ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 255

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
19. september 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1376/2006 af 18. september 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1377/2006 af 18. september 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

3

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 15. februar 2006 i overensstemmelse med artikel 83 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. I det følgende gives et resumé af beslutningens vigtigste bestemmelser, uden at dette har nogen betydning for beslutningens fulde gyldighed (meddelt under nummer K(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (EUT L 178 af 1.7.2006)

7

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

19.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1376/2006

af 18. september 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. september 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. september 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


19.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1377/2006

af 18. september 2006

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1236/2005 indeholder en liste over de myndigheder, der er ansvarlige for bestemte opgaver i forbindelse med gennemførelsen af forordningen.

(2)

Nederlandene og Det Forenede Kongerige har anmodet om, at der henholdsvis bliver tilføjet og ændret i oplysningerne vedrørende deres myndigheder. Det er også nødvendigt at ændre Kommissionens adresse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1236/2005 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2006.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 1236/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende adresse indsættes under overskriften NEDERLANDENE:

»Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 379 64 85, 379 62 50«.

2)

Adressen under overskriften DET FORENEDE KONGERIGE ændres til:

»Import af varer, der er opført i bilag II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Eksport af varer, der er opført i bilag II eller III, og ydelse af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 15 80 70

Fax (44-20) 72 15 05 31

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk«.

3)

Adressen under overskriften »B. Underretninger sendes til Kommissionen på følgende adresse« ændres til:

»Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A.2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Tlf. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

19.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/5


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. februar 2006

i overensstemmelse med artikel 83 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. I det følgende gives et resumé af beslutningens vigtigste bestemmelser, uden at dette har nogen betydning for beslutningens fulde gyldighed

(meddelt under nummer K(2006) 412)

(EØS-relevant tekst)

(2006/626/Euratom)

Denne beslutning er rettet til British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) i Seascale, Cumbria, og blev meddelt BNG SL den 17. februar 2006.

Beslutningen er begrænset til spørgsmålet om, hvorvidt de regnskabs- og rapporteringsprocedurer, der på nuværende tidspunkt benyttes i Sellafield og omfatter, men ikke er begrænset til THORP-anlægget, er fyldestgørende. Ifølge beslutningen er der ikke tale om, at nukleart materiale faktisk var forsvundet eller blevet anvendt til andre formål.

Artikel 1 (uddrag)

BNG SL har overtrådt Euratom-traktatens artikel 79 i dens sammenhæng med artikel 7, 9 og 12 i forordning (Euratom) nr. 3227/76 (1) (siden 20. marts 2005 artikel 6, 9 og 7 i forordning (Euratom) nr. 302/2005 (2)) og de særlige kontrolbestemmelser (SKB), som er fastsat af Kommissionen på grundlag af artikel 6 i sikkerhedskontrolforordningen (Euratom) nr. 302/2005, artikel 81 i Euratom-traktaten og artikel 3 i forordning (Euratom) nr. 3227/76 (siden den 20. marts 2005 artikel 4 i forordning (Euratom) nr. 302/2005).

Artikel 2

1.

Kommissionen udsteder en advarsel til BNG SL.

2.

Denne advarsel udstedes med pålæg om, at BNG SL i løbet af et nærmere bestemt tidsrum efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning godtgør, at det har truffet fyldestgørende og holdbare foranstaltninger til at rette de påviste fejl og undgå overtrædelser, og at det vil gøre en permanent indsats for at forbedre og effektivisere sin ordning for regnskab og kontrol med nukleare materialer.

3.

Advarslen udstedes med pålæg om, at BNG SL i løbet af et nærmere bestemt tidsrum godtgør, at de trufne foranstaltninger har haft den ønskede virkning.

Artikel 3

1.

Ved udløbet af det tidsrum, der begynder med offentliggørelsen af Kommissionens beslutning, aflægger BNG SL rapport til Kommissionen med oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet i henhold til artikel 2, stk. 2.

2.

Ved udløbet af det nærmere bestemte tidsrum aflægger BNG SL rapport til Kommissionen med oplysninger om bestemte resultater af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 2, stk. 2.

Artikel 4

Hvis eksistensen af en af de pålagte foranstaltninger i denne beslutnings artikel 2, stk. 2 og 3, ikke godtgøres tilstrækkeligt og i mangel af de specificerede oplysninger i artikel 3, stk. 1 og 2, kan Kommissionen tage yderligere retlige skridt.

Artikel 5

1.

Denne beslutning er rettet til British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Det Forenede Kongerige.

2.

Denne beslutning meddeles Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2006.


(1)  EFT L 363 af 31.12.1976, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 28.2.2005, s. 1.


Berigtigelser

19.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/7


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren

( Den Europæiske Unions Tidende L 178 af 1. juli 2006 )

Side 34, artikel 39, stk. 1:

I stedet for:

»Når forskellen mellem den pågældende udløsningspris, som henvist til i artikel 34 for melasse og i artikel 36 for sukkerprodukter, og cif-importprisen for den pågældende sending:«

læses:

»Når forskellen mellem den pågældende udløsningspris, som henvist til i artikel 34 for melasse og i artikel 37 for sukkerprodukter, og cif-importprisen for den pågældende sending:«