ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 301

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. oktober 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17 oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

31.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1549/2006

af 17 oktober 2006

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der opstillet en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, som på en og samme tid skal opfylde behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og andre fællesskabspolitikker for import og eksport af varer.

(2)

Med henblik på at forenkle retsforskrifterne bør den kombinerede nomenklatur moderniseres og dens struktur tilpasses.

(3)

Det er nødvendigt at ændre den kombinerede nomenklatur for at tage hensyn til følgende: ændringer i de statistiske og handelspolitiske behov, ændringer for at opfylde internationale forpligtelser, den teknologiske og handelsmæssige udvikling, behovet for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne og ændringer i det harmoniserede systems nomenklatur i henhold til Toldsamarbejdsrådets rekommandation af 26. juni 2004 og følgerne heraf.

(4)

I overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EØF) nr. 2658/87 bør nævnte forordnings bilag I med virkning fra den 1. januar 2007 afløses af den fuldstændige udgave af den kombinerede nomenklatur sammen med de tilhørende autonome og bundne toldsatser, således som de følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet eller Kommissionen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 oktober 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2006 (EUT L 179 af 1.7.2006, s. 26).


BILAG I

DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. DEL — BESTEMMELSER

Afsnit I — Almindelige bestemmelser

A.

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

B.

Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

C.

Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

Afsnit II — Særlige bestemmelser

A.

Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

B.

Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

C.

Farmaceutiske præparater

D.

Enhedstoldsats

E.

Emballagematerialer og pakningsgenstande, der indføres med indhold

F.

Toldlempelser på grund af varens art

Liste over tegn, forkortelser og symboler

Liste over supplerende mængdeenheder

II. DEL — TOLDTARIFFEN

Kapitel

Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

1

Levende dyr

2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

5

Diverse produkter af animalsk oprindelse

Afsnit II

Vegetabilske produkter

6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

9

Kaffe, te, maté og krydderier

10

Korn

11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten

12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

13

Schellak og lign.; carbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter

14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Afsnit III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

17

Sukker og sukkervarer

18

Kakao og tilberedte varer deraf

19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien

22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder

24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Afsnit V

Mineralske produkter

25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

26

Malme, slagger og aske

27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

29

Organiske kemikalier

30

Farmaceutiske produkter

31

Gødningsstoffer

32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

37

Fotografiske og kinematografiske artikler

38

Diverse kemiske produkter

Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

39

Plast og varer deraf

40

Gummi og varer deraf

Afsnit VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

44

Træ og varer deraf; trækul

45

Kork og varer deraf

46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt varer deraf

47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Afsnit XI

Tekstilvarer

50

Natursilke

51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

52

Bomuld

53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

55

Korte kemofibre

56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

60

Trikotagestof

61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

65

Hovedbeklædning og dele dertil

66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

69

Keramiske produkter

70

Glas og glasvarer

Afsnit XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

72

Jern og stål

73

Varer af jern og stål

74

Kobber og varer deraf

75

Nikkel og varer deraf

76

Aluminium og varer deraf

77

(Reserveret til eventuel senere brug i det harmoniserede system)

78

Bly og varer deraf

79

Zink og varer deraf

80

Tin og varer deraf

81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

83

Diverse varer af uædle metaller

Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

Afsnit XVII

Transportmidler

86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil

88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

89

Skibe, både og flydende materiel

Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil

91

Ure og dele dertil

92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Afsnit XIX

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

93

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

Afsnit XX

Diverse varer

94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

96

Diverse

Afsnit XXI

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

98

Komplette industrielle anlæg

99

(Reserveret til særlige formål fastsat af de kompetente fællesskabsmyndigheder)

III. DEL — TOLDBILAG

Afsnit I — Landbrugsbilag

Bilag 1

Landbrugselementer (EA) samt tillægstoldsatser for sukker (AD S/Z) og tillægstoldsatser for mel (AD F/M)

Bilag 2

Produkter, for hvilke der anvendes en indgangspris

Afsnit II — Liste over farmaceutiske stoffer, som opfylder betingelserne for behandling med toldfritagelse

Bilag 3

Liste udarbejdet af WHO over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INNs) på medicinske præparater med toldfritagelse

Bilag 4

Liste over præfikser og suffikser, som i forbindelse med de i bilag 3 nævnte INNs beskriver salte, estere eller hydrater af INNs; disse salte, estere og hydrater er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes i samme 6-cifrede HS-underposition som det tilsvarende INN

Bilag 5

Salte, estere og hydrater af INNs, som ikke kan tariferes i samme HS-position som det tilsvarende INN, og som er fritaget for told

Bilag 6

Liste over farmaceutiske mellemstoffer, dvs. stoffer der bruges til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, som er fritaget for told

Afsnit III — Kontingenter

Bilag 7

WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder

Afsnit IV — Toldlempelser på grund af varens art

Bilag 8

Varer, der er uegnet til fortæring (Liste over denatureringsmidler)

Bilag 9

Certifikater

I. DEL

BESTEMMELSER

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

A.   Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1.

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.

a)

Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Positionen omfatter endvidere varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

b)

Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i punkt 3 nedenfor.

3.

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c)

Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

4.

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest tilfælles.

5.

Foruden ovenstående regler anvendes følgende bestemmelser for de deri beskrevne varer:

a)

Etuier, æsker mv. til fotografiapparater, musikinstrumenter, geværer, tegneinstrumenter, halskæder og lign., som er specielt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelig til lang tids brug og som foreligger sammen med de varer, hvortil de er bestemt, tariferes i samme position som de pågældende varer, såfremt de er af den art, der sædvanligvis sælges sammen med disse. Denne bestemmelse anvendes imidlertid ikke, såfremt etuiet, æsken mv. giver helheden dens væsentligste karakter.

b)

Medmindre andet følger af punkt 5 a), skal emballagematerialer og pakningsgenstande (1), som foreligger sammen med deres indhold, tariferes sammen med varerne, såfremt de er af den art, der sædvanligvis anvendes til pakning af sådanne varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende i tilfælde, hvor emballagematerialerne eller pakningsgenstandene tydeligt er egnede til anvendelse flere gange.

6.

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt — med de fornødne tillempninger — efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.

B.   Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

1.

Toldsatserne for indførte varer med oprindelse i lande, der har tiltrådt den almindelige overenskomst om told- og udenrigshandel, eller i lande, med hvilke Det Europæiske Fællesskab har aftalt mestbegunstigelsesklausul i forbindelse med toldbehandlingen, er de i toldtariffens kolonne 3 anførte toldsatser. Med forbehold af andre bestemmelser anvendes de »bundne« toldsatser også for andre varer end ovenfor nævnt, som indføres fra alle tredjelande.

De bundne toldsatser i kolonne 3 er gældende fra 1. januar 2007.

De autonome toldsatser angivet ved en fodnote anvendes, såfremt de er lavere end de bundne toldsatser.

2.

Bestemmelserne i punkt 1 anvendes ikke, når særlige autonome toldsatser er fastsat for varer med oprindelse i bestemte lande, eller når der anvendes præferencetoldsatser på grund af aftaler.

3.

Bestemmelserne i punkt 1 og 2 hindrer ikke medlemsstaterne i at anvende andre toldsatser end dem, der er anført i den fælles toldtarif, såfremt dette er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

4.

Toldsatserne, der er angivet ved et procenttal, er værditoldsatser.

5.

Betegnelsen »EA« angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et »landbrugselement«, der fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

6.

Betegnelserne »AD S/Z« eller »AD F/M« i kapitel 17 til 19 angiver, at den maksimale toldsats omfatter en værditoldsats plus en tillægstoldsats for visse former for sukker eller for mel. Denne tillægstoldsats fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

7.

Betegnelsen »€/ % vol/hl« i kapitel 22 angiver, at en specifik toldsats (udtrykt i euro) skal beregnes efter volumenprocent alkohol pr. hektoliter. Dette betyder, at en drikkevare med et alkoholindhold på 40 % vol fortoldes på følgende måde:

»1 €/ % vol/hl« = 1 € × 40, hvilket giver en toldsats på 40 € pr. hektoliter, eller

»1 €/ % vol/hl + 5 €/hl« = 1 € × 40 + 5 €, hvilket giver en toldsats på 45 € pr. hektoliter.

Når betegnelsen »MIN« angives (f.eks. »1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl«), betyder dette, at toldsatsen, der er beregnet efter ovenstående regel, skal sammenlignes med minimumstoldsatsen (f.eks. »9 €/hl«), og at den højeste af disse to toldsatser skal anvendes.

C.   Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

1.

For så vidt andet ikke er bestemt, anvendes bestemmelserne om toldværdi foruden til fastsættelse af værdien af værditoldpligtige varer også til fastsættelse af den værdi, der finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner.

2.

For vægttoldpligtige varer samt i de tilfælde, hvor vægten finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner, anses som:

a)

»bruttovægt«: varens vægt med hele emballagematerialet eller pakningsgenstanden

b)

»nettovægt« eller »vægt« (uden nærmere bestemmelse): varens vægt uden nogen form for emballagemateriale eller pakningsgenstand.

3.

Modværdien i national valuta af euroen, for andre medlemsstater end deltagende medlemsstater, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (2) (herefter benævnt »Ikke-deltagende medlemsstater«), skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (3).

4.

Adgang til toldlempelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål:

Enhver vare bestemt til et særligt anvendelsesformål, for hvilken den importafgift, som gælder under toldlempelsesordningen for varer til særligt anvendelsesformål, ikke er mindre end den, som gælder, når der ikke tages hensyn til det særlige anvendelsesformål, skal henføres under underpositionen for særligt anvendelsesformål, uden anvendelse af bestemmelserne i artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993).

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A.   Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

1.

Tolden suspenderes for varer, der er bestemt til indbygning i de i nedenstående skema nævnte skibe, både eller andre fartøjer, ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til sådanne fartøjer.

2.

Tolden suspenderes for:

a)

varer, der er bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme,

1)

der er stationære (pos. ex 8430 49) og opstillet inden for eller uden for medlemsstaternes territorialfarvande

2)

der er flydende eller til nedsænkning (pos. 8905 20)

ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udrustning til sådanne platforme.

Som bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme anses ligeledes varer, såsom brændstof, smøremidler og gas, der er nødvendige for driften af maskiner og apparater, som anvendes om bord ved nybygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning, men som ikke er fast knyttet til disse platforme og derfor ikke udgør en integrerende del

b)

rør, slanger, kabler og forbindelsesdele dertil, til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet.

KN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8901 10

–  Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

8901 10 10

– –  Søgående

8901 20

–  Tankskibe

8901 20 10

– –  Søgående

8901 30

–  Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under pos. 8901 20

8901 30 10

– –  Søgående

8901 90

–  Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

8901 90 10

– –  Søgående

8902 00

Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

 

–  Søgående

8902 00 12

– –  Med bruttotonnage over 250

8902 00 18

– –  Med bruttotonnage 250 og derunder

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

 

–  Andre varer

8903 91

– –  Sejlbåde, også med hjælpemotor

8903 91 10

– – –  Søgående

8903 92

– –  Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor

8903 92 10

– – –  Søgående

8904 00

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8904 00 10

–  Bugserbåde

 

–  Fartøjer til skubning

8904 00 91

– –  Søgående

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 10

–  Opmudringsfartøjer

8905 10 10

– –  Søgående

8905 90

–  Andre varer

8905 90 10

– –  Søgående

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde

8906 10 00

–  Krigsskibe

 

–  Andre varer

8906 90 10

– –  Søgående

3.

Adgangen til suspension sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser af hensyn til toldkontrollen med varernes anvendelse.

B.   Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

1.

Toldfritagelse er fastsat for:

civile luftfartøjer

visse varer bestemt til indbygning eller montering i civile luftfartøjer ved disses bygning, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning

stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil, til civilt brug.

Disse varer henhører under de positioner og underpositioner, der er anført i tabellerne i punkt 5.

2.

Som »civile luftfartøjer« i punkt 1, første og andet led, betragtes alle luftfartøjer, bortset fra luftfartøjer, der anvendes af militære eller lignende tjenestegrene inden for medlemsstaterne, og som er registreret som militære eller ikke-civile luftfartøjer.

3.

Udtrykket »varer bestemt til civile luftfartøjer« i punkt 1, andet led, omfatter varer til anvendelse i stationært flyvetræningsudstyr til civilt brug.

4.

Toldfritagelse er betinget af de vilkår, som er anført i de relevante fællesskabsbestemmelser med henblik på toldtilsyn med anvendelsen af sådanne varer (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer).

5.

Varer, for hvilke der kan indrømmes toldfritagelse, henhører under følgende positioner og underpositioner:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

For følgende underpositioners vedkommende indrømmes der kun toldfritagelse for de varer bestemt til civile luftfartøjer, der er anført i kolonne 2:

Underposition

Varebeskrivelse

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Forsynet med fittings

4008 29

Profiler, udskårne

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Til rørledninger til gasser eller væsker

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Varer til teknisk brug

4504 90, 4823 90

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer

6812 80

Andre varer undtagen beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, papir, pap og filt, sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6813 20

På basis af asbest eller andre mineralske stoffer

7007 21

Sikkerhedsglas, uden ramme

7312 10, 7312 90

Forsynet med kroge eller andet tilbehør

7322 90

Varmluftgeneratorer eller varmluftfordelere (bortset fra dele dertil)

7324 90

Sanitetsartikler (bortset fra dele dertil)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8108 90

Rør forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8415 90

Luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Dele til varmeudvekslere

8479 89

Hydropneumatiske akkumulatorer; mekaniske reverseranordninger til jetmotorer; toiletter, specielt fremstillet; luftbefugtere og luftaffugtere; servomekanismer, ikke elektriske; startaggregater, ikke elektriske; pneumatiske startaggregater til turbinereaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner; vindspejlviskere, ikke elektriske; apparater til indstilling af propeller, ikke elektriske

8501 20, 8501 40

Med effekt over 735 W, men ikke over 150 kW

8501 31

Motorer med effekt over 735 W, DC generatorer

8501 33

Motorer med effekt ikke over 150 kW samt generatorer

8501 34 92, 8501 34 98

Generatorer

8501 51

Med effekt over 735 W

8501 53

Med effekt 150 kW og derunder

8516 80 20

Udelukkende monteret med deres simple isolatorer og elektriske forbindelsesdele, til afisning eller forhindring af tilisning

8517 69 31, 8517 69 39

Til radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiotelegrafiske eller radiotelefoniske apparater

8522 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8520 90, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8529 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8526, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8543 70 90

Flyveregistreringsapparater, elektroniske synkronisatorer og omformere, defrostere og dugfjernere med elektriske modstande

8543 90

Komponenter til apparater, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter, til anvendelse i civile luftfartøjer

8803 90 90

Herunder svæveplaner

9014 90

Til instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Undtagen dele

9029 10

Elektriske eller elektroniske omdrejningstællere

9029 90

Til omdrejningstællere, hastighedsmålere og takometre

9031 90

Henhørende under pos. 9031 80

9109 19, 9109 90

Med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder

9401 10

Uden læderbetræk

9405 10, 9405 60

Af uædelt metal eller af plast

9405 92, 9405 99

Dele af varer henhørende under pos. 9405 10 eller 9405 60

6.

Varer nævnt i punkt 5 integreres i Taric ved hjælp af underpositioner med en henvisning til følgende fodnote: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer).«

C.   Farmaceutiske præparater

1.

Der indrømmes toldfritagelse for farmaceutiske præparater i følgende kategorier:

1)

farmaceutiske præparater, der er omfattet af et CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) og de internationale fællesnavne (INN) anført i bilag 3

2)

salte, estere og hydrater af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med præfikser eller suffikser anført bilag 4, forudsat at disse varer kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN

3)

salte, estere og hydrater, af INN, som er anført i bilag 5, og som ikke kan tariferes under samme HS-underposition som de tilsvarende INN

4)

farmaceutiske mellemprodukter, som er anført i bilag 6, identificeret ved et kemisk navn og et CAS RN, og som anvendes ved fremstillingen af farmaceutiske præparater.

2.

Særlige tilfælde:

1)

INN omfatter kun præparaterne beskrevet i listen over anbefalede og foreslåede INN, udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvor et INN omfatter færre præparater end omfattet af det tilhørende CAS RN, skal der kun indrømmes toldfrihed for præparaterne omfattet af det pågældende INN

2)

når et af de i bilag 3 eller 6 anførte præparater er identificeret ved et CAS RN svarende til en specifik isomer, kan kun denne isomer fritages for told

3)

dobbeltderivater (salte, estere og hydrater) af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med et præfiks eller et suffiks anført i bilag 4, er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN:

f.eks. alaninmethylester, hydrochlorid

4)

når et INN i bilag 3 er et salt (eller en ester), er der ikke noget andet salt (eller nogen anden ester) af den syre, der svarer til det pågældende INN, som kan indrømmes toldfritagelse.

f.eks. kaliumoxprenoat (INN): toldfrit

f.eks. natriumoxprenoat: ikke toldfrit.

D.   Enhedstoldsats

1.

Der anvendes en enhedstoldsats på 3,5 % af værdien for varer:

som indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, eller

som indføres af rejsende i deres personlige bagage

for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Enhedstoldsatsen på 3,5 % anvendes, når værdien af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 350 € pr. forsendelse eller pr. rejsende.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer henhørende under kapitel 24, der indføres i en forsendelse eller af rejsende i deres personlige bagage i mængder, der overstiger de i henholdsvis artikel 31 og 46 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 (4) fastsatte grænser.

2.

Som værende uden erhvervsmæssig karakter anses:

a)

for så vidt angår varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, forsendelser, som:

finder sted lejlighedsvis

udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som

sendes til modtageren uden nogen form for vederlag

b)

for så vidt angår varer, der indføres i rejsendes personlige bagage, indførsel, som:

finder sted lejlighedsvis, og som

udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie eller er beregnet til gaver, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, der indføres under de i punkt 1 og 2 anførte forudsætninger, når den pågældende inden fortoldningen har begæret toldbehandling af varerne i henhold til de importafgifter, der er fastsat for dem. I så fald toldbehandles samtlige varer, som indførslen omfatter, ved anvendelse af de importafgifter, der er fastsat for dem, med forbehold af de toldfritagelser, der er fastsat ved artikel 29 til 31 og 45 til 49 i forordning (EØF) nr. 918/83.

Ved anvendelsen af første afsnit forstås ved importafgifter såvel told og afgifter med tilsvarende virkning og andre importbelastninger, der fastsættes som led i den fælles landbrugspolitik eller i de særordninger, der anvendes for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

4.

Ikke-deltagende medlemsstater kan afrunde det beløb i national valuta, der fremkommer ved omregning af de 350 €.

5.

Ikke-deltagende medlemsstater kan bibeholde modværdien i national valuta af 350 € uændret, såfremt omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, før den i punkt 4 omhandlede afrunding foretages, fører til en ændring af modværdien udtrykt i national valuta på under 5 % eller en nedsættelse af denne modværdi.

E.   Emballagematerialer og pakningsgenstande, der indføres med indhold

Følgende bestemmelser anvendes for emballagematerialer og pakningsgenstande, som beskrevet under almindelige tariferingsbestemmelser, litra 5 a) og b), ekspederet til fri omsætning samtidig med de deri indeholdte varer, eller med de varer, hvortil de er bestemt:

1.

Emballagematerialer og pakningsgenstande tariferet sammen med varerne i overensstemmelse med Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5:

a)

er omfattet af tolden for varerne:

når varerne er værditoldpligtige, eller

når emballagen er indbefattet i toldvægten for varerne

b)

er toldfri:

når varerne er toldfri, eller

når varerne hverken er værditoldpligtige eller vægttoldpligtige, eller

når vægten af sådan emballagemateriale eller pakningsgenstand ikke er indbefattet i toldvægten for varerne.

2.

Når emballagematerialer eller pakningsgenstande, der falder ind under ovennævnte litra 1 a) og b), indeholder eller foreligger sammen med flere varer af forskellig art, opdeles ved fastsættelsen af toldvægten eller toldværdien emballagematerialernes eller pakningsgenstandenes vægt eller værdi forholdsmæssigt på de indeholdte varers vægt eller værdi.

F.   Toldlempelser på grund af varens art

1.

Under visse omstændigheder kan der på grund af varens art indrømmes toldlempelser for følgende varer:

varer, der er uegnet til menneskeføde

frø til udsæd

sigteflor, der ikke er konfektioneret

visse former for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat.

Disse varer henhører under underpositioner (5) forsynet med følgende note: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F.«

2.

De varer, der er uegnet til fortæring, og som er genstand for toldlempelser på grund af deres art, er opført i bilag 8 med henvisning til den position, de hører under, med angivelse af navnet på og mængden af de denatureringsmidler, der er anvendt. De pågældende varer formodes at være uegnede til fortæring, når varen og denatureringsmidlet udgør en homogen blanding, og det ikke er økonomisk rentabelt at adskille blandingen.

3.

Nedenstående varer henføres under de relevante underpositioner for frø til udsæd, såfremt de opfylder de betingelser, der er fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser:

sukkermajs, spelt, hybridmajs til udsæd, ris og sorghum til udsæd: Rådets direktiv 66/402/EØF (6)

læggekartofler: Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 (7)

olieholdige frø og frugter til udsæd: Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 (8).

For sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris, hybridsorghum eller olieholdige frø og frugter, for hvilke landbrugsbestemmelserne ikke finder anvendelse, indrømmes der dog toldlempelse på grund af deres art, såfremt det godtgøres, at de faktisk er bestemt til udsæd.

4.

Der indrømmes toldlempelse for sigteflor, der ikke er konfektioneret, på betingelse af, at disse varer er mærket på en måde, som ikke kan fjernes, og som identificerer dem som bestemt til sigtning eller lignende industrielle anvendelsesformål.

5.

Der indrømmes toldlempelse for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat på betingelse af, at der forelægges et behørigt påtegnet certifikat. Bilag 9 indeholder modellerne til certifikaterne og de særlige bestemmelser for udstedelsen heraf.

LISTE OVER TEGN, FORKORTELSER OG SYMBOLER

Angiver de nye kodenumre

Angiver de kodenumre, som allerede er blevet anvendt det foregående år, men med et andet indhold

AD F/M

Tillægstold for melindhold

AD S/Z

Tillægstold for sukkerindhold

b/f

Flaske

cm/s

Centimeter pr. sekund

EA

Landbrugselement

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organisation for Standardisation

Kbit

1 024 bit

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg/net mas

Kilogram nettotørvægt

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter pr. gram

mm/s

Millimeter pr. sekund

RON

Researchoktantal

Bemærkning:

De kantede parenteser i kolonne 1 i toldtariffen angiver, at den pågældende position er udgået (f.eks.: pos. [1519]).

LISTE OVER SUPPLERENDE MÆNGDEENHEDER

c/k

Antal karat (1 metrisk karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Antal celler

ct/l

Tons lasteevne (9)

g

Gram

gi F/S

Gram spaltelige isotoper

GT

Bruttotonnage

kg C5H14ClNO

Kilogram cholinchlorid

kg H2O2

Kilogram hydrogenperoxid

kg K2O

Kilogram kaliumoxid

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

Kilogram methylaminer

kg N

Kilogram kvælstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxid

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg P2O5

Kilogram diphosphorpentaoxid

kg 90 % sdt

Kilogram tørvægt, dvs. varens vægt med et beregnet vandindhold på 10 %

kg U

Kilogram uran

1 000 kWh

Tusinde kilowatt-timer

l

Liter

1 000 l

Tusinde liter

l alc. 100 %

Liter ren alkohol (100 %)

m

Meter

m2

Kvadratmeter

m3

Kubikmeter

1 000 m3

Tusinde kubikmeter

pa

Antal par

p/st

Antal stykker

100 p/st

Hundrede stykker

1 000 p/st

Tusinde stykker

TJ

Terajoule (kalorimetrisk (øvre) brændværdi)

II. DEL

TOLDTARIFFEN

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

Bestemmelser

1.

I dette afsnit omfatter enhver henvisning til en bestemt dyreslægt eller dyreart også, medmindre andet følger af sammenhængen, unge dyr af den pågældende slægt eller art.

2.

Ved »tørrede« forstås overalt i nomenklaturen, medmindre andet følger af sammenhængen, også varer, som er dehydrerede, evaporerede eller frysetørrede.

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306 og 0307

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002

c)

dyr henhørende under pos. 9508.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

 

 

0101 10

–  Racerene avlsdyr

 

 

0101 10 10

– –  Heste (10)

fri

p/st

0101 10 90

– –  Andre varer

7,7

p/st

0101 90

–  Andre varer

 

 

 

– –  Heste

 

 

0101 90 11

– – –  Til slagtning (11)

fri

p/st

0101 90 19

– – –  I andre tilfælde

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Æsler

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Muldyr og mulæsler

10,9

p/st

0102

Hornkvæg, levende

 

 

0102 10

–  Racerene avlsdyr (12)

 

 

0102 10 10

– –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

fri

p/st

0102 10 30

– –  Køer

fri

p/st

0102 10 90

– –  Andre varer

fri

p/st

0102 90

–  Andre varer

 

 

 

– –  Tamkvæg

 

 

0102 90 05

– – –  Af vægt 80 kg og derunder

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Af vægt over 300 kg

 

 

 

– – – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Køer

 

 

0102 90 61

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Andre varer

 

 

0102 90 71

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Andre varer

fri

p/st

0103

Svin, levende

 

 

0103 10 00

–  Racerene avlsdyr (14)

fri

p/st

 

–  Andre varer

 

 

0103 91

– –  Af vægt under 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0103 92

– –  Af vægt 50 kg og derover

 

 

 

– – –  Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – –  Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Andre varer

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0104

Får og geder, levende

 

 

0104 10

–  Får

 

 

0104 10 10

– –  Racerene avlsdyr (15)

fri

p/st

 

– –  Andre varer

 

 

0104 10 30

– – –  Lam (dyr et år og derunder)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Geder

 

 

0104 20 10

– –  Racerene avlsdyr (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

 

 

 

–  Af vægt 185 g og derunder

 

 

0105 11

– –  Høns af arten Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Avls- og formeringshønekyllinger

 

 

0105 11 11

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Andre varer

 

 

0105 11 91

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalkuner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Andre varer

 

 

0105 19 20

– – –  Gæs

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Ænder og perlehøns

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  I andre tilfælde

 

 

0105 94 00

– –  Høns af arten Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Andre varer

 

 

0105 99 10

– – –  Ænder

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gæs

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalkuner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perlehøns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andre dyr, levende

 

 

 

–  Pattedyr

 

 

0106 11 00

– –  Primater

fri

p/st

0106 12 00

– –  Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

fri

p/st

0106 19

– –  Andre varer

 

 

0106 19 10

– – –  Tamkaniner

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Andre varer

fri

0106 20 00

–  Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

fri

p/st

 

–  Fugle

 

 

0106 31 00

– –  Rovfugle

fri

p/st

0106 32 00

– –  Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

fri

p/st

0106 39

– –  Andre fugle

 

 

0106 39 10

– – –  Duer

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Andre fugle

fri

0106 90 00

–  Andre levende dyr

fri

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002)

c)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

Supplerende bestemmelser

1.

A.

I pos. 0201 og 0202 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe af hornkvæg« (pos. 0201 10 og 0202 10) betragtes hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, fødder og andre slagtebiprodukter; fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet; fremkommer kroppene uden fødder, skal forfødderne være afskåret mellem Carpus og Metacarpus og bagfødderne mellem Tarsus og Metatarsus; som »krop« betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, men med over 10 ribbenspar

b)

som »halve kroppe af hornkvæg« (pos. 0201 10 og 0202 10) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer; som »halv krop« betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, men med over 10 ribben

c)

som »quartiers compensés« (pos. 0201 20 20 og 0202 20 10) betragtes varer bestående af:

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 10 ribben, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 3 ribben

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 5 ribben, med slag og bryst, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 8 delvis afskårne ribben

forfjerdinger og bagfjerdinger, som udgør »quartiers compensés«, skal frembydes samhørende og i lige stort antal, og forfjerdingernes samlede vægt skal være den samme som bagfjerdingernes samlede vægt; der kan dog accepteres en forskel i vægt mellem forsendelsens to dele under forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger 5 % af den tungeste dels vægt (forfjerdinger eller bagfjerdinger)

d)

som »forfjerdinger, sammenhængende« (pos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, med mindst 4 og højst 10 ribbenspar (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

e)

som »forfjerdinger, adskilte« (pos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, med mindst 4 og højst 10 ribben (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

f)

som »bagfjerdinger, sammenhængende« (pos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes bagkroppen med samtlige knogler, begge køller, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribbenspar, også uden skank og slag

g)

som »bagfjerdinger, adskilte« (pos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler, kølle, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribben, også uden skank og slag

h)

1.

som udskæringer benævnt »crop« og »chuck and blade« (pos. 0202 30 50) betragtes rygstykker af forfjerdingen, som fremkommer ved i en forfjerding med mindst 4 og højst 10 ribben at lægge et lige snit efter en linje gennem det første ribbens fæstelse på brystbenet til mellemgulvsbøjningen på det tiende ribben, således at udskæringerne omfatter øverste del af boven

2.

som udskæringer benævnt »brisket« (pos. 0202 30 50) betragtes bugdelen af forfjerdingen med brystpunkt, midten af brystet og slaget eller en del af slaget.

B.

Produkterne nævnt i afsnit 1 A, litra a) til g), til dette kapitel kan forekomme med eller uden rygsøjle.

C.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 1 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen. Hvis rygsøjlen er blevet fjernet, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben, som ellers ville have hængt sammen med rygsøjlen, i betragtning.

2.

A.

I pos. 0203 og 0210 gælder følgende:

a)

som »hele og halve kroppe« (pos. 0203 11 10 og 0203 21 10) betragtes kroppe af slagtede tamsvin efter afblødning, udtagelse af organer samt fjernelse af børster og klove. Halve kroppe fremkommer ved flækning af hele kroppe gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler og gennem eller langs med brystbenet og symphysis pubica. Hele eller halve kroppe kan frembydes med eller uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, flomme, nyrer, hale og mellemgulv. Halve kroppe kan frembydes med eller uden rygmarv, hjerne og tunge. Hele og halve kroppe af søer kan frembydes med eller uden yver

b)

som »skinke« (pos. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 og 0210 11 31) betragtes den bageste (caudale) del af den halve krop med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Skinken adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter den sidste lændehvirvel

c)

som »forende« (pos. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 og 0210 19 60) betragtes den forreste (craniale) del af den halve krop uden hoved, med eller uden kæbe- og halssnitte, men med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Forenden adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter femte brysthvirvel.

Den øverste (dorsale) del af forenden, benævnt »nakke«, med eller uden bovblad og dertil hørende muskler betragtes som en del af kammen, når den er adskilt fra den nederste (ventrale) del af forenden ved et snit, der højst foretages tæt under rygsøjlen

d)

som »bov« (pos. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 og 0210 11 39) betragtes den nederste del af forenden med ben, også med bovblad og dertil hørende muskler, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Bovblad og dertil hørende muskler, der foreligger særskilt, henhører også under denne position som en del af boven

e)

som »kam« (pos. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 og 0210 19 70) betragtes den øverste del af den halve krop fra den første halshvirvel til halehvirvlerne, med ben, med eller uden bovblad, mørbrad, svær eller spæk.

Kammen adskilles fra den nederste del af den halve krop ved et snit tæt under rygsøjlen

f)

som »brystflæsk« (pos. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 og 0210 12 19) betragtes den nederste del af den halve krop mellem skinke og bov, med eller uden ben, men med svær og spæk

g)

som »baconsider« (pos. 0210 19 10) betragtes halve svinekroppe uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme, nyrer, mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skinkeben og mellemgulv

h)

som »spencers« (pos. 0210 19 10) betragtes baconsider uden skinke, også udbenet

ij)

som »3/4 sider« (pos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden forende, også udbenet

k)

som »midterstykker« (pos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden skinke og forende, også udbenet.

Positionen omfatter også dele af midterstykker, der indeholder væv af kam og brystflæsk i det hele midterstykkes naturlige forhold.

B.

Stykker af de udskæringer, der er defineret under afsnit 2 A, litra f), henhører kun under de samme positioner, hvis de foreligger med svær og spæk.

Såfremt udskæringer henhørende under pos. 0210 11 11 og 0210 11 19 samt 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 og 0210 19 60 hidrører fra den baconside, hvorfra de under afsnit 2 A, litra g), nævnte ben allerede er blevet fjernet, skal der være anvendt samme snitføring som defineret under afsnit 2 A, litra b), c) og d); disse udskæringer eller stykker heraf skal i alle tilfælde indeholde ben.

C.

Til pos. 0206 49 20 og 0210 99 49 henføres især hele eller halve hoveder af tamsvin, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt dele deraf.

Hovedet adskilles fra resten af den halve krop således:

ved et lige snit parallelt med baghovedet, eller

ved et snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet, således at kæbe- og halssnitte fortsat hænger ved den halve krop.

Kæbe, tryne og ører samt det kød, der hænger ved den bageste del af hovedet, betragtes som stykker af hovedet. Det benfri kød fra forenden (bovsnitte, kæbe- og halssnitte eller sammenhængende kæbe-, hals- og bovsnitte), der foreligger særskilt, henhører dog under pos. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

I pos. 0209 00 11 og 0209 00 19 forstås ved »svinespæk« det fedtlag, der findes under sværen og hænger sammen med denne på alle dele af svinet; fedtvævet skal altid veje mere end sværen.

Positionen omfatter også svinespæk, hvorfra sværen er fjernet.

E.

Som »tørret eller røget« i pos. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 og 0210 19 60 til 0210 19 89 forstås varer, hvor forholdet vand/protein (nitrogenindhold × 6,25) i kødet er 2,8 eller derunder. Nitrogenindholdet bestemmes i henhold til ISO-metode 937-1978.

3.

A.

I pos. 0204 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe« (pos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes hele kroppe af slagtede dyr efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, underben og andre slagtebiprodukter. Fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet. Fremkommer kroppene uden underben, skal disse være afskåret mellem Carpus og Metacarpus (carpalleddet) eller mellem Tarsus og Metatarsus (tarsalleddet)

b)

som »halve kroppe« (pos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer

c)

som »forsæt (dobbelt forfjerding)« (pos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes forkroppen, med eller uden slag, med samtlige knogler, begge bove, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen med mindst 5 og højst 7 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

d)

som »forfjerdinger« (pos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes den halve forkrop, med eller uden slag, med samtlige knogler, boven, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen, med mindst 5 og højst 7 ribben, hele eller delvis afskårne

e)

som »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« (pos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af kroppen efter bortskæring af culotte og forsæt, med eller uden nyrer; nyrestegen skal adskilt fra kammen indeholde mindst 5 lændehvirvler; kammen skal adskilt fra nyrestegen indeholde mindst 5 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

f)

som »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« (pos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af den halve krop efter bortskæring af den halve culotte og forfjerdingen, med eller uden nyrer; den halve nyresteg skal adskilt fra den halve kam indeholde mindst 5 lændehvirvler; den halve kam skal adskilt fra den halve nyresteg indeholde mindst 5 ribben, hele eller delvis afskårne

g)

som »culotte (dobbelt kølle)« (pos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af kroppen med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen

h)

som »halv culotte« (pos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen.

B.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 3 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen.

4.

I pos. 0207 gælder følgende:

a)

som »udskåret, ikke-udbenet fjerkræ« (pos. 0207 13 20 til 0207 13 60, 0207 14 20 til 0207 14 60, 0207 26 20 til 0207 26 70, 0207 27 20 til 0207 27 70, 0207 35 21 til 0207 35 63 og 0207 36 21 til 0207 36 63) betragtes de i disse positioner nævnte udskæringer med samtlige ben.

Udskåret fjerkræ, som omhandlet i litra a), hvoraf en del af benene er fjernet, henhører under pos. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 og 0207 36 79

b)

som »halve« (pos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 og 0207 36 25) betragtes halvdelen af kroppen fremkommet ved et længdesnit langs brystben og rygben

c)

som »kvarte« (pos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 og 0207 36 25) betragtes enkelte lår- eller bryststykker fremkommet ved deling af en halv krop ved tværsnit

d)

som »hele vinger, også uden vingespids« (pos. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 og 0207 36 31), betragtes fjerkræudskæringer, der består af overarmsben, spoleben og albueben med omgivende muskulatur. Vingespidsen, herunder håndrodsbenene, kan eventuelt være fjernet. Snittene foretages i leddene

e)

som »bryst« (pos. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 og 0207 36 53) betragtes fjerkræudskæringer, der består af brystben med ribbenene fordelt på begge sider med omgivende muskulatur

f)

som »lår« (pos. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 og 0207 36 63) betragtes fjerkræudskæringer, der består af lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

g)

som »underlår og stykker deraf« (pos. 0207 26 60 og 0207 27 60) betragtes kalkunudskæringer, der består af skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

h)

som »lår og stykker deraf, andre varer« (pos. 0207 26 70 og 0207 27 70) betragtes kalkunudskæringer, der består af lårben med omgivende muskulatur eller lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

ij)

som »gåse- og andepaletots« (pos. 0207 35 71 og 0207 36 71) betragtes plukkede og fuldstændigt rensede gæs og ænder, uden hoved og fødder, hvis skelet (brystben, ribben, rygsøjle og krydsben) er taget ud, men som endnu har lårben, skinneben og vingeben.

5.

Den toldsats, der finder anvendelse for blandinger henhørende under dette kapitel, fastsættes således:

a)

når en af bestanddelene udgør mindst 90 % af blandingens vægt, anvendes på den samlede blanding den afgiftssats, der gælder for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

6.

a)

Kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, henføres til kapitel 16, såfremt det er krydret. Ved »krydret kød« forstås kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, tilsat krydderier enten i selve kødet eller på hele overfladen, således at krydderierne kan ses med det blotte øje eller tydeligt kan smages.

b)

Kød, henhørende under pos. 0210, som er tilsat krydderier under fremstillingen, forbliver under denne position, forudsat tilsætningen af krydderier ikke har ændret kødets karakter.

7.

Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (pos. 0210 11 til 0210 93) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover, forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden. Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (pos. 0210 99) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0201 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0201 20 20

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Udbenet kød

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Kød af hornkvæg, frosset

 

 

0202 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0202 20 10

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Udbenet kød

 

 

0202 30 10

– –  Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket« (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Andre varer

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet

 

 

0203 11

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 11 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 12

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 19 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Af andre svin

fri

 

–  Frosset

 

 

0203 21

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 21 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 22

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 29

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 29 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Af andre svin

fri

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

 

 

0204 10 00

–  Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Andet kød af får, fersk eller kølet

 

 

0204 21 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 22 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Andre varer

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Andet kød af får, frosset

 

 

0204 41 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 42 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Andre varer

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Udbenet kød

 

 

0204 43 10

– – –  Af lam

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  I andre tilfælde

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Kød af geder

 

 

 

– –  Fersk eller kølet

 

 

0204 50 11

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 31

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Frosset

 

 

0204 50 51

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 71

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0205 00 20

–  Fersk eller kølet

5,1

0205 00 80

–  Frosset

5,1

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0206 10

–  Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0206 10 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (11)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 10 91

– – –  Lever

fri

0206 10 95

– – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Andre varer

fri

 

–  Af hornkvæg, frosset

 

 

0206 21 00

– –  Tunger

fri

0206 22 00

– –  Lever

fri

0206 29

– –  Andre varer

 

 

0206 29 10

– – –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (11)

fri

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0206 29 91

– – – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Andre varer

fri

0206 30 00

–  Af svin, fersk eller kølet

fri

 

–  Af svin, frosset

 

 

0206 41 00

– –  Lever

fri

0206 49

– –  Andre varer

 

 

0206 49 20

– – –  Af tamsvin

fri

0206 49 80

– – –  Af andre svin

fri

0206 80

–  Andre varer, ferske eller kølede

 

 

0206 80 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (11)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 80 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 80 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0206 90

–  Andre varer, frosset

 

 

0206 90 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (11)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 90 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 90 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

 

 

 

–  Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 11 10

– – –  Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 12 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 13 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 13 20

– – – – –  Halve og kvarte

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – –  Lever

6,4

0207 13 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 14 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 14 20

– – – – –  Halve eller kvarte

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – –  Lever

6,4

0207 14 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af kalkun

 

 

0207 24

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 24 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 25 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 26 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 26 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – –  Lever

6,4

0207 26 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 27 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 27 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – –  Lever

6,4

0207 27 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af ænder, gæs eller perlehøns

 

 

0207 32

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Af ænder

 

 

0207 32 11

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Af gæs

 

 

0207 32 51

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Af perlehøns

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

 

– – –  Af ænder

 

 

0207 33 11

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Af gæs

 

 

0207 33 51

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Af perlehøns

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

 

 

0207 34 10

– – –  Af gæs

fri

0207 34 90

– – –  Af ænder

fri

0207 35

– –  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

 

– – – –  Udbenet

 

 

0207 35 11

– – – – –  Af gæs

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Af ænder eller perlehøns

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

 

– – – – –  Halve eller kvarte

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Af ænder

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Af gæs

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Af perlehøns

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Bryst og stykker deraf

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Af gæs

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Af gæs

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Gåse- og andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 35 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 35 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Andre varer, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

 

– – – –  Udbenet

 

 

0207 36 11

– – – – –  Af gæs

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Af ænder eller perlehøns

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

 

– – – – –  Halve eller kvarte

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Af ænder

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Af gæs

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Af perlehøns

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Bryst og stykker deraf

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Af gæs

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Af gæs

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Gåse- og andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 36 81

– – – – –  Lever af overfedede gæs (»foies gras«)

fri

0207 36 85

– – – – –  Lever af overfedede ænder (»foies gras«)

fri

0207 36 89

– – – – –  Andre varer

6,4

0207 36 90

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

 

 

0208 10

–  Af kaniner eller harer

 

 

 

– –  Af tamkaniner

 

 

0208 10 11

– – –  Fersk eller kølet

6,4

0208 10 19

– – –  Frosset

6,4

0208 10 90

– –  I andre tilfælde

fri

0208 30 00

–  Af primater

9

0208 40

–  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  Kød af hvaler

6,4

0208 40 90

– –  I andre tilfælde

9

0208 50 00

–  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

0208 90

–  Andre varer

 

 

0208 90 10

– –  Af tamduer

6,4

 

– –  Af vildt, undtagen kaniner og harer

 

 

0208 90 20

– – –  Af vagtler

fri

0208 90 40

– – –  I andre tilfælde

fri

0208 90 55

– –  Kød af sæler

6,4

0208 90 60

– –  Af rensdyr

9

0208 90 70

– –  Frølår

6,4

0208 90 95

– –  I andre tilfælde

9

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

 

 

–  Svinespæk

 

 

0209 00 11

– –  Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Tørret eller røget

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Andet fedt af svin

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Fedt af fjerkræ

41,5 €/100 kg/net

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

 

–  Svinekød

 

 

0210 11

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 11 11

– – – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 11 31

– – – – –  Skinke og stykker deraf

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Bov og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 12

– –  Brystflæsk og stykker deraf

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – –  Saltet eller i saltlage

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Tørret eller røget

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 19 10

– – – – –  Baconsider eller spencers

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 sider eller midterstykker

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Andre varer

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 19 60

– – – – –  Forende og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Kam og stykker deraf

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Andre varer

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Udbenet

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  I andre tilfælde

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 20

–  Kød af hornkvæg

 

 

0210 20 10

– –  Ikke udbenet

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Udbenet

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

0210 91 00

– –  Af primater

15,4

0210 92 00

– –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

15,4

0210 99

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Kød

 

 

0210 99 10

– – – –  Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

6,4

 

– – – –  Kød af får og geder

 

 

0210 99 21

– – – – –  Ikke udbenet

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Udbenet

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Af rensdyr

15,4

0210 99 39

– – – –  Andre varer

15,4

 

– – –  Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Af tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – –  Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Andre varer

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Af hornkvæg

 

 

0210 99 51

– – – – –  Nyretappe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Andre varer

12,8

0210 99 60

– – – –  Af får og geder

15,4

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

 

– – – – –  Lever af fjerkræ

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage

fri

0210 99 79

– – – – – –  Andre varer

6,4

0210 99 80

– – – – –  Andre varer

15,4

0210 99 90

– – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Bestemmelser

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr (pos. 0106)

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301)

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

2.

Ved »pellets« forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Fisk, levende

 

 

0301 10

–  Akvariefisk

 

 

0301 10 10

– –  Ferskvandsfisk

fri

0301 10 90

– –  Saltvandsfisk

7,5

 

–  Andre fisk, levende

 

 

0301 91

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Andre ørreder

12

0301 92 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0301 93 00

– –  Karpe

8

0301 94 00

– –  Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Ferskvandsfisk

 

 

0301 99 11

– – – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Andre ferskvandsfisk

8

0301 99 80

– – –  Saltvandsfisk

16

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 11

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Andre ørreder

12

0302 12 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Andre laksefisk

8

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 21

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Tunge (Solea-arter)

15

0302 29

– –  Andre fladfisk

 

 

0302 29 10

– – –  Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0302 29 90

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 31

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 32

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 33

– –  Bugstribet bonit

 

 

0302 33 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 34

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 35

– –  Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 36

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 39

– –  Andre tunfisk

 

 

0302 39 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0302 40 00

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 (18)

0302 50

–  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 50 10

– –  Af arten Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Andre torskefisk

12

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 61

– –  Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0302 61 80

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0302 65 20

– – –  Pighaj (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0302 65 90

– – –  Andre hajer

8

0302 66 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0302 67 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0302 69

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Ferskvandsfisk

 

 

0302 69 11

– – – –  Karpe

8

0302 69 19

– – – –  Andre ferskvandsfisk

8

 

– – –  Saltvandsfisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  I andre tilfælde

22 (13)

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Andre rødfisk

7,5

0302 69 35

– – – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0302 69 41

– – – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Lange (Molva-arter)

7,5

0302 69 51

– – – –  Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Ansjos (Engraulis-arter)

15

0302 69 61

– – – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

 

– – – –  Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – – – –  Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Anden kulmule

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0302 69 75

– – – –  Havbrasen (Brama-arter)

15

0302 69 81

– – – –  Havtaske (Lophius-arter)

15

0302 69 85

– – – –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Havaborre (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Andre saltvandsfisk

15

0302 70 00

–  Lever, rogn og mælke

10

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 11 00

– –  Sockeylaks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks)

2

0303 19 00

– –  Andre stillehavslaks

2

 

–  Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 21

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0303 21 80

– – –  Andre ørreder

12

0303 22 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Andre laksefisk

9 (13)

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 31

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Tunge (Solea-arter)

7,5

0303 39

– –  Andre fladfisk

 

 

0303 39 10

– – –  Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Fisk af arten Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 41

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  I andre tilfælde (f. eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 42

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

 

– – – –  Hel

 

 

0303 42 12

– – – – –  Af vægt pr. stk. over 10 kg

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  I andre tilfælde

20 (17)  (13)

 

– – – –  Renset, uden gæller

 

 

0303 42 32

– – – – –  Af vægt pr. stk. over 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  I andre tilfælde

22 (17)  (13)

 

– – – –  I andre tilfælde (f. eks. uden hoved- »heads off«)

 

 

0303 42 52

– – – – –  Af vægt pr. stk. over 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  I andre tilfælde

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 43

– –  Bugstribet bonit

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 44

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 45

– –  Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 46

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

0303 49

– –  Andre tunfisk

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  I andre tilfælde

22 (13)

 

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) og torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 51 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Af arten Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Af arten Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Af arten Gadus macrocephalus

12

 

–  Sværdfisk (Xiphias gladius) og isfisk (Dissostichus-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 61 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 71

– –  Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0303 71 80

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  Af arten Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0303 75 20

– – –  Pighaj (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0303 75 90

– – –  Andre hajer

8

0303 76 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0303 77 00

– –  Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – –  Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0303 78 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Anden kulmule

15 (13)

0303 78 90

– – –  Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0303 79

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Ferskvandsfisk

 

 

0303 79 11

– – – –  Karpe

8

0303 79 19

– – – –  Andre ferskvandsfisk

8

 

– – –  Saltvandsfisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0303 43

 

 

 

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Renset, uden gæller

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  I andre tilfælde (f. eks. uden hoved — »heads off«)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  I andre tilfælde

22 (13)

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Andre rødfisk

7,5

0303 79 41

– – – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0303 79 45

– – – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Lange (Molva-arter)

7,5

0303 79 55

– – – –  Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 (21)

0303 79 65

– – – –  Ansjos (Engraulis-arter)

15

0303 79 71

– – – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0303 79 75

– – – –  Havbrasen (Brama-arter)

15

0303 79 81

– – – –  Havtaske (Lophius-arter)

15

0303 79 83

– – – –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Andre saltvandsfisk

15

0303 80

–  Lever, rogn og mælke

 

 

0303 80 10

– –  Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat (11)

fri

0303 80 90

– –  I andre tilfælde

10

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet

 

 

0304 11

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filet

18

0304 11 90

– – –  Andet fiskekød (også hakket)

15

0304 12

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

 

 

0304 12 10

– – –  Filet

18

0304 12 90

– – –  Andet fiskekød (også hakket)

15

0304 19

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Filet

 

 

 

– – – –  Af ferskvandsfisk

 

 

0304 19 13

– – – – –  Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  I andre tilfælde

12

0304 19 19

– – – – –  Af andre ferskvandsfisk

9

 

– – – –  Af saltvandsfisk

 

 

0304 19 31

– – – – –  Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

18

0304 19 33

– – – – –  Af sej (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Af rødfisk (Sebastes-arter)

18

0304 19 39

– – – – –  Af andre saltvandsfisk

18

 

– – –  Andet fiskekød (også hakket)

 

 

0304 19 91

– – – –  Af ferskvandsfisk

8

 

– – – –  Af saltvandsfisk

 

 

0304 19 97

– – – – –  Sildelapper

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Andre varer

15 (13)

 

–  Filet, frosset

 

 

0304 21 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0304 29

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Af ferskvandsfisk

 

 

0304 29 13

– – – –  Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  I andre tilfælde

12

0304 29 19

– – – –  Af andre ferskvandsfisk

9

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

 

– – – –  Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 29 21

– – – – –  Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Af andre torskefisk

7,5

0304 29 31

– – – –  Af sej (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Af rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Af andre rødfisk

7,5

0304 29 41

– – – –  Af hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Af lange (Molva-arter)

7,5

0304 29 45

– – – –  Af tun (af slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus

18

 

– – – –  Af makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) og fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 

 

0304 29 51

– – – – –  Af makrel af arten Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Af andre fisk

15

 

– – – –  Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – – – –  Af kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Af sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og af dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Af sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Af anden kulmule

6,1

0304 29 59

– – – – –  Af skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

 

– – – –  Af pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0304 29 61

– – – – –  Af pighaj og rødhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Af andre hajer

7,5

0304 29 71

– – – –  Af rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Af skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 29 83

– – – –  Af havtaske (Lophius-arter)

15

0304 29 85

– – – –  Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Af newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Af andre saltvandsfisk

15 (13)

 

–  Andet fiskekød (også hakket), frosset

 

 

0304 91 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

7,5

0304 99

– –  Andre fisk

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Andre varer

 

 

0304 99 21

– – – –  Af ferskvandsfisk

8

 

– – – –  Af saltvandsfisk

 

 

0304 99 23

– – – – –  Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Af rødfisk (Sebastes-arter)

8

 

– – – – –  Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Af torsk af arten Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Af andre torskefisk

7,5

0304 99 41

– – – – –  Af sej (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 99 61

– – – – –  Af havbrasen (Brama-arter)

15

0304 99 65

– – – – –  Af havtaske (Lophius-arter)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Af blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Af andre saltvandsfisk

7,5

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

 

 

0305 10 00

–  Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

13

0305 20 00

–  Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

11

0305 30

–  Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

 

 

 

– –  Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 30 11

– – –  Af torsk af arten Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Af andre torskefisk

20

0305 30 30

– –  Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage

15

0305 30 50

– –  Af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage

15

0305 30 90

– –  Af andre fisk

16

 

–  Fisk, røget, herunder filet

 

 

0305 41 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Andre fisk

 

 

0305 49 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Ål (Anguilla-arter)

14

0305 49 80

– – –  Andre fisk

14

 

–  Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget

 

 

0305 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13 (13)

0305 51 90

– – –  Tørret og saltet (klipfisk)

13 (13)

0305 59

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 59 11

– – – –  Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Tørret og saltet (klipfisk)

13 (13)

0305 59 30

– – –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 59 70

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Andre fisk

12

 

–  Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage

 

 

0305 61 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 69

– –  Andre fisk

 

 

0305 69 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Andre fisk

12

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

–  Frosne

 

 

0306 11

– –  Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

 

 

0306 11 10

– – –  Haler

12,5

0306 11 90

– – –  Andre varer

12,5

0306 12

– –  Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 12 10

– – –  Hel

6

0306 12 90

– – –  I andre tilfælde

16

0306 13

– –  Rejer

 

 

0306 13 10

– – –  Af Pandalidae-familien

12

0306 13 30

– – –  Af slægten Crangon (hesterejer)

18

0306 13 40

– – –  Af arten Parapenaeus longirostris

12

0306 13 50

– – –  Af slægten Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Andre rejer

12

0306 14

– –  Krabber

 

 

0306 14 10

– – –  Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus og Chionoecetes

7,5

0306 14 30

– – –  Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  Andre krabber

7,5

0306 19

– –  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 19 10

– – –  Ferskvandskrebs

7,5

0306 19 30

– – –  Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Andre varer

12

 

–  Ikke frosne

 

 

0306 21 00

– –  Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

12,5

0306 22

– –  Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 22 10

– – –  Levende

8

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 22 91

– – – –  Hel

8

0306 22 99

– – – –  I andre tilfælde

10

0306 23

– –  Rejer

 

 

0306 23 10

– – –  Af Pandalidae-familien

12

 

– – –  Af slægten Crangon (hesterejer)

 

 

0306 23 31

– – – –  Ferske, kølede, kogt i vand eller dampkogte

18

0306 23 39

– – – –  I andre tilfælde

18

0306 23 90

– – –  Andre rejer

12

0306 24

– –  Krabber

 

 

0306 24 30

– – –  Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  Andre krabber

7,5

0306 29

– –  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 29 10

– – –  Ferskvandskrebs

7,5

0306 29 30

– – –  Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Andre varer

12

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 10

–  Østers

 

 

0307 10 10

– –  Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

fri

0307 10 90

– –  Andre østers

9

 

–  Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Levende, ferske eller kølede

8

0307 29

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 29 10

– – –  Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

8

0307 29 90

– – –  Andre muslinger

8

 

–  Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter)

 

 

0307 31

– –  Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 31 10

– – –  Af arterne Mytilus

10

0307 31 90

– – –  Af arterne Perna

8

0307 39

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 39 10

– – –  Af arterne Mytilus

10

0307 39 90

– – –  Af arterne Perna

8

 

–  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41

– –  Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 41 10

– – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

 

– – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41 91

– – – –  Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  Andre varer

8

0307 49

– –  I andre tilfælde

 

 

 

– – –  Frosne

 

 

 

– – – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

 

 

 

– – – – –  Af slægten Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Lille tiarmet blæksprutte (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Andre varer

8

0307 49 18

– – – – –  Andre varer

8

 

– – – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

 

– – – – –  Af arterne Loligo

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Af Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Af Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Af Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Andre varer

6

0307 49 51

– – – – –  Af arten Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Andre varer

8

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0307 49 71

– – – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

 

– – – –  Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 49 91

– – – – –  Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Andre varer

8

 

–  Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter)

 

 

0307 51 00

– –  Levende, ferske eller kølede

8

0307 59

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 59 10

– – –  Frosne

8

0307 59 90

– – –  I andre tilfælde

8

0307 60 00

–  Snegle, undtagen havsnegle

fri

 

–  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 91 00

– –  Levende, ferske eller kølede

11

0307 99

– –  I andre tilfælde

 

 

 

– – –  Frosne

 

 

0307 99 11

– – – –  Tiarmet blæksprutte af Illex-arter

8

0307 99 13

– – – –  Toppimuslinger og andre arter af slægten Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Gopler (Rhopilema-arter)

fri

0307 99 18

– – – –  Andre varer

11

0307 99 90

– – –  I andre tilfælde

11

KAPITEL 4

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Bestemmelser

1.

Ved »mælk« forstås sødmælk samt helt eller delvis skummet mælk.

2.

For anvendelsen af pos. 0405 gælder:

a)

Som »smør« betragtes naturligt smør, vallesmør, og rekombineret smør (fersk, saltet eller harsk, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstillet udelukkende af mælk og med et indhold af mælkefedt på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, et indhold af fedtfrit mælketørstof på ikke over 2 vægtprocent og et vandindhold på ikke over 16 vægtprocent. Smør indeholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan indeholde natriumchlorid, levnedsmiddelfarver, neutraliserende salte og kulturer af harmløse mælkesyreproducerende bakterier.

b)

Ved »smørbare mælkefedtprodukter« forstås smørbare emulsioner af typen vand-i-olie med mælkefedt som produktets eneste fedtstof, med et indhold af mælkefedt på 39 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent.

3.

Varer fremstillet ved koncentrering af valle og tilsat mælk eller mælkefedt skal tariferes som ost i pos. 0406 under forudsætning af, at følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

et mælkefedtindhold i tørstoffet på 5 vægtprocent og derover

b)

et tørstofindhold på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent, og

c)

er formet eller i stand til at blive formet.

4.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

produkter fremstillet af valle, med indhold af lactose på over 95 vægtprocent, udtrykt som vandfri lactose, beregnet på grundlag af tørstofindholdet (pos. 1702)

b)

albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet) (pos. 3502) og globuliner (pos. 3504).

Underpositionsbestemmelser

1.

Ved »modificeret valle« (pos. 0404 10) forstås produkter bestående af vallebestanddele, valle, hvorfra hele eller en del af indholdet af lactose, proteiner eller mineraler er blevet fjernet, valle, som er blevet tilsat naturlige vallebestanddele, og produkter fremstillet ved blanding af naturlige vallebestanddele.

2.

Ved anvendelse af pos. 0405 10 omfatter betegnelsen »smør« ikke dehydreret smør og ghee (pos. 0405 90).

Supplerende bestemmelse

1.

Toldsatsen for blandinger, som henhører under pos. 0401-0406, fastsættes således:

a)

i blandinger, hvor en af bestanddelene udgør mindst 90 vægtprocent, anvendes afgiftssatsen for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0401 10

–  Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

 

 

0401 10 10

– –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  I andre tilfælde

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

– –  3 vægtprocent og derunder

 

 

0401 20 11

– – –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  I andre tilfælde

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Over 3 vægtprocent

 

 

0401 20 91

– – –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  I andre tilfælde

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  Med fedtindhold på over 6 vægtprocent

 

 

 

– –  21 vægtprocent og derunder

 

 

0401 30 11

– – –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  I andre tilfælde

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 31

– – –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  I andre tilfælde

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 91

– – –  I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  I andre tilfælde

182,8 €/100 kg/net

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10

–  I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

 

 

 

– –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 11

– – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  I andre tilfælde

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 91

– – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  I andre tilfælde

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

 

 

0402 21

– –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – –  Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 21 11

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

0402 21 17

– – – – –  Med fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  Med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 21 91

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  I andre tilfælde

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – –  Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 29 11

– – – –  Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0402 29 15

– – – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  I andre tilfælde

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 29 91

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  I andre tilfælde

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  I anden form

 

 

0402 91

– –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – –  Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder

 

 

0402 91 11

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  I andre tilfælde

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

 

 

0402 91 31

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  I andre tilfælde

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  Med fedtindhold på over 10 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 51

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  I andre tilfælde

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 91

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  I andre tilfælde

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – –  Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder

 

 

0402 99 11

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  I andre tilfælde

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 31

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  I andre tilfælde

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 91

– – – –  I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  I andre tilfælde

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

0403 10

–  Yoghurt

 

 

 

– –  Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 11

– – – –  3 vægtprocent og derunder

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Over 6 vægtprocent

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 31

– – – –  3 vægtprocent og derunder

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Over 6 vægtprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – –  I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 51

– – – –  1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 91

– – – –  3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Andre varer

 

 

 

– –  Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – –  I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

– – – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 11

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 31

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  I anden form

 

 

 

– – – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 51

– – – – –  3 vægtprocent og derunder

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Over 6 vægtprocent

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 61

– – – – –  3 vægtprocent og derunder

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Over 6 vægtprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – –  I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 71

– – – –  1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 91

– – – –  3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

 

 

0404 10

–  Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– –  I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

– – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 02

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 12

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 26

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 34

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 48

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 56

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 72

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 78

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Andre varer

 

 

 

– –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 21

– – –  1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 81

– – –  1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 10

–  Smør

 

 

 

– –  Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder

 

 

 

– – –  Naturligt smør

 

 

0405 10 11

– – – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  I andre tilfælde

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  Rekombineret smør

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  Vallesmør

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  Andre varer

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  Smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 20 10

– –  Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

9 + EA (25)

0405 20 30

– –  Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

9 + EA (25)

0405 20 90

– –  Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  Andre varer

 

 

0405 90 10

– –  Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 90 90

– –  I andre tilfælde

231,3 €/100 kg/net (13)

0406

Ost og ostemasse

 

 

0406 10

–  Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

 

 

0406 10 20

– –  Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder

185,2 €/100 kg/net (13)

0406 10 80

– –  I andre tilfælde

221,2 €/100 kg/net (13)

0406 20

–  Ost af enhver art, revet eller i pulverform

 

 

0406 20 10

– –  Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter (26)

7,7

0406 20 90

– –  Andre varer

188,2 €/100 kg/net (13)

0406 30

–  Smelteost, ikke revet eller i pulverform

 

 

0406 30 10

– –  Fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost (såkaldt Schabziger), i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på 56 vægtprocent og derunder

144,9 €/100 kg/net (13)

 

– –  I andre tilfælde

 

 

 

– – –  Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og derunder og med fedtindhold i tørstoffet på

 

 

0406 30 31

– – – –  48 vægtprocent og derunder

139,1 €/100 kg/net (13)

0406 30 39

– – – –  Over 48 vægtprocent

144,9 €/100 kg/net (13)

0406 30 90