ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
5. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1014/2006 af 4. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1015/2006 af 4. juli 2006 om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1016/2006 af 4. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2001 om handelsnormer for meloner

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1017/2006 af 4. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1472/2003 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for druesaft og druemost fra produktionsåret 2003/04, for så vidt angår toldkontingentet

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1018/2006 af 4. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2006 af 4. juli 2006 om forbud mod fiskeri efter skælbromse i ICES-område VIII og IX (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2006 af 4. juli 2006 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-område VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

15

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af EU-Chile-associeringsrådet den 24. april 2006 om afskaffelse af told på vin, spiritus og aromatiserede drikkevarer i bilag II til EU-Chile-associeringsaftalen

17

 

 

Kommissionen

 

*

Komissionens beslutning af 27. juni 2006 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk kød fra Botswana (meddelt under nummer K(2006) 2880)  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (meddelt under nummer K(2006) 2881)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1014/2006

af 4. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1015/2006

af 4. juli 2006

om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) indeholder bl.a. gennemførelsesbestemmelser om afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 35, 36 og 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (3), jf. artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør efter artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der udelukkende skal anvendes som bioethanol i EF’s brændstofsektor, for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og sikre kontinuiteten i forsyningerne til de godkendte virksomheder, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

(3)

Siden den 1. januar 1999 har budpriserne og sikkerhedsstillelserne skullet angives i euro og betalingerne foretages i euro i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (4).

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ved licitation nr. 6/2006 EF sælges der vinalkohol til anvendelse som bioethanol i EF.

Alkoholen, som medlemsstaternes interventionsorganer ligger inde med, stammer fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

2.   Der skal sælges i alt 700 000 hl ren alkohol (100 % vol.), fordelt som følger:

a)

et parti med nummeret 54/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

et parti med nummeret 55/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

et parti med nummeret 56/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

d)

et parti med nummeret 57/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

e)

et parti med nummeret 58/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

f)

et parti med nummeret 59/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

g)

et parti med nummeret 60/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

h)

et parti med nummeret 61/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

i)

et parti med nummeret 62/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

j)

et parti med nummeret 63/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

k)

et parti med nummeret 64/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

l)

et parti med nummeret 65/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

m)

et parti med nummeret 66/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

n)

et parti med nummeret 67/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.).

3.   Det fremgår af bilag I til denne forordning, hvor de beholdere, der indgår i partierne, befinder sig, hvad deres referencenummer er, hvor stor en mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har.

4.   Kun godkendte virksomheder som omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 kan deltage i licitationen.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95-98, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til de interventionsorganer, der ligger inde med alkoholen, og som er nævnt i bilag II, eller sendes pr. anbefalet brev til interventionsorganets adresse.

2.   Buddene skal anbringes i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud-licitation nr. 6/2006 EF med henblik på anvendelse som bioethanol i EF«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 26. juli 2006 kl. 12.00 (belgisk tid).

Artikel 4

1.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det er i overensstemmelse med artikel 94 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

2.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det, når det indgives, er vedlagt:

a)

et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

den bydendes navn og adresse, en henvisning til licitationsbekendtgørelsen og den tilbudte pris i EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde alle bestemmelser vedrørende licitationen

d)

en erklæring fra den bydende, om:

i)

at han giver afkald på enhver reklamation med hensyn til kvaliteten og de særlige egenskaber ved det produkt, der eventuelt gives tilslag for

ii)

at han accepterer at underkaste sig enhver kontrol vedrørende alkoholens destination og anvendelse

iii)

at han påtager sig bevisbyrden med hensyn til alkoholens anvendelse i overensstemmelse med de i licitationsbekendtgørelsen fastsatte betingelser.

Artikel 5

Meddelelser som omhandlet i artikel 94a i forordning (EF) nr. 1623/2000 vedrørende den licitation, der er åbnet ved nærværende forordning, fremsendes til Kommissionen på den adresse, der er anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan få udleveret prøver af den alkohol, der er sat til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

Artikel 7

1.   Interventionsorganerne i de medlemsstater, hvor den alkohol oplagres, som er sat til salg, indfører en passende kontrol for at sikre sig alkoholens art ved den endelige anvendelse. Med henblik herpå kan de:

a)

med de fornødne ændringer anvende bestemmelserne i artikel 102 i forordning (EF) nr. 1623/2000

b)

foretage en stikprøvekontrol ved hjælp af en analyse ved kernemagnetisk resonans for at efterprøve alkoholens art ved den endelige anvendelse.

2.   Udgifterne til den i stk. 1 omhandlede kontrol afholdes af de virksomheder, der har købt alkoholen.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2005 (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 8).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1493/1999.

(4)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG I

Medlemsstat og parti nr.

Sted

Beholder nr.

Indhold i hl ren alkohol (100 % vol.)

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999

(artikel)

Alkoholtype

Spanien

Parti nr. 54/2006 EF

Tarancón

A-1

24 503

27

A-2

2 770

27

B-4

22 727

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 55/2006 EF

Tarancón

A-3

24 659

27

B-3

24 742

27

B-4

599

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 56/2006 EF

Tarancón

A-2

21 440

27

B-1

24 551

27

C-1

4 009

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 57/2006 EF

Tarancón

B-4

977

27

B-5

24 736

27 + 28

B-6

24 151

27

C-1

136

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 58/2006 EF

Tarancón

A-6

1 036

30

A-7

24 830

30

A-8

24 134

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 59/2006 EF

Tarancón

A-4

24 505

30

A-8

467

30

B-2

12 354

30

B-7

12 674

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 60/2006 EF

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

119

22 605

27

503

7 910

27

504

810

30

501

3 550

27

504

540

28

501B

5 075

30

501B

150

28

508

7 835

27

 

Total

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 61/2006 EF

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

18

305

27

18

150

30

18

1 330

28

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 62/2006 EF

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

18

2 120

28

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 63/2006 EF

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

18

7 230

28

38

5 325

28

38

3 195

30

13

9 910

28

13

2 315

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 64/2006 EF

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 65/2006 EF

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 66/2006 EF

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 67/2006 EF

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

 

I alt

 

50 000

 

 


BILAG II

De interventionsorganer, som i henhold til artikel 3 ligger inde med alkoholen

Viniflhoor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33) 557 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (tlf. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma (tlf. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61)


BILAG III

Adresse omhandlet i artikel 5

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontor D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1016/2006

af 4. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2001 om handelsnormer for meloner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2001 (2) har fastsat handelsnormer for meloner, bl.a. vedrørende mærkning.

(2)

For at opnå klarhed og gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de ændringer af FFV-23-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af meloner, som Arbejdsgruppen vedrørende Normer for Letfordærvelige Produkter og Kvalitetsforbedring under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) for nylig har foretaget.

(3)

Meloner identificeres og afsættes på basis af deres handelstype. De vigtigste handelstyper er opregnet i en brochure, der er offentliggjort af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og hvori der opregnes de vigtigste handelstyper af meloner ledsaget af kommentarer og illustrationer. Denne brochure tager sigte på at lette den fælles fortolkning af de gældende normer, navnlig FN/ECE’s FFV-23-norm, som forordning (EF) nr. 1615/2001 er baseret på.

(4)

Forordning (EF) nr. 1615/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1651/2001 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 214 af 8.8.2001, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


BILAG

I punkt VI.B (Bestemmelser vedrørende mærkning — Produktets art) i bilaget til forordning (EF) nr. 1615/2001 affattes andet led således:

»—

handelstype (1)

sortsnavn (frivilligt).


(1)  De vigtigste handelstyper er defineret i publikationen om OECD-ordningens anvendelse af internationale normer på frugt og grøntsager vedrørende handelstyper for meloner (Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006), der kan findes på webstedet http://www.oecdbookshop.org«


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1017/2006

af 4. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1472/2003 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for druesaft og druemost fra produktionsåret 2003/04, for så vidt angår toldkontingentet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 62, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1472/2003 (2) fastsætter åbningen af et toldkontingent med henblik på import af 14 000 tons druesaft og druemost henhørende under KN-kode 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 og 2009 69 90.

(2)

Den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2006/333/EF (3), fastsætter med virkning fra 15. juni 2006 en tilføjelse på 29 tons til det årlige importtoldkontingent for druesaft. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilføje denne mængde druesaft og druemost under toldkontingent nr. 09.0067 omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1472/2003.

(3)

Forordning (EF) nr. 1472/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1472/2003 ændres udtrykket »14 000 tons« til »14 029 tons«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 211 af 21.8.2003, s. 10.

(3)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 13.


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1018/2006

af 4. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) fastsættes støtteniveauet for skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug under hensyn til faktorerne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999. På grund af nedsættelsen af interventionsprisen for skummetmælkspulver den 1. juli 2006 bør støttebeløbet nedsættes.

(2)

Forordning (EF) nr. 2799/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2799/1999 affattes således:

»1.   Støtten fastsættes til:

a)

0,81 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

b)

0,71 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %

c)

10,00 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

d)

8,82 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 606/2006 (EUT L 107 af 20.4.2006, s. 23).


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1019/2006

af 4. juli 2006

om forbud mod fiskeri efter skælbromse i ICES-område VIII og IX (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3) fastsættes der kvoter for 2005 og 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 742/2006 (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 7).


BILAG

nr.

12

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

GFB/89-

Art

Skælbromse (Phycis blennoides)

Område

VIII, IX (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

18. juni 2006


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1020/2006

af 4. juli 2006

om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-område VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3) er der fastsat kvoter for 2005 og 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter bestanden omhandlet i bilaget til nærværende forordning fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag eller er registreret i den medlemsstat, der er nævnt i bilaget, nået den tildelte kvote for 2006.

(3)

Det er derfor nødvendigt, at der indføres forbud mod fiskeri efter den pågældende bestand samt mod opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2006 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter denne dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 742/2006 (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 7).


BILAG

Medlemsstat

Spanien

Bestand

BLI/67-

ART

Byrkelange (Molva dypterygia)

Område

VI, VII (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

14. juni 2006


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/17


AFGØRELSE Nr. 1/2006 TRUFFET AF EU-CHILE-ASSOCIERINGSRÅDET

den 24. april 2006

om afskaffelse af told på vin, spiritus og aromatiserede drikkevarer i bilag II til EU-Chile-associeringsaftalen

(2006/462/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, der blev underskrevet i Bruxelles den 18. november 2002 (i det følgende benævnt »associeringsaftale«), særlig artikel 60, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 60, stk. 5, i associeringsaftalen bemyndiges associeringsrådet til at træffe afgørelser for at fremskynde afskaffelsen af told hurtigere end fastsat i artikel 72 eller på anden måde forbedre adgangsbetingelserne under denne artikel.

(2)

Sådanne afgørelser erstatter tidsplanen i artikel 72 for det pågældende produkt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Chile afskaffer tolden på vin, spiritus og aromatiserede drikkevarer med oprindelse i Fællesskabet i bilag II til associeringsaftalen som fastsat i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse erstatter tidsplanen i artikel 72 i associeringsaftalen med hensyn til indførsel af de pågældende produkter i Chile.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft tres dage efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2006.

På associeringsrådets vegne

Formand


BILAG

Produkter med oprindelse i Fællesskabet, som Chile afskaffer tolden for fra ikrafttrædelsesdatoen for denne afgørelse:

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

År 0

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

År 0

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

År 0

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

År 0

2204 21 19

– – – – los demás

6

År 0

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

År 0

2204 21 22

– – – – Merlot

6

År 0

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

År 0

2204 21 29

– – – – los demás

6

År 0

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

År 0

2204 21 90

– – – los demás

6

År 0

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

År 0

2204 29 12

– – – – Blancos

6

År 0

2204 29 19

– – – – los demás

6

År 0

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

År 0

2204 29 92

– – – – Blancos

6

År 0

2204 29 99

– – – – los demás

6

År 0

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

År 0

2204 30 19

– – – los demás

6

År 0

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

År 0

2204 30 29

– – – los demás

6

År 0

2204 30 90

– – los demás

6

År 0

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

År 0

2205 10 90

– – los demás

6

År 0

2205 90 00

– los demás

6

År 0

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

År 0

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

År 0

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

År 0

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

År 0

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

År 0

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

År 0

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

År 0

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

År 0

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

År 0

2208 30 90

– – los demás

6

År 0

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

År 0

2208 40 90

– – los demás

6

År 0

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

År 0

2208 50 20

– – Ginebra

6

År 0

2208 60 00

– Vodka

6

År 0

2208 70 00

– Licores

6

År 0

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

År 0

2208 90 90

– – los demás

6

År 0


Kommissionen

5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/20


KOMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2006

om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk kød fra Botswana

(meddelt under nummer K(2006) 2880)

(EØS-relevant tekst)

(2006/463/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I del 1 i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er der opstillet en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt for medlemsstaterne at importere fersk kød fra dyr som defineret i nævnte beslutning.

(2)

Ifølge nævnte beslutning er det tilladt at importere udbenet og modnet kød fra tamkvæg, får, geder og vildtlevende eller opdrættede ikke domesticerede dyr undtagen dyr af svinefamilien og hestefamilien fra dele af Botswana til Fællesskabet.

(3)

Kommissionen er imidlertid af de botswanske veterinære myndigheder blevet underrettet om et udbrud af mund- og klovesyge i Botswana i området BW-1. De første kliniske tegn på denne sygdom blev opdaget af de veterinære myndigheder den 20. april 2006, og de traf øjeblikkelige og passende bekæmpelsesforanstaltninger i den sygdomsramte zone, herunder suspension af flytning af dyr og produkter heraf inden for og ud af zonen og lukning af to eksportvirksomheder, der er godkendt til import til Fællesskabet.

(4)

For at tage hensyn til de foranstaltninger, som Botswana har indført, bør listen over godkendte tredjelande og dele af tredjelande, som angivet i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, ændres. Import fra Botswana til Fællesskabet af sendinger af udbenet og modnet kød fra husdyr og opdrættet vildt, der er slagtet, eller vildtlevende vildt, der er nedlagt før den 20. april 2006 og har oprindelse i området BW-1, bør derfor anføres som tilladt. Alle sendinger af sådant kød fra sådanne dyr, der er slagtet eller nedlagt på denne dato eller senere, med oprindelse i det pågældende område, bør dog anføres som ikke tilladt.

(5)

Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Denne beslutning skal tages op til revision på baggrund af oplysninger fra Botswana.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2002, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/360/EF (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 34).


BILAG

»BILAG II

FERSK KØD

Del 1

LISTE OVER TREDJELANDE OG DELE AF TREDJELANDE (1)

Land

Områdekode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Forlæg

SG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

 

 

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

EQU

 

 

AR-1

Provinserne Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (undtagen departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe og Tucuman

BOV

A

1 og 2

AR-2

La Pampa og Santiago del Estero

BOV

A

1 og 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 og 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (kun området Ramon Lista) og Salta (kun departementet Rivadavia)

BOV

A

1 og 2

AR-6

Salta (kun departementerne General Jose de San Martin, Oran, Iruya og Santa Victoria)

BOV

A

1 og 2

AR-7

Chaco, Formosa (undtagen området Ramon Lista), Salta (undtagen departementerne General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya og Santa Victoria) og Jujuy

BOV

A

1 og 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta og Jujuy, undtagen den 25 km brede stødpudezone, der strækker sig langs grænsen til Bolivia og Paraguay fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa

BOV

A

1 og 2

AR-9

Den 25 km brede stødpudezone, der strækker sig langs grænsen til Bolivia og Paraguay fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa

 

 

AR-10

En del af provinsen Corrientes: departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar

BOV

A

1 og 2

AU — Australien

AU-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

 

 

BG — Bulgarien a

BG-0

Hele landet

EQU

 

 

BG-1

Provinserne Varna, Dobritj, Silistra, Sjumen, Targovisje, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetj, Plovdiv, Smojian, Pazarsjik, distriktet Sofia, byen Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montona og Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Provinserne Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Khaskovo og Kyrdzjali samt den 20 km brede korridor ved grænsen til Tyrkiet

BH — Bahrain

BH-0

Hele landet

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

EQU

 

 

BR-1

En del af staten Minas Gerais (undtagen regionaldelegationerne Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Goias og

den del af staten Mato Grosso, der omfatter regionalenheden Cuiaba (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço), regionalenheden Caceres (undtagen kommunen Caceres), regionalenheden Lucas do Rio Verde, regionalenheden Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora), regionalenheden Barra do Garça og regionalenheden Barra do Bugres

BOV

A og H

1 og 2

BR-2

Staten Rio Grande do Sul

BOV

A og H

1 og 2

BR-3

Den del af staten Mato Grosso do Sul, der omfatter kommunen Sete Quedas

BOV

A og H

1 og 2

BR-4

En del af staten Mato Grosso do Sul (undtagen kommunerne: Sete Quedas Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Corumbá),

staten Paraná og

staten São Paulo

BOV

A og H

1 og 2

BR-5

Staten Paraná,

staten Mato Grosso do Sul og

staten São Paulo

1

BR-6

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1 og 2

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 5, 6, 7, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 12, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Folkerepublikken Kina

CN-0

Hele landet

 

 

CO — Colombia

CO-0

Hele landet

EQU

 

 

CO-1

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra det punkt, hvor Murrifloden løber ud i Atratofloden, ned ad Atratofloden til det sted, hvor den løber ud i Atlanterhavet, og derfra til grænsen til Panama langs Atlanterhavskysten til Cabo Tiburón; fra dette punkt til Stillehavet langs grænsen mellem Colombia og Panama; langs Stillehavskysten til Valleflodens udmunding og derfra i en lige linje til det punkt, hvor Murrifloden løber ud i Atratofloden

BOV

A

2

CO-3

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra Sinuflodens udmunding i Atlanterhavet, op ad floden til dens udspring i Alto Paramillo, derfra til Puerto Rey ved Atlanterhavet, langs grænsen mellem departmentet Antiquia og Córdoba og derfra langs Atlanterhavskysten til Sinuflodens udmunding

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeriet

DZ-0

Hele landet

 

 

ET — Etiopien

ET-0

Hele landet

 

 

FK — Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele landet

 

 

HN — Honduras

HN-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Hele landet

 

 

MA — Marokko

MA-0

Hele landet

EQU

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

 

 

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

MK-0

Hele landet

OVI, EQU

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Hele landet

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

NA-1

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Hele landet

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Hele landet

EQU

 

 

PY-1

Det centrale Chaco-område og San Pedro-området

BOV

A

1 og 2

RO — Rumænien a

RO-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

RU-1

Regionen Murmansk og Jamal-Nenetske autonome okrug

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Hele landet

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Området vest for de »red line«-afspærringer, der strækker sig nordpå fra Usuto-floden til grænsen til Sydafrika vest for Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

De veterinære områder til overvågning for og vaccination mod mund- og klovesyge, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1 og 2

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

TR-1

Provinserne Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat og Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Hele toldområdet (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbien (2)

XS-0

Hele toldområdet (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

EQU

 

 

BOV

A

1 og 2

OVI

A

1 og 2

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

 

 

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

a

=

Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Den Europæiske Union.

Særlige betingelser, der er nævnt i kolonne 6

»1«

Geografiske og tidsmæssige restriktioner:

Områdekode

Veterinærcertifikat

Periode/datoer, hvor det enten er tilladt eller ikke tilladt at importere til EF, i forbindelse med datoer for slagtning/nedlæggelse af de dyr, som kødet kommer fra

Forlæg

SG

AR-1

BOV

A

Til og med 31. januar 2002

Ikke tilladt

Fra og med 1. februar 2002

Tilladt

AR-2

BOV

A

Til og med 8. marts 2002

Ikke tilladt

Fra og med 9. marts 2002

Tilladt

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Til og med 28. februar 2002

Ikke tilladt

Fra og med 1. marts 2002

Tilladt

AR-5

BOV

A

Fra og med 1. februar 2002 til og med 10. juli 2003

Tilladt

Fra og med 11. juli 2003

Ikke tilladt

AR-6

BOV

A

Fra og med 1. februar 2002 til og med 4. september 2003

Tilladt

Fra og med 5. september 2003

Ikke tilladt

AR-7

BOV

A

Fra og med 1. februar 2002 til og med 7. oktober 2003

Tilladt

Fra og med 8. oktober 2003

Ikke tilladt

AR-8

BOV

A

Til og med 17. marts 2005

Se AR-5, AR-6 og AR-7 for perioder, hvor import fra bestemte dele af område AR-8 ikke var tilladt

Fra og med 18. marts 2005

Tilladt

AR-10

BOV

A

Til og med 3. januar 2006

Tilladt

Fra og med 4. januar 2006, undtagen for sendinger, der allerede var undervejs til Fællesskabet før 4. februar 2006, og som der var udstedt certikat for mellem 4. januar 2006 og 4. februar 2006

Ikke tilladt

BR-1

BOV

A

Efter 1. december 2001

Tilladt

BR-2

BOV

A

Til og med 30. november 2001

Ikke tilladt

Fra og med 1. december 2001

Tilladt

BR-3

BOV

A

Til og med 31. oktober 2002

Tilladt

Fra og med 1. november 2002

Ikke tilladt

BR-4

BOV

A

Fra og med 1. december 2001 til og med 29. september 2005

Tilladt

BR-5

BOV

 

Fra og med 30. september 2005

Ikke tilladt

BR-6

BOV

A

Efter 1. december 2001

Tilladt

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Før 20. april 2006

Tilladt

Fra og med 20. april 2006

Ikke tilladt

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Til og med 6. marts 2002

Ikke tilladt

Fra og med 7. marts 2002

Tilladt

PY-1

BOV

A

Til og med 31. august 2002

Ikke tilladt

Fra og med 1. september 2002 til og med 19. februar 2003

Tilladt

Fra og med 20. februar 2003

Ikke tilladt

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Til og med 3. august 2003

Ikke tilladt

Fra og med 4. august 2003

Tilladt

UY-0

BOV, OVI

A

Til og med 31. oktober 2001

Ikke tilladt

Fra og med 1. november 2001

Tilladt

»2«

Restriktioner vedrørende kategori:

Slagtebiprodukter ikke tilladt (undtagen mellemgulv og tyggemuskler fra kvæg).«


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(3)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(4)  Serbien og Montenegro er en statsunion af to republikker med hver sit toldområde og er derfor opført hver for sig.

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

a

=

Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Den Europæiske Union.


5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2006

om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(meddelt under nummer K(2006) 2881)

(2006/464/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der fare for, at skadegørere, der ikke er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, kan den midlertidigt træffe de yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod de pågældende skadegørere.

(2)

Da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu forekommer i Kina, Korea, Japan, USA og et begrænset område i Fællesskabet, underrettede Frankrig den 14. marts 2005 de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at landet den 16. februar 2005 havde vedtaget officielle foranstaltninger for at beskytte dets område mod faren for indslæbning af den pågældende organisme.

(3)

Slovenien underrettede den 29. juni 2005 medlemsstaterne og Kommissionen om, at landet som følge af udbrud forårsaget af samme organisme på dets område den 24. juni 2005 havde vedtaget yderligere foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning i og spredning inden for dets område af den pågældende organisme.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu er ikke opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF. I en rapport med en vurdering af skadegørerrisiko baseret på de foreliggende begrænsede videnskabelige oplysninger er det imidlertid dokumenteret, at den kan være et af de mest skadelige insekter for kastanje (Castanea Mill.). Den kan reducere kastanjeproduktionen kraftigt og forringe kastanjernes kvalitet, og noget tyder på, at den sågar kan slå træerne ihjel. Kastanjer dyrkes ofte på marginaljorder på bakker eller bjerge. Skader som følge af spredning af insektet kunne betyde, at produktionen af kastanjer til konsum i de pågældende områder måtte ophøre, og således medvirke til økonomisk og miljømæssig tilbagegang.

(5)

Det er derfor nødvendigt at træffe midlertidige foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af den pågældende skadegører.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning bør gælde for indslæbning og spredning af den nævnte skadegører, produktion og flytning inden for Fællesskabet af Castanea-planter, bekæmpelse af skadegøreren og undersøgelse af, om den nævnte skadegører forekommer eller fortsat ikke forekommer i medlemsstaterne.

(7)

Resultaterne af foranstaltningerne bør regelmæssigt vurderes i 2006, 2007 og 2008, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende foranstaltninger overvejes på baggrund af resultaterne af denne vurdering.

(8)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(9)

Resultaterne af foranstaltningerne bør tages op til fornyet vurdering senest den 1. februar 2008.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definition

I denne beslutning forstås ved »planter« planter eller dele af planter af slægten Castanea Mill. bestemt til plantning, dog ikke frugter og frø.

Artikel 2

Foranstaltninger mod Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, herefter benævnt »skadegøreren«, forbydes.

Artikel 3

Import af planter

Planter må kun føres ind i Fællesskabet, hvis

a)

de opfylder betingelserne i punkt 1 i bilag I

b)

de, når de føres ind i Fællesskabet, undersøges og findes fri for skadegøreren i henhold til artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 4

Flytning af planter inden for Fællesskabet

Planter med oprindelse i Fællesskabet eller importeret til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3 må kun flyttes fra produktionsstedet i Fællesskabet, herunder fra havecentre, hvis de opfylder betingelserne i punkt 2 i bilag I, jf. dog artikel 5, stk. 3, litra a), og del II i bilag II.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning

1.   Medlemsstaterne gennemfører årlige undersøgelser for forekomst eller tegn på angreb af skadegøreren på deres område.

Resultaterne af disse undersøgelser meddeles senest den 31. december hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Formodet eller bekræftet forekomst af skadegøreren indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

3.

a)

Medlemsstaterne kan kræve, at flytning af planter til eller inden for deres område skal være underkastet et sporbarhedssystem, som kan omfatte krav om, at den ansvarlige for flytningen afgiver erklæring herom til de officielle ansvarlige organer.

b)

Medlemsstaterne kan kræve, at den ansvarlige for plantningen afgiver erklæring herom til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 6

Fastlæggelse af geografisk afgrænsede zoner

Hvis resultaterne af undersøgelser gennemført i henhold til artikel 5, stk. 1, eller indberetninger foretaget i henhold til artikel 5, stk. 2, bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis bekræftes, at skadegøreren er etableret, fastlægger medlemsstaterne nærmere afgrænsede zoner og træffer officielle foranstaltninger, jf. henholdsvis del I og del II i bilag II.

Artikel 7

Overholdelse

Om nødvendigt tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de underretter straks Kommissionen om de tilpassede foranstaltninger.

Artikel 8

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 1. februar 2008.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG I

FORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 3 OG 4

1)   Foranstaltninger (certifikater)

Uden at artikel 5, stk. 3, litra a), i denne beslutning og del A, punkt 2, i bilag III og del A, kapitel I, punkt 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 og 40 i bilag IV til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, skal planter med oprindelse i tredjelande ledsages af et certifikat som nævnt i artikel 13, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF, hvori det i rubrikken »Supplerende erklæring« er angivet, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og hvori navnet på det skadegørerfri område er angivet i rubrikken »Oprindelsessted«.

2)   Betingelser for flytning

Uden at artikel 5, stk. 3, litra a), og del II i bilag II til denne beslutning, del A, kapitel II, punkt 7, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF og del A, kapitel I, punkt 2.1 i bilag V til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, må planter, som enten har oprindelse i Fællesskabet eller er importeret til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3, kun flyttes fra produktionsstedet i en medlemsstat, herunder fra havecentre, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1) og samtidig skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Planterne med oprindelse på det pågældende produktionssted har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

planterne har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i en medlemsstat i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22. Ændret ved direktiv 2005/17/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 23).


BILAG II

FORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 6

I.   Fastlæggelse af geografisk afgrænsede zoner

1)

De i artikel 6 omhandlede afgrænsede zoner skal omfatte følgende:

a)

en angrebet zone med bekræftet forekomst af skadegøreren, som omfatter alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt eventuelt alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet

b)

en fokuszone, der ligger rundt om den angrebne zone, og som har en radius på mindst 5 km

c)

en stødpudezone, der ligger rundt om fokuszonen, og som har en radius på mindst 10 km.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et større afgrænset område, som omfatter de relevante afgrænsede zoner og zonerne mellem disse.

2)

Den nøjagtige afgrænsning af de zoner, der er nævnt i punkt 1, fastlægges ud fra sunde videnskabelige principper, skadegørerens biologi, angrebets omfang, tidspunktet på året og fordelingen af planterne i den pågældende medlemsstat.

3)

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for den angrebne zone, ændres de afgrænsede zoner i overensstemmelse hermed.

4)

Påvises skadegøreren ikke ved gennemførelsen af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser i nogen af de afgrænsede zoner i en periode på tre år, ophører disse zoner med at eksistere, ligesom de i del II i dette bilag omhandlede foranstaltninger ikke længere vil være påkrævet.

5)

Medlemsstaterne underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen om afgrænsningen af de i punkt 1 omhandlede zoner, idet de fremlægger kort i passende målestoksforhold og oplyser, hvilke foranstaltninger der er truffet for at udrydde skadegøreren eller holde denne under kontrol.

II.   Foranstaltninger i de afgrænsede zoner

De i artikel 6 omhandlede officielle foranstaltninger, som skal træffes i de afgrænsede zoner, skal som et minimum omfatte følgende:

forbud mod, at planter flyttes ud af eller inden for de afgrænsede zoner

i tilfælde, hvor der er bekræftet forekomst af skadegøreren på planter på et produktionssted, passende foranstaltninger til udryddelse af skadegøreren, idet disse foranstaltninger som et minimum skal omfatte destruktion af de angrebne planter, alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren og eventuelt alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet, samt overvågning af skadegørerens forekomst ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger i den periode, hvor der er sandsynlighed for at finde galler med skadegøreren i.