ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 229

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2006 af 22. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2006 af 11. august 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 for så vidt angår fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande)

3

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. august 2006 om finansiering i 2006 af udgifter til informatiksystemer og oplysningstiltag vedrørende dyresundhed og -velfærd

5

 

*

Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug ( 1 )

7

 

*

Kommissionens beslutning af 22. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bluetongue (meddelt under nummer K(2006) 3849)  ( 1 )

10

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1258/2006

af 22. august 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

052

86,9

999

86,9

0709 90 70

052

83,7

999

83,7

0805 50 10

388

73,9

524

58,2

528

59,5

999

63,9

0806 10 10

052

86,1

220

68,2

624

138,6

999

97,6

0808 10 80

388

86,1

400

86,2

404

87,6

508

90,7

512

82,5

528

82,0

720

81,3

800

149,6

804

94,4

999

93,4

0808 20 50

052

127,7

388

93,7

999

110,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,7

999

133,7

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

166,6

999

84,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1259/2006

af 11. august 2006

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 for så vidt angår fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 5, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 fastsat midlertidige fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande).

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 7, i ovennævnte forordning kan Kommissionen revidere fangstbegrænsningerne på grundlag af videnskabelige oplysninger indsamlet i første halvdel af 2006.

(3)

På grundlag af de videnskabelige oplysninger indsamlet i første halvdel af 2006 bør der fastsættes endelige fangstbegrænsninger for sperling i de pågældende områder.

(4)

Bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 941/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 1).


BILAG

I bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006 foretages følgende ændringer:

Oplysningerne om sperlingebestanden i afsnit IIa (EF-farvande) og IIIa samt underområde IV (EF-farvande) affattes således:

»Art

:

Sperling

Trisopterus esmarki

Område

:

IIa (EF-farvande), IIIa og IV (EF-farvande)

NOP/2A3A4.

Danmark

93 913

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

18

Nederlandene

69

EF

94 000

Norge

1 000 (1)

TAC

pm


(1)  Denne kvote må kun tages i afsnit VIa, nord for 56° 30′ N.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

23.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/5


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. august 2006

om finansiering i 2006 af udgifter til informatiksystemer og oplysningstiltag vedrørende dyresundhed og -velfærd

(2006/575/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 17, 37 og 37a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (2) blev medlemsstaternes deltagelse i systemet gjort obligatorisk fra den 31. december 2004. Det må forventes, at der skal afholdes nødvendige udgifter til at ajourføre systemet som følge af udviklingen inden for den relevante veterinærlovgivning og som følge af udviklingen af Traces, især hvad angår risikostyringen. På grund af de tekniske krav om disponibilitet og stabilitet, der stilles til produktionen af Traces-systemet, og af sikkerhedshensyn er det ligeledes nødvendigt at anskaffe edb-materiel og at oprette en gruppe, der udelukkende får til opgave at overvåge og vedligeholde dette system. Systemets daglige drift kræver endvidere, at den logistiske støtte forstærkes under hensyntagen til de opnåede erfaringer. Retsgrundlaget for EF-finansieringen er artikel 37 og 37a i beslutning 90/424/EØF.

(2)

På grundlag af Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (3) blev der ved Κommissionens beslutning 2005/176/EF af 1. marts 2005 om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (4) indført et anmeldelsessystem, der teknisk bør holdes ajour. Retsgrundlaget for EF-finansieringen er artikel 37 i beslutning 90/424/EØF.

(3)

Der er kun udført en undersøgelse med henblik på at fastsætte specifikationer for navigationssystemet, som omhandlet i Kommissionens afgørelse 2005/607/EF af 5. august 2005 om finansiering i 2005 af udgifter til informatiksystemer og oplysningstiltag vedrørende dyresundhed og -velfærd (5). Undersøgelsen af anvendelsen af satellitnavigationsteknologi med henblik på forbedring af beskyttelsen af dyr, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EØF og forordning (EF) nr. 1255/97 (6), bør nu omprogrammeres. Retsgrundlaget for EF-finansieringen er artikel 17 i beslutning 90/424/EØF.

(4)

Informationspolitikken vedrørende beskyttelse af dyr kræver ligeledes, at der udsendes information om den tekniske og videnskabelige udvikling på området, og at der gennemføres en oplysningskampagne om dyrevelfærden i landbruget over for EU's handelspartnere. Retsgrundlaget for EF-finansieringen er artikel 17 i beslutning 90/424/EØF.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Traces

Der gives tilladelse til vedligeholdelse, ajourføring og udvikling af Traces-systemet, der er omhandlet i beslutning 2004/292/EF, for følgende beløb og med følgende formål:

500 000 EUR til anskaffelse af teknisk udstyr og støtte, der er nødvendig for at opfylde kravene til systemets disponibilitet og sikkerhed

450 000 EUR til logistisk støtte, der er nødvendig for at yde hjælp til systemets brugere

200 000 EUR til vedligeholdelse, der er nødvendig for at tilpasse systemet til den lovgivningsmæssige og tekniske udvikling

300 000 EUR til den informatikudvikling, der er nødvendig for at fremstille et risikostyringsmodul.

Artikel 2

System for anmeldelse af dyresygdomme

Der gives tilladelse til vedligeholdelse af systemet for anmeldelse, der er omhandlet i beslutning 2005/176/EF, for et beløb på 200 000 EUR.

Artikel 3

Information om dyrs velfærd

1.   Der gives tilladelse til, at der for et beløb på 200 000 EUR gennemføres en undersøgelse om udvikling af informations- og kommunikationsteknologi til satellitnavigationsudstyr, som skal gøre det muligt at forbedre effektiviteten af de offentlige kontroller af dyrs velfærd.

2.   Der gives tilladelse til, at Kommissionen for et beløb på 240 000 EUR gennemfører en forbrugeroplysningskampagne om EF-lovgivningen vedrørende beskyttelse af dyr.

3.   Der gives tilladelse til, at Kommissionen for et beløb på 230 000 EUR gennemfører en oplysningskampagne over for sine handelspartnere om udviklingen i EF-lovgivningen vedrørende beskyttelse af dyr.

Artikel 4

Udbudsprocedure

Udvælgelsen af kontrahenter finder sted på grundlag af en række indkaldelser af tilbud, der offentliggøres i efteråret 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/53/EF (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37).

(2)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63. Senest ændret ved beslutning 2005/515/EF (EUT L 187 af 19.7.2005 s. 29).

(3)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/216/EF (EUT L 67 af 5.3.2004, s. 27).

(4)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.

(5)  EUT L 206 af 9.8.2005, s. 22.

(6)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.


23.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/7


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 17. august 2006

om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug

(EØS-relevant tekst)

(2006/576/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Efter anmodning fra Kommissionen vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udtalelser om mykotoksinerne deoxynivalenol den 2. juni 2004 (1), zearalenon den 28. juli 2004 (2), ochratoksin A den 22. september 2004 (3) og fuminosiner den 22. juni 2005 (4).

(2)

Det konkluderes i udtalelserne, at alle fire mykotoksiner har toksiske virkninger for en række dyrearter. Deoxynivalenol, zearalenon og fumonisin B1 og B2 overføres kun i meget begrænset omfang fra foder til kød, mælk og æg, og animalske fødevarer bidrager derfor kun marginalt til menneskers samlede eksponering for de pågældende toksiner. Ochratoksin A kan overføres fra foder til animalske fødevarer, men vurderinger af eksponeringen viser, at animalske fødevarer kun i mindre omfang bidrager til menneskers eksponering for ochratoksin A via kosten.

(3)

Der foreligger i øjeblikket kun begrænsede data om forekomsten af T-2- og HT-2-toksiner i produkter til foderbrug. Der er også et presserende behov for udvikling og validering af en følsom analysemetode. Der er imidlertid oplysninger, der tyder på, at forekomst af T-2 og HT-2 i produkter til foderbrug kan være problematisk. Det er derfor nødvendigt at udvikle en følsom analysemetode, indsamle flere data om forekomst og foretage yderligere undersøgelser og forskning i faktorer, der har betydning for forekomsten af T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter, navnlig havre og havreprodukter.

(4)

På baggrund af de videnskabelige udtalelser, jf. betragtning 1, og manglen på pålidelige data om T-2- og HT-2-toksiner samt de store udsving fra år til år i forekomsten af de pågældende mykotoksiner bør der indsamles flere data om de pågældende mykotoksiner i de forskellige fodermidler og foderstoffer som supplement til de data, der allerede foreligger fra de samordnede kontrolprogrammer for 2002 (5), 2004 (6) og 2005 (7).

(5)

For at give medlemsstaterne retningslinjer for, hvornår korn og kornprodukter samt foderblandinger til foderbrug kan accepteres, og for at undgå forskelle i de grænseværdier, de forskellige medlemsstater accepterer, og den deraf følgende risiko for konkurrenceforvridning bør der anbefales vejledende grænseværdier.

(6)

Medlemsstaterne bør først anvende de vejledende grænseværdier for fumonisin B1 + B2 fra den 1. oktober 2007, så der bliver overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2005 af 6. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår fusariumtoksiner (8), der ændrer Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts.

(7)

Den fremgangsmåde, der anbefales i denne henstilling, bør tages op til vurdering senest i 2009, navnlig med henblik på at vurdere dens bidrag til beskyttelse af dyresundheden. De overvågningsdata, der tilvejebringes som et resultat af denne henstilling, vil også bidrage til et større kendskab til de pågældende mykotoksiners variationer fra år til år og forekomst i de mange forskellige biprodukter, der anvendes til foder, hvilket er af afgørende betydning for, at der — om nødvendigt — kan træffes yderligere retlige foranstaltninger,

HENSTILLER FØLGENDE:

1)   Medlemsstaterne bør med aktiv inddragelse af foderstofvirksomhedslederne øge overvågningen af forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A og fumonisin B1 + B2 samt T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter til foderbrug samt foderblandinger.

2)   Medlemsstaterne bør sikre, at prøver analyseres samtidig for forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, fumonisin B1 + B2 samt T-2- og HT-2-toksiner, så man kan vurdere omfanget af samtidig forekomst.

3)   Medlemsstaterne bør især fokusere på forekomst af de pågældende mykotoksiner i biprodukter og følgeprodukter fra fødevareproduktionen, som er til foderbrug.

4)   Medlemsstaterne bør sikre, at analyseresultaterne regelmæssigt forelægges for Kommissionen, så de kan samles i en enkelt database.

5)   Medlemsstaterne bør sikre, at de vejledende grænseværdier, jf. bilaget, anvendes til at bedømme, om foderblandinger og korn og kornprodukter til foderbrug kan accepteres. For så vidt angår fumonisin B1 + B2 bør medlemsstaterne anvende de vejledende grænseværdier fra den 1. oktober 2007.

6)   Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at foderstofvirksomhedslederne i deres HACCP-system (9) anvender de vejledende grænseværdier, der er omhandlet i punkt 5, til at fastsætte de kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere identificerede farer.

Når medlemsstaterne anvender de vejledende grænseværdier, bør de tage i betragtning, at de vejledende grænseværdier for korn og kornprodukter gælder for de mest tolerante dyrearter og derfor skal betragtes som øvre vejledende grænseværdier.

Når det drejer sig om foder til mere følsomme arter, bør medlemsstaterne sikre, at foderproducenten anvender lavere vejledende grænseværdier for korn og kornprodukter, idet der tages hensyn til dyreartens følsomhed, og det bliver muligt at overholde de vejledende grænseværdier, der er fastsat for foderblandinger for de pågældende dyrearter.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  Udtalelse af 2. juni 2004 — efter anmodning fra Kommissionen — fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden angående deoxynivalenol som uønsket stof i foderstoffer.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Udtalelse af 28. juli 2004 — efter anmodning fra Kommissionen — fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden angående zearalenon som uønsket stof i foderstoffer.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Udtalelse af 22. september 2004 — efter anmodning fra Kommissionen — fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden angående ochratoksin A som uønsket stof i foderstoffer.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Udtalelse af 22. juni 2005 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om en anmodning fra Kommissionen angående fumonisiner som uønsket stof i foderstoffer.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Kommissionens henstilling 2002/214/EF af 12. marts 2002 om de samordnede kontrolprogrammer på foderstofområdet for 2002 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF (EFT L 70 af 13.3.2002, s. 20).

(6)  Kommissionens henstilling 2004/163/EF af 17. februar 2004 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2004 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 70).

(7)  Kommissionens henstilling 2005/187/EF af 2. marts 2005 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2005 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 22).

(8)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 3.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).


BILAG

VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER

Mykotoksin

Produkter til foderbrug

Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

Deoxynivalenol

Fodermidler (1)

 

Korn og kornprodukter (2), undtagen majsbiprodukter

8

Majsbiprodukter

12

Tilskudsfoder og fuldfoder, undtagen:

5

tilskudsfoder og fuldfoder til svin

0,9

tilskudsfoder og fuldfoder til kalve (< 4 måneder), lam og gedekid

2

Zearalenon

Fodermidler (1)

 

Korn og kornprodukter (2), undtagen majsbiprodukter

2

Majsbiprodukter

3

Tilskudsfoder og fuldfoder

 

Tilskudsfoder og fuldfoder til smågrise og gylte (ungsøer)

0,1

Tilskudsfoder og fuldfoder til søer og slagtesvin

0,25

Tilskudsfoder og fuldfoder til kalve, malkekvæg, får (herunder lam) og geder (herunder gedekid)

0,5

Ochratoksin A

Fodermidler (1)

 

Korn og kornprodukter (2)

0,25

Tilskudsfoder og fuldfoder

 

Tilskudsfoder og fuldfoder til svin

0,05

Tilskudsfoder og fuldfoder til fjerkræ

0,1

Fumonisin B1 + B2

Fodermidler (1)

 

Majs og majsprodukter (3)

60

Tilskudsfoder og fuldfoder til:

 

svin, heste (Equidae), kaniner og selskabsdyr

5

fisk

10

fjerkræ, kalve (< 4 måneder), lam og gedekid

20

voksne drøvtyggere (> 4 måneder) og mink

50


(1)  Der skal især fokuseres på korn og kornprodukter, som gives som foder direkte til dyrene, så anvendelsen heraf i en dagsration ikke medfører, at dyret eksponeres for et højere niveau af de pågældende mykotoksiner end de eksponeringsniveauer, der følger af, at der udelukkende anvendes fuldfoder i en dagsration.

(2)  Udtrykket »korn og kornprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1, »Korn samt produkter og biprodukter heraf«, i den ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler i del B i bilaget til Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning og anvendelse af fodermidler (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35), men også andre fodermidler af korn, navnlig korn som grøntfoder og grovfoder.

(3)  Udtrykket »majs og majsprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler af majs, der er opført under punkt 1, »Korn samt produkter og biprodukter heraf«, i den ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler i del B i bilaget til Rådets direktiv 96/25/EF, men også andre fodermidler af majs, navnlig majs som grøntfoder og grovfoder.


23.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/10


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. august 2006

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bluetongue

(meddelt under nummer K(2006) 3849)

(EØS-relevant tekst)

(2006/577/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17., 19. og 21. august 2006 underrettede henholdsvis Nederlandene, Belgien og Tyskland Kommissionen om en række kliniske tilfælde, hvor der var mistanke om bluetongue på fåre- og kvægbedrifter i områder i Nederlandene, Belgien og Tyskland beliggende inden for en radius på 50 km fra Kerkrade i Nederlandene, hvor den første mistanke om et tilfælde opstod.

(2)

Belgien, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene har forbudt flytning af dyr af arter, der er modtagelige for bluetongue, samt sæd, æg og embryoner heraf ud af de ramte områder i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (2) og Kommissionens beslutning af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (3).

(3)

De ramte medlemsstater har vedtaget passende foranstaltninger i betragtning af deres entomologiske, økologiske, geografiske, meteorologiske og epidemiologiske situation.

(4)

Spredning af bluetongue fra det ramte område kan udgøre en alvorlig fare for dyr i Fællesskabet.

(5)

Mens der foretages yderligere epidemiologiske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, bør der af hensyn til klarheden og gennemskueligheden vedtages sygdomsbekæmpende foranstaltninger på fællesskabsplan vedrørende flytning af dyr af arter, der er modtagelige for bluetongue, samt sæd, æg og embryoner heraf ud af de ramte områder.

(6)

I lyset af udviklingen i situationen og på grundlag af resultaterne af de yderligere undersøgelser bør de trufne foranstaltninger ved først givne lejlighed tages op på et møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte medlemsstater forbyder flytning af dyr af arter, der er modtagelige for bluetongue, samt sæd, æg og embryoner heraf, der er indsamlet eller produceret fra den 1. maj 2006, fra de i bilaget anførte områder til andre dele af Fællesskabet eller til tredjelande.

2.   Medlemsstaterne indrømmede fritagelser fra forbuddet i stk. 1, der er omhandlet i artikel 4 og 6 i beslutning 2005/393/EF.

3.   De pågældende medlemsstater foretager om nødvendigt supplerende undersøgelser uden for de i bilaget anførte områder i lyset af den entomologiske, økologiske, geografiske, meteorologiske og epidemiologiske situation.

De pågældende medlemsstater anvender fortsat alle de hensigtsmæssige foranstaltninger, som de allerede har truffet.

På grundlag af undersøgelsesresultaterne tager de pågældende medlemsstater de trufne foranstaltninger op til revision og kan træffe yderligere hensigtsmæssige foranstaltninger.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning og offentliggør dem. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(3)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2006/572/EF (EUT L 227 af 19.8.2006, s. 60).


BILAG

BELGIEN:

 

Provinsen Antwerpen

 

Provinsen Vlaams-Brabant

 

Provinsen Brabant-Wallon

 

Hovedstadsregionen Bruxelles

 

Provinsen Namur

 

Provinsen Limburg

 

Provinsen Luxembourg

 

Provinsen Liège

 

Provinserne Østflandern og Hainaut:

Området øst for følgende veje:

N6 mod nord til R50 (Mons kommune)

R50 mod øst til N56

N56 mod nord til N525

N525 mod nord til N57

N57 mod nord til N42

N42 mod nord via Wettersesteenweg (Oosterzele kommune) til N465

N465 mod nord til N9

N9 mod vest til R4

N4 mod nord til N423

N423 mod nord til den nederlandske grænse.

TYSKLAND:

Nordrhein-Westfalen

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Rheinland-Pfalz

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Området nord for B41 i Kreis Birkenfeld

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

Bykommunerne Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach og Manubach i Kreis Mainz-Bingen

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Saarland

Kommunerne Mettlach og Perl i Kreis Merzig-Wadern.

Hessen

Kommunerne Breitscheid, Diedorf og Haiger i Lahn-Dill-Kreis

Kommunerne Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen og Waldbrunn (Westerwald) i Kreis Limburg-Weilburg

Heidenrod kommune i Rheingau-Taunus-Kreis.

LUXEMBOURG:

Hele området.

NEDERLANDENE:

Regionerne (compartimenten) 9 til 20, som defineret i henhold til systemet for anmeldelse af dyresygdomme (ADNS).