ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 211

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
1. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2006 af 31. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2006 af 31. juli 2006 om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2006 af 31. juli 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1169/2006 af 31. juli 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2006 af 31. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2006 af 31. juli 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2006 af 31. juli 2006 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2006 af 31. juli 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. august 2006

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2006 af 31. juli 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2006 af 31. juli 2006 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner)

22

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. november 2005 om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

23

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

24

 

*

Rådets afgørelse af 9. juni 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1166/2006

af 31. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1167/2006

af 31. juli 2006

om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 996/97 af 3. juni 1997 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 996/97 fastsættes det, at der i perioden 2006/07 kan importeres 800 tons mellemgulv på særlige betingelser.

(2)

I artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 996/97 fastsættes det, at de mængder, der er ansøgt om, kan nedsættes. De ansøgninger, der er indgivet, overstiger langt de mængder, der er disponible. Under hensyn til dette og for at sikre en ligelig fordeling af de disponible mængder bør de mængder, der er ansøgt om, nedsættes forholdsmæssigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

0,57372 % af de mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 996/97, imødekommes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 144 af 4.6.1997, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1168/2006

af 31. juli 2006

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til påvisning og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der opstilles et EF-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i æglæggende høner af Gallus gallus i primærproduktionen. En sådan mindskelse er vigtig med henblik på de strenge foranstaltninger, der skal gælde for inficerede flokke fra december 2009 i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. Æg, der stammer fra flokke med ukendt salmonellastatus, og som mistænkes for at være inficerede, og æg fra inficerede flokke må kun anvendes til konsum, hvis de behandles på en måde, der sikrer, at salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden fjernes i overensstemmelse med fællesskabsreglerne om fødevarehygiejne.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet omfatte en angivelse i tal af en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, en øvre tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået, og en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået. Det skal desuden, hvor det er relevant, omfatte en definition af serotyper af betydning for folkesundheden.

(4)

Med henblik på opstilling af EF-målet er sammenlignelige oplysninger om forekomsten af de pågældende salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus i medlemsstaterne blevet indsamlet i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2004/665/EF af 22. september 2004 om en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i æglæggerflokke af arten Gallus gallus (2).

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet for æglæggende høner af Gallus gallus i en overgangsperiode på tre år omfatte Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

(6)

For at efterprøve, om EF-målet er nået, er det nødvendigt at tilrettelægge gentagne prøveudtagninger fra flokke.

(7)

I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003 blev Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) hørt om fastsættelsen af EF-målet for æglæggende høner af Gallus gallus.

(8)

Siden vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i avlsflokke af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 er alternative analysemetoder blevet udviklet og valideret. Endvidere bør salmonellastammer påvist hos avlsflokke opbevares med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed. Forordning (EF) nr. 1003/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-mål

1.   Der fastsættes følgende EF-mål, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne æglæggende høner af Gallus gallus (i det følgende benævnt »EF-målet«):

a)

En årlig minimumsprocent for mindskelse hos positive flokke af voksne æglæggende høner, der mindst udgør:

i)

10 %, hvis prævalensen i det foregående år var under 10 %

ii)

20 %, hvis prævalensen i det foregående år lå mellem 10 og 19 %

iii)

30 %, hvis prævalensen i det foregående år lå mellem 20 og 39 %

iv)

40 %, hvis prævalensen i det foregående år var 40 % eller derover

eller

b)

en nedsættelse af maksimumsprocenten til 2 % eller derunder; for medlemsstater med under 50 flokke af voksne æglæggende høner må højst én voksen flok fortsat være positiv.

Det første mål bør nås i 2008 baseret på resultaterne af den overvågning, der påbegyndes i årets begyndelse. Hvad angår 2008-målet anvendes resultaterne af den referenceundersøgelse, der er gennemført i henhold til artikel 1, stk. 1, i beslutning 2004/665/EF, som referencegrundlag i forbindelse med denne artikel.

2.   Kontrolordningen til efterprøvning af, hvordan det går med at nå EF-målet, er fastsat i bilaget.

Evalueringen af, om målet er nået, sker ved at tage resultaterne fra tre på hinanden følgende år i betragtning.

I det omfang, de ikke er beskrevet i bilaget til denne forordning, betragtes de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 5 i beslutning 2004/665/EF, som anbefalinger med hensyn til gennemførelsen af dette stykke i de nationale bekæmpelsesprogrammer.

3.   Kommissionen tager evt. kontrolordningen beskrevet i bilaget til nærværende forordning op til revision på grundlag af erfaringerne fra det første år af bekæmpelsesprogrammet omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 (herefter benævnt »det nationale bekæmpelsesprogram«).

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005

I bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005 indsættes følgende som punkt 3.4 og 3.5:

»3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på virksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (3), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Opbevaring af stammer

Som minimum opbevares de stammer, der er isoleret som led i den offentlige kontrol, med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12).

(2)  EUT L 303 af 30.9.2004, s. 30.

(3)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1


BILAG

Kontrolordning, der er nødvendig for at efterprøve, om EF-målet er nået, for så vidt angår mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne æglæggende høner af Gallus gallus, jf. artikel 1, stk. 2

1.   PRØVEUDTAGNING

Prøveudtagningen skal omfatte alle flokke af voksne æglæggende høner af Gallus gallus (i det følgende benævnt »æglæggerflokke«), jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2.   OVERVÅGNING AF ÆGLÆGGERFLOKKE

2.1.   Hyppighed og status for prøveudtagningen

Prøveudtagning af æglæggerflokke foretages på fødevarevirksomhedslederens (i det følgende benævnt »virksomhedslederens«) initiativ og af den kompetente myndighed.

Prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ skal foretages mindst hver 15. uge. Den første prøveudtagning skal foretages, når fuglene er 24 uger (± 2 uger).

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed skal som minimum gennemføres:

a)

i én flok pr. år pr. bedrift og omfatte mindst 1 000 fugle

b)

når fuglene er 24 uger (± 2 uger) i æglæggerflokke i stalde, hvor der blev påvist salmonella hos den foregående flok

c)

i alle tilfælde af mistanke om infektion med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, der er resultat af den epidemiologiske undersøgelse af fødevarebårne udbrud, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (1)

d)

på alle andre æglæggerflokke på bedriften, hvis der påvises Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i en æglæggerflok på bedriften

e)

i tilfælde, hvor den kompetente myndighed finder det relevant.

En prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan træde i stedet for én prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ.

2.2.   Prøveudtagningsprotokol

For at sikre optimal følsomhed i prøveudtagningen udtages der prøver af såvel fækalt materiale som det omgivende miljø som minimum som fastsat i litra a) og b).

a)

For flokke i bursystemer indsamles der 2 × 150 g naturligt blandet gødning fra alle gødningsbånd eller skrabere i stalden efter udmugning; for trappebursystemer uden skrabere eller gødningsbånd indsamles der dog 2 × 150 g blandet frisk gødning fra 60 forskellige steder under burene i gødningskældrene.

b)

I stalde/æglæggerhuse med fritgående høner udtages der 2 par sokkeprøver, uden at der skiftes overtrækssko mellem sokkeprøverne.

Når den kompetente myndighed udtager prøver, indsamles der 250 ml med mindst 100 g støv fra vigtige støvkilder i hele stalden. Hvis der ikke er tilstrækkeligt støv, indsamles en supplerende prøve bestående af 150 g naturligt blandet gødning eller et supplerende par sokkeprøver.

Når der udtages prøver som omhandlet i punkt 2.1, litra b), c) og d), verificerer den kompetente myndighed ved at foretage yderligere relevante test, at resultaterne af salmonellaundersøgelserne af fugle ikke er påvirket af anvendelse af antimikrobielle stoffer i flokkene.

Hvis der ikke påvises forekomst af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, men der påvises antimikrobielle stoffer eller bakterievæksthæmmende virkninger medregnes flokken som en inficeret æglæggerflok i forbindelse med EF-målet, jf. artikel 1, stk. 2.

3.   UNDERSØGELSE AF PRØVERNE

3.1.   Transport og klargøring af prøverne

Prøver sendes som ekspresforsendelse eller med kurer på indsamlingsdagen til de laboratorier, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 2160/2003. På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet, indtil de undersøges, hvilket skal ske inden for 48 timer efter modtagelsen.

3.1.1.   Sokkeprøver

a)

De 2 par overtrækssokker (»boot swab«-sokker) pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og samles og anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur.

b)

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

3.1.2.   Andet fækalt materiale og støvprøver

a)

Gødningsprøver samles og blandes grundigt, og en delprøve på 25 g udtages til dyrkning.

b)

Delprøven på 25 g tilsættes til 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur.

c)

Prøven dyrkes efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

Hvis der fastlægges ISO-standarder om klargøring af gødningsprøver til påvisning af salmonella, anvendes de og træder i stedet for bestemmelserne ovenfor om prøveklargøring.

3.2.   Påvisningsmetode

Til påvisning anvendes den metode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene. Metoden er beskrevet i den aktuelle udgave af forslag til bilag D til ISO 6579 (2002): »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Ved denne metode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

3.3.   Serotypning

Mindst ét isolat fra hver positiv prøve serotypebestemmes efter Kaufmann-White-skemaet.

3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på virksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004 (2), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Opbevaring af stammer

Som minimum opbevares de stammer, der er indsamlet af den kompetente myndighed, med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år.

4.   RESULTATER OG RAPPORTERING

En æglæggerflok anses for positiv for så vidt angår efterprøvningen af, om EF-målet er nået, når der er påvist Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium (bortset fra vaccinestammer) i én eller flere prøver fra æglæggerflokken. Positive æglæggerflokke medregnes kun én gang uanset antallet af prøveudtagninger og test, og de medregnes kun i rapporten vedrørende det første år, hvor der sker påvisning.

Rapporteringen skal omfatte følgende:

a)

det samlede antal æglæggerflokke, der er testet, og antallet af æglæggerflokke, der er testet opdelt på status for prøveudtagningen, jf. punkt 2.1

b)

det samlede antal inficerede flokke og testresultaterne opdelt på status for prøveudtagningen, jf. punkt 2.1

c)

forklaringer af resultater, navnlig vedrørende ekstraordinære tilfælde.

Resultaterne omhandlet i dette punkt og supplerende relevante oplysninger indberettes i rapporten om tendenser og kilder, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF.


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(2)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1169/2006

af 31. juli 2006

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. juli 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

8

1. termin

9

2. termin

10

3. termin

11

4. termin

12

5. termin

1

6. termin

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen,

C03

:

Alle tredjelande undtagen Bulgarien, Norge, Rumænien, Schweiz og Liechtenstein.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2006

af 31. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1171/2006

af 31. juli 2006

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. juli 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

8

1. term.

9

2. term.

10

3. term.

11

4. term.

12

5. term.

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

2

7. term.

3

8. term.

4

9. term.

5

10. term.

6

11. term.

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2006

af 31. juli 2006

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21. ocktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (3) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(2)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 fastsættes de særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(3)  EFT L 288 af 25.10.1974, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. juli 2006 de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

(EUR/t)

Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1173/2006

af 31. juli 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. august 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. august 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

5,93

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

37,23

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

50,27

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

50,27

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

42,22


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(14.7.2006-28.7.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Præmie for Golfen (EUR/t)

15,09

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 20,81 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1174/2006

af 31. juli 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 55 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 201 af 25.7.2006, s. 13.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 1. august 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1175/2006

af 31. juli 2006

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 858/2006 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for citroner, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for citroner, der udføres efter den 31. juli 2006, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For citroner afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 858/2006, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 31. juli 2006, men inden den 1. november 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 159 af 19.6.2006, s. 5.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. november 2005

om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

(2006/529/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet om en aftale med Ukraine om visse aspekter af lufttrafik i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets bemyndigelse af 5. juni 2003.

(3)

Den aftale, Kommissionen har forhandlet sig frem til, bør undertegnes med forbehold af eventuel senere indgåelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at undertegne aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik med forbehold af senere indgåelse.

2.   Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2005.

På Rådets vegne

A. JOHNSON

Formand


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB —

på den ene side, og

UKRAINE

på den anden side

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem alle Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Ukraine med bestemmelser, der strider mod fællesskabsretten,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab har enekompetence med hensyn til flere aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret på en medlemsstats område, i henhold til fællesskabsretten har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med fællesskabsretten,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Ukraine, som strider mod fællesskabsretten, skal bringes i overensstemmelse hermed for at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Ukraine og for at sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab ikke har til hensigt som led i disse forhandlinger at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Ukraine, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Fællesskabet og luftfartsselskaber fra Ukraine eller at forhandle ændringer af bestemmelserne i eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler om trafikrettigheder,—

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1.   Hvor intet andet følger af sammenhængen, er begreber, der anvendes i denne aftale, defineret i bilag IV.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til statsborgere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

Artikel 2

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i litra a) i bilag II med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Ukraines udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Ukraine modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder Ukraine de relevante godkendelser og tilladelser med det mindst mulige tidsforbrug til procedurer, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den udpegende medlemsstats område og er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator’s Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, og kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

Artikel 3

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning foretaget af Ukraine

1.   Bestemmelserne i stk. 2 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i litra b) i bilag II med hensyn til afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser til et luftfartsselskab udpeget af en medlemsstat.

2.   Ukraine kan afvise, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget, hvis:

i)

luftfartsselskabet ikke i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er etableret på den udpegende medlemsstats område eller ikke er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens,

ii)

den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator’s Certificate«, ikke udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, eller den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

iii)

luftfartsselskabet ikke ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, og kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

Ukraine udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle luftfartsselskaber fra Fællesskabet på grundlag af nationalitet.

Artikel 4

Sikkerhed

1.   Stk. 2 supplerer de artikler, der er anført i litra c) i bilag II.

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder effektiv myndighedskontrol med, gælder Ukraines rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Ukraine også med hensyn til den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og med hensyn til det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 5

Beskatning af flybrændstof

1.   Stk. 2 supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i litra d) i bilag II.

2.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte er intet i de aftaler, der er anført i litra d) i bilag II, til hinder for, at medlemsstaterne uden forskelsbehandling kan opkræve skatter, afgifter eller gebyrer på brændstof, der leveres på deres område til brug i et luftfartøj fra et luftfartsselskab udpeget af Ukraine, som beflyver en rute mellem et punkt på den pågældende medlemsstats område og et andet punkt på denne eller en anden medlemsstats område.

Artikel 6

Transporttakster

1.   Stk. 2 supplerer de artikler, der er anført i litra e) i bilag II.

2.   De takster, som det eller de luftfartsselskaber, der udpeges af Ukraine i henhold til en aftale anført i bilag I, som indeholder en af de bestemmelser, der er anført i litra e) i bilag II, opkræver for transport, som udelukkende finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område, er underlagt fællesskabsretten.

Artikel 7

Bilag

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del deraf.

Artikel 8

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på datoen for modtagelsen af parternes sidste skriftlige notifikation om afslutningen af de interne procedurer, der er nødvendige for aftalens ikrafttrædelse.

2.   Denne aftale finder anvendelse på alle aftaler anført i litra b) i bilag I, når de er trådt i kraft.

Artikel 10

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er anført i bilag I ophører, ophører samtidig alle bestemmelser i nærværende aftale vedrørende den pågældende aftale.

2.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag I ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

Artikel 11

Registrering

Denne aftale og ændringer heraf registreres hos Organisationen for International Civil Luftfart.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

BILAG I

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

a)

Lufttrafikaftaler mellem Ukraine og medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er trådt i kraft eller undertegnet, samt andre arrangementer mellem Ukraine og medlemsstater, som anvendes midlertidigt:

Lufttransportaftale mellem den østrigske forbundsregering og Ukraines regering udfærdiget i Wien den 15. juni 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Østrig«)

Senest ændret ved det godkendte mødereferat udfærdiget i Wien den 22. april 2005.

Aftale mellem Kongeriget Belgiens regering og Ukraines regering om lufttrafik undertegnet i Kiev den 20. maj 1996 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Belgien«)

Senest ændret ved aftalememorandummet udfærdiget i Bruxelles den 6. februar 2004.

Lufttransportaftale mellem Den Tjekkiske Republiks regering og Ukraines regering undertegnet i Kiev den 1. juli 1997 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Tjekkiet«)

Lufttrafikaftale mellem Republikken Cyperns regering og Ukraines regering udfærdiget i Kiev den 21. februar 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Cypern«)

Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Ukraines regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Kiev den 27. marts 2001 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Danmark«)

Lufttransportaftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Ukraines regering udfærdiget i Kiev den 10. juni 1993 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Tyskland«)

Lufttrafikaftale mellem Republikken Estlands regering og Ukraines regering udfærdiget i Tallinn den 6. juli 1993 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Estland«)

Aftale mellem Republikken Finlands regering og Ukraines regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Helsingfors den 5. juni 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Finland«)

Aftale mellem Den Franske Republiks regering og Ukraines regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Kiev den 3. maj 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Frankrig«)

Lufttransportaftale mellem Den Hellenske Republiks regering og Ukraines regering udfærdiget i Kiev den 15. december 1997 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Grækenland«)

Lufttransportaftale mellem Republikken Ungarns regering og Ukraines regering udfærdiget i Kiev den 19. maj 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Ungarn«)

Lufttrafikaftale mellem Den Italienske Republiks regering og Ukraines regering udfærdiget i Rom den 2. maj 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Italien«)

Lufttransportaftale mellem Republikken Letlands regering og Ukraines regering udfærdiget i Riga den 23. maj 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Letland«)

Lufttrafikaftale mellem Republikken Litauens regering og Ukraines regering udfærdiget i Vilnius den 7. juli 1993 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Litauen«)

Senest ændret ved protokol undertegnet i Vilnius den 26. maj 2003.

Aftale mellem Storhertugdømmet Luxembourgs regering og Ukraines regering om lufttrafik udfærdiget i Luxembourg den 14. juni 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Luxembourg«)

Aftale mellem Kongeriget Nederlandene og Ukraine om lufttrafik udfærdiget i Kiev den 7. september 1993 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Nederlandene«)

Aftale mellem Republikken Polens regering og Ukraines regering om lufttrafik udfærdiget i Warszawa den 20. januar 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Polen«)

Lufttrafikaftale mellem Den Slovakiske Republiks regering og Ukraines regering udfærdiget i Bratislava den 23. maj 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Slovakiet«)

Lufttrafikaftale mellem Republikken Sloveniens regering og Ukraines regering udfærdiget i Ljubljana den 30. marts 1999 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Slovenien«)

Lufttransportaftale mellem Kongeriget Spaniens regering og Ukraines regering udfærdiget i Madrid den 7. oktober 1996 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Spanien«)

Overenskomst mellem Kongeriget Sveriges regering og Ukraines regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Kiev den 27. marts 2001 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Sverige«)

Aftale mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Ukraines regering om lufttrafik undertegnet i London den 10. februar 1993 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-UK«)

b)

Lufttrafikaftaler mellem Ukraine og medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er paraferet:

Aftale mellem Republikken Irlands regering og Ukraines regering om lufttransport paraferet i Dublin den 10. december 1992 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Irland«)

Aftale mellem Republikken Maltas regering og Ukraines ministerkabinet vedrørende lufttrafik paraferet i Luqa den 17. juni 1998 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Malta«)

Lufttransportaftale mellem Den Portugisiske Republiks regering og Ukraines ministerkabinet paraferet i Lissabon den 18. oktober 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Ukraine-Portugal«).

BILAG II

Liste over artikler i de i bilag I anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2-6

a)

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Ukraine-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Tjekkiet

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Danmark

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Tyskland

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-Estland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Finland

Artikel 4, stk. 3, i aftalen Ukraine-Frankrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Grækenland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Ungarn

Artikel 3, stk. 3, i aftalen Ukraine-Irland

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-Italien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Letland

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-Litauen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Malta

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Nederlandene

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Portugal

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-Slovakiet

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Slovenien

Artikel III, stk. 4, i aftalen Ukraine-Spanien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Ukraine-Sverige

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Ukraine-UK

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Østrig

Artikel 5, stk. 1, litra d), i aftalen Ukraine-Belgien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Tjekkiet

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Cypern

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Danmark

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Estland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Finland

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Frankrig

Artikel 4, stk. 1, litra b), i aftalen Ukraine-Grækenland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Ungarn

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Italien

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Litauen

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Ukraine-Luxembourg

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Malta

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Ukraine-Nederlandene

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Polen

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Portugal

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Slovakiet

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Slovenien

Artikel IV, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Spanien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-Sverige

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Ukraine-UK

c)

Fysisk beskyttelse:

Artikel 9a i aftalen Ukraine-Østrig

Artikel 7 i aftalen Ukraine-Belgien

Artikel 9 i aftalen Ukraine-Tjekkiet

Artikel 14a i aftalen Ukraine-Danmark

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Estland

Artikel 9 i aftalen Ukraine-Frankrig

Artikel 8 i aftalen Ukraine-Grækenland

Artikel 5 i aftalen Ukraine-Ungarn

Artikel 7 i aftalen Ukraine-Irland

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Italien

Artikel 16a i aftalen Ukraine-Litauen

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Luxembourg

Artikel 8 i aftalen Ukraine-Malta

Artikel 13 i aftalen Ukraine-Nederlandene

Artikel 15 i aftalen Ukraine-Portugal

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Slovakiet

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Slovenien

Artikel XI i aftalen Ukraine-Spanien

Artikel 14a i aftalen Ukraine-Sverige

d)

Beskatning af flybrændstof:

Artikel 7 i aftalen Ukraine-Østrig

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Belgien

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Tjekkiet

Artikel 7 i aftalen Ukraine-Cypern

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Danmark

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Tyskland

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Estland

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Finland

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Frankrig

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Grækenland

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Ungarn

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Irland

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Italien

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Letland

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Litauen

Artikel 8 i aftalen Ukraine-Luxembourg

Artikel 5 i aftalen Ukraine-Malta

Artikel 9 i aftalen Ukraine-Nederlandene

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Polen

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Portugal

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Slovakiet

Artikel 8 i aftalen Ukraine-Slovenien

Artikel V i aftalen Ukraine-Spanien

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Sverige

Artikel 8 i aftalen Ukraine-UK

e)

Transporttakster:

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Østrig

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Belgien

Artikel 14 i aftalen Ukraine-Tjekkiet

Artikel 14 i aftalen Ukraine-Cypern

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Danmark

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Tyskland

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Estland

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Finland

Artikel 17 i aftalen Ukraine-Frankrig

Artikel 14 i aftalen Ukraine-Grækenland

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Ungarn

Artikel 6 i aftalen Ukraine-Irland

Artikel 8 i aftalen Ukraine-Italien

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Letland

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Litauen

Artikel 10 i aftalen Ukraine-Luxembourg

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Malta

Artikel 5 i aftalen Ukraine-Nederlandene

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Polen

Artikel 18 i aftalen Ukraine-Portugal

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Slovakiet

Artikel 12 i aftalen Ukraine-Slovenien

Artikel VII i aftalen Ukraine-Spanien

Artikel 11 i aftalen Ukraine-Sverige

Artikel 7 i aftalen Ukraine-UK.

BILAG III

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om lufttransport).

BILAG IV

Definitioner

Ved udtrykket »medlemsstat« forstås en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

Udtrykket »etablering af et EF-luftfartsselskab (flyselskab) på en medlemsstats område« indebærer, at der foretages en effektiv og faktisk udøvelse af lufttransportaktiviteter gennem faste arrangementer. Den pågældende strukturs retlige form, hvad enten det er en filial eller et datterselskab med status som juridisk person, bør ikke tillægges afgørende betydning i denne forbindelse.

Ved udtrykket »licens« forstås en tilladelse udstedt af den ansvarlige medlemsstat til et foretagende til at udføre lufttransport med passagerer, post og/eller fragt som angivet i licensen mod vederlag og/eller lejeafgift.

Ved »AOC« eller »Air Operator's Certificate« (luftfartscertifikat) forstås et dokument udstedt af en medlemsstats kompetente myndigheder til et foretagende eller en gruppe af foretagender, hvori det attesteres, at vedkommende foretagende har den fornødne fagkundskab og struktur til at operere luftfartøjer på betryggende måde i forbindelse med de former for luftfartsvirksomhed, der er angivet i certifikatet.

Belæg for »effektiv myndighedskontrol« forudsætter blandt andet, at luftfartsselskabet har en gyldig licens udstedt af de kompetente myndigheder og opfylder de kompetente myndigheders kriterier for international luftfart, f.eks. dokumentation for dets finansielle situation samt dets evne til i givet fald at opfylde krav om forpligtelse til offentlig tjeneste og forpligtelser angående beflyvningens kontinuitet osv. Desuden skal den medlemsstat, som udsteder licensen, være i besiddelse af og vedligeholde programmer for tilsyn med flysikkerheden, og disse skal som minimum være i overensstemmelse med Organisationen for International Civil Luftfarts krav.


1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/39


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. juni 2006

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik

(2006/530/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede ved sin afgørelse af 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet om en aftale med Ukraine om visse aspekter af lufttrafik i overensstemmelse med mekanismerne og direktiverne i bilaget til nævnte rådsafgørelse.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 1. december 2005 med forbehold af eventuel senere indgåelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 28. november 2005.

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik godkendes på Fællesskabets vegne.

2.   Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 9, stk. 1.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. juni 2006.

På Rådets vegne

H. GORBACH

Formand


(1)  Udtalelse af 14.3.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Se side 24 i denne EUT.