ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 170

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 922/2006 af 22. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 923/2006 af 22. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1164/2005, (EF) nr. 1165/2005, (EF) nr. 1168/2005, (EF) nr. 1700/2005 og (EF) nr. 1845/2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske, det ungarske, det østrigske, det slovakiske og det tjekkiske interventionsorgan

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 924/2006 af 22. juni 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 874/2006

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2006 af 22. juni 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 926/2006 af 22. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 927/2006 af 22. juni 2006 om frigivelse af den særlige omstruktureringsreserve, der er etableret i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 928/2006 af 22. juni 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår visse nye GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 929/2006 af 22. juni 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 930/2006 af 22. juni 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 931/2006 af 22. juni 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 932/2006 af 22. juni 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 23. juni 2006

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2006 af 22. juni 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

25

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 922/2006

af 22. juni 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 923/2006

af 22. juni 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1164/2005, (EF) nr. 1165/2005, (EF) nr. 1168/2005, (EF) nr. 1700/2005 og (EF) nr. 1845/2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske, det ungarske, det østrigske, det slovakiske og det tjekkiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2005 (2), (EF) nr. 1165/2005 (3), (EF) nr. 1168/2005 (4), (EF) nr. 1700/2005 (5) og (EF) nr. 1845/2005 (6) åbnede løbende licitationer med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske, det ungarske, det østrigske, det slovakiske og det tjekkiske interventionsorgan. Disse licitationer udløber den 28. juni 2006.

(2)

For at sikre producenterne og foderindustrien forsyninger til konkurrencedygtige priser i begyndelsen af produktionsåret 2006/07 bør kornmarkedet fortsat kunne disponere over de majslagre, som det polske, det ungarske, det østrigske, det slovakiske og det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med.

(3)

I forbindelse med denne forlængelse er de uger fra den 28. juni 2006, hvor der ikke afholdes licitation, dog ikke blevet præciseret. De erhvervsdrivende kan således i god tro indgive bud i nævnte uger, selv om der ikke er berammet et møde i forvaltningskomitéen.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 1164/2005, (EF) nr. 1165/2005, (EF) nr. 1168/2005, (EF) nr. 1700/2005 og (EF) nr. 1845/2005.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1164/2005, (EF) nr. 1165/2005, (EF) nr. 1168/2005, (EF) nr. 1700/2005 og (EF) nr. 1845/2005 affattes således:

»Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 15 (Bruxelles-tid), bortset fra den 2. august 2006, den 16. august 2006 og den 23. august 2006, da der ikke afholdes licitation i disse uger.«

2.   I artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1164/2005, (EF) nr. 1165/2005, (EF) nr. 1168/2005, (EF) nr. 1700/2005 og (EF) nr. 1845/2005 ændres »den 28. juni 2006« til »den 13. september 2006«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 714/2006 (EUT L 124 af 11.5.2006, s. 11).

(3)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1990/2005 (EUT L 320 af 8.12.2005, s. 23).

(4)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 800/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 7).

(5)  EUT L 273 af 19.10.2005, s. 3.

(6)  EUT L 296 af 12.11.2005, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 703/2006 (EUT L 122 af 9.5.2006, s. 7).


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 924/2006

af 22. juni 2006

om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 874/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2006 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 874/2006, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 874/2006, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 10.


BILAG

ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA 23. JUNI 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2652

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 925/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2005 af 15. juli 2005 om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1138/2005 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 30. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1138/2005, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 29,359 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 3.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 926/2006

af 22. juni 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I.A til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (2) fastsættes det, hvilke toldkontingenter ikke opdelt efter oprindelsesland, der kan importeres pr. kontingentperiode.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 267/2006 af 30. januar 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union om tilføjelse til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) fastsætter en supplerende tildeling af smør og andre mælkefedtstoffer under det årlige importtoldkontingent.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 af 20. marts 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union og om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (4) fastsætter supplerende tildelinger til en række kontingenter af ost under det årlige importtoldkontingent.

(4)

Derfor bør de pågældende kontingentmængder i bilag I, del A, til forordning (EF) nr. 2535/2001 justeres.

(5)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I.A til forordning (EF) nr. 2535/2001 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 591/2006 (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 11).

(3)  EUT L 47 af 17.2.2006, s. 1.

(4)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1.


BILAG

»I.A

TOLDKONTINGENTER IKKE OPDELT EFTER OPRINDELSESLAND

Kontingentets løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Oprindelsesland

Årligt kontingent

Halvårligt kontingent

Toldsats ved import

(EUR/100 kg nettovægt)

09.4590

0402 10 19

Skummetmælkspulver

Alle tredjelande

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Smør og andre mælkefedtstoffer

Alle tredjelande

11 360

5 680

94,80

I smør ækvivalenter

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Ost til pizza, frosset, udskåret i stykker, der hver ikke vejer over 1 gram, i beholdere med et nettoindhold på 5 kg og derover, med et vandindhold på 52 vægtprocent og derover og et fedtindhold i tørstoffet på 38 vægtprocent og derover

Alle tredjelande

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Smelteost af Emmentaler

Alle tredjelande

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Smelteost af Gruyère

Alle tredjelande

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère og Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Ost til forarbejdning (3)

Alle tredjelande

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alle tredjelande

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse bortset fra ost til pizza, jf. nr. 09.4591

Alle tredjelande

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Andre oste, revet eller i pulverform

94,10

0406 30 31

Andre smelteoste

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Blåskimmelost

70,40

0406 90 17

Bergkäse og Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or og Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, af fåremælk eller bøffelmælk

0406 90 33

Feta, andre

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ost af fåremælk eller bøffelmælk

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Andre varer

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem og Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Over 47 vægtprocent, men højst 52 vægtprocent

0406 90 87

Over 52 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent

0406 90 88

Over 62 vægtprocent, men højst 72 vægtprocent

0406 90 93

Over 72 vægtprocent

92,60

0406 90 99

Andre varer

106,40


(1)  1 kg produkt = 1,22 kg smør.

(2)  Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

(3)  De pågældende oste anses for forarbejdede, når de er blevet forarbejdet til produkter i KN-kode 0406 30. Bestemmelserne i artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse.«


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 927/2006

af 22. juni 2006

om frigivelse af den særlige omstruktureringsreserve, der er etableret i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 1, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1788/2003 fastsætter, at der etableres en særlig omstruktureringsreserve for Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet, som skal frigives fra den 1. april 2006, hvis forbruget på bedriften af mælk og mælkeprodukter i hvert af disse lande er faldet siden 1998 eller 2000, alt afhængigt af landet.

(2)

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1788/2003 har Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet forelagt Kommissionen en rapport med en detaljeret redegørelse for den faktiske omstruktureringsproces' resultater og tendenser i landenes mejerisektorer og navnlig overgangen fra produktion til forbrug på bedriften til produktion til markedet.

(3)

Ifølge disse rapporter er der i samtlige disse medlemsstater sket et fald i forbruget på bedrifterne af mælk og mælkeprodukter.

(4)

De foreliggende produktionsstatistikker viser, at en stigende andel af mælkeproduktionen afsættes som leverancer og en faldende andel ved direkte salg.

(5)

Derfor bør den særlige omstruktureringsreserve for Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet frigives, og de frigivne mængder bør tilgå leverancedelen af de nationale referencemængder.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den særlige omstruktureringsreserve, der er etableret i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1788/2003, frigives for Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet. De frigivne mængder er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

De mængder, der er anført i bilaget, tilgår den nationale reserve, som fastsat i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1788/2003, og anvendes til leverancer.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123. Ændret ved forordning (EF) nr. 2217/2004 (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 1).


BILAG

(ton)

Medlemsstat

Særlige omstruktureringsreservemængder

Den Tjekkiske Republik

55 788

Estland

21 885

Letland

33 253

Litauen

57 900

Ungarn

42 780

Polen

416 126

Slovenien

16 214

Slovakiet

27 472


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 928/2006

af 22. juni 2006

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår visse nye GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1808/95 (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af afgørelse 2006/333/EF (2) fremgår det, at Rådet har godkendt aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater fastsætter nye, årlige toldkontingenter for visse varer.

(3)

Forordning (EF) nr. 32/2000 åbnede og fastsatte forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter, der tog sigte på at blive anvendt i kronologisk orden efter datoen for toldangivelser.

(4)

For at gennemføre visse nye, årlige toldkontingenter, som fastsat i aftalen i form af brevveksling er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 32/2000.

(5)

Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 af 20. marts 2006 om gennemførsel af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union, der ændrer og supplerer bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) fastsætter gennemførelsen af de nye toldkontingenter til seks uger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionens gennemførelsesforordning bør derfor gælde fra samme dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2158/2005 (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 61).

(2)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 1.


BILAG

Følgende tilføjes til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000:

»09.0084

1702 50 00

 

Kemisk ren fructose

Fra den 1. januar til den 31. december

1 253 t

20

09.0085

1806

 

Chokolade og andre næringsmidler, der indeholder kakao

Fra den 1. januar til den 31. december

107 t

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Rå eller kogte pastaprodukter, med fyld eller tilberedt på anden måde, undtagen pastaprodukter med fyld under KN-underposition 1902 20 10 og 1902 20 30, rå eller tilberedt couscous

Fra den 1. januar til den 31. december

532 t

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Tilberedte næringsmidler af korn

Fra den 1. januar til den 31. december

191 t

33

09.0088

2106 90 98

 

Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fra den 1. januar til den 31. december

921 t

18«


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 929/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2004 af 30. marts 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (1), særlig artikel 5, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. juli til 30. september 2006, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2006

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. juli til 30. september 2006, overstiger de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 156 af 23.6.1994, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2006

(t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 931/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød (1), særlig artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. juli til 30. september 2006, vedrører mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud—

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96, imødekommes som anført i bilaget.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2006 kan de i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 15).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 932/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 23. juni 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/95.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 23. juni 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 933/2006

af 22. juni 2006

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 16. til den 22. juni 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).