ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 189

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
12. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1051/2006 af 11. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1052/2006 af 11. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2006 af 11. juli 2006 om tiende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

5

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 19. juni 2006 om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse

7

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juli 2006 om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Letland (meddelt under nummer K(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juli 2006 om ændring af tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Litauen (meddelt under nummer K(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 22. juni 2006 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

15

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/482/FUSP af 10. april 2006 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

16

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

17

 

*

Rådets afgørelse 2006/483/FUSP af 11. juli 2006 om gennemførelse af fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

23

 

*

Rådets afgørelse 2006/484/FUSP af 11. juli 2006 om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2319/89 af 28. juli 1989 om minimumskvalitetskrav til Williams- og Rochapærer i sukkerlage eller naturlig frugtsaft, hvortil der kan ydes producentstøtte (EFT L 220 af 29.7.1989)

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1051/2006

af 11. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 11. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1052/2006

af 11. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (Sapard)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000 (2) er der fastsat bestemmelser om ex officio frigørelse af uudnyttede bevillinger, idet det navnlig fastsættes, at frigørelse for 2004 og 2005 sker pr. 31. december i det andet år efter året for indgåelse af den pågældende finansielle forpligtelse (»n+2 regel« for ex officio frigørelse), jf. artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (3).

(2)

I 2005 blev Bulgarien og navnlig Rumænien ramt af voldsomme oversvømmelser, der yderligere vanskeliggjorde gennemførelsen af instrumentet, og som sandsynligvis vil påvirke anvendelsen af bevillingerne for 2004 og 2005.

(3)

Det er derfor berettiget at anvende bestemmelser om »n+3« ex officio frigørelse for 2004 og 2005 for Bulgarien og Rumænien.

(4)

Forordning (EF) nr. 2222/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2222/2000 affattes således:

»3.   Under hensyntagen til betingelserne i artikel 10 frigør Kommissionen enhver del af en forpligtelse, i forbindelse med hvilken der ikke er udbetalt forskud, eller for hvilken Kommissionen ikke har modtaget en gyldig betalingsordre senest pr. følgende datoer:

a)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2000: 31. december 2004

b)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2001: 31. december 2005

c)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2002: 31. december 2006

d)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2003: 31. december 2006

e)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2004: 31. december 2007

f)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2005: 31. december 2008

g)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2006: 31. december 2008.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(2)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 188/2003 (EUT L 27 af 1.2.2003, s. 14).

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 (EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3).


12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1053/2006

af 11. juli 2006

om tiende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (1), særlig artikel 10, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 indeholder en liste over personer, der i henhold til forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Kommissionen har beføjelse til at ændre nævnte bilag under hensyntagen til Rådets afgørelser om gennemførelse af Rådets fælles holdning 2004/694/FUSP af 11. oktober 2004 om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for ICTY (2). Ved afgørelse 2006/484/FUSP gennemføres ovennævnte fælles holdning. Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 14. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2006 (EUT L 72 af 11.3.2006, s. 7).

(2)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 52. Senest ændret ved afgørelse 2006/484/FUSP (se side 25 i denne EUT).


BILAG

Følgende person slettes på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 1763/2004:

Zelenovic, Dragan. Fødselsdato: 12.2.1961. Fødested: Foca, Bosnien-Hercegovina. Nationalitet: Bosnien-Hercegovina.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/7


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. juni 2006

om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse

(2006/478/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 25, stk. 1,

under henvisning til den liste over kandidater, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har forelagt,

under henvisning til Europa-Parlamentets synspunkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er afgørende, at det sikres, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) er uafhængig, at den besidder en høj videnskabelig standard, samt at den er åben og effektiv. Samarbejde med medlemsstaterne er også uomgængelig nødvendigt.

(2)

For halvdelen af medlemmerne af autoritetens bestyrelse vil deres mandatperiode udløbe den 30. juni 2006.

(3)

Ansøgningerne er blevet gennemgået med henblik på at udnævne syv nye medlemmer af bestyrelsen på grundlag af dokumentation fra Kommissionen og i lyset af Europa-Parlamentets synspunkter med henblik på at sikre det højst mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise, f.eks. i ledelse og offentlig forvaltning, og den størst mulige geografiske spredning i EU.

(4)

Et af disse medlemmer skal have baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2010:

BÁNÁTI Diana

ELVANDER Marianne

GÆMELKE Peter (2)

GUILLOU Marion

SANGSTER Bart

VAXELAIRE Roland

YAZITZOGLOU Konstantinos.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(2)  Medlem med baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden.


Kommissionen

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. juli 2006

om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Letland

(meddelt under nummer K(2006) 3084)

(EØS-relevant tekst)

(2006/479/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig bilag VIII, kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Letland er blevet indrømmet en overgangsperiode for visse virksomheder, der er anført i tillæg A (1) til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003. Dette tillæg er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/460/EF (2), 2004/472/EF (3) og 2005/420/EF (4).

(2)

Det fremgår af en erklæring fra Letland, at alle ni resterende virksomheder på listen over virksomheder med overgangsordning i kødsektoren har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter eller er ophørt med deres aktiviteter. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(3)

Tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres.

(4)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om foranstaltningerne i denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, udgår af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 227 E af 23.9.2003, s. 104.

(2)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 78. Berigtiget ved EUT L 202 af 7.6.2004, s. 58.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 61. Berigtiget ved EUT L 212 af 12.6.2004, s. 34.

(4)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 34.


BILAG

Liste over virksomheder, der udgår af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003

KØDVAREVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra e) og f)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 16, litra b)

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 17, litra b)

 

Bilag I, kapitel XIV, punkt 68

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

 

Bilag B, kapitel II, punkt 3

Rådets direktiv 94/65/EF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 1, litra a)

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e), f) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra e) og f)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 16, litra b)

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 17, litra b)

 

Bilag I, kapitel XIV, punkt 68

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

 

Bilag B, kapitel II, punkt 3

Rådets direktiv 94/65/EF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 1, litra a)

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e), f) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra e) og f)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

 

Bilag B, kapitel II, punkt 3

Rådets direktiv 94/65/EF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 1, litra a)

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

Rådets direktiv 94/65/EF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 1, litra a)

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Rådets direktiv 71/118/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c)

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra b) og c)

 

Bilag I, kapitel V, punkt 18, litra d)

 

Bilag I, kapitel VII, punkt 43

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d) og e)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

Rådets direktiv 94/65/EF:

Bilag I, kapitel III, punkt 1, litra a)

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag II, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 9

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2. litra f)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag II, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c) og e)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 9

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e) og f)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

 

Bilag B, kapitel II, punkt 3

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag II, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c) og e)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 9

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), e) og f)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 6 og 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag II, kapitel I, punkt 1, litra a), c) og e)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 4, litra a)

 

Bilag II, kapitel I, punkt 9

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra b) og c)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1 og 2

31.12.2005


12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. juli 2006

om ændring af tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Litauen

(meddelt under nummer K(2006) 3115)

(EØS-relevant tekst)

(2006/480/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig bilag IX, kapitel 5, afdeling B, afsnit I, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Litauen er blevet indrømmet overgangsperioder for visse virksomheder, der er anført i tillæg B (1) til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/472/EF (2), 2004/473/EF (3), 2005/421/EF (4) og 2005/657/EF (5).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente litauiske myndighed, at visse virksomheder i kødsektoren har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Én virksomhed er ophørt med aktiviteterne. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør listen udskiftes.

(5)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om foranstaltningerne i denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 227 E af 23.9.2003, s. 438.

(2)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 62. Berigtiget ved EUT L 212 af 12.6.2004, s. 34.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 67. Berigtiget ved EUT L 212 af 12.6.2004, s. 39.

(4)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 38.

(5)  EUT L 241 af 17.9.2005, s. 64.


BILAG

»Tillæg B

jf. kapitel 5, afdeling B, afsnit I, i bilag IX (1)

Liste over virksomheder, herunder mangler og frister for udbedring af disse mangler

KØDVAREVIRKSOMHEDER

Første liste

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

77-23

Z.Gerulio II

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 9, 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a), b), c), e), f), g), h), k) og l)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 15

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1, litra a), d), e) og f)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra d), e), h) og i)

1.11.2006

2

77-02

UAB »Stragutės mėsa«

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e), f) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a), b), c), e), g), h), k) og l)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 3, 4, 6, 8, 9, 11 og 15

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1, litra a), d), e) og f)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra a), b) og j)

1.11.2006

3

88-01

AB »Grabupėliai«

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5, 9, 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra b), c), e), h), k) og l)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b) og d)

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 16, litra a)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 4, 6, 7, 8, 9, 11 og 15

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1, litra a) og f)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra c), d), i) og j)

1.11.2006

Kødproduktvirksomheder med stor kapacitet

4

41-20

UAB »Rukesa ir ko«

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e), f) og g)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 3, 7, 8, 11, 12, 14 og 15

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra c), d), e) og h)

1.5.2006


FISKEVIRKSOMHEDER

Første liste

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

55-27

UAB »Myxum«

Rådets direktiv 91/493/EØF:

 

Bilaget, kapitel III, afsnit I, punkt 1

 

Bilaget, kapitel III, afsnit I, punkt 2, litra a), c), d), e) og h)

 

Bilaget, kapitel III, afsnit I, punkt 5, 9 og 10

 

Bilaget, kapitel IV, afsnit V, punkt 1

 

Bilaget, kapitel VIII, punkt 1

1.11.2006


MEJERIVIRKSOMHEDER

Første liste

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

54-01P

UAB »Kelmės pieninė«

Rådets direktiv 92/46/EØF:

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e), f) og g)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 3, 11 og 13

1.11.2006«


(1)  Teksten til bilag IX findes i EUT L 236 af 23.9.2003, s. 836.


Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/15


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 22. juni 2006

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

(2006/481/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140, og

ud fra følgende betragtning:

I henhold til artikel 5 og 7 sammenholdt med artikel 47 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen skal der, efter at Pernilla LINDH er fratrådt, udnævnes en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for resten af dennes embedsperiode, dvs. indtil den 31. august —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nils WAHL udnævnes til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fra datoen for hans edsaflæggelse og indtil den 31. august 2007.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Rådets vegne

G. WOSCHNAGG

Formand


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/16


RÅDETS AFGØRELSE 2006/482/FUSP

af 10. april 2006

om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Betingelserne for tredjelandes deltagelse i EU-krisestyringsoperationer bør fastlægges i en rammeaftale om sådan mulig fremtidig deltagelse, snarere end ved at betingelserne fastsættes for hver enkelt af de pågældende operationer.

(2)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 23. februar 2004 har formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer.

(3)

Den pågældende aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der befuldmægtiges til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. april 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om rammerne for Republikken Tyrkiets deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN TYRKIET

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne« —

ER UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1)

Den Europæiske Union (EU) kan beslutte at iværksætte krisestyringsaktioner.

(2)

Den Europæiske Union træffer afgørelse om, hvorvidt tredjelande skal opfordres til at deltage i en EU-krisestyringsoperation. Republikken Tyrkiet kan acceptere opfordringen fra Den Europæiske Union og tilbyde at yde et bidrag. Den Europæiske Union vil i sådanne tilfælde beslutte, om det foreslåede bidrag fra Republikken Tyrkiet skal accepteres.

(3)

Hvis Den Europæiske Union beslutter at gennemføre en militær krisestyringsoperation med anvendelse af NATO-aktiver og -kapacitet, kan Republikken Tyrkiet afgive en principerklæring om, at den agter at deltage i operationen.

(4)

Det Europæiske Råd godkendte på mødet i Bruxelles den 24. - 25. oktober 2002 retningslinjerne for gennemførelse af de bestemmelser, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7. - 9. december 2000 om inddragelse af de europæiske medlemmer af NATO, der ikke er medlemmer af EU, i EU-ledede operationer.

(5)

Betingelserne for Republikken Tyrkiets deltagelse i EU-krisestyringsoperationer bør fastlægges i en rammeaftale om sådan mulig fremtidig deltagelse og ikke ved fastlæggelse af betingelserne for hver enkelt operation.

(6)

En sådan aftale berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning og anfægter ikke Republikken Tyrkiets mulighed for at træffe afgørelse fra sag til sag om deltagelse i en EU-krisestyringsoperation.

(7)

En sådan aftale bør kun vedrøre fremtidige EU-krisestyringsoperationer og bør ikke berøre eventuelle eksisterende aftaler om Republikken Tyrkiets deltagelse i en allerede indledt EU-krisestyringsoperation —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Afgørelser i tilknytning til deltagelse

1.   Når Den Europæiske Union har truffet afgørelse om at opfordre Republikken Tyrkiet til at deltage i en EU-krisestyringsoperation, forelægger Republikken Tyrkiet, så snart Republikken Tyrkiet har besluttet at deltage, oplysninger om det bidrag, den foreslår at yde Den Europæiske Union.

2.   Hvis Den Europæiske Union har besluttet at iværksætte en militær krisestyringsoperation med anvendelse af NATO-aktiver og -kapacitet, meddeler Republikken Tyrkiet Den Europæiske Union, hvorvidt den agter at deltage i operationen, og forelægger derefter oplysninger om det bidrag, den foreslår at yde.

3.   Den Europæiske Unions vurdering af Republikken Tyrkiets bidrag foretages i samråd med Republikken Tyrkiet.

4.   Den Europæiske Union giver Republikken Tyrkiet en foreløbig angivelse af det forventede bidrag til de fælles udgifter til operationen så snart som muligt med henblik på at bistå Republikken Tyrkiet med udformningen af dens tilbud.

5.   Den Europæiske Union meddeler skriftligt Republikken Tyrkiet resultatet af vurderingen med henblik på at sikre Republikken Tyrkiets deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 2

Rammer

1.   Republikken Tyrkiet tilslutter sig den fælles aktion, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter, at EU skal gennemføre en krisestyringsoperation, og enhver fælles aktion eller afgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter at forlænge EU-krisestyringsoperationen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og eventuelle nødvendige gennemførelsesarrangementer.

2.   Republikken Tyrkiets bidrag til en EU-krisestyringsoperation berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

Artikel 3

Status for personel og styrker

1.   Status for det personel, som Republikken Tyrkiet udsender til en civil EU-krisestyringsoperation, og/eller for de styrker, som Republikken Tyrkiet bidrager med til en militær EU-krisestyringsoperation, er underlagt den eventuelle aftale om status for styrkerne/missionen, der måtte være indgået mellem Den Europæiske Union og den eller de stater, hvor operationen gennemføres.

2.   Status for det personel, der er udstationeret ved hovedkvarterer eller enheder uden for den eller de stater, hvor EU-krisestyringsoperationen finder sted, er underlagt arrangementer aftalt mellem de pågældende hovedkvarterer og enheder og Republikken Tyrkiet.

3.   Med forbehold af den i stk. 1 omhandlede aftale om status for styrkerne/missionen har Republikken Tyrkiet jurisdiktion over tyrkisk personel, der deltager i EU-krisestyringsoperationen.

4.   Republikken Tyrkiet har ansvaret for at behandle eventuelle klager fra eller vedrørende et medlem af dens personel i forbindelse med deltagelsen i en EU-krisestyringsoperation. Republikken Tyrkiet har ansvaret for eventuelt at retsforfølge et medlem af sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

5.   Republikken Tyrkiet forpligter sig til at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i en EU-krisestyringsoperation, som Republikken Tyrkiet deltager i, og til at fremsætte denne ved undertegnelsen af denne aftale. En model til en sådan erklæring findes i bilaget til denne aftale.

6.   Den Europæiske Union forpligter sig til at sikre, at medlemsstaterne fremsætter en erklæring om frafald af krav mod Republikken Tyrkiet, når den deltager i en EU-krisestyringsoperation, og at de fremsætter denne ved undertegnelsen af denne aftale. En model til en sådan erklæring findes i bilaget til denne aftale.

Artikel 4

Klassificerede oplysninger

1.   Republikken Tyrkiet træffer passende foranstaltninger til at sikre, at klassificerede EU-oplysninger beskyttes i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 (1), og supplerende retningslinjer fra de kompetente myndigheder, herunder retningslinjer fra den øverstbefalende for EU-operationen for så vidt angår en militær EU-krisestyringsoperation eller fra EU's missionschef for så vidt angår en civil EU-krisestyringsoperation.

2.   Hvis EU modtager klassificerede oplysninger fra Republikken Tyrkiet, skal de pågældende oplysninger beskyttes i overensstemmelse med deres klassifikationsgrad og de standarder, der er fastsat i forskrifterne vedrørende klassificerede EU-oplysninger.

3.   Hvis EU og Republikken Tyrkiet har indgået en aftale om sikkerhedsprocedurer med henblik på udveksling af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med en EU-krisestyringsoperation.

AFDELING II

BESTEMMELSER OM DELTAGELSE I CIVILE KRISESTYRINGSOPERATIONER

Artikel 5

Personel, der er udsendt til en civil EU-krisestyringsoperation

1.   Republikken Tyrkiet sikrer, at det personel, den har udsendt til den civile EU-krisestyringsoperation, løser sine opgaver i overensstemmelse med:

den fælles aktion og efterfølgende ændringer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale

operationsplanen

gennemførelsesbestemmelserne.

2.   Republikken Tyrkiet underretter i god tid missionschefen for den civile EU-krisestyringsoperation og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om eventuelle ændringer i dens bidrag til den civile EU-krisestyringsoperation.

3.   Personel, der udsendes til den civile EU-krisestyringsoperation, underkastes en lægeundersøgelse og et vaccinationsprogram og skal af en kompetent myndighed i Republikken Tyrkiet erklæres for egnet til tjeneste ud fra et lægeligt synspunkt. Det personel, der udsendes til den civile EU-krisestyringsoperation, fremlægger en kopi af en sådan erklæring.

Artikel 6

Kommandostruktur

1.   Det personel, der er udsendt af Republikken Tyrkiet, løser sine opgaver og handler udelukkende i den civile EU-krisestyringsoperations interesse.

2.   Alt personel forbliver fuldt ud underlagt vedkommende nationale myndigheders kommando.

3.   De nationale myndigheder overdrager den operative kontrol til missionschefen for den civile EU-krisestyringsoperation, som udøver denne kommando gennem en hierarkisk kommando- og kontrolstruktur.

4.   Missionschefen leder den civile EU-krisestyringsoperation og varetager den daglige styring.

5.   Republikken Tyrkiet har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater i overensstemmelse med de retlige instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

6.   Missionschefen for den civile EU-krisestyringsoperation har ansvaret for den disciplinære kontrol med personellet fra den civile EU-krisestyringsoperation. I det omfang det er nødvendigt, pålægger vedkommende nationale myndigheder disciplinære sanktioner.

7.   Republikken Tyrkiet udpeger et nationalt kontaktpunkt (NPC) til at repræsentere sit nationale kontingent i operationen. NPC refererer til missionschefen for den civile EU-krisestyringsoperation for så vidt angår nationale spørgsmål og er ansvarligt for den daglige disciplin i kontingentet.

8.   Den Europæiske Unions beslutning om at afslutte operationen træffes efter høring af Republikken Tyrkiet, hvis Republikken Tyrkiet stadig bidrager til den civile EU-krisestyringsoperation på datoen for operationens afslutning.

Artikel 7

Finansielle aspekter

1.   Republikken Tyrkiet afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, bortset fra udgifter, der afholdes i fællesskab, som fastlagt i driftsbudgettet for operationen. Dette berører ikke artikel 8.

2.   Republikken Tyrkiet udbetaler erstatning på de betingelser, der er fastsat i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede eventuelle aftale om missionens status, såfremt den kendes ansvarlig for at have påført fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, død, personskade, tab eller anden skade.

Artikel 8

Bidrag til driftsbudgettet

1.   Republikken Tyrkiet bidrager til finansieringen af driftsbudgettet for den civile EU-krisestyringsoperation.

2.   Republikken Tyrkiets finansielle bidrag til driftsbudgettet er det mindste beløb af følgende to alternativer:

a)

den andel af referencegrundlaget, hvormed landets BNI står i forhold til den samlede BNI for alle de stater, der bidrager til operationens driftsbudget, eller

b)

den andel af referencegrundlaget for driftsbudgettet, hvormed andelen af landets personel, der deltager i operationen, står i forhold til det samlede personel fra alle de stater, der deltager i operationen.

3.   Uanset stk. 1 og 2 bidrager Republikken Tyrkiet ikke til finansieringen af dagpenge til personel fra Den Europæiske Unions medlemsstater.

4.   Uanset stk. 1 fritager Den Europæiske Union principielt tredjelande for betaling af finansielle bidrag til en bestemt civil EU-krisestyringsoperation, såfremt:

a)

Den Europæiske Union beslutter, at det tredjeland, der deltager i operationen, yder et væsentligt bidrag, som er af afgørende betydning for den pågældende operation, eller

b)

BNI pr. indbygger i det tredjeland, der deltager i operationen, ikke overstiger BNI i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

5.   Der indgås et arrangement om de praktiske retningslinjer for betalingen mellem missionschefen for den civile EU-krisestyringsoperation og de relevante administrative myndigheder i Republikken Tyrkiet om Republikken Tyrkiets bidrag til driftsbudgettet i forbindelse med den civile EU-krisestyringsoperation. Dette arrangement skal bl.a. omfatte bestemmelser om følgende forhold:

a)

beløbets størrelse

b)

arrangementerne i forbindelse med indbetaling af det finansielle bidrag

c)

revisionsproceduren.

AFDELING III

BESTEMMELSER OM DELTAGELSE I MILITÆRE KRISESTYRINGSOPERATIONER

Artikel 9

Deltagelse i militære EU-krisestyringsoperationer

1.   Republikken Tyrkiet sikrer, at dens styrker og personel, som deltager i den militære EU-krisestyringsoperation, løser deres opgaver i overensstemmelse med:

den fælles aktion og efterfølgende ændringer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale

operationsplanen

gennemførelsesbestemmelserne.

2.   Det personel, der er udsendt af Republikken Tyrkiet, løser sine opgaver og handler udelukkende i den militære EU-krisestyringsoperations interesse.

3.   Republikken Tyrkiet underretter i god tid den øverstbefalende for EU-operationen om eventuelle ændringer i dens deltagelse i operationen.

Artikel 10

Kommandostruktur

1.   Alle styrker og alt personel, der deltager i den militære EU-krisestyringsoperation, forbliver fuldt ud underlagt vedkommende nationale myndigheders kommando.

2.   De nationale myndigheder overdrager den operative og taktiske kommando over og/eller kontrol med deres styrker og personel til den øverstbefalende for EU-operationen. Den øverstbefalende for EU-operationen kan uddelegere sin myndighed.

3.   Republikken Tyrkiet har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater.

4.   Den øverstbefalende for EU-operationen kan til enhver tid efter høring af Republikken Tyrkiet kræve, at Republikken Tyrkiets bidrag trækkes tilbage.

5.   Republikken Tyrkiet udpeger en højtstående militær repræsentant (SMR) til at repræsentere sit nationale kontingent i den militære EU-krisestyringsoperation. SMR rådfører sig med den øverstbefalende for EU-styrken om alle forhold i forbindelse med operationen og er ansvarlig for den daglige disciplin i kontingentet.

Artikel 11

Finansielle aspekter

1.   Med forbehold af artikel 12 afholder Republikken Tyrkiet alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab, som fastlagt i de retlige instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale samt i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om en mekanisme til administration af finansieringen af fælles udgifter i forbindelse med EU-operationer af militær eller forsvarsmæssig betydning (2).

2.   Republikken Tyrkiet udbetaler erstatning på de betingelser, der er fastsat i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede eventuelle aftale om styrkernes status, såfremt den kendes ansvarlig for at have påført fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, død, personskade, tab eller anden skade.

Artikel 12

Bidrag til de fælles udgifter

1.   Republikken Tyrkiet bidrager til finansieringen af de fælles udgifter til den militære EU-krisestyringsoperation.

2.   Republikken Tyrkiets finansielle bidrag til de fælles udgifter er det mindste beløb af følgende to alternativer:

a)

den andel af referencegrundlaget for de fælles udgifter, hvormed landets BNI står i forhold til den samlede BNI for alle de lande, der bidrager til de fælles udgifter til operationen, eller

b)

den andel af referencegrundlaget for de fælles udgifter, hvormed andelen af landets personel, der deltager i operationen, står i forhold til det samlede personel fra alle de lande, der deltager i operationen.

Ved beregningen af beløbet i stk. 2, litra b), anvendes, såfremt Republikken Tyrkiet kun bidrager med personel til det operative hovedkvarter eller styrkehovedkvarteret, den andel, som Republikken Tyrkiets personel udgør i forhold til det samlede personel i de respektive hovedkvarterer. I andre tilfælde er andelen den, som alt det personel, Republikken Tyrkiet har bidraget med, udgør i forhold til operationens samlede personel.

3.   Uanset stk. 1 fritager Den Europæiske Union principielt tredjelande for betaling af finansielle bidrag til de fælles udgifter til en bestemt militær EU-krisestyringsoperation, såfremt:

a)

Den Europæiske Union beslutter, at det tredjeland, der deltager i operationen, yder et væsentligt bidrag til aktiver og/eller kapaciteter, som er af afgørende betydning for den pågældende operation, eller

b)

BNI pr. indbygger i det tredjeland, der deltager i operationen, ikke overstiger BNI i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

4.   Der indgås et arrangement mellem den administrator, der er omhandlet i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, og de kompetente administrative myndigheder i Republikken Tyrkiet. Dette arrangement skal bl.a. omfatte bestemmelser om følgende forhold:

a)

beløbets størrelse

b)

arrangementerne i forbindelse med indbetaling af det finansielle bidrag

c)

revisionsproceduren.

AFDELING IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Arrangementer til gennemførelse af aftalen

Med forbehold af artikel 8, stk. 5, og artikel 12, stk. 4, indgås de tekniske og administrative arrangementer, der er nødvendige for at gennemføre denne aftale, mellem generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på den ene side og de relevante myndigheder i Republikken Tyrkiet på den anden side.

Artikel 14

Manglende overholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i de foregående artikler, har den anden part ret til at opsige denne aftale med en måneds varsel.

Artikel 15

Bilæggelse af tvister

Tvister om fortolkning eller anvendelse af denne aftale løses med diplomatiske midler.

Artikel 16

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned, efter at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2.   Denne aftale tages op til revision senest den 1. juni 2008 og efterfølgende mindst hvert tredje år.

3.   Denne aftale kan ændres på grundlag af en fælles skriftlig aftale mellem parterne.

4.   Denne aftale kan opsiges af enhver af parterne ved skriftlig meddelelse til den anden part. Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter, at den anden part har modtaget opsigelsen.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende juni to tusind og seks på engelsk i fire eksemplarer

For Den Europæiske Union

For Republikken Tyrkiet


(1)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2005/952/EF (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 18).

(2)  EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68. Senest ændret ved afgørelse 2005/68/FUSP (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 59).

ERKLÆRINGER

Erklæring fra EU's medlemsstater:

»Når EU-medlemsstater anvender en fælles EU-aktion vedrørende en EU-krisestyringsoperation, som Republikken Tyrkiet deltager i, vil de, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod Republikken Tyrkiet for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem eller benyttes af EU-krisestyringsoperationen, hvis sådan personskade, død, anden skade eller tab

er forvoldt af personel fra Republikken Tyrkiet under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-krisestyringsoperationen, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører Republikken Tyrkiet, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-krisestyringsoperationen fra Republikken Tyrkiet under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra Republikken Tyrkiet:

»Når Republikken Tyrkiet tilslutter sig en fælles EU-aktion vedrørende en EU-krisestyringsoperation, vil den, for så vidt dens nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EU-krisestyringsoperationen, for personskade eller død blandt dens personel eller for anden skade eller tab af materiel, der tilhører den eller benyttes af EU-krisestyringsoperationen, hvis sådan personskade, død, anden skade eller tab

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-krisestyringsoperationen, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EU-krisestyringsoperationen, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-krisestyringsoperationen under benyttelsen af dette materiel.«


12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/23


RÅDETS AFGØRELSE 2006/483/FUSP

af 11. juli 2006

om gennemførelse af fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles holdning 2004/852/FUSP af 13. december 2004 om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 6, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire med henblik på at gennemføre de foranstaltninger, der er indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1572 (2004) over for Côte d'Ivoire.

(2)

Den 27. februar 2006 vedtog Rådet afgørelse 2006/172/FUSP, der indeholder listen over personer, der er omfattet af de foranstaltninger, som blev indført ved punkt 9 og 11 i UNSCR 1572 (2004) og forlænget ved punkt 1 i UNSCR 1643 (2005).

(3)

Den 1. maj 2006 sendte EU supplerende identificerende oplysninger til den komité, som Sikkerhedsrådet har nedsat ved UNSCR 1572 (2004).

(4)

Den 30. maj 2006 godkendte den komité, som Sikkerhedsrådet har nedsat, en opdateret, konsolideret liste over personer, der er omfattet af de foranstaltninger, som blev indført ved punkt 9 og 11 i UNSCR 1572 (2004) og forlænget ved punkt 1 i UNSCR 1643 (2005).

(5)

Listen i bilaget til fælles holdning 2004/852/FUSP bør tilpasses i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over personer opført i bilaget til fælles holdning 2004/852/FUSP erstattes af listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50. Senest ændret ved afgørelse 2006/172/FUSP (EUT L 61 af 2.3.2006, s. 21).


BILAG

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 4

»1.

Efternavn, fornavne: BLÉ, Charles Goudé

Alias: Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi

Adresse kendt i 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; også på Hôtel Ivoire

Fødselsdato: 1.1.1972

Fødested: Guibéroua (Gagnoa)

Pas eller id-nummer: PD. AE/088 DH 12

Nationalitet: ivoriansk

Andre oplysninger: leder af COJEP (»Unge Patrioter«)

2.

Efternavn, fornavne: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Fødselsdato: 20.12.1969 eller 1.1.1966

Pas eller id-nummer: 04 LE 017521 udstedt den 10. februar 2005 og gyldigt indtil den 10. februar 2008

Nationalitet: ivoriansk

Andre oplysninger: leder af Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI)

3.

Efternavn, fornavn: FOFIE, Martin Kouakou

Fødselsdato: 1.1.1968

Nationalitet: ivoriansk

Andre oplysninger: Overkorporal, kommandant for les Forces Nouvelles i Korhogo-regionen.«


12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/25


RÅDETS AFGØRELSE 2006/484/FUSP

af 11. juli 2006

om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/694/FUSP af 11. oktober 2004 om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (1), særlig artikel 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved fælles holdning 2004/694/FUSP vedtog Rådet foranstaltninger med henblik på at indefryse alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører de fysiske personer, mod hvem ICTY har rejst tiltale.

(2)

Rådet vedtog den 10. marts 2006 afgørelse 2006/205/FUSP, hvorved listen over personer i bilaget til fælles holdning 2004/694/FUSP blev udskiftet.

(3)

Dragan ZELENOVIC blev overført til forvaring i ICTY den 10. juni 2006, og hans navn bør derfor fjernes fra listen.

(4)

Listen i bilaget til fælles holdning 2004/694/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over personer i bilaget til fælles holdning 2004/694/FUSP erstattes af listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 52. Senest forlænget ved fælles holdning 2005/689/FUSP (EUT L 261 af 7.10.2005, s. 29) og ændret ved afgørelse 2006/205/FUSP (EUT L 72 af 11.3.2006, s. 16).


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer

»1.

Navn: DJORDJEVIC Vlastimir

Fødselsdato: 1948

Fødested: Vladicin Han, Serbien

Nationalitet: serbisk

2.

Navn: HADZIC Goran

Fødselsdato: 7.9.1958

Fødested: Vinkovci, Republikken Kroatien

Nationalitet: serbisk

3.

Navn: KARADZIC Radovan

Fødselsdato: 19.6.1945

Fødested: Petnjica, Savnik, Montenegro

Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk

4.

Navn: MLADIC Ratko

Fødselsdato: 12.3.1942

Fødested: Bozanovici, Kalinovik kommune, Bosnien-Hercegovina

Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk

5.

Navn: TOLIMIR Zdravko

Fødselsdato: 27.11.1948

Fødested:

Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk

6.

Navn: ZUPLJANIN Stojan

Fødselsdato: 22.9.1951

Fødested: Kotor Varos, Bosnien-Hercegovina

Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk«


Berigtigelser

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/27


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2319/89 af 28. juli 1989 om minimumskvalitetskrav til Williams- og Rochapærer i sukkerlage eller naturlig frugtsaft, hvortil der kan ydes producentstøtte

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 220 af 29. juli 1989 )

Side 52, artikel 4, stk. 3, litra e), første punktum:

I stedet for:

»»kernehusmateriale«: kernehuset eller dele heraf, siddende fast på frugtkødet, med eller uden kerner.«

læses:

»»kernehusmateriale«: kernehuset eller dele heraf, siddende fast på frugtkødet eller ej, med eller uden kerner.«