ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. juli 2006


Indhold

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte

1

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte

3

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan den 15. juni 2006 om ændring af protokol 3 til Euro-Middelhavsaftalen om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde

30

Protokol 3 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og ordninger for administrativt samarbejde

31

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

31.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. oktober 2004

om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte

(2006/507/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et af målene for Fællesskabets politik på miljøområdet er i henhold til traktatens artikel 174 på internationalt plan at fremme foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer.

(2)

Rådet bemyndigede i 1998 Kommissionen til på Fællesskabets vegne at deltage i forhandlingerne om en konvention om persistente organiske miljøgifte under De Forenede Nationers Miljøprograms auspicier. Kommissionen deltog i disse forhandlinger sammen med medlemsstaterne.

(3)

Konventionen om persistente organiske miljøgifte (»konventionen«) blev vedtaget i Stockholm den 22. maj 2001.

(4)

Konventionen opstiller med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet rammebestemmelser for afvikling af fremstillingen, anvendelsen, importen og eksporten af i første omgang tolv prioriterede persistente organiske miljøgifte, for sikker håndtering og bortskaffelse heraf og for forhindring eller mindskelse af udslip af visse utilsigtede persistente organiske miljøgifte. Endvidere opstiller konventionen regler for optagelse af nye kemikalier i konventionen.

(5)

Fællesskabet, de femten daværende medlemsstater samt otte af de nye medlemsstater undertegnede konventionen på en konference for befuldmægtigede i Stockholm den 22.-23. maj 2001.

(6)

Konventionen er åben for ratifikation, accept eller godkendelse for stater og for organisationer for regional økonomisk integration.

(7)

Ifølge konventionen skal organisationer for regional økonomisk integration i deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument angive omfanget af deres kompetence på de områder, der er omfattet af konventionen.

(8)

Fællesskabet har allerede vedtaget retsakter på områder, der er omfattet af konventionen, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige kemikalier (4) samt Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (5).

(9)

Konventionen bidrager til gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitiske mål. Fællesskabet bør derfor godkende konventionen snarest muligt.

(10)

I tilfælde af en ændring i konventionens bilag A, B eller C eller i yderligere bilag, der vedtages, bør Kommissionen sørge for gennemførelsen heraf inden for rammerne af forordning (EF) nr. 850/2004 eller anden relevant fællesskabslovgivning. Gennemføres ændringen ikke senest et år efter datoen for depositarens underretning om vedtagelsen heraf, bør Kommissionen for at undgå overtrædelse af konventionens bestemmelser afgive meddelelse til depositaren i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »konventionen«, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til konventionen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Gennemføres en ændring til konventionens bilag A, B eller C eller yderligere bilag ikke i bilagene til forordning (EF) nr. 850/2004 eller anden relevant fællesskabslovgivning senest et år efter datoen for depositarens underretning om vedtagelsen heraf, afgiver Kommissionen meddelelse til depositaren i overensstemmelse med konventionens artikel 22.

2.   Gennemføres en ændring til konventionens bilag A, B eller C eller yderligere bilag, efter at Kommissionen har afgivet meddelelse som omhandlet i stk. 1, trækker Kommissionen straks meddelelsen tilbage.

Artikel 3

1.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at deponere godkendelsesinstrumentet hos Generalsekretæren for De Forenede Nationer i overensstemmelse med konventionens artikel 25, stk. 1.

2.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at deponere kompetenceerklæringen i bilaget til denne afgørelse i overensstemmelse med konventionens artikel 25, stk. 3.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 495.

(2)  EUT C 32 af 5.2.2004, s. 45.

(3)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(4)  EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2006 (EUT L 136 af 24.5.2006, s. 9).

(5)  EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.


(OVERSÆTTELSE)

STOCKHOLM-KONVENTIONEN OM PERSISTENTE ORGANISKE MILJØGIFTE

PARTERNE I DENNE KONVENTION —

SOM ERKENDER, at persistente organiske miljøgifte udviser toksiske egenskaber, modstår nedbrydning, bioakkumulerer og transporteres gennem luft, vand og migrerende arter på tværs af internationale grænser og deponeres langt fra udslipsstedet, hvor de ophobes i terrestriske og akvatiske økosystemer,

SOM ER KLAR OVER de sundhedsproblemer, specielt i udviklingslandene, som lokal eksponering for persistente organiske miljøgifte kan medføre, navnlig for kvinder og derigennem for de kommende generationer,

SOM ERKENDER, at de arktiske økosystemer og oprindelige folk er særligt udsatte på grund af biomagnifikationen af persistente organiske miljøgifte, og at forurening af deres traditionelle fødevarer er en trussel mod folkesundheden,

SOM ER KLAR OVER behovet for en global indsats over for persistente organiske miljøgifte,

SOM ER OPMÆRKSOMME på beslutning 19/13 C af 7. februar 1997 fra Styrelsesrådet for De Forenede Nationers Miljøprogram om iværksættelse af en international indsats til beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed gennem foranstaltninger, der tager sigte på at mindske og/eller forhindre emissioner og udledninger af persistente organiske miljøgifte,

SOM MINDER OM vedkommende bestemmelser i de relevante internationale miljøkonventioner, særlig Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel og Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf samt regionale aftaler udarbejdet inden for rammerne af konventionens artikel 11,

SOM OGSÅ MINDER OM de vedkommende bestemmelser i Rio-erklæringen om miljø og udvikling samt Agenda 21,

SOM ERKLÆRER, at forsigtighedshensynet ligger til grund for indsatsen for samtlige parters vedkommende, og at det udmøntes i denne konvention,

SOM ERKENDER, at denne konvention og andre internationale aftaler på handels- og miljøområdet gensidigt understøtter hinanden,

SOM BEKRÆFTER, at staterne, i overensstemmelse med De Forenede Nationers Pagt og principperne i international ret, har suveræn ret til at udnytte deres egne ressourcer i henhold til deres egen miljø- og udviklingspolitik og pligt til at sikre, at aktiviteter, der hører under deres jurisdiktion eller kontrol, ikke forårsager miljøskader i andre lande eller områder uden for grænserne for deres nationale jurisdiktion,

SOM TILGODESER de særlige omstændigheder og behov, der gør sig gældende for udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede heraf, og lande med overgangsøkonomi, især behovet for, at deres muligheder for at håndtere kemikalier styrkes, bl.a. gennem teknologioverførsel, teknisk og finansiel bistand og fremme af samarbejdet mellem parterne,

SOM TIL FULDE TAGER HENSYN TIL Handlingsprogrammet for bæredygtig Udvikling i de små østater blandt Udviklingslandene, vedtaget i Barbados den 6. maj 1994,

SOM MÆRKER SIG industri- og udviklingslandenes respektive muligheder, samt landenes fælles, men differentierede ansvar, som fastsat i princip 7 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling,

SOM ERKENDER de vigtige bidrag, som den private sektor og ikke-statslige organisationer kan yde i indsatsen for at mindske og/eller forhindre emissioner og udledninger af persistente organiske miljøgifte,

SOM UNDERSTREGER vigtigheden af, at producenter af persistente organiske miljøgifte påtager sig ansvaret for at reducere de skadelige virkninger forårsaget af deres produkter og for at informere brugerne, myndighederne og offentligheden om de pågældende kemikaliers farlige egenskaber,

SOM ER KLAR OVER nødvendigheden af, at der træffes foranstaltninger til at forhindre skadelige virkninger forårsaget af persistente organiske miljøgifte på alle stadier af deres livscyklus,

SOM BEKRÆFTER princip 16 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling, hvori det hedder, at de nationale myndigheder bør bestræbe sig på at fremme internalisering af miljøomkostningerne og anvendelse af økonomiske virkemidler, idet de tilgodeser princippet om, at forureneren bør afholde forureningsomkostningerne, med behørig hensyntagen til offentlighedens interesse og uden fordrejning af international handel og investeringer,

SOM OPFORDRER parter, der ikke har systemer til regulering og vurdering af pesticider og industrikemikalier, til at udvikle sådanne systemer,

SOM ERKENDER vigtigheden af udvikling og anvendelse af miljøforsvarlige alternative processer og kemikalier,

SOM ER BESLUTTET PÅ at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod skadevirkninger fra persistente organiske miljøgifte,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Målsætning

Formålet med denne konvention er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte, under hensyntagen til den forsigtige tilgang, der er fremsat i princip 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling.

Artikel 2

Definitioner

I denne konvention forstås ved:

a)

»part«: en stat eller en regional organisation for økonomisk integration, der har givet sit samtykke til at være bundet denne konvention, og for hvilken konventionen er trådt i kraft

b)

»regional organisation for økonomisk integration«: en organisation oprettet af suveræne stater i et givet geografisk område, som af dens medlemsstater har fået tildelt kompetence på de af denne konvention omfattede områder, og som, efter organisationens interne procedurer, er behørigt bemyndiget til at undertegne, ratificere, acceptere, godkende eller tiltræde denne konvention

c)

»tilstedeværende og stemmeafgivende parter«: parter, der er til stede og afgiver stemme for eller imod.

Artikel 3

Foranstaltninger til at reducere eller forhindre udslip fra tilsigtet fremstilling og anvendelse

1.   Hver part forpligter sig til:

a)

at forbyde og/eller træffe de fornødne retslige og administrative foranstaltninger til at udfase:

i)

fremstilling og anvendelse af de i bilag A opførte kemikalier, i overensstemmelse med bestemmelserne i samme bilag, og

ii)

import og eksport af de i bilag A opførte kemikalier, i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, og

b)

at begrænse fremstilling og anvendelse af de i bilag B opførte kemikalier, i overensstemmelse med bestemmelserne i samme bilag.

2.   Hver part træffer foranstaltninger til at sikre:

a)

at et kemikalie i bilag A eller bilag B kun importeres:

i)

med henblik på miljøforsvarlig bortskaffelse, som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), eller

ii)

med henblik på anvendelser eller formål, der er tilladt for den pågældende part i medfør af bilag A eller bilag B

b)

at et kemikalie i bilag A, som er omfattet af en fremstillings‐ eller anvendelsesspecifik undtagelse, eller et kemikalie i bilag B, som er omfattet af en fremstillings‐ eller anvendelsesspecifik undtagelse, eller for hvilket der findes et acceptabelt formål, under hensyntagen til de relevante bestemmelser i de gældende internationale aftaler om forudgående informeret samtykke, kun eksporteres:

i)

med henblik på miljøforsvarlig bortskaffelse, som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d)

ii)

til en part, der har tilladelse til at anvende det pågældende kemikalie i medfør af bilag A eller bilag B, eller

iii)

til en stat, der ikke er part i denne konvention, og som har udstedt et årscertifikat til den eksporterende part. Certifikatet specificerer den tilsigtede anvendelse af kemikaliet og indeholder en erklæring, om, at den importerende stat for det pågældende kemikalies vedkommende forpligter sig til:

a.

at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at træffe de fornødne foranstaltninger til at minimere eller forhindre udslip

b.

at overholde bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, og

c.

om relevant, at overholde bestemmelserne i bilag B, del II, stk. 2.

Certifikatet omfatter endvidere fornøden understøttende dokumentation, som f.eks. lovgivning, regler og administrative eller politiske retningslinjer. Den eksporterende part fremsender certifikatet til sekretariatet senest 60 dage efter modtagelsen

c)

at et kemikalie i bilag A, som ikke længere er omfattet af fremstillings‐ eller anvendelsesspecifikke undtagelser for nogen af parterne, ikke eksporteres, medmindre det sker med henblik på miljøforsvarlig bortskaffelse, som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d).

d)

I dette stykke omfatter »stat, der ikke er part i denne konvention« for så vidt angår et givet kemikalie, en stat eller en regional organisation for økonomisk integration, som ikke har indvilliget i at være bundet af konventionen for så vidt angår det pågældende kemikalie.

3.   Hver part, der har et eller flere systemer til regulering og vurdering af nye pesticider eller nye industrikemikalier, træffer med henblik på at forhindre fremstilling og anvendelse foranstaltninger til at regulere nye pesticider eller nye industrikemikalier, som under hensyntagen til kriterierne i bilag D, stk. 1, udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte.

4.   Hver part, der har et eller flere systemer til regulering og vurdering af pesticider eller industrikemikalier, tager inden for rammerne af disse systemer i givet fald hensyn til kriterierne i bilag D, stk. 1, ved vurderingen af ibrugværende pesticider eller industrikemikalier.

5.   Medmindre andet er fastsat i denne konvention, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse på mængder af et kemikalie, der skal anvendes til laboratorieforskning eller som referencestandard.

6.   Enhver part, der har en specifik undtagelse i medfør af bilag A eller en specifik undtagelse eller et acceptabelt formål i medfør af bilag B, træffer passende foranstaltninger til, at fremstilling eller anvendelse i medfør af sådanne undtagelser eller acceptable formål sker på en måde, der forhindrer eller minimerer eksponering af mennesker og udslip til miljøet. Ved anvendelser i medfør af undtagelser eller acceptable formål, der ved normal brug indebærer tilsigtet udslip til miljøet, skal sådanne udslip begrænses mest muligt, under hensyntagen til gældende normer og retningslinjer.

Artikel 4

Register over specifikke undtagelser

1.   Der oprettes hermed et register til identifikation af parter, som har specifikke undtagelser opført i bilag A eller bilag B. Registret omfatter ikke parter, der gør brug af de bestemmelser i bilag A eller bilag B, som kan gøres gældende af alle parter. Registret føres af sekretariatet og er tilgængeligt for offentligheden.

2.   Registret omfatter:

a)

en liste over de i bilag A og bilag B anførte typer af specifikke undtagelser

b)

en liste over parter, der har en specifik undtagelse som anført i bilag A eller bilag B, og

c)

en liste med udløbsdatoerne for hver enkelt registreret specifik undtagelse.

3.   Enhver stat kan, når den bliver part, ved skriftlig meddelelse til sekretariatet blive registreret for en eller flere typer specifikke undtagelser som anført i bilag A eller bilag B.

4.   Alle registreringer af specifikke undtagelser for et givet kemikalie udløber fem år efter datoen for denne konventions ikrafttræden, medmindre en part har anført en tidligere dato i registret, eller en forlængelse er meddelt i medfør af stk. 7.

5.   Partskonferencen træffer på sit første møde beslutning om proceduren for revision af registrets registreringer.

6.   Forud for revisionen af en registrering sender den pågældende part sekretariatet en rapport med en begrundelse for behovet for fortsat registrering af den pågældende undtagelse. Rapporten rundsendes af sekretariatet til samtlige parter. Revisionen af undtagelsen gennemføres på grundlag af alle tilgængelige oplysninger. Derefter kan partskonferencen fremsætte de henstillinger til den pågældende part, den skønner passende.

7.   Partskonferencen kan på anmodning af den pågældende part beslutte at udskyde udløbsdatoen for en specifik undtagelses med op til fem år. Partskonferencen træffer sin beslutning under behørigt hensyn til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for parter i udviklingslande og for parter i lande med overgangsøkonomi.

8.   En part kan når som helst trække en registrering af en specifik undtagelse tilbage fra registret efter skriftlig meddelelse herom til sekretariatet. Tilbagetrækningen har virkning fra den i meddelelsen anførte dato.

9.   Når ingen parter længere er registreret for en given type specifik undtagelse, kan der ikke foretages nye registreringer for den pågældende type undtagelse.

Artikel 5

Foranstaltninger til at mindske eller forhindre udslip fra utilsigtet fremstilling

Hver part træffer mindst følgende foranstaltninger for at reducere de samlede udslip fra antropogene kilder for hver af de i bilag C opførte kemikalier med henblik på fortsat minimering og, hvor det er muligt, endelig eliminering:

a)

udarbejdelse af en handlingsplan eller, hvor det er hensigtsmæssigt, en regional eller subregional handlingsplan herfor senest to år efter denne konventions ikrafttræden, og efterfølgende gennemførelse heraf som led i den i artikel 7 omhandlede gennemførelsesplan, som skal tjene til at identificere, beskrive og imødegå udslip af de i bilag C opførte kemikalier og lette gennemførelsen af litra b) til e). Handlingsplanen skal indeholde følgende elementer:

i)

en evaluering af aktuelle og beregnede udslip, herunder udarbejdelse og ajourføring af fortegnelser over kilder og skøn over udslip, under hensyntagen til kildekategorierne i bilag C

ii)

en evaluering af effektiviteten af den pågældende parts lovgivning og politik vedrørende håndtering af sådanne udslip

iii)

strategier for opfyldelse af kravene i dette stykke, under hensyntagen til evalueringerne i i) og ii)

iv)

foranstaltninger til at fremme oplysning om disse strategier og til fremme af undervisning og uddannelse på området

v)

en revision af disse strategier hvert femte år med en vurdering af deres bidrag til opfyldelse af kravene i dette stykke; resultaterne af sådanne revisioner medtages i de rapporter, der aflægges i medfør af artikel 15

vi)

en tidsplan for gennemførelse af handlingsplanen, herunder for de heri anførte strategier og foranstaltninger

b)

fremme brugen af tilgængelige og praktisk mulige foranstaltninger, der hurtigt kan resultere i en realistisk og signifikant reduktion af udslip eller eliminering af kilder

c)

fremme udviklingen af og, hvor det skønnes relevant, foreskrive anvendelse af alternative eller modificerede materialer, produkter og metoder, der kan forhindre dannelse og udslip af de i bilag C opførte kemikalier, under hensyntagen til den generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til forebyggelse og mindskelse af udslip og til de retningslinjer, der vedtages af partskonferencen

d)

fremme og, i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen af partens handlingsplan, foreskrive brug af de bedste tilgængelige teknikker for nye kilder i de kildekategorier, som parten i sin handlingsplan har identificeret som berettiget hertil, i første omgang med særligt fokus på kildekategorierne i bilag C, del II. Under alle omstændigheder indfases kravet om brug af de bedste tilgængelige teknikker for nye kilder i kildekategorierne bilag C, del II, hurtigst muligt, dog senest fire år efter konventionens ikrafttræden for den pågældende part. Parterne fremmer brugen af den bedste miljøpraksis for de identificerede kategorier. Når parterne anvender de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, tager de hensyn til den generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til forebyggelse og mindskelse af udslip og til de retningslinjer om de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, der vedtages af partskonferencen

e)

i overensstemmelse med partens handlingsplan fremme brugen af de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis for:

i)

eksisterende kilder i de i bilag C, del II, opførte kildekategorier og i kildekategorier såsom de i bilag C, del III, opførte og

ii)

nye kilder i kildekategorier såsom de i bilag C, del III, opførte, som parten ikke har tilgodeset i henhold til litra d)

Når parterne anvender de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, tager de hensyn til den generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af udslip og til de retningslinjer om de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, der vedtages af partskonferencen

f)

i dette litra og bilag C forstås ved:

i)

»den bedste tilgængelige teknik«: det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for udslipsbegrænsning med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse udslip af de i bilag A, del I, opførte kemikalier og deres indvirkning på miljøet som helhed. Der forstå ved:

ii)

»teknik«: både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og lukkes ned

iii)

»tilgængelig«: disponibel for operatøren og udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk holdbare vilkår, idet der tages højde for omkostninger og fordele og

iv)

»bedste«: den mest effektive teknik til at opnå et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed

v)

»bedste miljøpraksis«: anvendelsen af den mest egnede kombination af miljøbeskyttelsesstrategier og ‐foranstaltninger

vi)

»ny kilde«: enhver kilde, hvis opførelse eller væsentlige ændring påbegyndes mindst et år efter datoen for:

a.

ikrafttrædelsen af denne konvention for den pågældende part eller

b.

ikrafttrædelsen for den pågældende part af en ændring i bilag C, hvorved kilden alene i medfør af denne ændring underkastes bestemmelserne i denne konvention.

g)

en part kan anvende grænseværdier for udslip eller præstationsnormer til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til de bedste tilgængelige teknikker i medfør af dette stykke.

Artikel 6

Foranstaltninger til at mindske eller forhindre udslip fra lagre og affald

1.   For at sikre, at lagre, der består af eller indeholder kemikalier opført i bilag A eller bilag B og affald, herunder produkter og artikler der, når de bliver til affald, består af, indeholder eller er forurenet af kemikalier opført i bilag A, B eller C, håndteres på en måde, der beskytter miljøet og menneskers sundhed, skal hver part:

a)

udvikle egnede strategier til at identificere:

i)

lagre, der består af eller indeholder kemikalier opført i bilag A eller bilag B, og

ii)

ibrugværende produkter og artikler samt affald, der består af, indeholder eller er forurenet af kemikalier opført i bilag A, B eller C

b)

så vidt muligt identificere lagre, der består af eller indeholder kemikalier opført i bilag A eller B, på grundlag af de i litra a) nævnte strategier

c)

om relevant håndtere lagre på en sikker, effektiv og miljøforsvarlig måde. Lagre af kemikalier opført i bilag A eller B, som ikke længere må anvendes i henhold til en specifik undtagelse i bilag A eller en specifik undtagelse eller et acceptabelt formål i bilag B, undtagen lagre, der må eksporteres i henhold til artikel 3, stk. 2, anses for at være affald og håndteres i overensstemmelse med litra d)

d)

træffe passende foranstaltninger til, at sådant affald, herunder produkter og artikler, når de bliver til affald:

i)

håndteres, indsamles, transporteres og lagres på en miljøforsvarlig måde

ii)

bortskaffes på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt, så det ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte, eller bortskaffes på anden miljøforsvarlig måde, hvis destruktion eller irreversibel omdannelse ikke udgør den miljømæssigt foretrukne mulighed, eller hvis indholdet af persistente organiske miljøgifte er lavt, under hensyntagen til internationale regler, normer og retningslinjer, herunder sådanne, der måtte blive udarbejdet i medfør af stk. 2, samt relevante globale og regionale ordninger til regulering af håndtering af farligt affald

iii)

ikke må underkastes bortskaffelsesoperationer, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og regenerering, direkte genbrug eller alternative anvendelser af persistente organiske miljøgifte, og

iv)

ikke må transporteres over internationale grænser, uden at de relevante internationale regler, normer og retningslinjer tilgodeses

e)

bestræbe sig på at udvikle passende strategier til identifikation af områder forurenet med kemikalier opført i bilag A, B eller C, og ved oprensning af disse områder sørge for, at det sker på en miljøforsvarlig måde.

2.   Partskonferencen indgår et tæt samarbejde med de relevante organer under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf, bl.a. for at:

a)

fastslå, hvilke niveauer for destruktion og irreversibel omdannelse der kræves til at sikre, at egenskaberne ved persistente organiske miljøgifte, som specificeret i bilag D, stk. 1, ikke længere udvises

b)

afgøre, hvilke metoder de anser for at være metoder til miljøforsvarlig bortskaffelse, som anført ovenfor, og

c)

om relevant bestræbe sig på at fastslå koncentrationsniveauerne for de i bilag A, B og C opførte kemikalier for at definere det i stk. 1, litra d), nr. ii), omhandlede lave indhold af persistente organiske miljøgifte.

Artikel 7

Gennemførelsesplaner

1.   Hver part forpligter sig til:

a)

at udvikle og tilstræbe at gennemføre en plan for gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til denne konvention

b)

at sende sin gennemførelsesplan til partskonferencen inden to år efter datoen for konventionens ikrafttræden for den pågældende part og

c)

regelmæssigt at revidere og i nødvendigt omfang ajourføre gennemførelsesplanen på en måde, som beskrives nærmere i en beslutning, der træffes af partskonferencen.

2.   Parterne samarbejder i fornødent omfang, direkte eller gennem globale, regionale og subregionale organisationer, og hører nationale interessenter, herunder kvindegrupper og grupper, der arbejder med børns sundhed, med henblik på at fremme udarbejdelsen, gennemførelsen og ajourføringen af deres gennemførelsesplaner.

3.   Parterne tilstræber at benytte og om nødvendigt udvikle midler til at integrere deres nationale gennemførelsesplaner for persistente organiske miljøgifte i deres strategier for bæredygtig udvikling, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Artikel 8

Opførelse af kemikalier i bilag A, B og C

1.   En part kan indgive forslag til sekretariatet om opførelse af kemikalier i bilag A, B og/eller C. Forslaget skal indeholde de i bilag D anførte oplysninger. En part kan bistås af andre parter og/eller sekretariatet med udarbejdelsen af et forslag.

2.   Sekretariatet kontrollerer, om forslaget indeholder de i bilag D anførte oplysninger. Finder sekretariatet, at forslaget indeholder de anførte oplysninger, sender det forslaget til Komitéen for vurdering af persistente organiske Miljøgifte.

3.   Komitéen undersøger forslaget og anvender de i bilag D anførte screeningskriterier på en fleksibel og gennemsigtig måde, idet den tager hensyn til alle de tilvejebragte oplysninger på en integreret og afbalanceret måde.

4.   Hvis komitéen konkluderer:

a)

at screeningskriterierne er opfyldt, stiller den gennem sekretariatet forslaget og komitéens evaluering til rådighed for alle parter og observatører og opfordrer dem til at indgive de i bilag E anførte oplysninger

b)

at screeningskriterierne ikke er opfyldt, underretter den gennem sekretariatet alle parter og observatører herom og stiller forslaget og komitéens evaluering til rådighed for alle parter, hvorefter forslaget forkastes.

5.   Enhver part kan i medfør af stk. 4 genfremsætte et forkastet forslag for komitéen. Det genfremsatte forslag kan indeholde partens bemærkninger og en begrundelse for, at forslaget bør tages op til yderligere behandling i komitéen. Hvis komitéen efter denne procedure atter forkaster forslaget, kan parten anfægte komitéens beslutning, og partskonferencen behandler sagen på sit næste møde. Partskonferencen kan, ud fra de i bilag D anførte screeningskriterier og under hensyntagen til komitéens evaluering samt eventuelle yderligere oplysninger forelagt af en part eller observatør, beslutte, at forslaget skal viderebehandles.

6.   Har komitéen konkluderet, at screeningskriterierne er opfyldt, eller har partskonferencen konkluderet, at forslaget skal viderebehandles, undersøger komitéen atter forslaget under hensyntagen til yderligere relevante oplysninger, den måtte have modtaget, og udarbejder i overensstemmelse med bilag E et udkast til en risikoprofil. Komitéen stiller gennem sekretariatet udkastet til rådighed for alle parter og observatører, indsamler tekniske kommentarer fra disse og færdiggør risikoprofilen under hensyntagen til disse kommentarer.

7.   Hvis komitéen på grundlag af risikoprofilen udarbejdet i overensstemmelse med bilag E konkluderer:

a)

at kemikaliet som følge af dets transport i miljøet over store afstande kan ventes at ville resultere i en betydelig negativ indvirkning på menneskers sundhed og/eller miljøet og således berettiger til global handling, viderebehandles forslaget. Mangel på fuldstændig videnskabeligt baseret sikkerhed skal ikke forhindre, at forslaget viderebehandles. Komitéen opfordrer gennem sekretariatet alle parter og observatører til at indgive oplysninger i overensstemmelse med bilag F. Derefter udarbejder den en risikohåndteringsevaluering, der omfatter en analyse af mulige kontrolforanstaltninger for kemikaliet i overensstemmelse med det nævnte bilag

b)

at forslaget ikke skal viderebehandles, stiller den gennem sekretariatet risikoprofilen til rådighed for alle parter og observatører og forkaster forslaget.

8.   For ethvert forslag, der er forkastet i medfør af stk. 7, litra b), kan en part anmode partskonferencen om at overveje at give komitéen pålæg om at opfordre den forslagsstillende part og andre parter til at indgive yderligere oplysninger i en periode på op til et år. Komitéen genbehandler, efter periodens udløb og på grundlag af de indgivne oplysninger, forslaget i medfør af stk. 6 efter en prioritering, der fastsættes af partskonferencen. Hvis komitéen efter denne procedure atter forkaster forslaget, kan parten anfægte komitéens beslutning, og partskonferencen behandler sagen på sit næste møde. Partskonferencen kan, ud fra den i overensstemmelse med bilag E udarbejdede risikoprofil og under hensyntagen til komitéens evaluering samt eventuelle yderligere oplysninger fremlagt af en part eller observatør, beslutte, at forslaget skal viderebehandles. Hvis partskonferencen beslutter, at forslaget skal viderebehandles, udarbejder komitéen risikohåndteringsevalueringen.

9.   Komitéen afgiver ud fra den i stk. 6 omhandlede risikoprofil og den i stk. 7, litra a), eller stk. 8 omhandlede risikohåndteringsevaluering, anbefaling om, hvorvidt partskonferencen skal tage opførelse af kemikaliet i bilag A, B og/eller C i betragtning. Partskonferencen beslutter under behørig hensyntagen til komitéens anbefalinger, herunder eventuel videnskabelig usikkerhed, og efter en forsigtig tilgang, om kemikaliet skal opføres i bilag A, B og/eller C, med angivelse af hertil knyttede kontrolforanstaltninger.

Artikel 9

Udveksling af oplysninger

1.   Hver part fremmer eller sørger for udveksling af oplysninger vedrørende:

a)

mindskelse eller udfasning af fremstilling, anvendelse og udslip af persistente organiske miljøgifte og

b)

alternativer til persistente organiske miljøgifte, herunder oplysninger om dermed forbundne risici samt økonomiske og sociale omkostninger.

2.   Parterne udveksler de i stk. 1 anførte oplysninger direkte eller igennem sekretariatet.

3.   Hver part udpeger et nationalt forbindelsesorgan for udveksling af sådanne oplysninger.

4.   Sekretariatet fungerer som clearing house for oplysninger vedrørende persistente organiske miljøgifte, herunder for oplysninger, der indgives af parter, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer.

5.   I forbindelse med denne konvention betragtes oplysninger om sikkerhed og sundhed for mennesker og miljø ikke som fortrolige. Parter, der udveksler andre oplysninger i medfør af denne konvention, beskytter eventuelle fortrolige oplysninger efter indbyrdes aftale.

Artikel 10

Folkeoplysning, bevidstgørelse og undervisning

1.   Hver part fremmer og letter efter formåen:

a)

bevidstgørelse blandt partens politisk ansvarlige og beslutningstagere om persistente organiske miljøgifte

b)

tilrådighedsstillelse for offentligheden af alle tilgængelige oplysninger om persistente organiske miljøgifte, under hensyntagen til artikel 9, stk. 5

c)

udvikling og gennemførelse af undervisnings- og oplysningsprogrammer om persistente organiske miljøgifte og deres indvirkning på sundhed og miljø samt om alternativer hertil, specielt rettet mod kvinder, børn og lavtuddannede

d)

offentlighedens deltagelse i spørgsmål vedrørende persistente organiske miljøgifte og deres indvirkning på sundhed og miljø samt i udviklingen af passende forholdsregler, herunder mulighed for at yde bidrag på nationalt plan til gennemførelsen af denne konvention

e)

uddannelse af arbejdstagere, videnskabsfolk og undervisere samt teknisk og administrativt personale

f)

udvikling og udveksling af undervisnings- og oplysningsmateriale på nationalt og internationalt plan og

g)

udvikling og gennemførelse af undervisnings- og uddannelsesprogrammer på nationalt og internationalt plan.

2.   Hver part sikrer efter formåen, at offentligheden har adgang til den i stk. 1 nævnte folkeoplysning, og at oplysningerne holdes ajour.

3.   Hver part opfordrer efter formåen industrien og professionelle brugere til at fremme og lette tilrådighedsstillelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger på nationalt plan og, om relevant, på subregionalt, regionalt og globalt plan.

4.   Til tilrådighedsstillelse af oplysninger om persistente organiske miljøgifte og deres alternativer kan parterne anvende sikkerhedsdatablade, rapporter, massemedier og andre kommunikationsmidler, og de kan oprette informationscentre på nationalt og regionalt plan.

5.   Hver part overvejer velvilligt muligheden for at udvikle mekanismer, såsom registre over udslip og overførsel af miljøgifte, til indsamling og formidling af mængdemæssige oplysninger om de anslåede årlige udslip eller eliminering af de i bilag A, B eller C opførte kemikalier.

Artikel 11

Forskning, udvikling og overvågning

1.   Parterne fremmer og/eller gennemfører efter formåen, på nationalt og internationalt plan, forskning, udvikling, overvågning og samarbejde vedrørende persistente organiske miljøgifte og, hvor det er relevant, deres alternativer samt potentielle persistente organiske miljøgifte, herunder vedrørende disses:

a)

kilder og udslip til miljøet

b)

forekomst, niveauer og udviklingstendenser hos mennesker og i miljøet

c)

transport, skæbne og omdannelse i miljøet

d)

miljø- og sundhedseffekter

e)

socioøkonomiske og kulturelle konsekvenser

f)

reduktion og/eller forhindring af udslip og

g)

harmoniserede metoder til udarbejdelse af fortegnelser over kilder og analyseteknikker til måling af udslip.

2.   Ved gennemførelsen af foranstaltninger i henhold til stk. 1 sørger parterne efter formåen for:

a)

at støtte og eventuelt videreudvikle internationale programmer, netværk og organisationer, der har til formål at definere, gennemføre, vurdere og finansiere forskning, dataindsamling og overvågning, under hensyntagen til behovet for at begrænse dobbeltarbejde mest muligt

b)

at støtte nationale og internationale bestræbelser på at styrke den videnskabelige og tekniske forskningskapacitet på nationalt plan, navnlig i udviklingslande og lande med overgangsøkonomi, samt at fremme adgang til og udveksling af data og analyser

c)

at tage hensyn til de problemer og behov, særligt med hensyn til finansielle og tekniske ressourcer, som gør sig gældende i udviklingslande og lande med overgangsøkonomi, og samarbejde om at forbedre disse landes muligheder for at deltage i de bestræbelser, der henvises til i litra a) og b)

d)

at gennemføre forskning, der sigter mod at mindske de persistente organiske miljøgiftes indvirkning på formeringsevnen

e)

rettidigt og regelmæssigt at gøre resultaterne af de i dette stykke nævnte forsknings-, udviklings- og overvågningsaktiviteter tilgængelige for offentligheden og

f)

at opfordre til og/eller gennemføre samarbejde om opbevaring og ajourføring af oplysninger, der fremkommer i forbindelse med forskning, udvikling og overvågning.

Artikel 12

Teknisk assistance

1.   Parterne erkender, at det for en vellykket gennemførelse af denne konvention er nødvendigt at yde rettidig og hensigtsmæssig teknisk assistance på anmodning af udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi.

2.   Parterne samarbejder om at yde rettidig og hensigtsmæssig teknisk assistance til udviklingslandsparter og til parter med overgangsøkonomi for, under hensyntagen til deres særlige behov, at bistå dem med at udvikle og styrke deres muligheder for at opfylde deres forpligtelser efter denne konvention.

3.   I denne forbindelse skal teknisk assistance, der ydes af industrilandsparter og, efter formåen, af andre parter, efter behov og efter gensidig aftale, omfatte teknisk assistance til kapacitetsopbygning med henblik på gennemførelsen af deres forpligtelser efter denne konvention. Yderligere vejledning på dette område ydes af partskonferencen.

4.   Parterne etablerer efter behov ordninger med henblik på at yde teknisk assistance og fremme teknologioverførsel til udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi med henblik på gennemførelsen af denne konvention. Sådanne ordninger omfatter regionale og subregionale centre for kapacitetsopbygning og teknologioverførsel, der kan bistå udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi med at opfylde deres forpligtelser efter denne konvention. Yderligere vejledning på dette område ydes af partskonferencen.

5.   I forbindelse med denne artikel tilgodeser parterne i deres foranstaltninger med henblik på teknisk assistance til fulde de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende i de mindst udviklede lande og i de små østater under udvikling.

Artikel 13

Finansielle ressourcer og mekanismer

1.   Hver part forpligter sig til efter formåen at tilvejebringe finansiel støtte og incitamenter til nationale aktiviteter, der sigter mod at virkeliggøre denne konventions mål, i overensstemmelse med partens nationale planer, prioriteringer og programmer.

2.   Industrilandsparterne tilvejebringer nye og supplerende finansielle ressourcer, således at udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi kan dække de godkendte samlede ekstraomkostninger ved gennemførelsen af foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser efter denne konvention, som aftalt mellem en modtagerpart og en instans, der deltager i den i stk. 6 beskrevne mekanisme. Andre parter kan også frivilligt og efter formåen yde sådanne finansielle ressourcer. Der bør også anspores til bidrag fra andre kilder. Ved gennemførelsen af disse forpligtelser tages der hensyn til, at tilførslen af midler skal være adækvat, forudsigelig og rettidig, og vigtigheden af, at byrden fordeles mellem de bidragydende parter.

3.   Industrilandsparter og andre parter kan efter formåen og i overensstemmelse med deres nationale planer, prioriteringer og programmer også tilvejebringe finansielle ressourcer gennem andre bilaterale, regionale og multilaterale kilder eller kanaler, og udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi kan få del i sådanne ressourcer med henblik på gennemførelsen af denne konvention.

4.   Udviklingslandsparternes mulighed for at opfylde deres forpligtelser efter konventionen fyldestgørende vil afhænge af industrilandsparternes opfyldelse af deres forpligtelser efter konventionen for så vidt angår finansielle ressourcer, teknisk assistance og teknologioverførsel. At bæredygtig økonomisk og social udvikling og bekæmpelse af fattigdom er udviklingslandsparternes første og væsentligste prioritering, vil blive tilgodeset til fulde, under behørig hensyntagen til behovet for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

5.   Parterne tilgodeser i deres foranstaltninger med hensyn til finansiering til fulde de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende i de mindst udviklede lande og i de små østater under udvikling.

6.   Der fastlægges hermed en mekanisme for tilvejebringelse af adækvate og bæredygtige finansielle ressourcer til udviklingslandsparter og til parter med overgangsøkonomi i form af tilskud eller lån på favorable betingelser som bistand til gennemførelsen af denne konvention. Med henblik på denne konvention sorterer mekanismen under partskonferencens myndighed eller ledelse og står til ansvar over for denne. Mekanismens drift overdrages til en eller flere instanser, herunder allerede eksisterende internationale instanser, alt efter partskonferencens afgørelse. Mekanismen kan også omfatte andre instanser, der tilvejebringer multilateral, regional og bilateral finansiering og teknisk assistance. Bidrag til mekanismen supplerer øvrige finansielle overførsler til udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi som anført i stk. 2 og i overensstemmelse hermed.

7.   Partskonferencen vedtager på sit første møde, i henhold til denne konventions mål og stk. 6, passende vejledning til mekanismen, og træffer med den eller de instanser, der deltager i den finansielle mekanisme, dispositioner til gennemførelse deraf. Vejledningen omfatter bl.a.:

a)

fastlæggelse af de politiske, strategiske og programmæssige prioriteringer såvel som klare og detaljerede kriterier og retningslinjer for vilkårene for adgang til og anvendelse af de finansielle ressourcer, herunder regelmæssig overvågning og evaluering af ressourcernes anvendelse

b)

den eller de pågældende instansers forelæggelse af regelmæssige rapporter for partskonferencen om, hvorvidt finansieringen af aktiviteter, der er relevante for gennemførelsen af denne konvention, er fyldestgørende og bæredygtig

c)

fremme af fremgangsmåder, mekanismer og ordninger til flerkilde-finansiering

d)

metoder til forudsigelig og gennemskuelig beregning af, hvilket finansieringsbeløb der er nødvendigt og disponibelt til gennemførelse af konventionen, under hensyntagen til, at udfasningen af persistente organiske miljøgifte kan kræve vedvarende finansiering, og vilkårene for regelmæssig revision af dette beløb og

e)

metoder til at yde interesserede parter assistance med vurdering af behov, oplysninger om tilgængelige finansieringskilder og om finansieringsmønstre med henblik på bedre koordinering mellem dem.

8.   Partskonferencen vurderer senest på sit andet møde og derefter med jævne mellemrum effektiviteten af den i henhold til denne artikel oprettede mekanisme, dens evne til at imødegå de skiftende behov hos udviklingslandsparterne og parterne med overgangsøkonomi, de i stk. 7 omhandlede kriterier og retningslinjer, finansieringsniveauet samt effektiviteten af indsatsen fra de institutionelle instanser, der har fået finansieringsmekanismens drift i opdrag. På grundlag af denne vurdering træffer den om nødvendigt passende foranstaltninger til at forbedre mekanismens effektivitet, herunder gennem anbefalinger og vejledning om foranstaltninger til at sikre adækvat og bæredygtig finansiering til imødekommelse af parternes behov.

Artikel 14

Midlertidige finansielle ordninger

Den Globale Miljøfacilitet (GEF), der drives i overensstemmelse med akten om oprettelse af den omstrukturerede GEF, er, på midlertidigt grundlag, den hovedinstans, der forestår driften af den i artikel 13 omhandlede finansieringsmekanisme, i tidsrummet mellem konventionens ikrafttræden og partskonferencens første møde, eller indtil partskonferencen afgør, hvilken institutionel enhed der skal udpeges i overensstemmelse med artikel 13. Den Globale Miljøfacilitet bør opfylde denne funktion ved hjælp af operative foranstaltninger specielt rettet mod persistente organiske miljøgifte, under hensyntagen til behovet for eventuelle nye ordninger på dette område.

Artikel 15

Indberetning

1.   Hver part aflægger regelmæssigt rapport for partskonferencen om de foranstaltninger, den har truffet for at gennemføre denne konventions bestemmelser, og om disses effektivitet med hensyn til at opfylde konventionens mål.

2.   Hver part meddeler sekretariatet:

a)

statistiske data om de samlede mængder, der er fremstillet, importeret og eksporteret af hvert af de i bilag A og bilag B opførte kemikalier, eller et realistisk skøn over disse mængder, og

b)

så vidt det er praktisk muligt, en liste over de stater, hvorfra den har importeret hvert af disse stoffer, samt de stater, hvortil den har eksporteret hvert af disse stoffer.

3.   Disse rapporter aflægges med jævne mellemrum og i et format, partskonferencen fastsætter på sit første møde.

Artikel 16

Effektivitetsevaluering

1.   Partskonferencen evaluerer denne konventions effektivitet, første gang fire år efter konventionens ikrafttræden og derefter med jævne mellemrum, der fastsættes af partskonferencen.

2.   For at lette denne evaluering tager partskonferencen på sit første møde skridt til at etablere ordninger, hvorved den kan tilvejebringe sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af de i bilag A, B og C opførte kemikalier og om deres regionale og globale transport i miljøet. Disse ordninger:

a)

bør om relevant gennemføres af parterne på regionalt plan, efter deres tekniske og finansielle formåen, idet de så vidt muligt anvender eksisterende overvågningsprogrammer og mekanismer og fremmer harmonisering af fremgangsmåderne

b)

kan om nødvendigt suppleres under hensyntagen til forskellene mellem regionerne og deres muligheder for at gennemføre overvågningsaktiviteter og

c)

skal, med mellemrum, der fastlægges af partskonferencen, omfatte rapporter til partskonferencen om resultaterne af overvågningsaktiviteterne regionalt og globalt.

3.   Den i stk. 1 beskrevne evaluering foretages på grundlag af de tilgængelige videnskabelige, miljømæssige, tekniske og økonomiske data, herunder:

a)

rapporter og andre overvågningsoplysninger tilvejebragt i medfør af stk. 2

b)

nationale rapporter indgivet i medfør af artikel 15 og

c)

oplysninger om mangelfuld overholdelse tilvejebragt efter de i medfør af artikel 17 indførte procedurer.

Artikel 17

Manglende overensstemmelse

Partskonferencen udarbejder og vedtager hurtigst muligt procedurer og institutionelle mekanismer til konstatering af mangelfuld overholdelse af bestemmelserne i denne konvention og til behandling af parter, der har overtrådt bestemmelserne.

Artikel 18

Bilæggelse af tvister

1.   Parterne bilægger eventuelle tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention ved forhandling eller ved andre fredelige midler efter eget valg.

2.   En part, som ikke er en regional organisation for økonomisk integration, kan, når den ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne konvention eller når som helst herefter, i et skriftligt instrument over for depositaren erklære, at den i tilfælde af tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af konventionen accepterer et eller begge følgende midler til bilæggelse som bindende over for enhver part, der accepterer samme forpligtelse:

a)

voldgift i overensstemmelse med procedurer, som partskonferencen snarest muligt vedtager i et bilag

b)

indbringelse af tvisten for Den Internationale Domstol.

3.   En part, som er en regional organisation for økonomisk integration, kan fremsætte en erklæring med tilsvarende virkning vedrørende voldgift efter proceduren i stk. 2, litra a).

4.   En erklæring fremsat i medfør af stk. 2 eller stk. 3 forbliver i kraft, indtil den udløber i medfør af bestemmelserne heri eller indtil tre måneder efter deponering hos depositaren af et skriftligt varsel om opsigelse af erklæringen.

5.   Udløbet af en erklæring, et opsigelsesvarsel eller en ny erklæring har ingen indflydelse på sager, der er indbragt for en voldgiftsret eller Den Internationale Domstol, medmindre parterne i tvisten bliver enige om andet.

6.   Har parterne i en tvist ikke accepteret den samme eller nogen anden procedure i medfør af stk. 2, og har de ikke kunnet bilægge deres tvist inden 12 måneder efter at en af parterne har meddelt den anden part, at der er opstået en tvist mellem dem, indgives tvisten til en forligskommission på anmodning af en hvilken som helst af tvistens parter. Forligskommissionen afgiver en rapport med henstillinger. Yderligere procedurer vedrørende forligskommissionen indføjes i et bilag, som partskonferencen vedtager senest på sit andet møde.

Artikel 19

Partskonferencen

1.   Hermed indstiftes en partskonference.

2.   Partskonferencens første møde indkaldes af eksekutivdirektøren for De Forenede Nationers Miljøprogram senest et år efter denne konventions ikrafttræden. Derefter afholder partskonferencen ordinære møder med regelmæssige mellemrum, som fastsættes af konferencen.

3.   Partskonferencen kan når som helst afholde ekstraordinære møder, såfremt konferencen anser det for nødvendigt, eller på skriftlig anmodning af en af parterne, forudsat at denne anmodning støttes af mindst en tredjedel af parterne.

4.   Partskonferencen når på sit første møde til konsensus om og vedtager en forretningsorden og finansielle bestemmelser for sig selv og for eventuelle hjælpeorganer, såvel som finansielle bestemmelser om finansiering af sekretariatet.

5.   Partskonferencen gør løbende status over og evaluerer konventionens gennemførelse. Den påtager sig de opgaver, den tildeles ved konventionen, og i dette øjemed:

a)

opretter den, ud over det i stk. 6 nævne hjælpeorgan, de hjælpeorganer, den anser for nødvendige til konventionens gennemførelse

b)

samarbejder den i nødvendigt omfang med kompetente internationale organisationer og mellemstatslige og ikke-statslige organer og

c)

gennemgår den regelmæssigt alle de oplysninger, parterne får meddelt i medfør af artikel 15, idet den bl.a. vurderer effektiviteten af artikel 3, stk. 2, litra b), nr. iii)

d)

overvejer og træffer den yderligere foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at opfylde konventionens mål.

6.   Partskonferencen opretter på sit første møde et hjælpeorgan, der benævnes ’Komitéen for undersøgelse af persistente organiske Miljøgifte’, som skal udføre de opgaver, den tildeles i henhold til konventionen. I denne forbindelse:

a)

udpeges medlemmerne af Komitéen for undersøgelse af persistente organiske Miljøgifte af partskonferencen. Komitéen skal bestå af regeringsudpegede eksperter inden for vurdering og håndtering af kemikalier. Komitéens medlemmer udpeges på basis af en ligelig geografisk fordeling

b)

fastlægger partskonferencen komitéens kommissorium, organisation og drift

c)

gør komitéen alt for at vedtage sine henstillinger ved konsensus. Hvis alle bestræbelser på at opnå konsensus er udtømt, og der ikke nås til konsensus, vedtages henstillingen som en sidste udvej med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter.

7.   Partskonferencen vurderer på sit tredje møde, om der fortsat er behov for den i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede procedure, idet den bl.a. vurderer effektiviteten heraf.

8.   De Forenede Nationer, dets særorganisationer og Det Internationale Atomenergiagentur såvel som enhver stat, der ikke er part i denne konvention, kan som observatører være repræsenteret på partskonferencens møder. Alle andre organer eller organisationer, nationale eller internationale, statslige eller ikke-statslige, som har kvalifikationer på områder, der er omfattet af konventionen, og som over for sekretariatet har tilkendegivet deres ønske om at være repræsenteret som observatør ved partskonferencen, kan få adgang dertil, medmindre mindst en tredjedel af de tilstedeværende parter gør indsigelse herimod. Spørgsmålet om observatørers adgang og deltagelse behandles i overensstemmelse med den forretningsorden, som er vedtaget af partskonferencen.

Artikel 20

Sekretariatet

1.   Der oprettes herved et sekretariat.

2.   Sekretariatets opgaver er følgende:

a)

at tilrettelægge møder i partskonferencen og dens hjælpeorganer og yde dem den fornødne service

b)

efter anmodning at formidle bistand til parterne, navnlig udviklingslandsparter og parter med overgangsøkonomi, med at gennemføre konventionen

c)

at sikre den nødvendige samordning med sekretariaterne for andre relevante internationale organer

d)

at udarbejde og jævnligt stille rapporter, der er baseret på oplysninger modtaget i medfør af artikel 15 og andre relevante oplysninger, til rådighed for parterne

e)

under partskonferencens overordnede vejledning at indgå administrative og kontraktlige aftaler, der måtte kræves til effektiv udførelse af dets opgaver og

f)

at udføre de andre sekretariatsopgaver, der er anført i konventionen, og andre opgaver, som partskonferencen måtte pålægge det.

3.   Sekretariatsopgaverne for denne konvention varetages af eksekutivdirektøren for De Forenede Nationers Miljøprogram, medmindre partskonferencen, med et flertal på tre fjerdedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter, beslutter at overdrage sekretariatsopgaverne til en eller flere andre internationale organisationer.

Artikel 21

Ændringer til konventionen

1.   Enhver part kan foreslå ændringer til denne konvention.

2.   Ændringer til konventionen vedtages på et møde i partskonferencen. Ordlyden af enhver foreslået ændring meddeles parterne af sekretariatet mindst seks måneder forud for det møde, hvor det foreslås vedtaget. Sekretariatet sender ligeledes de foreslåede ændringer til konventionens signatarer og, til orientering, til depositaren.

3.   Parterne gør alt for at nå til enighed ved konsensus om enhver foreslået ændring til denne konvention. Er alle bestræbelser på at opnå konsensus udtømt, og nås der ikke til konsensus, vedtages ændringen som en sidste udvej med et flertal på tre fjerdedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter.

4.   Depositaren sender ændringen til samtlige parter med henblik på ratifikation, accept eller godkendelse.

5.   Ratifikation, accept eller godkendelse af en ændring meddeles depositaren skriftligt. En ændring, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, træder i kraft for de parter, der har accepteret den, på den halvfemsindstyvende dag efter datoen for deponering af et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument fra mindst tre fjerdedele af konventionens parter. Ændringerne træder i kraft for enhver anden part 90 dage efter, at den pågældende part har deponeret sit instrument til ratifikation, accept eller godkendelse af ændringerne.

Artikel 22

Vedtagelse og ændring af bilag

1.   Bilag til denne konvention er en integrerende del heraf, og medmindre andet er udtrykkeligt anført, er enhver henvisning til denne konvention ligeledes en henvisning til bilagene hertil.

2.   Eventuelle supplerende bilag begrænses til proceduremæssige, videnskabelige, tekniske og administrative spørgsmål.

3.   Følgende procedure finder anvendelse, når supplerende bilag til denne konvention foreslås, vedtages og træder i kraft:

a)

supplerende bilag foreslås og vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 1, 2 og 3

b)

parter, som ikke kan godkende et supplerende bilag, giver depositaren skriftlig meddelelse herom senest et år efter, at depositaren har givet underretning om bilagets vedtagelse. Depositaren underretter straks alle parterne, hvis den modtager en sådan meddelelse. En part kan når som helst trække en tidligere meddelelse om ikke-godkendelse af eventuelle supplerende bilag tilbage, og bilaget træder derefter i kraft for den pågældende part, jf. dog litra c)

c)

et år efter, at depositaren har givet underretning om vedtagelsen af et supplerende bilag, træder bilaget i kraft for alle parter, som ikke har indgivet meddelelse i medfør af bestemmelserne i litra b).

4.   Fremsættelse af forslag til og vedtagelse af ændringer til bilag A, B eller C og ændringernes ikrafttræden finder sted efter samme procedurer som for forslag til og vedtagelse af supplerende bilag til konventionen. Dog træder en ændring til bilag A, B eller C ikke i kraft for en part, der har fremsat en erklæring om ændringer til disse bilag i medfør af artikel 25, stk. 4, i hvilket tilfælde en sådan ændring træder i kraft for den pågældende part på den halvfemsindstyvende dag efter datoen for deponering af partens ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

5.   Følgende procedure finder anvendelse, når en ændring af bilag D, E eller F foreslås, vedtages og træder i kraft:

a)

ændringer foreslås efter proceduren i artikel 21, stk. 1 og 2

b)

parterne vedtager ændringer til bilag D, E eller F ved konsensus

c)

en afgørelse om ændring af bilag D, E eller F meddeles straks parterne af depositaren. Ændringen træder i kraft for alle parterne på en i afgørelsen fastsat dato.

6.   Hvis et supplerende bilag til eller en ændring af et bilag har tilknytning til en ændring af konventionen, træder det supplerende bilag eller ændringen ikke i kraft, før ændringen til konventionen træder i kraft.

Artikel 23

Stemmeret

1.   Hver part i denne konvention har én stemme, jf. dog stk. 2.

2.   Regionale organisationer for økonomisk integration tildeles, til udøvelse af deres stemmeret på områder, der henhører under deres kompetence, et antal stemmer svarende til antallet af de af deres medlemsstater, der er parter i konventionen. Disse organisationer anvender ikke deres stemmeret, såfremt deres medlemsstater anvender deres stemmeret, og vice versa.

Artikel 24

Underskrift

Denne konvention er åben for undertegnelse i Stockholm for alle stater og regionale organisationer for økonomisk integration den 23. maj 2001, og i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York fra den 24. maj 2001 til den 22. maj 2002.

Artikel 25

Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse

1.   Denne konvention forelægges til ratifikation, accept og godkendelse for stater og for regionale organisationer for økonomisk integration. Den er åben for tiltrædelse af stater og regionale organisationer for økonomisk integration fra dagen efter den dato, hvor konventionen lukkes for undertegnelse. Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.

2.   Enhver regional organisation for økonomisk integration, som bliver part i konventionen, uden at nogen af den pågældende organisations medlemsstater selv er part i konventionen, er bundet af alle de i konventionen fastsatte forpligtelser. Hvis en eller flere medlemsstater af en sådan organisation er part i konventionen, afgør organisationen og dens medlemsstater fordelingen af deres respektive ansvarsområder, for så vidt angår opfyldelsen af deres forpligtelser i medfør af konventionen. I tilfælde af denne art er organisationen eller medlemsstaterne ikke berettiget til at udøve deres rettigheder i medfør af konventionen samtidigt.

3.   Regionale organisationer for økonomisk integration angiver i deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument omfanget af deres kompetence på de områder, der omfattes af konventionen. Disse organisationer meddeler ligeledes depositaren, som derefter meddeler parterne, enhver væsentlig ændring i omfanget af deres kompetence.

4.   Enhver part kan i sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument erklære, at en ændring til bilag A, B eller C først træder i kraft for den, når den har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument desangående.

Artikel 26

Ikrafttrædelse

1.   Denne konvention træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter deponeringen af det halvtredsindstyvende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

2.   For hver stat eller regional organisation for økonomisk integration, som ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder konventionen efter deponeringen af det halvtredsindstyvende ratifikations‐, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, træder konventionen i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter den dato, hvor den pågældende stat eller regionale organisation for økonomisk integration har deponeret sit ratifikations-, accept- godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

3.   Hvad angår stk. 1 og 2, kan intet instrument, der deponeres af en regional organisation for økonomisk integration, føjes til de instrumenter, som medlemsstater af den nævnte organisation allerede har deponeret.

Artikel 27

Forbehold

Der kan ikke tages forbehold for denne konvention.

Artikel 28

Opsigelse

1.   Efter tre år at regne fra datoen for konventionens ikrafttræden for en part kan den pågældende part når som helst opsige konventionen ved skriftlig meddelelse til depositaren.

2.   Enhver opsigelse får virkning efter udløbet af en frist på et år efter datoen for depositarens modtagelse af opsigelsesmeddelelsen eller på en hvilken som helst anden senere dato, som måtte være anført i meddelelsen.

Artikel 29

Depositar

Generalsekretæren for De Forenede Nationer er depositar for denne konvention.

Artikel 30

Autentiske tekster

Originaleksemplarer af denne konvention, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske versioner er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne konvention.

Udfærdiget i Stockholm, den toogtyvende maj 2001.

BILAG A

UDFASNING

Del I

Kemikalie

Aktivitet

Specifik undtagelse

Aldrin*

CAS nr.: 309-00-2

Fremstilling

Ingen

 

Anvendelse

Lokal ektoparasiticid

Insekticid

Chlordan*

CAS-Nr.: 57-74-9

Fremstilling

Ifølge tilladelse for de i registret opførte parter

 

Anvendelse

Lokal ektoparasiticid

Insekticid

Termiticid

Termiticid i bygninger og dæmninger

Termiticid i veje

Additiv i finérklæbemidler

Dieldrin*

CAS-Nr.: 60-57-1

Fremstilling

Ingen

 

Anvendelse

I landbrug

Endrin*

CAS-Nr.: 72-20-8

Fremstilling

Ingen

 

Anvendelse

Ingen

Heptachlor*

CAS-Nr.: 76-44-8

Fremstilling

Ingen

 

Anvendelse

Termiticid

Termiticid i huskonstruktioner

Termiticid (underjordisk)

Træbehandling

Bruges i nedgravede kabelkasser

Hexachlorbenzen

CAS-Nr.: 118-74-1

Fremstilling

Tilladt for de i registret opførte parter

 

Anvendelse

Mellemprodukt

Opløsningsmiddel i pesticider

Som mellemprodukt i lukket system i afgrænset område

Mirex*

CAS-Nr.: 2385-85-5

Fremstilling

Ifølge tilladelse for de i registret opførte parter

 

Anvendelse

Termiticid

Toxaphen*

CAS-Nr.: 8001-35-2

Produktion

Ingen

 

Anvendelse

Ingen

Polychlorerede biphenyler (PCB)*

Fremstilling

Ingen

 

Anvendelse

Artikler, der anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag, del II

Anmærkninger:

i)

Medmindre andet er fastsat i denne konvention, anses mængder af et kemikalie, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i produkter og artikler, ikke for at være opført i dette bilag.

ii)

Denne anmærkning skal ikke betragtes som en fremstillings- og anvendelsesspecifik undtagelse til formål omhandlet i artikel 3, stk. 2. Mængder af et kemikalie, der forekommer som bestanddele af artikler, der var fremstillet eller allerede var i brug før eller på ikrafttrædelsesdatoen for det pågældende krav vedrørende det pågældende kemikalie, anses ikke for at være opført i dette bilag, forudsat at en part har meddelt sekretariatet, at et en nærmere angivet type artikel stadig er i brug i denne part. Sekretariatet gør sådanne meddelelser tilgængelige for offentligheden

iii)

Denne anmærkning, der ikke omfatter kemikalier, hvis navn er efterfulgt af en stjerne i spalten med kemikalier i del I i dette bilag, skal ikke betragtes som en fremstillings‐ og anvendelsesspecifik undtagelse til formål omhandlet i artikel 3, stk. 2. I betragtning af at ingen betydelig mængde af kemikaliet ventes at nå mennesker eller miljøet ved fremstilling eller anvendelse af et mellemprodukt, der bruges i et lukket system i et afgrænset område, kan en part efter meddelelse til sekretariatet tillade fremstilling og anvendelse af mængder af et kemikalie, der er opført i dette bilag som mellemprodukt i lukket system i afgrænset område, der omdannes kemisk i fremstillingen af andre kemikalier, som, under hensyntagen til kriterierne i bilag D, stk. 1, ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte. En sådan meddelelse skal indeholde oplysninger om samlet fremstilling og anvendelse af det pågældende kemikalie eller et rimeligt skøn herover samt nærmere oplysninger om processen for det pågældende mellemprodukt anvendt i lukket system i afgrænset område, herunder mængden af eventuel ikke-omdannet og utilsigtet sporforurening af slutproduktet med det persistente organiske forurenende udgangsmateriale. Denne procedure finder anvendelse, medmindre andet er anført i dette bilag. Sekretariatet gør sådanne meddelelser tilgængelige for partskonferencen og for offentligheden. Sådan fremstilling eller anvendelse skal ikke betragtes som fremstilling eller anvendelse i medfør af en specifik undtagelse. Sådan fremstilling eller anvendelse skal ophøre efter en periode på ti år, medmindre den pågældende part indsender en ny meddelelse til sekretariatet, hvorefter perioden forlænges i yderligere ti år, medmindre partskonferencen efter en revision af kemikaliets fremstilling og anvendelse træffer anden afgørelse. Meddelelsesproceduren kan gentages.

iv)

Alle de specifikke undtagelser i dette bilag kan benyttes af parter, der for deres vedkommende har registreret sådanne undtagelser i medfør af artikel 4, bortset fra anvendelsen af polychlorerede biphenyler i artikler, der anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags del II, hvilken undtagelse kan benyttes af alle parter.

Del II

Polychlorerede biphenyler

Hver part forpligter sig til:

a)

med hensyn til udfasning af anvendelsen af polychlorerede biphenyler i udstyr (f.eks. transformere, kondensatorer eller andre beholdere, der indeholder væsker), inden 2025 og med forbehold af partskonferencens revision, at træffe foranstaltninger i følgende prioriteringsrækkefølge:

i)

en beslutsom indsats for at identificere, mærke og tage udstyr ud af brug, der indeholder mere end 10 pct. polychlorerede biphenyler og mængder på over 5 liter

ii)

en beslutsom indsats for at identificere, mærke og tage udstyr ud af brug, der indeholder mere end 0,05 pct. polychlorerede biphenyler og mængder på over 5 liter

iii)

en indsats for at identificere, mærke og tage udstyr ud af brug, der indeholder mere end 0,005 pct. polychlorerede biphenyler og mængder på over 0,05 liter

b)

i overensstemmelse med prioriteringen i litra a), at fremme følgende foranstaltninger til at reducere eksponering og risici ved at begrænse anvendelsen af polychlorerede biphenyler:

i)

anvendelse udelukkende i intakt og tæt udstyr og kun i områder, hvor risikoen for udslip til miljøet kan minimeres og hurtigt afhjælpes

ii)

ingen anvendelse i udstyr i områder, som har tilknytning til fremstilling eller forarbejdning af fødevarer eller foder

iii)

ved anvendelse i befolkede områder, herunder skoler og hospitaler, alle rimelige foranstaltninger til at forhindre strømsvigt, som kan medføre brand, samt løbende kontrol af udstyr for lækager

c)

uanset artikel 3, stk. 2, at sikre at udstyr, der indeholder polychlorerede biphenyler som beskrevet i litra a), ikke eksporteres eller importeres, undtagen med henblik på miljøforsvarlig affaldshåndtering

d)

ikke at tillade genvinding med henblik på genbrug i andet udstyr af væsker, der indeholder mere end 0,005 pct. polychlorerede biphenyler, medmindre formålet er vedligeholdelse og servicering

e)

i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, at gøre en beslutsom indsats med henblik på miljøforsvarlig affaldshåndtering af væsker, der indeholder polychlorerede biphenyler, og udstyr, der er forurenet med polychlorerede biphenyler, og som indeholder mere end 0,005 pct. polychlorerede biphenyler, snarest muligt, dog ikke senere end 2028, med forbehold af partskonferencens revision

f)

i stedet for anmærkning ii) i dette bilags del I, at bestræbe sig på at identificere andre artikler, der indeholder mere end 0,005 pct. polychlorerede biphenyler (såsom kabelkapper, lagret kalfatring og malede genstande), og håndtere dem i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1

g)

hvert femte år at udarbejde en statusrapport om udfasningen af polychlorerede biphenyler og fremlægge denne for partskonferencen i medfør af artikel 15

h)

de i litra g) omtalte rapporter vurderes, efter behov, af partskonferencen i forbindelse med dens revision af polychlorerede biphenyler. Partskonferencen tager fremskridtene med hensyn til udfasning af polychlorerede biphenyler op til revision hvert femte år eller om nødvendigt med anden hyppighed, under hensyntagen til disse rapporter.

BILAG B

BEGRÆNSNING

Del I

Kemikalie

Aktivitet

Acceptabelt formål eller specifik undtagelse

DDT

(1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

CAS-Nr.: 50-29-3

Fremstilling

Acceptabelt formål:

Anvendelse til bekæmpelse af smittebærende insekter i overensstemmelse med dette bilag, del II

Specifik undtagelse:

Mellemprodukt i fremstillingen af dicofol

Mellemprodukt

 

Anvendelse

Acceptabelt formål:

Anvendelse til bekæmpelse af smittebærende insekter i overensstemmelse med dette bilag, del II

Specifik undtagelse:

Fremstilling af dicofol

Mellemprodukt

Anmærkninger:

i)

Medmindre andet er fastsat i denne konvention, anses mængder af et kemikalie, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i produkter og artikler, ikke for at være opført i dette bilag.

ii)

Denne anmærkning skal ikke betragtes som et accepteret formål for fremstilling og anvendelse eller som en specifik undtagelse for formål omhandlet i artikel 3, stk. 2. Mængder af et kemikalie, der forekommer som bestanddele af artikler, der var fremstillet eller allerede var i brug før eller på ikrafttrædelsesdatoen for det pågældende krav vedrørende det pågældende kemikalie, anses ikke for at være opført i dette bilag, forudsat at en part har meddelt sekretariatet, at et en nærmere angivet type artikel stadig er i brug i denne part. Sekretariatet gør sådanne meddelelser tilgængelige for offentligheden

iii)

Denne anmærkning skal ikke betragtes som en specifik undtagelse for fremstilling og anvendelse til formål omhandlet i artikel 3, stk. 2. I betragtning af at ingen betydelig mængde af kemikaliet ventes at nå mennesker eller miljøet ved fremstilling eller anvendelse af et mellemprodukt, der anvendes i et lukket system i et afgrænset område, kan en part efter meddelelse til sekretariatet tillade fremstilling og anvendelse af mængder af et kemikalie, der er opført i dette bilag som mellemprodukt i lukket system i afgrænset område, der omdannes kemisk i fremstillingen af andre kemikalier, som, under hensyntagen til kriterierne i bilag D, stk. 1, ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte. En sådan meddelelse skal indeholde oplysninger om samlet fremstilling og anvendelse af det pågældende kemikalie eller et rimeligt skøn herover samt nærmere oplysninger om processen for det pågældende mellemprodukt anvendt i lukket system i afgrænset område, herunder mængden af eventuel ikke-omdannet og utilsigtet sporforurening af slutproduktet med det persistente organiske forurenende udgangsmateriale. Denne procedure finder anvendelse, medmindre andet er anført i dette bilag. Sekretariatet gør sådanne meddelelser tilgængelige for partskonferencen og for offentligheden. Sådan fremstilling eller anvendelse skal ikke betragtes som fremstilling eller anvendelse i medfør af en specifik undtagelse. Sådan fremstilling eller anvendelse skal ophøre efter en periode på ti år, medmindre den pågældende part indsender en ny meddelelse til sekretariatet, hvorefter perioden forlænges i yderligere ti år, medmindre partskonferencen efter en revision af kemikaliets fremstilling og anvendelse træffer anden afgørelse. Meddelelsesproceduren kan gentages.

iv)

Alle de specifikke undtagelser i dette bilag kan benyttes af alle parter, der for deres vedkommende har registreret sådanne undtagelser i medfør af 4.

Del II

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

1.

Fremstilling og anvendelse af DDT udfases, undtagen for parter, der har meddelt sekretariatet deres intention om at fremstille og/eller anvende det. Der oprettes hermed et DDT-register, der er tilgængeligt for offentligheden. Sekretariatet fører dette DDT-register.

2.

Hver part, der fremstiller og/eller anvender DDT, begrænser denne fremstilling og/eller anvendelse til bekæmpelse af smittebærende insekter i overensstemmelse med WHO's henstillinger og retningslinjer for anvendelse af DDT, dog kun såfremt den pågældende part ikke har adgang til lokalt sikre, effektive og økonomisk overkommelige alternativer.

3.

Konstaterer en part, der ikke er optaget i DDT-registret, at den har behov for DDT til bekæmpelse af smittebærende insekter, underretter parten hurtigst muligt sekretariatet herom for straks at blive optaget i registret. Parten underretter samtidig WHO.

4.

Hver part, der anvender DDT, oplyser hvert tredje år sekretariatet og WHO om, hvor meget der er anvendt, omstændighederne ved anvendelsen og dens betydning for parternes sygdomsbekæmpelsesstrategi. Oplysningerne meddeles i et format, der fastsættes af partskonferencen i samarbejde med WHO.

5.

Med det mål at reducere og i sidste ende udfase anvendelsen af DDT skal partskonferencen:

a.

opfordre hver part, der anvender DDT, til at udarbejde og gennemføre en handlingsplan som led i den i artikel 7 omhandlede gennemførelsesplan. Denne handlingsplan skal omfatte:

i)

udvikling af regulerende og andre mekanismer til sikring af, at anvendelse af DDT begrænses til bekæmpelse af smittebærende insekter

ii)

indførelse af egnede alternative produkter, metoder og strategier, herunder resistenshåndteringsstrategier, til sikring af, at disse alternativer fortsat er virksomme

iii)

foranstaltninger til at styrke sundhedspleje og reducere forekomsten af den pågældende sygdom

b.

opfordre parterne til, efter formåen, at fremme forskning og udvikling af sikre alternative kemikalier og ikke-kemiske produkter, metoder og strategier for parter, der anvender DDT, under hensyntagen til vilkårene i de pågældende lande og med sigte på at mindske den menneskelige og økonomiske byrde, der er forbundet med sygdom. Af de faktorer, der skal tages hensyn til i forbindelse med undersøgelsen af alternativer eller kombinationer af alternativer, lægges der særlig vægt på den risiko for menneskers sundhed og for miljøet, som de pågældende alternativer kan indebære. Holdbare alternativer til DDT skal medføre mindre risiko for menneskers sundhed og miljøet, de skal være egnede til sygdomsbekæmpelse under hensyntagen til vilkårene i de pågældende parter, og de skal underbygges med overvågningsdata.

6.

Partskonferencen evaluerer, første gang på sit første møde og derefter mindst hvert tredje år, i samarbejde med WHO det fortsatte behov for DDT til bekæmpelse af smittebærende insekter, på grundlag af de tilgængelige videnskabelige, tekniske, miljømæssige og økonomiske oplysninger, herunder:

a)

fremstillingen og anvendelsen af DDT og de i stk. 2 omhandlede betingelser

b)

adgangen til DDT-alternativer, deres egnethed og anvendelse og

c)

fremskridt med opbygningen af landenes kapacitet til at anvende disse alternativer på sikre vilkår.

7.

En part kan når som helst trække sit navn tilbage fra DDT-registret efter skriftlig meddelelse til sekretariatet. Tilbagetrækningen har virkning fra den i meddelelsen anførte dato.

BILAG C

UTILSIGTET FREMSTILLING

Del I: Persistente organiske miljøgifte underlagt kravene i artikel 5

Dette bilag gælder for følgende persistente organiske miljøgifte, der utilsigtet dannes og udslippes fra antropogene kilder:

Kemikalie

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr.: 118-74-1)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Del II: Kildekategorier

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner, hexachlorbenzen og polychlorerede biphenyler dannes og udslippes utilsigtet fra termiske processer, hvori indgår organiske stoffer og chlor, som følge af ufuldstændig forbrænding eller kemiske reaktioner. Følgende industrielle kildekategorier har et relativt stort potentiale for dannelse og udslip af disse kemikalier til miljøet:

a)

affaldsforbrændingsanlæg, herunder anlæg til forbrænding af kommuneaffald, farligt affald og medicinsk affald eller spildevandsslam

b)

cementovne, der fyres med farligt affald

c)

fremstilling af papirmasse med anvendelse af frit chlor eller kemikalier, der danner frit chlor, til blegningsformål

d)

følgende termiske processer i metalindustrien:

i)

sekundær fremstilling af kobber

ii)

sintringsanlæg i jern- og stålindustrien

iii)

sekundær fremstilling af aluminium

iv)

sekundær fremstilling af zink.

Del III: Kildekategorier

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner, hexachlorbenzen og polychlorerede biphenyler kan også dannes og udslippes utilsigtet fra blandt andet følgende kildekategorier:

a)

åben afbrænding af affald, herunder afbrænding på deponeringsanlæg

b)

termiske processer i metalindustrien, der ikke er nævnt i del II

c)

forbrænding i husholdninger

d)

fyring med fossilt brændsel i kraftværker og industri

e)

anlæg til afbrænding af træ og andet biobrændsel

f)

specifikke kemiske fremstillingsprocesser, der udleder utilsigtet dannede persistente organiske miljøgifte, især fremstilling af chlorphenoler og chloranil

g)

krematorier

h)

motorkøretøjer, især køretøjer, der bruger blyholdig benzin

i)

destruktion af dyrekroppe

j)

farvning af tekstil og læder (med chloranil) og efterbehandling (med alkalisk ekstraktion)

k)

anlæg til ophugning af kasserede køretøjer

l)

varmenedbrydning af kobberkabler

m)

spildolieraffinaderier.

Del IV: Definitioner

1.

I dette bilag forstås ved:

a)

»polychlorerede biphenyler«: aromatiske forbindelser, der er dannet på en sådan måde, at biphenylmolekylets brintatomer (to benzenringe forbundet med en enkelt kulstof-kulstof-binding) kan erstattes af op til ti chloratomer og

b)

»polychlorerede dibenzo-p-dioxiner« og »polychlorerede dibenzofuraner«: tricykliske aromatiske forbindelser, der er dannet af to benzenringe forbundet med to ilt-atomer i polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og af et ilt-atom og en kulstof-kulstof-binding i polychlorerede dibenzofuraner, og hvor brintatomerne kan erstattes af op til otte chloratomer.

2.

I dette bilag udtrykkes de polychlorerede dibenzo-p-dioxiners og dibenzofuraners toksicitet med begrebet toksisk ækvivalens, der måler den relative dioxinlignende toksiske aktivitet af forskellige kongener af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner og koplanare polychlorerede biphenyler sammenlignet med 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin. Værdierne for de toksiske ækvivalensfaktorer, der i forbindelse med denne konvention skal bruges for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner og koplanare polychlorerede biphenyler, skal være i overensstemmelse med accepterede internationale standarder, indledningsvist med WHO's værdier fra 1998 for toksicitetsækvivalensfaktorer for pattedyr. Koncentrationerne er udtrykt i toksiske ækvivalenter.

Del V: Generel vejledning om de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis

Denne del indeholder en generel vejledning til brug for parterne om forebyggelse eller mindskelse af udslip af de i del I opførte kemikalier.

A.   Generelle forebyggelsesforanstaltninger med anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis

Hovedvægten bør lægges på løsninger, der forhindrer dannelse og udslip af de i del I opførte kemikalier.

a)

brug af teknologi, der skaber mindst muligt affald

b)

brug af mindre farlige stoffer

c)

fremme af genanvendelse og genvinding af affald og af stoffer, der er frembragt og anvendt i en proces

d)

erstatning af udgangsmaterialer, der selv er persistente organiske miljøgifte, eller hvor der er en direkte forbindelse mellem materialerne og udslip af persistente organiske miljøgifte fra kilden

e)

programmer for god husholdning og forebyggende vedligeholdelse

f)

forbedringer af affaldshåndtering med sigte på, at åben og anden ukontrolleret afbrænding af affald ophører, herunder afbrænding på deponeringsanlæg. I forbindelse med behandlingen af forslag til opførelse nye affaldsbortskaffelsesanlæg, bør alternativer såsom tiltag til at minimere dannelsen af kommunalt og medicinsk affald, herunder genvinding, genbrug og genanvendelse af ressourcer, affaldssortering og fremme af produkter, der skaber mindre affald, tages i betragtning. I denne forbindelse bør der tages nøje hensyn til folkesundheden

g)

minimering af disse kemikalier som kontaminanter i produkter

h)

undgåelse af anvendelse af frit chlor eller kemikalier, der danner frit chlor, til blegningsformål.

B.   Den bedste tilgængelige teknologi

Begrebet »bedste tilgængelige teknik« er ikke tænkt som en recept på en specifik teknik eller teknologi, men går på, at der tages hensyn til det pågældende anlægs tekniske egenskaber, den geografiske placering og de lokale miljøforhold. Passende forebyggende teknikker til at mindske udslip af de i del I opførte kemikalier er generelt de samme. Ved valget af den bedste tilgængelige teknik, generelt eller i specifikke tilfælde, tages der navnlig hensyn til følgende faktorer, idet de sandsynlige omkostninger og fordele ved en foranstaltning samt hensynet til forsigtighed og forebyggelse tages i betragtning:

a)

Generelle betragtninger:

i)

de pågældende udslips beskaffenhed, effekter og omfang: teknikkerne kan variere afhængigt af kildens størrelse

ii)

datoerne for ibrugtagning af nye eller eksisterende anlæg

iii)

den tid, der behøves for at introducere den bedste tilgængelige teknik

iv)

forbruget og beskaffenheden af de råmaterialer, der bruges i processen, samt dennes energieffektivitet

v)

behovet for at forebygge eller minimere udslippenes samlede påvirkning af miljøet og risikoen for miljøet

vi)

behovet for at forebygge ulykker og minimere konsekvenserne for miljøet

vii)

behovet for at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

viii)

tilsvarende processer, driftsfaciliteter eller driftsmetoder, der er afprøvet i industriel målestok med gode resultater

ix)

teknologiske fremskridt og ændringer inden for den videnskabelige viden og indsigt

b)

Generelle foranstaltninger til mindskelse af udslip:

Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i dette bilag, bør der gives forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af sådanne kemikalier undgås. I forbindelse med opførelse af eller væsentlige ændringer i sådanne anlæg kan man ved valget af de bedste tilgængelige teknikker, ud over de forebyggende foranstaltninger omhandlet i del V, afsnit A, også overveje følgende foranstaltninger til mindskelse af udslip:

i)

brug af forbedrede metoder til røggasrensning, såsom termisk eller katalytisk oxidation, støvfiltrering eller adsorption

ii)

behandling af restprodukter, spildevand, affald og spildevandsslam, f.eks. ved termisk behandling eller behandling, der gør stofferne inerte, eller kemiske processer, der afgifter dem

iii)

ændringer i processerne med henblik på at mindske eller forhindre udslip, som f.eks. overgang til anvendelse af lukkede systemer

iv)

ændring af procesdesign for at forbedre forbrændingen og forebygge dannelse af de i dette bilag opførte kemikalier gennem styring af parametre som f.eks. forbrændingstemperatur eller opholdstider.

C.   Bedste miljøpraksis

Partskonferencen kan udarbejde vejledninger vedrørende den bedste miljøpraksis.

BILAG D

KRAV OM OPLYSNINGER OG SCREENINGSKRITERIER

1.

En part, der indgiver forslag om opførelse af et kemikalie i bilag A, B og/eller C, identificerer kemikaliet på den i litra a) beskrevne måde og giver de oplysninger om stoffet og, hvor det er relevant, om dets omdannelsesprodukter, der har relation til de i litra b) til e) fastlagte screeningskriterier:

a)

Kemisk identitet:

i)

navne, herunder handelsnavn eller -navne, kommercielt navn eller ‐navne og synonymer, CAS-nr. (»Chemical Abstracts Service«), IUPAC-navn (»International Union of Pure and Applied Chemistry«), og

ii)

struktur, herunder specifikation af isomerer, hvor det er relevant, og den kemiske klasses struktur

b)

Persistens:

i)

bevis på at kemikaliets halveringstid i vand er over to måneder, eller at halveringstiden i jord er over seks måneder, eller at halveringstiden i sediment er over seks måneder, eller

ii)

bevis på at kemikaliet på anden måde er tilstrækkeligt persistent til at begrunde, at det tages i betragtning inden for rammerne af denne konvention

c)

Bioakkumulering:

i)

bevis på at biokoncentrationsfaktoren eller bioakkumuleringsfaktoren i akvatiske arter for kemikaliet er større end 5 000 eller, hvis sådanne data ikke foreligger, at log Kow er større end 5

ii)

bevis på at et kemikalie udviser andre grunde til bekymring, såsom høj bioakkumulering i andre arter, høj toksicitet eller økotoksicitet eller

iii)

overvågningsdata fra biota, der viser, at kemikaliets bioakkumuleringspotentiale er tilstrækkeligt til at begrunde, at det tages i betragtning inden for rammerne af denne konvention

d)

Potentiale for transport i miljøet over store afstande:

i)

bekymringsvækkende koncentrationer af kemikaliet målt i områder langt fra udslipskilderne

ii)

overvågningsdata, der viser, at kemikaliets transport i miljøet over store afstande, med potentiale for overførsel til et recipientmiljø, kan have fundet sted gennem luft, vand eller migrerende arter, eller

iii)

kemikaliets egenskaber med hensyn til skæbne i miljøet og/eller modelresultater, der viser at kemikaliet har potentiale for transport i miljøet over store afstande gennem luft, vand eller migrerende arter, og potentiale for overførsel til et recipientmiljø i områder langt fra dets udslipskilder. For kemikalier, der i betydeligt omfang bevæger sig gennem luften, skal halveringstiden i luften være mere end to dage og

e)

Skadelige virkninger:

i)

bevis på skadelige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der begrunder at kemikaliet tages i betragtning inden for rammerne af denne konvention, eller

ii)

toksicitets- eller økotoksicitetsdata, der viser potentiale for skade på menneskers sundhed eller miljøet.

2.

Den forslagsstillende part indgiver en redegørelse for grundene til bekymring, herunder om muligt en sammenligning af toksicitets- eller økotoksicitetsdata med påviste eller beregnede koncentrationer af kemikaliet, der er forekommet eller kan ventes at forekomme som følge af dets transport i miljøet over store afstande, samt en kort redegørelse for behovet for global begrænsning.

3.

Den forslagsstillende part giver, så vidt muligt og efter formåen, supplerende oplysninger til støtte for den i artikel 8, stk. 6, omhandlede undersøgelse af forslaget. En part kan ved udarbejdelsen af et sådant forslag trække på faglige ekspertise af enhver art.

BILAG E

KRAV OM OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOPROFILEN

Formålet med undersøgelsen er at evaluere, om kemikaliet som følge af dets transport i miljøet over store afstande kan ventes at ville resultere i betydelige skadelige virkninger på menneskers sundhed og/eller miljøet og derfor berettiger til global handling. I dette øjemed udarbejdes en risikoprofil, der indeholder en nærmere præcisering og vurdering af de i bilag D omhandlede oplysninger og så vidt muligt omfatter følgende typer af oplysninger:

a)

kilder, herunder om relevant:

i)

produktionsdata, herunder mængde og placering

ii)

anvendelse og

iii)

udslip, såsom udledninger, tab og emissioner

b)

vurdering af faren ved de frygtede toksiske effekter af kemikaliet, herunder en vurdering af toksikologisk interaktion mellem flere kemikalier

c)

kemikaliets skæbne i miljøet, herunder data og oplysninger om kemikaliets kemiske og fysiske egenskaber samt dets persistens og om, hvordan disse har relation til dets transport i miljøet, overførsel i og mellem miljømedier, nedbrydning og omdannelse til andre kemikalier. Der forelægges også en beregning af biokoncentrationsfaktoren eller bioakkumuleringsfaktoren baseret på målte værdier, medmindre overvågningsdata skønnes at opfylde dette behov

d)

overvågningsdata

e)

eksponering i lokale områder, især som følge af transport i miljøet over store afstande, samt oplysninger om biotilgængelighed

f)

nationale og internationale risikoevalueringer, ‐vurderinger eller ‐profiler og oplysninger om mærkning og fareklassificering, hvor de er tilgængelige og

g)

kemikaliets status inden for rammerne af internationale konventioner.

BILAG F

OPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL SAMFUNDSØKONOMISKE HENSYN

Der bør foretages en evaluering af mulige kontrolforanstaltninger for kemikalier, som tages i betragtning med henblik på optagelse i denne konvention, idet alle muligheder tilgodeses, herunder håndtering og udfasning. Til dette formål bør der forelægges relevante oplysninger vedrørende samfundsøkonomiske hensyn i tilknytning til mulige kontrolforanstaltninger, så partskonferencen kan træffe en beslutning på dette grundlag. I disse oplysninger bør der tages behørigt hensyn til parternes forskelligartede muligheder og vilkår, og de bør omfatte en vurdering af punkterne i følgende vejledende liste:

a)

Eventuelle kontrolforanstaltningers effektivitet med hensyn til at opfylde målene om risikoreduktion:

i)

teknisk gennemførlighed og

ii)

omkostninger, herunder miljø- og sundhedsomkostninger

b)

Alternativer (produkter og processer):

i)

teknisk gennemførlighed

ii)

omkostninger, herunder miljø- og sundhedsomkostninger

iii)

effektivitet

iv)

risiko

v)

disponibilitet og

vi)

tilgængelighed

c)

Positive og/eller negative virkninger for samfundet ved implementering af mulige kontrolforanstaltninger:

i)

sundhed, herunder folkesundhed, miljøets sundhed og sundhed på arbejdspladsen

ii)

landbruget, herunder akvakultur og skovbrug

iii)

biota (biologisk mangfoldighed)

iv)

økonomiske aspekter

v)

udvikling hen imod bæredygtig udvikling og

vi)

sociale omkostninger

d)

Konsekvenser for affald og bortskaffelse (i særdeleshed lagre af forældede pesticider og oprensning af forurenede områder):

i)

teknisk gennemførlighed og

ii)

omkostninger

e)

Adgang til oplysninger og almen uddannelse

f)

Status over kontrol- og overvågningskapacitet og

g)

Eventuelle trufne nationale eller regionale kontroltiltag, herunder oplysning om alternativer, og andre relevante oplysninger om risikohåndtering.

BILAG

Erklæring fra Fællesskabet i henhold til artikel 25, stk. 3, i konventionen

Fællesskabet erklærer, at det i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, har kompetence til at indgå internationale miljøaftaler og opfylde de heraf følgende forpligtelser, når de bidrager til forfølgelsen af følgende mål:

bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

beskyttelse af menneskers sundhed

forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer.

Desuden erklærer Det Europæiske Fællesskab, at det allerede har vedtaget retsakter, der forpligter dets medlemsstater på områder, som omfattes af denne konvention, og at det i overensstemmelse med konventionens artikel 15, stk. 1, vil forelægge partskonferencen en, om nødvendigt ajourført, fortegnelse over disse retsakter.

Fællesskabet er ansvarligt for opfyldelsen af forpligtelser, der følger af konventionen, og som er omfattet af EF-retten.

Udøvelsen af Fællesskabets kompetence er i sagens natur til stadighed under udvikling.


31.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/30


AFGØRELSE Nr. 1/2006 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDAN

den 15. juni 2006

om ændring af protokol 3 til Euro-Middelhavsaftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

(2006/508/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (1), i det følgende benævnt »aftalen«, undertegnet i Bruxelles den 24. november 1997, særlig artikel 37 i protokol 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er fastsat i protokol 3 til aftalen, at der er bilateral oprindelseskumulation mellem Fællesskabet og Jordan.

(2)

I overensstemmelse med fælleserklæringen til artikel 28 i aftalen, er det ønskeligt at udvide kumulationssystemet, så det bliver muligt at benytte materialer med oprindelse i Fællesskabet, Bulgarien, Rumænien, Island, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein), Færøerne, Tyrkiet eller ethvert andet land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på grundlag af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, med henblik på at udvikle handelen og fremme regional integration.

(3)

Med henblik på kun at anvende det udvidede kumulationssystem mellem de lande, der har opfyldt de nødvendige betingelser, og undgå omgåelse af told er det nødvendigt at indføre nye bestemmelser vedrørende oprindelsescertificering.

(4)

Med henblik på at anvende det udvidede kumulationssystem og undgå omgåelse af told er det nødvendigt at harmonisere bestemmelserne om forbud mod toldgodtgørelse eller ‐fritagelse og om de forarbejdningskrav, der er fastsat i protokol 3, for at materialer uden oprindelsesstatus kan opnå oprindelsesstatus.

(5)

Det udvidede oprindelseskumulationssystem indebærer, at de samme bestemmelser om oprindelsesregler gælder i forbindelse med præferenceaftaler, der er indgået mellem de pågældende lande.

(6)

Varer, der er under forsendelse eller oplagring på denne afgørelses ikrafttrædelsesdato, bør være omfattet af overgangsbestemmelser, så de kan drage fordel af det udvidede kumulationssystem.

(7)

Der bør foretages nogle tekniske ændringer for at korrigere uoverensstemmelser i og mellem de forskellige sprogudgaver af teksten.

(8)

Det er derfor hensigtsmæssigt af hensyn til aftalens korrekte anvendelse og for at lette brugernes og toldadministrationernes arbejde at indarbejde alle de pågældende bestemmelser i en ny tekst til protokol 3 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 3 til aftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde erstattes med vedlagte tekst sammen med de relevante fælleserklæringer.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den første dag i måneden efter dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2006.

På Associeringsrådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3.


Protokol 3

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde

INDHOLD

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

Artikel 4

Kumulation i Jordan

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 8

Kvalificerende enhed

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 10

Sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Artikel 13

Direkte transport

Artikel 14

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring

Artikel 23

Godkendte eksportører

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindels

Artikel 28

Støttedokumenter

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse, leverandørerklæringer og støttedokumenter

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 31

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

Artikel 33

Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Artikel 35

Sanktioner

Artikel 36

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

Artikel 38

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Artikel 40

Overgangsbestemmelser for varer under forsendelse eller oplagring

Bilag

Bilag I

Indledende noter til listen i bilag II

Bilag II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

Bilag IIIa

Modeller til varecertifikat EUR.1 og til anmodning om varecertifikat EUR.1

Bilag IIIb

Modeller til varecertifikat EUR-MED og til anmodning om varecertifikat EUR-MED

Bilag IVa

Fakturaerklæring

Bilag IVb

EUR-MED-fakturaerklæring

Fælleserklæringer

Fælleserklæring om Fyrstendømmet Andorra

Fælleserklæring om Republikken San Marino

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a)

»fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)

»materialer«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)

»produkt«: det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d)

»varer«: både materialer og produkter

e)

»toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f)

»prisen ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Jordan, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g)

»materialernes værdi«: toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Jordan

h)

»værdien af materialer med oprindelsesstatus«: toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt tilsvarende

i)

»merværdi«: prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre lande, der er anført i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller i Jordan

j)

»kapitler« og »positioner«: de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k)

»tariferet«: et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l)

»sending«: produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m)

»territorier«: herunder også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

1.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 fastlagte betydning

c)

varer, der har oprindelsesstatus i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i den i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastlagte betydning.

2.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Jordan:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Jordan, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Jordan i den i artikel 6 fastlagte betydning.

3.   Bestemmelserne i stk. 1, litra c), finder kun anvendelse, hvis der foreligger en frihandelsaftale mellem Jordan på den ene side og EØS-EFTA-staterne (Island, Liechtenstein og Norge) på den anden side.

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, anses produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (1), Island, Norge, Rumænien, Tyrkiet eller i Fællesskabet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, anses produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse på Færøerne eller i et land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på basis af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, bortset fra Tyrkiet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

3.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Fællesskabet, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Fællesskabet, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 og 2 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Fællesskabet.

4.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

5.   Kumulation i henhold til denne artikel tillades kun, hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialerne og produkterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler svarende til dem, der er anført i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (serie C) og i Jordan efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (serie C).

Fællesskabet meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Jordan de nærmere detaljer om aftaler, herunder ikrafttrædelsesdato, og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 og 2 omhandlede lande.

Artikel 4

Kumulation i Jordan

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, anses produkter som produkter med oprindelse i Jordan, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (2), Island, Norge, Rumænien, Tyrkiet eller i Fællesskabet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Jordan end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, anses produkter som produkter med oprindelse i Jordan, når de er fremstillet af materialer med oprindelse på Færøerne eller i et land, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet på basis af Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995, bortset fra Tyrkiet, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Jordan end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

3.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Jordan, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Jordan, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 og 2 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Jordan.

4.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Jordan, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

5.   Kumulation i henhold til denne artikel tillades kun, hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialerne og produkterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler svarende til dem, der er anført i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (serie C) og i Jordan efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (serie C).

Jordan meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Fællesskabet de nærmere detaljer om aftaler, herunder ikrafttrædelsesdato, og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 og 2 omhandlede lande.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Jordan, anses følgende:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af deres jord- eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Jordans søterritorier

g)

produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h)

brugte genstande, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller ‐undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller ‐undergrund

k)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a)

som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan

b)

som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Jordans flag

c)

som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Jordan eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentselskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d)

hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan

og

e)

hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne som anført på listen i bilag II ikke anvendes ved fremstillingen af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a)

at deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b)

at ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges i medfør af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af bestemmelserne i artikel 7.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelse, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt:

a)

behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxid-lag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris

g)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art

n)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

o)

kombination af to eller flere af de i litra a)-n) nævnte arbejdsprocesser

p)

slagtning af dyr.

2.   Alle arbejdsprocesser, der udføres enten i Fællesskabet eller i Jordan på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1.   Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 10

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Jordan, jf. dog undtagelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 3 og 4, og stk. 3 i nærværende artikel.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Jordan til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 og 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført,

og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

3.   Erhvervelse af oprindelsesstatus under de vilkår, der er anført under afsnit II, påvirkes ikke gennem en bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for Fællesskabet eller Jordan på materialer, der er udført fra Fællesskabet eller Jordan og senere genindført, forudsat at:

a)

de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i Fællesskabet eller i Jordan, eller de dér inden udførslen har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7,

og

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres:

i)

at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer,

og

ii)

at den samlede merværdi, der er erhvervet uden for Fællesskabet eller Jordan ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, der har fået anført oprindelsesstatus.

4.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 finder de betingelser, der er anført i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus, ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for Fællesskabet eller Jordan. Når der imidlertid fra listen i bilag II anvendes en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes i det pågældende parti, og den samlede merværdi, der er opnået uden for Fællesskabet eller Jordan under anvendelse af nærværende artikel, ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet merværdi« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for Fællesskabet eller Jordan, herunder værdien af de materialer, der er tilføjet dér.

6.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, som ikke opfylder betingelserne i listen i bilag II, og som kun kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede under anvendelse af den generelle tolerance i artikel 6, stk. 2.

7.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

8.   Enhver bearbejdning eller forarbejdning, der foretages uden for Fællesskabet eller Jordan, og som fremgår af nærværende artikel, foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Artikel 13

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Jordan eller gennem de andre i artikel 3 og 4 omhandlede landes territorier. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Jordans territorier.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b)

en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og lastning, og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler

og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c)

i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der sendes til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Jordan, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Jordan til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Jordan

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev sendt til udstillingen,

og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller ‐fritagelse

1.

a)

For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, Jordan eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Jordan.

b)

For produkter henhørende under kapitel 3 og pos. 1604 og 1605 i det harmoniserede system, og som har oprindelsesstatus i Fællesskabet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Jordan på materialer, der anvendes ved fremstillingen, og på de i stk. 1, litra b), omhandlede produkter, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 8, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 9 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 10 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5.   Stk. 1 til 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

6.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder ikke, hvis produkterne anses for at have oprindelse i Fællesskabet eller Jordan uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i stk. 3 og 4.

7.   Jordan kan uanset stk. 1, undtagen for produkter henhørende under kapitel 1 til 24 i det harmoniserede system, anvende ordninger med godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning på materialer uden oprindelsesstatus, som medgår ved fremstillingen af produkter med oprindelsesstatus, forudsat:

a)

at der for produkter henhørende under kapitel 25 til 49 og 64 til 97 i det harmoniserede system tilbageholdes 5 % told eller den lavere sats, der gælder i Jordan

b)

at der for produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tilbageholdes 10 % told eller den lavere sats, der gælder i Jordan.

Dette stykkes bestemmelser anvendes indtil den 31. december 2009 og kan tages op til fornyet overvejelse efter fælles overenskomst.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

1.   Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Jordan, og produkter med oprindelsesstatus i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i bestemmelserne i aftalen, såfremt der fremlægges et af følgende oprindelsesbeviser:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III a,

b)

et varecertifikat EUR-MED, hvortil modellen findes i bilag III b,

c)

i de i artikel 22, stk. 1, nævnte tilfælde en erklæring, i det følgende benævnt »fakturaerklæring« eller »EUR-MED-fakturaerklæring«, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres; teksten til erklæringen findes i bilag IV a og b.

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 27 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i aftalens bestemmelser, uden at nogen af de oprindelsesbeviser, der er omhandlet i stk. 1, skal fremlægges.

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller på eksportørens ansvar fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED og anmodningsformularen, der er vist i bilag III a og b. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets nationale lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, trækkes der en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del overstreges.

3.   En eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Med forbehold af stk. 5 udsteder toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan et varecertifikat EUR.1 i følgende tilfælde:

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, forudsat at der i oprindelseslandet er udstedt et varecertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturaerklæring

5.   Varecertifikat EUR-MED udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Jordan, hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet, Jordan eller et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, og

der anvendes kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan anvendes som materialer i forbindelse med kumulation til fremstilling af produkter til udførsel til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan genudføres fra bestemmelseslandet til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4.

6.   Varecertifikat EUR-MED skal indeholde en af følgende erklæringer på engelsk i rubrik 7:

hvis oprindelsen er erhvervet ved anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4:

’CUMULATION APPLIED WITH …… (landets/landenes navn)’

hvis oprindelsen er erhvervet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4:

’NO CUMULATION APPLIED’.

7.   De toldmyndigheder, der udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

8.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED skal anføres i certifikatets rubrik 11.

9.   Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   Uanset artikel 17, stk. 9, kan et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2.   Uanset artikel 17, stk. 9, kan et varecertifikat EUR-MED udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, og for hvilke der var udstedt et varecertifikat EUR.1 på udførselstidspunktet, forudsat at det over for toldmyndighederne godtgøres, at betingelserne i artikel 17, stk. 5, er opfyldt.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED vedrører, og begrunde anmodningen.

4.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

5.   På varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED, der udstedes efterfølgende, anføres følgende påtegning på engelsk:

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

På varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED, der udstedes efterfølgende i medfør af stk. 2, anføres følgende påtegning på engelsk:

’ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ………. (udstedelsesdato og ‐sted))’

6.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 5, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2.   På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, anføres følgende på engelsk:

’DUPLICATE’

3.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED.

4.   Duplikateksemplaret, der påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Jordan, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Jordan. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 eller EUR-MED udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   I de tilfælde, hvor der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af materialer med og uden oprindelse, som er identiske og indbyrdes ombyttelige, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de pågældende give tilladelse til, at metoden med såkaldt »regnskabsmæssig adskillelse«, i det følgende benævnt »metoden«, benyttes til styringen af sådanne lagre.

2.   Det skal under metoden kunne sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelse, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3.   Toldmyndighederne kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4.   Metoden anvendes og anvendelsen af den registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder for det land, hvor produktet blev fremstillet.

5.   Indehaveren af metoden kan alt efter omstændighederne udfærdige eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelse. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6.   Toldmyndighederne overvåger brugen af tilladelsen og kan tilbagekalde den, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring

1.   En fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23

eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Uanset stk. 3 kan der udfærdiges en fakturaerklæring i følgende tilfælde:

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol

hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, forudsat at der i oprindelseslandet er udstedt et varecertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturaerklæring

3.   Der kan udfærdiges en EUR-MED-fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Jordan eller et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og med hvilke der gælder kumulation, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, og

der anvendes kumulation med materialer med oprindelse i et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan anvendes som materialer i forbindelse med kumulation til fremstilling af produkter til udførsel til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

produkterne kan genudføres fra bestemmelseslandet til et af de andre lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4.

4.   På en EUR-MED-fakturaerklæring anføres en af følgende erklæringer på engelsk:

hvis oprindelsen er erhvervet ved anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4:

’CUMULATION APPLIED WITH …… (landets/landenes navn)’

hvis oprindelsen er erhvervet uden anvendelse af kumulation med materialer med oprindelse i et eller flere af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4:

’NO CUMULATION APPLIED’.

5.   En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

6.   Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV a og b, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte bilag, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets nationale lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

7.   Fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

8.   Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring ved udførslen af de produkter den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 23

Godkendte eksportører

1.   Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer eller EUR-MED-fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og fremlægges inden for samme periode for indførselslandets toldmyndigheder.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 28

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3 og artikel 22, stk. 5, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Jordan eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Jordan, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret

d)

varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringer eller EUR-MED-fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med denne protokol eller i et af de i artikel 3 og 4 andre omhandlede lande i overensstemmelse med oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol

e)

passende dokumentation for bearbejdning eller forarbejdning uden for Fællesskabet eller Jordan i medfør af artikel 12, som beviser, at kravene i nævnte artikel er opfyldt

Artikel 29

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1.   En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2.   En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring eller en EUR-MED-fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 22, stk. 5, omhandlede dokumenter.

3.   Toldmyndighederne i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4.   Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED og de fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2.   Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, og når produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes modværdien i Fællesskabets medlemsstaters, Jordans og de i artikel 3 og 4 omhandlede landes nationale valutaer af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt af hvert af de pågældende lande.

2.   Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober hvert år. Beløbene meddeles Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber inden den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det efterfølgende år. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   Et land kan afrunde — opad eller nedad — det beløb, der fremkommer ved omregning til dets nationale valuta af et beløb udtrykt i euro. Beløbet kan efter afrunding højst afvige fra det beløb, der fremkommer ved omregningen, med 5 %. Et land kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   De i euro udtrykte beløb undersøges af Associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Jordan. Som led i denne undersøgelse overvejer Associeringsudvalget, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

1.   Toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater og Jordan skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED og for kontrollen af disse certifikater, fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer eller leverandørerklæringer.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Jordan gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 og EUR-MED, fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 33

Kontrol af beviser for oprindelse

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2.   Med henblik på gennemførelse af stk. 1 tilbagesender indførselslandets toldmyndigheder varecertifikatet EUR.1 eller EUR-MED og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder i givet fald med angivelse af årsagerne til anmodningen om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne heraf. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, i Jordan eller i et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for Associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 36

Frizoner

1.   Fællesskabet og Jordan træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Jordan, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

1.   Udtrykket »Fællesskabet« i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Jordan indføres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Jordan skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3.   Ved anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Særlige betingelser

1.   Forudsat at følgende produkter er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13, anses:

1)

som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b)

produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Jordan eller Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7

2)

som produkter med oprindelse i Jordan:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan

b)

produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7.

2.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3.   Eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal anføre »Jordan« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller fakturaerklæringen eller EUR-MED-fakturaerklæringen.

4.   Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 40

Overgangsbestemmelse for varer under forsendelse eller oplagring

Bestemmelserne i aftalen kan bringes i anvendelse på varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for denne protokols ikrafttræden enten er under forsendelse eller i Fællesskabet eller Jordan opbevares midlertidigt, er oplagt på toldoplag eller anbragt i frizoner, forudsat at der for indførselslandets toldmyndigheder senest fire måneder efter nævnte dato forelægges et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedt efterfølgende af udførselslandets toldmyndigheder sammen med dokumentation for, at varerne er blevet transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13.


(1)  Fyrstendømmet Liechtenstein er i toldunion med Schweiz og er kontraherende part i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(2)  Fyrstendømmet Liechtenstein er i toldunion med Schweiz og er kontraherende part i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til protokollens artikel 6.

Note 2:

2.1.

I de første to kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2.

Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3.

Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4.

Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1.

Bestemmelserne i protokollens artikel 6 angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i en kontraherende part.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2.

Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller ‐forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3.

Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme varebeskrivelse og position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen.

Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. ...« eller »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under samme position som produktet« forstås imidlertid, at materialer, der henhører under enhver position kan anvendes, undtagen i det tilfælde, hvor beskrivelsen af materialet er den samme som varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen.

3.4.

Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208-5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.5.

Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2. angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der — selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen — på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

3.6.

Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1.

»Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde gjort klar, men ikke spundet.

4.2.

»Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101-5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301-5305.

4.3.

»Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller ‐garn.

4.4.

»Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.

Note 5:

5.1.

Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2.

Denne tolerancemargen, som er nævnt i note 5.1, kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

endeløse syntetiske fibre

endeløse regenererede fibre

strømførende fibre

korte syntetiske fibre af polypropylen

korte syntetiske fibre af polyestere

korte syntetiske fibre af polyamid

korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

korte syntetiske fibre af polyimid

korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

korte syntetiske fibre af poly(phenylensulphid)

korte syntetiske fibre af poly(vinylchlorid)

andre korte syntetiske fibre

korte regenererede fibre af viskose

andre korte regenererede fibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

5.3.

For produkter, hvori der indgår »garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

5.4.

For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1.

For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for produktet.

6.2.

Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50-63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3.

Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

7.1.

Som »specifikke behandlinger« (pos. ex ex 2707, 2713, 2714 og 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 og ex ex 3403) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation.

7.2.

Som »specifikke behandlinger« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

ij)

isomerisation

k)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

l)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m)

kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling — dog ikke afsvovling — ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 oC deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som specifikke behandlinger

n)

kun for brændselsolier henhørende under pos. ex ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter metode ASTM D 86 op til 300 oC overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o)

kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

p)

kun for andre råvarer (end vaselin, ozokerit, montanvoks eller tørvevoks, paraffin med indhold af olie på mindre end 0,75 vægtprocent) henhørende under pos. ex ex 2712: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation.

7.3.

For pos. ex ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 og ex ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

De på listen anførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Det er derfor nødvendigt at konsultere aftalens andre dele.

HS-position

Varebeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 2

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus,

og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 5

Diverse produkter af animalsk oprindelse, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 5, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o.l.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet,

og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder skal være fuldt ud fremstillet,

og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 9, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, undtagen

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 1106

Mel og pulver af udbælgede og tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o.l.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

 

Planteslimer og gelatineringsmidler, udvundet af vegetabilske stoffer, modificerede

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

 

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

 

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

 

Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

 

Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

 

 

 

Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

 

Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

 

 

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interestificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet,

og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet,

og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling:

på basis af dyr, der henhører under kapitel 1,

og/eller

ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

 

 

 

Kemisk ren maltose eller fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

 

 

Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

 

 

Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 

 

Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

 

 

Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 

 

Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

al anvendt korn og alle afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1806

ved hvilken al anvendt korn eller mel (undtagen hård hvede og majs af sorten Zea indurata samt afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2004 og ex ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2008

Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207, skal overstige 60 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

 

Andre varer end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2009

Frugt- op grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken alle anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

 

 

 

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Sennepsmel eller tilberedt sennep må dog anvendes

 

 

Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken alle druerne eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

og

ved hvilken alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 2207 eller 2208

og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer der henhører under pos. 2207 eller 2208

og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

ex ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med indhold af olivenolie på over 3 %

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus

og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex ex 2515

Marmor, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) må dog anvendes

 

ex ex 2520

Brændt gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det produkts pris ab fabrik

 

ex ex 2524

Asbestfibre

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2707

Olier, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 oC. overdestilleres 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse mineraler

 

2710

Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut backs«)

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position en det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2805

»Mischmetall«

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumperborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2901

Acycliske carbonhydrider, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 2905. Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2932

Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Cycliske acetaler og indre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2939

Koncentrater af valmuestrå eller ‐stængler indeholdende mindst 50 vægtprocent alkaloider

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 30

Pharmaceutiske produkter, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

 

 

 

Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

 

 

 

– –

Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

– –

Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

– –

Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

– –

Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

– –

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006)

 

 

 

Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 3006

Pharmaceutiske produkter i form af affald som nævnt i bestemmelse 4k til dette kapitel

Produktets oprindelse i dets tidligere position beholdes

 

ex ex Kapitel 31

Gødningsstoffer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder, undtagen:

Natriumnitrat

Calciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under den samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o.l.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer, der henhører under pos. 3205, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under en anden »gruppe« (4) under denne position. Materialer, der henhører under samme »gruppe« som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3403

Tilberedte smøremidler, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

 

 

 

På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen:

olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823

og

materialer, der henhører under pos. 3404

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

 

 

 

Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

 

 

 

Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3701 og 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3801

Kolloid grafit i suspension i olie, og semi-kolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3403, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

 

 

 

Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3811, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

 

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

 

Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

 

 

 

Følgende varer under denne position:

– –

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

– –

Naphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

– –

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

– –

Ionbyttere

– –

Luftabsorberende præparater (getters)

– –

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

– –

Gasvand og brugt gasrensemasse

– –

Sulfonaphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

– –

Fuselolie og dippelsolie

– –

Blandinger af salte med forskellige anioner

– –

Kopieringspasta på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

 

 

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen varer, der henhører under pos. ex ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

 

 

 

Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3907

Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik (5)

 

 

Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3916 til 3921

Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer henhørende under pos. ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 og ex ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor

 

 

 

Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; også varer bearbejdet ud over overfladebehandling

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

 

Andre varer

 

 

 

– –

Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

 

– –

I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3916 og ex ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3920

Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

 

Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

 

 

 

Dæk af gummi, regummierede, massive eller hule ringe

Regummiering af brugte dæk

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex ex 4017

Varer af hårdgummi

Fremstilling på basis af hårdgummi

 

ex ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderlige beredte

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4107, 4112 og 4113

Læder beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4104 til 4113

 

ex ex 4114

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4106, 4107, 4112 eller 4113 forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

 

 

Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

ex ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4403

Træ, groft hugget på fire sider

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Høvling, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og plader til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

 

 

 

Slebet eller samlet ende-til-ende

Slibning eller samling ende-til-ende

 

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4410 til ex ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex ex 4418

Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles« og »shakes«) må dog anvendes

 

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4421

Tændstikemner; træpløkker til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, undtagen af trætråd, der henhører under pos. 4409

 

ex ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

 

 

 

Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex ex Kapitel 50

Natursilke, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produkter

 

ex ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til ex ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af (7)

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturfibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5007

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke:

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5111 til 5113

Vævede stoffer af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger eller

materialer til fremstilling af papir

 

5208 til 5212

Vævede stoffer af bomuld

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Andre varer

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

Fremstilling på basis af (7):

 

 

 

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

jutegarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til 5511

Garn og sytråd

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5512 til 5516

Vævede stoffer af korte kemofibre:

 

 

 

Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

 

 

Nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog:

filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506,

eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, af kasein

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

 

 

Tråde og snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af blødgummi, uden tekstilovertræk

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

materialer til fremstilling af papir

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

 

 

 

Af nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog:

filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506,

eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Jutestof må anvendes som underlag

 

 

Af andet filt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

garn af kokos eller jute

garn af syntetiske eller regenererede fibre

naturlige fibre

eller

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

Jutestof må anvendes som underlag

 

ex ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier, undtagen:

 

 

 

Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o.l.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.l.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

og

ved hvilke værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

 

 

 

Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af garn

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn (7)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

 

 

 

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

 

 

 

Af trikotage

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

 

Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.l.

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys o.l.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

 

 

 

Glødenet og glødestrømper, imprægnerede

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

 

 

 

Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 

 

Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller ‐skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

følgende materialer: