ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 234

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2006 af 28. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2006 af 28. august 2006 om fravigelse for 2005/06 af forordning (EF) nr. 595/2004 for så vidt angår fristen for opkøbernes og producenternes betaling af afgiften på mejeriprodukter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 af 17. august 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

4

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. august 2006 om nedsættelse af en ekspertgruppe om politikbehovene for data om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf

29

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. august 2006 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af fodtøj med beskyttelseståkappe med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien

33

 

*

Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslutning af 25. august 2006 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof beflubutamid (meddelt under nummer K(2006) 3806)  ( 1 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1280/2006

af 28. august 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

93,1

999

93,1

0709 90 70

052

78,7

999

78,7

0805 50 10

388

81,1

524

48,0

528

55,1

999

61,4

0806 10 10

052

89,4

220

99,0

624

139,0

999

109,1

0808 10 80

388

100,8

400

92,0

508

81,8

512

83,4

528

69,3

720

82,6

800

140,1

804

102,2

999

94,0

0808 20 50

052

122,8

388

92,2

999

107,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,3

999

123,3

0809 40 05

052

82,7

098

45,7

624

149,1

999

92,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1281/2006

af 28. august 2006

om fravigelse for 2005/06 af forordning (EF) nr. 595/2004 for så vidt angår fristen for opkøbernes og producenternes betaling af afgiften på mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om tidsplanen og betingelserne for opkrævning af afgiften. I artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 595/2004 er det fastsat, at opkøberne og i tilfælde af direkte salg de afgiftspligtige producenter hvert år inden den 1. september skal betale de skyldige beløb til myndighederne efter de af medlemsstaten fastsatte regler. Overholdes fristen ikke, skal der betales renter efter nævnte artikels stk. 2.

(2)

Med henblik på at forbedre budgetprognoserne og forenkle budgetforvaltningen er der for tiden ved at blive gennemført en ændring af forordning (EF) nr. 1788/2003, der indebærer, at fristen for medlemsstaternes betaling af afgiften efter nævnte forordnings artikel 3, stk. 1, udsættes, og at visse medlemsstater kan overføre nationale referencemængder mellem direkte salg og leverancer for tolvmånedersperioden 2005/06, jf. nævnte forordnings artikel 1, stk. 1. Med henblik på at sikre at de nationale administrationer kan anvende de nye bestemmelser effektivt og på en sammenhængende måde, bør det fastsættes, at også fristen for mælkeopkøbernes betaling af de skyldige beløb udsættes for 2005/06 som en undtagelse fra artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 595/04. Med henblik på den administrative forvaltning bør der fastsættes en anden frist for de medlemsstater, der overfører nationale referencemængder.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 595/2004 kan medlemsstaterne for tolvmånedersperioden 2005/06 udsætte fristen for betaling af de skyldige beløb til den:

a)

1. november 2006 for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet

b)

1. oktober 2006 for de øvrige medlemsstater.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2217/2004 (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 1).

(2)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 22.


29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1282/2006

af 17. august 2006

om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 26, stk. 3, artikel 30, stk. 1, og artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1255/1999 fastsættes der bl.a. generelle bestemmelser for ydelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter, navnlig for at det kan overvåges, at værdi- og mængdegrænserne for restitutionerne ikke overskrides. Gennemførelsesbestemmelserne til de generelle bestemmelser blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 174/1999 er blevet gennemgribende ændret flere gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordning (EF) nr. 174/1999 af klarheds- og effektivitetshensyn ophæves og afløses af nærværende forordning.

(3)

I henhold til den landbrugsaftale (3), der blev indgået som led i Uruguay-rundens GATT-handelsforhandlinger, og som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF (4) (i det følgende benævnt »landbrugsaftalen«), er ydelsen af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, herunder mejeriprodukter, underkastet mængde- og værdigrænser for hver tolvmåneders periode fra den 1. juli 1995. For at sikre, at disse grænser overholdes, bør udstedelsen af eksportlicenser overvåges, og der bør fastsættes procedurer for tildeling af de mængder, der kan eksporteres med restitution.

(4)

I artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5) fastsættes det, at der ikke kræves eksportlicens for bestemte forretninger og mængder. Der bør i den forbindelse fastsættes nogle særlige bestemmelser for mælk og mejeriprodukter.

(5)

Den tolerance, der ifølge nævnte forordning gælder for de eksporterede mængder i forhold til de mængder, som er angivet i licensen, bør nedsættes, og det bør med henblik på effektiv mængdekontrol præciseres, at der ikke ydes restitution for mængder, som overstiger de mængder, som er angivet i licensen. Den sikkerhed, som skal stilles, når der ansøges om licens, bør være så stor, at der undgås ansøgninger i spekulationsøjemed.

(6)

Eksportlicensernes gyldighedsperiode bør fastsættes.

(7)

For at der kan føres nøje kontrol med de eksporterede produkter, således at faren for spekulation bliver mindst mulig, bør mulighederne for at ændre det produkt, som licensen er udstedt for, begrænses.

(8)

Ved artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (6) fastsættes der bestemmelser for anvendelse af eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for et produkt med en anden tolvcifret produktkode end den, der er anført i rubrik 16 i licensen. Denne bestemmelse anvendes kun for en specifik sektor, hvis de produktkategorier, der er nævnt i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1291/2000, og de produktgrupper, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, første afsnit, andet led, i forordning (EF) nr. 800/1999, er fastlagt.

(9)

For mælk og mejeriprodukter er produktkategorierne allerede fastlagt under henvisning til de kategorier, der er fastsat i landbrugsaftalen. For at sikre en korrekt forvaltning af ordningen bør kategorierne fortsat anvendes, og artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 800/1999 bør kun anvendes på grundlag af fastlagte produktgrupper.

(10)

I mejerisektoren er restitutionssatserne meget differentieret, bl.a. efter produkternes fedtindhold. For at sikre, at denne ordning ikke anfægtes, og samtidig at artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 800/1999 overholdes, bør produktgrupperne fastlægges meget præcist. Af harmoniseringshensyn bør denne bestemmelse gælde for alle mejeriprodukter, og der bør fastlægges produktgrupper for ost i overensstemmelse hermed.

(11)

For at harmonisere de betingelser, i henhold til hvilke en licensindehaver kan eksportere et produkt, der adskiller sig fra det, som er anført i eksportlicensens rubrik 16, med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 800/1999 bør licensindehaverne ikke længere være forpligtet til at anmode om en ændring, før eksportformaliteterne er afsluttet. For at undgå forskelsbehandling af erhvervsdrivende, der eksporterer i henhold til den gældende ordning, og dem, der eksporterer i henhold til nærværende forordning, kan bestemmelsen efter anmodning fra licensindehaveren anvendes med tilbagevirkende kraft.

(12)

For at de erhvervsdrivende kan deltage i licitationer i tredjelande, uden at mængdegrænsen i øvrigt anfægtes, bør der indføres en ordning med foreløbige licenser, som giver tilslagsmodtagerne ret til at få udstedt en endelig licens. For at sikre, at licenserne anvendes korrekt, bør bestemmelseslandet i forbindelse med visse eksportforretninger med restitutioner fastlægges som en obligatorisk destination.

(13)

Med henblik på effektiv kontrol af licensudstedelsen på basis af medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen bør licenserne først udstedes efter en vis frist. For at ordningen kan komme til at virke efter hensigten, og navnlig for at mængderne kan blive ligeligt fordelt inden for de grænser, der er fastsat i landbrugsaftalen, bør der fastlægges forskellige forvaltningsforanstaltninger; herunder en bestemmelse om, at licensudstedelsen kan suspenderes, og at der eventuelt kan anvendes en tildelingskoefficient på de mængder, der er ansøgt om.

(14)

Eksporten af produkter i forbindelse med fødevarehjælpeaktioner bør fritages for visse bestemmelser om udstedelse af eksportlicenser.

(15)

For ost har det vist sig, at antallet af eksportlicensansøgninger varierer fra destination til destination. For at der kan anvendes særforanstaltninger, der differentieres efter den destination, som er anført i licensansøgningen, bør der fastlægges destinationszoner, og den destinationszone, der er anført i eksportlicensen, bør være obligatorisk for produkter henhørende under KN-kode 0406.

(16)

Til fastsættelse af restitutionen for mejeriprodukter tilsat sukker, hvis pris bestemmes af prisen på produkternes bestanddele, bør der anvendes en metode, som baseres på de enkelte bestanddeles procentuelle andel af produkterne. For at lette forvaltningen af restitutionerne til disse produkter, herunder de foranstaltninger, der skal sikre, at eksportforpligtelserne i forbindelse med landbrugsaftalen overholdes, bør det dog fastsættes, for hvor stor en mængde tilsat saccharose, der maksimalt kan ydes restitution. Et saccharoseindhold på 43 vægtprocent af det samlede produkt bør betragtes som repræsentativt i disse produkter.

(17)

I henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 800/1999 kan der ydes restitutioner for de bestanddele med EF-oprindelse, der indgår i smelteost, som er fremstillet under ordningen for aktiv forædling. Der bør fastsættes særlige bestemmelser for at sikre, at særforanstaltningen fungerer tilfredsstillende og kan kontrolleres effektivt.

(18)

I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada (7), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 95/591/EF (8), skal der forelægges en eksportlicens udstedt af EF for ost, som er omfattet af præferencebetingelser ved import til Canada. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for licensudstedelsen. For at sikre, at de mængder ost, der er omfattet af det canadiske importkontingent, svarer til de mængder, for hvilke der er udstedt licens, bør det fastsættes, at de canadiske myndigheder skal sende de påtegnede licenser tilbage til medlemsstaternes organer, og at medlemsstaterne skal sende Kommissionen oplysninger om eksportmængder. Det bør præciseres, at der er behov for en minimumssikkerhedsstillelse, selv om der ikke ansøges om restitution i forbindelse med denne ordning.

(19)

EF har mulighed for at udpege de importører, der kan importere ost med oprindelse i EF til USA i forbindelse med det supplerende kontingent, der følger af landbrugsaftalen. For at give EF mulighed for at maksimere kontingentets værdi bør der fastsættes en procedure for udpegning af importørerne på grundlag af tildelingen af eksportlicenser for de pågældende produkter.

(20)

I henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (9), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (10), kan EF forvalte sin andel af toldkontingentet ved hjælp af en eksportlicensordning. Derfor bør der fastsættes en procedure for tildeling af licenser. For at sikre, at de produkter, der importeres til Den Dominikanske Republik, indgår i kontingentet, og for at de importerede produkter kan kædes sammen med de produkter, som er anført i eksportlicensen, bør eksportøren ved importen forelægge en bekræftet kopi af eksportangivelsen, der skal indeholde visse oplysninger.

(21)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 896/84 (11) indeholder yderligere bestemmelser om ydelse af restitutioner ved overgangen fra et produktionsår til det næste, hvis interventionspriserne er blevet ændret. Ifølge de bestemmelser kan der fastsættes forskellige restitutioner afhængigt af produkternes fremstillingsdato. Det har vist sig at være meget kompliceret og arbejdskrævende at fremlægge dokumentation for produktionsdatoen og at kontrollere, om de dertil knyttede dokumenter og regnskaber er korrekte. Det samme mål kan nås, ved at eksportlicensernes gyldighedsperiode tilpasses. Forordning (EØF) nr. 896/84 bør derfor ophæves.

(22)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der:

a)

generelle bestemmelser for licenser og restitutioner for eksport fra EF af de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999

b)

særlige bestemmelser for eksport af disse produkter fra EF til visse tredjelande.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 800/1999 og (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

KAPITEL II

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 3

1.   Der skal forelægges en eksportlicens ved eksport fra EF af produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999, og som der ansøges om eksportrestitution for, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, første afsnit, første og fjerde led, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Uanset artikel 5, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan der anvendes en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen til ydelse af eksportrestitution for de mejeriprodukter, der er nævnt i artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 800/1999.

2.   For at der kan ydes en restitution for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999, skal de opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (12) og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (13), navnlig kravene om tilberedning på en autoriseret virksomhed og identifikationsmærkning, jf. afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 4

1.   Restitutionen er det beløb, der gælder den dag, hvor der ansøges om eksportlicens eller i givet fald foreløbig licens.

2.   Licensansøgninger med forudfastsættelse af restitutionen, der for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999, indleveres, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 1291/2000, om onsdagen og torsdagen efter udløbet af hver licitationsperiode, jf. artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 (14) og artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 (15), anses for indleveret den første arbejdsdag efter den pågældende torsdag.

3.   I licensansøgningens og licensens rubrik 7 anføres bestemmelseslandet og koden for bestemmelseslandet eller -området, jf. den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (16).

4.   Hvis en eksportangivelse indeholder flere forskellige koder i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, i det følgende benævnt »restitutionsnomenklaturen«, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (17), eller i den kombinerede nomenklatur, anses bemærkningerne til hver af disse koder for at udgøre en særskilt eksportangivelse i forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 1, første afsnit, fjerde led, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 5

Der ydes ikke restitution ved eksport af ost, hvis prisen franko grænse inden anvendelsen af restitutionen i eksportmedlemsstaten er på under 230 EUR/100 kg. Ved pris franko grænse forstås prisen ab fabrik forhøjet med et fast beløb på 3 EUR/100 kg.

Når der er ansøgt om eksportrestitution, anføres følgende angivelse i licensansøgningens og licensens rubrik 22: »Minimumspris franko grænse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1282/2006, er overholdt«.

På myndighedernes anmodning forelægger ansøgeren alle oplysninger og supplerende bilag, som disse finder nødvendige for at kunne sikre sig, at prisen franko grænse er overholdt, når toldformaliteterne afsluttes, og ansøgeren accepterer eventuelt enhver regnskabskontrol, som myndighederne foretager i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 (18).

Artikel 6

1.   De produktkategorier, der er nævnt i den landbrugsaftale, som blev indgået som led i Uruguay-rundens GATT-handelsforhandlinger, i det følgende benævnt »landbrugsaftalen«, er fastlagt i bilag I til denne forordning.

2.   De produktgrupper, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, første afsnit, andet led, i forordning (EF) nr. 800/1999, er fastlagt i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 7

1.   I rubrik 16 i licensansøgningen og licensen anføres den tolvcifrede produktkode i restitutionsnomenklaturen, når der ansøges om restitution, eller den ottecifrede produktkode i den kombinerede nomenklatur, når der ikke ansøges om restitution. Licensen er kun gyldig for det således betegnede produkt, undtagen i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde.

2.   Uanset stk. 1 er en eksportlicens også gyldig til eksport af et produkt med en anden tolvcifret kode end den, der er anført i licensens rubrik 16, hvis der betales samme eksportrestitution for begge produkter, og hvis begge produkter tilhører samme produktkategori, jf. bilag I.

3.   Uanset stk. 1 er en eksportlicens også gyldig til eksport af et produkt med en anden tolvcifret kode end den, der er anført i licensens rubrik 16, hvis begge produkter tilhører samme produktgruppe, jf. bilag II.

I så fald beregnes restitutionen i henhold til artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 800/1999.

Artikel 8

Eksportlicensen gælder fra udstedelsesdagen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000, indtil:

a)

udgangen af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden for så vidt angår produkter henhørende under KN-kode 0402 10

b)

udgangen af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden for så vidt angår produkter henhørende under KN-kode 0405

c)

udgangen af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden for så vidt angår produkter henhørende under KN-kode 0406

d)

udgangen af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden for så vidt angår de øvrige produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999

e)

den dato, hvor forpligtelserne i forbindelse med en licitation, jf. artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning, skal være opfyldt, dog senest indtil udgangen af den ottende måned efter udstedelsesmåneden for den endelige licens, jf. artikel 9, stk. 3, i nærværende forordning.

Artikel 9

1.   I forbindelse med en licitation, som afholdes af et offentligt organ i et tredjeland, jf. artikel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000, undtagen licitationer over produkter henhørende under KN-kode 0406, kan der ansøges om en foreløbig eksportlicens for den mængde, som buddet omfatter, under forudsætning af at der stilles en sikkerhed.

Sikkerhedsstillelsen for foreløbige licenser er på 75 % af det beløb, der beregnes i henhold til artikel 10 i denne forordning, dog mindst 5 EUR/100 kg.

De erhvervsdrivende skal dokumentere, at det organ, der afholder licitationen, er et offentligt eller offentligretligt organ.

2.   Foreløbige licenser udstedes den femte arbejdsdag efter ansøgningens indlevering, hvis der ikke er truffet foranstaltninger efter artikel 11, stk. 2.

3.   Uanset artikel 49, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000 er fristen for den meddelelse, der er omhandlet i nævnte stykke, 60 dage.

Inden denne frists udløb ansøger den erhvervsdrivende om den endelige eksportlicens, som udstedes mod forelæggelse af bevis for, at vedkommende er tilslagsmodtager.

Forelægges der bevis for, at buddet ikke er antaget, eller at den tildelte mængde er mindre end den mængde, der er anført i den foreløbige licens, frigives sikkerhedsstillelsen helt eller delvis.

4.   De licensansøgninger, der er nævnt i stk. 2 og 3, indleveres i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1291/2000.

5.   Bestemmelserne i dette kapitel undtagen artikel 11 gælder for de endelige eksportlicenser.

6.   For licenser, der er udstedt i medfør af nærværende artikel, er det bestemmelsesland, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, en obligatorisk destination med henblik på anvendelsen af artikel 19, stk. 5, i forordning (EF) nr. 800/1999.

7.   Artikel 49, stk. 9, litra c), i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes ikke.

Artikel 10

1.   Den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, fastsættes som en procentdel af den restitution, der er fastsat for hver produktkode, og som gælder den dag, hvor eksportlicensansøgningen indleveres, og udgør:

a)

15 % af restitutionen for produkter henhørende under KN-kode 0405

b)

15 % af restitutionen for produkter henhørende under KN-kode 0402 10

c)

15 % af restitutionen for produkter henhørende under KN-kode 0406

d)

15 % af restitutionen for de øvrige produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Sikkerhedsstillelsen skal dog mindst være på 5 EUR/100 kg.

Restitutionen i første afsnit beregnes for den samlede produktmængde, undtagen for mejeriprodukter tilsat sukker.

For mejeriprodukter tilsat sukker er restitutionen i første afsnit lig med den samlede produktmængde, multipliceret med restitutionssatsen pr. kg mejeriprodukt.

2.   Artikel 35, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder ikke anvendelse på licenser, der er udstedt i henhold til nærværende forordning.

Artikel 11

1.   Eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen udstedes den femte arbejdsdag efter indleveringen af ansøgningen, hvis de mængder, som der er ansøgt om licenser for, er blevet meddelt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2005 (19), og der ikke er truffet foranstaltninger efter nærværende artikels stk. 2, litra a) og b).

2.   Når udstedelsen af eksportlicenser fører til eller risikerer at føre til en overskridelse af de disponible budgetmidler eller af de maksimale mængder, der kan eksporteres med restitution i den pågældende tolvmåneders periode eller i en kortere periode, der skal fastsættes i henhold til artikel 12 i denne forordning under hensyn til artikel 31, stk. 13, i forordning (EF) nr. 1255/1999, eller til, at det ikke er muligt at sikre kontinuiteten i eksporten i resten af den pågældende periode, kan Kommissionen gøre følgende:

a)

anvende en tildelingskoefficient på de mængder, der er ansøgt om

b)

helt eller delvis afvise de indleverede ansøgninger, som der endnu ikke er udstedt eksportlicenser for

c)

suspendere indleveringen af licensansøgninger i indtil fem arbejdsdage; suspenderingen kan forlænges efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

Hvis den koefficient, der er nævnt i første afsnit, litra a), er på under 0,4, kan ansøgerne senest tre arbejdsdage efter offentliggørelsen af beslutningen om koefficientens fastsættelse, anmode om, at deres licensansøgning annulleres, og at sikkerhedsstillelsen frigives.

I det tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, litra c), kan de licensansøgninger, der er indleveret i suspensionsperioden, ikke komme i betragtning.

De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), kan træffes eller afpasses efter produktkategori og efter destination eller destinationsgruppe.

Ved anvendelsen af første afsnit tages der for det pågældende produkt hensyn til samhandelens sæsonbestemte karakter, markedssituationen og især udviklingen i markedspriserne og de heraf følgende eksportbetingelser.

3.   De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, kan også vedtages, hvis eksportlicensansøgningerne vedrører mængder, der overstiger eller risikerer at overstige de normale afsætningsmængder for en destination eller destinationsgruppe, og hvis udstedelsen af de licenser, der er ansøgt om, indebærer en risiko for spekulation, konkurrencefordrejning mellem erhvervsdrivende eller forstyrrelse af den pågældende samhandel eller af fællesskabsmarkedet.

4.   Hvis licensansøgningerne afvises, eller de mængder, der ansøges om, nedsættes, frigives sikkerhedsstillelsen straks for alle de mængder, som ansøgningerne ikke er imødekommet for.

Artikel 12

Hvis licensansøgningerne er af et sådant omfang, at der er fare for, at de maksimale mængder, der kan eksporteres med restitution i den pågældende tolvmåneders periode, udnyttes for tidligt, kan det efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 besluttes, at de maksimale mængder fordeles over perioder, som skal fastlægges.

Artikel 13

1.   Overstiger den eksporterede mængde den mængde, som er angivet i licensen, udbetales der ikke restitution for differencen.

Derfor anføres følgende angivelse i licensens rubrik 22: »Der betales kun restitution for den mængde, der er nævnt i rubrik 17 og 18«.

2.   Uanset artikel 8, stk. 5, og artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 om de tolerancer, der er fastsat for de eksporterede mængder, anvendes følgende satser:

a)

den sats, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000, sættes til 2 %

b)

den sats, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, første og andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1291/2000, sættes til 98 %

c)

den sats, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, tredje afsnit, sættes til 2 %.

Artikel 14

Artikel 11 gælder ikke for udstedelse af eksportlicenser for leverancer af fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i landbrugsaftalen.

Artikel 15

1.   For licenser, som udstedes for produkter henhørende under KN-kode 0406, anføres følgende i licensansøgningens og licensens rubrik 20:

»Licens gyldig for zone …, som fastsat i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1282/2006«.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 gælder følgende definitioner:

a)

zone I: destinationskoder AL, BA, XK, MK, XM og XS

b)

zone II: destinationskode US

c)

zone III: alle andre destinationskoder.

3.   Den zone, der er anført i licensansøgningens og licensens rubrik 20, jf. stk. 1, er en obligatorisk destination.

Den i stk. 2 fastlagte zone, som det bestemmelsesland, der er nævnt i licensansøgningens og i licensens rubrik 7, tilhører, angives.

Hvis det faktiske bestemmelsesland ligger i en anden zone, end den i licensansøgningen og licensen angivne, ydes der ikke restitution. Artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 800/1999 anvendes ikke.

Artikel 16

1.   For mejeriprodukter tilsat sukker er restitutionen lig med summen af følgende delbeløb:

a)

et delbeløb, der repræsenterer mængden af mejeriprodukter

b)

et delbeløb, der repræsenterer mængden af tilsat saccharose ind til en maksimal mængde på 43 vægtprocent af produktets samlede vægt.

2.   Det delbeløb, der er nævnt i stk. 1, litra a), beregnes, ved at basisrestitutionen multipliceres med det pågældende produkts indhold af mejeriprodukter.

Det basisbeløb, der er nævnt i første afsnit, er den restitution, der fastsættes pr. kg mejeriprodukt i det pågældende produkt.

3.   Det delbeløb, der er nævnt i stk. l, litra b), beregnes ved, at produktets indhold af saccharose, dog højst 43 vægtprocent, multipliceres med den basisrestitution, der var gældende på dagen for ansøgningen om licens for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (20).

Der tages dog ikke hensyn til indholdet af saccharose, hvis basisrestitutionen for den mælkeandel, der er nævnt i denne artikels stk. 2, andet afsnit, fastsættes til 0 eller slet ikke fastsættes.

Artikel 17

1.   Ansøgninger om eksportlicenser for mælk og mejeriprodukter, der eksporteres i form af produkter henhørende under KN-kode 0406 30, jf. artikel 11, stk. 6, tredje led, i forordning (EF) nr. 800/1999, skal ledsages af en kopi af tilladelsen fra myndighederne til at anvende den pågældende toldordning.

2.   Rubrik 20 i eksportlicensansøgningen og -licensen for mælk og mejeriprodukter, jf. stk. 1, skal indeholde en henvisning til nærværende artikel.

3.   I forbindelse med den ordning, der er nævnt i stk. 1, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at identificere og kontrollere kvaliteten og mængden af de i stk. 1 omhandlede produkter, som der er ansøgt om restitution for, og til at anvende bestemmelserne om retten til restitution.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER

AFDELING 1

Eksport til Canada

Artikel 18

1.   Der skal forelægges en eksportlicens ved eksport af ost til Canada som led i det kontingent, der er fastsat i den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada, og som blev godkendt ved afgørelse 95/591/EF.

2.   Licensansøgningerne tages kun i betragtning, hvis ansøgeren:

a)

skriftligt erklærer, at alle råvarer, der henhører under kapitel 4 i den kombinerede nomenklatur, og som anvendes til fremstilling af de produkter, som ansøgningen indleveres for, i deres helhed er produceret i EF

b)

skriftligt forpligter sig til efter myndighedernes anmodning at fremlægge alle supplerende bilag, som de finder nødvendige for udstedelsen af licensen, og eventuelt at acceptere enhver kontrol, som nævnte myndigheder foretager af regnskabet og af forholdene omkring fremstillingen af de pågældende produkter.

Artikel 19

I licensansøgningen og licensen angives følgende:

a)

i rubrik 7, »CANADA — CA«

b)

i rubrik 15, varebeskrivelse ifølge den kombinerede nomenklatur i form af seks cifre for produkter henhørende under KN-kode 0406 10, 0406 20, 0406 30 og 0406 40 og i form af otte cifre for produkter henhørende under KN-kode 0406 90. I rubrik 15 i licensansøgningen og i licensen må der kun angives seks således betegnede produkter

c)

i rubrik 16, den ottecifrede KN-kode og mængde udtrykt i kg for hvert produkt, der er anført i rubrik 15. Licensen er kun gyldig for de således betegnede produkter og mængder

d)

i rubrik 17 og 18, den samlede mængde af de produkter, der er angivet i rubrik 16

e)

i rubrik 20, en af følgende angivelser:

»Ost til direkte eksport til Canada. Artikel 18 i forordning (EF) nr. 1282/2006. Kontingent for … (år)«

»Ost til direkte eksport til Canada eller eksport til Canada via New York. Artikel 18 i forordning (EF) nr. 1282/2006. Kontingent for … (år)«

Hvis osten forsendes til Canada via tredjelande, skal disse tredjelande angives i stedet for eller sammen med angivelsen New York

f)

i rubrik 22, angivelsen »uden eksportrestitution«.

Artikel 20

1.   Licensen udstedes straks efter indleveringen af en ansøgning, der kan tages i betragtning. Efter anmodning udstedes der en bekræftet kopi af licensen.

2.   Licensen er gyldig fra udstedelsesdagen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000, indtil den 31. december efter udstedelsesdatoen.

Licenser, der er udstedt fra den 20. december til den 31. december, er dog gyldige fra den 1. januar til den 31. december det følgende år. I licensansøgningens og licensens rubrik 20 anføres det følgende år i så fald, jf. artikel 19, litra e).

Artikel 21

1.   En eksportlicens, der er forelagt myndighederne til afskrivning og påtegning, jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 1291/2000, kan kun anvendes til en enkelt eksportangivelse. Så snart eksportangivelsen er forelagt, er licensen udnyttet.

2.   Indehaveren af eksportlicensen sørger for, at der forelægges en bekræftet kopi af eksportlicensen for de canadiske myndigheder, når der ansøges om importlicens.

3.   Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan licenserne ikke overdrages.

4.   Senest den 31. juli for det foregående halvår og senest den 31. januar for det foregående kontingentår underretter medlemsstaternes myndigheder Kommissionen om antallet af udstedte licenser og den pågældende mængde ost, idet de anvender skemaet i bilag III.

Artikel 22

1.   Bestemmelserne i kapitel II anvendes ikke.

2.   Medlemsstaternes meddelelser, jf. artikel 21, stk. 4, fremsendes elektronisk i overensstemmelse med Kommissionens anvisninger til medlemsstaterne.

AFDELING 2

Eksport til Amerikas Forenede Stater

Artikel 23

Det kan efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 besluttes at eksportere produkter henhørende under KN-kode 0406 til USA under følgende kontingenter:

a)

det supplerende kontingent, der følger af landbrugsaftalen

b)

de toldkontingenter, der oprindeligt var en følge af Tokyo-runden, og som USA har indrømmet Østrig, Finland og Sverige i Uruguay-rundens liste XX

c)

de toldkontingenter, der oprindeligt var en følge af Uruguay-runden, og som USA har indrømmet Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet i Uruguay-rundens liste XX.

Artikel 24

1.   Ved eksport af ost til USA i forbindelse med de i artikel 23 omhandlede kontingenter skal der fremlægges en eksportlicens, jf. bestemmelserne i denne afdeling.

I rubrik 16 i licensansøgningen og i licensen anføres den ottecifrede produktkode i den kombinerede nomenklatur.

2.   De erhvervsdrivende kan inden for en frist, der bliver fastsat i den i artikel 23 omhandlede beslutning, ansøge om en eksportlicens for eksport af de i nævnte artikel omhandlede produkter i det efterfølgende kalenderår mod sikkerhedsstillelse efter artikel 10.

3.   Ansøgere om eksportlicenser med hensyn til produktgrupper og kontingenter med betegnelserne 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- og 21-, 22-Uruguay, 25-Tokyo og 25-Uruguay i den i artikel 23 omhandlede beslutning skal godtgøre, at de har udført de pågældende produkter til USA i mindst et af de tre foregående år, og at deres udpegede importør er deres datterselskab.

4.   Ansøgerne om eksportlicenser anfører følgende i ansøgningerne:

a)

betegnelsen på den produktgruppe, der er omfattet af det amerikanske kontingent ifølge tillægsbemærkning 16 til 23 og 25 i kapitel 4 i »Harmonized Tariff Schedule of the United States of America«

b)

varebeskrivelserne ifølge »Harmonized Tariff Schedule of the United States of America«

c)

navn og adresse for den importør, som ansøgeren har udpeget i USA.

5.   Ansøgningerne om eksportlicenser skal være ledsaget af en erklæring fra den udpegede importør om, at han ifølge de i USA gældende regler er berettiget til at få udstedt en importlicens for de i artikel 23 nævnte produkter.

Artikel 25

1.   Overstiger ansøgningerne om eksportlicenser for en produktgruppe eller et kontingent som omhandlet i artikel 23 den disponible mængde for det pågældende år, anvender Kommissionen en tildelingskoefficient for de mængder, der er ansøgt om.

Sikkerheden frigives helt eller delvis for afviste ansøgninger og for de mængder, der overstiger de tildelte mængder.

2.   Hvis resultatet af at anvende tildelingskoefficienten ville være, at der skulle tildeles licenser for mindre end 10 t pr. ansøgning, tildeler de pågældende medlemsstater de tilsvarende disponible mængder ved lodtrækning pr. kontingent. Medlemsstaten trækker lod om licenser for 10 t hver blandt de ansøgere, der ellers ville være blevet tildelt mindre end 10 t som følge af anvendelsen af tildelingskoefficienten.

Mængder på under 10 t, der er tilbage efter fastlæggelsen af partierne, fordeles ligeligt på partierne på 10 t, før der trækkes lod.

Fører anvendelse af tildelingskoefficienten til en mængde på under 10 t, anses denne mængde for et enkelt parti.

Sikkerheden for ansøgninger, der ikke imødekommes ved lodtrækningen, frigives straks.

3.   Hvis der ansøges om licenser for produktmængder, som ikke overstiger de i artikel 23 omhandlede kontingenter for det pågældende år, kan Kommissionen tildele de resterende mængder til interesserede i forhold til de indgivne ansøgninger ved anvendelse af en tildelingskoefficient.

I så fald skal de erhvervsdrivende inden en uge efter offentliggørelsen af den justerede tildelingskoefficient give medlemsstatens myndigheder meddelelse om, hvilken supplerende mængde de accepterer, og stille en tilsvarende større sikkerhed.

Artikel 26

1.   Kommissionen sender navnene på de udpegede importører, jf. artikel 24, stk. 4, litra c), til myndighederne i USA.

2.   Hvis den udpegede importør ikke får tildelt importlicens for de pågældende mængder, under omstændigheder, der ikke skaber tvivl om, at den erhvervsdrivende, der afgiver den i artikel 24, stk. 5, omhandlede erklæring, har været i god tro, kan medlemsstaten tillade, at den erhvervsdrivende udpeger en anden importør, hvis denne er anført på den liste, der er sendt til myndighederne i USA, jf. stk. 1.

Medlemsstaten underretter snarest muligt Kommissionen om ændringen af den udpegede importør, og Kommissionen underretter myndighederne i USA herom.

Artikel 27

For de mængder, som der er tildelt licenser for, udstedes eksportlicenserne senest den 15. december i året før kontingentåret.

Licenserne er gyldige fra den 1. januar til den 31. december i kontingentåret.

Licensansøgningen og licensen skal i rubrik 20 indeholde følgende angivelse:

»Eksport til Amerikas Forenede Stater: Kontingent for … (år) — kapitel III, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 1282/2006.«

Licenser, der udstedes i henhold til denne artikel, er kun gyldige for eksport som omhandlet i artikel 23.

Artikel 28

Bestemmelserne i kapitel II anvendes, undtagen artikel 8 og 11.

AFDELING 3

Eksport til Den Dominikanske Republik

Artikel 29

1.   Ved eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik inden for det kontingent, der er fastsat ved aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik, der blev godkendt ved afgørelse 98/486/EF, skal der for de dominikanske myndigheder forelægges en bekræftet kopi af den eksportlicens, der er udstedt i henhold til bestemmelserne i denne afdeling, og en behørigt påtegnet kopi af eksportangivelsen for hver sending.

2.   Eksportlicenserne udstedes fortrinsvis for mælkepulver, der henhører under følgende koder i restitutionsnomenklaturen:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

Produkterne skal i deres helhed være produceret i Fællesskabet. Ansøgeren forelægger på myndighedernes anmodning alle supplerende bilag, som myndighederne finder nødvendige for at kunne udstede licensen, og accepterer enhver kontrol, som myndighederne måtte foretage af regnskaber og af forholdene omkring fremstillingen af de pågældende produkter.

Artikel 30

1.   Det i artikel 29, stk. 1, nævnte kontingent er på 22 400 t pr. tolvmåneders periode, der begynder den 1. juli. Kontingentet opdeles i to dele:

a)

Den første del, der udgør 80 %, dvs. 17 920 t, fordeles mellem de eksportører i Fællesskabet, der kan godtgøre, at de har eksporteret de i artikel 29, stk. 2, nævnte produkter til Den Dominikanske Republik i mindst tre af de seneste fire kalenderår før perioden for indgivelse af ansøgninger.

b)

Den anden del, der udgør 20 %, dvs. 4 480 t, forbeholdes andre ansøgere end de i litra a) nævnte, som, når de indgiver ansøgning, kan godtgøre, at de i mindst tolv måneder har drevet handel med tredjelande med mejeriprodukter henhørende under kapitel 4 i den kombinerede nomenklatur, og som er optaget i en medlemsstats momsregister.

2.   Ansøgninger om eksportlicenser kan pr. ansøger højst vedrøre:

a)

for den i stk. 1, litra a), nævnte del: en mængde svarende til 110 % af den samlede mængde af de i artikel 29, stk. 2, nævnte produkter, der er eksporteret til Den Dominikanske Republik i et af de tre kalenderår forud for perioden for indgivelse af ansøgninger

b)

for den i stk. 1, litra b), nævnte del: en samlet mængde på højst 600 t.

Ansøgninger, der vedrører større mængder end de i litra a) og b) anførte, afvises.

3.   Der kan kun indgives én ansøgning om eksportlicens pr. kode i restitutionsnomenklaturen, og alle ansøgninger skal indgives samtidigt til en enkelt medlemsstats myndigheder.

Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis ansøgeren, når han indgiver ansøgninger om eksportlicenser:

a)

stiller en sikkerhed på 15 EUR pr. 100 kg

b)

for den i stk. 1, litra a), nævnte del: angiver mængden af de i artikel 29, stk. 2, nævnte produkter, som han har eksporteret til Den Dominikanske Republik i løbet af et af de tre år af den periode, der er nævnt i stk. 1, litra a), og hvis han kan godtgøre dette over for medlemsstatens myndigheder på tilfredsstillende måde. I den forbindelse anses den erhvervsdrivende, hvis navn er anført på den pågældende eksportangivelse, at være eksportøren

c)

for den i stk. 1, litra b), nævnte del: på tilfredsstillende måde kan godtgøre over for medlemsstatens myndigheder, at han opfylder ansøgningsbetingelserne.

Artikel 31

Licensansøgninger indgives hvert år mellem den 1. og den 10. april for det kontingent, der er til rådighed for perioden fra den 1. juli samme år til den 30. juni det følgende år.

Med henblik på artikel 4, stk. 1, anses alle ansøgninger, der er indgivet inden fristens udløb, at være indgivet den første dag i perioden for indgivelse af licensansøgninger.

Artikel 32

I licensansøgningerne og licenserne anføres:

a)

i rubrik 7, »Den Dominikanske Republik — DO«

b)

i rubrik 17 og 18, den mængde, der ansøges om licens for

c)

i rubrik 20, en af angivelserne i bilag IV.

Licenser udstedt i henhold til denne afdeling forpligter til at eksportere til Den Dominikanske Republik.

Artikel 33

1.   Medlemsstaterne sender, idet de anvender skemaet i bilag V, senest den femte arbejdsdag efter perioden for indgivelse af ansøgninger Kommissionen en meddelelse med angivelse for hver af de to dele af kontingentet og for hver produktkode i restitutionsnomenklaturen af de mængder, der er ansøgt om licenser for, eller at der ikke er indgivet ansøgninger.

Medlemsstaterne kontrollerer de i artikel 29, stk. 2, og artikel 30, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger, inden de udsteder licenserne.

Konstateres det, at en erhvervsdrivende, som der er udstedt en licens til, har meddelt urigtige oplysninger, annulleres licensen, og sikkerheden inddrages.

2.   Kommissionen beslutter hurtigst muligt, i hvilket omfang der kan udstedes licenser for de mængder, der er ansøgt om, og den underretter medlemsstaterne om sin beslutning.

Hvis — for en af de to dele af kontingentet — den samlede mængde, som der er ansøgt om licenser for, er større end den mængde, der er fastsat i artikel 30, stk. 1, fastsætter Kommissionen en tildelingskoefficient. Hvis anvendelsen af tildelingskoefficienten indebærer, at der pr. ansøger fastsættes en mængde på under 20 t, kan ansøgeren trække sin licensansøgning tilbage. I så fald underretter han myndighederne herom senest tre hverdage efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning. Sikkerheden frigives straks. Medlemsstaten meddeler senest otte hverdage efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning Kommissionen de mængder, for hvilke ansøgerne har trukket deres ansøgninger tilbage, og for hvilke sikkerhedsbeløbene er blevet frigivet.

Hvis den samlede mængde, der ansøges om, er lavere end den mængde, der er til rådighed for den pågældende periode, tildeler Kommissionen restmængden ud fra objektive kriterier, idet den tager hensyn til licensansøgningerne for alle produkter henhørende under KN-kode 0402 10, 0402 21 og 0402 29.

Artikel 34

1.   Licenserne udstedes på den erhvervsdrivendes anmodning tidligst den 1. juni og senest den 15. februar det følgende år. De udstedes kun til erhvervsdrivende, hvis licensansøgninger er blevet meddelt Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 1.

Inden udgangen af februar giver medlemsstaterne for hver af de to dele af kontingentet Kommissionen meddelelse om, hvilke mængder der ikke er udstedt licenser for, idet de anvender skemaet i bilag VI.

2.   Eksportlicenser, der er udstedt efter bestemmelserne i denne afdeling, er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, til den 30. juni i det kontingentår, som ansøgningen vedrører.

3.   Sikkerheden frigives kun i et følgende to tilfælde:

a)

mod forelæggelse af det bevis, der er nævnt i artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000

b)

for de mængder, for hvilke der er ansøgt om, men ikke udstedt licens.

Sikkerheden for den ikke eksporterede mængde inddrages.

4.   Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan licenserne ikke overdrages.

5.   Hvert år senest den 31. august meddeler medlemsstatens myndigheder Kommissionen følgende oplysninger vedrørende den foregående tolvmåneders periode, jf. artikel 30, stk. 1, opdelt efter produktkode i restitutionsnomenklaturen, idet de anvender skemaet i bilag VII:

den mængde, der er tildelt

den mængde, for hvilken der er udstedt licenser

den mængde, der er eksporteret.

Artikel 35

1.   Bestemmelserne i kapitel II anvendes, undtagen artikel 8, 10 og 11.

2.   Uanset artikel 7, stk. 1, kan licensindehavere på anmodning få koden i rubrik 16 i eksportlicensen ændret til en anden kode, der er nævnt i artikel 29, stk. 2, og som har samme restitutionssats.

Anmodningen skal indgives inden udførselsdagen som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999.

Senest to hverdage efter ændring af en kode giver medlemsstatens myndigheder Kommissionen meddelelse om:

a)

licensindehaverens navn og adresse

b)

licensens eller partiallicensens løbenummer og udstedelsesdag

c)

den oprindelige kode

d)

den endelige kode.

3.   Medlemsstaternes meddelelser i medfør af bestemmelserne i denne afdeling fremsendes elektronisk i overensstemmelse med Kommissionens anvisninger til medlemsstaterne.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Forordning (EF) nr. 174/1999 og (EØF) nr. 896/84 ophæves.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 174/1999 læses som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Forordning (EF) nr. 174/1999 gælder dog fortsat for licenser, som der er ansøgt om inden datoen for anvendelse af denne forordning.

Artikel 37

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes på eksportlicenser, der ansøges om fra den 1. september 2006.

Erhvervsdrivende kan indtil tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning anmode om, at artikel 7, stk. 2, anvendes på licenser, der udstedes inden den 1. september 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 508/2006 (EUT L 92 af 30.3.2006, s. 10).

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(6)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 671/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).

(7)  EFT L 334 af 30.12.1995, s. 33.

(8)  EFT L 334 af 30.12.1995, s. 25.

(9)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(10)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(11)  EFT L 91 af 1.4.1984, s. 71. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 222/88 (EFT L 28 af 1.2.1988, s. 1).

(12)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(13)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(14)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64.

(15)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67.

(16)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12.

(17)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(18)  EFT L 388 af 30.12.1989, s. 18.

(19)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 11.

(20)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.


BILAG I

Produktkategorier, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1

Kategori nr.

Beskrivelse

KN-kode

I

Smør, andre mælkefedtstoffer og smørbare mælkefedtprodukter

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Skummetmælkspulver

0402 10

III

Ost og ostemasse

0406

IV

Andre mejeriprodukter

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 til 0403 10 39

0403 90 11 til 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


BILAG II

Produktgrupper, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2

Gruppenummer

Kode i restitutionsnomenklaturen for mejeriprodukter

1

0401 30 31 9100

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 91 9100

2

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

3

0402 21 11 9200

0402 21 11 9300

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

4

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

0402 21 99 9300

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

5

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 91 9000

6

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9370

0402 91 31 9300

8

0402 91 19 9370

0402 91 39 9300

9

0402 99 11 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

10

0402 99 19 9350

0402 99 39 9150

11

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

12

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

13

0403 90 59 9310

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

14

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

15

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

16

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

17

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

0405 90 90 9000

18

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

19

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

20

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

21

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

22

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

23

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

24

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

25

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

26

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

27

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

28

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400


BILAG III

CANADA

Oplysninger, der kræves i artikel 21, stk. 4

 

Medlemsstat:

 

Oplysninger om perioden:


Den erhvervsdrivendes navn og adresse

KN-produktkode

(jf. artikel 19)

Udstedte licenser

Antal licenser

Mængder (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 


BILAG IV

Angivelser, der er omhandlet i artikel 32, litra c)

:

på spansk

:

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

:

på tjekkisk

:

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

på dansk

:

kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

:

på tysk

:

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

:

på estisk

:

määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

:

på græsk

:

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

:

på engelsk

:

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

:

på fransk

:

chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

:

på italiensk

:

capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

:

på litauisk

:

Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

:

på ungarsk

:

Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

:

på maltesisk

:

Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

:

på nederlandsk

:

Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

:

på polsk

:

rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

:

på portugisisk

:

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

:

på slovakisk

:

kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

på slovensk

:

poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6.… za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

:

på finsk

:

asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

:

på svensk

:

avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


BILAG V

Den Dominikanske Republik

Oplysninger, der kræves i artikel 33, stk. 1

 

Medlemsstat:

 

Oplysninger om perioden fra den 1. juli … … til den 30. juni …

Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a)

Ansøgers navn og adresse

Referenceoplysninger Eksport til Den Dominikanske Republik

Ansøgninger

Produktkode i restitutionsnomenklaturen

Eksporterede mængder

(t)

Eksportår

Produktkode i restitutionsnomenklaturen

Maksimumsmængde = 110 % af (3)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

I alt

 


Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b)

Ansøgers navn og adresse

Produktkode i restitutionsnomenklaturen

Mængde, der er ansøgt om

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 


BILAG VI

Den Dominikanske Republik

Oplysninger, der kræves i artikel 34, stk. 1

 

Medlemsstat:

 

Oplysninger om perioden fra den 1. juli … til den 30. juni …

Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a)

Eksportørens navn og adresse

Kode i restitutionsnomenklaturen

Mængder, der er tildelt, men for hvilke der ikke er udstedt licenser

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 


Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b)

Eksportørens navn og adresse

Kode i restitutionsnomenklaturen

Mængder, der er tildelt, men for hvilke der ikke er udstedt licenser

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 


BILAG VII

Den Dominikanske Republik

Oplysninger, der kræves i artikel 34, stk. 5

 

Medlemsstat:

 

Oplysninger om perioden fra den 1. juli … til den 30. juni …

Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a)

Kode i restitutionsnomenklaturen

Mængder, for hvilke der er tildelt licenser

(t)

Mængder, for hvilke der er udstedt licenser

(t)

Eksporterede mængder

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 


Kontingent, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b)

Kode i restitutionsnomenklaturen

Mængder, for hvilke der er tildelt licenser

(t)

Mængder, for hvilke der er udstedt licenser

(t)

Eksporterede mængder

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 


BILAG VIII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 174/1999

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 21

Artikel 2

Artikel 1, stk. 1, artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 1, stk. 4

Artikel 3, stk. 2

Artikel 1, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 1, stk. 3

Artikel 4, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 2

Artikel 4, stk. 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1-5

Artikel 14

Artikel 9, stk. 6

Artikel 12, stk. 2

Artikel 9, stk. 7

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 3

Artikel 18, stk. 2

Artikel 18, stk. 2

Artikel 19

Artikel 18, stk. 4

Artikel 20, stk. 1

Artikel 18, stk. 5

Artikel 20, stk. 2

Artikel 18, stk. 6

Artikel 21, stk. 1 og 2

Artikel 18, stk. 7

Artikel 21, stk. 3

Artikel 18, stk. 8

Artikel 21, stk. 4

Artikel 18, stk. 9

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 20, stk. 1

Artikel 23

Artikel 20, stk. 2

Artikel 24

Artikel 20, stk. 3 og 9

Artikel 25, stk. 1

Artikel 20, stk. 4

Artikel 25, stk. 2

Artikel 20, stk. 5

Artikel 25, stk. 3

Artikel 20, stk. 6

Artikel 20, stk. 7

Artikel 26, stk. 1

Artikel 20, stk. 8

Artikel 26, stk. 2

Artikel 20, stk. 10

Artikel 27

Artikel 20, stk. 11

Artikel 28

Artikel 20a, stk. 1 og 2

Artikel 29, stk. 1

Artikel 20a, stk. 3

Artikel 29, stk. 2

Artikel 20a, stk. 4

Artikel 30, stk. 1

Artikel 20a, stk. 5

Artikel 30, stk. 2

Artikel 20a, stk. 6

Artikel 30, stk. 3

Artikel 20a, stk. 7

Artikel 31

Artikel 20a, stk. 9

Artikel 32

Artikel 20a, stk. 10

Artikel 33, stk. 1

Artikel 20a, stk. 11

Artikel 33, stk. 2

Artikel 20a, stk. 12

Artikel 34, stk. 1

Artikel 20a, stk. 13

Artikel 34, stk. 2

Artikel 20a, stk. 14

Artikel 34, stk. 3

Artikel 20a, stk. 15

Artikel 34, stk. 4

Artikel 20a, stk. 16

Artikel 34, stk. 5

Artikel 20a, stk. 17

Artikel 35, stk. 1

Artikel 20a, stk. 18

Artikel 35, stk. 2

Artikel 22

Artikel 36

Artikel 23

Artikel 37

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag IV

Bilag III

Artikel 20a, stk. 9

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VII

Bilag VIII


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. august 2006

om nedsættelse af en ekspertgruppe om politikbehovene for data om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf

(2006/581/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 29 i EU-traktaten er det EU’s mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at forebygge og bekæmpe organiseret og anden kriminalitet gennem tættere samarbejde mellem medlemsstaterne.

(2)

For at støtte udarbejdelsen af harmoniserede og sammenlignelige EU-statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf, hvilket er en betingelse for udviklingen og overvågningen af fælles lovgivning og politikker, som nævnt i handlingsplanen om gennemførelse af Haag-programmet (1), kan Kommissionen få behov for ekspertbistand fra repræsentanter fra medlemsstaterne og specialister på området samlet i et rådgivende organ.

(3)

Udarbejdelsen af EF-statistikker er styret af de regler, der er opstillet i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (2); foranstaltninger i forbindelse med udarbejdelsen af EF-statistikker gennemføres i henhold til Fællesskabets statistiske program og dets årsprogrammer (3) og under overholdelse af principperne i den adfærdskodeks, der blev vedtaget af Udvalget for det Statistiske Program den 24. februar 2005, og som er vedlagt som bilag til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet og Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 (4) om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(4)

Ekspertgruppen skal bestå af personer, der er kompetente til at vurdere politikbehovene og kan rådgive om effektiv anvendelse af indikatorer og data inden for kriminalitet og strafferetlig behandling heraf.

(5)

Der bør fastsættes regler for frigivelse af oplysninger fra ekspertgruppens medlemmer, uden at det berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (5).

(6)

Personlige oplysninger om medlemmerne af ekspertgruppen vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).

(7)

Der bør derfor nedsættes en ekspertgruppe om politikbehovene for data om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf, og gruppens mandat og strukturer bør defineres nærmere.

(8)

Nedsættelsen af denne ekspertgruppe erstatter ingen andre afgørelser.

(9)

Medlemmer af ekspertgruppen udnævnes indledningsvis for en mandatperiode på 2 år, som kan forlænges, hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen nedsætter en ekspertgruppe, »Ekspertgruppen om Politikbehovene for Data om Kriminalitet og Strafferetlig behandling heraf«, i det følgende benævnt »ekspertgruppen«.

Artikel 2

Opgaver

Ekspertgruppens opgaver er:

at bistå Kommissionen med at etablere et samarbejde mellem medlemsstaterne og andre relaterede organisationer og organer om gennemførelsen af EU-planen for en overordnet og sammenhængende EU-strategi for måling af kriminalitet og strafferetlig behandling deraf (7)

at hjælpe Kommissionen med at fastslå politikbehovene for data om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf på EU-plan

at bistå Kommissionen med at identificere behovene for at udvikle fælles indikatorer og redskaber beregnet til måling af kriminalitet og strafferetlig behandling deraf

at bistå Kommissionen med at udvikle fælles indikatorer og andre databehov

at underrette Kommissionen om behov eller resultater inden for forskning og udvikling, som er relevant for gennemførelsen af ovennævnte EU-plan

at underrette Kommissionen om samarbejdet med repræsentanter fra den private og akademiske sektor eller andre relevante sektorer med henblik på at integrere viden og erfaringer, som er relevant for gennemførelsen af ovennævnte EU-plan.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre ekspertgruppen om alle spørgsmål vedrørende måling af kriminalitet og strafferetlig behandling heraf, specielt om politikbehovene for at udarbejde statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf.

Artikel 4

Sammensætning – Udnævnelse af medlemmer

1.   Ekspertgruppen skal bestå af højst 50 medlemmer med mindst 40 % af hvert køn og skal udpeges blandt:

a)

de nationale offentlige myndigheder for retlige og indre anliggender i EU-medlemsstaterne, de tiltrædende lande og kandidatlandene

b)

EU-organer og -netværk med relevant erfaring og ekspertise inden for analyse eller udvikling af data om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf til politikformål, som f.eks. det europæiske kriminalpræventive net (EUCPN), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN), Eurojust, den europæiske operative taskforce af politichefer, Den Europæiske Politienhed (Europol), Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX), Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

c)

Internationale og ikke-statslige organisationer med relevant erfaring og ekspertise i analyse og udvikling af data om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf til politikformål. Det omfatter: Europarådet, European Sourcebook Group, FN’s børnefond (UNICEF), FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

d)

Som medlemmer af ekspertgruppen kan også udnævnes personer, der har erhvervet ekspertise ved akademisk forskning eller i den private sektor inden for analyse og måling af kriminalitet og strafferetlig behandling heraf i EU-medlemsstaterne.

2.   Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed udnævner de medlemmer af ekspertgruppen, der skal vælges blandt specialister med kompetence på de områder, der er nævnt i artikel 2 og artikel 4, stk. 1. For så vidt angår artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes medlemmerne af myndigheder eller organisationer, og for så vidt angår litra d), udnævnes medlemmerne blandt de personer, der har reageret på en indkaldelse af ansøgninger.

Hver medlemsstat, hvert tiltrædende land og hvert kandidatland skal indstille to personer til medlemskab (en af hvert køn), hvoraf Kommissionen udnævner ét medlem. Der udnævnes et tilsvarende antal suppleanter til ekspertgruppen på de samme betingelser som for medlemmerne. Et fraværende medlem erstattes automatisk af en suppleant.

3.   Medlemmer, der udnævnes i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes som repræsentant for en offentlig myndighed eller ikke-statslig organisation. Medlemmer, der udnævnes i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), udnævnes personligt og skal rådgive Kommissionen uafhængigt af påvirkninger udefra.

4.   Ekspertgruppens medlemmer bevarer deres funktion, indtil de udskiftes, eller deres mandat udløber.

5.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til ekspertgruppens arbejde, som træder tilbage eller ikke overholder bestemmelserne i første og andet led i denne artikel eller i EF-traktatens artikel 287, kan erstattes i den resterende del af deres mandat.

6.   Medlemmer, der er udnævnt i deres personlige kapacitet (jf. punkt 3 ovenfor), afgiver hvert år et skriftligt tilsagn om at ville handle i almenhedens interesse og en erklæring om, at de ikke befinder sig i nogen interessekonflikt, der kan skade deres uafhængighed.

7.   Navnene på de medlemmer, der er udnævnt personligt, offentliggøres på webstedet for Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed og i Den Europæiske Unions Tidende, serie C. Indsamling, forvaltning og offentliggørelse af medlemmernes navne sker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Gruppens arbejde

1.   Ekspertgruppens formandskab varetages af Kommissionen.

2.   Kommissionen koordinerer arbejdet i ekspertgruppen med arbejdet i den relevante arbejdsgruppe om statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling heraf, der nedsættes af Eurostat inden for rammene af Fællesskabets statistiske program for at repræsentere de nationale statistiske myndigheder. Kommissionen er ansvarlig for sammenhængen i de to gruppers arbejde og bestræber sig på, i den udstrækning det er muligt, at afholde fælles møder eller afholde møder samme dag.

3.   Kommissionen koordinerer relevante aspekter af ekspertgruppens aktiviteter med andre beslægtede aktiviteter i Kommissionen.

4.   Efter aftale med Kommissionen kan der oprettes undergrupper med højst 15 medlemmer for at undersøge specifikke spørgsmål i henhold til et mandat, som fastsættes af gruppen; undergrupperne opløses, så snart de har opfyldt deres mandat.

5.   Kommissionens repræsentant kan indbyde eksperter eller observatører, herunder fra tredjelande, som har særlig kompetence om et givet punkt på dagsordenen, til at deltage i ekspertgruppens eller undergruppernes arbejde, hvis det er nyttigt og/eller nødvendigt.

6.   Oplysninger, der indhentes under i drøftelserne i en ekspertgruppe eller undergruppe, må ikke videregives, hvis de efter Kommissionens mening vedrører fortrolige anliggender.

7.   Ekspertgruppen og undergrupperne indkaldes af Kommissionen og holder normalt deres møder i dennes lokaler efter de procedurer og tidsplaner, der er fastsat af Kommissionen. Kommissionen stiller sekretærbistand til rådighed. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de behandlede emner kan deltage i gruppens og undergruppernes møder.

8.   Ekspertgruppen fastsætter selv sin forretningsorden på basis af Kommissionens standardforretningsorden (8).

9.   Kommissionen kan på internettet eller på anden vis offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på originalsproget.

Artikel 6

Mødeudgifter

Kommissionen refunderer rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med ekspertgruppens aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmer, eksperter og observatører får ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2006.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  EUT C 198 af 12.8.2005, s. 1. Rådets og Kommissionens handlingsplan om gennemførelse af Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union.

(2)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(3)  Fællesskabets statistiske program 2003-2007 vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2367/2002/EF af 16. december 2002, (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 1).

(4)  KOM(2005) 217 endelig og Kommissionens henstilling om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(5)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet og Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg – i øjeblikket til høring i Kommissionens tjenestegrene.

(8)  Bilag III til dokument SEK(2005) 1004.


29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. august 2006

om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af fodtøj med beskyttelseståkappe med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien

(2006/582/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 9,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

(1)

Kommissionen modtog den 13. maj 2005 en klage i henhold til artikel 5 i grundforordningen, hvori det blev gjort gældende, at fodtøj med beskyttelseståkappe med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«) og Indien blev indført til skadevoldende dumpingpriser.

(2)

Klagen var indgivet af European Confederation of the Footwear Industry (i det følgende benævnt »klageren«) på vegne af producenter, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde over 30 %, af den samlede produktion i Fællesskabet af fodtøj med beskyttelseståkappe, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i grundforordningen.

(3)

Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der fandt dumping sted, og at der forvoldtes væsentlig skade som følge heraf, hvilket blev anset for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en undersøgelse.

(4)

Kommissionen indledte ved en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (2) (i det følgende benævnt »indledningsmeddelelsen«) en antidumpingprocedure vedrørende importen til Fællesskabet af visse former for fodtøj med overdel af gummi eller plast (eksklusive vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.) eller overdel af læder eller kunstlæder, med beskyttelseståkappe, med oprindelse i Kina og Indien, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 og ex 6405 90 90.

(5)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter i Kina og Indien og de importører/forhandlere, som den vidste var berørt af sagen, repræsentanter for de pågældende eksportlande, de klagende EF-producenter og andre kendte producenter i Fællesskabet, leverandører og brugere, som den vidste var berørt af sagen, og deres sammenslutninger om indledningen af proceduren. De berørte parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

B.   TILBAGETRÆKNING AF KLAGEN OG AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(6)

Ved brev af 17. juli 2006 til Kommissionen trak klageren officielt sin klage vedrørende importen af fodtøj med beskyttelseståkappe tilbage.

(7)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 1, kan en procedure afsluttes, hvis klagen trækkes tilbage, medmindre en sådan afslutning ikke er i Fællesskabets interesse.

(8)

Kommissionen mente, at sagen burde afsluttes, eftersom undersøgelsen ikke havde afdækket forhold, der tydede på, at en afslutning af sagen ikke ville være i Fællesskabets interesse. De berørte parter blev informeret og fik lejlighed til at fremføre deres bemærkninger. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger, hvoraf det fremgik, at en sådan afslutning ikke ville være i Fællesskabets interesse.

(9)

Det konkluderes derfor, at antidumpingproceduren vedrørende importen til Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Kina og Indien bør afsluttes uden indførelse af antidumpingforanstaltninger —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Antidumpingproceduren vedrørende importen af visse former for fodtøj med overdel af gummi eller plast (eksklusive vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.) eller overdel af læder eller kunstlæder, med beskyttelseståkappe, med oprindelse i Kina og Indien, som henhører under KN-kode 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 og ex 6405 90 90, afsluttes hermed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2006.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 159 af 30.6.2005, s. 7.


29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/35


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 17. august 2006

om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter

(EØS-relevant tekst)

(2006/583/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I overensstemmelse med Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (1) afsluttede man i september 2003 en SCOOP-opgave (videnskabeligt samarbejde) (nr. 3.2.10) om indsamling af data om forekomsten af fusariumtoksiner i fødevarer og vurdering af Fællesskabets befolknings indtagelse af disse toksiner via kosten (2).

Resultaterne af dette arbejde viste, at fusariumtoksiner er vidt udbredt i fødevarekæden i Fællesskabet. De vigtigste kilder til indtagelse af fusariumtoksiner via kosten er kornprodukter, især hvede og majs. Mens indtagelsen af fusariumtoksiner via kosten for hele befolkningen og voksne ofte er mindre end den respektive tolerable daglige indtagelse (TDI), er den for risikogrupper som spædbørn og småbørn næsten lige så stor som eller i nogle tilfælde større end TDI.

(2)

Navnlig er børns og unges indtagelse af deoxynivalenol via kosten tæt på TDI. Med hensyn til zearalenon bør man være opmærksom på befolkningsgrupper, der ikke blev identificeret i forbindelse med arbejdet, og som kan have et regelmæssigt højt forbrug af produkter med høj forekomst af zearalenonforurening. Med hensyn til fumonisiner viser resultaterne af høsten 2003, at majs og majsprodukter kan være meget stærkt forurenet med fumonisiner.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (3) er der fastsat grænseværdier for deoxynivalenol og zearalenon, og det kræves, at der fra 2007 og fremover fastsættes grænseværdier for fumonisiner og T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter.

(4)

Grænseværdierne for fusariumtoksiner i korn og kornprodukter er blevet fastsat under hensyntagen til den toksikologiske evaluering, resultatet af eksponeringsvurderingen og mulighederne i praksis. Det erkendes dog, at der bør gøres den størst mulige indsats for yderligere at reducere forekomsten af fusariumtoksinerne i korn og kornprodukter.

(5)

Hvad angår foderstoffer anbefales der i Kommissionens henstilling 2006/576/EF af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2- og HT-2-toksiner samt fumonisiner i produkter til foderbrug (4) øget overvågning af forekomst af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter til foderbrug samt foderblandinger, og der fastsættes vejledende grænseværdier, der kan anvendes til at bedømme, om foderblandinger og korn og kornprodukter til foderbrug kan accepteres.

(6)

Forekomst af fusariumtoksiner i produkter til foderbrug kan have toksiske virkninger for alle dyrearter og påvirke dyresundheden, selv om dyrearterne har meget forskellig modtagelighed. For at beskytte dyresundheden og for at undgå negative virkninger for husdyrproduktionen er det endvidere vigtigt i videst muligt omfang at forebygge og reducere forekomsten af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter til foderbrug.

(7)

Hele kornkæden (fra jord til bord) bør derfor tilskyndes til at indføre god praksis for at forebygge og reducere forurening med fusariumtoksiner, og det bør ske ved hjælp at principper, der anvendes ensartet i hele Fællesskabet. En fuldstændig gennemførelse af principperne i denne henstilling forventes at resultere i yderlige reduktion af forureningsniveauet.

(8)

Principperne tager hensyn til »Code of Practice for the prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals, including annexes on ochratoxin A, zearalenone, fumonisins and trichothecenes (CAC/RCP 51-2003)«, som Codex Alimentarius-Kommissionen vedtog i 2003,

HENSTILLER:

at medlemsstaterne tager hensyn til de ensartede principper, der er opstillet i bilaget, når de indfører foranstaltninger, der er rettet mod virksomhedsledere i kornkæden (fra jord til bord), med henblik på at kontrollere og styre forurening med fusariumtoksiner i korn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 52 af 4.3.1993, s. 18. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  Rapporten findes på Europa-Kommissionens websted (Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse) (http://ec.europa.eu./food/fs/scoop/task3210.pdf).

(3)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 199/2006 (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 34).

(4)  EUT L 229 af 23.8.2006, s. 7.


BILAG

PRINCIPPER FOR FOREBYGGELSE OG REDUKTION AF FORURENING MED FUSARIUMTOKSINER I KORN

INDLEDNING

1.

En række fusariumsvampe, som er almindelige i jord, kan producere en række forskellige mykotoksiner af klassen trichothecener, såsom deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2- og HT-2-toksiner samt nogle andre toksiner, f.eks. zearalenon og fumonisin B1 og B2. Fusariumsvampe er almindeligt forekommende på korn i de tempererede områder i Amerika, Europa og Asien. Flere af de toksinproducerende fusariumsvampe kan i varierende omfang producere to eller flere af disse toksiner.

2.

Det kan ganske vist ikke lade sig gøre fuldstændig at eliminere mykotoksinforurenede varer, men målet er at minimere forekomsten af sådanne toksiner ved hjælp af god landbrugspraksis. Disse principper for forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner har til formål at udstikke ensartede retningslinjer, som alle medlemsstaterne bør tage hensyn til, når de forsøger at kontrollere og styre forurening med de pågældende mykotoksiner. For at principperne kan blive ført ud i livet, er det nødvendigt, at producenterne i de enkelte medlemsstater ser nærmere på disse overordnede principper på grundlag af deres lokale afgrøder, klimaforhold og landbrugsmæssige fremgangsmåder, inden de forsøger at anvende dem. Det er vigtigt, at producenterne indser, at god landbrugspraksis (GAP) udgør den vigtigste faktor i indsatsen for at kontrollere forureningen af korn med fusariumtoksiner. Dernæst følger gennemførelsen af god fremstillingspraksis (GMP) i forbindelse med håndtering, opbevaring, forarbejdning og distribution af korn til konsum eller foderbrug. I forbindelse med udformningen af nationale retningslinjer baseret på de overordnede principper vil udarbejdelse af særlige retningslinjer for individuelle kornarter gøre dem mere anvendelige, især for afgrøder som majs.

3.

Disse principper beskriver faktorer, der fremmer infektion, vækst og toksinprodukter hos kornafgrøder på bedriftsniveau, og metoder til kontrol heraf. Det skal understreges, at strategier vedrørende såning, perioden før høst og perioden efter høst vedrørende en given afgrøde afhænger af de fremherskende klimaforhold, idet der skal tages hensyn til de lokale afgrøder og eksisterende produktionspraksis for det pågældende land eller område. Derfor bør alle i leverandørkæden regelmæssigt foretage deres egen risikovurdering med henblik på at træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge eller minimere forurening med fusariumtoksiner.

Sådanne vurderinger er især relevante i forbindelse med den type afgrøde, der skal dyrkes, f.eks. hvede eller majs. Infektionsveje og toksindannelsens dynamik er forskellig fra afgrøde til afgrøde og påvirkes af landbrugsmæssige faktorer. Afgrødesystemer, hvor majs indgår i sædskiftet, indebærer en høj risiko. Hvede og andre kornarter, der dyrkes i sådanne sædskifter eller tæt på sådanne afgrøder, har også behov for omhyggelig styring og kontrol.

4.

Mange faktorer kan være skyld i forurening af korn med fusariumtoksiner. God praksis gør ikke en til herre over alle faktorer, f.eks. vejrliget. Dertil kommer, at ikke alle faktorer har samme betydning, og samtidig kan der forekomme samspil mellem disse forskellige faktorer, som resulterer i forurening med fusariumtoksiner. Det er derfor vigtigt at anvende en integreret fremgangsmåde, der på en velovervejet måde tager alle potentielle risikofaktorer i betragtning. Man skal navnlig undgå at forskellige risikofaktorer spiller ind samtidig, da der som nævnt er mulighed for, at der opstår samspil.

Det er endvidere af stor betydning, at erfaringer fra foregående år med forebyggelse og dannelse af fusariumsvampe og -toksiner indberettes, så de kan anvendes som beslutningsgrundlag for, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge fusariumdannelse i de efterfølgende år.

Der bør eksistere procedurer for korrekt håndtering — ved hjælp af adskillelse, rekonditionering, tilbagekaldelse eller ændret anvendelse — af kornafgrøder, som kan udgøre en trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed.

5.

Principperne i det følgende er centrale i indsatsen for at kontrollere forurening med fusariumtoksiner i marken. De vigtigste af dem vedrører: sædskifte, jordforvaltning, valg af sort eller hybrid og korrekt doseret anvendelse af fungicider.

RISIKOFAKTORER, DER SKAL TAGES I BETRAGTNING SOM LED I GOD LANGBRUGSPRAKSIS (GAP)

SÆDSKIFTE

6.

Generelt er sædskifte en effektiv metode til at reducere risikoen for forurening, afhængigt af svampestamme og afgrødesort. Det er navnlig meget effektivt til at reducere forurening for vintersæds vedkommende. Andre afgrøder end græs, der ikke er værter for fusariumarter, der angriber korn, f.eks. kartofler, sukkerroer, kløver, lucerne eller grøntsager, bør anvendes i vekseldrift for at reducere inokulumniveauet i marken. Dyrkning af småkernede kornarter, f.eks. hvede, efter hinanden bør kun finde sted, når der er foretaget en vurdering af risiciene for fusariuminfektion.

Det betydelige samspil, der er konstateret mellem foregående afgrøde og jordforvaltning, har vist værtsafgrødemateriales betydning for aksfusariumpatogeners livscyklus. Når der blev dyrket hvede efter en afgrøde, der er vært for Fusarium spp., f.eks. majs eller korn, var DON-niveauet højere. Der blev konstateret særligt høje DON-koncentrationer, når majs var den foregående afgrøde, da majs er en alternativ vært for Fusarium graminearum, som man ved er en kraftig DON-producent. DON-niveauerne var imidlertid betydeligt lavere i hvede, der var dyrket efter en fusariumvært, når der var blevet pløjet, sammenlignet med hvede, der var dyrket efter en vært efter minimal jordbearbejdning.

VALG AF SORT/HYBRID

7.

Man bør vælge de hybrider eller sorter, der er bedst egnet til jorden og klimaforholdene og den landbrugspraksis, der sædvanligvis anvendes. Det vil reducere plantestress og gøre afgrøden mindre modtagelig over for svampeinfektion. I det pågældende område bør der kun sås sorter, det anbefales at anvende i en medlemsstat eller i et bestemt område i en medlemsstat. Hvis frøsorter, som er udviklet med henblik på resistens over for svampe og insekter, der angriber frø, er til rådighed, bør sådanne dyrkes. Valg af en sort på grundlag af dens tolerance over for fusariuminfektion skal desuden være baseret på infektionsrisikoen.

AFGRØDEPLAN

8.

Så vidt det er praktisk muligt, bør dyrkning planlægges med henblik på at undgå klimaforhold, der forlænger modning på marken inden høst. Stress som følge af vandmangel skal ligeledes tages i betragtning som en risikofaktor med hensyn til fusariuminfektion.

9.

Man bør undgå, at planterne står for tæt ved at overholde den afstand mellem rækker og planter, der er anbefalet for de pågældende arter/sorter. Oplysninger om planteafstand kan fås ved henvendelse til frøfirmaerne.

JORD- OG AFGRØDEFORVALTNING

10.

Ved jordbearbejdning skal der tages behørigt hensyn til erosionsrisici og god arealforvaltning. En praksis, der indebærer fjernelse, destruktion eller tildækning af inficerede afgrøderester, f.eks. pløjning, vil sandsynligvis reducere fusariuminokulum for den efterfølgende afgrøde. Jorden bør bearbejdes, så overfladen eller såbedet er brudt, således at vandinfiltration fremmes, og risikoen for jorderosion og udvaskning af næringsstoffer minimeres. Hvis man agter at pløje, er det bedste tidspunkt i sædskiftet mellem to fusariummodtagelige arter. Der henvises også til punkt 7.

11.

Så vidt det er praktisk muligt, forberedes såbedet for hver enkelt ny afgrøde ved pløjning under eller ved fjernelse af gamle frøstande, stubbe og andre høstrester, der kan have fremmet eller evt. vil kunne fremme væksten af mykotoksinproducerende svampe. I områder, der er erosionstruede, kan det af hensyn til beskyttelse af jordbunden være nødvendigt med reduceret jordbearbejdning. I så fald skal man være særligt opmærksom på forvaltningen af høstrester, som kan være potentielle kilder til fusariumforurening af den efterfølgende afgrøde: Høstresterne bør findeles så meget som muligt under eller efter høsten af den foregående afgrøde og nedmuldes, så nedbrydning fremmes (jorddækning).

12.

Plantestress bør så vidt muligt undgås. Der kan være mange årsager til stress, f.eks. vandmangel, kulde, mangel på næringsstoffer og bivirkninger ved midler, der anvendes på afgrøden. Når man prøver at undgå plantestress, f.eks. ved kunstvanding, bør der tages skridt til at minimere den deraf følgende risiko for svampeinfektion, f.eks. ved at undgå sprøjtevanding under blomstringen. Vanding er en metode, der under visse vækstforhold har stor betydning for reduktionen af plantestress. Det er af afgørende betydning med en optimal tilførsel af næringsstoffer for at undgå svaghed, der kan fremme fusariuminfektion, men også for at mindske tendensen til lejesæd. Der skal jævnligt tilføres næringsstoffer, der er specifikt tilpasset området og planten.

13.

Ingen undersøgelser har påvist, at insektbekæmpelse generelt skulle have betydning for aksfusarium. Insektbekæmpelse på majs kan imidlertid reducere forekomsten af fusariuminfektion i majskolber (Fusarium ear rot) og det deraf følgende fumonisinindhold i majs. Behandling af frø med fungicider er effektivt mod mange frøbårne og jordbårne former for kimplantedød og frøråd. Der bør i videst muligt omfang anvendes forebyggende foranstaltninger for at minimere svampeinfektion og insektangreb på afgrøden, og om fornødent kan der anvendes godkendte og registrerede insekticider og fungicider til at bekæmpe fusariumsvampe ifølge fabrikanternes anbefalinger. Der skal anvendes egnede metoder i forbindelse med et integreret eller økologisk skadegørerbekæmpelsesprogram, hvor det ikke er relevant at anvende pesticider. Det bør understreges, at det er af afgørende betydning, at fungicider anvendes på det rette tidspunkt, for at bekæmpe svampeangreb, og anvendelsen bør være baseret på meteorologiske oplysninger og/eller afgrødesurveys. Infektion forekommer almindeligvis ved blomstringen, hvilket betyder, at der kan produceres mykotoksiner. Hvis der efterfølgende konstateres svampeinfektion og mykotoksiner i afgrøden, er det nødvendigt at tage hensyn hertil ved håndtering, blanding og anvendelse af kernerne.

14.

Der er blevet isoleret fusariumarter fra en lang række græsarter og arter af bredbladet ukrudt, og det er blevet påvist, at høj ukrudtstæthed resulterer i øget fusariuminfektion. Ukrudt i afgrøden bør bekæmpes med mekaniske metoder eller ved anvendelse af registrerede herbicider eller andre sikre og egnede ukrudtsudryddelsesmetoder.

15.

Foreliggende data tyder på, at lejesæd har stor betydning for indholdet af fusariumtoksiner i kernerne. Ved høsten bør man derfor undgå korn, der er gået i leje, navnlig hvis det er vådt, og de første tegn på spiring ses. Lejesæd kan undgås ved justering af udsædsmængde, rationel anvendelse af gødningsstoffer og, hvis det er relevant, anvendelse af vækstregulatorer. Overdreven stråforkortning bør undgås.

HØST

16.

Om muligt skal man identificere risikoforhold ved at benytte sig af vejr- og sygdomsovervågningstjenester. Kernernes kvalitets vurderes inden høst, idet man tager hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med repræsentativ prøveudtagning og hurtig analyse på stedet. Om muligt separeres kornarealer, f.eks. med lejesæd, som man ved eller har mistanke om har høje fusariuminfektionsniveauer. Hvis det er praktisk muligt separeres kerner på grundlag af såvel markedskvalitetskrav, f.eks. til brødfremstilling eller foderbrug, som kvalitet på marken, f.eks. lejesæd, fugtig, ren eller tør.

17.

Om muligt høstes der, når kernerne har et passende vandindhold. Forsinket høst af kerner, der allerede er inficeret med fusariumarter, kan medføre en betydelig forhøjelse af mykotoksinindholdet i afgrøden. Man skal sikre, at der er indført procedurer, f.eks. at der er afgrødetørringsfaciliteter til rådighed på det rette tidspunkt, hvis afgrøden ikke kan høstes med det ideelle vandindhold.

18.

Inden høsten skal man sikre, at alt udstyr, der skal anvendes til høst og opbevaring af afgrøder, er funktionsdygtigt. Maskinsvigt i denne kritiske periode kan gå ud over kernernes kvalitet og forstærke mykotoksindannelsen. Man skal have vitale reservedele på bedriften for at minimere tidsspilde som følge af reparationer. Man skal sikre sig, at alt udstyr, der skal anvendes til måling af vandindhold, er til rådighed og er kalibreret.

19.

Man skal så vidt muligt undgå at give kernerne mekaniske skader og undgå jordkontakt under høsten. Små, uudviklede kerner kan indeholde større mængder mykotoksiner end sunde, normale kerner. Det kan være med til at reducere mykotoksinniveauerne, hvis man fjerner uudviklede kerner ved en korrekt indstilling af mejetærskeren eller foretager rensning efter høst med henblik på at fjerne beskadigede kerner og andre fremmedlegemer. Nogle frørensningsanlæg, f.eks. kasteborde, kan ganske vist fjerne nogle af de inficerede kerner, men kerner med infektioner uden symptomer kan ikke fjernes ved hjælp af standardrensningsmetoder.

TØRRING

20.

Afgrødens vandindhold bestemmes enten ved høst eller umiddelbart efter. De prøver, der udtages til måling af vandindholdet, bør være så repræsentative som muligt. Om nødvendigt tørres afgrøden hurtigst muligt, så den når det vandindhold, der anbefales til opbevaring af den pågældende afgrøde. Når man høster våde kerner, der skal tørres, hvilket især gælder majs, bør tidsrummet mellem høst og tørring minimeres. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt at planlægge høsttidspunktet i forhold til tørringsanlæggenes kapacitet.

21.

Korn bør tørres således, at vandindholdet er lavere end det, der skal til for at fremme skimmelvækst under opbevaring. En vandaktivitet på under 0,65 svarer generelt til et vandindhold på under 15 %. Der bør i nationale retningslinjer gives nærmere vejledning om vandindhold, idet man tager lokale opbevaringsbetingelser i betragtning. Det er nødvendigt at forebygge vækst af en række svampearter, der kan forekomme i friske kerner.

22.

Hvis det er nødvendigt at opbevare fugtigt korn inden tørring, er der risiko for skimmelvækst inden for få dage, hvilket kan være ledsaget af varmeudvikling. Korn bør tørres, så kernerne beskadiges mindst muligt. Våde, nyhøstede varer bør kun i så kort tid som muligt stakkes, før de tørres eller renses, for at mindske risikoen for svampevækst. Våde kerner skal luftes for at undgå kraftig varmeudvikling inden tørringsprocessen. Hvis det er praktisk muligt, bør kornpartier med forskellig risiko for forurening ikke blandes.

23.

For at reducere variation i vandindholdet i et parti kan kernerne flyttes til et andet anlæg eller silo efter tørringen.

OPBEVARING

24.

Når det drejer sig om varer i sække, skal man sikre, at sækkene er rene, tørre og stablet på paller, eller at der er et vandtæt lag mellem sække og gulv.

25.

Om muligt luftes kernerne ved luftcirkulation gennem opbevaringsarealet for at bevare en korrekt og ensartet temperatur i hele opbevaringsarealet. Vandindhold og temperatur i de opbevarede kerner kontrolleres med jævne mellemrum under oplagringen. Lugt kan være udtryk for varmeudvikling i kernerne, især hvis lageret er lukket.

26.

Temperaturen i de opbevarede kerner måles adskillige gange med faste tidsintervaller under oplagringen. En temperaturstigning kan indikere mikrobevækst og/eller insektangreb. Den tilsyneladende inficerede del af kernerne separeres, og der indsendes prøver til analyse. Efter separering sænkes temperaturen i de tilbageværende kerner, og de luftes. Man skal undgå at anvende inficerede kerner til fremstilling af fødevarer eller foder.

27.

Der skal anvendes procedurer for god lageropbevaring for at minimere forekomsten af insekter og svampe i lagerfaciliteter. Det kan bl.a. omfatte anvendelse af egnede, registrerede insekticider og fungicider eller passende alternative metoder. Der bør udvises omhu med henblik på kun at vælge kemikalier, der ikke indebærer påvirkning eller skade afhængigt af kernernes planlagte anvendelse, og de bør kun anvendes i stærkt begrænset omfang.

28.

Anvendelse af et egnet, godkendt konserveringsmiddel, f.eks. organiske syrer såsom propionsyre, kan være gavnligt for korn til brug i foderstoffer. Propionsyre og salte heraf har fungistatisk virkning og anvendes af og til til at konservere fugtige kerner på bedriften efter høst for at undgå varmeudvikling og skimmelvækst inden behandling. Sådanne midler bør anvendes straks med brug af passende udstyr, der giver en jævn fordeling i hele det parti kerner, der behandles, samtidig med at der tages vare på sprøjtepersonalets sikkerhed. Hvis kernerne er blevet behandlet efter en periode med opbevaring i fugtig tilstand, er konserveringsmidlet ikke nogen garanti for, at kernerne ikke er forurenede.

TRANSPORT FRA OPBEVARING

29.

Transportcontainere bør være tørre og fri for synlig svampevækst, insekter og forurenende materiale. Transportcontainere bør rengøres og desinficeres efter behov inden anvendelse og genanvendelse og være egnet til den planlagte last. Registrerede gasningsmidler eller insekticider kan med fordel anvendes. Efter aflæsning bør transportcontaineren tømmes for al last og rengøres efter behov.

30.

Sendinger af kerner bør beskyttes imod ekstra fugtighed, ved at der anvendes overdækkede eller lufttætte containere eller presenninger. Man skal undgå temperaturudsving, der kan bevirke, at der dannes kondensvand på kernerne, hvilket kan føre til lokal fugtighedsstigning og deraf følgende svampevækst og dannelse af mykotoksiner.

31.

Man skal undgå angreb af insekter, fugle og gnavere under transporten ved at anvende insekt- og gnavertætte containere og andre relevante metoder og om fornødent ved at anvende kemisk behandling med afskrækningsmidler over for insekter og gnavere, såfremt midlerne er godkendt til kernernes planlagte slutanvendelse.


29.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. august 2006

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof beflubutamid

(meddelt under nummer K(2006) 3806)

(EØS-relevant tekst)

(2006/584/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland modtog i marts 1998 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra UBE Europe GmbH om optagelse af det aktive stof beflubutamid (tidligere betegnelser: UBH 820, UR 50601) i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2000/784/EF (2) blev det bekræftet, at dossieet var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Bekræftelsen af, at dossieet er fuldstændigt, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling af det, og for at medlemsstaterne foreløbigt kan godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, for en periode på højst tre år, samtidig med at betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig vurdering af det aktive stof og plantebeskyttelsesmidlet ud fra direktivets krav, opfyldes.

(3)

Virkningerne af dette aktive stof på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 3. august 2002 forelagde den rapporterende medlemsstat et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen.

(4)

Efter at den rapporterende medlemsstat forelagde udkastet til vurderingsrapport for Kommissionen, er det fundet nødvendigt at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger og at lade den rapporterende medlemsstat undersøge disse oplysninger og forelægge sin vurdering. Gennemgangen af dossieet fortsætter derfor, og det vil ikke være muligt at afslutte evalueringen af dossieet inden for den periode, der er fastsat i direktiv 91/414/EØF.

(5)

Da den hidtidige evaluering ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, bør medlemsstaterne kunne forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, med en periode på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossieet kan fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af beflubutamid i bilag I inden for 24 måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder beflubutamid, med en periode på højst 24 måneder fra datoen for denne beslutnings vedtagelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/64/EF (EUT L 206 af 27.7.2006, s. 107).

(2)  EFT L 311 af 12.12.2000, s. 47.