der udelukkende ydes som et supplement til støtte ydet under gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger og som ikke overstiger 50 % af den samlede støtte, der ydes til investeringen, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3, såfremt den ydede ad hoc-støtte direkte opfylder alle betingelserne i denne forordning.

Artikel 4

Støtte til initialinvesteringer

1.   Støtte til initialinvesteringer er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis:

a)

støtten ydes i regionalstøtteberettigede områder som fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for den pågældende medlemsstat for perioden 2007-2013, og

b)

støtteintensiteten i bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger det regionale støtteloft, der på det tidspunkt, hvor støtten ydes, gælder for den region, hvor investeringen gennemføres, som fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for den pågældende medlemsstat for perioden 2007-2013.

De i litra b) omhandlede lofter kan forhøjes med 20 procentpoint for støtte til initialinvestering til små virksomheder og med 10 procentpoint for støtte til mellemstore virksomheder, dog ikke når det drejer sig om støtte til store investeringsprojekter og støtte til transportsektoren.

2.   Støtte til initialinvestering skal udover denne forordnings generelle betingelser for fritagelse opfylde følgende specifikke betingelser:

a)

investeringerne skal forblive i den støttemodtagende region i mindst fem år eller for SMV'ers vedkommende i mindst tre år, efter at hele investeringen er afsluttet

b)

for at være støtteberettigede skal immaterielle aktiver:

i)

udelukkende udnyttes i den virksomhed, der modtager regionalstøtten

ii)

være afskrivningsberettigede

iii)

være erhvervet fra tredjemand på markedsvilkår

iv)

være opført blandt virksomhedens aktiver og forblive i den virksomhed, der har modtaget regionalstøtten, i mindst fem år eller i tre år for SMV'ers vedkommende

c)

når støtten beregnes på grundlag af materielle eller immaterielle investeringsomkostninger eller på grundlag af købsprisen ved overtagelser, skal støttemodtageren yde et finansielt bidrag på mindst 25 % af de støtteberettigede omkostninger, enten over sine egne midler eller ved ekstern finansiering i en form, der ikke indebærer offentlig støtte. Hvis den maksimale støtteintensitet, der er godkendt i forbindelse med det nationale regionalstøttekort for den pågældende medlemsstat i givet fald forhøjet i henhold til stk. 1, andet afsnit, overstiger 75 %, reduceres støttemodtagerens bidrag forholdsmæssigt.

Betingelsen i første afsnit, litra a) er ikke til hinder for udskiftning af anlæg eller udstyr, der er blevet utidssvarende i den periode, der er anført i nævnte litra, på grund af den hurtige teknologiske udvikling, forudsat at den økonomiske aktivitet forbliver i den pågældende region i minimumsperioden.

3.   Lofterne i stk. 1 gælder for støtteintensiteten beregnet enten som en procentdel af de støtteberettigede omkostninger ved investeringer i materielle og immaterielle aktiver eller som en procentdel af de anslåede lønomkostninger, beregnet over en toårig periode for personer, der ansættes til job, som skabes direkte af investeringsprojektet, eller som en kombination heraf, forudsat at støtten ikke overstiger det mest favorable af de beløb, der fremkommer ved de to beregninger.

4.   De støtteberettigede investeringsomkostninger tilbagediskonteres til deres værdi på det tidspunkt, hvor støtten ydes. Støtte, der udbetales i flere trancher, tilbagediskonteres til værdien på det tidspunkt, hvor støtten ydes. Den rentesats, der anvendes ved tilbagediskonteringen, er den referencesats, der gælder på støttetidspunktet. I tilfælde, hvor der ydes støtte gennem skattefritagelse eller nedsættelse af fremtidige skatter, forudsat at der overholdes en bestemt støtteintensitet fastlagt i bruttosubventionsækvivalent, finder tilbagediskonteringen af støttetrancherne sted på grundlag af de referencesatser, der gjaldt på de forskellige tidspunkter, hvor skattefordelene trådte i kraft.

5.   Ved overtagelse af en virksomhed er det kun omkostningerne ved køb af aktiver fra tredjemand, der tages i betragtning, forudsat at transaktionen har fundet sted på markedsvilkår. Når overtagelsen ledsages af andre initialinvesteringer, skal udgifterne hertil lægges oven i købsprisen.

6.   Omkostninger ved overtagelse af leasede aktiver, bortset fra jord og bygninger, tages kun i betragtning, hvis der er tale om finansiel leasing, og leasingaftalen indeholder en forpligtelse til at købe aktivet ved leasingperiodens udløb. Ved leasing af jord og bygninger skal leasingen fortsætte i mindst fem år efter det tidspunkt, hvor investeringsprojektet forventes afsluttet, eller tre år for SMV'ers vedkommende.

7.   I transportsektoren er udgifter til køb af transportudstyr (løsøre) ikke berettigede til støtte til initialinvesteringer.

8.   Undtagen i forbindelse med SMVer og overtagelser skal de erhvervede aktiver være nye. Ved overtagelser fradrages aktiver, som blev erhvervet med støtte allerede inden overtagelsen. For SMV'ers vedkommende kan samtlige omkostninger ved investeringer i immaterielle aktiver også tages i betragtning. Når det gælder store virksomheder, er sådanne omkostninger kun støtteberettigede op til 50 % af projektets samlede støtteberettigede investeringsudgifter.

9.   Når støtten beregnes på grundlag af lønomkostningerne, skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Jobskabelsen skal være direkte affødt af et investeringsprojekt.

b)

Jobskabelsen skal ske inden tre år efter investeringens afslutning, og hvert job skal bevares i mindst fem år eller for SMV'ers vedkommende i mindst tre år.

10.   Som en undtagelse fra stk. 1 kan den maksimale støtteintensitet ved investeringer i forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter forhøjes til:

a)

50 % af de støtteberettigede investeringer i områder, der er omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og 40 % af de støtteberettigede investeringer i andre regionalstøtteberettigede områder, som fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for de pågældende medlemsstater for perioden 2007-2013, hvis støttemodtageren er en lille eller mellemstor virksomhed

b)

25 % af de støtteberettigede omkostninger i områder, der er omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og 20 % af de støtteberettigede investeringer i andre regionalstøtteberettigede områder, som fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for de pågældende medlemsstater for perioden 2007-2013, hvis støttemodtageren har under 750 ansatte og/eller en omsætning på under 200 mio. EUR, beregnet i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2003/361/EF (12), og hvis støttemodtageren opfylder alle de andre betingelser i nævnte henstilling.

Artikel 5

Forudsætning for støtten

1.   Fritagelsen efter denne forordning gælder kun for støtte i henhold til regionale investeringsstøtteordninger, hvis støttemodtageren inden påbegyndelsen af arbejdet med projektet har indgivet en støtteansøgning til de nationale eller regionale myndigheder og — for ansøgninger der indgives fra og med den 1. januar 2007 — hvis den myndighed, der er ansvarlig for forvaltningen af ordningen, skriftligt har bekræftet, at projektet med forbehold af det endelige udfald af en detaljeret gennemgang opfylder de betingelser for støtteberettigelse, der er fastsat i ordningen. Der skal udtrykkeligt henvises til begge betingelser i støtteordningen. Hvis arbejdet påbegyndes, inden betingelserne i denne artikel er opfyldt, er projektet som helhed ikke berettiget til regionalstøtte.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på støtteordninger, hvor en skattefritagelse eller -nedsættelse ydes automatisk til støtteberettigede udgifter uden at der foretages en skønsmæssig vurdering fra myndighedernes side.

Artikel 6

Kumulering

1.   De i artikel 4 fastsatte lofter gælder for den samlede offentlige støtte til det støtteberettigede projekt, uanset om projektet finansieres over lokale, regionale eller nationale midler eller af Fællesskabet.

2.   Støtte, der fritages ved denne forordning, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med anden fællesskabsfinansiering eller national finansiering i forbindelse med de samme støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der er højere end den, der er fastsat i denne forordning.

3.   Regional investeringsstøtte, der fritages ved denne forordning, må ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i forordning (EF) nr. 69/2001 i forbindelse med de samme støtteberettigede udgifter, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der er højere end den, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 7

Støtte, der skal anmeldes til Kommissionen på forhånd

Følgende støtte er ikke fritaget for anmeldelse i henhold til denne forordning og er fortsat anmeldelsespligtig efter traktatens artikel 88, stk. 3:

a)

uigennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger

b)

regionale støtteordninger med særlig sigte på bestemte sektorer inden for produktions- eller tjenesteydelseserhverv. Regionale investeringsstøtteordninger, der tager sigte på turisme, anses ikke for at tage særlig sigte på bestemte sektorer

c)

regionalstøtteordninger, der omfatter driftsstøtte

d)

regionalstøtteordninger, der omfatter anden støtte end investeringsstøtte og støtte til konsulentbistand til nyoprettede små virksomheder

e)

regionalstøtte til store investeringsprojekter i henhold til eksisterende støtteordninger, hvis det samlede støttebeløb fra alle kilder overstiger 75 % af den maksimumsstøtte, der kan ydes til en investering med støtteberettigede udgifter på 100 mio. EUR i henhold til det standardstøtteloft, der gælder for store virksomheder i det godkendte regionalstøttekort på det tidspunkt, hvor støtten ydes

f)

anden ad hoc-regionalstøtte end den, der er fritaget i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 70/2001, og artikel 3, stk. 3, i nærværende forordning.

g)

investeringsstøtte til en støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet.

Artikel 8

Gennemsigtighed og tilsyn

1.   Ved gennemførelsen af en støtteordning eller ved tildelingen af ad hoc-støtte, der er fritaget ved denne forordning, forelægger medlemsstaterne inden tyve arbejdsdage Kommissionen kortfattede oplysninger om en sådan støtte på den i bilag I fastlagte formular med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Oplysningerne gives i elektronisk form.

2.   Når der ydes regionalstøtte på grundlag af en eksisterende støtteordning for store investeringsprojekter, som ligger under den tærskel for individuel anmeldelse, der er fastlagt i artikel 7, litra e), giver medlemsstaterne inden tyve arbejdsdage med virkning fra det tidspunkt, hvor støtten ydes af den kompetente myndighed, Kommissionen de ønskede oplysninger på den standardformular, der er fastlagt i bilag II; oplysningerne gives i elektronisk form. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige på sit websted (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Medlemsstaterne fører detaljerede fortegnelser over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning, og den individuelle støtte, der er ydet efter disse ordninger. Disse fortegnelser skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, at betingelserne for fritagelse, som fastsat i denne forordning, er opfyldt, herunder oplysninger om virksomhedens status, når det drejer sig om en virksomhed, hvis støtteberettigelse afhænger af dens status som SMV. Medlemsstaterne opbevarer en fortegnelse over en støtteordning i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev ydet individuel støtte i henhold til ordningen. Efter skriftlig anmodning giver den pågældende medlemsstat inden tyve arbejdsdage eller eventuelt en længere periode, der er fastsat i anmodningen, Kommissionen alle de oplysninger, som Kommissionen finder nødvendige for sin vurdering af, om denne forordnings betingelser er opfyldt.

4.   Medlemsstaterne fremsender en rapport om anvendelsen af denne forordning til Kommissionen for hvert hele kalenderår eller en del af et kalenderår, hvor denne forordning anvendes, i den form, der er fastsat i kapitel III i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (13).

5.   Medlemsstaterne offentliggør de støtteordninger, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, i deres fulde ordlyd og meddeler Kommissionen den internetadresse, hvor de er offentliggjort. Disse oplysninger skal også medtages i den årsrapport, der fremsendes i henhold til stk. 4. Projekter, til hvilke der er afholdt udgifter inden det tidspunkt, hvor støtteordningen offentliggøres, er ikke regionalstøtteberettigede.

Artikel 9

Ikrafttræden og gyldighedsperiode

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse på støtteordninger, der træder i kraft eller iværksættes efter den 31. december 2006.

Den skal være gældende indtil den 31. december 2013.

2.   Anmeldelser, der ikke er færdigbehandlet på denne forordnings ikrafttrædelsestidspunkt, vurderes på grundlag af forordningens bestemmelser. Støtteordninger, der iværksættes inden denne forordnings ikrafttrædelsestidspunkt, og støtte, der ydes i henhold til disse ordninger uden Kommissionens godkendelse og i strid med anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3, er forenelige med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget efter denne forordning, hvis de opfylder alle denne forordnings betingelser.

Ved udløbet af denne forordnings gyldighedsperiode skal fritagelsen for de støtteordninger, der er omfattet af denne forordning, udløbe på samme tidspunkt som de godkendte regionalstøttekort.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT C 120 af 20.5.2006, s. 2.

(3)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.

(4)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 8).

(5)  EFT C 71 af 11.3.2000, s. 14.

(6)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(7)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(8)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.

(9)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(10)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(11)  Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.

(12)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(13)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG I

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

(oplysningerne indsendes i elektronisk form pr. e-mail til stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


BILAG II

Kortfattede oplysninger om støtte til store investeringsprojekter, hvor støtten ikke overstiger de i artikel 7, litra 5), fastsatte tærskler

1.

Støtte til (den/de støttemodtagende virksomheds/virksomheders navn):

2.

Støtteordningens reference (Kommissionens reference på den eller de eksisterende ordninger, hvorefter støtten ydes):

3.

Den/de offentlige myndighed/myndigheder, der yder støtten (navn og kontaktoplysninger):

4.

Den medlemsstat, hvor investeringen gennemføres:

5.

Den region (NUTS 3), hvor investeringen gennemføres:

6.

Den kommune (tidligere NUTS 5, nu LAU 2), hvor investeringen gennemføres:

7.

Projektets art (opførelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter eller en fundamental ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces):

8.

De fremstillede produkter eller leverede tjenesteydelser på grundlag af investeringsprojektet (med PRODCOM/NACE-nomenklatur eller CPA-nomenklatur for projekter inden for servicesektoren):

9.

Kort beskrivelse af investeringsprojektet:

10.

Tilbagediskonterede støtteberettigede omkostninger ved investeringsprojektet (i EUR):

11.

Tilbagediskonteret (brutto) støttebeløb i EUR:

12.

Støtteintensitet (% i bruttosubventionsækvivalent):

13.

Betingelser, der (eventuelt) er knyttet til udbetalingen af den planlagte støtte:

14.

Projektets planlagte begyndelses- og afslutningstidspunkt:

15.

Tidspunkt for tildeling af støtte:


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1629/2006

af 31. oktober 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1010/2006 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 14, stk. 1, første afsnit, litra b),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 14, stk. 1, første afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 93/119/EF (3) om beskyttelse af dyr definerer begreberne slagtning og aflivning.

(2)

I artikel 4 og 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2006 (4) præciseres det ikke, at »aflivning« af dyrene ligeledes bør betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet i lighed med slagtning.

(3)

Da medlemsstaterne i deres nationale lovgivning ikke i tide har kunnet tage hensyn til begrebet »aflivning«, og da forordning (EF) nr. 1010/2006 for nylig er blevet ændret, vil visse af disse medlemsstater have vanskeligt ved at overholde den frist, der er fastsat i artikel 10 i nævnte forordning, til at foretage betalinger til de personer, der nyder godt af undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet, dvs. inden den 31. december 2006. Betalingsfristen bør derfor forlænges nogle måneder.

(4)

Forordning (EF) nr. 1010/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Bestemmelserne i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75 og artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75 om vedtagelse af de pågældende foranstaltninger anvendes siden den 11. maj 2006. Nærværende forordning bør derfor også anvendes fra nævnte dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1010/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Slagtning og aflivning, der er fremskyndet mindst seks uger, af en del af avlsbestanden for at nedskære produktionen af æg til udrugning i KN-kode 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 og 0105 99 50 betragtes som undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75, såfremt intet dyr på ny sættes i produktion på de pågældende anlæg i denne periode.«

b)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»For fremskyndet slagtning og aflivning som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal stykker og for den periode, der er fastsat i bilag IV.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Fremskyndet slagtning og aflivning af »hønekyllinger, der er klare til at lægge æg« betragtes som undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   For slagtning og aflivning som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal dyr og for den periode, der er fastsat i bilag VII.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til 3,20 EUR pr. »hønekylling, der er klar til at lægge æg«.«

3)

I artikel 10 ændres datoen »den 31. december 2006« til »den 31. marts 2007«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006.

(3)  EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21.

(4)  EUT L 180 af 4.7.2006, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1256/2006 (EUT L 228 af 22.8.2006, s. 9).


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1630/2006

af 31. oktober 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 933/2002 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz og om ophævelse af forordning (EF) nr. 851/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Den Europæiske Unions udvidelse den 1. maj 2004 blev Fællesskabet og Schweiz enige om at tilpasse toldindrømmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 21. juni 1999 om handel med landbrugsprodukter (2) i det følgende benævnt »aftalen«, som trådte i kraft den 1. juni 2002. De blev navnlig enige om at ændre aftalens bilag 1 og 2, som indeholder indrømmelserne, for at udvide et eksisterende toldfrit fællesskabstoldkontingent til at omfatte et nyt produkt, julesalat, under KN-kode 0705 21 00.

(2)

Fællesskabet og Schweiz blev desuden enige om, at de tilpassede indrømmelser kunne anvendes fra den 1. maj 2004 som autonom, midlertidig foranstaltning, indtil den formelle ændring var blevet foretaget.

(3)

For at sikre, at kontingentets fordele for produkter under KN-kode 0705 21 00 kunne benyttes fra den 1. maj 2004, blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 7/2005 af 13. december 2004 om åbning som en autonom og midlertidig foranstaltning af et EF-toldkontingent for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz (3) for en overgangsperiode åbnet et autonomt EF-toldkontingent, som var begrænset til disse produkter.

(4)

Aftalens bilag 2, senest ændret ved afgørelse nr. 3/2005 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 19. december 2005 om tilpasning af bilag 1 og 2 som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union (4) indeholder de toldkontingenter, som er blevet udvidet til at omfatte produkterne under KN-kode 0705 21 00. De tilsvarende gennemførelsesbestemmelser må derfor tilpasses.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2002 (5) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Forordning (EF) nr. 7/2005 ophæves fra 1. september 2006 ved forordning (EF) nr. 1623/2006 (6). Denne forordning bør derfor gælde fra den samme dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 933/2002 affattes rubrikkerne for løbenummer 09.0925 således:

Løbenummer

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

Årlig mængde

(i tons nettovægt)

»09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium spp.), herunder julesalat (Cichorium intybus var. foliosum), frisk eller kølet

Fri

3 000«

Artikel 2

For 2006 reduceres mængden i EF-toldkontingent nr. 09.0925 med den mængde, der er blevet udnyttet under EF-toldkontingent nr. 09.0947 i henhold til forordning (EF) nr. 7/2005 før den fastsatte dato i artikel 3.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(3)  EUT L 4 af 6.1.2005, s. 1.

(4)  EUT L 346 af 29.12.2005, s.33.

(5)  EFT L 144 af 1.6.2002, s. 22.

(6)  Se side 1 i denne EUT.


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1631/2006

af 31. oktober 2006

om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område IIIa, IIIb, c og d (EF-farvande) fra fartøjer, der fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand og opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2006 (EUT L 230 af 24.8.2006, s. 4).


BILAG

Nr.

44

Medlemsstat

Sverige

Bestand

SOL/3A/BCD

Art

Tunge (Solea Solea)

Område

IIIa, IIIb, c, d (EF-farvande)

Dato

6. oktober 2006


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2006

om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten

(meddelt under nummer K(2006) 5109)

(2006/749/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens beslutning 2004/4/EF (2) forbydes i princippet indførsel på EF's område af knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i Egypten. Som undtagelse kunne sådanne knolde med oprindelse i »skadegørerfrie områder« i importsæsonen 2005/06 føres ind på EF’s område, forudsat at bestemte betingelser overholdtes.

(2)

I importsæsonen 2005/06 blev der foretaget et lille antal tilbageholdelser af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egypten har forelagt en rapport om årsagerne til disse tilbageholdelser. Rapporten indeholder nærmere oplysninger om de strengere foranstaltninger, Egypten har truffet for så vidt angår de skadegørerfrie områder og de eksportører, som tilbageholdelserne vedrørte. Visse områder er fjernet fra listen over skadegørerfrie områder for importsæsonen 2006/07. To af de berørte importører har fået en officiel advarsel, og én eksportør har fået forbud mod at eksportere i importsæsonen 2006/07.

(4)

På baggrund af oplysningerne fra Egypten har Kommissionen fastslået, at der ikke er risiko for spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ved indførsel til EF af knolde af Solanum tuberosum L., der har oprindelse i skadegørerfrie områder i Egypten, forudsat at bestemte betingelser overholdes.

(5)

I importsæsonen 2006/07 bør indførsel på EF's område af knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i skadegørerfrie områder i Egypten derfor være tilladt.

(6)

Beslutning 2004/4/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2004/4/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres »2005/06« til »2006/07«.

b)

I stk. 2 ændres »importsæsonen 2005/06« til »den i stk. 1 omhandlede importsæson«.

2)

I artikel 3 ændres »importsæsonen 2005/06« til »den i artikel 2, stk. 1, omhandlede importsæson«.

3)

I artikel 4 ændres »30. august 2006« til »31. august 2007«.

4)

I artikel 7 ændres »30. september 2006« til »30. september 2007«.

5)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1, litra b), nr. iii), ændres »2005/06« til »2006/07«.

b)

I punkt 1, litra b), nr. iii), andet led, ændres »1. januar 2006« til »1. januar 2007«.

c)

I punkt 1, litra b), nr. xii), ændres »1. januar 2006« til »1. januar 2007«.

d)

I punkt 5, andet afsnit, ændres »importsæsonen 2005/06« til »den i artikel 2, stk. 1, omhandlede importsæson«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EUT L 2 af 6.1.2004, s. 50. Senest ændret ved beslutning 2005/840/EF (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 63).


1.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2006

om ændring af beslutning 2005/359/EF for så vidt angår lossehavnene for uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA

(meddelt under nummer K(2006) 5142)

(2006/750/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2000/29/EF må uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA i princippet ikke indføres i Fællesskabet på grund af risikoen for indslæbning af Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, som forårsager egevisnesyge.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/359/EF af 29. april 2005 om undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA (2) tillades sådanne kævler med oprindelse i USA importeret på visse betingelser.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i beslutning 2005/359/EF må kævlerne kun losses i de havne, der er anført i bilag II til beslutningen. Efter anmodning fra de pågældende medlemsstater bør havnene i Riga og Koper i hhv. Letland og Slovenien indsættes i listen i bilag II og havnen i Lauterborg i Frankrig udgå af samme liste efter høring af de øvrige medlemsstater, jf. beslutningens artikel 3, stk. 2.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2005/359/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EUT L 114 af 4.5.2005, s. 14.


BILAG

»BILAG II

LOSSEHAVNE

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Århus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

København

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Livorno

13.

Le Havre

14.

Limassol

15.

Lissabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Piræus

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Venedig

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge«