ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 201

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
25. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1126/2006 af 24. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003, og om suspension af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1127/2006 af 24. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2006 af 24. juli 2006 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (Kodificeret udgave)

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2006 af 24. juli 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2006 af 24. juli 2006 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2006 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2006 af 24. juli 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

15

 

*

Rådets afgørelse af 27. juni 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpekonventionen

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2006 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af metaflumizon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplet (meddelt under nummer K(2006) 3238)  ( 1 )

34

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/518/FUSP af 24. juli 2006 om ændring og forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1126/2006

af 24. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003, og om suspension af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2006/31/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Liberia (1) og Rådets fælles holdning 2006/518/FUSP af 24. juli 2006 om ændring og forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre de foranstaltninger, der er indført over for Liberia ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1521 (2003), er der ved Rådets fælles holdning 2004/137/FUSP af 10. februar 2004 vedrørende restriktive foranstaltninger over Liberia (3) fastlagt bestemmelser om gennemførelse af foranstaltningerne i UNSCR 1521 (2003) vedrørende Liberia og forbud mod ydelse af finansiel bistand til Liberia med tilknytning til militære aktiviteter. Den 23. januar 2006 bekræftedes i fælles holdning 2006/31/FUSP de restriktive foranstaltninger over for Liberia de restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2004/137/FUSP for endnu en periode, på linje med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1647 (2005).

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 234/2004 (4) indeholder forbud mod teknisk og finansiel bistand til Liberia med tilknytning til militære aktiviteter, forbud mod import af uslebne diamanter fra Liberia og forbud mod import af rundtømmer og træprodukter med oprindelse i Liberia.

(3)

På baggrund af udviklingen i Liberia vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 13. juni 2006 UNSCR 1683 (2006) om visse undtagelser fra det forbud mod teknisk bistand med tilknytning til militære aktiviteter, der blev indført ved paragraf 2, litra b), i UNSCR 1521 (2003).

(4)

Den 20. juni 2006 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1689 (2006). Det besluttede at forlænge forbuddet mod import af diamanter, men ikke at forlænge det forbud mod import af alt rundtømmer og alle træprodukter med oprindelse i Liberia, der var blevet indført ved stk. 10 i UNSCR 1521 (2003), og som efter flere forlængelser udløb den 20. juni 2006. Sikkerhedsrådet anførte, at det var fast besluttet på at genindføre forbuddet, hvis Liberia inden for en periode på halvfems dage ikke vedtager den skovbrugslovgivning, som skovreformudvalget, der er nedsat af Liberias regering, har foreslået.

(5)

På baggrund af disse resolutioner og fælles holdning 2006/31/FUSP og 2006/518/FUSP er det nødvendigt at suspendere det forbud mod import af rundtømmer og træprodukter med oprindelse i Liberia, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 234/2004, med virkning fra den 23. juni 2006, og at ændre artikel 3 og 4 i den pågældende forordning, navnlig for at give mulighed for at yde den liberianske regerings politi og sikkerhedsstyrker bistand på visse betingelser, med virkning fra den 13. juni 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 234/2004 ændres således:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan den i bilag I anførte kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, tillade, at der ydes:

a)

teknisk bistand, finansieringsmidler og finansiel bistand med tilknytning til:

i)

våben og hertil knyttet materiel, hvis denne bistand eller disse ydelser udelukkende er bestemt til støtte og brug for De Forenede Nationers mission i Liberia, eller

ii)

våben og ammunition, som skal forblive i den særlige sikkerhedstjenestes varetægt til uhindret brug, og som er blevet leveret til medlemmerne af den pågældende tjeneste i oplæringsøjemed inden den 13. juni 2006 i henhold til godkendelse fra det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003).

b)

finansieringsmidler og finansiel bistand med tilknytning til:

i)

våben og hertil knyttet materiel, der udelukkende er bestemt til støtte for og brug i et internationalt oplærings- og reformprogram for de væbnede styrker og politiet i Liberia, forudsat at det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003), har godkendt eksporten, salget, leveringen eller overførslen af de pågældende våben eller hertil knyttet materiel, eller

ii)

militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, forudsat at det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003), har godkendt eksporten, salget, leveringen eller overførslen af det pågældende udstyr, eller

iii)

våben og ammunition, der er bestemt til brug for medlemmer af den liberianske regerings politi- og sikkerhedsstyrker, som er blevet undersøgt og oplært siden oprettelsen af De Forenede Nationers mission i Liberia i oktober 2003, forudsat at det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003), har godkendt eksporten, salget, leveringen eller overførslen af de pågældende våben eller den pågældende ammunition.

2.   Der gives ingen tilladelser for aktiviteter, som allerede har fundet sted.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Hvis sådanne aktiviteter er blevet godkendt på forhånd af det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003), og uanset artikel 2 i nærværende forordning, kan den i bilag I anførte kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, tillade, at der ydes teknisk bistand med tilknytning til:

a)

våben og hertil knyttet materiel, der udelukkende er bestemt til støtte for og brug i et internationalt oplærings- og reformprogram for de væbnede styrker og politiet i Liberia, eller

b)

militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, eller

c)

våben og ammunition, der er bestemt til brug for medlemmer af den liberianske regerings politi- og sikkerhedsstyrker, som er blevet undersøgt og oplært siden oprettelsen af De Forenede Nationers mission i Liberia i oktober 2003.

Godkendelse fra det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003), indhentes via den i bilag I anførte kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret.

Regeringen for den pågældende medlemsstat og Liberias regering indgiver en fælles anmodning om teknisk bistand med tilknytning til de våben og den ammunition, der er omhandlet i litra c), til det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003).

2.   Der gives ingen tilladelse for aktiviteter, som allerede har fundet sted.«

Artikel 2

Artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 234/2004 suspenderes indtil den 18. september 2006.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 anvendes fra den 13. juni 2006. Artikel 2 anvendes fra den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

K. RAJAMÄKI

Formand


(1)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 38.

(2)  Se side 36 i denne EUT.

(3)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35. Ændret ved fælles holdning 2004/902/FUSP (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 113).

(4)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1452/2005 (EUT L 230 af 7.9.2005, s. 11).


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1127/2006

af 24. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 24. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

84,9

388

52,4

524

46,9

999

61,4

0709 90 70

052

77,6

999

77,6

0805 50 10

388

63,3

524

49,3

528

56,6

999

56,4

0806 10 10

052

143,2

204

153,4

220

118,2

388

8,7

508

96,6

512

76,2

624

224,1

999

117,2

0808 10 80

388

95,3

400

111,9

404

125,7

508

90,8

512

90,9

524

48,3

528

82,3

720

101,2

800

153,9

804

106,6

999

100,7

0808 20 50

388

106,4

512

93,1

528

80,8

720

29,6

804

97,1

999

81,4

0809 10 00

052

133,6

999

133,6

0809 20 95

052

265,7

400

401,5

404

426,8

999

364,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,1

999

157,1

0809 40 05

624

136,5

999

136,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1128/2006

af 24. juli 2006

om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til

(Kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3537/89 af 27. november 1989 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (2), er blevet ændret væsentligt (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De repræsentative markeder omfatter i de enkelte lande alle de markeder, der er anført i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2006 (4).

(3)

Efter forordning (EØF) nr. 2759/75 skal det vejede gennemsnit af priserne for slagtede svin fastsættes på Fællesskabets repræsentative markeder for at bedømme, om markedssituationen berettiger til interventionsforanstaltninger.

(4)

Til bestemmelse af dette gennemsnit af priserne for slagtede svin er det nødvendigt at råde over sammenlignelige priser inden for Fællesskabet. Derfor er det hensigtsmæssigt at referere til én og samme kvalitet af slagtede svin, svarende til den i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede standardkvalitet, og til et nøje fastlagt afsætningsled. Da svinekroppe almindeligvis afsættes i slagterileddet, bør dette afsætningsled lægges til grund.

(5)

Noteringerne for slagtede svin fastlægges i hele Fællesskabet på grundlag af EF-handelsklasseskemaet for svinekroppe som fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84 (5), og gennemførelsesbestemmelserne, som fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2967/85 (6).

(6)

Der bør vedtages en forordning, der indeholder alle bestemmelser vedrørende det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede fællesskabsmarkedspris for slagtede svin bestemmes på grundlag af de priser ved levering til slagteri uden moms, der betales leverandørerne af levende svin.

2.   De i stk. 1 omhandlede priser omfatter værdien af råt spiseligt og uspiseligt slagteaffald og gælder for 100 kg afkølet svinekrop, der

præsenteres efter den i artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3220/84 omhandlede referencepræsentation,

og

vejes og klassificeres hængende på krog i slagteriet, idet den konstaterede vægt omregnes til den afkølede slagtekrops vægt efter de metoder, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2967/85.

Artikel 2

1.   Markedsprisen for slagtede svin i en medlemsstat svarer til gennemsnittet af de noteringer for slagtede svin, der er blevet konstateret på de i bilag I til forordning (EF) nr. 908/2006 anførte markeder eller prisnoteringscentre i samme medlemsstat.

2.   Den i stk. 1 omhandlede pris fastlægges på grundlag af noteringer for slagtekroppe med en vægt på:

mindst 60 kg, men under 120 kg af klasse E

mindst 120 kg, men under 180 kg af klasse R.

Valget af vægtkategorier og eventuel vægtning overlades til den enkelte medlemsstat; den underretter Kommissionen herom.

Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 3537/89 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 347 af 28.11.1989, s. 20. Ændret ved forordning (EF) nr. 1572/95 (EFT L 150 af 1.7.1995, s. 52).

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT L 168 af 21.6.2006, s. 11.

(5)  EFT L 301 af 20.11.1984, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3513/93 (EFT L 320 af 22.12.1993, s. 5).

(6)  EFT L 285 af 25.10.1985, s. 39. Ændret ved forordning (EF) nr. 3127/94 (EFT L 330 af 21.12.1994, s. 43).


BILAG I

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3537/89

(EFT L 347 af 28.11.1989, s. 20)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/95

(EFT L 150 af 1.7.1995, s. 52)


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 3537/89

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Bilag I

Bilag II


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1129/2006

af 24. juli 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 1279/98 er det fastsat, hvor store mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Ansøgningerne om importlicenser for oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien kan alle imødekommes fuldt ud —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver importlicensansøgning, der er indgivet for perioden fra 1. juli til 31. december 2006 i forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1279/98, imødekommes fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1240/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 34).


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1130/2006

af 24. juli 2006

om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2006 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne indgivet fra den 1. til den 10. juli 2006 for visse kontingenter, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001, vedrører større mængder end de disponible mængder. Der bør derfor fastsættes koefficienter for tildeling af de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der er ansøgt om importlicens for vedrørende produkter under de i del I.A, I.B, punkt 1 og 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G og I.H i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001 omhandlede kontingenter for perioden 1. til den 10. juli 2006, omfattes af de i bilaget til denne forordning anførte tildelingskoefficienter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 926/2006 (EUT L 170 af 23.6.2006, s. 8).


BILAG I.A

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4590

1,0000

09.4599

0,0174

09.4591

09.4592

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0102

09.4596

1,0000


BILAG I.B

1.   Produkter med oprindelse i Rumænien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,4450


2.   Produkter med oprindelse i Bulgarien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


BILAG I.C

Produkter med oprindelse: AVS

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4026

09.4027


BILAG I.D

Produkter med oprindelse i Tyrkiet

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4101


BILAG I.E

Produkter med oprindelse i Sydafrika

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4151


BILAG I.F

Produkter med oprindelse i Schweiz

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


BILAG I.H

Produkter med oprindelse i Norge

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4781

0,9059

09.4782

0,8611


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1131/2006

af 24. juli 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 (3).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2006/2007 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 55 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 36. Ændret ved forordning (EF) nr. 1101/2006 (EUT L 196 af 18.7.2006, s. 11).


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 25. juli 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

29,79

2,35

1701 11 90 (1)

29,79

6,64

1701 12 10 (1)

29,79

2,21

1701 12 90 (1)

29,79

6,21

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/15


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. maj 2006

om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

(2006/515/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, 151, 181 og 181 A sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I november 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Fællesskabernes vegne at deltage i forhandlingerne i De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (United Nations Educational Scientific and Culturel Organisation) (UNESCO) vedrørende en konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (i det følgende benævnt »UNESCO-konventionen«). Både Kommissionen og medlemsstaterne deltog i disse forhandlinger.

(2)

UNESCO-konventionen blev vedtaget på UNESCO's generalkonference i Paris den 20. oktober 2005.

(3)

UNESCO-konventionen er et relevant og effektivt grundlag for fremme af kulturel mangfoldighed og kulturel udveksling, som både Fællesskabet, jf. artikel 151, stk. 4, i traktaten, og dets medlemsstater tillægger meget stor betydning. Den bidrager til gensidig respekt og forståelse mellem kulturerne i hele verden.

(4)

UNESCO-konventionen bør godkendes hurtigst muligt.

(5)

Både Fællesskabet og dets medlemsstater er kompetente på de områder, der er omfattet af UNESCO-konventionen. Fællesskabet og medlemsstaterne bør derfor blive kontraherende parter, således at de i fællesskab kan opfylde de forpligtelser, der er fastsat i konventionen, og i fællesskab udøve de rettigheder, som den giver dem i situationer med blandet kompetence, på en sammenhængende måde —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed godkendes på Fællesskabets vegne.

2.   Teksten til UNESCO-konventionen er indeholdt i bilag 1 a), til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at deponere tiltrædelsesinstrumentet hos generaldirektøren for UNESCO i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i UNESCO-konventionen.

2.   Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at deponere den kompetenceerklæring, der er indeholdt i bilag 1 b), til denne afgørelse, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, litra c), i UNESCO-konventionen.

3.   Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at afgive den ensidige erklæring, der er indeholdt i bilag 2 til denne afgørelse, ved deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet.

Artikel 3

Med hensyn til spørgsmål, der hører under Fællesskabets kompetence, repræsenterer Kommissionen Fællesskabet på møderne i de organer, der oprettes ved UNESCO-konventionen, herunder navnlig partskonferencen, omhandlet i konventionens artikel 22, og forhandler på dets vegne i spørgsmål, der hører under disse organers kompetence.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2006.

På Rådets vegne

Franz MORAK

Formand


(1)  Udtalelse af 27.4.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


BILAG 1 a)

OVERSÆTTELSE

UNESCO's

KONVENTION

om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

Den 33. generalkonference for De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, forsamlet i Paris fra 3. til 21. oktober 2005,

SOM FASTSLÅR, at kulturel mangfoldighed er et iboende træk ved menneskeheden,

SOM ER SIG BEVIDST, at kulturel mangfoldighed er en del af menneskehedens fælles arv, og at den bør højagtes og bevares til gavn for alle,

SOM ER VEL VIDENDE OM, at kulturel mangfoldighed skaber en rig og forskelligartet verden, der giver flere valgmuligheder og beriger de menneskelige evner og værdier, og at den derfor er en grundlæggende kilde til bæredygtig udvikling for samfund, folk og nationer,

SOM PÅPEGER, at kulturel mangfoldighed, der trives i et klima med demokrati, tolerance, social retfærdighed og gensidig respekt mellem folk og kulturer, er en absolut nødvendighed for fred og sikkerhed på lokalt, nationalt og internationalt plan,

SOM PRISER betydningen af kulturel mangfoldighed for den fulde gennemførelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, der er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og i andre universelt anerkendte instrumenter,

SOM UNDERSTREGER nødvendigheden af at integrere kulturen som et strategisk element i de nationale og internationale udviklingspolitikker samt i det internationale udviklingssamarbejde og i den forbindelse at tage hensyn til FN's milleniumerklæring (2000), der fokuserer på udryddelse af fattigdom,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at kulturen antager forskellige former i tid og rum, og at denne forskelligartethed viser sig i identiteternes egenart og mangfoldighed og i de kulturelle udtryksformer hos de folk og samfund, der udgør menneskeheden,

SOM ANERKENDER betydningen af overleveret viden som kilde til åndelig og materiel rigdom, herunder især oprindelige folks videnssystemer, og denne videns positive bidrag til bæredygtig udvikling samt nødvendigheden af at beskytte og fremme den på passende vis,

SOM ANERKENDER nødvendigheden af at træffe foranstaltninger til beskyttelse af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, herunder deres indhold, særlig i situationer, hvor de kulturelle udtryksformer trues af udryddelse eller alvorlige forstyrrelser,

SOM UNDERSTREGER betydningen af kulturen for social samhørighed i almindelighed og særlig dens mulige medvirken til forbedring af kvinders status og rolle i samfundet,

SOM ER SIG BEVIDST, at kulturel mangfoldighed styrkes ved idéers frie bevægelighed og beriges gennem konstant udveksling og samspil mellem kulturerne,

SOM BEKRÆFTER, at tanke-, ytrings- og informationsfriheden samt mediernes mangfoldighed giver de kulturelle udtryksformer mulighed for at udfolde sig i samfundet,

SOM ANERKENDER, at de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, herunder de overleverede kulturelle udtryksformer, er en vigtig forudsætning for, at individer og folk kan udtrykke deres idéer og værdier og dele dem med andre,

SOM PÅPEGER, at sproglig mangfoldighed er en væsentlig del af den kulturelle mangfoldighed, og BEKRÆFTER den grundlæggende rolle, uddannelse spiller for beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformer,

SOM HENVISER til den store betydning, kulturernes levedygtighed har for alle, herunder for personer, der tilhører mindretal, og for oprindelige folk, således som den kommer til udtryk gennem deres frihed til at skabe, formidle og udbrede deres overleverede kulturelle udtryksformer og nødvendigheden af adgang til disse, for at kunne anvende dem til gavn for deres egen udvikling,

SOM UNDERSTREGER vigtigheden af kulturel interaktion og kreativitet, der beriger og fornyer de kulturelle udtryksformer og øger betydningen af personer, der medvirker til at udvikle kulturen til gavn for samfundet som helhed,

SOM ANERKENDER betydningen af intellektuelle ejendomsrettigheder som støtte for personer, der er kulturelt kreative,

SOM ER OVERBEVIST OM, at kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser, fordi de er bærere af identiteter, værdier og betydning, både har en økonomisk og en kulturel side, og derfor ikke må behandles som værende udelukkende af kommerciel værdi,

SOM KONSTATERER, at globaliseringsprocesserne, der fremskyndes af informations- og kommunikationsteknologiens hurtige udvikling, skaber helt nye betingelser for øget samspil mellem kulturerne, men samtidig udgør en udfordring for den kulturelle mangfoldighed, især med hensyn til risikoen for uligevægt mellem de rige og de fattige lande,

SOM ER SIG BEVIDST, at UNESCO har fået overdraget et særligt mandat til at sikre respekt for kulturel mangfoldighed og at henstille til, at der indgås sådanne internationale aftaler, som organisationen måtte anse for hensigtsmæssige med henblik på at lette den frie bevægelighed for idéer i ord og billeder,

SOM HENVISER til bestemmelserne i de af UNESCO vedtagne internationale instrumenter, der vedrører kulturel mangfoldighed og udøvelse af kulturelle rettigheder, herunder især verdenserklæringen om kulturel mangfoldighed fra 2001,

HAR VEDTAGET DENNE KONVENTION, DEN 20. OKTOBER 2005.

I.   MÅLSÆTNINGER OG VEJLEDENDE PRINCIPPER

Artikel 1

Målsætninger

Denne konvention har følgende målsætninger:

a)

at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

b)

at skabe forudsætningerne for, at kulturerne frit kan udfolde sig og indgå i et samspil til gensidig berigelse

c)

at tilskynde til dialog mellem kulturerne for at opnå en mere intensiv og afbalanceret kulturel udveksling i hele verden til gavn for den gensidige respekt mellem kulturerne og for fredskulturen

d)

at stimulere interkulturalitet for at udvikle samspillet mellem kulturerne med henblik på at bygge broer mellem folkene

e)

at fremme respekten for de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og bevidstheden om værdien heraf på lokalt, nationalt og internationalt plan

f)

at bekræfte betydningen af forbindelsen mellem kultur og udvikling i alle lande, især i udviklingslandene, og at tilskynde til aktioner på nationalt og internationalt plan med henblik på at sikre anerkendelse af denne forbindelses reelle værdi

g)

at anerkende kulturelle aktiviteters, varers og tjenesteydelsers særlige karakter som bærere af identitet, værdier og betydning

h)

at bekræfte staters suveræne ret til at bevare, vedtage og gennemføre politikker og foranstaltninger, som de anser for hensigtsmæssige med henblik på at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på deres område

i)

at styrke samarbejde og solidaritet på internationalt plan i en ånd af fællesskab, navnlig for at give udviklingslandene bedre muligheder for at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 2

Vejledende principper

Kulturel mangfoldighed kan kun beskyttes og fremmes, hvis menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, f.eks. ytrings-, informations- og kommunikationsfriheden, og individets mulighed for frit at vælge kulturelle udtryksformer er garanteret. Ingen kan under påberåbelse af bestemmelserne i denne konvention krænke menneskerettighederne eller de grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettighederne og i folkeretten, eller begrænse deres omfang.

I overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt og principperne i folkeretten har stater en suveræn ret til at vedtage foranstaltninger og politikker med henblik på at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på deres område.

Beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed indebærer anerkendelse af lige værdighed af og respekt for alle kulturer, herunder mindretals og oprindelige folks kulturer.

Alle lande, især udviklingslande, bør gennem samarbejde og solidaritet på internationalt plan få mulighed for at tilvejebringe og styrke de midler, der er nødvendige for deres kulturelle udtryk, herunder deres kulturindustrier, uanset om disse er i deres vorden eller veletablerede, på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Da kulturen er en af de grundlæggende kilder til udvikling, har de kulturelle aspekter af udviklingen lige så stor betydning som de økonomiske aspekter, og enkeltpersoner og folkeslag har en grundlæggende ret til at deltage i og nyde godt af kulturlivet.

Kulturel mangfoldighed er et stort aktiv for enkeltpersoner og samfund. Beskyttelse, fremme og bevarelse af kulturel mangfoldighed er en væsentlig forudsætning for bæredygtig udvikling til gavn for de nuværende og kommende generationer.

Lige adgang til et rigt og varieret udbud af kulturelle udtryksformer fra hele verden og kulturernes adgang til udtryks- og kommunikationsmidler er vigtige elementer i styrkelsen af kulturel mangfoldighed og tilskynder til gensidig forståelse.

Når stater vedtager foranstaltninger med henblik på at fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, bør de på passende vis tilstræbe åbning over for de øvrige kulturer i verden og sikre sig, at disse foranstaltninger stemmer overens med denne konventions målsætninger.

II.   ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne konvention finder anvendelse på politikker og foranstaltninger, som parterne vedtager til beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

III.   DEFINITIONER

Artikel 4

Definitioner

I denne konvention forstås ved:

1.

Kulturel mangfoldighed

»Kulturel mangfoldighed«: de mange forskellige måder, hvorpå gruppers og samfunds kulturer kommer til udtryk. Disse udtryksformer overleveres internt i grupperne og samfundene og disse imellem.

Kulturel mangfoldighed viser sig ikke kun i de forskellige måder, hvorpå menneskehedens kulturelle arv kommer til udtryk, beriges og overleveres i kraft af de forskellige kulturelle udtryksformer, men også — uanset hvilke midler og teknologier der anvendes — i de forskellige former for kunstnerisk kreativitet, produktion, formidling, udbredelse og anvendelse.

2.

Kulturindhold

»Kulturindhold«: den symbolske betydning, den kunstneriske dimension og de kulturelle værdier, der udspringer af eller udtrykker kulturelle identiteter.

3.

Kulturelle udtryksformer

»Kulturelle udtryksformer«: udtryksformer, der følger af enkeltpersoners, gruppers eller samfunds kreativitet, og som har et kulturindhold.

4.

Kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser

»Kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser«: aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som, når de anskues ud fra deres særlige kvalitet, anvendelse eller bestemmelse, repræsenterer eller overleverer kulturelle udtryksformer, uafhængigt af den kommercielle værdi de måtte have. Kulturelle aktiviteter kan være et mål i sig selv, eller de kan bidrage til produktionen af kulturelle varer og tjenesteydelser.

5.

Kulturindustrier

»Kulturindustrier«: industrier, der producerer og udbreder kulturelle varer eller tjenesteydelser som defineret under nr. 4 ovenfor.

6.

Kulturpolitikker og -foranstaltninger

»Kulturpolitikker og -foranstaltninger«: kulturrelaterede politikker og foranstaltninger på lokalt, nationalt, regionalt eller internationalt plan, der enten fokuserer på kultur som sådan, eller som har til formål at indvirke direkte på enkeltpersoners, gruppers eller samfunds kulturelle udtryksformer, herunder på skabelse, produktion, formidling og udbredelse af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser og på adgangen til disse.

7.

Beskyttelse

»Beskyttelse«: indførelse af foranstaltninger til bevarelse, sikring og styrkelse af de kulturelle udtryksformer mangfoldighed.

»Beskytte«: at træffe sådanne foranstaltninger.

8.

Interkulturalitet

»Interkulturalitet«: det forhold, at der findes og foregår et ligeværdigt samspil mellem forskellige kulturer, og at der er mulighed for at skabe fælles kulturelle udtryk gennem dialog og gensidig respekt.

IV.   PARTERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

Artikel 5

Generel regel om rettigheder og pligter

1.   Parterne bekræfter i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, principperne i folkeretten og de universelt anerkendte instrumenter vedrørende menneskerettighederne deres suveræne ret til at udforme og gennemføre kulturpolitikker og træffe foranstaltninger til at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformer mangfoldighed og til at styrke det internationale samarbejde for at opfylde denne konventions målsætninger.

2.   Når en part gennemfører politikker og træffer foranstaltninger til at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på sit område, skal disse politikker og foranstaltninger være i overensstemmelse med denne konvention.

Artikel 6

Parternes rettigheder på nationalt plan

1.   Enhver part kan som led i sine kulturpolitikker og -foranstaltninger som omhandlet i artikel 4, nr. 6, og under hensyntagen til egne forhold og behov træffe foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på den pågældende parts område.

2.   Disse foranstaltninger kan bl.a. være:

a)

lovgivningsmæssige foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

b)

foranstaltninger, der på passende vis giver nationale kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser mulighed for at skabe sig en plads blandt alle de kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser på den pågældende parts område som vedrører disses skabelse, produktion, formidling, udbredelse og anvendelse, herunder foranstaltninger med relation til det sprog, der anvendes til de pågældende aktiviteter, varer og tjenesteydelser

c)

foranstaltninger, der sigter mod at give de uafhængige nationale kulturindustrier og aktørerne i den uformelle sektor reel adgang til midlerne for produktion, formidling og udbredelse af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser

d)

foranstaltninger, der sigter mod at tildele offentlige støttemidler

e)

foranstaltninger, der sigter mod at tilskynde almennyttige organisationer samt offentlige og private institutioner, kunstnere og andre kulturarbejdere til at udvikle og fremme den frie udveksling og bevægelighed af idéer og kulturelle udtryksformer samt af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser og til at fremme kreativitet og iværksætterånd i forbindelse med deres aktiviteter

f)

foranstaltninger, der på passende vis sigter mod at etablere og støtte public service-institutioner

g)

foranstaltninger, der sigter mod at motivere og støtte kunstnere og alle andre, der medvirker til at skabe kulturelle udtryksformer

h)

foranstaltninger, der sigter mod at fremme mediernes mangfoldighed, bl.a. ved hjælp af public service radio- og tv-virksomhed.

Artikel 7

Foranstaltninger, der har til formål at fremme kulturelle udtryksformer

1.   Parterne bestræber sig på at skabe et klima på deres område, der tilskynder enkeltpersoner og samfundsgrupper til:

a)

at skabe, producere, formidle, udbrede og have adgang til deres egne kulturelle udtryksformer under behørig hensyntagen til de særlige vilkår og behov, der gør sig gældende for kvinder og forskellige andre samfundsgrupper, herunder personer, der tilhører mindretal, og oprindelige folk

b)

at have adgang til forskellige kulturelle udtryksformer fra deres eget område og fra de øvrige lande i verden.

2.   Parterne bestræber sig ligeledes på at anerkende den vigtige indsats, der ydes af kunstnere og alle andre, der deltager i den skabende proces, af kulturelle sammenslutninger og af organisationer, der støtter dem i deres arbejde, samt den centrale rolle, de spiller ved at bidrage til de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 8

Foranstaltninger, der har til formål at beskytte kulturelle udtryksformer

1.   En part kan på sit område afdække særlige situationer, hvor der eksisterer en risiko for udryddelse af eller en alvorlig trussel mod de kulturelle udtryksformer, eller hvor der på anden måde er et presserende behov for at beskytte disse, jf. dog bestemmelserne i artikel 5 og 6.

2.   Parterne kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte og bevare de kulturelle udtryksformer i de i stk. 1 nævnte situationer i henhold til bestemmelserne i denne konvention.

3.   Parterne rapporterer alle de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå situationen, til det i artikel 23 omhandlede mellemstatslige udvalg, der kan fremsætte relevante henstillinger.

Artikel 9

Informationsudveksling og gennemsigtighed

Parterne:

a)

indsender hvert fjerde år i deres rapporter til UNESCO relevante oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på deres område og på internationalt plan

b)

udpeger et kontaktpunkt med ansvar for informationsudvekslingen i forbindelse med denne konvention

c)

deler og udveksler oplysninger om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 10

Uddannelse og bevidstgørelse af offentligheden

Parterne:

a)

begunstiger og udvikler forståelsen af, hvor vigtigt det er at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, navnlig gennem programmer for uddannelse og øget bevidstgørelse af offentligheden

b)

samarbejder med de øvrige parter og med internationale og regionale organisationer for at opfylde målsætningen i denne artikel

c)

sætter ind på at befordre kreativitet og styrke produktionskapaciteten gennem indførelse af uddannelses- og udvekslingsprogrammer på det kulturindustrielle område. Disse foranstaltninger bør gennemføres på en sådan måde, at de ikke indvirker negativt på de traditionelle produktionsformer.

Artikel 11

Inddragelse af civilsamfundet

Parterne anerkender civilsamfundets grundlæggende rolle i forbindelse med beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. Parterne tilskynder civilsamfundet til at deltage aktivt i deres bestræbelser på at opfylde denne konventions målsætninger.

Artikel 12

Fremme af det internationale samarbejde

Parterne bestræber sig på at styrke deres bilaterale, regionale og internationale samarbejde med henblik på at skabe gunstige vilkår for fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed under særlig hensyntagen til de i artikel 8 og 17 omhandlede situationer, navnlig med henblik på:

a)

at lette dialog mellem parterne om kulturpolitik

b)

at styrke den offentlige sektors strategiske og administrative kapacitet i de offentlige kulturinstitutioner gennem udveksling af kulturarbejdere på internationalt plan og deling af bedste praksis

c)

at styrke partnerskaber med civilsamfundet, ngo'er og den private sektor, og mellem disse enheder indbyrdes, for at begunstige og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

d)

at fremme anvendelsen af nye teknologier og tilskynde til partnerskaber for at styrke informationsudvekslingen og den kulturelle forståelse og for at begunstige de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

e)

at tilskynde til indgåelse af aftaler om fælles produktion og udbredelse.

Artikel 13

Integrering af kultur i den bæredygtige udvikling

Parterne bestræber sig på at integrere kultur i deres udviklingspolitikker på alle niveauer for at skabe gunstige vilkår for bæredygtig udvikling og i den forbindelse befordre de aspekter, der er forbundet med beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 14

Udviklingssamarbejde

Parterne bestræber sig på at støtte samarbejde med henblik på bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, specielt hvad angår udviklingslandes særlige behov, for derved at fremme opkomsten af en dynamisk kultursektor, bl.a. gennem følgende:

a)

styrkelse af kulturindustrierne i udviklingslande:

i)

ved at skabe og styrke kapacitet for kulturproduktion og -udbredelse i udviklingslande

ii)

ved at gøre det nemmere for deres kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser at få adgang til verdensmarkedet og de internationale distributionskanaler

iii)

ved, når det er muligt, at oprette levedygtige lokale og regionale markeder

iv)

ved, når det er muligt, at indføre passende foranstaltninger i de udviklede lande, der kan lette adgangen for udviklingslandes kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser til deres område

v)

ved at støtte det kreative arbejde, der udføres af kunstnere i udviklingslande, og om muligt lette deres mobilitet

vi)

ved at tilskynde til et passende samarbejde mellem udviklede lande og udviklingslande, navnlig inden for musik og film

b)

styrkelse — gennem udveksling af oplysninger, erfaringer og sagkundskab samt uddannelse af menneskelige ressourcer — af udviklingslandes kapacitet i den offentlige og den private sektor, navnlig hvad angår den strategiske og administrative kapacitet, udarbejdelse og gennemførelse af politikker, fremme og udbredelse af kulturelle udtryk, udvikling af små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, anvendelse af teknologier samt udvikling og overførsel af kompetencer

c)

teknologioverførsel gennem indførelse af passende incitamenter til overførsel af teknologi og knowhow, især i forbindelse med kulturindustrier og -virksomheder

d)

økonomisk støtte:

i)

oprettelse af en international fond for kulturel mangfoldighed, jf. artikel 18

ii)

tildeling af offentlig udviklingsbistand i det omfang, det er nødvendigt, herunder teknisk bistand med henblik på at stimulere og støtte kreativitet

iii)

andre former for økonomisk støtte som f.eks. lavrentelån, tilskud og andre finansieringsordninger.

Artikel 15

Nærmere bestemmelser for samarbejdet

Parterne tilskynder til udvikling af partnerskaber mellem og i den offentlige og den private sektor og de almennyttige organisationer med henblik på at samarbejde med udviklingslandene om styrkelsen af disses kapacitet til at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. Disse nye former for partnerskaber skal for at imødekomme udviklingslandes konkrete behov først og fremmest beskæftige sig med udviklingen af infrastrukturer, menneskelige ressourcer og politikker samt med udvekslingen af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser.

Artikel 16

Fortrinsbehandling af udviklingslandene

De udviklede lande letter den kulturelle udveksling med udviklingslande ved at give deres kunstnere og øvrige kulturarbejdere samt deres kulturelle varer og tjenesteydelser fortrinsbehandling ved hjælp af passende institutionelle og retlige rammer.

Artikel 17

Internationalt samarbejde i situationer, hvor der består en alvorlig trussel mod de kulturelle udtryksformer

Parterne samarbejder med henblik på at yde hinanden, og navnlig udviklingslande, gensidig bistand i de i artikel 8 nævnte situationer.

Artikel 18

International fond for kulturel mangfoldighed

1.   Der oprettes en International fond for kulturel mangfoldighed, i det følgende benævnt »fonden«.

2.   Fonden udgøres af deponerede midler i overensstemmelse med UNESCO's finansreglement.

3.   Fondens ressourcer udgøres af:

a)

parternes frivillige bidrag

b)

midler, der er afsat hertil, af UNESCO's generalkonference

c)

eventuelle indbetalinger, donationer og testamentariske gaver fra andre stater, fra organisationer og programmer under De Forenede Nationer, andre regionale eller internationale organisationer samt offentlige og private organer eller privatpersoner

d)

alle renter af fondens ressourcer

e)

indtægter fra de indsamlinger og begivenheder, der arrangeres til gavn for fonden

f)

alle andre ressourcer, som fondsbestemmelserne tillader.

4.   Hvordan fondens ressourcer skal anvendes, bestemmes af det mellemstatslige udvalg på grundlag af partskonferencens retningslinjer, jf. artikel 22.

5.   Det mellemstatslige udvalg kan acceptere økonomiske bidrag og andre former for bistand til generelle eller specifikke formål, der vedrører bestemte projekter, forudsat at disse projekter er godkendt af udvalget.

6.   Der kan ikke til bidragene til fonden være knyttet nogen politisk, økonomisk eller anden betingelse, som er uforenelig med denne konventions målsætninger.

7.   Parterne bestræber sig på regelmæssigt at indbetale frivillige bidrag med henblik på gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 19

Udveksling, analyse og formidling af oplysninger

1.   Parterne indgår aftaler med hinanden med henblik på udveksling af oplysninger og sagkundskab vedrørende dataindsamling, statistikker over de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og former for bedste praksis med hensyn til beskyttelse og fremme heraf.

2.   UNESCO letter i kraft af de ordninger, der findes i sekretariatets regi, indsamling, analyse og formidling af alle relevante oplysninger, statistikker og former for bedste praksis på området.

3.   UNESCO opretter og ajourfører desuden en databank over de forskellige statslige, private og almennyttige sektorer og organer, hvis virke vedrører kulturelle udtryksformer.

4.   Med henblik på at lette dataindsamlingen vil UNESCO være særlig opmærksom på styrkelse af kapacitet og sagkundskab hos de af parterne, der måtte anmode om bistand på området.

5.   De oplysninger, der skal indsamles i henhold til denne artikel, kompletterer de oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 9.

V.   FORHOLDET TIL ANDRE INSTRUMENTER

Artikel 20

Forholdet til andre instrumenter: gensidig støtte, komplementaritet og ikke-underordning

1.   Parterne anerkender, at de i god tro skal opfylde deres forpligtelser i henhold til denne konvention og alle andre traktater, hvori de er part. Derfor og uden at underordne denne konvention i forhold til andre traktater:

a)

tilskynder parterne til, at denne konvention og andre traktater, hvori de er part, støtter hinanden gensidigt, og

b)

tager hensyn til relevante bestemmelser i denne konvention, når de fortolker og anvender andre traktater, som de er part i, eller når de indgår andre internationale forpligtelser.

2.   Intet i denne konvention kan fortolkes som en ændring af de rettigheder og forpligtelser, som parterne har i henhold til andre traktater, hvori de er part.

Artikel 21

International høring og koordinering

Parterne forpligter sig til at fremme denne konventions målsætninger og principper i andre internationale forsamlinger. Med henblik herpå rådfører parterne sig om nødvendigt med hinanden, idet de holder sig disse målsætninger og principper for øje.

VI.   KONVENTIONENS ORGANER

Artikel 22

Partskonferencen

1.   Der etableres en partskonference. Partskonferencen er denne konventions plenarforsamling og øverste organ.

2.   Partskonferencen afholder ordinært møde hvert andet år, så vidt muligt i forbindelse med UNESCO's generalkonference. Den kan afholde ekstraordinært møde, hvis den selv beslutter det, eller hvis mindst en tredjedel af parterne indgiver anmodning herom til det mellemstatslige udvalg.

3.   Partskonferencen vedtager selv sin forretningsorden.

4.   Partskonferencen har bl.a. følgende opgaver:

a)

at vælge medlemmerne af det mellemstatslige udvalg

b)

at modtage og gennemgå rapporterne fra parterne i denne konvention, der fremsendes af det mellemstatslige udvalg

c)

at godkende de operationelle retningslinjer, der på dens foranledning udarbejdes af det mellemstatslige udvalg

d)

at træffe alle andre foranstaltninger, som den måtte anse for nødvendige for at fremme denne konventions målsætninger.

Artikel 23

Det mellemstatslige udvalg

1.   Der oprettes ved UNESCO et mellemstatsligt udvalg for beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, i det følgende benævnt »det mellemstatslige udvalg«. Udvalget består af repræsentanter for 18 stater, der er parter i konventionen, og som partskonferencen vælger for en periode på fire år, så snart denne konvention træder i kraft i overensstemmelse med artikel 29.

2.   Det mellemstatslige udvalg holder møde én gang om året.

3.   Det mellemstatslige udvalg arbejder under partskonferencens myndighed og vejledning og er ansvarlig over for denne.

4.   Antallet af medlemmer af det mellemstatslige udvalg vil blive sat op til 24, så snart antallet af parter i konventionen når op på 50.

5.   Medlemmerne af det mellemstatslige udvalg vælges under hensyntagen til en ligelig geografisk fordeling og efter rotationsprincippet.

6.   Uden at det indskrænker de øvrige beføjelser, der tillægges det ved denne konvention, har det mellemstatslige udvalg følgende opgaver:

a)

at fremme denne konventions målsætninger og at tilskynde til dens gennemførelse og sikre opfølgningen heraf

b)

på anmodning af partskonferencen at udarbejde operationelle retningslinjer for gennemførelse og anvendelse af konventionens bestemmelser og forelægge disse for partskonferencen til godkendelse

c)

at fremsende rapporterne fra parterne i konventionen til partskonferencen sammen med udvalgets bemærkninger og et resumé af indholdet

d)

at fremsætte passende henstillinger i situationer, som udvalget er blevet gjort bekendt med af parterne i henhold til de relevante bestemmelser i konventionen, særlig artikel 8

e)

at fastlægge procedurer og ordninger for høring med henblik på at fremme denne konventions målsætninger og principper i andre internationale forsamlinger

f)

at udføre alle andre opgaver, som partskonferencen måtte pålægge udvalget.

7.   Det mellemstatslige udvalg kan i henhold til sin forretningsorden når som helst indbyde offentlige eller private organer eller fysiske personer til at deltage i dets møder for at høre dem i specifikke spørgsmål.

8.   Det mellemstatslige udvalg udarbejder selv sin forretningsorden og forelægger den for partskonferencen til godkendelse.

Artikel 24

UNESCO's sekretariat

1.   Konventionens organer bistås af UNESCO's sekretariat.

2.   Sekretariatet udarbejder partskonferencens og det mellemstatslige udvalgs dokumentation samt udkastet til dagsorden for deres møder, bistår dem ved gennemførelsen af deres afgørelser og aflægger rapport herom.

VII.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Bilæggelse af tvister

1.   I tilfælde af en tvist mellem parterne i denne konvention om fortolkningen eller anvendelsen af konventionen søger parterne en løsning gennem forhandling.

2.   Hvis de berørte parter ikke kan nå til enighed gennem forhandling, kan de efter indbyrdes aftale søge tredjemands mellemkomst eller mægling i sagen.

3.   Hvis tvisten ikke har været genstand for tredjemands mellemkomst eller mægling, eller hvis den ikke har kunnet løses gennem forhandling eller ved tredjemands mellemkomst eller mægling, kan en part søge forlig efter proceduren i bilaget til denne konvention. Parterne undersøger i god tro forligsudvalgets forslag til løsning af tvisten.

4.   Enhver part kan ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen afgive erklæring om, at den ikke anerkender ovenstående forligsprocedure. Enhver part, der har afgivet en sådan erklæring, kan når som helst trække sin erklæring tilbage ved en meddelelse til UNESCO's generaldirektør.

Artikel 26

Medlemsstaternes ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse

1.   Denne konvention skal ratificeres, accepteres, godkendes eller tiltrædes af de stater, der er medlemmer af UNESCO, i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige procedurer.

2.   Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet deponeres hos UNESCO's generaldirektør.

Artikel 27

Tiltrædelse

1.   Denne konvention er åben for tiltrædelse af enhver stat, der ikke er medlem af UNESCO, men som er medlem af De Forenede Nationer eller af en af FN's særorganisationer, og som organisationens generalkonference opfordrer til at tiltræde.

2.   Denne konvention er ligeledes åben for tiltrædelse af territorier, som har fuldt indre selvstyre, som anerkendt af De Forenede Nationer, men som ikke har opnået fuld uafhængighed i overensstemmelse med Generalforsamlingens resolution 1514 (XV), og som har kompetence på de områder, som denne konvention omfatter, herunder kompetence til at indgå traktater på disse områder.

3.   Følgende bestemmelser finder anvendelse på regionale organisationer for økonomisk integration:

a)

Denne konvention er også åben for tiltrædelse af enhver regional organisation for økonomisk integration, der bindes fuldt ud af konventionens bestemmelser på samme måde som de stater, der er parter i konventionen, jf. dog følgende litraer.

b)

Når én eller flere stater, som er medlemmer af en sådan organisation, også er parter i denne konvention, aftaler denne organisation og denne eller disse stater indbyrdes, hvilket ansvar de hver især skal påtage sig for opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne konvention. Denne ansvarsfordeling får virkning, når den i litra c) omhandlede underretningsprocedure er afsluttet. Organisationen og dens medlemsstater må ikke udøve deres rettigheder i medfør af denne konvention samtidigt. I sager, der hører under deres kompetence, udøver regionale organisationer for økonomisk integration desuden deres stemmeret med et antal stemmer svarende til det antal af deres medlemsstater, der er parter i denne konvention. Sådanne organisationer må ikke udøve deres stemmeret, hvis deres medlemsstater udøver deres, og omvendt.

c)

En regional organisation for økonomisk integration og dens medlemsstat eller -stater, der er blevet enige om en ansvarsfordeling i henhold til litra b), underretter parterne om den foreslåede ansvarsfordeling på følgende måde:

i)

organisationen gør i sit tiltrædelsesinstrument klart rede for ansvarsfordelingen på de områder, der er omfattet af konventionen

ii)

den regionale organisation for økonomisk integration underretter depositaren om ethvert forslag til en eventuel senere ændring af de pågældende ansvarsområder; depositaren underretter dernæst parterne herom

d)

Stater, der er medlemmer af en regional organisation for økonomisk integration, og som bliver parter i konventionen, anses for fortsat kompetente på alle områder, som ikke har været genstand for en kompetenceoverdragelse til organisationen, som udtrykkeligt er erklæret eller påpeget over for depositaren.

e)

Ved »regional organisation for økonomisk integration« forstås en organisation bestående af suveræne stater, som er medlemmer af De Forenede Nationer eller af en af FN's særorganisationer, og hvortil disse stater har overdraget kompetence på områder, der er omfattet af denne konvention, og som i overensstemmelse med sine interne procedurer er blevet behørigt bemyndiget til at blive part heri.

4.   Tiltrædelsesinstrumentet deponeres hos UNESCO's generaldirektør.

Artikel 28

Kontaktpunkt

Enhver part, der bliver part i denne konvention, udpeger et kontaktpunkt som anført i artikel 9.

Artikel 29

Ikrafttrædelse

1.   Denne konvention træder i kraft tre måneder efter datoen for deponeringen af det tredivte ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, men kun for de stater eller regionale organisationer for økonomisk integration, der på denne dato eller forud herfor har deponeret deres respektive ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument. For enhver anden part træder den i kraft tre måneder efter deponeringen af den pågældende parts ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

2.   Med henblik på anvendelsen af denne artikel må intet instrument, der deponeres af en regional organisation for økonomisk integration, betragtes som et supplement til de instrumenter, som medlemsstaterne af den pågældende organisation allerede har deponeret.

Artikel 30

Føderale eller ikke-monistiske forfatningssystemer

I anerkendelse af at internationale aftaler forpligter parterne på samme måde, uanset hvilket forfatningssystem de har, finder følgende bestemmelser anvendelse på de parter, hvis forfatningssystem er føderalt eller ikke-monistisk:

a)

for så vidt angår de bestemmelser i denne konvention, der administreres af den føderale eller centrale lovgivende myndighed, vil den føderale eller centrale regerings forpligtelser være de samme som forpligtelserne for de parter, der ikke er føderale stater

b)

for så vidt angår de bestemmelser i denne konvention, der administreres af de enkelte enheder i den føderale stat som f.eks. stater, regioner, provinser eller kantoner, der ikke er forpligtet til at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger i medfør af det føderale forfatningssystem, gør den føderale regering om nødvendigt de kompetente myndigheder i de enkelte enheder, f.eks. stater, regioner, provinser eller kantoner, bekendt med de pågældende bestemmelser sammen med dens henstilling om vedtagelse.

Artikel 31

Opsigelse

1.   Enhver part kan opsige denne konvention.

2.   Opsigelsen meddeles skriftligt i form af et instrument, der deponeres hos UNESCO's generaldirektør.

3.   Opsigelsen træder i kraft tolv måneder efter modtagelsen af opsigelsesinstrumentet. Den ændrer på ingen måde de finansielle forpligtelser, der påhviler den opsigende part indtil den dato, hvor udtrædelsen træder i kraft.

Artikel 32

Depositarens opgaver

UNESCO's generaldirektør underretter i sin egenskab af depositar for denne konvention organisationens medlemsstater, de medlemsstater, der ikke er medlemmer, og de regionale organisationer for økonomisk integration, der er omfattet af artikel 27, samt De Forenede Nationer om deponeringen af alle de i artikel 26 og 27 nævnte ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter og om opsigelser i henhold til artikel 31.

Artikel 33

Ændringer

1.   Enhver part kan ved skriftlig meddelelse til generaldirektøren foreslå ændringer til denne konvention. Generaldirektøren fremsender en sådan meddelelse til alle parter. Hvis mindst halvdelen af parterne inden for seks måneder fra datoen for fremsendelsen af meddelelsen afgiver et positivt svar, forelægger generaldirektøren det pågældende forslag til drøftelse og eventuel vedtagelse på partskonferencens næstfølgende møde.

2.   Ændringer vedtages med to tredjedeles flertal af de medlemmer, der er til stede og afgiver deres stemme.

3.   Ændringer til denne konvention forelægges efter vedtagelsen for parterne til ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse.

4.   For de parter, der har ratificeret, accepteret, godkendt eller tiltrådt ændringer til denne konvention, træder disse ændringer i kraft tre måneder efter, at to tredjedele af parterne har deponeret de i stk. 3 nævnte instrumenter. For enhver part, der derefter ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder en ændring, træder denne ændring i kraft tre måneder efter, at den pågældende part har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

5.   Proceduren i stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på ændringer i medfør af artikel 23 vedrørende antallet af medlemmer i det mellemstatslige udvalg. Disse ændringer træder i kraft ved vedtagelsen.

6.   En stat eller en regional organisation for økonomisk integration som nævnt i artikel 27, der bliver part i denne konvention efter ikrafttrædelsen af ændringer i overensstemmelse med stk. 4, betragtes, forudsat at den ikke har givet udtryk for en anden hensigt, som værende:

a)

part i denne konvention med de pågældende ændringer og

b)

part i denne konvention uden ændringer for så vidt angår enhver part, som ikke er bundet af disse ændringer.

Artikel 34

Autentiske tekster

Denne konvention er udfærdiget på engelsk, arabisk, kinesisk, spansk, fransk og russisk, og de seks tekster har samme gyldighed.

Artikel 35

Registrering

I overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt registreres denne konvention hos De Forenede Nationers generalsekretariat på anmodning af UNESCO's generaldirektør.

BILAG

FORLIGSPROCEDURE

Artikel 1

Forligsudvalg

Der oprettes et forligsudvalg på foranledning af en af tvistens parter. Medmindre tvistens parter aftaler andet, skal udvalget bestå af fem medlemmer. Hver part udpeger to medlemmer, og disse to medlemmer vælger formanden efter indbyrdes aftale.

Artikel 2

Medlemmer af udvalget

Involverer tvisten mere end to parter, udpeger de parter, der har de samme interesser, deres medlemmer af udvalget efter indbyrdes aftale. Har mindst to parter særskilte interesser, eller er de uenige om, hvorvidt de har de samme interesser, udnævner de deres medlemmer hver for sig.

Artikel 3

Udnævnelse

Hvis parterne ikke har udnævnt alle medlemmerne af udvalget inden for en frist på to måneder fra anmodningen om oprettelse af et forligsudvalg, foretager UNESCO's generaldirektør efter anmodning fra en af parterne de nødvendige udnævnelser inden for en ny frist på to måneder.

Artikel 4

Formand for udvalget

Hvis udvalget ikke har valgt sin formand inden for en frist på to måneder efter udnævnelsen af det sidste medlem af udvalget, foretager generaldirektøren efter anmodning fra en af parterne udnævnelsen af formanden inden for en ny frist på to måneder.

Artikel 5

Afgørelser

Forligsudvalget træffer afgørelse med almindeligt flertal af medlemmernes stemmer. Medmindre tvistens parter aftaler andet, fastsætter udvalget selv sin forretningsgang. Det fremsætter et forslag til løsning af tvisten, som parterne undersøger i god tro.

Artikel 6

Uenighed

I tilfælde af uenighed om forligsudvalgets kompetence, afgør udvalget selv, om det er kompetent eller ej.


BILAG 1 b)

Erklæring fra det Europæiske Fællesskab i henhold til artikel 27, stk. 3, litra c), i Konventionen om Beskyttelse og Fremme af de Kulturelle Udtryksformers Mangfoldighed

De nuværende medlemmer af Det Europæiske Fællesskab er Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

I denne erklæring anføres de kompetencer, medlemsstaterne har overdraget til Fællesskabet i henhold til traktaterne på de områder, der er omfattet af konventionen.

Fællesskabet har enekompetence for så vidt angår den fælles handelspolitik (traktatens artikel 131-134), undtagen for så vidt angår de handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret og handel med tjenesteydelser på de områder, der er nævnt i traktatens artikel 133, stk. 5 og 6, (i den forbindelse især handel med kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser), hvor Fællesskabet og medlemsstaterne deler ansvaret. Det fører en politik for udviklingssamarbejde (traktatens artikel 177-181) og en politik for samarbejde med de industrialiserede lande (traktatens artikel 181 A), uden at dette berører medlemsstaternes respektive kompetencer. Fællesskabet udøver delt kompetence hvad angår den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital (traktatens artikel 23-31 og 39-60), konkurrence (traktatens artikel 81-89) og det indre marked, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder (traktatens artikel 94-97). I henhold til traktatens artikel 151, særlig stk. 4, tager Fællesskabet hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaten, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed.

De nedenfor anførte EF-retsakter viser omfanget af Fællesskabets kompetence i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

 

Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

 

Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 af 10. december 2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 — Erklæringer til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 (EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1).

 

Rådets afgørelse 2005/599/EF af 21. juni 2005 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 26).

 

Rådets forordning (EF) nr. 2698/2000 af 27. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet (Meda) (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 1).

 

Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til Republikken Ungarn og Folkerepublikken Polen, og senest ændringer, der fortsat gælder for Bulgarien og Rumænien (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11).

 

Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1).

 

Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om finansiel og faglig bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien og Latinamerika (EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1).

 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 af 29. december 1999 om bistand til partnerstater i Østeuropa og Centralasien (EFT L 12 af 18.1.2000, s. 1).

 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 792/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 40).

 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet (EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1).

 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019 (EFT L 166 af 1.7.1999, s. 1).

 

Rådets afgørelse af 22. september 1997 om fremtiden for en europæisk indsats på kulturområdet (EFT C 305 af 7.10.1997, s. 1).

 

Rådets afgørelse af 22. september 1997 om faste bogpriser på tværs af grænserne i europæiske sprogområder (EFT C 305 af 7.10.1997, s. 2).

 

Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23). Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

 

Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82).

 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1).

 

Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1).

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (EFT L 272 af 13.10.2001, s. 32).

 

Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15).

 

Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (EFT L 290 af 24.11.1993, s. 9).

 

Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61).

Udøvelsen af Fællesskabets kompetence udvikler sig i sagens natur løbende. I den forbindelse forbeholder Fællesskabet sig derfor ret til i fremtiden at afgive andre erklæringer om kompetencefordeling mellem Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne.


BILAG 2

Ensidig erklæring på fællesskabets vegne ved deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet

»For så vidt angår Fællesskabets kompetence som omhandlet i erklæringen i henhold til konventionens artikel 27, stk. 3, litra c), er Fællesskabet bundet af konventionen og vil sørge for, at den gennemføres efter hensigten. Heraf følger, at Fællesskabets medlemsstater, der er parter i denne konvention, i deres indbyrdes forhold anvender konventionens bestemmelser i overensstemmelse med Fællesskabets interne regler, og uden at dette berører eventuelle ændringer, der foretages i disse regler.«


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. juni 2006

om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpekonventionen

(2006/516/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen om beskyttelse af Alperne, i det følgende benævnt »alpekonventionen«, blev indgået på Fællesskabets vegne ved afgørelse 96/191/EF (2).

(2)

Rådet traf afgørelse om undertegnelse på Fællesskabets vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til alpekonventionen, i det følgende benævnt »protokollerne« ved afgørelse 2005/923/EF (3).

(3)

Protokollerne er et vigtigt skridt i gennemførelsen af alpekonventionen, og Fællesskabet er forpligtet på konventionens målsætninger.

(4)

Alpernes økonomiske, sociale og miljømæssige problemer af grænseoverskridende art er fortsat en stor udfordring i dette meget følsomme område.

(5)

Fællesskabets politik i Alperegionen bør fremmes og udbygges, navnlig på de prioriterede områder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (4).

(6)

Et af hovedmålene med protokollen om jordbundsbeskyttelse er at bevare jordbundens mangesidede rolle ud fra princippet om bæredygtig udvikling. Jordbunden skal derfor bevares på en bæredygtig måde, i dens naturlige funktioner, i dens egenskab af natur og kulturhistorisk arkiv og med henblik på at sikre dens anvendelse til landbrug og skovbrug, bymæssig bebyggelse og turistaktiviteter, andre erhvervsmæssige formål, transport og infrastruktur og som kilde til råstoffer.

(7)

I enhver indsats for at beskytte jordbunden bør der tages højde for de store regionale og lokale forskelle i Alperegionen. Protokollen vil kunne bidrage til gennemførelsen af passende foranstaltninger på nationalt og regionalt plan.

(8)

Protokollens krav vedrørende f.eks. jordbundsovervågning, identifikation af risikozoner med hensyn til erosion, oversvømmelser og jordskred, opstilling af en opgørelse over forurenede områder og oprettelse af indbyrdes kompatible databaser kan indgå som vigtige elementer i en fællesskabspolitik for jordbundsbeskyttelse, som bl.a. er fastlagt ved Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (5), Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (6), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (7), Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (8), Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (9) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (10).

(9)

Ifølge energiprotokollen skal der træffes passende foranstaltninger på området energibesparelser og energifremstilling, herunder fremme af vedvarende energi, energitransport og distribution og anvendelse af energi med henblik på at skabe de rette betingelser for en bæredygtig udvikling.

(10)

Energiprotokollens bestemmelser sigter, i overensstemmelse med Fællesskabets 6. miljøhandlingsprogram, mod at bekæmpe klimaændringer og sikre bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcerne. Protokollens bestemmelser er også i overensstemmelse med Fællesskabets energipolitik, som fastlagt i hvidbogen vedrørende en »strategi- og handlingsplan på fællesskabsplan«, grønbogen »På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed«, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne (12), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF af 26. juni 2003 om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: »Intelligent Energi-Europa« (2003-2006) (13).

(11)

Ratifikationen af energiprotokollen vil styrke det grænseoverskridende samarbejde med Schweiz, Liechtenstein og Monaco. Dette vil bidrage til at sikre, at Det Europæiske Fællesskabs mål deles af vores regionale partnere, og at de initiativer, der tages, omfatter hele økoregionen Alperne.

(12)

De transeuropæiske energinet (TEN-E) bør prioriteres højt, og de samordnings- og gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i TEN-E retningslinjerne i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1229/2003/EF af 26. juni 2003 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet (14) bør tages i brug ved udviklingen af nye grænseoverskridende forbindelser, særlig højspændingsledninger.

(13)

Fællesskabet og dets medlemsstater og Schweiz, Liechtenstein og Monaco er parter i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Kyoto-protokollen. UNFCCC og Kyoto-protokollen forpligter parterne til at opstille, gennemføre, offentliggøre og regelmæssigt ajourføre nationale og regionale programmer for foranstaltninger til at imødegå klimaændringer ved at tage fat på kilderne til menneskeskabte emissioner og tilvejebringe dræn til eliminering af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen.

(14)

Energiprotokollen bidrager til at opfylde UNFCCC-kravene om, at der skal træffes foranstaltninger til at fremme passende tilpasning til klimaændringerne.

(15)

Turismen er en yderst vigtig økonomisk sektor i størstedelen af Alperne og er tæt forbundet med og afhængig af de virkninger, den har for miljø og samfund.

(16)

Da der er tale om et enestående og økologisk set meget følsomt bjergområde, er det af største vigtighed for en bæredygtig udvikling i området, at der skabes ligevægt mellem de økonomiske interesser, den lokale befolknings behov og hensynet til miljøet.

(17)

Turisme er i stadig højere grad et globalt fænomen, men forbliver samtidig et område, hvor ansvaret primært ligger på lokalt og regionalt plan. For så vidt angår Fællesskabet er følgende retsakter relevante i denne forbindelse: Direktiv 85/337/EØF, direktiv 92/43/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (15), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (16), og Rådets resolution af 21. maj 2002 om europæisk turismes fremtid (17). Alpekonventionen og dens protokol om turisme kan, sammen med de andre protokoller, påvirke turistsektoren og bør tjene som rammeinstrument til fremme og samordning af bidragene fra de berørte parter på regionalt og lokalt plan, således at bæredygtighed bliver en vigtig drivkraft til en kvalitetsmæssig forbedring af turismen i Alperegionen.

(18)

Det overordnede mål med protokollen om turisme er at fremme bæredygtig turisme, navnlig ved at sikre, at den udvikles og forvaltes under hensyntagen til belastningen af miljøet. I dette øjemed indeholder den en række specifikke foranstaltninger og anbefalinger, som kan anvendes til at styrke miljøaspekterne i forbindelse med innovation og forskning, overvågning og videreuddannelse, ledelsesværktøjer og strategier samt planlægnings- og godkendelsesprocedurer i tilknytning til turisme, herunder især til den kvalitetsmæssige udvikling af turismen.

(19)

De kontraherende parter i de tre protokoller bør fremme relevant undervisning og uddannelse og derudover fremme videreformidlingen af oplysninger til offentligheden om hver af de tre protokoller, hvad deres målsætninger, foranstaltninger og gennemførelse angår.

(20)

Fællesskabet bør godkende disse protokoller —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om jordbundsbeskyttelse (18), protokollen om energi (19) og protokollen om turisme (20) til Alpekonventionen, undertegnet i Salzburg den 7. november 1991, godkendes på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Rådets formand bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er bemyndiget til på Fællesskabets vegne at deponere godkendelsesinstrumentet hos Republikken Østrig i overensstemmelse med artikel 27 i protokollen om jordbundsbeskyttelse, artikel 21 i protokollen om energi og artikel 28 i protokollen om turisme.

Den eller de udpegede personer deponerer samtidig de erklæringer, der vedrører protokollerne.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse af 13.6.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 61 af 12.3.1996, s. 31.

(3)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 27.

(4)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(5)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).

(6)  EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(7)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(9)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2223/2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 1).

(10)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(11)  EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33. Senest ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 102/2005 (EUT L 306, 24.11.2005, s. 34).

(12)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 65.

(13)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(14)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 11.

(15)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(16)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2006 (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 4).

(17)  EFT C 135 af 6.6.2002, s. 1.

(18)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 29.

(19)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 36.

(20)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 43.


Kommissionen

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juli 2006

om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af metaflumizon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplet

(meddelt under nummer K(2006) 3238)

(EØS-relevant tekst)

(2006/517/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EF-liste over aktive stoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

BASF Agro S.A.S. indgav et dossier om det aktive stof metaflumizon til Det Forenede Kongeriges myndigheder den 29. marts 2005 med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De britiske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossieret om det pågældende aktive stof efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II til direktiv 91/414/EØF. Det indgivne dossier synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktive stof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossieret til Kommissionen og de andre medlemsstater, ligesom det blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossieret anses for i princippet at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktive stof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder det dossier om det aktive stof i bilaget til denne beslutning, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stoffet optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossieret opfylder også kravene til data og oplysninger i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det aktive stof, under hensyntagen til de foreslåede anvendelser.

Artikel 2

Den rapporterende medlemsstat fortsætter den detaljerede gennemgang af det pågældende dossier og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med eventuelle henstillinger om, hvorvidt det pågældende aktive stof skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Europa-Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/45/EF (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 27).


BILAG

AKTIVE STOFFER, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Nr.

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

1

Metaflumizon

CIPAC nr. 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

UK


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/36


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2006/518/FUSP

af 24. juli 2006

om ændring og forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. februar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/137/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia (1) for at gennemføre De Forenede Nationers (FN) Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1521 (2003). Disse foranstaltninger blev forlænget ved fælles Rådets holdning 2006/31/FUSP (2).

(2)

På baggrund af udviklingen i Liberia vedtog FN's Sikkerhedsråd den 13. juni 2006 UNSCR 1683 (2006) om undtagelser fra anvendelsen af de foranstaltninger, der var blevet indført ved punkt 2, litra a) og b), i UNSCR 1521 (2003) vedrørende våbenembargoen.

(3)

Den 20. juni 2006 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 1689 (2006) om en yderligere forlængelse med seks måneder af de foranstaltninger, der blev indført ved punkt 6 i UNSCR 1521 (2003) vedrørende forbuddet mod import af alle uslebne diamanter fra Liberia.

(4)

I UNSCR 1689 (2006) besluttede FN's Sikkerhedsråd også, at det ikke ville forlænge de foranstaltninger, der var blevet indført ved punkt 10 i UNSCR 1521 (2003) vedrørende forbuddet mod import af kævler og tømmer med oprindelse i Liberia. Det besluttede imidlertid at tage denne beslutning op til revision efter et tidsrum på 90 dage med henblik på at genindføre disse foranstaltninger, medmindre det i mellemtiden er blevet informeret om, at den skovbrugslovgivning, som overvågningskomitéen for skovreformen (FRMC) har foreslået, er blevet vedtaget.

(5)

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2006/31/FUSP, bør derfor ændres og, hvor det er relevant, forlænges for at gennemføre UNSCR 1683 (2006) og UNSCR 1689 (2006).

(6)

Gennemførelsen af en række af disse foranstaltninger gør handling fra Fællesskabets side påkrævet —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Ud over de undtagelser fra anvendelsen, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i fælles holdning 2004/137/FUSP, gælder det, at de foranstaltninger, der indføres i medfør af artikel 1, stk. 1, i fælles holdning 2006/31/FUSP, ikke finder anvendelse på:

a)

våben og ammunition, der allerede er leveret til medlemmer af den særlige sikkerhedstjeneste til uddannelsesformål, og som forbliver i denne tjenestes besiddelse til uhindret operationel brug, forudsat at overførslen heraf til den særlige sikkerhedstjeneste forinden er godkendt af det udvalg, der er nedsat ved punkt 21 i UNSCR 1521 (2003) (i det følgende benævnt »udvalget«)

b)

våben og ammunition til brug for medlemmer af den liberiske regerings politi- og sikkerhedsstyrker, der er blevet nøje undersøgt og uddannet siden starten på FN's mission i Liberia, forudsat at sådant udstyr forinden er godkendt af udvalget, efter fælles anmodning fra Liberias regering og eksportlandet.

Artikel 2

De foranstaltninger, der er indført ved artikel 3 i fælles holdning 2004/137/FUSP, finder anvendelse i yderligere seks måneder indtil den 22. december 2006, medmindre Rådet træffer anden beslutning i overensstemmelse med eventuelle fremtidige relevante resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 1 anvendes fra den 13. juni 2006 og artikel 2 fra den 23. juni 2006.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 24. juli 2006.

På Rådets vegne

K. RAJAMÄKI

Formand


(1)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35.

(2)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 38.