ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 171

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL

90

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 883/2006

af 21. juni 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik, særlig artikel 42 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1290/2005 blev der oprettet en europæisk garantifond for landbruget (EGFL) og en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), som fungerer inden for rammerne af den delte forvaltning af udgifterne og de formålsbestemte indtægter på EU's budget. Forordningen fastsætter betingelser og almindelige regler for betalingsorganernes regnskabsføring og anmeldelser af udgifter og indtægter og Kommissionens godtgørelse af disse udgifter. Disse regler og betingelser skal uddybes, idet der skelnes mellem fælles gennemførelsesbestemmelser for de to fonde og gennemførelsesbestemmelser, som gælder særskilt for hver af dem.

(2)

For at sikre god forvaltning af de bevillinger, der er opført på EU's budget til de to fonde, skal hvert betalingsorgan føre et særskilt regnskab udelukkende over de udgifter, som finansieres henholdsvis af EGFL og ELFUL. Med henblik herpå bør betalingsorganerne i deres regnskab for hver af de to fonde særskilt anføre de udgifter og indtægter, der er afholdt eller oppebåret i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005, således at udgifterne og indtægterne kan sættes i relation til de finansielle midler, betalingsorganerne har fået stillet til rådighed over EU's budget.

(3)

Den fælles landbrugspolitik finansieres i euro, samtidig med at medlemsstater, som ikke hører til eurozonen, kan foretage betalinger i deres nationale valuta. For at alle udgifter og indtægter kan blive konsolideret, bør det derfor fastsættes, at de pågældende betalingsorganer kan anmelde udgifter og indtægter både i euro og i den valuta, som de er afholdt eller oppebåret i.

(4)

For at sikre god forvaltning af pengestrømmene, navnlig fordi medlemsstaterne selv tilvejebringer de finansielle midler til dækning af de udgifter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005, eller modtager et forskud til dækning de udgifter, som er nævnt i artikel 4 i samme forordning, før Kommissionen finansierer disse udgifter i form af godtgørelser af de afholdte udgifter, bør medlemsstaterne indsamle de oplysninger, som er nødvendige for godtgørelserne, og holde dem til rådighed for Kommissionen, efterhånden som udgifterne afholdes og indtægterne anvendes, eller sende dem til Kommissionen med regelmæssige mellemrum. Der bør i den forbindelse tages hensyn til, at EGFL og ELFUL forvaltes på hver deres måde, og det bør fastsættes, at medlemsstaterne med passende mellemrum i overensstemmelse med den måde, hver af fondene forvaltes på, stiller oplysninger til rådighed for Kommissionen eller sender den oplysninger, uden at medlemsstaternes pligt til at stille oplysninger til rådighed for Kommissionen for at muliggøre en passende overvågning af udgiftsudviklingen tilsidesættes.

(5)

Betalingsorganernes almindelige forpligtelser til at føre regnskaber vedrører detaljerede data, som kræves til forvaltning og kontrol af EF's midler, men der kræves ikke så mange detaljer for at kunne godtgøre udgifter. Det bør derfor præciseres, hvilke oplysninger og data om de udgifter, som skal finansieres af EGFL eller ELFUL, der skal sendes til Kommissionen med regelmæssige mellemrum.

(6)

Kommissionen bør direkte og så effektivt som muligt kunne anvende de oplysninger, som medlemsstaterne sender den, til forvaltning af EGFL's og ELFUL's regnskaber og de dertil knyttede betalinger. For at dette mål kan nås, bør al udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregå elektronisk eller i digital form. Da det dog kan blive nødvendigt at sende oplysningerne på anden måde, bør det fastsættes, i hvilke tilfælde dette kan være berettiget.

(7)

Ifølge artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal udgiftsanmeldelser, der også har gyldighed som betalingsanmodninger, og som vedrører foranstaltninger i forbindelse med tiltag, der finansieres af EGFL og ELFUL, sendes til Kommissionen ledsaget af de krævede oplysninger. For at medlemsstaterne og betalingsorganerne skal kunne udfærdige disse udgiftsanmeldelser efter harmoniserede regler, og for at Kommissionen skal kunne tage betalingsanmodningerne i betragtning, bør det fastsættes, på hvilke betingelser udgifterne kan finansieres over henholdsvis EGFL's og ELFUL's budget, og hvilke regler der gælder for bogføringen af udgifter og indtægter, navnlig formålsbestemte indtægter og eventuelle korrektioner, og for den faktiske anmeldelse af dem.

(8)

I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (2), skal det beløb, der finansieres i forbindelse med en interventionsforanstaltning, bestemmes på grundlag af betalingsorganernes årsregnskab. I samme forordning fastsættes også regler og betingelser for årsregnskabet. Da Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, blev ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 og afløst af EGFL for så vidt angår disse foranstaltninger, bør der fastsættes nærmere bestemmelser for, hvordan EGFL's finansiering af nævnte foranstaltninger indpasses i ordningen med udgiftsanmeldelser og månedlige betalinger.

(9)

Ifølge artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005 henhører udgifter, der er afholdt fra den 1. til den 15. oktober, under oktober, mens udgifter, der er afholdt fra den 16. til den 31. oktober, henhører under november. Alle udgifter til offentlig oplagring, der bogføres i oktober, henregnes dog til regnskabsåret N+ 1. Det bør derfor fastsættes, at de udgifter til offentlig oplagring i september, som EGFL finansierer, skal bogføres senest den 15. oktober.

(10)

Hvilke vekselkurser der skal anvendes afhænger af, om der er fastsat en udløsende begivenhed i retsforskrifterne på landbrugsområdet. For at undgå, at medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, anvender forskellige vekselkurser ved bogføringen i en anden valuta end euro af indtægter, som er oppebåret, eller støtte, som er udbetalt, og ved betalingsorganernes udarbejdelse af udgiftsanmeldelser, bør det fastsættes, at de pågældende medlemsstater i deres anmeldelser af udgifter vedrørende EGFL anvender samme vekselkurs som i forbindelse med oppebørslen af indtægterne eller betalingen af støtte. For at forenkle de administrative formaliteter i forbindelse med inddrivelser vedrørende flere posteringer bør der endvidere fastsættes en fælles vekselkurs til bogføring af disse inddrivelser. Denne foranstaltning bør dog kun gælde for posteringer, der er foretaget, før denne forordning tages i anvendelse.

(11)

Kommissionen foretager månedlige eller periodiske udbetalinger til medlemsstaterne på grundlag af de udgiftsanmeldelser, medlemsstaterne har fremsendt. Kommissionen skal dog tage hensyn til de indtægter, som betalingsorganerne oppebærer på vegne af EU's budget. Derfor bør der fastsættes regler for modregning af udgifter og indtægter, der er afholdt eller oppebåret inden for rammerne af EGFL og ELFUL.

(12)

Efter at have truffet beslutning om de månedlige betalinger stiller Kommissionen de finansielle midler til rådighed for medlemsstaterne, der skal til for at dække de udgifter, som skal finansieres af EGFL og ELFUL, i overensstemmelse med praktiske bestemmelser og på betingelser, som skal fastsættes på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne sender Kommissionen, og de edb-systemer, som Kommissionen indfører.

(13)

Når EU's budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der ifølge artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3) for hvert kapitel foretages månedlige betalinger på indtil en tolvtedel af det foregående regnskabsårs godkendte bevillinger for det pågældende kapitel. For at fordele de disponible bevillinger ligeligt mellem medlemsstaterne bør det i så fald fastsættes, at de månedlige betalinger inden for rammerne af EGFL og de periodiske betalinger inden for rammerne af ELFUL erlægges som en procentdel pr. kapitel af de udgiftsanmeldelser, som hver medlemsstat har fremsendt, og at det restbeløb, der ikke blev udnyttet i en måned, genfordeles ved Kommissionens senere beslutninger om månedlige eller periodiske betalinger.

(14)

Når de samlede forudgående forpligtelser, der kan tillades ifølge artikel 150, stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, på grundlag af udgiftsanmeldelserne fra medlemsstaterne inden for rammerne af EGFL overskrider halvdelen af samtlige tilsvarende bevillinger i det igangværende regnskabsår, har Kommissionen pligt til at nedsætte disse beløb. For at sikre en korrekt forvaltning bør denne nedsættelse fordeles proportionalt mellem alle medlemsstater på grundlag af de udgiftsanmeldelser, de har sendt. For at fordele de disponible bevillinger ligeligt mellem medlemsstaterne bør det i så fald fastsættes, at de månedlige betalinger inden for rammerne af EGFL erlægges som en procentdel pr. kapitel af de udgiftsanmeldelser, som hver medlemsstat har fremsendt, og at det restbeløb, der ikke blev udnyttet i en måned, genfordeles ved Kommissionens senere beslutninger om månedlige betalinger.

(15)

I EF-retsforskrifterne på landbrugsområdet er der for EGFL fastsat frister for udbetaling af støtte til modtagerne, og de skal overholdes af medlemsstaterne. Enhver udbetaling, der uden gyldig grund finder sted efter udløbet af disse frister, skal betragtes som en uregelmæssig udgift, der ikke kan godtgøres af Kommissionen. For at de finansielle følger kommer til at stå i forhold til betalingsforsinkelsen, bør det fastsættes, at Kommissionen nedsætter betalingerne med en procentdel, der stiger, jo længere forsinkelsen var. Endvidere bør der fastsættes en fast margen, således at der ikke foretages nedsættelser, når betalingsforsinkelserne skyldes tvister.

(16)

I forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik og iværksættelsen af enkeltbetalingsordningen er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne overholder betalingsfristerne for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne om finansiel disciplin. Der bør derfor fastsættes særlige regler for så vidt muligt at undgå risikoen for, at de disponible årlige bevillinger på EU's budget overskrides.

(17)

I henhold til artikel 17 og 27 i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan Kommissionen nedsætte eller suspendere betalingerne til medlemsstaterne, hvis de ikke overholder betalingsfristerne, eller ikke sender data om udgifterne eller oplysninger som krævet i nævnte forordning, så det kan kontrolleres, at der er sammenhæng mellem dataene. Det samme gælder for så vidt angår ELFUL, hvis medlemsstaterne ikke sender de oplysninger, der kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (4) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder rapporten om midtvejsevaluering af programmerne. Der bør i den forbindelse fastsættes gennemførelsesbestemmelser for disse nedsættelser og suspenderinger både for EGFL-udgifter og ELFUL-udgifter.

(18)

I henhold til artikel 180 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 erstattes negative landbrugsudgifter fra den 1. januar 2007 af indtægter, der afhængigt af deres oprindelse formålsbestemmes til EGFL eller ELFUL. I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal betalingsorganerne bogføre beløb, de har inddrevet som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, som formålsbestemte indtægter. Nogle beløb, der skyldes uregelmæssigheder eller nedsættelser som følge af misligholdelse af miljøbestemmelserne, kan sammenlignes med indtægter, der er opstået som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005, og bør derfor behandles på samme måde som dem. De tilsvarende beløb bør derfor bogføres på samme måde som de formålsbestemte indtægter, der direkte skyldes uregelmæssigheder eller forsømmelighed som omhandlet i nævnte artikel 32.

(19)

De udgifter, der som led i ELFUL medfinansieres over EU's budget og medlemsstaternes budgetter for at støtte udviklingen af landdistrikterne, er baseret på programmer, som er opdelt efter foranstaltninger. De skal derfor overvåges og bogføres på dette grundlag, så alle posteringer kan identificeres i forhold til de enkelte programmer og foranstaltninger, og så det kan kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de afholdte udgifter og de disponible finansielle midler. I den forbindelse bør det præciseres, hvilke elementer betalingsorganerne skal tage hensyn til, og navnlig fastsættes, at de offentlige midlers og EF-midlernes oprindelse anføres særskilt i bogføringen i forbindelse med de udførte finansieringer, og at de beløb, som skal inddrives hos modtagerne, og de inddrevne beløb anføres med henvisning til de oprindelige posteringer.

(20)

Når et beløb betales eller inddrives i en anden national valuta end euro i forbindelse med programmer for udvikling af landdistrikterne under ELFUL, er det nødvendigt at omregne beløbet til euro. Det bør derfor fastsættes, at der skal anvendes en fælles vekselkurs til alle posteringer i en given måned, og at den skal anvendes i udgiftsanmeldelserne.

(21)

Kommissionen har til sin budgetforvaltning og økonomiske forvaltning brug for et overslag over de beløb, som ELFUL mangler at finansiere i løbet af et kalenderår, og skøn over finansieringsanmodningerne for det følgende kalenderår. For at Kommissionen skal kunne opfylde sine forpligtelser, bør den have tilsendt de nødvendige oplysninger i tilstrækkelig god tid og i hvert fald to gange om året senest den 31. januar og 31. juli.

(22)

For at give Kommissionen mulighed for at validere finansieringsplanen for hvert program for udvikling af landdistrikterne, at foretage eventuelle tilpasninger i den og føre den nødvendige kontrol, bør den have kendskab til visse oplysninger. Derfor bør hver forvaltningsmyndighed for programmerne i ELFUL's fælles edb-system indlæse de fornødne oplysninger, så Kommissionen især kan fastsætte den maksimale støtte fra ELFUL, den årlige fordeling af den og fordelingen efter akse og foranstaltning og de medfinansieringssatser, som gælder for hver akse. Det bør også fastsættes, hvordan samlede beløb registreres i det fælles edb-system.

(23)

Kommissionen fastsætter, hvor hyppigt der skal udarbejdes udgiftsanmeldelser for de foranstaltninger, der gennemføres under ELFUL, jf. artikel 26, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1290/2005. På grund af de særlige bogføringsregler, der gælder for ELFUL, udbetalingen af forfinansiering og finansieringen af foranstaltninger pr. kalenderår bør udgifterne anmeldes med en hyppighed, der er afpasset efter disse særlige omstændigheder.

(24)

Udvekslingen af oplysninger og dokumenter mellem Kommissionen og medlemsstaterne foregår normalt elektronisk eller i digital form, og det samme gælder, når medlemsstaterne sender Kommissionen oplysninger eller stiller oplysninger til rådighed for den. For at få bedre hold på udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af EGFL og ELFUL og udvide brugen heraf bør de eksisterende edb-systemer tilpasses, eller der bør indføres nye. Det bør fastsættes, at Kommissionen er ansvarlig for disse foranstaltninger, og at de vil blive gennemført, når medlemsstaterne er blevet underrettet via Komitéen for Landbrugsfondene.

(25)

Det er nødvendigt at foretage hyppige tilpasninger af disse edb-systemers databehandling og af den form og det indhold, som de dokumenter, der skal indsendes i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005, skal have, for at følge med udviklingen i de gældende retsforskrifter eller forvaltningskravene. De dokumenter, som medlemsstaterne skal indsende, bør også præsenteres ensartet. For at nå disse mål og forenkle procedurerne og for at edb-systemerne kan blive operationelle med det samme, bør dokumenternes form og indehold fastsættes på grundlag af forlæg, og det bør fastsættes, at Kommissionen tilpasser og ajourfører dem efter at have underrettet Komitéen for Landbrugsfondene.

(26)

Forvaltningen og kontrollen af, at EGFL-udgifterne og ELFUL-udgifterne er lovlige, sorterer under betalingsorganerne. Dataene om finansielle transaktioner bør derfor meddeles eller indlæses i edb-systemerne og ajourføres under betalingsorganets ansvar af betalingsorganet selv eller det organ, som har fået overdraget denne opgave, eventuelt via det godkendte koordineringsorgan.

(27)

I forbindelse med visse dokumenter og procedurer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil kræves der en underskrift fra en bemyndiget person eller godkendelse fra en person i et eller flere af den pågældende procedures led. De edb-systemer, der bruges til at sende disse dokumenter, bør i de tilfælde gøre det muligt entydigt at identificere hver enkelt person og frembyde rimelige garantier for, at dokumenternes indhold ikke kan ændres, også for procedurens forskellige led. Dette gælder især udgiftsanmeldelserne og revisionserklæringerne, der vedlægges årsregnskaberne, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005, og de dokumenter, der sendes elektronisk som led i disse procedurer.

(28)

Der er fastsat EF-regler for fremsendelse af elektroniske og digitale dokumenter, herunder betingelser for deres gyldighed over for Kommissionen og opbevaring af dem samt deres integritet og læsbarhed på lang sigt. Hvis den delte forvaltning af EU's budget i forbindelse med EGFL og ELFUL vedrører dokumenter, som Kommissionen eller betalingsorganerne har udfærdiget eller modtaget, og procedurer, der er indført med henblik på finansiering af den fælles landbrugspolitik, bør det fastsættes, at EF-retsforskrifterne gælder for indsendelsen af elektroniske og digitale dokumenter, der sker i henhold til denne forordning, og der bør fastsættes frister for opbevaring af elektroniske og digitale dokumenter.

(29)

Det kan under visse omstændigheder være umuligt at fremsende oplysninger elektronisk. I tilfælde af eventuelle funktionsfejl i et edb-system eller en ustabil forbindelse bør medlemsstaten kunne sende dokumenterne i en anden form, som der bør fastsættes nærmere betingelser for.

(30)

I henhold til artikel 39, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal de finansielle midler, der er til rådighed i en medlemsstat pr. 1. januar 2007 som følge af betalingsnedsættelser eller -afskaffelser, som medlemsstaten har foretaget frivilligt, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2004 af 22. september 2004 om bestemmelser vedrørende overgangen fra frivillig graduering som fastsat i artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 til tvungen graduering som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (5), eller inden for rammerne af sanktioner, jf. artikel 3, 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte (6), anvendes af medlemsstaten til finansiering af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne ikke udnytter disse finansielle midler inden for en bestemt frist, tilbagebetales de tilsvarende beløb til EGFL's budget. Betingelserne for anvendelsen af disse foranstaltninger bør fastsættes, og i den forbindelse bør det fastsættes, hvordan betalingsorganerne skal bogføre og forvalte de pågældende beløb, og hvordan der skal tages hensyn til dem i Kommissionens betalingsbeslutninger.

(31)

I henhold til artikel 39, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan Kommissionen, hvis det er berettiget og i overensstemmelse med visse betingelser i nævnte litra, for de medlemsstater, der var medlemmer af Den Europæiske Union før den 1. maj 2004, godkende betalinger indtil den 31. december 2006 til programmer for udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006. For at der kan gives en sådan dispensation, bør der fastsættes en procedure, som skal følges, og frister, som medlemsstaterne skal overholde, og betingelser for anvendelsen af den.

(32)

Kommissionens forordning (EF) nr. 296/96 af 16. februar 1996 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2776/88 (7) og beslutning C/2004/1723 af 26. april 2004 om udformningen af de dokumenter, som skal fremsendes af medlemsstaterne med henblik på bogføringen af de udgifter, der finansieres gennem EUGFL, Garantisektionen (8), bør derfor ophæves.

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

FÆLLES INDLEDENDE BESTEMMELSER FOR EGFL OG ELFUL

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes særlige betingelser og regler for den delte forvaltning af udgifter og indtægter for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for betalingsorganernes bogføring og anmeldelser af udgifter og indtægter og Kommissionens godtgørelse af udgifter i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 2

Betalingsorganernes regnskab

1.   Hvert betalingsorgan fører et regnskab, der udelukkende omfatter udgifter og indtægter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og anvendelsen af de finansielle midler, det har fået stillet til rådighed til betaling af de tilsvarende udgifter. I dette regnskab skal der kunne skelnes mellem finansielle oplysninger for EGFL og ELFUL, og der skal kunne fremlægges separate finansielle oplysninger for hver af dem.

2.   Betalingsorganerne i de medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, fører et regnskab, hvor beløbene er udtrykt i den valuta, som udgifter og indtægter er afholdt eller oppebåret i. For at alle deres udgifter og indtægter kan blive konsolideret, kan de dog udlevere de tilsvarende beløb i national valuta og i euro.

For andre EGFL-udgifter og -indtægter end dem, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, kan de medlemsstater, der ikke er i stand til pr. 16. oktober 2006 at etablere et regnskab, som opfylder disse kriterier, efter at have underrettet Kommissionen senest den 15. september 2006, dog udsætte fristen indtil den 16. oktober 2007.

KAPITEL 2

EGFL-REGNSKAB

Artikel 3

Oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed

Medlemsstaterne indsamler oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret hver uge, og stiller dem til rådighed for Kommissionen på følgende betingelser:

a)

senest den tredje arbejdsdag i hver uge oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret siden månedens begyndelse til slutningen af den foregående uge

b)

senest den tredje arbejdsdag i måneden, når ugen strækker sig over to måneder, oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i den foregående måned.

Artikel 4

Oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende

1.   I henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og ii), i forordning 1290/2005 sender medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger og dokumenter elektronisk på de betingelser, som er fastsat i artikel 5 og 6 i nærværende forordning:

a)

senest den tredje arbejdsdag i hver måned oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i den foregående måned, på grundlag af forlægget i bilag I og alle oplysninger, der kan forklare mærkbare afvigelser mellem de overslag, der er udarbejdet i henhold til stk. 2, litra a), nr. iii), i denne artikel, og de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret.

b)

senest den 10. i hver måned den udgiftsanmeldelse, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, og som omfatter alle de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i løbet af den foregående måned, og alle dem, der vedrører offentlig oplagring, på grundlag af forlægget i bilag II til nærværende forordning. Meddelelsen om udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret fra den 1. til den 15. oktober, indsendes dog senest den 25. i samme måned.

I udgiftsanmeldelsen skal udgifterne og de formålsbestemte indtægter være opdelt efter kapitel i kontoplanen for De Europæiske Fællesskabers budget, og for kapitlet om revision af landbrugsudgifterne og om formålsbestemte indtægter skal de ydermere være opdelt efter konto. Hvis særlige budgettilsynsmæssige omstændigheder gør sig gældende, kan Kommissionen dog anmode om en mere detaljeret opdeling.

c)

senest den 20. i hver måned et dossier, der skal anvendes til bogføringen på EU's budget af de udgifter og formålsbestemte indtægter, som betalingsorganet har afholdt eller oppebåret i den foregående måned; det dossier, der skal anvendes til bogføringen af de udgifter og formålsbestemte indtægter, som er afholdt eller oppebåret fra den 1. til den 15. oktober, indsendes dog senest den 10. november.

d)

senest den 20. maj og den 10. november hvert år ud over det dossier, der er nævnt i litra c), oplysninger om de beløb, der er tilbageholdt og anvendt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004.

2.   Det dossier, der er nævnt i stk. 1, litra c), indeholder følgende:

a)

en oversigt (T 104, jf. bilag V), som hvert betalingsorgan har udarbejdet, over data opdelt efter kontoplanen for De Europæiske Fællesskabers budget efter udgifts- og indtægtstype og en mere detaljeret kontoplan, der stilles til rådighed for medlemsstaterne, og som omfatter:

i)

de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i løbet af den foregående måned

ii)

de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret fra regnskabsårets begyndelse til udgangen af den foregående måned

iii)

overslagene over udgifter og formålsbestemte indtægter, som afhængigt af det enkelte tilfælde:

alene vedrører den igangværende måned og de to følgende måneder

vedrører den igangværende måned, de to følgende måneder og perioden indtil udgangen af regnskabsåret

b)

en sammenfattende oversigt (T 103, jf. bilag IV) over de data, der er nævnt i litra a), for hver medlemsstat og alle dens betalingsorganer

c)

en oversigt over en eventuel forskel (T 101, jf. bilag III) mellem de udgifter, der er anmeldt i henhold til stk. 1, litra b), og de udgifter, der er anmeldt i henholdt il litra a) i nærværende stykke, eventuelt med en begrundelse for forskellen.

d)

regnskaber over udgifterne til og indtægterne fra offentlig oplagring, jf. artikel 10, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 (9), i form af skemaer (e.faudit-skemaer) som vist i bilag III til nævnte forordning

e)

skemaer (T 106 til T 109 i bilag VI, VII, VIII og IX), der supplerer dem, der er omhandlet i litra a) og b), til de meddelelser, som skal indsendes den 20. maj og den 10. november, jf. stk. 1, litra d), og som viser den regnskabsmæssige situation ved udgangen af april og udgangen af regnskabsåret og omfatter:

meddelelse om de beløb, som hvert betalingsorgan har tilbageholdt i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, inklusive eventuelle renter (T 106 og T 107)

en oversigt over hvert betalingsorgans anvendelse af de tilsvarende beløb, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004 (T 108)

en samlet oversigt for hver medlemsstat over de beløb, som er nævnt i første og andet led i dette litra, og renteindtægterne fra de midler, som ikke er anvendt (T 109).

3.   Den beløbsoversigt (T 103), der er nævnt i stk. 2, litra b), skal også sendes til Kommissionen i papirudgave.

4.   Alle finansielle oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, meddeles i euro.

Dog gælder følgende:

i forbindelse med de skemaer, der er nævnt i stk. 2, litra e), anvender medlemsstaterne den samme valuta, som den, der blev anvendt for det regnskabsår, tilbageholdelsen fandt sted

i forbindelse med anmeldelserne af de udgifter og fratrukne beløb, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1290/2005, anvender medlemsstaterne den nationale valuta.

De medlemsstater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, sender endvidere andre finansielle oplysninger end dem, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, i national valuta for regnskabsåret 2007.

Artikel 5

Almindelige bestemmelser for anmeldelse af udgifter og formålsbestemte indtægter

1.   De udgifter og formålsbestemte indtægter, som betalingsorganerne anmelder for en måned, skal svare til de betalinger og inkasseringer, der reelt har fundet sted i den måned, jf. dog de særlige bestemmelser for anmeldelser af udgifter og indtægter i forbindelse med offentlig oplagring i artikel 6.

Disse udgifter og indtægter bogføres på EGFL-budgettet for et regnskabsår »N«, der begynder den 16. oktober i år »N-1« og slutter den 15. oktober i år »N«.

Dog gælder følgende:

a)

Udgifter, der kan betales, før bestemmelsen om, at de skal afholdes helt eller delvis af EGFL, tages i anvendelse, kan kun anmeldes:

for den måned, hvor nævnte bestemmelse blev taget i anvendelse,

eller

for måneden, efter at nævnte bestemmelse blev taget i anvendelse.

b)

De formålsbestemte indtægter, som medlemsstaten skylder Kommissionen, skal anmeldes for den måned, hvor fristen for betaling af de tilsvarende beløb ifølge EF-retsforskrifterne udløber.

c)

De korrektioner, som Kommissionen træffer beslutning om i forbindelse med regnskabsafslutningen og den efterprøvende regnskabsafslutning, bliver direkte fratrukket eller lagt til de månedlige betalinger, jf. artikel 10, stk. 2, eller artikel 11, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (10). Medlemsstaterne anfører dog korrektionerne i anmeldelsen for den måned, som korrektionerne foretages for.

2.   Udgifterne og de formålsbestemte indtægter tages i betragtning den dato, hvor betalingsorganets konto er blevet debiteret eller krediteret. For betalinger kan den dato, hvor det pågældende organ har udstedt og sendt betalingsanvisningen til et pengeinstitut eller modtageren, dog tages i betragtning. Hvert enkelt betalingsorgan skal anvende den samme metode i hele regnskabsåret.

3.   I de udgifter, der skal anmeldes, tages der ikke hensyn til de nedsættelser, der foretages i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004.

4.   De udgifter og formålsbestemte indtægter, der anmeldes i henhold til stk. 1, kan indbefatte korrektioner af beløb, der er anmeldt for tidligere måneder i det samme regnskabsår.

Hvis korrektionerne af de formålsbestemte indtægter hos et betalingsorgan fører til, at der anmeldes negative formålsbestemte indtægter for en budgetpost, overføres de overskydende korrektioner til den følgende måned. De reguleres eventuelt ved regnskabsafslutningen for det pågældende år.

5.   Betalingsordrer, der ikke er blevet udført, og betalinger, der er debiteret kontoen og derefter atter krediteret, fratrækkes udgifterne for den måned, hvor betalingsorganet får meddelelse om, at betalingen ikke er blevet foretaget eller er blevet annulleret.

6.   Er betalinger, som skal erlægges af EGFL, belastet af fordringer, anses de med henblik på anvendelsen af stk. 1 for at være fuldt ud foretaget:

a)

på datoen for udbetalingen af det beløb, der endnu skyldes til støttemodtageren, hvis fordringen er mindre end den fastsatte udgift

b)

på modregningsdatoen, hvis udgiften er mindre end eller lig med fordringen.

7.   De samlede data om udgifter og formålsbestemte indtægter, der kan konteres et bestemt regnskabsår, og som skal sendes til Kommissionen senest den 10. november, kan kun korrigeres i forbindelse med det årsregnskab, der skal forelægges Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 6

Særlige bestemmelser for anmeldelse af udgifter til offentlig oplagring

Til udarbejdelse af anmeldelsen af udgifter til offentlig oplagring tages de foranstaltninger i betragtning, som er bogført ved udgangen af en given måned i betalingsorganets regnskab, og som har fundet sted fra begyndelsen af det bogføringsår, der er defineret i artikel 2, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 884/2006, til udgangen af den nævnte måned.

Denne udgiftsanmeldelse omfatter de værdier og beløb, som er fastsat i henhold til artikel 6, 7 og 9 i forordning (EF) nr. 884/2006, og som betalingsorganerne har bogført i løbet af den måned, der følger efter den måned, som foranstaltningerne vedrører.

Dog gælder følgende:

a)

værdier og beløb vedrørende foranstaltninger, der er gennemført i september, bogfører betalingsorganerne senest den 15. oktober

b)

de samlede nedskrivninger, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 884/2006, bogføres på den dato, som er fastsat i beslutningen herom.

Artikel 7

Vekselkurs, der anvendes ved udarbejdelse af udgiftsanmeldelser

1.   Medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, anvender ved udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser samme vekselkurs, som de anvendte ved udbetalingen af støtte eller oppebørslen af indtægter, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 (11) og retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer.

2.   I andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1, navnlig hvis der i retsforskrifterne for de enkelte landbrugssektorer ikke er fastsat en udløsende begivenhed, anvendes den næstseneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank før den måned, for hvilken udgiften eller den formålsbestemte indtægt anmeldes.

3.   Den vekselkurs, der er omhandlet i stk. 2, anvendes også i forbindelse med inddrivelser, der vedrører flere posteringer, og som foretages før den 16. oktober 2006 eller den 16. oktober 2007, hvis artikel 2, stk. 2, andet afsnit, finder anvendelse.

Artikel 8

Kommissionens betalingsbeslutning

1.   På grundlag af de data, der indsendes i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), træffer Kommissionen beslutning om og foretager de månedlige betalinger, idet der dog kan foretages korrektioner ved senere beslutninger, og artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan anvendes.

2.   Er EU's budget ikke vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, erlægges de månedlige betalinger som en procentdel af de udgiftsanmeldelser, der er modtaget fra medlemsstaterne, pr. udgiftskapitel, under overholdelsen af de lofter, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Kommissionen genfordeler det restbeløb, medlemsstaterne ikke har fået godtgjort, ved beslutningerne om senere godtgørelser.

3.   Overstiger de forudgående forpligtelser, jf. artikel 150, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, halvdelen af samtlige tilsvarende bevillinger i det igangværende regnskabsår, erlægges de månedlige betalinger som en procentdel af de udgiftsanmeldelser, der er modtaget fra medlemsstaterne. Kommissionen genfordeler det restbeløb, medlemsstaterne ikke har fået godtgjort, ved beslutningerne om senere godtgørelser.

Artikel 9

Kommissionens nedsættelse af betalinger

1.   Enhver udgift, der betales efter udløbet af de foreskrevne terminer eller frister, nedsættes ved bogføringen i forbindelse med de månedlige betalinger efter følgende regler:

a)

tegner de udgifter, der er betalt for sent, sig for højst 4 % af de udgifter, der er betalt rettidigt, foretages der ingen nedsættelse

b)

ud over margenen på 4 % nedsættes enhver yderligere udgift, der er betalt for sent, efter følgende regler:

ved en forsinkelse på indtil en måned nedsættes udgiften med 10 %

ved en forsinkelse på indtil to måneder nedsættes udgiften med 25 %

ved en forsinkelse på indtil tre måneder nedsættes udgiften med 45 %

ved en forsinkelse på indtil fire måneder nedsættes udgiften med 70 %

ved en forsinkelse på over fire måneder nedsættes udgiften med 100 %

2.   Uanset stk. 1 gælder følgende betingelser for direkte betalinger, der er nævnt i artikel 12 og afsnit III eller eventuelt afsnit IVa i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (12), og som foretages for år N, og som efter udløbet af de foreskrevne terminer og frister foretages efter den 15. oktober i år N+1:

a)

når margenen på 4 % i stk. 1, litra a), ikke er udnyttet helt for betalinger, der er foretaget senest den 15. oktober i år N+1, og den resterende del af denne margen overstiger 2 %, nedsættes margenen til 2 %.

b)

under alle omstændigheder er betalinger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret N+2 og efterfølgende år, kun refusionsberettigede for den berørte medlemsstat inden for det nationale loft, der er fastsat i bilag VIII eller VIIIa til forordning (EF) nr. 1782/2003, eller dens årlige finansielle rammebevilling som beregnet efter artikel 143b, stk. 3, i samme forordning for året forud for det regnskabsår, som betalingen foretages i, alt efter tilfældet forhøjet med mælkepræmien og tillægsbetalingerne som fastsat henholdsvis i artikel 95 og 96 og tillægsstøtten som fastsat i artikel 12 i nævnte forordning og nedsat med procentsatsen som fastsat i artikel 10 og korrigeret ved tilpasning som fastsat i artikel 11 under hensyntagen til artikel 12a i samme forordning og beløbene i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2005 (13)

c)

overskrides de margener, der er nævnt i litra a), nedsættes de udgifter, der berøres af dette stykke, med 100 %.

3.   Kommissionen anvender en anden tidsfristskala end den i stk. 1 og 2 fastsatte og/eller lavere eller ingen nedsættelsessatser, hvis der opstår særlige forvaltningsforhold for visse foranstaltninger, eller hvis medlemsstaterne fremlægger dokumenterede begrundelser.

For betalinger som omhandlet i stk. 2, gælder første afsnit i nærværende stykke dog inden for de lofter, der er nævnt i stk. 2, litra b).

4.   Kontrollen med, at terminerne eller fristerne i forbindelse med de månedlige betalinger overholdes, foretages to gange hvert regnskabsår:

for de udgifter, der er afholdt indtil den 31. marts

for de udgifter, der er afholdt indtil den 31. juli.

Der tages hensyn til eventuelle overskridelser, der finder sted i august, september og oktober, ved beslutningen om regnskabsafslutning, jf. artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

5.   Kommissionen kan, efter at have informeret de berørte medlemsstater, udsætte udbetalingen af de månedlige betalinger til medlemsstaterne som fastsat i artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, hvis den modtager de meddelelser, der er omhandlet i artikel 4 i nærværende forordning, for sent, eller de indeholder uoverensstemmelser, som kræver yderligere kontrol.

6.   De nedsættelser, der er nævnt i denne artikel, og de eventuelle andre nedsættelser, der foretages i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005, foretages uden at foregribe den senere beslutning om efterprøvende regnskabsafslutning, jf. artikel 31 i nævnte forordning.

Artikel 10

Bogføring og oppebørsel af formålsbestemte indtægter

1.   Artikel 150 og 151 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 finder tilsvarende anvendelse på bogføringen af de formålsbestemte indtægter, som er omhandlet i nærværende forordning.

2.   Kommissionen udbetaler i overensstemmelse med sin beslutning om de månedlige udbetalinger, der træffes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, den resterende del af de udgifter, som hver medlemsstat har anmeldt, med fradrag af de formålsbestemte indtægter, som den pågældende medlemsstat har anført i den samme udgiftsanmeldelse. Denne modregning betragtes som oppebørsel af de tilsvarende indtægter.

3.   De forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, som de formålsbestemte indtægter medfører, stilles til rådighed, så snart indtægterne opføres på budgetposterne. Dette sker samtidig med bogføringen af de formålsbestemte indtægter senest to måneder efter modtagelsen af de regnskaber, som medlemsstaterne har sendt, jf. de regler, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 11

Finansielle midler, der stilles til rådighed for medlemsstaterne

1.   Efter at have truffet beslutning om de månedlige betalinger stiller Kommissionen inden for rammerne af budgetbevillingerne de finansielle midler til rådighed for medlemsstaterne, der skal til for at dække de udgifter, som skal finansieres af EGFL, med fradrag af det beløb, som svarer til de formålsbestemte indtægter, på den konto, som hver medlemsstat har åbnet.

Hvis fratrækningen af de formålsbestemte indtægter i de udbetalinger, som Kommissionen skal foretage, resulterer i et negativt beløb for en medlemsstat, overføres de overskydende negative beløb til de følgende måneder.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen betegnelse og nummer på den konto, som er nævnt i stk. 1, i det format, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

3.   Fortsætter en medlemsstat som omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, med at udfærdige sine udgiftsanmeldelser i national valuta for regnskabsåret 2007, anvender Kommissionen til de tilsvarende betalinger den vekselkurs, der gælder den 10. i den måned, der følger efter den måned, som udgiftsanmeldelsen er udarbejdet for, eller, hvis der ikke er fastsat en generel kursnotering for den dag, den første dag forinden med generel kursnotering.

Artikel 12

Beløb, der betragtes som formålsbestemte indtægter

1.   Følgende beløb betragtes som formålsbestemte indtægter på lige fod med de beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, jf. artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005:

a)

beløb, der skal betales til EU's budget, og som er opkrævet som følge af bøder eller sanktioner i overensstemmelse med de særlige regler i retsakterne for de enkelte landbrugssektorer

b)

beløb, der svarer til nedsættelser eller udelukkelser af betalinger i henhold til reglerne om krydsoverensstemmelse i afsnit II, kapitel I, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

2.   Reglerne for andre formålsbestemte indtægter end dem, der er nævnt i stk. 1, anvendes med de fornødne ændringer. Hvis de beløb, der er nævnt i stk. 1, litra a), er blevet tilbageholdt før udbetalingen af den støtte, som uregelmæssighederne eller forsømmeligheden vedrører, fratrækkes de dog den tilsvarende udgift.

KAPITEL 3

ELFUL-REGNSKAB

Artikel 13

Regnskab for programmer for udvikling af landdistrikterne

1.   Hvert betalingsorgan, der er udpeget til et program for udvikling af landdistrikterne, fører et regnskab, så alle posteringer kan identificeres for hvert program og hver foranstaltning. Regnskabet skal især indeholde følgende:

a)

de offentlige udgifter og EF's bidrag til hver foranstaltning

b)

de beløb, der skal inddrives hos modtagerne på grund af uregelmæssigheder eller forsømmelighed

c)

de beløb, der er inddrevet med angivelse af den oprindelige postering.

2.   Med henblik på udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser i euro anvender betalingsorganerne i de medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, til hver betaling eller inddrivelse den næstseneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank før den måned, i løbet af hvilken posteringerne er foretaget i betalingsorganets regnskab.

Artikel 14

Overslag over finansieringsbehov

For hvert program for udvikling af landdistrikterne sender medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1290/2005 på grundlag af forlægget i bilag X til nærværende forordning to gange om året Kommissionen deres overslag over de beløb, som skal finansieres af ELFUL for det igangværende år, og et ajourført skøn over de midler, der kræves for det følgende år, sammen med udgiftsanmeldelserne, der skal sendes senest den 31. januar og 31. juli.

Artikel 15

Plan for finansiering af programmer for udvikling af landdistrikterne

I planen for finansiering af hvert program for udvikling af landdistrikterne fastsættes især den maksimale støtte fra ELFUL, den årlige fordeling af den og fordelingen efter akse og foranstaltning og den medfinansieringssats, som gælder for hver akse.

Finansieringsplanen træder i kraft, når Kommissionen har godkendt programmet for udvikling af landdistrikterne. De senere tilpasninger af finansieringsplanen, der ikke kræver, at Kommissionen skal vedtage en ny beslutning, træder i kraft, når de er valideret via det sikrede system for udveksling af informationer og dokumenter mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som blev indført med henblik på anvendelsen af forordning (EF) nr. 1698/2005. De tilpasninger af finansieringsplanen, der kræver, at Kommissionen vedtager en ny beslutning, træder i kraft, når den nye beslutning er vedtaget.

Planen for finansiering af hvert program for udvikling af landdistrikterne og alle tilpasninger af den indlæses af den myndighed, der forvalter programmet, i det sikrede informationsudvekslingssystem, der er nævnt i stk. 2.

Artikel 16

Udgiftsanmeldelser

1.   Betalingsorganerne udarbejder udgiftsanmeldelser for hvert program for udvikling af landdistrikterne. Anmeldelserne vedrører for hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne de refusionsberettigede offentlige udgifter, hvortil betalingsorganet reelt har betalt den tilsvarende støtte fra ELFUL i referenceperioden.

2.   Når programmerne er godkendt, sender medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1290/2005 Kommissionen deres udgiftsanmeldelser elektronisk på de betingelser, som er fastsat i artikel 18 i nærværende forordning, med den hyppighed og inden for de frister, der er fastsat i det følgende:

a)

senest den 30. april for udgifter for perioden fra den 1. januar til den 31. marts

b)

senest den 31. juli for udgifter for perioden fra den 1. april til den 30. juni

c)

senest den 10. november for udgifter for perioden fra den 1. juli til den 15. oktober

d)

senest den 31. januar for udgifter for perioden fra den 16. oktober til den 31. december.

De udgifter, der anmeldes for en periode, kan indbefatte korrektioner af beløb, der er anmeldt for tidligere anmeldelsesperioder i det samme regnskabsår.

Har Kommissionen ikke godkendt et program for udvikling af landdistrikterne den 31. marts 2007, anmeldes de udgifter, som betalingsorganet på eget ansvar har afholdt for tidligt i perioden forud for programmets godkendelse, til Kommissionen under ét i den første udgiftsanmeldelse efter programmets godkendelse.

3.   Udgiftsanmeldelserne udarbejdes på grundlag af forlægget i bilag XI. Når det drejer sig om programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører regioner, for hvilke der gælder forskellige medfinansieringssatser, jf. artikel 70, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005, udfærdiges der et separat udgiftsskema for hver regionstype.

4.   I tilfælde af uenighed om, divergerende fortolkninger af eller uoverensstemmelser mellem udgiftsanmeldelserne for en referenceperiode, som bl.a. skyldes manglende indsendelse af de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, og såfremt der kræves yderligere kontrol, anmodes den pågældende medlemsstat om at fremlægge yderligere oplysninger. Disse oplysninger gives via det sikrede informationsudvekslingssystem, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, i nærværende forordning.

Den betalingsfrist, der er fastsat i artikel 26, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005, kan i så fald afbrydes for hele eller en del af det beløb, som der anmodes om betaling af, fra det tidspunkt, anmodningen om oplysninger sendes, indtil de ønskede oplysninger modtages, dog højst indtil udgiftsanmeldelsen for den følgende periode indsendes.

Findes der ingen løsning inden for denne frist, kan Kommissionen suspendere eller nedsætte betalingerne, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

5.   De samlede udgifter og formålsbestemte indtægter for et regnskabsår, som skal sendes til Kommissionen senest den 10. november, kan kun korrigeres i forbindelse med de årsregnskaber, der skal sendes til Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 17

Beregning af det beløb, der skal betales

1.   EF-bidraget til de refusionsberettigede offentlige udgifter, som er anmeldt for hver akse for hver referenceperiode, beregnes på grundlag af den finansieringsplan, der gjaldt den første dag i den periode.

2.   De bidrag fra ELFUL, som inddrives hos modtagerne i forbindelse med et bestemt program for udvikling af landdistrikterne i en referenceperiode, fratrækkes det beløb, som ELFUL skal betale, i udgiftsanmeldelsen for den pågældende periode.

3.   De positive eller negative beløb, der eventuelt følger af regnskabsafslutningen, jf. artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 885/2006, og som kan genanvendes til programmet for udvikling af landdistrikterne, lægges til eller trækkes fra ELFUL-bidraget i den første anmeldelse, som udarbejdes efter beslutningen om regnskabsafslutning.

4.   Overstiger de samlede udgiftsanmeldelser det samlede beløb, der er programmeret for en akse i et program for udvikling af landdistrikterne, begrænses det beløb, der skal betales, til det beløb, som er programmeret for aksen, jf. dog loftet i artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005. De offentlige udgifter, der udelukkes som følge heraf, kan tages i betragtning i forbindelse med en senere udgiftsanmeldelse på betingelse af, at medlemsstaten har forelagt en tilpasset finansieringsplan, som Kommissionen har godkendt.

5.   Kommissionen indbetaler, EF-bidraget på den konto eller de konti, som hver medlemsstat har åbnet, hvis der er budgetmidler til rådighed.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen kontobetegnelse og -nummer i det format, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

KAPITEL 4

FÆLLES BESTEMMELSER FOR EGFL OG ELFUL

Artikel 18

Elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter

1.   Kommissionen indfører edb-systemer, så der elektronisk kan udveksles dokumenter og oplysninger mellem den og medlemsstaterne som led i den fremsendelse og indhentning af oplysninger, som skal finde sted i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Den underretter medlemsstaterne om de almindelige betingelser for indførelsen af disse systemer i Komitéen for Landbrugsfondene.

2.   De edb-systemer, der er nævnt i stk. 1, kan især bruges til at behandle følgende:

a)

de data, der er nødvendige for de finansielle transaktioner, navnlig dem, der vedrører betalingsorganernes måneds- og årsregnskaber, udgifts- og indtægtsanmeldelser og fremsendelsen af de oplysninger og dokumenter, som er nævnt i artikel 5, 11, 15 og 17 i denne forordning og i artikel 6 i forordning (EF) nr. 885/2006 og i artikel 2, 10 og 11 i forordning (EF) nr. 884/2006

b)

dokumenter af fælles interesse, som gør det muligt at overvåge regnskaberne og få indblik i de oplysninger og dokumenter, som betalingsorganet skal stille til rådighed for Kommissionen

c)

EF-bestemmelser og retningslinjer fra Kommissionen til de myndigheder, der i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005 er godkendt og udpeget til at forestå finansieringen af den fælles landbrugspolitik, og retningslinjer for harmoniseret anvendelse af de pågældende retsforskrifter.

3.   Kommissionen fastsætter den form og det indhold, som de dokumenter, der er nævnt i artikel 4, 14 og 17 i denne forordning, i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EF) nr. 885/2006 og i artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 884/2006, skal have, på grundlag af forlæggene i bilag II til XI til nærværende forordning og i bilag II og III til forordning (EF) nr. 885/2006] og bilag III til forordning (EF) nr. 884/2006.

Kommissionen tilpasser og ajourfører forlæggene efter at have informeret Komitéen for Landbrugsfondene herom.

4.   De edb-systemer, der er nævnt i stk. 1, kan indeholde de værktøjer, der er nødvendige for, at Kommissionen kan registrere data og forvalte regnskaberne for EFGFL og ELFUL, og de værktøjer, der er nødvendige for beregning af de faste udgifter eller de udgifter, som kræver anvendelse af ensartede metoder, navnlig i forbindelse med finansielle omkostninger og nedskrivninger.

5.   Dataene om de finansielle transaktioner meddeles, indlæses og ajourføres i de edb-systemer, der er omhandlet i stk. 1, under betalingsorganets ansvar af betalingsorganet selv eller af det organ, som får denne opgave overdraget, eventuelt via det godkendte koordineringsorgan, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

6.   Hvis der i forbindelse med et dokument eller en procedure, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2005 eller i gennemførelsesbestemmelserne hertil, kræves en underskrift fra en bemyndiget person eller godkendelse fra en person i et eller flere af procedurens led, skal de edb-systemer, der bruges til at sende disse dokumenter, gøre det muligt entydigt at identificere hver enkelt person og frembyde rimelige garantier for, at dokumenternes indhold ikke kan ændres, også for procedurens forskellige led, i overensstemmelse med EF-retsforskrifterne. Hvad angår de udgiftsanmeldelser og den revisionserklæring, der vedlægges årsregnskaberne, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005, skal de dokumenter, som sendes elektronisk, også opbevares i deres originale form af betalingsorganerne eller også de koordineringsorganer, som er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, i samme forordning.

7.   Elektroniske og digitale dokumenter skal opbevares i hele den periode, der kræves i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 885/2006.

8.   I tilfælde af eventuelle funktionsfejl i et edb-system eller en ustabil forbindelse kan medlemsstaten med Kommissionens forudgående godkendelse sende dokumenterne i en anden form, som Kommissionen fastsætter betingelserne for.

KAPITEL 5

OVERGANGSFORANSTALTNINGER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Bogføring af midler, der hidrører fra graduering eller manglende overholdelse af miljøkrav

1.   De beløb, der tilbageholdes i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, krediterer medlemsstaten en særlig konto, der er åbnet for hvert betalingsorgan, eller en særlig konto, som medlemsstaten har åbnet. Bogføringen skal gøre det muligt at identificere bevillingens oprindelse i forhold til udbetalingen af den pågældende støtte til modtageren.

2.   Medlemsstaterne kan omfordele de tilbageholdte beløb, der er nævnt i stk. 1, til andre betalingsorganer, som de selv vælger, så midlerne kan anvendes. Beløbene krediteres den konto eller de konti, der er omhandlet i stk. 1, og anvendes udelukkende til finansiering af den yderligere EF-støtte, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999, eller til de ledsageforanstaltninger, som er nævnt i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1655/2004.

Hvis de uudnyttede midler trækker renter, lægges de til den saldo, der er til rådighed ved hvert regnskabsårs afslutning, og anvendes til finansiering af de samme foranstaltninger.

3.   Betalingsorganernes regnskab over udgifterne til de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, føres adskilt fra de andre udgifter til udvikling af landdistrikterne, og for hver udbetaling skal der foretages en bogføringsmæssig sondring mellem de nationale midler og de midler, der stammer fra anvendelsen af artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004.

4.   De beløb, der tilbageholdes i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, og de eventuelt påløbne renter, som ikke er blevet betalt i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2001 (14) eller artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004, fratrækkes de månedlige udbetalinger ved Kommissionens beslutning, der træffes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, om udgifterne for oktober i det pågældende regnskabsår. Eventuelt anvendes den vekselkurs, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i nærværende forordning.

Artikel 20

Udgifter til udvikling af landdistrikterne for EUGFL, Garantisektionen, fra den 16. oktober til den 31. december 2006

Påtænker en medlemsstat i henhold til artikel 39, stk. 1, litra a), andet punktum, i forordning (EF) nr. 1290/2005 at foretage betalinger indtil den 31. december 2006 fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, som led i programmer for udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006, forelægger medlemsstaten Kommissionen en behørigt begrundet anmodning herom senest den 1. juli 2006. I denne anmodning præciseres det, hvilket eller hvilke programmer og hvilke foranstaltninger der er tale om.

Ved anvendelsen af stk. 1 giver medlemsstaterne senest den 31. januar 2007 Kommissionen meddelelse om datoen for, hvornår betalingerne fra EUGFL, Garantisektionen, har fundet sted for hvert program og hver foranstaltning.

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 296/96 og beslutning C/2004/1723 af 26. april 2004 ophæves fra den 16. oktober 2006.

Forordning (EF) nr. 296/96, undtagen artikel 3, stk. 6a, litra a), og beslutning C/2004/1723 anvendes dog indtil den 15. oktober 2006 for alle udgifter, som medlemsstaterne afholder via EUGFL, Garantisektionen.

Henvisninger til den ophævede forordning og den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XII.

Artikel 22

Ikrafttrædelse

1.   Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 16. oktober 2006 for de indtægter og udgifter, som medlemsstaterne har oppebåret eller afholdt via EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2007 og følgende regnskabsår. Artikel 20 anvendes dog fra forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(2)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 298 af 23.9.2004, s. 3.

(6)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 113. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 39 af 17.2.1996, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1607/2005 (EUT L 256 af 1.10.2005, s. 12).

(8)  Meddelt den 26. april 2004. Senest ændret ved beslutning C/2005/3741, meddelt den 30. september 2005.

(9)  Se side 35 i denne EUT.

(10)  Se side 90 i denne EUT.

(11)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 6.

(14)  EFT L 136 af 18.5.2001, s. 4.


OVERSIGT OVER BILAG

BILAG I

SAMLEDE UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER, DER ER AFHOLDT ELLER OPPEBÅRET I LØBET AF EN MÅNED (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A)

BILAG II

MÅNEDLIG UDGIFTSANMELDELSE FOR EGFL (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B)

BILAG III

T 101 - OVERSIGT OVER FORSKELLE (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA C)

BILAG IV

T 103 - SAMMENFATTENDE OVERSIGT (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA B)

BILAG V

T 104 - DATA OPDELT EFTER KONTOPLANEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BUDGET EFTER UDGIFTS- OG INDTÆGTSTYPE (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA A)

BILAG VI

T 106 - BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG VII

T 107 - BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG VIII

T 108 - ANVENDELSE AF DE BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG IX

T 109 - OVERSIGT OVER ANVENDELSEN AF BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG X

OVERSLAG OVER ELFUL-UDGIFTER (ARTIKEL 14)

BILAG XI

UDGIFTSANMELDELSE FOR ELFUL (ARTIKEL 17)

BILAG XII

SAMMENLIGNINGSTABEL

BILAG I

SAMLEDE UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER, DER ER AFHOLDT ELLER OPPEBÅRET I LØBET AF EN MÅNED (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A)

IDES

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og den medlemsstat, som indsender den. Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den periode, som anmeldelsen gælder for.

Nærmere oplysninger om udgifterne og indtægterne i den pågældende periode:

Samlet beløb før regnskabsafslutning

Overslag før regnskabsafslutning

Regnskabsafslutning

Oplysninger om offentlig oplagring

Anmeldelsens centrale del

Anmeldelsens centrale del skal indeholde følgende:

Koden for kontoen eller artiklen

De anmeldte beløb og overslagene

Forklaring af forskelle i forhold til overslagene

Afsluttende del

I anmeldelsens afsluttende del anføres et kontrolbeløb, der er summen af alle de beløb, som er anmeldt i anmeldelsens hoved og centrale del.

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af Kommissionen

[BEGINDATE] *

Dato (DDMMÅÅÅÅ)

Anmeldelsesperiodens begyndelsesdato

[ENDDATE] *

Dato (DDMMÅÅÅÅ)

Anmeldelsesperiodens slutdato

[EXPENDITURE]*

Antal (30,2)

Samlet månedligt beløb før regnskabsafslutning

[FORECAST] *

Antal (30,2)

Overslag

[CLEARANCE] *

Antal (30,2)

Regnskabsafslutning

[PUBLIC STORAGE]*

Antal (30,2)

Udgifter til offentlig oplagring

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[ITEM]

Antal (8)

Budgetpost (konto eller artikel)

[AMOUNT]

Antal (30,2)

Udgifter/indtægter

[FORECAST]

Antal (30,2)

Overslag

[DIFF1]

Antal (30,2)

Forskel i forhold til de tidligere måneder

[DIFF2]

Antal (30,2)

Overslag over den forskel, der skal overføres til de følgende måneder

[DIFF3]

Antal (30,2)

Forskel i forhold til de følgende måneder

[DIFF4]

Antal (30,2)

Fejl i overslagene

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[CHECKSUM] *

Antal (30,2)

Kontrolværdi: summen af alle beløbene i meddelelsen

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Medlemsstat:

Indsendelsesdato:

Kontaktperson:

Telefon:

e-mail-adresse:

Udgifter for perioden fra … til …

EUR

Samlet månedligt beløb før regnskabsafslutning (1):

Overslag før regnskabsafslutning (2):

Forskel = (1)-(2):

Regnskabsafslutning

Samlet månedligt beløb efter regnskabsafslutning:

Heraf udgifter til offentlig oplagring (kategori 2)

 

 

 

 


Obligatorisk for månedens sidste ugentlige fax eller efter udtrykkelig anmodning fra Kommissionen

Kontoplan

Udgifter/indtægter (1)

Overslag (2)

Forskel = (1)-(2)

Forklaring af de vigtigste forskelle (mio. EUR)

Fra tidligere måneder

Overførsel til følgende måneder

Fra følgende måneder

Fejl i overslag

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

BILAG II

MÅNEDLIG UDGIFTSANMELDELSE FOR EGFL (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B)

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og den medlemsstat, som indsender den. Koden er anerkendt af Kommissionen og gør det muligt at genkende anmeldelsestypen og den medlemsstat, som har sendt den. (NB: den anvendes især for at sikre, at den, der sender en anmeldelse, har bemyndigelse fra den pågældende medlemsstat til at gøre det). Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den udgiftsperiode, som anmeldelsen gælder for. Eksempel: 1105 for udgiftsperioden 11-2005 og anmeldelsen af 10.12.2005.

Navn, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på den, der er ansvarlig for anmeldelsen

Anmeldelsens centrale del

I anmeldelsens centrale del anføres følgende for hver artikel i EGFL-kontoplanen:

Koden for artiklen (fx 050201) eller kontoen

Det anmeldte beløb i euro.

Afsluttende del

Dernæst indsættes følgende oplysninger i en sammenfattende del:

Det samlede anmeldte beløb i euro.

Del til kommentarer

Meddelelsen slutter med et tomt felt til kommentarer bestående af nul til 100 linjer tekst. I feltet indsættes der yderligere oplysninger, som Kommissionen udtrykkeligt har anmodet om.

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af GD AGRI

[PERIOD] *

Dato (MMÅÅ)

Periode, som meddelelsen vedrører

[RESPNAME] *

Fri tekst (250 karakterer)

Navn og fornavn på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPPHONE]

Fri tekst (50 karakterer)

Telefonnummer på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPFAX]

Fri tekst (50 karakterer)

Faxnummer på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPEMAIL]

Fri tekst (50 karakterer)

e-mail-adresse på den ansvarlige for anmeldelsen

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[ITEM]

Tekst (8 karakterer)

Konto eller kapitel, som anmeldelsen er udarbejdet for

[AMOUNT]

Antal (15,2)

Beløb i euro

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[TOT AMOUNT]

Antal (15,2)

Summen af de anmeldte beløb i euro

Del til kommentarer: Dataene forekommer 1 til n gange

[COMMENT]

Fri tekst (200 karakterer)

Deres kommentar

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Dette er en kommentar - første linje

<C>999<V>Dette er en kommentar - anden linje

Printversion

Image

EGFL anmeldelse den 10. i måneden Udgifter og indtægter

 

Medlemsstat:

 

 

 

Den ansvarlige person:

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

Faxnummer:

 

 

 

E-mail-adresse:

 

 

 

Måned:

 

 

Side 1: Beløb

 

dato

Udgifter og indtægter

 

EUR

Artikel eller konto 1

tekst

 

Artikel eller konto 2

tekst

 

 

 

 

 

 

Artikel eller konto n

tekst

 

 

I ALT (INDSÆTTES)

 

 

KONTROLFELT

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

Side 2: Kommentarer

BILAG III

 

Reserveret felt

 

Skal udfyldes

MEDLEMSSTAT:

SKEMA 101

REGNSKABSÅR

SAMMENHÆNG MELLEM FREMSENDTE DATA

EUR

 

1)

De samlede udgifter og formålsbestemte indtægter afholdt i … (måned) udgør

 

2)

De udgifter og formålsbestemte indtægter for samme måned, der er meddelt den …, udgør

 

3)Evt. forskel = (1) - (2)

0,00

BEGRUNDELSE FOR FORSKELLEN I PUNKT 3)

 

1) Budgetposter - udgifter:

 

2) Budgetposter - formålsbestemte indtægter:

 


Dato:

 

Ansvarlig:

 

BILAG IV

 

Reserveret felt

 

Skal udfyldes


SKEMA 103

SAMMENFATTENDE OVERSIGT OVER UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG OVERSLAG

MEDLEMSSTAT

Regnskabsår

EUR

Betalingsorgan

Summen af de udgifter, der er anmeldt for n-1

Udgifter for… (måned)

Udgifter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over udgifter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betalingsorgan

Summen af de formålsbestemte indtægter anmeldt for n-1

Formålsbestemte indtægter for… (måned) …

Formålsbestemte indtægter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over formålsbestemte indtægter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betalingsorgan

Summen af udgifter og formålsbestemte indtægter anmeldt for n-1

Udgifter og formålsbestemte indtægter for… (måned)

Udgifter og formålsbestemte indtægter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over udgifter og formålsbestemte indtægter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

Stempel (1):

 


(1)  Gælder kun, hvis skemaet indsendes på papir

BILAG V

T 104 - DATA OPDELT EFTER KONTOPLANEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BUDGET EFTER UDGIFTS- OG INDTÆGTSTYPE

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og det betalingsorgan, som sender den (NB: den anvendes især for at sikre, at den, der sender en anmeldelse, har bemyndigelse fra den pågældende medlemsstat til at gøre det). Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den udgiftsperiode, som anmeldelsen gælder for. Eksempel: 200511 for udgiftsperioden 11-2005 og T 104 af 20.12.2005

Det sprog anmeldelsen er affattet på.

Anmeldelsens centrale del

I anmeldelsens centrale del anføres følgende for hver underkonto i EGFL-kontoplanen:

Kode for underkontoen (fx 050201043010001, og hvis underkontoen er ukendt 050201049999999).

Beskrivelse af underkontoen på det sprog, der er valgt i anmeldelsens hoved.

Beløb, der er anmeldt for den pågældende periode (N), summen af de beløb, der er anmeldt siden regnskabsårets begyndelse, overslag for perioden N+1, N+2.. N+3 og N+4.. regnskabsårets udgang. Alle beløb skal anmeldes i euro.

Afsluttende del

Efter listen over alle underkonti:

anføres det samlede beløb, der er anmeldt for den pågældende periode (N), summen af de samlede beløb, der er anmeldt siden regnskabsårets begyndelse, de samlede overslag for perioden N+1, N+2.. N+3 og N+4.. regnskabsårets udgang

forklares det, hvordan underkonti »9999999« er anvendt

er der et tomt felt til kommentarer

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af GD AGRI

[PERIOD] *

Dato (ÅÅÅÅMM)

Udgiftsperiode

[LANGUAGE] *

2 karakterer

ISO-kode for det anvendte sprog

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[SUBITEM] *

Antal (15)

Underkonto

[DESCRIPTION] *

Fri tekst (600 karakterer)

Beskrivelse af underkontoen

[AMOUNT] *

Antal (15,2)

Anmeldt beløb

[AMOUNT CUMUL] *

Antal (15,2)

Summen af de anmeldte beløb

[PRE1] *

Antal (15,2)

Overslag for den følgende periode

[PRE2] *

Antal (15,2)

Overslag for perioden N+2… N+3

[PRE3] *

Antal (15,2)

Overslag for perioden N+4… regnskabsårets udgang

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[AMOUNT TOT] *

Antal (15,2)

Samlet anmeldt beløb

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Antal (15,2)

Summen af de samlede anmeldte beløb

[PRE1 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for den følgende periode

[PRE2 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for perioden N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for perioden N+4… regnskabsårets udgang

[EXPLANATION]

Fri tekst (80 karakterer)

Forklaring af underkonti 9999999

[COMMENT]

Fri tekst (80 karakterer)

Kommentarer

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

BILAG VI

SKEMA 106

BELØB TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99

(fra 16/10/N-1 til …)

MEDLEMSSTAT:

 

REGNSKABSÅR:

N

BETALINGSORGAN:

 

 

 


Valutaenhed:

 


Underkonto på budgettet

Beskrivelse

Beløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektioner for regnskabsåret (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG VII

SKEMA 107

BELØB TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING (EF) NR.1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

MEDLEMSSTAT:

 

REGNSKABSÅR:

N

BETALINGSORGAN:

 

 

 


Valutaenhed:

 


Underkonto på budgettet

Beskrivelse

Beløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektioner for regnskabsåret (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG VIII

SKEMA 108

ANVENDELSE AF BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

TILBAGEHOLDELSESÅR N

MEDLEMSSTAT:

 

BETALINGSORGAN:

 


Valutaenhed:

 


 

 

Udgifter afholdt i løbet af regnskabsåret

BUDGETKONTO

Tekst

N

N+1

N+2

N+3

I ALT

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Beløb, der er anvendt i alt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG IX

SKEMA 109

SAMLET OVERSIGT OVER ANVENDELSEN AF DE BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

TILBAGEHOLDELSESÅR N

MEDLEMSSTAT:

 


Valutaenhed:

 


 

BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I REGNSKABSÅRET N (1)

 

 

Udgifter, der er afholdt i løbet af regnskabsåret

BETALINGSORGAN

N

N+1

N+2

N+3

I ALT

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet sum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korrektioner vedrørende tilbageholdte beløb

 

 

 

 

0,00

Renter påløbet uudnyttede beløb

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 


(1)  Dette beløb skal være lig med summen af de samlede beløb i skema 106 og 107 udfærdiget den …

BILAG X

A)

OVERSLAG OVER DET BELØB, DER SKAL BETALES AF ELFUL TIL INDSENDELSE SENEST 31. JANUAR

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N« til:

Programnummer

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N+1«:

oktober - december

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

B)

OVERSLAG OVER DET BELØB, DER SKAL BETALES AF ELFUL TIL INDSENDELSE SENEST 31. JULI

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N« til:

Programnummer

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N+1«:

oktober - december

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

BILAG XI

A)   UDGIFTSANMELDELSE

Program for udvikling af landdistrikterne_________________________ nr. CCI________

Oversigt over de operationer, som betalingsorganet har betalt EF-bidrag til fra den __/__/__ til den __/__/__

Akse/foranstaltning

Offentlig udgift, som ligger til grund for EF-medfinansieringen

Foranstaltning 111

(beløb i EUR)

Foranstaltning 112

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 1xy

(beløb i EUR)

I alt akse I

(automatisk beregning)

Foranstaltning 211

(beløb i EUR)

Foranstaltning 212

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 2xy

(beløb i EUR)

I alt akse II

(automatisk beregning)

Foranstaltning 311

(beløb i EUR)

Foranstaltning 312

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 3xy

(beløb i EUR)

I alt akse III

(automatisk beregning)

Aktioner af Leader-typen akse I (411)

(beløb i EUR)

Aktioner af Leader-typen akse II (412)

(beløb i EUR)

Aktioner af Leader-typen akse III (413)

(beløb i EUR)

Samarbejdsprojekter (421)

(beløb i EUR)

Lokale aktionsgruppers drift (431)

(beløb i EUR)

I alt Leader-aksen

(automatisk beregning)

I alt foranstaltninger

(automatisk beregning)

Teknisk bistand

(beløb i EUR)

I ALT

(automatisk beregning)

B)   SAMMENFATTENDE OVERSIGT OVER OFFENTLIGE UDGIFTER

Akse

Offentlige udgifter i alt

Medfinansieringssats

Offentligt bidrag

Nationalt

EF

Akse I

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Akse II

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Akse III

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Leader-akse

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Teknisk bistand

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

I ALT

(automatisk beregning)

 

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

C)   BETALINGSANMODNING

Samlet ELFUL-bidrag til de anmeldte udgifter

(automatisk beregning)

Beløb, der er inddrevet i anmeldelsesperioden (-)

EUR

Begrænsning i forhold til udgiftsloftet eller nedsættelse af foregående anmeldelse (+)

EUR

Saldo (eventuelt +/-) efter beslutningen om regnskabsafslutning for år x

EUR

Anmodet beløb fra ELFUL

EUR

For betalingsorganet, dato og navn og stilling på den person, der har udfærdiget anmeldelsen

For koordineringsorganet, dato og navn og stilling på den person, der giver tilladelse til indsendelsen til Kommissionen

BILAG XII

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 296/96

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 19, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 19, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 4

Artikel 19 stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 5

Artikel 19, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 3a

Artikel 18, stk. 8

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 5

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 6, litra a)

Artikel 4, stk. 2, litra a)

Artikel 3, stk. 6, litra b)

Artikel 4, stk. 2, litra b)

Artikel 3, stk. 6, litra c)

Artikel 4, stk. 2, litra c)

Artikel 3, stk. 6, litra d)

Artikel 4, stk. 2, litra d)

Artikel 3, stk. 6a, litra a)

Udgår

Artikel 3, stk. 6a, litra b)

Artikel 4, stk. 2, litra e)

Artikel 3, stk. 7

Udgår

Artikel 3, stk. 8

Udgår

Artikel 3, stk. 9

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3, stk. 10

Udgår

Artikel 3, stk. 11

Artikel 7

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8

Artikel 4, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 9, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, litra c)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 3

Artikel 4, stk. 2, litra e)

Udgår

Artikel 4, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 9, stk. 6

Artikel 4, stk. 5

Artikel 9, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Udgår

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 19, stk. 4

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, 3 og 4

Artikel 7, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 5, stk. 5

Artikel 7, stk. 4

Artikel 5, stk. 6

Artikel 7, stk. 5

Artikel 5, stk. 7

Artikel 7, stk. 6

Udgår

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 884/2006

af 21. juni 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (1), særlig artikel 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finansieringen af interventionsforanstaltninger til regulering af landbrugsmarkederne i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1290/2005 varetages af EF på de betingelser, der er fastsat i retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer. Hvad angår interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, er det i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1883/78 fastsat, at det beløb, der skal finansieres af EF, bestemmes ved de årsregnskaber, der opstilles af betalingsorganerne. I samme forordning fastlægges de regler og betingelser, der skal gælde for disse regnskaber. Efter oprettelsen ved forordning (EF) nr. 1290/2005 af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) til erstatning for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, bør der fastsættes dertil svarende gennemførelsesbestemmelser.

(2)

Interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring kan kun finansieres, hvis de dermed forbundne udgifter er afholdt af de betalingsorganer, der er udpeget af medlemsstaterne, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1290/2005. Udførelsen af opgaverne vedrørende bl.a. forvaltning eller kontrol af interventionsforanstaltninger med undtagelse af betalingen af støtten kan imidlertid i henhold til artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning uddelegeres. Disse opgaver bør også kunne udføres via flere betalingsorganer. Desuden bør det fastsættes, at forvaltningen af visse offentlige oplagringsforanstaltninger kan overdrages til offentlige eller private tredjepartsorganer under betalingsorganets ansvar. Omfanget af betalingsorganernes ansvar på dette område bør derfor præciseres, ligesom deres forpligtelser bør præciseres, og det bør fastsættes, på hvilke betingelser og efter hvilke regler det kan overdrages til offentlige eller private tredjepartsorganer at forvalte visse offentlige oplagringsforanstaltninger. I sidstnævnte tilfælde bør det ligeledes slås fast, at de pågældende tredjeparter obligatorisk handler i henhold til kontrakter på grundlag af forpligtelser og generelle principper, der er fastsat i denne forordning.

(3)

Udgifterne til interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring kan være af forskellig karakter. Det er derfor nødvendigt for hver kategori operationer at præcisere, til hvilke udgifter der kan ydes EF-finansiering, og navnlig på hvilke betingelser disse udgifter kan dækkes, ved fastsættelse af betingelser for støtteberettigelse og bestemmelser om beregningen af udgifterne. I sammenhæng hermed bør det bl.a. præciseres, i hvilke tilfælde disse udgifter skal medregnes på grundlag af de elementer, der rent faktisk er konstateret af betalingsorganerne, eller på grundlag af faste beløb fastsat af Kommissionen.

(4)

For at gøre det muligt for de medlemsstater, der ikke tilhører eurozonen, at foretage en konsolidering af deres udgifter og omkostninger i national valuta og i euro på harmoniserede betingelser er det nødvendigt at fastsætte betingelserne for, at operationerne vedrørende offentlig oplagring registreres i deres regnskaber, og hvilken vekselkurs der skal anvendes.

(5)

For at fastlægge omfanget af EF-finansieringen af udgifter til offentlig oplagring på baggrund af de pågældende foranstaltningers særdeles uensartede karakter og mangelen på homogene udløsende begivenheder bør der fastsættes én udløsende begivenhed på grundlag af de regnskaber, der opstilles og føres af betalingsorganerne, og i hvilke de forskellige udgifts- og indtægtselementer, der er konstateret af betalingsorganerne, henholdsvis debiteres og krediteres.

(6)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL (3) skal betalingsorganerne for at få refunderet udgifterne til offentlig oplagring i deres udgiftsanmeldelse anføre de værdier og beløb, som de har bogført i måneden efter den måned, som den offentlige oplagring vedrører. For at sikre, at denne procedure forløber tilfredsstillende, bør det fastsættes, på hvilke betingelser de oplysninger, der er nødvendige til beregning af omkostninger og udgifter, meddeles Kommissionen.

(7)

Bogføringen af de offentlige interventionslagre skal gøre det muligt at fastlægge EF-finansieringens størrelse og samtidig sikre kendskab til lagersituationen for produkterne under interventionsordningen. Det bør med henblik herpå fastsættes, at betalingsorganerne særskilt fører et lagerregnskab og finansregnskaber, som indeholder de elementer, der er nødvendige til overvågning af lagrene og forvaltning af finansieringen af de udgifter og indtægter, som interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring medfører.

(8)

Betalingsorganernes bogføring af de elementer, der vedrører mængder, værdier og visse gennemsnit, er obligatorisk. Dog bør visse operationer eller udgifter ikke medregnes som følge af visse omstændigheder eller bør medregnes efter særlige regler. For at undgå en uensartet behandling og beskytte EF's finansielle interesser bør disse tilfælde og omstændigheder præciseres, og det bør fastsættes, hvordan de skal bogføres.

(9)

Den dato, hvor de forskellige udgifts- og indtægtselementer, der knytter sig til interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring, bogføres, afhænger af operationernes art og kan fastlægges inden for rammerne af retsforskrifterne for den relevante landbrugssektor. Der bør i den sammenhæng fastsættes en generel regel, ifølge hvilken disse elementer bogføres den dato, hvor den materielle operation, som følger af interventionsforanstaltningen, og de særtilfælde, der skal tages i betragtning, finder sted.

(10)

Som følge af betalingsorganernes overordnede ansvar skal disse regelmæssigt og periodisk kontrollere lagrene af produkter under interventionsordningen. For at sikre, at alle betalingsorganer opfylder denne forpligtelse på en ensartet måde, bør det fastsættes, hvor hyppigt der skal foretages kontrol og beholdningsopgørelser, og hvilke almindelige principper der gælder for kontrol og beholdningsopgørelser.

(11)

Værdiansættelsen af operationerne vedrørende offentlig oplagring afhænger ligeledes af operationernes art og kan foregå inden for rammerne af retsforskrifterne for den relevante landbrugssektor. Der bør derfor fastlægges en generel regel om, at værdien af køb og salg er lig med summen af de betalinger eller inkasseringer, der er foretaget eller skal foretages i forbindelse med de materielle operationer, og det bør fastsættes, hvilke særregler eller -tilfælde der skal tages i betragtning.

(12)

Form og indhold af de dokumenter, der skal meddeles som led i interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring, og betingelserne for og bestemmelserne om medlemsstaternes fremsendelse eller opbevaring af disse dokumenter bør fastlægges. Af hensyn til sammenhængen med de regler, som fastsættes på andre områder, der er berørt af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, skal de meddelelser og informationsudvekslinger, der er fastsat i denne forordning, foregå på de betingelser og efter de bestemmelser, der er fastlagt i artikel 18 i forordning (EF) nr. 883/2006.

(13)

Bestemmelserne i denne forordning erstatter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 411/88 af 12. februar 1988 om den metode og den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning (4), Kommissionens forordning (EØF) nr. 1643 af 12. juni 1989 om fastsættelse af de faste beløb, der anvendes ved finansieringen af materielle operationer ved offentlig oplagring af landbrugsprodukter (5), Kommissionens forordning (EØF) nr. 2734/89 af 8. september 1989 om fastlæggelse af de oplysninger, der skal lægges til grund ved bestemmelsen af udgifter som følge af anvendelsen af artikel 37, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87, som skal finansieres af EUGFL, Garantisektionen (6), Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (7), Kommissionens forordning (EØF) nr. 3597/90 af 12. december 1990 om reglerne for bogføring af interventionsforanstaltninger, under hvilke interventionsorganerne opkøber, oplagrer og sælger landbrugsprodukter (8), Kommissionens forordning (EØF) nr. 147/91 af 22. januar 1991 om definition og fastsættelse af tolerancer for svind i landbrugsprodukter på offentlige interventionslagre (9) og Kommissionens Forordning (EF) nr. 2148/96 af 8. november 1996 om regler for evaluering af og kontrol med mængderne af landbrugsprodukter på offentlige interventionslagre (10).

(14)

Forordning (EØF) nr. 411/88, (EØF) nr. 1643/89, (EØF) nr. 2734/89, (EØF) nr. 3492/90, (EØF) nr. 3597/90, (EØF) nr. 147/91 og (EF) nr. 2148/96 bør derfor ophæves.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

INTERVENTIONSFORANSTALTNINGER I FORM AF OFFENTLIG OPLAGRING

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastsættes betingelser og regler for Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af udgifter til interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1290/2005 omhandlede betalingsorganers forvaltning og kontrol af de tilsvarende operationer, bogføringen af de dertil svarende udgifter og indtægter for EGFL og meddelelsen til Kommissionen af dermed forbundne oplysninger og dokumenter.

Artikel 2

Betalingsorganets ansvar og forpligtelser

1.   Betalingsorganerne forvalter og kontrollerer operationerne vedrørende interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring under deres ansvar på de betingelser, der er fastsat i bilag I og i påkommende tilfælde i retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer, navnlig på grundlag af de minimumsprocentsatser for kontrol, der er fastsat i nævnte bilag.

De kan uddelegere deres beføjelser på dette område til interventionsorganer, som opfylder de betingelser for godkendelse, der er fastsat i bilag I, punkt 1.C), til Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (11), eller intervenere via andre betalingsorganer.

2.   Betalings- og interventionsorganerne kan, uden at det berører deres generelle ansvar for offentlig oplagring,

a)

overdrage forvaltningen af visse offentlige oplagringsforanstaltninger til fysiske eller juridiske personer, som oplagrer landbrugsinterventionsprodukter, i det følgende benævnt »oplagringsvirksomheder«. Hvis dette er tilfældet, foregår denne forvaltning obligatorisk i henhold til oplagringskontrakter på grundlag af de forpligtelser og generelle principper, der er fastsat i bilag II

b)

bemyndige fysiske eller juridiske personer til at udføre visse særlige opgaver, der er fastsat i retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer.

3.   Betalingsorganerne har navnlig følgende forpligtelser for offentlig oplagring:

a)

de skal føre et lagerregnskab og finansielle regnskaber for hvert produkt, der er omfattet af en interventionsforanstaltning i form af offentlig oplagring, på grundlag af de operationer, de gennemfører fra den 1. oktober et givet år til den 30. september det følgende år; denne periode benævnes i det følgende »bogføringsåret«

b)

de skal føre en liste over de oplagringsvirksomheder, som de har indgået en kontrakt med om offentlig oplagring. Denne liste indeholder henvisninger, som gør det muligt præcist at identificere alle oplagringsstederne, deres kapacitet, numre på lagerhaller, kølerum eller siloer samt planer og skemaer

c)

de skal holde de standardkontrakter, der anvendes ved offentlig oplagring, reglerne for oplagringsvirksomhedernes overtagelse, oplagring og udlagring af produkter samt bestemmelserne om oplagringsvirksomhedernes ansvar til rådighed for Kommissionen

d)

de skal føre et centralt edb-lagerregnskab med henvisning til alle oplagringssteder, alle produkter og alle mængder og kvaliteter af de forskellige produkter, for hvert produkts vedkommende med angivelse af vægt (eventuelt netto- og bruttovægt) eller mængde

e)

de skal gennemføre alle operationer vedrørende oplagring, opbevaring, transport eller overførsel af interventionsprodukter i henhold til EF-retsforskrifterne og den nationale lovgivning, uden at det ansvar, der påhviler køberne, de øvrige betalingsorganer, som intervenerer i forbindelse med en operation, eller de personer, der er bemyndiget dertil, herved indskrænkes

f)

de skal året igennem foretage kontrol på de steder, hvor interventionsprodukterne er oplagret. Denne kontrol foretages på vilkårlige tidspunkter og uanmeldt. Under forudsætning af, at formålet med kontrollen ikke derved bringes i fare, kan der dog gives et varsel, som begrænses til det absolutte minimum. Et sådant varsel må, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, ikke overstige 24 timer.

g)

de skal hvert år foretage en beholdningsopgørelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 8.

Når regnskaberne for offentlig oplagring af et eller flere produkter i en medlemsstat forvaltes af flere betalingsorganer, konsolideres det lagerregnskab og de finansielle regnskaber, der er omhandlet i litra a) og d), på medlemsstatens niveau, inden de tilsvarende oplysninger meddeles Kommissionen.

4.   Betalingsorganerne træffer alle foranstaltninger til at sikre:

a)

at de produkter, der er genstand for EF-interventionsforanstaltninger, opbevares forsvarligt. De kontrollerer mindst en gang om året de oplagrede produkters kvalitet

b)

interventionslagrenes integritet.

5.   Betalingsorganerne giver omgående Kommissionen meddelelse om:

a)

tilfælde, hvor en forlængelse af et produkts oplagringsperiode kan føre til, at det forringes

b)

mængdemæssige tab eller forringelse af produktet efter naturkatastrofer.

Når Kommissionen får kendskab til en situation som omhandlet i første afsnit, litra a) eller b), træffes der passende beslutninger

a)

hvad angår de situationer, der er omhandlet i nævnte litra a), efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 (12) eller, hvor det er relevant, i den tilsvarende artikel i de øvrige forordninger om fælles markedsordninger

b)

hvad angår de situationer, der er omhandlet i nævnte litra b), efter proceduren i artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

6.   Betalingsorganerne bærer de finansielle følger af en uhensigtsmæssig opbevaring af det produkt, der er genstand for EF-intervention, især som følge af brug af uegnede oplagringsmetoder. De er finansielt ansvarlige, hvis de ikke opfylder deres forpligtelser, uden at dette indskrænker deres mulighed for at rejse søgsmål over for oplagringsvirksomheden.

7.   Betalingsorganet giver Kommissionens ansatte og personer, som den har bemyndiget dertil, permanent adgang til regnskaberne for offentlig oplagring og alle dokumenter, kontrakter og filer, der er udarbejdet eller modtaget som led i interventionen, enten elektronisk eller på betalingsorganets hovedsæde.

8.   Betalingsorganerne fremsender:

a)

efter anmodning fra Kommissionen de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, og de supplerende nationale administrative bestemmelser, der er vedtaget med henblik på anvendelse og forvaltning af interventionsforanstaltningerne

b)

med de intervaller, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2006, oplysningerne om offentlig oplagring på grundlag af modellerne i bilag III til denne forordning.

Artikel 3

Interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring

Interventionsforanstaltningerne i form af offentlig oplagring kan omfatte køb, oplagring, transport og overførsel af lagre samt salg og anden afhændelse af landbrugsprodukter på de betingelser, der er fastsat i retsforskrifterne for den relevante landbrugssektor og denne forordning.

Artikel 4

Finansiering af interventionsudgifter inden for rammerne af offentlige oplagringsoperationer

1.   Som led i den offentlige oplagring, der er omhandlet i artikel 3, finansierer EGFL følgende interventionsudgifter, forudsat at der ikke er fastsat tilsvarende udgifter i retsforskrifterne for den relevante landbrugssektor:

a)

finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til køb af produkter ifølge de beregningsregler, der er fastsat i bilag IV

b)

udgifter til de materielle operationer som følge af køb, salg eller enhver anden afhændelse af produkterne (indlagring, oplagring og udlagring af de offentligt oplagrede produkter), jf. bilag V, på grundlag af faste beløb, der er de samme for hele EF, og som er beregnet ifølge de regler, der er fastsat i bilag VI

c)

udgifter til materielle operationer, som ikke nødvendigvis har tilknytning til køb, salg eller enhver anden afhændelse af produkterne, på grundlag af faste eller ikke-faste beløb i henhold til de bestemmelser, som Kommissionen inden for rammerne af retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer har fastsat for disse produkter, og de bestemmelser, som er fastsat i bilag VII

d)

nedskrivning af de oplagrede produkter ifølge de beregningsregler, der er fastsat i bilag VIII

e)

forskelle (gevinster og tab) mellem produkternes regnskabsmæssige værdi og deres salgspris eller forskelle som følge af andre forhold.

2.   For medlemsstater, der ikke tilhører eurozonen, omregnes de udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), i denne artikel, og som beregnes på grundlag af beløb, der er fastsat i euro, og de udgifter eller indtægter, der afholdes eller oppebæres i national valuta i henhold til denne forordning, alt efter omstændighederne til national valuta eller euro på grundlag af den seneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank inden det bogføringsår, hvor operationerne registreres i betalingsorganets regnskaber, jf. dog de særlige regler og udløsende begivenheder, der er fastsat i bilagene til denne forordning eller landbrugslovgivningen, særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 (13). Denne vekselkurs anvendes ligeledes på bogføringen i de forskellige særlige tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i denne forordning.

For bogføringsåret 2007 anvender de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2006, dog de vekselkurser, der er omhandlet i artikel 13 i denne forordning.

KAPITEL 2

BOGFØRING AF OFFENTLIGE OPLAGRINGSOPERATIONER

Artikel 5

Indholdet af det offentlige lagerregnskab, der skal føres af betalingsorganerne

1.   Det lagerregnskab, der er fastsat i artikel 2, stk. 3, litra a), indeholder særskilt hver af følgende kategorier:

a)

konstaterede produktmængder ved indlagring og udlagring med eller uden fysisk flytning

b)

mængder, der er anvendt under ordningen for gratis uddeling til de socialt dårligst stillede personer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 (14) og bogført i henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 (15), med særskilt angivelse af mængder, der overføres til en anden medlemsstat

c)

mængder, der er gjort til genstand for prøveudtagning, med særskilt angivelse af prøveudtagninger foretaget af køberne

d)

mængder, der efter besigtigelse som led i den årlige beholdningsopgørelse eller i forbindelse med kontrol efter interventionsovertagelsen ikke længere kan ompakkes, og som gøres til genstand for underhåndssalg

e)

mængder, der mangler af identificerbare eller ikke-identificerbare årsager, herunder mankoer svarende til lovlige tolerancer

f)

forringede mængder

g)

overskudsmængder

h)

mankoer, der overskrider tolerancerne

i)

indlagrede mængder, som viser sig ikke at opfylde betingelserne, og hvis overtagelse derfor afvises

j)

oplagrede nettomængder ved udgangen af hver måned eller ved bogføringsårets udgang, som overføres til den følgende måned eller det følgende bogføringsår.

2.   De finansregnskaber, der er fastsat i artikel 2, stk. 3, litra a), indeholder:

a)

værdien af de mængder, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i denne artikel, med særskilt angivelse af værdien af de købte mængder og de solgte mængder

b)

den regnskabsmæssige værdi af de mængder, der er anvendt eller overtaget under den ordning for gratis uddeling, der er omhandlet i stk. 1, litra b), i denne artikel

c)

finansielle omkostninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a)

d)

udgifter til materielle operationer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c)

e)

beløb som følge af de nedskrivninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra d)

f)

beløb, der er opkrævet eller inddrevet hos sælgere, købere og oplagringsvirksomheder, med undtagelse af de beløb, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2

g)

beløb hidrørende fra underhåndssalg foretaget efter den årlige beholdningsopgørelse eller efter kontrollen, når produkterne er overtaget på interventionslagrene

h)

tab og gevinster i forbindelse med udlagring af produkter under hensyn til de i litra e) i dette stykke omhandlede nedskrivninger

i)

andre debet- og kreditelementer, bl.a. svarende til de mængder, der er omhandlet i stk. 1, litra c)-g), i denne artikel

j)

den gennemsnitlige regnskabsmæssige værdi, alt efter omstændighederne udtrykt i tons eller hektoliter.

Artikel 6

Bogføring

1.   De elementer, der er omhandlet i artikel 5, bogføres med de mængder, værdier, beløb og gennemsnit, som betalingsorganerne rent faktisk har konstateret, eller med værdier og beløb beregnet på grundlag af de faste beløb, som Kommissionen har fastsat.

2.   De konstateringer og beregninger, der er omhandlet i stk. 1, foretages med forbehold af, at følgende regler efterleves:

a)

udlagringsomkostninger for mængder, hvor der er konstateret mangler eller forringelser i henhold til reglerne i bilag X og XII, medregnes kun med de mængder, der rent faktisk er solgt og udlagret

b)

mængder, der er registreret som mankoer ved en overførsel mellem medlemsstater, betragtes ikke som indlagrede i bestemmelsesmedlemsstaten, og der indrømmes ingen faste indlagringsomkostninger

c)

ved transport eller overførsel medregnes de ind- og udlagringsomkostninger, der fastsættes som et fast beløb med henblik herpå, medmindre de pågældende omkostninger ifølge EF-reglerne anses for at udgøre en integrerende del af transportomkostningerne

d)

medmindre EF-reglerne indeholder særlige bestemmelser, medregnes beløb hidrørende fra salg af forringede produkter og eventuelle andre beløb, som er modtaget i den sammenhæng, ikke i EGFL's regnskab

e)

eventuelt fastlagte overskudsmængder bogføres med et negativt beløb under mankoerne i lageropgørelsen og -bevægelserne. Disse mængder medregnes ved fastlæggelsen af de mængder, der overstiger tolerancen

f)

andre stikprøver end dem, der udtages af køberne, bogføres i overensstemmelse med bilag XII, punkt 2a).

3.   Korrektioner, som Kommissionen foretager vedrørende de elementer, der er omhandlet i artikel 5, for det igangværende bogføringsår, meddeles Komitéen for Landbrugsfondene. De kan meddeles medlemsstaterne i forbindelse med en beslutning om månedlig betaling eller, dersom en sådan ikke træffes, beslutningen om regnskabsafslutning. Betalingsorganerne bogfører dem på de betingelser, der er fastsat i nævnte beslutning.

Artikel 7

Datoer for bogføring af udgifter og indtægter og flytning af produkter

1.   De forskellige udgifts- og indtægtselementer bogføres på den dato, hvor den materielle operation som følge af interventionsforanstaltningen finder sted.

Dog anvendes følgende datoer i nedenstående tilfælde:

a)

den dato, hvor den oplagringskontrakt, der er omhandlet i artikel 9, stk.2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2001 (16), træder i kraft, for så vidt angår hvidt sukker og råsukker, for mængder, der er overtaget i medfør af en oplagringskontrakt, som inden lagrenes overførsel er indgået mellem den bydende og betalingsorganet

b)

inkasseringsdatoen, for så vidt angår opkrævede eller inddrevne beløb, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra f) og g)

c)

datoen for den faktiske betaling af omkostningerne ved materielle operationer, når disse omkostninger ikke er dækket af faste beløb.

2.   De forskellige elementer, der vedrører fysisk flytning af produkterne og forvaltning af lagrene, bogføres på den dato, hvor den materielle operation som følge af interventionsforanstaltningen finder sted.

Dog anvendes følgende datoer i nedenstående tilfælde:

a)

datoen for betalingsorganets overtagelse af produkterne i henhold til den relevante forordning om den fælles markedsordning, for så vidt angår mængder, der indlagres på offentligt lager uden ændring af oplagringssted

b)

datoen for konstateringen af de faktiske omstændigheder, for så vidt angår mankoer eller forringede mængder og overskudsmængder

c)

datoen for den faktiske udlagring af produkterne, for så vidt angår underhåndssalg af produkter, som det ikke længere er muligt at ompakke efter besigtigelse som led i den årlige beholdningsopgørelse eller i forbindelse med kontrol efter interventionsovertagelsen, og som forbliver på lageret

d)

bogføringsårets afslutning, for så vidt angår eventuelle tab, der overstiger tolerancen.

Artikel 8

Beholdningsopgørelse

1.   Betalingsorganerne udarbejder i løbet af hvert bogføringsår en beholdningsopgørelse for hvert produkt, som har været genstand for EF-intervention.

De sammenholder beholdningsopgørelsens resultater med de regnskabsmæssige data. De mængdemæssige forskelle, der konstateres, og de beløb, som følger af de kvalitative forskelle, der påvises under kontrollen, bogføres i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

2.   Mankoer som følge af normale oplagringsoperationer er omfattet af de tolerancer, der er fastsat i bilag XI, og svarer til forskellen mellem på den ene side de teoretiske lagre, der følger af den regnskabsmæssige beholdningsopgørelse, og på den anden side det faktiske lager opgjort på grundlag af den beholdningsopgørelse, der er fastsat i stk. 1, eller det regnskabsmæssige lager, der står tilbage, når det faktiske lager i en lagerbygning er opbrugt.

KAPITEL 3

VÆRDIANSÆTTELSE I REGNSKABERNE

Artikel 9

Værdiansættelse af offentlige oplagringsoperationer

1.   Værdien af køb og salg er lig med summen af de betalinger eller inkasseringer, der foretages eller skal foretages i forbindelse med materielle operationer, medmindre der er fastsat særlige bestemmelser, som er omhandlet i denne artikel, og med forbehold af bestemmelserne i:

a)

bilag IX, hvad angår destillater (blandet alkohol)

b)

bilag X, hvad angår mankoer

c)

bilag XII, hvad angår forringede eller ødelagte produkter

d)

bilag XIII, hvad angår indlagrede produkter, hvis overtagelse er afvist.

2.   Købsværdien fastlægges for de indlagrede produktmængder på grundlag af interventionsprisen under hensyn til de forhøjelser, godtgørelser, fradrag, procentsatser og koefficienter, der skal anvendes på interventionsprisen i forbindelse med opkøbet af produktet i henhold til de kriterier, der er fastsat i retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer.

I de tilfælde og situationer, der er omhandlet i bilag X og bilag XII, punkt 2a) og 2c), tages der dog ikke hensyn til forhøjelser, godtgørelser, fradrag, procentsatser og koefficienter.

3.   Omkostninger, som i overensstemmelse med EF-bestemmelserne er betalt eller opkrævet ved købet af produkterne, og som vedrører de materielle operationer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), medregnes som udgifter eller indtægter vedrørende tekniske omkostninger adskilt fra købsprisen.

4.   I de finansregnskaber, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, ansættes de produktmængder, der er oplagret ved bogføringsårets udgang, og som skal overføres til det følgende bogføringsår, til deres gennemsnitlige regnskabsmæssige værdi (overførselspris), som fastlægges i månedsregnskabet for den sidste måned i bogføringsåret.

5.   Oplagrede mængder, som viser sig ikke at opfylde betingelserne for oplagringen, bogføres på udlagringstidspunktet som et salg til den pris, som de blev købt for.

Hvis betingelserne for at anvende bilag X, litra b), imidlertid er opfyldt på tidspunktet for den fysiske udlagring af et produkt, skal Kommissionen i forvejen høres vedrørende produktets udlagring.

6.   Når en konto udviser en kreditsaldo, fratrækkes denne udgifterne i det igangværende bogføringsår.

7.   Hvis de faste beløb, betalingsfristerne, rentesatserne eller andre beregningselementer ændres efter den første dag i en måned, anvendes de nye elementer med virkning fra den følgende måneds materielle operationer.

KAPITEL 4

FINANSIEREDE BELØB OG UDGIFTS- OG INDTÆGTSANMELDELSER

Artikel 10

Finansieret beløb

1.   Det beløb, som skal finansieres i forbindelse med de interventionsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, fastsættes på grundlag af de regnskaber, der oprettes og føres af betalingsorganerne i henhold til artikel 2, stk. 3, litra a), og i hvilke der henholdsvis foretages debitering og kreditering af de forskellige udgifts- og indtægtselementer, der er omhandlet i artikel 5, i påkommende tilfælde under hensyn til de udgiftsbeløb, der fastsættes inden for rammerne af retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer.

2.   Betalingsorganet sender inden for de frister, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 883/2006 og i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2006, hver måned og hvert år elektronisk Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige til finansiering af udgifterne til offentlig oplagring, og regnskaberne over udgifterne til og indtægterne fra offentlig oplagring i form af skemaer (e. FAUDIT-skemaer), som der er fastsat modeller til i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 11

Udgifts- og indtægtsanmeldelser

1.   EGFL's finansiering er lig med de udgifter, der er beregnet på grundlag af de elementer, som er meddelt af betalingsorganet, med fradrag af eventuelle indtægter fra interventionsforanstaltningerne, valideret via det edb-system, Kommissionen har indført, og anført i betalingsorganets udgiftsanmeldelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2006.

2.   Beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed i henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005, og beløb, som opkræves eller inddrives hos sælgere, købere og oplagringsvirksomheder, som opfylder kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 883/2006, anmeldes til EGFL's budget på de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, litra a), i nævnte forordning.

KAPITEL 5

INFORMATIONSUDVEKSLING OG DOKUMENTER

Artikel 12

Edb-systemer

Meddelelser og informationsudvekslinger i henhold til denne forordning og fastlæggelse af de dokumenter, som der er fastsat modeller til i bilag III, finder sted via edb-systemer, der gør en sikret elektronisk udveksling mulig på de betingelser og efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 18 i forordning (EF) nr. 883/2006.

KAPITEL 6

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Overgangsbestemmelser

1.   For de medlemsstater, som ikke tilhører eurozonen, omregnes værdien af de nettomængder, der overføres fra bogføringsåret 2006 til bogføringsåret 2007, med fradrag af den anden nedskrivning ved udgangen af bogføringsåret 2006 til euro på grundlag af den seneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank inden bogføringsåret 2007.

2.   Når en medlemsstat, som ikke tilhører eurozonen, vedbliver med at føre sine regnskaber for bogføringsåret 2007 i national valuta i henhold til artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2006, anvendes følgende vekselkurser i løbet af og ved afslutningen af dette bogføringsår:

a)

den seneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank inden bogføringsåret 2007, ved omregning til national valuta af

faste beløb vedrørende de udgifter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i denne forordning

værdien af mankoer, som overskrider tolerancerne for oplagring og forarbejdning, og som er omhandlet i bilag X, punkt a), til denne forordning

værdien af forringede eller ødelagte mængder efter skader, der er omhandlet i bilag XII, punkt 2a), til denne forordning

værdien af andre stikprøver end dem, der udtages af køberne, omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra f), i denne forordning

faste beløb vedrørende de afviste mængder, der er omhandlet i bilag XIII, punkt 1a) og b), til denne forordning

b)

den seneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank inden den første dag i hvert kvartal i bogføringsåret 2007 begyndende med den 1. oktober 2006, ved omregning til national valuta af

værdien af mankoer som følge af tyveri eller af andre identificerbare årsager, der er omhandlet i bilag X, punkt a), til denne forordning

værdien af mankoer som følge af overførsel eller transport, der er omhandlet i bilag X, punkt c), til denne forordning

værdien af forringede eller ødelagte mængder som følge af utilfredsstillende opbevaringsforhold, der er omhandlet i bilag XII, punkt 2c), til denne forordning

c)

den seneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank inden bogføringsåret 2008, ved omregning til euro af værdien af de nettomængder, der overføres fra bogføringsåret 2007 til bogføringsåret 2008, med fradrag af den anden nedskrivning ved udgangen af bogføringsåret 2007.

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 411/88, (EØF) nr. 1643/89, (EØF) nr. 2734/89, (EØF) nr. 3492/90, (EØF) nr. 3597/90, (EØF) nr. 147/91 og (EF) nr. 2148/96 ophæves med virkning fra den 1. oktober 2006.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellerne i bilag XVI.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  EFT L 40 af 13.2.1988, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 956/2005 (EUT L 164 af 24.6.2005, s. 8).

(5)  EFT L 162 af 13.6.1989, s. 12. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 269/91 (EFT L 28 af 2.2.1991, s. 22).

(6)  EFT L 263 af 9.9.1989, s. 16.

(7)  EFT L 337 af 4.12.1990, s. 3.

(8)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 43. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1392/97 (EFT L 190 af 19.7.1997, s. 22).

(9)  EFT L 17 af 23.1.1991, s. 9. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 652/92 (EFT L 70 af 17.3.1992, s. 5).

(10)  EFT L 288 af 9.11.1996, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 808/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 70).

(11)  Se side 90 i denne EUT.

(12)  EUT L 270 af 21.10 2003, s. 78.

(13)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.

(14)  EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1.

(15)  EFT L 313 af 30.10.1992, s. 50.

(16)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 48.


LISTE OVER BILAG

BILAG I

FORPLIGTELSER FOR BETALINGSORGANER OG PROCEDURER FOR FYSISK INSPEKTION, jf. artikel 2, stk. 3

BILAG II

FORPLIGTELSER OG GENERELLE PRINCIPPER FOR OPLAGRINGSVIRKSOMHEDERS ANSVAR, SOM SKAL MEDTAGES I OPLAGRINGSKONTRAKTEN MELLEM ET BETALINGSORGAN OG EN OPLAGRINGSVIRKSOMHED, jf. artikel 2, stk. 2

BILAG III

OPLYSNINGER, DER SKAL SENDES AF MEDLEMSSTATERNE i henhold til artikel 10, stk. 2, via det edb-system, der er omhandlet i artikel 12 (e.faudit-skemaer)

BILAG IV

BEREGNING AF FINANSIELLE OMKOSTNINGER, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), + TILLÆG vedrørende referencerentesatserne

BILAG V

MATERIELLE OPERATIONER PÅ GRUNDLAG AF FASTE BELØB, jf. artikel 4, stk. 1, litra b)

BILAG VI

FASTE BELØB FOR EF, jf. artikel 4, stk. 1, litra b)

BILAG VII

SÆRLIGE ELEMENTER, DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VEDRØRENDE UDGIFTER OG INDTÆGTER I FORBINDELSE MED VISSE PRODUKTER

BILAG VIII

NEDSKRIVNING AF PRODUKTER PÅ LAGER, jf. artikel 4, stk. 1, litra d)

BILAG IX

VÆRDIANSÆTTELSE AF LAGRE AF DESTILLATER (BLANDET ALKOHOL)

BILAG X

VÆRDIANSÆTTELSE AF MANKOER

BILAG XI

TOLERANCER

BILAG XII

VÆRDIANSÆTTELSE AF LAGRE AF FORRINGEDE ELLER ØDELAGTE MÆNGDER

BILAG XIII

REGNSKABSMÆSSIGE REGLER FOR INDLAGREDE PRODUKTER, HVIS OVERTAGELSE ER AFVIST

BILAG XIV

MODEL TIL OPLAGRINGSVIRKSOMHEDENS MÅNEDSOPGØRELSE TIL BETALINGSORGANET

BILAG XV

MODEL TIL OPLAGRINGSVIRKSOMHEDENS ÅRSOPGØRELSE TIL BETALINGSORGANET

BILAG XVI

SAMMENLIGNINGSTABEL

BILAG I

FORPLIGTELSER FOR BETALINGSORGANER OG PROCEDURER FOR FYSISK INSPEKTION, jf. artikel 2, stk. 3

A.   BETALINGSORGANERNES FORPLIGTELSER

I.   Kontrol

1.   Hyppighed og repræsentativitet

Hvert oplagringssted kontrolleres efter bestemmelserne i punkt B mindst én gang pr. år, især med hensyn til:

proceduren for indsamling af oplysninger om offentlig oplagring

afstemning af de regnskabsoplysninger, som oplagringsvirksomheden har på stedet, med de oplysninger, der er fremsendt til betalingsorganet

den fysiske tilstedeværelse på lageret af de mængder, som er opført i oplagringsvirksomhedens regnskabsopgørelser, som tjente som grundlag for den sidste af oplagringsvirksomheden fremsendte månedsopgørelse, og som anslås visuelt eller, hvis mængden drages i tvivl, eller der fremsættes indsigelse, fastslås ved vejning eller måling

de oplagrede produkters sunde og sædvanlige handelskvalitet.

Den fysiske tilstedeværelse fastslås ved en tilstrækkeligt repræsentativ fysisk inspektion, der mindst vedrører procentdelene i punkt B, og som gør det muligt at konkludere, at samtlige mængder, der er opført i lagerregnskabet, rent faktisk er til stede på lageret.

Kvalitetskontrollen foretages visuelt, olfaktivt og/eller organoleptisk og i tvivlstilfælde ved hjælp af tilbundsgående analyser.

2.   Supplerende kontrol

Konstateres der en afvigelse under den fysiske inspektion, skal en yderligere procentdel af de interventionsoplagrede mængder inspiceres efter samme metode. Inspektionen omfatter om nødvendigt vejning af samtlige produkter, der er oplagret under det vareparti eller i den lagerbygning, der kontrolleres.

II.   Kontrolprotokoller

1.   Betalingsorganets interne kontrolorgan eller det af dette bemyndigede organ udfærdiger en protokol vedrørende hver af de fysisk foretagne kontroller eller inspektioner.

2.   Protokollen indeholder mindst følgende elementer:

a)

angivelse af oplagringsvirksomheden, den besøgte lagerbygnings adresse og de kontrollerede varepartier

b)

dato og klokkeslæt for påbegyndelse og afslutning af kontrollen

c)

det sted, hvor kontrollen foretages, og en beskrivelse af oplagrings-, emballage- og adgangsbetingelserne

d)

fuldstændig angivelse af identiteten af de personer, der foretager kontrollen, og af deres stilling og bemyndigelse

e)

foretagne kontrolforanstaltninger og anvendte volumenmålebestemmelser såsom målemetoder, foretagne beregninger og opnåede mellemresultater og endelige resultater samt konklusionerne heraf

f)

for hvert parti eller hver kvalitet, der er oplagret i lagerbygningen, angives den i betalingsorganets regnskaber anførte mængde, den i lagerbygningens regnskaber anførte mængde og eventuelle forskelle mellem disse to regnskaber

g)

for hvert parti eller hver kvalitet, der er fysisk kontrolleret, angives de oplysninger, der er omhandlet i litra f), samt den på stedet konstaterede mængde og eventuelle uoverensstemmelser, partiets eller kvalitetens nummer, paller, kasser, siloer eller andre beholdere, vægt (eventuelt netto- og bruttovægt) eller volumen

h)

oplagringsvirksomhedens erklæringer i tilfælde af forskelle eller uoverensstemmelser

i)

sted, dato og underskrift for den person, der har udfærdiget protokollen, samt for oplagringsvirksomheden eller dennes repræsentant

j)

eventuel udvidet kontrol i tilfælde af afvigelse med angivelse af procentdelen af de oplagrede mængder, der har været omfattet af den udvidede kontrol, de konstaterede forskelle og de afgivne forklaringer.

3.   Protokollerne sendes straks til chefen for den tjeneste, der er ansvarlig for betalingsorganets regnskabsføring. Straks efter modtagelsen af protokollen korrigeres betalingsorganets regnskab for de konstaterede forskelle og uoverensstemmelser.

4.   Protokollerne opbevares i betalingsorganets hovedsæde, og Kommissionens ansatte og de personer, der er bemyndiget af den, skal have adgang dertil.

5.   Betalingsorganet udarbejder et sammenfattende dokument, som skal indeholde oplysning om:

de foretagne kontroller med særskilt angivelse af fysiske inspektioner (kontrol af beholdningsopgørelser)

de kontrollerede mængder

de konstaterede afvigelser og årsagerne til disse afvigelser fra måneds- og årsopgørelserne.

De kontrollerede mængder og de konstaterede afvigelser anføres for hvert af de pågældende produkter i masse eller i volumen samt i procent af de samlede oplagrede mængder.

I dette sammenfattende dokument anføres særskilt den kontrol, der foretages for at efterprøve de oplagrede produkters kvalitet. Det fremsendes til Kommissionen samtidig med de årsregnskaber, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Det sammenfattende dokument udarbejdes og fremsendes første gang til Kommissionen vedrørende bogføringsåret 2006.

B.   PROCEDURE FOR FYSISK INSPEKTION I DEN FÆLLES LANDBRUGPOLITIKS ENKELTSEKTORER SOM LED I DEN KONTROL, DER ER FASTSAT I PUNKT A

I.   Smør

1.   Der udvælges med henblik på kontrol partier svarende til mindst 5 % af den samlede mængde, der er oplagret som led i offentlig intervention. Udvælgelsen forberedes inden besøget på lageret på grundlag af betalingsorganets regnskabsoplysninger, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

2.   Kontrollen på stedet af tilstedeværelsen af de udvalgte partier og partiernes sammensætning finder sted ved:

identifikation af kontrolnumre for partier og kasser ved hjælp af opkøbs- eller indlagringsbeviser

vejning af paller (1 ud af 10) og kasser (1 pr. palle)

besigtigelse af indholdet af en kasse (1 ud af 5 paller)

emballagens tilstand.

3.   Beskrivelsen af de fysisk inspicerede partier og de konstaterede mangler optages i kontrolprotokollen.

II.   Skummetmælkspulver

1.   Der udvælges med henblik på kontrol partier svarende til mindst 5 % af den mængde, der er oplagret som led i offentlig intervention. Udvælgelsen forberedes inden besøget på lageret på grundlag af betalingsorganets regnskabsoplysninger, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

2.   Kontrollen på stedet af tilstedeværelsen af de udvalgte partier og partiernes sammensætning finder sted ved:

identifikation af kontrolnumre for partier og sække ved hjælp af opkøbs- eller indlagringsbeviser

vejning af paller (1 ud af 10) og sække (1 ud af 10)

besigtigelse af indholdet af en sæk (1 ud af 5 paller)

emballagens tilstand.

3.   Beskrivelsen af de fysisk inspicerede partier og de konstaterede mangler optages i kontrolprotokollen.

III.   Korn

1.   Procedure for fysisk inspektion

a)

Udvælgelse af de siloer eller rum, der skal kontrolleres, svarende til mindst 5 % af den samlede mængde korn eller ris, der er oplagret som led i offentlig intervention.

Udvælgelsen forberedes på grundlag af de disponible oplysninger i betalingsorganets lagerregnskab, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

b)

Fysisk inspektion:

kontrol af tilstedeværelsen af korn eller ris i de udvalgte siloer eller rum

identifikation af kornet eller risen

kontrol af oplagringsvilkårene og af de oplagrede produkters kvalitet på de betingelser, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (1), hvad angår korn, og i artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 708/1998 (2), hvad specifikt angår ris

sammenligning af kornets eller risens oplagringssted og identitet med oplysningerne i lagerregnskabet for lagerbygningen

evaluering af de oplagrede mængder efter en metode, der på forhånd er godkendt af betalingsorganet, og hvoraf en beskrivelse skal overlades til organets hovedsæde.

c)

En lagerbygningsplan og et rummålsdokument for hver silo eller hvert lagerrum skal stå til rådighed på hvert oplagringssted.

Kornet eller risen skal i hver lagerbygning være oplagret på en sådan måde, at der kan foretages volumenkontrol.

2.   Behandling af konstaterede forskelle

Der tolereres en forskel ved volumenkontrollen af produktmængden.

De regler, der er fastsat i bilag II, punkt II, finder således anvendelse, når vægten af det oplagrede produkt, som konstateres i forbindelse med en fysisk inspektion, afviger fra den bogførte vægt med mindst 5 % for korn og mindst 6 % for ris ved oplagring i højsilo og oplagring i planlager.

I tilfælde af oplagring af korn eller ris i lagerbygning kan der tages hensyn til de mængder, der blev anslået ved vejningen ved indlagringen, i stedet for de mængder, som en volumenevaluering medfører, når volumenevalueringen ikke giver den ønskede præcisionsgrad, og afvigelsen mellem de to værdier ikke er for stor.

Betalingsorganet gør på eget ansvar brug af denne mulighed, hvis omstændighederne i de enkelte tilfælde berettiger hertil. Det anfører det i kontrolprotokollen på grundlag af følgende vejledende model:

(Vejledende model)

KORN - LAGERKONTROL

Produkt:

Oplagringsvirksomhed:

Lager, højsilo:

Nr.:

Dato:

Parti

Mængde ifølge lagerregnskab:


A.   Lagre i silo

Rum nr.

Volumen ifølge planm3 (A)

Ikke udnyttet volumenm3 (B)

Oplagret kornmængde m3 (A – B)

Konstateret vægt kg/hl = 100

Kornets eller risens vægt

 

 

 

 

 

 

 

(A) i alt …


B.   Lagre på planlager

 

Rum nr.

Rum nr.

Rum nr.

Udnyttet areal: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Højde: …

… m

… m

… m

Korrektioner: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Volumen: …

… m3

… m3

… m3

Vægt: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Vægt i alt: …

… tons

… tons

… tons

 

(B) i alt: …

 

Vægt i alt på lager: …

 

Forskel i forhold til regnskabsvægt: …

 

I procent: …

…, den …

 

 

Betalingsorganets inspektør:

(Stempel og underskrift)

IV.   Alkohol

1.   Der udvælges med henblik på kontrol beholdere svarende til mindst 5 % af den samlede mængde, der er oplagret som led i offentlig intervention. Udvælgelsen forberedes inden besøget i lagerbygningen på grundlag af betalingsorganets regnskabsoplysninger, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

2.   Kontrol af toldplomber, hvis sådanne er foreskrevet i de nationale regler.

3.   Kontrollen på stedet af beholdernes tilstedeværelse og indhold finder sted ved:

identifikation af beholderne efter nummer og alkoholtype

sammenligning af beholdernes identitet og indhold med oplysningerne i lagerregnskabet for lagerbygningen og i betalingsorganets bøger

organoleptisk kontrol af tilstedeværelsen af alkohol, alkoholtype og alkoholmængde i beholderne

undersøgelse af oplagringsbetingelserne ved besigtigelse af andre beholdere.

4.   Beskrivelsen af de fysisk inspicerede beholdere og de konstaterede mangler optages i kontrolprotokollen.

V.   Oksekød

1.   Der udvælges med henblik på kontrol partier svarende til mindst 5 % af den samlede mængde, der er oplagret som led i offentlig intervention. Udvælgelsen forberedes inden besøget på lageret på grundlag af betalingsorganets regnskabsoplysninger, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

2.   Kontrollen på stedet af de valgte partiers tilstedeværelse og indhold finder for udbenet kød sted ved:

identifikation af partierne og pallerne og kontrol af antallet af kasser

kontrol af vægten af 10 % af pallerne eller containerne

kontrol af vægten af 10 % af kasserne på hver vejet palle

besigtigelse af disse kassers indhold og den tilstand, som emballagen i kassen befinder sig i.

Ved udvælgelsen af pallerne skal der tages hensyn til de forskellige oplagrede udskæringstyper.

3.   Beskrivelsen af de fysisk inspicerede partier og de konstaterede mangler optages i kontrolprotokollen.

VI.   Sukker i løs afladning (3)

1.   Procedure for fysisk inspektion af offentlige sukkerlagre fra produktionsåret 2006/2007

a)

Udvælgelse af de siloer eller rum, der skal kontrolleres, svarende til mindst 5 % af den samlede mængde sukker i løs afladning, der er oplagret under offentlig intervention.

Udvælgelsen forberedes på grundlag af oplysningerne i betalingsorganets lagerregnskaber, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

b)

Fysisk inspektion:

kontrol af tilstedeværelsen af sukker i løs afladning i de udvalgte siloer eller rum

sammenligning af oplagringsvirksomhedens og betalingsorganets regnskabsoplysninger

identifikation af sukkeret i løs afladning

kontrol af oplagringsbetingelserne og sammenligning af oplagringsstedet og identiteten for sukkeret i løs afladning med oplagringsvirksomhedens regnskabsoplysninger

evaluering af de oplagrede mængder efter en metode, der på forhånd er godkendt af betalingsorganet, og hvoraf en detaljeret beskrivelse skal overlades til organets hovedsæde.

c)

Der skal på hvert oplagringssted foreligge en lagerbygningsplan og et rummålsdokument for hver silo eller hvert lagerrum.

Sukkeret i løs afladning skal være oplagret på en sådan måde, at der kan foretages volumenkontrol.

2.   Procedure for fysisk inspektion af offentlige sukkerlagre fra produktionsårene 2004/2005 og 2005/2006

a)

Hvis det ikke er muligt at følge de lageropgørelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor i punkt 1, plomberer betalingsorganet officielt alle indgange til og udgange fra siloen/oplagringsstedet. Betalingsorganet kontrollerer hver måned, at plomberne er ubrudte, for at sikre, at de forbliver intakte. Der gøres detaljeret rede for disse inspektioner. Ingen adgang til lagrene tillades, medmindre der er en inspektør fra betalingsorganet til stede.

Medlemsstaten sikrer, at plomberingsproceduren giver en høj sikkerhed for, at de interventionsoplagrede produkter er intakte.

b)

Der skal ligeledes mindst én gang om året foretages en inspektion af oplagringsbetingelserne og produkternes hensigtsmæssige opbevaring.

3.   Behandling af konstaterede forskelle

Der anvendes en tolerance ved volumenkontrollen.

Bilag II finder anvendelse, når vægten af det oplagrede produkt, som konstateres i forbindelse med den fysiske inspektion (måling af rumfang), afviger fra den bogførte vægt med mindst 5 % ved oplagring i højsilo og oplagring i planlager.

Ved oplagring af sukker i løs afladning i silo/på lager kan der tages hensyn til de mængder, der blev vejet ved indlagringen, i stedet for de mængder, som er resultatet af en volumenevaluering, når volumenevalueringen ikke har den ønskede præcision, og afvigelsen mellem de to værdier ikke er for stor.

Betalingsorganet gør på eget ansvar brug af den mulighed, der er omhandlet i tredje afsnit, hvis omstændighederne i de enkelte tilfælde berettiger hertil. Det anføres i protokollen.

VII.   Emballeret Sukker (4)

1.   Procedure for fysisk inspektion af offentlige sukkerlagre fra produktionsåret 2006/2007

a)

Udvælgelse af partier svarende til mindst 5 % af den samlede mængde sukker, der er oplagret under offentlig intervention. Udvælgelsen af de partier, der skal kontrolleres, forberedes inden besøget på oplagringsstedet på grundlag af betalingsorganets lagerregnskab, men meddeles ikke oplagringsvirksomheden.

b)

Kontrol på stedet af tilstedeværelsen af de udvalgte partier og deres indhold:

identifikation af partiernes og sækkenes kontrolnumre på grundlag af opkøbs- eller indgangsbeviser

sammenligning af oplagringsvirksomhedens og betalingsorganets regnskabsoplysninger

emballagens tilstand.

For så vidt angår sukker emballeret i sække på 50 kg:

vejning af paller (1 ud af 20) og sække (1 pr. vejet palle)

visuel kontrol af indholdet i en sæk (1 pr. ti paller)

For så vidt angår sukker emballeret i »store sække«:

vejning af 1 sæk ud af 20

visuel kontrol af indholdet i en stor vejet sæk ud af 20.

c)

Beskrivelse i beholdningsrapporten af de fysisk kontrollerede partier og de konstaterede mangler.

2.   Procedure for fysisk inspektion af offentlige sukkerlagre fra produktionsårene 2004/2005 og 1005/2006

a)

Hvis det ikke er muligt at følge de lageropgørelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor i punkt 1, plomberer betalingsorganet officielt alle indgange til og udgange fra oplagringsstedet. Betalingsorganet kontrollerer hver måned, at plomberne er ubrudte, for at sikre, at de forbliver intakte. Der gøres detaljeret rede for disse inspektioner. Ingen adgang til lagrene tillades, medmindre der er en inspektør fra betalingsorganet til stede.

Medlemsstaten sikrer, at plomberingsproceduren giver en høj sikkerhed for, at de interventionsoplagrede produkter er intakte.

b)

Der skal ligeledes mindst én gang om året foretages en inspektion af oplagringsbetingelserne og produkternes hensigtsmæssige opbevaring.


(1)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65).

(2)  EFT L 98 af 31.3.1998, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/2004 (EFT L 211 af 12.6.2004, s. 14).

(3)  Beholdningsopgørelsen foretages for lagre, der er omfattet af en oplagringskontrakt.

(4)  Beholdningsopgørelsen foretages for lagre, der er omfattet af en oplagringskontrakt.

BILAG II

FORPLIGTELSER OG GENERELLE PRINCIPPER FOR OPLAGRINGSVIRKSOMHEDERS ANSVAR, SOM SKAL MEDTAGES I OPLAGRINGSKONTRAKTEN MELLEM ET BETALINGSORGAN OG EN OPLAGRINGSVIRKSOMHED, jf. artikel 2, stk. 2

Oplagringsvirksomheden er ansvarlig for den hensigtsmæssige opbevaring af de produkter, der er omfattet af EF-interventionsforanstaltninger. Den bærer de finansielle følger af en uhensigtsmæssig opbevaring af produkterne.

I.   Produkternes kvalitet

Hvis de oplagrede interventionsprodukters kvalitet forringes som følge af utilfredsstillende eller uhensigtsmæssige oplagringsbetingelser, debiteres tabene oplagringsvirksomheden og bogføres i regnskabet over offentlig oplagring som et tab, der skyldes, at produktet er forringet på grund af oplagringsforholdene (linje 900.001 i skema 53).

II.   Mankoer

1.   Oplagringsvirksomheden er ansvarlig for samtlige forskelle, der konstateres mellem de oplagrede mængder og angivelserne i de lageropgørelser, der sendes til betalingsorganet.

2.   Når mankoerne overstiger de mængder, der er fastsat ved den eller de gældende tolerancer i henhold til artikel 8, stk. 2, bilag I punkt B. III, nr. 2, og bilag XI eller retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer, tilskrives de med deres fulde beløb oplagringsvirksomheden som et ikke-identificerbart tab. Bestrider oplagringsvirksomheden mankoerne, kan den kræve vejning eller måling af produktet, idet de hermed forbundne omkostninger påhviler den, medmindre det viser sig, at de meddelte mængder faktisk er til stede, eller at afvigelsen ikke overstiger den eller de gældende tolerancer, i hvilket fald vejnings- eller målingsomkostningerne påhviler betalingsorganet.

De tolerancer, der er fastsat i bilag I punkt B. III, nr. 2, og punkt B. VI, nr. 3, anvendes, uden at det berører de øvrige tolerancer, der er nævnt i første afsnit.

III.   Bilag og måneds- og årsopgørelser

1.   Bilag og månedsopgørelse

a.

De dokumenter om indlagring, oplagring og udlagring af produkter, der danner grundlag for opstillingen af årsregnskabet, skal være i oplagringsvirksomhedens besiddelse og mindst indeholde følgende oplysninger:

oplagringssted (eventuelt med identifikation af silo eller beholder)

overført mængde fra den foregående måned

ind- og udlagring pr. parti

lagre ved periodens afslutning.

Disse dokumenter skal gøre det muligt med sikkerhed at identificere de oplagrede mængder på ethvert tidspunkt, især under hensyntagen til opkøb og salg, der er aftalt, men hvor de tilsvarende ind- eller udlagringer endnu ikke har fundet sted.

b.

Oplagringsvirksomheden sender mindst én gang om måneden betalingsorganet dokumenterne om indlagring, oplagring og udlagring af produkter til støtte for en sammenfattende månedlig lageropgørelse. De skal være betalingsorganet i hænde inden den 10. i måneden efter den måned, som de vedrører.

c.

En model til den sammenfattende månedlige lageropgørelse findes i bilag XIV. Betalingsorganerne stiller denne til oplagringsvirksomhedernes rådighed ad elektronisk vej.

2.   Årsopgørelse

a.

Oplagringsvirksomheden udarbejder en årlig lageropgørelse på grundlag af de månedsopgørelser, der er beskrevet i nr. 1. Den sendes til betalingsorganet senest den 15. oktober efter bogføringsårets udgang.

b.

Den årlige lageropgørelse indeholder en oversigt over de oplagrede mængder, opdelt på produkt og oplagringssted og med angivelse for hvert produkt af de oplagrede mængder, varepartinummer (undtagen for korn), året for deres indlagring (undtagen for alkohol) og forklaring på eventuelle afvigelser.

c.

En model til den årlige lageropgørelse findes i bilag XV. Betalingsorganerne stiller denne til oplagringsvirksomhedernes rådighed ad elektronisk vej.

IV.   Edb-lagerregnskab og tilrådighedsstillelse af oplysninger

Den kontrakt om offentlig oplagring, der er indgået mellem betalingsorganet og oplagringsvirksomheden, indeholder bestemmelser, som gør det muligt at sikre overholdelsen af EF-bestemmelserne.

Den har bl.a. følgende elementer:

føring af et edb-lagerregnskab over interventionslagrene

direkte og øjeblikkelig tilrådighedsstillelse af en permanent beholdningsopgørelse

tilrådighedsstillelse på ethvert tidspunkt af samtlige dokumenter om indlagring, oplagring og udlagring af produkter og af regnskabsdokumenter og protokoller, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, og som oplagringsvirksomheden er i besiddelse af

permanent adgang til disse dokumenter for betalingsorganets og Kommissionens ansatte og for enhver person, der er behørigt bemyndiget af disse.

V.   Form og indhold af de dokumenter, der sendes til betalingsorganet

Form og indhold af de dokumenter, der er omhandlet i punkt III, nr. 1 og 2, fastlægges på de betingelser og efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 18 i forordning (EF) 883/2006.

VI.   Opbevaring af dokumenter

Bilagene vedrørende alle dokumenter om offentlige oplagringsoperationer opbevares af oplagringsvirksomheden i hele den periode, der fastsættes i henhold til artikel 9 i forordning (EF) 885/2006, jf. dog relevante nationale bestemmelser.

BILAG III

OPLYSNINGER, DER SKAL SENDES AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 2, VIA DET EDB-SYSTEM, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 12

TABELLER I DATASYSTEMET E-FAUDIT (1)

(art. 2§8 b), art. 10§2 og art. 12)

1

Månedlig og årlig bestemmelse af beløb for offentlig oplagring, for tab ved salg og nedskrivninger

2

Prisafvigelser og andre elementer

3

Beregning af tekniske omkostninger

4

Beregning af finansieringsomkostninger

8

Lageropgørelser og — bevægelser

9

Beregning af værdien af tab, der overstiger det tilladte tab ved udbening (oksekød)

13

Godtgørelse af omkostninger efter afvisning af varen (tekniske omkostninger) — F. (EF) No …/2006 (bilag XIII 1a og 1b)

14

Godtgørelse af omkostninger efter afvisning af varen (finansieringsomkostninger og vareværdi) — F. (EF) No …/2006 (Bilag XIII 1c og art. 9§5)

28

Begrundelse for overførsler fra andre medlemsstater

52

Sammenfattende skema for bestemmelse af de månedlige beløb, der skal bogføres

53

Oversigt over afsatte mængder

54

Månedlig bestemmelse af tab som følge af levering af levnedsmidler til de socialt dårligst stillede i Fællesskabet (F. (EØF) No 3730/87) (andre produkter end oksekød)

55

Oksekød — Månedlig bestemmelse af tab som følge af levering af levnedsmidler til de socialt dårligst stillede i Fællesskabet (F. (EØF) No 3730/87)

56

Månedlig bestemmelse af tab som følge af gratis levering af levnedsmidler til

99

Bestemmelse af den værdi, som skal overføres ved bogføringsårets begyndelse

Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 1

Månedlig og årlig bestemmelse af beløb for offentlig oplagring, tab ved salg og nedskrivninger

Euro — Tons

Linje nr.

Beregningsmetode eller henvisning til andre skemaer (Tab.)

Beskrivelse

Mængder (t eller hl)

Enhedsbeløb

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

001

T99/010 og 050

Mængder overført fra det foregående regnskabsår opgjort til den gennemsnitlinge bogføringsværdi

0,000

0,00

002

Supplerende nedskrivning

Budgetkonto:

0,00

003

= 001e - 002e

De oplagrede mængders samlede værdi ved begyndelsen af regnskabsåret

0,00

004

Mængder opkøbt i perioden og deres værdi

005

= 004e × koefficient

Nedskrivning ved opkøb (=> T52/030e) (Bilag VIII § 1)

0,00

006

T28/910

Mængder modtaget som følge overførsler, indtil udgangen af foregående måned

0,000

008

T28/910

Værdi, der skal bogføres, som følge overførsler

0,00

009

=001c + 004c +006c

Mængder der er overført fra tidligere regnskabsår, opkøb og overførsler fra andre medlemsstater

0,000

010

= 003e + 004e -005e + 008e

Samlet bogføringsværdi

0,00

011

=010e/009c

Gennemsnitlig bogføringsværdi

0,00

020

T53/997

Afsætning ved udgangen af … (incl. uidentificerbare tab)

0,000

021

T53/999

Indtægt fra mængder afsat til udgangen af … (incl. uidentificerbare tab)

0,00

025

= 009c - 020c

Oplagrede mængder ved udgangen af …

0,000

031

= 011d periode 12

Gennemsnitlig bogføringsværdi for den sidste periode der skal overføres til det følgende regnskabsår

0,00

034

= 025c × 031d

Teoretisk værdi af de mængder, der skal overføres

0,00

050

Supplerende nedskrivning (Bilag VIII § 3 og 4 F. (EF) No …/2006)

Budgetkonto:

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 2

Prisafvigelser og andre elementer

Euro — Tons

Linje nr.

Beregningsmetode eller henvisning til andre skemaer (Tab.)

Beskrivelse

Mængde (t eller hl)

Enhedsbeløb

Omregningskurs

Koefficient eller %

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g

DEBET

001

Tab. 001 — Linje 9

Mængder overført fra tidligere regnskabsår, opkøb og overførsler fra andre medlemsstater

0,000

002

Tab. 001 — Linje 10

Værdi af mængder overført fra tidligere regnskabsår, opkøb og overførsler fra andre medlemsstater

0,00

003

Andre debetposter

004

DEBET I ALT

0,00

KREDIT

005

T53/993

Solgte mængder og deres værdi, inkl. skader og identificerbare mankoer

0,000

0,00

006

= 1c – 5c – 9c

Ikke-identificerbare mankoer

0,000

007

= 1c × % limit

Tolerancegrænse

0,000

0,050

008

= 6c – 7c

Mængder, der overstiger tolerancen, og deres værdi

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 — Linje 025 og 034

Mængder, der skal overføres, og deres værdi

0,000

0,00

010

Opkrævede beløb og inddragne sikkerhedsstillelser

011

Tab. 016, 017

Tilbagebetaling af omkostnInger og sanktioner

012

Tab. 028 — Linje 990

Værdi af mængder modtaget som følge af overførsler

0,00

013

Tab. 053 or 007 — Linje 998

Tab ved overførsler til andre medlemsstater

0,00

014

Tab. 009 — Linje 600

Tab, der overskrider af forarbejdningstolerancen

0,00

015

Andre kreditelementer

016

KREDIT I ALT

0,00

017

= 4g – 16g

DEBET-/KREDITSALDO

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 3

Beregning af tekniske omkostninger

Euro — Tons

Linje nr.

Beskrivelse

Fra (dd/mm/åååå)

Til (dd/mm/åååå)

Mængde (t eller hl)

Enhedsbeløb i EURO

Omregningskurs

Værdi

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Faste beløb

010

Indlagringsomkostninger med fysisk lagerbevægelse(T08/c+h)

-

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Indlagringsomkostninger uden fysisk lagerbevægelse (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Udlagringsomkostninger med fysisk lagerbevægelse (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Udlagringsomkostninger uden fysisk lagerbevægelse (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Lageromkostninger (T08 — gennemsnitslager)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Denaturerings- eller farvningsomkostninger (udelukkende forhøjelse)

130.001

1,000000

0,00

160

Etiketterings- of mærkningsomkostninger (udelukkende forhøjelse)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Udlagrings- og genindlagringsomkostninger

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Transport costs at standard rate

560

Refusion af tekniske omkostninger for afviste mængder (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Omkostninger, der ikke er omfattet af faste beløb

600.1

Reelle transportomkostninger i forbindelse med opkøb — positive

600.2

Reelle transportomkostninger i forbindelse med opkøb — negative

601.1

Transportomkostninger ved eksport — positive

601.2

Transportomkostninger ved eksport — negative

602.1

Transportomkostninger ved overførsel mellem medlemsstaterne — positive

602.2

Transportomkostninger – overførsler mellem medlemsstater — negative

603.1

Transportomkostninger efter intervention — positive

603.2

Transportomkostninger efter intervention — negative

610.1

Forarbejdningsomkostninger — positive

610.2

Forarbejdningsomkostninger — negative

620.1

Andre omkostninger — positive

620.2

Anfre omkostninger — negative

999

TEKNISKE OMKOSTNINGER I ALT (T52/030b)

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 4

Beregning af finansieringsomkostninger

Euro — Tons

Linje nr.

Periode

Lagre i alt ved hver måneds begyndelse

Lagre i alt ved hver måneds slutning

Gennemsnintsbeholdning

Opkøb i perioden

Nedsættelse p.g.a. betalingsfrister

Tidligere negativ gennemsnitsbeholdning

Gennemsnitlig beholdning til beregning

Gennemsnitlig bogføringsværdi

Sats %

Finansieringsomkostninger

Fra (MM/ÅÅÅÅ)

Til (MM/ÅÅÅå)

Kolonne

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

FINANCIERINGSOMKOSTNINGER SUBTOTAL

0,00

105

Nedsættelse som følge af afvisninger (T14-Linje 50)

0,00

110

Nedsættelse som følge af afhentningsfrister efter betaling af de solgte mængder

[Bilag IV (III) § 1]

0,00

120

Forhøjelse som følge af betalingsfrister efter afhentning af de solgte mængder

[Bilag IV (III) § 2]

0,00

130

FINANSIERINGSOMKOSTNINGER I ALT (=> T52/030c)

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 8

Lageropgørelser og – bevægelser

Tons

Linje nummer

Måned År (mm/åååå)

Lager ved hver måneds begyndelse

TILGANG

AFGANG

Overførsler pr. periode Mængder modtaget

Lager ved udgangen af hver måned incl. overførsler

Lager ved udgangen af hver måned uden overførsler

Tilgang med fysisk bevægelse

Tilgang uden fysisk bevægelse

Afgang med fysisk bevægelse og prøver

Afgang uden fysisk bevægelse

Mankoer, identificerede (tyveri, skader m.m.) eller ej + afgang efter fristens udløb for korn og ris.

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d-e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

I alt

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 9

Beregning af værdien af tab, der overstiger det tilladte tab ved udbening (oksekød)

Euro — Tons

Linje nr.

Perioder

Mængde anvendt til forarbejdning (reel vægt) (2)

Produceret mængde (reel vægt) (2)

Koefficient eller %

Interventionspris

Omregningskurs

Beløb, der skal krediteres EUGFL

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g

100

Mængder, der er påbegyndt anvendt det foregående regnskabsår og forarbejdet i indeværende regnskabsår

200

Mængder, der er anvendt og forarbejdet i indeværende regnskabsår.

300

Samlede anvendte of producerede mængder

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Foreskrevet minimumsudbytte

= 300 col. (b) × {1 - 400 col. (d)}

0,000

1,00

500

Tab, der overstiger minimumsudbyttet

= 300 - 400

0,000

600

Beløb, der skal krediteres EUGFL

= T009/500/c (hvis negativ) × T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Anvendte mængder, hvis forarbejdning ikke er afsluttet ved regnsskabsårets afslutning (for UDBENET OKSEKØD)


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 13

Godtgørelse af omkostninger efter afvisning af varen (tekniske omkostninger) — (bilag XIII 1a og 1b)

Euro — Tons

A.   

INDLAGRINGS- OF UDLAGRINGSOMKOSTNINGER

Linje nr.

Udlagringsmåned/år (MM/ÅÅÅÅ)

Afvist mængde tons

Kode 1 eller 2 eller 3 eller 4 (3)

Samlede faste beløb gældende i udlagringsmåneden EURO/T

Omregningskurs for faste beløb

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Sub-total

0,000

0,00

B.   

LAGEROMKOSTNINGER

Linje nr.

Udlagringsmåned/år (MM/ÅÅÅÅ)

Antal oplagringsmåneder

Afvist mængde tons

Samlede faste beløb gældende i udlagringsmåneden EURO/T

Omregningskurs for for faste beløb

Værdi

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Sub-total

0,000

0,00

100 I ALT

(=> T03/560)

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 14

Godtgørelse af omkostninger efter af afvisning af varen (finansieringsomkostninger og vareværdi) — (bilag XIII 1c og art.9§5)

Euro — Tons

1.   

FINANSIERINGSOMKOSTNINGER

Linje nr.

Udlagringsmåned/år (mm/åååå)

Afvist mængde tons

Antal oplagringsmåneder

Antal måneders forsinkelse i betaling ved indlagring

Antal måneder der indgår i beregningen

Gennemsnitlig bogføringsværdi ved overførsel

Omregningskurs for beregning af finansieringsomkostninger i %

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

e = c-d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Sub-total

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

DE OPKØBTE MÆNGDER VÆRDI (Uden nedskrivning ved opkøb)

Linje nr.

Afvist mængde tons

Opkøbsværdi/ton

Værdi i alt

051.001

 

 

0,00

200 Sub-total

0,000

(=> T53/950)

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 28

Begrundelse for overførsler fra andre medlemsstater

Euro — Tons

Linje nr.

Måned og år

Oprindelsesland

Forordning (EF)

Mængder modtaget ved periodens udgang (t eller hl)

Pris

Omregningskurs

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g

OVERFØRSEL FRA SIDSTE MÅNED I DET FOREGÅENDE REGENSKABSÅR

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

OVERFØRSLER FRA DET INDEVÆRENDE REGNSKABSÅR

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

OVERFØRSLER FRA INDEVÆRENDE PERIODE

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910 Total

uden indeværende periode

(=> T01/006)

0,00

(=> T01/008)

0,00

990 Total

uden 001

(=> T02/012)

0,00

(=> T52/040)

0,00

Mængder of værdier for sidste måned i regnskabsåret skal overføres til skema 28 for det følgende regnskabsår

N.B. Dette skema skal ikke udfyldes ved Gratis Uddeling


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 52

Sammenfattende skema for bestemmelse af de månedlige beløb, der skal bogføres

Euro — Tons

Linje nr.

BESKRIVELSE

Tekniske omkostninger

Finansieringsomkostninger

Andre omkostninger

Nedskrivning ved opkøb

Kolonne

a

b

c

d

e

020

- Korrektion artikel 6, stk. 3 — beslutningaf

0

0

0

0

030

Udgifter til fysiske transaktioner fra … til …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Værdi af modtagne overførte mængder — gratis uddeling (T54,55/390f)

053

Negativ værdi af overførte mængder (T99/065)

0,00

400

Samlede beløb, der skal bogføres indtil …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Beløb, der er bogført indtil udgangen af den foregående måned

 

 

 

 

420

Beløb, der skal bogføres i …

0,00

0,00

0,00

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 53

Oversigt over afsatte mængder

Euro — Tons

Linje nummer

Beskrivelse

Dato (mm/åååå)

Nødvendig supplerende information

Oprindelsesland

Bestemmelsesland

Afsat mængde (t/hl)

Koefficient

Interventionspris

Omregningskurs

Værdi af afsat mængde

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Afsætning på normle vilkår

201.001

Særlige foranstaltninger

400

Fødevarehjælp

500

Prøver udtaget af licitationsdeltagere

501.001

Prøver (andre)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Salg ved underhåndsaftale i forbindelse med lageroptælling (art.5 § 2g og 7 § 2c)

851

Gratis uddeling (T54,55/400 Plan 1,2)

860

Oversigt over hasteforanstaltninger

900.001

Forringelse af produktets kvalitet som følge af oplagringsbetingelserne

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Forringelse af produktets kvalitet som følge af en for langvarig oplagring

920.001

Naturkatastrofer

930.001

Identificerbare tab

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Ulykker

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Afvist som følge af kvalitetskontrol (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Overførsler til andre medlemsstater til gratis uddeling

0

0

0,00

992.001

Overførsler til andre medlemsstater Andre overførsler

0

0

0,00

993

Sub-total 001 to 992 (=>T02/005c, e)

0,000

0,00

996.001

Ikke-identificerbare mankoer

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Sub-total 993 + 996 (i mængder)

0,000

998.001

Tab ved overførsler (gratis uddeling eller mellem medlemsstater)

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

I ALT (=> T01/021e) (kun værdi)

0,00


Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 

Skema 54

Månedlig bestemmelse af tab som følge af levering af levnedsmidler til de socialt dårligst stillede i Fællesskabet (F. (EØF) No 3730/87) andre produkter end oksekød

Euro — Tons

Fra eget lager:

Plan for året:


Linje nr.

Beskrivelse

Dato

Afsatte mængder (tons)

Interventionspris

Kurs

De afsatte mængders værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

- korrektioner i henhold til artikel 6, stk. 3 — beslutning af

030.001

0,00

300

(030) i alt:

0,00

310

Andre debetposter (positive)

320

Andre kreditposter (negative — brug tegnet –)

330

Inddragede sikkerhedsstillelser

390

(300 + 310 + 320 + 330) i alt:

0,00

400

Afsatte mængder og beløb, der skal bogføres indtil … (001 + 002 + 390), i alt:

0,00

410

Beløb, der er bogført indtil udgangen af den foregående måned (…)

0,00

420

Beløb, der skal bogføres i … (400 - 410)

0,00

Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 

Skema 55

Oksekød

Månedlig bestemmelse af tab som følge af levering af levnedsmidler til de socialt dårligst stillede i Fællesskabet (F. (EØF) No 3730/87)

Euro — Tons

Fra eget lager:

Plan for året:


Linje nr.

Beskrivelse

Dato

Afsattte mængder (tons)

Koefficient

Interventionspris

Kurs

De afsatte mængders værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

korrektioner i henhold til artikel 6, stk.3 beslutning af

030.010

Forfjerdinger

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Bagfjerdinger

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

(030) i alt:

0,000

0,00


Linje nr.

Beskrivelse

Dato fra/til

Afsatte mængder (tons)

Interventionspris

Kurs

De afsatte mængders værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f

310

Andre debetposter (positive)

320

Andre kreditposter (negative — brug tegnet —)

330

Inddragede sikkerhedsstillelser

390

(300 + 310 + 320 + 330) i alt:

0,00

400

Afsatte mængder og beløb, der skal bogføres indtil … (001 + 002 + 390), i alt:

0,000

0,00

410

Beløb, der er bogført indtil udgangen af den foregående måned (…)

0,00

420

Beløb, der skal bogføres i … (400 - 410)

0,00

Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

 

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 

Skema 56

Månedlig bestemmelse af tab som følge af gratis levering af levnedsmidler

Euro — Tons

Bestemmelsessted:

Forordning:

Fra eget lager:

Plan for året:


Linje nr.

Beskrivelse

Dato

Afsatte mængder (tons)

Interventionspris

Kurs

De afsatte mængders værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f = 2 × d × e

2

- korrektioner i henhold til artikel 6, stk.3 — beslutning af:

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

30-200 i alt

0,000

0,00


Linje nr.

Beskrivelse

Dato fra/til

Afsatte mængder (tons)

Interventionspris

Kurs

De afsatte mængders værdi

Kolonne

a

b

c

d

e

f

310

Andre debetposter (positive).

320

Andre kreditposter (negative: brug tegnet –)

330

Inddragede sikkerhedsstillelser

390

(300 + 310 + 320 + 330) i alt:

0,00

400

Afsatte mængder og beløb, der skal bogføres indtil … (001 + 002 + 390), i alt

0,000

0,00

410

Beløb, der er bogført indtil udgangen af den foregående måned (…)

0,00

420

Beløb, der skal bogføres i … (400 - 410)

0,00

Medlemsstat

Regnskabsår

Med tolerance

X

Product

BEVÆGELSER FRA

TIL

Uden tolerance

 


Skema 99

Bestemmelse af den værdi, som skal overføres ved bogføringsårets begyndelse

Euro — Tons

Linje nummer

Beregningsmetode eller henvisning til andre skemaer (Tab.)

Beskrivelse

Mængde (t eller hl)

Værdi

Kolonne

a

b

c

d

010

T01/025c Foregående regnskabsår

Oplagrede mængder ved udgangen af foregående regnskabsår (=>T01/001)

0,000

020

T01/031d Foregående regnskabsår

Gennemsnitlig bogføringsværdi (meddelelse af 10. november – foregående regnskabsår i EUR)

030

= 010c × 020d

Teoretisk værdi af mængder overført til indeværende regnskabsår (i EUR)

0,00

040

Supplerende nedskrivning (Bilag VIII § 3 og 4 (i EUR)

0,00

050

Værdi af mængder overført til indeværende regnskabsår (i EUR)

0,00

055

Værdi af mængder overført til indeværende regnskabsår (i EUR) => T01/001

0,00

057

Gennemsnitlig bogføringsværdi fra det foregående regnskabsår (i EUR)

060

Negativ værdi af mængder overført til indeværende regnskabsår (i EUR)

0,00

065

Negativ værdi af mængder overført til indeværende regnskabsår (i EUR) => T52/053

0,00


(1)  Visse detaljer samt indhold i de grundlæggende tabeller vist i dette bilag kan variere i forhold til datasystemet E-Faudit i overensstemmelse med produkt og den vedrørende periode.

(2)  Mængderne udtrykkes i t. eller hl med tre decimaler.

(3)  Kode:

1 = Tilgang med FLB og Afgang med FLB

2 = Tilgang uden FLB og Afgang uden FLB

3 = Tilgang med FLB of Afgang uden FLB

4 = Tilgang uden FLB of Afgang med FLB

(FLB: Fysisk lagerbevægelse)

BILAG IV

BEREGNING AF FINANSIELLE OMKOSTNINGER,

jf. artikel 4, stk. 1, litra a)

I.   Anvendte rentesatser

1.   Med henblik på beregning af de finansielle omkostninger, som EGFL skal betale i forbindelse med de midler, som medlemsstaterne stiller til rådighed til opkøb af interventionsprodukter, fastsætter Kommissionen i begyndelsen af hvert bogføringsår en ensartet rentesats for EF. Denne ensartede rentesats svarer til gennemsnittet af de EURIBOR-terminsrentesatser for tre- og tolvmånederslån, der registreres i de seneste seks måneder inden meddelelsen fra medlemsstaterne i henhold til nr. 2, idet der tildeles dem et vægtgrundlag på henholdsvis en tredjedel og to tredjedele.

2.   Med henblik på fastlæggelse af de rentesatser, der skal anvendes for et bogføringsår, giver medlemsstaterne efter anmodning fra Kommissionen denne meddelelse om den gennemsnitlige rente, som de rent faktisk har betalt i en referenceperiode svarende til de seneste seks måneder før tidspunktet for denne anmodning.

Hvis den rentesats, som en medlemsstat har givet meddelelse om, er højere end den ensartede rentesats, der er fastsat for EF i referenceperioden, finder den ensartede rentesats anvendelse. Hvis den rentesats, som en medlemsstat har givet meddelelse om, er lavere end den ensartede rentesats, der er fastsat for EF i referenceperioden, finder den rentesats, som medlemsstaten har givet oplysning om, anvendelse.

Hvis en medlemsstat ikke har givet meddelelse om nogen rentesats, finder den ensartede rentesats, der er fastsat af Kommissionen, anvendelse. Hvis Kommissionen konstaterer, at rentesatserne for den pågældende medlemsstat ligger på et niveau, der er lavere end den ensartede rentesats, fastsætter Kommissionen dog rentesatsen for denne medlemsstat til dette lavere niveau. Denne konstatering baseres på gennemsnittet af de referencerentesatser, der fremgår af tillægget til dette bilag, i den referenceperiode, der er omhandlet i første afsnit, forhøjet med 1 procentpoint. Hvis ikke samtlige referencerentesatser står til rådighed vedrørende hele referenceperioden, anvendes de satser, der står til rådighed i denne periode.

II.   Beregning af finansielle omkostninger

1.   Beregningen af de finansielle omkostninger følger anvendelsesperioderne for de rentesatser, der fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i punkt I.

2.   De finansielle omkostninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), beregnes ved at anvende rentesatsen for medlemsstaten på den gennemsnitlige værdi pr. ton af det produkt, for hvilket der er foretaget intervention, og derefter multiplicere det således opnåede beløb med det gennemsnitlige lager i bogføringsåret.

3.   Ved anvendelsen af nr. 2 gælder følgende definitioner:

Produktets gennemsnitlige værdi pr. ton beregnes ved, at værdien af de produkter, der ligger på lager den første dag i bogføringsåret, plus værdien af de produkter, der er opkøbt i løbet af bogføringsåret, divideres med mængden af de produkter, der ligger på lager den første dag i bogføringssåret, plus mængden af de produkter, der er opkøbt i løbet af bogføringsåret.

Det gennemsnitlige lager i bogføringsåret beregnes ved, at lagrene ved begyndelsen af hver måned plus lagrene ved slutningen af hver måned divideres med et tal svarende til to gange antallet af måneder i bogføringsåret.

4.   Er der for et produkt fastsat en nedskrivningskoefficient i henhold til bilag VIII, nr. 1, beregnes værdien af de produkter, der er opkøbt i løbet af bogføringsåret, ved fra opkøbsprisen at trække det nedskrivningsbeløb, der følger af nævnte koefficient.

5.   Er der for et produkt fastsat en yderligere nedskrivning i henhold til bilag VIII, nr. 3, andet afsnit, foretages beregningen af det gennemsnitlige lager, inden den enkelte nedskrivning, som påvirker den gennemsnitlige værdi, får virkning.

6.   Såfremt det i bestemmelserne om de fælles markedsordninger er fastsat, at det af betalingsorganet opkøbte produkt først kan betales efter udløbet af en minimumsfrist på én måned efter overtagelsesdatoen, nedsættes det beregnede gennemsnitlige lager i regnskaberne med den mængde, som fremkommer ved følgende beregning:

Formula

hvor

Q

=

den i løbet af bogføringsåret opkøbte mængde

N

=

minimumsfristen for betaling målt i antal måneder.

Ved denne beregning anvendes den i bestemmelserne anførte minimumsfrist som betalingsfrist. En måned anses for at bestå af 30 dage. Enhver del af en måned på mere end 15 dage betragtes som en hel måned. Enhver del på 15 dage eller mindre tages ikke i betragtning ved denne beregning.

Såfremt der ved beregningen af det gennemsnitlige lager ved bogføringsårets slutning efter den i første afsnit omhandlede nedsættelse fremkommer et negativt resultat, indgår den negative saldo i det gennemsnitlige lager, der beregnes for det følgende bogføringsår.

III.   Særlige bestemmelser under betalingsorganernes ansvar

1.   Såfremt der i bestemmelserne om de fælles markedsordninger eller i licitationsbekendtgørelserne vedrørende betalingsorganernes salg af produktet er fastsat en frist for køberens afhentning af produktet efter betalingen, og denne frist er på over 30 dage, nedsætter betalingsorganerne de efter bestemmelserne i punkt II fastsatte finansielle omkostninger i regnskaberne med et beløb, der fremkommer ved følgende beregning:

Formula

hvor

V

=

beløb betalt af køberen

J

=

antal dage mellem modtagelse af betaling og afhentning af produktet, fratrukket 30 dage

i

=

den anvendte rentesats for bogføringsåret.

2.   For betalingsorganernes salg af landbrugsprodukter i henhold til særlige EF-forordninger forhøjer betalingsorganerne de efter bestemmelserne i punkt II fastsatte finansielle omkostninger i regnskaberne med et beløb, der fremkommer ved følgende beregning, såfremt den reelle betalingsfrist efter afhentning af produkterne overstiger 30 dage:

Formula

hvor

M

=

beløb, som køber skal betale

D

=

antal dage mellem afhentning af produktet og modtagelse af betaling, fratrukket 30 dage

i

=

den anvendte rentesats for bogføringsåret.

3.   De finansielle omkostninger, der er fastsat i nr. 1 og 2, skal ved bogføringsårets afslutning bogføres for dette bogføringsår for det antal dage, der forløber indtil dette tidspunkt, og den resterende del skal bogføres for det nye bogføringsår.

TILLÆG

REFERENCERENTESATSER omhandlet i bilag IV

1.

Tjekkiet

Prag interbank borrowing offered rate for tremånederslån (PRIBOR)

2.

Danmark

København interbank borrowing offered rate for tremånederslån (CIBOR)

3.

Estland

Tallinn interbank borrowing offered rate for tremånederslån (TALIBOR)

4.

Cypern

Nicosia interbank borrowing offered rate for tremånederslån (NIBOR)

5.

Letland

Riga interbank borrowing offered rate for tremånederslån (RIGIBOR)

6.

Litauen

Vilnius interbank borrowing offered rate for tremånederslån (VILIBOR)

7.

Ungarn

Budapest interbank borrowing offered rate for tremånederslån (BUBOR)

8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate for tremånederslån (MIBOR)

9.

Polen

Warszawa interbank borrowing offered rate for tremånederslån (WIBOR)

10.

Slovenien

Interbank borrowing offered rate for tremånederslån (SITIBOR)

11.

Slovakiet

Bratislava interbank borrowing offered rate for tremånederslån (BRIBOR)

12.

Sverige

Stockholm interbank borrowing offered for tremånederslån (STIBOR)

13.

Det Forenede Kongerige

London interbank borrowing offered rate for tremånederslån (LIBOR)

14.

De øvrige medlemsstater

Euro interbank borrowing offered rate for tremånederslån (EURIBOR)

BILAG V

MATERIELLE OPERATIONER PÅ GRUNDLAG AF FASTE BELØB,

jf. artikel 4, stk. 1, litra b)

KORN OG RIS

I.   FAST BELØB FOR INDLAGRING

a)

fysisk flytning af kornet fra transportmiddel til oplagringsrum (silo eller lagerlokale) – første aflæsning

b)

vejning

c)

prøveudtagning/analyser/kvalitetsbestemmelse

II.   FAST BELØB FOR OPLAGRING

a)

leje af lokaler til kontraktpris

b)

forsikringsudgifter [hvis ikke medtaget under a)]

c)

foranstaltninger til bekæmpelse af parasitter [hvis ikke medtaget under a)]

d)

årlig opgørelse [hvis ikke medtaget under a)]

e)

eventuel beluftning [hvis ikke medtaget under a)]

III.   FAST BELØB FOR UDLAGRING

a)

vejning af korn

b)

prøveudtagning/analyser (hvis dette påhviler interventionscentret)

c)

fysisk udlagring og læsning af kornet på første transportmiddel

SUKKER

I.   FAST BELØB FOR INDLAGRING

a)

fysisk flytning af sukkeret fra transportmiddel til oplagringsrum (silo eller lagerlokale) – første aflæsning

b)

vejning

c)

prøveudtagning/analyser/kvalitetsbestemmelse

d)

emballering af sukkeret i sække (i givet fald)

II.   SUPPLERENDE FAST BELØB FOR TRANSPORT

a)

fragtudgifter efter afstandsklasse

III.   FAST BELØB FOR OPLAGRING

a)

leje af lokaler til kontraktpris

b)

forsikringsudgifter [hvis ikke medtaget under a)]

c)

foranstaltninger til bekæmpelse af parasitter [hvis ikke medtaget under a)]

d)

årlig opgørelse [hvis ikke medtaget under a)]

IV.   FAST BELØB FOR UDLAGRING

a)

vejning

b)

prøveudtagning/analyser (hvis dette påhviler interventionscentret)

c)

fysisk udlagring og læsning af sukkeret på første transportmiddel

OKSEKØD

I.   OVERTAGELSE, UDBENING OG INDLAGRING (UDBENET KØD)

a)

kontrol af kvaliteten af ikke-udbenet kød

b)

vejning af ikke-udbenet kød

c)

håndtering

d)

udgifter til udbeningskontrakter, herunder:

første nedkøling

transport fra interventionscenter til udskæringsvirksomhed (medmindre sælger leverer produktet til udskæringsvirksomheden)

udbening, afpudsning, vejning, emballering og hurtig nedfrysning

foreløbig oplagring af udskæringer; læsning, transport og anbringelse i interventionscentrets kølerum

udgifter til emballagematerialer: polyethylenposer, kasser, stockinettes

værdi af ben, fedtstykker og andet afpuds, som efterlades hos udskæringsvirksomhederne (indtægter, som skal fratrækkes udgifterne)

II.   OPLAGRING

a)

leje af lokaler til kontraktpris

b)

forsikringsudgifter [hvis ikke medtaget under a)]

c)

temperaturkontrol [hvis ikke medtaget under a)]

d)

årlig opgørelse [hvis ikke medtaget under a)]

III.   UDLAGRING

a)

vejning

b)

kvalitetskontrol (hvis dette påhviler interventionscentret)

c)

flytning af oksekødet fra kølerum til læsserampe

MEJERIPRODUKTER: SMØR

I.   OVERTAGELSE OG INDLAGRING

a)

fysisk flytning af smørret fra transportmiddel til lagerrum

b)

vejning og identifikation af kolli

c)

prøveudtagning/kvalitetskontrol

d)

anbringelse i kølerum og nedfrysning

e)

anden prøveudtagning/kvalitetskontrol ved prøvetidens udløb

II.   OPLAGRING

a)

leje af lokaler til kontraktpris

b)

forsikringsudgifter [hvis ikke medtaget under a)]

c)

temperaturkontrol [hvis ikke medtaget under a)]

d)

årlig opgørelse [hvis ikke medtaget under a)]

III.   UDLAGRING

a)

vejning, identifikation af kolli

b)

overførsel af smørret fra kølerum til læsserampe, hvis transportmidlet er en container, eller læsset ved læsserampe, hvis transportmidlet er en lastbil eller en jernbanevogn

IV.   SÆRLIG ETIKETTERING ELLER MÆRKNING

hvis denne etikettering er påbudt i henhold til forordning (EØF) udstedt med henblik på afsætning af produkterne

MEJERIPRODUKTER: SKUMMETMÆLKSPULVER

I.   OVERTAGELSE OG INDLAGRING

a)

flytning af skummetmælkspulveret fra transportmiddel til lagerrum

b)

vejning

c)

prøveudtagning/kvalitetskontrol

d)

kontrol af mærkning og emballering

II.   OPLAGRING

a)

leje af lokaler til kontraktpris

b)

forsikringsudgifter [hvis ikke medtaget under a)]

c)

temperaturkontrol [hvis ikke medtaget under a)]