ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 180

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
4. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1009/2006 af 3. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2006 af 3. juli 2006 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2006 af 3. juli 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1008/2006 om fastsættelse af importtold for korn

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2006 af 3. juli 2006 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 4. juli 2006

16

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Note om ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 mod SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. og Intech EDM AG (Sag nr. C.37.667 — Specialty Graphite) (meddelt under nummer K(2002) 5083)

20

 

*

Kommissionens beslutning af 26. juni 2006 om tildeling til Det Forenede Kongerige af ekstra fiskedage i ICES-afsnit VII e (meddelt under nummer K(2006) 2438)

25

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1009/2006

af 3. juli 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1010/2006

af 3. juli 2006

om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 14, stk. 1, første afsnit, litra b),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 14, stk. 1, første afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grund af fremkomsten af højpatogen fugleinfluenza (H5N1) i områder i nærheden af EF siden efteråret 2005 og i flere medlemsstater siden februar 2006 er forbruget af fjerkrækød og i mindre grad af æg faldet betydeligt i en række medlemsstater.

(2)

Den betydelige og hurtige nedgang i forbruget af fjerkrækød har medført faldende priser. Markedet for fjerkrækød er derved blevet kraftigt forstyrret.

(3)

De alvorlige markedsforstyrrelser er direkte forbundet med den faldende tillid hos forbrugerne som følge af risikoen for dyrenes sundhed. Det er derfor på anmodning fra de berørte medlemsstater berettiget at træffe undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75 og artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75, og at yde støtte som kompensation for en del af de økonomiske tab som følge af destruering af æg til udrugning eller kyllinger, fremskyndet slagtning af en del af avlsbestanden, midlertidig produktionsnedgang eller slagtning af hønekyllinger, der er klare til at lægge æg, under hensyn til de forebyggende sundhedsforanstaltninger, som visse medlemsstater har indført.

(4)

Kompensationen for æg til udrugning, der forarbejdes til ægprodukter, bør være lavere end kompensationen for æg til udrugning, som destrueres.

(5)

Efter en gennemgang af medlemsstaternes anmodninger fastsætter Kommissionen de maksimale mængder, for hvilke der kan ydes kompensation for hver undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet.

(6)

Bestemmelserne i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75 og artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75 om vedtagelse af de pågældende foranstaltninger anvendes siden den 11. maj 2006. Nærværende forordning bør derfor også anvendes fra nævnte dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Destruering af æg til udrugning i KN-kode 0407 00 11 og 0407 00 19 betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75.

2.   For destruering som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal stykker og for den periode, der er fastsat i bilag I.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til:

a)

0,15 EUR pr. æg til udrugning »standardkyllinger« i KN-kode 0407 00 19

b)

0,23 EUR pr. æg til udrugning »fritgående kyllinger« i KN-kode 0407 00 19

c)

0,23 EUR pr. æg til udrugning »perlehøns« i KN-kode 0407 00 19

d)

0,35 EUR pr. æg til udrugning »ænder« i KN-kode 0407 00 19

e)

0,66 EUR pr. æg til udrugning »kalkuner« i KN-kode 0407 00 11

f)

1,20 EUR pr. æg til udrugning »gæs« i KN-kode 0407 00 11.

Artikel 2

1.   Forarbejdning af æg til udrugning i KN-kode 0407 00 19 betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75.

2.   For forarbejdning som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal stykker og for den periode, der er fastsat i bilag II.

Det maksimale kompensationsbeløb er lig med det beløb, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, nedsat med 0,03 EUR pr. æg til udrugning eller salgsprisen, hvis denne overstiger 0,03 EUR.

Artikel 3

1.   Destruering af kyllinger i KN-kode 0105 11, 0105 12 og 0105 19 betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   For destruering som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal stykker og for den periode, der er fastsat i bilag III.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til:

a)

0,24 EUR pr. kylling »høns«

b)

0,40 EUR pr. kylling »perlehøns«

c)

0,54 EUR pr. kylling »ænder«

d)

0,85 EUR pr. kylling »kalkuner«

e)

1,50 EUR pr. kylling »gæs«.

Artikel 4

1.   Slagtning, der er fremskyndet mindst seks uger, af en del af avlsbestanden for at nedskære produktionen af æg til udrugning i KN-kode 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 og 0105 99 50 betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75, såfremt intet dyr på ny sættes i produktion på de pågældende anlæg i denne periode.

2.   For fremskyndet slagtning som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal stykker og for den periode, der er fastsat i bilag IV.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til:

a)

3,2 EUR pr. avlshøne i KN-kode 0105 92 00 og 0105 93 00

b)

3,2 EUR pr. avlsand i KN-kode 0105 99 10

c)

30 EUR pr. avlsgås i KN-kode 0105 99 20

d)

15 EUR pr. avlskalkun i KN-kode 0105 99 30

e)

5 EUR pr. avlsperlehøne i KN-kode 0105 99 50.

Artikel 5

1.   Frivillig forlængelse af rengøringsperioden ud over tre uger betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75, såfremt intet dyr på ny sættes i produktion i denne periode.

2.   For forlængelse som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation pr. m2 og pr. uge af rengøringsperioden ud over de tre uger for fjerkræopdræt inden for det maksimale areal og for den periode, der er fastsat i bilag V.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til:

a)

0,46 EUR/m2 og pr. uge for opdræt af kyllinger til kødproduktion

b)

0,41 EUR/m2 og pr. uge for opdræt af kalkuner

c)

0,62 EUR/m2 og pr. uge for opdræt af ænder

d)

0,41 EUR/m2 og pr. uge for opdræt af perlehøns.

3.   Medlemsstater, der allerede har ydet visse kompensationsbeløb for de pågældende arealer, sørger for, at de beløb, der allerede er udbetalt på nationalt plan, trækkes fra beløbene i stk. 2.

Artikel 6

1.   Frivillig nedskæring af produktionen gennem lavere indsætning af kyllinger for at begrænse belægningsgraden betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   For nedskæring af produktionen som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation for hvert dyr, der produceres mindre i forhold til en normal produktionscyklus på hvert specifikt produktionsanlæg, inden for det maksimale antal dyr og for den periode, der er fastsat i bilag VI.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til:

a)

0,20 EUR/dyr til opdræt af kyllinger til kødproduktion

b)

1,24 EUR/dyr til opdræt af kalkuner

c)

0,75 EUR/dyr til opdræt af ænder

d)

0,40 EUR/dyr til opdræt af perlehøns.

Artikel 7

1.   Fremskyndet slagtning af »hønekyllinger, der er klare til at lægge æg« betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   For slagtning som fastsat i stk. 1 ydes der medlemsstaten en kompensation inden for det maksimale antal dyr og for den periode, der er fastsat i bilag VII.

Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes til 3,2 EUR pr. »hønekylling, der er klar til at lægge æg«.

Artikel 8

Medlemsstater, der har meddelt Kommissionen delvise kompensationsbeløb, der er lavere end de i artikel 1-7 fastsatte maksimumsbeløb, må ikke overskride de beløb, de har meddelt.

Artikel 9

Den udløsende begivenhed for vekselkursen for støtten i henhold til denne forordning er den første arbejdsdag i maj 2006.

Den vekselkurs, der skal anvendes, er den sidste vekselkurs, som ECB har fastsat forud for datoen for den udløsende begivenhed.

Artikel 10

Medlemsstaternes udgifter til de betalinger, der er omhandlet i artikel 1-7, kan kun finansieres af EF på betingelserne i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75 og artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75, hvis medlemsstaterne betaler beløbene til modtagerne inden den 31. december 2006.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006.


BILAG I

Det maksimale antal æg til udrugning pr. medlemsstat

 

Standardkyllinger

Kyllinger med mærke

Perlehøns

Kalkuner

Ænder

Gæs

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006-04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006-04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005-04/2006

ES

7 800 000

10/2005-04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005-04/2006

IE

400 000

170 000

1/2006-04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

9/2005-04/2006

CY

442 000

10/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005-04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

1/2006-04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005-04/2006

PT

6 000 000

10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAG II

Det maksimale antal forarbejdede æg til udrugning pr. medlemsstat

 

Kyllinger

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005-04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005-04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005-04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005-04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005-04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


BILAG III

Det maksimale antal kyllinger pr. medlemsstat

 

Kyllinger

Perlehøns

Kalkuner

Ænder

Gæs

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005-04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005-04/2006

CY

143 725

10/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005-04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAG IV

Det maksimale antal slagtede avlsdyr pr. medlemsstat

 

Kyllinger

Perlehøns

Kalkuner

Ænder

Gæs

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006-04/2006

DK

DE

40 000

01/2006-04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005-04/2006

ES

151 000

10/2005-11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006-04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006-04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005-04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005-04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005-04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005-04/2006

PT

300 000

10/2005-03/2006

SI

SK

22 000

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


BILAG V

Det maksimale antal m2 og uger pr. medlemsstat

 

Kyllinger

Perlehøns

Kalkuner

Ænder

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 uger mellem 10/2005-04/2006

ES

FR

2 200 000

16 uger mellem 10/2005-04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 uger mellem 11/2005-04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 uger mellem 10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAG VI

Det maksimale antal pr. medlemsstat

 

Kyllinger

Perlehøns

Kalkuner

Ænder

Gennemførelsesperiode

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006-04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005-03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006-04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005-04/2006

AT

4 500 000

10/2005-04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


BILAG VII

Det maksimale antal »hønekyllinger, der er klare til at lægge æg« pr. medlemsstat

 

Hønekyllinger »der er klare til at lægge æg«

Gennemførelsesperiode

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006-04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005-04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1011/2006

af 3. juli 2006

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1008/2006 om fastsættelse af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2006 (3).

(2)

En kontrol har afsløret, at der har indsneget sig en regnefejl i bilagene til forordning (EF) nr. 1008/2006. Forordningen bør derfor berigtiges. Berigtigelsen bør anvendes med tilbagevirkende kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1008/2006 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11)

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 48.


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. juli 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

32,64

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

56,38

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

56,38

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

47,63


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(16.6.2006-29.6.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Præmie for Golfen (EUR/t)

14,42

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 19,55 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1012/2006

af 3. juli 2006

om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 4. juli 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2006 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1008/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1008/2006 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 179 af 1.7.2006, s. 48.


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 4. juli 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

5,95

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

34,94

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

56,38

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

56,38

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

49,93


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(den 30.6.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Præmie for Golfen (EUR/t)

14,42

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 19,55 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/19


Note om ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

Udvekslingen af notifikationsinstrumenter vedrørende afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (1), undertegnet i Luxembourg den 17. juni 2002, fandt sted den 14. februar 2006, og aftalen trådte i kraft den 1. april 2006 i overensstemmelse med aftalens artikel 92.


(1)  EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.


Kommissionen

4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. december 2002

om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 mod SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. og Intech EDM AG

(Sag nr. C.37.667 — Specialty Graphite)

(meddelt under nummer K(2002) 5083)

(Kun den engelske, den franske, den tyske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2006/460/EF)

Den 17. december 2002 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53. I overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EF) nr. 1/2003 (1), offentliggør Kommissionen hermed de berørte parters navne og beslutningens hovedindhold under behørig hensyntagen til virksomhedens berettigede interesse i, at dens forretningshemmeligheder ikke afsløres. En ikke-fortrolig version af hele beslutningen på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog findes på GD COMP's websted (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1.   OVERTRÆDELSEN I KORTE TRÆK

1.1.   Adressater

(1)

Denne beslutning er rettet til følgende virksomheder:

 

På grund af det kartel, som påvirker markedet for isostatisk specialgrafit:

GrafTech International, Ltd

SGL Carbon AG

Le Carbone-Lorraine SA

Ibiden Co., Ltd

Tokai Carbon Co., Ltd

Toyo Tanso Co., Ltd

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd

Intech EDM B.V./Intech EDM AG.

 

På grund af det kartel, som påvirker markedet for ekstruderet specialgrafit:

SGL Carbon AG

GrafTech International, Ltd.

1.2.   Overtrædelsens art

(2)

Sagen drejer sig om to fasttømrede karteller mellem producenter af henholdsvis isostatisk og ekstruderet specialgrafit. Kommissionen har indsamlet beviser for, at deltagerne i det isostatiske kartel fra juli 1993 til februar 1998 og deltagerne i det ekstruderede kartel fra februar 1993 til november 1996 aftalte prismål for produkterne og udvekslede salgstal og lignende kommercielle oplysninger. De to karteller omfattede hele verden. Beslutningen vedrører overtrædelser i både Fællesskabet og EØS fra den 1. januar 1994.

(3)

Ved begge overtrædelser er der tale om, at ovennævnte adressater fortsatte med aftaler og/eller samordnet praksis i strid med EF-traktatens (fra februar 1986) artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens (fra januar 1994) artikel 53, hvorved de aftalte prismål for produktet, aftalte prisstigninger, udvekslede salgstal og lignende kommercielle oplysninger samt overvågede og håndhævede deres aftaler. Aftalerne om det isostatiske marked omfattede ligeledes en aftale om handelsbetingelser og — især på lokalt plan — til tider en opdeling af kunderne.

1.3.   Produkt

(4)

»Specialgrafit« er den samlebetegnelse, der almindeligvis anvendes i branchen for en række grafitprodukter til forskellige formål. Specialgrafitprodukter inddeles ofte efter, hvordan grafitten fremstilles: isostatisk grafit (fremstilles ved isostatisk formning), der anvendes i EDM-elektroder, stempler til kontinuerlig støbning, varmvalseforme, halvlederapplikationer, og ekstruderet grafit (fremstilles ved ekstrudering), der anvendes i elektrolytiske anoder og katoder, både, sintringsbakker og smeltedigler. Denne sag vedrører isostatisk og ekstruderet specialgrafit i blokke og udskårne blokke.

1.4.   Oprindelse og videre forløb

(5)

I juni 1997 begyndte Kommissionen at undersøge markedet for grafitelektroder. I løbet af undersøgelsen henvendte UCAR sig til Kommissionen for at indgive en ansøgning efter samarbejdsmeddelelsen (»leniency notice«). Ansøgningen blev indgivet den 13. april 1999 og omhandlede påståede konkurrenceskadelige handlinger på markedet for specialgrafit i forbindelse med markedet for grafitelektroder.

(6)

På grundlag af dokumenterne fra UCAR udbad Kommissionen sig oplysninger efter artikel 11 i forordning nr. 17 (2). Der blev i marts 2000 sendt anmodninger til SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai og Toyo Tanso om detaljerede forklaringer om kontakt med konkurrenter, prisudvikling og relevant omsætning. Der blev igen sendt skrivelser i juni 2000 til Nippon Carbon, NSCC og Schunk. Disse virksomheder besvarede begæringerne om oplysninger i perioden maj til november 2000.

(7)

Kommissionen sendte en række yderligere begæringer til adressaterne for klagepunktsmeddelelsen i september og oktober 2001. Besvarelserne indkom i perioden fra udgangen af oktober og begyndelsen af december 2001.

(8)

Efter at have modtaget disse besvarelser sendte Kommissionen en sidste begæring om yderligere oplysninger til de samme virksomheder den 22. november 2001, som blev besvaret i december 2001.

(9)

Den 17. maj 2002 sendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til adressaterne for denne beslutning. Alle parter indsendte skriftlige bemærkninger som svar på Kommissionens klagepunktsmeddelelse. Nippon Steel Chemical Co., Ltd og NSCC Techno Carbon Co., Ltd indsendte en fælles besvarelse. Intech EDM BV og Intech EDM AG indsendte ligeledes et fælles svar på Kommissionens klagepunkter.

(10)

Reaktionerne på klagepunktsmeddelelsen blev modtaget mellem den 19. og den 25. juli 2002. Med undtagelse af Intech EDM AG og Intech EDM BV anerkendte alle virksomhederne overtrædelsen. Ingen af virksomhederne gjorde efterfølgende væsentlig indvending mod sagsfremstillingen. Der blev afholdt en mundtlig høring den 10. september 2002, hvor alle parter fik mulighed for at blive hørt.

2.   BØDER

2.1.   Grundbeløb

(11)

Ved fastsættelsen af bøden skal Kommissionen tage højde for alle relevante omstændigheder, især overtrædelsens grovhed og varighed, som er de to kriterier, der specifikt henvises til i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17.

2.1.1.   Overtrædelsens grovhed

(12)

Ifølge retningslinjerne skal Kommissionen tage højde for i) overtrædelsens art, ii) dens reelle virkning for markedet og iii) det relevante geografiske markeds størrelse.

(13)

De foreliggende overtrædelser består overvejende i prisfastsættelse og udveksling af kommercielle oplysninger, som i sig selv er meget alvorlige overtrædelser af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

(14)

Kartelaftalerne blev gennemført til punkt og prikke af producenter, der i det relevante tidsrum dækkede langt størstedelen af verdensmarkedet for isostatisk og ekstruderet specialgrafit. De må derfor have haft en reel virkning på begge markeder inden for EØS.

(15)

Kartellerne dækkede hele fællesmarkedet og hele EØS, efter at dette var oprettet. Hver del af fællesmarkedet og senere af EØS's territorium lå inden for deres indflydelsessfære.

(16)

Under hensyntagen til arten af den praksis, der er blevet undersøgt, dens reelle virkning på det isostatiske og ekstruderede marked, og det faktum at den omfattede hele fællesmarkedet og hele EØS, da dette område var blevet oprettet, finder Kommissionen, at de adressater, til hvem dette beslutningsudkast er rettet, i begge tilfælde har begået en meget alvorlig overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

2.1.2.   Særbehandling

(17)

Inden for de meget alvorlige overtrædelser gør skalaen for passende bøder det muligt at behandle virksomheder forskelligt, så der tages højde for overtrædernes reelle økonomiske muligheder for at skade konkurrencen væsentligt, og at fastsætte bøden på et sådant niveau, at den har en tilstrækkelig afskrækkende virkning.

(18)

På baggrund af omstændighederne ved sagen, som omfatter adskillige virksomheder, vil det ved fastsættelse af grundbeløbet for bøderne være nødvendigt at tage højde for den betydning, den enkelte virksomheds overtrædelse har haft, og dermed den reelle virkning for konkurrencen som følge af denne virksomheds overtrædelser.

(19)

Ved udmålingen af bøden på grund af det isostatiske kartel finder vi det hensigtsmæssigt at opdele virksomhederne i fem kategorier på grundlag af deres globale omsætning. I den første kategori indgår SGL, i den anden kategori indgår Toyo Tanso, i den tredje findes LCL og Tokai, i fjerde kategori findes Ibiden og NSC/NSCC, og i den femte findes UCAR og Intech.

(20)

Hvad angår kartellet på markedet for ekstruderet specialgrafit havde UCAR og SGL en lignende stilling på verdensmarkedet for dette produkt. De er derfor samlet i én kategori.

2.1.3.   Varighed

2.1.3.1.   Isostatisk specialgrafit

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso og NSC/NSCC overtrådte EF-traktatens artikel 81, stk. 1, fra juli 1993 til februar 1998 og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, fra den 1. januar 1994 til februar 1998. UCAR begik samme overtrædelse fra februar 1996 til maj 1997 og Intech fra februar 1994 til maj 1997.

(22)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso og NSC/NSCC har således begået en overtrædelse gennem fire og et halvt år, hvilket er af mellemlang varighed. Grundbeløbet for de bøder, der skal fastsættes som følge af grovheden, forhøjes derfor med 45 %.

(23)

Intech begik en overtrædelse af mellemlang varighed gennem tre år og to måneder. Grundbeløbet for den bøde, der skal fastsættes som følge af grovheden, forhøjes derfor med 30 %.

(24)

UCAR begik en overtrædelse af mellemlang varighed i et år og to måneder. Grundbeløbet for den bøde, der skal fastsættes som følge af grovheden, forhøjes derfor med 10 %.

2.1.3.2.   Ekstruderet specialgrafit

(25)

SGL og UCAR overtrådte EF-traktatens artikel 81, stk. 1, fra februar 1993 til november 1996 og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, fra den 1. januar 1994 til februar 1996, svarende til tre år og otte måneder, hvilket er af mellemlang varighed. Grundbeløbet for de bøder, der skal fastsættes som følge af grovheden, forhøjes derfor med 35 % for hver virksomhed.

2.2.   Skærpende omstændigheder (lederrolle i overtrædelsen)

(26)

SGL var leder og ophavsmand til overtrædelsen inden for det isostatiske marked. SGL har ikke anfægtet Kommissionens konstateringer på dette punkt. Denne skærpende omstændighed retfærdiggør en forhøjelse på 50 % af grundbeløbet for den bøde, der skal pålægges SGL for dets overtrædelser på det isostatiske marked.

(27)

Kommissionen vurderer derudover, at der ikke kan fastslås en specifik ophavsmand bag de overtrædelser, der har påvirket markedet for ekstruderet specialgrafit.

2.3.   Formildende omstændigheder

(28)

Kommissionen finder, at der kun foreligger en formildende omstændighed, for så vidt angår Intech i det isostatiske kartel, hvilket skyldes visse specifikke omstændigheder, der kun vedrører denne virksomhed. Intechs engagement i det isostatiske kartel var specielt, da virksomheden i vid udstrækning modtog instrukser fra Ibiden, så den i sin egenskab af Ibidens distributør deltog i møder på europæisk og lokalt plan og udførte principbeslutninger, der var vedtaget på højere niveau (hvor Ibiden deltog, men ikke Intech). Kommissionen vurderer, at denne formildende omstændighed retfærdiggør en reduktion på 40 % i grundbeløbet for den bøde, der skal pålægges Intech for dets overtrædelser på det isostatiske marked.

2.4.   Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

(29)

Adressaterne for denne beslutning har under forskellige faser af undersøgelsen samarbejdet med Kommissionen med henblik på at opnå særbehandling efter Kommissionens samarbejdsmeddelelse. I beslutningsudkastet lægges der op til, at samarbejdsmeddelelsen anvendes som følger:

2.4.1.   Bødefritagelse eller meget betydelig bødenedsættelse (»Afsnit B« nedsættelse fra 75 % til 100 %)

(30)

Kommissionen anerkender, at UCAR var den første virksomhed, som fremlagde afgørende beviser for, at der fandtes et internationalt kartel, som påvirker EØS inden for isostatisk og ekstruderet specialgrafit. Kommissionen anerkender ligeledes, at den, da UCAR henvendte sig til den, endnu ikke havde påbegyndt sine undersøgelser og heller ikke havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne fastslå, at der var tale om overtrædelser. UCAR havde ligeledes afsluttet sit engagement, da det afslørede kartellerne og havde ikke forsøgt at presse andre virksomheder til at deltage i disse karteller. Ved begge overtrædelser gælder det således, at UCAR opfylder betingelserne i afsnit B i samarbejdsmeddelelsen. Kommissionen tildeler derfor UCAR en 100 % nedsættelse af den bøde, der ellers ville være blevet pålagt for hver enkelt overtrædelse.

2.4.2.   Betydelig bødenedsættelse (»Afsnit C«: nedsættelse fra 50 % til 75 %)

(31)

For SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC eller Intech gælder det, at disse virksomheder ikke var de første, der gav Kommissionen afgørende oplysninger om det isostatiske eller ekstruderede kartel som krævet i samarbejdsmeddelelsens afsnit C, punkt a). Ingen af de nævnte virksomheder opfylder således betingelserne i afsnit C.

2.4.3.   Betydelig bødenedsættelse (»Afsnit D«: nedsættelse fra 10 % til 50 %)

(32)

Før Kommissionen vedtog klagepunktsmeddelelsen, forsynede SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso og NSC/NSCC Kommissionen med oplysninger og dokumenter, der i væsentlig grad bidrog til at fastslå, at der forelå overtrædelser. Ingen af virksomhederne anfægter i væsentlig grad sagsfremstillingen i Kommissionens klagepunktsmeddelelse, og de indleverede dokumenter har givet Kommissionen mulighed for at bekræfte og fastslå kartellernes virkemåde og bestemte elementer heri.

(33)

Da samarbejde i henhold til meddelelsen skal være frivilligt og især stå uden for undersøgelsesmandatet, vurderer Kommissionen, at en del af de oplysninger, som virksomhederne har givet, reelt indgik i deres besvarelse af Kommissionens formelle begæring om oplysninger. Oplysningerne fra disse virksomheder anses derfor kun som frivillige i samarbejdsmeddelelsens forstand, i det omfang de går videre end det, der kræves i artikel 11 i forordning nr. 17.

(34)

Kommissionen kan konkludere, at de nævnte dokumenter gav detaljerede beviser for organisationsstrukturen i de kartelaftaler, der påvirker de to markeder, og i væsentlig grad bidrog til at fastlægge og/eller bekræfte afgørende aspekter ved disse overtrædelser. Sammen med UCAR's erklæring udgør disse dokumenter hovedkilden til de beviser, Kommissionen har anvendt ved udarbejdelsen af denne beslutning.

(35)

Desuden finder Kommissionen ikke, at det er muligt at skelne mellem merværdien ved disse bidrag til undersøgelsen af det isostatiske marked, da de alle blev givet inden for et kort tidsrum som reaktion på Kommissionens formelle forespørgsel om yderligere oplysninger, og de indeholdt alle bevismateriale af omtrent samme kvalitet. Ingen af disse indberetninger var i sig selv afgørende for, at Kommissionen kunne opretholde kernen i sine indvendinger mod overtrædelserne, da de i det store hele overlappede hinanden, hvad beviserne angik.

(36)

Intech leverede ingen dokumenter om møder i sit svar på Kommissionens forespørgsel om oplysninger. Imidlertid anfægtede virksomheden ikke i væsentlig grad sagsfremstillingen i Kommissionens klagepunktsmeddelelse.

(37)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso og NSC/NSCC opfylder således betingelserne i samarbejdsmeddelelsens afsnit D, stk. 2, første og andet led, og bevilges derfor en bødenedsættelse på 35 %. Intech opfylder betingelserne i afsnit D, stk. 2, andet led, i samarbejdsmeddelelsen og bevilges en bødenedsættelse på 10 %.

2.5.   Bøderetningslinjer, punkt 5, litra b)

(38)

I henhold til bøderetningslinjernes punkt 5, litra b), bør Kommissionen ved fastsættelse af bøder tage hensyn til visse objektive faktorer, der er afhængige af omstændighederne i en given sag.

2.5.1.   Betalingsevne

(39)

SGL og NSC har fremlagt argumenter i forbindelse med deres betalingsevne. Begge virksomheder har især fremhævet […] (3)

(40)

For at kunne vurdere dette argument har Kommissionen udbedt sig detaljerede oplysninger om virksomhedernes finansielle stilling. Efter at have undersøgt virksomhedernes svar af 20. november 2002 og SGL's yderligere indlæg af 8. november 2002 har Kommissionen konkluderet, at det ikke vil være passende at justere bødebeløbet i dette tilfælde. Selv om de finansielle data fra de to virksomheder viser, at både SGL og NSC er […], vil det at tage hensyn til virksomhedernes […] være ensbetydende med at give dem en urimelig konkurrencefordel.

2.5.2.   Andre faktorer

(41)

SGL er […].

(42)

Den 18. juli 2001 pålagde Kommissionen SGL en bøde på 80,2 mio. EUR for at overtræde traktatens artikel 81 som følge af virksomhedens engagement i grafitelektrodekartellet.

(43)

Følgelig er SGL både […] og er for nylig blevet pålagt en betydelig bøde af Kommissionen. Efter Kommissionens vurdering virker et fuldt bødepålæg ikke nødvendigt for at opnå en tilpas afskrækkende virkning.

(44)

I lyset af disse to faktorer vurderer Kommissionen, at bøden i det foreliggende tilfælde bør nedsættes med 33 %.

3.   BESLUTNING

(45)

Følgende virksomheder har overtrådt EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, da de i de anførte perioder har deltaget i en samling aftaler og former for samordnet praksis, der påvirker EF- og EØS-markedet for isostatisk specialgrafit:

1)

GrafTech International, Ltd, fra februar 1996 til maj 1997

2)

SGL Carbon AG, fra juli 1993 til februar 1998

3)

Le Carbone-Lorraine SA, fra juli 1993 til februar 1998

4)

Ibiden Co., Ltd, fra juli 1993 til februar 1998

5)

Tokai Carbon Co., Ltd, fra juli 1993 til februar 1998

6)

Toyo Tanso Co., Ltd, fra juli 1993 til februar 1998

7)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd og NSCC Techno Carbon Co., Ltd, ansvarlige in solidum, fra juli 1993 til februar 1998

8)

Intech EDM BV og Intech EDM AG, ansvarlige in solidum, fra februar 1994 til maj 1997.

(46)

Følgende virksomheder har overtrådt EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, da de i de anførte perioder har deltaget i en samling aftaler og former for samordnet praksis, der påvirker EF- og EØS-markedet for ekstruderet specialgrafit:

1)

SGL Carbon AG, fra februar 1993 til november 1996

2)

GrafTech International, Ltd, fra februar 1993 til november 1996.

(47)

De nævnte virksomheder bringer straks de i artiklen nævnte overtrædelser til ophør, hvis det ikke allerede er sket. De afholder sig fra på ny at begå handlinger eller udvise adfærd i lighed med overtrædelsen i denne sag og fra at vedtage foranstaltninger med tilsvarende formål eller virkninger.

(48)

For de nævnte overtrædelser pålægges følgende virksomheder bøder som følger:

a)

GrafTech International, Ltd

Isostatisk specialgrafit: 0 EUR

Ekstruderet specialgrafit: 0 EUR

b)

SGL Carbon AG

Isostatisk specialgrafit: 18 940 000 EUR

Ekstruderet specialgrafit: 8 810 000 EUR

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 EUR

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 EUR

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 EUR

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 EUR

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd, in solidum: 3 580 000 EUR

h)

Intech EDM BV og Intech EDM AG, in solidum: 980 000 EUR.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003. s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).

(2)  EFT 13 af 21.2.1962, s. 204.

(3)  Dele af denne tekst blev udeladt for at sikre, at ingen fortrolige oplysninger offentliggøres; de pågældende dele er omgivet af firkantede parenteser.


4.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. juni 2006

om tildeling til Det Forenede Kongerige af ekstra fiskedage i ICES-afsnit VII e

(meddelt under nummer K(2006) 2438)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2006/461/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig punkt 9 i bilag IIC, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 7 i bilag IIC til forordning (EF) nr. 51/2006 fastsættes det maksimale antal dage (216), som EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 10 m, der medfører bomtrawl med en maskestørrelse på mindst 80 mm eller faststående garn med en maskestørrelse på under 220 mm, må være til stede i ICES-afsnit VII e i perioden 1. februar 2006-31. januar 2007.

(2)

Efter punkt 9 i nævnte bilag kan Kommissionen tildele medlemsstaterne ekstra fiskedage, hvor fartøjer, der medfører sådanne bomtrawl eller faststående garn, må være til stede i det pågældende område, på grundlag af det endelige ophør med fiskerivirksomhed siden den 1. januar 2004.

(3)

Det Forenede Kongerige har indsendt data, der viser, at flådekapaciteten for fartøjer til stede i området, som medfører bomtrawl med en maskestørrelse på mindst 80 mm, i 2006 er blevet reduceret med 5 %.

(4)

På baggrund af de indsendte data bør Det Forenede Kongerige tildeles 12 ekstra fiskedage for perioden 1. februar 2006-31. januar 2007 for fartøjer, der medfører sådanne bomtrawl.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag og medfører bomtrawl med en maskestørrelse på mindst 80 mm, må være til stede i ICES-afsnit VII e, jf. tabel I i bilag IIC til forordning (EF) nr. 51/2006, ændres til 228 dage om året.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2006 (EUT L 167 af 20.6.2006, s. 16).