ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 208

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2006 af 28. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2006 af 28. juli 2006 om fastlæggelse af budgetlofterne for 2006 for delvis eller fakultativ gennemførelse af enkeltbetalingsordningen, de årlige rammebeløb for den generelle arealbetalingsordning og maksimumsbeløbene for den særskilte sukkerbetaling, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, og om ændring af nævnte forordning

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2006 af 28. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 188/2005 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for kødsektoren i fjernområderne

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør i forbindelse med den 4. særlige licitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 796/2006

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2006 af 28. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2006 for så vidt angår listen over de medlemsstater, hvori opkøb af smør ved licitation er indledt for perioden indtil 31. august 2006

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 46. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2006 af 28. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2006 af 28. juli 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1001/2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 12. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ( 1 )

28

Fælleserklæring fra Det Europæiske Fællesskab på den ene side og det grønlandske landsstyre og den danske regering på den anden side om et partnerskab mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland

32

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. juli 2006 om finansiering af undersøgelser, konsekvensanalyser og evalueringer af områderne fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt zooteknik

37

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juli 2006 om ændring af beslutning 2006/147/EF om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Nederlandene (meddelt under nummer K(2006) 3338)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1155/2006

af 28. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

78,5

388

52,4

524

46,9

999

59,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

388

57,0

524

54,9

528

58,4

999

56,8

0806 10 10

052

160,1

204

133,3

220

142,0

388

8,7

400

200,9

508

48,4

512

56,7

624

158,2

999

113,5

0808 10 80

388

95,5

400

104,3

508

76,8

512

88,4

524

67,7

528

90,3

720

78,9

800

152,2

804

98,3

999

94,7

0808 20 50

052

70,3

388

103,0

512

90,4

528

83,8

720

30,3

804

128,9

999

84,5

0809 10 00

052

135,5

999

135,5

0809 20 95

052

297,9

400

365,8

999

331,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,7

999

101,7

0809 40 05

093

64,8

098

75,9

624

131,5

999

90,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1156/2006

af 28. juli 2006

om fastlæggelse af budgetlofterne for 2006 for delvis eller fakultativ gennemførelse af enkeltbetalingsordningen, de årlige rammebeløb for den generelle arealbetalingsordning og maksimumsbeløbene for den særskilte sukkerbetaling, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, og om ændring af nævnte forordning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 41, stk. 1 og 1a, artikel 64, stk. 2, artikel 70, stk. 2, artikel 71, stk. 2, artikel 110i, stk. 3 og 4, artikel 110l, stk. 1, artikel 143b, stk. 3, artikel 145, litra i), og artikel 155, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For de medlemsstater, der gør brug af valgmuligheden i artikel 62 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og på grundlag af de afgivne oplysninger, jf. artikel 145, litra i), i nævnte forordning, bør de nationale lofter i bilag VIII til nævnte forordning ændres.

(2)

Fællesskabets bidrag til finansieringen af støtteprogrammer under de særlige foranstaltninger til fordel for den animalske produktion i fjernområderne er fra 2006 fastsat i artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (2). For de berørte medlemsstater bør de nationale lofter, der er fastsat i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1782/2003, derfor fratrækkes beløbet for dette bidrag, der svarer til disse særlige foranstaltninger, som oprindeligt var medtaget i nævnte bilag VIII.

(3)

De nationale lofter, der er fastsat i bilag VII, afsnit K, punkt 2, til forordning (EF) nr. 1782/2003, bør tilpasses, idet der tages hensyn til de seneste oplysninger om cikorie, og de nationale lofter, der er fastsat i nævnte forordnings bilag VIII, bør tilpasses i overensstemmelse hermed, uden at de samlede beløb dog ændres.

(4)

De lofter, der er fastsat i bilag VII, afsnit K, punkt 2, til forordning (EF) nr. 1782/2003, bør også tilpasses, idet der tages hensyn til de mængder, der indgår i sukkerkvoten og inulinsirupkvoten, og som i en medlemsstat blev fremstillet af sukkerroer og cikorie, der blev dyrket i en anden medlemsstat i løbet af produktionsårene 2000/01 til 2005/06. De nationale lofter, der er fastsat i nævnte forordnings bilag VIII og VIIIa, bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(5)

For de medlemsstater, der i 2006 gennemfører enkeltbetalingsordningen, som er fastsat i afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør budgetlofterne for hver af betalingerne i henhold til artikel 66 til 69 i nævnte forordning fastsættes for 2006.

(6)

For de medlemsstater, der i 2006 gør brug af valgmuligheden i artikel 70 i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør budgetlofterne for de direkte betalinger, der er udelukket fra enkeltbetalingsordningen, fastsættes for 2006.

(7)

For de medlemsstater, der gør brug af overgangsperioden i henhold til artikel 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør budgetlofterne for de direkte betalinger, der er opført i bilag VI til nævnte forordning, fastsættes for 2006.

(8)

Det maksimale støttebeløb til olivenplantager, jf. artikel 110i, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør tilpasses i forhold til værdien af koefficienten i forordningens bilag VII, afsnit H, og det beløb, der tilbageholdes i henhold til nævnte artikels stk. 4, og som de pågældende medlemsstater har anmeldt, og de i bilag VIII fastsatte nationale lofter bør tilpasses i overensstemmelse hermed. Der skal ikke fastlægges beløb for de medlemsstater, der har besluttet at fastsætte koefficienten i bilag VII, afsnit H, til 1.

(9)

Fællesskabets maksimale bidrag til finansieringen af arbejdsprogrammer, der er udarbejdet af godkendte erhvervsdrivende inden for olivenoliesektoren, bør fastsættes i forhold til den tilbageholdelseskoefficient, der er omhandlet i artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, og som de pågældende medlemsstater har anmeldt.

(10)

Maksimumsbeløbet for den samlede støtte til tobak, jf. artikel 110l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør tilpasses i forhold til værdien af koefficienten i forordningens bilag VII, afsnit I, som de pågældende medlemsstater har anmeldt, og de i forordningens bilag VIII fastsatte nationale lofter bør tilpasses i overensstemmelse hermed. Der skal ikke fastlægges beløb for de medlemsstater, der har besluttet at fastsætte koefficienten i bilag VII, afsnit I, til 1.

(11)

Af klarhedshensyn bør de budgetlofter, der gælder for enkeltbetalingsordningen for 2006, offentliggøres, efter at de lofter, der er fastsat for betalingerne i henhold til artikel 66 til 70 i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fratrukket de ændrede lofter i bilag VIII til nævnte forordning.

(12)

Maksimumsbeløbet for de midler, som stilles til rådighed for de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004, og som skal anvende den generelle arealbetalingsordning for den særskilte sukkerbetaling i 2006, jf. artikel 143ba i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør fastsættes på basis af deres meddelelse.

(13)

For de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og i 2006 vil anvende den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit IVa i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør de årlige rammebeløb for 2006 fastsættes i henhold til artikel 143b, stk. 3, i nævnte forordning.

(14)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Budgetlofterne for 2006, jf. artikel 66 til 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

2.   Budgetlofterne for 2006, jf. artikel 70, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

3.   Budgetlofterne for 2006, jf. artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

4.   Budgetlofterne for 2006 for enkeltbetalingsordningen, jf. afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

5.   De årlige rammebeløb for 2006, jf. artikel 143b, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag V til nærværende forordning.

6.   Maksimumsbeløbene for de midler, som Tjekkiet, Letland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakiet får stillet til rådighed til den særskilte sukkerbetaling i 2006, jf. artikel 143ba, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 2

Fællesskabets maksimale bidrag til finansieringen af arbejdsprogrammer, der er udarbejdet af godkendte erhvervsdrivende inden for olivenoliesektoren, jf. artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, fastsættes til:

(Mio. EUR)

Grækenland

11,098

Frankrig

0,576

Italien

35,991

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 110i, stk. 3, første afsnit, affattes tabellen således:

(Mio. EUR)

Spanien

103,14

Cypern

2,93

Malta

0,07

Slovenien

0,17

2)

I artikel 110l, stk. 1, affattes tabellen således:

(Mio. EUR)

 

2006-2009

Tyskland

21,287

Spanien

70,599

Frankrig

48,217

Italien (undtagen Puglia)

189,366

Portugal

8,468

3)

I bilag VII, afsnit K, punkt 2, affattes tabel 1 som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

4)

Bilag VIII affattes som angivet i bilag VIII til nærværende forordning.

5)

Bilag VIIIa affattes som angivet i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 319/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 32).

(2)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).


BILAG I

BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, JF. ARTIKEL 66 TIL 69 I FORORDNING (EF) Nr. 1782/2003

Regnskabsåret 2006

(1000 EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flandern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotland

Arealbetalinger for markafgrøder

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende betaling for hård hvede

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Ammekopræmie

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Supplerende ammekopræmie

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Særlig oksekødspræmie

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Slagtepræmie, voksent kvæg

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Slagtepræmie, kalve

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Fåre- og gedepræmier

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Fårepræmier

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende fåre- og gedepræmier

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Supplerende fårepræmier

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Arealstøtte, humle

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

Artikel 69, alle sektorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

Artikel 69, markafgrøder

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

Artikel 69, ris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

Artikel 69, oksekød

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

Artikel 69, fåre- og gedekød

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

Artikel 69, bomuld

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 69, olivenolie

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

Artikel 69, tobak

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 69, sukker

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

Artikel 69, mejeriprodukter

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, JF. ARTIKEL 70 I FORORDNING (EF) NR. 1782/2003

Regnskabsåret 2006

1000 EUR

 

Belgien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Portugal

Finland

Artikel 70, stk. 1, litra a)

Støtte til frø

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Artikel 70, stk. 1, litra b)

Betalinger for markafgrøder

 

 

23

 

 

 

 

 

Støtte til bælgplanter

 

 

1

 

 

 

 

 

Afgrødespecifik betaling for ris

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Støtte til tobak

 

 

 

 

 

 

166

 


BILAG III

BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, JF. ARTIKEL 71 I FORORDNING (EF) NR. 1782/2003

Regnskabsåret 2006

1000 EUR

 

Malta

Slovenien

Arealbetalinger for markafgrøder

203

14 550

Støtte til frø

34

40

Ammekopræmie

31

6 050

Supplerende ammekopræmie

4

730

Særlig oksekødspræmie

235

6 780

Slagtepræmie, voksent kvæg

168

4 510

Slagtepræmie, kalve

 

630

Ekstensiveringsbetaling for kvæg

 

6 250

Supplerende betalinger til oksekødsproducenter

22

1 040

Fåre- og gedepræmie

62

610

Supplerende fåre- og gedepræmier

21

210

Supplerende betalinger til fåre- og gedeproducenter

3

30

Olivenolie

47

120

Arealstøtte for humle

 

350

Sukker

 

2 284


BILAG IV

BUDGETLOFTER FOR ENKELTBETALINGSORDNINGEN

Regnskabsåret 2006

1000 EUR

Medlemsstat

 

Belgien

475 641

Danmark

981 539

Tyskland

5 644 898

Grækenland

2 041 887

Spanien

3 529 453

Frankrig

6 060 555

Irland

1 335 311

Italien

3 593 132

Luxembourg

36 602

Nederlandene

325 103

Østrig

540 440

Portugal

365 645

Finland

519 628

Sverige

630 451

Det Forenede Kongerige

3 914 945


BILAG V

ÅRLIGE RAMMEBELØB FOR DEN GENERELLE AREALBETALINGSORDNING

Regnskabsåret 2006

1000 EUR

Medlemsstat

 

Tjekkiet

310 457

Estland

35 150

Cypern

17 236

Letland

48 429

Litauen

128 534

Ungarn

445 499

Polen

997 483

Slovakiet

128 640


BILAG VI

MAKSIMUMSBELØB FOR DE MIDLER, MEDLEMSSTATERNE FÅR STILLET TIL RÅDIGHED TIL DEN SÆRSKILTE SUKKERBETALING, JF. ARTIKEL 143ba I FORORDNING (EF) Nr. 1782/2003

Regnskabsåret 2006

Mio. EUR

Medlemsstat

 

Tjekkiet

19 130

Letland

4 219

Litauen

6 547

Ungarn

26 105

Polen

99 135

Slovakiet

11 813


BILAG VII

»Tabel 1

Lofter for de beløb, der skal indregnes i landbrugernes referencebeløb

1000 EUR

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009 og følgende år

Belgien

47 429

60 968

74 508

81 752

Tjekkiet

27 851

34 319

40 786

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

Tyskland

154 974

203 607

252 240

278 254

Grækenland

17 941

22 455

26 969

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

Frankrig

152 441

199 709

246 976

272 259

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

Letland

4 219

5 164

6 110

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

Ungarn

26 105

31 986

37 865

41 010

Nederlandene

41 743

54 272

66 803

73 504

Østrig

18 971

24 487

30 004

32 955

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovenien

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakiet

11 813

14 762

17 712

19 289

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

Det Forenede Kongerige

64 340

80 528

96 717

105 376«


BILAG VIII

»BILAG VIII

Nationale lofter jf. artikel 41

1000 EUR

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 og følgende år

Belgien

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grækenland

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Spanien

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Frankrig

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederlandene

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Østrig

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Finland

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Det Forenede Kongerige

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849«


BILAG IX

»BILAG VIIIa

Nationale lofter jf. artikel 71c

1000 EUR

Kalenderår

Tjekkiet

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

Følgende år

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189«


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1157/2006

af 28. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 188/2005 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for kødsektoren i fjernområderne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer, om ændring af direktiv 72/462/EØF og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 525/77 og (EØF) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1600/92 (Poseima) (2), særlig artikel 13, stk. 3 og artikel 22, stk. 4 og 10,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1601/92 (Poseican) (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2005 (4) fastsætter det årlige beløb for finansiering fra og med kalenderåret 2005 af programmet for støtte til opretholdelse af traditionelle aktiviteter i kødsektoren i de franske oversøiske departementer, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 1452/2001.

(2)

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1452/2001 fastsætter, at Kommissionen for at tage hensyn til udviklingen af den lokale produktion forhøjer det årlige beløb inden for det loft, der er fastsat i samme bestemmelse.

(3)

Den lokale produktion i de franske oversøiske departementer har jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 188/2005 udviklet sig på en sådan måde, at det tilsvarende årlige beløb som fastsat i artikel 4 i samme forordning bør forhøjes inden for det i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1452/2001 nævnte loft.

(4)

Forordning (EF) nr. 188/2005 bør derfor ændres.

(5)

Da det nævnte støtteprogram trådte i kraft den 1. januar 2006, bør denne forordning også gælde fra denne dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 188/2005 affattes således:

»Artikel 4

Programmets finansiering

EF finansierer programmet fra og med kalenderåret 2006 med følgende årlige beløb (mio. EUR):

a)

Spanien

7,00

b)

Frankrig

14,255

c)

Portugal

16,91«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004 (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 1).

(2)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004.

(3)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004.

(4)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 6.


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1158/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Minimumssalgspris

Smør ≥ 82 %

Ubehandlet smør

206

210

210

Koncentreret

204,1

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Ubehandlet smør

79

79

79

Koncentreret

79


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1159/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøtte

Smør ≥ 82 %

18,5

15

15

Smør < 82 %

14,63

14,6

Koncentreret smør

22

18,5

22

18,5

Fløde

10

6,3

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Smør

20

Koncentreret smør

24

24

Fløde

11


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1160/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør i forbindelse med den 4. særlige licitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 796/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2), er der blevet offentliggjort en licitationsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende med henblik på opkøb af smør ved den løbende licitation, der blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2006 (3).

(2)

Ifølge artikel 17a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages for hver særlige licitation, en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den 4. særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 4. særlige licitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 796/2006, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 25. juli 2006 fastsættes maksimumsopkøbsprisen for smør til 232,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUT L 142 af 30.5.2006, s. 4.


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1161/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

På grundlag af de indkomne bud bør maksimumsstøtten fastsættes på det relevante niveau og destinationsstøtten fastsættes tilsvarende.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 14. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %, jf. artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, til 19,8 EUR/100 kg.

Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 22 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1162/2006

af 28. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 796/2006 for så vidt angår listen over de medlemsstater, hvori opkøb af smør ved licitation er indledt for perioden indtil 31. august 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2006 af 29. maj 2006 om suspension af opkøb af smør til 90 % af interventionsprisen og om indledning af opkøb ved licitation for den periode, der udløber den 31. august 2006 (2), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 796/2006 har indledt opkøb af smør ved licitation for den periode, der udløber den 31. august 2006, jf. artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(2)

På grundlag af de seneste meddelelser fra Estland har Kommissionen konstateret, at markedsprisen for smør i to på hinanden følgende uger har været på mindst 92 % af interventionsprisen. Som følge heraf bør interventionsopkøb ved licitation suspenderes i denne medlemsstat. Denne medlemsstat bør derfor fjernes fra listen i forordning (EF) nr. 796/2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 796/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2006 affattes således:

»1.   Opkøb af smør ved licitation som omhandlet i artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 indledes fra 29. juli til 31. august 2006 i følgende medlemsstater på betingelserne i afdeling 3a i forordning (EF) nr. 2771/1999: Spanien, Irland, Polen og Portugal«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 142 af 30.5.2006, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1096/2006 (EUT L 195 af 15.7.2006, s. 17).


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1163/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 46. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 46. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 25. juli 2006, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 235,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1164/2006

af 28. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1165/2006

af 28. juli 2006

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1001/2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 12. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1001/2006 (3) fastsætter beløbet for destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for den 12. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation.

(2)

Som følge af en administrativ fejl svarer destinationssikkerheden, som fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1001/2006, ikke til det faktiske beløb, der skal fastsættes.

(3)

Forordning (EF) nr. 1001/2006 bør derfor berigtiges. Da det korrekte beløb for sikkerheden er mindre end det oprindeligt fastsatte beløb, bør berigtigelsen anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1001/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1001/2006 affattes således:

»Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 22 EUR/100 kg.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 35.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 17. juli 2006

om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side

(EØS-relevant tekst)

(2006/526/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 187,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge traktaten, der for Grønlands vedkommende ændrer traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (1) (»Grønlandstraktaten«), som trådte i kraft den 1. februar 1985, skal traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) ikke længere finde anvendelse på Grønland, men Grønland skal som en del af en medlemsstat associeres med Det Europæiske Fællesskab som et af de oversøiske lande og territorier (OLT).

(2)

Ifølge Grønlandstraktatens præambel bør der indføres en ordning, som gør det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskabet og Grønland samt at tage hensyn til deres gensidige interesser, navnlig behovet for Grønlands udvikling, og at ordningen for OLT, som omhandlet i fjerde del af EF-traktaten, vil være en passende ramme for disse forbindelser.

(3)

Formålet med associeringen er i overensstemmelse med artikel 182 i EF-traktaten at fremme den økonomiske og sociale udvikling i OLT og at oprette nære økonomiske forbindelser mellem disse og Fællesskabet som helhed. EF-traktatens artikel 182-187 finder ifølge artikel 188 anvendelse på Grønland, medmindre andet følger af de særlige bestemmelser, der er fastsat i den protokol om den særlige ordning for Grønland, der er knyttet som bilag til traktaten.

(4)

Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende principperne i traktatens artikel 182-186 findes i Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelsen«) (2), som fortsat gælder for Grønland på de i afgørelsen fastlagte betingelser.

(5)

Rådet for Den Europæiske Union udtrykte i sine konklusioner af 24. februar 2003 om midtvejsrevisionen af den fjerde fiskeriprotokol mellem Det Europæiske Fællesskab, den danske regering og det grønlandske landsstyre enighed om, at der er behov for at udvide og styrke de fremtidige forbindelser mellem EU og Grønland under hensyntagen til fiskeriets betydning og de strukturelle udviklingsproblemer i Grønland. Det forpligtede sig endvidere til at basere EU's fremtidige forbindelser med Grønland efter 2006 på et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling, som skal omfatte en specifik fiskeriaftale, der skal forhandles efter de almindelige regler og principper for sådanne aftaler.

(6)

I ovennævnte konklusioner var Rådet af den opfattelse, at de fremtidige finansielle forpligtelser vedrørende Grønland i EU's næste budgetramme under hensyn til behovene i samtlige OLT bør lægges på samme niveau som de nuværende, idet der tages hensyn til andre relevante omstændigheder og en rimelig afvejning af de gensidige interesser, især Grønlands udviklingsbehov og Fællesskabets behov for fortsat at have adgang til fiskebestande i de grønlandske farvande på et bæredygtigt grundlag, og til de finansielle bidrag fra andre parter.

(7)

Fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 13. marts 1984 (3), som henviser til den samarbejdsånd, der følger af Fællesskabets beslutning om at give Grønland status som oversøisk territorium, vil blive erstattet af en ny fiskeripartnerskabsaftale den 1. januar 2007.

(8)

I fælleserklæringen fra Det Europæiske Fællesskab på den ene side og det grønlandske landsstyre og den danske regering på den anden side om partnerskab mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland, undertegnet i Luxembourg den 27. juni 2006 (4) henvises der til de nære historiske, politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem Fællesskabet og Grønland, og der peges på behovet for yderligere at styrke deres partnerskab og samarbejde på de af denne afgørelse omfattede områder.

(9)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

FØRSTE   DEL

ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORBINDELSERNE MELLEM FÆLLESSKABET OG GRØNLAND

Artikel 1

Partnerskab

1.   Uden at dette berører afgørelse 2001/822/EF, sigter partnerskabet mellem Fællesskabet og Grønland navnlig mod at udvide og styrke forbindelserne mellem Fællesskabet og Grønland og at bidrage til en bæredygtig udvikling af Grønland.

2.   Partnerskabet har til formål:

a)

at danne ramme for dialog

b)

at realisere fælles mål gennem konsultation om spørgsmål af fælles interesse for at sikre, at samarbejdsindsatsen får den største gennemslagskraft i overensstemmelse med begge parters prioriteter

c)

at skabe grundlag for økonomisk, finansielt, videnskabeligt og kulturelt samarbejde samt uddannelsessamarbejde på basis af principperne om gensidigt ansvar og gensidig støtte

d)

at bidrage til Grønlands udvikling.

Artikel 2

Konsultationer

Fællesskabet, Grønland og Danmark konsulterer hinanden om principperne og de detaljerede procedurer for og resultaterne af det partnerskab, der etableres ved denne afgørelse.

Artikel 3

Forvaltning

Denne afgørelse forvaltes af Kommissionen og det grønlandske landsstyre i overensstemmelse med hver af parternes rolle og ansvar som fastlagt i de relevante finansieringsaftaler, omhandlet i artikel 12, stk. 2.

ANDEN   DEL

SAMARBEJDE OM BÆREDYGTIG UDVIKLING AF GRØNLAND

Artikel 4

Samarbejdsområder

Samarbejdet støtter sektorpolitikker og -strategier, som letter adgangen til produktionsvirksomhed og -ressourcer, navnlig på følgende områder:

a)

uddannelse

b)

mineralressourcer

c)

energi

d)

turisme og kultur

e)

forskning

f)

fødevaresikkerhed.

Artikel 5

Principper

1.   Samarbejdet bygger på partnerskab og implementeres i overensstemmelse med de samarbejdsstrategier, der vedtages i medfør af artikel 6. Det skal sikre, at ressourcestrømmen er forudsigelig og regelmæssig samt smidig og afpasset efter situationen i Grønland.

2.   Samarbejdsaktiviteterne vedtages på partnerskabsgrundlaget i nær konsultation mellem Kommissionen, det grønlandske landsstyre og den danske regering. Disse konsultationer tilgodeser hver af parternes respektive institutionelle, juridiske og finansielle beføjelser.

Artikel 6

Programmering

1.   Det grønlandske landsstyre har inden for rammerne af partnerskabet ansvaret for at udforme sektorpolitikker, herunder strategier og disses gennemførelse. Der vil om fornødent blive foretaget strategiske miljøvurderinger til at garantere sektorpolitikkerne og -strategiernes bæredygtighed.

2.   Det grønlandske landsstyre og Kommissionen udarbejder og vedtager inden for rammerne af denne afgørelse et vejledende programmeringsdokument for bæredygtig udvikling i Grønland (i det følgende benævnt PDBU) på linje med de sektorpolitikker, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Det grønlandske landsstyre har ansvaret for:

a)

at vedtage sektorpolitikker

b)

at følge og evaluere virkningerne og resultaterne af sektorpolitikkerne

c)

at garantere en ordnet, omgående og effektiv gennemførelse af strategierne som led i sektorpolitikkerne

d)

at rapportere til Kommissionen en gang om året om resultaterne af sektorpolitikkerne.

4.   Kommissionen skal have ansvaret for at træffe den årlige finansieringsafgørelse om den samlede tildeling svarende til PDBU efter proceduren i artikel 10.

Artikel 7

Finansieringsmuligheder

Der kan inden for rammerne af de af det grønlandske landsstyre fastlagte sektorpolitikker bevilges finansiel støtte til følgende aktiviteter:

a)

reformer og projekter, som er forenelige med sektorpolitikkerne

b)

udvikling af institutioner, kapacitetsopbygning og integration af miljøaspekter

c)

programmer for fagligt samarbejde.

Artikel 8

Finansieringsberettigede

Det grønlandske landsstyre er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne afgørelse.

Artikel 9

Gennemførelsesbestemmelser

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne del af afgørelsen vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2, inden 3 måneder efter, at denne afgørelse får virkning.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et Grønlandsudvalget (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Finansiel bistand

1.   Den finansielle støtte fra Fællesskabet med henblik på denne del af afgørelsen vedrører perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013.

2.   Den finansielle bistand fra Fællesskabet ydes som budgetstøtte.

3.   Gennemførelsen af den finansielle støtte fra Fællesskabet sker ved direkte central forvaltning, jf. artikel 53 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Artikel 12

Kontrolforanstaltninger

1.   Denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Grønland forventes i særdeleshed at etablere et passende kontrolsystem. Grønland foretager regelmæssig kontrol for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres via Fællesskabets budget, gennemføres korrekt. Foruden den årlige indberetning af resultaterne af sektorpolitikkerne afgiver Grønland en årlig erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. Det træffer passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og indleder eventuelt retsforfølgning for at inddrive midler, der er udbetalt uretmæssigt.

2.   De nærmere forpligtelser for det grønlandske landsstyre med hensyn til forvaltningen af Fællesskabets midler nedfældes i finansieringsaftaler, som indgås med Kommissionen med henblik på denne afgørelses gennemførelse. I finansieringsafgørelserne angives navnlig de tilstræbte sektorindikatorer, betalingsbetingelserne og kontrolmetoderne for indberetning af fremskridt med sektorindikatorerne og for sikring af, at disse betingelser overholdes.

TREDJE   DEL

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Revision

Fællesskabet, det grønlandske landsstyre og den danske regering foretager inden udgangen af juni 2010 en midtvejsrevision af partnerskabet. Efter denne revision stiller Kommissionen om fornødent forslag til ændring af denne afgørelse.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse har virkning den 1. januar 2007. Den gælder indtil den 31. december 2013.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2006.

På Rådets vegne

E. TUOMIOJA

Formand


(1)  EFT L 29 af 1.2.1985, s. 1.

(2)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(3)  EFT L 29 af 1.2.1985, s. 9.

(4)  Se side 32 i denne EUT.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Fælleserklæring fra Det Europæiske Fællesskab på den ene side og det grønlandske landsstyre og den danske regering på den anden side om et partnerskab mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland

1.   PRÆAMBEL

Det Europæiske Fællesskab på den ene side og det grønlandske landsstyre og den danske regering på den anden side,

 

SOM LADER SIG LEDE AF de nære historiske, politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser mellem Europa og Grønland,

 

SOM HENVISER TIL de nære og varige bånd mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland, der blev knyttet med Grønlandstraktaten i 1985, som er enige om, at disse bånd bør bevares, og som bekræfter, at Det Europæiske Fællesskab i sin politik i almindelighed og i sine forbindelser med Grønland i særdeleshed vil tage hensyn til fælles interesser, navnlig Grønlands udviklingsbehov,

 

SOM MÆRKER SIG, at Rådet for Den Europæiske Union den 24. februar 2003 erkendte, at der er behov for at udvide og styrke de fremtidige forbindelser mellem EU og Grønland, idet der skal tages hensyn til fiskeriets betydning og til de strukturelle udviklingsproblemer, som Grønland står over for,

 

SOM SKØNNER, at Det Europæiske Fællesskab har en vedvarende geostrategisk interesse i at behandle Grønland, som udgør en del af en medlemsstat, som en privilegeret nabo og at bidrage til Grønlands velfærd og økonomiske udvikling,

 

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Grønland er et af de oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske Fællesskab,

 

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Europæiske Fællesskab vil tage hensyn til Grønlands interesser i forbindelse med det arktiske element i sin politik for den nordiske dimension, og at det vil lægge ganske særlig vægt på Grønlands skrøbelige naturmiljø og på de udfordringer, som befolkningen står over for,

 

SOM MÆRKER SIG, at fortsat fiskeriaktivitet i grønlandske farvande for fartøjer, som fører en medlemsstats flag, for Det Europæiske Fællesskab spiller en væsentlig rolle for, at den fælles fiskeripolitik kan fungere godt i Nordatlanten,

har besluttet yderligere at styrke forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Grønland på basis af bredt sammenfaldende interesser til gensidig fordel for deres befolkninger, samt at give deres indbyrdes forbindelser et langsigtet perspektiv.

2.   FÆLLES MÅL

Det Europæiske Fællesskab og Grønland erklærer, at de agter at styrke deres partnerskab og samarbejde på følgende områder:

samarbejde om bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne og havmiljøet samt om fiskerimuligheder for fællesskabsfartøjer. Dette er og forbliver en af grundpillerne for partnerskabet mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland og skal fortsat bygge på fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Grønland og efterfølgende protokoller

samarbejde om almen uddannelse og erhvervsuddannelse

deltagelse i Grønlands indsats for en bæredygtig udvikling af sin økonomi, særlig hvad angår mineralressourcer, turisme og kultur

deltagelse i Det Europæiske Fællesskabs indsats mod klimaændringer og for fremme af en bæredygtig udvikling i det arktiske område

samarbejde og fælles videnskabelig forskning samt udvikling i praksis af alternative energikilder

fælles forskning og udvikling i forbindelse med de nordlige søruter og Grønlands eksklusive økonomiske zone.

Det Europæiske Fællesskab erklærer på sin side, at det:

i betragtning af dets mål i henhold til Grønlandstraktaten, som trådte i kraft den 1. februar 1985, og de nære og gensidigt fordelagtige forbindelser mellem Grønland og Det Europæiske Fællesskab i de sidste 20 år,

under henvisning til Grønlands geostrategiske betydning, særlig set i sammenhæng med det arktiske element i politikken for den nordiske dimension,

i betragtning af Grønlands betydning som ansvarlig partner i forvaltningen og bevarelsen af miljøet og naturressourcerne, herunder fiskeressourcerne,

ønsker at udvikle sit samarbejde med Grønland i de næste syv år på grundlag af et dobbeltsidigt partnerskab bestående af på den ene side en fiskeripartnerskabsaftale, det tager hensyn til de faktiske fiskerimuligheder for fællesskabsfartøjer i grønlandske farvande, og på den anden side et alsidigt samarbejde i sektorer uden for fiskeriet under hensyntagen til Grønlands status som OLT,

og tillige ønsker at garantere, at der fortsat på grundlag af dette dobbeltsidige partnerskab på EU-budgettet vil blive afsat midler til samarbejdet med Grønland, som vil blive fastsat i forhold til niveauet de tidligere år.

3.   PARTNERSKABETS REALISERING

Det Europæiske Fællesskab og Grønland vil med henblik på at realisere deres fælles mål og udvikle deres partnerskab informere og konsultere hinanden på de af partnerskabet omfattede områder og alle andre områder udvalgt efter fælles overenskomst, som måtte være i denne erklærings ånd.

Det Europæiske Fællesskab og Grønland finder:

at med henblik på implementeringen af den del af det globale partnerskab, som ikke vedrører fiskeripartnerskabsaftalen, gør Grønlands associering med Det Europæiske Fællesskab som et oversøisk land eller territorium det muligt, på passende vis, at tilgodese Grønlands behov og indfri dets specifikke krav under hensyntagen til Grønlands fjerne beliggenhed, dets ekstreme klimatiske forhold og dets historiske arv.

at deres samarbejde bør udvides til også at omfatte områder som uddannelse, fødevaresikkerhed og ressourceudnyttelse, som potentielt kan bidrage til en bæredygtig udvikling af Grønlands økonomi og til at afbøde dets strukturelle problemer.

at deres videnskabelige samarbejde om nye energikilder og klimaændringer bør udvikles, idet det også bør omfatte videnskabelig forskning med fokus på Grønlands eksklusive økonomiske zone og tage hensyn til den fremtidige udvikling af søtransporten.

Det Europæiske Fællesskab agter at udstikke rammerne for det fremtidige samarbejde med Grønland uden for fiskerisektoren i en rådsafgørelse, som vedtages på basis af EF-traktatens artikel 187, så samarbejdet kan finansieres med en støtte fra budgettet på maksimalt 25 mio. EUR om året inden for de finansielle overslag for 2007-2013.

De to parter er overbeviste om, at deres partnerskab i høj grad vil kunne drage fordel af den gensidige viden og forståelse, som erhverves gennem optimal brug af eksisterende konsultationsordninger, særlig gennem regelmæssig dialog eller eventuelt konsultationer mellem officielle repræsentanter for de to parter.

I den kontekst agter Grønland ved hvert års slutning at aflægge rapport om, hvilke fremskridt der er gjort med at realisere ovennævnte mål. Det Europæiske Fællesskab og Grønland foretager inden udgangen af juni 2010 en gennemgribende midtvejsrevision af deres partnerskab.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.

V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.

Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.

Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Europai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image


Kommissionen

29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/37


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. juli 2006

om finansiering af undersøgelser, konsekvensanalyser og evalueringer af områderne fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt zooteknik

(2006/527/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 90/424/EØF skal Fællesskabet iværksætte eller bistå medlemsstaterne ved iværksættelsen af de tekniske og videnskabelige foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle Fællesskabets veterinærbestemmelser og for at udvikle undervisning og uddannelse på veterinærområdet.

(2)

Kommissionen har fastsat, at det bør prioriteres at gennemføre undersøgelser, konsekvensanalyser og systematiske og rettidige evalueringer af udgiftsprogrammerne for at få klarlagt, hvordan de tildelte midler forvaltes, og for at fremme en kultur, hvor de høstede erfaringer udnyttes i alle faser af forvaltningen, med større vægt på resultatorienteret forvaltning.

(3)

Med henblik på at få udført disse opgaver blev der i sidste kvartal af 2004 offentliggjort et offentligt udbud vedrørende en rammekontrakt for evaluering af indsatsområderne fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt zooteknik.

(4)

Rammekontrakten blev indgået den 18. juni 2005 for en periode på 24 måneder. Der tilvejebringes i forbindelse med rammekontrakten allerede relevant information, som kan danne grundlag for Fællesskabets beslutningstagning.

(5)

Der indgås særaftaler om alle enkeltopgaver. Aftalerne underskrives af Kommissionen og den kontrahent, der er udvalgt i henhold til rammekontrakten.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

De i bilaget til denne afgørelse beskrevne foranstaltninger godkendes til finansiering.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/53/EF (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37).


BILAG

Område: Fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt zooteknik

Retsgrundlag: Beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet

Opgaver:

Forskellige undersøgelser og andre tjenesteydelser til støtte for formulering og udarbejdelse af forslag fra Kommissionen

ex ante-evalueringer/-konsekvensanalyser

interims- og ex post-evalueringer.

Undersøgelser og andre tjenesteydelser til støtte for formulering og udarbejdelse af EU's fremtidige dyresundhedspolitik (2007-2013) prioriteres i Kommissionens årlige planlægningsstrategi for 2007. Der vil blive truffet beslutning om programmeringen af de pågældende undersøgelser i overensstemmelse med de konklusioner og henstillinger, den igangværende evaluering af Fællesskabets dyresundhedspolitik fører frem til.

Forpligtelsesbevillinger for 2006: 17 04 02 — Andre foranstaltninger på veterinærområdet og inden for dyrevelfærd og folkesundhed: 900 000 EUR

Budget: 900 000 EUR i rammekontraktens andet år

Antal forventede særforanstaltninger: ca. 6

Alle foranstaltninger gennemføres i henhold til de almindelige regler for offentlige indkøb, dvs. i dette tilfælde den eksisterende rammekontrakt.


29.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juli 2006

om ændring af beslutning 2006/147/EF om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Nederlandene

(meddelt under nummer K(2006) 3338)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2006/528/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/147/EF af 24. februar 2006 om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Nederlandene (2) blev den plan for forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 (i det følgende benævnt »planen for forebyggende vaccination«), som Nederlandene forelagde for Kommissionen den 21. februar 2006, godkendt. Samtidig blev der fastsat visse foranstaltninger, der skal anvendes i Nederlandene, når der foretages forebyggende vaccination på bestemte fjerkræbedrifter med særlig risiko for indslæbning af smitte, herunder bestemmelser om flytninger af vaccineret fjerkræ.

(2)

I overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination har Nederlandene iværksat forebyggende vaccination af økologiske og fritgående æglæggende høner og hobbyfjerkræ mod højpatogen aviær influenza H5N1. Planen for forebyggende vaccination er et pilotprojekt, da der kun er begrænsede erfaringer med forebyggende vaccination under sådanne omstændigheder og for visse af de pågældende arters vedkommende.

(3)

I henhold til planen for forebyggende vaccination, som Nederlandene forelagde, og som blev godkendt ved beslutning 2006/147/EF, skal den forebyggende vaccination være fuldført senest den 30. juni 2006. Nederlandene har indtil nævnte dato gennemført vaccinationer i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination.

(4)

I overensstemmelse med rapporteringskravet i artikel 13 i beslutning 2006/147/EF har Nederlandene forelagt en rapport med oplysninger om gennemførelsen af planen for forebyggende vaccination og har rapporteret til Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed og til ekspertarbejdsgrupper om anvendelsen af forebyggende vaccination, og landet har anmodet om tilladelse til at fortsætte vaccinationen.

(5)

På grundlag af de oplysninger, Nederlandene har fremlagt, ser det desuden ud til, at der er behov for yderligere praktiske erfaringer vedrørende anvendelse af forebyggende vaccination i indsatsen mod spredning af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1. Det bør derfor tillades, at den forebyggende vaccination fortsætter indtil den 31. juli 2007.

(6)

Nederlandene har endvidere anmodet om godkendelse af visse ændringer af den plan for forebyggende vaccination, som blev forelagt den 21. februar 2006, vedrørende den praktiske gennemførelse af planen, f.eks. hvilke arter der skal vaccineres, anvendelse af bivalente vacciner, identifikation af individer i hobbyfjerkræflokke, vaccinationsstedet og restriktioner vedrørende flytning af fjerkræ. Efter Kommissionens opfattelse er ændringerne i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser.

(7)

Beslutning 2006/147/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/147/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

»hobbyfjerkræ«: høns, kalkuner og andre arter, der tilhører ordenen Galliformes, og ænder, gæs og andre arter, der tilhører ordenen Anseriformes, og som holdes af deres ejere:

i)

til eget forbrug eller anvendelse eller

ii)

som selskabsdyr.«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Planen for forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 (i det følgende benævnt »planen for forebyggende vaccination«), som Nederlandene forelagde for Kommissionen den 21. februar 2006, samt ændringerne af planen, herunder videreførelsen af planen indtil den 31. juli 2007, som Nederlandene forelagde for Kommissionen den 29. juni 2006, godkendes.

I henhold til planen for forebyggende vaccination foretages den forebyggende vaccination med inaktiveret heterolog vaccine af aviær influenza-subtype H5 eller med en bivalent inaktiveret heterolog vaccine, der indeholder aviær influenza af både subtype H5 og H7, som er godkendt af Nederlandene til hobbyfjerkræ, økologiske æglæggende høner og fritgående æglæggende høner i hele Nederlandene.«

3)

Artikel 4, nr. 1), affattes således:

»1)

Vaccineret hobbyfjerkræ skal være individuelt identificeret og må kun:

a)

flyttes til andre bedrifter med hobbyfjerkræ i Nederlandene, eller

b)

midlertidigt sammenbringes på skuer og udstillinger i Nederlandene.

Sådanne flytninger eller sammenbringninger skal ske i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination, bl.a. ved at der føres register over sådanne flytninger og sammenbringninger.«

Artikel 2

Adressat

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUT L 55 af 25.2.2006, s. 47.