ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 190

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
12. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald

1

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 281 af 10. 11. 1979)

99

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1013/2006

af 14. juni 2006

om overførsel af affald

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Denne forordnings vigtigste og overordnede målsætning og komponent er miljøbeskyttelse, og dens eventuelle indvirkning på den internationale handel er helt utilsigtet.

(2)

Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (3) er allerede blevet væsentligt ændret adskillige gange, og det er nødvendigt at ændre den yderligere. Det er især nødvendigt, at indholdet af Kommissionens beslutning 94/774/EF af 24. november 1994 om det standardledsagedokument, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (4), og af Kommissionens beslutning 1999/412/EF af 3. juni 1999 om et spørgeskema til brug for medlemsstaterne ved rapportering i henhold til artikel 41, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (5) indarbejdes i forordningen. Forordning (EØF) nr. 259/93 bør derfor erstattes af hensyn til klarheden.

(3)

Rådets afgørelse 93/98/EØF (6) vedrørte indgåelse på Fællesskabets vegne af Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf (7), som Fællesskabet har været part i siden 1994. Med vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 259/93 har Rådet fastlagt regler med henblik på at begrænse og kontrollere sådanne overførsler ved bl.a. at bringe den gældende fællesskabsordning for overvågning af og kontrol med overførsel af affald i overensstemmelse med kravene i Basel-konventionen.

(4)

Rådets afgørelse 97/640/EF (8) vedrørte godkendelse på Fællesskabets vegne af ændringen til Basel-konventionen som fastsat i partskonferencens beslutning III/1. Med den ændring blev al udførsel af farligt affald bestemt til bortskaffelse fra lande anført i konventionens bilag VII til lande, der ikke er anført heri, forbudt, såvel som, med virkning fra 1. januar 1998, al udførsel af farligt affald som omhandlet i konventionens artikel 1, stk. 1, litra a), bestemt til nyttiggørelse. Forordning (EØF) nr. 259/93 blev ændret i overensstemmelse hermed ved Rådets forordning (EF) nr. 120/97 (9).

(5)

I betragtning af, at Fællesskabet har godkendt OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse (OECD-beslutningen) er det, for at harmonisere affaldslister med Basel-konventionen og revidere visse andre krav, nødvendigt at indarbejde indholdet af den pågældende beslutning i fællesskabslovgivningen.

(6)

Fællesskabet har undertegnet Stockholm-konventionen af 22. maj 2001 om persistente organiske miljøgifte.

(7)

Det er vigtigt at tilrettelægge og regulere overvågningen af og kontrollen med overførsler af affald på en sådan måde, at der tages hensyn til behovet for at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og folkesundheden, og således at en mere ensartet anvendelse af forordningen fremmes overalt i Fællesskabet.

(8)

Det er også vigtigt at tage hensyn til kravet i Basel-konventionens artikel 4, stk. 2, litra d), om, at overførsler af farligt affald skal begrænses til et minimum, som er foreneligt med en miljømæssigt forsvarlig og effektiv håndtering af sådant affald.

(9)

Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at de enkelte parter i Basel-konventionen i henhold til dennes artikel 4, stk. 1, har ret til at forbyde import af farligt affald og affald, der er opført i konventionens bilag II.

(10)

Overførsel af affald fra væbnede styrker eller hjælpeorganisationer bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, når det importeres til Fællesskabet i visse situationer (herunder transit inden for Fællesskabet, når affaldet er ankommet dertil). Krav i henhold til folkeretten og internationale aftaler bør overholdes i forbindelse med sådanne overførsler. I sådanne tilfælde bør enhver kompetent transitmyndighed og den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet på forhånd underrettes om overførslen og dens bestemmelsessted.

(11)

Det er nødvendigt at undgå overlapning med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (10), der allerede indeholder bestemmelser, der generelt dækker sendingen, kanaliseringen og overførslen (indsamling, transport, håndtering, forarbejdning, anvendelse, nyttiggørelse eller bortskaffelse, registre, ledsagedokumenter og sporbarhed) af animalske biprodukter i, til og ud af Fællesskabet.

(12)

Kommissionen bør senest på datoen for denne forordnings ikrafttræden aflægge rapport om forholdet mellem gældende sektorlovgivning om dyrs og menneskers sundhed og denne forordnings bestemmelser og bør senest samme dato fremsætte eventuelle forslag, der er nødvendige for at bringe denne lovgivning i overensstemmelse med denne forordning med henblik på at opnå et tilsvarende kontrolniveau.

(13)

Selv om overvågning af og kontrol med affaldsoverførsler i en medlemsstat henhører under den pågældende medlemsstats ansvarsområde, bør de nationale ordninger for overførsel af affald tilgodese behovet for overensstemmelse med fællesskabsordningen for at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden.

(14)

Hvad angår overførsel af affald bestemt til bortskaffelse og af affald bestemt til nyttiggørelse, der ikke er opført i bilag III, III A eller III B, bør der sikres optimal overvågning og kontrol ved at kræve forudgående skriftligt samtykke til sådanne overførsler. En sådan fremgangsmåde bør forudsætte forudgående anmeldelse, hvorved de kompetente myndigheder bliver behørigt informeret, således at de kan træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte folkesundheden og miljøet. Disse myndigheder bør ligeledes kunne gøre begrundede indsigelser mod en sådan overførsel.

(15)

Hvad angår overførsel af affald opført i bilag III, III A eller III B bestemt til nyttiggørelse, bør der sikres et minimumsniveau af overvågning og kontrol ved at kræve, at sådanne overførsler ledsages af bestemte oplysninger.

(16)

Med henblik på en ensartet anvendelse af denne forordning og for at det indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, er det af hensyn til effektiviteten nødvendigt at kræve, at anmeldelserne behandles af den kompetente afsendelsesmyndighed.

(17)

Det er ligeledes vigtigt at tydeliggøre ordningen for finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring.

(18)

I betragtning af det ansvar, der påhviler affaldsproducenterne med hensyn til miljømæssigt forsvarlig håndtering af affald, bør anmeldelses- eller transportformularerne vedrørende overførsel af affald udfyldes af affaldsproducenterne, når dette er praktisk muligt.

(19)

Det er nødvendigt at indføre proceduremæssige forholdsregler for anmelderen, både af hensyn til retlig klarhed og for at sikre ensartet anvendelse af denne forordning, samt for at det indre marked kan fungere hensigtsmæssigt.

(20)

I tilfælde af overførsel af affald til bortskaffelse bør medlemsstaterne tage hensyn til principperne om nærhed, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (11) ved i overensstemmelse med traktaten at træffe foranstaltninger med henblik på helt eller delvis at nedlægge forbud mod sådan overførsel eller systematisk at gøre indsigelse herimod. Der bør ligeledes tages hensyn til kravet i direktiv 2006/12/EF, ifølge hvilket medlemsstaterne skal oprette et integreret og hensigtsmæssigt netværk af affaldsbortskaffelsesanlæg, for at Fællesskabet som helhed kan blive selvforsynende inden for affaldsbortskaffelse, og for at medlemsstaterne kan forfølge dette mål enkeltvis under hensyntagen til geografiske omstændigheder eller behovet for særlige faciliteter til bestemte typer affald. Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, at affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet af Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (12), anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i direktivet og i overensstemmelse med anlæggets tilladelse, og at affaldet behandles under overholdelse af retligt bindende miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med bortskaffelse som fastlagt i fællesskabslovgivningen.

(21)

I tilfælde af overførsel af affald til nyttiggørelse bør medlemsstaterne kunne sikre, at affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i direktivet i overensstemmelse med anlæggets tilladelse. Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, at affaldet behandles under overholdelse af retligt bindende miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med nyttiggørelse som fastlagt i fællesskabslovgivningen, og at affaldet, under hensyntagen til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2006/12/EF, behandles i overensstemmelse med de affaldshåndteringsplaner, der er udarbejdet i medfør af sidstnævnte direktiv med det formål at sikre gennemførelse af retligt bindende nyttiggørelses- og genanvendelseskrav som fastlagt i fællesskabslovgivningen.

(22)

Opstillingen på fællesskabsplan af obligatoriske krav til affaldsanlæg og behandling af bestemte typer affald kan sammen med gældende bestemmelser i fællesskabsretten bidrage til at skabe et højt miljøbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet, medvirke til at skabe lige vilkår på genanvendelsesområdet og bidrage til at sikre, at etableringen af et økonomisk levedygtigt indre genanvendelsesmarked ikke hæmmes. Det er således nødvendigt at skabe lige vilkår for genanvendelse i Fællesskabet gennem anvendelse af fælles standarder på visse områder, hvor det er hensigtsmæssigt for at øge kvaliteten af genanvendelsen, herunder i forbindelse med sekundære materialer. Kommissionen bør derfor i nødvendigt omfang fremsætte forslag til sådanne standarder for visse affaldstyper og visse genanvendelsesanlæg, så snart det er praktisk muligt, på baggrund af yderligere overvejelser omkring affaldsstrategien og under hensyntagen til gældende lovgivning i Fællesskabet og medlemsstaterne. Indtil da bør det under visse forhold være muligt at gøre indsigelse mod planlagte overførsler, hvis den dertil knyttede nyttiggørelse ikke er i overensstemmelse med afsenderlandets nationale lovgivning om nyttiggørelse. I mellemtiden bør Kommissionen tillige overvåge situationen for så vidt angår eventuelle uønskede overførsler af affald til de nye medlemsstater og om nødvendigt fremsætte relevante forslag til, hvordan sådanne situationer kan håndteres.

(23)

Det bør pålægges medlemsstaterne at sikre, at de pågældende kompetente myndigheder i overensstemmelse med De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet af 25. juni 1998 (Århus-konventionen) på passende måde gør oplysninger om anmeldelser af overførsler offentligt tilgængelige, såfremt disse oplysninger ikke er fortrolige i henhold til national lovgivning eller fællesskabsretten.

(24)

Der bør indføres et krav om, at affald fra en overførsel, der ikke kan fuldendes som planlagt, returneres til afsendelseslandet, nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde.

(25)

Der bør ligeledes være pligt til, at den person, hvis handling forårsager en ulovlig overførsel, tager det pågældende affald tilbage eller træffer alternative foranstaltninger til nyttiggørelse eller bortskaffelse heraf. Såfremt den pågældende undlader at gøre det, bør den kompetente afsendelses- eller bestemmelsesmyndighed, alt efter omstændighederne, selv gribe ind.

(26)

Det er nødvendigt med henblik på at beskytte miljøet i de pågældende lande at tydeliggøre omfanget af det forbud, der er fastsat i overensstemmelse med Basel-konventionen, mod eksport fra Fællesskabet af affald til bortskaffelse i et tredjeland, der ikke er et EFTA-land (Den Europæiske Frihandelssammenslutning).

(27)

Lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan indføre de kontrolprocedurer, der gælder for overførsler inden for Fællesskabet.

(28)

Det er desuden nødvendigt med henblik på at beskytte miljøet i de pågældende lande at tydeliggøre omfanget af det forbud mod eksport af farligt affald til nyttiggørelse i et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og som også er fastsat i overensstemmelse med Basel-konventionen. Det er især nødvendigt at tydeliggøre listen over det affald, som forbuddet omfatter, og sikre, at det ligeledes omfatter affald fra bilag II til Basel-konventionen, dvs. indsamlet husholdningsaffald og rester fra forbrænding af husholdningsaffald.

(29)

Der bør opretholdes specifikke ordninger for eksport af ikke-farligt affald til nyttiggørelse i lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og der bør fastsættes bestemmelse om, at de tilpasses yderligere på et senere tidspunkt.

(30)

Import til Fællesskabet af affald til bortskaffelse bør være tilladt, hvis eksportlandet er part i Basel-konventionen. Import til Fællesskabet af affald til nyttiggørelse bør være tilladt, hvis eksportlandet er et land, der er omfattet af OECD-beslutningen, eller som er part i Basel-konventionen. I andre tilfælde bør import kun være tilladt, hvis eksportlandet er omfattet af en bilateral eller multilateral aftale eller ordning, der er forenelig med fællesskabslovgivningen og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen, undtagen i tilfælde, hvor dette ikke er muligt på grund af krisesituationer, fredsskabende eller fredsbevarende operationer eller krig.

(31)

Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med international havret.

(32)

Denne forordning bør afspejle reglerne for eksport og import af affald til og fra oversøiske lande og territorier som fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«) (13).

(33)

Der bør træffes de nødvendige foranstaltninger, således at det i overensstemmelse med direktiv 2006/12/EF og anden fællesskabslovgivning vedrørende affald sikres, at affald, der overføres inden for Fællesskabet, og affald, der importeres til Fællesskabet, i hele overførselsperioden og også når der er tale om nyttiggørelse eller bortskaffelse i bestemmelseslandet, håndteres uden at bringe folkesundheden i fare og uden at anvende processer og metoder, der kan skade miljøet. Hvad angår eksport fra Fællesskabet af affald, der ikke er omfattet af et forbud, bør det tilstræbes at sikre, at affaldet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i hele overførselsperioden, der også omfatter nyttiggørelse eller bortskaffelse i bestemmelsestredjelandet. Det anlæg, der modtager affaldet, bør drives i overensstemmelse med standarder for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse, som i store linjer svarer til de standarder, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen. Der bør udarbejdes en liste med ikke-bindende retningslinjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering.

(34)

Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning, både ved hjælp af de beretninger, der sendes til Basel-konventionens sekretariat, og ved hjælp af et særskilt spørgeskema.

(35)

Det er nødvendigt at garantere sikker og miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe for at beskytte folkesundheden og miljøet. Desuden bør det bemærkes, at et skib kan blive til affald som defineret i artikel 2 i Basel-konventionen, og at det samtidig kan defineres som et skib i henhold til andre internationale regler. Det er vigtigt at erindre om, at der pågår et arbejde, som involverer et tværfagligt samarbejde mellem Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Basel-konventionens sekretariat, for på globalt plan at fastlægge bindende forskrifter, der kan sikre en effektiv løsning på problemet med ophugning af skibe.

(36)

Effektivt internationalt samarbejde om kontrol med overførsel af affald er et middel til at sikre, at overførsler af farligt affald kontrolleres. Informationsudveksling, fælles ansvar og samarbejde mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og tredjelande bør fremmes med henblik på at sikre forsvarlig affaldshåndtering.

(37)

Visse bilag til denne forordning bør vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF. Den fremgangsmåde bør ligeledes anvendes ved ændring af bilagene for at tilpasse dem til de videnskabelige og tekniske fremskridt, til ændringer i den relevante fællesskabslovgivning eller til begivenheder i forbindelse med OECD-beslutningen eller Basel-konventionen og andre relevante internationale konventioner og aftaler.

(38)

I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen i udfyldelse af anmeldelses- og transportformularerne i bilag I C bør Kommissionen, under hensyntagen til OECD-beslutningen og Basel-konventionen, bl.a. præcisere, at anmeldelses- og transportformularerne så vidt muligt bør være på to sider, samt angive den nøjagtige tidsplan for udfyldelsen af anmeldelses- og transportformularerne i bilag I A og I B under hensyntagen til bilag II. Herudover bør de nærmere krav præciseres, hvis der er afvigelser mellem terminologien og kravene i OECD-beslutningen eller Basel-konventionen og denne forordning.

(39)

Når det overvejes, hvilke blandinger af affald der skal tilføjes i bilag III A, bør der bl.a. tages hensyn til følgende: affaldets egenskaber, f.eks. dets eventuelle farlige egenskaber, forureningspotentiale, fysiske form, de håndteringsmæssige aspekter som den teknologiske kapacitet til nyttiggørelse af affaldet og de miljømæssige fordele ved nyttiggørelsen, herunder om en miljømæssigt forsvarlig håndtering af affaldet eventuelt hæmmes. Kommissionen bør bestræbe sig på i videst muligt omfang at færdiggøre dette bilag inden datoen for denne forordnings ikrafttræden og afslutte denne opgave senest seks måneder efter denne dato.

(40)

Kommissionen bør også efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF vedtage supplerende foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning. Disse foranstaltninger bør omfatte en metode til beregning af den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som Kommissionen, hvis det er muligt, skal færdiggøre inden datoen for denne forordnings anvendelse.

(41)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (14).

(42)

Målet for denne forordning, nemlig at sikre miljøbeskyttelsen i forbindelse med overførsel af affald kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning indføres procedurer og kontrolordninger for overførsel af affald, der afhænger af overførslens oprindelse, bestemmelsessted og rute, affaldstypen og den behandling, affaldet skal gennemgå ved bestemmelsesstedet.

2.   Denne forordning gælder for overførsel af affald:

a)

mellem medlemsstater inden for Fællesskabet eller med transit gennem tredjelande

b)

importeret til Fællesskabet fra tredjelande

c)

eksporteret fra Fællesskabet til tredjelande

d)

i transit gennem Fællesskabet på vej til eller fra tredjelande.

3.   Denne forordning omfatter ikke:

a)

losning på land af affald opstået ved skibes og offshore-platformes normale drift, herunder spildevand og reststoffer, for så vidt affaldet er omfattet af kravene i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973, som ændret ved protokollen af 1978 hertil (Marpol 73/78), eller andre bindende internationale retsakter

b)

overførsel af affald opstået om bord på køretøjer, tog, flyvemaskiner og skibe, indtil dette affald losses med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse

c)

overførsel af radioaktivt affald som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet (15)

d)

overførsler, der er underlagt godkendelseskravene i forordning (EF) nr. 1774/2002

e)

overførsel af affald som nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii), iv) og v), i direktiv 2006/12/EF, såfremt overførslen allerede er omfattet af anden fællesskabslovgivning med lignende bestemmelser

f)

overførsel af affald fra Antarktis til Fællesskabet som sker i overensstemmelse med kravene i protokollen om miljøbeskyttelse til traktaten om Antarktis af 1991

g)

import til Fællesskabet af affald fra væbnede styrker eller hjælpeorganisationer i forbindelse med krisesituationer og fredsskabende eller fredsbevarende operationer, når affaldet overføres direkte eller indirekte til bestemmelseslandet af eller på vegne af de pågældende væbnede styrker eller hjælpeorganisationer. I sådanne tilfælde underrettes enhver kompetent transitmyndighed og den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet på forhånd om overførslen og dens bestemmelsessted.

4.   Overførsel af affald, der transporteres gennem Fællesskabet fra Antarktis til lande uden for Fællesskabet er omfattet af bestemmelserne i artikel 36 og 49.

5.   Overførsler af affald, der udelukkende finder sted inden for en medlemsstat, er kun omfattet af bestemmelserne i artikel 33.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»affald«: affald som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/12/EF

2)

»farligt affald«: affald som defineret i artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (16)

3)

»blandet affald«: affald, der opstår ved forsætlig eller uforsætlig sammenblanding af to eller flere forskellige affaldstyper, og for hvilken der ikke findes en enkelt indgang i bilag III, III B, IV og IV A. En enkelt overførsel af affald, der består af to eller flere indbyrdes adskilte affaldstyper, er ikke blandet affald

4)

»bortskaffelse«: bortskaffelse som defineret i artikel 1, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/12/EF

5)

»midlertidig bortskaffelse«: bortskaffelsesoperation D 13, D 14 og D 15 som defineret i bilag II A til direktiv 2006/12/EF

6)

»nyttiggørelse«: nyttiggørelse som defineret i artikel 1, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/12/EF

7)

»midlertidig nyttiggørelse«: nyttiggørelsesoperation R 12 og R 13 som defineret i bilag II B til direktiv 2006/12/EF

8)

»miljømæssigt forsvarlig håndtering«: alle praktisk mulige foranstaltninger er truffet til at sikre, at affald håndteres på en sådan måde, at folkesundheden og miljøet beskyttes mod de negative virkninger, der måtte opstå i forbindelse med sådant affald

9)

»producent«: enhver, hvis aktiviteter frembringer affald (oprindelig producent), og/eller enhver, der udfører forbehandling, blanding eller andre behandlingsprocesser, hvorved affaldets art eller sammensætning ændres (ny producent) (som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/12/EF)

10)

»indehaver«: producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse heraf (og som defineret i artikel 1, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/12/EF)

11)

»indsamler«: enhver, der foretager indsamling af affald som defineret i artikel 1, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/12/EF

12)

»forhandler«: enhver, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse, jf. artikel 12 i direktiv 2006/12/EF

13)

»mægler«: enhver, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse, jf. artikel 12 i direktiv 2006/12/EF

14)

»modtager«: den person eller virksomhed under bestemmelseslandets jurisdiktion, hvortil affaldet overføres med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse

15)

»anmelder«:

a)

ved overførsel fra en medlemsstat enhver fysisk eller juridisk person, der henhører under den pågældende medlemsstats jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, og som har anmeldepligt. Anmelderen er en af nedennævnte personer i den nedenfor anførte rækkefølge:

i)

den oprindelige producent

ii)

den godkendte nye producent, der udfører behandling af affaldet inden overførsel

iii)

en godkendt indsamler, som har indsamlet små mængder af samme type affalds fra forskellige kilder til en samlet overførsel, der skal påbegyndes fra en enkelt anmeldt lokalitet

iv)

en registreret forhandler, der har fået skriftlig bemyndigelse af den i punkt i), ii) og iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte indsamler til at handle på dennes vegne som anmelder

v)

en registreret mægler, der har fået skriftlig bemyndigelse af den i punkt i), ii) og iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte indsamler til at handle på dennes vegne som anmelder, eller

vi)

indehaveren, hvis alle de under punkt i), ii), iii), iv) og v) anførte personer er ukendte eller insolvente.

Hvis en anmelder som omhandlet i punkt iv) eller v) ikke i enhver henseende opfylder den tilbagetagelsespligt, der er omhandlet i artikel 22-25, anses den i henholdsvis punkt i), ii) eller iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte indsamler, der bemyndigede den pågældende forhandler eller mægler til at handle på sine vegne, som anmelder ved anvendelsen af nævnte tilbagetagelsespligt. I tilfælde af ulovlig overførsel, der er anmeldt af en forhandler eller mægler som omhandlet i punkt iv) eller v), anses den i punkt i), ii) eller iii) omhandlede person, der bemyndigede den pågældende forhandler eller mægler til at handle på sine vegne, som anmelder ved anvendelsen af denne forordning.

b)

ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under bestemmelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten:

i)

den person, der er udpeget efter lovgivningen i bestemmelseslandet, eller hvis ingen er udpeget

ii)

indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted.

16)

»Basel-konventionen«: Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf

17)

»OECD-beslutningen«: OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse.

18)

»kompetent myndighed«:

a)

i en medlemsstat det organ, der er udpeget af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 53 eller

b)

i en ikke-medlemsstat, der er part i Basel-konventionen, det organ, der er udpeget af landet som kompetent myndighed med hensyn til konventionen i overensstemmelse med dens artikel 5, eller

c)

i et land, der hverken henhører under litra a) eller b), det organ, der er udpeget som kompetent myndighed af det pågældende land eller den pågældende region, eller hvis et sådant ikke er udpeget, den regeludstedende myndighed i det land eller den region, under hvis jurisdiktion overførsel af affald henhører, alt efter om det drejer sig om overførsel med henblik på nyttiggørelse, bortskaffelse eller transit

19)

»kompetent afsendelsesmyndighed«: den kompetente myndighed for det område, hvorfra overførslen er planlagt påbegyndt eller påbegyndes

20)

»kompetent bestemmelsesmyndighed«: den kompetente myndighed for det område, hvortil overførslen er planlagt eller finder sted, eller hvor affald lastes forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse i et område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion

21)

»kompetent transitmyndighed«: den kompetente myndighed i ethvert andet land end den kompetente afsendelsesmyndigheds land eller den kompetente bestemmelsesmyndigheds land, hvorigennem overførslen er planlagt eller finder sted

22)

»afsendelsesland«: et land, hvorfra en overførsel af affald er planlagt påbegyndt eller påbegyndes

23)

»bestemmelsesland«: et land, hvortil en overførsel er planlagt eller finder sted med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse i dette land eller med henblik på lastning forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse i et område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion

24)

»transitland«: et land, bortset fra afsendelseslandet og bestemmelseslandet, hvorigennem en overførsel af affald er planlagt eller finder sted

25)

»område under et lands nationale jurisdiktion«: et landområde eller havområde, inden for hvilket en stat har det administrative og lovgivningsmæssige ansvar i henhold til folkeretten med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet

26)

»oversøiske lande og territorier«: de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag I A til Rådets beslutning 2001/822/EF

27)

»Fællesskabets eksporttoldsted«: toldstedet som defineret i artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af en EF-toldkodeks (17)

28)

»Fællesskabets udgangstoldsted«: toldstedet som defineret i artikel 793, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (18)

29)

»Fællesskabets indgangstoldsted«: det toldsted, hvortil affald, der er ført ind i Fællesskabets toldområde, skal befordres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92

30)

»import«: indførsel af affald til Fællesskabet, dog med undtagelse af transit gennem Fællesskabet

31)

»eksport«: udførsel af affald fra Fællesskabet, dog med undtagelse af transit gennem Fællesskabet

32)

»transit«: overførsel af affald eller planlagt overførsel af affald igennem et eller flere andre lande end afsendelseslandet eller bestemmelseslandet

33)

»transport«: vej- og jernbanetransport, transport ad luft- og søvejen og ad indre vandveje af affald

34)

»overførsel«: transport af affald bestemt til nyttiggørelse eller bortskaffelse, som er planlagt eller finder sted

a)

mellem to lande

b)

mellem et land og oversøiske lande og territorier eller andre områder under det pågældende lands beskyttelse

c)

mellem et land og et landområde, der ikke tilhører noget land ifølge folkeretten

d)

mellem et land og Antarktis

e)

fra et land gennem et af de ovenfor beskrevne områder

f)

i et land gennem et eller flere af de ovenfor beskrevne områder og som oprinder eller ender i det pågældende land, eller

g)

fra et geografisk område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion, til et land

35)

»ulovlig overførsel«: overførsel af affald, der foretages:

a)

uden anmeldelse til alle de berørte kompetente myndigheder i henhold til denne forordning

b)

uden de berørte kompetente myndigheders samtykke i henhold til denne forordning

c)

med samtykke fra de berørte kompetente myndigheder opnået ved forfalskning, afgivelse af vildledende oplysninger eller svig

d)

på en måde, der ikke er klart specificeret i anmeldelses- eller transportformularerne

e)

på en måde, der resulterer i nyttiggørelse eller bortskaffelse i strid med fællesskabsreglerne eller internationale regler

f)

i strid med artikel 34, 36, 39, 40, 41 og 43, eller

g)

i forbindelse med overførsel af affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4, og hvor det viser sig,

i)

at affaldet ikke står anført i bilag III, III A eller III B

ii)

at artikel 3, stk. 4, ikke er overholdt, eller

iii)

at overførslen foretages på en måde, der ikke klart er specificeret i dokumentet i bilag VII.

AFSNIT II

OVERFØRSLER INDEN FOR FÆLLESSKABET MED ELLER UDEN TRANSIT GENNEM TREDJELANDE

Artikel 3

Almindelig fremgangsmåde

1.   Overførsler af følgende affald er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i bestemmelserne i dette afsnit:

a)

Hvis overførslen er bestemt til bortskaffelse:

alt affald

b)

Hvis overførslen er bestemt til nyttiggørelse:

i)

affald anført i bilag IV, der bl.a. omfatter affald anført i bilag II og VIII til Basel-konventionen

ii)

affald anført i bilag IV A

iii)

affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A

iv)

blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A, medmindre det er anført i bilag III A.

2.   Overførsel af følgende affald bestemt til nyttiggørelse er underlagt de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis mængden af det overførte affald er over 20 kg:

a)

affald anført i bilag III eller III B

b)

blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, bestående af to eller flere affaldstyper, der er anført i bilag III, forudsat at dette blandede affalds sammensætning ikke vil indvirke negativt på en miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse, og forudsat, at sådant blandet affald er anført i bilag III A i overensstemmelse med artikel 58.

3.   For affald anført i bilag III anvendes i undtagelsestilfælde de relevante bestemmelser, som om affaldet havde været anført i bilag IV, hvis det pågældende affald udviser en eller flere af de farlige egenskaber, der er anført i bilag III til Rådets direktiv 91/689/EØF. Disse tilfælde behandles i overensstemmelse med artikel 58.

4.   Overførsel af affald, der udtrykkeligt er bestemt til laboratorieanalyse for enten at vurdere dets fysiske eller kemiske egenskaber eller for at bestemme dets egnethed til nyttiggørelse eller bortskaffelse er ikke omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som beskrevet i stk. 1. I stedet gælder de i artikel 18 anførte proceduremæssige krav. Mængden af affald, der kan undtages, når det udtrykkeligt er bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes som den rimelige mindstemængde, der er nødvendig for på passende vis at kunne foretage analysen i hvert enkelt tilfælde, og må ikke overstige 25 kg.

5.   Overførsel af blandet kommunalt affald (affaldsindgang 20 03 01) indsamlet fra private husholdninger, herunder i tilfælde, hvor denne indsamling også omfatter sådant affald fra andre producenter, til nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg er i overensstemmelse med denne forordning underlagt samme bestemmelser som overførsel af affald bestemt til bortskaffelse.

KAPITEL 1

Forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

Artikel 4

Anmeldelse

Hvis en anmelder agter at overføre affald som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), skal denne forudgående anmelde dette skriftligt til og gennem den kompetente afsendelsesmyndighed og, hvis der foretages en samlet anmeldelse, overholde artikel 13.

Ved anmeldelse skal følgende krav være opfyldt:

1)

Anmeldelses- og transportformularer:

Anmeldelse skal ske ved hjælp af følgende formularer:

a)

anmeldelsesformularen i bilag I A og

b)

transportformularen i bilag I B.

Ved anmeldelse skal anmelderen udfylde anmeldelsesformularen og, når det er relevant, transportformularen.

Når anmelderen ikke er den oprindelige producent i henhold til artikel 2, nr. 15), litra a), punkt i), sikrer anmelderen, at denne producent eller en af de i artikel 2, nr. 15), litra a), punkt ii), eller iii), anførte personer, når dette er muligt, også underskriver det i bilag I A omhandlede anmeldelsesformular.

Den kompetente afsendelsesmyndighed udsteder anmeldelsesformularen og transportformularen til anmelderen.

2)

Oplysninger og dokumentation i anmeldelses- og transportformularer:

Anmelderen giver på eller vedlægger anmeldelsesformularen de oplysninger og den dokumentation, der er anført i bilag II, del 1. Anmelderen giver på eller vedlægger transportformularen de oplysninger og den dokumentation, der er anført i bilag II, del 2, i den udstrækning, det er muligt på anmeldelsestidspunktet.

En anmeldelse anses først for korrekt udfyldt, når den kompetente afsendelsesmyndighed har vished for, at anmeldelsesformularen og transportformularen er udfyldt i henhold til første afsnit.

3)

Yderligere oplysninger og dokumentation:

Hvis en af de berørte kompetente myndigheder anmoder herom, skal anmelderen forelægge yderligere oplysninger og dokumentation. Bilag II, del 3, indeholder en liste over yderligere oplysninger og dokumentation, som der kan anmodes om.

En anmeldelse anses for korrekt og endeligt udført, når den kompetente bestemmelsesmyndighed har vished for, at anmeldelsesformularen og transportformularen er udfyldt, og at anmelderen har givet de oplysninger og den dokumentation, der er anført i bilag II, del 1 og 2, såvel som eventuelle yderligere oplysninger og dokumentation, der måtte være anmodet om i medfør af dette stykke og som anført i bilag II, del 3.

4)

Indgåelse af kontrakt mellem anmelderen og modtageren:

Anmelderen skal indgå en kontrakt som beskrevet i artikel 5 med modtageren med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse af det anmeldte affald.

Dokumentation for denne kontrakt eller en erklæring, der godtgør dens eksistens i overensstemmelse med bilag I A, skal gives til de berørte kompetente myndigheder på anmeldelsestidspunktet. Anmelderen eller modtageren skal på anmodning af den berørte kompetente myndighed forelægge denne en kopi af kontrakten eller lignende dokumentation, som den kompetente myndighed finder acceptabel.

5)

Finansiel sikkerhedsstillelse eller tilsvarende forsikring:

Der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring som beskrevet i artikel 6. Anmelderen afgiver en erklæring herom ved at udfylde den relevante del af anmeldelsesformularen i bilag I A.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring (eller, hvis den kompetente myndighed tillader det, dokumentation for denne sikkerhed eller forsikring eller en erklæring, der godtgør eksistensen heraf) stilles i forbindelse med anmeldelsesformularen på anmeldelsestidspunktet eller, hvis den kompetente myndighed tillader det i henhold til national lovgivning, på et givet tidspunkt, inden overførslen påbegyndes.

6)

Anmeldelsens omfang:

En anmeldelse dækker overførslen af affaldet fra det oprindelige afsendelsessted og omfatter midlertidig og ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet.

Hvis der efterfølgende foretages midlertidige eller ikke-midlertidige behandlinger i et andet land end det første bestemmelsesland, anføres den ikke-midlertidige behandling og bestemmelsesstedet herfor i anmeldelsen, og bestemmelserne i artikel 15, litra f), finder anvendelse.

Hver anmeldelse må kun omfatte en enkelt affaldsidentifikationskode, bortset fra:

a)

affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A. I dette tilfælde anføres kun en affaldstype

b)

blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A, medmindre det er anført i bilag III A. I dette tilfælde anføres koden for hver bestanddel af affaldet i prioriteret rækkefølge.

Artikel 5

Kontrakt

1.   For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der indgås en kontrakt mellem anmelderen og modtageren med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse af det anmeldte affald.

2.   Kontrakten skal være indgået og gældende på anmeldelsestidspunktet og for overførslens varighed, indtil der er udstedt en attest i henhold til artikel 15, litra e), artikel 16, litra e), eller, hvis det er relevant, artikel 15, litra d).

3.   Kontrakten skal indeholde krav om:

a)

at anmelderen skal tage affaldet tilbage, hvis overførslen eller nyttiggørelsen eller bortskaffelsen ikke gennemføres som planlagt, eller hvis den er gennemført som en ulovlig overførsel, i henhold til artikel 22 og artikel 24, stk. 2

b)

at modtageren skal nyttiggøre eller bortskaffe affaldet, hvis der er gennemført en ulovlig overførsel i henhold til artikel 24, stk. 3, og

c)

at anlægget i medfør af artikel 16, litra e), skal forelægge et bevis for, at affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet i overensstemmelse med anmeldelsen og de i denne omhandlede betingelser samt med kravene i denne forordning.

4.   Hvis det overførte affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal kontrakten yderligere indeholde følgende krav:

a)

i medfør af artikel 15, litra d), og hvis det er relevant, e), skal bestemmelsesanlægget forelægge attesterne om, at affaldet er blevet nyttiggjort eller bortskaffet i overensstemmelse med anmeldelsen og de i denne omhandlede betingelser, samt med kravene i denne forordning, og

b)

modtageren skal foretage anmeldelse til den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed i det oprindelige afsendelsesland i overensstemmelse med artikel 15, litra f), nr. ii).

5.   Hvis overførslen finder sted mellem to anlæg henhørende under samme retlige enhed, kan kontrakten erstattes med en erklæring fra den pågældende enhed om, at denne forpligter sig til at nyttiggøre eller bortskaffe det anmeldte affald.

Artikel 6

Finansiel sikkerhedsstillelse

1.   For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, der dækker:

a)

transportomkostninger

b)

omkostningerne ved nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder eventuelle nødvendige midlertidige behandlinger og

c)

omkostninger i forbindelse med oplagring i 90 dage.

2.   Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal dække omkostninger i forbindelse med:

a)

tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse ikke kan gennemføres som planlagt, jf. artikel 22, og

b)

tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse er ulovlig, jf. artikel 24.

3.   Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring stilles af anmelderen eller af en anden fysisk eller juridisk person på dennes vegne og skal være gyldig på anmeldelsestidspunktet eller senest på det tidspunkt, hvor overførslen påbegyndes, hvis den kompetente myndighed, der godkender den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, tillader dette, og skal gælde for den anmeldte overførsel, senest når overførslen påbegyndes.

4.   Den kompetente afsendelsesmyndighed godkender den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, herunder formen, affattelsen og dækningsbeløbet.

Ved import til Fællesskabet skal den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet imidlertid vurdere dækningsbeløbet og om nødvendigt godkende en yderligere finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring.

5.   Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal være gyldig og dække en anmeldt overførsel, indtil nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det anmeldte affald er afsluttet.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal frigives, når den pågældende kompetente myndighed har modtaget den attest, der er omhandlet i artikel 16, litra e), eller, hvis dette er relevant, i artikel 15, litra e), hvad angår midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse.

6.   Hvis overførslen af affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, og en yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse finder sted i bestemmelseslandet, kan den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som en undtagelse fra stk. 5, frigives, når affaldet forlader det anlæg, der udfører den midlertidige behandling, og den pågældende kompetente myndighed har modtaget den attest, der er omhandlet i artikel 15, litra d). I så fald skal enhver yderligere overførsel til nyttiggørelse eller bortskaffelse dækkes af en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, medmindre den kompetente bestemmelsesmyndighed accepterer, at en sådan finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring ikke er nødvendig. Dette indebærer, at den kompetente bestemmelsesmyndighed er ansvarlig for at opfylde forpligtelser, der opstår i forbindelse med en ulovlig overførsel, eller for tilbagetagelse, hvis overførslen eller den yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse ikke kan afsluttes som planlagt.

7.   Den kompetente myndighed i Fællesskabet, der har godkendt den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, skal have adgang til den og skal anvende disse midler, herunder til betaling af andre berørte myndigheder for at opfylde de forpligtelser, der følger af artikel 23 og 25.

8.   I tilfælde af en samlet anmeldelse i medfør af artikel 13 kan der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, der dækker dele af den samlede anmeldelse, i stedet for en sikkerhedsstillelse, der dækker hele den samlede anmeldelse. I sådanne tilfælde skal den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring gælde for overførslen, senest når den anmeldte overførsel, der er dækket, påbegyndes.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal frigives, når den pågældende kompetente myndighed har modtaget den attest, der er omhandlet i artikel 16, litra e) eller, hvis dette er relevant, i artikel 15, litra e), hvad angår midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, for det pågældende affald. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse.

9.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke nationale retsforskrifter de udsteder i henhold til denne artikel.

Artikel 7

Den kompetente afsendelsesmyndigheds fremsendelse af anmeldelsen

1.   Når den kompetente afsendelsesmyndighed har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse som beskrevet i artikel 4, stk. 2, nr. 2), beholder den en kopi af anmeldelsen og fremsender anmeldelsen til den kompetente bestemmelsesmyndighed med kopi til den/de kompetente transitmyndighed(er), og den oplyser anmelderen om denne fremsendelse. Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra anmeldelsens modtagelse.

2.   Hvis anmeldelsen ikke er korrekt udfyldt, kan den kompetente afsendelsesmyndighed udbede sig oplysninger og dokumentation fra anmelderen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, nr. 2).

Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra anmeldelsens modtagelse.

I sådanne tilfælde har den kompetente afsendelsesmyndighed en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af de ønskede oplysninger og/eller den ønskede dokumentation til at efterkomme stk. 1.

3.   Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte inden for en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af en korrekt udfyldt anmeldelse som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 2), ikke at gå videre med anmeldelsen, hvis den har indsigelser mod en overførsel i overensstemmelse med artikel 11 og 12.

Den meddeler straks anmelderen sin afgørelse og disse indsigelser.

4.   Hvis den kompetente afsendelsesmyndighed ikke inden 30 dage efter modtagelsen af en anmeldelse har fremsendt anmeldelsen som krævet i henhold til stk. 1, skal den efter anmodning fra anmelderen give denne en begrundet forklaring. Dette gælder ikke, hvis den i stk. 2 omhandlede anmodning om oplysninger ikke er efterkommet.

Artikel 8

Anmodninger fra de berørte kompetente myndigheder om oplysninger og dokumentation og bekræftelse fra bestemmelsesmyndigheden

1.   Hvis en af de berørte kompetente myndigheder efter modtagelse af anmeldelsen fra den kompetente afsendelsesmyndighed finder, at der er behov for yderligere oplysninger og dokumentation, jf. artikel 4, stk. 2, nr. 3), anmoder den anmelderen om disse oplysninger og denne dokumentation, og underretter de øvrige kompetente myndigheder om denne anmodning. Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra modtagelsen af anmeldelsen. I sådanne tilfælde har de berørte kompetente myndigheder en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af de ønskede oplysninger og den ønskede dokumentation til at underrette den kompetente bestemmelsesmyndighed.

2.   Når den kompetente bestemmelsesmyndighed finder, at anmeldelsen er korrekt og endeligt udført, som beskrevet i artikel 4, stk. 2, nr. 3), sender den en bekræftelse af modtagelsen til anmelderen og en kopi heraf til de øvrige berørte kompetente myndigheder. Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra modtagelsen af den korrekt og endeligt udførte anmeldelse.

3.   Hvis den kompetente bestemmelsesmyndighed ikke inden 30 dage efter modtagelsen af en anmeldelse har bekræftet anmeldelsen som krævet i henhold til stk. 2, skal den efter anmodning fra anmelderen give denne en begrundet forklaring.

Artikel 9

Samtykke fra de kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder samt tidsfrister for transport, nyttiggørelse og bortskaffelse

1.   De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder skal, inden 30 dage efter datoen for afsendelsen af den kompetente bestemmelsesmyndigheds bekræftelse i overensstemmelse med artikel 8, træffe en af følgende behørigt begrundede afgørelser skriftligt, hvad angår den anmeldte overførsel:

a)

betingelsesløst samtykke

b)

samtykke med betingelser i overensstemmelse med artikel 10 eller

c)

indsigelse i overensstemmelse med artikel 11 og 12.

Hvis den kompetente transitmyndighed ikke har gjort indsigelse inden ovennævnte frist på 30 dage, formodes stiltiende samtykke at foreligge.

2.   De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og eventuelt transitmyndigheder meddeler skriftligt afgørelsen og begrundelserne herfor til anmelderen inden udløbet af fristen på 30 dage, jf. stk. 1, med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder.

3.   De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og eventuelt transitmyndigheder tilkendegiver deres godkendelse ved at stemple, underskrive og datere anmeldelsesformularen eller deres kopier af dette.

4.   Et skriftligt samtykke til en planlagt overførsel udløber et kalenderår efter, det er givet, eller på den senere dato, som er angivet i anmeldelsesformularen. Dette gælder imidlertid ikke, hvis de berørte kompetente myndigheder angiver en kortere periode.

5.   Stiltiende samtykke til en planlagt overførsel udløber et kalenderår efter udløbet af fristen på 30 dage, jf. stk. 1.

6.   Den planlagte overførsel må kun finde sted, hvis kravene i artikel 16, litra a) og b), er opfyldt, og kun i den periode i hvilken alle de kompetente myndigheders stiltiende eller skriftlige samtykke, er gyldigt.

7.   Nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af affald i forbindelse med en planlagt overførsel skal være afsluttet senest et kalenderår efter, at anlægget har modtaget affaldet, medmindre de berørte kompetente myndigheder angiver en kortere periode.

8.   De berørte kompetente myndigheder tilbagetrækker deres samtykke, når de har kendskab til,

a)

at affaldets sammensætning ikke er som anmeldt

b)

at de for overførslen fastsatte betingelser ikke er overholdt

c)

at affaldet ikke nyttiggøres eller bortskaffes i overensstemmelse med tilladelsen til det anlæg, der udfører den pågældende proces, eller

d)

at affaldet vil blive eller er blevet overført, nyttiggjort eller bortskaffet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet på eller vedlagt anmeldelsesformularen og transportformularen.

9.   En tilbagekaldelse af samtykke sker ved hjælp af en officiel meddelelse til anmelderen med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder samt til modtageren.

Artikel 10

Betingelser i forbindelse med en overførsel

1.   De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder kan inden 30 dage efter den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen af modtagelsen i overensstemmelse med artikel 8, fastsætte betingelser i forbindelse med deres samtykke til en anmeldt overførsel. Sådanne betingelser kan baseres på en eller flere grunde af de i artikel 11 eller 12 anførte grunde.

2.   De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder kan ligeledes inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, fastsætte betingelser for transporten af affaldet på deres område. Sådanne transportbetingelser må ikke være strengere end dem, der kræves for tilsvarende overførsler, som udelukkende foretages på deres område, og skal være i overensstemmelse med gældende aftaler, navnlig relevante internationale aftaler.

3.   De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder kan ligeledes inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, fastsætte en betingelse om, at deres samtykke trækkes tilbage, hvis den finansielle garanti eller tilsvarende forsikring ikke er gældende, senest når den anmeldte overførsel påbegyndes, som krævet i artikel 6, stk. 3.

4.   Betingelserne meddeles anmelderen skriftligt af den kompetente myndighed, der fastsætter betingelserne, med kopi til de berørte kompetente myndigheder.

Betingelserne angives i eller vedlægges anmeldelsesformularen af den relevante kompetente myndighed.

5.   Den kompetente bestemmelsesmyndighed kan også, inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, betinge sig, at det anlæg, der modtager affaldet, regelmæssigt udarbejder en fortegnelse over indførsel, udførsel og/eller bestand af affald og de dermed forbundne nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer som anført i anmeldelsen og for anmeldelsens gyldighedsperiode. Disse fortegnelser underskrives af en person, der er juridisk ansvarlig for anlægget, og sendes til den kompetente bestemmelsesmyndighed inden for en måned efter afslutningen af den anmeldte nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Artikel 11

Indsigelser mod overførsler af affald bestemt til bortskaffelse

1.   Når der foretages en anmeldelse af en planlagt overførsel af affald bestemt til bortskaffelse, kan de kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder inden 30 dage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overensstemmelse med artikel 8 gøre begrundet indsigelse baseret på en eller flere af følgende grunde og i overensstemmelse med traktaten:

a)

den planlagte overførsel eller bortskaffelse vil ikke være i overensstemmelse med de foranstaltninger til helt eller delvist forbud eller systematisk indsigelse mod overførsel af affald til bortskaffelse, der er truffet med henblik på at iværksætte principperne om nærhed, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt plan, jf. direktiv 2006/12/EF

b)

den planlagte overførsel eller bortskaffelse vil ikke være i overensstemmelse med national lovgivning om miljøbeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse, som vedrører forhold, der finder sted i det land, der gør indsigelse

c)

anmelderen eller modtageren er tidligere straffet for ulovlige overførsler eller anden ulovlig handling i forbindelse med miljøbeskyttelse. I så tilfælde kan den kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndighed afvise alle overførsler, hvori den pågældende person er involveret, i overensstemmelse med national lovgivning

d)

anmelderen eller anlægget har gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 16 i forbindelse med tidligere overførsler

e)

medlemsstaten ønsker at udøve sin ret i medfør af Basel-konventionens artikel 4, stk. 1, til at forbyde import af farligt affald eller affald opført i konventionens bilag II

f)

den planlagte overførsel eller bortskaffelse strider mod forpligtelser ifølge internationale konventioner, som den eller de berørte medlemsstater eller Fællesskabet har indgået

g)

den planlagte overførsel eller bortskaffelse ikke er i overensstemmelse med direktiv 2006/12/EF, navnlig dets artikel 5 og 7, dog under hensyntagen til geografiske forhold eller behovet for specialiserede anlæg til visse affaldstyper:

i)

for at gennemføre princippet om tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og nationalt plan

ii)

i tilfælde, hvor det specialiserede anlæg skal bortskaffe affald fra en nærmere kilde og den kompetente myndighed har prioriteret dette affald, eller

iii)

for at sikre, at overførslerne foretages i overensstemmelse med affaldshåndteringsplanerne

h)

det pågældende affald vil blive behandlet i et anlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, men som ikke anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i overensstemmelse med anlæggets tilladelse, eller

i)

affaldet er blandet kommunalt indsamlet husholdningsaffald (affaldsnøglenummer 20 03 01), eller

j)

det pågældende affald ikke vil blive behandlet i overensstemmelse med retligt bindende miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med bortskaffelse, som fastlagt i fællesskabslovgivningen, (også når der er indrømmet midlertidige dispensationer).

2.   De(n) kompetente transitmyndighed(er) kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, gøre begrundet indsigelse, men udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), c), d) og f).

3.   Hvis der er tale om farligt affald, der fremstilles i så begrænsede årlige mængder i en afsendelsesmedlemsstat, at oprettelse af nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i den medlemsstat ville være uøkonomisk, finder bestemmelserne i stk. 1, litra a), ikke anvendelse.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed samarbejder med den kompetente afsendelsesmyndighed, hvis sidstnævnte finder, at dette stykke, og ikke stk. 1, litra a), bør anvendes, med henblik på at afklare spørgsmålet bilateralt.

Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, kan hver af medlemsstaterne forelægge sagen for Kommissionen. Kommissionen træffer afgørelse i sagen efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

4.   Hvis de kompetente myndigheder inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, finder, at de problemer, der gav anledning til indsigelsen, er løst, underretter de omgående anmelderen skriftligt herom med kopi til modtageren og de øvrige berørte kompetente myndigheder.

5.   Hvis de problemer, der gav anledning til indsigelsen, ikke er blevet løst inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen fortsat agter at udføre overførslen, skal der foretages en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder og anmelderen er enige om en anden løsning.

6.   Foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med stk. 1, litra a), med henblik på helt eller delvis at nedlægge forbud mod overførsel af affald til bortskaffelse eller systematisk at gøre indsigelse herimod eller i overensstemmelse med stk. 1, litra e), skal straks meddeles Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.

Artikel 12

Indsigelser mod overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse

1.   Når der foretages en anmeldelse af en planlagt overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, kan de kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder inden 30 dage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overensstemmelse med artikel 8 gøre begrundet indsigelse baseret på en eller flere af følgende grunde og i overensstemmelse med traktaten:

a)

den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med direktiv 2006/12/EF, navnlig dets artikel 3, 4, 7 og 10

b)

den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med national lovgivning om miljøbeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse, som vedrører forhold, der finder sted i det land, der gør indsigelse

c)

den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med national lovgivning i afsendelseslandet om nyttiggørelse af affald, herunder også når den planlagte overførsel af affald er bestemt til nyttiggørelse i et anlæg, der har lavere behandlingsstandarder for det pågældende affalds end anlæggene i afsendelseslandet, idet der tages hensyn til behovet for at sikre et velfungerende indre marked.

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, hvis:

i)

der findes tilsvarende fællesskabslovgivning, navnlig om affald, og der i den nationale lovgivning, der skal gennemføre denne fællesskabslovgivning på nationalt plan, er indarbejdet mindst lige så strenge krav som i fællesskabslovgivningen

ii)

nyttiggørelsen i bestemmelseslandet finder sted under betingelser, der stort set svarer til dem, der er foreskrevet i afsendelseslandets nationale lovgivning

iii)

bestemmelserne i anden national lovgivning i afsendelseslandet end den under nr. i) nævnte ikke er blevet meddelt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (19), når det er påkrævet ifølge det nævnte direktiv

d)

anmelderen eller modtageren er tidligere straffet for ulovlige overførsler eller anden ulovlig handling i forbindelse med miljøbeskyttelse. I så tilfælde kan den kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndighed afvise alle overførsler, hvori den pågældende person er involveret, i overensstemmelse med national lovgivning

e)

anmelderen eller anlægget har gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 16, i forbindelse med tidligere overførsler

f)

den planlagte overførsel eller nyttiggørelse strider mod forpligtelser ifølge internationale konventioner, som den eller de berørte medlemsstater eller Fællesskabet har indgået

g)

forholdet mellem det affald, der kan nyttiggøres, og det affald, der ikke kan nyttiggøres, den skønnede værdi af de materialer, der nyttiggøres endeligt, eller udgifterne til nyttiggørelsen og udgifterne til bortskaffelse af den del, der ikke kan nyttiggøres, begrunder ikke nyttiggørelsen ud fra økonomiske og/eller miljømæssige betragtninger

h)

overførslen af affald er bestemt til bortskaffelse og ikke til nyttiggørelse

i)

det pågældende affald vil blive behandlet i et anlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, men som ikke anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i overensstemmelse med anlæggets tilladelse

j)

det pågældende affald ikke behandles i overensstemmelse med retligt bindende miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med nyttiggørelse eller retligt bindende forpligtelser om nyttiggørelse eller genanvendelse, som fastlagt i fællesskabslovgivningen, (også når der er indrømmet midlertidige dispensationer), eller

k)

at det pågældende affald ikke behandles i overensstemmelse med planer for håndtering af affald, der er opstillet i henhold til artikel 7 i direktiv 2006/12/EF, med det formål at sikre gennemførelse af retligt bindende nyttiggørelses- og genanvendelseskrav, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen.

2.   De(n) kompetente transitmyndighed(er) kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, gøre begrundet indsigelse, men udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), d), e) og f).

3.   Hvis de kompetente myndigheder inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, finder, at de problemer, der gav anledning til indsigelsen, er løst, underretter de omgående anmelderen skriftligt herom med kopi til modtageren og de øvrige berørte kompetente myndigheder.

4.   Hvis de problemer, der gav anledning til indsigelsen, ikke er blevet løst inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen fortsat agter at udføre overførslen, skal der foretages en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder og anmelderen er enige om en anden løsning.

5.   Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 51 Kommissionen om indsigelser fra de kompetente myndigheder i medfør af stk. 1, litra c).

6.   Afsendelsesmedlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om den nationale lovgivning, som indsigelser fra de kompetente myndigheder kan baseres på, jf. stk. 1, litra c), og for hvilket affald og hvilke nyttiggørelsesoperationer, disse indsigelser gælder, før sådan lovgivning påberåbes for at fremsætte begrundet indsigelse.

Artikel 13

Samlet anmeldelse

1.   Anmelderen kan foretage en samlet anmeldelse for flere overførsler, hvis følgende gælder for hver enkelt overførsel:

a)

affaldet har i det væsentlige ensartede fysiske og kemiske egenskaber, og

b)

affaldet overføres til samme modtager og samme anlæg, og

c)

overførselsruten, som anført i anmeldelsesdokumentet, er den samme.

2.   Hvis denne rute på grund af uforudseelige omstændigheder ikke kan følges, underretter anmelderen de berørte kompetente myndigheder så hurtigt som muligt og om muligt inden overførslen påbegyndes, hvis behovet for at ændre ruten allerede er kendt på dette tidspunkt.

Hvis ruteændringen er kendt, inden overførslen påbegyndes, og den vedrører andre kompetente myndigheder end dem, der er berørt af den samlede anmeldelse, kan den samlede anmeldelse ikke anvendes, og der skal sendes en ny anmeldelse.

3.   De berørte kompetente myndigheder kan som betingelse for samtykke til en samlet anmeldelse kræve yderligere oplysninger og dokumentation i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, nr. 2) og 3).

Artikel 14

Forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg

1.   De kompetente bestemmelsesmyndigheder, der har specifikke nyttiggørelsesanlæg på deres område, kan beslutte at give sådanne anlæg forhåndsgodkendelse.

Sådanne beslutninger skal være begrænset til et bestemt tidsrum og kan til enhver tid tilbagekaldes.

2.   I tilfælde af en samlet anmeldelse i overensstemmelse med artikel 13 kan den kompetente bestemmelsesmyndighed efter aftale med de øvrige berørte kompetente myndigheder forlænge gyldighedsperioden for det samtykke, der er nævnt i artikel 9, stk. 4 og 5, indtil tre år.

3.   Kompetente myndigheder, der beslutter at udstede en forhåndsgodkendelse til et anlæg i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal informere Kommissionen og eventuelt OECD-sekretariatet om:

a)

nyttiggørelsesanlæggets navn, registreringsnummer og adresse

b)

beskrivelse af anvendte teknikker, herunder R-kode(r)

c)

affald som anført i bilag IV og IV A, eller affald som beslutningen gælder for

d)

den samlede mængde med forhåndsgodkendelse

e)

den dækkede periode

f)

enhver ændring i forhåndsgodkendelsen

g)

enhver ændring i de anmeldte oplysninger og

h)

enhver tilbagekaldelse af godkendelsen.

Formularen i bilag VI anvendes hertil.

4.   Som undtagelse fra artikel 9, 10 og 12 er et samtykke fra de berørte kompetente myndigheder givet i overensstemmelse med artikel 9, betingelser fastsat i overensstemmelse med artikel 10 eller indsigelser fremsat i overensstemmelse med artikel 12 omfattet af en tidsfrist på syv arbejdsdage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overensstemmelse med artikel 8.

5.   Uanset stk. 4 kan den kompetente afsendelsesmyndighed beslutte, at der er behov for mere tid til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra anmelderen.

Hvis dette er tilfældet, skal den kompetente myndighed inden syv arbejdsdage informere anmelderen skriftligt og sende kopi heraf til de øvrige kompetente myndigheder.

Den samlede nødvendige tid må ikke overstige 30 dage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelse i medfør af artikel 8.

Artikel 15

Supplerende bestemmelser vedrørende midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse

For overførsel af affald bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse gælder følgende supplerende bestemmelser:

a)

Hvis en overførsel af affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal alle de anlæg, hvor den efterfølgende midlertidige eller ikke-midlertidige nyttiggørelse og bortskaffelse skal finde sted, ligeledes anføres i anmeldelsesformularen, ud over den oprindelige midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse.

b)

De kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder kan kun give deres samtykke til en overførsel af affald bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, hvis der ikke foreligger grunde ifølge artikel 11 og 12 til at gøre indsigelse mod affaldsoverførslen til de anlæg, der udfører en efterfølgende midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse.

c)

Inden tre dage efter at affaldet er modtaget af det anlæg, der udfører den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal dette anlæg give en skriftlig bekræftelse for modtagelse af affaldet.

Denne bekræftelse skal angives i eller vedlægges transportformularen. Det nævnte anlæg skal sende underskrevne kopier af transportformularen med disse oplysninger til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.

d)

Så hurtigt som muligt, dog senest 30 dage efter afslutningen af den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse eller eventuelt en kortere periode i henhold til artikel 9, stk. 7, skal anlægget med ansvar for de pågældende behandlinger attestere, at den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er tilendebragt.

Denne attest skal indeholdes i eller vedlægges transportformularen.

Det nævnte anlæg sender underskrevne kopier af transportformularen med denne attest til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.

e)

Når et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg, der udfører midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, leverer affald til efterfølgende midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse til et anlæg beliggende i bestemmelseslandet, modtager det så hurtigt som muligt og senest et kalenderår efter affaldets levering eller eventuelt en kortere periode i henhold til artikel 9, stk. 7, en attest fra det pågældende anlæg om, at den ikke-midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er tilendebragt.

Det nævnte anlæg, der udfører midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal straks sende de(n) relevante attest(er) til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder med angivelse af den overførsel/de overførsler, som attesten/attesterne vedrører.

f)

Når der har fundet en levering sted som beskrevet i litra e) til et anlæg, der er beliggende:

i)

i det oprindelige afsendelsesland eller i en anden medlemsstat, kræves der en ny anmeldelse i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, eller

ii)

i et tredjeland kræves der en ny anmeldelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning med den tilføjelse, at bestemmelserne vedrørende de berørte kompetente myndigheder også gælder for den oprindelige kompetente myndighed i det oprindelige afsendelsesland.

Artikel 16

Krav efter samtykke til en overførsel

Efter at de involverede kompetente myndigheder har givet samtykke til en anmeldt overførsel skal alle involverede virksomheder udfylde de relevante rubrikker i transportformularen, eller — hvis det drejer sig om en samlet anmeldelse — transportformularerne, underskrive det eller dem og beholde en kopi heraf. Følgende betingelser skal være opfyldt:

a)

Anmelderen udfylder transportformularen: Når anmelderen har modtaget samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder eller, hvad angår den kompetente transitmyndighed, kan antage stiltiende samtykke, indsætter anmelderen den faktiske overførselsdato og de øvrige nødvendige oplysninger i transportformularen i det omfang, det er muligt.

b)

Forudgående oplysninger om overførslens faktiske start: Anmelderen sender en underskrevet kopi af den udfyldte transportformular, som beskrevet under litra a), til de berørte kompetente myndigheder og til modtageren mindst tre arbejdsdage inden overførslens start.

c)

Formularer, der ledsager den enkelte transport: Anmelderen beholder en kopi af transportformularen. Transportformularen og kopier af anmeldelsesformularen med de berørte kompetente myndigheders skriftlige samtykke og betingelser skal ledsage hver enkelt transport. Det anlæg, der modtager affaldet, beholder transportformularen.

d)

Skriftlig bekræftelse for modtagelse fra anlægget: Inden tre dage fra affaldets modtagelse sender anlægget en skriftlig bekræftelse af affaldets modtagelse.

Denne bekræftelse skal angives i eller vedlægges transportformularen.

Anlægget sender underskrevne kopier af transportformularen med denne bekræftelse til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.

e)

Anlæggets attest for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse: Så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter den ikke-midlertidige nyttiggørelses eller bortskaffelses afslutning og senest et kalenderår eller eventuelt en kortere periode i henhold til artikel 9, stk. 7, efter affaldets modtagelse, skal det anlæg, der behandler det, på eget ansvar attestere, at den ikke-midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er tilendebragt.

Denne attest skal indeholdes i eller vedlægges transportformularen.

Anlægget sender underskrevne kopier af transportformularen med denne attest til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.

Artikel 17

Ændringer i overførslen efter samtykke

1.   Hvis der sker vigtige ændringer af detaljerne og/eller betingelserne vedrørende en overførsel, hvortil der er givet samtykke, herunder ændringer af den planlagte affaldsmængde, rute, ruteføring, forsendelsesdato eller transportvirksomhed, underretter anmelderen øjeblikkelig de berørte kompetente myndigheder og modtageren om muligt inden overførslens start.

2.   Der foretages i så tilfælde en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder finder, at de pågældende ændringer ikke kræver en ny anmeldelse.

3.   Hvis de pågældende ændringer berører andre kompetente myndigheder end dem, der var berørt af den oprindelige anmeldelse, skal der foretages en ny anmeldelse.

KAPITEL 2

Generelle oplysningskrav

Artikel 18

Affald, der skal ledsages af bestemte oplysninger

1.   Affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4, der skal overføres, er omfattet af følgende proceduremæssige krav:

a)

For at fremme sporingen af overførsler af sådant affald skal den person under afsendelseslandets jurisdiktion, der står for overførslen, sikre sig, at affaldet ledsages af den formular, der er indeholdt i bilag VII.

b)

Den i bilag VII indeholdte formular underskrives af den person, der står for overførslen, inden overførslen finder sted, og underskrives af nyttiggørelsesanlægget eller laboratoriet og modtageren, når de modtager det pågældende affald.

2.   Den kontrakt, der er nævnt i bilag VII mellem den person, der står for overførslen, og modtageren med henblik på nyttiggørelse af affaldet skal være gældende, når overførslen påbegyndes og skal omfatte en forpligtelse for den person, der står for overførslen af affaldet, eller — hvis den pågældende ikke er i stand til at fuldføre overførslen eller nyttiggørelsen (f.eks. på grund af insolvens) — for modtageren til, hvis overførslen af affald ikke kan udføres som planlagt eller er udført som en ulovlig overførsel:

a)

at tage affaldet tilbage eller sikre, at det nyttiggøres på en alternativ måde, og

b)

om nødvendigt at sørge for opbevaring af affaldet i mellemtiden.

Den person, der står for overførslen, eller modtageren skal på anmodning af den berørte kompetente myndighed fremvise en kopi af kontrakten.

3.   Medlemsstaterne kan i medfør af national lovgivning kræve oplysninger som omhandlet i stk. 1 om overførsler omfattet af denne artikel med henblik på inspektion, håndhævelse, planlægning eller statistik.

4.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, behandles som fortrolige, hvor dette er påkrævet i henhold til fællesskabslovgivningen og national lovgivning.

KAPITEL 3

Generelle krav

Artikel 19

Forbud mod blanding af affald under overførslen

Fra starten af en overførsel til modtagelsen i et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg som anført på anmeldelsesformularen eller i henhold til artikel 18, må affald ikke blandes med andet affald.

Artikel 20

Opbevaring af formularer og oplysninger

1.   Alle formularer, der fremsendes til eller af de kompetente myndigheder i forbindelse med en anmeldt overførsel, opbevares af de kompetente myndigheder, anmelderen, modtageren og det anlæg, der modtager affaldet, i Fællesskabet i mindst tre år at regne fra datoen for overførslens start.

2.   Oplysninger givet i medfør af artikel 18, stk. 1, opbevares af den person, der står for overførslen, modtageren og det anlæg, der modtager affaldet, i Fællesskabet i mindst tre år at regne fra datoen for overførslens start.

Artikel 21

Offentlighedens adgang til anmeldelser

De kompetente afsendelses- eller bestemmelsesmyndigheder kan gøre anmeldelser af overførsler, som de har givet samtykke til, offentligt tilgængelige på hensigtsmæssig vis såsom via internettet, såfremt disse oplysninger ikke er fortrolige i henhold til national lovgivning eller fællesskabsretten.

KAPITEL 4

Tilbagetagelsespligt

Artikel 22

Tilbagetagelse, når en overførsel ikke kan fuldføres som planlagt

1.   Hvis en af de berørte kompetente myndigheder bliver klar over, at en overførsel af affald, herunder nyttiggørelse eller bortskaffelse af det, ikke kan fuldføres som planlagt i overensstemmelse med betingelserne i anmeldelses- og transportformularerne og/eller den kontrakt, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5, underretter den straks den kompetente afsendelsesmyndighed. Hvis et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg afviser en modtaget overførsel, underretter det straks den berørte kompetente bestemmelsesmyndighed.

2.   Medmindre stk. 3 finder anvendelse, sikrer den kompetente afsendelsesmyndighed sig, at det pågældende affald tilbagetages til dens område eller et andet sted i afsendelseslandet af anmelderen, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen der er fastsat i artikel 2, nr. 15), eller, hvis det ikke er muligt, af den pågældende kompetente myndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Dette skal ske inden for 90 dage eller et andet tidsrum, som de berørte kompetente myndigheder aftaler, efter at den kompetente afsendelsesmyndighed er blevet klar over eller er blevet underrettet skriftligt af de kompetente bestemmelses- eller transitmyndigheder om, at den godkendte overførsel af affald eller nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det ikke kan fuldføres, samt om årsagerne hertil. Sådanne underretninger kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente bestemmelses- eller transitmyndigheder bl.a. af andre kompetente myndigheder.

3.   Tilbagetagelsespligten i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis de kompetente afsendelses-, transit- og bestemmelsesmyndigheder, der er involveret i bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af affaldet, får vished for, at affaldet kan nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i bestemmelseslandet eller et andet sted af anmelderen eller, hvis dette ikke er muligt, af den kompetente afsendelsesmyndighed eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Tilbagetagelsespligten i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis affaldet under behandlingen på det berørte anlæg på uoprettelig vis er blevet blandet med andet affald, inden en kompetent myndighed er blevet bevidst om, at den anmeldte overførsel ikke kan fuldføres efter bestemmelserne i stk. 1. En sådan blanding nyttiggøres eller bortskaffes på anden vis i overensstemmelse med første afsnit.

4.   I tilfælde af tilbagetagelse, som omhandlet i stk. 2, foretages der en ny anmeldelse, medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmodning fra den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed er tilstrækkelig.

En ny anmeldelse skal, når det er relevant, foretages af den oprindelige anmelder eller, hvis dette ikke er muligt, enhver fysisk eller juridisk person, som identificeret i overensstemmelse med artikel 2, nr. 15), eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Ingen kompetent myndighed kan modsætte sig eller gøre indsigelse mod tilbagetagelse af affald fra en overførsel, der ikke kan fuldføres, eller mod en eventuel nyttiggørelse eller bortskaffelse.

5.   I tilfælde af alternative foranstaltninger uden for det oprindelige bestemmelsesland, som omhandlet i stk. 3, skal der, når det er relevant, foretages en ny anmeldelse af den oprindelige anmelder eller, hvis det ikke er muligt, enhver fysisk eller juridisk person som identificeret i overensstemmelse med artikel 2, nr. 15), eller, hvis det ikke er muligt, den oprindelige afsendelsesmyndighed eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Når anmelderen foretager en ny anmeldelse, skal denne anmeldelse også foretages hos den kompetente myndighed i det oprindelige afsendelsesland.

6.   I tilfælde af alternative foranstaltninger i det oprindelige bestemmelsesland, som omhandlet i stk. 3, kræves der ikke en ny anmeldelse, og en behørigt begrundet anmodning er tilstrækkelig. En sådan behørigt begrundet anmodning om aftale om alternative foranstaltninger fremsendes af den oprindelige anmelder til den kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndighed eller, hvis det ikke er muligt, af den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed til den kompetente bestemmelsesmyndighed.

7.   Hvis der ikke skal foretages en ny anmeldelse i henhold til stk. 4 eller 6, skal der i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, eller artikel 16, udfyldes en ny transportformular af den oprindelige anmelder eller, hvis dette ikke er muligt, af enhver fysisk eller juridisk person som identificeret i overensstemmelse med artikel 2, nr. 15), eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige afsendelsesmyndighed eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Hvis den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed foretager en ny anmeldelse i overensstemmelse med stk. 4 og 5, kræves der ikke en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring.

8.   Anmelderens forpligtelse og afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til at tage affaldet tilbage eller sørge for alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse ophører, når anlægget har udstedt den attest for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, der er nævnt i artikel 16, litra e), eller eventuelt artikel 15, litra e). I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 5, ophører afsendelseslandets subsidiære forpligtelse, når anlægget har udstedt den i artikel 15, litra d), nævnte attest.

Hvis et anlæg udsteder en nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, at det fører til en ulovlig overførsel, med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, finder bestemmelserne i artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 2, anvendelse.

9.   Hvis der i en medlemsstat opdages affald fra en overførsel, der ikke kan fuldføres, herunder også nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det, er den kompetente myndighed med jurisdiktion over det område, hvor affaldet opdages, ansvarlig for at sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik på sikker oplagring af det affald, der afventer returnering eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse på en alternativ måde.

Artikel 23

Omkostninger ved tilbagetagelse, når en overførsel ikke kan fuldføres

1.   Omkostninger i forbindelse med returnering af affald fra en overførsel, der ikke kan fuldføres, herunder omkostninger vedrørende dets transport, endelige nyttiggørelse eller bortskaffelse i medfør af artikel 22, stk. 2 eller 3, og oplagringsomkostninger i medfør af artikel 22, stk. 9, fra den dato, hvor den kompetente afsendelsesmyndighed er blevet klar over, at en overførsel af affald, herunder nyttiggørelse eller bortskaffelse af det, ikke kan fuldføres, dækkes:

a)

af anmelderen, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, nr. 15), eller, hvis dette ikke er muligt

b)

af de eventuelle øvrige fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke er muligt

c)

af den kompetente afsendelsesmyndighed, eller, hvis dette ikke er muligt

d)

efter aftale mellem de berørte kompetente myndigheder.

2.   Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller i nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar.

Artikel 24

Tilbagetagelse, når en overførsel er ulovlig

1.   Hvis en kompetent myndighed opdager en overførsel, som den mener er en ulovlig overførsel, informerer den øjeblikkelig de andre berørte kompetente myndigheder.

2.   Såfremt anmelderen er ansvarlig for en ulovlig overførsel, sørger den kompetente afsendelsesmyndighed for, at det pågældende affald:

a)

tages tilbage af anmelderen de facto eller, hvis der ikke er foretaget nogen anmeldelse

b)

tages tilbage af anmelderen de jure eller, hvis dette ikke er muligt

c)

tages tilbage af den kompetente afsendelsesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne eller, hvis dette ikke er muligt

d)

nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i bestemmelses- eller afsendelseslandet af den kompetente afsendelsesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne eller, hvis dette ikke er muligt

e)

nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i et andet land af den kompetente afsendelsesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne, hvis alle de berørte kompetente myndigheder er enige heri.

Denne tilbagetagelse, nyttiggørelse eller bortskaffelse skal ske inden for 30 dage eller et andet tidsrum, som de berørte kompetente myndigheder aftaler, efter at den kompetente afsendelsesmyndighed er blevet klar over eller er blevet underrettet skriftligt af de kompetente bestemmelses- eller transitmyndigheder om den ulovlige overførsel og informeret om årsagerne hertil. Sådanne underretninger kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente bestemmelses- eller transitmyndigheder bl.a. af andre kompetente myndigheder.

I tilfælde af tilbagetagelse, som omhandlet i litra a), b) og c), skal der foretages en ny anmeldelse, medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmodning fra den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed er tilstrækkelig.

Der foretages en ny anmeldelse af personen eller myndigheden anført i litra a), b) eller c) og i den rækkefølge.

Ingen kompetent myndighed kan modsætte sig eller gøre indsigelse mod returnering af affald fra en ulovlig overførsel. I tilfælde af alternative foranstaltninger omhandlet i litra d) og e), som træffes af den kompetente afsendelsesmyndighed, skal der af den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne foretages en ny anmeldelse, medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmodning fra den pågældende myndighed er tilstrækkelig.

3.   Såfremt modtageren er ansvarlig for en ulovlig overførsel, sørger den kompetente bestemmelsesmyndighed for, at det pågældende affald nyttiggøres eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde:

a)

af modtageren, eller hvis det ikke er muligt

b)

af den kompetente myndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne.

Denne nyttiggørelse eller bortskaffelse skal ske inden for 30 dage eller et andet tidsrum, som de berørte kompetente myndigheder aftaler, efter at den kompetente bestemmelsesmyndighed er blevet klar over eller er blevet underrettet skriftligt om den ulovlige overførsel af de kompetente afsendelses- eller transitmyndigheder og informeret om årsagerne hertil. Sådanne underretninger kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente afsendelses- og transitmyndigheder bl.a. af andre kompetente myndigheder.

De berørte myndigheder samarbejder i fornødent omfang om at få affaldet nyttiggjort eller bortskaffet.

4.   Hvis der ikke skal foretages en ny anmeldelse, skal den person, der er ansvarlig for tilbagetagelse eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige afsendelsesmyndighed udfylde et nyt transportdokument i overensstemmelse med artikel 15, eller 16.

Hvis den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed foretager en ny anmeldelse, kræves der ikke en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring.

5.   Navnlig i tilfælde, hvor hverken anmelderen eller modtageren kan gøres ansvarlig for den ulovlige overførsel, samarbejder de berørte kompetente myndigheder, således at det pågældende affald nyttiggøres eller bortskaffes.

6.   I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse som nævnt i artikel 6, stk. 6, når det efter den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse er tilendebragt, opdages, at en overførsel var ulovlig, ophører afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til at tage affaldet tilbage eller sørge for alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse, når anlægget har udstedt den attest, der er nævnt i artikel 15, litra d).

Hvis et anlæg udsteder en nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, at det fører til en ulovlig overførsel, med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, finder bestemmelserne i stk. 3, og artikel 25, stk. 2, anvendelse.

7.   Hvis der i en medlemsstat opdages affald fra en ulovlig overførsel, er den kompetente myndighed med jurisdiktion over det område, hvor affaldet opdages, ansvarlig for at sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik på sikker oplagring af det affald, der afventer returnering eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse på en alternativ måde.

8.   Bestemmelserne i artikel 34 og 36 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ulovlige overførsler returneres til afsendelseslandet, og dette afsendelsesland er omfattet af de forbud, der er indeholdt i de pågældende artikler.

9.   Når der foreligger en ulovlig overførsel som defineret i artikel 2, nr. 35), litra g), er den person, der står for overførslen, omfattet af de samme forpligtelser i henhold til denne artikel som anmelderen.

10.   Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar.

Artikel 25

Omkostninger ved tilbagetagelse, når en overførsel er ulovlig

1.   Omkostninger i forbindelse med tilbagetagelse af affald fra en ulovlig overførsel, herunder omkostninger vedrørende dets transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse i medfør af artikel 24, stk. 2, og oplagringsomkostninger i medfør af artikel 24, stk. 7, fra den dato, hvor den kompetente afsendelsesmyndighed er klar over, at en overførsel er ulovlig, skal dækkes af:

a)

anmelderen de facto, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, nr. 15), eller, hvis der ikke er foretaget nogen anmeldelse

b)

anmelderen de jure eller eventuelt andre fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke er muligt

c)

den kompetente afsendelsesmyndighed.

2.   Omkostninger i forbindelse med nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i medfør af artikel 24, stk. 3, og eventuelle omkostninger i forbindelse med transport og oplagring i medfør af artikel 24, stk. 7, skal dækkes af:

a)

modtageren, eller hvis dette ikke er muligt

b)

den kompetente bestemmelsesmyndighed.

3.   Omkostninger i forbindelse med nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i medfør af artikel 24, stk. 5, og eventuelle omkostninger i forbindelse med transport og oplagring i medfør af artikel 24, stk. 7, skal dækkes af:

a)

anmelderen, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, nr. 15), og/eller modtageren, afhængig af de involverede kompetente myndigheders afgørelse, eller, hvis dette ikke er muligt

b)

eventuelt andre fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke er muligt

c)

den kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndighed.

4.   Når der foreligger en ulovlig overførsel som defineret i artikel 2, nr. 35), litra g), er den person, der står for overførslen, omfattet af de samme forpligtelser i henhold til denne artikel som anmelderen.

5.   Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar.

KAPITEL 5

Generelle administrative bestemmelser

Artikel 26

Kommunikationsmåder

1.   Oplysninger og dokumenter, der er anført nedenfor, kan sendes med post:

a)

anmeldelse af en planlagt overførsel i henhold til artikel 4 og 13

b)

anmodning om oplysninger og dokumentation i henhold til artikel 4, 7 og 8

c)

forelæggelse af oplysninger og dokumentation i henhold til artikel 4, 7 og 8

d)

skriftligt samtykke til en anmeldt overførsel i henhold til artikel 9

e)

betingelser i forbindelse med en overførsel i henhold til artikel 10

f)

indsigelser mod en overførsel i henhold til artikel 11 og 12

g)

oplysninger om beslutninger om forhåndsgodkendelse af specifikke nyttiggørelsesanlæg i henhold til artikel 14, stk. 3

h)

skriftlig bekræftelse af modtagelse af affaldet i henhold til artikel 15 og 16

i)

attest for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet i henhold til artikel 15 og 16

j)

forudgående oplysning om faktisk start på overførsel i henhold til artikel 16

k)

oplysninger om ændringer i overførslen efter samtykke i henhold til artikel 17, og

l)

skriftligt samtykke og transportformularer, der skal fremsendes i henhold til afsnit IV, V og VI.

2.   Alternativt kan dokumenterne som omhandlet i stk. 1 sendes efter aftale mellem de berørte kompetente myndigheder og anmelderen ved anvendelse af følgende kommunikationsmåder:

a)

fax

b)

fax fulgt op med post

c)

e-post med digital signatur. I så fald erstattes stempel eller signatur med den digitale signatur, eller

d)

e-post uden digital signatur fulgt op med post.

3.   De formularer, der skal ledsage hver transport i overensstemmelse med artikel 16, litra c), og artikel 18, kan foreligge i elektronisk form med digital signatur, hvis de kan gøres læsbare når som helst under transporten, og hvis de berørte kompetente myndigheder accepterer dette.

4.   Med de berørte kompetente myndigheders og anmelderens tilslutning kan oplysninger og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (20) eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. I sådanne tilfælde kan der fastsættes organisationsmæssige retningslinjer for den elektroniske dataudveksling.

Artikel 27

Sprog

1.   Anmeldelser, oplysninger, dokumentation eller andre meddelelser, der forelægges i medfør af bestemmelserne i dette afsnit, gives på et sprog, der kan accepteres af de berørte kompetente myndigheder.

2.   Hvis de berørte kompetente myndigheder anmoder herom, skal anmelderen forelægge en autoriseret oversættelse til et sprog, som de kan acceptere.

Artikel 28

Uenighed om klassifikationsspørgsmål

1.   Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om klassifikationen hvad angår sondringen mellem affald og ikke-affald, skal sagens genstand anses for at være affald. Dette berører ikke bestemmelseslandets ret til at behandle det overførte materiale efter bestemmelserne i dets nationale lovgivning, når materialet er ankommet, og såfremt den nationale lovgivning er i overensstemmelse med Fællesskabets eller med international ret.

2.   Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om klassifikationen af det anmeldte affald som værende anført i bilag III, III A, III B eller IV, skal affaldet anses for at være anført i bilag IV.

3.   Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om klassifikation af behandlingsoperationer, der er blevet anmeldt som nyttiggørelse eller bortskaffelse, finder bestemmelserne om bortskaffelse anvendelse.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder kun for denne forordning og tilsidesætter ikke berørte parters rettigheder med hensyn til løsning af tvister om disse spørgsmål ved en domstol.

Artikel 29

Administrationsomkostninger

Der kan pålægges anmelderen passende og forholdsmæssige administrationsomkostninger ved iværksættelse af anmeldelses- og overvågningsprocedurer samt sædvanlige omkostninger ved relevante analyser og kontrol.

Artikel 30

Grænseområdeaftaler

1.   I undtagelsestilfælde, og hvis den specifikke geografiske eller demografiske situation berettiger til det, kan medlemsstaterne indgå bilaterale aftaler om at lette anmeldelsesproceduren ved overførsel af specifikke affaldsstrømme for så vidt angår grænseoverskridende overførsel til det nærmeste, egnede anlæg i grænseområdet mellem de berørte medlemsstater.

2.   Sådanne bilaterale aftaler kan også indgås, når der er tale om overførsel af affald, som afsendes fra og behandles i afsendelseslandet, men er i transit gennem en anden medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne kan også indgå sådanne aftaler med lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

4.   Disse aftaler meddeles Kommissionen, inden de træder i kraft.

KAPITEL 6

Overførsler inden for Fællesskabet med transit via tredjelande

Artikel 31

Overførsler af affald bestemt til bortskaffelse

Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet med transit via et eller flere tredjelande og affaldet er bestemt til bortskaffelse, skal den kompetente afsendelsesmyndighed ud over bestemmelserne i dette afsnit spørge den kompetente myndighed i tredjelandene, om den ønsker at sende et skriftligt samtykke til den planlagte overførsel:

a)

inden 60 dage for så vidt angår parter i Basel-konventionen, medmindre der i medfør af konventionen er givet afkald på retten dertil, eller

b)

inden for et tidsrum, der er aftalt mellem de kompetente myndigheder, for så vidt angår lande, der ikke er parter i Basel-konventionen.

Artikel 32

Overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse

1.   Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet med transit via et eller flere tredjelande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og affaldet er bestemt til nyttiggørelse, gælder artikel 31.

2.   Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet, herunder overførsler mellem lokaliteter i samme medlemsstat med transit via et eller flere tredjelande, der er omfattet af OECD-beslutningen, og affaldet er bestemt til nyttiggørelse, kan det samtykke, der er nævnt i artikel 9, gives stiltiende, og hvis der ikke er gjort indsigelse eller fastsat betingelser, kan overførslen påbegyndes 30 dage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen, jr. artikel 8.

AFSNIT III

OVERFØRSLER UDELUKKENDE INDEN FOR MEDLEMSSTATERNE

Artikel 33

Forordningens anvendelse på overførsler, der udelukkende finder sted inden for medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne indfører en passende ordning for overvågning af og kontrol med overførsler af affald, der udelukkende finder sted inden for deres område. Denne ordning skal tilgodese behovet for overensstemmelse med den fællesskabsordning, der indføres ved afsnit II og VII.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres ordninger for overvågning af og kontrol med overførsel af affald. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

3.   Medlemsstaterne kan anvende ordningen i afsnit II og VII inden for deres område.

AFSNIT IV

EKSPORT FRA FÆLLESSKABET TIL TREDJELANDE

KAPITEL 1

Eksport af affald til bortskaffelse

Artikel 34

Eksportforbud, undtagen til EFTA-lande

1.   Al eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til bortskaffelse er forbudt.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for eksport af affald til bortskaffelse i EFTA-lande, der også er parter i Basel-konventionen.

3.   Eksport af affald bestemt til bortskaffelse til et EFTA-land, der er part i Basel-konventionen, er dog også forbudt,

a)

hvis EFTA-landet forbyder import af sådant affald, eller

b)

hvis den kompetente afsendelsesmyndighed har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 49, i det pågældende bestemmelsesland.

4.   Denne bestemmelse tilsidesætter ikke tilbagetagelsespligten, som fastsat i artikel 22 og 24.

Artikel 35

Procedure ved eksport til EFTA-lande

1.   Hvis affald eksporteres fra Fællesskabet og er bestemt til bortskaffelse i EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen, gælder tilsvarende bestemmelser under afsnit II med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført i stk. 2 og 3.

2.   Følgende tilpasninger gælder:

a)

den kompetente transitmyndighed uden for Fællesskabet har 60 dage efter datoen for afsendelse af bekræftelsen for modtagelse af anmeldelsen til at kræve yderligere oplysninger om den anmeldte overførsel, og, hvis det berørte land har besluttet ikke at kræve forudgående skriftligt samtykke og har underrettet de andre parter herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Basel-konventionen, give stiltiende eller skriftligt samtykke med eller uden fastsættelse af betingelser, og

b)

den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet skal først træffe beslutning om at give samtykke til overførslen, som omhandlet i artikel 9, efter at have modtaget skriftligt samtykke fra den kompetente bestemmelsesmyndighed og i givet fald stiltiende eller skriftligt samtykke fra den berørte transitmyndighed uden for Fællesskabet og tidligst 61 dage efter datoen for den kompetente transitmyndigheds afsendelse af bekræftelsen. Den kompetente afsendelsesmyndighed kan træffe en beslutning inden udløbet af de 61 dage, hvis den har skriftligt samtykke fra de andre berørte kompetente myndigheder.

3.   Følgende supplerende bestemmelser gælder:

a)

Den kompetente transitmyndighed i Fællesskabet bekræfter modtagelsen af anmeldelsen til anmelderen.

b)

De kompetente afsendelses- og, i givet fald, transitmyndigheder i Fællesskabet sender en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen til Fællesskabets eksporttoldsted og til Fællesskabets udgangstoldsted.

c)

Transportvirksomheden afleverer en kopi af transportdokumentet til Fællesskabets eksporttoldsted og Fællesskabets udgangstoldsted.

d)

Så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet kopi af transportdokumentet til den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet med angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet.

e)

Hvis den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, 42 dage efter at affaldet har forladt Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse fra anlægget om, at dette har modtaget affaldet, underretter den straks den kompetente bestemmelsesmyndighed.

f)

Den i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

i)

at hvis et anlæg udsteder en ukorrekt bortskaffelsesattest med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, bærer modtageren omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen til at returnere affaldet til den kompetente afsendelsesmyndigheds område samt med dets nyttiggørelse eller bortskaffelse på en anden miljømæssigt forsvarlig måde

ii)

at anlægget senest tre dage efter modtagelse af affaldet til bortskaffelse sender en underskrevet kopi af den udfyldte transportformular, bortset fra den i nr. iii) i dette stykke nævnte attest for bortskaffelse, til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder, og

iii)

at anlægget så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter bortskaffelsens afslutning og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse, på eget ansvar attesterer, at bortskaffelsen er tilendebragt og sender en underskrevet kopi af transportformularen med denne attest til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder.

4.   Overførslen må kun finde sted, hvis:

a)

anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og, i givet fald, transitmyndigheder uden for Fællesskabet, og de fastsatte betingelser er opfyldt

b)

der er indgået en gældende kontrakt mellem anmelderen og modtageren, som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5

c)

der er stillet finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som er gyldig, som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 5), og artikel 6, og

d)

der er sikret miljømæssigt forsvarlig håndtering, jf. artikel 49.

5.   Når affald eksporteres, skal det være bestemt for bortskaffelse i et anlæg, der driver virksomhed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i bestemmelseslandet.

6.   Hvis et fællesskabseksporttoldsted eller ‐udgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, der:

a)

straks informerer den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, og

b)

sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed har truffet anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende og hvor affaldet tilbageholdes.

KAPITEL 2

Affald bestemt til nyttiggørelse

Del 1

Eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen

Artikel 36

Eksportforbud

1.   Eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til nyttiggørelse i lande, hvor OECD-beslutningen ikke finder anvendelse, er forbudt for følgende affald:

a)

affald opført som farligt i bilag V

b)

affald opført i bilag V, del 3

c)

farligt affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag V

d)

blandinger af farligt affald og blandinger af farligt affald med ikke-farligt affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag V

e)

affald, som bestemmelseslandet har anmeldt som farligt i henhold til artikel 3 i Basel-konventionen

f)

affald, som bestemmelseslandet har indført importforbud mod, eller

g)

affald, som den kompetente afsendelsesmyndighed har grund til at tro, ikke vil blive håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 49, i det pågældende bestemmelsesland.

2.   Disse bestemmelser tilsidesætter ikke tilbagetagelsespligten som beskrevet i artikel 22 og 24.

3.   Medlemsstaterne kan i undtagelsestilfælde, på grundlag af dokumentation forelagt på passende vis af anmelderen, bestemme, at en særlig type farligt affald som anført i bilag V er undtaget fra eksportforbuddet, hvis det pågældende affald ikke udviser nogen af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF, under hensyntagen til, for så vidt angår H3-H8, H10 og H11, der er defineret i det nævnte bilag, de fastsatte grænseværdier i Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (21).

4.   At affald ikke er anført som farligt i bilag V eller anført i bilag V, del 1, liste B, udelukker ikke, at dette affald i undtagelsestilfælde betegnes som farligt og derfor underkastes eksportforbuddet, hvis det udviser nogen af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF, under hensyntagen til, for så vidt angår H3-H8, H10 og H11, der er defineret i det nævnte bilag, de fastsatte grænseværdier i Kommissionens beslutning 2000/532/EF som fastsat i artikel 1, stk. 4, andet led, i direktiv 91/689/EØF og i indledningen til bilag III til denne forordning.

5.   I de i stk. 3 og 4 omhandlede tilfælde underretter den pågældende medlemsstat det påtænkte bestemmelsesland, inden den træffer en beslutning. Medlemsstaterne skal inden udgangen af hvert kalenderår anmelde sådanne tilfælde til Kommissionen. Denne videresender oplysningerne til de andre medlemsstater og til Basel-konventionens sekretariat. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger på grundlag af de indsendte oplysninger og i givet fald tilpasse bilag V i henhold til artikel 58.

Artikel 37

Procedure ved eksport af affald opført i bilag III eller III A

1.   I tilfælde af affald, der er opført i bilag III og III A, og hvoraf eksport ikke er forbudt i henhold til artikel 36, sender Kommissionen inden 20 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og udbeder sig:

i)

skriftlig bekræftelse af, at affaldet kan eksporteres fra Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse i det pågældende land, samt

ii)

en angivelse af hvilken kontrolprocedure, der eventuelt vil blive fulgt i bestemmelseslandet.

Lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, har følgende muligheder:

a)

forbud

b)

en procedure for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, jf. artikel 35, eller

c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet.

2.   Inden anvendelsesdatoen for denne forordning vedtager Kommissionen en forordning, der tager hensyn til alle de besvarelser, der modtages i medfør af stk. 1, og underretter det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 18 i direktiv 2006/12/EF.

Hvis et land ikke har udstedt en bekræftelse, som omhandlet i stk. 1, eller hvis et land af en eller anden grund ikke er blevet kontaktet, finder stk. 1, litra b), anvendelse.

Kommissionen ajourfører regelmæssigt den vedtagne forordning.

3.   Hvis et land i sin besvarelse anfører, at nogle bestemte overførsler af affald ikke er omfattet af kontrol, finder artikel 18 tilsvarende anvendelse for sådanne overførsler.

4.   Når der eksporteres affald, skal det være bestemt for nyttiggørelse i et anlæg, der driver virksomhed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i bestemmelseslandet.

5.   I tilfælde af overførsel af affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III eller overførsel af blandinger af affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III eller III A, eller overførsel af affald, der henhører under bilag III B, og hvoraf eksport ikke er forbudt i henhold til artikel 36, finder denne artikels stk. 1, litra b), anvendelse.

Del 2

Eksport til lande, der er omfattet af OECD-beslutningen

Artikel 38

Eksport af affald opført i bilag III, III A, III B, IV og IV A

1.   Hvis affald opført i bilag III, III A, III B, IV og IV A, affald eller blandinger af affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i enten bilag III, IV eller IV A, eksporteres fra Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse i lande, som er omfattet af OECD-beslutningen, med eller uden transit gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder bestemmelserne i afsnit II tilsvarende anvendelse med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført i stk. 2, 3 og 5.

2.   Følgende tilpasninger gælder:

a)

blandinger af affald opført i bilag III A, som er beregnet på en midlertidig behandling, er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, hvis midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse efterfølgende finder sted i et land, som ikke er omfattet af OECD-beslutningen

b)

affald opført i bilag III B er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke

c)

det samtykke, der kræves i henhold til artikel 9, kan gives stiltiende af den kompetente bestemmelsesmyndighed uden for Fællesskabet.

3.   Hvad angår eksport af affald opført i bilag IV og IV A, gælder følgende supplerende bestemmelser:

a)

de kompetente afsendelsesmyndigheder og i givet fald transitmyndigheder i Fællesskabet sender en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen til Fællesskabets eksporttoldsted og til Fællesskabets udgangstoldsted

b)

transportvirksomheden afleverer en kopi af transportdokumentet til Fællesskabets eksporttoldsted og udgangstoldsted

c)

så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet kopi af transportdokumentet til den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet med angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet

d)

hvis den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 dage efter, at affaldet har forladt Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse fra anlægget om, at denne har modtaget affaldet, underretter den straks bestemmelsesmyndigheden, og

e)

den i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

i)

at hvis et anlæg udsteder en ukorrekt nyttiggørelsesattest med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, skal modtageren bære omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen til at returnere affaldet til den kompetente afsendelsesmyndigheds område og i forbindelse med dets nyttiggørelse eller bortskaffelse på en anden miljømæssigt forsvarlig måde

ii)

at anlægget senest tre dage efter modtagelse af affaldet til nyttiggørelse sender underskrevne kopier af den udfyldte transportformular, bortset fra den i nr. iii) i dette litra nævnte attest for nyttiggørelse, til anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder, og

iii)

at anlægget så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter nyttiggørelsens afslutning og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse, på eget ansvar attesterer for, at nyttiggørelsen er tilendebragt og sender en underskrevet kopi af transportformularen med denne attest til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder.

4.   Overførslen må kun finde sted, hvis:

a)

anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og, i givet fald, transitmyndigheder, eller der er givet eller kan formodes stiltiende samtykke fra de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder uden for Fællesskabet, og de fastsatte betingelser er opfyldt

b)

bestemmelserne i artikel 35, stk. 4, litra b), c) og d), er overholdt.

5.   Hvis en eksport, som beskrevet i stk. 1, af affald opført i bilag IV og IV A er i transit gennem et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, gælder følgende tilpasninger:

a)

den kompetente transitmyndighed, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, har 60 dage efter datoen for afsendelse af bekræftelsen for modtagelse af anmeldelsen til at kræve yderligere oplysninger om den anmeldte overførsel, og, hvis det berørte land har besluttet ikke at kræve forudgående skriftligt samtykke og har underrettet de andre parter herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Basel-konventionen, til at give stiltiende eller skriftligt samtykke med eller uden fastsættelse af betingelser, og

b)

den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet træffer først beslutning om at godkende overførslen, som omhandlet i artikel 9, efter at have modtaget stiltiende eller skriftligt samtykke fra den kompetente transitmyndighed, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og tidligst 61 dage efter datoen for den kompetente transitmyndigheds afsendelse af bekræftelsen. Den kompetente afsendelsesmyndighed kan træffe beslutning inden udgangen af de 61 dage, hvis den har et skriftligt samtykke fra de andre berørte kompetente myndigheder.

6.   Når affald eksporteres, skal det være bestemt for nyttiggørelse i et anlæg, der driver virksomhed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i bestemmelseslandet.

7.   Hvis et fællesskabseksporttoldsted eller -udgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, der:

a)

straks informerer den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, og

b)

sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed har truffet anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, og hvor affaldet er tilbageholdt.

KAPITEL 3

Generelle bestemmelser

Artikel 39

Eksport til Antarktis

Eksport af affald fra Fællesskabet til Antarktis er forbudt.

Artikel 40

Eksport til oversøiske lande eller territorier

1.   Eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til bortskaffelse i oversøiske lande eller territorier er forbudt.

2.   Hvad angår eksport af affald bestemt til nyttiggørelse i oversøiske lande eller territorier, finder forbuddet i artikel 36 tilsvarende anvendelse.

3.   Hvad angår eksport af affald bestemt til nyttiggørelse i oversøiske lande eller territorier, som ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2, finder bestemmelserne i afsnit II tilsvarende anvendelse.

AFSNIT V

IMPORT TIL FÆLLESSKABET FRA TREDJELANDE

KAPITEL 1

Import af affald til bortskaffelse

Artikel 41

Forbud mod import, undtagen fra lande, der er parter i Basel-konventionen, eller som har indgået en aftale, eller fra andre områder i tilfælde af krise eller krig

1.   Import til Fællesskabet af affald bestemt til bortskaffelse er forbudt undtagen fra:

a)

lande, der er parter i Basel-konventionen, eller

b)

andre lande, med hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets medlemsstater har indgået bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der er forenelige med fællesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen, eller

c)

andre lande, med hvilke medlemsstater individuelt har indgået bilaterale aftaler eller ordninger i overensstemmelse med stk. 2, eller

d)

andre områder i tilfælde, hvor der undtagelsesvis på grund af krise, fredsskabelse, fredsbevaring eller krig ikke kan indgås bilaterale aftaler eller ordninger i henhold til litra b) eller c), eller der enten ikke er udpeget en kompetent myndighed i afsendelseslandet, eller en sådan ikke er i stand til at handle.

2.   Undtagelsesvis kan de enkelte medlemsstater indgå bilaterale aftaler og ordninger om bortskaffelse af specifikt affald i disse medlemsstater, når sådant affald ikke kan håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 49, i afsendelseslandet.

Disse aftaler og ordninger skal være forenelige med fællesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen.

Disse aftaler og ordninger skal garantere, at bortskaffelsesprocesserne foregår på et godkendt anlæg og opfylder kravene til en miljømæssigt forsvarlig håndtering.

Disse aftaler og ordninger skal ligeledes garantere, at affaldet er produceret i afsendelseslandet, og at bortskaffelse udelukkende vil blive gennemført i den medlemsstat, der har indgået aftalen eller ordningen.

Disse aftaler eller ordninger skal meddeles Kommissionen, inden de bliver indgået. I nødsituationer kan de imidlertid meddeles indtil en måned efter indgåelse.

3.   Bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der er indgået i overensstemmelse med stk. 1, litra b) og c), skal være baseret på procedurekravene i artikel 42.

4.   De i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede lande er forpligtet til at forelægge den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten en forhåndsanmodning, der er behørigt begrundet med, at de ikke har og ikke på rimelig måde kan opnå den tekniske kapacitet og de nødvendige anlæg til at bortskaffe affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Artikel 42

Procedurekrav i forbindelse med import fra lande, der er parter i Basel-konventionen eller fra andre områder i tilfælde af krise eller krig

1.   Hvis affald bestemt til bortskaffelse importeres til Fællesskabet fra lande, der er parter i Basel-konventionen, gælder tilsvarende bestemmelser under afsnit II med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført i stk. 2 og 3.

2.   Følgende tilpasninger gælder:

a)

den kompetente transitmyndighed uden for Fællesskabet har 60 dage efter datoen for afsendelse af bekræftelsen for modtagelse af anmeldelsen til at kræve yderligere oplysninger om den anmeldte overførsel, og, hvis det berørte land har besluttet ikke at kræve forudgående skriftligt samtykke og har underrettet de andre parter herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Basel-konventionen, give stiltiende eller skriftligt samtykke med eller uden fastsættelse af betingelser

b)

i tilfælde af krise, fredsskabelse, fredsbevaring eller krig som nævnt i artikel 41, stk. 1, litra d), er de kompetente afsendelsesmyndigheders samtykke ikke påkrævet.

3.   Følgende supplerende bestemmelser gælder:

a)

den kompetente transitmyndighed i Fællesskabet bekræfter modtagelsen af anmeldelsen til anmelderen med kopi til de berørte kompetente myndigheder

b)

de kompetente bestemmelses- og, i givet fald, transitmyndigheder i Fællesskabet sender en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen til Fællesskabets indgangstoldsted

c)

transportvirksomheden afleverer en kopi af transportformularen til Fællesskabets indgangstoldsted, og

d)

efter at have foretaget de nødvendige toldformaliteter sender Fællesskabets indgangstoldsted en stemplet kopi af transportformularen til de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder i Fællesskabet med angivelse af, at affaldet er ankommet til Fællesskabet.

4.   Overførslen må kun finde sted, hvis:

a)

anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og eventuelt transitmyndigheder, og de fastsatte betingelser er opfyldt

b)

der er indgået en gældende kontrakt mellem anmelderen og modtageren, som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5

c)

der er stillet finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som er gyldig og gældende som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 5), og artikel 6, og

d)

der er sikret miljømæssigt forsvarlig håndtering, jr. artikel 49.

5.   Hvis Fællesskabets indgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, som

a)

straks informerer den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet, der informerer den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet, og

b)

sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet har truffet anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende og hvor affaldet er tilbageholdt.

KAPITEL 2

Import af affald til nyttiggørelse

Artikel 43

Forbud mod import, undtagen fra lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, er parter i Basel-konventionen, eller som har indgået en aftale, eller fra andre områder i tilfælde af krise eller krig

1.   Al import til Fællesskabet af affald bestemt til nyttiggørelse er forbudt undtagen fra:

a)

lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, eller

b)

andre lande, der er parter i Basel-konventionen, eller

c)

andre lande, med hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets medlemsstater har indgået bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der er forenelige med fællesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen, eller

d)

andre lande, med hvilke de enkelte medlemsstater indgår bilaterale aftaler eller ordninger i overensstemmelse med stk. 2, eller

e)

andre områder i tilfælde, hvor der undtagelsesvis på grund af krise, fredsskabelse, fredsbevaring eller krig ikke kan indgås bilaterale aftaler eller ordninger, i henhold til litra b) eller c), eller der enten ikke er udpeget en kompetent myndighed i afsendelseslandet, eller en sådan ikke er i stand til at handle.

2.   Undtagelsesvis kan de enkelte medlemsstater indgå bilaterale aftaler eller ordninger om nyttiggørelse af specifikt affald i de pågældende medlemsstater, når sådant affald ikke kan håndteres i afsendelseslandet på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 49.

I sådanne tilfælde gælder bestemmelserne i artikel 41, stk. 2.

3.   Bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der er indgået i overensstemmelse med stk. 1, litra c) og d), skal være baseret på procedurekravene i artikel 42, for så vidt det er relevant.

Artikel 44

Procedurekrav ved import fra lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, eller fra andre områder i tilfælde af krise eller krig

1.   Når affald bestemt til nyttiggørelse importeres til Fællesskabet fra lande og gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder bestemmelserne i afsnit II tilsvarende anvendelse med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført i stk. 2 og 3.

2.   Følgende tilpasninger gælder:

a)

det samtykke, der kræves i henhold til artikel 9, kan gives stiltiende af den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet

b)

anmelderen kan forudgående foretage skriftlig anmeldelse i overensstemmelse med artikel 4

c)

i tilfælde af krise, fredsskabelse, fredsbevaring eller krig som nævnt i artikel 43, stk. 1, litra e), er de kompetente afsendelsesmyndigheders samtykke ikke påkrævet.

3.   Derudover skal artikel 42, stk. 3, litra b), c) og d), overholdes.

4.   Overførslen må kun finde sted, hvis:

a)

anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og i givet fald transitmyndigheder, eller der er givet eller kan formodes stiltiende samtykke fra den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet, og de fastsatte betingelser er opfyldt

b)

der er indgået en gældende kontrakt mellem anmelderen og modtageren som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5

c)

der er stillet finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som er gyldig, som påkrævet i artikel 4, stk. 2, nr. 5), og artikel 6, og

d)

der er sikret miljømæssigt forsvarlig håndtering, jf. artikel 49.

5.   Hvis Fællesskabets indgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, som straks:

a)

informerer den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet, der informerer den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet, og

b)

sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet har truffet anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende og hvor affaldet er tilbageholdt.

Artikel 45

Procedurekrav i forbindelse med import fra lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, men som er parter i Basel-konventionen, eller fra andre områder i tilfælde af krise eller krig

Når affald bestemt til nyttiggørelse importeres til Fællesskabet

a)

fra et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, eller

b)

gennem et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, men som er part i Basel-konventionen,

finder bestemmelserne i artikel 42 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 3

Generelle bestemmelser

Artikel 46

Import fra oversøiske lande eller territorier

1.   Når affald importeres til Fællesskabet fra oversøiske lande eller territorier, finder afsnit II tilsvarende anvendelse.

2.   Et eller flere oversøiske lande og territorier og den medlemsstat, som de er tilknyttet, kan anvende nationale procedurer på overførsler fra de oversøiske lande og territorier til den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstater, der anvender stk. 2, underretter Kommissionen om de anvendte nationale procedurer.

AFSNIT VI

TRANSIT GENNEM FÆLLESSKABET FRA OG TIL TREDJELANDE

KAPITEL 1

Transit af affald til bortskaffelse

Artikel 47

Transit gennem Fællesskabet af affald bestemt til bortskaffelse

Når affald bestemt til bortskaffelse overføres gennem en eller flere medlemsstater fra og til tredjelande, finder artikel 42 tilsvarende anvendelse med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført nedenfor:

a)

den første og sidste kompetente transitmyndighed i Fællesskabet sender, når det er relevant, en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen, eller, hvis de stiltiende har givet samtykke, en kopi af bekræftelsen i henhold til artikel 42, stk. 3, litra a), til henholdsvis Fællesskabets indgangs- og udgangstoldsted, og

b)

så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet kopi af transportformularen til Fællesskabets kompetente transitmyndigheder med angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet.

KAPITEL 2

Transit af affald til nyttiggørelse

Artikel 48

Transit gennem Fællesskabet af affald bestemt til nyttiggørelse

1.   Når affald bestemt til nyttiggørelse overføres gennem en eller flere medlemsstater fra og til et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, finder artikel 47 tilsvarende anvendelse.

2.   Når affald bestemt til nyttiggørelse overføres gennem en eller flere medlemsstater fra og til et land, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder bestemmelserne i artikel 44 tilsvarende anvendelse med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført herunder:

a)

den første og sidste kompetente transitmyndighed i Fællesskabet sender, når det er relevant, en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen, eller, hvis de stiltiende har givet samtykke, en kopi af bekræftelsen i henhold til artikel 42, stk. 3, litra a), til henholdsvis Fællesskabets indgangs- og udgangstoldsted, og

b)

så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet kopi af transportformularen til den eller de kompetente transitmyndigheder i Fællesskabet med angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet.

3.   Når affald, der er bestemt til nyttiggørelse, overføres gennem en eller flere medlemsstater fra et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, til et land, der er omfattet af OECD-beslutningen, eller omvendt, finder stk. 1 anvendelse på det land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og stk. 2 på det land, der er omfattet af OECD-beslutningen.

AFSNIT VII

ANDRE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Yderligere forpligtelser

Artikel 49

Miljøbeskyttelse

1.   Producenten, anmelderen og andre virksomheder, der er involveret i en overførsel og/eller nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald i Fællesskabet, træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsel af affald i Fællesskabet håndteres, uden at menneskers sundhed bringes i fare og på en miljømæssigt forsvarlig måde i hele overførselsperioden og under nyttiggørelsen og bortskaffelsen. Navnlig når overførslen finder sted inden for Fællesskabet, skal kravene i artikel 4 i direktiv 2006/12/EF og Fællesskabets øvrige lovgivning om affald overholdes.

2.   I tilfælde af eksport fra Fællesskabet påhviler det den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, at:

a)

kræve og bestræbe sig på at sikre, at eksporteret affald håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i hele overførselsperioden, herunder nyttiggørelsen i henhold til artikel 36 og 38 eller bortskaffelsen i henhold til artikel 34 i bestemmelsestredjelandet

b)

forbyde eksport af affald til tredjelande, hvis den har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive håndteret i overensstemmelse med kravene i litra a).

Det kan bl.a. formodes, at der er tale om miljømæssigt forsvarlig håndtering, hvad angår den pågældende nyttiggørelse eller bortskaffelse, hvis anmelderen eller den kompetente myndighed i bestemmelseslandet kan godtgøre, at anlægget, der modtager affaldet, drives i overensstemmelse med standarder for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse, som i store linjer svarer til de standarder, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen.

Denne formodning påvirker imidlertid ikke den overordnede vurdering af miljømæssigt forsvarlig håndtering i hele overførselsperioden, herunder nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i bestemmelsestredjelandet.

Med henblik på at søge vejledning om miljømæssigt forsvarlig håndtering kan den vejledning, der er anført i bilag VIII, tages i betragtning.

3.   I tilfælde af import til Fællesskabet påhviler det den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet at:

a)

kræve og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affald importeret til dens område håndteres i hele overførselsperioden, som også omfatter nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i bestemmelseslandet, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes processer og metoder, der kunne skade miljøet, og i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2006/12/EF og øvrig fællesskabslovgivning om affald

b)

forbyde import af affald fra tredjelande, hvis den har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive håndteret i overensstemmelse med kravene i litra a).

Artikel 50

Håndhævelse i medlemsstater

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for sanktioner, som skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. De fastsatte sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den nationale lovgivning vedrørende forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler og sanktioner herfor.

2.   Medlemsstaterne indfører gennem håndhævelsesforanstaltninger til denne forordning bestemmelser om bl.a. inspektion af anlæg og virksomheder i henhold til artikel 13 i direktiv 2006/12/EF og stikprøvekontrol af overførsler af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse.

3.   Kontrol af overførsler kan specielt finde sted:

a)

på oprindelsesstedet, hvor de foretages sammen med producenten, indehaveren eller anmelderen

b)

på bestemmelsesstedet, hvor den foretages sammen med modtageren eller anlægget

c)

ved Fællesskabets ydre grænser, og/eller

d)

under overførslen inden for Fællesskabet.

4.   Kontrol af overførsler omfatter også kontrol af dokumenter, bekræftelse af identitet og i givet fald fysisk kontrol af affaldet.

5.   Medlemsstaterne samarbejder bilateralt eller multilateralt for at fremme forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler.

6.   Medlemsstaterne udpeger de medlemmer af deres faste personale, der er ansvarlige for samarbejdet, jf. stk. 5, og de kontaktpunkter (»focal points«), hvor den fysiske kontrol finder sted, jf. stk. 4. Disse oplysninger sendes til Kommissionen, som fordeler en samlet liste til de i artikel 54 nævnte kontaktorganer.

7.   På en anden medlemsstats anmodning kan en medlemsstat træffe håndhævelsestiltag mod personer, som er mistænkt for at være involveret i ulovlig overførsel af affald, og som er tilstede i den pågældende medlemsstat.

Artikel 51

Medlemsstaternes rapportering

1.   Inden udgangen af hvert kalenderår sender hver medlemsstat Kommissionen en kopi af den rapport for det foregående kalenderår, som den i overensstemmelse med Basel-konventionens artikel 13, stk. 3, har udarbejdet og fremsendt til konventionens sekretariat.

2.   Inden udgangen af hvert kalenderår udarbejder medlemsstaterne desuden en rapport for det foregående år baseret på det supplerende rapporteringsskema i bilag IX og sender den til Kommissionen.

3.   De rapporter, som medlemsstaterne udarbejder i overensstemmelse med stk. 1 og 2, sendes til Kommissionen elektronisk.

4.   På grundlag af denne rapportering udarbejder Kommissionen hvert tredje år en rapport om Fællesskabets og medlemsstaternes gennemførelse af denne forordning.

Artikel 52

Internationalt samarbejde

Medlemsstaterne samarbejder — i kontakt med Kommissionen når det er hensigtsmæssigt og nødvendigt — med andre af Basel-konventionens parter og mellemstatslige organisationer, bl.a. gennem udveksling af oplysninger, fremme af miljømæssigt forsvarlige teknikker og udformning af passende adfærdskodekser.

Artikel 53

Udpegning af kompetente myndigheder

Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der er ansvarlig(e) for gennemførelsen af denne forordning. Hver medlemsstat udpeger kun én kompetent transitmyndighed.

Artikel 54

Udpegning af kontaktorganer

Medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver ét eller flere kontaktorganer, som informerer og vejleder de personer eller virksomheder, der henvender sig til det. Kommissionens kontaktorgan sender medlemsstaternes kontaktorganer spørgsmål rettet til det, som vedrører medlemsstaterne, og omvendt.

Artikel 55

Udpegning af Fællesskabets indgangs- og udgangstoldsteder

Medlemsstaterne kan udpege særlige ind- og udgangstoldsteder ved Fællesskabets ydre grænser med henblik på overførsel af affald. Hvis medlemsstaterne beslutter at udpege sådanne toldsteder, kan overførsler af affald til eller fra Fællesskabet ikke ske via andre grænseovergangssteder i en medlemsstat.

Artikel 56

Meddelelse om og oplysninger vedrørende udpegning

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om udpegning:

a)

af kompetente myndigheder i henhold til artikel 53

b)

af kontaktorganer i henhold til artikel 54 og

c)

når relevant af indgangs- og udgangstoldsteder til og fra Fællesskabet i henhold til artikel 55.

2.   I forbindelse med disse udpegninger giver medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger:

a)

navn(e)

b)

postadresse(r)

c)

e-post-adresse(r)

d)

telefonnummer/-numre

e)

faxnummer/-numre og

f)

sprog, som kan accepteres af de kompetente myndigheder.

3.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen i tilfælde af ændringer i disse oplysninger.

4.   Disse oplysninger samt eventuelle ændringer i oplysningerne sendes til Kommissionen både elektronisk og i papirudgave, hvis der anmodes herom.

5.   Kommissionen offentliggør lister på sit netsted over de udpegede kompetente myndigheder, kontaktorganer og indgangs- og udgangstoldsteder, og ajourfører, når det er relevant, disse lister.

KAPITEL 2

Andre bestemmelser

Artikel 57

Møder med kontaktorganerne

Hvis medlemsstaterne anmoder derom, eller hvis det på anden måde er hensigtsmæssigt, mødes Kommissionen regelmæssigt med kontaktorganerne for at undersøge de spørgsmål, som gennemførelsen af denne forordning giver anledning til. Relevante interesserede parter indbydes til sådanne møder eller dele af møder, såfremt alle medlemsstater og Kommissionen er enige om, at dette er hensigtsmæssigt.

Artikel 58

Ændring af bilag

1.   Bilagene kan ændres af Kommissionen ved hjælp af forordninger og efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF for at tilpasse dem til videnskabelige og tekniske fremskridt. Desuden gælder følgende:

a)

Bilag I, II, III, III A, IV og V ændres for at tage hensyn til ændringer, der aftales under Basel-konventionen og OECD-beslutningen; desuden skal bilag I C senest på den dato, hvor denne forordning finder anvendelse, være udarbejdet med særlige anvisninger for udfyldelse af anmeldelses- og transportformularerne under hensyntagen til OECD's anvisninger.

b)

Uklassificeret affald kan midlertidigt tilføjes i bilag III B, IV eller V, indtil der er truffet afgørelse om dets indplacering i de relevante bilag til Basel-konventionen eller OECD-beslutningen.

c)

På anmodning fra en medlemsstat kan det i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, overvejes, om blandet affald bestående af to eller flere af de affaldstyper, der er anført i bilag III, midlertidigt skal tilføjes i bilag III A, indtil der er truffet afgørelse om dette affalds indplacering i de relevante bilag til Basel-konventionen eller OECD-beslutningen. Hvis det er praktisk muligt, skal de første indgange i bilag III A være indsat i bilaget på den dato, hvor denne forordning finder anvendelse, og senest seks måneder efter denne dato. Bilag III A kan indeholde en bestemmelse om, at en eller flere af indgangene deri ikke finder anvendelse på eksport til lande, som OECD's beslutning ikke finder anvendelse på.

d)

De undtagelsestilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, defineres, og om nødvendigt indsættes sådant affald i bilag IV A og V og udgår fra bilag III.

e)

Bilag V ændres for at afspejle aftalte ændringer vedrørende den liste over farligt affald, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF.

f)

Bilag VIII ændres for at afspejle relevante internationale konventioner og aftaler.

2.   Når bilag IX ændres, deltager det udvalg, der er nedsat i medfør af Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (22), fuldt ud i drøftelserne.

3.   Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 59

Yderligere foranstaltninger

1.   Kommissionen kan vedtage følgende yderligere foranstaltninger i forbindelse med gennemførelse af denne forordning:

a)

en metode til beregning af den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som fastsat i artikel 6

b)

retningslinjer for anvendelse af artikel 12, stk. 1, litra g)

c)

yderligere betingelser og krav i forbindelse med forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg som omhandlet i artikel 14

d)

retningslinjer for anvendelse af artikel 15 i forbindelse med identifikation og sporing af affald, der undergår væsentlige forandringer under den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse

e)

retningslinjer for de kompetente myndigheders samarbejde i forbindelse med ulovlige overførsler som omhandlet i artikel 24

f)

tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved forelæggelse af dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4

g)

yderligere retningslinjer for anvendelsen af sprog som omhandlet i artikel 27

h)

præcisering af de proceduremæssige krav i afsnit II for så vidt angår deres anvendelse på eksport, import og transit af affald fra, til og gennem Fællesskabet

i)

yderligere retningslinjer vedrørende udefinerede juridiske begreber.

2.   Sådanne foranstaltninger besluttes efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

3.   Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 60

Gennemgang

1.   Senest den 15. juli 2006 skal Kommissionen have afsluttet sin gennemgang af forholdet mellem gældende sektorlovgivning om dyresundhed og folkesundhed, herunder overførsler af affald omfattet af forordning (EF) nr. 1774/2002, og denne forordnings bestemmelser. Om nødvendigt ledsages denne gennemgang af relevante forslag, således at procedurerne og kontrolordningerne for overførsel af sådant affald kommer op på et tilsvarende niveau.

2.   Inden for fem år efter den 12. juli 2007 undersøger Kommissionen gennemførelsen af artikel 12, stk. 1, litra c), herunder dens virkning på miljøbeskyttelsen og det indre markeds funktion. Om nødvendigt ledsages denne undersøgelse af relevante forslag til ændring af denne bestemmelse.

Artikel 61

Ophævelse

1.   Forordning (EØF) nr. 259/93 og beslutning 94/774/EF ophæves herved med virkning fra den 12. juli 2007.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning (EØF) nr. 259/93 betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

3.   Beslutning 1999/412/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Artikel 62

Overgangsregler

1.   For en overførsel, der er blevet anmeldt, og for hvilken den kompetente bestemmelsesmyndighed har givet bekræftelse før den 12. juli 2007, gælder forordning (EØF) nr. 259/93.

2.   En overførsel, hvortil de kompetente myndigheder har givet deres samtykke i henhold til forordning (EØF) nr. 259/93, skal være fuldført senest et år efter 12. juli 2007.

3.   Rapportering i henhold til artikel 41, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 259/93 og artikel 51, i denne forordning for 2007, baseres på spørgeskemaet i beslutning 1999/412/EF.

Artikel 63

Overgangsordninger for visse medlemsstater

1.   Indtil den 31. december 2010 er alle overførsler til Letland af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i afsnit II.

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og som er bestemt til et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget.

2.   Indtil den 31. december 2012 er alle overførsler til Polen af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III, underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i afsnit II.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder indtil den 31. december 2007 gøre indsigelse mod overførsler til Polen til nyttiggørelse af følgende affaldstyper i bilag III og IV, i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11:

 

B2020 og GE020 (glasaffald)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 og GH013 (plastaffald)

 

B3020 (papiraffald)

 

B3140 (brugte dæk)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 og A1030 (kun de led, der henviser til arsen og kviksølv)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (gælder kun for polychlorerede naphthalener (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Med undtagelse af glasaffald, papiraffald og brugte bildæk kan denne periode udvides til senest den 31. december 2012 efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder indtil den 31. december 2012 gøre indsigelse i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11, mod overførsler til Polen af:

a)

følgende affald til nyttiggørelse anført i bilag IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, undtagen polychlorerede naphthalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

og

b)

affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i bilagene.

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget.

3.   Indtil den 31. december 2011 er alle overførsler til Slovakiet af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i afsnit II.

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv 94/67/EF (23), 96/61/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (24) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (25), i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget.

4.   Indtil den 31. december 2014 er alle overførsler til Bulgarien af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III, underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i afsnit II.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder i Bulgarien indtil den 31. december 2009 gøre indsigelse mod overførsler til Bulgarien til nyttiggørelse af følgende affaldstyper i bilag III og IV, i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 og A1030 (kun punkterne vedrørende arsen og kviksølv)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (gælder kun for polychlorerede naphthalener (PCN)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2012 efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder i Bulgarien indtil den 31. december 2009 og i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11, gøre indsigelse mod overførsler til Bulgarien af:

a)

følgende affald til nyttiggørelse anført i bilag IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, undtagen polychlorerede naphthalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

og af

b)

affald til nyttiggørelse, som ikke er opført i disse bilag.

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de kompetente myndigheder i Bulgarien gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og som er bestemt til et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF eller direktiv 2001/80/EF i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget.

5.   Indtil den 31. december 2015 er alle overførsler til Rumænien af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III, underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som fastlagt i afsnit II.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder i Rumænien indtil den 31. december 2011 gøre indsigelse mod overførsler til Rumænien til nyttiggørelse af følgende affaldstyper i bilag III og IV, i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11:

 

B2070

 

B2100, undtagen aluminiumoxidaffald

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 og A1030 (kun punkterne vedrørende arsen, kviksølv og thallium)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (gælder kun for polychlorerede naphthalener (PCN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2015 efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

Som en undtagelse fra artikel 12 kan de kompetente myndigheder i Rumænien indtil den 31. december 2011 og i overensstemmelse med de indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11, gøre indsigelse mod overførsler til Rumænien af:

a)

følgende affald til nyttiggørelse anført i bilag IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, undtagen polychlorerede naphthalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

og af

b)

affald til nyttiggørelse, som ikke er opført i disse bilag.

Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2015 efter proceduren i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2006/12/EF.

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de kompetente myndigheder i Rumænien gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og som er bestemt til et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, i direktiv 2000/76/EF eller direktiv 2001/80/EF, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget.

6.   Når der i denne artikel henvises til afsnit II i forbindelse med affald, der er opført i bilag III, finder artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, nr. 5), samt artikel 6, 11, 22, 23, 24, 25 og 31 ikke anvendelse.

Artikel 64

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. juli 2007.

2.   Såfremt datoen for Bulgariens eller Rumæniens tiltrædelse er senere end den i stk. 1 angivne anvendelsesdato for denne forordning, finder artikel 63, stk. 4 og 5, som en undtagelse fra stk. 1, anvendelse fra tiltrædelsestidspunktet.

3.   Hvis de berørte medlemsstater giver deres samtykke hertil, kan artikel 26, stk. 4, finde anvendelse inden den 12. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. juni 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 58.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 19.11.2003 (EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 281), Rådets fælles holdning af 24.6.2005 (EUT C 206 E af 23.8.2005, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 29.5.2006.

(3)  EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

(4)  EFT L 310 af 3.12.1994, s. 70.

(5)  EFT L 156 af 23.6.1999, s. 37.

(6)  EFT L 39 af 16.2.1993, s. 1.

(7)  EFT L 39 af 16.2.1993, s. 3.

(8)  EFT L 272 af 4.10.1997, s. 45.

(9)  EFT L 22 af 24.1.1997, s. 14.

(10)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).

(11)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

(12)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

(13)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(14)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(15)  EFT L 35 af 12.2.1992, s. 24.

(16)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).

(17)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(18)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 215/2006 (EUT L 38 af 9.2.2006, s. 11).

(19)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(20)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(21)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3. Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18).

(22)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(23)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 34.

(24)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(25)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG IA

Image

Image

Image

Image


BILAG IB

Image

Image

Image

Image


BILAG IC

NÆRMERE VEJLEDNING I UDFYLDELSEN AF ANMELDELSES- OG TRANSPORTFORMULARERNE


BILAG II

OPLYSNINGER OG DOKUMENTATION VED ANMELDELSE

Del 1   Oplysninger, som skal anføres på eller være vedlagt anmeldelsesformularen:

1.

Anmeldelsesformularens løbenummer eller andet accepteret middel til identifikation og forventet samlet antal overførsler.

2.

Anmelderens navn, adresse, telefon- og faxnummer, e-post-adresse, registreringsnummer og kontaktperson.

3.

Hvis anmelderen ikke er den samme som producenten: producentens navn, adresse, telefon- og faxnummer, e-post-adresse og kontaktperson.

4.

Forhandlerens eller mæglerens navn, adresse, telefon- og faxnummer, e-post-adresse og kontaktperson, såfremt anmelderen har bemyndiget ham i overensstemmelse med artikel 2, nr. 15).

5.

Nyttiggørelses‐ eller bortskaffelsesvirksomhedens navn, adresse, telefon- og faxnummer, e‐post-adresse, registreringsnummer og kontaktperson samt den anvendte teknologi og eventuel status som forhåndsgodkendt ifølge artikel 14.

Hvis affaldet er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal der gives tilsvarende oplysninger om alle de virksomheder, hvor den midlertidige og ikke-midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse efter planen skal finde sted.

Hvis anlægget til nyttiggørelse eller bortskaffelse er opført under kategori 5 i bilag I til direktiv 94/61/EF, skal der forelægges dokumentation for, at det er omfattet af en gyldig godkendelse, udstedt i henhold til artikel 4 og 5 i nævnte direktiv (f.eks. en erklæring om, at en sådan godkendelse eksisterer).

6.

Modtagerens navn, adresse, telefon- og faxnummer, e-post-adresse, registreringsnummer og kontaktperson.

7.

Påtænkt transportør(er) og/eller disses agenters navn, adresse, telefon- og faxnummer, e‐post-adresse, registreringsnummer og kontaktperson.

8.

Afsenderland og relevant kompetent myndighed.

9.

Transitland og relevant kompetent myndighed.

10.

Modtagerland og relevant kompetent myndighed.

11.

Enkeltanmeldelse eller generel anmeldelse. Hvis generel anmeldelse, ønsket gyldighedsperiode.

12.

Dato(er), hvor overførslen(-lerne) forventes påbegyndt.

13.

Påregnet transportmåde.

14.

Planlagt rute (specificeret ved ind- og udgangstoldsted i hvert af de berørte lande, herunder indgangs‐ og/eller udgangs- og/eller eksporttoldsteder i Fællesskabet) og planlagt rute (rute mellem grænseovergangsstederne), herunder alternativer, også i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

15.

Dokumentation for, at transportøren(-erne) er registreret til affaldstransport (f.eks. en erklæring om, at en sådan registrering eksisterer).

16.

Angivelse af affaldet på den pågældende liste samt dets oprindelse, beskrivelse, sammensætning og eventuelle farlige egenskaber. Har affaldet forskellig oprindelse, skal der tillige foreligge en detaljeret fortegnelse over det.

17.

Anslåede maksimums- og minimumsmængder.

18.

Påregnet emballagetype.

19.

Nøjagtig angivelse af nyttiggørelses‐ eller bortskaffelsesformerne, som anført i bilag II A og II B til direktiv 2006/12/EF.

20.

Hvis affaldet er bestemt til nyttiggørelse:

a)

den planlagte metode til bortskaffelse affald, der ikke kan nyttiggøres

b)

mængden af nyttiggjort materiale i forhold til mængden af affald, der ikke kan nyttiggøres

c)

den anslåede værdi af det nyttiggjorte materiale

d)

omkostningerne til nyttiggørelsen og til bortskaffelsen af affald, der ikke kan nyttiggøres.

21.

Dokumentation for forsikring vedrørende ansvar for skade forvoldt på tredjemand (f.eks. en erklæring om, at en sådan forsikring eksisterer).

22.

Dokumentation for en kontrakt (eller en erklæring om, at en sådan eksisterer) mellem anmelder og afsender om nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet, som er indgået og gældende på anmeldelsestidspunktet, jf. bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, nr. 4), og artikel 5.

23.

En kopi af kontrakten eller dokumentation for kontrakten (eller en erklæring om, at en sådan eksisterer) mellem producenten, den nye producent eller indsamler og mægler eller forhandler, hvis mægler eller forhandler handler som anmelder.

24.

Dokumentation for en finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring (eller en erklæring om, at en sådan eksisterer, hvis den kompetente myndighed tillader dette), som er stillet og gyldig på anmeldelsestidspunktet, eller hvis den kompetente myndighed, der godkender den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, tillader dette, senest når overførslen påbegyndes, jf. bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, nr. 5), og artikel 6.

25.

Erklæring fra anmelderen om, at han efter bedste overbevisning har afgivet fuldstændige og korrekte oplysninger.

26.

Når anmelderen ikke er den samme som producenten, jf. artikel 2, nr. 15), litra a), nr. i), sikrer anmelderen, at producenten eller en af de personer, der er nævnt i artikel 2, litra a), nr. ii) eller iii), om muligt også underskriver anmeldelsesformularen i bilag I A.

Del 2   Oplysninger, som skal anføres på eller være vedlagt transportformularen:

Anfør alle de i del 1 nævnte oplysninger, der skal være ajourført med i overensstemmelse med numrene nedenfor og de øvrige yderligere oplysninger, der er nævnt:

1.

Løbenummer og samlet antal overførsler.

2.

Datoen for overførslens begyndelse.

3.

Transportmiddel.

4.

Transportørens navn, adresse, telefon- og faxnummer og e-post-adresse.

5.

Rute (specificeret ved ind- og udgangstoldsted i hvert af de berørte lande, herunder indgangs‐ og/eller udgangs- og/eller eksporttoldsteder i Fællesskabet) og rute (rute mellem grænseovergangsstederne), herunder alternativer, også i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

6.

Mængder.

7.

Emballagetype.

8.

Særlige forholdsregler, som transportøren skal træffe.

9.

Erklæring fra anmelderen om, at alle de nødvendige godkendelser er modtaget fra de kompetente myndigheder i de berørte lande. Denne erklæring skal være underskrevet af anmelderen.

10.

Underskrift for hver overdragelse.

Del 3   Yderligere oplysninger og dokumentation, som de kompetente myndigheder kan forlange:

1.

Varighed og art af den godkendelse, som nyttiggørelses- eller bortskaffelsesvirksomheden har.

2.

Kopi af den godkendelse, der er givet i henhold til artikel 4 og 5 i direktiv 96/61/EF.

3.

Oplysninger om, hvilke foranstaltninger der skal træffes af hensyn til transportsikkerheden.

4.

Længden af transportvejen mellem anmelder og anlægget, herunder mulige rutealternativer, også i tilfælde af uforudsete omstændigheder, og i forbindelse med intermodal transport det sted, hvor overførslen foretages.

5.

Oplysninger om udgifterne til transport mellem anmelder og anlæg.

6.

Kopi af transportørens(-ernes) registrering vedrørende affaldstransporten.

7.

Kemisk analyse af affaldets sammensætning.

8.

Beskrivelse af den produktionsproces, hvorved affaldet er fremkommet.

9.

Beskrivelse af behandlingsprocessen i anlægget, der modtager affaldet.

10.

Finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring eller en kopi heraf.

11.

Oplysninger om, hvordan den finansielle sikkerhed eller den tilsvarende forsikring, som kræves i artikel 4, stk. 2, nr. 5), og artikel 6, er beregnet.

12.

Kopi af kontrakterne, jf. del 1, nr. 22) og 23).

13.

Kopi af forsikringspolicen vedrørende ansvar for skade forvoldt på tredjemand.

14.

Andre oplysninger, der er relevante for vurderingen af anmeldelsen i overensstemmelse med denne forordning og kravene i national lovgivning.


BILAG III

LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DE GENERELLE OPLYSNINGSKRAV I ARTIKEL 18

(»GRØN« liste) (1)

Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a)

at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b)

at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

Del I

Følgende affald er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18:

Affald, der er optaget på listen i bilag IX til Basel-konventionen (2) .

I denne forordning gælder følgende:

a)

Ved en henvisning til liste A i bilag IX til Basel-konventionen forstås en henvisning til bilag IV i denne forordning.

b)

Ved udtrykket »i form af færdigfremstillet råmateriale« i Basel-listen, nr. B1020 forstås det opregnede skrot i metalform i enhver ikke-spredbar (3) form.

c)

Den del af Basel-listens nr. B1100, der omhandler »slagge fra forarbejdning af kobber« osv., er ikke gældende; i stedet gælder (OECD) nr. GB040 i del II.

d)

Basel-listens nr. B1110 er ikke gældende; i stedet gælder (OECD) nr. GC010 og GC020 i del II.

e)

Basel-listens nr. B2050 er ikke gældende; i stedet gælder (OECD) nr. GC040 i del II.

f)

Udtrykket »fluorpolymeraffald« i Basel-listens nr. B3010 omfatter også polymerer og copolymerer af fluorethylen (PTFE).

Del II

Følgende affald er ligeledes omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18:

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‐raffinering

GB040

7112

262030

262090

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffinering

Andet affald indeholdende metaller

GC010

 

Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller legeringer

GC020

 

Elektronisk skrot (f.eks. printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og genvundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af basismetal og ædelt metal

GC030

ex ex 890800

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning, behørigt tømt for last og materialer hidrørende fra fartøjets drift, som måtte være klassificeret som farlige stoffer eller affald

GC050

 

Brugte katalysatorer fra flydende katalytisk krakning (FCC) (f.eks. aluminiumoxid og zeolitter)

Glasaffald i ikke-spredbar form

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Glasfiberaffald

Keramisk affald i ikke-spredbar form

GF010

 

Affald af keramiske produkter, som er keramisk brændt efter formningen, herunder keramiske beholdere (før og efter brug)

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

GG030

ex ex 2621

Bundaske og slaggeaftapning fra kulfyrede kraftværker

GG040

ex ex 2621

Flyveaske fra kulfyrede anlæg

Plastaffald

GH013

391530

ex ex 390410-40

Vinylchlorid-polymerer

Affald fra garvning og felbehandling, samt anvendelse af læder

GN010

ex ex 050200

Affald af svine- og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder

GN020

ex ex 050300

Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale

GN030

ex ex 050590

Affald af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, af fjer eller dele af fjer (også med klippede kanter) samt af dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede)


(1)  Listen stammer fra OECD-beslutningen, appendiks 3.

(2)  Bilag IX til Basel-konventionen er gengivet i denne forordnings bilag V, del 1, liste B.

(3)  Affald i »ikke-spredbar form« omfatter ikke affald i form af pulver, slam, støv eller faste emner, der indeholder bundet farligt væskeaffald.

BILAG IIIA

BLANDINGER AF TO ELLER FLERE AFFALDSTYPER I BILAG III, SOM IKKE ER KLASSIFICERET UNDER ET ENKELT NUMMER, JF. ARTIKEL 3, STK. 2

BILAG IIIB

YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN GRØNNE LISTE, DER AFVENTER MEDTAGELSE I DE RELEVANTE BILAG TIL BASEL-KONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. ARTIKEL 58, STK. 1, LITRA B)


BILAG IV

LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (»ORANGE« LISTE) (1)

Del I

Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er optaget på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen (2)

I denne forordning gælder følgende:

a)

Ved en henvisning til liste B i bilag VIII til Basel-konventionen forstås en henvisning til bilag III i denne forordning.

b)

I Basel-listens nr. A1010 refererer udtrykket »dog er affald, som specifikt er opført på liste B (bilag IX), undtaget« både til Basel-listens nr. B1020 og til noten til B1020 i bilag III, del I, litra b), i denne forordning.

c)

Basel-listens nr. A1180 og A2060 er ikke gældende; i stedet gælder OECD nr. GC010, GC020 og GC040 i bilag III, del II, i de relevante tilfælde.

d)

Basel-listens nr. A4050 omfatter brugte karforinger fra aluminiumsmeltning, da de indeholder Y33 uorganiske cyanider. Hvis cyaniderne er destrueret, henregnes brugte karforinger til nr. AB120 i del II, da de indeholder Y32, uorganiske fluorforbindelser, bortset fra calciumfluorid.

Del II

Følgende affald er ligeledes omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Metalholdigt affald

AA010

261900

Slagger og andet affald fra produktionen af jern og stål (3)

AA060

262050

Vanadiumaske og restprodukter (3)

AA190

810420ex ex 810430

Affald og skrot af magnesium, som er brandfarligt eller selvantændeligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brændbare gasser i farlige mængder

Affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

AB030

 

Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af metaller

AB070

 

Sand fra støbeprocesser

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Uorganiske halogenforbindelser, som ikke er anført i andre positioner

AB130

 

Brugt sandblæsningssand

AB150

ex ex 382490

Uraffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas (FGD)

Affald indeholdende hovedsagelig organiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og uorganiske materialer

AC060

ex ex 381900

Hydrauliske væsker

AC070

ex ex 381900

Bremsevæsker

AC080

ex ex 382000

Frostvæsker

AC150

 

Chlorfluorcarboner

AC160

 

Haloner

AC170

ex ex 440310

Affald af forarbejdet kork og træ

AC250

 

Overfladeaktive stoffer (tensider)

AC260

ex ex 3101

Flydende svinegødning; ekskrementer

AC270

 

Spildevandsslam

Affald, som kan indeholde enten uorganiske eller organiske bestanddele

AD090

ex ex 382490

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier og fremkaldermaterialer, som ikke er specificeret eller anført i andre positioner

AD100

 

Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af plast

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Ionbyttermateriale

AD150

 

Naturligt forekommende organisk materiale, anvendt som filter (såsom biofiltre)

Affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

RB020

ex ex 6815

Keramisk baserede fibre med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbestfibre


(1)  Listen stammer fra OECD-beslutningen, appendiks 4.

(2)  Bilag VIII til Basel-konventionen er gengivet i bilag V, del 1, liste A.

Bilag II til Basel-konventionen indeholder følgende:

Y46 Indsamlet husholdningsaffald, medmindre affaldet er behørigt klassificeret under en enkelt indgang i bilag III.

Y47 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald.

(3)  Denne liste omfatter affald i form af aske, restprodukter, slagger, galvaniseringsslagge, fræseskæl, støv, pulver, slam og filterkager, medmindre et materiale er udtrykkeligt anført andetsteds.

BILAG IVA

AFFALD, DER ER OPFØRT I BILAG III, MEN IKKE OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (ARTIKEL 3, STK. 3)


BILAG V

AFFALD, DER ER OMFATTET AF EKSPORTFORBUDDET I ARTIKEL 36

Indledende bemærkninger

1.

Dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af direktiv 91/689/EØF og 2006/12/EF.

2.

Dette bilag består af tre dele, hvoraf del 2 og 3 kun finder anvendelse, hvis del 1 ikke finder anvendelse. For at afgøre, om en given affaldstype er omfattet af dette bilag, undersøges det derfor først, om affaldstypen er opført i del 1 i dette bilag og hvis den ikke er, om den er opført i del 2, og hvis den ikke er, om den er opført i del 3.

Del 1 er opdelt i to afsnit: På liste A er opført affald, der er klassificeret som farligt i medfør af Basel-konventionens artikel 1, nr. i), litra a), og som derfor er omfattet af eksportforbuddet, og i liste B er anført affald, der ikke er omfattet af Basel-konventionens artikel 1, nr. i), litra a), og derfor ikke er omfattet af eksportforbuddet.

Hvis en affaldstype er anført i del 1, skal det kontrolleres, om den er opført i liste A eller i liste B. Kun hvis affaldstypen hverken er anført i liste A eller liste B i del 1, skal det kontrolleres, om det er anført blandt det farlige affald i del 2 (dvs. affaldstyper markeret med en asterisk) eller i del 3, og hvis det er tilfældet, er den omfattet af eksportforbuddet.

3.

Affald, der er anført på liste B i del 1, eller som optræder blandt det ikke-farlige affald i del 2 (dvs. affaldstyper, der ikke er markeret med en asterisk), er omfattet af eksportforbuddet, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a)

at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, eller

b)

at nyttiggørelse af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

Del 1 (1)

Liste A (Bilag VIII til Basel-konventionen)

A1   METALAFFALD OG METALHOLDIGT AFFALD

A1010

Metalaffald og affald af legeringer af følgende:

antimon

arsen

beryllium

cadmium

bly

kviksølv

selen

tellur

thallium

dog er affald, som specifikt er anført i liste B, undtaget.

A1020

Affald, dog ikke massivt metalaffald, som indeholder eller er forurenet med et af følgende:

antimon og antimonforbindelser

beryllium og berylliumforbindelser

cadmium og cadmiumforbindelser

bly og blyforbindelser

selen og selenforbindelser

tellur og tellurforbindelser

A1030

Affald, der indeholder eller er forurenet med et af følgende:

arsen og arsenforbindelser

kviksølv og kviksølvforbindelser

thallium og thalliumforbindelser

A1040

Affald, der indeholder et af følgende:

metalcarbonyler

hexavalente chromforbindelser

A1050

Galvanisk slam

A1060

Kasserede væsker fra metalbejdsning

A1070

Udludningsrester fra bearbejdning af zink, støv og slam, som f.eks. jarosit og hæmatit

A1080

Zinkaffald, der ikke er opført på liste B og indeholder bly og cadmium i så høj koncentration, at det falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A1090

Aske fra forbrænding af isoleret kobbertråd

A1100

Støv og rester fra gasrensesystemer ved kobbersmelteanlæg

A1110

Brugte opløsninger fra elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1120

Affaldsslam, herunder anodeslim, fra elektrolysesystemer til elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1130

Brugte ætseopløsninger indeholdende opløst kobber

A1140

Brugte kobberchlorid- og kobbercyanidkatalysatorer

A1150

Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader, som ikke er opført på liste B (2)

A1160

Kasserede blyakkumulatorer, hele og knuste

A1170

Usorterede kasserede batterier, undtagen blandinger, der kun består af liste B-batterier. Kasserede batterier, der ikke er opført på liste B og indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at de er farlige

A1180

Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot (3), som indeholder sådanne komponenter som akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB-kondensatorer, eller som er forurenet med bilag I-bestanddele (f.eks. cadmium, kviksølv, bly eller polychloreret biphenyl) i et sådant omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B1110) (4)

A1190

Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der indeholder eller er forurenet med stenkulstjære, PCB (5), bly, cadmium, andre organiske halogenforbindelser eller andre i bilag I nævnte bestanddele i et sådant omfang, at de udviser de i bilag III nævnte egenskaber.

A2   AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF UORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG ORGANISK MATERIALE

A2010

Glasaffald fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

A2020

Kasserede uorganiske fluorforbindelser i form af væsker eller slam, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2030

Katalysatoraffald, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2040

Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, når det indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at det falder ind under en farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2080)

A2050

Asbestaffald (støv og fibre)

A2060

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, når den indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at den falder ind under en farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2050)

A3   AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF ORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG UORGANISK MATERIALE

A3010

Affald fra fremstilling og forarbejdning af jordoliekoks og bitumen

A3020

Mineralolieaffald, der er uegnet til den oprindeligt tilsigtede brug

A3030

Affald, som indeholder, består af eller er forurenet med slam af blybaserede antibankemidler

A3040

Kasserede varmeoverføringsvæsker

A3050

Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbestoffer, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4020)

A3060

Nitrocellulloseaffald

A3070

Affald af phenol og phenolforbindelser, herunder chlorphenol, i form af væsker og slam

A3080

Affald af ethere, dog undtagen sådanne, som er opført på liste B

A3090

Affald af støv, aske, slam og mel af læder, når det indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3100)

A3100

Affald fra sletning af læder og andet læder- eller kunstlæderaffald, der ikke er egnet til fremstilling af lædervarer, som indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3090)

A3110

Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3110)

A3120

Shredderfluff

A3130

Kasserede organiske phosphorforbindelser

A3140

Kasserede ikke-halogenerede organiske opløsningsmidler, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A3150

Kasserede halogenerede organiske opløsningsmidler

A3160

Halogenerede og ikke-halogenerede ikke-vandige destillationsrester fra genvinding af organiske opløsningsmidler

A3170

Affald fra produktion af alifatiske halogenerede kulbrinter (såsom chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid og epichlorhydrin)

A3180

Affald, stoffer og genstande, der indeholder, består af eller er forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB), polychlorerede terphenyler (PCT), polychlorerede naphthalener (PCN), polybromerede biphenyler (PBB) eller andre polybromerede analoger af disse forbindelser i en koncentration på 50 mg/kg eller derover (6)

A3190

Tjærerester (undtagen asfaltcement) fra raffinering, destillation og pyrolytisk behandling af organisk materiale

A3200

Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og ‐vedligehold, som indeholder tjære (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2130)

A4   AFFALD, SOM KAN INDEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELE

A4010

Affald fra produktion, tilberedning og brug af farmaceutiske produkter, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4020

Klinisk affald og dermed beslægtet affald, dvs. affald fra lægebehandling, sygepleje, tandbehandling, dyrlægepraksis mv., samt affald, der produceres på hospitaler og lignende institutioner i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienter og forskningsprojekter

A4030

Affald fra produktion, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter, herunder pesticider og herbicider, der er kasseret, fordi de er fejlproduceret, for gamle (7) eller uegnede til det oprindelige formål

A4040

Affald fra produktion, formulering og anvendelse af kemikalier til træimprægnering (8)

A4050

Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

organiske cyanider

A4060

Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand og kulbrinter/vand

A4070

Affald fra produktion, formulering og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigmenter, maling, lak og fernis, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4010)

A4080

Eksplosivt affald (dog ikke sådant affald, som er opført på liste B)

A4090

Andre sure og basiske opløsninger end dem, der er opført under det tilsvarende punkt i liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2120)

A4100

Affald fra industrielt forureningsbegrænsende udstyr til rensning af luftafkast fra industrien, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4110

Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

en polychloreret dibenzofuran

en polychloreret dibenzodioxin

A4120

Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med peroxider

A4130

Brugt emballage og beholdere, der indeholder bilag I-bestanddele i en sådan koncentration, at de falder ind under farekategorierne i bilag III

A4140

Affald, der består af eller indeholder fejlproducerede eller for gamle (9) kemikalier, der henhører under en af kategorierne i bilag I, og falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A4150

Kemikalieaffald fra forsknings- og udviklingsarbejde og undervisningsvirksomhed, som ikke er identificeret og/eller er nye, så deres virkninger på menneskers sundhed og/eller miljø ikke kendes

A4160

Brugt aktivt kul, som ikke er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2060)

Liste B (Bilag IX til Basel-konventionen)

B1   METALAFFALD OG METALHOLDIGT AFFALD

B1010

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikke-spredbar form:

ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

skrot af jern og stål

skrot af kobber

skrot af nikkel

skrot af aluminium

skrot af zink

skrot af tin

skrot af wolfram

skrot af molybdæn

skrot af tantal

skrot af magnesium

skrot af cobalt

skrot af bismut

skrot af titan

skrot af zirconium

skrot af mangan

skrot af germanium

skrot af vanadium

skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

skrot af thorium

skrot af sjældne jordarter

skrot af chrom

B1020

Rent ikke-kontamineret metalskrot, herunder legeringer, i form af færdigfremstillet råmateriale (plader, barrer, stænger, mv.):

skrot af antimon

skrot af beryllium

skrot af cadmium

skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

skrot af selen

skrot af tellur

B1030

Rester, der indeholder varmebestandigt metal

B1031

Molybdæn-, wolfram-, tantal-, titan-, niobium- og rheniumaffald af metal og metallegeringer i metalform i spredbar form (metalpulver), dog undtagen sådant affald, som er opført på liste A i punkt A1050, galvanisk slam.

B1040

Skrottede samlinger fra elproduktion, som ikke er forurenet med smøreolier, PCB eller PCT i et sådant omfang, at de er farlige

B1050

Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som ikke indeholder bilag I-materialer i en sådan koncentration, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III (10)

B1060

Affald af selen og tellur i metallisk form, herunder pulver

B1070

Affald af kobber og kobberlegeringer i spredbar form, medmindre det indeholder bilag I-materialer i et sådant omfang, at det falder ind under en af farekategorierne i bilag III

B1080

Zinkaske og -rester, herunder zinklegeringer, i spredbar form, medmindre de indeholder bilag I-materialer i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III, eller falder ind under farekategori H4.3 (11)

B1090

Kasserede batterier, der opfylder en bestemt specifikation, undtagen batterier fremstillet med bly, cadmium eller kviksølv

B1100

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og -raffinering:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

Slagger fra forarbejdning af kobber til yderligere forarbejdning eller raffinering, når de ikke indeholder arsen, bly eller cadmium i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

B1110

Elektriske og elektroniske samlinger:

Elektroniske komponentsamlinger, der kun består af metaller og legeringer

Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot (12)(herunder printplader), som ikke indeholder sådanne komponenter som akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB-kondensatorer, eller som ikke er forurenet med bilag I-bestanddele (f.eks. cadmium, kviksølv, bly eller polychloreret biphenyl) eller hvorfra sådanne er fjernet, i et sådant omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste A, A1180)

Elektriske og elektroniske komponentsamlinger (f.eks. printplader, elektroniske komponenter og tråd) til direkte genbrug (13) og ikke genvinding eller slutdeponering (14)

B1115

Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der ikke er opført på liste A under A1190, bortset fra dem, der er bestemt til de i bilag IV A nævnte operationer eller enhver anden bortskaffelsesoperation, der på et hvilket som helst stadium indebærer ukontrollerede termiske processer såsom afbrænding

B1120

Brugte katalysatorer, undtagen væsker, der har været brugt som katalysatorer, indeholdende et af følgende:

Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A:

scandium

vanadium

mangan

cobalt

kobber

yttrium

niobium

hafnium

wolfram

titan

chrom

jern

nikkel

zink

zirconium

molybdæn

tantal

rhenium

Lanthanider (sjældne jordarters metaller):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cerium

neodym

europium

terbium

holmium

thulium

lutetium

B1130

Rensede brugte ædelmetalholdige katalysatorer

B1140

Ædelmetalholdige rester i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

B1150

Affald af ædelmetal og ædelmetallegeringer (guld, sølv, platingruppen, men ikke kviksølv) i spredbar ikke-flydende form, behørigt emballeret og mærket

B1160

Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader (se også det tilsvarende punkt i liste A, A1150).

B1170

Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film

B1180

Fotografisk filmaffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv

B1190

Fotopapiraffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv

B1200

Slaggegranulat fra fremstilling af jern og stål

B1210

Slagge fra fremstilling af jern og stål, herunder slagge som råmateriale for udvinding af TiO2 og vanadium

B1220

Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301), hovedsagelig til bygningsformål

B1230

Fræseskæl fra fremstilling af jern og stål

B1240

Fræseskæl af kobberoxid

B1250

Affald fra udtjente køretøjer, der hverken indeholder væsker eller andre farlige bestanddele

B2   AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF UORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG ORGANISK MATERIALE

B2010

Affald fra minedrift i ikke-spredbar form:

Affald af naturlig grafit

Affald af skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde

Glimmeraffald

Affald af leucit, nephelin og nephelinsyenit

Feldspataffald

Flusspataffald

Fast siliciumdioxidaffald med undtagelse af affald, som bruges i støbeprocesser

B2020

Glasaffald i ikke-spredbar form

Glasskår og andet glasaffald og skrot, med undtagelse af glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

B2030

Keramisk affald i ikke-spredbar form

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

B2040

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele:

Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsageligt til bygning og slibning

Svovl i fast form

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

Nedbrudt beton

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

B2050

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, som ikke er opført på liste A (se også det tilsvarende punkt i liste A, A2060).

B2060

Brugt aktivt kul, der ikke indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at det falder ind under en af kategorierne i bilag III, f.eks. kul fra drikkevandsbehandling og processer i levnedsmiddelindustrien og vitaminproduktion (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4160).

B2070

Calciumfluoridslam

B2080

Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, som ikke er opført på liste A (se også det tilsvarende punkt i liste A, A2040).

B2090

Rester af anoder fra stål- eller aluminiumproduktion fremstillet af jordoliekoks eller bitumen og rengjort til normale industrispecifikationer (dog ikke anoderester fra chloralkalielektrolyse og metallurgisk industri)

B2100

Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra aluminiumoxidproduktion, dog ikke materialer, der har været benyttet til gasrensning, flokkulering eller filtrering

B2110

Bauxitrest (»rødt slam«) (pH sænket til under 11,5)

B2120

Syre- og baseaffald i form af opløsninger med pH mellem 2 og 11,5, som ikke er ætsende eller på anden måde farlige (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090)

B2130

Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og ‐vedligehold, som ikke indeholder tjære (15)(se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090)

B3   AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF ORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG UORGANISK MATERIALE

B3010

Plastaffald:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer, f.eks. følgende (16):

ethylen

styren

polypropylen

polyethylenterephthalat

acrylonitril

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutylenterepthalater

polycarbonater

polyethere

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

ureaformaldehydharpikser

phenolformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

polyamider

Følgende fluorpolymeraffald (17)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020

Affald af papir, pap og papirprodukter

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald:

Affald og skrot af papir eller pap af:

ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

andre produkter, bl.a.

1)

lamineret pap

2)

usorteret skrot

B3030

Tekstilaffald

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

ikke kartet eller kæmmet

andet

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

andet affald af uld eller fine dyrehår

affald af grove dyrehår

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

garnaffald (herunder trådaffald)

opkradset tekstilmateriale

andet

Blår og affald af hør

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee)

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

af syntetiske fibre

af andre regenererede fibre

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

sorteret

andet

B3035

Affald af tekstilgulvbelægninger, gulvtæpper

B3040

Gummiaffald

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald:

Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)

B3050

Ubehandlet affald af kork eller træ

Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

Korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

B3060

Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende:

Vinbærme

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Fiskeaffald

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr

B3065

Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og -fedtstoffer (f.eks. fritureolie), såfremt det ikke falder under en bilag III-kategori

B3070

Følgende affald:

Affald af menneskehår

Halmaffald

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

B3080

Afklip og skrot af gummi

B3090

Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer, med undtagelse af læderslam, når det ikke indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3100)

B3100

Støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3090)

B3110

Afhåringsaffald, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3110)

B3120

Affald bestående af farvestoffer til levnedsmidler

B3130

Affald af etherpolymerer og af ikke-farlige ethermonomerer, der ikke kan danne peroxider

B3140

Brugte dæk, dog ikke dæk, der er bestemt til behandling ifølge bilag IV A

B4   AFFALD, SOM KAN INDEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELE

B4010

Affald, der hovedsagelig består af vandbaserede/latexbaserede malinger, trykfarver og hærdede lakker, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler, tungmetaller eller biocider i et sådant omfang, at de skal regnes for farlige (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4070)

B4020

Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbestoffer, som ikke er opregnet på liste A, og som ikke indeholder opløsningsmidler eller andre forureninger i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III, f.eks. vandbaserede samt klæbestoffer, der er baseret på kasein, stivelse, dekstrin, celluloseethere eller polyvinylalkohol (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3050)

B4030

Engangskameraer, med batterier, der ikke er opført på liste A

Del 2

Affald anført i bilaget til beslutning 2000/532/EF (18)

01   AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER

01 01

Affald fra brydning af mineraler

01 01 01

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

01 01 02

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

01 03

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

01 03 04*

Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm

01 03 05*

Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer

01 03 06

Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05

01 03 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

01 03 08

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

01 03 09

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

01 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

01 04

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 04 07*

Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 04 08

Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 09

Kasseret sand og ler

01 04 10

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 11

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 12

Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13

Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

01 05

Boremudder og andet boreaffald

01 05 04

Ferskvandsboremudder og –boreaffald

01 05 05*

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

01 05 06*

Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer

01 05 07

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

01 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02   AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER

02 01

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri

02 01 01

Slam fra vask og rengøring

02 01 02

Affald i form af animalske vævsdele

02 01 03

Affald i form af vegetabilske vævsdele

02 01 04

Plastaffald (undtagen emballager)

02 01 06

Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

02 01 07

Affald fra skovbrug

02 01 08*

Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

02 01 09

Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08

02 01 10

Metalaffald

02 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 02

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse

02 02 01

Slam fra vask og rengøring

02 02 02

Affald i form af animalske vævsdele

02 02 03

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 02 04

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse

02 03 01

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

02 03 02

Affald fra konserveringsmidler

02 03 03

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

02 03 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 03 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 04

Affald fra sukkerfremstilling

02 04 01

Jord fra rengøring og vask af roer

02 04 02

Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne

02 04 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 05

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter

02 05 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 05 02

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 06

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker

02 06 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 06 02

Affald fra konserveringsmidler

02 06 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 07

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

02 07 01

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

02 07 02

Affald fra spritdestillation

02 07 03

Affald fra kemisk behandling

02 07 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 07 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

03   AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE

03 01

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler

03 01 01

Bark- og korkaffald

03 01 04*

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer

03 01 05

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04

03 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

03 02

Affald fra træbeskyttelse

03 02 01*

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

03 02 02*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

03 02 03*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

03 02 04*

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

03 02 05*

Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer

03 02 99

Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

03 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap

03 03 01

Bark- og træaffald

03 03 02

Grønludslam (fra genvinding af kogelud)

03 03 05

Slam fra afsværtning af returpapir

03 03 07

Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og –pap

03 03 08

Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug

03 03 09

Kalkslamaffald

03 03 10

Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof- og bestrygningsrestprodukt

03 03 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10

03 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

04   AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 01

Affald fra læder- og pelsindustrien

04 01 01

Affald fra skavning og spaltning med kalk

04 01 02

Affald fra kalkbehandling

04 01 03*

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

04 01 04

Garvelud indeholdende chrom

04 01 05

Garvelud uden chrom

04 01 06

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom

04 01 07

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden chrom

04 01 08

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende chrom

04 01 09

Affald fra beredning og efterbehandling

04 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

04 02

Affald fra tekstilindustrien

04 02 09

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

04 02 10

Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)

04 02 14*

Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

04 02 15

Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14

04 02 16*

Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer

04 02 17

Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16

04 02 19*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

04 02 20

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19

04 02 21

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre

04 02 22

Affald fra forarbejdede tekstilfibre

04 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05   AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

05 01

Affald fra olieraffinering

05 01 02*

Slam fra afsaltning

05 01 03*

Bundslam fra tanke

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 05*

Oliespild

05 01 06*

Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr

05 01 07*

Svovlsur tjære

05 01 08*

Andre former for tjære

05 01 09*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

05 01 10

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09

05 01 11*

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

05 01 12*

Olie indeholdende syre

05 01 13

Slam fra kedelfødevand

05 01 14

Affald fra køletårne

05 01 15*

Brugt filterjord

05 01 16

Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05 06

Affald fra pyrolyse af kul

05 06 01*

Svovlsur tjære

05 06 03*

Andre former for tjære

05 06 04

Affald fra køletårne

05 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05 07

Affald fra rensning og transport af naturgas

05 07 01*

Kviksølvholdigt affald

05 07 02

Svovlholdigt affald

05 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06   AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

06 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer

06 01 01*

Svovlsyre og svovlsyrling

06 01 02*

Saltsyre

06 01 03*

Flussyre

06 01 04*

Phosphorsyre og phosphorsyrling

06 01 05*

Salpetersyre og salpetersyrling

06 01 06*

Andre syrer

06 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser

06 02 01*

Calciumhydroxid

06 02 03*

Natrium‐ og kaliumhydroxid

06 02 04*

Ammoniumhydroxid

06 02 05*

Andre baser

06 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider

06 03 11*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider

06 03 13*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller

06 03 14

Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13

06 03 15*

Metaloxider indeholdende tungmetaller

06 03 16

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15

06 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 04

Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03

06 04 03*

Arsenholdigt affald

06 04 04*

Kviksølvholdigt affald

06 04 05*

Affald indeholdende andre tungmetaller

06 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

06 05 02*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

06 05 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02

06 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser

06 06 02*

Affald indeholdende farlige sulfider

06 06 03

Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02

06 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser

06 07 01*

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

06 07 02*

Aktivt kul fra chlorproduktion

06 07 03*

Kviksølvholdigt bariumsulfatslam

06 07 04*

Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

06 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 08

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater

06 08 02*

Affald indeholdende farlig chlorsilan

06 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 09

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor

06 09 02

Phosphorslagge

06 09 03*

Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

06 09 04

Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03

06 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 10

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning

06 10 02*

Affald indeholdende farlige stoffer

06 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 11

Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler

06 11 01

Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid

06 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 13

Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret

06 13 01*

Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider

06 13 02*

Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)

06 13 03

Carbon black

06 13 04*

Affald fra asbestforarbejdning

06 13 05*

Sod

06 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07   AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

07 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser

07 01 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 01 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 01 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 01 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 01 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 01 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 01 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 01 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 01 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11

07 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre

07 02 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 02 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 02 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 02 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 02 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 02 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 02 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 02 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 02 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11

07 02 13

Plastaffald

07 02 14*

Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer

07 02 15

Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14

07 02 16*

Affald indeholdende farlig silicone

07 02 17

Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16

07 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)

07 03 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 03 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 03 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 03 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 03 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 03 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 03 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 03 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 03 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11

07 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider

07 04 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 04 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 04 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 04 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 04 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 04 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 04 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 04 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 04 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11

07 04 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 05

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler

07 05 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 05 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 05 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 05 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 05 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 05 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 05 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 05 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 05 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11

07 05 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 05 14

Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13

07 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

07 06 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 06 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 06 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 06 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 06 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 06 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 06 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 06 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 06 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11

07 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede

07 07 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 07 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 07 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 07 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 07 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 07 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 07 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 07 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 07 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11

07 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08   AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

08 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak

08 01 11*

Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 12

Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

08 01 13*

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 14

Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13

08 01 15*

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 16

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15

08 01 17*

Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 18

Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17

08 01 19*

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 20

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19

08 01 21*

Affald af maling‐ eller lakfjerner

08 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)

08 02 01

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

08 02 02

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

08 02 03

Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer

08 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver

08 03 07

Vandigt slam indeholdende trykfarver

08 03 08

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

08 03 12*

Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 13

Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12

08 03 14*

Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 15

Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14

08 03 16*

Kasserede ætsevæsker

08 03 17*

Kasseret toner indeholdende farlige stoffer

08 03 18

Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17

08 03 19*

Dispergeringsolie

08 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

08 04 09*

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 10

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

08 04 11*

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 12

Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11

08 04 13*

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 14

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13

08 04 15*

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 16

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15

08 04 17*

Harpiksolie

08 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 05

Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08

08 05 01*

Isocyanataffald

09   AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

09 01

Affald fra den fotografiske industri

09 01 01*

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

09 01 02*

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

09 01 03*

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

09 01 04*

Fixerbade

09 01 05*

Blegebade og blege-fixerbade

09 01 06*

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet

09 01 07

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

09 01 08

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

09 01 10

Engangskameraer uden batterier

09 01 11*

Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12

Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11

09 01 13*

Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06

09 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10   AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 01

Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)

10 01 02

Flyveaske stammende fra kul

10 01 03

Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ

10 01 04*

Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie

10 01 05

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

10 01 07

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

10 01 09*

Svovlsyre

10 01 13*

Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel

10 01 14*

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 15

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14

10 01 16*

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 17

Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16

10 01 18*

Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 01 19

Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18

10 01 20*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 01 21

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20

10 01 22*

Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer

10 01 23

Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22

10 01 24

Sand fra fluid bed-forbrænding

10 01 25

Affald fra brændselsoplagring og ‐behandling til kulfyrede kraftværker

10 01 26

Affald fra behandling af kølevand

10 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 01

Affald fra slaggebehandling

10 02 02

Ubehandlet slagge

10 02 07*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 08

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07

10 02 10

Glødeskal

10 02 11*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 02 12

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11

10 02 13*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 14

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13

10 02 15

Andet slam og filterkager

10 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 02

Anode-affald

10 03 04*

Slagge fra ikke-forædlende forarbejdning

10 03 05

Aluminiumoxidaffald

10 03 08*

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09*

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 15*

Afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 03 16

Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15

10 03 17*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 03 18

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17

10 03 19*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 20

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19

10 03 21*

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 22

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21

10 03 23*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 24

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23

10 03 25*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 10 02 14

10 03 26

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25

10 03 27*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 03 28

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27

10 03 29*

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 03 30

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29

10 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01*

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02*

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 03*

Calciumarsenat

10 04 04*

Støv fra røggasrensning

10 04 05*

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06*

Fast affald fra røggasrensning

10 04 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 04 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 04 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09

10 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 05 03*

Støv fra røggasrensning

10 05 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 05 05*

Fast affald fra røggasrensning

10 05 06*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 05 08*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 05 09

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08

10 05 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 05 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10

10 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 06 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 06 03*

Støv fra røggasrensning

10 06 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 06 06*

Fast affald fra røggasrensning

10 06 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 06 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 06 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09

10 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 07

Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker

10 07 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 07 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 07 03

Fast affald fra røggasrensning

10 07 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 07 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 07 07*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 07 08

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07

10 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 04

Partikelformet materiale og støv

10 08 08*

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 09

Andre slagger

10 08 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 08 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10

10 08 12*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 08 13

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12

10 08 14

Anode-affald

10 08 15*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 16

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15

10 08 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17

10 08 19*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 08 20

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19

10 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 03

Ovnslagge

10 09 05*

Ubenyttede støbekerner og ‐forme indeholdende farlige stoffer

10 09 06

Ubenyttede støbekerner og ‐forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05

10 09 07*

Brugte støbekerner og ‐forme indeholdende farlige stoffer

10 09 08

Brugte støbekerner og ‐forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07

10 09 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09

10 09 11*

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 09 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11

10 09 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 09 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13

10 09 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 09 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15

10 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 10

Affald fra metalstøberier

10 10 03

Ovnslagge

10 10 05*

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 06

Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05

10 10 07*

Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 08

Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07

10 10 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 10 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09

10 10 11*

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 10 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11

10 10 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 10 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13

10 10 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 10 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15

10 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 11

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter

10 11 03

Affaldsglas-baserede fibermaterialer

10 11 05

Partikelformet materiale og støv

10 11 09*

Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer

10 11 10

Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09

10 11 11*

Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

10 11 12

Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11

10 11 13*

Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer

10 11 14

Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13

10 11 15*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 16

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15

10 11 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17

10 11 19*

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 11 20

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19

10 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 12

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer

10 12 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

10 12 03

Partikelformet materiale og støv

10 12 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 12 06

Kasserede forme

10 12 08

Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)

10 12 09*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 12 10

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09

10 12 11*

Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller

10 12 12

Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11

10 12 13

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

10 12 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 13

Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå

10 13 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

10 13 04

Affald fra brænding og læskning af kalk

10 13 06

Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)

10 13 07

Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest

10 13 09*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 13 10

Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09

10 13 11

Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10

10 13 12*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 13 13

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12

10 13 14

Betonaffald og betonslam

10 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 14

Affald fra krematorier

10 14 01*

Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv

11   AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

11 01

Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)

11 01 05*

Bejdsesyrer

11 01 06*

Syrer, ikke andetsteds specificeret

11 01 07*

Bejdsebaser

11 01 08*

Phosphateringsbade

11 01 09*

Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer

11 01 10

Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09

11 01 11*

Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer

11 01 12

Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11

11 01 13*

Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer

11 01 14

Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13

11 01 15*

Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer

11 01 16*

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

11 01 98*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

11 02

Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer

11 02 02*

Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)

11 02 03

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

11 02 05*

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

11 02 06

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05

11 02 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

11 03

Slam og faste produkter fra hærdning

11 03 01*

Cyanidholdigt affald

11 03 02*

Andet affald

11 05

Affald fra varmforzinkningsprocesser

11 05 01

Hårdzink

11 05 02

Zinkaske

11 05 03*

Fast affald fra røggasrensning

11 05 04*

Kasserede flusmidler

11 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

12   AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST

12 01

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

12 01 01

Filspåner og drejespåner af jern

12 01 02

Metalstøv og -partikler af jern

12 01 03

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

12 01 04

Metalstøv og ‐partikler af ikke-jernmetal

12 01 05

Plastspåner

12 01 06*

Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

12 01 07*

Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

12 01 08*

Halogenholdige skæreolie-emulsioner og –opløsninger

12 01 09*

Halogenfrie skæreolie-emulsioner og –opløsninger

12 01 10*

Syntetiske skæreolier

12 01 12*

Brugt voks og fedt

12 01 13

Affald fra svejsning

12 01 14*

Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer

12 01 15

Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14

12 01 16*

Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer

12 01 17

Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16

12 01 18*

Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)

12 01 19*

Let bionedbrydelige skæreolier

12 01 20*

Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer

12 01 21

Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20

12 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

12 03

Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)

12 03 01*

Vandigt vaskevand

12 03 02*

Affald fra dampaffedtning

13   OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)

13 01

Affald fra hydraulikolier

13 01 01*

Hydraulikolier indeholdende PCB (19)

13 01 04*

Chlorerede emulsioner

13 01 05*

Ikke-chlorerede emulsioner

13 01 09*

Mineralske, chlorerede hydraulikolier

13 01 10*

Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

13 01 11*

Syntetiske hydraulikolier

13 01 12*

Let bionedbrydelige hydraulikolier

13 01 13*

Andre hydraulikolier

13 02

Motor-, gear- og smøreolieaffald

13 02 04*

Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 05*

Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 06*

Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

13 02 07*

Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier

13 02 08*

Andre motor-, gear- og smøreolier

13 03

Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 01*

Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB

13 03 06*

Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01

13 03 07*

Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 08*

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 09*

Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 10*

Andre isolations- og varmetransmissionsolier

13 04

Bundolie (fra skibe)

13 04 01*

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

13 04 02*

Affald fra modtageanlæg for bundolie

13 04 03*

Bundolie fra anden sejlads

13 05

Materiale fra olieseparatorer

13 05 01*

Fast affald fra sandfang og olieseparatorer

13 05 02*

Slam fra olieseparatorer

13 05 03*

Slam fra olieudskillere

13 05 06*

Olie fra olieseparatorer

13 05 07*

Olieholdigt vand fra olieseparatorer

13 05 08*

Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

13 07

Affald fra flydende brændstoffer

13 07 01*

Brændselsolie og dieselolie

13 07 02*

Benzin

13 07 03*

Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

13 08

Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret

13 08 01*

Afsaltningsslam eller –emulsioner

13 08 02*

Andre emulsioner

13 08 99*

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14   KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)

14 06

Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler

14 06 01*

Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

14 06 02*

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

14 06 03*

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

14 06 04*

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

14 06 05*

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

15   EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET

15 01

Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)

15 01 01

Papir- og papemballage

15 01 03

Plastemballage

15 01 02

Træemballage

15 01 04

Metalemballage

15 01 05

Kompositemballage

15 01 06

Blandet emballage

15 01 07

Glasemballage

15 01 09

Tekstilemballage

15 01 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

15 01 11*

Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere

15 02

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

15 02 02*

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

15 02 03

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

16   AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN

16 01

Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)

16 01 03

Udtjente dæk

16 01 04*

Udtjente køretøjer

16 01 06

Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele

16 01 07*

Oliefiltre

16 01 08*

Kviksølvholdige komponenter

16 01 09*

Komponenter indeholdende PCB

16 01 10*

Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)

16 01 11*

Bremseklodser indeholdende asbest

16 01 12

Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11

16 01 13*

Bremsevæsker

16 01 14*

Frostvæsker indeholdende farlige stoffer

16 01 15

Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14

16 01 16

Tanke til flydende gas

16 01 17

Jernholdigt metal

16 01 18

Ikke-jernmetal

16 01 19

Plast

16 01 20

Glas

16 01 21*

Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07-16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14

16 01 22

Komponenter, ikke andetsteds specificeret

16 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

16 02

Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

16 02 09*

Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB

16 02 10*

Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09

16 02 11*

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC

16 02 12*

Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest

16 02 13*

Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele (20), bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 12

16 02 14

Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr

16 02 16

Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15

16 03

Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer

16 03 03*

Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

16 03 04

Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03

16 03 05*

Organisk affald indeholdende farlige stoffer

16 03 06

Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05

16 04

Kasserede eksplosive stoffer

16 04 01*

Kasseret ammunition

16 04 02*

Kasseret fyrværkeri

16 04 03*

Andre kasserede eksplosive stoffer

16 05

Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier

16 05 04*

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

16 05 05

Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04

16 05 06*

Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

16 05 07*

Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 05 08*

Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 05 09

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

16 06

Batterier og akkumulatorer

16 06 01*

Blyakkumulatorer

16 06 02*

Ni-Cd-batterier

16 06 03*

Kviksølvholdige batterier

16 06 04

Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)

16 06 05

Andre batterier og akkumulatorer

16 06 06*

Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer

16 07

Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)

16 07 08*

Olieholdigt affald

16 07 09*

Affald indeholdende andre farlige stoffer

16 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

16 08

Brugte katalysatorer

16 08 01

Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)

16 08 02*

Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller (21) eller farlige overgangsmetalforbindelser

16 08 03

Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret

16 08 04

Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)

16 08 05*

Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre

16 08 06*

Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer

16 08 07*

Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer

16 09

Oxiderende stoffer

16 09 01*

Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02*

Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat

16 09 03*

Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid

16 09 04*

Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret

16 10

Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet

16 10 01*

Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

16 10 02

Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01

16 10 03*

Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

16 10 04

Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01*

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 02

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01

16 11 03*

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 04

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03

16 11 05*

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 06

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05

17   BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 01

Beton

17 01 02

Mursten

17 01 03

Tegl og keramik