ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 218

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
9. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/2006 af 8. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2006 af 8. august 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med i Belgien

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2006 af 8. august 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juli 2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 3331)

12

 

*

Kommissionens beslutning af 3. august 2006 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2006) 3462)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA (meddelt under nummer K(2006) 3456)  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. august 2006 om ændring af afgørelse 2005/802/EF om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Den Russiske Føderation

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1199/2006

af 8. august 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 8. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1200/2006

af 8. august 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med i Belgien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) er der fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2006 (4) blev der åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af 53 665 t byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med i Belgien, i henhold til Kommissionens beslutning om bemyndigelse af Tjekkiet til at oplagre 300 000 t korn uden for landets område i produktionsåret 2004/2005 (5). Da fristen for indgivelse af bud til forordningens sidste dellicitation udløb den 22. juni 2006, var visse mængder fortsat til rådighed. Under disse omstændigheder og i betragtning af den nuværende markedssituation bør der åbnes en ny løbende licitation for de mængder, der endnu ikke er givet tilslag for.

(4)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for at sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til dette formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de tilstræbte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der åbnes i forbindelse med nærværende forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningen af ordningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes ad elektronisk vej.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tjekkiske interventionsorgan indleder en løbende licitation for udførsel af byg, som det ligger inde med på de steder, der er angivet i bilag I til nærværende forordning, på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 53 665 t byg med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Amerikas Forenede Stater, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Montenegro, Rumænien, Schweiz og Serbien (6).

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Der kan ikke ansøges om eksportlicens i forbindelse med artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (7), samtidig med at der indgives bud i forbindelse med den licitation, som indledes i henhold til nærværende forordning.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 10. august 2006, kl. 9.00 (belgisk tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (belgisk tid) undtagen den 17. august 2006, den 24. august 2006, den 2. november 2006, den 28. december 2006, den 5. april 2007 og den 17. maj 2007, uger, hvor der ikke afholdes nogen licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 28. juni 2007 kl. 9 (belgisk tid).

2.   Buddene skal indgives til det tjekkiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tlf.: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Telefax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen ad elektronisk vej i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, uden at rumvægten dog er lavere end 64 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (8)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Fremgår det af det endelige analyseresultat, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage partiet.

I det i stk. 1, litra b), nævnte tilfælde frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelsen, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag II.

3.   Viser enderesultatet af analyserne af prøverne en kvalitet, der er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelsen, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag II.

Artikel 8

I de i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, nævnte tilfælde kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti byg af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag II.

Har tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans første anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelsen, efter at han straks har informeret Kommissionen og interventionsorganet under anvendelse af formularen i bilag II.

Artikel 9

1.   Finder udlagringen af byg sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der vedrører analyser, som fører til de resultater, der omhandles i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af byg efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af angivelserne i bilag III.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Senest to timer efter udløbet af den frist for indgivelse af bud, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, meddeler det tjekkiske interventionsorgan Kommissionen de indgivne bud. Er der ikke indgivet bud, underretter Den Tjekkiske Republik Kommissionen herom inden for samme frist. Sender Den Tjekkiske Republik ingen meddelelse til Kommissionen inden for den fastsatte frist, skønner Kommissionen, at der ikke er indgivet bud til den pågældende medlemsstat.

Meddelelserne i stk. 1, sendes ad elektronisk vej på en formular som vist i bilag IV. De bydende forbliver anonyme.

Artikel 13

1.   Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsætter Kommissionen minimumssalgsprisen, eller den beslutter ikke at give tilslag, jf. artikel 10 i forordning (EØF) nr. 2131/93.

2.   Hvis fastsættelsen af en minimumspris efter stk. 1 medfører, at den for en medlemsstat disponible maksimumsmængde overskrides, kan der på de mængder, der tilbydes til minimumsprisen, anvendes en tildelingskoefficient, der justerer maksimumsmængden til den i medlemsstaten disponible mængde.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  EUT L 46 af 16.2.2006, s. 3.

(5)  Meddelt Tjekkiet den 17. juni 2005, ændret ved beslutning 4013/2005, der blev meddelt Tjekkiet den 11. oktober 2005.

(6)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(7)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(8)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Oplagringssted

Mængde

(t)

Gent

53 665


BILAG II

Meddelelse til Kommissionen om afvisning eller eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med i Belgien

Formular (1)

(forordning (EF) nr. 1200/2006)

Navn på den bydende, der har fået tilslag:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfrie kornkerner

andet


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).


BILAG III

Angivelser, som omhandlet i artikel 10

—   spansk: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   tjekkisk: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   dansk: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   tysk: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   estisk: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   græsk: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   engelsk: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   fransk: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   italiensk: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   lettisk: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   litauisk: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   ungarsk: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   nederlandsk: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   polsk: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   portugisisk: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   slovakisk: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   slovensk: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   finsk: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   svensk: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


BILAG IV

Meddelelse til Kommissionen om de bud, der er modtaget i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med i Belgien

Formular (1)

(forordning (EF) nr. 1200/2006)

1

2

3

4

5

6

Nummerering af bydende

Parti nr.

Tilladt mængde

(t)

Bud

(EUR/t) (2)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

De samlede tilbudte mængder præciseres (herunder afviste bud for samme parti) (tons).


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

De samlede tilbudte mængder præciseres (herunder afviste bud for samme parti) (tons).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne omfatter tjenesteydelser og forsikring efter udlagringen fra interventionslager indtil stadiet frit om bord (FOB) i eksporthavnen undtagen udgifter til transport. De meddelte udgifter fastslås på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i halvåret for ud for indledningen af licitationen, og udtrykkes i EUR/t.


9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1201/2006

af 8. august 2006

om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF-markedsprisen for slagtede svin, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75, skal fastsættes ved, at de priser, der er konstateret i hver medlemsstat, vægtes med koefficienter, der udtrykker den relative betydning af svinebestanden i hver medlemsstat.

(2)

Koefficienterne bør bestemmes på grundlag af svinebestanden som optalt hvert år i begyndelsen af december i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen (2).

(3)

På grundlag af resultaterne af tællingen i december 2005 bør der fastsættes nye vejningskoefficienter for produktionsåret 2006/07, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2005 (3) bør ophæves.

(4)

Da produktionsåret 2006/07 begynder den 1. juli 2006, bør forordningen anvendes fra denne dato.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De vejningskoefficienter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1358/2005 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 149 af 21.6.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 214 af 19.8.2005, s. 9.


BILAG

Vejningskoefficienter for produktionsåret 2006/07, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin

Artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75

Belgien

4,1

Tjekkiet

1,8

Danmark

8,3

Tyskland

17,8

Estland

0,2

Grækenland

0,7

Spanien

16,4

Frankrig

10,0

Irland

1,1

Italien

6,1

Cypern

0,3

Letland

0,3

Litauen

0,7

Luxembourg

0,1

Ungarn

2,5

Malta

0,1

Nederlandene

7,3

Østrig

2,1

Polen

12,3

Portugal

1,5

Slovenien

0,4

Slovakiet

0,7

Finland

0,9

Sverige

1,2

Det Forenede Kongerige

3,1


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juli 2006

om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen

(meddelt under nummer K(2006) 3331)

(Kun den engelske, den franske, den græske, den italienske, den portugisiske og den spanske udgave er autentiske)

(2006/554/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 7, stk. 4,

efter høring af EUGFL-Komitéen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 7 i forordning (EF) nr. 1258/1999 og artikel 8, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70, for så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen (3), skal Kommissionen foretage de nødvendige undersøgelser, meddele medlemsstaterne resultaterne af sine undersøgelser, tage hensyn til de af medlemsstaterne fremsatte bemærkninger, indkalde til bilaterale drøftelser med henblik på at nå til enighed med de pågældende medlemsstater og officielt meddele dem sine konklusioner under henvisning til Kommissionens beslutning 94/442/EF af 1. juli 1994 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (4).

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet en rapport, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

Ifølge artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 er det kun muligt at finansiere restitutioner ved udførsel til tredjelande og interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, som henholdsvis ydes og foretages efter Fællesskabets regler inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbruget.

(4)

Som et resultat af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne er det blevet klart, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EUGFL, Garantisektionen; der må ikke være tale om udgifter, som er afholdt mere end to år før Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne beslutning, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

(7)

Nærværende beslutning er uden betydning for de finansielle konklusioner, som Kommissionen eventuelt drager af Domstolens domme i sager, som endnu ikke var afgjort den 5. april 2006, og som vedrører områder, der berøres af denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De udgifter, der er nævnt i bilaget, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, udelukkes fra EF-finansiering, fordi de ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Den Portugisiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (EFT L 125 af 8.6.1995, s. 1).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(3)  EFT L 158 af 8.7.1995, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 465/2005 (EUT L 77 af 23.3.2005, s. 6).

(4)  EFT L 182 af 16.7.1994, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2001/535/EF (EFT L 193 af 17.7.2001, s. 25).


BILAG

Medlemsstat

Revisionsområde

Grund

Korrektion

Valuta

Udgifter, der ikke kan finansieres

Fradrag, der er foretaget

Denne beslutnings finansielle følger

Regnskabsår

ES

Markafgrøder

Manglende edb-baseret markidentifikationssystem (LPIS)

fast 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999-2000

ES

Markafgrøder

Mangelfuld støtteansøgningsprocedure

fast 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002-2004

ES

Markafgrøder

Manglende anvendelse af sanktioner

fast 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003-2004

ES

Dyrepræmier — Dyr på over tredive måneder

Dyr, for hvilke både opkøb og destruktion er blevet finansieret

punktvis

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Dyrepræmier — Dyr på over tredive måneder

Et upålideligt administrations- og bogføringssystem til overvågning og registrering af dyr

fast 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Fedtstoffer inden for fødevareforarbejdning

Tilsætning af for meget røbestof — støtte betalt til en del af de tilsatte røbestoffer

punktvis 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002-2005

ES

Frugt og grøntsager — Bananer

Svagheder ved bestemmelsen af de afsatte mængder, ikke-repræsentativ stikprøve ved kvalitetskontrollerne

fast 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002-2004

ES

Frugt og grøntsager — Forarbejdning af ferskner og pærer

Manglende overholdelse af betalingsfrister

punktvis

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Manglende overholdelse af hovedkontroller

fast 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003-2004

ES

POSEI

Manglende overholdelse af betalingsfrister

punktvis

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003-2004

ES

Vin — Produktionskapacitet

Mangler ved reguleringen af produktionskapaciteten

fast 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001-2004

I alt ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Markafgrøder

Anvendelse af vandingssatsen i vådområder

punktvis

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001-2003

FR

Markafgrøder

Markerne er ikke støtteberettigede efter rydning af vindyrkningsarealer

punktvis

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001-2005

FR

Markafgrøder

Pløjede græsarealer i vådområder

punktvis

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001-2005

FR

Markafgrøder

Sanktioner for uretmæssigt udbetalt støtte

punktvis

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001-2005

FR

Olivenolie — Produktionsstøtte

Hovedkontrollerne er ikke anvendt tilstrækkeligt stringent

fast 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002-2004

FR

Landdistriktsudvikling (Garantisektionen), nye foranst.

Svagheder ved hoved- og støttekontrollerne

fast 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001-2002

FR

Landdistriktsudvikling (Garantisektionen), nye foranst.

Svagheder ved systemet til kontrol af rentegodtgørelser

fast 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001-2002

I alt FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Fedtstoffer inden for fødevareforarbejdning

Utilstrækkelig mængdekontrol af de forarbejdede mængder

fast 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001-2004

UK

Fedtstoffer inden for fødevareforarbejdning

Tilsætning af for meget røbestof — støtte betalt til en del af de tilsatte røbestoffer

punktvis

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002-2004

UK

Eksportrestitutioner og fødevarestøtte uden for EU

Mangler ved programmeringsordningen

fast 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001-2003

UK

Eksportrestitutioner og fødevarestøtte uden for EU

Der er foretaget for få ombytningskontroller

fast 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000-2001

I alt UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Landdistriktsudv. (Garantisektionen), ledsageforanst.

Utilstrækkelig anvendelse af hovedkontroller

fast 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Landdistriktsudv. (Garantisektionen), ledsageforanst.

Utilstrækkelig anvendelse af hovedkontroller

fast 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002-2003

EL

Landdistriktsudv. (Garantisektionen), ledsageforanst.

Forskellige svagheder ved forvaltnings-, kontrol- og sanktionssystemet

fast 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

I alt EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Dyrepræmier — Dyr på over tredive måneder

Administrative mangler

fast 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001-2003

I alt IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Frugt og grøntsager — Tilbagekøb

For lav kontrolsats for kompostering og bionedbrydning

punktvis 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000-2002

IT

Frugt og grøntsager — Tilbagekøb

Flere svagheder i det indførte kontrolsystem

fast 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001-2003

IT

Offentlig oplagring af kød

Overskridelse af betalingsfristerne

punktvis

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Offentlig oplagring af kød

Tilstedeværelse af specificeret risikomateriale, fjernelse af halsmusklen, acceptering af ikke-støtteberettigede slagtekroppe, dårlige lagerforhold, mærkningsmangler, rapporteringsmangler og inspektionssvagheder

fast 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001-2003

I alt IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Frugt og grøntsager — Bananer

Mangler ved systemet for kontrol af de mængder, der nyder godt af støtte, ved systemet for kontrol af udbetalingen af hele støttebeløbet til modtagerne, manglende tilsyn med den uddelegerede kontrol

fast 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002-2004

I alt PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. august 2006

om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Polen

(meddelt under nummer K(2006) 3462)

(EØS-relevant tekst)

(2006/555/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra e), i bilag XII, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen er blevet indrømmet overgangsperioder for visse virksomheder, der er anført i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/458/EF (1), 2004/471/EF (2), 2004/474/EF (3), 2005/271/EF (4), 2005/591/EF (5), 2005/854/EF (6), 2006/14/EF (7), 2006/196/EF (8) og 2006/440/EF (9).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente polske myndighed, at visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Visse virksomheder er ophørt med de aktiviteter, de blev indrømmet en overgangsperiode for. Visse mejerivirksomheder, der fik tilladelse til at behandle både mælk, der opfylder EU-kravene, og mælk, der ikke opfylder EU-kravene, vil endvidere udelukkende behandle mælk, der opfylder EU-kravene. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om foranstaltningerne i denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 61. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 39.

(2)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 58. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 31.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 74. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 44.

(4)  EUT L 86 af 5.4.2005, s. 13.

(5)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 96.

(6)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 17.

(7)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 66.

(8)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 80.

(9)  EUT L 156 af 9.6.2006, s. 16.


BILAG

Liste over virksomheder, der udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003

Kødvirksomheder

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

6

02260202

Zakład Mięsny »NALPOL«

23

06110206

Zakład Mięsny

»Wierzejki«

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski »ZDRÓJ« s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU »LEMIR«

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego »MARKUZ« – Marian Kuzka

205

30070209

PPH »BARTEX« Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska »Dyjak«

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Fjerkrækød

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

35

24020605

Chłodnie Składowe

»Delico« S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

»Kardrob«

Krystyna Skierska


Mindre virksomheder, der håndterer rødt kød

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

»Kalmar« spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Sektoren for fisk

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

17

22121821

»Szprot« s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Sektoren for mælk og mejeriprodukter

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM »Proszkownia«

41

12111602

ZPJ »Magda«

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM »Rolmlecz«

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

»Champion« Sp. z o.o


Virksomheder, der har tilladelse til at behandle både mælk, der opfylder EU-kravene, og mælk, der ikke opfylder EU-kravene

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

»Polser« Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM »Sudowia« w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM »Rolmlecz«


9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. august 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA

(meddelt under nummer K(2006) 3456)

(EØS-relevant tekst)

(2006/556/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for USA vedrørende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af USA's veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2006/395/EF (EUT L 152 af 7.6.2006, s. 34).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 98KY101 affattes således:

»US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson«

b)

Følgende linje vedrørende USA's embryonindsamlingsteam udgår:

»US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan«

c)

Der indsættes følgende linje vedrørende USA:

»US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki«


9.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. august 2006

om ændring af afgørelse 2005/802/EF om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Den Russiske Føderation

(2006/557/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 8,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet indførte ved forordning (EØF) nr. 3068/92 (2) (i det følgende benævnt »den oprindelige forordning«) en endelig antidumpingtold på importen af kaliumchlorid (i det følgende også benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i bl.a. Belarus og Rusland.

(2)

Efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen (i det følgende benævnt »den tidligere undersøgelse«) besluttede Rådet ved forordning (EF) nr. 969/2000 (3) at opretholde ovennævnte foranstaltninger, og ændrede foranstaltningernes form. Foranstaltningerne blev indført i form af et fast beløb i euro pr. ton for de forskellige kategorier og kvaliteter af kaliumchlorid.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 992/2004 (4) bestemte Rådet, at import til de medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »EU-10«), skulle fritages for antidumpingtold i henhold til særlige tilsagn (i det følgende benævnt »udvidelsestilsagn«), og bemyndigede Kommissionen til at godtage disse udvidelsestilsagn. På dette grundlag og i henhold til artikel 8, artikel 11, stk. 3, artikel 21 og artikel 22, litra c), i grundforordningen godtog Kommissionen ved forordning (EF) nr. 1002/2004 (5) udvidelsestilsagn fra i) en eksporterende producent i Belarus sammen med selskaber i Østrig, Litauen og Rusland, ii) en eksporterende producent i Rusland sammen med selskaber i Rusland og Østrig og iii) en eksporterende producent i Rusland sammen med et selskab, som på godtagelsestidspunktet lå i Cypern.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 858/2005 (6) godtog Kommissionen nye tilsagn fra ovennævnte eksporterende producenter indtil den 13. april 2006.

(5)

Efter to separate delvise interimsundersøgelser i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, som de russiske eksporterende producenter, JSC Silvinit og JSC Uralkali, havde anmodet om, ændrede Rådet forordning (EØF) nr. 3068/92 ved forordning (EF) nr. 1891/2005 og erstattede de forud fastsatte toldbeløb med en enkelt værditold for alle de typer kaliumchlorid, som disse russiske virksomheder fremstiller. Ved afgørelse 2005/802/EF (7) godtog Kommissionen tilsagn fra JSC Silvinit og JSC Uralkali. På daværende tidspunkt havde JSC Silvinit en enedistributør, JSC International Potash Company i Moskva, som JSC Silvinit afgav tilsagnet sammen med.

(6)

I januar 2006 meddelte JSC Silvinit Kommissionen, at selskabet ønskede at ændre sine salgskanaler til Fællesskabet og at inddrage Polyfer Handels GmbH, Wien, Østrig, som distributør. For at tage hensyn til denne ændring anmodede JSC Silvinit om ændring af de relevante bestemmelser i afgørelse 2005/802/EF i overensstemmelse hermed. Til det formål har JSC Silvinit sammen med JSC International Potash Company og Polyfer Handels GmbH afgivet et fælles revideret tilsagn.

(7)

I den forbindelse blev det konkluderet, at inddragelse af Polyfer Handels GmbH i JSC Silvinits salgskanaler ikke påvirkede mulighederne for, at tilsagnet kan fungere, og for at det kan overvåges.

(8)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt at ændre den dispositive del i afgørelse 2005/802/EF i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2005/802/EF affattes således:

»Artikel 1

De tilsagn, der er afgivet af nedenfor anførte eksporterende producenter og selskaber i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Den Russiske Føderation, godtages.

Land

Selskab

Taric-tillægskode

Den Russiske Føderation

Produceret af JSC Silvinit, Solikamsk, Rusland, og solgt af JSC International Potash Company, Moskva, Rusland, eller Polyfer Handels GmbH, Wien, Østrig, til den første uafhængige kunde i Fællesskabet, der handler som importør

A695

Den Russiske Føderation

Produceret og solgt af JSC Uralkali, Berezniki, Rusland, eller produceret af JSC Uralkali, Berezniki, Rusland, og solgt af Uralkali Trading SA, Genève, Schweiz, til den første uafhængige kunde i Fællesskabet, der handler som importør

A520«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2006.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 308 af 24.10.1992, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2005 (EUT L 302 af 19.11.2005, s. 14).

(3)  EFT L 112 af 11.5.2000, s. 4.

(4)  EUT L 182 af 19.5.2004, s. 23.

(5)  EUT L 183 af 20.5.2004, s. 16. Ændret ved forordning (EF) nr. 588/2005 (EUT L 98 af 16.4.2005, s. 11).

(6)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 11.

(7)  EUT L 302 af 19.11.2005, s. 79.