ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 214

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
4. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1183/2006 af 24. juli 2006 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (kodificeret udgave)

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 24. juli 2006 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer (kodificeret udgave)

7

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1185/2006 af 24. juli 2006 om opsigelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Angola om fiskeri ud for Angola og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2792/1999

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/2006 af 3. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2006 af 3. august 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt angår anvendelse af forordningens artikel 21 i visse medlemsstater

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1188/2006 af 3. august 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2006 af 3. august 2006 om 66. ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

29

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 11. april 2006 om tildeling af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2006 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (meddelt under nummer K(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. juli 2006 om ændring af bilaget til Kommissionens afgørelse 2005/769/EF om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96

50

 

*

Kommissionens beslutning af 2. august 2006 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1183/2006

af 24. juli 2006

om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81 af 28. april 1981 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (3) er blevet ændret væsentligt (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Konstatering af priser og interventionsforanstaltninger i oksekødsektoren bør ske i henhold til et EF-handelsklasseskema for kroppe af voksent kvæg.

(3)

Klassificeringen af slagtekroppe af voksent kvæg bør finde sted på grundlag af kropsbygning og fedningsgrad. Den samtidige anvendelse af disse to kriterier gør det muligt at opdele slagtekroppene i klasser. De således klassificerede slagtekroppe bør gøres til genstand for en identificering.

(4)

For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning i Fællesskabet er det nødvendigt at træffe bestemmelse om en kontrol på stedet udøvet af en EF-kontrolkomité —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning opstilles et EF-handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»slagtekroppe«: hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning:

uden hoved og uden underben; hovedet skal være afskåret fra kroppen i nakkeleddet, underbenene afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus

uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughule, med eller uden nyrer, nyretalg og bækkentalg

uden kønsorganer med dermed forbundne muskler og uden yver eller yverfedt.

b)

»halve slagtekroppe«: de ved symmetrisk midtflækning af den i litra a) nævnte slagtekrop gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer.

Artikel 3

Slagtekroppen skal med henblik på konstatering af markedsprisen præsenteres uden at være afpudset for fedt, idet halsen skæres over efter veterinærforskrifterne, og:

uden nyrer, nyretalg og bækkentalg

uden mellemgulv og nyretappe

uden hale

uden rygmarv

uden testikeltalg

uden inderlårstalg

uden halsfedt og halsvener.

Medlemsstaterne er dog bemyndiget til at tillade anden præsentation, når denne standardpræsentation ikke finder anvendelse.

I så fald fastsættes de korrektioner, som er nødvendige for at nå fra den pågældende præsentation til standardpræsentationen, efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (5).

Artikel 4

1.   Med forbehold af de gældende regler om intervention inddeles slagtekroppe af voksent kvæg i følgende kategorier:

A.

slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år

B.

slagtekroppe af andre ikke-kastrerede handyr

C.

slagtekroppe af kastrerede handyr

D.

slagtekroppe af hundyr, der allerede har kælvet

E.

slagtekroppe af andre hundyr.

Kriterierne for opdeling i disse kategorier fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

2.   Klassificeringen af slagtekroppe af voksent kvæg foretages ved successivt at bedømme:

a)

kropsbygning som anført i bilag I

b)

fedningsgrad som anført i bilag II.

3.   Den kropsbygningsklasse, der i bilag I er betegnet ved bogstavet S, kan anvendes af medlemsstaterne, hvis de ved fakultativ indførelse af en kropsbygningsklasse, der ligger over de eksisterende klasser (dublettypen), ønsker at tage hensyn til kendetegnene ved eller den forventede udvikling i en særlig produktion.

De medlemsstater, som agter at benytte denne mulighed, meddeler dette til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

4.   Det er medlemsstaterne tilladt at opdele hver af de klasser, der er anført i bilag I og II, i højst tre undergrupper.

Artikel 5

1.   Klassificering af hele eller halve slagtekroppe sker hurtigst muligt efter slagtningen og foretages på slagteriet.

2.   De klassificerede hele eller halve slagtekroppe skal identificeres.

3.   Inden identificering ved mærkning kan medlemsstaterne lade de hele eller halve slagtekroppe afpudse for fedt, såfremt fedningsgraden berettiger hertil.

De nærmere betingelser, under hvilke denne afpudsning af fedt skal finde sted, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 6

1.   Kontrol på stedet foretages af en EF-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Denne komité aflægger rapport til Kommissionen om den udøvede kontrol.

Kommissionen træffer i givet fald de nødvendige foranstaltninger, for at klassificeringen gennemføres på ensartet måde.

Kontrollen udøves for Fællesskabets regning, idet dette afholder udgifterne i forbindelse hermed.

2.   Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 vedtages efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 7

Supplerende bestemmelser med en klar definition af klasser for kropsbygnings- og fedningsgrad vedtages efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 8

Forordning (EØF) nr. 1208/81 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 27.4.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65 af 17.3.2006, s. 50.

(3)  EFT L 123 af 7.5.1981, s. 3. Ændret ved forordning (EØF) nr. 1026/91 (EFT L 106 af 26.4.1991, s. 2).

(4)  Se bilag III.

(5)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).


BILAG I

KROPSBYGNING

Udvikling af profiler af slagtekroppe, specielt de værdifulde dele (lår, ryg og bov)

Kropsbygningsklasse

Beskrivelse

S

Særdeles udmærket

Alle profiler ekstremt konvekse; ekstraordinær muskelfylde med dobbelt muskulær udvikling (dublettypen)

E

Udmærket

Alle profiler konvekse til superkonvekse; ekstraordinær muskelfylde

U

Meget god

Profilerne i hovedtrækkene konvekse; kraftig muskelfylde

R

God

Profilerne i hovedtrækkene rette; god muskelfylde

O

Tilfredsstillende

Profilerne rette til konkave; middelgod muskelfylde

P

Ringe

Alle profiler konkave til meget konkave; ringe muskelfylde


BILAG II

FEDNINGSGRAD

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket på indersiden af brysthulen

Fedningsklasse

Beskrivelse

1

Meget ringe

Intet eller ganske tyndt talgdække

2

Ringe

Tyndt talgdække, muskler synlige næsten overalt

3

Normal

Muskler næsten overalt dækket med talg, dog med undtagelse af lår og skuldre; mindre talgdepoter i brysthulen

4

Stærk

Muskler dækket med talg, dog på lår og skuldre delvis synlige; ret udprægede talgdepoter i brysthulen

5

Meget stærk

Hele slagtekroppen dækket med talg; store talgdepoter i brysthulen


BILAG III

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81

(EFT L 123 af 7.5.1981, s. 3)

Rådets forordning (EØF) nr. 1026/91

(EFT L 106 af 26.4.1991, s. 2)


BILAG IV

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 1208/81

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, andet og tredje afsnit

Artikel 4, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5, første, andet og tredje afsnit

Artikel 6, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 5, fjerde afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, første afsnit

Artikel 7

Artikel 6, andet, tredje og fjerde afsnit

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilag I og II

Bilag I og II

Bilag III

Bilag IV


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/7


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1184/2006

af 24. juli 2006

om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning nr. 26 af 4. april 1962 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer (2) er blevet indholdsmæssigt ændret (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Det fremgår af traktatens artikel 36, at anvendelse af de i traktaten fastsatte konkurrenceregler på produktion af og handel med landbrugsvarer udgør et af elementerne i den fælles landbrugspolitik. Bestemmelserne i denne forordning bør derfor suppleres under hensyntagen til denne politiks udvikling.

(3)

Konkurrencereglerne om aftaler, vedtagelser og praksis, som er omhandlet i traktatens artikel 81, samt misbrug af en dominerende stilling bør finde anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer, i det omfang anvendelsen af disse regler ikke hæmmer de nationale markedsordninger for landbrugsvarer og ikke medfører fare for, at målene for den fælles landbrugspolitik ikke kan nås.

(4)

Opmærksomheden bør særlig rettes mod landbrugssammenslutningernes stilling, i det omfang de især har til formål i fællesskab at producere eller handle med landbrugsvarer eller at gøre brug af fælles driftsanlæg, medmindre en sådan fælles virksomhed udelukker konkurrencen eller medfører fare for, at de i traktatens artikel 33 nævnte mål ikke kan nås.

(5)

Med henblik på dels at undgå at skade udviklingen af en fælles landbrugspolitik og dels at skabe retssikkerhed for de pågældende virksomheder samt sikre, at de ikke udsættes for forskelsbehandling, bør Kommissionen med forbehold af Domstolens kontrol som den eneste være kompetent til at fastslå, at de i de to foregående betragtninger fastsatte betingelser er opfyldt, hvad angår de i traktatens artikel 81 nævnte aftaler, vedtagelser og former for praksis.

(6)

Med henblik på inden for rammerne af den fælles landbrugspolitiks udvikling at iværksætte regler vedrørende støtte til produktion eller handel med landbrugsvarer bør Kommissionen sættes i stand til at udfærdige en fortegnelse over eksisterende, ny eller påtænkt støtte, til over for medlemsstaterne at fremsætte hensigtsmæssige bemærkninger og til at foreslå dem egnede foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Traktatens artikel 81-86 og de bestemmelser, der er truffet til deres gennemførelse, gælder for alle aftaler, vedtagelser og former for praksis, der er omhandlet i artikel 81, stk. 1, og i artikel 82 i traktaten, og som vedrører produktionen af eller handelen med de i traktatens bilag I anførte varer, med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 i denne forordning.

Artikel 2

1.   Artikel 81, stk. 1, i traktaten gælder ikke for de i artikel 1 i denne forordning omhandlede aftaler, vedtagelser og former for praksis, der udgør en integrerende del af en national markedsordning, eller som er nødvendige for at nå de i traktatens artikel 33 angivne mål.

Den gælder særlig ikke for aftaler, vedtagelser og former for praksis mellem landmænd, landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af landbrugssammenslutninger, der henhører under en enkelt medlemsstat, i det omfang de — uden at medføre forpligtelsen til at holde en bestemt pris — angår produktion eller salg af landbrugsvarer eller benyttelse af fælles anlæg til oplagring, behandling eller forædling af landbrugsprodukter, medmindre Kommissionen fastslår, at konkurrencen således er udelukket, eller at de i traktatens artikel 33 nævnte mål er bragt i fare.

2.   Efter at have indhentet udtalelse fra medlemsstaterne og hørt de pågældende virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder og enhver anden fysisk eller juridisk person, som Kommissionen skønner det nødvendigt at høre, har Kommissionen med forbehold af Domstolens kontrol som den eneste kompetence til at fastslå ved en beslutning, der offentliggøres, for hvilke aftaler, vedtagelser og former for praksis de i stk. 1 omtalte betingelser er opfyldt.

Kommissionen fastslår dette på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats kompetente myndighed eller en virksomhed eller virksomhedssammenslutning, der har interesse heri.

3.   Offentliggørelsen omtaler de interesserede parter og beslutningens væsentligste indhold. Den skal tage hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.

Artikel 3

Bestemmelserne i artikel 88, stk. 1 og stk. 3, første punktum, i traktaten finder anvendelse på den støtte, der ydes til produktion af eller handel med de varer, der er anført i bilag I i traktaten.

Artikel 4

Forordning nr. 26 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 27.4.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT 30 af 20.4.1962, s. 993/62. Ændret ved forordning nr. 49 (EFT 53 af 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Se bilag I.


BILAG I

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning nr. 26

(EFT 30 af 20.4.1962, s. 993/62)

Rådets forordning nr. 49

(EFT 53 af 1.7.1962, s. 1571/62)

Udelukkende artikel 1, stk. 1, litra g)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning nr. 26

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Bilag I

Bilag II


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/10


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1185/2006

af 24. juli 2006

om opsigelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Angola om fiskeri ud for Angola og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2792/1999

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Angola om fiskeri ud for Angola (2) (i det følgende benævnt »aftalen«) blev undertegnet i Luanda den 1. februar 1989 og trådte i kraft samme dato i henhold til artikel 15 i aftalen.

(2)

Den sidste protokol til aftalen, som for perioden 3. august 2002 til 2. august 2004 fastsatte de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen (3), er ikke blevet fornyet, da visse betingelser, som regeringen for Folkerepublikken Angola i oktober 2004 indførte i forbindelse med de nye lovgivningsmæssige rammer for de biologiske akvatiske ressourcer, var uforenelige med forudsætningerne for EF-fartøjernes fiskeri i angolanske farvande.

(3)

Det er derfor relevant at opsige aftalen efter proceduren i aftalens artikel 14.

(4)

Medlemsstaterne kan i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (4) yde godtgørelser til fiskere og fartøjsejere for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i tilfælde af, at en fiskeriaftale ikke forlænges, eller hvis den suspenderes, for de EF-flåder der berøres af aftalen. Der kan højst ydes godtgørelser for en periode på seks måneder. Der kan foretages en forlængelse med seks måneder, såfremt der iværksættes en af Kommissionen godkendt omstillingsplan for den pågældende flåde.

(5)

Kommissionen vedtog den 18. juli 2005 en beslutning om godkendelse af omstillingsplanen for de fiskerfartøjer, der er berørt af den manglende fornyelse af fiskeriprotokollen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Angola inden for rammerne af det operationelle FIUF-program vedrørende Fællesskabets strukturinterventioner i fiskerisektoren for mål 1-regioner i Spanien i perioden 2000-2006.

(6)

For at lette omstillingsplanens gennemførelse bør de EF-fiskerfartøjer, der er omfattet af planen og som følge af opsigelsen ophører med deres aktiviteter under aftalen, fritages for visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999. De bør specielt ikke være forpligtet til at tilbagebetale offentlig støtte for midlertidigt aktivitetsophør eller til fornyelse, modernisering eller udrustning eller være forpligtet til at bevise uafbrudt aktivitet året inden, de slettes fra EF-fortegnelsen over fiskerfartøjer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Angola om fiskeri ud for Angola, der blev undertegnet i Luanda den 1. februar 1989, opsiges herved på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at underrette regeringen for Folkerepublikken Angola om opsigelsen af aftalen.

Artikel 3

1.   EF-fiskerfartøjer omfattet af den omstillingsplan, der blev godkendt ved Kommissionens beslutning af 18. juli 2005, er ikke underlagt bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, litra b), nr. ii), eller stk. 4, i forordning (EF) nr. 2792/1999 eller punkt 1.1, litra a), i bilag III til nævnte forordning.

2.   Kapaciteten af hvert fartøj, der er omfattet af undtagelsen i artikel 10, stk. 4 i forordning (EF) nr. 2792/1999, betragtes som en afgang med offentlig støtte i henhold til bestemmelserne i artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (5).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  Udtalelse af 16.5.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 268 af 19.9.1987, s. 66.

(3)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 92.

(4)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 485/2005 (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 1).

(5)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1186/2006

af 3. august 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1187/2006

af 3. august 2006

om fravigelse af forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt angår anvendelse af forordningens artikel 21 i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 145, litra n), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2) er der fastsat bestemmelser om nedsættelser, der skal anvendes, hvis støtteansøgninger indgives for sent.

(2)

Mange medlemsstater har oplevet usædvanlige omstændigheder for deres forvaltning af enkeltansøgninger for 2006. Denne situation har i forskellig grad påvirket de pågældende medlemsstaters landbrugeres evne til at indgive deres enkeltansøgninger inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 796/2004. Det er derfor sandsynligt, at situationen i urimelig grad vil påvirke visse landbrugeres ret til at modtage den fulde støtte, de normalt ville være berettiget til.

(3)

Frankrig, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige har haft uventede problemer med den praktiske gennemførelse af den nye enkeltbetalingsordning navnlig som følge af uventede tekniske eller administrative vanskeligheder. Ordningen er blevet betydeligt mere kompleks, efter at den nu også omfatter olivenoliesektoren. Det store antal landbrugere, der har indgivet ansøgninger, og de komplekse beregninger af de olivendyrkningsarealer, der skal anmeldes, har yderligere kompliceret behandlingen af ansøgningerne for 2006 i Frankrig, Italien, Portugal og Spanien.

(4)

På grund af de alvorlige oversvømmelser i Ungarn og uventede tekniske vanskeligheder med den første udskrivning af de relevante grafiske oplysninger i Polen er myndighedernes uddeling af fuldstændige ansøgningsblanketter til landbrugerne blevet betydeligt forsinket, og det har påvirket landbrugernes evne til at indgive deres ansøgninger inden fristens udløb.

(5)

På denne baggrund bør de bestemmelser om nedsættelse med 1 % pr. arbejdsdag og udelukkelse, der er fastsat i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004, ikke anvendes for 2006, for så vidt angår de ansøgninger, der indgives indtil de datoer, der fastsættes under hensyn til de særlige omstændigheder i hver af de pågældende medlemsstater.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes de deri fastsatte bestemmelser om nedsættelse på 1 % pr. arbejdsdag og udelukkelse ikke for enkeltansøgninger, der for 2006 indgives til myndighederne:

a)

indtil den 31. maj 2006 med hensyn til:

i)

Frankrig:

af landbrugere i de franske departementer, der er anført i bilag I

af landbrugere, der begyndte at indgive en elektronisk ansøgning inden den 15. maj 2006, men som ikke kunne færdiggøre den elektroniske ansøgning pr. nævnte dato

ii)

Ungarn, for så vidt angår de i bilag II anførte områder

iii)

Nederlandene

b)

indtil den 15. juni 2006 med hensyn til:

i)

Frankrig, af landbrugere, der dyrker oliventræer, som er omfattet af enkeltbetalingsordningen

ii)

Spanien, for så vidt angår de i bilag III anførte selvstyrende samfund

iii)

Italien

iv)

Polen

v)

Det Forenede Kongerige, for så vidt angår England

vi)

Portugal, af landbrugere, der dyrker oliventræer, som er omfattet af enkeltbetalingsordningen.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 953/2006 (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 659/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 20).


BILAG I

Franske departementer jf. artikel 1, litra a), nr. i), første led:

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


BILAG II

Områder i Ungarn jf. artikel 1, litra a), nr. ii):

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


BILAG III

Selvstyrende samfund i Spanien jf. artikel 1, litra b), nr. ii):

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1188/2006

af 3. august 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 55 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 211 af 1.8.2006, s. 20.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 4. august 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1189/2006

af 3. august 2006

om 66. ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 25. juli 2006 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2006.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 58).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Punktet »Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistan, tlf. 668 33 01; tlf. 0300-820 91 99; fax 662 38 14

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; tlf. 042-681 20 81

302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tlf. 497 92 63

617 Clifton Center, Blok 5, 6. sal, Clifton, Karachi; tlf. 587-25 45

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan; tlf. 262 38 18-19

Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan

Kontor Dha'rbi-M'unin, øverste etage, dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan

Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar og Mazar Sherif

Også operationer i Kosovo, Chechnya«

under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adresse:

(a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14),

(b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tlf. 497 92 63),

(c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tlf. 587 25 45),

(d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tlf. 262 38 18-19),

(e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tlf. 042-681 20 81).

Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan, (b) Kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 og 06500138.

2)

Punktet »Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresse: Sanaa, Yemen. Andre oplysninger: etableret af Mohamed Mohamed A-Hamati fra Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen.

3)

Punktet »Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic Party of Allah« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4)

Punktet »Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adresse:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien

(g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo

(k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien

(l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Andre oplysninger:

(a)

Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Kashmir, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien.

(b)

Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626.

(c)

Momsregistreringsnr.: BE 454 419 759.

(d)

Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. og Fondation Secours Mondial vzw. har haft siden 1998«

under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Address:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien

(g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo

(k)

Rruga e Kavajes, Bygning nr. 3, Lejlighed nr. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien

(l)

Hus 267 Gade nr. 54, Sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Andre oplysninger:

(a)

Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien.

(b)

Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626.

(c)

Momsregistreringsnr.: BE 454 419 759.

(d)

Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. og Fondation Secours Mondial vzw. har haft siden 1998.

5)

Punktet »Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kontorer: Pakistan og Afghanistan. NB: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Kontorer: Pakistan og Afghanistan. Andre oplysninger: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

6)

Punktet »Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM).

7)

Punktet »Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Special Purpose Islamic Regiment (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR).

8)

Punktet »Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien.

9)

Punktet »Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Islamabad)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Nazirullah Aanafi. Titel: Maulavi. Funktion: handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000912 (udstedt den 30.6.1998).

10)

Punktet »General Abdul Qadeer (militærattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abdul Qadeer. Titel: general. Funktion: militærattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1967. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000974.

11)

Punktet »Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, (b) 129 Park Road, NW8, London, England, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (den senest registrerede adresse i Bosnien-Hercegovina). Fødselsdato: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk, (b) Bosnisk hercegovinsk. Pasnr.: (a) E 423362 udstedt i Islamabad den 15.5.1988, (b) 0841438 (Bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, som udløb den 30.12.2003). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Adresse i Belgien er en postboks, (b) faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; (c) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, (b) 129 Park Road, London NW8, England, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (den senest registrerede adresse i Bosnien-Hercegovina). Fødselsdato: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunisien. Nationalitet: (a) tunisisk, (b) bosnisk-hercegovinsk. Pas: (a) E 423362 (udstedt i Islamabad den 15.5.1988), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, som udløb den 30.12.2003). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) adresse i Belgien er en postboks, (b) faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; (c) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland.

12)

Punktet »Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; født i 1965, Egypten; egyptisk statsborgerskab« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Fødselsdato: 1965. Fødested: Egypten. Nationalitet: egyptisk.

13)

Punktet »Al-Jadawi, Saqar. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk statsborgerskab. Usama Bin Ladens hjælper« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresse: Shari Tunis, Sana"a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: Al-Mukalla, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pas: 00385937. Andre oplysninger: (a) adresse er en tidligere adresse, (b) chauffør og personlig bodyguard for Usama Bin Laden fra 1996 til 2001.

14)

Punktet »Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Født omkring 1950. Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: A005487 (Yemen) udstedt den 13. august 1995« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Sheikh. Adresse: Sanaa, Yemen. Fødselsdato: (a) 1942, (b) ca. 1950. Fødested: Yemen. Nationality: yemenitisk. Pas: A005487 (udstedt den 13.8.1995).

15)

Punktet »Allamuddin, Syed (anden sekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Peshawar, Peshawar)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Sayed Allamuddin Athear. Funktion: anden sekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1955. Fødested: Badakshan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000994.

16)

Punktet »Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan), født: a) den 9. februar 1960, b) den 2. februar 1960, fødested: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesien, nationalitet: indonesisk« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Fødselsdato: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Fødested: Solokuro subdistrict i Lamongan district, East Java province, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

17)

Punktet »Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Fødselsdato: 1.5.1972 eller 16.9.1973. Fødested: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: (a) Sudan, (b) Yemen. Yemenitisk pas nr. 00 085 243 udstedt den 12.11.1997 i Sanaa, Yemen« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar). Fødselsdato: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Fødested: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: (a) yemenitisk, (b) sudansk. Pas: 00085243 (udstedt den 17.11.1997 i Sanaa, Yemen). Andre oplysninger: arresteret i Karachi, Pakistan, den 30.9.2002.

18)

Punktet »Daud, Mohammad (administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Mohammad Daud. Funktion: administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1956. Fødested: Kabul, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00732.

19)

Punktet »Fauzi, Habibullah (førstesekretær/stedfortrædende missionschef, Talibans »ambassade«, Islamabad)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Habibullah Faizi. Funktion: anden sekretær. Fødselsdato: 1961. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 010678 (udstedt den 19.12.1993).

20)

Punktet »Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abdullah Hamad. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00857 (udstedt den 20.11.1997).

21)

Punktet »Aazem, Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Førstesekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Quetta)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abdul Hai Hazem. Titel: Maulavi. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 0001203.

22)

Punktet »Zayn al-Abidin Muhammad Husayn (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); født den 12.3.1971; fødested: Riyadh, Saudi-Arabien; nationalitet: menes at være saudiarabisk og palæstinensisk statsborger; pasnr.: indehaver af egyptisk pasnr. 484824 udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh; øvrige oplysninger: arbejder tæt sammen med Usama bin Laden og hjælper terrorister med at bevæge sig fra sted til sted« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Fødselsdato: 12.3.1971. Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: palestinensisk. Pas: 484824 (egyptisk pas udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh). Andre oplysninger: arbejder tæt sammen med Usama bin Laden og hjælper terrorister med at bevæge sig fra sted til sted.

23)

Punktet »Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Rahamatullah Kakazada. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000952 (udstedt den 7.1.1999).

24)

Punktet »Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan). Fødselsdato: 1955. Fødested: Ratnagiri, Indien. Nationalitet: indisk. Pasnr.: A 333602, udstedt i Bombay, Indien, den 6. april 1985« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan,(c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat). Fødselsdato: 26.12.1955. Fødested: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indien. Nationalitet: indisk. Pas: A-333602 (udstedt den 4.6.1985 i Bombay, Indien). Andre oplysninger: (a) pas tilbagekaldt af den indiske regering, (b) Indien har udstedt en international arrestordre.

25)

Punktet »Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Andre oplysninger: efterforskes i Det Forenede Kongerige« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: britisk. Andre oplysninger: efterforskes i Det Forenede Kongerige.

26)

Punktet »Mohammad, Akhtar, Maulavi (undervisningsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titel: Maulavi. Funktion: undervisningsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: SE 012820 (udstedt den 4.11.2000).

27)

Punktet »Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepræsentant, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titel: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funktion: øverste handelsrepræsentant for Afghanistans handelskontor, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: SE 011252.

28)

Punktet »Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adresse: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Taiz (Yemen). Fødselsdato: 1.3.1970. Andre oplysninger: arresteret i Italien den 19.8.2003« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Adresse: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Fødested: Taiz, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Andre oplysninger: arresteret i Italien den 19.8.2003.

29)

Punktet »Wali, Qari Abdul (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funktion: tredjesekretær. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000769 (udstedt den 2.2.1997).

30)

Punktet »Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekretær, Talibans »Generalkonsulat«, Karachi)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abdul Ghafar Shinwari. Titel: Haji. Funktion: tredjesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000763 (udstedt den 9.1.1997).

31)

Punktet »Najibullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: afghansk. Pas: 00737 (udstedt den 20.10.1996).

32)

Punktet »Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Fødested: landsbyen Vydriha, Østkazakhstan, USSR. Født den 12. september 1952. Nationalitet: russisk. Pas: russisk pas 43 nr. 1600453« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Fødselsdato: 12.9.1952. Fødested: landsbyen Vydrikh, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) distrikt, (Den Socialistiske Sovjetrepublik) Kazakhstan. Nationalitet: russisk. Pas: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (russisk udenlandsk pas), (c) 35388849 (russisk udenlandsk pas). Andre oplysninger: (a) adressen er en tidligere adresse, (b) dræbt den 19.2.2004.

33)

Punkterne »Zaeef, Abdul Salam, Mullah (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »Ambassade«, Islamabad)«. »Zaeef, Abdul Salam (Talibans ambassadør i Pakistan)« og »Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Abdul Salam Zaeef. Titel: Mullah. Funktion: (a) vicemine- og industriminister, (b) overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 001215 (udstedt den 29.8.2000).

34)

Punktet »Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

Mohammad Zahid. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 001206 (udstedt den 17.7.2000).


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/70/EF

af 1. august 2006

om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af »politisk udsat person« og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra a), b) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2005/60/EF skal de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, på grundlag af en risikovurdering skærpe kundelegitimationsforanstaltningerne, når der er tale om transaktioner eller forretningsforbindelser med politisk udsatte personer med bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland. I forbindelse med risikovurderingen er det hensigtsmæssigt, at disse institutter og personer særlig koncentrerer deres ressourcer om produkter og transaktioner, som kendetegnes ved en stor risiko for hvidvaskning af penge. Ved politisk udsatte personer forstås fysiske personer, der har et højerestående offentligt hverv, samt sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære medarbejdere. For at sikre en ensartet anvendelse af begrebet politisk udsat person i forbindelse med fastlæggelsen af de omfattede persongrupper er det vigtigt at tage hensyn til de sociale, politiske og økonomiske forskelle mellem de pågældende lande.

(2)

Det kan ske, at det ikke lykkes for de institutter og personer, der er omfattet af direktiv 2005/60/EF, at identificere en kunde, som falder ind under en af kategorierne for politisk udsatte personer, selv om de har truffet rimelige og passende foranstaltninger i den henseende. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne under udøvelsen af deres beføjelser i henhold til direktivet tage behørigt hensyn til behovet for at undgå, at disse personer automatisk drages til ansvar for sådanne mislykkede bestræbelser. Medlemsstaterne bør også overveje, om de kan gøre det lettere at opfylde kravene i direktivet ved med henblik herpå at give institutterne og personerne den nødvendige vejledning.

(3)

Offentlige hverv, der udøves på et lavere plan end det nationale plan, bør i almindelighed ikke anses for højerestående. Er disse hverv politisk udsatte i en grad, der er sammenlignelig med lignende stillinger på nationalt plan, bør de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, imidlertid på grundlag af en risikovurdering overveje, om de personer, der udøver disse offentlige hverv, bør anses for politisk udsatte personer.

(4)

Når det i direktiv 2005/60/EF foreskrives, at de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, skal identificere nære medarbejdere til fysiske personer, der har et højerestående hverv, gælder dette krav for så vidt som forbindelsen med medarbejderen er offentligt kendt, eller for så vidt som instituttet eller personen har grund til at antage, at der er en sådan forbindelse. Det forudsætter således ikke, at de institutter og personer, der omfattes af direktivet, har foretaget en aktiv efterforskning.

(5)

Personer, der falder ind under begrebet politisk udsatte personer, bør, efter at de er ophørt med at udøve et højerestående offentligt erhverv, ikke anses for at tilhøre denne kategori, når der er forløbet en minimumsperiode.

(6)

Da den almindelige fremgangsmåde i henhold til direktiv 2005/60/EF er at foretage en risikobaseret tilpasning af de generelle kundelegitimationsprocedurer til situationer med en begrænset risiko, og da de lempede kundelegitimationskrav forudsætter passende kontrolmetoder andre steder i systemet for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bør anvendelsen af lempede kundelegitimationsprocedurer indskrænkes til et begrænset antal tilfælde. Der er ikke i disse tilfælde tale om at fravige kravene for de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, og de forventes bl.a. løbende at overvåge forretningsforbindelserne for at kunne opdage komplicerede og usædvanligt store transaktioner, der ikke tjener noget åbenbart økonomisk eller klart lovligt formål.

(7)

Indenlandske offentlige myndigheder anses generelt for at være kunder med begrænset risiko inden for deres egen medlemsstat og kan i overensstemmelse med direktiv 2005/60/EF omfattes af lempede kundelegitimationskrav. Ingen af Fællesskabets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), er imidlertid direkte omfattet af de i direktivet lempede kundelegitimationskrav i kategorien »indenlandske offentlige myndigheder« eller, for ECB's vedkommende, i kategorierne »kreditinstitut« eller »finansieringsinstitut«. Da disse enheder imidlertid ikke synes at frembyde en høj risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bør de anerkendes som kunder med en begrænset risiko og være omfattet af de lempede kundelegitimationskrav, forudsat at passende kriterier opfyldes.

(8)

Det bør endvidere være muligt at anvende lempede kundelegitimationskrav for retlige enheder, der udøver finansielle aktiviteter, og som ikke falder ind under definitionen af finansieringsinstitut i direktiv 2005/60/EF, men som er underlagt national lovgivning efter nævnte direktiv og opfylder kravene om tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn til deres identitet og passende kontrolmekanismer, herunder navnlig et skærpet tilsyn. Dette kunne være tilfældet for virksomheder, der leverer almindelige forsikringstjenester.

(9)

Det bør være muligt at anvende lempede kundelegitimationskrav i forbindelse med produkter og transaktioner i et begrænset antal tilfælde, f.eks. hvor fordelene ved det pågældende finansielle produkt generelt ikke kan realiseres til gunst for tredjemand, og hvor disse fordele kun kan realiseres på lang sigt, såsom investeringer i form af forsikringsaftaler eller opsparingsprodukter, eller hvor det finansielle produkt tjener til at finansiere fysiske aktiver i form af leasingaftaler, ifølge hvilke ejendomsretten til det underliggende aktiv forbliver hos leasingselskabet, eller i form af mindre forbrugslån, forudsat at transaktionerne foretages via bankkonti og ligger under en passende tærskel. Statskontrollerede produkter, der generelt er rettet mod særlige kundekategorier, såsom børneopsparingsordninger, bør omfattes af lempede kundelegitimationskrav, selv om alle kriterier ikke er opfyldt. Statskontrol bør forstås som en aktivitet, der går videre end et almindeligt finansmarkedstilsyn, og bør ikke anses for at omfatte produkter, såsom gældsbeviser, der direkte er udstedt af staten.

(10)

Inden medlemsstaterne tillader anvendelse af lempede kundelegitimationsprocedurer, bør de vurdere, om de pågældende kunder eller produkter og transaktioner i forbindelse dermed udgør en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bl.a. ved at være specielt opmærksomme på de af kundernes aktiviteter eller de typer produkter eller transaktioner, som på grund af deres karakter kan anses for at være særlig egnede til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Navnlig i forbindelse med lavrisikoprodukter bør ethvert forsøg fra kundernes side på at optræde anonymt eller skjule deres identitet betragtes som en risikofaktor og som potentielt mistænkeligt.

(11)

Under visse omstændigheder kan fysiske personer eller retlige enheder udøve finansielle aktiviteter lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang som supplement til andre ikke finansielle aktiviteter, eksempelvis hoteller, der foretager omveksling af valuta for deres kunder. I henhold til direktiv 2005/60/EF kan medlemsstaterne beslutte, at finansielle aktiviteter af den type ikke omfattes af direktivets anvendelsesområde. Vurderingen af, om aktiviteten sker lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang, bør foretages på grundlag af kvantitative tærskler i relation til den pågældende virksomheds transaktioner og omsætning. Disse tærskler bør fastsættes på nationalt plan afhængig af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om, således at der tages hensyn til forskelle mellem landene.

(12)

En person, der lejlighedsvis eller i meget begrænset omfang udøver en finansiel aktivitet, bør desuden ikke udbyde en fuld vifte af finansielle tjenester til offentligheden, men kun sådanne tjenester, som er nødvendige for at forbedre resultatet af personens hovedvirksomhed. Når personens hovedvirksomhed vedrører en aktivitet, der er omfattet af direktiv 2005/60/EF, bør undtagelsen for lejlighedsvise eller begrænsede finansielle aktiviteter ikke indrømmes undtagen i forbindelse med varehandel.

(13)

Nogle finansielle aktiviteter, såsom pengeoverførselstjenester og betalingsformidling, kan bruges eller misbruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det er derfor nødvendigt at sikre, at disse eller lignende finansielle aktiviteter ikke undtages fra direktiv 2005/60/EF.

(14)

Der bør træffes bestemmelse om, at beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF tilbagekaldes hurtigst muligt, hvis det viser sig nødvendigt.

(15)

Medlemsstaterne bør sikre, at undtagelsesbeslutningerne ikke misbruges til hvidvaskning af penge eller til finansiering af terrorisme. De bør navnlig undgå at vedtage beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF i tilfælde, hvor det er særlig vanskeligt for de nationale myndigheder at gennemføre deres overvågnings- eller håndhævelsesforanstaltninger som følge af konkurrerende kompetence mellem flere medlemsstater, f.eks. i forbindelse med at finansielle tjenester stilles til rådighed om bord på skibe, der leverer transporttjenester mellem havne i forskellige medlemsstater.

(16)

Anvendelsen af dette direktiv berører ikke anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (2) og Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (3).

(17)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

I dette direktiv fastsættes gennemførelsesforanstaltninger til direktiv 2005/60/EF vedrørende:

1)

de tekniske aspekter af definitionen af politisk udsatte personer i artikel 3, nr. 8, i nævnte direktiv

2)

tekniske kriterier til vurdering af, om der i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2 og 5, i nævnte direktiv, er en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

3)

tekniske kriterier til vurdering af, om det i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF er berettiget ikke at anvende nævnte direktiv på bestemte juridiske eller fysiske personer, der udøver finansielle aktiviteter lejlighedsvis eller på et meget begrænset grundlag.

Artikel 2

Politisk udsatte personer

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, nr. 8, i direktiv 2005/60/EF forstås ved »fysiske personer, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv« følgende:

a)

statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre

b)

parlamentsmedlemmer

c)

højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder

d)

medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker

e)

ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker

f)

medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Ingen af kategorierne i stk. 1, litra a) til f), omfatter embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau.

Kategorierne i stk. 1, litra a) til e), omfatter efter omstændighederne stillinger på fællesskabs- og internationalt niveau.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 8, i direktiv 2005/60/EF omfatter »umiddelbare familiemedlemmer« følgende:

a)

ægtefælle

b)

partner, som efter de nationale regler kan sidestilles med ægtefælle

c)

børn og deres ægtefæller eller partnere

d)

forældre.

3.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 8, i direktiv 2005/60/EF omfatter »personer, der er kendt som nære medarbejdere« følgende:

a)

enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med en person, der er omhandlet i stk. 1

b)

enhver fysisk person, der har fuldstændig ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for den i stk. 1 omhandlede person.

4.   Uden at det berører gennemførelsen af skærpede kundelegitimationsforanstaltninger på grundlag af en risikovurdering, er de institutter og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2005/60/EF, ikke forpligtet til, når en person i en periode på mindst et år ikke har haft et højerestående offentligt hverv som omhandlet i stk. 1 i denne artikel, at betragte denne person som politisk udsat.

Artikel 3

Lempede kundelegitimationskrav

1.   Med henblik på artikel 11, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, betragte kunder, der er offentlige myndigheder eller offentlige organer, og som opfylder følgende kriterier, som kunder, hvor der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

Kunden udøver offentlige funktioner i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller den afledte fællesskabsret.

b)

Kundens identitet er offentligt tilgængelig, gennemsigtig og sikker.

c)

Kundens aktiviteter og regnskabspraksis er gennemsigtige.

d)

Enten er kunden ansvarlig over for en fællesskabsinstitution eller en medlemsstats myndigheder, eller der er passende kontrolprocedurer, som sikrer kontrol med kundens aktiviteter.

2.   Med henblik på artikel 11, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, betragte kunder, der er retlige enheder, som ikke er offentlige myndigheder eller offentlige organer, men som opfylder følgende kriterier, som kunder, hvor der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

Kunden er en enhed, der udøver finansielle aktiviteter uden for anvendelsesområdet for artikel 2 i direktiv 2005/60/EF, men som national lovgivning har udvidet direktivets forpligtelser til at omfatte i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv.

b)

Kundens identitet er offentligt tilgængelig, gennemsigtig og sikker.

c)

Kunden skal have en tilladelse efter de nationale regler for at kunne udøve finansielle aktiviteter, og tilladelsen kan afslås, hvis de kompetente myndigheder ikke finder det godtgjort, at de personer, som i praksis leder eller skal lede en sådan virksomheds drift, eller dens reelle ejere besidder den nødvendige egnethed.

d)

Kunden er undergivet de kompetente myndigheders tilsyn som omhandlet i artikel 37, stk. 3, i direktiv 2005/60/EF, for så vidt angår overholdelse af national lovgivning, der gennemfører nævnte direktiv og, i givet fald, af yderligere forpligtelser efter national lovgivning.

e)

Kundens manglende overholdelse af forpligtelserne under litra a) udløser effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, herunder muligheden af passende administrative foranstaltninger eller anvendelse af administrative sanktioner.

Enheden i første afsnit, litra a), omfatter kun datterselskaber, for så vidt som forpligtelserne i direktiv 2005/60/EF er blevet udvidet til også at omfatte dem.

Med henblik på litra c) i første afsnit, er kundens aktivitet undergivet de kompetente myndigheders tilsyn. Tilsyn skal i denne sammenhæng forstås som den type tilsynsaktivitet, der kendetegnes ved de videste tilsynsbeføjelser, herunder mulighed for at foretage inspektioner på stedet. Sådanne inspektioner skal omfatte en gennemgang af politikker, procedurer, bøger og registreringer og skal udvides til at omfatte stikprøveundersøgelser.

3.   Med henblik på artikel 11, stk. 5, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, tillade de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, at anse produkter, der opfylder alle de følgende betingelser, eller transaktioner i tilknytning til sådanne for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

De pågældende produkter er baseret på en skriftlig kontrakt.

b)

Transaktionerne i tilknytning hertil gennemføres via kundens konto i et kreditinstitut, der falder ind under direktiv 2005/60/EF, eller et kreditinstitut i et tredjeland, der stiller krav svarende til kravene i nævnte direktiv.

c)

Produkterne eller transaktionerne i tilknytning hertil er ikke anonyme, og de er af en sådan karakter, at artikel 7, litra c), i direktiv 2005/60/EF kan anvendes i god tid.

d)

Der er en forud fastsat maksimumsgrænse for produktet.

e)

Tredjemand kan ikke drage fordel af produktet eller transaktionen undtagen i tilfælde af død, invaliditet, overlevelse indtil en forudbestemt høj alder eller lignende begivenheder.

f)

I tilfælde af produkter eller transaktioner i tilknytning hertil, hvor der investeres midler i finansielle aktiver eller fordringer, herunder forsikringer eller andre typer betingede krav,

i)

kan fordelene ved produktet eller transaktionen i tilknytning hertil kun realiseres på lang sigt

ii)

kan produktet eller transaktionen ikke anvendes som sikkerhed

iii)

kan der ikke under kontraktforholdet foretages fremskyndede betalinger eller benyttes tilbagekøbsklausuler, og kontraktforholdet kan ikke opsiges inden udløbet.

Med henblik på litra d) i første afsnit anvendes de tærskler, der er fastsat i artikel 11, stk. 5, litra a), i direktiv 2005/60/EF, i forbindelse med forsikringsaftaler eller opsparingsprodukter af lignende karakter. Uden at det berører tredje afsnit, er maksimumstærsklen 15 000 EUR i de andre tilfælde. Medlemsstaterne kan fravige denne tærskel i forbindelse med produkter, der vedrører finansiering af fysiske aktiver, når den retlige og reelle ejendomsret til aktiverne ikke overføres til kunden før kontraktforholdets udløb, forudsat at den tærskel, der fastsættes af medlemsstaten for transaktioner vedrørende denne type produkter, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, ikke overstiger 15 000 EUR pr. år.

Medlemsstaterne kan fravige kriterierne i litra e) og f) i første afsnit, når der er tale om produkter, hvis kendetegn er fastlagt af de relevante nationale kompetente myndigheder ud fra almene hensyn, som indrømmes særlige fordele af staten i form af direkte tilskud eller skattebegunstigelser, og hvis brug kontrolleres af disse myndigheder, forudsat at fordelene ved produktet kun kan realiseres på lang sigt, og at den tærskel, der fastsættes med henblik på litra d) i første afsnit, er tilstrækkelig lav. Hvor det findes passende, kan denne tærskel sættes som et årligt maksimumsbeløb.

4.   Ved vurderingen af, om de kunder eller produkter og transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, repræsenterer en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, skal medlemsstaterne særligt tage hensyn til de af kundernes aktiviteter eller de typer produkter eller transaktioner, som på grund af deres karakter kan anses for at være særlig egnede til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Medlemsstaterne anser ikke de kunder eller produkter og transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, hvis de foreliggende oplysninger giver anledning til at antage, at risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme muligvis ikke er begrænset.

Artikel 4

Finansiel aktivitet, der udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

1.   Med henblik på artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne beslutte, jf. dog stk. 2 i denne artikel, at juridiske eller fysiske personer, der udøver en finansiel aktivitet og opfylder følgende kriterier, ikke falder ind under artikel 3, stk. 1 eller 2, i nævnte direktiv:

a)

Den finansielle aktivitet er begrænset i absolutte termer.

b)

Den finansielle aktivitet er begrænset på transaktionsbasis.

c)

Den finansielle aktivitet er ikke hovedaktiviteten.

d)

Den finansielle aktivitet er en supplerende aktivitet og har direkte sammenhæng med hovedaktiviteten.

e)

Med undtagelse af den aktivitet, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra e), i direktiv 2005/60/EF, er hovedaktiviteten ikke en aktivitet, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i nævnte direktiv.

f)

Den finansielle aktivitet udbydes kun til hovedaktivitetens kunder og ikke til offentligheden generelt.

Med henblik på litra a) i første afsnit må den samlede omsætning for den finansielle aktivitet ikke overstige en tærskel, der skal være tilstrækkeligt lav. Tærsklen fastsættes på nationalt plan og afhænger af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om.

Med henblik på litra b) i første afsnit anvender medlemsstaterne en maksimumstærskel pr. kunde og transaktion, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der synes at være forbundne. Tærsklen fastsættes på nationalt plan og afhænger af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om. Den skal være tilstrækkeligt lav til at sikre, at de pågældende transaktionstyper er en uanvendelig og ineffektiv metode til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, og den må ikke overstige 1 000 EUR.

Med henblik på litra c) i første afsnit kræver medlemsstaterne, at omsætningen for den finansielle aktivitet ikke overstiger 5 % af den pågældende juridiske eller fysiske persons samlede omsætning.

2.   Ved vurderingen af risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme med henblik på artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF er medlemsstaterne specielt opmærksomme på enhver finansiel aktivitet, som på grund af dens karakter kan anses for at være særlig egnet til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Medlemsstaterne anser ikke de finansielle aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, hvis der foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme muligvis ikke er begrænset.

3.   Alle beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF skal begrundes. Medlemsstaterne sørger for, at der er mulighed for at tilbagetrække beslutningen, hvis omstændighederne ændres.

4.   Medlemsstaterne indfører risikobaserede overvågningsforanstaltninger eller træffer andre passende foranstaltninger for at sikre, at den undtagelse, som indrømmes ved beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, ikke misbruges af personer, der kan tænkes at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme.

Artikel 5

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. december 2007. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(2)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70. Senest ændret ved afgørelse 2006/379/EF (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 21).

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved Kommissions forordning (EF) nr. 674/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 58).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. april 2006

om tildeling af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2006 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000

(meddelt under nummer K(2006) 1483)

(Kun den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den italienske, den nederlandske, den slovenske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2006/540/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har allerede afviklet produktionen og forbruget af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og bromchlormethan.

(2)

Det påhviler Kommissionen hvert år at opstille de væsentlige anvendelsesformål for disse kontrollerede stoffer, de mængder, der må anvendes, og de virksomheder, som må anvende dem.

(3)

Afgørelse IV/25 vedtaget af parterne i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i det følgende benævnt »Montreal-protokollen«, indeholder de kriterier, Kommissionen skal anvende, når den opstiller væsentlige anvendelsesformål, og hjemler den produktion og det forbrug, der kræves til at opfylde de væsentlige behov for kontrollerede stoffer hos hver enkelt part.

(4)

Montreal-protokolparternes afgørelse XV/8 hjemler den produktion og det forbrug, der kræves til at opfylde de væsentlige behov for kontrollerede stoffer, der er opført i Montreal-protokollens bilag A, B og C (stoffer i gruppe II og III), til laboratorie- og analyseformål som anført i bilag IV til referatet af parternes syvende møde, forudsat at betingelserne i bilag II til referatet af parternes sjette møde og i Montreal-protokolparternes afgørelse VII/11, XI/15 og XV/5 er opfyldt. Montreal-protokolparternes afgørelse XVII/10 hjemler den produktion og det forbrug af det kontrollerede stof, der er opført i Montreal-protokollens bilag E, for at opfylde behovet for methylbromid til laboratorie- og analyseformål.

(5)

I henhold til stk. 3 i afgørelse XII/2 truffet af parterne i Montreal-protokollen vedrørende foranstaltninger til at lette overgangen til chlorfluorcarbonfri dosisinhalatorer (MDI) har alle medlemsstaterne meddelt (2) FN's miljøprogram, at chlorfluorcarboner (CFC) ikke længere er væsentlige for fremstillingen af salbutamol CFC-MDI med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Ungarn, Nederlandene, Norge, Østrig, Portugal, Slovenien og Slovakiet har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister«, nærmere bestemt terbutalin (3) fenoterol, orciprenalin, reproterol, carbuterol, hexoprenalin, pirbuterol, clenbuterol, bitolterol og procaterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Grækenland, Letland, Ungarn, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien og Sverige har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »inhalationssteroider«, nærmere bestemt beclomethason, dexamethason, flunisolid, fluticason, budesonid (4) og triamcinolon, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Danmark (beclomethason og fluticason), Spanien (beclomethason og fluticason), Frankrig (beclomethason og fluticason), Irland (beclomethason og fluticason), Italien (beclomethason, fluticason og budesonid), Malta (fluticason og budesonid), Portugal (fluticason og budesonid), Slovenien (beclomethason, fluticason og budesonid), Finland (beclomethason og fluticason) og Det Forenede Kongerige (fluticason) har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »inhalationssteroider« vist i parentes efter hver medlemsstat, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrig, Grækenland, Letland, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien og Finland har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »nonsteroide antiinflammatoriske midler«, nærmere bestemt cromoglicat og nedrocromil, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Portugal har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens cromoglicat, med henblik på markedsføring i Fællesskabet. Spanien har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens nedrocromil, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Irland, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Nederlandene, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »anticholinerge bronkodilatorer«, nærmere bestemt ipratropiumbromid og oxitropiumbromid, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Portugal har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens ipratropiumbromid, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Tyskland har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »langtidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister«, nærmere bestemt formoterol og salmeterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Italien har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens formoterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Tyskland og Nederlandene har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder kombinationer af aktive ingredienser, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Med artikel 4, stk. 4, nr. i), litra b), i forordning (EF) nr. 2037/2000 forebygges det, at CFC anvendes eller markedsføres, medmindre de betragtes som væsentlige på de betingelser, der er beskrevet i nævnte forordnings artikel 3, stk. 1. Denne ændring af omfanget af ikke-væsentlige anvendelser har mindsket efterspørgslen efter CFC til anvendelse i MDI, som markedsføres i Fællesskabet. Med artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2037/2000 forebygges det endvidere, at CFC-MDI-produkter indføres og markedsføres, medmindre CFC-komponenten betragtes som væsentlig på de betingelser, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1.

(6)

Kommissionen har den 8. juli 2005 offentliggjort en meddelelse (5) til de virksomheder i Fællesskabets 25 medlemsstater, som har anmodet Kommissionen om at se på anvendelse af kontrollerede stoffer til væsentlige formål i Fællesskabet i 2006, og den har modtaget erklæringer om planlagte anvendelser til væsentlige formål af kontrollerede stoffer i 2006.

(7)

Med det formål at sikre, at berørte virksomheder og aktører fortsat til rette tid kan udnytte tilladelsesordningen, er det hensigtsmæssigt, at nærværende beslutning gælder fra den 1. januar 2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det forvaltningsudvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe I (chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2002, som må anvendes til væsentlige medicinske formål i Det Europæiske Fællesskab i 2006, fastsættes til 539 000,00 ODP (6)-kg.

2.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe I (chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115) og gruppe II (andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2002, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 256 761,86 ODP-kg.

3.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe III (haloner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 482,70 ODP-kg.

4.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe IV (tetrachlormethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 149 641,536 ODP-kg.

5.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe V (1,1,1-trichlorethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 754,00 ODP-kg.

6.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe VI (methylbromid), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorie- og analyseformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 300,00 ODP-kg.

7.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe VII (hydrobromfluorcarboner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 4,49 ODP-kg.

8.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe IX (bromchlormethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 13,308 ODP-kg.

Artikel 2

Chlorfluorcarbon-dosisinhalatorer, der er opført i bilag I, må ikke markedsføres på markeder, hvor den kompetente myndighed har fastslået, at anvendelsen af chlorfluorcarbon-dosisinhalatorer ikke længere er væsentlig på disse markeder.

Artikel 3

I perioden 1. januar-31. december 2006 gælder følgende:

1)

Kvoter af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 til væsentlige medicinske anvendelsesformål tildeles de i bilag II anførte virksomheder.

2)

Kvoter af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag III anførte virksomheder.

3)

Kvoter af haloner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag IV anførte virksomheder.

4)

Kvoter af tetrachlormethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag V anførte virksomheder.

5)

Kvoter af 1,1,1-trichlorethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag VI anførte virksomheder.

6)

Kvoter af methylbromid, der anvendes til kritiske laboratorie- og analyseformål, tildeles de i bilag VII anførte virksomheder.

7)

Kvoter af hydrobromfluorcarboner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag VIII anførte virksomheder.

8)

Kvoter af bromchlormethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag IX anførte virksomheder.

9)

Kvoterne af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og bromchlormethan til væsentlige anvendelsesformål er fastsat i bilag X.

Artikel 4

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 2006, og den udløber den 31. december 2006.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til følgende virksomheder:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

på vegne af Boehringer Ingelheim (Frankrig)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Med undtagelse af Danmark.

(4)  Med undtagelse af Sverige.

(5)  EUT C 168 af 8.7.2005, s. 20.

(6)  Ozonlagsnedbrydende potentiale.


BILAG I

I henhold til stk. 3 i afgørelse XII/2 fra det 12. møde blandt parterne i Montreal-protokollen vedrørende foranstaltninger til at lette overgangen til chlorfluorcarbonfri dosisinhalatorer har følgende lande truffet bestemmelse om, at idet der findes egnede CFC-frie inhalationsaerosoler, er CFC ikke længere »væsentlig« i protokollens forstand i kombination med følgende aktive ingredienser:

Tabel 1

Land

Korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orciprenalin

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalin

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Østrig

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cypern

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrig

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grækenland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungarn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litauen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norge

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 2

Land

Inhalationssteroider

Beclometason

Dexamethason

Flunisolid

Fluticason

Budesonid

Triamcinolon

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

X

X

X

X

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

 

X

 

 

Estland

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

X

 

 

Frankrig

X

 

 

X

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

X

 

 

Italien

X

 

 

X

X

 

Letland

X

X

X

X

X

X

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Nederlandene

X

X

X

X

X

X

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

X

 

 

Sverige

X

X

X

X

 

X

Det Forenede Kongerige

 

 

 

X

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 3

Land

Nonsteroide antiinflammatoriske midler

Cromoglicat

Nedrocromil

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrig

X

X

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

X

X

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

 

 

 

 

Slovenien

X

X

 

 

 

 

Spanien

 

X

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 4

Land

Anticholinerge bronkodilatorer

Ipratropiumbromid

Oxitropiumbromid

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

X

X

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

X

X

 

 

 

 

Ungarn

X

X

 

 

 

 

Irland

X

X

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

X

X

 

 

 

 

Sverige

X

X

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

X

X

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 5

Land

Langtidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 6

Land

Kombinationer af aktive ingredienser i en enkelt MDI

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

 

 

 

 

 

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


BILAG II

VÆSENTLIGE MEDICINSKE ANVENDELSESFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe I, som må anvendes til produktion af dosisinhalatorer (MDI) til behandling af astma og andre kroniske obstruktive lungesygdomme (COPD), tildeles:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) på vegne af Boehringer Ingelheim Frankrig

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


BILAG III

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe I og II, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


BILAG IV

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe III, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


BILAG V

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe IV, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG VI

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe V, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG VII

ANVENDELSER TIL KRITISKE LABORATORIE- OG ANALYSEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe VI, som må anvendes til kritiske laboratorie- og analyseformål, tildeles:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAG VIII

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe VII, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


BILAG IX

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe IX, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG X

[Dette bilag offentliggøres ikke, da det indeholder fortrolige kommercielle oplysninger.]


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 20. juli 2006

om ændring af bilaget til Kommissionens afgørelse 2005/769/EF om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96

(2006/541/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens afgørelse 2005/769/EF af 27. oktober 2005 om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 og om ophævelse af Kommissionens afgørelse af 3. september 1998 (2) fastsatte Kommissionen regler for Kommissionens bemyndigelse til, at ngo’er indkøber og tilvejebringer produkter, der leveres i henhold til forordning (EF) nr. 1292/96.

(2)

Som følge af forordning (EF) nr. 2110/2005, afbindes bistanden inden for rammerne af den eksterne bistand, og forordning (EF) nr. 1292/96 ændres derfor, hvad angår oprindelsesreglerne for de produkter, der skal købes, og statsborgerskabsreglerne ved deltagelse i udbudsprocedurer.

(3)

For at fremme lokale og regionale indkøb bør det gøres klart, at kun produkter, der købes inden for EU's marked, skal opfylde de krav, der er fastlagt i Kommissionens meddelelser om egenskaber (3) og emballage (4) for de produkter, der leveres som led i fællesskabsfødevarehjælp, mens produkter, der købes på de lokale eller regionale markeder skal være i overensstemmelse med lokale standarder, hvis sådanne findes, og ellers med internationalt anerkendte standarder.

(4)

Afbinding af bistand kræver yderligere fleksibilitet, hvad angår kontraktmæssige leveringsfrister, og det skal derfor sikres, at der i forbindelse med udbud og leveringskontrakter, der indgås af ngo'er, og som vedrører produkter, der skal leveres som led i fødevarehjælp, angives leveringsbetingelser, der er i overensstemmelse med den seneste udgave af de internationale leveringsbetingelser (Incoterms), der offentliggøres af Det Internationale Handelskammer (5).

(5)

Der bør derfor føres tilsyn med produkter og levering af et internationalt anerkendt kontrolorgan.

(6)

Afgørelse 2005/769/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

I overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EF) nr. 1292/96 vil udvalget for fødevarehjælp og fødevaresikkerhed blive underrettet om denne foranstaltning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2005/769/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Louis MICHEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 (EFT L 344 af 27.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 24.

(3)  EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1.

(4)  EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


BILAG

»BILAG

Ikke-statslige organisationer, som modtager fællesskabsbistand (herefter benævnt »ngo’er«), er ansvarlige for opfyldelse af følgende regler for køb af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp, uden at dette i øvrigt indskrænker yderligere krav til finansiel forvaltning i den aftale, som indgås med modtageren med henblik på gennemførelse af politikken for fødevarehjælp.

1.   KØBSSTED FOR PRODUKTERNE

Afhængigt af betingelserne for de enkelte leveringer indkøbes produkterne i modtagerlandet eller i et af de udviklingslande, der er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96, og som om muligt tilhører samme geografiske region som modtagerlandet, eller de indkøbes i en af Fællesskabets medlemsstater.

Oprindelsen for leverancer og materialer bestemmes i henhold til oprindelsesreglerne og undtagelser herfra som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 (1).

Undtagelsesvis kan Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1292/96 give tilladelse til, at købet foretages på markedet i andre lande end dem, der er opført i bilaget til forordning (EF) Nr. 1292/96, eller i en af Fællesskabets medlemsstater.

2.   PRODUKTERNES EGENSKABER

Produkterne skal i videst muligt omfang være i overensstemmelse med modtagernes ernæringsvaner. I det omfang det er muligt, bør det prioriteres at foretage indkøb i det land, hvor foranstaltningen gennemføres, eller i et naboland.

Produkternes egenskaber og deres emballage skal være i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, der er fastsat i den nationale lovgivning i oprindelseslandet og/eller bestemmelseslandet, alt efter hvilken lovgivning der fastsætter de højeste kvalitetsstandarder. Hvis der ikke findes national lovgivning, vil internationalt anerkendte standarder som f.eks. Codex Alimentarius blive søgt overholdt i videst muligt omfang.

Hvis produkterne købes i Fællesskabet, skal deres egenskaber opfylde de krav, der er fastlagt i Kommissionens meddelelse om egenskaberne for produkter, der leveres som led i fællesskabsfødevarehjælp (2). Endvidere skal emballagen være i overensstemmelse med kravene i Kommissionens meddelelse om emballage til produkter, der leveres som led i fællesskabsfødevarehjælp (3).

3.   REGLER OM STATSBORGERSKAB

Adgang til deltagelse i udbudsprocedurer bestemmes i henhold til reglerne om berettigelse og undtagelserne herfra som fastsat i forordning (EF) nr. 2110/2005.

Den bydende skal være registreret i overensstemmelse med reglerne og på anmodning kunne fremlægge bevis herfor.

4.   GRUNDE TIL UDELUKKELSE FRA DELTAGELSE I UDBUDSPROCEDURER OG TILDELING AF KONTRAKTER

4.1.   Grunde til udelukkelse fra deltagelse i udbudsprocedurer

Fra deltagelse i udbudsprocedurer udelukkes enhver bydende:

a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning

b)

som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed

c)

som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som tilskudsmodtageren bevisligt har konstateret

d)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor han er etableret, i tilskudsmodtagerens land eller i det land, hvor kontrakten skal opfyldes

e)

som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

f)

som i forbindelse med en anden udbudsprocedure eller tildeling af tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet han ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser.

Bydende skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de ovennævnte situationer.

4.2.   Udelukkelse fra tildeling af kontrakter

Fra tildeling af en kontrakt udelukkes enhver bydende, der i forbindelse med udbudsproceduren:

a)

befinder sig i en interessekonflikt

b)

har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som tilskudsmodtageren har krævet med henblik på deres deltagelse i den pågældende kontraktprocedure, eller ikke har forelagt de krævede oplysninger.

5.   TILDELINGSPROCEDURE

5.1.   Almindelige bestemmelser

Ngo’en iværksætter et internationalt offentligt udbud vedrørende leveringskontrakter på mindst 150 000 EUR. Ved internationalt offentligt udbud offentliggør ngo’en en udbudsbekendtgørelse i alle relevante medier, navnlig på ngo’ens webside, i den internationale presse og i den nationale presse i det land, hvor foranstaltningen gennemføres, og i fagblade.

Leveringskontrakter til en værdi af mindst 30 000 EUR, men dog under 150 000 EUR, indgås ved offentligt udbud, som offentliggøres lokalt. I tilfælde af en lokal offentlig udbudsprocedure offentliggøres udbudsbekendtgørelsen i alle formålstjenlige medier, men udelukkende i det land, hvor foranstaltningen gennemføres. Andre berettigede leverandører skal dog have samme muligheder som lokale virksomheder.

Leveringskontrakter til en værdi under 30 000 EUR skal indgås ved forhandling på konkurrencevilkår uden offentliggørelse, hvor ngo'en henvender sig til mindst tre leverandører efter eget valg og forhandler med en eller flere af dem om kontraktvilkårene.

Leveringskontrakter til en værdi under 5 000 EUR kan tildeles ved procedure med forhandling på grundlag af blot ét bud.

Fristerne for modtagelse af bud og ansøgninger om deltagelse skal være tilstrækkeligt lange til, at interesserede parter får et passende langt tidsrum til at udarbejde og indgive bud.

Hvis ngo’erne anvender en indkøbscentral som serviceleverandør i henhold til punkt 8.4 i bilag IV, »Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Community external actions« (udbud offentliggjort af tilskudsmodtagere inden for rammerne af Fællesskabets eksterne foranstaltninger), udvælger de centralen efter de procedurer for servicekontrakter, der er fastsat i punkt 4.1 og 4.2 heri. Ved køb af fødevarehjælpsprodukter på markedet skal indkøbscentralen overholde reglerne og betingelserne i denne afgørelse samt bilaget hertil.

5.2.   Procedure med forhandling på grundlag af blot ét bud

Modtageren har ret til at indhente blot ét bud som led i proceduren med forhandling i følgende tilfælde:

a)

når det i påtrængende hastetilfælde, som følge af begivenheder, som modtageren ikke har kunnet forudse og ikke har haft indflydelse på, ikke er muligt at overholde tidsfristerne for de procedurer, der er omhandlet i punkt 5.1. Modtageren må ikke have haft indflydelse på de forhold, der anføres som begrundelse for påtrængende hastetilfælde.

Foranstaltninger gennemført i krisesituationer, som Kommissionen har påvist, sidestilles med påtrængende hastetilfælde. Kommissionen informerer modtageren om, hvorvidt der foreligger en krisesituation, og hvornår den ophører

b)

ved supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af normale leverancer eller installationer eller til udvidelse af eksisterende leverancer eller installationer, når et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for modtageren at anskaffe udstyr med andre tekniske egenskaber, der ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske problemer ved drift og vedligeholdelse

c)

når et udbud ikke har givet resultat, dvs. at ingen af de indkomne bud har været antagelige med hensyn til kvalitet og/eller pris. I så fald kan modtageren, efter at have annulleret udbudsproceduren, indlede forhandlinger med en eller flere af deltagerne i udbudsproceduren, efter eget valg, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt

d)

når den pågældende kontrakt skal tildeles organer, der retligt eller faktisk indtager en monopolstilling, hvilket skal begrundes behørigt i Kommissionens beslutning om ydelse af tilskud, og

e)

der kan indgås underhåndsaftale, hvis de særlige omstændigheder ved en levering gør dette berettiget, bl.a. hvis der er tale om en forsøgsvis levering.

5.3.   Forpligtelser ved indgivelse af bud

Udbudsbekendtgørelsen skal præcisere, hvilken form tilbudsgivers bud skal have, og fristen for indgivelse af bud.

Et vurderingsudvalg vurderer og klassificerer på grundlag af udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterier, der er meddelt på forhånd, alle ansøgninger om deltagelse og bud, der erklæres forskriftsmæssige. Udvalget skal være sammensat af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre, med den nødvendige tekniske og administrative viden til at afgive en kvalificeret udtalelse om buddene.

Der skal indgives et særskilt bud for hvert parti. Buddet er kun gyldigt, hvis det omfatter et helt parti. Hvis et parti er opdelt på flere delpartier, fastlægges buddet som et gennemsnit. Hvis udbuddet omfatter levering af flere partier, indgives der et særskilt bud pr. parti. Den bydende er ikke forpligtet til at fremlægge et bud for alle partierne.

Bud skal indeholde oplysninger om:

den bydendes navn og adresse

referencerne for indkaldelsen af udbud og partiet samt aktionsnummeret

partiets nettovægt eller det bestemte pengebeløb, som udbuddet vedrører

den foreslåede budsum pr. metrisk ton nettoprodukt på leveringsstedet som specificeret i henhold til de betingelser, der er fastlagt i udbudsindkaldelsen; den tilbudte nettomængde, dersom udbuddet vedrører levering af den størst mulige mængde af det givne produkt for et bestemt pengebeløb

transportomkostninger fra lastningsstedet til bestemmelsesstedet for den specificerede leveringsfase

leveringsfrist eller leveringstidsramme.

Buddet er kun gyldigt, hvis det er ledsaget af bevis for udbudssikkerhed. Udbudssikkerhedens gyldighedsperiode og størrelse, udtrykt i betalingsvalutaen, fastsættes i udbudsbekendtgørelsen. Sikkerheden skal andrage mindst 1 % af det samlede bud, og gyldigheden skal være på mindst en måned.

Sikkerheden stilles til fordel for ngo’en i form af en garanti, som udstedes af et pengeinstitut, der er godkendt af en medlemsstat eller af ngo’en. Sikkerheden skal være uigenkaldelig og kunne indløses ved første begæring.

Hvis produktet købes i det land, der modtager fødevarehjælpen, kan ngo’en i udbudsbekendtgørelsen fastsætte andre bestemmelser vedrørende sikkerheden under hensyn til sædvane i landet.

Sikkerheden frigives:

ved brev eller fax fra ngo’en, hvis buddet ikke accepteres eller forkastes, eller der ikke tildeles kontrakt

når den bydende, der udpeges som leverandør, har stillet sikkerhed for levering.

Sikkerheden fortabes, hvis leverandøren ikke har stillet sikkerheden for levering inden for en rimelig frist efter tildelingen af kontrakten, samt hvis den bydende trækker sit bud tilbage, efter at det er modtaget.

Et bud, der ikke indgives i overensstemmelse med disse bestemmelser, eller som indeholder forbehold eller andre betingelser end dem, der er fastsat for udbuddet, forkastes.

Et bud kan hverken ændres eller trækkes tilbage efter dets modtagelse.

Kontrakten tildeles den bydende, der har indgivet det laveste bud under overholdelse af samtlige betingelser i udbuddet, herunder egenskaberne ved de produkter, der skal tilvejebringes. Indgiver flere bydende enslydende bud, og viser disse sig at være de laveste, tildeles kontrakten ved lodtrækning.

Når kontrakten tildeles, sendes der pr. brev eller fax en meddelelse om tildelingen til leverandøren samt til de bydende, hvis bud ikke er antaget.

Ngo’en kan beslutte ikke at tildele nogen kontrakt ved udløbet af enten den første eller den anden frist for indgivelse af bud, navnlig hvis de indgivne bud ikke ligger inden for det normale markedsprisinterval. Ngo’en er ikke forpligtet til at begrunde sin afgørelse. De bydende underrettes inden for en frist på tre arbejdsdage skriftligt om, at der ikke tildeles kontrakt.

6.   LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER OG BETINGELSER FOR LEVERING AF PRODUKTERNE

Udbudsbekendtgørelsen skal angive de kontraktmæssige Incoterms-leveringsbetingelser, der er gældende for leveringskontrakten, og den gældende Incoterms-udgave. Den valgte leverandør opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med alle de betingelser, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder dem der er gældende i henhold til Incoterms, og dem der er gældende i forbindelse med leverandørens bud.

Medmindre andet er angivet i udbudsbekendtgørelsen og kontrakten, gælder Incoterms-forpligtelserne for leverandøren (sælgeren) og ngo’en (køberen).

Hvis de Incoterms-betingelser, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, forpligter leverandøren til at tegne en transportforsikring, skal denne forsikring mindst dække det tildelte udbudsbeløb og alle risici i forbindelse med transport og enhver anden leveringsrelateret aktivitet, som leverandøren gennemfører frem til kontraktfasen for den pågældende leverance. Den skal ligeledes dække alle omkostninger ved sortering, tilbagetagelse eller destruktion af beskadigede produkter, omemballering, kontrol og analyse af de varer, hvis beskadigelsen ikke forhindrer, at de accepteres af modtageren.

Er der tale om søtransport, kan leverancen kun opdeles på flere skibe, hvis det godkendes af ngo’en.

Er der tale om overfladetransport, kan produkterne kun leveres ved hjælp af andre transportformer end dem, der er fastsat i kontrakten, hvis det godkendes af ngo'en.

I sådanne tilfælde, hvor leverandøren anmoder ngo’en om at godkende ændring af transportmåde eller leveringsplan, kræver ngo’en som betingelse for sit tilsagn, at leverandøren bærer ekstraomkostningerne, herunder navnlig supplerende kontrol- og analyseomkostninger.

Udbudsbekendtgørelsen kan i givet fald stipulere en dato, før hvilken enhver levering anses for at være foretaget for tidligt.

Leverandøren bærer alle risici for produkterne, bl.a. for tab eller forringelse, indtil det tidspunkt, hvor leveringen er foretaget og fastslået af kontrolorganet i den i punkt 7 omhandlede endelige overensstemmelsesattest.

Medmindre andet er angivet i udbudsbekendtgørelsen, underretter leverandøren hurtigst muligt skriftligt modtageren og kontrolorganet om de benyttede transportmidler, lastedatoerne, den forventede dato for ankomsten til det kontraktmæssige bestemmelsessted samt alle begivenheder, der måtte indtræde under transporten af produkterne.

Medmindre andet er angivet i udbudsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med de Incoterms-betingelser, der er gældende for kontrakten, opfylder leverandøren de formaliteter, der er forbundet med udstedelse af eksportlicensen, transittoldformaliteter og toldbehandling og bærer de dermed forbundne omkostninger og afgifter.

Som garanti for opfyldelsen af forpligtelserne stiller leverandøren sikkerhed for leveringen inden for en rimelig frist efter, at meddelelsen om tildeling af kontrakten er givet. Denne sikkerhed, udtrykt i betalingsvalutaen, skal andrage 5-10 % af det samlede bud. Gyldighedsperioden udløber en måned efter datoen for den sidste levering. Den stilles på samme måde som udbudssikkerheden.

Hele leveringssikkerheden frigøres af ngo’en ved brev eller fax, når leverandøren:

har gennemført leveringen under opfyldelse af samtlige sine forpligtelser, eller

er frigjort fra sine forpligtelser

eller

ikke har gennemført leveringen på grund af force majeure anerkendt af ngo’en.

7.   KONTROL

Ngo'en skal indgå kontrakt med et kontrolorgan (en internationalt anerkendt kontrolvirksomhed eller en sammenslutning af internationalt anerkendte virksomheder, der helst skal være godkendt i henhold til normen ISO 45004 — ISO/IEC 17020 i fødevaresektoren). Når kontrakten er tildelt, informerer ngo’en skriftligt leverandøren om valget af kontrolorgan. Udbudsbekendtgørelsen skal specificere, at leverandøren er forpligtet til skriftligt at meddele kontrolvirksomheden navn og adresse på den virksomhed, som fremstiller, emballerer eller oplagrer de produkter, der skal leveres, med angivelse af de omtrentlige fremstillings- eller emballeringsdatoer, samt navnet på dennes repræsentant på leveringsstedet.

Kontrolorganet har ansvaret for at kontrollere og certificere kvalitet, mængder, emballering og mærkning af de varer, der skal leveres i forbindelse med hver enkelt leverance og udsteder en midlertidig overensstemmelsesattest og overensstemmelsesattesten på det kontraktmæssige leveringssted. Kontrolorganet tager i den forbindelse hensyn til produkternes forskellige karakteristika som angivet i punkt 2 i bilaget.

Ngo’en sikrer sig i kontrakten, at kontrolorganet forpligter sig til:

at opretholde fuldstændig uafhængighed

ikke at modtage instrukser fra andre end den købende ngo eller dennes repræsentanter, herunder navnlig ikke at modtage instrukser fra leverandøren, modtagere eller disses repræsentanter, donorrepræsentanter eller andre mellemmænd, der deltager i de pågældende transaktioner

at forebygge interessekonflikter mellem aktiviteter, der er omfattet af kontrakten med ngo'en, og andre aktiviteter, den indleder med en part, der deltager i de pågældende transaktioner.

Kontrolorganet foretager mindst to kontroller efter regler, som er i overensstemmelse med internationale kontrolstandarder:

a)

Der skal gennemføres foreløbig kvalitetskontrol inden lastning og mængdekontrol ved lastning. Den afsluttende kontrol gennemføres efter losning på det leveringssted, der er angivet i leveringskontrakten.

b)

Efter afslutning af den foreløbige kontrol udsteder kontrolorganet en foreløbig overensstemmelsesattest til leverandøren med angivelse af eventuelle forbehold. Transport fra lastningsstedet kan kun finde sted efter udstedelse af den foreløbige overensstemmelsesattest.

c)

Efter afslutning af den endelige kontrol udsteder kontrolorganet en endelig overensstemmelsesattest til leverandøren, hvori der bl.a. angives dato for leveringens gennemførelse og den leverede nettomængde; attesten kan eventuelt indeholde visse forbehold.

d)

Hvis kontrolorganet efter den afsluttende kontrol på det kontraktmæssige leveringssted udsteder en begrundet »anmeldelse af forbehold«, underrettes leverandøren og den købende ngo snarest muligt skriftligt herom. Leverandøren kan anfægte resultaterne over for kontrolorganet og den købende ngo inden for to arbejdsdage efter fremsendelsen af den nævnte anmeldelse.

Omkostningerne i forbindelse med den ovennævnte kontrol faktureres til og betales af ngo'en, men er støtteberettigede omkostninger for Fællesskabet, hvis de er inkluderet i budgettet for støttekontrakten. Leverandøren bærer alle finansielle følger på grund af kvalitative mangler ved produkterne eller forsinket fremlæggelse af produkterne med henblik på kontrol.

Ved indsigelse fra leverandørens eller modtagerens side mod resultaterne af kontrol foranlediger kontrolorganet med ngo’ens tilladelse, at der foretages en supplerende vurdering, der alt efter indsigelsens art omfatter en yderligere prøveudtagning, en yderligere analyse eller en yderligere kontrol af vægt eller emballage. Den supplerende vurdering foretages af en instans eller et laboratorium, der udpeges efter fælles overenskomst mellem leverandøren, den endelige modtager og kontrolorganet.

Omkostningerne ved denne supplerende vurdering bæres af den tabende part.

Hvis den endelige overensstemmelsesattest ikke udstedes efter afslutningen af kontrollen eller den supplerende vurdering, er leverandøren forpligtet til at erstatte produkterne med andre produkter.

Omkostningerne ved erstatningsprodukter og tilknyttet kontrol bæres af leverandøren.

Leverandørens og den endelige modtagers repræsentanter opfordres skriftligt af kontrolorganet til at overvåge kontrollen, herunder udtagning af prøver til analysebrug. Udtagningen af prøver foregår i overensstemmelse med almindelig sædvane. Ved prøveudtagninger udtager kontrolorganet to supplerende prøver, som det opbevarer forseglet til rådighed for ngo’en med henblik på en eventuel fornyet kontrol samt i tilfælde af indsigelse fra modtagerens eller leverandørens side.

Omkostningerne ved de produkter, der udtages til prøverne, bæres af leverandøren.

Modtageren af produkterne undertegner transportfragtbrevet med henblik på modtagelse af produkterne på det kontraktmæssige leveringssted og anfører kommentarer til produkternes fysiske tilstand og emballagen, således som de fremstår. Den købende ngo eller dennes repræsentant udsteder en overtagelsesattest til leverandøren straks efter, at produkterne er leveret på det kontraktmæssige leveringssted, og efter at leverandøren har overdraget den købende ngo originaleksemplaret af den overensstemmelsesattest, der er udstedt af kontrolorganet, og en proformafaktura med angivelse af produkternes værdi og deres vederlagsfri overgivelse til modtageren.

Godkendte vægt- og/eller mængdetolerancer for de produkter, der leveres på det kontraktmæssige leveringssted, angives i kontraktbetingelserne.

Leverandøren kan ikke kræve betaling for mængder, der leveres ud over de kontraktmæssige mængder.

8.   LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Produkterne leveres i overensstemmelse med en af følgende internationale leveringsbetingelser (Incoterms):

EXW: Ex Works (sted angives)

FCA: Free Carrier (sted angives)

FAS: Free Along Side Ship (afskibningshavn angives)

FOB: Free On Board (afskibningshavn angives)

CFR: Cost and Freight (ankomsthavn angives)

CIF: Cost, Insurance and Freight (ankomsthavn angives)

CPT: Carriage Paid To … (bestemmelsessted angives)

CIP: Carriage and Insurance Paid To … (bestemmelsessted angives)

DAF: Delivered at Frontier (leveringssted angives)

DES: Delivered ex Ship (ankomsthavn angives)

DEQ: Delivered ex Quay (ankomsthavn angives)

DDU: Delivered Duty Unpaid (bestemmelsessted angives)

DDP: Delivered Duty Paid (bestemmelsessted angives).

Den øvre grænse for det beløb, den købende ngo skal betale til leverandøren, udgøres af budsummen, hvortil lægges eventuelle omkostninger, og hvorfra i givet fald trækkes de i det følgende omhandlede fradrag.

Hvis produkternes kvalitet, emballering eller mærkning på lastningsstedet og det kontraktmæssige leveringssted, der er angivet i buddet, ikke svarer til kontraktspecifikationerne, men ikke har været til hinder for udstedelse af en foreløbig overensstemmelsesattest eller en overtagelsesattest, kan ngo’en foretage fradrag ved beregningen af det beløb, der skal betales.

Det skal af kontraktbetingelserne fremgå, hvordan der foretages fradrag ved kvalitetsafvigelser og ved levering efter den kontraktmæssige leveringsperiode eller –frist.

Det beløb, der betales til leverandørerne, er nettobeløbet efter fradrag af de beregnede reduktioner i de beløb, der er faktureret af leverandøren. Hvis sådanne reduktioner ikke kan fradrages ved betaling, foretages de ved fuld eller delvis inkassering af leveringsgarantien.

Ngo’en kan efter skriftlig anmodning fra leverandøren godtgøre visse supplerende kontantudlæg, f.eks. oplagrings- og forsikringsomkostninger, der er betalt af leverandøren (ekskl. administrationsomkostninger), og som ngo’en bestemmer på grundlag af behørig dokumentation, forudsat at der er udstedt en overtagelsesattest eller leveringsattest uden forbehold med hensyn til de krævede omkostningers art, og som følge af:

en forlængelse af leveringsperioden på modtagerens begæring, eller

en forsinkelse på mere end 30 dage mellem på den ene side leveringsdatoen og på den anden side udstedelsen af overtagelsesattesten eller af den endelige overensstemmelsesattest.

Det beløb, der skal betales, udbetales på leverandørens begæring fremlagt i to eksemplarer.

Anmodningen om betaling af det samlede udbudsbeløb eller af restsummen skal være ledsaget af følgende dokumenter:

en faktura lydende på det krævede beløb

originaleksemplaret af overtagelsesattesten

en kopi undertegnet af leverandøren med bekræftelse af, at kopien er i overensstemmelse med originaleksemplaret.

Når 50 % af den samlede mængde, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, er leveret, kan leverandøren indgive en anmodning om et forskud vedlagt en faktura lydende på det krævede beløb og en kopi af den foreløbige overensstemmelsesattest.

Anmodninger om betaling af det samlede udbudsbeløb eller restsummen indgives til ngo’en efter overtagelsesattestens udstedelse. Betalingen foretages inden for en frist på 60 dage efter ngo’ens modtagelse af en fuldstændig og præcis anmodning. Ved uberettigede forsinkelser beregnes der morarenter til den månedssats, Den Europæiske Centralbank anvender (den rentesats, Den Europæiske Centralbank anvender i forbindelse med sine væsentligste refinansieringstransaktioner).

9.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Ngo’en vurderer de tilfælde af force majeure, som kan ligge til grund for, at en levering ikke har fundet sted, eller at en af de forpligtelser, som påhviler leverandøren, ikke er overholdt. Omkostningerne i forbindelse med et af ngo’en anerkendt tilfælde af force majeure bæres af ngo'en. Kommissionen skal informeres om, hvorfor ngo’en godkendte en force majeure-situation. En sådan situation kan imidlertid aldrig påberåbes i tilfælde af fejl, der kan tillægges ngo’en og/eller dens underleverandører.

Hvor der er tale om behørigt begrundede tilfælde, der er godkendt af Kommissionen, kan omkostninger i forbindelse med en force majeure-situation betragtes som direkte støtteberettigede omkostninger og kun godtgøres inden for de grænser, der er fastlagt for uforudsete udgifter i budgettet for foranstaltningen.«


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.

(2)  EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1.

(3)  EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1.


4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/59


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. august 2006

om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel

(meddelt under nummer K(2006) 3400)

(EØS-relevant tekst)

(2006/542/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 19, nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til de almindelige bestemmelser i bilag II til Kommissionens beslutning 93/195/EØF (2) er genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel begrænset til heste, som har opholdt sig mindre end 30 dage i tredjelande opført i samme gruppe i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

I 2006 skal Qatar være vært for De Asiatiske Leges ridekonkurrencer.

(3)

Da veterinærtilsynet er omfattende, og de pågældende heste holdes adskilt fra dyr med en lavere sundhedsstatus, bør tidsrummet for midlertidig udførsel udvides, uden at det dog når op på 60 dage. De dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelserne om udstedelse af sundhedscertifikat, der er fastsat i bilag VII til beslutning 93/195/EØF, bør således udvides til at omfatte ridekonkurrencerne under De Asiatiske Lege, som gennemføres i FEI's regi (Féderation équestre internationale (det internationale rideforbund)).

(4)

Bilag VII til beslutning 93/195/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Overskriften på bilag VII til beslutning 93/195/EØF affattes således:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for genindførsel af registrerede heste, der har deltaget i Endurance World Cup eller De Asiatiske Lege, efter midlertidig udførsel i en periode på mindre end 60 dage«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2006

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321). Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 128.

(2)  EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2005/943/EF (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 94).