ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 948/2006 af 27. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 949/2006 af 27. juni 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

3

 

*

Rådets direktiv 2006/58/EF af 27. juni 2006 om ændring af direktiv 2002/38/EF hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

5

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juni 2006 om ændring af beslutning 2006/148/EF om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Frankrig (meddelt under nummer K(2006) 2875)

7

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2006/439/FUSP af 27. juni 2006 om et yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien

9

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 948/2006

af 27. juni 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

70,3

096

65,4

204

33,1

999

56,3

0707 00 05

052

124,8

096

30,2

999

77,5

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

388

53,1

528

40,5

999

46,8

0808 10 80

388

88,4

400

107,8

404

105,7

508

92,7

512

81,0

524

47,0

528

76,6

720

107,5

800

180,6

804

105,4

999

99,3

0809 10 00

052

220,6

999

220,6

0809 20 95

052

324,1

068

111,4

999

217,8

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 949/2006

af 27. juni 2006

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 535/94 af 9. marts 1994 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) blev der indsat en supplerende bestemmelse 8 i kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur for at tydeliggøre tariferingen af kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, henhørende under KN-kode 0210 (»kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter«). Denne supplerende bestemmelse blev i 1995 omnummereret til nr. 7.

(2)

Supplerende bestemmelse 7 blev ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2003 af 23. oktober 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) for på baggrund af EF-Domstolens retspraksis at præcisere, at der ved saltning i pos. 0210 forstås en behandling, der sikrer langtidsholdbarheden.

(3)

I 2002 vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 1223/2002 af 8. juli 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (4), hvorefter stykker af høns, udbenet, frosset og ensartet saltet i alle dele, som har et saltindhold fra 1,2 til 1,9 vægtprocent, tariferes under KN-kode 0207 14 10.

(4)

Efter at der fra nogle eksporterende lande var udtrykt kritik af forordning (EF) nr. 1223/2002 i WTO, konkluderede et WTO-panel og WTO-appelorganet, at frosne; udbenede stykker af høns, som har et saltindhold fra 1,2 til 3 vægtprocent, er omfattet af de tarifmæssige indrømmelser under pos. 0210 i EF's tarif.

(5)

EF har i Verdenstoldorganisationen rejst fortolkning af pos. 0210 og tarifering af de omhandlede varer som et generelt spørgsmål.

(6)

For at EF-retten kan bringes i overensstemmelse med Fællesskabets aktuelle internationale forpligtelser som fortolket af WTO's kompetente organer, må supplerende bestemmelse 7 til kapitel 2 ændres, for så vidt angår kød og spiselige slagtebiprodukter henhørende under pos. 0210 99. Der tages forbehold med hensyn til følgerne af en eventuel beslutning, som Verdenstoldorganisationens kompetente organer måtte træffe i dette spørgsmål.

(7)

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Forordning (EF) nr. 1223/2002, hvorefter stykker af høns, udbenet, frosset og ensartet saltet i alle dele, som har et saltindhold fra 1,2 til 1,9 vægtprocent, tariferes under KN-kode 0207 14 10, bør ikke længere være gældende, når nærværende forordning er trådt i kraft, og bør derfor ophæves.

(9)

Denne forordning bør træde i kraft den 27. juni 2006 ved udløbet af det rimelige tidsrum, som WTO har givet EF til at bringe lovgivningen i orden. Der er ingen tidsbegrænsning for at bringe DSU i anvendelse. Henstillingerne i DSB's rapporter har kun fremadrettet virkning. Derfor kan denne forordning hverken have tilbagevirkende kraft eller give fortolkningsvejledning med tilbagevirkende kraft. Da forordningen ikke kan fungere som fortolkningsvejledning ved tarifering af varer, der er overgået til fri omsætning inden den 27. juni 2006, kan den ikke tjene som grundlag for tilbagebetaling af told, der er betalt inden den dato.

(10)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Supplerende bestemmelse 7 til kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur, der udgør bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, affattes således:

»Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (pos. 0210 11 til 0210 93) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover, forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden. Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (pos. 0210 99) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover.«

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1223/2002 ophæves med virkning fra nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 27. juni 2006. Den har ikke tilbagevirkende kraft, og giver heller ikke fortolkningsvejledning med tilbagevirkende kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 838/2006 (EUT L 154 af 8.6.2006, s. 1).

(2)  EFT L 68 af 11.3.1994, s. 15.

(3)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 5.

(4)  EFT L 179 af 9.7.2002, s. 8.


28.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/5


RÅDETS DIREKTIV 2006/58/EF

af 27. juni 2006

om ændring af direktiv 2002/38/EF hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (1), særlig artikel 5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den revision, der er omhandlet i artikel 5 i direktiv 2002/38/EF, er gennemført.

(2)

Det fremgår af revisionen, at bestemmelserne i artikel 1 i direktiv 2002/38/EF har fungeret tilfredsstillende og nået deres mål.

(3)

Den 29. december 2003 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv vedrørende leveringsstedet mellem afgiftspligtige personer, der blev ændret ved dens forslag af 22. juli 2005 for at medtage leveringer foretaget af afgiftspligtige personer til ikke-afgiftspligtige personer. I henhold til det ændrede forslag vil alle spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser blive beskattet på forbrugsstedet.

(4)

Den 4. november 2004 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om forenkling af de momsmæssige forpligtelser, der indeholder en mere generel elektronisk mekanisme end den, der er omhandlet i direktiv 2002/38/EF, for at lette opfyldelsen af de momsmæssige forpligtelser i forbindelse med grænseoverskridende tjenesteydelser.

(5)

Selv om der er gjort betydelige fremskridt i retning af vedtagelse, på grundlag af ovennævnte lovgivningsforslag, af de nødvendige mere omfattende foranstaltninger, der vil træde i stedet for foranstaltningerne i artikel 1 i direktiv 2002/38/EF, har det ikke været muligt at vedtage de førstnævnte foranstaltninger inden udløbet af de sidstnævnte foranstaltninger den 30. juni 2006.

(6)

På baggrund af vedtagelsen af sådanne mere omfattende foranstaltninger på kort eller mellemlang sigt og resultaterne af ovennævnte revision er det hensigtsmæssigt, at de bestemmelser, der gælder for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, jf. stk. 1 i direktiv 2002/38/EF, anvendes indtil 31. december 2006, således at det indre marked kan fungere korrekt, og det kan sikres, at konkurrenceforvridning fortsat undgås.

(7)

I henhold til artikel 5 i direktiv 2002/38/EF træffer Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen med enstemmighed afgørelse om en sådan forlængelse af perioden, hvis det af praktiske årsager skønnes nødvendigt.

(8)

Direktiv 2002/38/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

I betragtning af sagens hastende karakter og for at undgå et juridisk tomrum er det bydende nødvendigt, at der indrømmes en undtagelse fra den seksugersfrist, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 4 i direktiv 2002/38/EF affattes således:

»Artikel 4

Artikel 1 anvendes indtil den 31. december 2006.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, i kraft med virkning fra den 1. juli 2006. De meddeler straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 128 af 15.5.2002, s. 41.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

28.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2006

om ændring af beslutning 2006/148/EF om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Frankrig

(meddelt under nummer K(2006) 2875)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2006/438/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/148/EF af 24. februar 2006 om forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 og dertil knyttede flytningsbestemmelser i Frankrig (2) blev den plan for forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 (i det følgende benævnt »planen for forebyggende vaccination«), som Frankrig forelagde for Kommissionen den 21. februar 2006, godkendt og visse foranstaltninger, Frankrig skal anvende, når der foretages forebyggende vaccination, blev fastsat.

(2)

I henhold til planen for forebyggende vaccination har Frankrig iværksat vaccination af ænder og gæs mod højpatogen aviær influenza H5N1, og det betragtes som et pilotprojekt, da der kun er begrænsede erfaringer med forebyggende vaccination af de pågældende arter.

(3)

I henhold til planen for forebyggende vaccination, jf. beslutning 2006/148/EF, skulle vaccinationen være tilendebragt senest den 1. april 2006.

(4)

Den 20. april 2006 fremlagde Frankrig den første samlede rapport om anvendelsen af vaccination. Frankrig har desuden anmodet om en forlængelse af anvendelsen af forebyggende vaccination på samme betingelser indtil den 30. juni 2006 for at indhøste yderligere erfaringer og epidemiologisk viden og har i overensstemmelse hermed fremlagt en ændring af planen for forebyggende vaccination.

(5)

På grundlag af oplysningerne i den rapport, Frankrig har fremlagt, mener Kommissionen, at der er behov for yderligere praktiske erfaringer vedrørende anvendelse af vaccination i indsatsen mod spredning af højpatogen aviær influenza H5N1 hos ænder og gæs. Den forlængelse indtil den 30. juni 2006 af den forebyggende vaccination, som Frankrig har anmodet om, bør derfor godkendes.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, første afsnit, i beslutning 2006/148/EF affattes således:

»1.   Planen for forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza H5N1 (i det følgende benævnt »planen for forebyggende vaccination«), som Frankrig forelagde for Kommissionen den 21. februar 2006, og ændringen af planen af 20. april 2006, ifølge hvilken vaccination kan foregå indtil den 30. juni 2006, godkendes.«

Artikel 2

Adressat

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUT L 55 af 25.2.2006, s. 51.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

28.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/9


RÅDETS FÆLLES AKTION 2006/439/FUSP

af 27. juni 2006

om et yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juli 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/561/FUSP (1) om et yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien, som udløber den 30. juni 2006.

(2)

EU's bidrag under denne fælles aktion til OSCE-missionen i Georgien har sikret, at faste sekretariater for henholdsvis den georgiske og den sydossetiske side har kunnet fungere under OSCE's auspicier, og har givet mulighed for afholdelse af møder inden for rammerne af den fælles kontrolkommission (Joint Control Commission (JCC)), der er det vigtigste forum for bilæggelse af konflikten.

(3)

OSCE og formændene for JCC har anmodet om opfølgende bistand fra EU, og EU har indvilliget i at yde yderligere finansiel bistand til bilæggelsen af konflikten.

(4)

EU mener, at dets bistand har bevirket, at både EU og OSCE har fået en mere effektiv rolle i forbindelse med bilæggelsen af konflikten, og at bistanden bør videreføres.

(5)

EU erindrer om, at det støtter de initiativer, der tages med henblik på fredelig bilæggelse af konflikten, og forventer, at JCC kan spille en positiv rolle i den forbindelse.

(6)

EU bemærker, at JCC spiller en rolle i aktiviteterne i tilknytning til den OSCE-ledede behovsvurdering i det georgisk-ossetiske konfliktområde og tilstødende områder.

(7)

Det bør sikres, at EU's bidrag til projektet synliggøres på passende vis.

(8)

Rådet vedtog den 20. februar 2006 fælles aktion 2006/121/FUSP (2) om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus. I henhold til denne fælles aktion bør mandatet for EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus bl.a. være at bidrage til forebyggelse af konflikter, bistå ved konfliktløsning og intensivere EU's dialog med de vigtigste parter om regionen —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Den Europæiske Union bidrager til at styrke bilæggelsen af konflikten i Sydossetien.

2.   Med henblik herpå yder Den Europæiske Union et bidrag til OSCE til finansiering af møder i JCC og i andre mekanismer inden for rammerne af JCC, til afholdelse af konferencer under JCC's auspicier, og til dækning af visse udgifter til driften af de to sekretariater i et år.

Artikel 2

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren for Rådet/den højtstående FUSP-repræsentant, har ansvaret for gennemførelsen af denne fælles aktion med henblik på opfyldelse af målene i artikel 1.

Artikel 3

1.   Udbetalingen af finansiel støtte, der ydes i henhold til denne fælles aktion, er betinget af, at der regelmæssigt afholdes møder i JCC og i de øvrige mekanismer inden for rammerne af JCC inden for tolv måneder fra startdatoen for den finansieringsaftale, der skal indgås mellem Kommissionen og OSCE-missionen i Georgien. Både Georgien og Sydossetien bør gøre en synlig indsats for at opnå reelle politiske fremskridt i retning af en varig og fredelig løsning af uoverensstemmelserne mellem dem.

2.   Det påhviler Kommissionen at kontrollere og evaluere iværksættelsen af EU's finansielle bidrag, navnlig set i forhold til de betingelser, der er fastsat i stk. 1. Med henblik herpå indgår Kommissionen en finansieringsaftale med OSCE-missionen i Georgien om anvendelsen af EU-bidraget, der skal ydes i form af gavebistand. Kommissionen påser endvidere, at gavebistanden anvendes korrekt til de formål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.   OSCE-missionen i Georgien er ansvarlig for udbetalingen af rejsegodtgørelser, for afholdelse af konferencer under JCC's auspicier og for korrekt indkøb og overdragelse af udstyret. Det skal fremgå af finansieringsaftalen, at OSCE-missionen i Georgien skal sikre en synliggørelse af EU-bidraget til projektet og jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om gennemførelsen af projektet.

4.   Kommissionen holder sig i tæt samarbejde med EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus i nær kontakt med OSCE-missionen i Georgien for at overvåge og evaluere virkningen af EU's bidrag.

5.   Kommissionen aflægger med referat til formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående FUSP-repræsentant, skriftlig rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion. Rapporten skal navnlig bygge på de regelmæssige rapporter, som OSCE-missionen i Georgien skal aflægge i henhold til stk. 3.

Artikel 4

1.   Det finansielle referencegrundlag for det EU-bidrag, som er nævnt i artikel 1, stk. 2, er på 140 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

3.   Udgifter er støtteberettigede fra den 1. juli 2006.

Artikel 5

1.   Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2006 til den 30. juni 2007.

2.   Denne fælles aktion tages op til fornyet overvejelse ti måneder efter dens ikrafttræden. Med henblik herpå foretager EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus sammen med Kommissionen en vurdering af behovet for yderligere støtte til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien og udarbejder i givet fald henstillinger til Rådet.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 189 af 21.7.2005, s. 69.

(2)  EUT L 49 af 21.2.2006, s. 14.