ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 245

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. september 2006


Indhold

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 56/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

1

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 57/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

3

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 58/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

4

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 59/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

5

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 60/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

7

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 61/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XI (Tjenesteydelser på telekommunikationsområdet) til EØS-aftalen

8

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 62/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

9

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 63/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

11

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 64/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

13

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 65/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

16

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 66/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

17

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 67/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

18

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 68/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XVI (Indkøb) til EØS-aftalen

22

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 69/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XVI (Indkøb) til EØS-aftalen

38

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 70/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

40

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 71/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

42

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 73/2006 af 2. juni 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

44

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2006 af 2. juni 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

45

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 75/2006 af 2. juni 2006 om ændring af protokol 47 til EØS-aftalen om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin

46

 

 

Meddelelse til læserne

 

*

Meddelelse til læserne

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/1


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 56/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 47/2006 af 28. april 2006 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/53/EF af 16. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid og thiophanat-methyl som aktive stoffer (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage MCPA og MCPB som aktive stoffer (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenazat og milbemectin som aktive stoffer (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage warfarin som aktivt stof (7) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tolylfluanid som aktivt stof (8) bør indarbejdes i aftalen.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 12a (Rådets direktiv 91/414/EØF) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

»—

32005 L 0053: Kommissionens direktiv 2005/53/EF af 16. september 2005 (EUT L 241 af 17.9.2005, s. 51),

32005 L 0054: Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19. september 2005 (EUT L 244 af 20.9.2005, s. 21),

32005 L 0057: Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21. september 2005 (EUT L 246 af 22.9.2005, s. 14),

32005 L 0058: Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21. september 2005 (EUT L 246 af 22.9.2005, s. 17),

32005 L 0072: Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63),

32006 L 0005: Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 17),

32006 L 0006: Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 2005/53/EF, 2005/54/EF, 2005/57/EF, 2005/58/EF, 2005/72/EF, 2006/5/EF og 2006/6/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (9).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 95.

(2)  EUT L 241 af 17.9.2005, s. 51.

(3)  EUT L 244 af 20.9.2005, s. 21.

(4)  EUT L 246 af 22.9.2005, s. 14.

(5)  EUT L 246 af 22.9.2005, s. 17.

(6)  EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63.

(7)  EUT L 12 af 18.1.2006, s. 17.

(8)  EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21.

(9)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/3


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 57/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 101/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/631/EF af 29. august 2005 om de væsentlige krav som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF i forbindelse med sikring af adgangen til nødtjenester via Cospas-Sarsat-pejlesendere (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 4zzn (Kommissionens beslutning 2005/53/EF) i kapitel XVIII i bilag II til aftalen:

»4zzo.

32005 D 0631: Kommissionens beslutning 2005/631/EF af 29. august 2005 om de væsentlige krav som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF i forbindelse med sikring af adgangen til nødtjenester via Cospas-Sarsat-pejlesendere (EUT L 225 af 31.8.2005, s. 28).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af beslutning 2005/631/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 32.

(2)  EUT L 225 af 31.8.2005, s. 28.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/4


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 58/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 118/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikrings afgørelse nr. 203 af 26. maj 2005 om ændring af afgørelse nr. 170 af 11. juni 1998 om udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (2) omhandlede fortegnelser bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 3.51 (afgørelse nr. 170) i bilag VI til aftalen:

»—

32005 D 0965: Afgørelse nr. 203 af 26. maj 2005 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 27).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse nr. 203, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 339 af 22.12.2005, s. 22.

(2)  EUT L 349 af 31.12.2005, s. 27.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/5


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 59/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 33/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 7a (Rådets direktiv 92/49/EØF):

»7b.

32005 L 0068: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

I bilag I tilføjes følgende:

»—

for Fyrstendømmet Liechtenstein: »Aktiengesellschaft«, »Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)«‚ »Genossenschaft«;

for kongeriget Norge: »aksjeselskaper«, »allmennaksjeselskaper«, »gjensidige selskaper«;

for Republikken Island: »hlutafélög«, »gagnkvæm félög«.««

2.

Følgende led indsættes i punkt 2 (Rådets første direktiv 73/239/EØF), punkt 7a (Rådets direktiv 92/49/EØF), punkt 11 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF) og punkt 12c (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF):

»—

32005 L 0068: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/68/EF afgørelsen, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 50.

(2)  EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/7


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 60/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 33/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/849/EF af 29. november 2005 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 8b (Kommissionens beslutning 2004/332/EF) i bilag IX til aftalen:

»8c.

32005 D 0849: Kommissionens beslutning 2005/849/EF af 29. november 2005 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EUT L 315 af 1.12.2005, s. 16).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelsen, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 50.

(2)  EUT L 315 af 1.12.2005, s. 16.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/8


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 61/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XI (Tjenesteydelser på telekommunikationsområdet) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 9/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/513/EF af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs) (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 5cr (Kommissionens beslutning 2005/50/EF) i bilag XI til aftalen:

»5cs.

32005 D 0513: Kommissionens beslutning 2005/513/EF af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs) (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 22).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af beslutning 2005/513/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 31.

(2)  EUT L 187 af 19.7.2005, s. 22.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/9


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 62/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 35/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (2), som berigtiget i EUT L 201 af 7.6.2004, s. 1, skal indarbejdes i aftalen.

(3)

I beslutning nr. 884/2004/EF henvises der til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (3), Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden (4) og Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (5), som ikke er indarbejdet i aftalen.

(4)

I beslutning nr. 884/2004/EF henvises der til Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (6), hvor de kontraherende parters samarbejde er begrænset til transeuropæiske telekommunikationsnet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 5 (Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF) i bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende led indsættes:

»—

32004 D 0884: Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 1), som berigtiget i EUT L 201 af 7.6.2004, s. 1

2.

Teksten til tilpasning h) affattes således:

»ordene »og idet de anvender Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og direktiv 92/43/EØF« i artikel 8, stk. 1, finder ikke anvendelse«

.

3.

I tilpasning i) ændres »2.26. Island« til »2.16. Island«, og »2.27. Norge« ændres til »2.17. Norge«.

4.

I tilpasning j) ændres »3.24. Norge« til »3.16. Norge«.

5.

I tilpasning k) ændres »(Lufthavne)« til »(Lufthavnsnet)«, »6.18. Island« ændres til »6.8. Island«, og »6.19. Norge« ændres til »6.9. Norge«.

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af beslutning nr. 884/2004/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (7).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 167 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

(4)  EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1.

(5)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73.

(6)  EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1.

(7)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/11


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 63/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 35/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej skal indarbejdes i aftalen (2).

(3)

Ved direktiv 2006/1/EF ophæves Rådets direktiv 84/647/EØF, der er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes af aftalen (3).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende indsættes efter punkt 29 (Rådets direktiv 84/647/EØF):

»29a.

32006 L 0001: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 82).«

2.

Punkt 29 (Rådets direktiv 84/647/EØF) slettes.

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 2006/1/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle de meddelelser, der kræves i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 82.

(3)  EFT L 335 af 22.12.1984, s. 72.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/13


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 64/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 33/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Der bør tages hensyn til, at Liechtensteins territorium og samlede fastboende befolkning er meget lille, hvilket fører til særlige markedsstrukturer på transportområdet og inden for uddannelse af chauffører.

(4)

Der bør tages hensyn til, at der kun er et lille antal transportvirksomheder og dermed et lille antal lastbilchauffører, der er ansat og/eller har deres primære bopæl i Liechtenstein, og at der er et meget begrænset antal chauffører, som skal følge efteruddannelse i henhold til direktiv 2003/59/EF i Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 36 (Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90, udgået):

»37.

32003 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).

Bestemmelserne i direktivet gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

(a)

Følgende føjes til artikel 9:

»Chauffører omfattet af artikel 1, som har primær bopæl i Liechtenstein, og som arbejder i Liechtenstein, kan vælge at følge den i artikel 7 omhandlede efteruddannelse enten i Schweiz, Østrig eller Tyskland, forudsat at den efteruddannelse, der tilbydes i disse lande, fuldt ud overholder dette direktiv.«

(b)

EFTA-landene kan udstede et kvalifikationsbevis for chauffører i overensstemmelse med dette direktiv med følgende tilpasninger:

(i)

I punkt 2, litra c), i bilag II vedrørende bevisets forside tilføjes følgende efter »UK: Det Forenede Kongerige«:

»den udstedende EFTA-stats nationalitetsmærke omgivet af den ellipse, der henvises til i artikel 37 i FN's konvention om vejtrafik af 8. november 1968 (med samme baggrund som beviset), nationalitetsmærkerne er følgende:

IS

:

Island

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norge«

(ii)

I punkt 2, litra e), i bilag II vedrørende bevisets forside ændres »EF-model« til »EØS-model«.

(iii)

I punkt 2, litra e), i bilag II vedrørende bevisets forside tilføjes følgende:

»atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov«.

(iv)

Punkt 2, litra f), i bilag II vedrørende bevisets forside gælder ikke for EFTA-landene.

(v)

I punkt 2, litra b), i bilag II vedrørende bevisets bagside, ændres »og tysk« til »tysk, islandsk og norsk«.

(vi)

I punkt 2, litra b), i bilag II vedrørende bevisets bagside tilføjes følgende:

»Ved henvisninger til norsk forstås der både bokmål (»‘yrkessjåførbevis«’) og nynorsk (»‘yrkessjåførprov«).««

2.

Følgende indsættes i punkt 20 (Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85):

», ændret ved:

32003 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).«

3.

Følgende led tilføjes under punkt 24a (Rådets direktiv 91/439/EØF):

»—

32003 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).«

4.

Punkt 22 (Rådets direktiv 76/914/EØF) ophæves med virkning fra den 10. september 2009.

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 2003/59/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/16


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 65/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 35/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 56s (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF) i bilag XIII til aftalen:

»56t.

32005 L 0065: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/65/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/17


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 66/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 35/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (2) blev indarbejdet i aftalen ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 61/2004 af 26. april 2004 (3) med angivelse af landespecifikke tilpasninger.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2006 af 13. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (4) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 66i (Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 i bilag XIII til aftalen:

»—

32006 R 0065: Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2006 af 13. januar 2006 (EUT L 11 af 17.1.2006, s. 4).«

Artikel 2

Teksten til forordning (EF) 65/2006 på islandsk og norsk, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.

(3)  EUT L 277 af 26.8.2004, s. 175.

(4)  EUT L 11 af 17.1.2006, s. 4.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/18


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 67/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 35/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. marts 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Liechtenstein.

(7)

EFTA-staterne noterer sig og tilslutter sig EF-medlemsstaternes erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (6)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 66s (Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2005) i bilag XIII til aftalen:

»66t.

32004 R 0549: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

(a)

Følgende stk. indsættes i artikel 5:

»5.   EFTA-staterne deltager fuldt ud i arbejdet i det udvalg, der er nedsat i henhold til stk. 1, men har ingen stemmeret.«

(b)

Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.

66u.

32004 R 0550: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

(a)

Hvad angår Island, affattes sidste punktum i artikel 14 således:

»Denne ordning skal være i overensstemmelse med artikel 15 i Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart og med Eurocontrols afgiftsordning for en route-afgifter eller fælles finansieringsaftaler, der administreres af ICAO for North-Atlantic region.«

(b)

Hvad angår Island tilføjes følgende sidst i første punktum i artikel 15, stk. 2, litra b):

»eller North-Atlantic Region.«

(c)

Hvor EFTA-Tilsynsmyndigheden efter artikel 16, stk. 3, fremsender en afgørelse til EFTA-staterne, kan enhver EFTA-stat indbringe afgørelsen for EFTA-staternes stående udvalg senest efter en måned. EFTA-staternes stående udvalg kan ændre afgørelsen inden for en frist på en måned.

(d)

Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.

66v.

32004 R 0551: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

(a)

Følgende stk. indsættes i artikel 2:

»Hvor der er tale om EF-medlemsstater på den ene side og EFTA-stater på den anden side, konsulterer Europa-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden hinanden og udveksler information under forberedelsen af deres respektive afgørelser i overensstemmelse med denne artikel.«

(b)

I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende:

»Hvis der indgås en gensidig aftale mellem en eller flere EF-medlemsstater på den ene side og en eller flere EFTA-stater på den anden side, handler de først, når de berørte parter er hørt, herunder Kommissionen og de øvrige EF-medlemsstater og EFTA-staterne.«

(c)

Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.

66w.

32004 R 0552: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (7).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(4)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(5)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(6)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 9.

(7)  Forfatningsmæssige krav angivet.


Fælles erklæring fra de kontraherende parter

vedrørende afgørelse nr. 67/2006 om indarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 i EØS-aftalen

Hvad angår artikel 6 i forordning (EF) nr. 549/2004, anerkender de kontraherende parter, at berørte parter fra EFTA-staterne kan deltage i aktiviteterne i »det rådgivende organ for luftfart« på samme grundlag som berørte parter fra EU-medlemsstaterne.

Hvad angår artikel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, anerkender de kontraherende parter betydningen dels af at udveksle information i overensstemmelse med og med forbehold af punkt 5 i protokol 1 til EØS-aftalen, dels af, at Kommissionen tager hensyn til præstationsevalueringen vedrørende EFTA-staterne.

Hvad angår aftalen om fælles finansiering, som Island er part i, er de kontraherende parter enige om, at en sådan ordning er i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 550/2004.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/22


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 68/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XVI (Indkøb) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XVI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 81/2004 af 8. juni 2004 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (2), som berigtiget i EUT L 358 af 3.12.2004, s. 35, bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (3), som berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44, bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/15/EF af 7. januar 2005 om retningslinjer for anvendelse af proceduren i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2005 af 7. september 2005 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser under procedurer til indgåelse af offentlige kontrakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens direktiv 2005/51/EF af 7. september 2005 om ændring af bilag XX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om offentlige kontrakter (7) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Ved direktiv 2004/17/EF ophæves Rådets direktiv 93/38/EØF (8), der er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal udgå af aftalen.

(9)

Ved direktiv 2004/18/EF ophæves Rådets direktiv 93/36/EØF (9) og 93/37/EF (10), der er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal udgå af aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag XVI til aftalen, herunder tillæg 1-14 i nævnte bilag, ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af forordning (EF) nr. 1874/2004 og nr. 1564/2005, direktiv 2004/17/EF, som berigtiget i EUT L 358 af 3.12.2004, s. 35, 2004/18/EF, som berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44, 2005/51/EF og beslutning 2005/15/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (11).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles den 2. juni 2006

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 38.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1, som berigtiget i EUT L 358 af 3.12.2004, s. 35.

(3)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114, som berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44.

(4)  EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17.

(5)  EUT L 7 af 11.1.2005, s. 7.

(6)  EUT L 257 af 1.10.2005, s. 1.

(7)  EUT L 257 af 1.10.2005, s. 127.

(8)  EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84.

(9)  EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1.

(10)  EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.

(11)  Forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

Bilag XVI (indkøb) til aftalen, herunder tillæg 1-14 i nævnte bilag, ændres i overensstemmelse med følgende artikler:

Artikel 1

I punkt 1 i sektortilpasningerne ændres »direktiv 93/36/EØF, 93/37/EØF og 93/38/EØF« til »direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF«.

Artikel 2

Punkt 2 (Rådets direktiv 93/37/EØF) affattes således:

»2.

32004 L 0018: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114), som berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44, som ændret ved:

32004 R 1874: Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 af 28. oktober 2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).

32005 L 0051: Kommissionens direktiv 2005/51/EF af 7. september 2005 (EUT L 257 af 1.10.2005, s. 127).

Bestemmelserne i direktivet gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 10 ændres »artikel 296 i traktaten« til »artikel 123 i EØS-aftalen«.

b)

Bilag III til V suppleres med tillæg 1 til 3 til dette bilag.

c)

Liechtenstein sætter de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, i kraft inden 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg, ved hvilken direktiv 2004/18/EF indarbejdes i EØS-aftalen.«

Artikel 3

Punkt 3 (Rådets direktiv 93/36/EØF) udgår.

Artikel 4

Punkt 4 (Rådets direktiv 93/38/EØF) affattes således:

»4.

32004 L 0017: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1), som berigtiget ved EUT L 358 af 3.12.2004, s. 35, som ændret ved:

32004 R 1874: Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 af 28. oktober 2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17.)

32005 L 0051: Kommissionens direktiv 2005/51/EF af 7. september 2005 (EUT L 257 af 1.10.2005, s. 127).

Bestemmelserne i direktivet gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 58, stk. 1, ændres »Fællesskabet« til »Fællesskabet, for så vidt angår ordregivere i Fællesskabet, eller EFTA-landene, for så vidt angår disses ordregivere«.

b)

I artikel 58, stk. 1, ændres »fællesskabsvirksomheder« til »fællesskabsvirksomheder, for så vidt angår Fællesskabets aftaler, eller EFTA-virksomheder, for så vidt angår EFTA-landenes aftaler«.

c)

I artikel 58, stk. 1, ændres »Fællesskabets eller dets medlemsstaters forpligtelser over for tredjelandene« til »Fællesskabets eller dets medlemsstaters forpligtelser over for tredjelandene eller EFTA-landenes forpligtelser over for tredjelandene«.

d)

I artikel 58, stk. 4, ændres »i kraft af en rådsafgørelse« til »i kraft af en afgørelse truffet i overensstemmelse med EØS-aftalens almindelige beslutningsprocedure«.

e)

Artikel 58, stk. 5, affattes således:

»5.   I forbindelse med EØS-aftalens almindelige institutionelle bestemmelser forelægges der årlige rapporter om, hvilke fremskridt der er gjort i multilaterale og bilaterale forhandlinger om fællesskabsvirksomheders og EFTA-virksomheders adgang til tredjelandes markeder på de områder, der er omfattet af dette direktiv, hvilke resultater der er opnået under disse forhandlinger, samt hvorledes de indgåede aftaler gennemføres i praksis. Bestemmelserne i denne artikel kan ved EØS-aftalens almindelige beslutningsprocedure ændres på baggrund af udviklingen i så henseende.«

f)

For at gøre det muligt for ordregiverne i EØS at anvende artikel 58, stk. 2 og 3, skal de kontraherende parter sikre, at de leverandører, der er etableret på deres respektive områder, angiver oprindelsen af de varer, der omfattes af deres tilbud på vareindkøbskontrakter, i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

g)

For at opnå den størst mulige konvergens anvendes artikel 58 i EØS-sammenhæng ud fra den forståelse:

at anvendelsen af stk. 3 intet ændrer ved den bestående liberaliseringsgrad i forholdet til tredjelande,

at de kontraherende parter nøje rådfører sig med hinanden i forbindelse med deres forhandlinger med tredjelande. Anvendelsen af denne ordning vil blive evalueret i fællesskab.

h)

Artikel 59 finder ikke anvendelse.

i)

Bilag I til X suppleres med tillæg 2 til 13 til nærværende bilag.

j)

Liechtenstein sætter de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, i kraft inden 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg, ved hvilken direktiv 2004/17/EF indarbejdes i EØS-aftalen.«

Artikel 5

Følgende led tilføjes under punkt 5b (Rådets direktiv 92/50/EØF):

»—

32004 L 0018: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1), som berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44

Artikel 6

Følgende indsættes efter punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002):

»6b.

32005 D 0015: Kommissionens beslutning 2005/15/EF af 7. januar 2005 om retningslinjer for anvendelse af proceduren i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 7 af 11.1.2005, s. 7).

6c.

32005 R 1564: Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2005 af 7. september 2005 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser under procedurer til indgåelse af offentlige kontrakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 257 af 1.10.2005, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

I Liechtenstein svarer »Rahmenvereinbarung« til »Rahmenübereinkunft«, »Bietergemeinschaft« til »Arbeitsgemeinschaft«, »Bieter« til »Offertsteller« og »Angebot« til »Offerte«.«

Artikel 7

Tillæg 1 til 14 erstattes af følgende tillæg:

»

Tillæg 1

FORTEGNELSE OVER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 9, ANDET AFSNIT, I DIREKTIV 2004/18/EF

I.   I ISLAND:

Centrale ordregivende enheder, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter i henhold til lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 og lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum og reglugerđ nr. 302/1996.

Organer

Ríkiskaup (statsligt handelscenter)

Framkvæmdasýslan (statslige bygge- og anlægskontrakter)

Vegagerđ ríkisins (administration af offentlige veje)

Siglingastofnun (den islandske søfartsadministration)

Kategorier

Sveitarfélög (kommuner)

II.   I LIECHTENSTEIN:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (myndigheder, organisationer og fonde underlagt offentlig ret og etableret på nationalt og kommunalt niveau).

III.   I NORGE:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virksomheder, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter)

Organer

Norsk Rikskringkasting (det norske radio- og fjernsynsselskab)

Norges Bank (den norske centralbank)

Statens lånekasse for utdanning (statens uddannelsesfond)

Statistisk sentralbyrå (den centrale statistiske myndighed)

Den norske stats Husbank (statens institution for långivning til særlige boliger)

Norges forskningsråd (det norske forskningsråd)

Statens Pensjonskasse (statens pensionsfond)

Kategorier

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (statslige virksomheder)

statsbanker (statslige banker)

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 (universiteter og højere læreanstalter))

Tillæg 2

CENTRALE REGERINGSMYNDIGHEDER

ISLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum (offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virksomheder, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter, og som er omfattet af lov nr. 94/2001 om offentlige indkøb)

Ríkiskaup (statsligt handelscenter)

Framkvæmdasýslan (statslige bygge- og anlægskontrakter)

Vegagerđ ríkisins (administration af offentlige veje).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORGE

Statsministerens kontor

statsministerens kontor

Regjeringsadvokaten

kammeradvokaten

Arbeids- og sosialdepartementet

arbejds- og socialministeriet

Aetat Arbeidsdirektoratet

arbejdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

arbejdstilsynet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

statens institut for arbejdsmiljø

Rikstrygdeverket

socialforsikringsfond

Statens institutt for rusmiddelforskning

statens forskningsinstitut for alkohol og narkotika

Barne- og familiedepartementet

børne- og familieministeriet

Barneombudet

ombudsmanden for børn

Forbrukerombudet

forbrugerombudsmanden

Forbrukerrådet

forbrugerrådet

Markedsrådet

markedsrådet

Likestillingsombudet

ombudsmanden for ligestilling

Likestillingssenteret

centeret for ligestilling af mænd og kvinder

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

børne-, ungdoms og familieforvaltningen

Statens institutt for forbruksforskning

statens institut for forbrugerforskning

Finansdepartementet

finansministeriet

Kredittilsynet

tilsynet med banker og forsikringsselskaber

Skattedirektoratet

skattedirektoratet

Oljeskattekontoret

kontoret for afgifter på olieprodukter

Toll- og avgiftsdirektoratet

direktoratet for told og afgifter

Fiskeri- og kystdepartementet

ministeriet for fiskeri og kystområder

Fiskeridirektoratet

fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

havforskningsinstituttet

Kystdirektoratet

kystdirektoratet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

statens forskningsinstitut for ernæring og fiskeriprodukter

Forsvarsdepartementet

forsvarsministeriet

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

forsvarskommandoen

Forsvarsbygg (FB)

forsvarets bygningstjeneste

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

forsvarets forskningsinstitut

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

den nationale sikkerhedsmyndighed

Helse- og omsorgsdepartementet

sundhedsministeriet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

statens institut for folkesundhed

Sosial- og helsedirektoratet

social- og sundhedsdirektoratet

Norsk pasientskadeerstatning

norsk patientskadeerstatning

Pasientskadenemndas sekretariat

sekretariatet for patientskadeerstatning

Bioteknologinemndas sekretariat

det rådgivende organ for bioteknologi

Statens helsetilsyn

statens sundhedstilsyn

Statens legemiddelverk

lægemiddelstyrelsen

Statens strålevern

statslig myndighed for beskyttelse mod stråling

Justis- og politidepartementet

justitsministeriet

Brønnøysundregisterene

statens center for elektroniske registre

Datatilsynet

datatilsynet

Direktoratet for sivilt beredskap

direktoratet for civilt beredskab

Riksadvokaten

rigsadvokaten

Statsadvokatembetene

statsadvokaterne

Politiet

politiet

Kommunal- og regionaldepartementet

ministeriet for kommuner og regioner

Arbeidsdirektoratet

arbejdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

arbejdsforskningsinstituttet

Direktoratet for arbeidstilsynet

direktoratet for arbejdstilsyn

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

direktoratet for brandbeskyttelse

Produkts- og elektrisitetstilsynet

tilsynet for elektricitet og elektriske produkter

Produktregisteret

vareregisteret

Statens bygningstekniske etat

statens byggetekniske tjeneste

Utlendingsdirektoratet

direktoratet for udlændinge

Kultur- og kirkedepartementet

kultur- og kirkeministeriet

Bispedømmerådene

bispedømmernes råd

Kirkerådet

kirkerådet

Eierskapstilsynet

tilsynet med ejerskabsforhold inden for medierne

Norsk filmfond

den norske filmfond

Norsk filminstitutt

det norske filminstitut

Norsk filmutvikling

det norske organ for filmudvikling

Statens filmtilsyn

statens filmtilsyn

Statens medieforvaltning

forvaltningsmyndighed for medierne

Norsk kulturråd

det norske kulturråd

Norsk språkråd

det norske sprognævn

Riksarkivet

rigsarkivet

Statsarkivene

statslige arkiver

Rikskonsertene

statens koncertinstitut

ABM-utvikling

myndigheden for arkiver, biblioteker og museer

Bunad- og folkedraktrådet

det nationale råd for folkedragter

Nasjonalbiblioteket

nationalbiblioteket

Norsk lokalhistorisk institutt

Norges lokalhistoriske institut

Riksutstillinger

organet for vandreudstillinger

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

organet for udsmykning af offentlige bygninger

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

det norske bibliotek for blindeskrift og lydbøger

Arkeologisk museum i Stavanger

det arkæologiske museum i Stavanger

Lotteritilsynet

tilsynet med spil og lotterier

Landbruks- og matdepartementet

landbrugs- og fødevareministeriet

Statens dyrehelsetilsyn

tilsynsmyndigheden for dyresundhed

Jordskifterettene

jordskifteretterne

Statens landbrukstilsyn

statens landbrugstilsyn

Norsk institutt for jord- og skogforskning

det norske institut for jord- og skovforskning (NIJOS)

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

det norske institut for landbrugsøkonomisk forskning

Planteforsk

planteforskningsinstituttet

Reindriftsforvaltningen

rensdyrforvaltningen

Norsk institutt for skogforskning

det norske institut for skovforskning

Mattilsynet

tilsynsmyndigheden for fødevarer

Statens landbruksforvaltning

statens landbrugsforvaltning

Veterinærinstituttet

veterinærinstituttet

Miljøverndepartementet

miljøministeriet

Direktoratet for naturforvaltning

direktoratet for naturforvaltning

Norsk kulturminnefond

den norske fond for kulturminder

Norsk polarinstitutt

det norske polarforskningsinstitut

Produktregisteret

vareregisteret

Riksantikvaren

rigsantikvaren

Statens forurensningstilsyn

statens tilsynsmyndighed for forurening

Statens kartverk

det geodætiske institut

Moderniseringsdepartementet

moderniseringsministeriet

Datatilsynet

datatilsynet

Fylkesmannsembetene

amtsmændene

Konkurransetilsynet

konkurrencetilsynet

Statens forvaltningstjeneste

statens forvaltningstjeneste

Statens Pensjonskasse

statens pensionsfond

Statsbygg

direktoratet for offentlige bygninger og offentlig ejendom

Nærings- og handelsdepartementet

ministeriet for handel og industri

Bergvesenet

myndigheden for udvinding af naturressourcer

Justervesenet

myndigheden for prøvning og justering af mål og vægt

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøgelser

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

statens rådgivningskontor for opfindere

Sjøfartsdirektoratet

søfartsdirektoratet

Skipsregistrene

statens skibsregister

Styret for det industrielle rettsvern

patentmyndigheden

Olje- og energidepartementet

ministeriet for olie og energi

Norges vassdrags- og energidirektorat

direktoratet for vandressourcer og energi

Oljedirektoratet

oliedirektoratet

Samferdselsdepartementet

ministeriet for transport og kommunikation

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

havarikommissionen for civil luftfart og jernbaner

Jernbaneverket

jernbaneforvaltningen

Luftfartstilsynet

luftfartstilsynet

Post- og teletilsynet

tilsynsmyndigheden for post og telekommunikation

Statens jernbanetilsyn

statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

statens vejvæsen

Utdannings- og forskningsdepartementet

ministeriet for uddannelse og forskning

Det norske meteorologiske institutt

det norske meteorologiske institut

Lærarutdanningsrådet

læreruddannelsesrådet

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

det norske udenrigspolitiske institut

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

det norske forskningsinstitut for voksenuddannelse

Riksbibliotektjenesten

rigsbibliotekerne

Samisk utdanningsråd

det samiske uddannelsesråd

Utenriksdepartementet

udenrigsministeriet

Direktoratet for utviklingssamarbeid

direktoratet for udviklingssamarbejde

Stortinget

stortinget (parlamentet)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen

stortingets ombudsmand for forvaltningen - ombudsmanden

Riksrevisjonen

rigsrevisionen

Domstolene

domstolene

Tillæg 3

FORTEGNELSE OVER VARER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2004/18/EF FOR SÅ VIDT ANGÅR ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER PÅ FORSVARSOMRÅDET

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Indkøb, der foretages af ordregivere inden for forsvaret (markeret med en »*« i bilag IV til direktiv 2004/18/EF), omfatter følgende:

Kapitel 25:

Salt, svovl, jord- og stenarter, gips, kalk og cement

Kapitel 26:

Malme, slagger og aske

Kapitel 27:

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf, bituminøse stoffer, mineralsk voks,

 

undtagen:

 

ex 27.10 særlige motorolier

Kapitel 28:

Uorganiske kemikalier, uorganiske og organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper,

 

undtagen:

 

ex 28.09 sprængstoffer

 

ex 28.13 sprængstoffer

 

ex 28.14 tåregas

 

ex 28.28 sprængstoffer

 

ex 28.32 sprængstoffer

 

ex 28.39 sprængstoffer

 

ex 28.50 giftige stoffer

 

ex 28.51 giftige stoffer

 

ex 28.54 sprængstoffer

Kapitel 29:

Organiske kemikalier,

 

undtagen:

 

ex 29.03 sprængstoffer

 

ex 29.04 sprængstoffer

 

ex 29.07 sprængstoffer

 

ex 29.08 sprængstoffer

 

ex 29.11 sprængstoffer

 

ex 29.12 sprængstoffer

 

ex 29.13 giftige stoffer

 

ex 29.14 giftige stoffer

 

ex 29.15 giftige stoffer

 

ex 29.21 giftige stoffer

 

ex 29.22 giftige stoffer

 

ex 29.23 giftige stoffer

 

ex 29.26 sprængstoffer

 

ex 29.27 giftige stoffer

 

ex 29.29 sprængstoffer

Kapitel 30:

Farmaceutiske præparater

Kapitel 31:

Gødningsstoffer

Kapitel 32:

Garve- og farvestofekstrakter, garvesyrer og derivater deraf, pigmenter og andre farvestoffer, maling og lakker, kit, spartelmasse og lign., trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33:

Flygtige vegetabilske olier og resinoider, parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

Kapitel 35:

Proteiner, modificeret stivelse, lim og klister, enzymer

Kapitel 37:

Fotografiske og kinematiske artikler

Kapitel 38:

Diverse kemiske produkter,

 

undtagen:

 

ex 38.19 giftige stoffer

Kapitel 39:

Plast (celluloseethere og celluloseestere, kunstharpikser og andre plastsubstanser) samt varer deraf,

 

undtagen:

 

ex 39.03 sprængstoffer

Kapitel 40:

Naturgummi (kautsjuk), syntetgummi og factis samt varer deraf,

 

undtagen:

 

ex 40.11 skudsikre dæk

Kapitel 41:

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:

Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende varer, varer af tarme, undtagen fishgut

Kapitel 43:

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Kapitel 44:

Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45:

Kork og varer deraf

Kapitel 46:

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:

Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48:

Papir og pap, varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49:

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager, håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 65:

Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun, kunstige blomster, varer af menneskehår

Kapitel 68:

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:

Keramiske produkter

Kapitel 70:

Glas og glasvarer

Kapitel 71:

Perler, ædel- og halvædelstene, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer, bijouterivarer

Kapitel 73:

Jern og stål samt varer deraf

Kapitel 74:

Kobber og varer deraf

Kapitel 75:

Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:

Aluminium og varer deraf

Kapitel 77:

Magnesium og beryllium samt varer deraf

Kapitel 78:

Bly og varer deraf

Kapitel 79:

Zink og varer deraf

Kapitel 80:

Tin og varer deraf

Kapitel 81:

Andre uædle metaller, der anvendes i den metallurgiske industri, samt varer deraf

Kapitel 82:

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil af uædle metaller,

 

undtagen:

 

ex 82.05 værktøj

 

ex 82.07 værktøj og dele dertil

Kapitel 83:

Diverse varer af uægte metaller

Kapitel 84:

Dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil,

 

undtagen:

 

ex 84.06 motorer

 

ex 84.08 andre motorer

 

ex 84.45 maskiner

 

ex 84.53 automatiske databehandlingsmaskiner

 

ex 84.55 dele til maskiner henhørende under pos. 84.53

 

ex 84.59 atomreaktorer

Kapitel 85:

Elektriske maskiner og apparater, dele dertil,

 

undtagen:

 

ex 85.13 Telekommunikationsudstyr

 

ex 85.15 sendere

Kapitel 86:

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil,

 

undtagen:

 

ex 86.02 pansrede elektriske lokomotiver

 

ex 86.03 andre pansrede lokomotiver

 

ex 86.05 pansrede vogne

 

ex 86.06 reparationsvogne

 

ex 86.07 vogne

Kapitel 87:

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil,

 

undtagen:

 

ex 87.01 traktorer

 

ex 87.02 militærkøretøjer

 

ex 87.03 kranvogne

 

ex 87.08 tanks og andre pansrede køretøjer

 

ex 87.09 motorcykler

 

ex 87.14 påhængsvogne

Kapitel 89:

Skibe, både og flydende materiel,

 

undtagen:

 

ex 89.01A krigsskibe

Kapitel 90:

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater, måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater, medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele dertil,

 

undtagen:

 

ex 90.05 binokulære kikkerter

 

ex 90.13 diverse instrumenter, lasere

 

ex 90.14 afstandsmålere

 

ex 90.28 elektriske og elektroniske måleinstrumenter

 

ex 90.11 mikroskoper

 

ex 90.17 instrumenter til medicinsk brug

 

ex 90.18 apparater til mekanoterapi

 

ex 90.19 ortopædiske artikler

 

ex 90.20 røntgenapparater

Kapitel 91:

Fremstilling af ure

Kapitel 92:

Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater

Kapitel 94:

Møbler og dele dertil; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lignende,

 

undtagen:

 

ex 94.01A flysæder

Kapitel 95:

Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96:

Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

Kapitel 98:

Diverse

Tillæg 4

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED GAS ELLER VARME

ISLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík energi), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes regionale varmeværk), lög nr. 10/2001.

Andre enheder, der fremstiller, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til Orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORGE

Enheder, der transporterer eller distribuerer varme i henhold til Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.6.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (energiloven) eller Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61).

Tillæg 5

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET

ISLAND

Landsvirkjun (det nationale kraftværk), lög nr. 42/1983.

Landsnet (landsdækkende net), lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (statsligt elkraftværk), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík energi), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes regionale varmeværk), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (kraftværket Vestfjord), lög nr. 40/2001.

Andre enheder, der fremstiller, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til Orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORGE

Enheder, der producerer, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), eller Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) eller Energiloven (LOV 1990–06-29 50) eller Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82).

Tillæg 6

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND

ISLAND

Enheder, der producerer eller distribuerer drikkevand i henhold til Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORGE

Enheder, der producerer eller distribuerer drikkevand i henhold til Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372).

Tillæg 7

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN JERNBANETRANSPORT

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheder, der drives i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (jernbaneloven).

Tillæg 8

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS

ISLAND

Strætó bs. (Reykjavík kommunale busselskab)

Andre kommunale busselskaber.

Enheder, der drives i overensstemmelse med Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Liechtensteins busselskab).

NORGE

Enheder, der drives i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (jernbaneloven).

Tillæg 9

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN POSTTJENESTER

ISLAND

Enheder, der drives i henhold til Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORGE

Enheder, der drives i henhold til Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73).

Tillæg 10

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE OG GAS

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Ordregivere, der er omfattet af Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (petroleumsloven) og bekendtgørelser i henhold til petroleumsloven eller af Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

Tillæg 11

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER FAST BRÆNDSEL

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Tillæg 12

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER

ISLAND

Siglingastofnun Íslands (Islands havforvaltning).

Andre enheder, der drives i henhold til Hafnalög nr. 23/1994.

LIECHTENSTEIN

NORGE

enheder, der drives i henhold til Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Tillæg 13

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTOREN LUFTHAVNSFACILITETER

ISLAND

Flugmálastjórn Íslands (direktorat for civil luftfart)

LIECHTENSTEIN

NORGE

enheder, der driver lufthavnsfaciliteter i henhold til Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Tillæg 14

NATIONALE MYNDIGHEDER, TIL HVILKE DER KAN INDGIVES ANMODNING OM ANVENDELSE AF DEN FORLIGSPROCEDURE, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 9 I RÅDETS DIREKTIV 92/13/EØF

ISLAND

Fjármálaráđuneytiđ (Finansministeriet).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Fyrstendømmet Liechtensteins regering).

NORGE

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (ministeriet for statsadministration og reform).

«

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/38


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 69/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XVI (Indkøb) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XVI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 81/2004 af 8. juni 2004 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/75/EF af 16. november 2005 om berigtigelse af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 af 19. december 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Forordning (EF) 2083/2005 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (4), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal ophæves i henhold til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XVI til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende led indsættes i punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF):

»—

32005 L 0075: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/75/EF af 16. november 2005 (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 55),

32005 R 2083: Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 af 19. december 2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28).«

2.

Følgende led indsættes i punkt 4 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF):

»—

32005 R 2083: Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 af 19. december 2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28).«

3.

Første led (Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004) i punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF) og punkt 4 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF) udgår.

Artikel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 2083/2005 og direktiv 2005/75/EF på islandsk og norsk, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5), eller på ikrafttrædelsesdatoen for Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 68/2006 af 2. juni 2006, afhængigt af hvilken dato der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 38.

(2)  EUT L 323 af 9.12.2005, s. 55.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28.

(4)  EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/40


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 70/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2006 af 28. april 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1553/2005 af 7. september 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens henstilling KOM(2005) 217 af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (5) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XXI til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 18p (Kommissionens forordning (EF) nr. 13/2005):

»18q.

32005 R 1552: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«

2.

Følgende indsættes i punkt 18i (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003):

», ændret ved:

32005 R 1553: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1553/2005 af 7. september 2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 6).«

3.

Følgende punkt indsættes efter punkt 19t (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005):

»19u.

32005 R 1722: Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5).«

4.

Følgende punkt indsættes efter punkt 17b (Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002):

»RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter skal tage indholdet af følgende retsakt til efterretning:

17c.

52005 PC 0217: Kommissionens henstilling KOM(2005) 217 af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (EUT C 172 af 12.7.2005, s. 22).«

Artikel 2

Den norske udgave af forordning (EF) nr. 1552/2005 og den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1553/2005, 1722/2005 og henstilling KOM(2005) 217, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 103.

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.

(3)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 6.

(4)  EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5.

(5)  EUT C 172 af 12.7.2005, s. 22.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/42


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 71/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2006 af 28. april 2006 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1726/1999 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønomkostninger (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1916/2000 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (4) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XXI til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 19u (Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005):

»19v.

32005 R 1708: Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).«

2.

Følgende led indsættes i punkt 19c (Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96):

»—

32005 R 1708: Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).«

3.

Følgende indsættes i punkt 18e (Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999):

», ændret ved:

32005 R 1737: Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2005 af 21. oktober 2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 11).«

4.

Følgende indsættes i punkt 18db (Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000):

», ændret ved:

32005 R 1738: Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1708/2005, 1737/2005 og 1738/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 103.

(2)  EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9.

(3)  EUT L 279 af 22.10.2005, s. 11.

(4)  EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/44


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 73/2006

af 2. juni 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 38/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2113/2005/EF af 14. december 2005 om ændring af beslutning nr. 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2006 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende underled indsættes i niende led i artikel 2, stk. 5, (Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2256/2003/EF) i protokol 31 til aftalen:

»—

32005 D 2113: Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2113/2005/EF af 14. december 2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 34).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 58.

(2)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 34.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/45


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 74/2006

af 2. juni 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 40/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter om gennemførelse og udvikling af det indre marked.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at samarbejdet kan fortsætte efter den 31. december 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

»år 2004 og 2005« i stk. 6 ændres til »år 2004, 2005 og 2006«.

2.

Følgende stykke indsættes efter stk. 6:

»7.   EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 2006 i fællesskabsaktionerne vedrørende følgende budgetpost i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006:

Budgetpost 02.03.01: »Gennemførelse og udvikling af det indre marked«.«

3.

»stk. 5 og 6« i stk. 3 og 4 ændres til »stk. 5, 6 og 7«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 63.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/46


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 75/2006

af 2. juni 2006

om ændring af protokol 47 til EØS-aftalen om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 47 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 85/2000 af 2. oktober 2000 (1).

(2)

Ved EØS-Rådets afgørelse nr. 1/95 blev ordningen med parallel markedsføringsmulighed indført for Liechtenstein.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2), berigtiget i EFT L 271 af 21.10.1999, s. 47, bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2000 af 24. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, især for afsnittet om kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (3), bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 af 24. juli 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (4) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2451/2000 af 7. november 2000 om ændring af bilag XIV til forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (5) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (6) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2001 af 6. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder for så vidt angår analysemetoder (7) bør indarbejdes i aftalen.

(9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2001 af 14. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (8) bør indarbejdes i aftalen.

(10)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2066/2001 af 22. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 for så vidt angår anvendelse af lysozym i vinavlsprodukter (9) bør indarbejdes i aftalen.

(11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (10), berigtiget i EUT L 272 af 23.10.2003, s. 38, bør indarbejdes i aftalen.

(12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2086/2002 af 25. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (11) bør indarbejdes i aftalen.

(13)

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2003 af 10. marts 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (12) bør indarbejdes i aftalen.

(14)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2003 af 4. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (13) bør indarbejdes i aftalen.

(15)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/2003 af 7. august 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (14) bør indarbejdes i aftalen.

(16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse af det minimale naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i kvbd »Vinho verde« med oprindelse i vindyrkningszone C I a) i Portugal for produktionsårene 2003/04 til 2004/05 (15) bør indarbejdes i aftalen.

(17)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 af 13. oktober 2003 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder (16) bør indarbejdes i aftalen.

(18)

Kommissionens forordning (EF) nr. 128/2004 af 23. januar 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (17) bør indarbejdes i aftalen.

(19)

Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2004 af 20. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (18) bør indarbejdes i aftalen.

(20)

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (19) bør indarbejdes i aftalen.

(21)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/2004 af 9. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (20) bør indarbejdes i aftalen.

(22)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/2004 af 9. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (21) bør indarbejdes i aftalen.

(23)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2004 af 9. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (22) bør indarbejdes i aftalen.

(24)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2004 af 19. november 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (23) bør indarbejdes i aftalen.

(25)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 (24), som allerede er indarbejdet i aftalen, skal flyttes til et særskilt punkt i tillæg 1 til protokol 47 til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 47 til aftalen ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1493/1999, berigtiget i EFT L 271 af 21.10.1999, s. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, berigtiget i EUT L 272 af 23.10.2003, s. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 og 1991/2004, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (25).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 315 af 14.12.2000, s. 32.

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(3)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 17.

(4)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1.

(5)  EFT L 282 af 8.11.2000, s. 7.

(6)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 32.

(7)  EFT L 212 af 7.8.2001, s. 9.

(8)  EFT L 220 af 15.8.2001, s. 17.

(9)  EFT L 278 af 23.10.2001, s. 9.

(10)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1.

(11)  EFT L 321 af 26.11.2002, s. 8.

(12)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 15.

(13)  EUT L 168 af 5.7.2003, s. 13.

(14)  EUT L 201 af 8.8.2003, s. 9.

(15)  EUT L 262 af 14.10.2003, s. 10.

(16)  EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13.

(17)  EUT L 19 af 27.1.2004, s. 3.

(18)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 16.

(19)  EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56.

(20)  EUT L 263 af 10.8.2004, s. 3.

(21)  EUT L 263 af 10.8.2004, s. 7.

(22)  EUT L 263 af 10.8.2004, s. 11.

(23)  EUT L 344 af 20.11.2004, s. 9.

(24)  EFT L 272 af 3.10.1990, s. 1.

(25)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg Nr. 75/2006

Tillæg 1 til protokol 47 affattes således:

»Tillæg 1

1.

390 R 2676: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 af 17. september 1990 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (EFT L 272 af 3.10.1990, s. 1), ændret ved:

392 R 2645: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2645/92 af 11. september 1992 (EFT L 266 af 12.9.1992, s. 10)

395 R 0060: Kommissionens forordning (EØF) nr. 60/95 af 16. januar 1995 (EFT L 11 af 17.1.1995, s. 19)

396 R 0069: Kommissionens forordning (EF) nr. 69/96 af 18. januar 1996 (EFT L 14 af 19.1.1996, s. 13)

397 R 0822: Kommissionens forordning (EF) nr. 822/97 af 6. maj 1997 (EFT L 117 af 7.5.1997, s. 10)

399 R 0761: Kommissionens forordning (EF) nr. 761/1999 af 12. april 1999 (EFT L 99 af 14.4.1999, s. 4)

32003 R 0440: Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2003 af 10. marts 2003 (EUT L 66 af 11.3.2003, s. 15)

32004 R 0128: Kommissionens forordning (EF) nr. 128/2004 af 23. januar 2004 (EUT L 19 af 27.1.2004, s. 3).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

2.

399 R 1493: Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1), berigtiget i EFT L 271 af 21.10.1999, s. 47, ændret ved:

1 03 T: Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, vedtaget den 16. april 2003 (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1795: Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 af 13. oktober 2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

b)

Artikel 1, stk. 1, finder ikke anvendelse.

c)

Afsnit II med undtagelse af artikel 19 og afsnit III, IV og VII finder ikke anvendelse.

d)

Artikel 19, stk. 2, sidste punktum, finder ikke anvendelse for Liechtenstein.

Herudover finder bilag VI, afsnit B, punkt 1, sidste punktum, ikke anvendelse for Liechtenstein.

e)

I artikel 44, stk. 1, finder ordene: »samt i givet fald, uanset artikel 45, vin, der er lovligt importeret« ikke anvendelse.

f)

I artikel 44, stk. 14, forstås »Forskæring af vin med oprindelse i et tredjeland« som »Forskæring af vin med oprindelse i et tredjeland eller en EFTA-stat«.

g)

I artikel 45, stk. 1, litra a), finder ordene: »også importerede« ikke anvendelse.

h)

Kapitel II i afsnit V finder anvendelse med følgende tilpasning:

Uanset Liechtensteins nationale bestemmelser skal bordvin med oprindelse i Liechtenstein, som ikke er berettiget til at bære en geografisk betegnelse, opfylde bestemmelserne i kapitel II i afsnit V om beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse produkter, hvis den pågældende bordvin er bestemt til EØS-markedet uden for Liechtenstein.

i)

Afsnit VI anvendes med følgende tilpasninger:

Kvalitetsvine med oprindelse i EFTA-stater betragtes som svarende til kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (»kvbd«), forudsat at de overholder nationale bestemmelser, som med henblik på denne protokol skal være i overensstemmelse med principperne i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, som ændret med henblik på denne aftale.

Beskrivelsen »kvbd« og andre beskrivelser, som er omhandlet i artikel 54, stk. 2, må imidlertid ikke anvendes på disse vine.

Listen over kvalitetsvine, som udarbejdes af vinproducerende EFTA-stater, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

j)

Med henvisning til artikel 54, stk. 4, anerkendes vine med oprindelse i Liechtenstein som kvalitetsvine, hvis de opfylder samtlige krav til såkaldte »Kategori 1-vine« ifølge nationale bestemmelser.

Kvalitetsvine med oprindelse i Liechtenstein er berettigede til at bære en af følgende geografiske betegnelser, også suppleret med bedriftens navn, som henviser til druernes oprindelse som anført i Liechtensteins officielle fortegnelse over vinavl og kontrollerede oprindelsesbetegnelser:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen og Vaduz.

Den geografiske betegnelse ledsages af et af udtrykkene »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung«, »KUB«, »Appellation d'origine contrôlée« eller »AOC« på etiketten.

k)

Artiklerne 71, 77, 78 og 79 finder ikke anvendelse.

l)

Med henblik på bilag III betragtes Liechtenstein som tilhørende vindyrkningszone B.

m)

Uanset bilag VI, afsnit D, punkt 1, anerkendes vine med oprindelse i Liechtenstein, der er fremstillet i overensstemmelse med nationale bestemmelser og derefter klassificeret som »kategori 1-vine uden supplerende kvalitetsegenskaber«, som kvalitetsvine.

3.

32000 R 1607: Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2000 af 24. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, især for afsnittet om kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (EFT L 185 af 25.7.2000, s. 17).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

4.

32000 R 1622: Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 af 24. juli 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1), som ændret ved:

32000 R 2451: Kommissionens forordning (EF) nr. 2451/2000 af 7. november 2000 (EFT L 282 af 8.11.2000, s. 7)

32001 R 1609: Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2001 af 6. august 2001 (EFT L 212 af 7.8.2001, s. 9)

32001 R 1655: Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2001 af 14. august 2001 (EFT L 220 af 15.8.2001, s. 17)

32001 R 2066: Kommissionens forordning (EF) nr. 2066/2001 af 22. oktober 2001 (EFT L 278 af 23.10.2001, s. 9)

32003 R 1410: Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/2003 af 7. august 2003 (EUT L 201 af 8.8.2003, s. 9)

1 03 T: Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, vedtaget den 16. april 2003 (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33)

32004 R 1427: Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/2004 af 9. august 2004 (EUT L 263 af 10.8.2004, s. 3)

32004 R 1428: Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/2004 af 9. august 2004 (EUT L 263 af 10.8.2004, s. 7).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

5.

32001 R 0884: Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (EFT L 128 af 10.5.2001, s. 32), ændret ved:

32004 R 0908: Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

b)

Artikel 1, stk. 1, litra b), første og andet led, og artikel 1, stk. 2, finder ikke anvendelse.

c)

Artikel 5, stk. 2, finder ikke anvendelse.

d)

Artikel 6, stk. 5, tredje afsnit, andet punktum, affattes således: »Denne underretning gives i henhold til tillæg 2 til protokol 47 i aftalen.«

e)

Artikel 7, stk. 5 og 6, finder ikke anvendelse.

f)

I artikel 7, stk. 1, litra c), første led, ændres »eksemplar nr. 1 og 2« til »eksemplar nr. 1, 2 og 4«.

g)

Artikel 8, stk. 2, 3 og 5, finder ikke anvendelse.

h)

Afsnit II finder ikke anvendelse.

i)

Artikel 19, stk. 2, finder ikke anvendelse.

6.

32002 R 0753: Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1), berigtiget i EUT L 272 af 23.10.2003, s. 38, ændret ved:

32002 R 2086: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2086/2002 af 25. november 2002 (EFT L 321 af 26.11.2002, s. 8)

32003 R 1205: Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2003 af 4. juli 2003 (EUT L 168 af 5.7.2003, s. 13)

32004 R 0316: Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2004 af 20. februar 2004 (EUT L 55 af 24.2.2004, s. 16)

32004 R 0908: Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56)

32004 R 1429: Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2004 af 9. august 2004 (EUT L 263 af 10.8.2004, s. 11)

32004 R 1991: Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2004 af 19. november 2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 9).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.

b)

For så vidt angår Liechtenstein affattes artikel 3, stk. 2, første punktum, således: »Angivelsen af det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen, jf. punkt A.1, tredje led, i bilag VII, og punkt B.1, d), i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1493/1999, foretages ved at anføre hele, halve eller tiendedele % vol. enheder.«

c)

Artikel 7, litra c), finder ikke anvendelse.

d)

I artikel 10 finder henvisningerne til artikel 11 i forordning (EF) nr. 884/2001 ikke anvendelse.

e)

Forordningens bestemmelser finder ikke anvendelse på afsnit II-produkter med oprindelse i tredjelande.

f)

I artikel 16 indsættes følgende:

i)

Artikel 16, stk. 1, litra a): »þurrt« og »tørr«

ii)

I artikel 16, stk. 1, litra b): »hálfþurrt« og »halvtørr«

iii)

I artikel 16, stk. 1, litra c): »hálfsætt« og »halvsøt«

iv)

I artikel 16, stk. 1, litra d): »sætt« og »søt«

g)

Bestemmelserne i artikel 19 finder ikke anvendelse på produkter med oprindelse i tredjelande.

h)

Artikel 28, stk. 1, første led, affattes således: »»Landweinfor« bordvin med oprindelse i Tyskland, Østrig, Liechtenstein eller for Italiens vedkommende provinsen Bolzano«.

i)

For Liechtensteins vedkommende anvendes »Liechtensteiner Oberland« eller »Liechtensteiner Unterland« som geografisk betegnelse for vine, der betegnes som »Landwein«, jf. artikel 28, litra a).

j)

I artikel 29, stk. 1, indsættes følgende:

»q)

for Liechtenstein: udtrykket »Appellation d'origine contrôlée«, »AOC«, »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung« eller »KUB«, som ledsager angivelsen af vinens herkomst, og ved kvalitetsvine med supplerende kvalitetsegenskaber udtrykket »Auslese Liechtenstein«, »Sélection Liechtenstein« eller »Grand Cru Liechtenstein« i overensstemmelse med nationale bestemmelser.«

k)

Afsnit V finder ikke anvendelse.

l)

I bilag II indsættes følgende:

»Navn på druesort eller dens synonym

Lande, der kan benytte navnet på druesorten eller et af synonymerne

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein«

m)

I bilag III indsættes følgende:

»Traditionelt udtryk

Berørte vine

Vinkategori(er)

Sprog

LIECHTENSTEIN

Supplerende traditionelle udtryk

Ablass

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Tysk

Beerenauslese

Alle

Kvbd

Tysk

Beerle eller Beerli eller Beerliwein

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Tysk

Federweiss (1) eller Weissherbst

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Tysk

Eiswein

Alle

Kvbd

Tysk

Kretzer eller Süssdruck

Alle

Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse

Tysk

Strohwein

Alle

Kvbd

Tysk

Trockenbeerenauslese

Alle

Kvbd

Tysk

7.

32003 R 1793: Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse af det minimale naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i kvbd »Vinho verde« med oprindelse i vindyrkningszone C I a) i Portugal for produktionsårene 2003/04 til 2004/05 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 10).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.«


(1)  Uden at det berører brugen af det tyske traditionelle udtryk »Federweißer« for delvis gæret druemost bestemt til direkte konsum, som foreskrevet i artikel 34c i det tyske vinreglement og i artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, som ændret.«.


Meddelelse til læserne

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Afgørelse nr. 55/2006 og nr. 72/2006 truffet af Det Blandede EØS-udvalg blev trukket tilbage inden vedtagelsen og er derfor ugyldige.