ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 207

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/2006 af 27. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1147/2006 af 27. juli 2006 om ikke at yde restitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1149/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1150/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2006 af 27. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/2006 af 27. juli 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2006 af 27. juli 2006 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i juli 2006 efter forordning (EF) nr. 327/98

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 11. juli 2006 om beskikkelse af de tjekkiske, tyske, estiske, spanske, franske, italienske, lettiske, litauiske, luxembourgske, ungarske, maltesiske, østrigske, slovenske og slovakiske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

30

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2006/9)

39

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1141/2006

af 27. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien sigter navnlig mod at liberalisere samhandelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Der bør derfor ikke længere fastsættes eksportrestitutioner for disse to lande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 28. juli 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1143/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2).

(5)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien sigter navnlig mod at liberalisere samhandelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Der bør derfor ikke længere fastsættes eksportrestitutioner for disse to lande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, i henhold til betingelserne i stk. 2.

2.   For at der kan ydes restitutioner i henhold til stk. 1, skal produkterne opfylde de relevante krav i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 28. juli 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2609

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

:

alle bestemmelsessteder undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


(1)  De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1144/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) skal der holdes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006 er det efter en gennemgang af de bud, der blev indgivet til den dellicitation, der udløb den 27. juli 2006, hensigtsmæssigt at fastsætte det maksimale restitutionsbeløb for den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den dellicitation, der udløb den 27. juli 2006, fastsættes den maksimale eksportrestitution for det produkt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2006, til 31,090 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 49.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1145/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 31, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen efter bestemmelsessted.

(4)

I henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (3), kan tolden nedsættes for en vis mængde EF-mejeriprodukter, der eksporteres til Den Dominikanske Republik. Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres efter denne ordning, bør derfor nedsættes med en vis procentsats.

(5)

Anvendelsen af eksportrestitutioner for visse produkter har vist sig at være omfattende. For sådanne produkter bør der ikke mere fastsættes eksportrestitutioner.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede eksportrestitutioner ydes for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 1, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(3)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(4)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 28. juli 2006

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  For de relevante produkter, som skal eksporteres til Den Dominikanske Republik under det kontingent for 2006/07, der er omhandlet i afgørelse 98/486/EF, og som opfylder betingelserne i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, anvendes følgende satser:

a)

produkter henhørende under KN-kode 0402 10 11 9000 og 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkter henhørende under KN-kode 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 og 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1146/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 25. juli 2006.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 25. juli 2006, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 409/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 581/2004

Smør

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1147/2006

af 27. juli 2006

om ikke at yde restitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 25. juli 2006.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004, ydes der ingen restitution for det produkt og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 25. juli 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 409/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1148/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 8, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris (2) fastlægges betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner. Beregningsgrundlaget er fastsat i forordningens artikel 3. De således beregnede restitutioner, om nødvendigt differentieret for kartoffelstivelse, skal fastsættes en gang om måneden, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller hvede varierer betydeligt.

(2)

De produktionsrestitutioner, der fastsættes ved nærværende forordning, bør justeres med de i bilag II til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til:

a)

10,86 EUR/t for majs-, hvede-, byg- og havrestivelse

b)

15,33 EUR/t for kartoffelstivelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1149/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Restitutionssatser fra 28. juli 2006 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

20,93

20,93

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

54,00

54,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

66,00

66,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

106,75

106,75

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

99,50

99,50


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1150/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 28. juli 2006 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,742

2,742

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,251

1,251

– – i andre tilfælde

3,236

3,236

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,933

1,933

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

0,938

0,938

– – i andre tilfælde

2,427

2,427

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,251

1,251

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

3,236

3,236

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,171

2,171

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,251

1,251

– i andre tilfælde

3,236

3,236

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1151/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), og artikel 32, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c), d), og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 544/2006 (EUT L 94 af 1.4.2006, s. 24).


BILAG

Restitutionssatser fra 28. juli 2006 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

26,09

26,09


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, de finder med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2006

af 27. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 21. til 27. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 30,75 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 169 089 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 192 af 13.7.2006, s. 10.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1153/2006

af 27. juli 2006

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 21. til den 27. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172 af 24.6.2006, s. 6.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1154/2006

af 27. juli 2006

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i juli 2006 efter forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (2), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

En gennemgang af de mængder, for hvilke der blev indgivet ansøgninger om importlicens for ris under tranchen for juli 2006, viser, at der bør udstedes licenser for de ansøgte mængder, der i givet fald nedsættes med en procentsats, og fastsættes de mængder, der er disponible til overførsel til den følgende tranche, og fastsættes de samlede mængder, der er disponible for de forskellige kontingenter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om importlicens for toldkontingenter for ris åbnet ved forordning (EF) nr. 327/98, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i juli 2006 og meddelt Kommissionen, anvendes der nedsættelseskoefficienter efter de procentsatser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

2.   De mængder, der er disponible under tranchen for juli 2006, til overførsel til den følgende tranche, og de samlede disponible mængder under tranchen for juli 2006 er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1).

(2)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 965/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 12).


BILAG

Nedsættelsesprocentsatser, der skal anvendes på de mængder, som der er ansøgt om for tranchen for juli 2006, og de mængder, der overføres til den følgende tranche

a)

Kontingent af sleben eller delvis sleben ris under KN-kode 1006 30, som fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98

Oprindelse

Løbenummer

Nedsættelsesprocentsats under tranchen for juli 2006

Mængde, der overføres til tranchen for september 2006

(t)

Samlede disponible mængder under tranchen for september 2006

(t)

USA

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thailand

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Australien

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Andre oprindelseslande

09.4130

b)

Kontingent af afskallet ris under KN-kode 1006 20, som fastsat i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 327/98

Oprindelse

Løbenummer

Nedsættelsesprocentsats under tranchen for juli 2006

Mængde, der overføres til tranchen for oktober 2006

(t)

Samlede disponible mængder under tranchen for oktober 2006

(t)

Alle lande

09.4148

66,8156

0

0

c)

Kontingent af brudris under KN-kode 1006 40 00, som fastsat i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 327/98

Oprindelse

Løbenummer

Nedsættelsesprocentsats under tranchen for juli 2006

Thailand

09.4149

0 (2)

Australien

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

USA

09.4153

0 (2)

Andre oprindelseslande

09.4154

98,2456

d)

Kontingent af sleben eller delvis sleben ris under KN-kode 1006 30, som fastsat i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 327/98

Oprindelse

Løbenummer

Nedsættelsesprocentsats under tranchen for juli 2006

Mængde, der overføres til tranchen for september 2006

(t)

Samlede disponible mængder under tranchen for september 2006

(t)

Thailand

09.4112

98,4928

0

0

USA

09.4116

Indien

09.4117

Pakistan

09.4118

Andre oprindelseslande

09.4119

Alle lande

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.

(2)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. juli 2006

om beskikkelse af de tjekkiske, tyske, estiske, spanske, franske, italienske, lettiske, litauiske, luxembourgske, ungarske, maltesiske, østrigske, slovenske og slovakiske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2006/524/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatet for de nuværende medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udløber den 20. september 2006. Medlemmerne af udvalget skal derfor beskikkes for en ny periode på fire år fra den 21. september 2006.

(2)

Den tjekkiske, tyske, estiske, spanske, franske, lettiske, litauiske, luxembourgske, ungarske, maltesiske, østrigske, slovenske og slovakiske regering har forelagt en liste, der indeholder et antal kandidater, som er lig med det antal pladser, der ifølge traktaterne er tildelt dem.

(3)

Den italienske regering har forelagt en liste med toogtyve kandidater. Den vil senere foreslå endnu to kandidater for at supplere denne liste og nå op på et antal kandidater, der er lig med det antal pladser, der ifølge traktaterne er tildelt dem —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg beskikkes for perioden fra den 21. september 2006 til den 20. september 2010 de personer, hvis navn er opført på den liste, der er indeholdt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


BILAG

Den Tjekkiske Republik

 

Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Tyskland

 

Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estland

 

Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Spanien

 

Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Frankrig

 

Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Italien

 

Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Letland

 

Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litauen

 

Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luxembourg

 

Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Ungarn

 

Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Michael PARNIS

General Workers Union

 

Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Østrig

 

Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovenien

 

Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovakiet

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Den Europæiske Centralbank

28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/39


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 14. juli 2006

om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet

(ECB/2006/9)

(2006/525/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1, og

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16 og artikel 26, stk. 4,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelsen af euro (1) angiver, at »med virkning fra de respektive datoer for overgangen til eurosedler og -mønter sætter ECB og de deltagende medlemsstaters centralbanker pengesedler denomineret i euro i omløb i de deltagende medlemsstater«.

(2)

For at sikre en problemfri indførelse af euroen i fremtidige deltagende medlemsstater skal der oprettes en retlig ramme, som gør det muligt for de nationale centralbanker (NCB’erne) i disse medlemsstater at låne eurosedler og -mønter fra Eurosystemet til forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse forud for overgangen til eurosedler og -mønter under hensyn til forskellig mulige nationale overgangsscenarier.

(3)

Forhåndsudsendelse af eurosedler og -mønter til godkendte modparter, og forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter, vil bidrage til at gøre overgangen til eurosedler og -mønter problemfri, mindske den logistiske byrde i forbindelse med indførelsen af euro og bidrage til at reducere omkostningerne i forbindelse med at have to valutaer i omløb samtidig.

(4)

Forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter må ikke være ensbetydende med, at disse eurosedler og -mønter bringes i omløb, da de ikke vil have status som lovligt betalingsmiddel i de fremtidige deltagende medlemsstater før datoen for indførelse af euroen, og de aftalemæssige ordninger om lån af eurosedler og -mønter skal derfor indeholde forpligtelser om at pålægge de godkendte modparter og professionelle tredjeparter visse restriktioner for at undgå, at dette sker.

(5)

Forhåndsudsendelse til godkendte modparter og forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter må kun finde sted, hvis lovbestemmelser i de fremtidige deltagende medlemsstater yder tilstrækkelig beskyttelse, eller der er oprettet aftalemæssige ordninger mellem de involverede parter vedrørende: i) lån af eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, ii) forhåndsudsendelse og iii) forhåndsvideresendelse.

(6)

Denne retningslinje: i) fastsætter reglerne, som skal finde anvendelse på det aftalemæssige grundlag og betingelser for forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, ii) fastlægger de krav til bogføring og regnskabsaflæggelse, som skal overholdes i forbindelse med forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, samt iii) etablerer passende ordninger til forsikring af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

(7)

Mens hovedansvaret for at en ordning for udstedelsen af euromønter ligger hos de deltagende medlemsstater, spiller de fremtidige NCB’er i Eurosystemet en væsentlig rolle med hensyn til at sætte euromønter i omløb. Derfor skal bestemmelserne i denne retningslinje, som vedrører euromønter, ses som henstillinger, som skal anvendes af NCB’erne inden for de rammer af udstedelse af euromønter, som skal etableres af de kompetente nationale myndigheder i medlemsstaterne.

(8)

Det indebærer visse finansielle risici at forsyne de fremtidige NCB’er i Eurosystemet med eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse. For at afdække disse risici skal de fremtidige NCB’er i Eurosystemet forpligte sig til at tilbagebetale de eurosedler, som de har lånt fra Eurosystemet, ud af det fremtidige seddelproduktionsbehov, som de er blevet tildelt. Forhåndsudsendelse skal endvidere kun være tilladt, hvis de godkendte modparter stiller tilstrækkelig kvalificeret og godkendt sikkerhed over for den pågældende fremtidige NCB i Eurosystemet.

(9)

Den NCB i Eurosystemet, som leverer eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, og de fremtidige NCB’er i Eurosystemet skal indgå særskilte aftalemæssige ordninger om overholdelse af reglerne og procedurerne, som er fastlagt i denne retningslinje.

(10)

Medmindre tilsvarende regler og procedurer finder anvendelse i henhold til gældende nationale lovbestemmelser i de fremtidige deltagende Eurosystem-medlemsstater, skal betingelserne for forhåndsudsendelse og efterfølgende forhåndsvideresendelse, som fremgår af denne retningslinje, indarbejdes i aftalemæssige ordninger mellem de fremtidige NCB’er i Eurosystemet, de godkendte modparter og de professionelle tredjeparter.

(11)

ECB skal som koordinator af forhåndsudsendelserne informeres på forhånd om anmodninger om forhåndsudsendelse, og den fremtidige NCB inden for Eurosystemet skal informere ECB om alle beslutninger om at foretage forhåndsudsendelse —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

»forhåndsudsendelse«: en fremtidig deltagende NCB’s fysiske levering af eurosedler og -mønter til godkendte modparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»periode for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse«: perioden, i hvilken forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse finder sted, som ikke må begynde tidligere end fire måneder forud for datoen for indførelse af euroen, og som slutter kl. 00.00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen,

»forhåndsvideresendelse«: levering af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter fra en godkendt modpart til professionelle tredjeparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»euroområdet«: de deltagende medlemsstaters område,

»dato for indførelse af euroen«: den dato, hvorpå eurosedler og -mønter opnår status som lovligt betalingsmiddel i en given fremtidig deltagende medlemsstat,

»deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført euroen,

»fremtidig deltagende medlemsstat«: en ikke-deltagende medlemsstat, som har opfyldt betingelserne, som er fastsat for indførelsen af euro og i forhold til hvilke en beslutning om ophævelse af dispensationen (i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2) er blevet taget,

»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen,

»Eurosystemet«: de deltagende medlemsstaters NCB’er og ECB,

»godkendt modpart«: en enhed som defineret i artikel 5, som opfylder kravene til at kunne modtage eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse,

»professionelle tredjeparter«: visse kommercielle målgrupper som f.eks. detailforretninger, kontantautomatsektoren og pengetransportfirmaer, som er beliggende i den samme fremtidige deltagende medlemsstat som en godkendt modpart, og som efter den godkendte modparts opfattelse har et legitimt behov for at blive forsynet med forhåndsvidereudsendte sedler og mønter og er i stand til at opfylde kravene i forbindelse med forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»pengetransportfirma«: en enhed, som leverer tjenesteydelser i forbindelse med transport, opbevaring og håndtering af sedler og mønter for kreditinstitutioner,

»NCB i Eurosystemet«: NCB’en i en deltagende medlemsstat,

»fremtidig NCB i Eurosystemet«: NCB’en i en fremtidig deltagende medlemsstat,

»kvalificeret og godkendt sikkerhed«: sikkerhed som defineret i artikel 8,

»leverende NCB i Eurosystemet«: en NCB i Eurosystemet, som leverer eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse til en fremtidig NCB i Eurosystemet, uanset hvilken NCB i Eurosystemet der er den retlige ejer af sedlerne,

»behov ved indførelsen«: mængden af eurosedler og -mønter, som en fremtidig deltagende medlemsstat forventes at have behov for på datoen for indførelse af euroen for at dække efterspørgslen i en periode på et år,

»bankdag i Eurosystemet«: en dag, hvor ECB eller mindst én NCB har åbent, hvor TARGET eller systemet til afløsning af TARGET er åben, og hvor der er afviklingsdag for transaktioner på europengemarkedet og for valutatransaktioner, hvori indgår euro,

»TARGET«: systemet for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer,

»kreditinstitut«: en institution som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2),

»tidligere nationale valuta«: den nationale valutaenhed i en fremtidig deltagende medlemsstat, som er i omløb før datoen for overgang til euro.

Artikel 2

Anvendelse af bestemmelserne i denne retningslinje

1.   Regler og procedurer om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse i denne retningslinje gælder for ordninger for forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, uanset en fremtidig NCB i Eurosystemet: i) låner de sedler og mønter, som skal forhåndsudsendes, eller ii) fremstiller eller bestiller dem.

2.   Denne retningslinje finder ikke anvendelse på den fysiske levering af eurosedler og -mønter fra NCB’er i Eurosystemet til NCB’er i ikke-deltagende medlemsstater, før sidstnævnte har status som fremtidige NCB’er i Eurosystemet.

KAPITEL II

LÅN AF EUROSEDLER OG -MØNTER TIL FORHÅNDSUDSENDELSE

Artikel 3

Levering

1.   En eller evt. flere NCB’er i Eurosystemet kan levere eurosedler og -mønter til en fremtidig NCB i Eurosystemet til forhåndsudsendelse og opfyldelse af behov ved indførelsen.

2.   En leverende NCB i Eurosystemet må ikke anmode om sikkerhedsstillelse fra en modtagende fremtidig deltagende NCB.

3.   Leveringen af eurosedler og -mønter fra en NCB i Eurosystemet til en fremtidig NCB i Eurosystemet må ikke finde sted, før den leverende NCB i Eurosystemet og den modtagende fremtidige NCB i Eurosystemet har indgået aftalemæssige ordninger, som fastsætter, at betingelserne, som fremgår af denne retningslinje, gælder for lånet af eurosedler og -mønter til den fremtidige NCB i Eurosystemet, og således vil gælde for de ordninger, som træffes til forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse.

4.   Leveringen af eurosedler og -mønter må ikke påbegyndes, før afgørelse om ophævelse af den fremtidige deltagende medlemsstats dispensation er truffet i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2.

5.   Efter høring af den leverende NCB i Eurosystemet skal ECB klart angive, fra hvilken beholdning eurosedlerne og -mønterne, som skal leveres, vil blive taget samt navnet på den leverende NCB i Eurosystemet. Den leverende NCB i Eurosystemet skal sikre, at der er taget en beslutning om at genopbygge sådanne beholdninger.

Artikel 4

Betingelser for lån af eurosedler og -mønter

1.   Betingelserne, som fremgår af denne artikel, skal fremgå af de aftalemæssige ordninger, som er omhandlet i artikel 3, stk. 3.

2.   Den nøjagtige mængde, opdelt efter pålydende værdi af de eurosedler og -mønter, som skal leveres, og tidspunktet for leveringen, skal fremgå af alle de aftalemæssige ordninger.

3.   Eurosedlerne og -mønterne transporteres til en fremtidig NCB i Eurosystemet til forhåndsudsendelse og opfyldelse af behov ved indførelsen i overensstemmelse med de regler om sikkerhed og forsikring, som normalt finder anvendelse på store overførsler af eurosedler og -mønter mellem NCB’erne. Risikoen for skade, tyveri og røveri af de leverede eurosedler og -mønter overgår til den fremtidige NCB i Eurosystemet fra det øjeblik, hvor eurosedlerne og -mønterne forlader bankboksen hos den leverende NCB i Eurosystemet.

4.   En fremtidig NCB i Eurosystemet betaler omkostningerne til transport af eurosedler og -mønter fra en NCB i Eurosystemet til denne. Den leverende NCB i Eurosystemet sikrer, at transporten udføres effektivt.

5.   Hvis en fremtidig NCB i Eurosystemet har behov for en stor overførsel af eurosedler og -mønter fra Eurosystemet inden for tolv måneder efter datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter, vil dette behov blive betragtet som en del af behovet ved indførelsen og, for så vidt angår tilbagebetaling, blive behandlet på samme måde som forhåndsudsendte eurosedler og -mønter i henhold til stk. 6 til 8. I andre henseender vil opfyldelsen af sådanne behov blive behandlet som en stor overførsel.

6.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal overholde følgende krav til bogføring og regnskabsaflæggelse over for den leverende NCB/de leverende NCB’er i Eurosystemet:

a)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse bogføre de eurosedler og -mønter, som er leveret til forhåndsudsendelse (og til opfyldelse af behovet ved indførelsen af eurosedler og -mønter) på ikke-balanceførte konti til pålydende værdi.

b)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal indberette beløbet på de forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter til den leverende NCB/de leverende NCB’er i Eurosystemet.

c)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal bogføre det samlede beløb (opdelt efter pålydende værdi) for alle forhåndsudsendte eller forhåndsvideresendte eurosedler, som er kommet i omløb forinden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter samt datoen, på hvilken den blev opmærksom på, at disse sedler var kommet i omløb.

7.   Fra datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter og frem skal den fremtidige NCB i Eurosystemet iagttage følgende krav til bogføring og regnskabsrapportering:

a)

Medmindre forhåndsudsendte eurosedler allerede er bogført i medfør af afsnit 10, bogføres de som poster på balancen pr. datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter.

b)

Det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler, som er kommet i omløb før datoen for indførelse af eurosedler og -mønter, som er bogført under afsnit 6c, bogføres i balancen for den fremtidige NCB i Eurosystemet under beløbet for »sedler i omløb«.

c)

Forskellen mellem det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler og beløbet af forhåndsudsendte eurosedler, der er blevet debiteret på forhåndsmodtagende godkendte modparters konti hos en fremtidig NCB i Eurosystemet i henhold til bestemmelserne i artikel 15, behandles som et ikke-rentebærende lån mod sikkerhed, som er ydet godkendte modparter og som skal tilbagebetales i henhold til artikel 15.

8.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal tilbagebetale de eurosedler, den har lånt af en NCB i Eurosystemet modtaget til forhåndsudsendelse, ved at levere et tilsvarende antal i en tilsvarende kvalitet af de eurosedler, som den fremstiller eller fremskaffer på grundlag af en tildeling, som den indrømmes i Eurosystemets euroseddelproduktion i et eller flere på hinanden følgende år umiddelbart efter det år, i hvilket indførelsen af eurosedler og -mønter finder sted, i tillæg til dens normale andel af Eurosystemets seddelproduktionsfordeling i de pågældende år. Beregningen af det tilsvarende antal af sedler og kvaliteten heraf, som skal tilbagebetales, vil blive fastsat af Styrelsesrådet. Det tilsvarende antal sedler og kvaliteten heraf, som skal tilbagebetales af den anden serie eurosedler, vil blive fastsat af Styrelsesrådet i god tid.

9.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal foretage forhåndsudsendelse i overensstemmelse med betingelserne, som fremgår af kapitel III og IV. Levering må ikke finde sted, før den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart har indgået de aftalemæssige ordninger, i hvilke disse betingelser er indarbejdet, medmindre nationale lovbestemmelser om forhåndsudsendelse tilsikrer, at betingelser, som svarer til betingelserne i kapitel III og IV, finder anvendelse på alle godkendte modparter.

10.   Hvis forhåndsudsendte eurosedler sættes i omløb før datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter, skal den leverende NCB i Eurosystemet bogføre dem som værende udstedt og bragt i omløb. Den leverende NCB i Eurosystemet bogfører en fordring på den fremtidige NCB i Eurosystemet, som beløber sig til den nominelle værdi af de eurosedler, som kom i omløb før datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter. Den fremtidige NCB i Eurosystemet betaler den leverende NCB i Eurosystemet rente af denne fordring. Renten betales for datoen, hvor den fremtidige NCB i Eurosystemet blev opmærksom på, at disse eurosedler kom i omløb og indtil første forretningsdag efter datoen for indførelse af eurosedler og -mønter. På denne dato afvikles gælden for den fremtidige NCB i Eurosystemet og den hermed forbundne rente gennem TARGET eller et system, der erstatter TARGET. Referencerenten for godtgørelsen er den senest foreliggende rentesats, som anvendes af Eurosystemet i forbindelse med dets auktioner i de primære markedsoperationer i henhold til punkt 3.1.2 i bilag I til ECB’s retningslinje ECB/2000/7 af 31. August 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (3). Såfremt mere end én NCB i Eurosystemet leverer eurosedler til den fremtidige NCB i Eurosystemet til brug for forhåndsudsendelse, skal de aftalemæssige ordninger som nævnt i artikel 3, stk. 3 angive den leverende NCB, som skal bogføre sedlerne i omløb og fordringen på den fremtidige NCB i Eurosystemet.

11.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal indberette følgende til ECB:

a)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler (opdelt efter pålydende værdi), og

b)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte euromønter (opdelt efter pålydende værdi).

KAPITEL III

FORHÅNDSUDSENDELSE

Artikel 5

Godkendte modparter

Kreditinstitutter, der er etableret i en fremtidig deltagende medlemsstat (herunder filialer af udenlandske kreditinstitutter, som er beliggende i den fremtidige deltagende medlemsstat) og nationale postkontorer, som har en konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet anses for at være godkendt til at modtage eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, når de aftalemæssige ordninger, som omhandlet i artikel 4, stk. 9, er blevet indgået.

Artikel 6

Levering til forhåndsudsendelse

1.   En fremtidig deltagende NCB må ikke påbegynde levering af eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, før perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse er begyndt.

2.   En fremtidig NCB i Eurosystemet må forhåndsudsende eurosedler og -mønter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne retningslinje. Forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter må ikke påbegyndes, før den fremtidige NCB i Eurosystemet og den modtagende godkendte modpart har indgået aftalemæssige ordninger, i hvilke betingelserne, som fremgår af dette kapitel samt kapitel IV, er indarbejdet (medmindre tilsvarende regler og procedurer er fastlagt ved lov i den pågældende fremtidige deltagende medlemsstat).

Artikel 7

Sikkerhedsstillelse

1.   Godkendte modparter, til hvem eurosedler og -mønter skal forhåndsudsendes, skal stille kvalificeret og godkendt sikkerhed over for deres fremtidige NCB i Eurosystemet som defineret i artikel 8, som:

a)

dækker den fulde pålydende værdi af de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, og

b)

sikrer, at forpligtelserne, som fremgår af artikel 10, er inkluderet i de aftalemæssige ordninger mellem den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart.

2.   Hvis sikkerheden realiseres til sikring af opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 10, skal den godkendte modpart stille yderligere sikkerhed over for den fremtidige NCB i Eurosystemet til dækning af den fulde pålydende værdi af de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som krævet i henhold til litra a.

3.   Sikkerheden skal stilles over for den fremtidige NCB i Eurosystemet, før denne påbegynder forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter og skal dække risici, som opstår fra påbegyndelsen af leveringen til forhåndsudsendelse.

4.   Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal sikre, at sikkerheden kan tvangsfuldbyrdes. I denne forbindelse skal den indkalde den kvalificerede og godkendte sikkerhed ved hjælp af passende sikkerhedsstillelsesprocedurer på den måde, som er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2000/7.

5.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal træffe tilstrækkelige risikostyringsforanstaltninger til dækning af risikoen i forbindelse med forhåndsudsendelse. Den skal forud for forhåndsudsendelsen høre ECB om risikostyringsforanstaltningerne, som er omhandlet i denne artikel. Hvis markedsværdien af den kvalificerede og godkendte sikkerhed justeres for at tage højde for de anvendte risikostyringsforanstaltninger, skal værdien af sikkerheden justeres tilsvarende, så den altid dækker den fulde pålydende værdi af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som ikke er debiteret på godkendte modparters konti hos den fremtidige NCB i Eurosystemet, der foretog forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter.

6.   De aftalemæssige ordninger, der skal træffes før forhåndsudsendelsen, skal indeholde bestemmelse om, at den kvalificerede modpart giver den fremtidige NCB i Eurosystemet ret til at realisere sikkerheden, hvis den kvalificerede modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, misligholder forpligtelserne i henhold til denne retningslinje som betingelse for forhåndsudsendelse og som særligt aftalt mellem den kvalificerede modpart og den fremtidige NCB i Eurosystemet, og hvis den kvalificerede modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, ikke betaler aftalemæssig bod i henhold til artikel 10.

Artikel 8

Godkendt sikkerhed

1.   Alle aktiver, der er godkendte til Eurosystemets pengepolitiske operationer som defineret i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 betragtes som godkendt sikkerhedsstillelse i forbindelse med forhåndsudsendelse.

2.   Aktiver i de tidligere nationale valutaer i de fremtidige deltagende medlemsstater eller i euro, som opfylder de ensartede kriterier, som er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2000/7, og som er godkendte til Eurosystemets pengepolitiske operationer (med undtagelse af kriteriet om afviklingssted og valutadenominering) anses for at være godkendt sikkerhed i forbindelse med forhåndsudsendelse. Aktiverne skal besiddes (afvikles) i euroområdet eller i den fremtidige deltagende medlemsstat, med et indenlandsk betalingssystem, som er vurderet i forhold til ECB’s rapport »Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations«.

3.   Følgende kan også stilles som godkendt sikkerhed: a) kontantindskud i en tidligere national valuta, b) kontantindskud i euro på en særlig konto, som forrentes til den samme sats, som minimumreserverne forrentes til, eller c) indskud i en tidligere national valuta og euro i en anden form, som den fremtidige NCB i Eurosystemet finder passende.

Artikel 9

Indberetning

1.   En godkendt modpart skal indberette følgende til sin fremtidige NCB i Eurosystemet:

a)

det endelige samlede beløb af forhåndsvideresendte eurosedler (opdelt efter pålydende værdi), og

b)

det endelige samlede beløb af forhåndsvideresendte euromønter (opdelt efter pålydende værdi).

2.   En forhåndsmodtagende godkendt modpart skal forsyne sin fremtidige NCB i Eurosystemet med oplysninger om identiteten af de professionelle tredjeparter, så snart den godkendte modpart har forhåndsvideresendt eurosedler og -mønter til disse, samt beløbene for forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter opdelt på hver enkelt kunde. Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal behandle sådanne oplysninger fortroligt og må kun anvende disse til at overvåge, hvordan de professionelle tredjeparter overholder deres forpligtelser med hensyn til at undgå, at eurosedler og -mønter kommer i omløb før indførelsen af eurosedler og -mønter, og til indberetningsformål i henhold til artikel 4, stk. 11.

3.   En godkendt modpart, der har modtaget forhåndsudsendelse, underretter straks den fremtidige NCB i Eurosystemet, som den har modtaget forhåndsudsendelse fra (som derpå giver ECB underretning derom):

a)

hvis der er grund til at antage, at forhåndsudsendte eurosedler eller -mønter er kommet i omløb inden datoen for indførelse af euroen, og

b)

om det samlede beløb (opdelt efter pålydende værdi) af eventuelt forhåndsudsendte sedler, som er kommet i omløb inden indførelsen af euroen.

Artikel 10

Forpligtelser for en godkendt modpart vedrørende forhåndsvideresendelse

Forinden forhåndsvideresendelse foretages, skal de godkendte modparter, der har modtaget forhåndsudsendelse, indestå for, at videre forhåndsudsendelse sker i overensstemmelse med regler og fremgangsmåder i denne retningslinje, som skal aftales mellem dem selv og de professionelle tredjeparter, som skal modtage forhåndsvideresendelse. Især skal følgende betingelser aftales, før den godkendte modpart modtager forhåndsvideresendelse:

a)

Den godkendte modpart skal sikre, at eurosedler og -mønter, der forhåndsvideresendes, forbliver på forretningsstedet for de professionelle tredjeparter, som modtager forhåndsvideresendelse, og opbevares adskilt fra andre sedler og mønter, anden valuta og anden ejendom, for at undgå, at de kommer i omløb inden datoen for overgang til euroen. For sådant førtidigt omløb betales en passende aftalt bod.

b)

Den godkendte modpart skal indgå aftale med den professionelle tredjepart, som skal modtage forhåndsvideresendelse, at sidstnævnte tillader den fremtidige NCB i Eurosystemet at foretage og revision og tilsyn på den professionelle tredjeparts forretningssted for at fastslå tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

c)

Den godkendte modpart skal betale den fremtidige NCB i Eurosystemet en aftalemæssig fastsat bod af en størrelse svarende til den forvoldte skade, dog ikke mindre end 10 % af forhåndsvideresendte beløb, hvis: i) den fremtidige NCB i Eurosystemet ikke gives adgang til at foretage revision og tilsyn som nævnt i afsnit b), eller ii) eller hvis de forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter ikke opbevares på forretningsstedet hos den professionelle tredjepart som bestemt i denne artikel. En fremtidig NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan aftalemæssig bod: i) hvis dens fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en lovmæssigt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse, eller ii) for så vidt en professionel tredjepart, der har modtaget forhåndsvideresendelse, allerede har betalt en bod i henhold til artikel 16, stk. 2, litra f).

Artikel 11

Statistiske forhold

Af hensyn til anvendelsen af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (4) skal en fremtidig NCB i Eurosystemet sikre, at monetære finansielle institutioner inden på dennes medlemsstats område ikke bogfører poster og transaktioner i forbindelse med forhåndsudsendelse af eurosedler og -mønter på deres balance i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse.

Artikel 12

Fordeling til filialer

En fremtidig NCB i Eurosystemet skal tillade godkendte modparter at fordele forhåndsudsendte eurosedler og -mønter til deres filialer på den fremtidige deltagende medlemsstats område.

Artikel 13

Forbud mod førtidigt omløb

1.   En fremtidig NCB i Eurosystemet forbyder godkendte modparter at disponere over eurosedler og -mønter, som de har modtaget, før klar 00:00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen, medmindre andet er bestemt i denne retningslinje. Især stiller den fremtidige NCB i Eurosystemet krav om, at godkendte modparter opbevarer de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter i boks adskilt fra andre eurosedler og -mønter, anden valuta og andre værdier og under sikre forhold for at undgå skade, tyveri, røveri eller anden form for førtidigt omløb.

2.   Godkendte modparter skal sikre, at der ikke sker omløb af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter forinden datoen for indførelse af euroen.

3.   Af hensyn til kontrol med tilstedeværelse af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter samt de ordninger, hvorunder de godkendte modparter forhåndsvideresender, skal godkendte modparter give deres fremtidige NCB i Eurosystemet adgang til revision og tilsyn på deres forretningssted.

4.   Godkendte modparter påtager sig at betale en bod til den fremtidige NCB i Eurosystemet, såfremt den godkendte modpart misligholder sine forpligtelser vedrørende forhåndsudsendelse, herunder sætter de forhåndsudsendte sedler i omløb eller handler på en måde, der bidrager hertil, før datoen for indførelse af euroen og nægter adgang til revision og tilsyn. Den fremtidige NCB i Eurosystemet drager omsorg for, at sådan misligholdelse medfører passende aftalemæssig eller lovmæssig bod i forhold til den forvoldte skade. Den fremtidige NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan bod hvis dens pågældende fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en regelbestemt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse.

Artikel 14

Risiko for skade, tab, tyveri og røveri

Godkendte modparter bærer risiko for skade, tab, tyveri og røveri af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter fra det det tidspunkt, hvor sådanne sedler og mønter udgår af boks hos den fremtidige NCB i Eurosystemet. En fremtidig NCB i Eurosystemet kan stille krav om, at godkendte modparter dækker sådanne ricisi gennem tilstrækkelig forsikring eller andre hensigtsmæssige midler. Den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart skal indgå aftale om, at uanset sådan forsikring gælder bestemmelserne i artikel 15 om straksbogføring af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som førtidigt kommer i omløb, og hermed knyttede rentebetalinger. Uanset ovennævnte kan en fremtidig NCB i Eurosystemet og en godkendt modpart aftale, at den fremtidige NCB i Eurosystemet påtager sig de praktiske foranstaltninger med hensyn til transport af eurosedler og -mønter i forbindelse med forhåndsudsendelse på vegne af den godkendte modpart og for dennes risiko, eller såfremt den fremtidige NCB i Eurosystemet måtte ønske det, risikoen for den fremtidige NCB i Eurosystemet.

Artikel 15

Debitering og kreditering

1.   Eurosedler og mønter, som er forhåndsudsendt til godkendte modparter, debiteres disse modparters konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet til pålydende værdi, i overensstemmelse med følgende »lineære debiteringsmodel«: Det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter debiteres i tre lige store dele, på afviklingsdagen for de første, fjerde og femte primære markedsoperationer efter datoen for indførelse af euroen.

2.   Såfremt en godkendt modpart, der har modtaget forhåndsudsendelse, ikke har tilstrækkelige midler til rådighed på sin konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet, hvorfra den har modtaget forhåndsudsendelse, til at debitere kontoen som nævnt i første led, skal den godkendte modpart anses for at have misligholdt sin forpligtelse til at betale for forhåndsudsendte eurosedler og -mønter.

3.   Eurosedler og -mønter leveret til godkendte modparter på eller efter datoen for indførelse af euroen debiteres disses konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet i overensstemmelse med gældende praksis i Eurosystemet. Eurosedler og -mønter, som godkendte modparter returnerer på eller efter datoen for indførelse af euroen, krediteres tilsvarende disses konto hos fremtidige NCB’er i Eurosystemet.

4.   Sedler og mønter i en tidligere national valuta og returneret af godkendte modparter krediteres disses konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet i overensstemmelse med gældende praksis i Eurosystemet.

5.   Hvis eurosedler og -mønter kommer i omløb før datoen for indførelse af euroen, pålægges beløbet for disse sedler og mønter straks den godkendte modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, som fremmed valuta. Sådanne eurosedler bogføres som værende »i omløb« hos den NCB i Eurosystemet, som leverede sedlerne til den fremtidige NCB i Eurosystemet med henblik på forhåndsudsendelse. Bogføringen sker uden hensyn til, af hvilken årsag sedlerne kom i omløb før datoen for indførelse af euroen.

KAPITEL IV

FORHÅNDSVIDERESENDELSE

Artikel 16

Betingelser for levering af eurosedler og -mønter til forhåndsvideresendelse

1.   Forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter må ikke påbegyndes før begyndelse af perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse.

2.   Før forhåndsvideresendelse påbegyndes, indgår den godkendte modpart og den professionelle tredjepart en aftalemæssig ordning, der mindst skal omfatte følgende:

a)

Forhåndsvideresendelse sker på den professionelle tredjeparts ansvar og dennes fulde risiko og på vilkår aftalt i overensstemmelse med denne retningslinje.

b)

Den professionelle tredjepart indberetter alle forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter til ECB via sin fremtidige NCB i Eurosystemet.

c)

Den professionelle tredjepart skal opbevare forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter som krævet i artikel 10, litra a), og må ikke disponere herover før kl. 00:00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen.

d)

Den professionelle tredjepart skal give sin fremtidige NCB i Eurosystemet ret til at revision og kontrol på sit forretningssted med henblik på at kontrollere tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

e)

Den professionelle tredjepart skal indberette til dens fremtidige NCB i Eurosystemet det samlede beløb (opdelt på pålydende værdi) af eventuelle forhåndsvideresendte sedler, som er kommet i omløb før datoen for indførelse af euroen.

f)

Den professionelle tredjepart påtager sig at betale en bod til den fremtidige NCB i Eurosystemet, såfremt den professionelle tredjepart misligholder vilkårene vedrørende forhåndsvideresendelse, herunder misligholdelse af forpligtelsen som omtalt i afsnit c) eller nægtelse af adgang til revision eller tilsyn som nævnt i afsnit d). Sådanne tilfælde af misligholdelse er undergivet kontraktlig eller lovmæssig bod, som hensigtsmæssigt, svarende til et beløb i forhold til den forvoldte skade, dog ikke mindre end 10 % af det forhåndsvideresendte beløb. Den fremtidige NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan bod hvis dens pågældende fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en regelbestemt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse.

Artikel 17

Udelukkelse af offentligheden

1.   En fremtidig NCB i Eurosystemet forbyder godkendte modparter at forhåndsvideresende eurosedler og -mønter til offentligheden.

2.   Afsnit 1 i denne artikel forhindrer ikke efter omstændighederne forsyning af offentligheden med de såkaldte »begyndersæt« med mønter, som indeholder små beløb i euro af forskellig pålydende værdi, som fastsat af de kompetente nationale myndigheder i nogle fremtidige deltagende medlemsstater.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Verifikation

En fremtidig NCB i Eurosystemet sender ECB kopier af alle retlige instrumenter og ordninger, som er vedtaget i den pågældende medlemsstat vedrørende denne retningslinje, senest tre måneder før begyndelsen af perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse, dog ikke forinden afgørelse af ophævelse af dispensation for denne medlemsstat er truffet.

Artikel 19

Euromønter

Det anbefales, at fremtidige NCB’er i Eurosystemet anvender bestemmelserne i denne retningslinje på euromønter, medmindre andet følger af den ordning, som de kompetente nationale myndigheder har indført.

Artikel 20

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinjer træder i kraft den 19. juli 2006.

2.   Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB’er.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. juli 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

(3)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1. Senest ændret ved retningslinje ECB/2005/17 (EUT L 30 af 2.2.2006, s. 26).

(4)  EFT L 333 du 17.12.2001, p. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42).