ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 221

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
12. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2006 af 11. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2006 af 11. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/2006 af 11. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 944/2006 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Italien

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/2006 af 10. august 2006 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO-område 3M fra fartøjer, der fører spansk flag

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/2006 af 11. august 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

7

 

*

Rådets direktiv 2006/69/EF af 24. juli 2006 om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og bidrage til at bekæmpe svig eller unddragelse og om ophævelse af visse beslutninger om at tillade fravigelser

9

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne den 13. juli 2006 om ændring af tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

15

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 3. august 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/16 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2006/11)

17

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1220/2006

af 11. august 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 11. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2006

af 11. august 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 45, 59 og 61 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (2) fastsætter visse datoer i tilknytning til destillation af biprodukter fra vinfremstilling. Da høsten i produktionsåret 2005/2006 har været meget stor, er der i visse medlemsstater praktiske vanskeligheder med at afslutte denne destillation inden for de fastsatte frister. Det er derfor nødvendigt at udsætte de nævnte datoer.

(2)

I artikel 63a i forordning (EF) nr. 1623/2000, der vedrører destillation til konsumalkohol, er der fastsat en procentdel af produktionen, for hvilken producenterne kan deltage i destillationen. Det er nødvendigt at fastsætte procentdelen for produktionsåret 2006/2007.

(3)

Forordning (EF) nr. 1623/2000 bør derfor ændres.

(4)

For at sikre, at de pågældende producenter kan fortsætte deres aktiviteter, bør denne forordning anvendes fra den 16. juli 2006.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1623/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 45, stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

»Uanset første afsnit er den deri omhandlede dato for produktionsårene 2004/2005 og 2005/2006 den 31. august i det efterfølgende produktionsår.«

2)

Artikel 59, stk. 3, affattes således:

»Uanset stk. 1 er den deri omhandlede dato for produktionsårene 2004/2005 og 2005/2006 den 15. september i det efterfølgende produktionsår.«

3)

Artikel 61, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Dog er den i første afsnit omhandlede dato for produktionsårene 2004/2005 og 2005/2006 den 15. september i det efterfølgende produktionsår.«

4)

Artikel 63a, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

»For produktionsårene 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007 er procentdelen fastsat til 25 %«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2005 (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 8).


12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2006

af 11. august 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 944/2006 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Italien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, stk. 1, andet afsnit, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da flere destillationsforanstaltninger er blevet iværksat på samme tid, har de italienske myndigheder måttet konstatere, at destillationsvirksomhederne og kontrolinstanserne ikke har haft tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at destillationerne forløber korrekt. Med henblik på en effektiv gennemførelse af den foranstaltning, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 944/2006 (2), bør perioden for levering af bordvin til destillerier forlænges til den 28. februar 2007, og perioden for levering af alkohol til interventionsorganet bør forlænges til den 31. maj 2007. For kvbd bør perioden for levering til destillerier forlænges til den 15. september 2006, mens perioden for levering af alkohol til interventionsorganet bør forlænges til den 16. oktober 2006.

(2)

Forordning (EF) nr. 944/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 944/2006 affattes således:

»1.   De mængder vin, for hvilke der er indgået godkendte kontrakter, skal leveres til destillerier senest den 28. februar 2007, for så vidt angår bordvin, og senest den 15. september 2006, for så vidt angår kvbd. Den fremstillede alkohol skal leveres til interventionsorganet i henhold til artikel 6, stk. 1, senest den 31. maj 2007, for så vidt angår bordvin, og senest den 16. oktober 2006, for så vidt angår kvbd.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 173 af 27.6.2006, s. 10.


12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2006

af 10. august 2006

om forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO-område 3M fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2006 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikræfttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 941/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 1).


BILAG

Nr.

17

Medlemsstat

Spanien

Bestand

RED/N3M.

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Område

NAFO 3M

Dato

26. juni 2006


12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1224/2006

af 11. august 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 55 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 219 af 10.8.2006, s. 20.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 12. august 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/9


RÅDETS DIREKTIV 2006/69/EF

af 24. juli 2006

om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og bidrage til at bekæmpe svig eller unddragelse og om ophævelse af visse beslutninger om at tillade fravigelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at bekæmpe momssvig eller momsunddragelse og forenkle momsopkrævningsproceduren er der under forskellige betingelser indrømmet individuelle medlemsstater visse fravigelser i forbindelse med lignende problemer i medfør af artikel 27, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (3). Løsningen af disse problemer bør gøres tilgængelig for alle medlemsstater ved indarbejdelse af tilsvarende foranstaltninger i dette direktiv. Disse foranstaltninger bør stå i rimeligt forhold til og være begrænset til at afhjælpe det pågældende problem. I betragtning af at medlemsstaterne har forskellige behov, bør indarbejdelsen være begrænset til, at muligheden for at vedtage de pågældende regler udvides til at omfatte alle medlemsstater, når behovet opstår.

(2)

Medlemsstaterne bør kunne gøre noget for at sikre, at de foranstaltninger, der gælder ifølge direktiv 77/388/EØF, og som vedrører afgiftspligtige personer og overdragelse af en virksomhed som en going concern, ikke udnyttes til momssvig og momsunddragelse.

(3)

Det bør være muligt for medlemsstaterne at gribe ind i forbindelse med værdien af leveringer og erhvervelser under specifikke, begrænsede omstændigheder for at sikre, at der ikke bliver noget afgiftstab, fordi der benyttes forbundne parter til at opnå afgiftsfordele.

(4)

Det bør være muligt for medlemsstaterne i beskatningsgrundlaget for en transaktion, der indebærer forarbejdning af investeringsguld, som stilles til rådighed af en kunde, at indregne værdien af dette investeringsguld, hvor guldet som følge af forarbejdningen mister sin status som investeringsguld.

(5)

Det bør understreges, at ydelser, der har karakter af investeringsgoder, kan indgå i den ordning, der tillader regulering af fradrag for investeringsgoder i hele deres levetid på grundlag af den faktiske brug heraf.

(6)

Medlemsstaterne bør i særlige tilfælde kunne gøre modtageren af leveringer ansvarlig for betaling og bogføring af merværdiafgiften. Det skulle hjælpe medlemsstaterne med at forenkle reglerne og modvirke momssvig og momsunddragelse i nærmere bestemte sektorer og for en række transaktionstypers vedkommende.

(7)

Direktiv 77/388/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Medlemsstaterne bør således ikke længere kunne gøre brug af individuelle fravigelser, som de er blevet indrømmet ved bestemte rådsbeslutninger i henhold til artikel 27, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF, og som er omfattet af bestemmelserne i nærværende direktiv. De pågældende beslutninger bør derfor udtrykkeligt ophæves. Dette direktiv bør ikke berøre foranstaltninger, som medlemsstaterne anvender i medfør af artikel 27, stk. 5, i direktiv 77/388/EØF; det bør heller ikke berøre fravigelser, som er blevet indrømmet i medfør af artikel 27, stk. 1, i nævnte direktiv, og som ikke ophæves ved nærværende direktiv.

(9)

Visse foranstaltninger i dette direktiv bør kunne anvendes valgfrit og bør give medlemsstaterne et vist spillerum. Af hensyn til gennemsigtigheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne via Det Rådgivende Udvalg for Merværdiafgift, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 77/388/EØF, underretter hinanden om nationale bestemmelser, som de vedtager til gennemførelse af sådanne foranstaltninger. Denne underretning bør ikke være nødvendig, når det drejer sig om nationale foranstaltninger truffet i medfør af en beslutning, der ophæves ved dette direktiv, eller som udløber ved dette direktivs ikrafttræden, selv om medlemsstaten fortsat anvender denne foranstaltning efter bestemmelserne i dette direktiv —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 4, indsættes følgende afsnit:

»En medlemsstat, som gør brug af den i andet afsnit omhandlede mulighed, kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse ved anvendelsen af denne bestemmelse.«

2)

Artikel 5, stk. 8, andet punktum, affattes således:

»Medlemsstaterne træffer, når modtageren ikke er en fuldt afgiftspligtig person, i givet fald de nødvendige foranstaltninger for at undgå konkurrenceforvridning. De kan også træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse ved anvendelsen af denne bestemmelse.«

3)

I artikel 11, punkt A, foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra d), udgår andet afsnit.

b)

Følgende stykker indsættes:

»5.   Medlemsstaterne kan i forbindelse med levering af varer og ydelser vælge i beskatningsgrundlaget at medregne værdien af afgiftsfritaget investeringsguld, jf. artikel 26b, der er stillet til rådighed af kunden for at blive anvendt til forarbejdning, og som derfor mister sin status som afgiftsfritaget investeringsguld, når sådanne varer og ydelser leveres. Den værdi, der skal anvendes, er investeringsgulds normalværdi på det tidspunkt, hvor disse varer og ydelser leveres.

6.   For at forebygge momssvig eller momsunddragelse kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at sikre, at beskatningsgrundlaget ved en levering af varer og ydelser svarer til normalværdien. Denne mulighed må kun anvendes i forbindelse med levering af varer og ydelser til modtagere, til hvem der findes familiemæssige eller andre nære personlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger samt ejendomsretlige, finansielle eller retlige bindinger som fastsat af medlemsstaten. I denne forbindelse kan retlige bindinger også omfatte forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager eller arbejdstagerens familie eller andre nært forbundne personer.

Første afsnits anvendelsesområde omfatter kun følgende tilfælde:

a)

hvis modværdien er lavere end normalværdien, og modtageren af leveringen ikke har fuld fradragsret i henhold til artikel 17

b)

hvis modværdien er lavere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til artikel 17, og leveringen er omfattet af fritagelse i henhold til artikel 13 eller artikel 28, stk. 3, litra b)

c)

hvis modværdien er højere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til artikel 17.

Med henblik på første og andet afsnit kan medlemsstaterne fastsætte, for hvilke kategorier af leverandører og modtagere de anvender disse foranstaltninger.

Medlemsstaterne underretter det i henhold til artikel 29 nedsatte udvalg om enhver ny national foranstaltning, der træffes til gennemførelse af bestemmelserne i dette stykke.

7.   I dette direktiv forstås ved »normalværdi« hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, på det pågældende tidspunkt skulle have betalt for de pågældende varer eller ydelser i fri konkurrence til en selvstændig leverandør i den medlemsstat, hvor transaktionen pålægges afgift.

Hvis der ikke kan fastslås nogen sammenlignelig levering af varer og ydelser, fastsættes normalværdien til ikke under indkøbsprisen for varerne eller for lignende varer, eller, hvis der ikke foreligger nogen indkøbspris, ikke under kostprisen og altid til de priser, der konstateres på tidspunktet for transaktionen, eller, når der er tale om ydelser, ikke under beløbet for den afgiftspligtiges udgifter til levering af ydelsen.«

4)

I artikel 17, stk. 4, i den version, der fremgår af artikel 28f, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a), andet afsnit, ændres »artikel 21, stk. 1), litra a) og c),« til »artikel 21, stk. 1), litra a), c), eller f), eller artikel 21, stk. 2, litra c)«.

b)

I litra b), andet afsnit, ændres »artikel 21, stk. 1, litra a),« til »artikel 21, stk. 1, litra a) eller f), eller artikel 21, stk. 2, litra c),«.

5)

I artikel 18, stk. 1, litra d), i den version, der fremgår af artikel 28f, stk. 2, ændres »artikel 21, stk. 1,« til »artikel 21, stk. 1, eller artikel 21, stk. 2, litra c),«.

6)

I artikel 20, stk. 4, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan også anvende stk. 2 og 3 på ydelser med egenskaber svarende til dem, der normalt tilskrives investeringsgoder.«

7)

I artikel 21, stk. 2, i den version, der fremgår af artikel 28g, indsættes følgende litra:

»c)

Ved nedennævnte former for levering af varer eller ydelser kan medlemsstaterne bestemme, at det er den afgiftspligtige modtager, der hæfter for afgiften:

i)

bygningsarbejde, herunder reparation, rengøring, vedligeholdelse, ombygnings- og nedrivningsarbejde i forbindelse med fast ejendom samt aflevering af byggearbejde, der anses som levering af varer jf. artikel 5, stk. 5

ii)

levering af personale til de under nr. i) omhandlede aktiviteter

iii)

levering af fast ejendom som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra g) og h), hvis leverandøren har valgt at erlægge afgift for ydelsen i henhold til punkt C, litra b), i samme artikel

iv)

levering af brugt materiale, også brugt materiale, som ikke kan genanvendes i uforandret stand, skrot, industriaffald og andet affald, genbrugsaffald, delvis forarbejdet affald og visse varer og ydelser opført i bilag M

v)

levering af varer, som en afgiftspligtig person har stillet som garanti til fordel for en anden afgiftspligtig person med henblik på opfyldelse af denne garanti

vi)

levering af varer efter afståelsen af ejendomsforbehold til en rettighedserhverver og dennes udøvelse af denne ret

vii)

levering af fast ejendom, der bliver solgt af domsskyldneren som led i en tvangsauktion.

Medlemsstaterne kan for så vidt angår dette litra fastsætte, at en afgiftspligtig person, der også udfører aktiviteter eller transaktioner, som ikke anses for at være afgiftspligtige leveringer af varer eller ydelser i medfør af artikel 2, for så vidt angår de i første afsnit nævnte leveringer af varer eller ydelser, som han modtager, skal anses for at være en afgiftspligtig person. Et ikke-afgiftspligtigt offentligt organ kan anses for at være en afgiftspligtig person for så vidt angår de i nr. v), vi) og vii), nævnte leveringer.

Medlemsstaterne kan for så vidt angår dette litra fastsætte, hvilke former for levering af varer og ydelser samt hvilke leverandør- og kundekategorier de vil anvende disse foranstaltninger på. De kan også begrænse anvendelsen af denne foranstaltning til nogle af de i bilag M opførte leveringer af varer og ydelser.

Medlemsstaterne underretter det i henhold til artikel 29 nedsatte udvalg om enhver ny national foranstaltning, der træffes til gennemførelse af bestemmelserne i dette litra.«

8)

Bilag M, der findes i bilag I til dette direktiv, indsættes.

Artikel 2

Beslutninger anført i bilag II til dette direktiv ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

De anvender senest den 1. januar 2008 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1, nr. 3, for så vidt angår den nye artikel 11, punkt A, stk. 7, i direktiv 77/388/EØF, og for at efterkomme artikel 1, nr. 4, for så vidt angår henvisningen i artikel 17, stk. 4, litra a) og b), som affattet i artikel 28f, stk. 1, til artikel 21, stk. 1, litra f), i direktiv 77/388/EØF.

Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de bestemmelser, som de vedtager i medfør af dette direktiv. Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

K. RAJAMÄKI

Formand


(1)  Udtalelse af 6. juli 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65 af 17.3.2006, s. 103.

(3)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/18/EF (EUT L 51 af 22.2.2006, s. 12).


BILAG I

»BILAG M

Liste over levering af varer og ydelser, jf. artikel 21, stk. 2, litra c), nr. iv)

a)

levering af jernholdigt og ikke-jernholdigt affald, skrot og brugte materialer, herunder af halvfabrikata stammende fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af jernholdige eller ikke-jernholdige metaller eller legeringer heraf

b)

levering af jernholdige og ikke-jernholdige halvforarbejdede produkter og visse hertil knyttede forarbejdningsydelser

c)

levering af rester og andre genbrugsmaterialer bestående af jernholdige og ikke-jernholdige metaller, legeringer heraf, slagger, aske, hammerskæl og industriaffald indeholdende metaller eller metallegeringer, og levering af ydelser i forbindelse med udvælgelse, skæring, fragmentering og presning af sådanne materialer

d)

levering af og visse forarbejdningsydelser i tilknytning til jernholdigt og ikke-jernholdigt affald samt afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale bestående af glasaffald, glas, papir, pap og karton, klude, ben, læder, kunstlæder, pergament, rå huder og skind, sener, sejlgarn, reb og tovværk, kabler, gummi og plast

e)

levering af de i dette bilag omhandlede materialer efter forarbejdning i form af rengøring, polering, sortering, tilskæring, fragmentering, presning eller støbning i blokke

f)

levering af skrot og affald hidrørende fra arbejde med basismaterialer.«


BILAG II

Liste over beslutninger i henhold til artikel 27 i direktiv 77/388/EØF, som ophæves ved nærværende direktiv

 

Rådets beslutning, der anses som vedtaget den 15. april 1984, om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at indføre en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i sjette direktiv, og som ved indførelsen af en særlig ordning for opkrævning af merværdiafgiften tager sigte på at undgå visse bedragerier eller afgiftsunddragelser vedrørende leverancer af guld, guldmønter samt guldrester, der foretages mellem afgiftspligtige (1).

 

Rådets beslutning, der anses som vedtaget den 11. april 1987, om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 11 i direktiv 77/388/EØF (2).

 

Rådets beslutning 88/498/EØF (3) om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

 

En rådsbeslutning, der anses som vedtaget den 18. februar 1997 i henhold til proceduren i artikel 27, stk. 4, i direktiv 77/388/EØF i udgaven fra 17. maj 1977 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og 10 i direktiv 77/388/EØF. Denne beslutning blev truffet, efter at medlemsstaterne havde fået meddelelse om anmodningen den 18. december 1996.

 

Rådets beslutning 98/23/EF (4) om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 28e, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF.

 

Rådets beslutning 2002/439/EF (5) om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i direktiv 77/388/EØF.

 

Rådets beslutning 2002/880/EF (6) om bemyndigelse af Østrig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i direktiv 77/388/EØF.

 

Rådets beslutning 2004/290/EF (7) om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i direktiv 77/388/EØF.

 

Rådets beslutning 2004/736/EF (8) om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i direktiv 77/388/EØF.

 

Rådets beslutning 2004/758/EF (9) om bemyndigelse af Østrig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i direktiv 77/388/EØF.


(1)  EFT L 264 af 5.10.1984, s. 27.

(2)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 22.

(3)  EFT L 269 af 29.9.1988, s. 54.

(4)  EFT L 8 af 14.1.1998, s. 24. Senest ændret ved beslutning 2003/909/EF (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 49).

(5)  EFT L 151 af 11.6.2002, s. 12.

(6)  EFT L 306 af 8.11.2002, s. 24.

(7)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 59.

(8)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 58.

(9)  EUT L 336 af 12.11.2004, s. 38.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/15


AFGØRELSE Nr. 1/2006 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EF/DANMARK-FÆRØERNE

den 13. juli 2006

om ændring af tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

(2006/561/EF)

DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (1) i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 34, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til protokol nr. 1 til aftalen fastsættes den told og de øvrige betingelser, der gælder ved indførsel i Fællesskabet af visse fisk og fiskevarer med oprindelse på og afsendt fra Færøerne.

(2)

I henhold til nævnte bilag har Fællesskabet ydet toldindrømmelser for rejer og jomfruhummer, tilberedt eller konserveret, med oprindelse på Færøerne inden for rammerne af et årligt toldkontingent på 3 000 tons.

(3)

De færøske myndigheder har anmodet om, at Fællesskabet forhøjer toldindrømmelserne for rejer og jomfruhummer, tilberedt eller konserveret, til 6 000 tons.

(4)

Anmodningen om forhøjelse bør godkendes for en periode, der fastsættes under hensyn til, i hvor høj grad kontingentet er opbrugt.

(5)

I henhold til bilaget har Fællesskabet ikke ydet toldindrømmelser for kuller, frosset, med oprindelse på og afsendt fra Færøerne.

(6)

De færøske myndigheder har anmodet om, at kuller, frosset, indsættes på listen over de fiskevarer, der er opført i tabel I i bilaget til protokol nr. 1, og som kan indføres toldfrit i Fællesskabet.

(7)

Kuller, frosset, bør indsættes i nævnte tabel —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I tabel I i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen indsættes følgende række:

»0303 72 00

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

 

Artikel 2

I tabel II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen foretages følgende ændringer:

»1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret:

 

TK nr. 4 (2)

4 000

1605 20

- Rejer:

 

 

1605 20 10

- - I hermetisk lukkede pakninger

0

 

 

- - I andre tilfælde:

 

 

1605 20 91

- - - I pakninger af nettovægt 2 kg og derunder

0

 

1605 20 99

- - - I andre tilfælde:

0

 

ex 1605 40 00

- Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

0

 

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra den første dag i den anden måned efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Tórshavn, den 13. juli 2006.

På Den Blandede Komités vegne

Herluf SIGVALDSSON

Formand


(1)  EFT L 53 af 22.2.1997, s. 2.

(2)  I 2007 er den årlige mængde på 4 000 tons. Fra den 1. januar 2008 og frem sættes den årlige mængde op med 1 000 tons til højst 6 000 tons, såfremt mindst 80 % af den samlede mængde af det tidligere kontingent er opbrugt senest den 31. december i det pågældende år.«


Den Europæiske Centralbank

12.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/17


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 3. august 2006

om ændring af retningslinje ECB/2005/16 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(ECB/2006/11)

(2006/562/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første og fjerde led, og artikel 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 og 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 105, stk. 2, fjerde led, og statuttens artikel 3.1, fjerde led, er én af de grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), at fremme betalingssystemernes smidige funktion.

(2)

I henhold til statuttens artikel 22 kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker (NCB’er) tilbyde faciliteter med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Fællesskabet og over for tredjelande.

(3)

Som supplement til forbindelse via interlinking-mekanismen eller gennem bilaterale link bør der stilles en tredje form for forbindelse til rådighed som en overgangsforanstaltning, i lyset af den fremtidige etablering af TARGET2. En NCB uden eget RTGS system bør kunne få adgang til den bestående TARGET infrastruktur gennem fjerndeltagelse i en anden NCB’s RTGS- system.

(4)

Retningslinje ECB/2005/16 af 30. december 2005 om et TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (1) bør ændres med henblik på at omfatte særlige bestemmelser, som regulerer sådan fjerndeltagelse —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Retningslinje ECB/2005/16 ændres således:

1)

Følgende definitioner indsættes i artikel 1:

»—

»fjern-NCB«: en NCB, som ikke har eget RTGS-system, men som er fjerndeltager i en anden NCB’s RTGS-system i henhold af artikel 2, stk. 3

»værts-NCB«: den NCB, som giver en fjern-NCB adgang til at deltage i sit RTGS-system i henhold til artikel 2, stk. 3.«

2)

Følgende indsættes som artikel 2, stk. 3:

»3.   Når en fjern-NCB og kreditinstitutter og andre enheder i dennes medlemsstat er fjerndeltagere i en værts-NCB’s RTGS-system i overensstemmelse med RTGS-reglerne for dette RTGS-system, gælder følgende særlige yderligere bestemmelser:

Værts-NCB’en giver fjern-NCB’en ubegrænset kredit og uden sikkerhedsstillelse.

Værts-NCB’en og fjern-NCB’en kan aftale vilkår og betingelser til supplement af RTGS-reglerne for værts-NCB'ens RTGS-system.

Fjern-NCB’en giver intradag-kredit til enheder i sin medlemsstat, som deltager i værts-NCB'ens RTGS-system i overensstemmelse med kravene i artikel 3, litra f).

Betalinger mellem enheder i fjern-NCB’ens medlemsstat og mellem disse enheder og andre deltagere i værts-NCB’ens RTGS-system anses som indenlandske betalinger for så vidt angår prissættelse og andre relevante forhold, hvorimod betalinger mellem enheder i fjern-NCB’ens medlemsstat og deltagere i andre RTGS-systemer end værts-NCB’ens RTGS-system anses som grænseoverskridende betalinger i denne forstand.

Fjern-NCB’en kan udpege repræsentanter til de organer, som er angivet i artikel 7, stk. 2 og kan indstille én eller flere personer til at påtage sig de opgaver, som er nævnt i artikel 7, stk. 3.«

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB’er.

2.   Denne retningslinje træder i kraft den 15. august 2006. Den finder anvendelse fra 1. januar 2007.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. august 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 18 af 23.1.2006, s. 1.