ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 199

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
21. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2006 af 20. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2006 af 20. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2006 af 20. juli 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 3703/85 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende de fælles handelsnormer for visse ferske eller kølede fisk

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2006 af 20. juli 2006 om forbud mod fiskeri efter ansjos i ICES-underområde VIII

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2006 af 20. juli 2006 om ydelse af slagtepræmie og supplerende betalinger i forbindelse med slagtning af dyr i Nederlandene som følge af veterinærforanstaltninger

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2006 af 20. juli 2006 om suspension af udstedelsen af importlicenser for newzealandsk smør, der importeres i forbindelse med et toldkontingent

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1057/2006 omhandlede licitation

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2006 af 20. juli 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2006 af 20. juli 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 11. juli 2006 om ændring af beslutning 2005/231/EF om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af visse husholdninger og virksomheder i servicesektoren, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (meddelt under nummer K(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

33

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2006 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1113/2006

af 20. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1114/2006

af 20. juli 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2006 (EUT L 179 af 1.7.2006, s. 26).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Flydende produkt på basis af arnikatinktur (i forholdet 1:10 arnika/ekstrakt) emballeret til detailsalg i en flaske med 50 ml og med et alkoholindhold på 45 % vol.

Ifølge emballagen er produktet bestemt til konsum, men ikke til fremstilling af likør.

Anbefalet dosis: 30 til 50 dråber, fortyndet i et halvfyldt glas vand, 2-3 gange om dagen.

2208 90 69

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 d) til kapitel 13, og teksten til KN-kode 2208, 2208 90 og 2208 90 69.

Produktet er en drikkevare og kan derfor ikke tariferes i kapitel 13.

Det kan ikke betragtes som et lægemiddel henhørende under pos. 3004, da det ikke opfylder kriterierne i supplerende bestemmelse 1 til kapitel 30.

Produktet skal tariferes som spiritus henhørende under pos. 2208 (Forklarende bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje afsnit, punkt 16).

2.

Flydende produkt emballeret til detailsalg i en flaske med 30 ml, med et alkoholindhold på 68 % vol., indeholdende:

vejbredblade (Plantago lanceolata), timian (Thymus vulgaris) og blomster af karryplante (Helichrysum italicum)

2,1 g

tørekstrakt af propolis

84 mg

frysetørret ekstrakt af grindelia (Grindelia robusta)

45 mg

eucalyptusolie (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

skovpinjeolie (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alkohol

vand.

Ifølge emballagen kan produktet forbedre vejrtrækningen, og det er bestemt til konsum.

Anbefalet dosis: 25 dråber, fortyndet i en smule vand, 3 gange om dagen.

2208 90 69

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2208, 2208 90 og 2208 90 69.

Produktet kan ikke betragtes som et lægemiddel henhørende under pos. 3004, da det ikke opfylder kriterierne i supplerende bestemmelse 1 til kapitel 30.

Produktet skal tariferes som spiritus henhørende under pos. 2208 (Forklarende bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje afsnit, punkt 16).

3.

Flydende produkt emballeret til detailsalg i en flaske med 30 ml, med et alkoholindhold på 70 % vol., indeholdende:

propolis (minimum 38 mg/ml totale flavonoider udtrykt som galangin)

16 vægtprocent

alkohol

vand.

Ifølge emballagen kan produktet forbedre det naturlige forsvarssystem i halsen, og det er bestemt til konsum.

Anbefalet dosis: 40 til 60 dråber om dagen i en teske med sukker eller honning.

2208 90 69

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 a) til kapitel 30 og teksten til KN-kode 2208, 2208 90 og 2208 90 69.

Produktet kan ikke betragtes som et lægemiddel henhørende under kapitel 30.

Produktet skal tariferes som spiritus henhørende under pos. 2208 (Forklarende bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje afsnit, punkt 16).

4.

Flydende produkt emballeret til detailsalg i en flaske med 30 ml, med et alkoholindhold på 70 % vol., indeholdende:

hydroalkoholisk ekstrakt af propolis (standardiseret med naturligt tørekstrakt af propolis

0,6 g

alkohol

vand.

Ifølge emballagen er produktet bestemt til konsum med en anbefalet dosis på 25 dråber én eller to gange om dagen, fortyndet i et halvfyldt glas vand. Det kan også anvendes som mundskyl ved at fortynde 25 dråber i vand efter behov.

2208 90 69

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til kapitel 33 og teksten til KN-kode 2208, 2208 90 og 2208 90 69.

Produktet kan ikke betragtes som mundskyl henhørende under pos. 3306, da det ikke er emballeret i en form, der specielt kendetegner denne anvendelse (Forklarende bemærkninger til HS, kap. 33, almindelige bemærkninger, fjerde afsnit, litra b).

Produktet skal tariferes som spiritus henhørende under pos. 2208 (Forklarende bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje afsnit, punkt 16).

5.

Flydende produkt på basis af glycerinekstrakt af knopper af solbær (Ribes nigrum) (i forholdet 1:20 medikament/ekstrakt) emballeret til detailsalg i en flaske med 100 ml, med et alkoholindhold på 38 % vol.

Ifølge emballagen er produktet bestemt til konsum, men ikke til fremstilling af likør.

Anbefalet dosis: 50 til 150 dråber, fortyndet i en smule vand, om dagen.

2208 90 69

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 d) til kapitel 13 og teksten til KN-kode 2208, 2208 90 og 2208 90 69.

Produktet er en drikkevare og kan derfor ikke tariferes i kapitel 13.

Produktet skal tariferes som spiritus henhørende under pos. 2208 (Forklarende bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje afsnit, punkt 16).

6.

Produkt emballeret til detailsalg i en sprayflaske med 30 ml, med et alkoholindhold på 20 % vol., indeholdende:

hydroalkoholisk ekstrakt af propolis

86,75 %

honning

13 %

naturligt aromastof (citron)

0,1 %

xanthangummi

0,1 %

flygtig citrusolie (Citrus limonum)

0,05 %

Produktet er emballeret som mundspray til mundhygiejne. Det sprayes direkte ind i munden.

3306 90 00

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 til afsnit VI, bestemmelse 3 til kapitel 33 og teksten til KN-kode 3306 og 3306 90 00.

Produktet er emballeret i en form, der klart kendetegner det til anvendelse som mundhygiejne (Forklarende bemærkninger til HS, kap. 33, almindelige bemærkninger, fjerde afsnit, litra b)).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1115/2006

af 20. juli 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 3703/85 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende de fælles handelsnormer for visse ferske eller kølede fisk

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 3, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer (2), særlig artikel 8, stk. 4, og artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2406/96 fastsætter fælles handelsnormer for visse fiskerivarer. De nærmere regler for anvendelsen af disse normer er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3703/85 (3).

(2)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 2406/96 kan pelagiske fisk klassificeres på grundlag af stikprøver for at sikre, at de fælles handelsnormer for sådanne arter følges.

(3)

Der er ved ændring af forordning (EF) nr. 2406/96 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2005 (4) også fastsat fælles handelsnormer for brisling.

(4)

De detaljerede regler for klassificering og vejning af pelagiske fisk i forordning (EØF) nr. 3703/85 finder i dag ikke anvendelse for brisling. Forordningen bør derfor ændres til også at omfatte denne art.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3703/85 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes teksten i bilaget til nærværende forordning.

2)

I bilag II indsættes følgende:

»8)

Brisling af Sprattus sprattus-arten«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 334 af 23.12.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2005 (EUT L 132 af 26.5.2005, s. 15).

(3)  EFT L 351 af 28.12.1985, s. 63. Ændret ved forordning (EØF) nr. 3506/89 (EFT L 342 af 24.11.1989, s. 11).

(4)  EUT L 132 af 26.5.2005, s. 15.


BILAG

Art

Størrelse

Mængde

Koefficienter

»Brisling

1

1

0,92«


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1116/2006

af 20. juli 2006

om forbud mod fiskeri efter ansjos i ICES-underområde VIII

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF’s fiskeriindsats fra fartøjer, der fisker efter ansjos i Biscayabugten, ICES-underområde VIII (Biscayabugten), er fastsat foreløbigt i bilag IA til forordning (EF) nr. 51/2006.

(2)

Efter nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, skal Kommissionen straks indstille fiskeriet efter ansjos i ICES-underområde VIII, hvis STECF udtaler, at gydebiomassen på gydetidspunktet i 2006 er under 28 000 tons.

(3)

STECF har anslået, at gydebiomassen på gydetidspunktet i 2006 er på 18 640 tons.

(4)

Da ansjosgydebiomassen på gydetidspunktet i 2006 ligger under tærsklen på 28 000 tons, skal fiskeriet forbydes i resten af 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeri efter ansjos i ICES-underområde VIII er forbudt fra den i artikel 2 fastsatte ikrafttrædelsesdato og indtil den 31. december 2006. I ICES-underområde VIII er det også forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af anjos, der er taget efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 941/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 1).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1117/2006

af 20. juli 2006

om ydelse af slagtepræmie og supplerende betalinger i forbindelse med slagtning af dyr i Nederlandene som følge af veterinærforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 50, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Nederlandene blev der sendt kreaturer til slagtning på slagteri på grund af mund- og klovesyge i 2001 og bovin spongiform encephalopati i årene fra 2000 til 2003.

(2)

De nederlandske myndigheder suspenderede den slagtepræmie, der skulle ydes i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1254/1999, og de supplerende betalinger, som skulle ydes i henhold til artikel 14 i samme forordning, for dyr, der blev slagtet på slagteri. Husdyrproducenterne kunne dog have modtaget disse direkte betalinger, hvis støttebetingelserne var opfyldt for de pågældende dyr.

(3)

For at indfri producenternes legitime forventninger bør der indtil den 15. oktober 2006 kunne ydes slagtepræmie og supplerende betalinger for de dyr, der i henhold til Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (2) blev slagtet på slagteri i 2001 i forbindelse med mund og klovesygeepizootien.

(4)

Af samme årsag bør der også gives mulighed for støtte til dyr, der blev slagtet på slagteri i 2000, 2001, 2002 og 2003 som led i de foranstaltninger til bekæmpelse af bovin spongiform encephalopati, som blev vedtaget i henhold til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (4).

(5)

Bestemmelserne vedrørende direkte betalinger i forordning (EF) nr. 1254/1999 blev ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (5) fra den 1. januar 2005. Derfor kan disse bestemmelser ikke længere anvendes som retsgrundlag for de foranstaltninger, som er omhandlet i nærværende forordning, hvilket skaber et særligt praktisk problem.

(6)

De betalinger, der foretages i henhold til denne forordning, bør holdes inden for nærmere fastsatte lofter og samlede beløb.

(7)

Præmien og de supplerende betalinger kan være blevet medregnet i den værdi, der blev lagt til grund ved fastsættelsen af erstatningen for dyrene i henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (6) og Kommissionens beslutning 2001/652/EF af 16. august 2001 om finansielt tilskud til udryddelse af mund- og klovesyge i Nederlandene i 2001 (7). Udbetales slagtepræmien og de supplerende betalinger, vil modtagerne i så fald få overkompensation. De nederlandske myndigheder bør forvisse sig om, at det ikke er tilfældet, før de yder slagtepræmien og den supplerende betaling.

(8)

Da det er hensigten, at forordningen skal regulere forhold, som vedrører årene 2000 til 2003, bør den træde i kraft med det samme.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der kan ydes slagtepræmie og supplerende betalinger i Nederlandene indtil den 15. oktober 2006 for dyr, der i henhold til direktiv 85/511/EØF blev slagtet på slagteri i 2001 i forbindelse med mund og klovesygeepizootien.

2.   Der kan også ydes slagtepræmie og supplerende betalinger for dyr, der blev slagtet på slagteri som følge af foranstaltninger til bekæmpelse af bovin spongiform encephalopati, som blev truffet i henhold til direktiv 90/425/EØF og forordning (EF) nr. 999/2001, i foranstaltningernes anvendelsesperiode fra og med den 1. januar 2000 til og med den 31. december 2003.

Artikel 2

1.   Med henblik på udbetaling af slagtepræmien sikrer de nederlandske myndigheder sig, at dyrene opfyldte følgende støttebetingelser på slagtetidspunktet:

a)

tyrene, studene, køerne og kvierne var mindst otte måneder gamle

b)

kalvene var mere end 1 og under 7 måneder gamle.

Præmien udbetales til den producent, der har holdt dyret på sin bedrift i en periode på mindst to måneder, som sluttede mindre end en måned inden slagtningen.

2.   Slagtepræmien udbetales, indtil det nationale loft på 1 207 849 voksne kreaturer og 1 198 113 kalve om året er nået.

Præmien fastsættes for hvert støtteberettiget dyr, jf. stk. 1, litra a), til 27 EUR for kalenderåret 2000, 53 EUR for kalenderåret 2001 og 80 EUR for kalenderåret 2002 og 2003.

Præmien fastsættes for hvert støtteberettiget dyr, jf. stk. 1, litra b), til 17 EUR for kalenderåret 2000, 33 EUR for kalenderåret 2001 og 50 EUR for kalenderåret 2002 og 2003.

Artikel 3

De nederlandske myndigheder yder de supplerende betalinger pr. dyr og pr. slagtepræmieenhed på grundlag af objektive kriterier, især specifikke produktionsstrukturer og -betingelser, og på en sådan måde, at producenterne behandles lige og der undgås fordrejninger af markeds- og konkurrencevilkårene. Disse betalinger må ikke være knyttet til udsving i markedspriserne.

De supplerende betalinger ydes inden for den endnu ikke udnyttede del af et samlet beløb på 8,4 mio. EUR for 2000, 16,9 mio. EUR for 2001 og 25,3 mio. EUR for henholdsvis 2002 og 2003.

Artikel 4

Slagtepræmien og de supplerende betalinger ydes på den betingelse, at de ikke allerede er blevet medregnet i den værdi, som blev lagt til grund ved fastsættelsen af erstatningen for de pågældende dyr i henhold til beslutning 90/424/EØF og beslutning 2001/652/EF, og heller ikke er blevet udbetalt i den forbindelse.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(4)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 10).

(5)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 9531/2006 (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 1).

(6)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/53/EF (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37).

(7)  EFT L 230 af 28.8.2001, s. 8.


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1118/2006

af 20. juli 2006

om suspension af udstedelsen af importlicenser for newzealandsk smør, der importeres i forbindelse med et toldkontingent

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2) fastsætter sådanne bestemmelser for navnlig newzealandsk smør som defineret i artikel 25, stk. 1, i nævnte forordning.

(2)

EF-Domstolen har i sin dom af 11. juli 2006 i sag C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk mod Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kendt for ret, at »artikel 35, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter er ugyldig, idet den bestemmer, at ansøgninger om importlicenser for newzealandsk smør til reducerede toldsatser kun kan indgives til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige«, og at »artikel 25 og 32 i forordning (EF) nr. 2535/2001, læst i sammenhæng med bilag III, IV og XII til samme forordning, er ugyldige, for så vidt som de medfører forskelsbehandling ved udstedelse af importlicenser for newzealandsk smør til reducerede toldsatser.«.

(3)

Virkningerne af denne dom er, at det er umuligt at anvende importordningen for newzealandsk smør, der importeres i forbindelse med det pågældende toldkontingent, effektivt, specielt fordi de bestemmelser i forordning (EF) nr. 2535/2001, der ikke er berørt af dommen, ikke er tilstrækkelige til at sikre, at oprindelsen og kvaliteten af de produkter, der skal importeres i forbindelse med kontingentet, også opfylder kontingentets betingelser, og heller ikke er tilstrækkelige til at sikre en korrekt forvaltning af kontingentet, navnlig i forbindelse med kontrollen af kontingentudnyttelsen.

(4)

Det vil derfor være nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 2535/2001 for at fastsætte sådanne betingelser og samtidig sikre, at disse ændringer opfylder kravene i Domstolens dom. Disse ændringer kan ikke foretages umiddelbart, specielt fordi de berørte parter først skal høres.

(5)

For at undgå spekulation, for at forhindre fortsat forskelsbehandling som omhandlet i Domstolens dom og for at undgå en ukontrolleret udnyttelse af kontingentet og import i forbindelse med kontingentet af produkter, der ikke opfylder kvalitets- og oprindelsesbetingelserne for produkter omfattet af kontingentet, er det derfor nødvendigt at suspendere udstedelsen af licenser for newzealandsk smør, indtil sådanne ændringer er vedtaget. Af samme grund bør suspensionen ske med virkning fra dagen efter Domstolens dom, dvs. den 12. juli 2006.

(6)

For newzealandsk smør, for hvilket der inden den 12. juli 2006 er blevet udstedt et IMA 1-certifikat, og som fysisk har forladt New Zealand inden denne dato, skal der imidlertid fortsat kunne udstedes importlicenser for at beskytte de pågældende importørers berettigede forventninger og for at sikre en mere gnidningsfri samhandel samtidig med, at Domstolens dom respekteres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2535/2001 suspenderer medlemsstaterne udstedelsen af importlicenser for newzealandsk smør som defineret i artikel 25, stk. 1, i nævnte forordning. Denne undtagelsesbestemmelse gælder dog ikke for newzealandsk smør, for hvilket der inden den 12. juli 2006 er blevet udstedt et IMA 1-certifikat, og som fysisk har forladt New Zealand inden denne dato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 926/2006 (EUT L 170 af 23.6.2006, s. 8).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1119/2006

af 20. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 14. til 20. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 30,87 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 80 911 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 192 af 13.7.2006, s. 10.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1120/2006

af 20. juli 2006

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1057/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 14. til 20. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1057/2006 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 31,97 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 100 000 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 192 af 13.7.2006, s. 9.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2006

af 20. juli 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1122/2006

af 20. juli 2006

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 935/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 14. til den 20. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172 af 24.6.2006, s. 3.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1123/2006

af 20. juli 2006

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2006 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 14. til den 20. juli 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172 af 24.6.2006, s. 6.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/19


RÅDETS BESLUTNING

af 11. juli 2006

om ændring af beslutning 2005/231/EF om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af visse husholdninger og virksomheder i servicesektoren, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

(2006/503/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 2005/231/EF (2) fik Sverige bemyndigelse til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af visse husholdninger og virksomheder i servicesektoren, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF. Bemyndigelsen gjaldt indtil den 31. december 2005. Ved brev af 9. december 2005 anmodede de svenske myndigheder Kommissionen om at få forlænget bemyndigelsen indtil udgangen af 2011.

(2)

I de nordlige dele af landet er elforbruget til opvarmning højere (i øjeblikket 25 %) end i andre dele af landet. Der har derfor været anvendt en nedsat energiafgiftssats på elektricitet i de nordlige dele af landet siden juli 1981. I forhold til den normale sats er nedsættelsen dog faldet procentvis siden da.

(3)

Ved at nedbringe eludgifterne for husholdninger og virksomheder i servicesektoren i det nordlige Sverige ligestilles disse forbrugere med lignende forbrugere i de sydlige dele af landet. Foranstaltningen har således et regional- og samhørighedspolitisk sigte.

(4)

Det nedsatte afgiftsniveau for elforbruget i det nordlige Sverige, som udgør 22 EUR pr. MWh, er fortsat meget højere end Fællesskabets minimumssats i direktiv 2003/96/EF. Afgiftsnedsættelsen bør endvidere fortsat være proportional i forhold til de ekstra varmeudgifter for husholdninger og virksomheder i servicesektoren i Nordsverige. Beskatningsniveauet bør sikre, at afgiftsincitamentet til at øge energieffektiviteten bevares.

(5)

Ordningen er blevet undersøgt af Kommissionen og anses ikke for at fordreje konkurrencen eller hindre det indre markeds funktion, og den anses heller ikke for at være uforenelig med Fællesskabets miljø-, energi- og transportpolitik.

(6)

Uden at foregribe resultatet af statsstøttesag N 593/2005 — Sverige — om »forlængelse af den regionalt differentierede energiafgift på elektricitet til fordel for servicesektoren« er det hensigtsmæssigt at forlænge Sveriges bemyndigelse til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet til forbrug i det nordlige Sverige indtil den 31. december 2011 i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF.

(7)

Det bør sikres, at den bemyndigelse, der blev givet ved beslutning 2005/231/EF af samme årsager, men for en kort periode, fortsat gælder, således at der ikke opstår et juridisk tomrum mellem denne beslutnings udløb og iværksættelsen af nærværende beslutning.

(8)

Beslutning 2005/231/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 2 i beslutning 2005/231/EF ændres »den 31. december 2005« til »den 31. december 2011«.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51. Senest ændret ved direktiv 2004/75/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 100).

(2)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 27.


Kommissionen

21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. juli 2006

om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter

(meddelt under nummer K(2006) 3113)

(EØS-relevant tekst)

(2006/504/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har udtalt, at aflatoksin B1 er et stærkt kræftfremkaldende og genotoksisk stof, som selv i meget lave doser øger risikoen for leverkræft.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (2) er der fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer, navnlig aflatoksiner, i fødevarer. Grænseværdierne for aflatoksiner er jævnligt blevet overskredet i visse fødevarer fra visse tredjelande.

(3)

En sådan forurening udgør en alvorlig trussel for folkesundheden i Fællesskabet, og der bør derfor vedtages særlige betingelser på fællesskabsniveau.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2000/49/EF af 6. december 1999 om ophævelse af beslutning 1999/356/EF om midlertidig suspension af indførsel af jordnødder og bestemte jordnøddeprodukter, som stammer fra jordnødder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Egypten (3), er der fastsat særlige betingelser for import af jordnødder og visse deraf afledte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Egypten.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2002/79/EF af 4. februar 2002 om særlige betingelser for indførsel af jordnødder og visse afledte produkter heraf med oprindelse i eller afsendt fra Kina (4), er der fastsat særlige betingelser for import af jordnødder og visse deraf afledte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2002/80/EF af 4. februar 2002 om særlige betingelser for import af figner, hasselnødder og pistacienødder og visse produkter heraf med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet (5) er der fastsat særlige betingelser for import af figner, hasselnødder og pistacienødder og visse deraf afledte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet.

(7)

Ved Kommissionens beslutning 2003/493/EF af 4. juli 2003 om særlige betingelser for import af paranødder med skal, der har oprindelse i eller er afsendt fra Brasilien (6), er der fastsat særlige betingelser for import af paranødder med skal med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien.

(8)

Ved Kommissionens beslutning 2005/85/EF af 26. januar 2005 om fastsættelse af særlige betingelser for importen af pistacienødder og visse deraf afledte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Iran (7), er der fastsat særlige betingelser for import af pistacienødder og visse deraf afledte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Iran.

(9)

Mange af de særlige betingelser for import af de fødevarer, der er omfattet af beslutning 2000/49/EF, 2002/79/EF, 2002/80/EF, 2003/493/EF og 2005/85/EF, fra Brasilien, Egypten, Iran, Kina og Tyrkiet er ens. Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør de særlige betingelser for import af de pågældende fødevarer fra de pågældende tredjelande som følge af aflatoksinforurening af de pågældende produkter fastsættes i en enkelt beslutning.

(10)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (8), er der fastsat harmoniserede fællesskabsrammer med generelle bestemmelser for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol.

(11)

Det er for visse fødevarer fra bestemte tredjelande nødvendigt med særlige supplerende foranstaltninger.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning, navnlig vedrørende fødevarer fra Brasilien og Iran, har en væsentlig indvirkning på medlemsstaternes kontrolressourcer. Det bør derfor være de berørte importører eller fødevarevirksomheder, der i forbindelse med offentlig kontrol i henhold til denne beslutning af fødevarer fra Brasilien og Iran afholder alle udgifter til prøveudtagning, analyser og oplagring samt alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes vedrørende sendinger, der ikke opfylder de fastsatte betingelser.

(13)

Ud fra resultaterne af kontrolbesøg foretaget af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor kan det konkluderes, at Brasilien ikke på nuværende tidspunkt kan sikre pålidelige analyseresultater eller garantere partiernes integritet i forbindelse med attestering af sendinger af paranødder med skal. Det kan endvidere konkluderes, at den nuværende offentlige kontrol af returnerede partier er uhensigtsmæssig. Analyserne bør derfor kun foretages af det officielle laboratorium, der kan fremlægge garantier med hensyn til analyseresultaterne, og der bør indføres strenge betingelser for returnering af partier, der ikke overholder bestemmelserne Hvis disse strenge betingelser ikke overholdes, bør efterfølgende partier, der ikke overholder bestemmelserne, destrueres.

(14)

Af hensyn til folkesundheden bør medlemsstaterne holde Kommissionen orienteret via kvartalsrapporter om alle resultater fra den offentlige kontrol, der er gennemført for sendinger af fødevarer, der er omfattet af denne beslutning. Disse rapporter skal være et supplement til de oplysninger, der meddeles i henhold til indberetningspligten under systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder, der er indført ved forordning (EF) nr. 178/2002.

(15)

Det er vigtigt at sikre, at stikprøveudtagning og analyse af sendinger af fødevarer, der er omfattet af denne beslutning, foregår på en ensartet måde i hele Fællesskabet. Prøveudtagning og analyser, der skal foretages i medfør af denne beslutning, bør gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af nykotoksiner i fødevarer (9).

(16)

Denne beslutning bør følges op på grundlag af oplysninger og garantier fra de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande og på grundlag af resultaterne af den offentlige kontrol, medlemsstaterne foretager, for at afgøre, om de særlige betingelser sikrer et tilstrækkeligt folkesundhedsbeskyttelsesniveau i Fællesskabet, og om de fortsat er nødvendige.

(17)

Beslutning 2000/49/EF, 2002/79/EF, 2002/80/EF, 2003/493/EF og 2005/85/EF bør derfor ophæves.

(18)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne beslutning gælder for de fødevarer, der er omhandlet i litra a)-e) og for forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder de fødevarer, der er omhandlet i litra a)-e).

Fødevarer betragtes som indeholdende fødevarerne, når de pågældende fødevarer er anført som ingredienser på etiket eller emballage i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (10)

a)

Følgende fødevarer importeret fra Brasilien:

i)

paranødder med skal henhørende under KN-kode 0801 21 00

ii)

blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under KN-kode 0813 50 med indhold af paranødder med skal.

b)

Følgende fødevarer importeret fra Kina:

i)

jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00

ii)

jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg)

iii)

ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).

c)

Følgende fødevarer importeret fra Egypten:

i)

jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00

ii)

jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg)

iii)

ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).

d)

Følgende fødevarer importeret fra Iran:

i)

pistacienødder henhørende under KN-kode 0802 50 00

ii)

ristede pistacienødder henhørende under KN-kode 2008 19 13 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 19 93 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).

e)

Følgende fødevarer importeret fra Tyrkiet:

i)

tørrede figner henhørende under KN-kode 0804 20 90

ii)

hasselnødder (Corylus sp.), med eller uden skal, henhørende under KN-kode 0802 21 00 eller 0802 22 00

iii)

pistacienødder henhørende under KN-kode 0802 50 00

iv)

blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under KN-kode 0813 50 med indhold af figner, hasselnødder eller pistacienødder

v)

figenmasse og hasselnøddemasse henhørende under KN-kode 2007 99 98

vi)

hasselnødder, figner og pistacienødder, tilberedte eller konserverede, herunder blandinger henhørende under KN-kode 2008 19

vii)

mel og pulver af hasselnødder, figner og pistacienødder henhørende under KN-kode 1106 30 90

viii)

hakkede, skivede og knuste hasselnødder.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne beslutning finder definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 tilsvarende anvendelse.

Ved »udpegede importsteder« forstås de steder, igennem hvilke al import til Fællesskabet af de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, skal foregå. Bilag II indeholder en udtømmende liste over udpegede importsteder.

Artikel 3

Resultater af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikat

1.   Medlemsstaterne må kun tillade import af de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1 (i det følgende benævnt »fødevarer«), hvis sendingen ledsages af resultaterne af prøveudtagning og analyse og et sundhedscertifikat (11), der er udfærdiget efter modellen i bilag I, og som er udfyldt, underskrevet og verificeret af en bemyndiget repræsentant for:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), når det drejer sig om fødevarer fra Brasilien

b)

den centrale myndighed for indførsels- og udførselskontrol og karantæne i Folkerepublikken Kina, når det drejer sig om fødevarer fra Kina

c)

det egyptiske landbrugsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Egypten

d)

det iranske sundhedsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Iran

e)

generaldirektoratet for beskyttelse og kontrol under ministeriet for landbrug og landdistrikter i Tyrkiet, når det drejer sig om fødevarer fra Tyrkiet.

2.   Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, er kun gyldigt for import af fødevarer til Fællesskabet i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen.

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder påser, at fødevarerne underkastes dokumentkontrol for at sikre, at de i stk. 1 omhandlede krav vedrørende resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet er opfyldt. Dokumentkontrollen foretages på det sted, hvor fødevarerne første gang føres ind på Fællesskabets område.

4.   Hvis en sending af fødevarer ikke ledsages af de i stk. 1 omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet, må sendingen ikke føres ind i Fællesskabet med henblik på transit videre til det udpegede importsted eller import til Fællesskabet, og den skal afsendes igen til oprindelsestredjelandet eller destrueres.

5.   Udtagning af prøver og analyser, jf. stk. 1, skal foregå i henhold til forordning (EF) nr. 401/2006.

6.   Enhver sending af fødevarer identificeres ved hjælp af en kode, som svarer til koden på resultaterne af prøveudtagning og analyse og på sundhedscertifikatet, som er omhandlet i stk. 1. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen identificeres med denne kode.

Artikel 4

Udpegede importsteder for import til Fællesskabet

1.   Fødevarer må kun importeres til Fællesskabet via et af de udpegede importsteder, der er anført i bilag II.

2.   De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder sikrer, at de udpegede importsteder (12), der er anført i bilag II, opfylder følgende krav:

a)

Der skal være veluddannet personale, der kan foretage offentlig kontrol af sendinger af fødevarer.

b)

Der skal foreligge detaljerede anvisninger vedrørende prøveudtagning og forsendelse af prøver til laboratoriet, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006.

c)

Det skal være muligt at foretage aflæsning og prøveudtagning på et afskærmet/overdækket område på det udpegede importsted. Det skal være muligt at sætte fødevaresendingen under den kompetente myndigheds offentlige kontrol, fra det øjeblik den transporteres videre fra det udpegede importsted, såfremt det er nødvendigt at transportere sendingen et andet sted hen til prøveudtagning.

d)

Der skal være lagerrum/-faciliteter til rådighed, hvor tilbageholdte fødevaresendinger kan opbevares under de rette betingelser, indtil analyseresultaterne foreligger.

e)

Der skal være aflæsningsudstyr og passende prøveudtagningsudstyr til rådighed.

f)

Der skal kunne benyttes et akkrediteret offentligt laboratorium (13) til aflatoksinanalyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne kan sendes derhen hurtigt. Laboratoriet skal råde over passende formalingsudstyr, som kan homogenisere prøver på 10-30 kg (14). Laboratoriet skal kunne analysere prøverne inden for en rimelig frist, så reglen om en maksimal tilbageholdelsesperiode på 15 arbejdsdage overholdes.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at lederen af fødevarevirksomheden stiller de nødvendige menneskelige ressourcer og den nødvendige logistik til rådighed til aflæsning af fødevaresendingen, så det er muligt at udtage repræsentative prøver.

Fødevarevirksomheden/den ansvarlige leder af virksomheden skal desuden stille passende prøveudtagningsudstyr til rådighed for den officielle inspektør, når der er tale om særtransporter og/eller særlig emballage, og det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det sædvanlige prøveudtagningsudstyr.

Artikel 5

Offentlig kontrol

1.   De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder udtager i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006 en analyseprøve af fødevaresendinger og undersøger den for aflatoksin B1 og for den samlede aflatoksinforurening, før sendingen frigives til fri omsætning fra Fællesskabets udpegede importsted.

2.   Analyseprøven, jf. stk. 1, udtages af:

a)

alle fødevaresendinger fra Brasilien

b)

ca. 10 % af fødevaresendingerne fra Kina

c)

ca. 20 % af fødevaresendingerne fra Egypten

d)

alle fødevaresendinger fra Iran

e)

ca. 5 % af sendingerne af hver af de hasselnøddekategorier, der er omhandlet i artikel 1, litra e), nr. ii), iv) og vi), og produkter fremstillet af sådanne hasselnødder fra Tyrkiet og ca. 10 % af sendingerne af andre fødevarekategorier fra Tyrkiet.

3.   Fødevaresendinger, der underkastes prøveudtagning og analyse, kan tilbageholdes i højst 15 arbejdsdage — at regne fra det tidspunkt, hvor de frembydes til import og er fysisk til rådighed for prøveudtagning — inden de frigives til fri omsætning fra Fællesskabets udpegede importsted.

Den importerende medlemsstats kompetente myndigheder udsteder et officielt ledsagedokument, hvori det angives, at fødevaresendingen har været underkastet prøveudtagning og analyse, og hvilket resultat analysen har givet.

4.   Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol af fødevaresendinger. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 6

Opdeling af en sending

Hvis en sending opdeles, ledsages alle dele af den opdelte sending til og med engrosleddet af kopier af det sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og det officielle dokument, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, og som er attesteret af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor opdelingen har fundet sted.

Artikel 7

Supplerende betingelser for import af fødevarer fra Brasilien

1.   Analysen omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal gennemføres af det officielle kontrollaboratorium til analyse af aflatoksiner i fødevarer i Belo Horizonte, Brasilien (Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar — LACQSA).

2.   Sendinger af paranødder med skal, der ikke overholder grænseværdierne for aflatoksin B1 og det samlede aflatoksinindhold, jf. forordning (EF) nr. 466/2001, kan kun returneres til oprindelseslandet, når Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) for den enkelte berørte sending, der ikke overholder grænseværdien, skriftligt

a)

udtrykkeligt accepterer, at den pågældende sending returneres, med angivelse af sendingens kode

b)

giver tilsagn om at placere den returnerede sending under offentlig kontrol fra ankomstdatoen og fremover

c)

anfører en præcis angivelse af:

i)

den returnerede sendings bestemmelsessted

ii)

den returnerede sendings planlagte behandling

iii)

planlagt prøveudtagning og analyse af den returnerede sending.

Hvis Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) imidlertid ikke overholder betingelserne i litra a), b) og c), destruerer den importerende medlemsstats kompetente myndigheder alle efterfølgende sendinger, der ikke overholder grænseværdierne for aflatoksin B1 og det samlede aflatoksinindhold, jf. forordning (EF) nr. 466/2001.

Artikel 8

Supplerende betingelser for import af fødevarer fra Brasilien og Iran

1.   Alle udgifter til prøveudtagning, analyser og oplagring samt udstedelse af officielle ledsagedokumenter og kopier af sundhedscertifikater og ledsagedokumenter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, vedrørende fødevarer fra Brasilien og Iran som omhandlet i artikel 1, litra a) og d), og forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, litra a) og d), afholdes af den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for sendingen, eller dennes repræsentant.

2.   Alle udgifter til officielle foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder vedrørende fødevaresendinger fra Brasilien og Iran som omhandlet i artikel 1, litra a) og d), og forarbejdede og sammensatte fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, litra a) og d), afholdes af den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for sendingen, eller dennes repræsentant.

Artikel 9

Revision

Denne beslutning tages op til revision på grundlag af rapporterne omhandlet i artikel 5, stk. 4, og garantier fra de kompetente myndigheder i lande, der eksporterer fødevarerne, og på grundlag af resultaterne af de prøveudtagninger og analyser, medlemsstaterne foretager, for at afgøre, om betingelserne i artikel 3-8 sikrer et tilstrækkeligt folkesundhedsbeskyttelsesniveau i Fællesskabet, og om de fortsat er nødvendige.

Artikel 10

Ophævelse

Beslutning 2000/49/EF, 2002/79/EF, 2002/80/EF, 2003/493/EF og 2005/85/EF ophæves.

Artikel 11

Anvendelse

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. oktober 2006.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 12

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(2)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 199/2006 (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 34).

(3)  EFT L 19 af 25.1.2000, s. 46. Senest ændret ved beslutning 2004/429/EF (EUT L 154 af 30.4.2004, s. 19. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 13).

(4)  EFT L 34 af 5.2.2002, s. 21. Senest ændret ved beslutning 2004/429/EF.

(5)  EFT L 34 af 5.2.2002, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2004/429/EF.

(6)  EUT L 168 af 5.7.2003, s. 33. Ændret ved beslutning 2004/428/EF (EUT L 154 af 30.4.2004, s. 14. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 8).

(7)  EUT L 30 af 3.2.2005, s. 12.

(8)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 776/2006 (EUT L 136 af 24.5.2006, s. 3).

(9)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12.

(10)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).

(11)  Sundhedscertifikater skal udfærdiges på et sprog, der forstås af den certifikatudstedende embedsmand, så vedkommende kan være helt klar over betydningen af indholdet i hvert enkelt certifikat, som vedkommende underskriver, og på et sprog, der forstås af den kontrollerende embedsmand i importlandet.

(12)  Kravene gælder for de udpegede importsteder eller for det sted, hvor prøverne reelt udtages, hvis sendingen transporteres fra importstedet under offentlig kontrol til det pågældende sted med henblik på prøveudtagning.

(13)  Et laboratorium, der er akkrediteret og er et officielt laboratorium (som udgør en del af den kompetente myndigheds struktur), eller et laboratorium, der er udpeget af den kompetente myndighed.

(14)  Formaling med henblik på homogenisering kan som led i prøveklargøringen foretages uden for laboratoriet, men det sted, hvor formalingen sker, skal råde over relevant formalingsudstyr, miljø og homogeniseringsprotokol.


BILAG I

Image

Image


BILAG II

Liste over udpegede importsteder, hvorigennem fødevarer, jf. artikel 1, kan importeres til Det Europæiske Fællesskab

Medlemsstat

Udpegede importsteder

Belgien

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Tjekkiet

Celní úřad Praha D5

Danmark

Alle danske havne og lufthavne

Tyskland

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover — ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Tegel, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln — ZA Köln Niehl

Estland

Alle estiske toldsteder

Grækenland

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexandroupolis, Rodos

Spanien

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Frankrig

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irland

Dublin — Port, Shannon — Airport

Italien

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Cypern

Limassol Port, Larnaca Airport

Letland

Grebneva — road with Russia

Terehova — road with Russia

Pātarnieki — road with Byelorussia

Silene — road with Byelorussia

Daugavpils — railway commodity station

Rēzekne — railway commodity station

Liepāja — sea port

Ventspils — sea port

Rīga — sea port

Rīga — airport Rīga

Rīga — Latvian Post

Litauen

Road: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai.

Airport: Vilnius.

Seaport: Malkų įlankos, Molo, Pilies.

Railway: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungarn

Ferihegy — Budapest — airport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — road

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — railway

Nagylak — Csongrád — road

Lökösháza — Békés — railway

Röszke — Csongrád — road

Kelebia — Bács-Kiskun — railway

Letenye — Zala — road

Gyékényes — Somogy — railway

Mohács — Baranya — port

All Hungarian Chief Customs Offices

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Nederlandene

Alle havne, lufthavne og grænsestationer

Østrig

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Polen

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — road border point

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — road border point

Bobrowniki — Podlaskie — road border point

Koroszczyn — Lubelskie — road border point

Dorohusk — Lubelskie — road and railway border point

Gdynia — Pomorskie — seaport border point

Gdańsk — Pomorskie — seaport border point

Medyka — Przemyśl — Podkarpackie — railway border point

Medyka — Podkarpackie — road border point

Korczowa — Podkarpackie — road border point

Jasionka — Podkarpackie — airport border point

Szczecin — Zachodniopomorskie — seaport border point

Świnoujście — Zachodniopomorskie — seaport border point

Kołobrzeg — Zachodniopomorskie — seaport border point

Portugal

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisbon airport, Porto airport

Slovenien

Obrežje — road border crossing

Koper — port border crossing

Dobova — railway border crossing

Brnik — airport border crossing

Jelšane — road border crossing

Ljubljana — railway and road border crossing

Gruškovje — road border crossing

Sežana — railway and road border crossing

Slovakiet

Customs Offices: Banská, Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finland

Alle finske toldsteder.

Sverige

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Det Forenede Kongerige

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (Ellesmere Port only), Southampton, Teesport


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. juli 2006

om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(2006/505/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En høj grad af gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse med regnskabsaflæggelse i alle børsnoterede selskaber i Fællesskabet er en betingelse for opbygningen af et integreret kapitalmarked, som fungerer virkningsfuldt, gnidningsløst og effektivt.

(2)

Med henblik på at forbedre det indre markeds funktion foreskrives det i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (1), at selskaber, der noteres på et reguleret marked, skal udarbejde deres koncernregnskaber i overensstemmelse med et fælles sæt globale regnskabsstandarder, der normalt betegnes International Financial Reporting Standards (IFRS). Betragtning 10 i forordningen omhandler oprettelsen af et regnskabsteknisk udvalg, som skal yde støtte og ekspertbistand til Kommissionen ved vurderingen af internationale regnskabsstandarder.

(3)

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) blev oprettet i marts 2001 af organisationer, der repræsenterer brugere og regnskabskyndige, som er involveret i regnskabsaflæggelsesprocessen; EFRAG afgiver udtalelser om, hvorvidt den standard eller fortolkning, der skal godkendes, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, herunder især kravene i forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår forståeligheden, relevansen, pålideligheden og sammenligneligheden samt pålidelighedsprincippet som omhandlet i Rådets direktiv 78/660/EØF (2) og 83/349/EØF (3).

(4)

Eftersom EFRAG er et privat organ, er det vigtigt for kvaliteten, gennemsigtigheden og troværdigheden af godkendelsesprocessen, at der etableres en passende institutionel infrastruktur, som sikrer, at dets godkendelsesrådgivning er objektiv og afbalanceret.

(5)

I den forbindelse mener Kommissionen derfor, at der bør oprettes en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder bestående af uafhængige eksperter og repræsentanter på højt niveau fra nationale standardiseringsorganer, som skal have til opgave at undersøge EFRAG's godkendelsesrådgivning med henblik på at vurdere, om indholdet af rådgivningen er afbalanceret og objektivt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der oprettes herved en gruppe af ikke-statslige regnskabseksperter, i det følgende benævnt »gruppen«.

Artikel 2

Opgave

Før Kommissionen træffer en godkendelsesbeslutning, skal gruppen rådgive den om, hvorvidt EFRAG's udtalelser om godkendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) er afbalancerede og objektive.

Artikel 3

Medlemskab — Udpegning

1.   Gruppen består af højst 7 medlemmer.

2.   Kommissionen udpeger gruppens medlemmer blandt uafhængige eksperter, hvis erfaringer og kompetence inden for regnskabsvæsen, herunder især regnskabsaflæggelse, er almindeligt anerkendt på fællesskabsplan. Medlemmerne udvælges på grundlag af passende forslag indsendt efter indkaldelse af kandidater på webstedet for Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser.

3.   Kommissionen tager hensyn til følgende kriterier, når den vurderer ansøgningerne:

dokumenteret kompetence og stor teknisk erfaring, herunder på europæisk og/eller internationalt plan, inden for regnskabsvæsen, især inden for regnskabsaflæggelse

uafhængighed

nødvendigheden af en afbalanceret sammensætning med hensyn til geografisk oprindelse og køn (4) samt de pågældende virksomheders eller organers funktioner og størrelse.

4.   Medlemmerne udpeges personligt og rådgiver Kommissionen uafhængigt af instrukser udefra. Medlemmerne deltager ikke i EFRAG's arbejde hverken før udpegningen til gruppen eller under deres funktionsperiode.

5.   Medlemmerne undertegner hvert år en forpligtelse om, at de vil handle i offentlighedens interesse, og en erklæring om, at der ikke findes nogen interesse, som kan modarbejde deres uafhængighed og objektivitet.

6.   Medlemmerne af gruppen udpeges for en treårig periode, som kan forlænges. Gruppens forretningsorden kan indeholde en bestemmelse om, at der hvert år skal ske en udskiftning af to eller tre af gruppens medlemmer.

7.   I tilfælde af at et medlem af gruppen træder ud af gruppen under funktionsperioden, samt når et medlem ikke længere er i stand til effektivt at bidrage til gruppens overvejelser eller ikke opfylder betingelserne i stk. 3 og 4 eller i traktatens artikel 287, udpeger Kommissionen et nyt medlem af gruppen i overensstemmelse med stk. 3 og 4 for resten af vedkommendes funktionsperiode.

8.   Navnene på medlemmer udpeget af Kommissionen offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Det Interne Marked og Tjenesteydelser. Medlemmernes navne indsamles, forvaltes og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5).

Artikel 4

Funktion

1.   Gruppen ledes af et af sine medlemmer. Formanden vælges ved simpelt flertal for en periode på et år.

2.   Kommissionens repræsentant overværer gruppens møder og kan deltage i drøftelserne. Andre tjenestemænd i Kommissionen, som er interesseret i de emner, der drøftes af gruppen, kan også være til stede ved møderne.

3.   Når gruppen har modtaget EFRAG's udtalelse om godkendelse af IFRS og IFRIC, tager den stilling til, om EFRAG's udtalelse er objektiv og afbalanceret.

4.   Gruppen rådgiver Kommissionen inden for kort tid, dog senest tre uger efter modtagelsen af EFRAG's udtalelse. Under særlige omstændigheder, navnlig når der er tale om et indviklet spørgsmål, kan denne periode forlænges til fire uger.

5.   Gruppens endelige rådgivning offentliggøres på Kommissionens websted på internettet.

6.   Når gruppen identificerer et særligt problem, indleder gruppens formand en dialog med EFRAG med henblik på at løse problemet, før gruppen afgiver sin endelige rådgivning. Kommissionen kan medvirke til drøftelserne mellem gruppen og EFRAG med det formål at finde en afbalanceret løsning.

7.   Formanden for EFRAG's Technical Expert Group (TEG) kan overvære gruppens møder som observatør. Formanden eller Kommissionens repræsentant kan også indbyde andre eksperter eller observatører med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens arbejde, hvis dette anses for nyttigt og/eller nødvendigt.

8.   Oplysninger, der er erhvervet ved deltagelse i gruppens arbejde, må ikke videregives, hvis disse oplysninger efter Kommissionens opfattelse angår fortrolige spørgsmål.

9.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af den standardforretningsorden, Kommissionen har vedtaget (6).

10.   Foruden de dokumenter, der er nævnt i denne artikel, kan Kommissionen på internettet offentliggøre eventuelle referater, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdspapirer fra gruppen, når det sker på originalsproget for det pågældende dokument.

Artikel 5

Mødeudgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmerne, eksperterne og observatørerne aflønnes ikke for de tjenester, de yder.

Mødeudgifter godtgøres inden for det årlige budget, der er fastlagt for gruppen, af de herfor ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen.

Artikel 6

Anvendelsesområde

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes til den 13. juli 2009. Kommissionen træffer beslutning om en eventuel forlængelse inden denne dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(3)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/43/EF.

(4)  Kommissionens afgørelse 2000/407/EF af 19. juni 2000 om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i de udvalg, komitéer og ekspertgrupper, Kommissionen har nedsat (EFT L 154 af 27.6.2000, s. 34).

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  Bilag III til dokument SEK(2005) 1004.


21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juli 2006

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2006) 3257)

(EØS-relevant tekst)

(2006/506/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (3), særlig artikel 66, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter et udbrud af højpatogen aviær influenza forårsaget af subtype H5N1 i en fjerkræflok på landets område har Ungarn truffet de relevante foranstaltninger, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (4).

(2)

På baggrund af udviklingen i den epidemiologiske situation i Ungarn er det nødvendigt at forlænge foranstaltningerne vedrørende område A og B, jf. artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii), i beslutning 2006/415/EF.

(3)

Danmark har meddelt Kommissionen, at alle bekæmpelsesforanstaltninger i forbindelse med et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i en hobbyfjerkræbesætning er ophørt pr. 30. juni 2006, og de foranstaltninger, der var truffet i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 2006/415/EF vedrørende område A og B, er derfor ikke længere nødvendige.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre del A og B i bilaget til beslutning 2006/415/EF i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(4)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51.


BILAG

Bilaget til beslutning 2006/415/EF affattes således:

»BILAG

DEL A

Område A oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

 

I regionen Bács-Kiskun kommunerne:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

I regionen Csongrád kommunerne:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

DEL B

Område B oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

ADNS

Regionerne:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD«